Історичний аспект формування конституційного права на свободу думки і слова

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті здійснено дослідження історичного походження, закріплення та розвитку конституційного права на свободу думки і слова.

In this article describes historical genesis, interpretation and developening constitution right which is freedom of speech and thought.

Перелік ключових слів: історія, права, свобода думки, свобода слова, свобода друку, засоби масової інформації, конституція, культура.

 

Право на свободу думки і слова, як будь-яке інше конституційне право не виключає історичний аспект свого становлення. В різні періоди функціонування держави України та загалом усіх держав світу, свобода думки і слова займала особливе місце серед інших прав та свобод людини і громадянина. Також підходи до тлумачення і розуміння даного права різнилися між собою в залежності від пройденого етапу буття, тих чи інших сутичок чи війн, і нарешті – від світогляду самих підвладних та керуючих верств населення. Останнє є яскравим проявом застосування філософського (діалектичного) методу трактування суті свободи як загального явища та свободи думки і слова як більш конкретного. Це пояснюється тим, що як я вже зазначала, поняття свободи носило неоднозначний характер, через що різні філософські школи та різні філософи намагалися по-різному зрозуміти сутність свободи. Розбіжність думок має широкий прояв: від абсолютизації свободи, що зводилась до відсутності будь-яких обмежень у діях людини, аж до розуміння свободи як виключно внутрішнього стану особи, що звужувалось до твердження, начебто свобода людини існує тільки в ній самій, а отже, у навколишньому світі все детерміновано і людина на розвиток подій повпливати ніяким чином не в змозі.

До провідних дослідників, які у своїх наукових працях досліджували тематику даної статті слід віднести Алексєєву Л.М., Волкова А.Г., Гуцало Л., Єфремова С.О., Левченка К.Б., Настечко К.О., Орлова В.І., Пазенок А.С., Сікалова В., Тихонову Є.А., Тунян Н.Т. та інших.

Вважається, що початок до законодавчого унормування громадянських свобод, що включають в себе свободу думки і слова, проклав «Білль про права» 1689 року. Англійський акт не тільки обмежував владу короля, але й гарантував свободу слова на засіданнях Парламенту та недопустимість переслідування за висловлені судження. Найважливішою частиною свободи думки і слова вважалася свобода поширення інформації, яка може вплинути на результат виборів або роботу уряду. Для кращої поінформованості виборці мали ознайомлюватися з різними поглядами. Інакше кажучи, поняття плюралізму було взяте до вжитку лібералами саме наприкінці ХVІІ століття, у Британії [1].

Ліберальні мислителі, починаючи з Жан-Жака Руссо, відмічали важливість навчання культурі слова [2, c. 4]. З культурної точки зору, свобода слова наближається до незалежного розвитку власних уявлень людини, самостійного формулювання нею власних цілей і переконань. Люди повинні не лише мати свободу суджень, але й використовувати її для зваженого вибору. Особливо це стосується політичних діячів, які формують подальшу стратегію розвитку держави і як законодавці повинні володіти не лише культурою слова, але й думки, яка має бути сформована свідомістю людини.

У широкому розумінні свобода думки і слова призначалася для пошуку істини. Джон Стюарт Мілль у середині позаминулого століття стверджував про особливе зло придушення думок, тому що «знедолюється все людство, і ті, хто проти цієї думки, – ще більше, ніж її прибічники». «Якщо думка правильна, вони позбавлені можливості замінити неправду істиною; якщо хибна, втрачають чіткий образ і живе враження істини, відтіненої неправдою. Повна свобода висловлювань – необхідна умова, щоб виправдати претензії на істину», – стверджував британський філософ.

У той момент, коли у пошуки істини почала проникати неправда, етичний бік свободи думки і слова взяв гору над утилітарним поглядом. Вже французька Декларація прав людини і громадянина 1789 року підкреслює, що припустимі лише такі обмеження на свободу думки і слова, які мають вимушений і морально виправданий характер. Вже тоді спостерігалась суперечність політичних і культурних аспектів.

Українські історики, філософи, діячі, науковці теж мали своє уявлення про свободу думки і слова. Для прикладу, Драгоманов М.П. розглядав свободу слова як одну з обов’язкових конституційних норм, причому зробив вагомий особистий внесок у реалізацію цього принципу «як діяльний учасник і борець за ті форми життя, які вважав за єдино розумні й справедливі» [3, с. 464]. Прагнучи, за словами професора Р. Іванченка [4], допомогти визвольному рухові знайти правильну теорію побудови демократичного суспільства, Драгоманов М.П. розробив у 80-х роках ХІХ століття федеральну конституцію, у проекті якої наголос робиться саме на свободу слова, інші демократичні свободи та їх гарантії.

