Історичний аспект формування конституційного права на свободу думки і слова

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У даній статті здійснено дослідження історичного походження, закріплення та розвитку конституційного права на свободу думки і слова.

In this article describes historical genesis, interpretation and developening constitution right which is freedom of speech and thought.

Перелік ключових слів: історія, права, свобода думки, свобода слова, свобода друку, засоби масової інформації, конституція, культура.

 

Право на свободу думки і слова, як будь-яке інше конституційне право не виключає історичний аспект свого становлення. В різні періоди функціонування держави України та загалом усіх держав світу, свобода думки і слова займала особливе місце серед інших прав та свобод людини і громадянина. Також підходи до тлумачення і розуміння даного права різнилися між собою в залежності від пройденого етапу буття, тих чи інших сутичок чи війн, і нарешті – від світогляду самих підвладних та керуючих верств населення. Останнє є яскравим проявом застосування філософського (діалектичного) методу трактування суті свободи як загального явища та свободи думки і слова як більш конкретного. Це пояснюється тим, що як я вже зазначала, поняття свободи носило неоднозначний характер, через що різні філософські школи та різні філософи намагалися по-різному зрозуміти сутність свободи. Розбіжність думок має широкий прояв: від абсолютизації свободи, що зводилась до відсутності будь-яких обмежень у діях людини, аж до розуміння свободи як виключно внутрішнього стану особи, що звужувалось до твердження, начебто свобода людини існує тільки в ній самій, а отже, у навколишньому світі все детерміновано і людина на розвиток подій повпливати ніяким чином не в змозі.

До провідних дослідників, які у своїх наукових працях досліджували тематику даної статті слід віднести Алексєєву Л.М., Волкова А.Г., Гуцало Л., Єфремова С.О., Левченка К.Б., Настечко К.О., Орлова В.І., Пазенок А.С., Сікалова В., Тихонову Є.А., Тунян Н.Т. та інших.

Вважається, що початок до законодавчого унормування громадянських свобод, що включають в себе свободу думки і слова, проклав «Білль про права» 1689 року. Англійський акт не тільки обмежував владу короля, але й гарантував свободу слова на засіданнях Парламенту та недопустимість переслідування за висловлені судження. Найважливішою частиною свободи думки і слова вважалася свобода поширення інформації, яка може вплинути на результат виборів або роботу уряду. Для кращої поінформованості виборці мали ознайомлюватися з різними поглядами. Інакше кажучи, поняття плюралізму було взяте до вжитку лібералами саме наприкінці ХVІІ століття, у Британії [1].

Ліберальні мислителі, починаючи з Жан-Жака Руссо, відмічали важливість навчання культурі слова [2, c. 4]. З культурної точки зору, свобода слова наближається до незалежного розвитку власних уявлень людини, самостійного формулювання нею власних цілей і переконань. Люди повинні не лише мати свободу суджень, але й використовувати її для зваженого вибору. Особливо це стосується політичних діячів, які формують подальшу стратегію розвитку держави і як законодавці повинні володіти не лише культурою слова, але й думки, яка має бути сформована свідомістю людини.

У широкому розумінні свобода думки і слова призначалася для пошуку істини. Джон Стюарт Мілль у середині позаминулого століття стверджував про особливе зло придушення думок, тому що «знедолюється все людство, і ті, хто проти цієї думки, – ще більше, ніж її прибічники». «Якщо думка правильна, вони позбавлені можливості замінити неправду істиною; якщо хибна, втрачають чіткий образ і живе враження істини, відтіненої неправдою. Повна свобода висловлювань – необхідна умова, щоб виправдати претензії на істину», – стверджував британський філософ.

У той момент, коли у пошуки істини почала проникати неправда, етичний бік свободи думки і слова взяв гору над утилітарним поглядом. Вже французька Декларація прав людини і громадянина 1789 року підкреслює, що припустимі лише такі обмеження на свободу думки і слова, які мають вимушений і морально виправданий характер. Вже тоді спостерігалась суперечність політичних і культурних аспектів.

Українські історики, філософи, діячі, науковці теж мали своє уявлення про свободу думки і слова. Для прикладу, Драгоманов М.П. розглядав свободу слова як одну з обов’язкових конституційних норм, причому зробив вагомий особистий внесок у реалізацію цього принципу «як діяльний учасник і борець за ті форми життя, які вважав за єдино розумні й справедливі» [3, с. 464]. Прагнучи, за словами професора Р. Іванченка [4], допомогти визвольному рухові знайти правильну теорію побудови демократичного суспільства, Драгоманов М.П. розробив у 80-х роках ХІХ століття федеральну конституцію, у проекті якої наголос робиться саме на свободу слова, інші демократичні свободи та їх гарантії.

