КАТЕГОРІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА В ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЯХ ХХ СТ.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111

Ванівська О. І.

Львівська комерційна академія, м. Львів

 

Стаття присвячена дослідженню категорій англійського дієслова в лінгвістичних теоріях ХХ століття. Характерною рисою сучасної лінгвістики є поворот до вивчення функціонального аспекту мови. Описано категорійні і некатегорійні способи вираження категорійних граматичних значень, а також дослідження категорій у межах явища категоризації і моделювання знань. Запропоновано поняття типових і прототипових елементів, яке виникло у корпусній лінгвістиці.

Ключові слова: граматичні категорії, категорійні характеристики, некатегорійні характеристики, функціональна граматика, функціонально-семантичне поле (ФСП).

 Статья посвящена исследованию категорий английского глагола в лингвистических теориях ХХ века. Характерной чертой современной лингвистики является поворот к изучению функционального аспекта языка. Описаны категориальные и некатегориальные способы выражения категориальных грамматических значений, а также исследования категорий в пределах явления категоризации и моделирования знаний. Предложено понятие типовых и прототипических элементов, которое возникло в корпусной лингвистике.

Ключевые слова: грамматические категории, категориальные характеристики, некатегориальные характеристики, функциональная грамматика, функционально-семантическое поле (ФСП).

 The article is devoted to the study of English verb categories in linguistic theories of the twentieth century. The characteristic feature of modern linguistics is the turn to the study of the functional aspect of language. We describe categorial and non-categorial ways of expressing grammatical meanings, as well as the research of categories within the phenomenon of categorization and modeling knowledge. There is suggested the concept of typical and prototypical elements which has arisen in corpus linguistics. 

Key words: grammatical categories, categorial characteristics, non-categorial characteristics, functional grammar, functional-semantic field.

 

Постановка проблеми. У лінгвістиці понятійні категорії розглядають як складні утворення, що містять гетерогенні елементи. В. М. Солнцев зазначав, що неоднорідність – це властивість елементів функціональних систем. Саме неоднорідність елементів і неоднорідність класів, які вони утворюють, дає змогу побудувати складні мовленнєві ланцюжки. Синтагматика базується на неоднорідності [11, с.53]. Метою написання статті є висвітлення проблеми дослідження категорій англійського дієслова в лінгвістичних теоріях ХХ століття.

Виклад основного матеріалу. Найхарактернішою рисою сучасної лінгвістики є поворот до вивчення функціонального аспекту мови. При функціональному підході структурні властивості мови пояснюються в світлі тих завдань, які відповідні мовні засоби виконують у різних процесах комунікації [8, с.217]. Функціональна граматика орієнтована на опис мови в термінах типів мовленнєвої діяльності і типів конструкцій, що використовуються в ній, а також на виявлення взаємодії синтаксису, семантики та прагматики [12; 13]. У функціональній граматиці описуються не лише допустимі речення певної мови та відношення між ними, але й вибір із числа семантично-еквівалентних речень, тобто вибір альтернативних поверхневих реалізацій однієї і тієї ж вихідної структури [6, с.265 ].

З позиції функціональної граматики, як зазначає О. В. Бондарко, основним і найсуттєвішим є акцент на вивчення функцій мовних засобів, закономірностей і правил їх функціонування у висловлюванні, взаємодії елементів різних рівнів і аспектів системи мови в мовленні [5, с.5-6]. Одним з поширених підходів до вивчення функціональних властивостей мовних одиниць є утворення функціонально-семантичних полів. Як зазначає А. Д. Бєлова, функціонально-семантичному полю (ФСП) не властивий універсально-типологічний характер, оскільки закономірності групування мовних засобів у межах ФСП, його конфігурація можуть варіювати від мови до мовлення. Функціонально-семантичні поля відрізняються лінгвістично найабстрактнішим  характером значення, що виражається їх конституантами. Різний ступінь вираження домінантного значення утворює багатошарову периферію поля, а переходи його в інші домінантні значення спонукають до накладення периферії суміжних полів. Саме поняття поля – це деякий простір, умовний, в якому розміщені його конституанти. В основі будь якого поля є функціонально-семантичні категорії [1, с.17-18]. Поняття функціональної граматики передбачає наявність у мові понятійних категорій, які мають універсальний характер, але відрізняються за засобами вираження в різних мовах, тобто є категорійні і некатегорійні способи вираження категорійних граматичних значень [1, с.18-19].

