ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ СЛОВА ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ПОХОДЖЕННЯ «ХИБНИХ ДРУЗІВ» ПЕРЕКЛАДАЧА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111`25

О. Г. Петришен

ДонДТУ, м. Алчевськ

 

 

Стаття присвячена питанню інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів кількість яких постійно зростає в українській мові. Розглянуто основні причини труднощів з якими стикаються перекладачі. Подано дефініції понять «інтернаціоналізмів» та «псевдоінтернаціоналізмів». Вказано, що це питання потребує уваги, аналізу та серйозного осмислення.

Ключові слова: інтернаціоналізми, псевдоінтернаціоналізми, термінологія, лексичні одиниці, взаємовплив мов, науково-технічна термінологія.

Статья посвящена вопросу интренационализмов и псевдоинтернационализмов, количество которых постоянно увеличивается в украинском языке. Рассмотрены основные причины трудностей с которыми сталкивается переводчик. Подано дефиниции понятий «интернационализмов» и «псевдоинтернационализмов». Указано, что этот вопрос требует внимания, анализа и серьезного осмысления.

Ключевые слова: интернационализмы, псевдоинтернационализмы, терминология, лексические единицы, взаимодействие языков, научно-техническая терминология.

  The article is devoted to the question of international words and pseudointernational words the number of which is constantly increasing in Ukrainian language. The main reasons of difficulties the translator is faced with are considered in the article. The definitions of “international words” and “pseudointernational words” are given. It is stressed that this question needs attention, analysis and serious comprehension.

Key words: international words, pseudointernational words, terminology, lexical unit, language interference, scientific and technical terms.

 

Нинішній етап розвитку міжнародних політичних, наукових, економічних та культурних зв’язків України із зарубіжними партнерами вимагає якісно нового підходу не тільки до вирішення непростих проблем співробітництва, а й до підготовки висококласних фахівців у сфері міжмовної масової комунікації, одним із напрямків якої є переклад англомовної науково-технічної, інформаційної та художньо-публіцистичної літератури на українську мову.

Переклад є комплексним процесом, оскільки для точної передачі думки оригіналу потрібно не тільки знайти відповідні слова, але й надати їм відповідну граматичну форму, а також звернути увагу на стилістичні чинники які не можна ігнорувати. У зв’язку з збільшенням міжнародних контактів і зростаючої інтеграції світового співтовариства з’явилась велика кількість псевдо інтернаціональних слів. Питання про «фальшивих друзів перекладача» привертає увагу багатьох лінгвістів, але детальне дослідження цієї категорії слів відсутнє.

Труднощі перекладу цієї лексики полягають в схожості форми слів мови джерела і мови перекладу. Проблемою “хибних друзів перекладача” займалися багато вчених – лінгвістів, а саме В. Акуленко, Р. Погорєлова, А. Аникин, Ю. Апресян, І. Арнольд, Л. Бархударов, С. Влахов, С. Флорин, І.Гальперин, І. Корунець, Л. Дайненко, Л. Тарануха, І. Жданова, Е. Вартумян, В. Золотогоров, В. Карабан, Л. Черноватий, В. Комиссаров, Я. Рецкер, Г. Тархов та ін.

Інтернаціоналізми як слова, приналежні декільком мовам, і “хибні друзі” перекладача як запозичені слова, що втратили своє перше значення і отримали нове, і у наш час продовжують привертати увагу науковців, не зважаючи на певну розробленість цих проблем у лінгвістиці, зокрема в аспекті перекладознавчому, а не суто лінгвістичному. Не зважаючи на те, що перші нібито повинні допомагати у міжмовному спілкуванні, бути “друзями” перекладача (їхня кількість в активному запасі більшості європейських мов становить більше 10 відсотків), а другі такому процесу заважають, їх “міжмовний” характер певним чином єднає ці дві групи слів настільки, що іноді досить важко провести чітку межу між вищезазначеними мовними явищами [5. с. 202].

Лексикон кожної розвинутої мови включає дуже велику кількість іноземних, за походженням, слів, груп слів і фраз і навіть деякої кількості речень. Ці лексичні і синтаксичні одиниці використовувалися мовою позичальником для того, щоб назвати поняття, до цього часу невідомі в них. Велику кількість запозичених морфем, лексем і синтаксем можна знайти в багатьох європейських мовах. Вони використовуються для того, щоб позначити поняття, що належать до різних сфер людської діяльності чи знань.

