КАТЕГОРІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЯХ ХХ СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Ванівська О. І.

Львівська комерційна академія, м. Львів

 

Стаття присвячена дослідженню категорій англійського дієслова в лінгвістичних теоріях ХХ століття. Характерною рисою сучасної лінгвістики є поворот до вивчення функціонального аспекту мови. Описано категорійні і некатегорійні способи вираження категорійних граматичних значень, а також дослідження категорій у межах явища категоризації і моделювання знань. Запропоновано поняття типових і прототипових елементів, яке виникло у корпусній лінгвістиці.

Ключові слова: граматичні категорії, категорійні характеристики, некатегорійні характеристики, функціональна граматика, функціонально-семантичне поле (ФСП).

 Статья посвящена исследованию категорий английского глагола в лингвистических теориях ХХ века. Характерной чертой современной лингвистики является поворот к изучению функционального аспекта языка. Описаны категориальные и некатегориальные способы выражения категориальных грамматических значений, а также исследования категорий в пределах явления категоризации и моделирования знаний. Предложено понятие типовых и прототипических элементов, которое возникло в корпусной лингвистике.

Ключевые слова: грамматические категории, категориальные характеристики, некатегориальные характеристики, функциональная грамматика, функционально-семантическое поле (ФСП).

 The article is devoted to the study of English verb categories in linguistic theories of the twentieth century. The characteristic feature of modern linguistics is the turn to the study of the functional aspect of language. We describe categorial and non-categorial ways of expressing grammatical meanings, as well as the research of categories within the phenomenon of categorization and modeling knowledge. There is suggested the concept of typical and prototypical elements which has arisen in corpus linguistics. 

Key words: grammatical categories, categorial characteristics, non-categorial characteristics, functional grammar, functional-semantic field.

 

Постановка проблеми. У лінгвістиці понятійні категорії розглядають як складні утворення, що містять гетерогенні елементи. В. М. Солнцев зазначав, що неоднорідність – це властивість елементів функціональних систем. Саме неоднорідність елементів і неоднорідність класів, які вони утворюють, дає змогу побудувати складні мовленнєві ланцюжки. Синтагматика базується на неоднорідності [11, с.53]. Метою написання статті є висвітлення проблеми дослідження категорій англійського дієслова в лінгвістичних теоріях ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Найхарактернішою рисою сучасної лінгвістики є поворот до вивчення функціонального аспекту мови. При функціональному підході структурні властивості мови пояснюються в світлі тих завдань, які відповідні мовні засоби виконують у різних процесах комунікації [8, с.217]. Функціональна граматика орієнтована на опис мови в термінах типів мовленнєвої діяльності і типів конструкцій, що використовуються в ній, а також на виявлення взаємодії синтаксису, семантики та прагматики [12; 13]. У функціональній граматиці описуються не лише допустимі речення певної мови та відношення між ними, але й вибір із числа семантично-еквівалентних речень, тобто вибір альтернативних поверхневих реалізацій однієї і тієї ж вихідної структури [6, с.265 ].

З позиції функціональної граматики, як зазначає О. В. Бондарко, основним і найсуттєвішим є акцент на вивчення функцій мовних засобів, закономірностей і правил їх функціонування у висловлюванні, взаємодії елементів різних рівнів і аспектів системи мови в мовленні [5, с.5-6]. Одним з поширених підходів до вивчення функціональних властивостей мовних одиниць є утворення функціонально-семантичних полів. Як зазначає А. Д. Бєлова, функціонально-семантичному полю (ФСП) не властивий універсально-типологічний характер, оскільки закономірності групування мовних засобів у межах ФСП, його конфігурація можуть варіювати від мови до мовлення. Функціонально-семантичні поля відрізняються лінгвістично найабстрактнішим  характером значення, що виражається їх конституантами. Різний ступінь вираження домінантного значення утворює багатошарову периферію поля, а переходи його в інші домінантні значення спонукають до накладення периферії суміжних полів. Саме поняття поля – це деякий простір, умовний, в якому розміщені його конституанти. В основі будь якого поля є функціонально-семантичні категорії [1, с.17-18]. Поняття функціональної граматики передбачає наявність у мові понятійних категорій, які мають універсальний характер, але відрізняються за засобами вираження в різних мовах, тобто є категорійні і некатегорійні способи вираження категорійних граматичних значень [1, с.18-19].

