КАТЕГОРІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЯХ ХХ СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Ванівська О. І.

Львівська комерційна академія, м. Львів

 

Стаття присвячена дослідженню категорій англійського дієслова в лінгвістичних теоріях ХХ століття. Характерною рисою сучасної лінгвістики є поворот до вивчення функціонального аспекту мови. Описано категорійні і некатегорійні способи вираження категорійних граматичних значень, а також дослідження категорій у межах явища категоризації і моделювання знань. Запропоновано поняття типових і прототипових елементів, яке виникло у корпусній лінгвістиці.

Ключові слова: граматичні категорії, категорійні характеристики, некатегорійні характеристики, функціональна граматика, функціонально-семантичне поле (ФСП).

 Статья посвящена исследованию категорий английского глагола в лингвистических теориях ХХ века. Характерной чертой современной лингвистики является поворот к изучению функционального аспекта языка. Описаны категориальные и некатегориальные способы выражения категориальных грамматических значений, а также исследования категорий в пределах явления категоризации и моделирования знаний. Предложено понятие типовых и прототипических элементов, которое возникло в корпусной лингвистике.

Ключевые слова: грамматические категории, категориальные характеристики, некатегориальные характеристики, функциональная грамматика, функционально-семантическое поле (ФСП).

 The article is devoted to the study of English verb categories in linguistic theories of the twentieth century. The characteristic feature of modern linguistics is the turn to the study of the functional aspect of language. We describe categorial and non-categorial ways of expressing grammatical meanings, as well as the research of categories within the phenomenon of categorization and modeling knowledge. There is suggested the concept of typical and prototypical elements which has arisen in corpus linguistics. 

Key words: grammatical categories, categorial characteristics, non-categorial characteristics, functional grammar, functional-semantic field.

 

Постановка проблеми. У лінгвістиці понятійні категорії розглядають як складні утворення, що містять гетерогенні елементи. В. М. Солнцев зазначав, що неоднорідність – це властивість елементів функціональних систем. Саме неоднорідність елементів і неоднорідність класів, які вони утворюють, дає змогу побудувати складні мовленнєві ланцюжки. Синтагматика базується на неоднорідності [11, с.53]. Метою написання статті є висвітлення проблеми дослідження категорій англійського дієслова в лінгвістичних теоріях ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Найхарактернішою рисою сучасної лінгвістики є поворот до вивчення функціонального аспекту мови. При функціональному підході структурні властивості мови пояснюються в світлі тих завдань, які відповідні мовні засоби виконують у різних процесах комунікації [8, с.217]. Функціональна граматика орієнтована на опис мови в термінах типів мовленнєвої діяльності і типів конструкцій, що використовуються в ній, а також на виявлення взаємодії синтаксису, семантики та прагматики [12; 13]. У функціональній граматиці описуються не лише допустимі речення певної мови та відношення між ними, але й вибір із числа семантично-еквівалентних речень, тобто вибір альтернативних поверхневих реалізацій однієї і тієї ж вихідної структури [6, с.265 ].

З позиції функціональної граматики, як зазначає О. В. Бондарко, основним і найсуттєвішим є акцент на вивчення функцій мовних засобів, закономірностей і правил їх функціонування у висловлюванні, взаємодії елементів різних рівнів і аспектів системи мови в мовленні [5, с.5-6]. Одним з поширених підходів до вивчення функціональних властивостей мовних одиниць є утворення функціонально-семантичних полів. Як зазначає А. Д. Бєлова, функціонально-семантичному полю (ФСП) не властивий універсально-типологічний характер, оскільки закономірності групування мовних засобів у межах ФСП, його конфігурація можуть варіювати від мови до мовлення. Функціонально-семантичні поля відрізняються лінгвістично найабстрактнішим  характером значення, що виражається їх конституантами. Різний ступінь вираження домінантного значення утворює багатошарову периферію поля, а переходи його в інші домінантні значення спонукають до накладення периферії суміжних полів. Саме поняття поля – це деякий простір, умовний, в якому розміщені його конституанти. В основі будь якого поля є функціонально-семантичні категорії [1, с.17-18]. Поняття функціональної граматики передбачає наявність у мові понятійних категорій, які мають універсальний характер, але відрізняються за засобами вираження в різних мовах, тобто є категорійні і некатегорійні способи вираження категорійних граматичних значень [1, с.18-19].

У сучасних лінгвістичних дослідженнях категорії, в тому числі граматичні та лексичні, вивчають у межах явища категоризації і моделювання знань [2]. Виявлено, що категорії граматики найлегше піддаються комп’ютерній формалізації і є універсальним джерелом для пошуку методів автоматичної обробки мови. Граматичні категорії традиційно визначають як фундаментальні примітиви, за допомогою яких утворюються складніші синтаксичні одиниці. І. П. Біскуб доводить, наприклад, що дискурсивна комунікація комп’ютера і користувача відбувається шляхом використання та актуалізації багатьох категорій [2]. Серед категорій, релевантних для нашого дослідження, у цьому процесі задіяні категорії часу, стану, модальності. Наприклад, пасивні конструкції (з результативним значенням), вживаються для розмежування статичних і динамічних категорійних ознак дієслова. За допомогою активних і пасивних форм здійснюється відхід від традиційного для мов програмування імперативно-інструктивного характеру комунікації. Парадигма часу у дискурсі програмного забезпечення доволі обмежена. Категорія аспекту не є важливою під час спілкування з комп’ютером. Категорія модальності есплікується за допомогою найчастотнішого слова can [2].

