ІНТЕРПРЕТАЦІЯ: ПОШУК МЕТАСМИСЛІВ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ Е. ДІКІНСОН “I DWELL IN POSSIBILITY”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 801.7:82-1

І.І. Бурцева

 Східноукраїнський 

національний університет ім. В.Даля,

м. Луганськ

 Анотація. У поданій статті йдеться про складність і багатогранність процесу інтерпретації художніх творів та особливості розуміння поезії на рівні віднайдення метасмислів. Подано і проаналізовано результати проведених досліджень.

Ключові слова: смисл, метасмисл, інтерпретація, поліфонія тексту.

 Аннотация. В данной статье рассматривается сложность и многогранность процесса интерпретации художественных произведений и особенности понимания поэзии на уровне выявления метасмыслов. Приведены и проанализированы результаты проведённых исследований.

Ключевые слова: смысл, метасмысл, интерпретация, полифония текста.

 Abstract. This article deals with the complexity and diversity of prose and poetry interpretation process and the peculiarities of poetry understanding on the level of meta meanings establishing. The results of conducted research are presented and analyzed.

Key words: meaning, meta meaning, interpretation, text polyphony.

У сучасній філологічній науці однією з ключових проблем є проблема інтерпретації художніх текстів, зокрема поетичних творів. Складність інтерпретації полягає в тому, що через різноманітність сучасних підходів до тексту надзвичайно важко віднайти точні критерії для здійснення інтерпретації як усього тексту, так і його окремих елементів у якійсь конкретній площині: як знаку, символу, художнього прийому тощо.

Слова, фрази й сполучення їх у художньому тексті, що утворюють собою повідомлення, мають при цьому певну поліфункціональність. Зображуючи вигадані події й вигадані світи за подібністю до реальних, вони вибудовують як взаємозв’язки всередині світу, так і аналогії зі світом дійсним. А оскільки процеси в реальності багатомірні й багатовалентні, та сама людська свідомість добудовує ці відносини й у світі вигаданому.

Така особливість мислення дозволяє, наприклад, витлумачувати поведінку персонажа  виходячи із власного досвіду й існуючих теорій, так само, як і поведінку реального індивідуума, про якого ми маємо певні відомості. У той же час людині властиво проектувати свої враження, відчуття, переживання як на об’єкти, що оточують його в дійсності, так і на художні образи. Завдяки цьому, герої, епізоди, деталі тексту можуть за асоціацією зв’язуватися із цілим навколо понять, а також наділятися символічним, міфологічним, ідеологічним, або психологічним і т.п. значенням.

Так чи інакше, багатомірність інтерпретацій і трактувань обумовлена здатністю людини відчувати розмаїтість і полівалентність явищ життя з одного боку, і прагненням застосовувати ту ж модель до тексту – з іншого. літературний твір до яких-небудь трактувань сам по собі інформативний й осмислений, тому що спрямований, насамперед, на сприйняття. Не повідомляючи читачеві буквальних відомостей, художній текст викликає в людини складний комплекс переживань, тобто відповідає певній внутрішній потребі. Причому, конкретному тексту відповідає конкретна психологічна реакція, порядку прочитання – конкретна динаміка зміни й взаємодії переживань. Таким чином, сприйняття тексту в сукупності прочитання й реакції являє собою психологічний процес, що свідчить про те, що текст є не просто набором знаків, або їхньою послідовністю, але потужним комплексним стимулом. Тут слід також підкреслити той факт, що в кожного читача формується власний образ тексту, у відповідності до його індивідуальної картини світу, емоційного стану, тощо.

Зокрема, А.А. Брудний розглядав текст як концентровану дійсність, орієнтовану на її розуміння. Він казав, що текст, „з одного боку, зберігає найважливішу якість об’єктивно реального: матеріальний носій змісту, що поданий нам у чуттєвому сприйнятті, не залежить від нашої волі або ж свідомості.” [2] А з іншого боку, на думку науковця, у тексті є сумісними незмінність матеріального носія смислу зі змінами власне самого смислу в процесі розуміння його читачами, без яких текст сам по собі є мертвим, таким, що не має смислу.

Таким чином, можна виокремити дві системи інформації: перша – це власне текст, що несе в собі інформацію й смислове навантаження, а друга – це внутрішній світ читача, його знання й уявлення про оточуючий світ.