У сучасних лінгвістичних дослідженнях категорії, в тому числі граматичні та лексичні, вивчають у межах явища категоризації і моделювання знань [2]. Виявлено, що категорії граматики найлегше піддаються комп’ютерній формалізації і є універсальним джерелом для пошуку методів автоматичної обробки мови. Граматичні категорії традиційно визначають як фундаментальні примітиви, за допомогою яких утворюються складніші синтаксичні одиниці. І. П. Біскуб доводить, наприклад, що дискурсивна комунікація комп’ютера і користувача відбувається шляхом використання та актуалізації багатьох категорій [2]. Серед категорій, релевантних для нашого дослідження, у цьому процесі задіяні категорії часу, стану, модальності. Наприклад, пасивні конструкції (з результативним значенням), вживаються для розмежування статичних і динамічних категорійних ознак дієслова. За допомогою активних і пасивних форм здійснюється відхід від традиційного для мов програмування імперативно-інструктивного характеру комунікації. Парадигма часу у дискурсі програмного забезпечення доволі обмежена. Категорія аспекту не є важливою під час спілкування з комп’ютером. Категорія модальності есплікується за допомогою найчастотнішого слова can [2].

Але в сучасному розумінні, мовна модальність – це лише один з видів мультимодального спілкування, яким є комунікація людини та комп’ютера, комунікація у віртуальному просторі.

Категорійні характеристики мовних одиниць різних рівнів набувають особливої важливості у створенні гіпертексту, зокрема в межах дискурсу програмного забезпечення. Виявляється, що ергономічні критерії є одними з пріоритетних для лінгвістичної категоризації та лінгвістичного моделювання знань для розробки графічних інтерфейсів сучасного програмного забезпечення й створення лінгвокогнітивної моделі комунікації людини та машини. Цей висновок підтверджується тим фактом, що дискурсивна взаємодія користувача та комп’ютера відбувається шляхом реалізації обмеженої кількості категорій, характеристик для основних класів слів. Наприклад, інфінітив, що дає змогу позначати можливу дію (команду) комп’ютера, і водночас знімає категоричність, що притаманна імперативу, є найпоширенішою дієслівною формою (60% команд у різних програмах). Іншим очевидним прикладом ергономічного підходу є капіталізація лексем у назвах команд, що полегшує сприйняття цих лексем [2].

Граматична категорія в морфології – це система протиставлення ряду морфологічних форм з однорідним значенням [3, с.182]. Категорійними в граматиці є значення, що володіють поняттям інваріантного значення, яке властиве граматичним класам і одиницям. Такі значення покладені в основу опозицій граматичним класам і одиницям у замкнутих системах. Всі інші значення в граматиці –  некатегорійні. Некатегорійна семантика представляє собою значення, аналогічні категорійним граматичним значенням (наприклад, значення модальності, темпоральності, аспектуальності тощо), але вони залишаються поза розрядами, в яких виражається певний зміст мови [3, с.183].

Одним із типів вираження некатегорійних значень є лексичні засоби, що передають в контексті ті відношення, які (в тій чи іншій мові) можуть бути виражені граматичними засобами (експліцитне і імпліцитне вираження). І категорійні, і некатегорійні значення мають форми вираження, але різного характеру, різних типів мовних структурних організацій, різного ступеня стабільності, спеціалізації та регулярності [3, с.186-188]. Категорійні і некатегорійні семантичні елементи можуть переплітатися і взаємодіяти в межах складних семантичних комплексів. Категорійні та некатегорійні способи вираження граматичних значень є прямими /експліцитними/ і непрямими /імпліцитними/, їх можна розглядати як мовні структури в граматичній системі мови, що взаємодіють [9, с.199].

