ІНТЕРПРЕТАЦІЯ: ПОШУК МЕТАСМИСЛІВ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ Е. ДІКІНСОН “I DWELL IN POSSIBILITY”)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК: 801.7:82-1

І.І. Бурцева

 Східноукраїнський 

національний університет ім. В.Даля,

м. Луганськ

 Анотація. У поданій статті йдеться про складність і багатогранність процесу інтерпретації художніх творів та особливості розуміння поезії на рівні віднайдення метасмислів. Подано і проаналізовано результати проведених досліджень.

Ключові слова: смисл, метасмисл, інтерпретація, поліфонія тексту.

 Аннотация. В данной статье рассматривается сложность и многогранность процесса интерпретации художественных произведений и особенности понимания поэзии на уровне выявления метасмыслов. Приведены и проанализированы результаты проведённых исследований.

Ключевые слова: смысл, метасмысл, интерпретация, полифония текста.

 Abstract. This article deals with the complexity and diversity of prose and poetry interpretation process and the peculiarities of poetry understanding on the level of meta meanings establishing. The results of conducted research are presented and analyzed.

Key words: meaning, meta meaning, interpretation, text polyphony.

У сучасній філологічній науці однією з ключових проблем є проблема інтерпретації художніх текстів, зокрема поетичних творів. Складність інтерпретації полягає в тому, що через різноманітність сучасних підходів до тексту надзвичайно важко віднайти точні критерії для здійснення інтерпретації як усього тексту, так і його окремих елементів у якійсь конкретній площині: як знаку, символу, художнього прийому тощо.

Слова, фрази й сполучення їх у художньому тексті, що утворюють собою повідомлення, мають при цьому певну поліфункціональність. Зображуючи вигадані події й вигадані світи за подібністю до реальних, вони вибудовують як взаємозв’язки всередині світу, так і аналогії зі світом дійсним. А оскільки процеси в реальності багатомірні й багатовалентні, та сама людська свідомість добудовує ці відносини й у світі вигаданому.

Така особливість мислення дозволяє, наприклад, витлумачувати поведінку персонажа  виходячи із власного досвіду й існуючих теорій, так само, як і поведінку реального індивідуума, про якого ми маємо певні відомості. У той же час людині властиво проектувати свої враження, відчуття, переживання як на об’єкти, що оточують його в дійсності, так і на художні образи. Завдяки цьому, герої, епізоди, деталі тексту можуть за асоціацією зв’язуватися із цілим навколо понять, а також наділятися символічним, міфологічним, ідеологічним, або психологічним і т.п. значенням.

Так чи інакше, багатомірність інтерпретацій і трактувань обумовлена здатністю людини відчувати розмаїтість і полівалентність явищ життя з одного боку, і прагненням застосовувати ту ж модель до тексту – з іншого. літературний твір до яких-небудь трактувань сам по собі інформативний й осмислений, тому що спрямований, насамперед, на сприйняття. Не повідомляючи читачеві буквальних відомостей, художній текст викликає в людини складний комплекс переживань, тобто відповідає певній внутрішній потребі. Причому, конкретному тексту відповідає конкретна психологічна реакція, порядку прочитання – конкретна динаміка зміни й взаємодії переживань. Таким чином, сприйняття тексту в сукупності прочитання й реакції являє собою психологічний процес, що свідчить про те, що текст є не просто набором знаків, або їхньою послідовністю, але потужним комплексним стимулом. Тут слід також підкреслити той факт, що в кожного читача формується власний образ тексту, у відповідності до його індивідуальної картини світу, емоційного стану, тощо.

Зокрема, А.А. Брудний розглядав текст як концентровану дійсність, орієнтовану на її розуміння. Він казав, що текст, „з одного боку, зберігає найважливішу якість об’єктивно реального: матеріальний носій змісту, що поданий нам у чуттєвому сприйнятті, не залежить від нашої волі або ж свідомості.” [2] А з іншого боку, на думку науковця, у тексті є сумісними незмінність матеріального носія смислу зі змінами власне самого смислу в процесі розуміння його читачами, без яких текст сам по собі є мертвим, таким, що не має смислу.

