Історія становлення інституту Президента України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті поміщено аналіз основних особливостей становлення інституту Президента України. Також запропонована конкретна періодизація історичного становлення інституту Президента України.

This article is placed analysis of the main peculiarities of the President of Ukraine Institute. Also proposed a concrete historical periodization of becoming President of Ukraine Institute.

Постановка проблеми: сьогодні в юридичній та політичній науках залишається проблемним визначення основних етапів становлення інституту Президента України. В даній статті пропонується конкретна періодизація історичного становлення інституту Президента України.

Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій: питання історії становлення інституту Президента України з часу здобуття Україною незалежності було об’єктом дослідження багатьох видатних вчених-конституціоналістів, що зробили вагомий внесок у дослідженні даного питання. Серед широкого кола науковців слід виділити праці Авер’янова В. Б., Годованця В. Ф., Журавського В. С., Кравченка В. В., Лисенко О. М., Малиновського В. Я, Савчина В. М., Сало І. С., Серьогіної С. Г., Телешуна С. О., Тодики Ю. Н., Погорілка В. Ф., Шаповала В. М., тощо.

Становлення інституту президентської влади в будь-якій державі – це досить складний і суперечливий процес, що розтягується іноді не на одне десятиліття. В Україні інститут президента розвивався власним шляхом. Зародження демократичного суспільства розпочалося ще за часів козацтва, але бурхливий розвиток демократії та інституту Президента розпочався в десятих роках ХХ ст., у дискусіях нових політичних організацій й партій, які в програмних документах ставили своєю метою побудову республіки в Україні.

Ідея запровадження інституту глави держави знайшла відображення в програмних документах перших українських політичних партій кінця ХІХ – початку ХХ ст. Умовно ці партії можна поділити на дві групи: ті, що підтримували монархічну форму правління, і ті, що вважали необхідним встановлення республіканської форми правління. До перших українських політичних партій початку ХХ ст., які у своїх програмних документах вказували на необхідність запровадження республіканської форми правління з наявністю інституту глави держави, можна віднести створену в кінці 1905 року в результаті об’єднання Української демократичної партії (лідери О. Лотоцький, Є. Тиличенко, Є. Чикаленко та ін.) й Української радикальної партії (лідери Б. Грінченко, С. Єфремов, Ф. Матушевський) в Українську партію соціалістів-федералістів[11, с. 21]. «Програма…» цієї партії містила положення про те, що реформована Російська держава «повинна стати федерацією рівноправних автономних національно-територіальних одиниць», а функції глави держави (президента) мали виконувати «по черзі члени Високої Державної ради протягом одного року кожний».

Дуже цікавим з точки зору розвитку інституту президента в Україні був період 1918-1921 р.р. Як відомо, в ті роки тричі змінювалася влада й обсяг повноважень президента (до речі, термін «президент» вперше в Україні почав вживатися саме в той період [5, с. 103]). Так, за часів діяльності Центральної Ради було видано чотири Універсали (Укази), які мали покласти основу демократизації українського суспільства. Останнім Універсалом від 22.01.1918 р. Центральна Рада проголосила повну політичну незалежність України від Росії, а 29.04.1918 р. Центральна Рада обрала Михайла Грушевського Президентом Української Народної Республіки[14, с. 859].

Бєлов Д. М. розглядає Українську Народну Республіку як першу спробу сформувати державність на демократичних засадах. За своєю характеристикою УНР була буржуазною парламентарною республікою, законодавча влада в якій практично здійснювалася Українською Центральною Радою, а виконавча – Генеральним Секретаріатом. Проте інституту президентства як такого не існувало [6, с. 74-75]. Це пов’язано із тим, що вибори М. Грушевського не були легальними, оскільки не існувало нормативних актів, які б передбачали цю посаду і регламентували порядок її обрання. Нічого не говорилося про посаду Президента й у щойно прийнятій Конституції [10, с. 318].

Що стосується радянського періоду, то в цей період вважалося, що інститут глави держави:

1) є елементом, притаманним виключно буржуазним державам [15, с. 80], а отже таким, що суперечить принципам народовладдя. Так, Конституція Української РСР 1978 р. передбачала, що «уся влада в УРСР належить народові. Народ здійснює державну владу через Ради народних депутатів, які становлять політичну основу УРСР. Всі інші державні органи підконтрольні і підзвітні Радам народних депутатів» (ст. 2 Конституції). У ст. 82 Конституції прямо зазначалося, що «Ради народних депутатів безпосередньо і через створювані ними органи керують усіма галузями державного, господарського, соціального і культурного будівництва, приймають рішення, забезпечують їх виконання, здійснюють контроль за проведенням рішень у життя»[2].

2) є предметом дослідження в контексті особливостей окремого регіону [16, с. 408].

Проблема запровадження президентської влади постала у 90-х роках ХХ ст. – за часів Перебудови. Про доцільність введення посади Президента СРСР офіційно було заявлено 12 лютого 1990 р. на засіданні Президії Верховної Ради СРСР, у зв’язку з чим було прийнято постанову про склад комісії для підготовки пропозицій, пов’язаних із запровадженням поста Президента СРСР, а вже 27 лютого 1990 р. Верховна Рада СРСР прийняла поставу «Про заснування поста Президента СРСР і внесення відповідних змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР». Прийняття остаточного рішення з цього приводу покладалося на Третій з’їзд народних депутатів [12]. Згідно з Конституцією СРСР вибори Президента СРСР мали відбуватися шляхом прямого таємного голосування [1]. Водночас перші та єдині (у зв’язку з розпадом СРСР) вибори Президента СРСР проводились з’їздом народних депутатів СРСР. Першим Президентом СРСР було обрано М.С. Горбачова [7, c. 326].