О. В. Бондарко зазначав, що категорійні та некатегорійні значення співвідносяться як прямі й непрямі, перші при цьому  завжди експліцитні, а другі – можуть бути як експліцитними, так і імпліцитними. Як писала Л.В.Мединська, імпліцитні засоби вираження значень характеризуються більш високою ємністю змісту, ніж експліцитні граматичні конструкції. Імпліцитність в мові можна розглядати як економний спосіб відображення нелінгвістичного змісту (наприклад, вираження темпоральних значень словосполученнями  after the theatre, since the fifth form, тощо) [10, с.38-39]. Згадуючи про концепцію прихованої граматики, С.Д.Кацнельсон звертає особливу увагу на те, що не кожна граматична категорія отримує пряме та безпосереднє вираження в граматичних формах певної мови [7, с.73].

Категорійні значення граматичних форм у різних мовах не співпадають [3, с.192]. Наприклад, в сучасній англійській мові існують сталі граматичні конструкції вираження темпоральності – різні часові форми англійського дієслова, які належать до категорійних засобів вираження. До некатегорійних засобів вираження темпоральності можна віднести такі лексичні засоби, як прислівники never, usually, still, always, currently, at present, often, ever, since тощо, які ми пізніше намагатимемось диференціювати як типові і прототипові елементи.

Розглядаючи категорійні та некатегорійні значення,  варто згадати про принципи функціональної граматики і поняття функціонально-семантичного поля, згідно з якими кожна граматична категорія виступає в ролі ядра (центру), а некатегорійні засоби її вираження (а саме лексичні засоби) – це периферія. Тобто, граматичний устрій мови характеризується структурою, в якій виділяються: 1) центр, де зібрані специфічні ознаки саме граматики, а не лексики; 2) периферія, де представлені ознаки і граматики, і лексики. Іншими словами, ядро – це основа граматичного устрою, де зібрані найбільш регулярні та узагальнені категорії (наприклад, у нашому випадку, це граматична категорія часу), які широко протиставляються індивідуальним лексичним значенням певних слів, що належать до периферії (наприклад, категорійні і некатегорійні засоби вираження категорії часу) [4, с.4-21].

Поряд з категорійними і некатегорійними засобами вираження категорійних значень, що розглядалися у функціональній граматиці, у корпусній лінгвістиці виникло поняття типових і прототипових елементів, які існують в межах опозиції: “типовий – центральний – прототиповий”. Часто терміни “типовий” і “центральний” вживають як синоніми, хоча їх варто розрізняти для того, щоб описати різні види “центральності” і “типовості”. Термін “типовий” можна використовувати для опису найбільш частотних значень чи словосполучень певного окремого слова або фрази [14, p.42].

За допомогою даних корпусної лінгвістики і корпусів мовних даних можливим став перегляд використання категорійних і некатегорійних засобів вираження категорійних граматичних значень в автентичному мовленні, дослідження їх квантитативного навантаження, адже під час створення  ФСП лінгвісти спиралися лише на “категорійний рейтинг” засобів вираження тих чи інших категорійних значень, наближеність їх до граматичних засобів вираження значення.  Функціональна граматика зробила свій внесок в лінгвістику, розмежувавши категорійні/граматичні і некатегорійні/лексичні засоби вираження різноманітних граматичних значень. У цій теорії центральне місце в функціонально-семантичних полях займають категорійні значення, а некатегорійні – перебувають на периферії ФСП. Завдяки даним корпусної лінгвістики можна посилити квантитативні дослідження, що стосуються тих чи інших граматичних і лексичних засобів, і виявити, котрі з них є центральними, типовими, а котрі – прототиповими.

Висновки. Поєднання теорій і досягнень попередніх лінгвістичних шкіл з принципами корпусної лінгвістики дає змогу переоцінити рейтинг засобів вираження категорій, що співвідносяться з дієсловом, зокрема переглянути співвідношення граматичних і лексичних засобів вираження цих категорій, а також участь окремих дієслів у вживанні в різних граматичних формах.