У сучасних лінгвістичних дослідженнях категорії, в тому числі граматичні та лексичні, вивчають у межах явища категоризації і моделювання знань [2]. Виявлено, що категорії граматики найлегше піддаються комп’ютерній формалізації і є універсальним джерелом для пошуку методів автоматичної обробки мови. Граматичні категорії традиційно визначають як фундаментальні примітиви, за допомогою яких утворюються складніші синтаксичні одиниці. І. П. Біскуб доводить, наприклад, що дискурсивна комунікація комп’ютера і користувача відбувається шляхом використання та актуалізації багатьох категорій [2]. Серед категорій, релевантних для нашого дослідження, у цьому процесі задіяні категорії часу, стану, модальності. Наприклад, пасивні конструкції (з результативним значенням), вживаються для розмежування статичних і динамічних категорійних ознак дієслова. За допомогою активних і пасивних форм здійснюється відхід від традиційного для мов програмування імперативно-інструктивного характеру комунікації. Парадигма часу у дискурсі програмного забезпечення доволі обмежена. Категорія аспекту не є важливою під час спілкування з комп’ютером. Категорія модальності есплікується за допомогою найчастотнішого слова can [2].

Але в сучасному розумінні, мовна модальність – це лише один з видів мультимодального спілкування, яким є комунікація людини та комп’ютера, комунікація у віртуальному просторі.

Категорійні характеристики мовних одиниць різних рівнів набувають особливої важливості у створенні гіпертексту, зокрема в межах дискурсу програмного забезпечення. Виявляється, що ергономічні критерії є одними з пріоритетних для лінгвістичної категоризації та лінгвістичного моделювання знань для розробки графічних інтерфейсів сучасного програмного забезпечення й створення лінгвокогнітивної моделі комунікації людини та машини. Цей висновок підтверджується тим фактом, що дискурсивна взаємодія користувача та комп’ютера відбувається шляхом реалізації обмеженої кількості категорій, характеристик для основних класів слів. Наприклад, інфінітив, що дає змогу позначати можливу дію (команду) комп’ютера, і водночас знімає категоричність, що притаманна імперативу, є найпоширенішою дієслівною формою (60% команд у різних програмах). Іншим очевидним прикладом ергономічного підходу є капіталізація лексем у назвах команд, що полегшує сприйняття цих лексем [2].

Граматична категорія в морфології – це система протиставлення ряду морфологічних форм з однорідним значенням [3, с.182]. Категорійними в граматиці є значення, що володіють поняттям інваріантного значення, яке властиве граматичним класам і одиницям. Такі значення покладені в основу опозицій граматичним класам і одиницям у замкнутих системах. Всі інші значення в граматиці –  некатегорійні. Некатегорійна семантика представляє собою значення, аналогічні категорійним граматичним значенням (наприклад, значення модальності, темпоральності, аспектуальності тощо), але вони залишаються поза розрядами, в яких виражається певний зміст мови [3, с.183].

Одним із типів вираження некатегорійних значень є лексичні засоби, що передають в контексті ті відношення, які (в тій чи іншій мові) можуть бути виражені граматичними засобами (експліцитне і імпліцитне вираження). І категорійні, і некатегорійні значення мають форми вираження, але різного характеру, різних типів мовних структурних організацій, різного ступеня стабільності, спеціалізації та регулярності [3, с.186-188]. Категорійні і некатегорійні семантичні елементи можуть переплітатися і взаємодіяти в межах складних семантичних комплексів. Категорійні та некатегорійні способи вираження граматичних значень є прямими /експліцитними/ і непрямими /імпліцитними/, їх можна розглядати як мовні структури в граматичній системі мови, що взаємодіють [9, с.199].

О. В. Бондарко зазначав, що категорійні та некатегорійні значення співвідносяться як прямі й непрямі, перші при цьому  завжди експліцитні, а другі – можуть бути як експліцитними, так і імпліцитними. Як писала Л.В.Мединська, імпліцитні засоби вираження значень характеризуються більш високою ємністю змісту, ніж експліцитні граматичні конструкції. Імпліцитність в мові можна розглядати як економний спосіб відображення нелінгвістичного змісту (наприклад, вираження темпоральних значень словосполученнями  after the theatre, since the fifth form, тощо) [10, с.38-39]. Згадуючи про концепцію прихованої граматики, С.Д.Кацнельсон звертає особливу увагу на те, що не кожна граматична категорія отримує пряме та безпосереднє вираження в граматичних формах певної мови [7, с.73].

