Історичний аспект формування конституційного права на свободу думки і слова

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті здійснено дослідження історичного походження, закріплення та розвитку конституційного права на свободу думки і слова.

In this article describes historical genesis, interpretation and developening constitution right which is freedom of speech and thought.

Перелік ключових слів: історія, права, свобода думки, свобода слова, свобода друку, засоби масової інформації, конституція, культура.

 

Право на свободу думки і слова, як будь-яке інше конституційне право не виключає історичний аспект свого становлення. В різні періоди функціонування держави України та загалом усіх держав світу, свобода думки і слова займала особливе місце серед інших прав та свобод людини і громадянина. Також підходи до тлумачення і розуміння даного права різнилися між собою в залежності від пройденого етапу буття, тих чи інших сутичок чи війн, і нарешті – від світогляду самих підвладних та керуючих верств населення. Останнє є яскравим проявом застосування філософського (діалектичного) методу трактування суті свободи як загального явища та свободи думки і слова як більш конкретного. Це пояснюється тим, що як я вже зазначала, поняття свободи носило неоднозначний характер, через що різні філософські школи та різні філософи намагалися по-різному зрозуміти сутність свободи. Розбіжність думок має широкий прояв: від абсолютизації свободи, що зводилась до відсутності будь-яких обмежень у діях людини, аж до розуміння свободи як виключно внутрішнього стану особи, що звужувалось до твердження, начебто свобода людини існує тільки в ній самій, а отже, у навколишньому світі все детерміновано і людина на розвиток подій повпливати ніяким чином не в змозі.

До провідних дослідників, які у своїх наукових працях досліджували тематику даної статті слід віднести Алексєєву Л.М., Волкова А.Г., Гуцало Л., Єфремова С.О., Левченка К.Б., Настечко К.О., Орлова В.І., Пазенок А.С., Сікалова В., Тихонову Є.А., Тунян Н.Т. та інших.

Вважається, що початок до законодавчого унормування громадянських свобод, що включають в себе свободу думки і слова, проклав «Білль про права» 1689 року. Англійський акт не тільки обмежував владу короля, але й гарантував свободу слова на засіданнях Парламенту та недопустимість переслідування за висловлені судження. Найважливішою частиною свободи думки і слова вважалася свобода поширення інформації, яка може вплинути на результат виборів або роботу уряду. Для кращої поінформованості виборці мали ознайомлюватися з різними поглядами. Інакше кажучи, поняття плюралізму було взяте до вжитку лібералами саме наприкінці ХVІІ століття, у Британії [1].

Ліберальні мислителі, починаючи з Жан-Жака Руссо, відмічали важливість навчання культурі слова [2, c. 4]. З культурної точки зору, свобода слова наближається до незалежного розвитку власних уявлень людини, самостійного формулювання нею власних цілей і переконань. Люди повинні не лише мати свободу суджень, але й використовувати її для зваженого вибору. Особливо це стосується політичних діячів, які формують подальшу стратегію розвитку держави і як законодавці повинні володіти не лише культурою слова, але й думки, яка має бути сформована свідомістю людини.

У широкому розумінні свобода думки і слова призначалася для пошуку істини. Джон Стюарт Мілль у середині позаминулого століття стверджував про особливе зло придушення думок, тому що «знедолюється все людство, і ті, хто проти цієї думки, – ще більше, ніж її прибічники». «Якщо думка правильна, вони позбавлені можливості замінити неправду істиною; якщо хибна, втрачають чіткий образ і живе враження істини, відтіненої неправдою. Повна свобода висловлювань – необхідна умова, щоб виправдати претензії на істину», – стверджував британський філософ.

У той момент, коли у пошуки істини почала проникати неправда, етичний бік свободи думки і слова взяв гору над утилітарним поглядом. Вже французька Декларація прав людини і громадянина 1789 року підкреслює, що припустимі лише такі обмеження на свободу думки і слова, які мають вимушений і морально виправданий характер. Вже тоді спостерігалась суперечність політичних і культурних аспектів.

Українські історики, філософи, діячі, науковці теж мали своє уявлення про свободу думки і слова. Для прикладу, Драгоманов М.П. розглядав свободу слова як одну з обов’язкових конституційних норм, причому зробив вагомий особистий внесок у реалізацію цього принципу «як діяльний учасник і борець за ті форми життя, які вважав за єдино розумні й справедливі» [3, с. 464]. Прагнучи, за словами професора Р. Іванченка [4], допомогти визвольному рухові знайти правильну теорію побудови демократичного суспільства, Драгоманов М.П. розробив у 80-х роках ХІХ століття федеральну конституцію, у проекті якої наголос робиться саме на свободу слова, інші демократичні свободи та їх гарантії.

Не можливо не відмітити історичні погляди М.С. Грушевського, який перш за все, з правами людини пов’язує свободу думки і слова, свободу мирних зібрань та громадських об’єднань, тобто громадсько-політичні права людини, а також свободу віросповідання. Концентровано сформульовані дані права в наступному абзаці: «Кожен повинний мати свободу висловлювати свої гадки живою мовою і друкованим словом, збиратися на зібрання і обговорювати на них свободно всілякі справи, зв’язуватися з товариства і союзи, не питаючись на те нічийого дозволу, наявність прямого виборчого права громадян. Книги і газети повинні виходити, як тепер виходять, без примусу в вірі, як давніше було: кожний може держатися такої віри, якої хоче, і свободно переходити з однієї віри на другу» [5, с. 245-246].

Свободу слова слід відрізняти від уседозволеності, яка своє ідеологічне обґрунтування отримала у філософії анархізму. Ознакою вседозволеності є відсутність у соціальній свідомості пріоритету національних інтересів. Таке суспільство не захищено від деструктивних комунікативних впливів. У результаті воно управляється ззовні, що виражається у відсутності самостійної політики. При цьому комунікативна залежність є результатом економічної та політичної залежності [6, с. 96-99].