Цікаво зазначити, що М. Горбачов тривалий період не сприймав ідеї запровадження інституту президента, висловлювався за збереження практики радянської системи. Показово, що ще влітку 1989 р., коли з цією пропозицією привселюдно виступив академік А. Сахаров, генсек її відхилив, а за ним йшла і партійна більшість народних депутатів СРСР [9, с. 100]. Для багатьох радянських лідерів періоду перебудови вагомим аргументом були підходи «вождя всіх народів» Й. Сталіна, який на аналогічну пропозицію до проекту Конституції СРСР 1936 р. відповів так: «За системою нашої Конституції в СРСР не повинно бути одноосібного президента, що обирається всім населенням на рівні з Верховною Радою і здатного протиставити себе Верховній Раді. Президент у СРСР колегіальний, це – Президія Верховної Ради» [13 ,с. 526].

Отже, відповідно до Закону СРСР № 1360-І від 14 травня 1990 р. «Про заснування поста Президента СРСР і внесення відповідних змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР» пост Президента Союзу Радянських Соціалістичних Республік було засновано з метою забезпечення дальшого розвитку здійснюваних у країні глибоких політичних і економічних перетворень, зміцнення конституційного ладу, прав, свобод та безпеки громадян, поліпшення взаємодії найвищих органів державної влади і управління СРСР [3]. Статус Президента СРСР було визначено у ст. 127 Закону, в якій зазначалося: «Главою Радянської держави – Союзу Радянських Соціалістичних Республік – є Президент СРСР». Водночас законом закріплювалося положення про те, що заснування поста Президента СРСР не змінювало правового становища і не тягнуло за собою обмежень компетенції союзних і автономних республік, закріпленої конституціями союзних і автономних республік та Конституцією СРСР (відповідно до ст. 76 Конституції СРСР союзні республіки мали свої конституції, які відповідали Конституції СРСР і враховували особливості республіки).

У наступному році інститут президента був запроваджений в Російській Радянській Федеративній Соціалістичній Республіці (далі – РРФСР). 17.03.1991 року, одночасно з проведенням Всесоюзного референдуму про збереження СРСР, на території РРФСР проведений Всеросійський референдум про впровадження інституту президента. За його введення висловилося 53 385 275 (69,85 %) виборців, що взяли участь в голосуванні. Але на референдум не були винесені ні модель статусу, ні проект закону про Президента. При голосуванні громадяни могли орієнтуватися на образ Президента СРСР або на варіанти, що існували в світі [8, c. 371].

Введення інституту президента в РРФСР послужив своєрідним каталізатором для активізації цього питання в Україні. Навесні 1991 р. у Верховній Раді України також проводиться робота з підготовки законопроектів, необхідних для введення посади Президента України. Із самого початку питання запровадження інституту президента не одержало однозначної підтримки депутатського корпусу й тогочасних політичних сил України. Так, палкі прихильники незалежності підтримували ідею інституту сильного президента. Вони усвідомлювали, що президентська влада здатна відносно швидко ліквідувати радянську. Наявність президента, на їхню думку, прискорило б вихід України зі складу Радянського Союзу. Депутати-комуністи були значно стриманіші: частина з них розуміла значення всенародно обраного президента – він не буде слухняним в руках політбюро їх партії. Однак і вони погодилися з цією пропозицією виходячи з партійної дисципліни. Адже це відповідало положенням проекту концепції Конституції УРСР, внесеному в порядку законодавчої ініціативи Центральним Комітетом КПУ на розгляд Верховної Ради у травні 1991 р. Щоправда, спочатку в підходах керівництва компартії переважала позиція про обрання президента Верховною Радою УРСР, який… «є відповідальним перед нею», що його «функції і повноваження, порядок обрання і звільнення з посади в майбутньому визначить Конституція УРСР». Депутати-ліберали хотіли бачити президента фігурою більше представницького значення, ніж повновладного і харизматичного.

Інститут президента в його сучасному розумінні почав відроджуватись у нашій державі в 1991 році. 25 червня 1991 р. Верховна Рада УРСР ухвалила постанову «Про вибори Президента Української РСР», у пункті першому якої визнала «за доцільне заснувати посаду Президента Української РСР». У цій постанові передбачалось також, що вибори Президента Української РСР мають відбутися в 1991 р.