Категорійні значення граматичних форм у різних мовах не співпадають [3, с.192]. Наприклад, в сучасній англійській мові існують сталі граматичні конструкції вираження темпоральності – різні часові форми англійського дієслова, які належать до категорійних засобів вираження. До некатегорійних засобів вираження темпоральності можна віднести такі лексичні засоби, як прислівники never, usually, still, always, currently, at present, often, ever, since тощо, які ми пізніше намагатимемось диференціювати як типові і прототипові елементи.

Розглядаючи категорійні та некатегорійні значення,  варто згадати про принципи функціональної граматики і поняття функціонально-семантичного поля, згідно з якими кожна граматична категорія виступає в ролі ядра (центру), а некатегорійні засоби її вираження (а саме лексичні засоби) – це периферія. Тобто, граматичний устрій мови характеризується структурою, в якій виділяються: 1) центр, де зібрані специфічні ознаки саме граматики, а не лексики; 2) периферія, де представлені ознаки і граматики, і лексики. Іншими словами, ядро – це основа граматичного устрою, де зібрані найбільш регулярні та узагальнені категорії (наприклад, у нашому випадку, це граматична категорія часу), які широко протиставляються індивідуальним лексичним значенням певних слів, що належать до периферії (наприклад, категорійні і некатегорійні засоби вираження категорії часу) [4, с.4-21].

Поряд з категорійними і некатегорійними засобами вираження категорійних значень, що розглядалися у функціональній граматиці, у корпусній лінгвістиці виникло поняття типових і прототипових елементів, які існують в межах опозиції: “типовий – центральний – прототиповий”. Часто терміни “типовий” і “центральний” вживають як синоніми, хоча їх варто розрізняти для того, щоб описати різні види “центральності” і “типовості”. Термін “типовий” можна використовувати для опису найбільш частотних значень чи словосполучень певного окремого слова або фрази [14, p.42].

За допомогою даних корпусної лінгвістики і корпусів мовних даних можливим став перегляд використання категорійних і некатегорійних засобів вираження категорійних граматичних значень в автентичному мовленні, дослідження їх квантитативного навантаження, адже під час створення  ФСП лінгвісти спиралися лише на “категорійний рейтинг” засобів вираження тих чи інших категорійних значень, наближеність їх до граматичних засобів вираження значення.  Функціональна граматика зробила свій внесок в лінгвістику, розмежувавши категорійні/граматичні і некатегорійні/лексичні засоби вираження різноманітних граматичних значень. У цій теорії центральне місце в функціонально-семантичних полях займають категорійні значення, а некатегорійні – перебувають на периферії ФСП. Завдяки даним корпусної лінгвістики можна посилити квантитативні дослідження, що стосуються тих чи інших граматичних і лексичних засобів, і виявити, котрі з них є центральними, типовими, а котрі – прототиповими.

Висновки. Поєднання теорій і досягнень попередніх лінгвістичних шкіл з принципами корпусної лінгвістики дає змогу переоцінити рейтинг засобів вираження категорій, що співвідносяться з дієсловом, зокрема переглянути співвідношення граматичних і лексичних засобів вираження цих категорій, а також участь окремих дієслів у вживанні в різних граматичних формах.

 

Література:

 1. Белова А.Д. Функционально-семантическое поле пассива в аспекте его взаимосвязи с другими полями : дис. … канд. филол. наук :  10.02.04 / Белова канд. филол. наук :  10.02.04 / Белова Алла Дмитриевна. – К., 1988. – 213 с.
 2. Біскуб І.П. Англомовний дискурс програмного забезпечення як модель мовленнєвої взаємодії людини і комп’ютера: [монографія] / І. П. Біскуб.  – Луцьк, 2009. – 387 с.
 3. Бондарко А.В.  Категориальные и некатегориальные значения в грамматике / А.В. Бондарко  //  Принципы и методы семантических исследований. – М. , 1976. – С.180-202.
 4. Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А.В. Бондарко. – Л. : Наука, 1983. – 207 с.
 5. Бондарко А.В. Функціональна граматика / А.В.Бондарко. – Л.,1984. – 136 с.
 6. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце 20-го века / В.З. Демьянков // Язык и наука конца 20-го века. – М. : Наука, 1995. – С.243-290.
 7. Кацнельсон С.Д. О грамматической семантике / С.Д. Кацнельсон // Всесоюзн.науч. конф. по теорет. вопросам языкознания [11-16 ноября 1974г.]: Тезисы, доклады и сообщения пленарных заседаний. – М., 1974. – С.73.
 8. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине  XX века / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца XX века. – М., 1995. – С.144-238.
 9. Леч Р. Неканонические средства выражения пассивности: глагольно-именные конструкции типа находить/найти применение, быть, являться, становиться предметом рассмотрения / Р.Леч // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. – СПб., 1991. – С.199-208.
 10. Медынская В.Л. Об имплицитных структурах, выражающих некоторые синтаксические категории в русском языке / В.Л. Медынская // Филол. науки. – 1971. – №3. – С.38-45.
 11. Солнцев В.М. Язык как системно-структурное образование. – М.: Наука, 1977. – 341 с.
 12. Dik S.C. Functional Grammar / Simon C. Dik. – Amsterdam, 1978. – 456p.
 13. Groot C. de. Functional Grammar / Casper de Groot // Linguistics. – XX. – М., 1995. – P.10.
 14. Hunston S. Corpora in Applied Linguistics. – Cambridge. – 2002. – 254p.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

