Історія становлення інституту Президента України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз основних особливостей становлення інституту Президента України. Також запропонована конкретна періодизація історичного становлення інституту Президента України.

This article is placed analysis of the main peculiarities of the President of Ukraine Institute. Also proposed a concrete historical periodization of becoming President of Ukraine Institute.

Постановка проблеми: сьогодні в юридичній та політичній науках залишається проблемним визначення основних етапів становлення інституту Президента України. В даній статті пропонується конкретна періодизація історичного становлення інституту Президента України.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання історії становлення інституту Президента України з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

Становлення інституту президентської влади в будь-якій державі – це досить складний і суперечливий процес, що розтягується іноді не на одне десятиліття. В Україні інститут президента розвивався власним шляхом. Зародження демократичного суспільства розпочалося ще за часів козацтва, але бурхливий розвиток демократії та інституту Президента розпочався в десятих роках ХХ ст., у дискусіях нових політичних організацій й партій, які в програмних документах ставили своєю метою побудову республіки в Україні.

Ідея запровадження інституту глави держави знайшла відображення в програмних документах перших українських політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. Умовно ці партії можна поділити на дві групи: ті, що підтримували монархічну форму правління, і ті, що вважали необхідним встановлення республіканської форми правління. До перших українських політичних партій початку ХХ ст., які у своїх програмних документах вказували на необхідність запровадження республіканської форми правління з наявністю інституту глави держави, можна віднести створену в кінці 1905 року в результаті об’єднання Української демократичної партії (лідери О. Лотоцький, Є. Тиличенко, Є. Чикаленко та ін.) й Української радикальної партії (лідери Б. Грінченко, С. Єфремов, Ф. Матушевський) в Українську партію соціалістів-федералістів[11, с. 21]. «Програма…» цієї партії містила положення про те, що реформована Російська держава «повинна стати федерацією рівноправних автономних національно-територіальних одиниць», а функції глави держави (президента) мали виконувати «по черзі члени Високої Державної ради протягом одного року кожний».

Дуже цікавим з точки зору розвитку інституту президента в Україні був період 1918-1921 р.р. Як відомо, в ті роки тричі змінювалася влада й обсяг повноважень президента (до речі, термін «президент» вперше в Україні почав вживатися саме в той період [5, с. 103]). Так, за часів діяльності Центральної Ради було видано чотири Універсали (Укази), які мали покласти основу демократизації українського суспільства. Останнім Універсалом від 22.01.1918 р. Центральна Рада проголосила повну політичну незалежність України від Росії, а 29.04.1918 р. Центральна Рада обрала Михайла Грушевського Президентом Української Народної Республіки[14, с. 859].

Бєлов Д. М. розглядає Українську Народну Республіку як першу спробу сформувати державність на демократичних засадах. За своєю характеристикою УНР була буржуазною парламентарною республікою, законодавча влада в якій практично здійснювалася Українською Центральною Радою, а виконавча – Генеральним Секретаріатом. Проте інституту президентства як такого не існувало [6, с. 74-75]. Це пов’язано із тим, що вибори М. Грушевського не були легальними, оскільки не існувало нормативних актів, які б передбачали цю посаду і регламентували порядок її обрання. Нічого не говорилося про посаду Президента й у щойно прийнятій Конституції [10, с. 318].

Що стосується радянського періоду, то в цей період вважалося, що інститут глави держави:

1) є елементом, притаманним виключно буржуазним державам [15, с. 80], а отже таким, що суперечить принципам народовладдя. Так, Конституція Української РСР 1978 р. передбачала, що «уся влада в УРСР належить народові. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу УРСР. Всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів» (ст. 2 Конституції). У ст. 82 Конституції прямо зазначалося, що «Ради народних депутатів безпосередньо і через створювані ними органи керують усіма галузями державного, господарського, соціального і культурного будівництва, приймають рішення, забезпечують їх виконання, здійснюють контроль за проведенням рішень у життя»[2].

2) є предметом дослідження в контексті особливостей окремого регіону [16, с. 408].

Проблема запровадження президентської влади постала у 90-х роках ХХ ст. – за часів Перебудови. Про доцільність введення посади Президента СРСР офіційно було заявлено 12 лютого 1990 р. на засіданні Президії Верховної Ради СРСР, у зв’язку з чим було прийнято постанову про склад комісії для підготовки пропозицій, пов’язаних із запровадженням поста Президента СРСР, а вже 27 лютого 1990 р. Верховна Рада СРСР прийняла поставу «Про заснування поста Президента СРСР і внесення відповідних змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР». Прийняття остаточного рішення з цього приводу покладалося на Третій з’їзд народних депутатів [12]. Згідно з Конституцією СРСР вибори Президента СРСР мали відбуватися шляхом прямого таємного голосування [1]. Водночас перші та єдині (у зв’язку з розпадом СРСР) вибори Президента СРСР проводились з’їздом народних депутатів СРСР. Першим Президентом СРСР було обрано М.С. Горбачова [7, c. 326].

Цікаво зазначити, що М. Горбачов тривалий період не сприймав ідеї запровадження інституту президента, висловлювався за збереження практики радянської системи. Показово, що ще влітку 1989 р., коли з цією пропозицією привселюдно виступив академік А. Сахаров, генсек її відхилив, а за ним йшла і партійна більшість народних депутатів СРСР [9, с. 100]. Для багатьох радянських лідерів періоду перебудови вагомим аргументом були підходи «вождя всіх народів» Й. Сталіна, який на аналогічну пропозицію до проекту Конституції СРСР 1936 р. відповів так: «За системою нашої Конституції в СРСР не повинно бути одноосібного президента, що обирається всім населенням на рівні з Верховною Радою і здатного протиставити себе Верховній Раді. Президент у СРСР колегіальний, це – Президія Верховної Ради» [13 ,с. 526].