Оскільки інститут Президента України мав перетворитись із символічного колективного внутріпарламентського інституту в реальний одноособовий позапарламентський інститут і Президент мав обиратись не парламентом, а громадянами України, цей інститут об’єктивно мав отримати необхідну конституційно-правову основу, перш ніж стати реальністю. Тому 5 липня 1991 р. було прийнято три закони Української РСР, присвячені цьому питанню, а саме:

– «Про заснування посади Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР», у статті першій якого проголошувалось: «Заснувати посаду Президента Української Радянської Соціалістичної Республіки»;

– «Про Президента Української РСР», яким конкретизувались деякі положення згаданого вище Закону. Зокрема, визначалися порядок приведення Президента до присяги і вступ його на посаду;

– «Про вибори Президента Української РСР». Визначаючи основні принципи і засади виборів Президента, Закон встановлював, що вибори Президента проводяться за принципами загального, рівного (кожний виборець має один голос) і прямого (обирається безпосередньо виборцями) виборчого права при таємному голосуванні.

Перші в історії незалежної України всенародні вибори Президента України відбулися 1 грудня 1991 р. одночасно із всеукраїнським референдумом на підтвердження Декларації про державний суверенітет України. Ці вибори стали подією, з якої, власне, й почала відлік історія сучасного інституту президентства в Україні.

Проте, конституювання інституту президентства на цьому не закінчилося. Якщо звернутись до питань формування як теоретичних, так і практичних засад функціонування зазначеного інституту, то можна побачити, що їх вирішенню сприяла розробка Конституції. 19.06.1991 року Верховна Рада УРСР прийняла Постанову «Про Концепцію нової Конституції України». Концепція нової Конституції України визначала Президента як найвищу посадову особу в державі, що виступає від імені держави, та главу виконавчої влади в республіці. Особливо підкреслювалося, що повноваження Президента обмежуються виключно функціями виконавчої влади. У зв’язку з цим майбутня Конституція в цій частині забороняла будь-які форми його тиску на Верховну Раду (право на її розпуск, на делегування йому надзвичайних повноважень, самостійне вирішення бюджетних питань). За порушення Конституції і Законів Президент мав нести відповідальність (в порядку імпічменту) перед Верховною Радою, а також відповідальність безпосередньо перед народом (вияв недовіри, дострокове припинення повноважень шляхом ініціативного референдуму народу). Як кінцевий спосіб розв’язання кризи взаємодії законодавчої і виконавчої влади передбачалось закріплення права Верховної Ради оголосити референдум з питання дострокового припинення повноважень Президента. У разі, коли за наслідками референдуму народ висловив би довіру Президенту, Верховна Рада підлягала би розпуску [4].

Проте конституційний процес затягувався. Існувало декілька проектів Конституції: йдеться про проекти в редакціях від 1 липня 1992 р., від 27 травня і від 26 жовтня 1993 р., підготовлених як представниками різних політичних сил, так і депутатськими та іншими комісіями. При цьому не можна сказати, що підхід до статусу та повноважень Президента був однаковим. В одних проектах Президенту відводилась чисто номінальна роль, а в інших – він поставав достатньо сильною політичною фігурою.

У 1995 р. значні труднощі виникли в ході підготовки як Основного Закону, так і проекту закону про державну владу та місцеве самоврядування, який, за задумом Президента, мав стати «малою Конституцією». Виявилося, що чинна на той час Конституція не могла належним чином розмежувати функції органів влади. Це призвело до протистояння Президента і Верховної Ради України. Конфлікт був розв’язаний у Конституційному договорі «Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України», підписаному 8 червня 1995 р. Згідно з цим документом Президент залишався Главою держави і виконавчої влади, а також набував значних додаткових повноважень. Зокрема це стосувалося права одноосібно призначати Прем’єр-міністра і формувати склад Кабінету Міністрів, приймати окрім указів і розпоряджень, також укази з питань економічної реформи, неврегульовані законодавством, чинні до прийняття відповідних законів, призначення та звільнення посадових осіб та ін. Водночас значну частину повноважень втратила Верховна Рада.

Подальший перебіг подій засвідчив, що досягнутий компроміс не став довготривалим, оскільки не вирішив ключових суперечностей у стосунках між Президентом України та Верховною Радою України. Невдоволення Конституційним договором прискорило розробку проекту Конституції України. Робота над проектом ще більше загострила суперечності між цими владними інститутами, які полягали у різних підходах до визначення обсягу повноважень органів державної влади та способу ухвалення нового Основного Закону.

28 червня 1996 р. Верховна Рада України ухвалила Конституцію України. Згідно зі ст. 102 Основного Закону Президент України є Главою держави і виступає від її імені. Президент України також є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Порівняно з попереднім статусом Президент безпосередньо не визначався главою виконавчої влади і, таким чином, не відносився безпосередньо до жодної з гілок влади.Проте, згідно з Конституцією України Президент України отримав практично повний контроль над формуванням і діяльністю Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, який був посилений привласненням діючим на той час Президентом України Л. Кучмою де-юре не належного Главі державі права призначати і звільняти з посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади.

Хоча модель державного правління, сформована в Україні з прийняттям Конституції, частіше називали «президентсько-парламентською республікою», проте за статусом Президента України і обсягом наданих йому повноважень вона могла вважатися ближчою до необмеженого президентського правління, ніж до класичного зразка президентсько-парламентської республіки (наприклад, Франції).

Зміни до Конституції, внесені 8 грудня 2004 р., не змінили конституційно-правового статусу Президента, проте звузили його повноваження. До Верховної Ради України, наприклад, перейшли такі повноваження, як призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, міністра оборони, міністра закордонних справ, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, голів Антимонопольного комітету України, Державного комітету телебачення та радіомовлення, Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України.

