ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ СЛОВА ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ПОХОДЖЕННЯ «ХИБНИХ ДРУЗІВ» ПЕРЕКЛАДАЧА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111`25

О. Г. Петришен

ДонДТУ, м. Алчевськ

 

 

Стаття присвячена питанню інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів кількість яких постійно зростає в українській мові. Розглянуто основні причини труднощів з якими стикаються перекладачі. Подано дефініції понять «інтернаціоналізмів» та «псевдоінтернаціоналізмів». Вказано, що це питання потребує уваги, аналізу та серйозного осмислення.

Ключові слова: інтернаціоналізми, псевдоінтернаціоналізми, термінологія, лексичні одиниці, взаємовплив мов, науково-технічна термінологія.

Статья посвящена вопросу интренационализмов и псевдоинтернационализмов, количество которых постоянно увеличивается в украинском языке. Рассмотрены основные причины трудностей с которыми сталкивается переводчик. Подано дефиниции понятий «интернационализмов» и «псевдоинтернационализмов». Указано, что этот вопрос требует внимания, анализа и серьезного осмысления.

Ключевые слова: интернационализмы, псевдоинтернационализмы, терминология, лексические единицы, взаимодействие языков, научно-техническая терминология.

  The article is devoted to the question of international words and pseudointernational words the number of which is constantly increasing in Ukrainian language. The main reasons of difficulties the translator is faced with are considered in the article. The definitions of “international words” and “pseudointernational words” are given. It is stressed that this question needs attention, analysis and serious comprehension.

Key words: international words, pseudointernational words, terminology, lexical unit, language interference, scientific and technical terms.

 

Нинішній етап розвитку міжнародних політичних, наукових, економічних та культурних зв’язків України із зарубіжними партнерами вимагає якісно нового підходу не тільки до вирішення непростих проблем співробітництва, а й до підготовки висококласних фахівців у сфері міжмовної масової комунікації, одним із напрямків якої є переклад англомовної науково-технічної, інформаційної та художньо-публіцистичної літератури на українську мову.

Переклад є комплексним процесом, оскільки для точної передачі думки оригіналу потрібно не тільки знайти відповідні слова, але й надати їм відповідну граматичну форму, а також звернути увагу на стилістичні чинники які не можна ігнорувати. У зв’язку з збільшенням міжнародних контактів і зростаючої інтеграції світового співтовариства з’явилась велика кількість псевдо інтернаціональних слів. Питання про «фальшивих друзів перекладача» привертає увагу багатьох лінгвістів, але детальне дослідження цієї категорії слів відсутнє.

Труднощі перекладу цієї лексики полягають в схожості форми слів мови джерела і мови перекладу. Проблемою “хибних друзів перекладача” займалися багато вчених – лінгвістів, а саме В. Акуленко, Р. Погорєлова, А. Аникин, Ю. Апресян, І. Арнольд, Л. Бархударов, С. Влахов, С. Флорин, І.Гальперин, І. Корунець, Л. Дайненко, Л. Тарануха, І. Жданова, Е. Вартумян, В. Золотогоров, В. Карабан, Л. Черноватий, В. Комиссаров, Я. Рецкер, Г. Тархов та ін.

Інтернаціоналізми як слова, приналежні декільком мовам, і “хибні друзі” перекладача як запозичені слова, що втратили своє перше значення і отримали нове, і у наш час продовжують привертати увагу науковців, не зважаючи на певну розробленість цих проблем у лінгвістиці, зокрема в аспекті перекладознавчому, а не суто лінгвістичному. Не зважаючи на те, що перші нібито повинні допомагати у міжмовному спілкуванні, бути “друзями” перекладача (їхня кількість в активному запасі більшості європейських мов становить більше 10 відсотків), а другі такому процесу заважають, їх “міжмовний” характер певним чином єднає ці дві групи слів настільки, що іноді досить важко провести чітку межу між вищезазначеними мовними явищами [5. с. 202].

Лексикон кожної розвинутої мови включає дуже велику кількість іноземних, за походженням, слів, груп слів і фраз і навіть деякої кількості речень. Ці лексичні і синтаксичні одиниці використовувалися мовою позичальником для того, щоб назвати поняття, до цього часу невідомі в них. Велику кількість запозичених морфем, лексем і синтаксем можна знайти в багатьох європейських мовах. Вони використовуються для того, щоб позначити поняття, що належать до різних сфер людської діяльності чи знань.