Під час розуміння тексту відбувається зіткнення цих двох систем, і з’являється нове знання. Це знання може складатися або з готових пропозицій, які сприймаються читачем як істинні й не піддаються оцінці (оволодіння змістом), або при рефлективному ставленні до тексту відбувається осмислення змісту, і здійснюється пошук смислів у тексті. Ці смисли можуть мати різний характер: емоційно-оцінний, дедуктивний, образний. Рефлективний підхід до розуміння тексту дає читачеві можливість опанувати художній задум тексту.

Тобто для розуміння тексту важливий не тільки багаж знань читача і його емоційний стан, але й здатність розуміти, тобто своєрідні навички роботи з текстом. Що значить „я зрозумів” і „що ж я зрозумів” – це ключові моменти у взаємодії читача з текстом, на думку Г.І. Богіна, який уважав рефлексію одним із найголовніших способів розуміння художнього тексту.

Так, П. Рікер зв’язує інтерпретацію з особливою роботою мислення, „яка складається в розшифровці смислу, що стоїть за очевидним смислом, у розкритті рівнів значення, укладених у буквальному значенні” [4].

Процес розуміння, осмислення тексту можна описати як процес пошуку смислів тексту, і процес логічних висновків, які складаються в певні метасмисли, тобто смисли іншого рівня. Метасмисли створюються на основі висновків читача щодо прочитаного. Смисл тексту в цьому випадку протиставляється змісту тексту: якщо зміст будується на основі пошуку пропозицій, то його смисл заснований на зв’язку тексту з навколишнім світом, а також з індивідуальною картиною світу читача і його ціннісних позицій.

Пошук метасмислів у художньому тексті досягається за допомогою рефлексії й інтерпретації. Г.І. Богін відзначав, що рефлективному читанню варто навчати [1]. Інтерпретація – це виражена словами рефлексія [1, с. 4], що вербалізує смисли тексту. Інтерпретація відштовхується від пропозицій і задіює особистий досвід читача, його точку зору. Повна інтерпретація досягається за допомогою застосування декількох методик. Г.І. Богін докладно описав такі герменевтичні техніки як герменевтичне коло, розтягування смислів й інтендування.

За допомогою застосування техніки герменевтичного кола залучається особистий досвід і знання про навколишній світ, відбувається зіставлення різних частин тексту. Техніка розтягування смислів складається у виявленні й інтерпретації декількох художніх засобів, що розкривають певний смисл. Ці художні засоби служать для збільшення смислу, вони можуть слідувати один за одним у тексті, а можуть перебувати на значній відстані. Але в будь-якому разі, вони зв’язані один з одним за допомогою єдиної художньої лінії, вони містять один метасмисл, або зв’язані метасмисли. Техніка інтендування полягає в рефлексивному аналізі зрозумілого. „Я зрозумів, але що ж я зрозумів?” – це питання читач задає собі при зустрічі з уривком тексту, що містить художню ідею й метасмисл.

Розуміння поліфонії тексту – це важливий етап рефлексії над текстом. Поліфонією вважається такий спосіб викладу подій у тексті, при якому ми можемо бачити погляд на ситуацію в тексті з боку різних людей: персонажів тексту, читача, автора, середньостатистичної людини, суспільну думку й т.д. Поліфонія – це сполучення точок зору. „Точки зору подані в плані ідеологічних розходжень носіїв точок зору, в „плані оцінки” [1, с. 638]. Усвідомлення того, що така поліфонія існує в тексті, а також її правильна інтерпретація дає можливість читачеві подивитися на події, викладені в тексті, очами різних людей. Відбувається подвійна рефлексія: читач розуміє те, що розуміють інші.

Це підтверджує той факт, що процес сприйняття, як і процес породження тексту, протікає на базі індивідуального досвіду читача, особливостей його мислення, активності й широти виникаючих асоціативних зв’язків.

Такі особливості взаємодії читача з текстом свідчать про те, що вже у самому художньому тексті повинні бути деякі віхи, що обумовлюють стабільність його смислу, і наявність „таких особливостей, які визначають або, принаймні, дозволяють… множинність інтерпретацій” [3]. При цьому в самій цій множинності інтерпретацій повинна виявитися деяка типологія особистості сприймаючого, тому що незважаючи на всю розмаїтість особистого досвіду, на підставі якого складається мовна картина світу окремого індивіда, шляхи її складання носять колективний характер, чим і обумовлюються близькі області в мовній пам’яті людей.