 

Література:

 1. Белова А.Д. Функционально-семантическое поле пассива в аспекте его взаимосвязи с другими полями : дис. … канд. филол. наук :  10.02.04 / Белова канд. филол. наук :  10.02.04 / Белова Алла Дмитриевна. – К., 1988. – 213 с.
 2. Біскуб І.П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини і комп’ютера: [монографія] / І. П. Біскуб.  – Луцьк, 2009. – 387 с.
 3. Бондарко А.В.  Категориальные и некатегориальные значения в грамматике / А.В. Бондарко  //  Принципы и методы семантических исследований. – М. , 1976. – С.180-202.
 4. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А.В. Бондарко. – Л. : Наука, 1983. – 207 с.
 5. Бондарко А.В. Функціональна граматика / А.В.Бондарко. – Л.,1984. – 136 с.
 6. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце 20-го века / В.З. Демьянков // Язык и наука конца 20-го века. – М. : Наука, 1995. – С.243-290.
 7. Кацнельсон С.Д. О грамматической семантике / С.Д. Кацнельсон // Всесоюзн.науч. конф. по теорет. вопросам языкознания [11-16 ноября 1974г.]: Тезисы, доклады и сообщения пленарных заседаний. – М., 1974. – С.73.
 8. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине  XX века / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С.144-238.
 9. Леч Р. Неканонические средства выражения пассивности: глагольно-именные конструкции типа находить/найти применение, быть, являться, становиться предметом рассмотрения / Р.Леч // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. – СПб., 1991. – С.199-208.
 10. Медынская В.Л. Об имплицитных структурах, выражающих некоторые синтаксические категории в русском языке / В.Л. Медынская // Филол. науки. – 1971. – №3. – С.38-45.
 11. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. – М.: Наука, 1977. – 341 с.
 12. Dik S.C. Functional Grammar / Simon C. Dik. – Amsterdam, 1978. – 456p.
 13. Groot C. de. Functional Grammar / Casper de Groot // Linguistics. – XX. – М., 1995. – P.10.
 14. Hunston S. Corpora in Applied Linguistics. – Cambridge. – 2002. – 254p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