Отже, відповідно до Закону СРСР № 1360-І від 14 травня 1990 р. «Про заснування поста Президента СРСР і внесення відповідних змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР» пост Президента Союзу Радянських Соціалістичних Республік було засновано з метою забезпечення дальшого розвитку здійснюваних у країні глибоких політичних і економічних перетворень, зміцнення конституційного ладу, прав, свобод та безпеки громадян, поліпшення взаємодії найвищих органів державної влади і управління СРСР [3]. Статус Президента СРСР було визначено у ст. 127 Закону, в якій зазначалося: «Главою Радянської держави – Союзу Радянських Соціалістичних Республік – є Президент СРСР». Водночас законом закріплювалося положення про те, що заснування поста Президента СРСР не змінювало правового становища і не тягнуло за собою обмежень компетенції союзних і автономних республік, закріпленої конституціями союзних і автономних республік та Конституцією СРСР (відповідно до ст. 76 Конституції СРСР союзні республіки мали свої конституції, які відповідали Конституції СРСР і враховували особливості республіки).

У наступному році інститут президента був запроваджений в Російській Радянській Федеративній Соціалістичній Республіці (далі – РРФСР). 17.03.1991 року, одночасно з проведенням Всесоюзного референдуму про збереження СРСР, на території РРФСР проведений Всеросійський референдум про впровадження інституту президента. За його введення висловилося 53 385 275 (69,85 %) виборців, що взяли участь в голосуванні. Але на референдум не були винесені ні модель статусу, ні проект закону про Президента. При голосуванні громадяни могли орієнтуватися на образ Президента СРСР або на варіанти, що існували в світі [8, c. 371].

Введення інституту президента в РРФСР послужив своєрідним каталізатором для активізації цього питання в Україні. Навесні 1991 р. у Верховній Раді України також проводиться робота з підготовки законопроектів, необхідних для введення посади Президента України. Із самого початку питання запровадження інституту президента не одержало однозначної підтримки депутатського корпусу й тогочасних політичних сил України. Так, палкі прихильники незалежності підтримували ідею інституту сильного президента. Вони усвідомлювали, що президентська влада здатна відносно швидко ліквідувати радянську. Наявність президента, на їхню думку, прискорило б вихід України зі складу Радянського Союзу. Депутати-комуністи були значно стриманіші: частина з них розуміла значення всенародно обраного президента – він не буде слухняним в руках політбюро їх партії. Однак і вони погодилися з цією пропозицією виходячи з партійної дисципліни. Адже це відповідало положенням проекту концепції Конституції УРСР, внесеному в порядку законодавчої ініціативи Центральним Комітетом КПУ на розгляд Верховної Ради у травні 1991 р. Щоправда, спочатку в підходах керівництва компартії переважала позиція про обрання президента Верховною Радою УРСР, який… «є відповідальним перед нею», що його «функції і повноваження, порядок обрання і звільнення з посади в майбутньому визначить Конституція УРСР». Депутати-ліберали хотіли бачити президента фігурою більше представницького значення, ніж повновладного і харизматичного.

Інститут президента в його сучасному розумінні почав відроджуватись у нашій державі в 1991 році. 25 червня 1991 р. Верховна Рада УРСР ухвалила постанову «Про вибори Президента Української РСР», у пункті першому якої визнала «за доцільне заснувати посаду Президента Української РСР». У цій постанові передбачалось також, що вибори Президента Української РСР мають відбутися в 1991 р.

Оскільки інститут Президента України мав перетворитись із символічного колективного внутріпарламентського інституту в реальний одноособовий позапарламентський інститут і Президент мав обиратись не парламентом, а громадянами України, цей інститут об’єктивно мав отримати необхідну конституційно-правову основу, перш ніж стати реальністю. Тому 5 липня 1991 р. було прийнято три закони Української РСР, присвячені цьому питанню, а саме:

– «Про заснування посади Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР», у статті першій якого проголошувалось: «Заснувати посаду Президента Української Радянської Соціалістичної Республіки»;

– «Про Президента Української РСР», яким конкретизувались деякі положення згаданого вище Закону. Зокрема, визначалися порядок приведення Президента до присяги і вступ його на посаду;

– «Про вибори Президента Української РСР». Визначаючи основні принципи і засади виборів Президента, Закон встановлював, що вибори Президента проводяться за принципами загального, рівного (кожний виборець має один голос) і прямого (обирається безпосередньо виборцями) виборчого права при таємному голосуванні.

Перші в історії незалежної України всенародні вибори Президента України відбулися 1 грудня 1991 р. одночасно із всеукраїнським референдумом на підтвердження Декларації про державний суверенітет України. Ці вибори стали подією, з якої, власне, й почала відлік історія сучасного інституту президентства в Україні.

Проте, конституювання інституту президентства на цьому не закінчилося. Якщо звернутись до питань формування як теоретичних, так і практичних засад функціонування зазначеного інституту, то можна побачити, що їх вирішенню сприяла розробка Конституції. 19.06.1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Постанову «Про Концепцію нової Конституції України». Концепція нової Конституції України визначала Президента як найвищу посадову особу в державі, що виступає від імені держави, та главу виконавчої влади в республіці. Особливо підкреслювалося, що повноваження Президента обмежуються виключно функціями виконавчої влади. У зв’язку з цим майбутня Конституція в цій частині забороняла будь-які форми його тиску на Верховну Раду (право на її розпуск, на делегування йому надзвичайних повноважень, самостійне вирішення бюджетних питань). За порушення Конституції і Законів Президент мав нести відповідальність (в порядку імпічменту) перед Верховною Радою, а також відповідальність безпосередньо перед народом (вияв недовіри, дострокове припинення повноважень шляхом ініціативного референдуму народу). Як кінцевий спосіб розв’язання кризи взаємодії законодавчої і виконавчої влади передбачалось закріплення права Верховної Ради оголосити референдум з питання дострокового припинення повноважень Президента. У разі, коли за наслідками референдуму народ висловив би довіру Президенту, Верховна Рада підлягала би розпуску [4].

Проте конституційний процес затягувався. Існувало декілька проектів Конституції: йдеться про проекти в редакціях від 1 липня 1992 р., від 27 травня і від 26 жовтня 1993 р., підготовлених як представниками різних політичних сил, так і депутатськими та іншими комісіями. При цьому не можна сказати, що підхід до статусу та повноважень Президента був однаковим. В одних проектах Президенту відводилась чисто номінальна роль, а в інших – він поставав достатньо сильною політичною фігурою.