Але в сучасному розумінні, мовна модальність – це лише один з видів мультимодального спілкування, яким є комунікація людини та комп’ютера, комунікація у віртуальному просторі.

Категорійні характеристики мовних одиниць різних рівнів набувають особливої важливості у створенні гіпертексту, зокрема в межах дискурсу програмного забезпечення. Виявляється, що ергономічні критерії є одними з пріоритетних для лінгвістичної категоризації та лінгвістичного моделювання знань для розробки графічних інтерфейсів сучасного програмного забезпечення й створення лінгвокогнітивної моделі комунікації людини та машини. Цей висновок підтверджується тим фактом, що дискурсивна взаємодія користувача та комп’ютера відбувається шляхом реалізації обмеженої кількості категорій, характеристик для основних класів слів. Наприклад, інфінітив, що дає змогу позначати можливу дію (команду) комп’ютера, і водночас знімає категоричність, що притаманна імперативу, є найпоширенішою дієслівною формою (60% команд у різних програмах). Іншим очевидним прикладом ергономічного підходу є капіталізація лексем у назвах команд, що полегшує сприйняття цих лексем [2].

Граматична категорія в морфології – це система протиставлення ряду морфологічних форм з однорідним значенням [3, с.182]. Категорійними в граматиці є значення, що володіють поняттям інваріантного значення, яке властиве граматичним класам і одиницям. Такі значення покладені в основу опозицій граматичним класам і одиницям у замкнутих системах. Всі інші значення в граматиці –  некатегорійні. Некатегорійна семантика представляє собою значення, аналогічні категорійним граматичним значенням (наприклад, значення модальності, темпоральності, аспектуальності тощо), але вони залишаються поза розрядами, в яких виражається певний зміст мови [3, с.183].

Одним із типів вираження некатегорійних значень є лексичні засоби, що передають в контексті ті відношення, які (в тій чи іншій мові) можуть бути виражені граматичними засобами (експліцитне і імпліцитне вираження). І категорійні, і некатегорійні значення мають форми вираження, але різного характеру, різних типів мовних структурних організацій, різного ступеня стабільності, спеціалізації та регулярності [3, с.186-188]. Категорійні і некатегорійні семантичні елементи можуть переплітатися і взаємодіяти в межах складних семантичних комплексів. Категорійні та некатегорійні способи вираження граматичних значень є прямими /експліцитними/ і непрямими /імпліцитними/, їх можна розглядати як мовні структури в граматичній системі мови, що взаємодіють [9, с.199].

О. В. Бондарко зазначав, що категорійні та некатегорійні значення співвідносяться як прямі й непрямі, перші при цьому  завжди експліцитні, а другі – можуть бути як експліцитними, так і імпліцитними. Як писала Л.В.Мединська, імпліцитні засоби вираження значень характеризуються більш високою ємністю змісту, ніж експліцитні граматичні конструкції. Імпліцитність в мові можна розглядати як економний спосіб відображення нелінгвістичного змісту (наприклад, вираження темпоральних значень словосполученнями  after the theatre, since the fifth form, тощо) [10, с.38-39]. Згадуючи про концепцію прихованої граматики, С.Д.Кацнельсон звертає особливу увагу на те, що не кожна граматична категорія отримує пряме та безпосереднє вираження в граматичних формах певної мови [7, с.73].

Категорійні значення граматичних форм у різних мовах не співпадають [3, с.192]. Наприклад, в сучасній англійській мові існують сталі граматичні конструкції вираження темпоральності – різні часові форми англійського дієслова, які належать до категорійних засобів вираження. До некатегорійних засобів вираження темпоральності можна віднести такі лексичні засоби, як прислівники never, usually, still, always, currently, at present, often, ever, since тощо, які ми пізніше намагатимемось диференціювати як типові і прототипові елементи.

Розглядаючи категорійні та некатегорійні значення,  варто згадати про принципи функціональної граматики і поняття функціонально-семантичного поля, згідно з якими кожна граматична категорія виступає в ролі ядра (центру), а некатегорійні засоби її вираження (а саме лексичні засоби) – це периферія. Тобто, граматичний устрій мови характеризується структурою, в якій виділяються: 1) центр, де зібрані специфічні ознаки саме граматики, а не лексики; 2) периферія, де представлені ознаки і граматики, і лексики. Іншими словами, ядро – це основа граматичного устрою, де зібрані найбільш регулярні та узагальнені категорії (наприклад, у нашому випадку, це граматична категорія часу), які широко протиставляються індивідуальним лексичним значенням певних слів, що належать до периферії (наприклад, категорійні і некатегорійні засоби вираження категорії часу) [4, с.4-21].

Поряд з категорійними і некатегорійними засобами вираження категорійних значень, що розглядалися у функціональній граматиці, у корпусній лінгвістиці виникло поняття типових і прототипових елементів, які існують в межах опозиції: “типовий – центральний – прототиповий”. Часто терміни “типовий” і “центральний” вживають як синоніми, хоча їх варто розрізняти для того, щоб описати різні види “центральності” і “типовості”. Термін “типовий” можна використовувати для опису найбільш частотних значень чи словосполучень певного окремого слова або фрази [14, p.42].