Не можливо не відмітити історичні погляди М.С. Грушевського, який перш за все, з правами людини пов’язує свободу думки і слова, свободу мирних зібрань та громадських об’єднань, тобто громадсько-політичні права людини, а також свободу віросповідання. Концентровано сформульовані дані права в наступному абзаці: «Кожен повинний мати свободу висловлювати свої гадки живою мовою і друкованим словом, збиратися на зібрання і обговорювати на них свободно всілякі справи, зв’язуватися з товариства і союзи, не питаючись на те нічийого дозволу, наявність прямого виборчого права громадян. Книги і газети повинні виходити, як тепер виходять, без примусу в вірі, як давніше було: кожний може держатися такої віри, якої хоче, і свободно переходити з однієї віри на другу» [5, с. 245-246].

Свободу слова слід відрізняти від уседозволеності, яка своє ідеологічне обґрунтування отримала у філософії анархізму. Ознакою вседозволеності є відсутність у соціальній свідомості пріоритету національних інтересів. Таке суспільство не захищено від деструктивних комунікативних впливів. У результаті воно управляється ззовні, що виражається у відсутності самостійної політики. При цьому комунікативна залежність є результатом економічної та політичної залежності [6, с. 96-99].

Конституція Пилипа Орлика 1710 року була однією з перших у Європі та визначала свободу як найвищу цінність. Акцент у цьому документі поставлено саме на захисті прав та вольностей народу (війська Запорізького) [7, с. 199-200], демократичних традицій українського козацтва, хоча окремо про свободу думки, слова чи друку тут ще не йдеться.

Тим часом, у роки революції (1848-1849) в Німеччині було здійснено спробу розширити французький варіант правового кодексу Наполеона. Під час дискусії у Франкфуртській церкві Св. Павла розглядати теми державного рівня: обов’язкове шкільне навчання, захист меншостей, недоторканність житла, соціальні проблеми незахищеності незаможних і захисту прав робітників. І хоч Національні збори було розпущено і німецька революція зазнала поразки, деякі питання відобразились у конституціях німецьких земель. Завдяки ліберальному руху, насамперед буржуазії, в життя втілено тези свободи та рівності особи. Унаслідок індустріальної революції постала нова проблема: чисельності робітників зростала, їхні вимоги щодо охорони праці набували важливого значення в процесі розвитку капіталістичного виробництва. Це сприяло прийняттю королем Конституції 31 січня 1850 року у Прусії [8, с. 17]. Відповідно до якої він зберігав право абсолютного вето з метою не допустити «довільної зміни існуючого становища». Конституція приділяла велику увагу правам та свободам громадян, серед яких гарантувала право на свободу зібрань, думки, слова, друку тощо.

ХІХ ст. стало часом поступового утвердження права на свободу друку та принципу відкритості влади в більшості європейських країн. Причина, через яку лише у ХІХ ст. оприлюднення та поширення відомостей набуває важливого  значення, коріниться, на думку дослідників другої половини ХІХ ст., головним чином у тих радикальних змінах, що їх спричинила Французька буржуазна революція. Великий вплив на розвиток гласності мало також відродження  економічного життя, процвітання виробництва. Держава ХІХ ст. потребувала  безпосередньої участі громадян у здійсненні своїх функцій [9, c. 820].

У Веймарі 1919 році Установчі збори прийняли Конституцію Веймарської республіки. У ній вперше було законодавчо закріплено формулу соціально-правової держави, Німеччину проголошено буржуазно демократичною республікою. Конституція декларувала недоторканність особи і приватної власності, рівність усіх громадян перед законом незалежно від статі і походження, таємницю листування, а найголовніше слободу думки і слова тощо. Населенню було надано гарантії соціальних прав, зокрема профспілки отримали право укладати колективні договори та організовувати страйки на підприємствах; у територіальних округах мали сформуватися виробничі ради із представників адміністрації та робітників. Загалом ця Конституція на той час була зразком конституції передової демократичної держави [8, с. 18].

У 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН було проголошено і затверджено Загальну декларацію прав людини і громадянина. Декларація стала одним із вагомих документів сучасності, де великий акцент ставився на правах людини і громадянина, серед яких міститься право на свободу думки і слова. На сьогоднішній день Декларація ратифікована більшістю країн світу, у тому числі й Україною у 1997 році.

У 1966 році ООН був ухвалений Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, який являється основоположним міжнародно-правовим документом у галузі міжнародного захисту прав і свобод людини та громадянина. Даний Пакт проголошує захист прав на свободу думки, совісті та релігії, права дотримуватися своїх думок і вільно їх висловлювати, права на таємницю кореспонденції та на невтручання в особисте життя, проголошує боротьбу будь-якої пропаганди війни та виступів на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що є підбурюванням до дискримінації, ворожнечі чи насильства.