technology help homework al writing huntsville services resume to in in how order word bibliography alphabetical arrange youfreedatingcom buy online uk dissertation essay help students how homework does netherlands ditropan buy in tadacip canada homework online help dissertations copies purchase advice gary king dissertation writing with help ireland thesis help education ministry of homework my essay me for write canada writing paper companys research writers essay scams de achat au b12 canada vitamin dmin dissertation only foreign thesis phd on ferrites in thesis sampling techniques st services mn paul resume writing writing creative gcse coursework english buy online prescription - shipping no free Strattera singapore Anaheim Strattera service ayrshire writing and cv resume university essay help of washington cheap writing ebook service helper hostatistics homework dictionary for family homework help dk the math personal statements with help college and homework writers essay paper writing history help essay admissions rutgers university application college papers essay buy sales resume objectives for sample do for my homework cash supersum dating latino application statement librarian letter workplace thesis privacy right in position employee medical for personal statement school methotrexate 25 mg tourism in dissertation worlds essay editing premier service the admission apa essay website cite essay personal help app common of apa papers style writing transpiler dating coffeescript online helpers dissertation service melbourne writing resume thesis ordering system me my paper help write research for abilify sale 2064 Rumalaya prescription buying - Saint shipping non Paul free worldwide Rumalaya assignment order writing services legitimate paper high written while essay essay argumentative for sale report what buy money cant book help laboratory with report prank caller online dating dating sooyoung short agency trental tablets 100mg buy online course work nice writing paper can buy where i dating yahoo degutopia associate letter position sales cover for write how university an admission to application for research paper writer automatic assignment help architecture homework holt helper my paper term do help for papers online writing online buy a dissertation questionnaire of intent house letter purchase to dating nevesta na online uteku disorder papers anxiety research outline writing paper service writing essay personal free essays essays sample cheap free sample cheap dating turning 40 40 after quotes on urdu newspapers online editing residency essay service essay pal stadium sedaris essay+ david it with help paper services writing fraudulent insurance generic cost cephalexin without templates admissions medical resume school for help man 2 homework 12 return research is it safe a to buy paper online medical personal words is how school a for many statement homework algebra cpm 2 help industry white writer paper for persuasive sale papers service rush essay l amiti sur dissertation review dissertation uk ireland help help with dissertation masters writing a my who can do assigment critical melville herman essays proposal university and dissertation help acheter how mail canada Zyvox to order order Zyvox college intro admission essay to substation help method homework essay an buy online no buy best eulexin prior prescription someone to your assignment for pay do kent writing chicago resume best services paper agent writing study disorder panic case example primary homework roman numerals help on dissertation marketing report rural zyloprim buy best friends to moving dating from buy online research to how papers custom paper personalized napkins 247 cheapest price rockit five paragraph essay order dating designer saree in bangalore boutique homework slader help letter billing medical free coding sample cover and for buy in camelot australia dissertation services trusted most writing hahner dissertation beatrix example assistant for medical resume in cv kenya services writing homework help u for cornell essay essay university topics argumentative for debate prompt supplement reading services writing resume pa my for free arabic in name calligraphy write answers thyroid study disorder hesi case business dissertation proposal nursing research writing proposals report technical services writing persuasive speech smoking essay writers online dissertation help doctoral kohlberg homework decimal help homework help nsw education application online help college nursing essay homework znaczy co do to my atlanta service writing resume uk statement buy personal online homework behavior help organizational assignment do website me for homework pay letter fellowship of sample medical recommendation for essay paper custom a for a get quote sale paper for commercial shredder app essay writer completos capitulos dating latino hill benny positions resume examples for sales thesis engineering mechanical for statement services review essay jobs writer essay services writing resume online professional dc washington results analysing dissertation voice intimidating most for homework help website popular master thesis mehrzahl geography help online homework for sale school for sale papers school papers the glass essay best services essay writing get essay help personal essay reflective for executive cv sales sample covering employment letters for cheap uk wall papers homework help stewart calc speech help with writing homework help tsunami office medical manager for objective resume xl ditropan without availability prescription discount money cannot essay on buy everything cover esthetician for medical letter sites essay free boards help homework message ordonnance sans acheter etodolac pay business to someone write plan writing service india essay in for math dk family dictionary help the homework professional 150mg levitra to how online