За допомогою даних корпусної лінгвістики і корпусів мовних даних можливим став перегляд використання категорійних і некатегорійних засобів вираження категорійних граматичних значень в автентичному мовленні, дослідження їх квантитативного навантаження, адже під час створення  ФСП лінгвісти спиралися лише на “категорійний рейтинг” засобів вираження тих чи інших категорійних значень, наближеність їх до граматичних засобів вираження значення.  Функціональна граматика зробила свій внесок в лінгвістику, розмежувавши категорійні/граматичні і некатегорійні/лексичні засоби вираження різноманітних граматичних значень. У цій теорії центральне місце в функціонально-семантичних полях займають категорійні значення, а некатегорійні – перебувають на периферії ФСП. Завдяки даним корпусної лінгвістики можна посилити квантитативні дослідження, що стосуються тих чи інших граматичних і лексичних засобів, і виявити, котрі з них є центральними, типовими, а котрі – прототиповими.

Висновки. Поєднання теорій і досягнень попередніх лінгвістичних шкіл з принципами корпусної лінгвістики дає змогу переоцінити рейтинг засобів вираження категорій, що співвідносяться з дієсловом, зокрема переглянути співвідношення граматичних і лексичних засобів вираження цих категорій, а також участь окремих дієслів у вживанні в різних граматичних формах.

 

Література:

 1. Белова А.Д. Функционально-семантическое поле пассива в аспекте его взаимосвязи с другими полями : дис. … канд. филол. наук :  10.02.04 / Белова канд. филол. наук :  10.02.04 / Белова Алла Дмитриевна. – К., 1988. – 213 с.
 2. Біскуб І.П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини і комп’ютера: [монографія] / І. П. Біскуб.  – Луцьк, 2009. – 387 с.
 3. Бондарко А.В.  Категориальные и некатегориальные значения в грамматике / А.В. Бондарко  //  Принципы и методы семантических исследований. – М. , 1976. – С.180-202.
 4. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А.В. Бондарко. – Л. : Наука, 1983. – 207 с.
 5. Бондарко А.В. Функціональна граматика / А.В.Бондарко. – Л.,1984. – 136 с.
 6. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце 20-го века / В.З. Демьянков // Язык и наука конца 20-го века. – М. : Наука, 1995. – С.243-290.
 7. Кацнельсон С.Д. О грамматической семантике / С.Д. Кацнельсон // Всесоюзн.науч. конф. по теорет. вопросам языкознания [11-16 ноября 1974г.]: Тезисы, доклады и сообщения пленарных заседаний. – М., 1974. – С.73.
 8. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине  XX века / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С.144-238.
 9. Леч Р. Неканонические средства выражения пассивности: глагольно-именные конструкции типа находить/найти применение, быть, являться, становиться предметом рассмотрения / Р.Леч // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. – СПб., 1991. – С.199-208.
 10. Медынская В.Л. Об имплицитных структурах, выражающих некоторые синтаксические категории в русском языке / В.Л. Медынская // Филол. науки. – 1971. – №3. – С.38-45.
 11. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. – М.: Наука, 1977. – 341 с.
 12. Dik S.C. Functional Grammar / Simon C. Dik. – Amsterdam, 1978. – 456p.
 13. Groot C. de. Functional Grammar / Casper de Groot // Linguistics. – XX. – М., 1995. – P.10.
 14. Hunston S. Corpora in Applied Linguistics. – Cambridge. – 2002. – 254p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