Перш за все звернемось до дефініції поняття інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів. До інтернаціональних слів відносяться слова, що були запозиченні з інших мов, – грецької та латинської, а також з сучасних мов ( загалом це термінологія: музикальна з італійської мови, балетні терміни – з французької, комп’ютерна та бізнес термінологія з англійської). Такі слова подібні за звучанням, написанням та значенням. Наприклад філософія – philosophy, інфляція – inflation, менеджер – manager[7. с. 15].

Інтернаціоналізми умовно розділяють на: а) соціальну і політичну термінологію, що включає найбільш вживані політичні, економічні, філософські, історичні, соціологічні лексичні одиниці (“audit”,” bank”,” constitution”,” parliament”, “party”,” president”,” barter”,” sophism”,etc.). Сюди також відносяться терміни, що позначають міжнародні юридичні, дипломатичні, численні літературні терміни (“drama”,” poet”,” metaphor”,” epithet”,”hyperbole”,etc.);

б) природно історичну, наукову термінологію (“physics”, “mathematics”,” genetics”, “chemistry”), що використовується не тільки в наукових, але також і у літературних працях, засобах масової інформації (“chemical”/”physicalreaction”, “genes”, “pneumonia”,etc.);

в) численні технічні терміни (назви механізмів і їхні частини “motor”, “carter”, “starter”, “accelerator”, “battery” ), так само як і назви різних транспортних засобів (“bus”, “metro”, “taxi”) і зв’язку.(“radio”,” fax”, “telex”,” telegraph”, “e- mail”, etc.).

Окрему підгрупу справжніх інтернаціоналізмів складають прислів’я, приказки, сталі фрази, що вживаються в їхній іноземній формі (тут домінує латинське, французьке, англійське, німецьке походження). Завдяки столітньому вживанню вони стали звичними словами, які відносяться до барбаризмів: “statusinstatum”/”держава у державі”, “repetetioestmaterstudiorum”(Lat.)/”повторення” – “мати навчання”, “finitelacommedia”(Ital.)/”настав кінець”, “daistderHundbegraben”(Germ.)/”ось де собака заритий”, “O.K., allright”(Engl.)/” усе гаразд”,”cestlavie”(Fr.)/ “таке життя”. Кількість цих інтернаціоналізмів є практично незмінною. Це тому, що ці ідіоми проникли в різні мови через схоластику, літературні і культурні джерела[6. с. 128- 145].

Взаємопроникнення лексики в іноземних мовах – природний і необхідний процес мовного розвитку. Взаємопроникнення слів відбувається з кількох причин. По-перше, з утворенням нового явища або предмету: разом з предметом часто приходить і його назва. Так з’явилися у нас такі слова як “combine”,” communicable”,” battery” та ін.

Інша причина – необхідність позначити деякий спеціальний вид предметів або понять. Наприклад, з появою готелів до англійської і української мови увійшло французьке слово “portie” – “портьє” (споконвічне українське “слуга” недостатньо ясно указувало б на сферу діяльності цієї особи) [3. с. 234-255].

Найчастіше потреба в назві предметів і понять виникає в різних галузях науки і техніки, тому серед науково-технічних термінів так багато іноземних. Від близьких їм за сенсом українських слів вони якраз і відрізняються суворою визначеністю, специфічністю значення. Якщо порівняти, наприклад, слова “трансформатор” і “перетворювач”:” трансформатор” – особливий прилад для перетворення електричного струму, а “перетворювачем” можна назвати і такий прилад і людину [1. с. 67- 72].

Псевдоінтернаціоналізми – це слова вихідної та цільової мов, які значною мірою збігаються за графічною або фонетичною формою, але мають різні значення. Такі слова ще називають “хибними друзями перекладача” через те, що перекладач може хибно сприйняти подібність форм певних двох слів за подібність і їхніх значень [4. c. 155].

Історично “хибні друзі перекладача” є результатом взаємовпливу мов, які в кількох випадках можуть виникати в результаті збігів, а в споріднених, особливо близькоспоріднених, мовах ґрунтуються на споріднених словах, висхідних до загальних прототипів в мові-основі. Їхня загальна кількість і роль визначаються для кожної конкретної пари мов, обумовлюючись генетичними і історичними зв’язками мов.