У 1995 р. значні труднощі виникли в ході підготовки як Основного Закону, так і проекту закону про державну владу та місцеве самоврядування, який, за задумом Президента, мав стати «малою Конституцією». Виявилося, що чинна на той час Конституція не могла належним чином розмежувати функції органів влади. Це призвело до протистояння Президента і Верховної Ради України. Конфлікт був розв’язаний у Конституційному договорі «Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України», підписаному 8 червня 1995 р. Згідно з цим документом Президент залишався Главою держави і виконавчої влади, а також набував значних додаткових повноважень. Зокрема це стосувалося права одноосібно призначати Прем’єр-міністра і формувати склад Кабінету Міністрів, приймати окрім указів і розпоряджень, також укази з питань економічної реформи, неврегульовані законодавством, чинні до прийняття відповідних законів, призначення та звільнення посадових осіб та ін. Водночас значну частину повноважень втратила Верховна Рада.

Подальший перебіг подій засвідчив, що досягнутий компроміс не став довготривалим, оскільки не вирішив ключових суперечностей у стосунках між Президентом України та Верховною Радою України. Невдоволення Конституційним договором прискорило розробку проекту Конституції України. Робота над проектом ще більше загострила суперечності між цими владними інститутами, які полягали у різних підходах до визначення обсягу повноважень органів державної влади та способу ухвалення нового Основного Закону.

28 червня 1996 р. Верховна Рада України ухвалила Конституцію України. Згідно зі ст. 102 Основного Закону Президент України є Главою держави і виступає від її імені. Президент України також є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Порівняно з попереднім статусом Президент безпосередньо не визначався главою виконавчої влади і, таким чином, не відносився безпосередньо до жодної з гілок влади.Проте, згідно з Конституцією України Президент України отримав практично повний контроль над формуванням і діяльністю Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, який був посилений привласненням діючим на той час Президентом України Л. Кучмою де-юре не належного Главі державі права призначати і звільняти з посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади.

Хоча модель державного правління, сформована в Україні з прийняттям Конституції, частіше називали «президентсько-парламентською республікою», проте за статусом Президента України і обсягом наданих йому повноважень вона могла вважатися ближчою до необмеженого президентського правління, ніж до класичного зразка президентсько-парламентської республіки (наприклад, Франції).

Зміни до Конституції, внесені 8 грудня 2004 р., не змінили конституційно-правового статусу Президента, проте звузили його повноваження. До Верховної Ради України, наприклад, перейшли такі повноваження, як призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, голів Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України.

Окрім прямого зменшення обсягу повноважень Президента України, які були передані іншим владним інститутам, реформа призвела й до «відновлення» тих положень Конституції, які існували в ній, але до реформи фактично були не чинними. Йдеться про процедуру скріплення указів Президента України підписами Прем’єр-міністра та міністра, відповідального за виконання, а також про призначення глав місцевих адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів. Однак неоднозначність формулювання відповідних положень та наявності різних їхніх інтерпретацій різними інститутами влади у подальшому стало причиною для конфліктів між ними. Крім цього, новий конституційно-правовий статус Президента призвів до неможливості використовувати певні повноваження, які до реформи здійснювались де-факто, без будь-якої конституційної чи законодавчої санкції, насамперед – призначення та звільнення з посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади.

30 вересня 2010 року Конституційний Суд України скасував дію конституційних реформ, що були прийняті в 2004 році. З цієї дати знову діє Конституція України 1996 року. Загалом аналіз нинішніх повноважень Глави держави свідчить про переміщення «центра ваги» у комплексі прерогатив Президента від безпосереднього керівництва управлінською і розпорядчою діяльністю до функцій загальнополітичного керівництва та контролю законності дій всіх державних органів і зокрема органів виконавчої влади. Президент України за редакцією Конституції України 1996 має значний вплив на Верховну Раду України, Уряд України, судову систему нашої держави, а відтак відіграє ключову роль у функціонуванні усієї політико-правової системи України.

Отже, на нашу думку, історію становлення інституту Президента України слід поділяти на 8 періодів: 1. 10-ті роки ХХ століття, коли загальні засади інституту Президента формувалися в програмних документах політичних партій та в політико-правовій доктрині того часу; 2. 1918-1921 рр., коли вперше в історії України була спроба заснувати пост Президента; 3. радянський період, коли інститут президента досліджувався лише доктринальною як інституція буржуазних держав; 4. 1990 рік – період заснування посади Президента СРСР; 5. 1991 рік – заснування посади Президента України та прийняття перших нормативно-правових актів, які регулювали його правовий статус; 6. 1996 – закріплення інституту Президента в Конституції України; 7. 8 грудня 2004 року, коли були внесені зміни до Основного закону України, які суттєво звузили повноваження глави держави; 8. 2008 рік – наш час.

Список використаних джерел:

 1. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик // Свод законов СССР, 1990. – Т. 3. – С. 7.
 2. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/888-09/print1360758140771470
 3. Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік № 1360-І від 14 травня 1990 року «Про заснування поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР» [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v1360400-90.
 4. Постанова Верховної Ради УРСР «Про вибори Президента Української РСР» : від 25.06.1991 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3997-12
 5. Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави в Україні / С. Агафонов // Право України. – 2001. – № 7. – С. 103.
 6. Бєлов Д. М. Конституційно-правове регулювання інституту президентства в Україні та Франції : монографія / Д. М. Бєлов, Ю. М. Бисага. – Ужгород : Ліра, 2007. – С. 74-75.
 7.  Горбатюк В.В. Інститут президентства в Україні: історико-правовий аспект / В.В. Горбатюк // Часопис Київського університету права. – 2011. – №2. – С. 326.
 8.  Житник О. О. Деякі питання становлення інституту президента в Україні /О. О. Житник // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 371. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10goopvu.pdf.
 9.  Кудряченко А. И. Институт президентства в Украине: реалии конституционно-правового статуса / А.И. Кудряченко // Государство и право. – М, 1998. – №3. – С. 100.
 10.  Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. Посібник / П. Музиченко. – К.: «Т-во Знання», 2000. – С. 318.
 11.  Пахомова М.М. Формування інституту президентської влади в Україні / М.М. Пахомова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.33. – Вип.20: Політичні науки. – 2004. – С.21.
 12.  Процик І. Суспільно-політичні передумови запровадження інституту президентства в Україні на початку 90 рр. ХХ ст.. [Електронний ресурс] / І. Процик // Заголовок з екрана. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NZTNPU/Ist/2009_2/materialy/2009_2/Protsyk.pdf.
 13.  Сталин И. В. Вопросы ленинизма / И. Сталин. – М.: Госполитиздат, 1945. – С. 517.
 14.  Старків І. М. Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі / І. М. Старків // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 859–864 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12cimutc.pdf.\
 15.  Сухонос В. Інститут глави держави в Україні 1917–1921 років / В. Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – №4. – С. 80.
 16.  Сухонос В. Світовий досвід закріплення статусу глави держави: історико-законодавчий аспект / В. Сухонос // Правова держава. –2007. – Вип. 18. – С. 209.
 17.  Шатіло В. Інститут глави держави: його місце в українському конституціоналізмі ХІХ – поч. ХХ ст.. / В. Шатіло // Віче. – 1999. – № 10. – С. 139.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