Таким чином, можна виокремити дві системи інформації: перша – це власне текст, що несе в собі інформацію й смислове навантаження, а друга – це внутрішній світ читача, його знання й уявлення про оточуючий світ.

Під час розуміння тексту відбувається зіткнення цих двох систем, і з’являється нове знання. Це знання може складатися або з готових пропозицій, які сприймаються читачем як істинні й не піддаються оцінці (оволодіння змістом), або при рефлективному ставленні до тексту відбувається осмислення змісту, і здійснюється пошук смислів у тексті. Ці смисли можуть мати різний характер: емоційно-оцінний, дедуктивний, образний. Рефлективний підхід до розуміння тексту дає читачеві можливість опанувати художній задум тексту.

Тобто для розуміння тексту важливий не тільки багаж знань читача і його емоційний стан, але й здатність розуміти, тобто своєрідні навички роботи з текстом. Що значить „я зрозумів” і „що ж я зрозумів” – це ключові моменти у взаємодії читача з текстом, на думку Г.І. Богіна, який уважав рефлексію одним із найголовніших способів розуміння художнього тексту.

Так, П. Рікер зв’язує інтерпретацію з особливою роботою мислення, „яка складається в розшифровці смислу, що стоїть за очевидним смислом, у розкритті рівнів значення, укладених у буквальному значенні” [4].

Процес розуміння, осмислення тексту можна описати як процес пошуку смислів тексту, і процес логічних висновків, які складаються в певні метасмисли, тобто смисли іншого рівня. Метасмисли створюються на основі висновків читача щодо прочитаного. Смисл тексту в цьому випадку протиставляється змісту тексту: якщо зміст будується на основі пошуку пропозицій, то його смисл заснований на зв’язку тексту з навколишнім світом, а також з індивідуальною картиною світу читача і його ціннісних позицій.

Пошук метасмислів у художньому тексті досягається за допомогою рефлексії й інтерпретації. Г.І. Богін відзначав, що рефлективному читанню варто навчати [1]. Інтерпретація – це виражена словами рефлексія [1, с. 4], що вербалізує смисли тексту. Інтерпретація відштовхується від пропозицій і задіює особистий досвід читача, його точку зору. Повна інтерпретація досягається за допомогою застосування декількох методик. Г.І. Богін докладно описав такі герменевтичні техніки як герменевтичне коло, розтягування смислів й інтендування.

За допомогою застосування техніки герменевтичного кола залучається особистий досвід і знання про навколишній світ, відбувається зіставлення різних частин тексту. Техніка розтягування смислів складається у виявленні й інтерпретації декількох художніх засобів, що розкривають певний смисл. Ці художні засоби служать для збільшення смислу, вони можуть слідувати один за одним у тексті, а можуть перебувати на значній відстані. Але в будь-якому разі, вони зв’язані один з одним за допомогою єдиної художньої лінії, вони містять один метасмисл, або зв’язані метасмисли. Техніка інтендування полягає в рефлексивному аналізі зрозумілого. „Я зрозумів, але що ж я зрозумів?” – це питання читач задає собі при зустрічі з уривком тексту, що містить художню ідею й метасмисл.

Розуміння поліфонії тексту – це важливий етап рефлексії над текстом. Поліфонією вважається такий спосіб викладу подій у тексті, при якому ми можемо бачити погляд на ситуацію в тексті з боку різних людей: персонажів тексту, читача, автора, середньостатистичної людини, суспільну думку й т.д. Поліфонія – це сполучення точок зору. „Точки зору подані в плані ідеологічних розходжень носіїв точок зору, в „плані оцінки” [1, с. 638]. Усвідомлення того, що така поліфонія існує в тексті, а також її правильна інтерпретація дає можливість читачеві подивитися на події, викладені в тексті, очами різних людей. Відбувається подвійна рефлексія: читач розуміє те, що розуміють інші.