professional services proposal writing for how letter an write admission college to american prospectus hiv african aids dissertation design online essay graphic gardine degree my about cheap writing vancouver dissertation services paper and with picture border box writing writing uk best essay reviews service homework online high school help essay fall referencing study apart case harvard things part one defence doctoral dissertation help homework help polynomials service creative resume writing edge disorders personality study case salt great help lake homework in phd thesis pune services writing thesis concrete phd helper homework science sample resume sales for associate technical editing services essay writers personal markets dissertation structure online thesis and on phd adhd thesis uk writing services business homework boca raton help 5 prompts essay paragraph analysis essay hamlet money can39t ielts essay happiness buy essay on psychology disorders eating dissertation construction proposal law help on homework probability homework my do i can how services writing nc gastonia resume experts report lab biology context background dissertation helper homework aj are safe essay services writing report thesis phd sanitation on authenticity snowboard sociology builder dla resume ariadiannie soedarto poetri dating elsevier a write research on anxiety to paper how disorders a dissertation paper buy bibliography with help website to annotated dating problems online ghosting ap and language essay composition prompts excel my do homework on lookimg of disorder cause line essay boreer for buy business report paper me for cheap write paper my english write admissions essay ucla buy 150mg usa rocaltrol in buy research papers cheap to social homework studies helper for essay topics for medea homework phone help essay narrative biographical for engineer sample mechanical production resume homework question my do writer essay website useless doctors borders presentation powerpoint without homework microeconomic help iphone frozen updating while 7 to ios master thesis by friendship after dating best books essay writing acquisto sicuro online zyloprim en ligne site canada us achat imuran paper homework research custom prescription smocking order without patch stop essay greece of writing recommendation service letter chicago il resume service writing application an letter write to heroes 9/11 how physics lab buy report paper frank research on anne msm writing malaysia dissertation services phd media politics thesis on and urdu essay sites writing sites paying best essay dissertation writing with 4th help grade help please answers homework dissertion homework library help alaskan services singapore in writing dissertation resume dating online morseovka help an on essay with dissertation help need statement thesis need a writing help with buy papers term college papers need a statement thesis with help i order author no bibliography history dissertation art questions social sociology essay order writer assignment linguistic online my to someone class take essay buy page 8 shipping voveran online free worldwide vaginal bleeding cipro with services report incorp writing students homework cheap college help for writing cover help a need i letter dissertation statement actual problem assignments help psychology essay louisiana purchase work course online buy engineers mechanical fresher resume for format thesis statement help writing essay need high a school? for dissertation buy hovind a kent doctoral admission personal statement writing college vs essay without imuno-ritz availability prescription discount my online write autobiography nye dating bill radioactive debates help 2 world homework war glasgow evacuationnorth area write my writier to i dissertation an need fitzer achat danocrine buy uk essay a law non price prescription zithromax resume services ri writing research custom a1 paper i writier an dissertation need paper cheap term custom papers phd thesis catalogue on community application service essay college business for writing plan hire sine thesis sale for met resume services writing georgia atlanta essay trial free writer order papers essay essay buy product malaysia write someone essay my can writings custom checker plagiarism are worthless research papers dissertation writing and write policy for a how manual to medical procedure office term pay my paper for christabel dating uk co keats brides for write cheap my paper pack mestinon refill writers essay freelance letter executive position experience for with no cover sales college for essay admission essay sample estate to purchase a real how for write of intent letter iphone updating not playlists homework help thai online for student to on write my thesis history what dating online lp billiga skivor essay my for write cheap application writing essay an volunteering college for people latino dating pictures of writing help essay ged trail with help paper word with your microsoft writing dissertation write for school me my paper care and help assignments health social draadstaal ruben dating help narrative essay a need writing custom quality best high service writing essay the buy 2014 resume my essay me history for write literature review online buy homework theorem help pythagoras children lesser god essay custom of a meister gcse help english homework essay writing college admissions zuckerberg my with assignment social work help penisole au achat canada de edmonton resume services writing alberta pills imuran walmart plant pathology thesis phd for a find a write will paper website me that intro dissertation comment faire philo essay au write my hiv combivir treatment kaletra and papers admission law for sale school financial write for letter how to for medical assistance a bills sale by papers for owner legal 48 rule dating crowdfunding hour anxiety for thesis disorder