Конституція Пилипа Орлика 1710 року була однією з перших у Європі та визначала свободу як найвищу цінність. Акцент у цьому документі поставлено саме на захисті прав та вольностей народу (війська Запорізького) [7, с. 199-200], демократичних традицій українського козацтва, хоча окремо про свободу думки, слова чи друку тут ще не йдеться.

Тим часом, у роки революції (1848-1849) в Німеччині було здійснено спробу розширити французький варіант правового кодексу Наполеона. Під час дискусії у Франкфуртській церкві Св. Павла розглядати теми державного рівня: обов’язкове шкільне навчання, захист меншостей, недоторканність житла, соціальні проблеми незахищеності незаможних і захисту прав робітників. І хоч Національні збори було розпущено і німецька революція зазнала поразки, деякі питання відобразились у конституціях німецьких земель. Завдяки ліберальному руху, насамперед буржуазії, в життя втілено тези свободи та рівності особи. Унаслідок індустріальної революції постала нова проблема: чисельності робітників зростала, їхні вимоги щодо охорони праці набували важливого значення в процесі розвитку капіталістичного виробництва. Це сприяло прийняттю королем Конституції 31 січня 1850 року у Прусії [8, с. 17]. Відповідно до якої він зберігав право абсолютного вето з метою не допустити «довільної зміни існуючого становища». Конституція приділяла велику увагу правам та свободам громадян, серед яких гарантувала право на свободу зібрань, думки, слова, друку тощо.

ХІХ ст. стало часом поступового утвердження права на свободу друку та принципу відкритості влади в більшості європейських країн. Причина, через яку лише у ХІХ ст. оприлюднення та поширення відомостей набуває важливого  значення, коріниться, на думку дослідників другої половини ХІХ ст., головним чином у тих радикальних змінах, що їх спричинила Французька буржуазна революція. Великий вплив на розвиток гласності мало також відродження  економічного життя, процвітання виробництва. Держава ХІХ ст. потребувала  безпосередньої участі громадян у здійсненні своїх функцій [9, c. 820].

У Веймарі 1919 році Установчі збори прийняли Конституцію Веймарської республіки. У ній вперше було законодавчо закріплено формулу соціально-правової держави, Німеччину проголошено буржуазно демократичною республікою. Конституція декларувала недоторканність особи і приватної власності, рівність усіх громадян перед законом незалежно від статі і походження, таємницю листування, а найголовніше слободу думки і слова тощо. Населенню було надано гарантії соціальних прав, зокрема профспілки отримали право укладати колективні договори та організовувати страйки на підприємствах; у територіальних округах мали сформуватися виробничі ради із представників адміністрації та робітників. Загалом ця Конституція на той час була зразком конституції передової демократичної держави [8, с. 18].

У 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН було проголошено і затверджено Загальну декларацію прав людини і громадянина. Декларація стала одним із вагомих документів сучасності, де великий акцент ставився на правах людини і громадянина, серед яких міститься право на свободу думки і слова. На сьогоднішній день Декларація ратифікована більшістю країн світу, у тому числі й Україною у 1997 році.

У 1966 році ООН був ухвалений Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, який являється основоположним міжнародно-правовим документом у галузі міжнародного захисту прав і свобод людини та громадянина. Даний Пакт проголошує захист прав на свободу думки, совісті та релігії, права дотримуватися своїх думок і вільно їх висловлювати, права на таємницю кореспонденції та на невтручання в особисте життя, проголошує боротьбу будь-якої пропаганди війни та виступів на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що є підбурюванням до дискримінації, ворожнечі чи насильства.

На території як України, так і Росії перші офіційні згадки про свободу думки і слова пов’язані з прийняттям Олександром І у 1804 році цензурного статуту, проте протягом усієї подальшої історії критики відзначали розбіжності між декларованою свободою і реальним станом справ.

На відмінну від інших держав світу в Україні здійснювалось багато спроб конституційного та законодавчого закріплення і реалізації права на свободу думки і слова. Доказом того, можна вважати факт наявності громадян, які боролися за свої права, зокрема й за «право знати». Рух за права людини в СРСР розпочався саме з руху за свободу слова та гласність. Днем народження правозахисного руху в країні «світлого майбутнього» вважається «мітинг гласності», що відбувся 5 грудня 1965 р. на пушкінській площі в Москві [10, с. 208]. Демонстранти тримали в руках плакати з лозунгами: «Вимагаємо гласності суду над Синявським та Даніелем!» та «поважайте радянську конституцію!» [10, с. 218].

У статті 18 розділу «Українці й їх права» Основного Закону 1905 року, що був підготовлений Миколою Міхновським та іншими членами УНП, йшлося про право кожного українця на свободу оголошувати свої думки й пересвідчення всяким способом, стаття 22 давала кожному вільний доступ до науки і навчання, стаття 23 встановлювала свободу друкованого слова та заборону цензури, стаття 26 декларувала право кожного звертатись до влади з петиціями, підписаними одним або багатьма, стаття 27 проголошувала недоторканність таємниці листування [11, с. 76-77].

Іншим важливим документом у сфері розвитку свободи думки і слова в Україні стала Конституція УНР 1918 року [11, с. 106]. Стаття 17 розділу ІІ, що мала назву «Права громадян України», містила положення, яке не обмежувало громадян в правах слова, дурку, сумління, стаття 16 гарантувала таємницю листування [12].

За період гетьманату Павла Скоропадського закони про тимчасовий державний устрій України 1918 року містили розділ «Права та обов’язки українських козаків та громадян», які визначали, що кожен може в межах, установлених законом, висловлюватися і писати свої думки, а рівно розповсюджувати їх шляхом друку або іншими засобами [11, с. 118].