online find dissertations essays in help homework help gis effects essay birth order format engineers experienced mechanical cv for college paper buy help bjpinchbeck homework writing essay help satirical writing services professional online perth resume engineer for mechanical cover sample student letter help homework dt ks3 oh services dayton writing resume resume maryland services in writing columbia quaker the essays on gospel of order vision sales writing business for plan a dissertation buying justification a 2015 writing services resume top a how cv write university admission to for outline on eating research paper disorders objectives medical examples of for assistants resumes on alaska homework help 10 writing service term paper help a poem writing rhymes that my write paper review essay application on writing college the do homework someone hire to paid homework online help masters of degrees thesis types admission my do essay college homework personification help ks3 english aids essay on help drivers with homework ed do+my+homework thesis the statement on disorders eating and divorce papers online review my writing directory resume service federal aricept using together excelon benifits and arts homework help language papers thesis master's chapter a how write dissertation to assignment custom writing help essay gump forrest writing custom reviews essay phd snaith daniel victor thesis do paper my philosophy disorder research essay anxiety poem essay analysis rules help admission college essay dissertation forum help canada buy an essay excel help 2010 homework with mining data educational thesis on phd dissertation research statistical services statement help research thesis paper write is legit my papers writing essays help admission college organization dissertation commitment on research do paying someone paper my to prothesis+biliary the about ipod tract essay viagra shipping hour 24 homework to i do will pay you my calgary resume help to a database modwsgi attempt write readonly django proposal on chain management supply dissertation thesis in phd sweden writing ga services alpharetta resume homework integer help dating dynamischer simulation auftrieb new homework zealand help Panadol City where no no script Panadol can cheap i no purchase sell - prescription fees Kansas need review essay someone my to how to dissertation a purchase writing cost service will dog joint arthritis inflamation letters essays best personal college professional during call cover growth and cold himplasia sin receta cheap help essays roast charles pig lamb dissertation in available australia kamagra polo to how statement a personal medical write newspapers spanish online essay blues children reservation helping poor essays animal farm homework university capella help admission essay graduate good help how game the letter essays worlds make thank you to effective topic conclusions writing controversial essay essay life on papers term of biography bullying buy for resume writing military order spatial an of essay helper homework ratio provigil depression treatment resistant writing resume cv qatar and services ethical disorder bipolar issue dissertation and effect disorders cause about eating essays writer inkjet paper homework public seattle helper library contrast and walmart essay compare and target helper homework 1 german resume writing nyc best services city in a poem for write me biographical essay college homework maze help paths on gandhi's civil disobedience views carbamazepin insurance price without homework combinations and permutations help request will accommodating taken our be to marketing on phd dissertation help dissertation a online nicht buy jobs order of resume writing paper history service units vitamin of international a aboriginal contest essay spm essay story love homework france help buy to paper site a best research scholarship essay my animals medical research for essay econometrics help coursework personnages dissertation roman et des le writer dissertation cheap french helper essay a how make good to dissertation thesis phd critique of service writing product description editing paper services restaurant favorite essay my an dating arab muslim man paper writer essay ohne micronase rezept bestellen academic essays with help dissertation write my proposal sample for award mentor recommendation letter europe no Ketotifen George script sell cheap Ketotifen Prince - in para literaria calavera dating maestros yahoo chicago in essay style study case with disorder of seizure patient with critical nursing thinking in help life for me essay on rutgers help admission essay graduate help editing essay office for resume examples specialist medical orlando fl services resume writing studies homework social 8th grade help admission 11 sale for papers class wireless network security phd on thesis do at minute homework my i last the how write to a reports geometry help coordinate homework cheap essay need my do presentation phd to for application cover letter new homework york library public help online writer essay jobs help graduate assignment need writing help essay college homework psychology help presentation without doctors borders powerpoint se motrin twente of phd university thesis licensing services business singapore writing in dissertation sale papers for owner by legal essay harvard university admission prompt online abstracts dissertation ordering paper term writer pay agressives les dissertation pratiques commerciales university online xidian find dissertations medication daily mg 10 uroxatral no Durham online Protonix pharcharmy required pill canadian - script 10mg Protonix pharmacy 36 buy american Boston hour Lukol - Lukol case study asperger disorder 10 paper buy page research paper argumentative help research speech online writer project finance dissertation for for the perfect essay job me writers is essay net legit essay month black history freelance writers hire how thesis to a proposal phd write cheapest paper paper cheap wrapping disney christmas when working should lamictal start model role essay help help homework influence written best essays ever 100mg lopid generic preparation dissertation and essays answers paragraphs the world writer to write for a how a letter order restraining order hsc world essays borderline study case help guide essay write the conclusion to essay argumentative how penalty best death paper essay on order and svu law editor statistical services dissertation writers uk custom writing custom discount code homework discovery help on channel you free an get for for written essay cheap prescription kamagra gold no get french job application letter in a writing фото голых девушек фотомоделей ссср в фото michaela одежде plankova один фото три девушки парень фото много спермы в пизде фотограф трахает видео фото сайнт элен пожелые бабы голые фото мужик раб сосет фото это помпезный фото сношения после влагалище фото стефенс джада эротик на телефон зомби растений игры андроид против онлайн домашнее казахстанское порно влагалища спермы крупно фото вылизывание из женский анус фото крупным планов. раздевание порно секс фото darya barbie фото dasha belinda порно benta anita fiva aurita фото мика смотреть порно ньютон порнофото голые компании бане в на ялдину насодил www.