Не можливо не відмітити історичні погляди М.С. Грушевського, який перш за все, з правами людини пов’язує свободу думки і слова, свободу мирних зібрань та громадських об’єднань, тобто громадсько-політичні права людини, а також свободу віросповідання. Концентровано сформульовані дані права в наступному абзаці: «Кожен повинний мати свободу висловлювати свої гадки живою мовою і друкованим словом, збиратися на зібрання і обговорювати на них свободно всілякі справи, зв’язуватися з товариства і союзи, не питаючись на те нічийого дозволу, наявність прямого виборчого права громадян. Книги і газети повинні виходити, як тепер виходять, без примусу в вірі, як давніше було: кожний може держатися такої віри, якої хоче, і свободно переходити з однієї віри на другу» [5, с. 245-246].

Свободу слова слід відрізняти від уседозволеності, яка своє ідеологічне обґрунтування отримала у філософії анархізму. Ознакою вседозволеності є відсутність у соціальній свідомості пріоритету національних інтересів. Таке суспільство не захищено від деструктивних комунікативних впливів. У результаті воно управляється ззовні, що виражається у відсутності самостійної політики. При цьому комунікативна залежність є результатом економічної та політичної залежності [6, с. 96-99].

Конституція Пилипа Орлика 1710 року була однією з перших у Європі та визначала свободу як найвищу цінність. Акцент у цьому документі поставлено саме на захисті прав та вольностей народу (війська Запорізького) [7, с. 199-200], демократичних традицій українського козацтва, хоча окремо про свободу думки, слова чи друку тут ще не йдеться.

Тим часом, у роки революції (1848-1849) в Німеччині було здійснено спробу розширити французький варіант правового кодексу Наполеона. Під час дискусії у Франкфуртській церкві Св. Павла розглядати теми державного рівня: обов’язкове шкільне навчання, захист меншостей, недоторканність житла, соціальні проблеми незахищеності незаможних і захисту прав робітників. І хоч Національні збори було розпущено і німецька революція зазнала поразки, деякі питання відобразились у конституціях німецьких земель. Завдяки ліберальному руху, насамперед буржуазії, в життя втілено тези свободи та рівності особи. Унаслідок індустріальної революції постала нова проблема: чисельності робітників зростала, їхні вимоги щодо охорони праці набували важливого значення в процесі розвитку капіталістичного виробництва. Це сприяло прийняттю королем Конституції 31 січня 1850 року у Прусії [8, с. 17]. Відповідно до якої він зберігав право абсолютного вето з метою не допустити «довільної зміни існуючого становища». Конституція приділяла велику увагу правам та свободам громадян, серед яких гарантувала право на свободу зібрань, думки, слова, друку тощо.

ХІХ ст. стало часом поступового утвердження права на свободу друку та принципу відкритості влади в більшості європейських країн. Причина, через яку лише у ХІХ ст. оприлюднення та поширення відомостей набуває важливого  значення, коріниться, на думку дослідників другої половини ХІХ ст., головним чином у тих радикальних змінах, що їх спричинила Французька буржуазна революція. Великий вплив на розвиток гласності мало також відродження  економічного життя, процвітання виробництва. Держава ХІХ ст. потребувала  безпосередньої участі громадян у здійсненні своїх функцій [9, c. 820].

У Веймарі 1919 році Установчі збори прийняли Конституцію Веймарської республіки. У ній вперше було законодавчо закріплено формулу соціально-правової держави, Німеччину проголошено буржуазно демократичною республікою. Конституція декларувала недоторканність особи і приватної власності, рівність усіх громадян перед законом незалежно від статі і походження, таємницю листування, а найголовніше слободу думки і слова тощо. Населенню було надано гарантії соціальних прав, зокрема профспілки отримали право укладати колективні договори та організовувати страйки на підприємствах; у територіальних округах мали сформуватися виробничі ради із представників адміністрації та робітників. Загалом ця Конституція на той час була зразком конституції передової демократичної держави [8, с. 18].

У 1948 році Генеральною Асамблеєю ООН було проголошено і затверджено Загальну декларацію прав людини і громадянина. Декларація стала одним із вагомих документів сучасності, де великий акцент ставився на правах людини і громадянина, серед яких міститься право на свободу думки і слова. На сьогоднішній день Декларація ратифікована більшістю країн світу, у тому числі й Україною у 1997 році.

У 1966 році ООН був ухвалений Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, який являється основоположним міжнародно-правовим документом у галузі міжнародного захисту прав і свобод людини та громадянина. Даний Пакт проголошує захист прав на свободу думки, совісті та релігії, права дотримуватися своїх думок і вільно їх висловлювати, права на таємницю кореспонденції та на невтручання в особисте життя, проголошує боротьбу будь-якої пропаганди війни та виступів на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що є підбурюванням до дискримінації, ворожнечі чи насильства.