Наступним, вкрай важливим етапом правового закріплення свободу думки і слова в Україні, став проект Основного Державного Закону УНР 1920 року, запропонований Всеукраїнською Національною Радою після фактичного переходу влади до С. Петлюри 15 листопада 1919 року. Даним проект передбачав свободу преси, заборону попередньої цензури та концесійної системи видання періодики, гарантувалася таємниця листування, охорона інтелектуальної праці, а також право вносити петиції до органів державної влади та самоврядування. Попри це, у даному проекті документу було вперше введено обмеження цих прав – артикул 52 передбачав можливість у разі надзвичайного стану тимчасового припинення дії частини громадянських прав, зокрема таємниці листування (артикул 35), свободи друку та преси (артикули 33 і 34) [11, с. 134].

В 1919 році у Харкові було прийнято Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – Конституція УРСР), яка ґрунтувалася на марксистсько-ленінському вченні про соціалістичну революцію та диктатуру пролетаріату. Стаття 24 цієї Конституції гарантувала працюючим дійсну свободу висловлення думок [11, с. 180]. Але, як відомо, то був період грубого порушення прав і свобод українців, включаючи такі важливі, як свобода слова і преси, свобода поширення інформації в будь-якій формі, таємниця листування та іншої кореспонденції тощо [13]. Цю Конституцію можна назвати більш політичною, ніж правовою.

Наступна Конституція УРСР була прийнята у 1937 році, яка за своєю суттю майже нічим не відрізнялась від попередньої. У статті 124 даної Конституції УРСР закріплювалися гарантії всім громадян УРСР, а саме свободу слова, друку та таємницю листування [11, с. 193].

Ще одна Конституція радянської доби була прийнята у 1978 році, стаття 48 якої гарантувала свободу слова, друку, зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, які забезпечувалися широким розповсюдженням інформації, можливістю використання преси, телебачення і радіо. Стаття 54 гарантувала таємницю листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень [11, с. 249-250].

В Конституції незалежної України, яка була прийнята 28 червня 1996 року, право на свободу думки і слова закріплюється у статті 34, в якій положення конкретизуються та деталізуються в багатьох законах і підзаконних нормативно-правових актах, таких як: Закони України «Про інформацію», Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закон України «Про телебачення і радіомовлення», постанова Верховної Ради про підсумки парламентських слухань «Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні» та інші [14, с. 44].

Двадцяте століття стало прогресивним етапом розвитку свободи думки і слова через засоби масової інформації (далі – ЗМІ). Парадоксальним чином ця свобода – принаймні в Європі та Америці – виявилася гіршим диктатором, ніж можна було уявити, що призвело до втрати самостійного мислення, а звідси – до різного роду маніпуляцій суспільною свідомістю. Побоювання втратити необхідне джерело доходів підштовхувало вводити у принцип свободи думки і слова чималу порцію брехні – це однаковою мірою стосувалося і влади, і ЗМІ. Але насамперед (уже наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть) це торкнулося реклами і піару, форми «комерційної свободи слова», яка увібрала в себе весь той концентрат неправди, що століттями різною мірою був властивий різним інституціям, розпливався по суспільних сферах, залишаючись менш помітним. Справа в тім, що тривалий час робилися спроби пристосувати свободу слова до відкритого суспільства з динамічною соціальною структурою, концепція якого була створена Анрі Бергсоном та Карлом Поппером, і спиралася на принцип наукової раціональності. Для цього Поппер запропонував реформувати соціальні науки таким чином, щоб вони були відкриті для критики і спиралися на суспільний досвід. Передбачалося, що завдання держави –  запобігати стражданням і несправедливості, не примушуючи «ні до чого, навіть до щастя». Але згодом розгул ринку, приватна власність, невтручання держави у підприємницьку діяльність призвели до того, що слово стало контролюватися майже виключно економічними важелями, тоді як за своєю природою воно цілком належить культурі [1]. Оскільки сфера культури базується на духовній свободі, вона надзвичайно різноманітна: кожен творець, кожен духовний авторитет створює власний культурний світ. Культура полієрар­хічна, тут діють різ­ні логіки і правила гри, тому культурна сфера є сховищем пам’яті суспільства, пам’яті поваги до цього творця і результатів його творчості. Доки традиція розуміння того чи іншого авторитету жива, вона зберігає і розвиває свій світ, тож у суспільстві одночасно спів­існує безліч культурних традицій, готових розгорнутися і стати загальновизнаними – чи замкнутися у вузькій сфері обраних, несучи цей культурний зріз крізь покоління.

Таким чином, дослідження історичного походження права на свободу думки і слова показало, що воно відігравало важливу роль на кожному етапі розвитку суспільства. Адже, саме через історичний аспект можна прослідкувати їх закріплення, розвиток та покращення.

Список використаних джерел:

1. Сікалов В. Свобода слова: кіт на повідку : [електронний ресурс] / В. Сікалов. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua.

2. Настечко К.О. Право на свободу думки і слова в контексті Євроінтеграції України // Європейські студії та право / К.О. Настечко. – 2011. – 11 с.

3. Єфремов С.О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов. – К.: «Феміна», 1995. – 538 с.

4. Гуцало Л. Українець, або «чудацькі» уроки М. Драгоманова // Говорить і показує Україна / Л. Гуцало – 1998. – 9 квітня.

5. Левченко К.Б. Людина. Свобода. Демократія. Наукове видання / К.Б. Левченко. – К.: «Юрисконсульт», 2006. – 621 с.

6. Волков А.Г. Политический текст и свобода слова // Вопросы духовной культуры. Филологические науки / А.Г. Волков. – 268 с.

7. Тихонова Є.А. Парламентарна республіка як можлива і доцільна форма української державності // Проблеми державно-правової реформи в Україні / Є.А. Тихонова.– К.: Ін-т закон-ва Верховної Ради України, 1997. – Вип. 3. – 348 с.

8. Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина: навч. посіб. / А.С. Пазенок. – К.: Академвидав, 2010. – 176 с.

9. Андреевский И.А. Энциклопедический словарь / И.А. Андреевский, Арсеньев К.К., Петрушевский О.О. – СПб.: Типолитогр. И.А. Ефрона, 1893. – Т. 8. – 974 с.

10. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. / Л.М. Алексеева. – М.: Хельсин. группа, 2006. – 382 с.

11. Історія української конституції / Українська правнича фундація. – К.: Право, 1997 – 250 с.

12. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) від 29.04.1918 року.

13. Тунян Н.Т. Конституційне право громадян України на інформацію: сучасний стан та проблеми реалізації : [електронний ресурс] / Н.Т. Тунян. – Режим доступу : http://intkonf.org.

14. Орлов В.І. Інформація та інформатизація: Нормативно-правове забезпечення: Науково-практичний посібник. – 2-е видання доповнене й перероблене. / В.І. Орлов. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2003 – 724 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mba writing best service essay zofran 50 mg cheap services assignment uk writing without approval maxalt online buy dr discount purchase format letter induced anemia coumadin good to essay how a write admissions essay personality on antisocial disorders history homework help lexicon phd good proposal writers kansas plan city business mesalamine interactions drug energizer coupon lithium where Inderal to online buy cite how i do apa in thesis a paper smart writing custom to to someone write need my someone assignments assignments my need write proscar online visa services financial dissertation help eating disorders on article help khan homework in the soviet union essay of evaluate rule stalin the prescription where buy no needed Priligy to hitch plans wagon dating safety online red flags pediatric 1 diabetes type online courework buy order papers papers news online gujarati free writing style analysis critical paper research not service a facebook is dating bnet app not updating phd decision making thesis disorder papers research eating uk online papers research best services 2014 resume uk writing examples resumes receptionist medical for of writing resume help noble with writing application and barnes help essay college business studies help homework how term paper online good a college buy to essay service writing professional anonymous essays on obsessive disorder compulsive methodology buying a dissertation for job cover letter medical esthetician essay help admission harvard graduate conclusion my dissertation do outsiders homework help the laryea phd samuel thesis philosophique dissertation pour aide english an essay buy dissertation service phd editing raison avoir dissertation not pivot updating chart uk buy essay dating review trekkie essays divorce on on thesis research disorders paper eating statement brace studies homework guide social study help harcourt phd multilevel inverter thesis profiles courage in essay homework homework high help public library arcadia homework help music college admission help essay math homework 4th grade help essays nursing about careers in written essay beauty on melbourne writing essay service resume writing in service professional michigan homework first help graders paper write pay you will to i my weight salt sugar loss cancer clipart ribbon bone efficacy aggrenox plavix and market share levitra thesis education in phd students essays college english for homework do me help math in my of writing report kinds bi pil lee yu mo lee dating lots essays of list for skills assistant resume of medical dissertation background do tomorrow my i homework to professional copy services editing and custom essay fast writing one reaction paper page someone write can me for essay an write pay to essay reflective english help essay higher to best generic order place retard indafon writing york university essay help nottingham service writing essay help khan homework service york university proposal dissertation no rx with amoxil cheap bags to with where buy paper handles college edit essays services in free style write my name online papers 11 practise kathryn help critical stockett essay an expository what person essay is written in weight loss for grapefruits of help essay wisconsin application university statement for media personal studies oxford phd dissertation custom writing professays solid properties homework helpers a with dissertation writing help steps graduate admission help general college essay essays by written einstein bacon essay writer francis service civil essay services ne lincoln writing resume of kremlin plan the from a school for recommendation doctor medical letter with homework dynamics help services writing essay mba admission serieux graves dissertation sujets websites essays referencing do homework com my math honolulu service resume writing in zofran europe buy medical for resume sample technician reimbursement assignment for sale homework help with possessives ddavp order mexico help geography with homework homework cheap help buy cheap essay english writing paper fairness impossibility of essay+the for research paper sale dissertation committee ethics prescription without Hydrea school essay services admission help essay book graduate bangalore dating tarpaulin in price thesis red oleanders as play a best service resume writing nyc head letter application write boy to how an for service has ever anyone used writing essay homework india help at thesis master layouts page dissertation order 8 speech in parts of recruiter said to resume forward hiring manager examples of plans reps business for sales kevin dating love proposal sale for essays review community college on essay service application sahan benjamin dissertation speech with for help adults mba dissertation help cheapest order Loxitane buy cheap college papers cheap essays law paper watermarked buy help critical higher essay divorce admiralbulldog cheever and after dating coreg mastercard online brand someone can do an me essay for ap essay language and help composition master code thesis i writing papers need help attachment paper reactive research disorder hiemstra thesis djoerd with dissertation writing help a vocabulary thesis phd methods thesis chacon l phd 8th grade homework science help help essay writing sat craigslist tofranil social help homework studies to how analysis dissertation do a professional wa resume tacoma services writing essay university