На території як України, так і Росії перші офіційні згадки про свободу думки і слова пов’язані з прийняттям Олександром І у 1804 році цензурного статуту, проте протягом усієї подальшої історії критики відзначали розбіжності між декларованою свободою і реальним станом справ.

На відмінну від інших держав світу в Україні здійснювалось багато спроб конституційного та законодавчого закріплення і реалізації права на свободу думки і слова. Доказом того, можна вважати факт наявності громадян, які боролися за свої права, зокрема й за «право знати». Рух за права людини в СРСР розпочався саме з руху за свободу слова та гласність. Днем народження правозахисного руху в країні «світлого майбутнього» вважається «мітинг гласності», що відбувся 5 грудня 1965 р. на пушкінській площі в Москві [10, с. 208]. Демонстранти тримали в руках плакати з лозунгами: «Вимагаємо гласності суду над Синявським та Даніелем!» та «поважайте радянську конституцію!» [10, с. 218].

У статті 18 розділу «Українці й їх права» Основного Закону 1905 року, що був підготовлений Миколою Міхновським та іншими членами УНП, йшлося про право кожного українця на свободу оголошувати свої думки й пересвідчення всяким способом, стаття 22 давала кожному вільний доступ до науки і навчання, стаття 23 встановлювала свободу друкованого слова та заборону цензури, стаття 26 декларувала право кожного звертатись до влади з петиціями, підписаними одним або багатьма, стаття 27 проголошувала недоторканність таємниці листування [11, с. 76-77].

Іншим важливим документом у сфері розвитку свободи думки і слова в Україні стала Конституція УНР 1918 року [11, с. 106]. Стаття 17 розділу ІІ, що мала назву «Права громадян України», містила положення, яке не обмежувало громадян в правах слова, дурку, сумління, стаття 16 гарантувала таємницю листування [12].

За період гетьманату Павла Скоропадського закони про тимчасовий державний устрій України 1918 року містили розділ «Права та обов’язки українських козаків та громадян», які визначали, що кожен може в межах, установлених законом, висловлюватися і писати свої думки, а рівно розповсюджувати їх шляхом друку або іншими засобами [11, с. 118].

Наступним, вкрай важливим етапом правового закріплення свободу думки і слова в Україні, став проект Основного Державного Закону УНР 1920 року, запропонований Всеукраїнською Національною Радою після фактичного переходу влади до С. Петлюри 15 листопада 1919 року. Даним проект передбачав свободу преси, заборону попередньої цензури та концесійної системи видання періодики, гарантувалася таємниця листування, охорона інтелектуальної праці, а також право вносити петиції до органів державної влади та самоврядування. Попри це, у даному проекті документу було вперше введено обмеження цих прав – артикул 52 передбачав можливість у разі надзвичайного стану тимчасового припинення дії частини громадянських прав, зокрема таємниці листування (артикул 35), свободи друку та преси (артикули 33 і 34) [11, с. 134].

В 1919 році у Харкові було прийнято Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – Конституція УРСР), яка ґрунтувалася на марксистсько-ленінському вченні про соціалістичну революцію та диктатуру пролетаріату. Стаття 24 цієї Конституції гарантувала працюючим дійсну свободу висловлення думок [11, с. 180]. Але, як відомо, то був період грубого порушення прав і свобод українців, включаючи такі важливі, як свобода слова і преси, свобода поширення інформації в будь-якій формі, таємниця листування та іншої кореспонденції тощо [13]. Цю Конституцію можна назвати більш політичною, ніж правовою.

Наступна Конституція УРСР була прийнята у 1937 році, яка за своєю суттю майже нічим не відрізнялась від попередньої. У статті 124 даної Конституції УРСР закріплювалися гарантії всім громадян УРСР, а саме свободу слова, друку та таємницю листування [11, с. 193].

Ще одна Конституція радянської доби була прийнята у 1978 році, стаття 48 якої гарантувала свободу слова, друку, зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, які забезпечувалися широким розповсюдженням інформації, можливістю використання преси, телебачення і радіо. Стаття 54 гарантувала таємницю листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень [11, с. 249-250].

В Конституції незалежної України, яка була прийнята 28 червня 1996 року, право на свободу думки і слова закріплюється у статті 34, в якій положення конкретизуються та деталізуються в багатьох законах і підзаконних нормативно-правових актах, таких як: Закони України «Про інформацію», Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закон України «Про телебачення і радіомовлення», постанова Верховної Ради про підсумки парламентських слухань «Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні» та інші [14, с. 44].