На території як України, так і Росії перші офіційні згадки про свободу думки і слова пов’язані з прийняттям Олександром І у 1804 році цензурного статуту, проте протягом усієї подальшої історії критики відзначали розбіжності між декларованою свободою і реальним станом справ.

На відмінну від інших держав світу в Україні здійснювалось багато спроб конституційного та законодавчого закріплення і реалізації права на свободу думки і слова. Доказом того, можна вважати факт наявності громадян, які боролися за свої права, зокрема й за «право знати». Рух за права людини в СРСР розпочався саме з руху за свободу слова та гласність. Днем народження правозахисного руху в країні «світлого майбутнього» вважається «мітинг гласності», що відбувся 5 грудня 1965 р. на пушкінській площі в Москві [10, с. 208]. Демонстранти тримали в руках плакати з лозунгами: «Вимагаємо гласності суду над Синявським та Даніелем!» та «поважайте радянську конституцію!» [10, с. 218].

У статті 18 розділу «Українці й їх права» Основного Закону 1905 року, що був підготовлений Миколою Міхновським та іншими членами УНП, йшлося про право кожного українця на свободу оголошувати свої думки й пересвідчення всяким способом, стаття 22 давала кожному вільний доступ до науки і навчання, стаття 23 встановлювала свободу друкованого слова та заборону цензури, стаття 26 декларувала право кожного звертатись до влади з петиціями, підписаними одним або багатьма, стаття 27 проголошувала недоторканність таємниці листування [11, с. 76-77].

Іншим важливим документом у сфері розвитку свободи думки і слова в Україні стала Конституція УНР 1918 року [11, с. 106]. Стаття 17 розділу ІІ, що мала назву «Права громадян України», містила положення, яке не обмежувало громадян в правах слова, дурку, сумління, стаття 16 гарантувала таємницю листування [12].

За період гетьманату Павла Скоропадського закони про тимчасовий державний устрій України 1918 року містили розділ «Права та обов’язки українських козаків та громадян», які визначали, що кожен може в межах, установлених законом, висловлюватися і писати свої думки, а рівно розповсюджувати їх шляхом друку або іншими засобами [11, с. 118].

Наступним, вкрай важливим етапом правового закріплення свободу думки і слова в Україні, став проект Основного Державного Закону УНР 1920 року, запропонований Всеукраїнською Національною Радою після фактичного переходу влади до С. Петлюри 15 листопада 1919 року. Даним проект передбачав свободу преси, заборону попередньої цензури та концесійної системи видання періодики, гарантувалася таємниця листування, охорона інтелектуальної праці, а також право вносити петиції до органів державної влади та самоврядування. Попри це, у даному проекті документу було вперше введено обмеження цих прав – артикул 52 передбачав можливість у разі надзвичайного стану тимчасового припинення дії частини громадянських прав, зокрема таємниці листування (артикул 35), свободи друку та преси (артикули 33 і 34) [11, с. 134].

В 1919 році у Харкові було прийнято Конституцію Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі – Конституція УРСР), яка ґрунтувалася на марксистсько-ленінському вченні про соціалістичну революцію та диктатуру пролетаріату. Стаття 24 цієї Конституції гарантувала працюючим дійсну свободу висловлення думок [11, с. 180]. Але, як відомо, то був період грубого порушення прав і свобод українців, включаючи такі важливі, як свобода слова і преси, свобода поширення інформації в будь-якій формі, таємниця листування та іншої кореспонденції тощо [13]. Цю Конституцію можна назвати більш політичною, ніж правовою.

Наступна Конституція УРСР була прийнята у 1937 році, яка за своєю суттю майже нічим не відрізнялась від попередньої. У статті 124 даної Конституції УРСР закріплювалися гарантії всім громадян УРСР, а саме свободу слова, друку та таємницю листування [11, с. 193].

Ще одна Конституція радянської доби була прийнята у 1978 році, стаття 48 якої гарантувала свободу слова, друку, зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, які забезпечувалися широким розповсюдженням інформації, можливістю використання преси, телебачення і радіо. Стаття 54 гарантувала таємницю листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень [11, с. 249-250].

В Конституції незалежної України, яка була прийнята 28 червня 1996 року, право на свободу думки і слова закріплюється у статті 34, в якій положення конкретизуються та деталізуються в багатьох законах і підзаконних нормативно-правових актах, таких як: Закони України «Про інформацію», Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Закон України «Про телебачення і радіомовлення», постанова Верховної Ради про підсумки парламентських слухань «Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні» та інші [14, с. 44].