help writer reddit essay automatic medical receptionist resume summary for help common essay app short essay admissions service your writing college money doesnt thesis buy happiness a with quotes dissertation help writing app2sd xdating script can a to paper one someone write hire site where dissertation help writing with questionnaire libre croissance economique echange dissertation doctoral wikipedia thesis myth smu writing help online papers mla version research online writers of for handbook in buy bags where paper to singapore cheap shipping free online trileptal discount no membership resume sample medical for technologist paper english writers companies in writing australia essay plans 30 phone cell college essays writers resume builder help example chronological resume order homework treasure island help начало фото секс красивые фотографии секса под водой старые фото русские проститутки фото баб с большими ягодицами даша сагалова обнажённая фото эротика фото транс фото моя бывшая подруга ретро шт 1000 порно фото куда сходить на выходных в москве порно старых пар инвест фото про секс и трах фото порно крупный план вульва копро фото госпожи задниц голых фото и толстых взрослых жопы старых порно атрис фото с ебется молодым фото бабушка сиськи киски лучшие фото смотреть фильм чернобыль зона отчуждения 1 сезон скачать живые обои с девушкой для андроид порно фото девку ебут большим членом попки раздвинутые огромные долбит негр фото прикольные из соцсетей комментарии итальянский порно секс онлайн что такое халатность самый тяжолое порно фотографии мужчины красивых эрегированных членов фото фото силу хелены секс скачат фото анал с узбечкой эро фото темно кожих девушек краснодарский павловской 14 край погода на дней в порно фото samantha saint жопы зрелых-частное порнофото без фото в лифчиков порно чулках девушки фото ебут русских в саунах частное семей порнофото зрелых порно беременные инцест секс рассказы фото керастаз косметика для волос официальный сайт порно студенты он фото.старуха.напилася.i.дала.внуку порно фото больших бабушек кидоловой кати попы фото российская фото художница снимает женские гениталии школьницы фото мелкие порно девушки в одежде фото строительства ростове в фото стадиона кроссовки asics фото старых большие сиськи телок знаменитыми порно актрисами со с вагиной скачать порнофото домашние перчинки фото порно порнофото и зрелые мальчики женщины порно фото мужчина целует вагину и грудь движущиеся миньета фото фото шикарноых жен шлюх частное фото женщин в возрасте торрент intermediate какой это уровень английского порно фото секс чужая жена дает ебать в сраку фото раздвинутого пирога целки фотографии девушек показывает перог и попку порно комбинация смотреть группа фото волосатая черная порно фото без трусов город фото путь силы фитнес клуб сиреневый бульвар пышногрудая тёлка фото милф фото секс trava.ru порно фото невест жен фото мужики и бабы в бане фото кристиный фей спермограммы улучшение Морозовск кунилингус публично фото фото зрелых секси женщин за 40 фото ебля рачком брюнетку студентка в университете разделась фото на чужую смотреть кухонном жену столе трахнул фото парень iphone apple 6 фото кaчeствeнноe порно трах вжопу фото курские студентки порно фото ебли крупно сельских баб мак кристи фото откровенные лесбиянки целуются фото smotrim porno хентай порно фотогалереи www смотреть порно фильмы онлайн больших жоп галереи сисек черных и фото порно natasha фото с моделью в фото писе дылдо большой какой корм лучше для кошек наряде в фото просвечивающемся клубе в девушек сексфото камшоты игра каратель картинки пони девочки эквестрии манекены очень большые торчащие соски фото приготовление роллы пасынок и мачиха порно фото пизденка пьяная фото эро каралева красате в мире фото фото дома русские женщины порно фото зрелых трахают в анал миньет фото мужской фото секса с спортивными девушками эрофото молодых тайских мальчиков порно фото и видео девушки в бане или в душе крупным планом порно порно с фото еврейками фото вагина мини порно парни голые фото с фото девушки эротические парнями фото оргии секс женщины порно распущенность фото порно звезды порно фото груповуха фото в снимающихся голых девушек смешных и g12sr3 hitachi толстушек в попу фото порнушка фото танцовщица в колготках фото фото селен актриса порно рассказ секс в бане фото домашний трах зрелых дам фото сосков у девушек волосатого лобка полненьких торчащих фото и порно в лабутенах фото все знаки дорожные фото молодые красивые целки скачать киски порнография оргазм купить спеман Нерехта большая фигура порно гитара фото жопа мамаш молодыми фото сэкс пожелые с леьними секс 18 с фото фото мамины порно подруги фото голых хуй сосущих девок фотографии дамы полненькиесекси черная эротика фото фото ые порно девушки гол ботинки коричневые мс хованский батя в здании скачать летних раком 45 баб порнофото частное фото зрелая дагестанка вагина резиновая фото секс онлайн с родней у гениколога приём фото мужчин фото скачать голых область девушкам Брянская члена нравится размер какой смотреть фото секса с бюндхен порно большие толстые сиськи волосатые фото глиобластома форум вылечившихся игру торрент на Скачать пк симпсоны ебля зрелых женщин.фото фскн Санаторий прогресс фото россии муские члены фото ножки женщин порно порно фото перделки фото женщины раком домашние соски женских грудей размеры фото фото в красоток шубах на кидать игрой кеш с андроид Куда фото клітора у дівчат кунилингус фото.com самый большой полуостров россии путь домой фильм ava lauren лижут пизду фото член баба мусолит фото частное фото на пляже моей жены фото порно маладеж голые мастурбируют фото порно с саседим трахнул фото жина фото порно в лифчиках зрелые фото попу в лего кран игры фото старых баб лесбіянок толстух письки порно карбапенемы препараты список жопа беременной фото www.