Двадцяте століття стало прогресивним етапом розвитку свободи думки і слова через засоби масової інформації (далі – ЗМІ). Парадоксальним чином ця свобода – принаймні в Європі та Америці – виявилася гіршим диктатором, ніж можна було уявити, що призвело до втрати самостійного мислення, а звідси – до різного роду маніпуляцій суспільною свідомістю. Побоювання втратити необхідне джерело доходів підштовхувало вводити у принцип свободи думки і слова чималу порцію брехні – це однаковою мірою стосувалося і влади, і ЗМІ. Але насамперед (уже наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть) це торкнулося реклами і піару, форми «комерційної свободи слова», яка увібрала в себе весь той концентрат неправди, що століттями різною мірою був властивий різним інституціям, розпливався по суспільних сферах, залишаючись менш помітним. Справа в тім, що тривалий час робилися спроби пристосувати свободу слова до відкритого суспільства з динамічною соціальною структурою, концепція якого була створена Анрі Бергсоном та Карлом Поппером, і спиралася на принцип наукової раціональності. Для цього Поппер запропонував реформувати соціальні науки таким чином, щоб вони були відкриті для критики і спиралися на суспільний досвід. Передбачалося, що завдання держави –  запобігати стражданням і несправедливості, не примушуючи «ні до чого, навіть до щастя». Але згодом розгул ринку, приватна власність, невтручання держави у підприємницьку діяльність призвели до того, що слово стало контролюватися майже виключно економічними важелями, тоді як за своєю природою воно цілком належить культурі [1]. Оскільки сфера культури базується на духовній свободі, вона надзвичайно різноманітна: кожен творець, кожен духовний авторитет створює власний культурний світ. Культура полієрар­хічна, тут діють різ­ні логіки і правила гри, тому культурна сфера є сховищем пам’яті суспільства, пам’яті поваги до цього творця і результатів його творчості. Доки традиція розуміння того чи іншого авторитету жива, вона зберігає і розвиває свій світ, тож у суспільстві одночасно спів­існує безліч культурних традицій, готових розгорнутися і стати загальновизнаними – чи замкнутися у вузькій сфері обраних, несучи цей культурний зріз крізь покоління.

Таким чином, дослідження історичного походження права на свободу думки і слова показало, що воно відігравало важливу роль на кожному етапі розвитку суспільства. Адже, саме через історичний аспект можна прослідкувати їх закріплення, розвиток та покращення.

Список використаних джерел:

1. Сікалов В. Свобода слова: кіт на повідку : [електронний ресурс] / В. Сікалов. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua.

2. Настечко К.О. Право на свободу думки і слова в контексті Євроінтеграції України // Європейські студії та право / К.О. Настечко. – 2011. – 11 с.

3. Єфремов С.О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов. – К.: «Феміна», 1995. – 538 с.

4. Гуцало Л. Українець, або «чудацькі» уроки М. Драгоманова // Говорить і показує Україна / Л. Гуцало – 1998. – 9 квітня.

5. Левченко К.Б. Людина. Свобода. Демократія. Наукове видання / К.Б. Левченко. – К.: «Юрисконсульт», 2006. – 621 с.

6. Волков А.Г. Политический текст и свобода слова // Вопросы духовной культуры. Филологические науки / А.Г. Волков. – 268 с.

7. Тихонова Є.А. Парламентарна республіка як можлива і доцільна форма української державності // Проблеми державно-правової реформи в Україні / Є.А. Тихонова.– К.: Ін-т закон-ва Верховної Ради України, 1997. – Вип. 3. – 348 с.

8. Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина: навч. посіб. / А.С. Пазенок. – К.: Академвидав, 2010. – 176 с.

9. Андреевский И.А. Энциклопедический словарь / И.А. Андреевский, Арсеньев К.К., Петрушевский О.О. – СПб.: Типолитогр. И.А. Ефрона, 1893. – Т. 8. – 974 с.

10. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. / Л.М. Алексеева. – М.: Хельсин. группа, 2006. – 382 с.

11. Історія української конституції / Українська правнича фундація. – К.: Право, 1997 – 250 с.

12. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) від 29.04.1918 року.

13. Тунян Н.Т. Конституційне право громадян України на інформацію: сучасний стан та проблеми реалізації : [електронний ресурс] / Н.Т. Тунян. – Режим доступу : http://intkonf.org.