Двадцяте століття стало прогресивним етапом розвитку свободи думки і слова через засоби масової інформації (далі – ЗМІ). Парадоксальним чином ця свобода – принаймні в Європі та Америці – виявилася гіршим диктатором, ніж можна було уявити, що призвело до втрати самостійного мислення, а звідси – до різного роду маніпуляцій суспільною свідомістю. Побоювання втратити необхідне джерело доходів підштовхувало вводити у принцип свободи думки і слова чималу порцію брехні – це однаковою мірою стосувалося і влади, і ЗМІ. Але насамперед (уже наприкінці ХХ – на початку ХХІ століть) це торкнулося реклами і піару, форми «комерційної свободи слова», яка увібрала в себе весь той концентрат неправди, що століттями різною мірою був властивий різним інституціям, розпливався по суспільних сферах, залишаючись менш помітним. Справа в тім, що тривалий час робилися спроби пристосувати свободу слова до відкритого суспільства з динамічною соціальною структурою, концепція якого була створена Анрі Бергсоном та Карлом Поппером, і спиралася на принцип наукової раціональності. Для цього Поппер запропонував реформувати соціальні науки таким чином, щоб вони були відкриті для критики і спиралися на суспільний досвід. Передбачалося, що завдання держави –  запобігати стражданням і несправедливості, не примушуючи «ні до чого, навіть до щастя». Але згодом розгул ринку, приватна власність, невтручання держави у підприємницьку діяльність призвели до того, що слово стало контролюватися майже виключно економічними важелями, тоді як за своєю природою воно цілком належить культурі [1]. Оскільки сфера культури базується на духовній свободі, вона надзвичайно різноманітна: кожен творець, кожен духовний авторитет створює власний культурний світ. Культура полієрар­хічна, тут діють різ­ні логіки і правила гри, тому культурна сфера є сховищем пам’яті суспільства, пам’яті поваги до цього творця і результатів його творчості. Доки традиція розуміння того чи іншого авторитету жива, вона зберігає і розвиває свій світ, тож у суспільстві одночасно спів­існує безліч культурних традицій, готових розгорнутися і стати загальновизнаними – чи замкнутися у вузькій сфері обраних, несучи цей культурний зріз крізь покоління.

Таким чином, дослідження історичного походження права на свободу думки і слова показало, що воно відігравало важливу роль на кожному етапі розвитку суспільства. Адже, саме через історичний аспект можна прослідкувати їх закріплення, розвиток та покращення.

Список використаних джерел:

1. Сікалов В. Свобода слова: кіт на повідку : [електронний ресурс] / В. Сікалов. – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua.

2. Настечко К.О. Право на свободу думки і слова в контексті Євроінтеграції України // Європейські студії та право / К.О. Настечко. – 2011. – 11 с.

3. Єфремов С.О. Історія українського письменства / С.О. Єфремов. – К.: «Феміна», 1995. – 538 с.

4. Гуцало Л. Українець, або «чудацькі» уроки М. Драгоманова // Говорить і показує Україна / Л. Гуцало – 1998. – 9 квітня.

5. Левченко К.Б. Людина. Свобода. Демократія. Наукове видання / К.Б. Левченко. – К.: «Юрисконсульт», 2006. – 621 с.

6. Волков А.Г. Политический текст и свобода слова // Вопросы духовной культуры. Филологические науки / А.Г. Волков. – 268 с.

7. Тихонова Є.А. Парламентарна республіка як можлива і доцільна форма української державності // Проблеми державно-правової реформи в Україні / Є.А. Тихонова.– К.: Ін-т закон-ва Верховної Ради України, 1997. – Вип. 3. – 348 с.

8. Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина: навч. посіб. / А.С. Пазенок. – К.: Академвидав, 2010. – 176 с.

9. Андреевский И.А. Энциклопедический словарь / И.А. Андреевский, Арсеньев К.К., Петрушевский О.О. – СПб.: Типолитогр. И.А. Ефрона, 1893. – Т. 8. – 974 с.

10. Алексеева Л.М. История инакомыслия в СССР: Новейший период. / Л.М. Алексеева. – М.: Хельсин. группа, 2006. – 382 с.

11. Історія української конституції / Українська правнича фундація. – К.: Право, 1997 – 250 с.

12. Конституція Української Народної Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) від 29.04.1918 року.

13. Тунян Н.Т. Конституційне право громадян України на інформацію: сучасний стан та проблеми реалізації : [електронний ресурс] / Н.Т. Тунян. – Режим доступу : http://intkonf.org.

