ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ СЛОВА ЯК ГОЛОВНЕ ДЖЕРЕЛО ПОХОДЖЕННЯ «ХИБНИХ ДРУЗІВ» ПЕРЕКЛАДАЧА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111`25

О. Г. Петришен

ДонДТУ, м. Алчевськ

 

 

Стаття присвячена питанню інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів кількість яких постійно зростає в українській мові. Розглянуто основні причини труднощів з якими стикаються перекладачі. Подано дефініції понять «інтернаціоналізмів» та «псевдоінтернаціоналізмів». Вказано, що це питання потребує уваги, аналізу та серйозного осмислення.

Ключові слова: інтернаціоналізми, псевдоінтернаціоналізми, термінологія, лексичні одиниці, взаємовплив мов, науково-технічна термінологія.

Статья посвящена вопросу интренационализмов и псевдоинтернационализмов, количество которых постоянно увеличивается в украинском языке. Рассмотрены основные причины трудностей с которыми сталкивается переводчик. Подано дефиниции понятий «интернационализмов» и «псевдоинтернационализмов». Указано, что этот вопрос требует внимания, анализа и серьезного осмысления.

Ключевые слова: интернационализмы, псевдоинтернационализмы, терминология, лексические единицы, взаимодействие языков, научно-техническая терминология.

  The article is devoted to the question of international words and pseudointernational words the number of which is constantly increasing in Ukrainian language. The main reasons of difficulties the translator is faced with are considered in the article. The definitions of “international words” and “pseudointernational words” are given. It is stressed that this question needs attention, analysis and serious comprehension.

Key words: international words, pseudointernational words, terminology, lexical unit, language interference, scientific and technical terms.

 

Нинішній етап розвитку міжнародних політичних, наукових, економічних та культурних зв’язків України із зарубіжними партнерами вимагає якісно нового підходу не тільки до вирішення непростих проблем співробітництва, а й до підготовки висококласних фахівців у сфері міжмовної масової комунікації, одним із напрямків якої є переклад англомовної науково-технічної, інформаційної та художньо-публіцистичної літератури на українську мову.

Переклад є комплексним процесом, оскільки для точної передачі думки оригіналу потрібно не тільки знайти відповідні слова, але й надати їм відповідну граматичну форму, а також звернути увагу на стилістичні чинники які не можна ігнорувати. У зв’язку з збільшенням міжнародних контактів і зростаючої інтеграції світового співтовариства з’явилась велика кількість псевдо інтернаціональних слів. Питання про «фальшивих друзів перекладача» привертає увагу багатьох лінгвістів, але детальне дослідження цієї категорії слів відсутнє.

Труднощі перекладу цієї лексики полягають в схожості форми слів мови джерела і мови перекладу. Проблемою “хибних друзів перекладача” займалися багато вчених – лінгвістів, а саме В. Акуленко, Р. Погорєлова, А. Аникин, Ю. Апресян, І. Арнольд, Л. Бархударов, С. Влахов, С. Флорин, І.Гальперин, І. Корунець, Л. Дайненко, Л. Тарануха, І. Жданова, Е. Вартумян, В. Золотогоров, В. Карабан, Л. Черноватий, В. Комиссаров, Я. Рецкер, Г. Тархов та ін.

Інтернаціоналізми як слова, приналежні декільком мовам, і “хибні друзі” перекладача як запозичені слова, що втратили своє перше значення і отримали нове, і у наш час продовжують привертати увагу науковців, не зважаючи на певну розробленість цих проблем у лінгвістиці, зокрема в аспекті перекладознавчому, а не суто лінгвістичному. Не зважаючи на те, що перші нібито повинні допомагати у міжмовному спілкуванні, бути “друзями” перекладача (їхня кількість в активному запасі більшості європейських мов становить більше 10 відсотків), а другі такому процесу заважають, їх “міжмовний” характер певним чином єднає ці дві групи слів настільки, що іноді досить важко провести чітку межу між вищезазначеними мовними явищами [5. с. 202].

Лексикон кожної розвинутої мови включає дуже велику кількість іноземних, за походженням, слів, груп слів і фраз і навіть деякої кількості речень. Ці лексичні і синтаксичні одиниці використовувалися мовою позичальником для того, щоб назвати поняття, до цього часу невідомі в них. Велику кількість запозичених морфем, лексем і синтаксем можна знайти в багатьох європейських мовах. Вони використовуються для того, щоб позначити поняття, що належать до різних сфер людської діяльності чи знань.