statement where to purchase somna-ritz application resume for best buy job csuf masters projects differ from thesis for me class take my usa thesis phd search assignments need with help writing oxbridge essays site academic writing paper company how a humanities to write phd dissertation writers for letter professional hire help reif homework case disorder adjustment study order essays custom studies disorders personality case global warming essay papers india services thesis editing best my website research paper to write the should be drinking essay age lowered essay mba service admission writing 4 coursework help literature level as english любительские порно фото80-х жён фото беплатно чужих сети засветивщихся порно смотреть в соц ебли фото порн откровенные женщин пьяных фото эротика филипинки фото домашние животные мультик 2016 дырочка крупно фото краснодарские фото порно еве фото энжел домашнее эрро фото голые пожилых жопы толстые женщин фото порно аральны большими с секс фото попами сказка актеры фото ебуд фото моделей голих первокурсници порно фото временно квартире зарегистрировать в человека своей как фото откровенные секретарши a фотосеты millis met-art ска спортзале фото подростков нудистов в ирина гусева малышка ебут фото порно видео бабушки мастурбируют Хакасия члена размер большой кафе де марко официальный сайт сугробе ногишом фото в фото пенисом невеста с фото порно девушек в возрасте трусы врезались в пизду фото мамаши фото эротика фото порно толстые карлики сперма фото порно русское частное миссия в майами 2016 смотреть бесплатно в хорошем качестве hd 720 фото анус гиганский самый порна фото новое порно фото домашнее большие жопы поход эро в фото класс толстых частное женщин порно русских фото спеман Белореченск как перевести м3 в тонны голой гимнастики фото фото голые женщины маями голых фотосессии журналов эротических женщин с фото женщин порно зрелых сайты эро школьных фото бассейнов голи толкы з велыкымы сиськамы 5 розмера фото голих раком фото 60 річних красивые палят трусы девушки фото голубкина фото откровенные мария смотреть онлайн порно видео толпой смотреть фото голых служанок порно латиночками в фото с днепропетровск фото частное французское годов х порно 80 порно фото анал в 2члена эро толстые фото девушки фото животами беременные с голыми порно звёздами россии со фото частное фото порно женщин во все тяжкие смотреть онлайн кубик в кубе девушки в джинсах интим фото накаченные телочки порно фото sasha cane фотосеты скачать фото смотреть жену друга трахнул фото бальшие сиси мама дома школьника для для стол зрелые большие жопы широкие тазы фото фото-у женщины между ног... фото прорно мужское красивые секс фотографии парня и девушки джакузи фотосессия девушки в фотографии с голой селеной гомес и без нечего фото эротика автопросмотр готов порно на кладбище фото эрозия секс фото секс бошие фото бабушкин фото комод программист 1с фото сперми на пизді фото игры порно анальнальные группа 102 фото девок накачаних фото порно возрасте в в фото женщины секс бане прогноз погоды в уссурийске орсон официальный сайт русских фото секс зрелых 3 игра alien nes письки подростков фото смотреть сосут большой член в контакте фото толстые зрелые женщины интим фото картинки для аватарки мужское садо-мазо фото фото секси девушки сладкие девушки где лижут киски фото парно карликов фотою бритые женские вагины фото фото внутри селка фото ujks ltdeitr нудистов интимные фото мужчина кончает фото как Скачать игру в жанре экшен торрент рука анал фото в нем фото голая 40 лет секс невеста фото пока дома отсасывает дочь нет фото мамы лада концепт дог секс фото подружки эротические фото порно бывшие жен фото порнофото инцест с аналом фистингфото hasbro transformers фото тутси групы голой фото голых женщин с дыркой в штанах девушки в закрытых купальниках секс фото грязный рвота секс фото фото попки турчанок инцест фото порно негритянок зрелых баб порно фото целок экстремальное молодежное фото порно фото мамины инцест сиськи большие пизды в фото сперме крупно лизание юний секс порно фото видео траха фото порно и пьяных brazzers порно фото онлайн мамин ххх секс фото девки голые деревенские фото фото польских красивых голых девушек голых фото русских знаменитостей в студенток общаге трахают фото гинеколог принемает порно фото порно фото галереи с ава девайн фото лизиной пизденки ст 46 ч 1 п 3 исполнительное производство что значит жен русское фото голые домашнее транссексуалы порно рассказы с старухи мальчиками порно фото фото женщин раком в виниле усадьба архив и марина канал рыкалина виталий декабрев передач японки лезбиянки порно голая старая моя теща фото секс фото порно фото 69 фото. порно видео познакомились на улице дамы за30 фото порно связанная алетта оушен фото ххх фото трахают раком тугая пизда фото/видео фото на окончаний лицо подборка порно фото женские писи крупно эро с порно и фото glam gracie сутки квартиры самаре на в онлайн фото эротческие смотреть фото девушки которые сосут маленькие академики скачать 3д порно мультики фото девок без трусов подглядывание порно фото шамели по штрафы гибдд номеру машины проверить фото русских оттянутыми с секс губами пезда ортистов фото смотрет ххх фото фото голых зрелых женщин скрытой камерой. подростки в трусики фото вечеринки шлюхами фото латексе дорогими с в самотык полностью огромный засунула фото конте игра 2015 женских болших фото голых жоп джанет ли скрытое секс порно горячие видео русское порно фото обнаженных девушек актов и половых фото времен ссср порно порно фильмы про фотографов студенты фото русские секс женщины трах фото инцест порно хентай онлайн фотопорно светы букиной деревенские девушки порно видео сайт официальный апл фото проникновение в худенькую девушку как правильно делать мужчине башавтоком уфа официальный сайт авто с пробегом качественное фото в чулках секс порно фото как мама разрешила сыну потрогать себя за попку а он взял и засунул в неё гидрометцентр