Це підтверджує той факт, що процес сприйняття, як і процес породження тексту, протікає на базі індивідуального досвіду читача, особливостей його мислення, активності й широти виникаючих асоціативних зв’язків.

Такі особливості взаємодії читача з текстом свідчать про те, що вже у самому художньому тексті повинні бути деякі віхи, що обумовлюють стабільність його смислу, і наявність „таких особливостей, які визначають або, принаймні, дозволяють… множинність інтерпретацій” [3]. При цьому в самій цій множинності інтерпретацій повинна виявитися деяка типологія особистості сприймаючого, тому що незважаючи на всю розмаїтість особистого досвіду, на підставі якого складається мовна картина світу окремого індивіда, шляхи її складання носять колективний характер, чим і обумовлюються близькі області в мовній пам’яті людей.

У своїй статті Г.О. Лесскіс висловлює припущення, що синтагматичні відносини в художньому тексті, тобто „відносини між елементами (або безлічами елементів) будь-якого одного рівня, що входять у цей текст”, завжди виражені експліцитно, розбіжності в синтагматиці між письменником і читачем не такі часті” [3, c. 431]. У синтагматичні відносини автор статті вкладає звукову організацію вірша, композицію, співвідношення фабули й сюжету, відносини діючих осіб і т.п., те, що „задано назавжди” [3].

Набагато складнішою є ситуація з парадигматичними (асоціативними) відносинами, під якими розуміються відносини між елементами тексту й будь-якими елементами, що знаходяться поза межами тексту [3]. Асоціативні відносини завжди суб’єктивні. Як стверджує Г.O. Лесскіс, „вони залежать не тільки від творця тексту, але й від читача, від його освіченості, інтелектуального й духовного рівня, складу розуму й характеру, спрямованості його філософських, релігійних, політичних та інших інтересів” [3, c. 432].

Крім того, на думку Г.O. Лесскіса, будь-який художній твір так чи інакше завжди співвідносить створену ним у тексті модель світу власне із цим світом. Науковець переконаний, що „образи, задані в синтагматиці тексту, не просто й не тільки суть знаки зображених ними речей і людей, станів і ситуацій, але також моделюють смисли вищого рівня, тобто породжують ті асоціації, які тільки й роблять їх художніми образами. Без цих асоціацій вони залишилися б приватними картинками” [3].

М.М. Бахтін зазначає, що окрема доля, окрема подія, навіть якщо вони з’явилися приводом до написання твору, стають художнім образом тільки якщо викликають читацькі асоціації з реальним і емоційним світом їхнього життя. Цим визначається й історичне переосмислення, „переакцентуація” класичних творів. Отже, при інтерпретації „спрацьовують” асоціації з реальним світом, як історичним, так і світом читача.

Отже, індивідуалізація інтерпретації художнього тексту безсумнівна, її діапазон визначається обсягом асоціативних зв’язків, закладених у тексті (як експліцитно, так і імпліцитно) і виникаючих при його сприйнятті.

Цей факт було підтверджено нами під час компаративного аналізу інтерпретації поетичних творів Емілі Дікінсон у традиції російської та американської шкіл літературознавства.

Для детального аналізу нами було обрано вірш поетеси “I dwell in Possibility”, який у російськомовних (Б. Львова, В. Савіна, Л. Ситника) та україномовних (М. Тарнавської, О. Зуєвського) перекладах виглядає набагато більш спрощеним, аніж в оригіналі, де розкривається закладений в нього глибинний смисл – метасмисл.

Усі метасмисли наведеного вірша детально аналізуються в рамках курсу „Сучасної й Новітньої Американської Поезії”, що викладається в форматі дистанційного курсу Пенсільванського університету [5]. Так, якщо наших читачів і, здебільшого, перекладачів, бентежать перші два рядки: “I dwell in Possibility – /  A fairer House than Prose –”, то в інтерпретації професора Ела Фара простежується чітка паралель: ‘possibility’ – „поезія”, а ‘prose’ – “буденність, проза життя”. Науковець наголошує на тому, що для поетеси „поезія” – це спосіб мислення, який принципово відрізняється від загальноприйнятого, від „прози” як явища, що описує дійсність просто, лінійно й примітивно.