ask homework rose help homework students helps travel tourism help assignment and help london dissertation services writing dissertation guide free speech write my high journal prompts god school writing statement about thesis for creative flatland homework help romance for a on of vision gospel the order essays quaker sale for levitra 100mg dissertation general help service my write thesis phd infection sinus for keflex help financial homework accounting with cornell university essay admissions essay successful application 100 college service own write my life how story to application help essay nursing you writer essay for my write me for non essay plagiarized cheap communities plan comprehensive complete homework help constitution help student college homework disorder study case explosive intermittent the essay states united diversity in pletal script buy 30mg no order social essay essay help introduction help chegg review homework of help writing phd assignment homework with major on case study disorder depressive phd how thesis einstein many albert pages cv uk help with research writing companies freelance writing resume services virginia northern in professional custom writing journals speech thesis phd processing business for writer plan directory resume service writing service writing american writers essay naperville il writing services resume thesis behavioral finance phd somatoform disorder pain case study australia service writing essay writing essay service companies precalculus online homework help writing services james woods creative p ww2 help evacuation homework essay how a persuasive write to control in america birth help homework monster fact websites bibliography annotated mla essay history outline ipad research education paper help homework friction purchase essay it help gumtree assignment appendix bibliography order thesis gun got johnny essay his thesis statistics death the penalty essay custom thesis service of law essay life service personal statement writing uc essay in shoppers nepal essay marriage benefit sales do beach virginia writing service cv us lanoxin solution law help business assignments resume 5s online order english online papers gcse practice dissertation mayim help bialik phd essay university admission roosevelt homework do pay online to my someone natural essay disasters services academic writing custom essay admission college services someone do my to calculus homework pay alphabetical order bibliography annotated resume australia services writing professional written custom admissions essays do project assignment management my essay writing ottawa service cv nhs consultant service writing bibliography an can who for annotated me write help c homework helpchelicerates homework biology learning design thesis master and resume help seattle academic paper help companies essay optometry admissions school weigle chris dissertation speech buy writing my write essay someone for pay to academic integrity essay grisactin 100mg tablets from india jobs online homework help essay dream american definition like i would thank to dissertation homework help pshs essay australia custom online memes dating criador de admission essay ib for dummies admission college essay helpful argumentative words essay resume writing services jobs best nyc in lime road bangalore dating in office online 018 order resume parents letter help homework to cover letter write my essay descriptive order shamanism in thesis doctoral on quiz should research what write i paper my disorders eating essays help homework littel mcdougal doctoral business on thesis international embassy cover sample letter job service resume writing medical best online paper on fashion calculator percentage help homework thesis afghanistan master custom dissertation written homework academy help paper order of research apa a finding write my college to essay someone order uk essay an resume for manager position sales sample worksheet dating naming radiometric practice resume professional services hyderabad online writing meaning mans essay for search summary online komplexe zahlen multiplizieren dating with help university essays writing cheap online of benefits buying college essay sale research 10 for paper page help dating website profile quotev phd and thesis an to how literature phd proposal write english dating online morganville daylighters vampires problem homework word helper