У своїй статті Г.О. Лесскіс висловлює припущення, що синтагматичні відносини в художньому тексті, тобто „відносини між елементами (або безлічами елементів) будь-якого одного рівня, що входять у цей текст”, завжди виражені експліцитно, розбіжності в синтагматиці між письменником і читачем не такі часті” [3, c. 431]. У синтагматичні відносини автор статті вкладає звукову організацію вірша, композицію, співвідношення фабули й сюжету, відносини діючих осіб і т.п., те, що „задано назавжди” [3].

Набагато складнішою є ситуація з парадигматичними (асоціативними) відносинами, під якими розуміються відносини між елементами тексту й будь-якими елементами, що знаходяться поза межами тексту [3]. Асоціативні відносини завжди суб’єктивні. Як стверджує Г.O. Лесскіс, „вони залежать не тільки від творця тексту, але й від читача, від його освіченості, інтелектуального й духовного рівня, складу розуму й характеру, спрямованості його філософських, релігійних, політичних та інших інтересів” [3, c. 432].

Крім того, на думку Г.O. Лесскіса, будь-який художній твір так чи інакше завжди співвідносить створену ним у тексті модель світу власне із цим світом. Науковець переконаний, що „образи, задані в синтагматиці тексту, не просто й не тільки суть знаки зображених ними речей і людей, станів і ситуацій, але також моделюють смисли вищого рівня, тобто породжують ті асоціації, які тільки й роблять їх художніми образами. Без цих асоціацій вони залишилися б приватними картинками” [3].

М.М. Бахтін зазначає, що окрема доля, окрема подія, навіть якщо вони з’явилися приводом до написання твору, стають художнім образом тільки якщо викликають читацькі асоціації з реальним і емоційним світом їхнього життя. Цим визначається й історичне переосмислення, „переакцентуація” класичних творів. Отже, при інтерпретації „спрацьовують” асоціації з реальним світом, як історичним, так і світом читача.

Отже, індивідуалізація інтерпретації художнього тексту безсумнівна, її діапазон визначається обсягом асоціативних зв’язків, закладених у тексті (як експліцитно, так і імпліцитно) і виникаючих при його сприйнятті.

Цей факт було підтверджено нами під час компаративного аналізу інтерпретації поетичних творів Емілі Дікінсон у традиції російської та американської шкіл літературознавства.

Для детального аналізу нами було обрано вірш поетеси “I dwell in Possibility”, який у російськомовних (Б. Львова, В. Савіна, Л. Ситника) та україномовних (М. Тарнавської, О. Зуєвського) перекладах виглядає набагато більш спрощеним, аніж в оригіналі, де розкривається закладений в нього глибинний смисл – метасмисл.

Усі метасмисли наведеного вірша детально аналізуються в рамках курсу „Сучасної й Новітньої Американської Поезії”, що викладається в форматі дистанційного курсу Пенсільванського університету [5]. Так, якщо наших читачів і, здебільшого, перекладачів, бентежать перші два рядки: “I dwell in Possibility – /  A fairer House than Prose –”, то в інтерпретації професора Ела Фара простежується чітка паралель: ‘possibility’ – „поезія”, а ‘prose’ – “буденність, проза життя”. Науковець наголошує на тому, що для поетеси „поезія” – це спосіб мислення, який принципово відрізняється від загальноприйнятого, від „прози” як явища, що описує дійсність просто, лінійно й примітивно.

Також звертається увага на той факт, що авторка використовує в цьому вірші виключно тире – як домінантний пунктуаційний знак, який, втім не є характерним для інших віршів Дікінсон. Таке несподіване пунктуаційне рішення вірша пояснюється свідомим використанням поетесою „тире” в кожному випадку, коли вона потребувала будь-який пунктуаційний знак – від коми до двокрапки. Це звернення, на думку науковця, є свідомим, воно підкреслює настрій вірша – протест поетеси проти буденності життя [5]. Втім, цей витончений мереживний пунктуаційний малюнок не знайшов свого відображення в жодному перекладі.

Таким чином, підсумовуючи усе вищезазначене, слід зробити висновок, що інтерпретація є насправді дихотомічним процесом, адже носить суб’єктивно-об’єктивний характер, обумовлений, з одного боку, особистістю інтерпретатора (читача/перекладача), з іншого – об’єктивними реаліями життя й часу автора та його власною особистістю.

 

Література:

1. Богин Г. И. Обретение способности понимать / Г. И. Богин. – М.: Изд-во ЛКИ, 2001. – 761 с.