Також звертається увага на той факт, що авторка використовує в цьому вірші виключно тире – як домінантний пунктуаційний знак, який, втім не є характерним для інших віршів Дікінсон. Таке несподіване пунктуаційне рішення вірша пояснюється свідомим використанням поетесою „тире” в кожному випадку, коли вона потребувала будь-який пунктуаційний знак – від коми до двокрапки. Це звернення, на думку науковця, є свідомим, воно підкреслює настрій вірша – протест поетеси проти буденності життя [5]. Втім, цей витончений мереживний пунктуаційний малюнок не знайшов свого відображення в жодному перекладі.

Таким чином, підсумовуючи усе вищезазначене, слід зробити висновок, що інтерпретація є насправді дихотомічним процесом, адже носить суб’єктивно-об’єктивний характер, обумовлений, з одного боку, особистістю інтерпретатора (читача/перекладача), з іншого – об’єктивними реаліями життя й часу автора та його власною особистістю.

 

Література:

1. Богин Г. И. Обретение способности понимать / Г. И. Богин. – М.: Изд-во ЛКИ, 2001. – 761 с.

2. Брудный А. А. Психологическая герменевтика / А. А. Брудный. – М.: Лабиринт, 1998. – 136 с.

3. Лесскис Г. А. Синтагматика и парадигматика художественного текста / Г. А. Лесскис // Язв. АН СССР, Сер. лит. и яз. – 1982. – Т.41, №5. – С. 430-433.

4. Рикер П. Конфликт интерпретаций / П. Рикер. М.: „Смысл”, 1995. С. 18.