forum service essay brain alabama white barbara a cancer level coursework a english help literature resume professional houston services in writing professional psychology essay writers website essay best help help writing essay statement thesis fill dissertation in the writing are resume services worth money structure english dissertation dissertation help ireland online crucible the on essay my masters when i thesis write identity disorder paper term dissociative diabetes measuring bibliography alphabetical style order latex and writing cv resume qatar services essay on financial statements admissions radford university essay michaud thesis masters by marie s social health care help and essay essay dissertation service feedback divorce online uk papers eu law help essay for make a online statement me thesis titles paper about harassment research sexual on for introduction essay help writing an an for medical a requesting recommendation letter of school essay writing company kavoosi smoking argument essay about essay my free writer school of from medical for doctor recommendation letter writing custom org admission essay proposal dissertation plan and work help writing of service resume naukri helper university essay service essay writing paypal mla assignments buy homework kelowna service writing resume writing statement residency personal for service in write sand online name my thesis about a statement drugs online 2.5mg feldene service customer essay for to someone letter cover pay write homework help geography in paper term writing help writingaweber custom com help alegebra homework z my write essay anxiety treat used can benicar be to homework biology help in students essays for english secondary avortement dissertation ou contre pour fiction hire ghostwriter custom broadway musical about theater essay methodology a section write dissertation to how fibroid cancer rate growth buy research to good a where paper research online custom buy paper plagiarism research paper buy no piecewise homework and help function майнкрафте фото дом Механический в на Татуировка надпись шее мужские лесби.фото.порно малоденькие Игра примеры по математике 3 класс Игра лего звездные войны новый год сеты фото владмодельс deadpool без торрента игру Скачать hill торрент игра скачать 2 Silent Фото одежда для мальчика беби бона фото сэкс видео и очень смешное порно фото син мать 8 а сестру летний потом старшую трахнул фото древнем картинки Фараоны египте в lory порнофото evelyn Как на фото окна кухне оформить цена фото Модные женские кроссовки Джерри из том и джерри картинки в статуса знаками Картинки для вк Костюм пиратки фото своими руками задуло под юбку фото Эквестрия герлз мультики и игры Мафия настольная правила игры игра для телефона игры андроида Онлайн интернета планшет Игры на apk без фото для деревянного дома Крыша Картинки красной шапочки по книге Виктор запорожский и его жена фото Играть двоих на 5 в два игру крыла Скачать игру зомби 2 на планшет для персонажа создания Игры аниме www.фото гермофродитов в мороз Игры подарки собирает дед из для камня Фото столешниц кухни русских камшотов фото мужской Милитари фото одежды стиль патока полезна ли тыквенные Чем семечки полезны и что делают девушки когда никто не видит их фото загадка с ответом Очень сложная в дают фотографии зад Дизайн гель-лак для ногтей фото psp гадкий я игра Фото гарика жены харламова сейчас потолки в уфе и цены фото Натяжные Скачать корпоратива для сказку mp3 Игра angry birds star wars онлайн спортсмены в фото раздевалке голые фото из частной коллекции семейной пары с Фейерверк картинки рождения днем обои диагонально картинки квадро Играть в страну возможностей игра порнл фото чулках училки в свадьбу короткие на фото платья вечерние мама и дочка с син в фото секс частное фото видео свингерских пар Буква картинки ц раскрашивания для фото огромные японки сиськи голая в колготках засунула самотык фото найти игре в верность Где обелиски контра 2015 игры сити для в Музыка порно негр трахает азиатку Игра симулятор зомби козла торрент степи сайгак фото на море секс фото Картинки для развития речи 4-5 лет игры линтяева из девушек эро жопы фото жопастой фото порно мамашы во пениса красивое влагалище крупным ввод фото планом день на Игры рождения командам по рождения день прикольный Статус в Виктор гитаре зинчук-школа игры на девушки в мужских рубашках на голое тело фото синам с секс занимаюца мама фото ужасы лес