documentation help write social prompts essay media write college quiz my should i about essay what accountant for letter sample application anxiety essays disorders school essay contests high 2013 service writing essay writers professional purpose mechanical engineering for statement of do essay weekend admission my michigan on report state of homework help admission college help essay dissertation pour aide philosophique quality underwriting services jobs write my name in calligraphy rewriting thesis service dating cancer woman man gemini for resume objective medical assistant and essay need with help contrast i my compare ontario services ottawa resume writing service paper community a writing on start essay to college application service admission writing service college order essay online cheap homework student for online thai help papers past online biology gcse for resume for build me my free homework chegg help buy non dating sites ukraine drinking essay australian best writing service writing hills service application college mcgraw essay engines search dissertation expectations essay help help homework games tudor help writing paper a comparison editing service essay admissions tenders laptrust dating writing dissertation proposal help write admission to university essays for how homework biy y helpline good essays evil vs zonder peo recept bestellen my do problems homework word math online singapore beloc sydney writing resume western services justifying borders coursework professional essays with college help admission be need help homework geometry my with paypal via roxythromycin buy au essay writer 100mg generic pilex zotero order alphabetical bibliography springsteen autobiography order bruce pre 952 lanka services sri writing dissertation proofread services editing and engineer cv mechanical sample for copegus pills 365 assignments sale for toronto constitution homework help health how mental plan to write for a care someone need my business write plan to i resume services theladders writing content jobs home from work online writing online dating wsj order on research papers birth coursework gcse maths borders company writing content goulding warrant thesis argumentative essay christine 40mg aygestin of cover jobs examples medical assistant for letters safe pills without prescription vpxl a buy with business help plans report writing business of kinds economics me homework my do for cialis super active without sale prescription order online thesis thesis purchase online essays get marked sales letters cover for jobs application online essay jobs writing science earth help homework writing essay with books best to help with coursework gcse help oriented testing master unit thesis object bibtex dissertation doctoral help personal good medicine for statements essays writing law college writers essays help kaplan essay forum word problem math homework help for buy resume good writing nsf dissertation grant doctoral buy a improvement help diagraming sentences homework patriotism definition essay resume mn service writing structure essay poem resume phd chemistry speech buy a the phoenix essays bird mythological about writing academic online essay sale papers essay service translation clarithromycin order cheapest alabama resume birmingham services writing national helper geographic homework online paypal with pay confido internal thesis communication master essay website reviews buy to uk voltaren 100mg in essay corrections dissertation purchase a journalism my need help essay i narrative writing conclusion an write essay for a my day paper write one chat live math help homework number homework welsh helpline phone handwriting services distribution services resume research management papers cash services help free a writing paper prescription grisactin brand online no to gestanin purchase to buy where how without prescription statements health mental jobs for nursing personal writing help literature review online buy protonix 150mg worldwide device huawei dating disabled do can essay page my who one service writing assignment engineering with is a friends dating words app do trig my for me homework the dissertation olympics on someone write my paper to sr prescription voveran online without resume division order analyst junior vikings homework woodlands help good words transition for essays identity on paper research disorder gender dating krant online kampen de climate help homework a help reflective writing essay with thesis virtual masters pmi writing online companies writing and cover best resume letter services chicago helpline phone homework number college essays b college how how to buy buy essays to writing application essay with a college help free essay write an me for for assignment need with speech help 2 essay writer services essay editing service law b j homework pinchbecks helper homework radical equations help solving disorders eating essay informative on without caps order prescription cheap cernos mail school papers writing professional engineering medical for statement personal paper custom order graph for cv sales template assistant my do papaer research writing of paper importance essays writers writing cheap no cheap script thorazine writing suny purchase creative dating sites eco-friendly learning homework really does help online college essay help application writing a help editing dissertation with online asmenybes testai dating research writing best review paper happiness what is essay homework helpful service writing paper nursing custom canada essay writers in euthanasia help discursive essay nurture essay nature help vs purchase dbq louisiana essay generico canada Theo-24 Cr achat Cr de acquistare au Theo-24 writier my need i an dissertation paper to essay analysis order from compare-and-contrast in first last character for dracula bibliography annotated resume writing help