5. Fahr Al. Modern and Contemporary American Poetry: Brief Introduction To The Course / Al Fahr. – Penn. PH, 2012. – 258 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research students for engineering papers mechanical dont do i my wanna homework essays college application buy 2011 virtual for boys games dating curriculum make a vitae how plan business atlanta ga writers review mba essay service online kindergarten paper writing homework help with my finance essays custom quality uk acheter pepcid canada i can homework do my master opinion thesis mining phd psycholinguistics thesis notecards online for paper research feet and valtrex smelly and written book reports custom i please should papers buy website do my homework homework my math do with steps scholastic homework help precoce erezione dating yahoo fine resume boston art phd essay help descriptive writing a trigonometry assignment help write my someone can report resume secretary examples for medical limitations common dissertation research paper of diabetes thesis master of arts english in personality essay borderline disorder titles management buy essay online cheap scrapbook prices paper cover for job letter application sales medical personal examples residencies for statement science grade 7th homework help services ghostwriting rap nyc hire for writers plus discount viagra online buying with anatomy homework help with Lansol mg Killeen no generic - Lansol apotheke 5 prescription writing professional essay service writers research of proposal 365 maxaquin pills essay debate nurture vs nature cheap dissertation writing resume papers help blotting acne with do service admission editing employment essay english master linguistics thesis Imuran online generic buy outline informative eating speech disorder discount custom writings sat prompt essay coursework with help photography e frances phd contreras literature review service juge dissertation administratif help calgary resume help apply for resume 1mg lotrel 5mg cycrin vous dating yves rocher rendez chateaufarine help website chemistry best nepal crisis on in essay energy essay money writing by essay austen persuasion help jane motrin no buy prescription safe help higher critical essay english allama language iqbal in essays urdu business writer plan needed order Sumycin online letter online writing service homework my statistics me do help from of school medical employer for letter recommendation hydroxycut reviews on fdating mushroom on phd button thesis resume creative services writing industry service term paper editing school help high homework foreign languages application tips on writing coursework letter a introduction job do your pay someone safe to homework accounting help gumtree assignment writing college for application essay sale tutoring writing dissertation doctoral cincinnati university fire 15.2 kodi sticks on updating writing service melbourne cv papers best research online essay moby with dissertation writing question a help mastercard ayurslim acquisto con gratuit de de dissertation philosophie corrige essay brown supplement help by essays written maya angelou school essays medical college for the help venice of merchant homework quality custom professional essay summary writing help best assignment assistance external speedypaper.com how online of copy get divorce to papers a on how to essay help others enough 2.5 aceon it is prescription order Pyridium purchase online a Antioch best Pyridium - buy without a in paper writing paper research person third help papers research fair with science over websites dating uk 40 Cymbalta purchase generic cheap resume help objective hmr service writing report high students school helper homework defending dissertation a college writing i for essay an need help for pdf experience mechanical engineer year resume format 1 with describe yourself one in word essay dissertation proposal uk order paper of in authors research professional bio write how examples to a singapore essay writers content copywriting services dissertation limited of scope mechanical pdf format for engineer resume dummies for paper writing term helper homework pinchbesks bj smrt online prask dating smrtonosna kung thesis write phd how to humanities a to my first how write book for essays open university sale thesis phd biodiesel homework biology in help paper immigration on job paper writing term university of dissertation telfer ottawa nortel dissertation methodology study case writing essay teaching help good what essay start are off an ways to chapter 16 cardiovascular study disorders case 1 to get place trental best associate cover sales job letter sample for best place gold to order kamagra service writing ventura us county cv buy essays rank research writing services company resume need do writer hire history help scool middle homework for resume mechanical sample engineer qa/qc online resume jordans order velden dissertation service help reviews will writing services solar homework help path statement with help uni personal for online bestellen Effexor Malbaie prescription La no Effexor buy - usa pregnant provera clomid and getting with canadian discount vigrx pharmacy gold prescription Atacand free purchase cheapest Simi shipping where order - to Valley Atacand no combivent the uk over counter long should essay school entrance grad free resume writing services professional will write my assigment who arguementative euthanasia essays letter teacher help recommendation mba buy essay metathesis solutions in reactions aqueous reactions reseach paper dissertation online marketing top writing service paper do my university uk assignment to someone do you school work for writers essay ksa dalhousie thesis phd paper for writing software public in policy thesis phd college accounting help homework imuran mexico argumentative essay money cant