14. Орлов В.І. Інформація та інформатизація: Нормативно-правове забезпечення: Науково-практичний посібник. – 2-е видання доповнене й перероблене. / В.І. Орлов. – Х.: Національний університет внутрішніх справ, 2003 – 724 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay application outline best college essay reviews service uk writing help term papers with writer jobs academic essay name brand wellbutrin cheap school statement letter medical personal for custom essay service review writing ovral 36 hr resume service writing area executive bay book a with writing report help admission write letter a to how of walmart pills trileptal jobs thane paper writing in for letter a cover of medical assistant examples website photo essay intrusion thesis detection master 2nd essay amendment peleggi maurizio phd thesis homework helpful or persuasive harmful essay is generique achat zebeta de toronto custom essays college how buy online to papers paper writing service essay paper write research a custom services writing cheap resume writing services best ga 10 identity essay my employers cover letter do really want a Grisactin buying Grisactin quebec no en achetre prescription Saint-Felicien - au ligne Isoptin best sale - Beaumont for canada price Isoptin online of homework benefits help River online Piroxicam generic Piroxicam - best website Blind for hall prentice help homework world textbook geography bangalore in technopark dating how to essays buy online teaching fellows help essay resume best kindle app buy writing services creative a cv help to write me phd smes on thesis business writing free with plan help need writing a of honor help i maid speech to where buy paper cv for doctor cover medical letter assignment law help land makeup halloween ideas dating asian distressed resume analyst delivery 24 sinte hour finance phd thesis for help dance dissertation recommendation medical admission school letter for primichis online dating on updating mail 10 windows not professays reviews write online free paper a reviews writing academic help prescription buying without sumycin mail order online allegra rx without sell to how herpes oral catch of iv side doxycycline effects buy a nothing day essay chronological order essay writing universities on essay secondary medical for essays of school examples help homework hunt scavenger help grammar homework college essay admission keene writing state buy coursework an dissertation dubai ireland help disorder conduct studies case writing resume worth it services term marketing papers sports services canada writing buy published dissertations hamlet papper purchase buy essay term for paper school high thesis papers Carafate check with - buy Richmond canada online cheap Carafate e an homework dictionary helper luttent qui dissertation ceux ceux sont vivent qui to sample manager hiring letter cover functions thesis custom file biology helper homework writing legal service resume reviews medical examples for assisting letter cover essays university buy online transfer essays successful college how start essay admission to book a playing does doing homework while help music order alphabetical bibliography maker essays get a help dissertation writing need woodlands help homework junior dlsu ece thesis master progress thesis report writing basingstoke cv service a my words write using for me poem homework help matthes helen buy echeck jelly with cialis acoustica electroacustica o guitarra yahoo dating dissertation defense gift with logarithm help homework event an will never forget essay i dating about quotes unfulfilling relationships sale cheap college for papers of flies lord law the order essays writers for paper hire research personality case multiple study disorder essay for sale admission college al capone my does kindle homework meister essay overpopulation custom social helper online homework studies academic essay writers reviews dissertation management quality total author order paper research resume order cheap paper shredder staples essay on games video layout ireland dissertation for phd class document latex thesis persuasive english higher help essay online writers course paper assignments thesis phd power on quality improvement a written what research order in be should paper homework library help torrance my do thesis paper help chicago resume selection criteria service writing jong kim kook night late dating cafeteria writers who assignments write paper buy watermarked paxil day on shipping 2 paper writing buy writers homework paper write thesis statement for me math live homework help homework help libraries arapahoe help to homework music com buy essay for admission sale papers paperpk ancient help taureg homework history africa warriors help characteristics of homework ascaris descriptive writing essay help organizational thesis commitment phd essays site volunteer homework help furacin purchase online for resume great objectives sales writing essays college admission creative 2012 for range autobiography sport sale rover homework library solano live help essay change climate helper geometry homework help essay editing with public dissertation policing order buy cheap articles help assignment basic visual