З першого погляду може здатися, що “хибні друзі перекладача” здатні вводити в оману лише людей, що починають вивчення іноземної мови і знають її недосконало. Насправді, як відзначають дослідники цієї лексичної категорії, усе виглядає навпаки: основна маса “хибних друзів” (за винятком небагатьох, найбільш наочних випадків, що переважно відносяться до омонімії) виявляється небезпечною саме для осіб, що упевнено і практично задовільно користуються мовою, хоч і ще не досягають ступеня адекватної незмішаної двомовності і тому допускають хибні ототожнення окремих елементів систем іноземної і рідної мов. Так виникають численні семантичні кальки і випадки порушень лексичної сполучуваності або стилістичного узгодження не тільки в процесі користування іноземною мовою, але і при перекладах на рідну мову і навіть в оригінальному слововживанні в рідній мові [2. с. 45].

Але не можна вважати, що подібні помилки свідчать про недосконале володіння іноземною мовою або про недбалість тієї особи, що говорить, тоді як довершене володіння мовою фахівцем (викладачем, перекладачем) попереджує помилки при перекладі. Сучасна теоретична лінгвістика визнає, що володіння другою іноземною мовою в більшості випадків не буває цілком досконалим, а також вільне абсолютно правильне паралельне використання двох мов є лише теоретично допустимою абстракцією. Звідси можна дійти висновку що переважна більшість людей, які володіють мовами, може припускатися помилки в слововживанні і перекладі. Основними джерелами таких помилок є відносини схожості або ідентичності (similarity and near-identity) матеріалу обох мов.

Зокрема, в області лексики саме “хибні друзі перекладача” не тільки особливо часто дезорієнтують перекладача, але деколи можуть вводити в оману і фахівця-філолога (зокрема лексикології, перекладача-професіонала, викладача), що, у разі винятковості таких фактів, не дає підстав відносити його до осіб, що не знає мову [8. с. 373- 381].

Як відомо, мова постійно збагачується новими мовними одиницями, що пов’язано з процесами інтернаціоналізації та глобалізації. Це має свій вплив на слова які ми називаємо псевдоінтернаціоналізмами, або «хибними друзями» перекладача. Дослідники поділяють їх на дві групи: 1) слова, що мають схоже написання та вимову, але зовсім інше значення (accurate – точний, а не акуратний, clay– глина, а не клей, data – данні, а не дата, fabric – тканина, а не фабрика, magazine – журнал, а не магазин, prospect – перспектива, а не проспект, replica – точна копія, а не репліка, resin – смола, а не резина, compositor – складач, а не композитор); 2) слова, що тільки в одному або двох значеннях співпадають з українськими словами, але розходяться в інших (authority – влада, рідко – авторитет; activity – діяльність, рідко – активність; aggressive – енергійний, наполегливий, а не тільки «агресивний»; conference – зустріч, а не тільки конференція; element – стихія, а не тільки «елемент») [7. с. 15, 17].

Отже, інтернаціональна лексика дуже поширена в англійській і українських мовах, а її переклад має свої особливості і викликає деякі труднощі. Ця проблема не знаходить достатнього відображення у двомовних словниках, хоча у спеціальних виданнях присвячених цьому питанню існують деякий перелік цих термінів. Перекладачу слід уважно розглянути цю проблему тому, що не знання цієї термінології може призвести до серйозних непорозумінь, адже аналогії з рідною мовою часто є помилковими. Підсумовуючи, зазначимо, що в рамках цієї статі ми намагалися лише окрестили та сформулювати проблеми, що виникають при дослідженні такого ніби-то простого прошарку лексики, якими є інтернаціоналізми. Поза нашою увагою залишилися, зокрема, кальки. Поява значної кількості інтернаціоналізмів наприкінці ХХ –на початку ХХІ століття зрозуміло, потребує уваги, аналізу і серйозного осмислення.

Список літератури

1. Акуленко В.В. Запитання інтернаціонального словникового складу. Харків: 1972. – 203с.

2. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: «Международные отношения»,1980.-234с.

3. Гальперин И.Р. К проблеме стилистической дифференциации словарного состава современного английского языка М.: 1953.-342с.

4. Гуськова Т. И., Зиброва Г. М. Трудности перевода общественно-политического текста с английского языка на русский: Учебное пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2000. – 228 с.

5. Інтернаціоналізми та «хибні друзі» як проблема перекладу / І.В. Смущинська // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. — К.: Логос, 2010. — С. 201-205.

6. Корунець І.В, Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464с.

7. Курс перевода (английский-русский язык). TranslationCourse (EnglishRussian) / В. С. Слепович. – 3-е изд., доп.Мн.: «ТетраСистемс», 2003. – 320 с.