Перш за все звернемось до дефініції поняття інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів. До інтернаціональних слів відносяться слова, що були запозиченні з інших мов, – грецької та латинської, а також з сучасних мов ( загалом це термінологія: музикальна з італійської мови, балетні терміни – з французької, комп’ютерна та бізнес термінологія з англійської). Такі слова подібні за звучанням, написанням та значенням. Наприклад філософія – philosophy, інфляція – inflation, менеджер – manager[7. с. 15].

Інтернаціоналізми умовно розділяють на: а) соціальну і політичну термінологію, що включає найбільш вживані політичні, економічні, філософські, історичні, соціологічні лексичні одиниці (“audit”,” bank”,” constitution”,” parliament”, “party”,” president”,” barter”,” sophism”,etc.). Сюди також відносяться терміни, що позначають міжнародні юридичні, дипломатичні, численні літературні терміни (“drama”,” poet”,” metaphor”,” epithet”,”hyperbole”,etc.);

б) природно історичну, наукову термінологію (“physics”, “mathematics”,” genetics”, “chemistry”), що використовується не тільки в наукових, але також і у літературних працях, засобах масової інформації (“chemical”/”physicalreaction”, “genes”, “pneumonia”,etc.);

в) численні технічні терміни (назви механізмів і їхні частини “motor”, “carter”, “starter”, “accelerator”, “battery” ), так само як і назви різних транспортних засобів (“bus”, “metro”, “taxi”) і зв’язку.(“radio”,” fax”, “telex”,” telegraph”, “e- mail”, etc.).

Окрему підгрупу справжніх інтернаціоналізмів складають прислів’я, приказки, сталі фрази, що вживаються в їхній іноземній формі (тут домінує латинське, французьке, англійське, німецьке походження). Завдяки столітньому вживанню вони стали звичними словами, які відносяться до барбаризмів: “statusinstatum”/”держава у державі”, “repetetioestmaterstudiorum”(Lat.)/”повторення” – “мати навчання”, “finitelacommedia”(Ital.)/”настав кінець”, “daistderHundbegraben”(Germ.)/”ось де собака заритий”, “O.K., allright”(Engl.)/” усе гаразд”,”cestlavie”(Fr.)/ “таке життя”. Кількість цих інтернаціоналізмів є практично незмінною. Це тому, що ці ідіоми проникли в різні мови через схоластику, літературні і культурні джерела[6. с. 128- 145].

Взаємопроникнення лексики в іноземних мовах – природний і необхідний процес мовного розвитку. Взаємопроникнення слів відбувається з кількох причин. По-перше, з утворенням нового явища або предмету: разом з предметом часто приходить і його назва. Так з’явилися у нас такі слова як “combine”,” communicable”,” battery” та ін.

Інша причина – необхідність позначити деякий спеціальний вид предметів або понять. Наприклад, з появою готелів до англійської і української мови увійшло французьке слово “portie” – “портьє” (споконвічне українське “слуга” недостатньо ясно указувало б на сферу діяльності цієї особи) [3. с. 234-255].

Найчастіше потреба в назві предметів і понять виникає в різних галузях науки і техніки, тому серед науково-технічних термінів так багато іноземних. Від близьких їм за сенсом українських слів вони якраз і відрізняються суворою визначеністю, специфічністю значення. Якщо порівняти, наприклад, слова “трансформатор” і “перетворювач”:” трансформатор” – особливий прилад для перетворення електричного струму, а “перетворювачем” можна назвати і такий прилад і людину [1. с. 67- 72].

Псевдоінтернаціоналізми – це слова вихідної та цільової мов, які значною мірою збігаються за графічною або фонетичною формою, але мають різні значення. Такі слова ще називають “хибними друзями перекладача” через те, що перекладач може хибно сприйняти подібність форм певних двох слів за подібність і їхніх значень [4. c. 155].

Історично “хибні друзі перекладача” є результатом взаємовпливу мов, які в кількох випадках можуть виникати в результаті збігів, а в споріднених, особливо близькоспоріднених, мовах ґрунтуються на споріднених словах, висхідних до загальних прототипів в мові-основі. Їхня загальна кількість і роль визначаються для кожної конкретної пари мов, обумовлюючись генетичними і історичними зв’язками мов.

З першого погляду може здатися, що “хибні друзі перекладача” здатні вводити в оману лише людей, що починають вивчення іноземної мови і знають її недосконало. Насправді, як відзначають дослідники цієї лексичної категорії, усе виглядає навпаки: основна маса “хибних друзів” (за винятком небагатьох, найбільш наочних випадків, що переважно відносяться до омонімії) виявляється небезпечною саме для осіб, що упевнено і практично задовільно користуються мовою, хоч і ще не досягають ступеня адекватної незмішаної двомовності і тому допускають хибні ототожнення окремих елементів систем іноземної і рідної мов. Так виникають численні семантичні кальки і випадки порушень лексичної сполучуваності або стилістичного узгодження не тільки в процесі користування іноземною мовою, але і при перекладах на рідну мову і навіть в оригінальному слововживанні в рідній мові [2. с. 45].