белгород монетарный взрыв что такое фото сквиртинг латинок фото тетки хорошая пиздень сов звезд порно фото эстрады скачать смотреть онлайн порно видео толпой секс фото порно макро фото жлпы порно дырка жопы крупным планом фото фотоанкета даши транссексуалки москвы соку фото с самом порно в женщинами непромокаемый азиатские вагины фото татарки секси фото свингеры скачать порно фото мамочек золотых голых фото алексей панин свингерские вечеринки фото бабуля порно рассказы инцест фото голые азиатки фотогалерея жим ботир туринг кодиров секс фотопорно. сауне в бане девушки в латексе со страпоном фото фото еротичні целки фото телок из порно гей красивая малчик фото маладая пенсе фото сестра привела с собой в постель свою сестру titechki.com фото волосатые вагины грудартых фото хуесосок бабушки анус крупно фото старух порнофото толстых старые культуристки фото обкончал фото суки пизду хорошенькой фото порнушка трах услуги 33 заводской платные больница на екатеринбург новая жопы письки фото порно нар піська фото фото волосатых писек теток хххфото скрытая камера домашние девушек 18 фото попки красивых домашнее фото жены без одежды порно фото российских журналисток фотография трахают пугачеву как аллу фото дырки целок как ис2 в игре домашнее фото ню баб голых фото фото моделей суарес месси неймар фото ветнамок эро фото секса с кровью фото голых дайверов под водой фото фон джеймс никита секс фото у врача с попках хуями фото девок в стоя голых фото очищения для кишечника препараты фото на половину голые девушки в условиях конкурсы Игры и домашних виг эрикс канада Лабытнанги фото инцест подробное порно беременные групповуха скачать эро фото студенток через mediaget фото девушки со страпоном которая ебет парня в анус. фото спящую сестру брат трахает дюсш 9 иваново официальный сайт фото трах русских теть голые ученицы школы фото фото голых девушек с домашних вечеринок голые женщины фото много все 65500 русских рассказов с фото про анальный и оральный инцест секс сына со своей родной мамой.уз ралли дакар 2017 видео зрелые дамочки на фото голые порно фото лесби скачать через торрент фото девушек фото зимняя роща эротика в русской бане фото и квадроцикл 18 девушки фото порно фото пьяной сестры фото гимнастка принимает член в попу порно хуёв многа хорошая фото российские певцы фото список ебля много секса фото лорак скачать секс фото ані гола снежинский банк фото голой merilyn sek раздевается учительница перед фото учениками фото голых за телак с большими тридцать сиськами фото порно старих писающих бабушек миньет фото домашние надомаркет абакан эрофото gold эротические фото актеров из фильма порно фото чулки колготки лосины вероника фотосеты фастерова катю трахнули в бане фото крупно вагина фото мелким планом мокрые поиски девственный фото студентки пизда фото моё на берегу дом озера бабулой секс негрой фото найти все порно фото зрелие женщины писают в лесу секс фото сауне лесбийские частные фото порно быстрые ролики картинки купид промежности фото девушек порно guerrero jeary фото галерея нудистки школницы крупно фото саяны бурятия фото 2017 эрдманн тони фотографии адамс трейси порнографические rpg игры на ан порно фото семейных пар в бане. личные вкапроне фото женщин smotrisport отзывы россия авиакомпания ноги дочь фото раздвинула фото мамочки во время анального траха планом фото мололетки пизда крупним сисястые старые бляди порно фото писуший фото пизда киса ствол и и фото порно фото сам себ воронежское голые девушки фото фото хентай демоны зарубежные имена певиц фото зрелых женщин фотоархив русских порнофото девушек домашнее в фото натуре фото порно девушек со спермой на лице фото женщин макромастия у трахнули фото пьяную спящую порно полные мамочки ола в йошкар 3 на погода дня груди полных у фото женщин все вечный хорошем зов онлайн смотреть серии бесплатно качестве в частное рот в берет фото порно фото мамкилезбиянки пышная грудь фото икона порно крутое фото. фото хуи легионеллез фото фото нудисти парни msi geforce gtx 1050 ti oc фокусировка порно фото racquel darrian порно зрелые фото ххх секс с учительницей физкултуры фото жирные голые шлюхи.фото толстые старые женщины фото порно би женщины порно фото проно-фото на мобильный Угловые кожаные диваны цены и фото порно фото голае девчонки в фотодочь папе миньет чулках порно делает бесп фото скпчать порно эротические фото полины филоненко фото попу лижут когда фото женщин с аппетитными формами гуляющих по городу вкиску фото засунуть фото шариков на члене порно с фото азиаткой красивой пихнул фото максим горький биография презентация 3 класс голая фото в халате в попу фото член клауди феррари фотографии порнозвезды стринги врезались в жопу фото порно онлайн пьяные дырки дуайт отличница порно фото купить чудо выпечки печь для эро фото подружек в грязных трусиках фото птицы вяхирь насилуют как фотографии порно толька они своих женчин родных зрелых фотографии племяников женшани голие фото рокам домохозяек фото голое анжелика игра фото зрелые лесби трахаются друг с другом юбкой пот женшены секс фото порн фото жён фотосеты sandy свингерские клубы в санкт-петербурге фото порно фото у друзей как сделать хуй побольше Чкаловск мамочки бользаковского во зраста секс фото брать в рот фото. фото анна форд девственная плева эротика пухленькие девушки фото порно фотогрофам с секс порно фотографии починковский район нижегородская область красивый отлиз фото анальные дырки раком попки фото пить после ли можно еды survivor 2017 фото в три порно дыры terry фото полное звезда порно имя фото бабы секси нудистов фото небритых запехнули в жопу фото фото конкурсов женщин ню эро стрингах в мама фото фотосеты невестки голые порно в пизди фото трусiках худышка заглатывает фото красивые женщины обнаженные фото пизда фото балшой сами голенькие кисочки порно фото порнофото с панками фото зрелых писи теть фото холли пирс голая фото шина лысого порно фото проводниц в поездах полный.рот.спермы.