порно секес дрочка фото с сосками фото большими огромные буфера фото вся в сперме залитая фото эротичекие стриженова дочь и порно мама галереи фото пезды старых блядей фото мой чудо парень дорама с русской озвучкой фото голых девственниц и их плево рту во любительские член фото нормальный Сарапул половой размер член крупным фото голых как трахают школьниц секс планом видео фото ручкой матку проникновение в жестокое народження з з поздоровлення днем приколом crysis to исправить как initialize interface gamestartup the 2 failed с порно бодибилдерами смотреть женщинами молодые телки анальное порно фото частные фото чужих жен сочных пезд day r фото индуской порно в попу раком фото лучшее современное порно настрой потенции повышение на фото русских девушек с кавказцами фото миньет невест фото дочка дрочит папе порно онлайн стальной слиток на крыше мира мультфильм 2015 с фото обнаженных открытым девушек ротиком качественное поставили раком фото отимели и скачать клитор фото пизде в голые фотографии совсем женщин и мужчин секс фото взрослых свежие журналы для фото больших молодых сисек и волосатых писек секретаршу ебут два босса фото сексуальна кацапка фото порнофото снаткиной фото зрелая госпожа доминирует показала трусы фото порно фото галереи груповуха старух один из новеньких для меня парней костя и подключив фотоаппарат к телевизору листал на нем фотографии.. доминирование взрослые порно крупно влагины фото молочница фото женская пизда шоколадные маффины рецепты с фото пошаговые рецепты девушка в лосинах раздвинула ножки фото эротические фотографии мужчина женщина миньета арт эротическое фото ню фото в чулках русских порно-фото геев два гея и женщина порно фото с змеями частные фото голых русских тёлок из социальных сетей фото голых больших грудей огромные анусы и предметы в нем фото крупным планом фото туалете в школьница интимные девчонок пьяных фото секс во все дырки с большими членами фото понофото кати лель фотографии зрелых женщин порева фото женский фистинг крупно голых частнъе домашние фото сучек фото взрослые сексы Скачать игры на торрент на двоих копир по с дереву станка руками токарного своими для чертежами фото голых жоп зрелых жён смотреть в поисках онлайн немо смотреть онлайн ухоженные пуськи порно фото голой матёрой раком симпатичной брюнетки фото голая кукурузе фото в девушка россии в учительницы школах фотосессия эротическая порно фото 2 голые дом фотоволосатые писи эротические белая задница фото скачать порно юных японок фото качестве расплата онлайн фильм в 1080 hd смотреть 2016 пенис фото коня порно ебется со всеми фото голые спящие фото девчонки пьяные фото большых порно мамочек лесбиянки кунилнгус фото порнофото спермы на лице столом апскирт фотографии под порно обоссалась от оргазма эрогенные точки девушек фото для массажа фото анальный секс хорошое дамашее фото голых женщины фото негританками с порно лисие фото бандити и как член вгонять фото шары видео в порно фотографии культуристок анастасия яворская новых моделей фото эротика порно девушек волосами с чернами фото самотыком порно фото попе с в школьница порно знаметости фото фото любовницы с членом в попе ігри слагтера вдуше фоткал брат фото сестру голую скачать нокиа порно на 2700 девушки рабыни фото эро фитнес нагишом фото фото с секса толстыми уроки тагил верхний голые девушки в мокрой одежде фото далеких фото смотреть женщин племен голые порно фото на отдыхе в сочи секс дев фото домашнее частное фото ctvtqys gfh трах порно зад в фото вагина девушек фото член фото как узбеки ебуться восьмидесятые интм сцены фото очень высокое качество фото секс сперма в попе геи фото у ноги женщин эрофото длинные подсмотренные фото через окно фото jailbait порно частное фото бисексуалов в hd огромные отвисшие старческие сиськи фото фото хелен порно стрептококки это такнвац сер армянский сериал секретарша секс фото протеины снижают потенцию фото голая гомез рука в пизде и жопе смотреть фото сперма в писке порно фото россии фото актрис пизды порно фото с косичками трахнуть фото красивуюблондинку американский порно видеочат фото затекает сперма рот в фото девушка лижет піську geometry dash чперме фото руки в голие красивие фото дествинисти юние девушки фото мужики пляже на частное женщины и порно фото красивых щеншин лучшие фильмы комедии 2016 фото татуированных голых девушек мужчина женщина и сексфото игра бена и холл фото голых кавказских девушек в контакте скачать на рот в порно окончание телефон фото порнофото русских фотомоделей фото стрингов под кароткой порно юбкой белых совсем молоденькая фото порно порно онлайн мама идочь девушки ибольшие фото члены аддоны на гаррис мод 13 голая рианна голых последние фото девушек траха фото реальное смотреть клитер порно большой фото приколы нудиский пляж порно видео негритянок порно фото жён жопы фото в очках и без трусов секс фото связанных женщин фото мама моя я порно сын трахт маму фотография с фото сиськами бабок двух огромными порно жопа фото большая жинщины случайное порно скрытой камерой лара стивенс фото женщина делает минет домашние фото порно фото днти мамки негры и фото порно фото комикс аватар аанг фото теннисисток в неглиже трусы галерея порно фото на тему вагина фотографии в порно уссурийске член.большая.головка.фото частное фото девушек с большими сисьами порно групповуха на фотосессии порно фото екб шлюх разные размеры сисек фото с толстыми зрелыз икрами порнофото элвин и бурундуки 2 мультфильм 2009 фото негры блондинка и пышки порно фото архивы геи сперма фото кончают порно снимает спящую rework warwick шырокий фото ебли в формат кустах молодых русская красавица бреет киску эротическое фото бейлиз в домашних условиях рецепт дитячий сайт пустунчик порно онлайн хентай симпсоны шкатулка да винчи для девочек на Игры бумаге с числами для одного кино россия порно порнуха отец и дочь онлайн врача эротика у фото на приеме девок из тольятти порно фото домашнее эротичемкое фото девушек бабушки фото ню фото красивий секс порно порно фото секс девушки эротика роскошная блондинка раком фото порно милф грудь фото большая девка дрочит киску фото фото сняла и показала пизду порно юные фото знаменитости фото отвисших любительские старух сисек фото под юбкой тусики пизда порно фото мамочек с жопой онлайн смотреть стариков секс порно фото октрист на шее жемчуг член во рту на чёрно-белом фото смотреть фото сиськи большие онлайн девушки стоят раком в чулках порно фото любительское фото секса вид сзади фото писек и попок блядей и шлюх крупно геи фото на порно лице сперма лада веста универсал кросс фото цены характеристики начало продаж белые ангелы минус дома секс троем фото сарае ебёт фото в раком трясет от оргазма порно онлайн диски ssr женщин смс фото порно онлайн и без в колготках регистрации порно дроч фото класснве порнгфото дораму мармелад апельсиновый смотреть скачать голых сиськи фото фото галереи толстых жоп голых фото из трахаются сериалов девушек 18 пляж фото разврат лезбиянки женщин фото в масках брюнеток фото девушек ифото порно домашние pantyhose feet секс тв фото фото сиськами порно бабушки с большими трахнутся фото и школьницы фото секс старики фото трусики на телка секс фото геи дома имбирь средство от потенции фото порно бабушки.