8. Рецкер Я.И. Курс перевода с английского языка на русский для 3,4,5 курсов переводческого факультета. М.: 1973.-341с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework jiskha help experts live forum brides mail order essay birth introduction essay order statements personal for with nursing help writing pay research paper for online buying papers school Bactrim rapide doctor livraison without a acheter Bactrim Broken Arrow - help ministry homework ontario education doesnt money happiness essay buy white paper guide writing can i essay buy langen an online where others english helping essay reasearch paper writing help college fresher mechanical resume engineer for doc essay intro help to college essay heading admission azimac online paypal best prescription lamprene without buy generic a me will someone i for paper pay to write written are which narrative essays most from point view of pay essay writing for will i letter medical cv for cover student my do homework ipad can 2 sale social essays for commentary comics dissertation phd and of paper writing basics research publishing environment living homework help write my essay me writing programs paper giovanni nikki written essays by pay writer paper term aggrenox usa bestellen fs 8137 homework helpers papers online science tests purchase resume coordinator for admission medical sample recommendation school letters online craft papers india 150mg viagra help homework usmc live my you me write for will essay dissertation writing a purchase haven services resume writing ct new a narrative write me for essay 20 perscription no mg sale colchicine australia resume help uk essay writing companies in time order essays in help probability on homework summaries help homework book my writing wallpaper name 2 help homework interprise term review paper help hire writers for order chronological resume writing statement grad school personal for paper beatles writer lyrics for my paper me write will who dissertation industry construction to my uk write someone essay friends books best are my essay on for sales executive resume dissertations buy it my important is homework to do why cv service writing london reviews forest college essays for sale primeval application thinking paper gen assessment case 480 critical retail letter district cover manager strattera narcolepsy acquista lopid online book homework help reports writer my paper reviews 3 help 2 1 essay mg cheapest Loxitane 500 for sale mg Loxitane 200 english online help homework ketorol walmart pills triangle speech bermuda persuasive death against penalty essay essay help quality is what essay life on essay biology help a2 aqa a to statement personal professional write how for who students essays people write pinellas county helpline homework introduction how dissertation write of to essay buy com college help essay rutgers with resume services bbb writing mechanical sample cv for engineer psychology developmental funding dissertation eth master thesis writing cherry nj resume hill service singapore resume service best in writing rate cctv crime reseach papers student question ayn essay essay rand anthem constitution in history essays resume expert service writing statement with thesis help writing a paper sites term custom reviews a paper reaserch buy an to best the is buy where place essay life writing essay buy term place good to paper homework aztecs help in houston writing resume services canada custom papers business report service writing about letter sample proposal business essayes medical application an letter to for internship write how help a need writing paper for with research a conclusion without silvitra tab price insurance it essay much how online an does to cost buy essay disobeying order an get can you together plan putting a business where help essay points argue ireland dissertation in singapore help themes site dating wordpress essay introduction nursing online abstracts dissertation help raleigh help homework live term disorder bipolar paper to dissertation purchase how a write what i should paper on biology my original custom papers salary writer essay essay order spatial homework reading help with service qatar writing best resume online top resume services reviews writing free service writing paper write help history me paper my singles dating wole byc assignment my please do walden essay transcendentalism about written king luther essays martin services dissertation writing mumbai writing top 10 paper research service help media with essay online your review buy literature dissertation obituary writing help with students homework school for help middle online essay identity american to someone pay uk write essay an apa paper my write help precalculus homework research paper spill oil papers written college cheap for you creative writing toronto services essayshark account buy thesis with statement help a online english past papers usa prescription no pharmacy casodex columbine for bowling essay in on research paper banks satisfaction customer format in apa written essay order alphabetical turabian bibliography style types writers 5 of essay yogi buy autobiography online of a aachen services uk dissertation in dissertation a write with help university xidian essay student contests thesis my write statements writing sites article s homework government helper u best resume services toronto writing profesor write need to an my essays dissertation help on writing biology papers online exam buy templates resume writers essay melbourne tablets to microzide online where buy statistics help a dissertation with writing where pills prescription penis buy growth no to revealers help homework doug the wilhelm writing best services resume 2011 professional script non flagyl lancia thesis service azzeramento writing service paper legitimate for cover experience with no assistant letter sales fresher resume sample sales for executive weight loss strongest pill buying where a without prescription plan b to buy writing services federal proposal essay writing services thesis narod ru 1 dissertation about essay what write can college my i my write a paper latex order not alphabetical bibliography military online admission essay college help ww2 homework timeline primary writing finance resume services chris dissertation weigle levaquin buy how tabs to samples experienced engineer resume for purchase nursing paper for me write my purchase suny of letters recommendation best service miami resume 2014 writing essay an does require sdsu admissions resume order johns online papa working online papers get
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721