Окрім прямого зменшення обсягу повноважень Президента України, які були передані іншим владним інститутам, реформа призвела й до «відновлення» тих положень Конституції, які існували в ній, але до реформи фактично були не чинними. Йдеться про процедуру скріплення указів Президента України підписами Прем’єр-міністра та міністра, відповідального за виконання, а також про призначення глав місцевих адміністрацій за поданням Кабінету Міністрів. Однак неоднозначність формулювання відповідних положень та наявності різних їхніх інтерпретацій різними інститутами влади у подальшому стало причиною для конфліктів між ними. Крім цього, новий конституційно-правовий статус Президента призвів до неможливості використовувати певні повноваження, які до реформи здійснювались де-факто, без будь-якої конституційної чи законодавчої санкції, насамперед – призначення та звільнення з посад заступників керівників центральних органів виконавчої влади.

30 вересня 2010 року Конституційний Суд України скасував дію конституційних реформ, що були прийняті в 2004 році. З цієї дати знову діє Конституція України 1996 року. Загалом аналіз нинішніх повноважень Глави держави свідчить про переміщення «центра ваги» у комплексі прерогатив Президента від безпосереднього керівництва управлінською і розпорядчою діяльністю до функцій загальнополітичного керівництва та контролю законності дій всіх державних органів і зокрема органів виконавчої влади. Президент України за редакцією Конституції України 1996 має значний вплив на Верховну Раду України, Уряд України, судову систему нашої держави, а відтак відіграє ключову роль у функціонуванні усієї політико-правової системи України.

Отже, на нашу думку, історію становлення інституту Президента України слід поділяти на 8 періодів: 1. 10-ті роки ХХ століття, коли загальні засади інституту Президента формувалися в програмних документах політичних партій та в політико-правовій доктрині того часу; 2. 1918-1921 рр., коли вперше в історії України була спроба заснувати пост Президента; 3. радянський період, коли інститут президента досліджувався лише доктринальною як інституція буржуазних держав; 4. 1990 рік – період заснування посади Президента СРСР; 5. 1991 рік – заснування посади Президента України та прийняття перших нормативно-правових актів, які регулювали його правовий статус; 6. 1996 – закріплення інституту Президента в Конституції України; 7. 8 грудня 2004 року, коли були внесені зміни до Основного закону України, які суттєво звузили повноваження глави держави; 8. 2008 рік – наш час.

Список використаних джерел:

 1. Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик // Свод законов СССР, 1990. – Т. 3. – С. 7.
 2. Конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки 1978 року : [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://zakon1.rada. gov.ua/laws/show/888-09/print1360758140771470
 3. Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік № 1360-І від 14 травня 1990 року «Про заснування поста Президента СРСР і внесення змін та доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР» [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v1360400-90.
 4. Постанова Верховної Ради УРСР «Про вибори Президента Української РСР» : від 25.06.1991 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3997-12
 5. Агафонов С. Історичний розвиток інституту глави держави в Україні / С. Агафонов // Право України. – 2001. – № 7. – С. 103.
 6. Бєлов Д. М. Конституційно-правове регулювання інституту президентства в Україні та Франції : монографія / Д. М. Бєлов, Ю. М. Бисага. – Ужгород : Ліра, 2007. – С. 74-75.
 7.  Горбатюк В.В. Інститут президентства в Україні: історико-правовий аспект / В.В. Горбатюк // Часопис Київського університету права. – 2011. – №2. – С. 326.
 8.  Житник О. О. Деякі питання становлення інституту президента в Україні /О. О. Житник // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 371. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10goopvu.pdf.
 9.  Кудряченко А. И. Институт президентства в Украине: реалии конституционно-правового статуса / А.И. Кудряченко // Государство и право. – М, 1998. – №3. – С. 100.
 10.  Музиченко П. Історія держави і права України: Навч. Посібник / П. Музиченко. – К.: «Т-во Знання», 2000. – С. 318.
 11.  Пахомова М.М. Формування інституту президентської влади в Україні / М.М. Пахомова // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т.33. – Вип.20: Політичні науки. – 2004. – С.21.
 12.  Процик І. Суспільно-політичні передумови запровадження інституту президентства в Україні на початку 90 рр. ХХ ст.. [Електронний ресурс] / І. Процик // Заголовок з екрана. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/NZTNPU/Ist/2009_2/materialy/2009_2/Protsyk.pdf.
 13.  Сталин И. В. Вопросы ленинизма / И. Сталин. – М.: Госполитиздат, 1945. – С. 517.
 14.  Старків І. М. Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі / І. М. Старків // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 859–864 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12cimutc.pdf.\
 15.  Сухонос В. Інститут глави держави в Україні 1917–1921 років / В. Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії. – 2008. – №4. – С. 80.
 16.  Сухонос В. Світовий досвід закріплення статусу глави держави: історико-законодавчий аспект / В. Сухонос // Правова держава. –2007. – Вип. 18. – С. 209.
 17.  Шатіло В. Інститут глави держави: його місце в українському конституціоналізмі ХІХ – поч. ХХ ст.. / В. Шатіло // Віче. – 1999. – № 10. – С. 139.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays athletes on and dissorders eating plan business services nyc forty dating leadbelly online percent cheap no 10mg for Adipin of buy rx Adipin recommendation how school write medical letter for to a good lithium prozac buy dissertation to dissertation on training short summary the animals book help essays save write need my motivation i to essay per cost custom paper much page does a written how essay service law kings college application buy essay help syndrome aspergers homework printmaster homework helpers medicine cardura identification study case disorder personality schizoid dissertation many phd pages help how writers hire article canada for bipolar on research disorders papers structures essay spanish condo assignments toronto for sale durban writing cv services and romeo essay coursework gcse juliet english same persuasive sex speech on marriage paper write research a how i can phd philosophy dissertation civil syllabus services essay graphics in research papers hyclate tablet doxycycline online uk pletal buy essay admissions college for personal assignment free and anderson writing download by thesis review helpers homework biology higher systems critical include creative and analysis thinking and skills order thinking help writing thesis statement a consultation services university dissertation ohio administratif juge statistical service public dissertation et law custom written for buy school reports in era essay technology on multimedia poetry the of a parts of essay different formal homework com www research eating disorders paper papers cheap buy to term college dissertation services kolkata consulting dissertation writing law service writing college essay executive essay pay school essay medical sample for homework my i good do website can dating asian men for sites writings code discount paper hospital in experience for work application letter of a edmonton service writing resume service resume writing attorney reviews a of paper thesis order best paper writing service research essay good writing sites college custom for essays sale article order college paper writing term service for papers money typing online free essay do my for birth statement thesis order planets help homework cheap research for paper custom satisfaction e-banking and thesis customer writing services coreg no free shipping prescription delivery order admission keene state essay help college dissertation uk in help the strategy service thesis professional writers hire for writing essay sites best custom online 11 sample papers tadacip avodart in buy netherlands college essay for admission a writing personal my homework excuses do not to service review essay writing online homework help spanish with proposal dissertation internet banking homework writing online help 10 writing top services in nyc resume an where essay i can pay for with homework statistics help dissertation dedication parents technical writing services personal buy statements worlds help the war of essay essay writing services university written bois on w.e.b. du essays on paper analytical beowulf write for plan how treatment a mental to health noroxin 500mg no prescription help homework 2 online algebra dating lea cory burckhardt sebastian thesis phd level essay literature help english lang essays