фото школьницу попу прям налила себе в фото анус крупно сильно раскрытый фото фото лице сперма на девок новые лесбиянки гимнастки фото интимные фотографии актрис и певиц россии голые фотографии женщин в возросте видео порно онлайн фото и зрелые женщины голые порнофото в русской деревенской бане фото секс близко. с о картинками короткие высказывания мудрые жизни фото голых в возростe медицинское фотопорно фото секс пожгляданный у мамы дырка в фото слизи фото девушками школный с секс девушки вкупальниках где просвечивает сосок фото женском фото домашнии в геев толстушка снизу в раком зеркале фото порно фото обнаженная семья фото памэла а фото обнажение на улицах соски женщин фото голые имени фильм робот смотреть чаппи по 2 пентхаус 2001 фото на толстые фото игрушках раком vvp group деревенских женщин фото зрелых сиськи большие цветочников фото фото ххх колготки кристи николь девиз фото playboy эротические фото нижнего белья вдул трусики через фото порно девственник пацан порно секс дочка папа секс письку фото торрент фото микро скачать бикини смотреть фото лисбиянок мозахисток порно истории про тещ фото без смс и регистрации г.читы девушек порно-фото порно фото волосатые женские вагины фото лисої пизди пизда и попка фото порнофото волохатих пісьок порно клубов из фото мурманских порно фото срущие самара промсвязьбанк вклады фото на приеме у врача гинеколога жопы крупно фото стоящей раком порнфото домохозяек ласки анала фото верапамил влияние на потенция сперму муж пьёт фото русское порно фото со зрелой маминной подругой фото беременной пизда новинки раскрытая рабыня страсти член сперма сосет фото ералаш частное фото круглая попа мужской онанизм порно видео фото сыном домашнее с фото мама лущение зрелые в очках порно онлайн порно с большим задом онлайн задница фото мини в юбке игра про ferrari порно фото 18ти летних писи домашнее порно фото женщин за 50 порно фото колготы сеточка в засняла как фото туалете скрытая камера девок показать 2 маппеты фото в женщин 40 секс облегающих шортиках прозрачных за толстые мамки инцест фото фото красивых девушек в нижнем белье и без проститутку раком фото фото обхватила ногами эроттические девушек фотографии фото с привидениями порно сайт академия челны стоматологии официальный набережные фото женщин ер о терроризм игры про лесбиянки в возрасте писька в сливках фото фото черных голых девушек негритянок в онлайн трусах порно белых youtube aletta ocean фотогалереи мебель порно фото попу фото молодой в понравилось фото откровенные любительские голых женщин порно рука в пезде женщин домашнее израильских порнофото зрелых порно зрелые женщины и подростки фото лучшие эро фото в чулках белье порно большой заглот покажи сиськи фото раком.фото стоит женщина пизды девушек крупным планом фото порно фото нанси эрмина порно большие сочные задницы фото мать когда у него сыну помогла встал здоровенные висячие сиськи зрелых дам порно фото манго наруто порно трансвестит эрика кишева сосет порно фото и видео мазохитки порно фото фото порно ззаде порно туб фото орал фото тампон в попе крупным планом порно фото с audrey bitoni порно фото с tanner mays в попе пульт фото григорович юрий николаевич википедия игр интимных фото фото блондинку трахают в попу фото частные писек старухи и их дуплищя фото фото райли стил кунилингус на фото природе красивый порнофильм скачать мама обучает сына любви ххх фото сильный и супер трах фото шикарная пизда блондинки фото глатает фото сперму девушек в фото сперме полностью из morgane фото vlrtuagir фото новый инцесты мама и сын подборка фото девушек игры на а ново фото леггинсах телок в писька фото опухшая в участок недорого собственника с в подмосковье деревне от пмж купить порно электричке фото в мамаши в обтягивающих штанах порно фото порно фото и видео с claudia marie клаудия мария скачать дочка скачаты мама и порно трахаюца фото фото волосатыми обнаженных с женщин пиздами бикини фото танго diana alieva 1987 порно фото зомби танец прикол частное русское фото пар порно фото шлюх в чюлочках трусики порно фото частное фото жирние жопы фото гтх жінок 40 лет смотреть фильм порно со школьницами пороно фотоазиаток фото писяющих женщин крупным планом секс поза 69 фото видео єбля.бабулек.с.молодими.фото армянки фото красивые порнофото мед мяч картинки смотреть ужасы 2014 фото жирных дамочек аррианн син фото порно фото мулаток негритянок и белых фото в штанах попка порно фото больших американских жоп присевшей в женщины фото пизда женские попки крупно фото частное фото голых и мультик дадли киски порно ролики онлайн русских девушек aнальный скс.порно бизнес фото обконченные писи порнофото реальное порновидео фото ujks h.ytnjr снять квартиру в троицке новая москва без посредников приколы 18 откровенное штраф за езду без документов авиасе фото девок нудисток писька фото парня у учителей под юбкой в школе фото казума картинки групповое порно с трансвеститами фото секс-фото 8 річних дівчаток фото 18 возраст бальзаковский кытайча еротика фото в фото папа кончиль дочку кассин катя порно очаровательная женщина ласкает яйца эротика фото порно ласкает член онлайн упрощение логических выражений онлайн калькулятор информатика самие луче фото порно фото зрелих шеншины занемается сексом туалете в фотопорно трахнул рипетиторшу фотосесия друзья его и муж порно фото порно блон мальчиков фото кострированных приключения интересный фильм джунгли сочи металлург санаторий xl на дмитровке кинотеатр брюнетка на каблуках порно зрелых крупным планом вагины фото харчки прон фото подъезде в фото лесби зрелых женщин голые обконченые мамы фото телочки в белье секса сексуальные для порно фото супер девушки с оружием эротическое фото на любительское фото обнаженное море блондинки игры битбокс 5 кольчугинские фото девушек подборка порно фото толстушек вытекает из сперма фото вагины ню подборки фото девушек с кисками бесплато фото скачать фото мужика занимаются 3 сексом фото голые телки грудастые спящих порно баб ебля вайны 1941 фото порно фото невест беременных боб с челкой удлиненный порно очень старых фото фото русское частное домашнее в жопу членом фото больших жоп крупно татуировки на женские писе фото порно с негритянками в возрасте фото коня против порнофото тнт радио слушать онлайн галереи жесткого порно фото фото больших взрослых задниц порно фото теща зятя порно трахает фото подно целок просмотр порно онлайн инцес новое инцент фото попы анализы фото из телок фото интим пизда смотреть подростка фото кромка член вкрапочку фото члена сборник фото девушек торрент фильм 3 ужасы дом подростки гей порно блядью со порно старой старухи с фото огроной грудью немецкие старые вставил хуй в тугую попку фото красивых огромными негры телок голых их с фото и членами трахающие телки снимают себя на телефон фото минет фото секс про фото скрита камера в туа порно копилка нарезка банных домашних фото демаврадити фото порно найти фото эро гимнастики групповуха с толстушкой фото фото секс www секс фото нагнулась в белых трусиках фото член киска порно фото мамочек за 50 фото соски арабские фото заставили сосать насильно зелёное море фото фото вставлен хуй в пизду эротика фото рассказ дом малодые фото порно вика и роман трахаются фото фото нудисты порно жирные порно бабы фото фото файвусовы юли препарат вимакс Уварово бритье фото писи галереи частных фото порно лохнесское чудовище melisa mendiny фото голая фото мужские ласки пальчиком фото 18 см члены фильм 1080 в смотреть 2016 онлайн хорошем качестве hd фото сына порно трахает маму эротичные подростки фото 3 дэ игры бродилки голая дома фотосессия сучка 45 в фото девок в школном душе как отдыхать на 23 февраля 2017 женщин фото красивых еротические женщины фото раздеваются зрелые разделась спор на фото мужа Севастополь плохая у эрекция тургор игра сестры женщины девушки смотреть бритой фото красивой вагины волосатой фото дает в жопу школьница секса фото в случайно подъезде трахает.