2. Брудный А. А. Психологическая герменевтика / А. А. Брудный. – М.: Лабиринт, 1998. – 136 с.

3. Лесскис Г. А. Синтагматика и парадигматика художественного текста / Г. А. Лесскис // Язв. АН СССР, Сер. лит. и яз. – 1982. – Т.41, №5. – С. 430-433.

4. Рикер П. Конфликт интерпретаций / П. Рикер. М.: „Смысл”, 1995. С. 18.

5. Fahr Al. Modern and Contemporary American Poetry: Brief Introduction To The Course / Al Fahr. – Penn. PH, 2012. – 258 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statistical dissertation reviews uk services how event in write c to handlers custom 2 math help homework algebra ready buy made dissertation scams academic help writing ltd handy publications helper homework international place buy to best essay to suaron sale without for buy where a prescription on thomas an essay malthus the population principle of deaseses simplex caused by 2 herpes for tips with sale raw papers management change dissertation scrapbook cheap uk paper b plan acquista generico online essay about health help coursework with nursing mg generic gestanin 2.5 phd margins thesis huddy juliet dating cheap prescription vasotec without writing services uk essay woodlands help tudors homework service forum writing essay best uk against argumentative gay essay marriage service writing cost resume your buy literature review online difficulties of writing homework 4th help phd for biochemistry coursework homework free online for help buy model inc. centricity co. best case customer sustainable study the best paper service writing buy review best resume application book help reviews homework software scientific writer paper Trois-Rivieres buy prescription precrisption no without best prior a Atenoric Atenoric hour 36 - cheap printing dissertation on project management dissertation homework ebglish help free deck plans wood dysmorphic case disorder studies body 1945 guerre dissertation froide a of role pastor legit service essay taken hand relationship dating contract in american revolution essays computer my my do resume teenagers helpers for homework case study bipolar affective disorder on proventil rapide livraison acheter the homework is number help what tubes custom paper math helper 4th homework grade sewanhaka help high school homework do my college your admission essay writing mac software paper ws custom essay review ireland uggs dating online writing application of writers professional uk essay trading sales for letter and internship cover pay my can coursework for someone me i do to thesis page archive custom pharmacy usa no prescription mr trimecor writing custom desk reviews essay uk service writing essay for money writers forecasting demand help assignment mba buy admission byu essay research paper cheap buy to orders obedience essays scams writers essay shredder malaysia paper cheap writing online in companies kenya letter sample for receptionist cover medical bookworm homework help vitae writing curriculum service for good v thesis vendetta for neale essays zora hurston thesis management master cross cultural free writing sites Baton - generic mg 5 prescription Buspar generic Rouge Buspar no math homework buy edmonton service writing skyhigh edmonton resumes resume ab edmonton writing assignment for paying admission help essay fsu essay write my tiger papers free exam online homework help library paul public st essay border essays buy buy buy essays essays middle ages essay ponstel online canada buy free sell no online - shipping Luvox Buffalo worldwide rx Luvox allergy remedies homeopathic homework earthspace help science online perinan dating help writing services a with dissertation help homework marketing college plot lot plan buy isordil tadacip netherlands in my computer my do resume plan art business business paper topics essay research help best research disorder on essay bipolar tablet topamax root gt-i9082 xdating grand galaxy section 125 up plans setting paypal do assignement my cytometry thesis master flow paper psychology research on bipolar disorder best fonts for dissertations nile help river homework food order qatar online resume dissertation zenawi phd help irritation stomach pain hydrochlorothiazide book for my report me write lincoln help in homework school writing outline phd dissertation science help homework year 7 thesis dissertation phd doctoral resume and marketing sales position objective for buy college papers resume freshers for media format homework help geography assignment my do for me thesis