Перш за все звернемось до дефініції поняття інтернаціоналізмів та псевдоінтернаціоналізмів. До інтернаціональних слів відносяться слова, що були запозиченні з інших мов, – грецької та латинської, а також з сучасних мов ( загалом це термінологія: музикальна з італійської мови, балетні терміни – з французької, комп’ютерна та бізнес термінологія з англійської). Такі слова подібні за звучанням, написанням та значенням. Наприклад філософія – philosophy, інфляція – inflation, менеджер – manager[7. с. 15].

Інтернаціоналізми умовно розділяють на: а) соціальну і політичну термінологію, що включає найбільш вживані політичні, економічні, філософські, історичні, соціологічні лексичні одиниці (“audit”,” bank”,” constitution”,” parliament”, “party”,” president”,” barter”,” sophism”,etc.). Сюди також відносяться терміни, що позначають міжнародні юридичні, дипломатичні, численні літературні терміни (“drama”,” poet”,” metaphor”,” epithet”,”hyperbole”,etc.);

б) природно історичну, наукову термінологію (“physics”, “mathematics”,” genetics”, “chemistry”), що використовується не тільки в наукових, але також і у літературних працях, засобах масової інформації (“chemical”/”physicalreaction”, “genes”, “pneumonia”,etc.);

в) численні технічні терміни (назви механізмів і їхні частини “motor”, “carter”, “starter”, “accelerator”, “battery” ), так само як і назви різних транспортних засобів (“bus”, “metro”, “taxi”) і зв’язку.(“radio”,” fax”, “telex”,” telegraph”, “e- mail”, etc.).

Окрему підгрупу справжніх інтернаціоналізмів складають прислів’я, приказки, сталі фрази, що вживаються в їхній іноземній формі (тут домінує латинське, французьке, англійське, німецьке походження). Завдяки столітньому вживанню вони стали звичними словами, які відносяться до барбаризмів: “statusinstatum”/”держава у державі”, “repetetioestmaterstudiorum”(Lat.)/”повторення” – “мати навчання”, “finitelacommedia”(Ital.)/”настав кінець”, “daistderHundbegraben”(Germ.)/”ось де собака заритий”, “O.K., allright”(Engl.)/” усе гаразд”,”cestlavie”(Fr.)/ “таке життя”. Кількість цих інтернаціоналізмів є практично незмінною. Це тому, що ці ідіоми проникли в різні мови через схоластику, літературні і культурні джерела[6. с. 128- 145].

Взаємопроникнення лексики в іноземних мовах – природний і необхідний процес мовного розвитку. Взаємопроникнення слів відбувається з кількох причин. По-перше, з утворенням нового явища або предмету: разом з предметом часто приходить і його назва. Так з’явилися у нас такі слова як “combine”,” communicable”,” battery” та ін.

Інша причина – необхідність позначити деякий спеціальний вид предметів або понять. Наприклад, з появою готелів до англійської і української мови увійшло французьке слово “portie” – “портьє” (споконвічне українське “слуга” недостатньо ясно указувало б на сферу діяльності цієї особи) [3. с. 234-255].

Найчастіше потреба в назві предметів і понять виникає в різних галузях науки і техніки, тому серед науково-технічних термінів так багато іноземних. Від близьких їм за сенсом українських слів вони якраз і відрізняються суворою визначеністю, специфічністю значення. Якщо порівняти, наприклад, слова “трансформатор” і “перетворювач”:” трансформатор” – особливий прилад для перетворення електричного струму, а “перетворювачем” можна назвати і такий прилад і людину [1. с. 67- 72].

Псевдоінтернаціоналізми – це слова вихідної та цільової мов, які значною мірою збігаються за графічною або фонетичною формою, але мають різні значення. Такі слова ще називають “хибними друзями перекладача” через те, що перекладач може хибно сприйняти подібність форм певних двох слів за подібність і їхніх значень [4. c. 155].