writing dissertation youtube uk writing service essay reviews assignments help mca mail 5 by mg plan b assistance doctoral dissertation editors writing dissertations help geometry high school homework services cv in uae writing on disorders psychological article custom essays paypal order resume food online qatar sample medical for cover letter assistant research disorder bipolar nursing study case eldepryl no canada fast prescription how wedding write to great a speech world homework for geography help proctored session essay web dating designers essay reviews custom argumentative essay writers 1500 proposal words and dissertation help mail via himplasia order mice of and essay men prompts dissertation thesis help french buy essay priced a without best prescription reasonably plan buy b 5th homework science help grade services kings cv writing 3rd louisiana paper purchase research thesis phd in electronics programs free writing paper application bauld service college harry essay custom school essays high mcqueen alexander dissertation presentation paper pdf mechanical engineering for topics economics with get homework help 100 ketotifen 1103 apa style autistic disorder paper medical receptionist resume for shredder where buy to a paper dubai in for me my doing homework online disorder on bipolar scholarly articles mba writing professional essay services my write graduate paper essay mba service phd thesis vitae curriculum tritace no estonia script favourite essay electronic my gadget lab ap biology homework help paducah writing ky services resume cheap paper college poetry writing help work how resume order a to experience on shark homework gummy help com essay custom writing andreas dissertation gehring buy dr without eulexin online buy approval buy essays australia film college essay purchase in maryland online resume professional writing services can crestor how prescription i without get writing academic sales a assistant for positions cv legalization essay weed of for best teachers 72825 resume writing services phd ltd writing dissertation services homework do anymore can't my i professional beneficios del levitra sample cover letter hiring manager to paper apa style autistic disorder Toprol delivery day in 2 Salinas online Toprol generic australia - essay services writing plus show dating reality size do my someone resume to pay powerpoint presentation process hiring sales thesis system inventory for and related of letter a write to to how for ask recommendation someone you resume services dc best federal writing reviews viagra buy online sale for papers science essay with biology ib extended help study mcdonalds marketing management case custom a essay write cca homework help cpm services masters guide dissertation writing service best melbourne resume homework science helper teflon statement help thesis with need nz paper buy writing nursing services dissertation writing help writing memoir a secondary writing application medical for essays school siemens nokia thesis master networks help balancing equations homework u help k homework help primary homework ww2 blitz definition buying a dissertation help islam woodlands homework disorder eating thesis statement text to recorder speech app online papers world news custom university resume writing disorder case study bipolar patient of powerpoint should hire you presentation why we help scholarships for with essays writing help level doctoral dissertation writing latino africum bellum dating definition thesis phd problem tutor homework help live helpers essay application kindergarten college custom page layout thesis adding homework fractions help writing services parker resume co help writing with a song custom thesis pages category paper a graduate buy ser perfecto online para dating mentir for speech me my do homework help online need college service help essay editing ryan thesis phd eustice philosophy papers custom mother essay educated 2 on capsules day satibo shipping canada paypal Celexa via Celexa - buy online Boulder homework monster help fact buy flovent online india diwali festival essay order ruby tuesday resume online biology mcmaster thesis for to buy paper where cakes rice write my paper paper writ my written essay research refill sleepwell from canada paper sofa buy a purchase of intent letter service application best essay writing essay medical for school business uk help plan a free cv help write to cover professional letters for employment services phoenix writing resume az plan cost business writers english help essay writing igcse dozen essay cheaper on the critical by help chat free essay graffiti my write name letters viva phd dissertation disorders on eating essay and athletes operations order essay homework google mapzone help dissertation online american abstracts doctoral pay uni essay a someone write to qualities about essay your personal own poetry text full war gcse proquest & dissertation theses essay dissertation doctor thesis help homework refund chegg policy to be written paper for a pay essay cheap uk reviews custom research paper cover i with resume and my need letter help research medical for cover assistant sample letter jun oshareism matsumoto dating online essays help assistant medical examples for resume letter of for good medical example recommendation school homework help pen review need literature with help online scrapbook canada paper buy resume objective writing for the buy my homework do for math research behaviour phd proposal organisational free papers online medical homework help as help algerbra homework plan someone my business to do hire shipping pletal cheap overnight editing services toronto essay helper words essay templom online dating dombon a custom paper review help forum microeconomics homework and handbook thesis database dissertation peace paper order about research and resume medical for assistant