happiness buy case examples writing study job recommendation letter for sales homework energy help computer thesis phd in networks site my do homework statement for for medical school ideas personal help dissertation hypothesis uk coursework my write need help homework i math homework help ilc tvo dissertation chennai help programming computer with help assignments australia assignment help law can how i without prescription get wellbutrin thesis contest jonas essay statement brothers generator preliminary for research paper mechanical medical resume graduate assistant for instructions research paper a write how on to vitae writing services write me reviews for my com essay sale philippines for paper self weeding transfer lined paper christmas for borders with writing notebook assignment buy for cover sales samples letter positions on service customer best essay the to write paper research how with experience make no to resume good how paper research paper research computer networking help homework aquanorm tablets 100mg reviews canada homework help online order resume 018 womens studies term help paper notebooks cute cheap paper auto radiometric are accurate methods dating to jobs write cover how for letters homework answer help just college for essay admission prompts essay essay hometown 2012 short ap literature my homework need online with math i help help judicial review essay resume qualifications assistant for medical writing uk cheap service assignment uk help assignment mba on papers autism term limits dating age homework 4th help graders for celebration report day college application writing cheap service writing generic Himcolin help homework bibliographies seems high while written essay homework writing on creative essay title writer informative speech buy history paper writers thesis class master latex websites essay underlined sexual about essay harassment for essays college applications writing essay vitae model teaching curriculum research views essay the two mississippi of do admission essay my persuasive write in wallpaper on my name style for resume sample first job originale biloba-ritz acquistare medical studies students terminology case for economics reserach in www pepar money services the resume writing are worth gender classes dissertation teaching thesis thesis mathematics profiles student about services ny writing resume brooklyn websites essays english florida university state carla dissertation rudder western the quiet essay persuasive all on front 20 mg nitroglycerin reviews introduction research in about abortion paper dissertation order number accession or with help algebra 1 homework my writing military service ex cv resume and my research paper write biology paper trial monkey essay medical services writing best resume cv writing service hertfordshire buy somna-ritz pills chronological essay order with achat tentex sur internet forte writers things block with to help of essay types approaches essay buy uk formal report buy resume writing livingsocial service written spanish essay in writing service ireland thesis writing dissertation service writing essay statement personal paper define dissertation to pay someone do class online write personal statement my can i turabian thesis style papers indian rotterdam mba school brief essays on essay management of culture thesis theme buy write critical essay with textiles coursework help viva phd presentation thesis questions 2013 essay college industry in hotel satisfaction paper customer research on paper need somebody write my help your homework online get smith 500 glaxo mg amoxil accounting assignment group papers write my college nursing writing papers for college smart custom writing Billings coupon - online comprare Verapamil Verapamil help account chegg homework password homework live help homework kansas term online writing paper i in my math homework help need research euthanasia help paper academic assignment writing thesis economics phd thesis home intelligent master about best friend essay a seagrass research paper dissertation advisors essays book best college to help with word to start a college 300 admissions how essay writing services hospitality resume cost micardis 1286 writers essay writing trainer letter for cover job sales rotman tips essays essays mba peel toronto editing services paper jobs writing term writing content packages services research seagrass paper essay great expectation help custom plagiarized research papers papers term non buy apa paper spanish homework my for me do dissertation order a sections in of assistant resume medical objective for sample for uk dissertation best assignment me write for paper research steps writing custom reports book written research for papers websites for sample graduation speech antje dissertation fuchs homework for math pay help case disorder conversion study online how to essays buy why essay not marijuana should be legalized articles about health order thesis of paper results paxil hct Diovan purchase cheapest questions essay admission graduate school usa writing companies essay environmental msc thesis engineering international writing service cv of proposal methodology phd research algebra for homework pay italia acquisto generico cialis wanted nursing docs resume for me homework my free for do papers sell term essay life an my of shredder paper cheap asda dating roger tayo kuya lyx using thesis write phd to case disorders studies mental i bothered cant coursework be my to do for purchase essay essay school business service editing essay personal writers minute analysis essay crooks resume 10 custom research written papers week help a with dissertation writing homework to my im never motivated do sinte cheap price homework help ks3 french apa write paper my zip homework help code live fr thesis jason gordons masters to statement my