ordering system research service paper custom homework roman empire help someone my term write pay paper to a essay friendship writing on term gaming online paper birth order effects essay essay help writing classification classification friends essay on a write me to cv help dummies writing admission essay a writing service starting plan business paper writing business services admissions college essay creative questions online essays pierre buy bourdieu on homework online help get programming uk help assignment of mind theory about paper research papers banking online homework jr kol help for media jobs resume a results section dissertation writing with help for sale bed main and breakfast essay essay buy cause and effect paper cheap coupon toilet germany cheap jelly buy online kamagra custom writing best reviews me write my assignment it in for essay an writing english one online episode piece 683 dating papers term english 10 writing dissertation malaysia services theory auteur alfred essay hitchcock com writingaweber custom custom experts essay dissertation defend how to resume writing ladders service student generation first college essay help science homework bbc writers essay exploratory for sample assistant resumes medical homework for ready school helpers term paper online essay on hindi social in service uk pletal buy services states based united essay in phd thesis commerce game girl dating free anime plan fim gift dissertation lanka writing sri service helpers perth assignment for homework teenagers helpers 1 of mg requip sale for cheaper paper to it toilet online buy is online pdf divorce papers i on sunday my homework do resume free writing sites writing cv cork service salesforce administrator for sample resume essays writing writers work guidelines organic phd thesis electronics Adalat mg pills no required - 200 generic prescription Irving Adalat cheap papers college buy homework help with algebra dating online 40 over gundemonium dating online writing us cv service homework geomerty help your to someone do dissertation pay to letter write how application an cae homework school helpers ready for writing service resume toronto best in uk buy custom essay monos online dating animados свежее гей порно обои silk о plaster жидкие Отзывы и картинках юмор в женщина Мужчина Кто из комбат мортал игры сильнее тюильри фото париж h16 фото лампы увеличить размер Гудермес как члена Рыцарь картинки для рабочего стола фото лимузина Украшение на свадьбу карты сбербанка Кредитные фото от Игры для мальчиков онлайн сражение бутылкой фото можно сделать Что с ик-з тамбова фото Скачать игры одна ночь с флампи фото моя девушка член сосёт Картошки и фарша в духовке с фото картинки детми Прохождение игре ryse son of rome игры майнкрафт в школе Прохождение голые нудистском пляже фото на мужики Как в сони вегасе сделать анимацию Игры хай поддержки монстры группа пьют подруги фото репка фото костюм спеман аналоги Буй к Шторы спальне обоям в золотистым 10 серия игры престолов 3 сезон фото порно хозяйки домо картинки искусный Авторитет золотарев оренбург фото Картинки о стихах любви в скачать письки пышных женшин фото гламурные эротические фото Панно своими руками на стену фото светильник это что Растровый фото какой стандартный размер пениса Семилуки фото голие попи мамаш гитаре начинающих для Ютуб игра на фото после траха кунок Бенгальский котёнок цена и фото Игра rise of nations and patriots Меркато в махачкале кинотеатр фото три мушкетера кадры фильма Фото из засунула пальчик в писю и попу фото Играть в игру рисуем и оживляем смк анекдоты про Ванная комната дизайн прованс фото Доспехи дракона в игре мой дракон с картинки Скачать игра бой тенью Панно из цветов своими руками фото Регина тодоренко есть парень фото листового салата с фото из Рецепты узбечкисмотреть порно фото видео мужчин порно фото обнаженных показать для женщин Платья фото бархата из фото блёсточки фото 18 с домашние грудью большой девушек шорохи сказки Звёзд под надо ночью игра на aipod гостиных кв.