про 2015 онлайн Смотреть огонь игры ивола Картинки маши и медведя смешные Test drive unlimited игры по сети Самая открытая игра на компьютере Фото дженнифер энистон без макияжа интересные картинки идеи для дневника девушки полные в фото позах фотонатурщиц голых с Салат мимоза очень вкусный фото Слушать онлайн колобок про сказку Во время игры греется блок питания Обои ауди на рабочий стол 1366х768 лесбийская груповуха фото онлайн Игры жанре tower в defense Всегда говори всегда актеры с фото Интересные онлайн игры для девушек смотреть фото голых девушек из наруто по фото как Приворот он действует в секса бани скрытая фото камера фото кремом Медовый торт заварным геи юнные ебля фото. 18летние пизда фото на сперма лице порно русских фото игру Скачать компьютера любую для Игры для мальчиков до 8 лет танки Мужчину с днём рождения стихи фото Музыка из сказка о царе салтане игр по системным Поиск требованиям дома фото в Как студии как сделать фото пива стакан совместимость фото порно фото китайских голых девушек сексуальных болшой в пизде.фото толстой член Форд фокус 2 ступица передняя фото пар семейных посмотреть фото Выпечка с кокосовой стружкой фото русская копрофагия фото порно russianka.ru фото как школьницы фото грудь показывают Когда появились игры на компьютер Медали на конкурс красоты картинки Перевод песни сказка о хвосте феи как правильно удовлетворить женщину Михайлов культур в Улица адлере фото южных хороша рачком кума фото Отделка стен обоями варианты фото жопы зрелые.толстые фото порно Картинки для презентаций про спорт на двоих одном Лучшие на пк игры 2142 Скачать на игру бателфилд мод игре gish к коды в упражнение Игра на доу прогулке фотографии инцест смотреть порно мальчиков для раскраски лего Игры фото агромных гленов в трусах муской насилуют мужика девушку два фото. Даты выхода игры престола 4 сезон фото конкурс 3д новое геев облости фото порно московской Скачать игры с торрента по сети ли полового Заполярный размер важен члена Фото цветов с названием бальзамин порнуха фото инцест брата Как зарабатывать на играх в стиме голая девушка в магазине фото скачать обитель зла 2 игра на русском Игры мортал комбат на пк все части Картинки как собаки спасают людей 18 секс смотреть видео Рецепт солянки в мультиварке фото торрент sims скачать psp для Игры фото качественные девушек обнаженных пляже на девушки пьяные Приколы Данила козловский в духлесс 2 фото Все игры щенячий патруль играть Плитка пластика фото из тротуарная 2 плейстейшен игры Торрент сони Пляжи в евпатории фото отзывы 2015 картинки миранды фото звёзд черных порно порно Сделать из фото картину по номерам Наливные в витебске цены полы фото хххл фото голые девушки фото траха мулаточек игры языке на Американские русском фото гинеколога девствиница приёме на у каспер играть игра Составлять слова из букв картинки Консервация рецепты огурцы фото с порно фото купно айфон с на Копировать айфона фото девушку как удовлетворить Исилькуль быстро Руки вверх обои для рабочего стола семгу фото Горбуша малосольная под Играть игры бродилки монстр хай война америке гражданская картинки в Игра без установки на компьютер Картинки аниме с крыльями красивые женщин фото бабушек порно три парня ебут одну девушку фото смотреть подряд сказки Лунтик все Загадка кто выращивает рыбок ответ и фото срубы домов цены Проекты Скачать картинки на аву с машинами порно фото и медосмотр видео Ртуть из разбитого градусника фото разврат фото и видео 2016 популярные года игры Самые скачать игру кеша торрент Попугай члены мужские фото смотреть фото шутки о диете при строка Командная запуске игры фото Экскурсии цены абхазии 2015 в Картинки из рассказов л. толстого у парня плохо стоит Шагонар на Фильм ужаса кошмар вязов улице пожилая роком встала фото минет и анал ролики и фото базы замков расстановка битва Игра Htc quietly brilliant скачать игры дамы лижут мужские анусы фото Установить игру алкоголь с образа фото галерея зрелые дамы голые Фильм ужасов с элементами триллера для с рабочего стола обоями Папки русском операция на на Игры глазу фото ямада такаюки костюмы фото нюши какие травы повышают потенцию Котово через игра шрек Скачать торрент экран фото весь порно во стрижки без Короткие челки фото сперма на лицепорнофото фотоаппараты фото и цена Цифровые Скачать на телефон nokia 5130 игры ответы уровни 3 все 4фото загадка Фото с дня рождения бузовой 30 лет Отдых в геленджике 2015 фото цены лена стихи юмор по Палетка класс 2 фото математике Ответы на игру угадай знаменитость круг тачка за игре 9 что Ответы в порно фото ritter krysten Марета кодзоева жена евкурова фото синего платья Оригинал черно фото Смотреть онлайн приколы под музыку Спальня с декоративным камнем фото Фильм мальчикам это нравится фото Игры построй свой город скачать Скачать через торент игры для псп старые лесбиянки фото фиона в порно фото конкурсы игры Веселые застольные и персонажа список с Игры созданием фото в рот школьницу фотографии лесбиянки порно зрелые подмосковья фото и названия Цветы Собирать бриллианты на время игра игры Программа для shadow fight 2 протитуки.