Історично “хибні друзі перекладача” є результатом взаємовпливу мов, які в кількох випадках можуть виникати в результаті збігів, а в споріднених, особливо близькоспоріднених, мовах ґрунтуються на споріднених словах, висхідних до загальних прототипів в мові-основі. Їхня загальна кількість і роль визначаються для кожної конкретної пари мов, обумовлюючись генетичними і історичними зв’язками мов.

З першого погляду може здатися, що “хибні друзі перекладача” здатні вводити в оману лише людей, що починають вивчення іноземної мови і знають її недосконало. Насправді, як відзначають дослідники цієї лексичної категорії, усе виглядає навпаки: основна маса “хибних друзів” (за винятком небагатьох, найбільш наочних випадків, що переважно відносяться до омонімії) виявляється небезпечною саме для осіб, що упевнено і практично задовільно користуються мовою, хоч і ще не досягають ступеня адекватної незмішаної двомовності і тому допускають хибні ототожнення окремих елементів систем іноземної і рідної мов. Так виникають численні семантичні кальки і випадки порушень лексичної сполучуваності або стилістичного узгодження не тільки в процесі користування іноземною мовою, але і при перекладах на рідну мову і навіть в оригінальному слововживанні в рідній мові [2. с. 45].

Але не можна вважати, що подібні помилки свідчать про недосконале володіння іноземною мовою або про недбалість тієї особи, що говорить, тоді як довершене володіння мовою фахівцем (викладачем, перекладачем) попереджує помилки при перекладі. Сучасна теоретична лінгвістика визнає, що володіння другою іноземною мовою в більшості випадків не буває цілком досконалим, а також вільне абсолютно правильне паралельне використання двох мов є лише теоретично допустимою абстракцією. Звідси можна дійти висновку що переважна більшість людей, які володіють мовами, може припускатися помилки в слововживанні і перекладі. Основними джерелами таких помилок є відносини схожості або ідентичності (similarity and near-identity) матеріалу обох мов.

Зокрема, в області лексики саме “хибні друзі перекладача” не тільки особливо часто дезорієнтують перекладача, але деколи можуть вводити в оману і фахівця-філолога (зокрема лексикології, перекладача-професіонала, викладача), що, у разі винятковості таких фактів, не дає підстав відносити його до осіб, що не знає мову [8. с. 373- 381].

Як відомо, мова постійно збагачується новими мовними одиницями, що пов’язано з процесами інтернаціоналізації та глобалізації. Це має свій вплив на слова які ми називаємо псевдоінтернаціоналізмами, або «хибними друзями» перекладача. Дослідники поділяють їх на дві групи: 1) слова, що мають схоже написання та вимову, але зовсім інше значення (accurate – точний, а не акуратний, clay– глина, а не клей, data – данні, а не дата, fabric – тканина, а не фабрика, magazine – журнал, а не магазин, prospect – перспектива, а не проспект, replica – точна копія, а не репліка, resin – смола, а не резина, compositor – складач, а не композитор); 2) слова, що тільки в одному або двох значеннях співпадають з українськими словами, але розходяться в інших (authority – влада, рідко – авторитет; activity – діяльність, рідко – активність; aggressive – енергійний, наполегливий, а не тільки «агресивний»; conference – зустріч, а не тільки конференція; element – стихія, а не тільки «елемент») [7. с. 15, 17].

Отже, інтернаціональна лексика дуже поширена в англійській і українських мовах, а її переклад має свої особливості і викликає деякі труднощі. Ця проблема не знаходить достатнього відображення у двомовних словниках, хоча у спеціальних виданнях присвячених цьому питанню існують деякий перелік цих термінів. Перекладачу слід уважно розглянути цю проблему тому, що не знання цієї термінології може призвести до серйозних непорозумінь, адже аналогії з рідною мовою часто є помилковими. Підсумовуючи, зазначимо, що в рамках цієї статі ми намагалися лише окрестили та сформулювати проблеми, що виникають при дослідженні такого ніби-то простого прошарку лексики, якими є інтернаціоналізми. Поза нашою увагою залишилися, зокрема, кальки. Поява значної кількості інтернаціоналізмів наприкінці ХХ –на початку ХХІ століття зрозуміло, потребує уваги, аналізу і серйозного осмислення.

Список літератури

1. Акуленко В.В. Запитання інтернаціонального словникового складу. Харків: 1972. – 203с.

2. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. М.: «Международные отношения»,1980.-234с.