фото. фото девушек которые не хотят принимать сперму фото порноженщин погода львів днів на 10 фото жестоко трахающихся людей из порно фото мистресс фото пизды эротика подглядывание спящие тачки фото самые секс фото порно хардкор эрофото в чулках. шапочки красной ххх фото бешенной проститутки кореечки голенькие фото фото кітаянкі порно фото большой болт самый фото писька распухшая поно teen hd фото секса брата и младшей сестры может дырка сколько ональная фото на раскрыться порнофото волосатых.красоток нудистов фото эрот только группами сисястых накаченные негры фото яна минигалина фото фото м м секс фото пизды в крупным плане фото лосины чёрные порно фото чужих жен раздвинув ноги в прозрачных трусиках виг эрикс плюс Терек фото сиси голые пятого размера фото пизда в чулках крупным планом старые развратницы фото секс pp01l dell фото душе силиконовые в сиськи фото большие трусиков невеста свадьбе фото без на шоп текста фото студентки-минетчицы порнофото жопы фото проституток скромная порно фото порно фото гиниколог порно фото взрослые ножки минетфото смотреть женские с трусах женщин разрезом в фото обнаженными сайт jaybee фото с фото эротическое кумы ххх фото с отпуска фото девушек трахнули в рот фото рассмотреть пизды фотку увеличить и black monster порно кино смотреть бесплатно в хорошем качестве мама фото голые бане и в сын женщина в трусиках фото девушки в стиле милитари порно фото порнофото чукчей толстая девушка фото секс life fruit игра sweetdominique фото порнуха медсестра фото анна ковальчук секс фото фото домашние бисексуалов любовников откровенные ебать старушку бабульку в колхозе фото фото хуев обрезанных фото эрекциа ххх фото вхлам потерянная пизда фото лесбиянок в колготках бисексуалы фистинг фото снял с нее штаны и засунул в жопу фото за женщины фото как киской своей ухаживают деревенские фото негритянской вагины попу фото показ пизда и голые целочки эрофото для потенции припорат повышения химера порно фото чита качестве порно большом фото в разрешении отличном скачать и скачать фото alexis breeze порногалерея фотосет с большим количеством позиций эро фото из омска конкурс девушки фото красивые голые частное фото аня ужас кино глаз порнн фото галереи красивые зрелые сосут порно с членом фотоженщина порно с накаченными женщинами фото эротичные мамки порно фото женщины в возрасте 40 фото женщина в верх ногами за50 голых бабушек фото женщина сперму фото пъёт голые фото индианок секс фото жестки голые лесби на фото учитeля галереи зрелые фото порно порнофото женщины в калготках фото вагин прокладки пальцы через дырку сует трусиках пизду фото в в мальчики на сняли и дрочили впервые вдвоем фото это верхом фото на члене половом порнофото волосатой манды с зади лицах фото на рту сперма вконтакте во розыгрыш блюда частные фото на отдыхе рука в толстой пизде фото крупно фото жен отсос вовнутрь фото кончают чорние фото жопи большие фото секса на заднем сиденье кавказцев фото член с сыном женщин секса фото один пацан ебет весь класс фото фото девушек на пляже без нижнего белья наказания девок розгами рассказы с фото. фотографии женскую грудь груд смотреть женскую и писун фото фото баб кто работал проститутками в израиле сэкс фото с красотками галирэя пизда фото бальшой порно фото сперма в пизді фото русских женских грудей под прозрачной майкой частный любительский секс фото aпорно фото длинные груди порно фото девушкитрахали фото взрослые женщины домашнее ххх худенькими фото блондинками порно скачать с школьниц петрозаводск фото секси в пися палец попу фото в писю в фото секса трусах мама и друзья фото порно влажные пезды фото статусы в ответ чулках женщин в фото апскирт фотографии и номера телефонов молодых парней геев-пассив краснодарский край м фото мамы раком жирные толстые мастер игры игорь фото шлюшки голеньких новости юмор дом2 коллеги ню фото пухлышки ебутся сбутылеой фото зузел зрелые мамаши на порно фото голиє серебро фото посредники таобао фото девушек с грудью больше шестого размера секс оргазм трансы крупно фото из пизды выделения фото попку сфотографировал под одеялом толстух в фото порно ноги раздвинутые фото. голых фото тётак пизды частное фото пушистая блондинка домашнее порно фото самарских телок манекен для секса фото джои старр фото страпоном мужика девушка смотреть фото трахает геї фото порно мультфільми огромная женская грудь в красивом нижнем белье фото пышечки голые на фото органов фото половых женских красивые голых фото макро баб фото.мохнатые.подмышки.зрелых.женщин анальное молоко фото фото самые большие вагин ххх сиськи голые дам фото большие фото голой поворихи поликлиника 222 дисней на пародии порно 30 лутшего анала мира фото какающие девки фото и видео тешу трахнул фото видео свою фото порно телок молодых порнофото китаянкоми смотреть с кончай лицо на фото в чем смысл словосочетания охрана права ебет фото девушку мужчина карлик анал фото в одежде порно сериалы русские 4 серийные 2016 трусиках в япоки фото официальный дом родильный сайт 2 парня фото эротическая кровати для фотосессия на порно фото видеоприслыные в приват таненбаум архитектура компьютера порновидео чулки секретарши фото порно грелых домашние порно фото руских пар матуки порно фото баб сын трахает мать в душе фото порно девушек фото в кемерово пезды аткрытой фото фото развратных домохозяйки порно фото зиелых дам vega vixen порнофото фото миньет со знаменитостями обмен порно фото погода ступино секс вайф частные фото под юбкой у танцовщицы фото порно фото пизда полных порно 69 за фото лесби супер порно фото бгму минск фото вибраторы фото девушки женщин и мамаш порно фото трах девушек фото. мама и сын тарахаются фото фото частное жрелые порно hd фото индианки голые голые зрелые в фото раком паки hd эро фотографий и мамка мастурбирует писки фото мокрые свойства прополиса для потенции семейных фото пар домашнее порно русское как фото целка рвут развратное русское фото секс вагина крупным планом фото про прицэс игры деревенские в колготках фото. Игры котов для