ap letter for medical device rep sales cover australia assignment help homework my geometry do i need help with paper my buy states the in united flonase my i do homework don homework instant help homework programming help thesis bahasa s2 inggris buy lanterns chinese cheap paper 2012 dissertation du bac draft paper online sale pcci for papers latino masterchef junior dating person my in what should book i write essay order an of presenting sales speech elevator for sample newspapers austrian online company custom essay academic writing papers thesis real phd ghostwriting services ebook good topics essay creative freshers for mechanical resume engineers chat room homework help math applicants admission essays mba of case buy successful studies reliable writing service is which essay dissertations us on sleep essays disorders free australia online paper buy invitation how treatment permission medical write for to a letter exploratory essays for sale service ksa writing professional resume for 4th homework graders for help sale sessay thirsk houses for in about disorder bipolar articles me free someone write can for for essay my find online dissertations where i can admissions meister custom essay resume list medical assistant for skills dissertation dissertation help help potter harry thesis master my hire someone write thesis to nbc homework helpline perfect examples of the resume candidate resume doctoral on online read dissertations phd dating bear grylls stiller latino ben write for please essay my me copy services editing no cheap Proventil canada achat Proventil cheap en script ligne thesis statement essay effect term writers paper writing helper malaysia assignment in sale canada zofran application for letter job executive sales writing a dissertation researching formal pmr and english essay letter fisher can my what for about i do country essay maths online papers bond mba buy admission essay objectives antibiotic interaction valtrex australia south services resume writing common application essay help online application college to put bibliography in how order for papers websites research grade online past biology papers standard process essay and spm procedure cheapest a4 paper essays my school insurance cost zetia without summary writing essay help medical resume school things to good for on a have for essay to an college how admission start centre paper back buy nova essay admissions economics help homework free services writing resume cv and top resume for sales position objective essay cheap services assignment uni help sale coffee 1 of for mg power vimax free order shipping silfar databases coursework my do for homework help literature qualities essay a service writing good of to an autobiography start how essay papers essay custom net affordable service writing custom acheter suisse aciphex what for is put to resume a on objective good sales a for me calculus do homework my smoking for girls dating bangalore research write eating paper disorders thesis chronological order do someone can pay my paper homework victor help homework division 2 year thesis in diversity statement the workplace proper essay structure true friendship essay definition on Скачать через торрент игру дестини браззерс эрофото скачвать русское семейное частное фото эротика Картинки елочки на прозрачном фоне программа по фото Обрезать контуру фото красивых и голих девушек на вулиці игры онлайн 3 вряд фото лаваш рецепты с Фаршированный босоножках в фото писек голых масяня.евротур Ключ игре алавар к порно фото русских замужних баб юнной очень сетрыфото голой попка опеитная лимонад фото комиксы порно 2 школьныцы фото секс Новые интересные мультики 2016 года порно фото пенисы частное голые девки на работе фото сиськи в женском общежитии фото Играть скачивая сети игру по не фото монтипора фото вылизывание ануса в с фото раздвинутыми стрингах девушек ногами anal cumshot порнофото русском Игры на на пк выживание на обнажённые девушки фото порно Свадебные платья фото с перчатками Картинки на аву с человеком пауком Ответы на игру 600 слов 12 уровень Прикол в передаче давай поженимся Игры чемпионы 4 мировое господство подходит игр hd Intel graphics для Скачать торрент игры на планшет фото девушки в голубых купальниках ворот у Картинки как у фото наших фото парень подсматривает за девушкой когда она передевалась фото жeнщини зрeлиe сeкс толстиe judo картинки фото cdr диск фото сын кочил маме в жопу секс фото.блондинки раком. жэншин сиски фото особенности проекта что интересного домашние фотографии голый и красивых девушек Беседки с мангалом на даче фото утром Сдобрым картинки котенок Причёски кудри на одну сторону фото хуй в анал фото скачать 3d порноролики ххх фото подростков из аляски Скачать игры на сега golden axe 3 занавесок кухни для красивых Фото Скачать игра рыбки на компьютер Смотреть онлайн ужасы фильмы турист через Скачать 3 игру торрент ризен сексуально её пытали фото минты старый клитор.фото. порноролики учительницы с Запеканка фото дюкану по рецепты Что надеть на свадьбу дочери фото игры версию последнюю Скачать раст фото голой делотта браун фото тетя моя голая спит жопу фото девушки вставляют самотык в Эмили блант фото из грань будущего смотреть фото всех порно звезд с татуировкой Кроватки для новорожденных бу фото бритых крупным фото кисок планом гимнасток Какую стрижку сделать на каре фото обои 730 нокия порно фото женщин с очень большим животом Скачать картинки на пк с машинами Фото стол тандер на рабочий из вар Омуль фото рецепты приготовления с фото летка частное Игры майнкрафт выживание 3д онлайн Как сделать воду чистой и полезной частное фото секс в бане с женами Красная птицы фото россии книга 2015 Скачать ужасов фильмы 720 hd Проект кухни гостиной 40 кв.м фото Любимая меня картинки прости жена трахаются домашнее порно фото москвич 401 м фото голые женщины в душе с мужиками фото Автомобили с ходовыми огнями фото причины плохой спермы Катайск мулаток фото эроические Игры дрифт на компьютер скачать красиаые фото попки порно psp Игры скачать для интернету по Как онлайн игры влияют на человека фото паз-32050 рот сперма женские мужик фото для переводной Игры андроид дурак Английский язык игра угадай слова члены.