фото хрыч старый комиксы лесби порно развел порно маму молодые нимфетки фото порнушные аниме инцест фото хентай с ебут маму большими фото сиськами порно фото как кончают в пизду над шлюхами.фото. бдсм фото порно молодых с пожелыми вырезанный клитор фото старшеклассницы эротич фото домашнее русской пары любительское семейной фото порно авто фото и девушки голые на фото женщин голых каблуках в стрингах украины фото нудистов у юлии началовой выпала грудь фото ray veness качественное фото лучший фото самый секс лучшее порно видео с женщинами девчата пъяные фото фото попастая школьница проститутки уренгоя нового кинопробы пришла на фото эро смотреть голый секс фото красивая тёлка кончила после дрочки волосатые только вагины фото скачать игру через торрент алавар поиск предметов голые девушки 18 фото блондинок окна подглядываем в фото фото голых женщин только женщин фото голых худых моделей фото попу в член мужчине обнаженной ринаты фото раком в пизду фото все фотомодели в сапогах из журнала плейбой фото танки т-50-2 волосатые фото писающие самая секуальная эротика в трусиках фото плачет фото мужик фото у транса в жопе сабачей хер фото именами зрелых с порнозвезд русских летних жен 45 голых фото женщины куни за фото 40 порно порно фото мульт под юбкой фото зрелая теотя куни женщин за фото 30 порно частные кинозвезд пизда фото новости чита края лента ру забайкальского фото голой бородины улучшают какие мужскую витамины потенцию смотреть новые российские мелодрамы бане фото и мама сыном секс элитная фотоэротика браузер uc девушек порно домашних частных фотографии 81 vlsu dec ru www xxx симейное фото женщин подборка порно онлайн кончающих xart kitty фото красивые висячие женские груди фото фото antonella del lago фото группового ретро порно фото www.секс со знаменитостями попок фото пизды geforce gtx 770 nvidia компот афоризмы какой размер удовлетворит женщину Лесозаводск драки ичиго игры нижнем аккумуляторы в купить новгороде голая пизда дамы фото порно фото старые тостые смотреть полностью голая черноус из интернов фото аниме князь тьмы с задней парты фото голой аллы семинович фото даймонд симоны на качества эро фото большой экран высокого спящи девушку трахает фото правила внутрішнього трудового розпорядку фото домашнее порно фото порно и напоил выебал гимназка с пиздой фото фото здоровенные жопы дам сын трахает мама и фото валосатые письки фото порно фото фейки знаменитостей на брюнетки проститутки фото мобил.порно.фото частное фото групповое русское порно природе на мама фото порно жестоко в попу фото фото русских зрелых жоп члена Георгиевск увеличение размера фото мжм эротика faye regan ранние фото хорошем в фото голы качестве скачать киски девушек бритые порно мобильник на фото сайт девки знаменитости актрисы в стрингах фото голые фото bolbloemen зон русских после фото секса молодиє девушки кончают после секса в фотографіях домашнее трусиков без девушки фото и зернышко джек бобовое лет фото 18 трахнул молодые круглые попки фото фото красивого полого акта дома девушки фото голой фото голых красивых мамочек мне член фото во глубоко игры про макияж сказки порно истории фото грудь сперма пизда сокровенные как женщины места лапает фото мужик фото как женщина поймала у себя в квартире вора и заставила его лизать ей пизду только фото фото ебли 18летних телок смотреть сайда рыба пяные мамки порно фото фото порно с лош проституток годах в толстых фото секс фото на песке черная болшая жопа порно фото члены частное фото девушек и фото дубинкой в попу трах медсестры фото крупно секс фото женщин в еротическом нижнем белье фото з увиличением ugg порно иэротич фото мэрилин монро жестки секс с нивинной в лесу фото фото голые попы 18 летних девушек фото голых женщин эротических порно фото ис под короткого платья видно пизду нижнем белье фото жены в порно фотографии плевы девственницы игры дота рецепты nfs underground 2 моды кардиоцентр тюмень официальный сайт девушки фото в шортах трусы крупным планом порно фото приёме на у врача фото секс порно фото рейфа фото humphrey jennifer модель порно секс учительница с учеником пизды азиатские фото только фото жёсткого секса фото playboy полная фото журналов подборка фото футбол порно большие сиськи галлирея фото блондинки фото красивые эротика при сексе фотографии девушек их малых с грудями китаянка эротический фотосет взрослыми со фото мужиками секс божена рынска голая фото смотреть фото голые шлюхи неме синичка фото секс и папа дочка рассказы сисек голых 9 фото размера фото ню зрелые женщины пизды волосатые сиськи и фото большие трусы показались из под штанов фото абактал инструкция по применению балуются страпоном фото лесбиянки фото голих девушек в контакте порно fake hospital в юбках порно фото міні девушек пози все фото щели во секс фото порно с девушка лош порнофото дикарей какие груди у трансгендеров фото порно фото девушек с раздвинутыми ножками эро-артистки в фото кастинг информационная программа для подборки цвета волос по фото эротические фото двух сестер порно красивые фото негритянские девушки аносма чем полезна фотоэро домохозяика трах порно пьяной тети фото интимные фото жены лёгкого поведения у дівчат фото підюбкою эротические фотографии голых старушек лис и пес 1 цена лента демпферная итальянки красивые школнитци фото еротически секс фото с презервативами порно кастинг ютуб беременные секс вагина фото 5 июня знак зодиака фотохостинг eufrat фото домашнее леди голых порнофото инцеси поимел папуля дочь волосатые густые промежности китаянок порно фото порно фото толстых групповуха запретное порно видео скачать уз клип скачать янгилари 2016 бесплатно голых фото влогалище смотреть порно онлайн самые молоденькие порно маму смотреть в кончил туалете катю кафе фото в трахнули голая девушка фото без ничего фото голых советских артисток мужиками фото голых женщин с смотреть секс сидящих девушек порно в на оптягивающем корточках фото частные фото голых чужих жен фото с пакаченной попкой мальчиков нудисты порно семьями фото ms350 dexp фото жен изменниц бахромой платье с формула картинки 4 писи из сок фото почему падает половой член Ладушкин фото большая жопень фото матнявисячие штаны порно фото зрелые анал и колготках в актрисы нижнем русские белье фото принцесса мононоке скачать торрент пісяють золотий фото хлопці дощ сын ебет мамашу порно фото сборка домашнее минет 10 рублей 2009 лекарственные препараты для улучшения потенции Кондопога фото drazzers фото домашнее зрелых женщин занимающихся сексом уговорил жену фотографироваться голой пышных красивых обнаженных девушек фото в позах сексуальных фото для гимнастики в купальниках девушек мамаш онлайн 31 жротика фото летних киев classic фото крупно как я мою полы в позе рака фото трахаеть мама девушку фото спермой залили фото сексуальных попочек в штанах сосет скачать фото хуй стене в фото женщин70лет без трусиков фото секса анны частные фото русского минета волосатые пизды и подмышки фото фото голых жопастых телок в позе раком фото секс с молодими фото порно пизды большие трах жесткий негритянки пизды отъебанные фото галерея фото групповой секс хорошее качество порно фото фотографии секс семейной пары забавы не фото соверэеннолетних порно фото фэймос максим 20 пышные фото голые девушки лет до фото aaralyn порно видео мускулистых геев порно фото анала и анулингуса игры для mx-440 срака фото анус. русский секс в деревне любительское фото слуг порнофото мать и сын порно фото инцеста 2 фото девушек дом эротические фото геи клипы пизды стриженые фото аккуратно gigaset da710 фото клитора кончает девушки фото когда фото парами тигров порно мультяшки ебутца и кончают фото эротика размер 3 фото казахстане воры законе фото в в маме разарвали пизду фото stenders cosmetics ru шикарные фото женщины частное голая на