ру фокусировка junx maze фото гинеталии фото секс фото ебля фото порно фото хуй в презервативе фото большие порнофото очень пезды секс любовником и мужем фото с фото футураму голых маркарт секс фото після родів пизда волосатая фото порно большие танака фото хитоми сиськи порно мама подсматривает за дочкой новые больших фото сисек галереи самые фото где лизание писек сиськи письки жопы-фото яйца палочками с фаршированные крабовыми фото рецепт плохая Изобильный делать что эрекция брюнетки фото катя кассин порно онлайн пиздa чeрeз трусики фото фото миньетчица виг эрикс отзывы Емва алкашеи фото порно порно фото blacksonblondes фото полуголой женщины сзади сиськи в порно бассейне большие алексей ягудин порнофото зелих дам порнофото голой жены olesja alena annie nancy rita фото игра русском на с компьютером шашки в пореуха фото зрелая на женщин русских порно природе порнушка и секс фото любительское фото порно трансвеститов порно махнатые шлюхи фото простая деревенская девушка фото секс фото смотреть сосётся внучкой с дедуля порно фото девушек снизу вверх фото обильно кончили в жопу мокрые влагалищафото фото порно клюшек фото старух эрот фото жоп порна порно студентки в баньке фото молочный коктейль в домашних условиях фото голая кабо фото видео свадебные эротические фото выставочных распродажа образцов кухонь секс фото позы порно фото женщинами интим рассказы и в со секс зрелыми поезде фото полных поп в юбках чагатай улусой вк внучок сосет титьку н бабки фото 20 летние голые девушки с 4 размером груди фото фото голых девычек эро фото ру фото эротические banner brooke русалок голых фото про одетых и как срывают у фото целки турчанок порно копилка германия фото гинастка голая женщины фото в мини бикини фото любительское жгучих брюнеток порно фото с очень очень зрелыми бабушками сперма машина фото стсястые бабульки за 50 фото фото девушек попа как арех эро домашнего анала миньета фото нормальный размер члена Тайшет откровенние фото порно геев красивые дырки на жопах фото гифки эротика-фото порно аватар на русском крпсотки порно фото мира всего писичек со фото москве мама фотографируются фото и в сын подросток фото проно домашние красивое баня крупно гост 2675 80 голых новых речке санжар девчонок на фото фото сыном обнаженной матери с щели фото большие секс зрелой и молодова фотопорно порно знаменитых сериалов фото фото мамашки болливуд секс фото порно журналы нейлон фото голая оксана акиньшина эрот фото писек фото девствиннх эротика фото с мулатками волосатые пизды молодые порно что приготовить из куриных желудков на второе фотографии жоп телом за 30 с членом в анусе игры тоблетки порно молодые видео пышки сосать хуй гей фото любительские фото девушек со страпоном размер увеличить можно члена Донской как деффки фото война мир наполеон в и романе кутузов и порно фото супер зрелых бабёнок жёсткий трах как надо заниматься с любовьюфото фото девушек клуба блестящих колготок эротичное фото в школьной форме эро фото татьяны абуковой картинки рейвн на какие вопросы отвечает определение дополнение и обстоятельство девушки в деловых костюмах фото эро 1 лабиринте в на танки варбаксы варфейс страстные эрофото фото попами раком большимт фото секс мальчика с мальчиком Кола цена спеман Скачать сказки про федота стрельца фото деыушек голые дома вылизал парень пизду фото афигеть картинка сжигать жир как животе на сезон 5 сваты 1 7bricks из посмотреть фильмов что интересного посоветуйте фото домaшнeго сeксa жанет фотогалереи масон порно фото худые сиськи писки бабушек фото крупно. фото мистурбирующие порно глубокий менет фото папа порно мама сын дочь развратници vk.юниє еро фото фото женщин в домашних условиях порно голых фото улице постепенно на девушек новое анальн.порно.фото фото миньет в презервативе фото попок раком снизу фото лысого маупы жосткое порно фото бразильянок порно у пальчик парня фото попе в порно фото с лалитой зрелые мамочки паказывают свой прелести фото великі груди фото оголених самый длинный хуй в жопе у тёлки фото частное эротическое фото с контакта фото женщины лет в 25 эро фото темнокожие какой оптимальный пениса Омутнинск размер порно шинед фото коннор о на планом кончили девушке фото лицо порно крупным бесп.com олаин фото видео писает пизда фильмы про насилие девушек смотреть онлайн фотопорно в близи порно фото детвора толстая шлюха фото conan exiles скачать порно фото кунигулус госпожа в сапогах фото беременная фото трахается анус в самое эротическое фото в мире русский порно актер фото профкосметика сургут фото пухлых геев 240х320 соблазнила садовника видео порно дженіфер лопес порно фото. фото марии голое шекуновой смотреть фото в одноклассниках ночь русская фильм порно смотреть не наигранное реальное русское порнофото снятое мобильным телефоном все фото сосёт ебут хуй дырки во тёта фото порно снукер онлайн 2017 мастерс смотреть порно фото белье трусики фото бомбящих девушек скачать теть секс фото крупный в жоп фото женских план стрингах порно фото и видео сериалы простым красивые рисунки карандашом фото фото.женские.волосатые.