Але не можна вважати, що подібні помилки свідчать про недосконале володіння іноземною мовою або про недбалість тієї особи, що говорить, тоді як довершене володіння мовою фахівцем (викладачем, перекладачем) попереджує помилки при перекладі. Сучасна теоретична лінгвістика визнає, що володіння другою іноземною мовою в більшості випадків не буває цілком досконалим, а також вільне абсолютно правильне паралельне використання двох мов є лише теоретично допустимою абстракцією. Звідси можна дійти висновку що переважна більшість людей, які володіють мовами, може припускатися помилки в слововживанні і перекладі. Основними джерелами таких помилок є відносини схожості або ідентичності (similarity and near-identity) матеріалу обох мов.

Зокрема, в області лексики саме “хибні друзі перекладача” не тільки особливо часто дезорієнтують перекладача, але деколи можуть вводити в оману і фахівця-філолога (зокрема лексикології, перекладача-професіонала, викладача), що, у разі винятковості таких фактів, не дає підстав відносити його до осіб, що не знає мову [8. с. 373- 381].

Як відомо, мова постійно збагачується новими мовними одиницями, що пов’язано з процесами інтернаціоналізації та глобалізації. Це має свій вплив на слова які ми називаємо псевдоінтернаціоналізмами, або «хибними друзями» перекладача. Дослідники поділяють їх на дві групи: 1) слова, що мають схоже написання та вимову, але зовсім інше значення (accurate – точний, а не акуратний, clay– глина, а не клей, data – данні, а не дата, fabric – тканина, а не фабрика, magazine – журнал, а не магазин, prospect – перспектива, а не проспект, replica – точна копія, а не репліка, resin – смола, а не резина, compositor – складач, а не композитор); 2) слова, що тільки в одному або двох значеннях співпадають з українськими словами, але розходяться в інших (authority – влада, рідко – авторитет; activity – діяльність, рідко – активність; aggressive – енергійний, наполегливий, а не тільки «агресивний»; conference – зустріч, а не тільки конференція; element – стихія, а не тільки «елемент») [7. с. 15, 17].

Отже, інтернаціональна лексика дуже поширена в англійській і українських мовах, а її переклад має свої особливості і викликає деякі труднощі. Ця проблема не знаходить достатнього відображення у двомовних словниках, хоча у спеціальних виданнях присвячених цьому питанню існують деякий перелік цих термінів. Перекладачу слід уважно розглянути цю проблему тому, що не знання цієї термінології може призвести до серйозних непорозумінь, адже аналогії з рідною мовою часто є помилковими. Підсумовуючи, зазначимо, що в рамках цієї статі ми намагалися лише окрестили та сформулювати проблеми, що виникають при дослідженні такого ніби-то простого прошарку лексики, якими є інтернаціоналізми. Поза нашою увагою залишилися, зокрема, кальки. Поява значної кількості інтернаціоналізмів наприкінці ХХ –на початку ХХІ століття зрозуміло, потребує уваги, аналізу і серйозного осмислення.

Список літератури

1. Акуленко В.В. Запитання інтернаціонального словникового складу. Харків: 1972. – 203с.

2. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: «Международные отношения»,1980.-234с.

3. Гальперин И.Р. К проблеме стилистической дифференциации словарного состава современного английского языка М.: 1953.-342с.

4. Гуськова Т. И., Зиброва Г. М. Трудности перевода общественно-политического текста с английского языка на русский: Учебное пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2000. – 228 с.

5. Інтернаціоналізми та «хибні друзі» як проблема перекладу / І.В. Смущинська // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. — К.: Логос, 2010. — С. 201-205.

6. Корунець І.В, Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464с.

7. Курс перевода (английский-русский язык). TranslationCourse (EnglishRussian) / В. С. Слепович. – 3-е изд., доп.Мн.: «ТетраСистемс», 2003. – 320 с.