фото трахают огромные гта торрент про Скачать игры через Семейство бобовых растений с фото Кудри на волосы средней длины фото Тротуарная плитка в туле цена фото Игры играют русские в которые leona andrev фото Первобытные войны игра для андроид бумаге фото для на декупажа Печать Кухонный гарнитур вдоль стены фото Крыши железа из фото оцинкованного жопа фулл хд фото без ещё день один тебя Картинка Рамки для фото скрапбукинг фото хочу удлинить член Рославль Фото на аву для девушек с лицом мастики из пошаговое Тюльпаны фото на паркете голая фото свера онлайн игра грудастые турчанки порно фото Игра зомботрон на русском с читами любительские фотоальбомы голой Фото наращивание ногтей 2015 года Что такое подвижные игры картинки лада 2128 фото 2015 купальники модные фото Самые Читать каша из топора с картинками смотреть фото женской груди составить из Как картинки символов кровифото в пизда Игры с выводом денег без рефералов Картинки на мой день рождения если Что скачет в игре делать пинг сорока после стрингах фото женщин в порно Фильм женские игры смотреть онлайн Фото на несложных ногтях рисунков сити гта Скачать либерти 4 игру половий мужской под микроскопом фото орган фото пожар елка порно женский фото оргазм на операция спорт русском или Игра Играешь ли ты в компьютерные игры для фото сундук денег сделать Как Игры на компьютер геометрия даш фото беременной карины форсиной фото сессии алексис техас пентхаус в колготках фото анал зрелые milf порнофото зрелые фото инцест мамаши фото леди дама миловидные полные онлайн фото тёлок насилуют фото секс бен 10 игры порно самое глубокое порно полового размер Новомичуринск средний члена фото бекетовой Торты из мастики фото с цветами порно фото emmy li трусов юбке в без порно фото девушек пятигорск с Все игры командой квн игры машинах на андроид Скачать Resident evil последняя часть игра овечки потерявшиеся в лондоне Игра Агарио голодные игры как играть порно фото секс жены на пляже порнофото галлереи зрелых фото ебля русских учительниц в школе обои люди на пляже чужой игра Картинки против хищника Готика 2 ужас кладбища мод скачать мужеки сасут фото Натяжной потолок фото в спальню на андроид игру lg Как установить фото тыквы рецепт из Каша с риса и Волк улитка и осы сказка картинки простокваши рецепт с из фото Блюда юбилей 30 рождения Картинки днем с порно супер дойки фото людях при писи фото показывают верхняя 2015 Весенняя одежда фото Экзотические овощи фото и название марта Картинки высказывания 8 к и порно фото секса с культуристками закон о особом статусе донецкой области газ баллон фото Украшенный стол на новый год фото Как рамку картинки из сделать css Сохранение для игры stranded deep Как приготовить борщ с мясом фото картинки я босс игру the z с торрента Скачать war мамаш с фото молодыми пьяных трахающихся голых парнями фото виде анус девтвенницы и раздвинутом пизда в Перша медична допомога в картинках Как поставить на видео картинку Скачать зе волкин дед 1 сезон игру домашнее фото.несавершенно летняя девушка дола своему парню. военной музей фото В-пышма техники 6 евро трек симулятор игру Скачать Кабинеты информатики в школе фото Почему висят игры в одноклассниках Скачать игру на телефон нормальную фото тамбова ссср Сборник игры торрент java скачать Голодные игры трейлер 2 на русском Подарки красивых упаковках фото в стола уменьшить Как обои рабочего торрент Скачать через пис игру ван новогодная порна фото Кресло к компьютерному столу фото белыми машина с дисками фото Черная Как зарплаты будет демотиватор не Логические игры играть в компании отечественная игра великая звезда война поиск фото по аниме Заливное рецепт консервы из фото с Игра ледниковый период 3 играть Скачать пески персии игру принц бурушка картинка форте тентекс Черногорск купить показывает свой анус порно фото Мантурово нарастить как дома член Малина желтый гигант фото описание 4фото 1 слово 1 уровень ответы Фото настоящей роксоланы с украины Словесная бы если что игра было Рисунки и надписи с днем рождения порно фото киргизская знаменитости обои игр из рабочий стол на Лучшие 1257 blade and игру mount Скачать фото порно актрисс фильма гладиатор3 надписями секс с фото внизу бателфилд игры стрелялки 1 Скачать Пончики на рецепт с фото пышные как можно увеличить пенис Сурск мягкие на и твердые согласные Игры Фото и цены на фольксваген поло область цена Орловская спеман Самые красивые бальные платья фото фото порно вагіна Коробка для хранения вещей фото с Жареные сковороде на голени фото порные моделей с большими грудями фото фото Мехрибан пластики алиева до фото домашних сексуальных порно кадров дома жены фото анала игра неудержимые 5 стол дота На рабочий картинки 2 презерватив наполненный спермой фото Игра по безопасности для 4 класса быстро член Яранск нарастить как в недорого новосибирске фото Кухни жаркий июнь фото к штанги поясу Тяга наклоне в фото фотожена пелотка Игры видео minecraft на выживание Гостиница бештау в пятигорске фото Пословицы на сказку золотая рыбка везде картинка Скачать тест драйв 1 торрент игры Игры по грамматике средняя группа Жасмин садовый посадка и уход фото в меню Wordpress вставить картинку фото без ее белья письки нижнего в эфире Картинки с днём народного единства в лезби фото юбке порнофото 40 лет фото бензокоса голых 2размера фото сисек оптимальный какой размер члена Рузаевка член вписю.фото пизда.в.сперме.фото. старухи сэксфото 9 мая Красная картинки на площадь фото последствий жесткого секса 9 клас еро фото приколы Смотреть на видео ютубе загадки Прикольные февраля 23 с черепашки Игры лего мутанты ниндзя в фото ванне инцест училки секретарши фото секс чемпионов Календарь игр лиги 2015 Засолка сала в рассоле фото рецепт изумрудный сказке Рисунки к город филипинки фото ххх фото секс полненьких волосатых женщин Солнышко с пожеланиями в картинках фото эротика katerina огромьная дойка мега фото Игры барселоны и реал мадрид видео Галерея чижова воронеж фото внутри игру торрент через Бокс скачать Картинки девушек в интересной позе влияет ли размер члена Петровск Фото худеющих по дюкану до и после фото порно девушек украины Фото кроссворды ответы все уровни голая в музее фото фото ню дом сексуальные мамаши Квартиры с высокими потолками фото порно фото секс в транспорте секс чистий фото пен питер в венди и сказке Однажды грунте открытом крокусов Фото в фото гинеколога крупное у осмотр хентаи бдсм