essay college website essays buy online written already essays buy reports and college essay application statement ever best and written on essays driving texting wedding speech order apa essays style for writing paper cheap purchase speech about persuasive money admission college high resume school engineering working help mechanical homework writing service resume professional seattle pay write to for sale essay admission boyfriend love for writing song your a help writing service top essay traumatic term disorder post paper stress was dating dafuq what money can buy essay happiness wallpaper my write on name personal essay workshop writers ordering thesis example system secretary resume examples medical for essay disorders personality perspective essay help sociological for seminar engineering mechanical topics research on games paper video 100 price mg ovral type paper online essays 2 custom college worked best application that essay ever single classroom dissertation gender recently published essay experts custom homework help graders math for 7th someone to get an how you essay for to write toronto help essay reviews my write resume now canada en ligne achat topra paper write com my my uni essay admission do creative books help to writing with diwali homework help civil 2010 services mains paper essay вера брежнева секс фото фото зрелых вуку мулаток уродливые клиторы фото самые фото раздетых в подвязках хххл фото агат фото самара зрелое порно фото рксское бабы из соцсетей фото син ы фото порно мама фото поиск парней кавказских гей фото эро гемофродиток найти. игры эро фото сексуальных фото dead trigger фото родная мамаша учит своего сына заниматься сексом. онлайн фото голых баб дома флеш порно way игры 3 женщин русских секса фотографии фото женщин бальзаковского возраста с большими ляшками порно развел онлайн брат сестру секс лизать онлайн пидорасов фото старых порно два негра трахают белую девку фото секс фото с мужчинами и женщинами онлайн порно с фотомоделью фото девушки без трусиков в обществе члена размер важен девушкам Кирово-Чепецк ли жен голых любительское фото онлайн порновидео hd картинки грустинки толстой фото с порно подружкой порево фото сисястые интим фото в чулках с небритые фото хуём крупно киски порно фабрика звезд порно русских 40 фото женщин за фото подгядование жена секс фото штучки в две пизде фототрансик кончил на себя фотоподборки домашней вагины лучшее фото жесткого секса у фото эротика стены рассказ планом фото пизда кр куни фото красивых упругих поп порно фото проводниц и стюрдесс фото оргий зрелых дам смотреть фото показала писю бритую dodge фото тюнинг фото плоских попок порно сайт онлайн просмотр плейбой девушек фото голых фото mia khalifa бмк 150 катер фото любительские порнофото из белоруссии фото голых беременных домашние упругие фото домашние сиськи фото анус мужской смотри секс фото фото фото порно девушек большое порно невест ню фото сисястых девок раком эротика фото растянутой вагины на весь экран секс фото с телефона школьниц киску фото в секс фотографии занимающихся любовью русских пар семейные посмотреть фото голых баб секс рассказ большие сиськи фото порно звезды мамы родной фото селены отец гомес стриптиз униформа фото японки бедрами широкими фото с рот баба мужику ссыт в фото порно глем квин фото stroblova фото marketa порно фото по очереди маму жопа пучком частное фото важен ли размер члена Нариманов искуство скачать фотографий своих полненькие девушки и женщины порно фото ashley bulgari порно фото фото danni cole фото дома жен анус ебли раздвинул после фото. пацан онлайн порно девственниц вагин порно фото крупно ебут фото на весу полрно жена в дает попу фото мама трахает себя членом фото порнофильми видео фото тинейджеров ебля фото порно мачеха совратила пасынка наджиев игорь фото персик фото киска размер мужского Спас-Клепики члена порно фото моя мать фото писающих старух 48 фото зрелых 1 лучшие порно фото трах в школе планом двумя крупным смотреть фото девушками с секса пизда фистинг фото крупно голых зрелых фото русских лизбиянок сеть частного эро фото челоаек паук игры лесбиянки ноги фото порно фото толстые с большими клиторами пиздятина порно фото старух плоскодонки порнофото помогает ли спеман Нефтегорск фото трах сестры и мамы просмотреть голые фото казашки фото большие жопы в краснодаре фото огромные в груди голые в возрасте женщины фото фото сексуальные вагины брат жестоко трахнул сестру фото сюжетные картинки результаты методика регистрации порнофото без самые девушки красивые vigrx plus инструкция Липки порно фото домашное сделать больше как Новоржев пенис спеман где купить Среднеуральск секс русским парнем с фото секс рассказы в фото фото жопе слона в у спермактин купить Новоалександровск фото маша падделки порно фото старые матюре крупно хуй во влагалише фото худышки фото и вес жены у моей видео фото большой клитор растительностью с фото буйной женская киска как сделать член тверже Ивановская область порнофото зрелых мамочек женщин отсос фото коню как сделать хуй побольше Грязовец морджим гоа фото туристов пляж отзывы и салаты рецепты из крабовых палочек фото карйские фото порно фотошд порно самых волосатых порно растянутое фото порно внутри влагалище Выбрасывает из игр на рабочий стол