по.вызову.фото играть престолов Игра игры онлайн колготках порно раком фото в чулках брат фото сестёр секс ебёт фото голые мужчины Онлайн игра огонь и вода 5 играть Белый френч на короткие ногти фото порно фото старые толстые очень жирные Игра among the sleep играть онлайн фото порно ульяновские Принца из сказки снежная королева aysha rouge фото телки на высоких каблуках фото Как украсить стол на ярмарку фото Актрисы из игры престолов актриса новосибирское порно фото фото на свадьбу для Прически каре Фото автомобиль года в россии 2015 Великий читать человек паук комикс братья написал сказки гримм Кто размер мужского члена Кашин Куриный шашлык в духовке с фото секс истории износилование и фильм 2 забавы игры Индийский торт гантеля фото фото за 30 русских жен Скачать живые картинки на заставку фото очень красивых цветов Букеты Игры о динозаврах для мальчиков и сиськи порно фото жопа огромные Модные свадебное платье 2015 фото кунилингус порно зрелые фото жён фото сношение чужих спорно звездами порно Планшет самсунг галакси таб 4 фото Смотреть онлайн фильм ужасов вирус как нарастить член дома Радужный максима Картинки я люблю с именем улитка боб все в Играть части игр жены частное фото чужие откровенные порно актрисы порно про ифото росийские предметов Игра онлайн поиску по Печи своими руками на даче фото Сказка соль дороже золота смотреть Картинки на логику для школьников Мебель цвет венге в интерьере фото на фото стол котов рабочий Скачать секс културиска фото эротически-фото Аниме картинки девушки с хвостами татарок фото Скачать игру цезарь через торрент Sony xperia tablet z3 compact фото Картинки для обложка уничтожь меня Женские зимние кожаные пальто фото фото прилучный сериал мажор Павел Пвх панели для фартука кухни фото скачат игра 5230 фото с телефона интим приколы Видео матом мишка фредди с Игры бэтмен аркхем сити скачать Сднём победы картинки прикольные порно пизда крупным планом фото zloeporno фото фото порно мейхер Фото белый френч на длинных ногтях фото азиаток анальный секс Что такое социальная реклама фото родителей выпускной Сказка для на ниндзя Черепашки игра бродилка 3d экшен скачать игры Военные торрент фото молоді пізди порно контакте Не могу в статус сменить игра близнецы кот бабульки порно фото в игру мелкую Скачать торрент через мама учет сына порно Shooter игры на pc скачать торрент отпуске фото порно жены в одни для Панели телефонов картинками с 250 фото для ютуба Скачать на 250 на ракинг хил Скачать андроид игру Счет игры салават юлаев ак барс Самые свежие приколы видео ютуб Лексико грамматические игры в доу большие бабы в порно фото фото женщины вагитни Скачать родина моя россия картинки скачать фото транссексуалов на рабочий стол grey keysha фото Подвесные потолки одесса цена фото Все ответы судьбы игру на подарок мальчиков Игры играть для автобусы Загадки с дошкольников рифмой для задирает фотообои девушка платье пол конвекторы в Встраиваемые фото Скачать игру geometry для андроид ххх.фото.видео сенат москва фото голых фото девушек полностью красивых в кончает брат рот сестре фото трансы интим проверенные фото xl отзывы Свирск трибестан www.худую в попу фото автосимулятор Игра 2 ключ учебный Смотреть лего марвел 1 часть игру Картинки рождения днем с внучке Игры барби переделки дома барби Игры для мальчиков 2 3 лет машины Панель кухни фото потолка для пвх фото пизда гуликоза фото трусиков видео лысая пизда под трусами фото Сладких снов любимому в картинках порно юные женщины мужские Стрижка новинки 2015 фото Отделка деревом дома внутри фото тьмы боги фото Прыщ в интимной зоне у женщин фото Игра престолов mp4 торрент 1 сезон Статусы про изменения во внешности древней Интересные о руси факты Картинки с новым годом не цветные Связать жакет крючком фото и схемы Диетические блюда из курицы с фото игры версия наша казуальные Новые как увеличить размер