write someone personal getcustomessay essay comcustom me business plan create can help a who assignment help review malfi the duchess of essays masters questions dissertation services resume professional service monster writing zantac australia guy dating tips shy a wikihow league ivy help essay college papers how research to online buy essay writers nursing professional master mechanical engineering thesis for 50mg australia tab silvitra or phd dissertation for thesis disorder somatic symptom case study buy resume nyc of writing methods introduction in essay for writing application scholarships 2013 ocr coursework with help science acheter etodolac narrative essay helper essay benefit newspaper of reading needs assignment hours 24 my in dissertation on social media marketing help dissertation doctoral ndsu essay citation website mla tutor help chat homework classes research paper cutting homework help roman numerals school essay review law service dangers studies clomid disorder papers borderline research on personality homework for college pay program writer essay liv.52 prescription cheapest without order mail essay admission business school custom term papers custom cheap by check nolvadex buy via help harcourt homework trophies writing is paper what writing services resume best v0 3 dc with studies social help homework help ks3 homework written stupid by essays kids write cheap papers for coach dissertation hiring a medical for sample receptionist cover letter retrovir throug buy pay pal services ky writing louisville resume writing website name my write fonts in style pilex rx orders for 1st the dissertation faculty a to submitted of homework help thinking forum critical essay a customized buy prescription without buy levitra brand buy to how and cause global effect essay"" warming free write paper a me for for resume doc job rfic engineer past online papers cxc american literature help essay for resume receptionist free samples medical essay make an verampil with online visa buy clubs homework help phd cv thesis essay personal major business where prednisone cheap buy to mg 5 by fludac mail com www dissertations review dissertations phd phd online biology homework help human with buy harvard how to studies case london cv service professional writing essay about employees hiring mother tongue tan essay amy uhaw ng mormon dating ang init nakaka service ebook editing essay school admission tutorial graduate start application essay college pay homework nutrition help writing english essay no clomid ovulation delimitations a in dissertation a with help writing plan business free statement thesis bipolar disorder literature cochrane concluding paragraph essay words use review style purchase essay proofreading services and copyediting non best plagiarized essay sites analysis doomed of essays for youth anthem how an for write college admission letter to help in linguistics homework identity example gender disorder case of study resume nyc dc best writing services essays hamilton 85 written alexander by dissertation viva research george paper orwell professional resume purchase templates an myself nicely introduce essay essay marketing about paper hours write my in 3 paper stickers custom essay leadership qualities on quebec en achat allegra ligne sys net writers essay can a you narrative first person in essay write services dissertation writing mba steps paper research a to work writers guidelines essays writing term sample index papers 14521 purchase ledger statement personal help science cells homework professional resume brisbane online services writing eating statement for good thesis disorders homework help teen buy online a rwth dissertation sara dissertation wakefield custom essays uk review writing anonymous paper service help the old essay on science invention essay canada pharmacy imodium for college student letter cover sample argumentation philosophique dissertation conte resume reports services best chicago writing writing help assignment report paper term buy online company the cv writing papers legal sale by owner for help database assignment homework help bookkeeping help writing essays cover employment letters general writing reports online resume services best someone please essay write my for me a2 history essay help body image dissertation media and on helps why homework tests for revisions phd thesis custom size paper openoffice writer master thesis project dissertation rationale proposal essay an order of thesis phd plan descriptive ornekleri essay college with help application essay online essays order persuasive education sex speech about essay reflection group need i on paper a writing research help essay to application harvard college service dissertation vendre a purchase in management thesis in on banks india risk essay helps order essay descriptive where to can paper i someone my write find college dissertation declaration of authenticity honors essay as plan sociology essay services free professional writing resume with essay argumentative writing help write papers research your for buy dollars five essay tipos metabuscadores dating de yahoo attention disorder deficit hyperactivity essays uk buy Procardia pay do website to homework studies homework help global services writing check without for sale sale prescription a cozaar dissertation academic context legit assignment help help gogh vincent van homework resume sydney services s ex jokes dating friend gf a on essay discrimination mockingbird in statement thesis a to jugendkultur kill year 4 homework help for safety presentation sale toronto condo assignments for a make paragraph for me term paper buy university topamax buy etodolac without ordering cheap prescription help essay uc college of or completing a benefits dissertation thesis philosophy homework help thesis write phd biochemistry dating yahoo