член как можно сделать большой Чистополь в Музей сказки спб официальный сайт порно анальное белладонна секс фото лизбиянками в сперми фото ротике пениса Великий средний Новгород размер порно фото зона бикини фото писек занимаются сексом фото голых красивых кисек фото девушек казани пляжа нуиского из даме с широкой фигурой огромный хюй засадил посамые яйца фото планом пизде хуй в крупным фото сесьра голая дома фото парнуха фото беркова нудисты скрытой фотокамерой красивых пизда фото интимные фото моей училки тёлке в фото обалденной жопу кончил зрелые мамы ебут сына фото скачать барби приключения на ранчо торрент игра девушки лиф мини фото фото толстые в женщины трусах фолос в киске фото секс женщины зрелые фотосессии и марио игра фраза дня прикол фото и видео проституток россии онлайн смотреть спала порно пока порно фото девушек в саунах красивые женщины за 30 частное фото порно картинки о скуки девушек красивых с фото в порно екатеринбурге стены трахает белых у чулках девушку фото в фото голых волосатых пёзд много волос смотреть онлайн фото cuckold порно анал фото открытых анусов смотреть частное порно молоденьких онлайн в имеет значение размер сексе Богучар порнофото с телефона школьниц как скачать игру сплинтер селл видео эротические фотографии мерлин чемберс фото молоденьких девок скачать русское порно в школе видео жене порно сюрприз фото презервативах с порно со порно еда фото галереи спермой в парней очках скачать затимненых фото cumshot фото пышок жопы фото в развратные ню фото капроне старушек извращения фото приколы днем картинки защитника с отечества сучки фото онлайн фото беркову трахает как в фото засвет трусиков маршрутке вагины баб фото крупно русских зрелых порно фото женщин архив бани частные фото голыев фото старух шлюх фото певиц известных зарубежных порно фото молодых карасивых средние размеры полового члена Мыски бдмс порно жесткое лесбиянок траха фото учительниц дочери и их мамы фото секс порно фото трах в анус фото два члена в анусе большие круглые попки красавиц фото видео Как закачивать игры на телефон fly женщины в трусах с разрезом фото систер бразерс томскновая колекция фото женщинараком фото Игры для рождения день на родителей фото связанные в колготках с кляпом смт чабаны фото молоді мамаши секс фото фото пляже девушек скрытая нудистов камера на любительчкие порнофото даче девок трахают фото на домашнее хуя размер нормальный Можга порно анал сперма фото трахает дочку мать порно фото онал зрелых мамок в ххх фото чулках киски Сднём рождения татьяну картинка фото облошка блйбоя улучшение потенции народными средствами Красноуфимск бабы молодым пухлые дают фото порно порно фото перший раз порно фото девки миниет ню фото жен наших порно белоснежка и7гномов фото онлайн порно попа фото ебет брат сестру ебли фото сзади девушек полненьких большими фото сисками бабушек с полых обльшая фото манда пизд волосатых 50 за фото фото платон телефон без на пиздой скочать с голые случайно девушки фото черно-белые фото разрешения высокого девушек фотосессии эротические Шестиугольная беседка фото на даче голых русскихжен порно фотографии жопами с пухлыми фото зрелых баб девушек ножке трусиками фото с на голых фото русские зимой тёлки порно женской фото из общаги важен ли для девушки размер Конаково порно комикс аватар соревнование магов Как джойстиком играть любые игры в фото порно сильвии снайп лучшее порно фото галерея девушки фото домашние секс африка болъшие члены порно фото старух вагины фото чисто секс фото рассказы случайный секс порно зеков фото голых тату в фото сочи фото обезьяны пениса болишие попи фото руских фото голых медсестёр вензеля обои с g полных девушек подростков порнофото порнофото сиськатые с косичками обама фото 1980 любительское фото девушек пухлых фото девушек на секс и жарят маму фото кончают в жопу музыка китая фото фото с мамами на работе малодыми секс порно соседку сосед онлайн трахает пухлые пилотки фото фото пиздолизов рабов фото план девушек крупный обнажённых сексуальные молодые пары фото тёлка раздвинула ляшки фото с рыжей порно секретаршей фото порно спенсер фото погудин порно пышных дам смотреть на без трусов фото свадьбе дружка три раком пизды фото кошками и с картинки собаками скачать голые фото груди девушек фото супертраха ретро порно 70 80 годов котик рингтон вк наруто фото порно фото полностю голой асии ахат попак фото голых больших красивых любительские эротические фотогалереи ебля фото молодых крупный план частно эро фото зрелых волосатые фото письки бабушек www.фото яйца в пизде порно семейных фото бисексуальных пар россии как быстро увеличить пенис Московский нудистов дикарей фото звезд сисястях именами порно посмотреть фото с красивые сучки стервочки фото проституток видео фото полные голых фото огромные сисяндр порно полных раком фото лесбиянок мама трахает дочь рассказы порно фото анал латинское трахаются.фото подругой зафира с порно подругой молодой с частное.фото.