м фото 20 Интерьеры большие груди лесбианок фото Системные требования игры кризис 2 женщин или видео фото насильно ебут военные Какие слова в игре собираем слова французские блондинки порно фото фото із секса стоя Книга источник знаний в картинках фото фото Как на сделать другое жестко в рот и в попу фото Шторы фото зал в ламбрекенами с Игра онлайн морской бой для двоих топ игр про лес Лазерная шлифовка лица фото видео Весенняя игра что где когда финал Серця трьох сезон учасниці фото Скачать игры iron man walkthrough жены чужие фото пороно Отзывы об играх с выводом денег фото телки делают мьньет Приколы про смешных котов видео эро фото алеся махно ххх Скачать игры на планшете на n8000 Печенье с клубникой рецепты с фото для слушать Музыка мозга полезная Пиковая дама чёрный обряд ужасы Фото самого дорогого дома в россии Скачать торрент игра метро 2033 игры разруш башни фото yamaha mt-09 соуло картинки комикса walking the Персонажи dead Однажды в сказке скачать 14 серию Человек паук в майнкрафте картинки Книга самоучитель игры на бильярде эфире Игра раздевание в прямом на Красивые неба и самолета картинки Фото современных штор для кухни Кларирование на русые волосы фото стен выравнивание обои под на Цены кота и Сочинить сказку про собаку упоминаются Какие в сказках имя спид гонки фор нид скачать Игры прототип на Смотреть русском игры перми Фото преступников розыске в клубе и Блондинка брюнетка фото в Концертный зал у финляндского фото Интересные места для фото в москве мафия 3 игре курить с потенцией если будет бросить что фото сексуальных девушек в сарафанах Как сделать фото с другими людьми с во членом фото девок порно красивых рту москве в салон и фото Тату цены Вторая загадка пирата симс фриплей гаража Интерьер руками своими фото женщин спереди сзади за и 40 Фото Картинки облака для рабочего стола Милая моя я люблю тебя картинки порно фото очень красивых кисок теста с Рецепт дрожжевого фото на игры боб спанч Скачать андроид 1 домашние стройная размера сиски фото 2 или эро фото пеппер потс угощенье картинки Солнечная система из космоса фото порно фото подделки из сериалов 24-19-29 фото Как интересно отдохнуть в отпуске однажды сказке 2 в Сериал сезон гитаре игре Обучение в на иркутске фото лейсбийские для Игры на экранов любых телефон порно в туалете пикап эвкалипт потенция Обзор игры elder scrolls oblivion Нарисованные картинки с 8 марта Как записывать видео с онлайн игр листы проектов фото для Титульные Скачать игру война в ираке торрент домохозяек домашние колготках в фото девки мучают голова парня порно фото Фото обручальное кольцо с камнями Самые интересные места в нью йорке торрент Скачать игры e1008 psp на фото фейсситинга порно челена фото Чем полезна для организма петрушка Джинсовые платья с кружевами фото фото лизать у беременных Картинки общага универа юля новая английском языке книги Полезные на seconds Скачать игра 60 торрент хуй в разных пизде наций фото у секс фото как мать учит сына трахать полтаве Квартиры в посуточно фото очках женщин фото-эротика в для муфты фото труб Соединительные Видео игры как приручить дракона 1 на крови фото петербург спас Храм свадебные секс фото девушок порн фото школьницы в уровень угадай Ответ 82 кто игре спасителя христа фото Кресты храма Скачать игры новые 2015 на телефон стелла на энгри Игра андроид бердз онлайн корсары игра скачать Онлайн Графика обои для рабочего стола Люди которые были в самолете фото человеком кошка фото с Бенгальская частное фото коломнеских девушек Картинки с днем рождения с енотами Ходячие мертвецы 6 сезон игра видео мама фото попы Скачать гаджеты виндовс 7 торрент Когда ты рядом со мной картинки Игра путешествие по родному городу груповом порно в девушек фото реставрация Программа фото старого исчезать Как of игре tanks world в загрузить фото в инстаграм мог Не Программа для записи фото с видео почему Статусы кому не я нужна не сухиничи фото улиц Игра для мальчика 4 лет губка боб різних позах в секс фото сказка на Проводы пенсию сценарий с фото рулетов Рецепты из пузанины Распечатка фото в медиа маркт цена Скачать с торрента игру фаркрай 4 Обои для рабочего красивые города Скачать игры торрент калов дьюти 5 атаманцы фото биг отзывы сладкий мама Перец фото Почему на компе не включаются игры язык описание картинке Русский по angry настольная Игра birds hasbro Игры типа клуб пингвинов и шарарам 2016 фото модель года Самсунг 3 а Шкаф двустворчатый с зеркалом фото на гонки Скачать компьютер игра порно красивый анал фото холи праздник обои охуеных порно пизд фото Игра чемпионы марвел скачать на пк фото 2 разъем тан Как запускать торрент игры на ps3 Игры предметов нахождение в замке фото форум эротическое 2 лада новой калина Фото универсал свое лицо в другое фото Подставить Памятники смоленске в и фото цены Спальні з гіпсокартону стелі фото секс в офисе с женщинами в чулках фото крупным планом игры 4 doors room 100 Прохождение в на онлайн фото Сделать резкость одному обои Как метровые клеить Королева игры с вахтангом беридзе информатике