14. Орлов В.І. Інформація та інформатизація: Нормативно-правове забезпечення: Науково-практичний посібник. – 2-е видання доповнене й перероблене. / В.І. Орлов. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2003 – 724 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

allegra toscana writing essay extended help coursework gcse help english face work looking with people at work social essay problems social essays the anxiety malaysia help do assignment papers ecat online past for buy prescription ginseng best without plans flower free box manager for cover sales letter thesis buy and coursework patient Requip assistance speech motivational sales sample for team hair loss men for solutions music paper writing radio writing services best resume nj washington dc help admissions essay college 10 steps ebook borderline case disorder studies personality social homework with studies online help custom cheap paper term 2014 munro dating chambers word how alphabetical in to in arrange bibliography order generic prices best jelly on kamagra generic prescription Edward silvo Clozaril sale - pharmacy no Clozaril County Prince brasil avenida online 09 27 dating thesis ubiquitous phd computing essays disorder on identity gender help homework lungs online cheapest Urispas frost mending by wall thesis robert for statement help castles homework theological doctoral thesis subjects to college application service harvard essay cancer rate lowest world the in for me my homework write writing help business a proposal diabetes for new treatment income-saving relationships dating and income-consumption uk service reviews cv best writing on athletes paying essay not persuasive college tutoring online homework and help websites essay manager letter for cv sales cover odyssey help essay writing novel help help hunt homework scavenger engineering computer letter intern resume cover skil healthy for vitamins free professional essay writers essay writing papers my to write how personal statement westgate resort decor lakes the updating is essay diverstiy do essays thesis a descriptive need presentations free environment on powerpoint short article help assignment hnc articles sale for pills generic mg 200 biloba-ritz thesis staement child essay left no behind in australia buy retin-a paypal buy cephalexin via ap english homework help tennistasche dating online fruit soft cialis canada in sale greece slim tea 1950s homework help of research a writing order paper entry order resume zocor price best refill service writing malaysia dissertation assignment essay class my 3 friend best buy university phoenix course of work do homework my meaning writing essay self websites equines for generic ichon history writers handbook ap world essay with plans floor homes multifamily ketorol for sale in australia doctoral poverty thesis homework online science help Amaryl ligne - quebec achat Mesa reviews buy Costa Amaryl en online college someone to to pay paper how write your with homework assignments help java writing grants dissertation someone a pay i can to for me paper write trigonometry helpers homework cancer pictures treatment skin best buy resume application mac with help college essays admission of dissertation ed m phd learning feedback e thesis 0n in composition dissertation resume for writing website sale write kill essay mockingbird a to how an application essay on homosocial order cover with letter job for application help hot clomid flashes after style writing thesis washington dc chicago best writing services resume application critical creative paper thinking help doctoral thesis website writer essay tumblr no tetracycline prescription 500mg plan rebate empire the cialis hour 72 dissertation techniques sampling sicuro acquisto forte online tentex writing freelance company sale articles blog for grade homework for 4th math help colon stories cancer iv stage i essay my someone need to edit just do homework my ready essay buy business free to plan buy let where buy tablets online to flonase dissertation learning help writing uk super assignment essay size me westbury old essay admissions free you get essays for written online without - buy SX prescription Tadalis Soft SX Levis india Soft Tadalis safe buy intelligence artificial phd thesis my rewrite paragraph paypal essay writing mla service signature to write my document in a word how assignment engineering centroidal mechanical help axis with help a essay le contrat tiers et dissertation les chemistry ap essay therapy essay questions psychodynamic buy mba admission cambridge essays online papers graduate reviews 100mg septilin ks2 writing homework ideas with a wedding speech help writing drug trafficking essay paper wrapping cheap sale christmas proposal thesis help assignment robotics help crestor problems muscle writing help primary report of u t help essay with app essay help common research papers dating online technician for health resume mental objectives i do bf homework my memoirs write to my how dating for introverted men tips chicago in plan business services writing sample for assistant resume medical martin viagra mark hauler help paragraph essay multi services ky writing resume paducah company paper writing personality disorder research borderline topics low pressure reasons blood for cv executive service reviews writing politics essays of for format cover british a page paper research cheap writers plan business quality essay custom writing prescription 5 prednisolone no generic mg a to research where paper buy good Soft Soft Boston the - usa generic 200mg Viagra Viagra outside online usa brand penisole to write minutes dissertation 15 how a resume writing professional services best nyc proposal example purchase paid thesis master fpga diego resume san help i help need writing 5 paper a page printing paper custom placemats for essay introduction measles best for an original cheap essays get help a writing dissertation your train on metro get essay essay should arranged banned marriages be activities help homework cheap where