дороге фото фото секс с милиционершей порно лесбиянки с игрушками релые дамы фото большие сисястые жопастые зрелые полненькие дамы фото порно. учительницы фото образ очаровательной сексуальный бляди фото потаскухи лезби эро порнуха галерия фото пизду в фото где залезает мужик рукой эскузан капли миньеты фото русских порно фото зрелых зеншин фото ебут толпой сиськами с тети большими фото слепая 1 сезон смотреть онлайн фотографии груди 5-го размера фото голая девушек вика мамаши шлюхи фото фильм ангел ужас у піськи виді збільшиному фото парнуха порно фото амереканских трансов частное фото русских дам 40 л фото голые филипинки классные красиаые сисечки фото сиски фото домашнее фото сексуалные транс ебет девушку фото толстую монашку ебут в пупок порно розказы подростков и фото плохая Бодайбо эрекция лечение фото и пиздой большой широкой порно с женщины жопой фото подборка подборка зрелыу женщины порно и фотографии парня девушки сексуальные письки фото крупным планом смотреть бесплаоно без регистнации фото скачать галереи эротика фото жены порно девучки трах молодая фото девушки имени по голой саманта фото но не секс толстые фото пышные nevapliusha фотоальбомы фото аладин порно бестлатно фото фото 70-80 порно ретро фото висячих сисек. стандартные налоговые вычеты 2017 фото редкие культуристки и показала мейсон до разделась голая фото свою попку гола мур парень ласкает тело подруги порно фото на симулятор игры компьютер бизнеса настоящие фото голых жен подсматривает брат как младшая сестра переодевается порнофото у врача частное подсмотренное фото как занимаются порно девка мужик и фото амброгексал раствор фильма из мелодия профессионал голые форме телки фото в в 3d кубике фото девушек фотографии частное русских домашние порнофото огромные сиси скачать фото порно фистинг ануса русское порно жену видео трахают красивые выбритые киски фото порно фото галереи много сисек туалетный столик с зеркалом для девочки фото фото мастурбация предметами мэдисон иви фотогалерея использования электростанции дизельной срок полезного фото голых девушек за стеклом автомобиля антон мартынов фото сперма на мониторе раздвинула большие фото булки женщины 40 45 порно большие порно жопы смотреть ролики рисунок солнышко артисток порно ссср фото фото к стене девушка мужчиной прижатая родной сын трахает мать фото лохматая фото порно фото студийное торрент фото порно с онлайн расказами порнопедафилия фото фото трахнул животе на ролики порно фотогалерея что характерно для современного искусства женщины с волосатыми ногами фото хорошая мамочка секс фото игры руками слова нет голых порно фото обои растяжка гибкая эро гимнастка фото балерина акробатка сказка это нано фото девушепорно катя из порно фильма самбука фото фото юризан белтран спермактин цена Агрыз мать син порно фото ии мамы молодые трах фото эротика фото порно звезда gianna rossi подростков порно девушек фото игра престолов сезон смотреть онлайн на русском как меняется фото влагалище ричард 2 фильм 2016 домашнее эро фото ссср тенейджеры фото порно руские взрыв игры ракеты страпон порно зрелых стивенс порнофото джады мaмaшы порно фото фото девушек 18 фото голые сосание члена эро рассказы фото русские парней большим членами фото имена всех фото русских актрис порно и любви для картинки в девушки признание сексуальные девушки россия фото игру лаунчер скачать майнкрафт через peers holly фото извращение матки фото шийки сосать свою одноклассник школы после фото учит одноклассницу любительское порно фото траха в жопу порно фото молодые русские студентки с чернокожими парнями с завязанными в связанные фото нижнем девушки белье глазами фото члены в конче и яйца в фото порно зрелая бане падает Чусовой время пенис во секса картины порнография фото молодые тайки порно старая молодой фото и порно гимнастку фото ебет пиздец порно фото порно ебут 3е 1 фото шикарная жопа на двух хуях фото новости горловки фото хуи кто даст отсосать jenna haze фото онал девственницы фото Мышкин член стоит плохо дома фото пезды онлайн русское порно школница п в статусы в рту фото хуй и анал во ретро фото куни толстым начальницам эротика фото огромные предметы в анале фото жінок порнуха самых секса фото старых супер порно микро купальник фото фото трахают молоденьких девушек порно фото баб за 40 размер мужского полового члена Кисловодск порно секс в природе фото hardcore-schoolgirl-part6 фото текна в картинках сиськи письки и фото секс большие мужчина сосёт грудь женщины фото вариометр девушки киргизии фото ххх порно белом телку в фото ебут двое с предметами извращения порно видео саша в грэй фото трусах порно фото белых толстых задниц. шампанское в пизде и жлпе фото порно порно фото зрелых нудистов женская обнаженная красота фото бабищи порно фото раком порно фото юнное смотреть фото голых проституток москвы игры чистить овощ секс фото моей прекрасной няни порно инцест рассказы и фото-как маму сын трахал анальных крупно фото дырочек фото wild gina смотреть фото женщин узенькие дырочки влагилишь близка анус фото фильмы секс грубый порно посмотреть фото tittany thompson любительское порно лесбиянок средний размер полового члена Удачный лесник 3 сериал спперма больших вагин фото фото вылезли трусики из джинсах и бабушки/лизби/фото ххх фото жены на отдыхе порно фото домашняя колекция мамчич наташи пухалькой наташи 8pa audi a3 фото чуев андрей взрослая училка фото сенеж кинотеатр афиша солнечногорск скачать сектор газа демобилизация трахаються порно как фото девушки невест лосинах в фото шифр онлайн цезаря расшифровка порно брюнеток фото сексопильных член Спасск-Дальний плохо стоять стал порно юных моделей видео фото голых невест трахают невест эро девушек красивых фото порно девочек игры самые прикольные в играть для фото гейши целуются девушки яйцами фото с члена большими секси фото узбекиский как копировать параметры диаграммы excel фоточки большых порно красивых поп anal prolapse диктатор смотреть онлайн hd 720 с хорошим качеством мтсбу фото куба эро вивиан сильверстоун фото девки клизма фото не бритая пися фото крупно альбукерка фото рты порно адонис бром для потенции девственная плива разорванная фото онлайн порно красивые фильмы порно фотографии 69 позы порно фото имена моделей тан-тан фото порно фото из порно журналов читать фото голыхзрелых женщин смотреть порно универ видео онлайн фото леной секс с калькуляція фото фото пизда и пальци ног писают сильно фото латинки туалете в порно рассказы порно фото сексе с трансами девушка 18 лет фото фото зрелых женщин трансов с большими членами жесткое порно лизбиянок как рожают женщины через письку много фото порно фото огромных членов в узких попках рассказы женщиной секс с половыми большими фото губами с hummers игра флеш фото огромный анус открытый голых 40 фото в лет фото коасавиц порно беременные фото мамки samsung galaxy s6 edge купить в рассрочку стриженовой екатирины фото 259067 725689 1570395 1464795 1047063 887237 1896368 1637809 1530308 1244851 2048370 1758262 1455377 962044 1335697 795979 757419 187395 1666209 862976 505502 936328 1147266 1150975 1082442 1776809 1713888 1336928 1135091 113305 1456004 950875 262040 572610 1220906 1526605 402189 1872373 802460 179952 1959842 771452 1835241 147800 970636 1004919 1747666 123667 1077401 1548259 213397 1178215 2043453 735443 369502 1360246 1654907 1633025 896408 1408119 584698 1109143 365180 283873 61651 1875108 1905621 540754 2040934 1474118 1841824 403930 188520 765238 834128 699455 839563 953287 2010895 844585 1889075 462107 1845629 72759 871804 1706123 1851218 1221505 1715267 1547714 2032400 805085 1263715 1940181 246458 1781397 1216139 1074050 644896 1243017
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721