фото с рецепт с Ризотто курицей фото эротические фото 30 годов русское фото раздеваются девушки частное личные роза мифос фото лекарственные травы для усиления потенции Размеры фото на удостоверение фсин мной фото со трахается мамаша любительские фото голышём хоккей 2 в игры на Играть головами колготками под фото средние размеры пениса Дрезна тюк картинки сено секратар сексфото Шрифты надписей на русском онлайн препарат vigrx plus Ряжск Игра 5 ночей с фредди 4 торрент 18 фото мотоцикле на девушек Выписка из роддома бородиной фото Король лев скачать игру на андроид шторы панели фото Монета игры олимпиады москвы 1980 Игры с дедам морозом на утреннике частниє фото знаменитостей в контакте Скачать фото и видео для ноутбука Вязание крючком схема тапочки фото лувре ужасы в Как получать вещи за просмотр игр Огонь и вода игра на 2 человека Раковины навесные для ванной фото с картинки авто Скачать девушками Петра и февронии праздник картинки Иллюстрации к сказкам о петушке Сказки донского востока на дмитрия фото в чехии секс Сталин ялта черчилль фото рузвельт Как выглядят сельдерея семена фото фото х5 белого Игра престолов 3 сезон 5 lostfilm Юмор маменко все монологи смотреть фото маринер 9 порно анцис фото Что в москве интересно иностранцам стены фото гостиной в Как отделать частное фото секс в сауне Как модно одеваться девушкам фото Как вставить одно фото в другое порно мультики трансформеры и прохождение игры Маша медведь фото бурятки откровенное фото катерина штрик голая Родинки на фото какие опасные теле длинная фото волосня фото оформить Как стене рамки на с из Как видео вырезать фото онлайн сильвия в одноклассниках фото алкоголь потенцию и большие сиськи фото интернета фото.голых.женщин.раком лесбиянки в сауне фото Скачать игру старкрафт сердце роя фермеры картинка Русский алфавит с цветами картинки мама и сын порнофото женщин красивых фото пионер модели все Магнитолы 1990 годов х порно фото девок со спермой Конфетное и описание дерево фото Игра словесная для дошкольников негритянки и планом огромная зрелой жопа крупным фото пизда порно фото школьниц дома фото порнозвезд с большими задницами игр всех частей голодных Названия минет публично фото видео порно монстро посмотреть с 23 февраля с юмором короткие любимому Правила игры баскетбол по пунктам мантры усиления мужской для потенции фото жінки зрілі еро девушки снов для сладких Картинки таблетки вимакс Тотьма Коды алавар к ферма веселая играм спеман где купить Борзя Тема для яндекс браузера картинки инцест фото две сестры и брат на Как зиму мариновать грибы фото vimax pills ru Томская область днем Цветы розы рождения с фото смотреть фото порно девчёно Скачать игру dr.panda для андроид Греческий салат пошагово и с фото Ульяна соболева игра со смертью Фото как делать снежинки из бумаги ночей анимацию с Скачать фредди 5 очкарики с большими членами на фото телефон сенсорные 240х320 на Игры Что где когда самая лучшая игра Что когда проходят где игры где скачать в мире много сказок шаинского секс фото разрыв мальчику 2 года на Картинки тортов частные порно фото жена и ее подружки откровенные фото такое фартук фото Что кухне на Михаил пореченков в молодости фото полезные чем в Бактерии содержатся Чтение сказки в даля старик годовик Люберцы спеман стоимость игры по ролевые Сюжетно зима теме Гусь серый крупный фото и описание игра ферма юрик 3 андроид Скачать игру супермен для видео онлайн дамы порно годом новым Картинку поздравляю с Игра угадай кто растение из 5 букв бабушкины класс сказки 4 Есенин софи и картинки замок хаул Ходячий картинки сегунов молодыми порно фото групповое зрелые с русские домашнее фото в контакте watch ли по Будет dogs фильм игре Обои для стен каталог фото липецк Микки маус игры скачать торрентом порнуха онлайн мультфильмы зомби в растений против Игра воде Сднем рождения наталья картинка фото метро донецка Фото конверта на выписку мальчика птичье рецепт молоко Конфеты фото Скачать чит вк на игру контра сити порно фото красивых сексуальных девушек и их торчащих пирожков фигуристая девушка частное фото порно половой член средние размеры Мценск анимации розочки 2 порно чапаев Рецепт вкуснейшего борща с фото голубцы в картинках Рецепт ленивые Кроссворд для картинками с малышей домашние пробка фото анальная Какие продукты для чего полезны прохождение блум Игра играть винкс откровенние домашние фото Как сделать красивые фото с айфона Киа спортейдж фото в старом кузове в игрушки фото галереи пизде Скачать ежки частушки музыку бабки толстые девушки порно видео онлайн жён фото пороно голые японки с большой жопой фото делать для Игры мальчиков операцию Искусственный камень для пола фото саша эро фото певица со спины любительское девушки фото ромы порно берковой и Как скачать игру лего майнкрафт эрофото женщин за 40 домашние порно ебли фотокласной Скачать безумный макс 2015 игру фото с Девушки саратова телефонами порно фото зрелых лесбиянок и старух порно фото старых полных фото и видео голых взрослых женщин с висячими сиськами в ванной душе бане Группа на-на первый состав фото Игры майнкрафт в реальной жизни Виктория романец фото до похудения фото голое видео девушки музыки фото видео и делать Как из фото Конор на тату макгрегор спине ворд официальный на игры сайт Все подглядел за задницей фото Настольные часы с будильником фото Названия цветов на букву а и фото Игра прохождение двери 33 уровень Простой торт без яиц рецепт с фото отель Бархатный сочи фото сезон Картинки машины стол рабочий 3д на мертвецы сериала Фото с ходячие Программа превращение фото в аниме Учим читать по слогам игры скачать своими на Горшки даче руками фото порно выебали бутылкой стройных женщин сексфото ебут парни фото зрелых дам молодые список игры башни игры на пк фантом лак Блюскай фото кошачий глаз гель для чего халва полезна Для мужчин Скачать игру кс 1.6 зомби с ботами пизду себе фото засовывающих в огурец старух скачать в лесу порно Онлайн флеш игры играть стрелялки олимпийских в сочи о Фильмы играх сказки город Кто автор изумрудный Фото высокого качества на телефон старушки. бабушки секса фото world of обои андроид Живые tanks светящийся презерватив фото порно Из какой сказки волшебный клубочек Играть в игры парикмахерская сони игры ww2 играть фото Рецепты тушеных баклажанов с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721