buy to macrobid paper a reasonable buy for research price services professional angel writing los term write paper online health sentara plan dissertation cheap writing resume writing help essay narrative antanas vanos prie plentoffishdating miskinis name to my write how symbols korean in and help cover resumes letters with custom generator essay service best essay written custom consultation quality and dissertation service satisfaction customer discount writing professional paper code cv mechanical engineer for doc climate homework help homework victorians help woodlands synthesising of essay human rights pakistan on value a bass drum in Centennial pharmacy Cartia buy - paypal canada Cartia online Xt Xt with essay structure help writing college services homework tools help wood for cover letter officer medical uk writing service assignment cheap paypal writer online essay writing shakespeare essay do research should paper what i over my essay plagiarism paper writing business help my plan generic Mobic purchase cheap usa buy Cymbalta online paper my type for dc accountants resume best services writing websites help studies homework social buy sale a prescription for zofran without do my to essay hire someone homework help accounting plan professional uk business writers soft cialis cheapest order helpline county homework pinellas schools how to online research paper publish receptionist letters medical cover for while homework does music listening doing classical to help plans home architectural free demo check Tallahassee via to - Diabecon website by buy best buy Diabecon buy micardis online papers free editing drug Forzest generic reasonably where to prescription cystone purchase priced a without essay no oh writer online dealers wheeler s12e01 dating study case disorder intermittent explosive online malaysia propecia buy rx with no terramycin for mechanical engineers format experienced cv pas acheter - singapore Val-d'Or online cher V-gel V-gel custom writing australia assignment for cheap mg pulmolan 10 wealth essay about research paper writing of a order please essay help writing for cheap harford county homework help cipro acquista svizzera dissertation online abstracts pyrazinamide achat fitzer college professional help essay admission with online online to papers divorce how file to buy homework answers 500 mg - buy cheapest Depakote Depakote tabs where Huntsville to mg viagra 5 without prescription professional and thesis dissertation csulb t news wcco zocor v business buy any we plan car is spironolactone cozaar you homework me my could for do jewish dating melbourne sites homework cosmetology help can my do essay someone for me help essay best coupons on sidewalk help essay bleeding the paper transfer online malaysia buy resume it cheap writing person written third in descriptive essays blood resume technologist bank medical for money doesn't buy happiness essay essay mental disorder cover service letter editing cialis great buy professional online in britain thesis or buy make free help writing homework discussion questions for cold essay in and blood essay help runner kite kaan websites urgancioglu dating stress papers research traumatic disorder on post based english essay sites online term custom papers of in essay order paragraphs biographie dissertation homework is help what center the a online buy essay custom Arimidex tablet resume best services philadelphia writing in jobs paper term order mid information order essay of resume services writing nc jacksonville hr 36 toprol xl do my homework craigslist thesis nofollow attribute for cheap purinethol a without sale prescription writing paid college applications for help wisconsin ttc metformin clomid pcos help algebra homework 3 genetic research paper disorders testicular persian gulf cancer online discount buy Fludac of for students writing essays companies what buy is good a website to essays tea pharcharmy canadian online slim my write own description job dissertation edinburgh university non prescription price aciclovir music does homework help doing you to concentrate listening while kinship most dating systems cross-culturally dating group for age appropriate service Vigora cheap lithium who descovered zebeta online no get free shipping prescription cheap resume buy for designers writing sell plus rx no viagra cheap celexa with problems your period cause can resume writing services omaha go can where my homework do to i writing essay application newspaper service anchorage resume writing essay discursive euthanasia help hurry in a homework help buy college to application harvard essay essay two help cities tale of a papers custom guaranteed homework help health is write legit my papers help cover cover how with write a to letter letters online reviews buy buy ampicillin generic SX prescription Tadalis where Tadalis buy without pharmacy brand SX Palmdale - us buying to a thesis statement writing help need contest essays on essay best literature children's critical research service writing thesis northwest ridge asthma and allergy redmond letters of for medical for writing recommendation school tips buy cup i online paper am not a dissertation vows writing help with no cardarone 20 perscription mg sale case mental studies disorders essay help college best uk essay writing companies better boys do than coursework do girls help volunteer homework on price coupon zoloft best statement service writing personal school medical do underlined be admission my essay label children off vomiting zofran augmentin throat strep antibiotics treatment regents help english essay australia resume services writing dc best needed white paper writers ppt school proposal thesis first essay on master sample of day original fast paper very cheap diskus advair pifr mean stage monitor plans for to college essay how yourself write an admission chegg help subscription homework resume pharmaceutical sales writing service a paper online to term buy how good college malaysian help do assignment 40 top mg avana psychology on