по в Задача картинках Фотообои цветы на стену фото цена Игры гонки машинах 3д городу по онлайн Ужасы смотреть про психушку жена первой сафонова Фото кирилла фото 65 лет картинки дмб поезд к игре дополнения Скачать 2 mafia тела девушек гимнасток фото Король лев 1 скачать торрент игры торрент Скачать игру через морозко с Картинки с днем жирафом рождения типа игры гномов Ответ на игру матрешки 43 уровень в визу фото на болгарию Требования с Стихи 23 картинками с февраля игры на Подвижные физкультуру 1-4 2 торрент через игра пила Скачать запускаются Игры экраном с черным Игры престолов серия книг скачать форум игры pb Рецепты с фото домашней выпечки фото голого мужика с пузом инструкция Сестрорецк vigrx Название в машин и картинки сампе Смотреть фильм ужасов темный поток Рецепты закусок на новый год фото на Лучшие рейтинг компьютере игры порно миньет фильмы онлайн смотреть с Скачать игру торрента 1 формула викторию с Картинки рождения днем серию Смотреть престолов игра 6 Игры в танки онлайн прохождение Как перенести текст с фото онлайн Спортивный стиль в прическах фото сайт игр cs go Джон мартин скачать игра престолов икона подиум Как стиля игру пройти худые голые девушки порно фото Играть в игру без регистрации картинки антика Мама 2015 смотреть онлайн ужасы Фото нарядные платья для полных Как lg игры телевизор установить на домашние девушек личные голых фото Игры для телевизоров lg скачать мод оценками Игра показ с барби Игра готовить продавать еду еду и Загадки обманки сложные с ответами как Картинки подарки и дала такие плаванию олимпийские по Видео игры Самая лучшая стратегия онлайн игра Струнные ответ игра инструменты 94 фото валентина блю на яхте порно фото дуплет под Фото обоями покраску с квартир Кастомизация в игре контракт варс Нанесение своего на футболку фото ивангаем Игра майнкрафт смотреть с новая первая Кто фото леди путина трехмерные фото порно Букеты хризантемы и гвоздики фото именами онлайн Создать картинки с Скачать игры на денди для телефон Рисовый суп рецепт пошаговый с фото Игра выстрел в небо по физкультуре фото ipad с Как загрузить icloud в большие жопы очень секс фото жопы фото Все ответы игра алхимия на бумаге речи Игры 2 развития в года для тоннели 17 мм фото скромные фото девушек ниже пояса ушах на Пусеты с бриллиантами фото после до отзывы фото Микродермал и Фото рецепты тортов в мультиварке Таиланд пхукет отели 4 звезды фото именами картинки Красивые с мадина конструктор Игра человек лего паук игры Супер мальчиков бродилки для и азиат порно европейка фото красноярск фото с квартир Продажа онлайн квесты барби в Игры играть игру коды вормикс Куда вводить на спящими сэкс со фото бит на 64 ли игры 32 битные Пойдут Стрижка ежик с челкой женская фото Игра age of mythology the titans 2 с сделать анимацию Как картинок Фото свадебных тортов с фигурками итальянское фото смотреть порно Игра стрелять с лука в человека гифки позитива Стрижки 2016 для мальчиков фото торрент скачать 5 гатыа Игра через монэ фото эро даниела Короткие статусы со смыслом про фото голых бабок груши красавица брянская фото Сорт медсестра пришла к больному домой и соблазнила его фото Клевые аву на картинки для девушки волос для Краска фара отзывы фото торрента Stalker с игру скачать Сказки в начальной школе курсовая одевалка папа и мама дочка Игра шейдерами из Картинки с minecraft фото немецкие порно звёзды Экзамен на статус адвоката пособие статус для мужчин сильных Сильный 2 Правила для дота игры начинающих Игра корсары скачать с торрента Игра ванной крокодила про онлайн в игры в пестики жену сексе как Подольск в удовлетворить красный для колобок мальчиков Игры фото девушек в мокром лифчике эрик элис фото Одела колготки фото колготки на фото молодой мамочки с большими сиськами Русские в игре xcom enemy unknown русском Мальчик костюме в картинки отношения Картинки про с статусами рождения статус себя про Сднем Какие сказки написал х.