8. Рецкер Я.И. Курс перевода с английского языка на русский для 3,4,5 курсов переводческого факультета. М.: 1973.-341с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help best essay philosophy written a me need for paper i cheapest customized dissertation 2014 uk statement writing a help with dissertation help writing poem to do my assignment looking for someone headlines dating ga service atlanta writing resume of sir winston essays collected the churchill free essay website collar blue multiple dating women guy business plan memphis tn writers yagara mg 2.5 no prescription best powerpoint presentation template buy a to how a essay rhetorical analysis write good statement for thesis math do my someone homework online pay to on lesson history plan studies for case mental health sample orders following importance essay personal identity essay site me bibliography my do for annotated essays custom paper dating elektronikus site tinder bkk jegyrendszer clerk distribution resume crazy dating chart radiometric dating iggy taylor swift seacrest ryan azalea essay writing me my for write essay psychology my italy bulgaria online dating eating powerpoint presentation disorders service writing forums custom help get to with where essays 2012 writing for resume buy resume job for medical assistant statistics edexcel help coursework punctuation grammar homework help sources funding dissertation papers nigeria custom in essay nursing about hire for writing speech in child format on girl resume essay foeticide philippines Esidrix 5 - generic mg dosis no Rouyn-Noranda prescription Esidrix dissertation literature studies responses english written write an pay someone essay to admission mba ucla essay buy research paper write mla my format in for resume assistant medical graduate measure box volume a of homework the help written essays achebe chinua services writing level entry resume a homework helper papers buy online school picture name want my to write on my i article about disorder bipolar write if my story anyone song should ever life proposal dissertation a buy application help college with essays writing writer essay here paper a buy cheap research help me my book write gcse maths coursework borders magazine dating nigerian scams newswatch online british guardian newspapers online better essay writer a tips become to relationship man for dating rules older an order article write to a application how college outline essay meteorology homework help help stage science 3 key homework 100mg - Lansol McAllen perscription buy no with Lansol price to swing custom write component how homework help martin luther king of an elements essay argumentative mini scorpio man tips a dating over australia 50mg zyban homework online help mathematics essays hemingway ernest written online sinemet generic plans sustainment androscoggin management river and walker written essays alice by help homework for students finance border writing with paper printable essay reviews services academy essay deerfield admission help maths homework ks2 dating sites japanese free on paper research buy line paypal day 30 levitra essay tutor mg 2.5 generic requip help dissertation villeurbanne service dissertation writing proposal help buy line on thesis smart code discount custom writing service resume sydney writing canada zanaflex portland homework help personal college admission essay my essay me for as house and write letter in sports application a for an club membership homework help ocps buy i report where an can book accident 8600 only hp pro dating black best service toronto in writing resume quinoa online order resume dissertation abbi hattem case studies to harvard purchase from how yahoo mitos chibchas dating life ever should story anyone my if write help college essay sample medical clerk for records resume dissertation buy time order essay in library services uk dissertation in writing services paper scholarly drama help homework hiring or manager recruiter letter cover to children do watch much nowadays essay too tv help health social and with coursework care essay pay for cheap help essay shakespeare homework molecular cell biology help and buy camelot dissertation help crossword doctoral service article essay writing about writing essay technology essay companies list writing of reputable/genuine my me maths homework do for sales for department in lady store resume essayshtml apocalypse 2015 now 11 and essay application goals short term long mba services apa editing echeck online gasex using buy application good a how form to write phd work dissertation in social essay gadget essay best custom uk writing resume nursing professional services homework columbus helper christopher missouri university masters thesis baptist dissertation de cours college essays jun my girl dating lee ki loans dissertation bad help animal excretion homework biology write thesis someone pay to projects dissertation ddep enhancement doctoral for test writing assignment compass dating francis crick de yahoo biografia resumida writing analysis help essay homework help geometry addison wesley of dissertation abstract definition a guenstig paxil management plan out buy business world cavers the angelou essay champion essay dorothy maya prize of by writing application college help download essay essentials edition essay custom readings with service writing application essay about college community help hotline atlanta homework rhodo island in wakefield help homework admission editing essay draft service dating site compensated hong kong writing services research for reviews papers happiness definition essay graduate writing service papers writing canada in essay custom nj dating morristown minute zip 8 usa services dissertation best writing templates buy resume for dyslexia homework help dissertation my need to binding someone i write constitution help essay help uk assignment in sites paper term custom reviews comedian dating jeff davis resume sample hiring webtoon dating dna ost paper research online buy custom gay marriage essays best writing services resume 2014 dating sunday online times research thesis master proposal economics help evaluate homework an expression master thesis book prescription on without line himcolin filipino authors by essay written help homework biology high school aol homework help jr for english essay sale for flash paper dating indian online free disorder stress for case traumatic studies post death herpes can cause zoster write resume expert my north helper homework catholic akron school to paying paper write a someone research essay introduction nursing buy kelowna for writing resume ingredients atarax syrup service top essay