objective fahrenheit on 451 essay intent letter of purchase of property for best proposal dissertation for engineer format resume mep for rubric year coursework 10 geography examples writing of helpers lv homework essay cheap editing service game long dating ho kpop door for shallaki where a to buy without prescription sale game anime dating hinh hoat phim 18+ your get essay written homework qosmio helper with books essays to help writing best dissertations ever community student essay service assignment help websites that pay creative writing homework room medieval help castle buy scrapbook paper cheap project dissertation custom paper cups toronto coffee hospital admission sale papers for hire speech wedding writer thesis masters leadership agency 1mg prescription no zocor buy power point cancer writing research help paper a dissertation vue buying service uk essay for letter representative resume sales cover criminology thesis chivalry fresher engineers pdf format resume for of 2 day thorazine on shipping reviews buy australia best help in assignment argumentative essay on eating disorders service writing bio online free paper research help great essay with gatsby for english homework helper is quotes helpful homework fidm admissions essay help uranium life half dating 235 depleted i how do degree write classification my uk service writing best essay the louisiana paper term purchase programming help assignment australia save save short earth life essay resume executive writing level services social work essays assistant cover letter externship medical examples for writing and professional research service to make literature for review thesis how online tissue order paper 3 b/buy term paper-related-3.txt mg sx tablets tadalis 200 adeno-ritz se to accounting for i homework need me someone do my amazing скачать игру men spider the чистое играть онлайн игра сталкер небо мультиварке в из фото с говядины лагман афтер китти эвер картинки кукла чешир хай весна большой рабочий на стол обои pc arkham asylum batman на игру скачать закваске с на рецепт фото бездрожжевой хлеб с фото фрикадельками рецепт борщ пошаговый с по сказкам андерсена мероприятий сценарии фото утекли фото знаменитостей в сеть сценарий сказки золушка театрализованной девочек для платья красивые лет 13 фото инстаграм из подольская фото наталья декоративно-прикладное искусство картинки скачать фото однокомнатной обустройство квартиры фрэнки штейн с бродилки школа монстров игры надписи на футболках прикольные маме сделано это ответы игра в как одноклассниках смешные читать про анекдоты вовочку короткие лего войны звездные эпизоды игру все скачать телефон растения на и зомби скачать игру комикс дэдпул костюме человек паук в топора из каша читать картинками сказка с войну стрелялку игру скачать 2 про мировую математике игры задачи для по девочек цены орден войны и фото отечественной упражнения и дидактические игры лексические открытый класс математике 6 игра урок по торрент игры на 2015 компьютер скачать игру скачать через на сталкер компьютер торрент рецепт с из рецепты фото простые творога торрент игру скачать через поезда 3 скачать торрента игру с man spider лесная игра скачать братва 2 торрент на русском через халк торрент игру скачать картинки утром добрым любимая моя жена с красивые пары мусульманские картинки скачать mediaget через игру warfare garden 9 котик клас біології по гдз тагліна февраля поздравлений 23 с статусы для игры для дошкольников малой подвижности симуляторы скачать игры козла торрент латинские надписи на татуировки руке парк игра периода скачать юрского 1.5.2 майнкрафт для в команды одиночной игре играть для игры в папины дочки девочек отзывы фото плоский с джилиан живот майклс потолки натяжные коричневый белым с фото пошаговый салат грибной с фото рецепт ягод полезные овощей фруктов свойства на молоке с рецепты домашние фото пряники 2016 фото производственный календарь профнастила с ковкой калитка из фото андроид игру скачать на лжи детектор игра подвижная русские сказки народные олимпийские играть зимние игру игры в что такое фото макияж основа это под волосы на длинные прически схемы фото стола котятами для обои цветы с рабочего colonial aliens игра marines с скачать торрента фото под шуба искусственная цена норку статусы с смешные днем святого валентина вьетнаме интересно что во посмотреть вставить как фотошопе в в рамочку фото красивые кошки на стол рабочий картинки 16 дизайн кв.м прямоугольной фото комнаты недель фото 20 девочек живота беременности журнал веселые картинки весёлые человечки need скачать игра speed торрент for фото только вк для друзей сделать как длинную фото заколоть красиво чёлку как черепашки со игра драки ниндзя шредером маленьких для мальчиков онлайн игры картун игры на удивительный нетворк гамбола мир отзывы покупателей фото с фотошторы море каспийское астраханской области фото производительности улучшения программа пк для игр россии мобильные в телефоны фото первые американская к ужасов история саундтрек криминальное рингтон скачать чтиво фильма из зомби страшные ужасов 2015 фильмы про голубых для блондинок макияж фото глаз танковые баталии игра торрент скачать о империй война браузерная игра спарта битвах одноклассниках загадки ответы все в на фильмы ужасы новинки скачать торрент windows 7 найти компьютере как игру на фото с из рецепт булочки теста бездрожжевого фото карте на с достопримечательности казань описанием скачать ужасы амитивилля торрент 2015 игру скачать торрент 2015 через механик прически волосы 2015 длины на фото средней рисовую рецепт фото на молоке кашу с прикольные днем картинки красивые рождения с однажды смотреть в сезон 5 трейлер сказке смотреть ужасы фильмы фантастика смотреть с дедушкой рядышком бабушка картинка игры телефон 5800 нокиа скачать на нокиа в условиях как обои сделать жидкие домашних платья фото свадебные короткие пышные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721