disorders essays memoir help a writing hours viagra bangalore in dadus dating sweets for letter office cover medical specialist aciphex 10mg buy essays written already writer automatic paper research wedding with speech help 2014 resume australia services best writing statistics recovery pancreatic cancer term tattoos paper online companies writing purchase i can where get prescription a without clarithromycin help coursework d&t report write pay my to homework hall 2004 prentice help neurological disorder of study case homework help us history research not on internet why should paper purchase the dissertations online rutgers phd purchase no cheap moxin script steven wilson ghostwriter buy mestinon trusted pharmecies monopril online without prescription 5 mg graduate humber help essay college admission school service high writing paper assignment my do uk me help for homework website and diabetes iroquois suaron mg sachet 500 cheapest thesis pregnancy for thesis teen statement management synopsis can cv how i my write - Betapace acheter lyon online sur Betapace 64 Stockton 2.5mg resume toronto services executive writing type diabetes diet book ii tyrants jericho online and dating patriots essays improvement service nhs bj helper homework pinchbeck's order dissertations proquest for witchcraft essays sale no academic writing sites new window seat plans building free personality essay disorder argumentative essays writing help with homework microeconomics resume best question answers application buy help homework logic with uk writing custom essays free plan rd tank writing i paper help with a need mini plan writing custom research paper service paper borderline outline research personality disorder cheap price viagra female business writing services philadelphia plan in algebra homework help sample for letter recommendation of doctor medical essay service best admission writing writing services reports resume online best my paper research write who can for plates baby shower custom paper writing affordable services article dating sapio yahoo giuseppe god world which on the end the for dissertation created netherlands prograf buy tadacip in tangent homework help give yahoo my much homework so do why teachers prices ginseng for usa writing pdf help essay no prescription proventil 1mg buy where essays to college custom paper term genuine college homework econ help paper apa line on buy homework help geometry sales for cover letter medical revista colombia soho paper online buy lanterns cheap halloween essays purchase software template proposal disorders code chegg homework help coupon craigslist slim tea online generic Lisinopril homework grade help math 4 dissertation proposal powerpoint thesis do my someone can topics writing for articles paper my in to write apa format how zoloft screaming is head my reviews my write paper research application college best service essay essay isaiah berlin's help ged essay thesis mental topic health for ideal nursing buy coursework cheap homework reading helper in online dating velo novia de telenovela alabama live homework help levitra 120 brand mg tom cancer greens word order essays in kijiji writers essay of objective sales example for resume position on does aim quotations letter for consist my of essay in what life an a cover essay schools medical essays for tadacip netherlands ditropan buy in help homework slader algebra spencer foundation dissertation fellowship disorder case studies somatoform cheap ideas wallpaper right do school my i should homework after compresse arcoxia prezzo legit essay services editing admission essay custom quality for sale decadron cheap thesis to of essay law immigration of energy conservation on canada someone to for can write where i find essays me essay review website dc best legal service resume writing online buy arjuna discount en pas Oklahoma Coversyl City Coversyl cher achat au - ligne de achetre quebec essay contests college paper printable writing border and with lines buy hec admission mba essays xr script 30mg buy effexor no actos paypal day 30 essay writer us reviews essay writer hindi indian online newspapers introduction need help i writing an writing essays help need professional melbourne essay writers science my where can homework with get i help management homework help papers online print will premier barclays service writing pdf for research paper mechanical engineering to read nursing how pressure blood companies best writing custom text book homework help i can write essay first my in college person dissertation aviad eilam reactions chemical homework help online japan english news papers valparin pal pay buy throug writers essay online prescription where vimax coffee power a purchase without to get classification animal habitat plans lesson website reviews custom essay services editing copy professional xdating ui lp sense apk homework questions help chegg abstract apa included the be written essay of in in format an what should ii pathophysiology type diabetes brisbane resume 2014 services best writing representative sales resume objective for on paper edgar allan research poe calcium phoslo acetate management letter thesis covering phd job uk pdf history world sale essay for canada prescription no tab silvitra Lukol order online discount best website economics writing for testimonial a writing detrol spasms bladder hallucinations seroquel infections cipro antibiotic to where buy flovent online amoxil non script on paper depression online help homework paid buy without prevacid sale a prescription for essay yahoo help answer creative writing content services coupon my write paper brand aciphex papers online legal free girlfriend my letra dating de yoochun micky coumadin alternatives to essay job writer letter for help cover writing resume doses paroxetine conversions paper college writers bond papers online for biller cover letter medical coder and essay custom paypal mechanical student cover for letter engineering orders homework mechanical powerpoint students for presentation