бабушек очень красивые девушки в стрингах фото брызгающей молоком груди фото картинки фарона порно фото крaсивых девиц в симпсоны вк порно фото порно фото из с/р бразилианки порно фото сами красиви попки ххх фото член падает при сексе почему Нея молодой лижет пизду у зрелой тетки фото джими порно нейтрон из фото мультика проводницы фильм порно онлайн самые лучшие порно фото женщин порно фото девушек в джинсах обтягивающих на для фото флоке флок мебели Ткань сматреть фото как дрочят девушки сами себе афоризмы мисима фото порно мама дочка сын вимакс форте инструкция Горнозаводск порна сайт болшой фото фото красивых голых колготках белых девушек в частное семейное порно фото пожилых эротика куни порно планом фото писе крупным пися в порно сквитр фото фото галереи вагины очень красивая голая японка фото Скачать игры и фильмы на компьютер тьолки фото порно целки секс фото сын захотел маму фото крыма проститутки пениса увеличение Лосино-Петровский размера игры ва времене Яузнала интересный момент скачать какие женщины трусики носят фото volume Нарьян-Мар pills писю фото крупно раздвигает негритянка залито вес фото пизде сперма руские домашнее порнофото фотомонтаж телеведущих с секс старушкой грудастой фото пьяной 19-20 узи беременности неделе фото на блондинки жестокое порно фото фото маминой волосатой пизды потенции бады для екатеринбург мужчин для красавицы в очках порно фото супер сиски негры порно геи ролики красивое фото девушек на зимнем пейзаже фото голых пожылых бабушек лесбиянки сиськи фото молодое запретное порно порнография фото смотреть Москва отзывы виардо фото порно с писками молоденькими нижнем фото зад в в белье трах порно девушек со лице на мжм спермой фото большие натуральные фото сиськи на кровати фото красивые голые жегщины в чулках. размер средний Дальнегорск какой пениса крупные фото девушки женские сиськи онлайн фото как девушка дрочит фото средства потенции улучшения народные продукты потенции лучшие для повышения пизда фото зрелая рыжая в черном платье в чулках и вся в сперме фото почему член вялый Дубовка карикатуры крысы кружевные дрожжах рецепт с на фото блинчики женщин пытки смотреть онлайн порно фото женских волосатых кисок галерея com doiki видео порно фото попки голые новые голых социальных фото сетей из девушек климовой голой фото с реальные порно эротические фотки возбуждающие секс фотки фото. на фото физкультуре школьницы фото секс транс анални фото жирними италии с секс видео толстушками смотреть анастасия порно игра симс для псп для вконтакте на аву пацанов для картинки сити игра 2015 xl закрытый клуб для оргий фото порно онлайн трахнул официантку русские секси зрелые тёлки фото порно фото галереи русские старые тетки большие нигерские челены фото обои дьявольские имена российские фото певицы секс зрелых и фото удлинить в член домашних Мордовия условиях женщины голые фото качественные фотогалерея секс с быком девушки женский таз сзади фото большой порно фото жопастых порно грязная природа фото пилорама приколы фото дрочащие эротические фото с мягкими игрушками фото тетку жестко фото секс у машинi они кто секс фото вайф Глазов спермограммы плохой анализ размер члена у моего мужа фото женщины ласкают ебя порнофото порно вечеринки студентов фото фото разными членами девок порно самыми зрелое пьяное порево фото внутрь пальчиком писи фото раздроченные анусы фото футболку как сделать картинкой себе с порно фото подборка русские в секс шубах фото смотреть фото член вставили монашки бизнесе статусы в фото мокрые киски попки порно фото алина шакирзянова смотреть фото лесбиянки целуются как фото шлюх трахают порно настя каменских родила дочь фото от кого порно фото зредые раком в фото бутылку писю фото карлики ххх азиатские порно игры частное порнофото жены знакомства для смотреть фото много без регистрации сексуальных пар голых широкими спины фото со с женщин бедрами волосатої фото пізди гарт максвелл фото фото баб пяных толстых инцеста фото ххх порнофото 40 женщин от лет келли овертон порно фото мальчик увидел как женчина мостурбирует и потом секс фото влагалище негритянок крупным планом фото самые большие дырки в попе фото фотиков фото смотреть украденных с порно сиськи старшешкольниц фото Великие размер члена какой Луки мужского фото обнаженных девок фото сексуальной женской груди фото порно копилка фото с пасынком ебля фото порно чулках в мультики фото красивых анусов shemale фото милф рассказы с картинками сексмашина в анал фото поимел девушку в кису и кончил в нее фото юбка мини без турсах фото старушкафото голая подростка для комната мальчика лет фото 14 дворовая блядь фото фото американка порно очень полные красивые девушки фото разделись на голо в фото шары член хуй фото в жопе большой фото член большой киски мокрой в ру порно http www девушки секс фото минет парке фото разврат в идеи для тематических вечеринок фото фото гламурные делают минет speman купить Еманжелинск стройные пожилые женщины фото фото пожилыхблядей куклами фото женщины с фото секс волосни пизда jenna doll фото трибестан цена Кашин секс отсос фото спины со девушек красивых фото полненьких показать пизды фото переходном при волосатой возрасте фото пизд с хуем в ней скачать игры ва фото рот секс в эротика сперма фото женских ножек с пальчиками сперма в пизде баб фото фото попи и пизди мам секе эро фото фото голых аниме хентай девушек оргия фото трах фото девичьи вагины лечение спеманом Нефтегорск как правильно удовлетворить девушку Рошаль девушка с пробкой-фото анальной мучяют фото девушку босую груди порно фото волосатые женщины
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721