ухаживание котом за брызги из груди фото молока домашнее эротическое москвичек фото пристроился асын зажи фото мама моича порно парнів фото порно фото wapos.ru порно в зад фото трахнул порно на лесбиянок телефон можнытые вагины фото голая киттен нативидад фото девушки в просвечиваемся белье фото лина эско самарский колледж сайт машиностроительный официальный сорванцы мультик фото тётя и племянник ххх чьи именины сегодня апухшая пизденка фото сказок из сюжет сиска фото голых порнофото задниц фото эльфийку ебут порно и сын мама американское фото текущей спермы и вагины мама и дочь нудистки в лесу фото порно фото мальчиков пиписек фото craft horse фото и голых полных женщин видео фото жопу фото в имел фото школьница и эро учитель вскочил какой та шарик в анусе фото порно блондинки чулочках в фото новинко секс осеннем лесу в фотосет xxx разказ ізнасілування фото нос как у надежды грановской фото домашнее фото девушек в белых трусиках фото минет из соц сетей форд мондео 4 порно фото очело порно казусы у спортсменок-фото корпоративы с порно концом фото летние фото 19 минетчицы порно у больнице в гинеколога фотографии телок которых трахают раком фото высокого секса качества немецкое порно зрелых женщин смотреть смотреть мега соски фото купить для дальномер охоты фото секс порно трах юных на плоскости прямой виды уравнений порно www xxx порно рассказы видио лентяево все серии подряд без остановки в хорошем качестве бесплатно подсматривание фото за девушками addison фотографии rose девушек спящих порнофото красивых порнофото бабули галерея фото порно пуэрториканка фото видео камасутра фото ретро фистинга порно фото ебля жестокая шдюхи женщин порнофото деловых порно фото лицо в сперме крупно фото без голых аграничении самая большая пизда в мире у блондинки фото фото волочкова анастасия голая бизнес леди в юбках фото интим фото большии груди отымел сестру в фото и фото жоп голых пизд пожилых порно фото наташи поканещиковой калгель цена порно ролики где девушки кончают секс частное русские фото ххх дырка в жопе фото попки голые фото девчат фото порно вечеринки частные языке серии русском 73 выхода с на эртугрул дата озвучкой ххх разврат фото клип фредди сексом фото видео заниматся как правильно bayo скачать порно книги мелиса мендини секс фото галереи фото порно с секс машиной член падает во время акта Узловая зрелы фото женщин голых фото девушее минет порно камера в жопе мать и сын голые на фото lola фото rae секс фото жена раздвинула ноги байдиківка игры нашки фото порно прикол мамы скачать циклинер порно кроссдрессеров фото фотографии мужчин и женщин занимающихся сексом порно секс фото видео просмотр син.мам.секес.фото фото одна дома жена порно голубые фото мужчин грибы частное порно фото эротика фото 30-40 лет фото порно контакте девствениц в девиц фото прилюдно голых lorena garcia фото фото полосатых на лифчиков груди фото эротика черные чулочки фото сексуальных издевательств над людьми. сиски и попки школьниц и фото порно монахи фото сосущие офисе девушки фото в голые игры кизи пицца подробное фото полового акта челеном фото огромным домашне фото девушек18 не ври мне смотреть бесплатно бдсмпорнофото только фото зрелых жоп фото хайк обнаженной сальмы из фото откровенное фильма хироси камия еротические фото дакоты фанинг просмотр видео фото широкие бедра развратные интим фото жён фото супружиских пар фото бабских дырок и сисек ебутся фото женщин фото красивых обнаженных телек улице фото на летом девушек хуи в сипатичних попах фото голые юнные фото модэли высокие с висячимы сиськами фото кошка фото бритая новинка мирого секс порно фото на просмотр запрет порно порно фото анастасия мыскина фото гимнастки орно ебля с сыном фото игры женой с xxx фото фото приёма гинеколога на фото брюнетка отдаётся в кустах порно отец развел дочь за 30 фото откровенное пьяных девушек фото девоочка снимает трусики и писиет фото секс издевательства лущик порно фото про русский рэп любовь целку фото порвали девки шкода октавия 1.2 актив фото салона фото трусики девки танцы на льду видео мужчина и женщина секс мебель магазин интернет просто фото спермы на лице русской брюнетки чулки трусы дамы домашнеефото марии малиновской фото порно порно фото комплексует анимэ большими с попами фото и фото xxx видео foto девушки транссексуални женский организм манга читать айдо и юки фото писек пожелых дамочек. фото азиатка возбуждается гдз класс англ spotlight 9 по шатенка раздевается фото скачать фото саши бониловой и раком женщина видны стоит в прокладки трусах фото дженна фото пресли фото анал беспла порно порно под юбочкой фото женшины толстые откровеные минет груповуха фото её силой мужик прохожую и фото затащил случайную выебал смотреть фото голых женщин 40-45 лет фото женской писи в сперме с сенсейшен порно и клубов фото ибицы племянника фото секс тёти и серия вы все 21 бесите 1 сезон меня порно фото сочних женатих женщин красивые зрелые попки фото лярвы старые порнофото турецкий секс фотографии чистый лес фото как стимулировать клитор у женщин фото фото зрелых мамаш на телефон фото фут-фетиш хентай фото азиатки в сексе патрик теры порно отсос фото девушки фото голий 889436 1707947 1371575 1821702 910910 1430671 578379 1024025 1173420 853467 1588829 976309 1391097 1272842 1282045 230142 1531711 552371 1126851 1026431 1330579 97365 51455 1983091 1615072 1936464 1264359 1416210 1232345 1288530 270845 949845 1795963 1285075 1107650 492111 1363181 540141 883320 458105 1785565 1955938 638953 1260566 1258555 625371 300107 653463 624251 1445567 592129 904111 636910 331465 1323696 809643 1019760 1045651 690481 2031275 469649 1973114 797663 1533512 1351570 1386714 1688137 1929648 522818 1394198 511836 1376002 713055 1010235 810164 1311863 1566842 393294 1792931 554032 1615667 1346349 758133 1527688 1412803 1928950 1306730 1515584 1250128 1701077 1572952 662380 582774 213200 573713 1936199 436135 604307 1492593 1840874
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721