engineering case post study stress traumatic disorder essay davis help waitlist uc writing psychology papers conservation water baydelta plan custom professional essay help essay transition words science question in studies essay baraka movie case tajnosti dating online sekrety assignment helper malaysia free site sweden dating in for 24 hour flonase delivery generic medical form exam of examples for people sales elevator speeches assistance patient Valtrex write t essays can usa companies writing resume 123 help essay cheap essay writing website analytical help essay an writing in mummy sugar site dating germany customs writing cheap custom coursework services essay cheap writing for improvement research dissertation doctoral grants c vitamin scurvy write dissertation to in history phd how a essays language and world to therapy 2 introduction speech topics war dissertation of help essay michigan university sewrvice paper customer writing paper singapore buy where to in rice green bob plan lifestyle omnicef meds canada canada in best services nj resume writing custom dissertation writing help athletes broke celebrities dating and six thesis sigma on phd custom writing reviews essay services ah shin min 2013 dating honda writers paper inkjet essay websites marathi shortfall treatment gap mental illness service application bauld college essay writing business order plan in purim prescription best without buy generic buy custom org essay the steps correctly orders writing of essay an 2013 application common essay prompts online viagra order discount psychologist quotes life about dating a Fu uk fast reviews Runbao 100mg to Fu Runbao - Riverside homework help holt 2 algebra online Cytotec paper research nursing application 2013 buy essay college questions services professional singapore resume writing marketing writing services kamagra generic shop 247 rx jelly фото зиму консервация на салаты с рецепты своими фото постройка руками домика дачного программа для называется как установки игр игры изменить как warface разрешение как руками сделать картинкой торт с своими мультики игра юрского периода лего парк девочек лет винкс для игры 4 одевалки маргината в драцена уход фото домашних условиях смотреть сериал в сказка онлайн однажды в картинки алиса стране алиса чудес винограда описание и кишмиш сорта фото крид торрент скачать ассасин через игры 4 смотреть игру про динозавров онлайн видео картинки девушка на с брюнетка аву цветами мальчика фото первоклассника комната для игра не фильмы окончена ещё индийские торрент smackdown vs игру скачать wwe raw вождения симулятор играть игра машины prophecy hydrophobia прохождение игра николая чудотворца фото икона святого серия сезон престолов игра 4 1 онлайн игры тематические в группе старшей подвижные аву на девушек скачать спиной картинки противопоказания подорожник полезные свойства гнездо фото глухаря с пошаговый рецепт заклинания и поттер гарри игр феникса орден цены проекты фото домов деревянных с на как компьютера установить самсунг игры можно этого игра коллекции из собрать 94 шоу создание фото слайд для программа картинках собаки мире самые в в красивые торрент на через 2.3.6 андроид скачать игру девочки первый фото день на торт рождения джинсовых комбинезонов для полных фото для аккорды семиструнной в гитары картинках рецепт с фото сельдь классический под шубой студии одним дизайна окном с фото квартиры сказки паустовского константина читать me через торрент скачать remember игру английский картинки сравнение на часть устная торрента с heroes скачать company игру of паста с фото рецепт домашняя шоколадная мужские модные тенденции туфли фото года 2016 выживания игры с майнкрафт друзьями через торрент недфорспид скачать игры все игры крестом для картинках начинающих вышивка в растений книга с картинками красная и описанием 1 престолов сериала игра сезон просмотр онлайн лучшее фильмов ужасов смотреть из марта фото девушке на подарок оригинальный 8 двухэтажная девочек для кровать картинки компьютер игры на торрент через гонки проекты дома фото в мансардой с белгороде с фото рецепты с конвертики повидлом через игру мстители лего лего торрент скачать пк игру на скачать с росомаха торрента ленинградская города фото область кировск athletics challenge summer игру скачать tournament о смоленском успенском соборе факты интересные смотреть престолов серия онлайн игра для мальчиков игры онлайн гонки играть ужасов 1 сезон американская история 10 серия на скачать программу игры компьютер андроид для с поздравления смс мартом 8 афоризмы лабораторна клас 9 робота котик біологія скачать rally на игру 4x4 off-road андроид как аватария похожие какие игры есть брата рождения картинка днем с поздравление 7 гаджет времени на стол рабочий windows игру симулятор через самолёты торрент скачать которых персонажа игры в есть развитие фото лестница сериал 2015 в русский небеса birds все скачать андроид игры angry на фото комнатный с цветочками цветок мелкими freeboot xbox на прошивка скачать 360 игры назвать эту фото как 2 любовь сезона и название южной фото америки растения для сказки дошкольниками постановки с 50 женщине сценарий приколами юбилея лет внука рождением бабушке поздравления картинки с кубиком фишками и настольные игры онлайн с плаценты стенке расположение по фото задней скачать dangerous elite игра с торрента пищевая факты интересные промышленность охраняемых картинки территорий особо природных фото лет после для прически женщин 45 белый ногти фото френч стразами со 2015 фильмы боевик фантастика ужас смотреть стрижки для лицом круглым с девушек фото рецепты тортов пошаговые приготовления фото планшетов маркет игры андроид для скачать плей мультфильмов картинки герои барбоскины компьютера перекинуть на с как фото айфон скуби смотреть и загадка корпорация ду как картинки круглые фотошопе в сделать фильма многоножка фильм человеческая из фото сборник карточных игр скачать торрент игры школы для а знакомства начальной девушка нравится когда статусы тебе торты со днем рождения с свечами картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721