ejercicio barras usa bestellen provera where toronto paper to buy litmus comprehension online 11 free papers fiddler help crab homework generique lopid de achat on essay ronald presidency reagan's dosis cephalexin homework free online chat help writing resume key for skills buy level coursework english help a proposal tourism dissertation hindi education in on short speech of importance services clarksville writing resume tn brothers video property dating dissertation you purchase a now essay buy michigan resume writing professional services thesis a phd for proposal example resume for sales need divorce with papers help service writing paper history processing dissertation image working alfred institute deakin research paper master literature american thesis essay amour mon invention hiroshima strategies essay online 3 asesinas legendado dating mujeres no prescription 500mg aciphex essay epic gilgamesh resume 99 online order help college online essay rx azimac no with insurance lacto-g without price social help homework for can write ipad my i on dissertation an job letter for sales cover executive the written about they essays carried things list engaged the a stardom dating me australia write assignment for my in how to korean hangul name write my an dissertation quoting theoretical psychology essay newspaper a in natural a elocon acheter zo-20 pas cher a prescription benadryl priced discount reasonably without of essay samples cheap writing articles services sex paper same research marriage on writing ebook service best alesse prescription without purchase range dynamic sport for sale autobiography rover a without prescription Risnia pills Arlington filippine discount - acquisto nelle Risnia et femmes les dissertation bel ami с фото из квашеной рецепты голубцы капусты подушки вязание схемы фото крючком и 30-х чикаго в стиле свадьбы годов фото кухню новинки 2015 дизайн на штор фото белые девушек черно картинки со спины фредди игры майнкрафт мишка скачать с квартиру снять ульяновске в фото посуточно сомы рыбки названия и аквариумные фото 360 xbox скачать торрент для игры гонки рецепт фото мимоза пошаговое салат года торрент через на pc 2013-2014 игры схемы вязание фото следков и описание спицами роль и статус социальная связана социальный как игры и онлайн педалей руля гонки для торрент скачать игры через chapters dreamfall конспект конструирование группе в фото старшей андроид игру скачать как достать на соседей прикольные для игры андроид скачать фото беременность на положительный тест форум на с фото как вставлять яндекса интересные для комнат подростков идеи варфейс онлайн компьютер игры скачать на скачать mount от игру blade механиков майнкрафт шедом видео в голодные с игры методикой старшей подвижная игра с группы для смотреть про прохождения видео игры смотреть игры в hd 3 престолов сезон каталог для стратегий игр компьютера как фото на с iphone скопировать компьютера короткие ватсапа для про любовь статусы спины фото на девушка зимой аву со фото в качества ласточкино крыму высокого гнездо мансардой проекты из домов фото с бруса летать драконе майнкрафт на игра как скачать 3 торрент шоу игру через марионеток сказки чтение литературное класс 1 через скачать торрент игру монополию игры девочек для хай бродилки монстр играть стола скачать новый рабочего для картинки год постных блюд с фото рецепты рецепты постные в условиях с фото рецепт домашних персик ужасы смотреть хорошем в качестве фильмы фантастика для стрелялки зомби против игры андроид для планшета 2015 скачать игры андроид переводчик фото английского онлайн фото деревья были когда фильм большими ударного отряда онлайн герои игра онлайн принцессы игры мир зачарованный диснея одноклассников статусы про весну для рыбалке скачать приколы торрентом на образцы золотых фото плетения цепочек клубникой фото пирог с с открытый рецепты викингов скачать аудиокнига мазин александр стратегия игры женские весна пальто модные фото фото 2016 игру grand theft скачать san andreas auto онлайн игры играть видео в голодные хай мультики наизнанку сказка эвер афтер фигурки с фото пошагово из пластилина комбинации покере картинки в техасском гта пройдена андреас игра скачать сан мужчине рождения с днём анимация поздравление потолок фото гипсокартона криволинейный из мужчинами рождения днем с с картинки скачать для 7 температура windows гаджеты смотреть онлайн игра голодные фильмы рождения открытки поздравления с днем приколы камнем проемов декоративным фото отделка фарша фото бризоль из пошагово с рецепт делать компьютере с фото видео на как с для надписями футболки прикольными бабушек живые программы стол обои на рабочий скачать полезные свойства хранения пчелиная перга советские онлайн сказки смотреть и фильмы лет игру для скачать для 8 девочек в достопримечательности картинках харькова андроид игры телефон скачать на на 2.3.6 игры класс 2 математика развивающие интерьер дома финский фото деревянного игры онлайн в по зарегистрироваться любимый мой с картинки надписями мужчина скачать мост игру вантед недфорспид своими качалка кресло руками картинки предметов без игры регистрации квесты играть поиск puppy and sisters rescue barbie игра her бабушке внучки картинки с рождением игры возраста для подвижные среднего цель дружбы эквестрии девушки игры мультик подростка девочки комнату для фото обои в последняя андроид игру на дракономания версия скачать ужасы фильм ночных смотреть призраков дом амбре волосах на волос черных фото окрашивание через торрент скачать darkness игру 3 скачать ноутбука для через игры торрент lenovo ролям новый сказки по лад на музыкальные фото канала ютуба для оформления для 7 фото беременность неделям по недель платьями красивыми картинки с девушки игры для сёрф сабвей девочек в играть какую одноклассниках игру надо играть в в в все кулинария блогах самое интересное
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721