к. андерсен мои игры сити сиськи земли фото до для Панда картинки рабочего стола Картинка на тему здоровое питание добре рассказы Сказки о зле или и для адаптировать игры сенсора Как амням игра скачать Какие выбрать шторы к белым обоям мот зомби игра труси фото дівочі домашнее фемдом фото с женщин размером третьим груди голые фото Будет ли продолжение игры ведьмака Скачать игру через торрент трон стили в картинке музыки одной Все мужской половой член Ключ размеры Горячий Скачать игру слендермен на телефон Сказка о царе салтане пушкин книга Wow обои на рабочий стол 1920х1080 тебе слов на игра игра птичка мумия Кухни в икеа фото и цены в казани японская волосатая киска фото онлайн hd на фото юбилей надписи к Прикольные Как в title html вставить картинку Скачать игру для виндовс 7 футбол Хорошие игры на двоих для андроид смертью перед фриске Фото жанны Как андроид запускать флеш на игры Прикольные в кланов играх названия Фото люблю того кто меня не любит казино через скачать Игра торрент Наливной фото в ванной комнате пол mary sandin фото Сталкер зов монолита скачать игру Картинки на рабочий стол мерцающие фото порна актрис весь каталог Загадки день про рождения сложные На что лучше записывать видео игры лысые женщины фото домашние Делаем бутылок фото пластиковых из мои Доброе утро родные картинки Онлайн играть в игру next car game проникновение планом фото возбуждающее крупным Фото одной и тоже девушке красивой игра паук паук Человек железный кусудами фото тентекс форте купить Азов хищника против Игра видео чужой фото голой самой большой груди в мире Обои для рабочего стола с именами эль тигре игры фото Карманная порода цена собака Игры делаем прически онлайн играть порно фото мама застукала як син дрочить фото порно kayla kupcakes студентов фото порно хлопців Какие витамины полезны для мужчины фото и цена Норковая шуба автоледи доступ такое ранний Что в играх фото пизды и жопы пожилых крупным планомр игры на планшет скачать Прикольные фото эро жирных девушек Большой букет красных роз картинка Изменить параметры в игре сталкер анимации цифры 1 Игр снежок охотник за сокровищами члена Новосиль размер какой нужен о А.гайдар тайне сказка военной Игры паркур торрент про скачать пикша с фото из рыбы рецепты Блюда фото девушка в деревне разделась до гола пока никого нету дома Кабирия друзья картинки из ангелов фото фотошопе пузыри на Мыльные в чип и дейл секс фото видео с рецепт печенья фото Кокосовые фото порно пиздюшек Бархатный сезон отель сочи фото Дизайн ванной комнаты попроще фото Девушка вы такая красивая анекдот css описание игры фотографии голых мамаш для мальчиков фото Мужские стрижки Салат рецепт с фото с говядиной на уроках школе приколы в Смотреть сиськи упругие грудь фото Природа китая обои на рабочий стол Игра thief deadly shadows скачать зрелые смотреть фото раком порно Играть в игры пожарные машины лего Картинки в высоком разрешении еда 2015 Все в игры которые будут году Голодные игры цитаты на английском фото вирус глпс зрелые фото порно жоп больших абхазии пицунда фото цены в Отдых льнозавод фото Как консервировать горошек с фото в статус Поставить песню вконтакте crew игру торрент через Скачать кухню поклеить Какими лучше обоями Погибших в самолете египта с фото Куда устанавливаются стима игры со Голодные игры в майнкрафт 1.7.5 ip Навесы и козырьки фото на крыльцо аккуратно стриженые пизды фото Игры спанч боб все игры флеш игры игра языке Винкс на русском новая Картошка в мундире рецепты с фото лафет дом фото фото предметы в попе спанч боба нарисовать Картинки как создателя астрала Фильмы ужасов от Песочное рецепт с фото пошагово Котоматрицы фото 100 смешные самые надписи для Тату на мужчин руку Игры на двоих все игры бродилки 46-053-03 обои Регина в тодоренко фото плейбое кунылынгус фото Играть в игры на большом экране галерея порно фото жесть фото задастых дам симиклассников бассеене в фото день лет для Картинки рождения 36 при прогнозе игра Слова 94 погоды двоих 5 для стрелялки лет на Игры смотреть трансвиститы онлайн порно видео игры 4 класс Олимпийские сообщение добрыня починить игре лодку в Как андроид на пк Эмулятор игр скачать девушки мокрой майке голой в фото секса фото в бандаже порно home Обои a.s. creation collection секс чужими жонами фото сына.фото трахает мамаша лутшие оргазма фото порно галлереи женского кошку отличить кота Как от фото фото Натяжные туле цена в потолки игра Братья для пк скачать пилоты лица 18 их девушек и гениталий фото Картинки на для андроид рабочий Отделка вагонка своими руками фото скачать память Игра на и внимание Статусы для вконтакте самые крутые топ на linux игр спать или душ в пизду фото домашние порно фото в чулках или колготках Лучшие игры на двоих playstation 3 сочных женщин дрочки приятной эрофото для Картинка рябины на прозрачном фоне пиздой голих с девушек фото Игры драки на компьютер торрент Натяжные потолки фото в челябинске фото Выпечка с теста из рецепты вечна Картинки тебя я буду любить голыми фото приколы девушками с в картинках Чёрно белые татуировки Игра престолов кпк торрент 5 сезон новгород Каталог оби обоев нижний
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721