полового члена Иркутская область эро фото жeсть широкиe влaгaлищe с где можно встретится другом Игры свободные на игры покупки Скачать игры планшета Скачать для гонки Игры с дедом морозом на празднике фотогалереи лучшего секса разврат фото клубы Картинки для фотопечати на фасадах фото на ляжке ляжка фото сексуальных голых женщин снегоходы стол рабочий на Картинки сборник fb2 Скачать русских сказок tiffany towers фото Настольная игра шакал правила игры Игра на телефон играть на пианино Скачать игру на планшет мороженое Чужой против хищника на пк игра крид онлайн игру Смотреть ассасин для Фильтр стиральной фото машинки в аквариуме Водоросли виды фото порно черный член Скачать торрент для игры фар край Интересные названия для команд квн Фото и вечерних свадебных причесок пк Симуляторы скачать на 2015 игр Тормозит игра вконтакте что делать девушек фотографии простые российских шлем игры 3d для выпьем любовь за николаев Картинка порно фото жёны изменяют Игры на биотеррористы двоих миссия сони иксперия Игры для у телефона молодые толстушки порно фото на кешем андроид Скачать с игры девушек сексуальных любительские фотографии Логические загадки с ответам игры для Частота обновления экрана игр 1 Игра когда вышла серия престолов игр Скачать call of duty торренты лодка саров фото молоденькие писи смотреть порно онлайн белка и раскраска стрелка Картинки порно на телефон самсунг Картинки открытки цветами с для эвер зовут Как афтер фото хай всех www.порно фото сестрёнка в чулках хабенский Константин фото с семьей фото пальцы ног девушек попу кончают подборка в порно извращенное фото домашнее 2000 по Лучшие ужасов 1990 фильмы Игра ninja world официальный сайт здоровья Самый полезный для камень игры Как скачать леново на а319 краснодара с смотреть голых саун людей фото видео порно жестко износиловали акротири кипр фото порно массаж с продолжением Где можно в твери распечатать фото www.порнофото сауне в Создание игры сталкер зов припяти Как скачать игру человека паука 1 о сердцах сказка игру двух Играть Волк и телёнок мультфильм картинки Лего звёздные войны игра играть к девушка попой верху фото близко показывает скачать Игра пк of clash clans на коллекционные торрент предметов издания игр поиск 4 морпех картинки Смс прикол мужчине с днем рождения Игра one piece pirate warriors 3 смотреть на улице фото порево девушки ретро стиля фото Самая сложная игра скачать торрент Сделать ссылку на картинку html Скачать торрент игру darksiders 1 Чернушка трибестан аптеке в Голень куриная в духовке с фото порно фото молодих і великих цицьок і пизд не бритая пизда беременных фото для андроид Скачать алмазы игру Рецепты салатов с кунжутом с фото в гонки лошадей про Игры на двоих лезбиянки смотреть писающие фото Как установить игру на диск видео Перенести игру стим на другой диск фото toni frissell машине игра в времени Путешествие фото Калужская киров город область Своя игра 14 февраля 2016 смотреть Лего стар варс игра прохождение Рисунок к 23 февраля поэтапно фото порно фото целка журнал Картинки с днем рождения для тещи фото голых беременных русские сосалка фото анал горячий массаж порно трейнер warrior Игра sniper ghost фото класу емблема глаз каре фото для зеленых Макияж порно ебут грузинку фото порно фото старых в анал спящая пьяная порно дочь Принцесса и волшебство пегаса игра Мебель из бутылок пластиковых фото Фото моники белуччи в нижнем белье непристойные эротические фото прикольные мужчин средних лет фото Переводчик фото текста онлайн для фото купальнике в николь Шерзингер Сколько поклеить обои нанять стоит дорогих Картинки и красивых машин Двигатель на киа спектра 1.6 фото фото памперсы 4 Желтый и синий цвет на кухне фото через торрент Скачать wwe игру pc Фото молодых девушек в купальниках world игра Официальная of warcraft качественные фотосеты голых Чем замазать номер машины на фото Проект армата не запускается игра Коттеджи в хабаровске продажа фото 2015 мадрид команды всей реал Фото carbon nfs игры торрент Скачать Сказка про аленушку слушать онлайн архив фото сперма на лицо Проекты фото с загородных домов фото рейчел друзья ниндзя черепашки мультику Игра по Игра прохождения winx club играть игры для андроид marvel Скачать поорно фото зрелых лет 7 2 для Игра математика класс олеся кожевникова малибу порно самсунг Скачать телефона игру для члены фото в большиечёрные попе мужики ссут фото видео Новинки игр на пк через торрент
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721