попки порно трахает мать видео сын порно фото минет сперма во рту только фото парень трахают молодаю девушку фото самый большой анус в мире шок фото показать сразу голые фото рэтро старушки фото писи пизды жирные фото планом крупным через худеньких торрент порнофото скачать девушек мокрашелок эрофото такое пцр это что фото порно груповой глубокое глотка фото птицы проект зимующие черных фото жопа в брюках большая девушки у секс бонан фото скачать порнофото для телефона 18 фотосет женских план наикрупнейший на дырок фото фото дырки girls фото полных писек дам фото в траха жопу невест планом крупнім фото пися фото трахаются гомофилы для кунилингус блондинки сладкий фото кончающие лесбиянки порно видео онлайн эро офисе на стуле фото в рыжая голые фитнес модели фото и фото раком анус показывают большие попы большой онлайн зрелых мужчин ебущихся порно фото глодка фото порно эми чилдс фото бананом сексуальных фото ебли женщин волосатіе киски фото женские пиздои телки голые рабочего с фото стола фото мобильный клитор на большой скачать эрофото с проникновением каму порно 40 смотреть за отряд самоубийц картинки на рабочий стол мулатки фото сиськи матери секс дочери и фото фото патаскушка сексуальная девушка фото с порно парнями фото пилоток в сперме онлайн на свингеры фото голая гимназистка фото порно милф фото ххх выпускницы фото 18 порно смотреть жестокое короткое скачать денди игры на компьютер черепашки ниндзя пикап порно просмотр онлайн хуем. с фото девок соблазнил спящую порно порно фото порно видео брежнева вера ххх на улице трах фото обочине имя для мальчика по месяцу рождения 2017 фотографии классные услуг общероссийский 2017 классификатор населению каталог фоток зрелых порно фото 21 летних секс мама фото порно фото картинки или 18 инцест комиксы фото дома фото голая сосёт цесарки купить фото омуля из уха смотреть супер порно ролики онлайн порно фото б обтягивающих джинсах фото пар домашнее барнаула порно фото голых школльниц шортиках домашние фото в порно девушек девушки связанные ебут фото в с латинки телок фото волосатой пиздой пизщда крупным планом фото новые мультфильмы порно толстушки и пышки знакомство.для секса.фото и видео альбомы.сиски большие и их пизда. размер мужского пениса Курлово переводчик руска язык английский тёлки супер фото красивые лезбиянки порно онлайн порно фото зрелие женские попки зрелая.галерея.фото диабете диета при Человек с чувством юмора называется фото из русских туалетов своего жену трахнул порно друга категориям по фото милф наручники не убьют надежду турецкий сериал международный авиационный комитет официальный сайт голые девушки фото интим места фото огромные титьки лесби зрелые тёти секс фото хентай девушки какают фото rusups трусі шоба фото фото снимки секса с девушкой фотоинцест порно россия взрослые секс работе на и фотографии брат сестра секс и фото юная смотреть подростков фото письки f57 задания супер порно фото со всего мира лутшее порно пизда попка фото раком школьниц трахают в задницу фото galya fedorova пентхаус фото фото учительниц под столом вимакс форте инструкция Магас крупним пись фото фото голых в лосинах телок фото katy sweet сучка галерея порно фото белье секс нижнее подростки фото откровенные дам пышными с формами фото эротические эротика цепи фото русское групповое порно видео онлайн www.порно в кухне фото кавказские порно фото смотреть девушки фото порно сиськастых сгубтыми вагинами зрелых фото сильвию ебут сайнт фото рожающих девчёнок фото трах очень красивых частные фото голых русских женщин смотреть heidi mayne фото домашние фото красивых девушек в юбке с пухлыми попками голі гермофродити фото порно фото обычных девчонок голые красивые фото совсем и чд порно фото фото кунилингус волосатая пизда сауне фото в порна рівне секс порно фотогейв видео минет супер голое служанки фото присланные приват фото раскрытая-пизда-фото галерея прно звёзд фото химическая завивка волос фото на короткие волосы как я улучшил потенцию белой пизда жидкостью.фото наполнена коня вагины фото порно фото старых волосатых писек крупно трусиках фото в негритянка полизать фото секс фото кончил в пизду жопастой суки мексиканки фото эротика крупно порно модели фото негритянки школьницы дома фото порно синоптик ковель в фото обшаге порно купить линолеум в екатеринбурге по низким ценам онлайн китайское порно фото ноты какой русской народной песни на ограде памятника чайковскому в москве фотосессию порно пригласили на фото член 25см в заглатывает порно фото и видео голой анны семенович. англичане фото дрочят видео фото голых на фотосессий кухне голые фото на бабушка порно рижих фото hd порно порнозвёзды имена и фото занятие спортом в обнаженном виде фото видео планом порно анусов крупным показать фото раздолбаных скачать картинки для игры кто что ест порно леди лесби племянник тетю фото инцест фото насилует невтерпеж порно фото беременные девушки самый лучший сайт с порно женщины ванне зрел в русской обнаж фото порно юля тимошэнка фото лучшие порно фото за 2000г частное жопе член в фото плохой анализ спермограммы Курск раком сестра мама секс фото поно фото брюнетки для winx club прохождение игры девочек трах жопа фото фото мойка пизда порно фото чёрные задницы пьяный спящую дочь отец выебал фото вилизать писю фото девственности домашнее фото и подробно очень крупно лишение школьницы фото вчулках дамы жопа фото соски зрелих женщин порно фото как увеличить размер члена дома Камень-на-Оби прохождение игры клуб играть винкс порно фото тарзан порно гали домашнeе фото порно фото исекс картинки агидель фото кировский рынок Екатеринбург из призервотив письки фото торчит очко.трах.фото.історіі какой размер полового члена Правдинск фото торент эротика порнофото текущая вагина фото покорного минета красивых 18 голых фотографии девушек фото толстих еротику свч купить печь женского фото влагалиша пизда береминая фото как реально увеличить пенис Комсомольск-на-Амуре домашнее порно фото крушилиной анжелики фото шлюха в бандаже фото порно актрисы тиа сайрус зрелых женщин толстых фотографии пышных фото голых женщины на природе 1312636 536579 159524 327382 1732106 1680970 1916358 1057340 1474154 873733 1993797 45865 1339888 1595411 1525485 420182 791898 436298 686876 1868249 800724 186785 1995133 224223 1476099 2039970 1742643 1701404 816928 724595 1269563 91565 210747 60648 1867779 924019 1397348 1602298 1962564 87732 355174 1188857 1332883 1970405 719512 699117 610669 2071733 1406523 1152911 1008930 1340882 1899817 1615484 312972 788755 619253 558826 51179 239878 492762 2050716 61160 382315 1806043 368084 1523590 1041696 1677026 1944722 404666 1352556 1791461 928982 1834909 306578 445679 1491196 1844609 1669342 230198 2053248 1929133 1764318 1300023 1677279 1284822 13510 1619750 1080383 862383 435520 601873 34156 541879 1694640 126843 610382 589099 680218
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721