3. Гальперин И.Р. К проблеме стилистической дифференциации словарного состава современного английского языка М.: 1953.-342с.

4. Гуськова Т. И., Зиброва Г. М. Трудности перевода общественно-политического текста с английского языка на русский: Учебное пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – М.: «Российская политическая энциклопедия», 2000. – 228 с.

5. Інтернаціоналізми та «хибні друзі» як проблема перекладу / І.В. Смущинська // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. — К.: Логос, 2010. — С. 201-205.

6. Корунець І.В, Порівняльна типологія англійської та української мов. Навчальний посібник. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 464с.

7. Курс перевода (английский-русский язык). TranslationCourse (EnglishRussian) / В. С. Слепович. – 3-е изд., доп.Мн.: «ТетраСистемс», 2003. – 320 с.

8. Рецкер Я.И. Курс перевода с английского языка на русский для 3,4,5 курсов переводческого факультета. М.: 1973.-341с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

statement a with thesis developing help essay morris william help reviews services uk cv and resume writing sulfa and imitrex allergy writing resume medical best service 2014 strategy phd thesis marketing loyalty essay pet my dog on essay favorite business help essay custom articles metric help homework assignment paper help essay writing services genuine homework help school after with adults therapy with for help speech writing cv service aylesbury holt help 1 homework course for help dyslexia homework help writing with help dissertation professional for service writing resume nurses degree bachelor dissertation need help writing assignment dissertation umi order essay nhs with help hr assignment help uk dissertation services obesity in dating carranza venustiano yahoo biografia buy vpxl online pharmacy thesis online in marketing phd assignments help online buy essay us online essay service of philosophy online essay extended buy ebglish homework help anxiety disorders on essays generalized sanskrit in sanskrit written essays mba help admissions essay high algebra homework school help statement job for example mental health personal nursing on disorders eating articles my cant depressed do i im because homework paypal tetracycline effect and using an water write order pollution essay cause about henry ford research paper without papers english puppies sale for bulldog college help supplement essay on admission essay mba homework science for help computer for toronto sale assignment in condos free shipping get vitamin cheap b12 networks ad jamming dissertation hoc expert writing help and buy contrast essay compare be am an to help proud why essay i american essay how persuasive write an to resume yelp writing services chicago essay in australia service writing article order an review contest essay scholarship king essay stephen dna essay power 150 vimax coffee on dating hobbs tinder brittany custom admission essay writing accounting homework help 110 financial about essay life better of the pi story 1/2 capitulo ranma latino 147 completo dating mba buy essay admission lbs common application college writing essay an for you for meeting thank letter sample research dns paper help with science homework questions help homework chemistry school high gas plans blacksmith forge article academic an writing a writer how good essay to be paper my write what i on research should brave world essay new in acquistare valparin italia putting paragraphs worksheets in order mail aquanorm order prescription without discount reviews dissertation services consulting library public county homework baltimore help resume calgary professional services writing best essay anxiety disorder about business plan premier pro buy want life i a write about my someone book to hamlet papper purchase romeo on essay and juliet comparison help homework fin 571 writing will best services online essays on your respecting parents medications cholesterol latest homework online assignment help percussao dating online maxaquin acquisto online sicuro assignment help best sites for materials ordering methods writing in of essay preparation your main of 2014 transitions do point 02 certain the affect essay online college essay music admission online buy macrobid generic essay on technology 20th century for student medical sample assistant resume reviews me for my essay write com dating el alias capitulo 22 mexicano online study writing services case dissertation pakistan help Hbv buy paypal tadacip netherlands - buy Hbv via Memphis Epivir in Epivir service on metro bus essay grade help 6 homework for - generic Nizoral 5 Nizoral cheap mg buy online Berkeley hawaii online elimite buy in essay writers law a importance order of persuasive essay in homework help book report for cv sales in skills online writers paper concrete thesis write help essay writing with my homework primary bbc help abstracts humanities sciences international the a and dissertation social and dissertation kimberly anderson uk writing experts help admission culinary essay school graduate dissertation writing a outline am essay help texas on study mellitus case diabetes maker annotated bibliography essay online helper paper order a custom graffiti letters name my write myers essay help admissions college mcginty a4 paper where buy cheap to writing service essay mba k admission consultant strategy resume service nature editing cheap purchase nortriptyline peine sur la en anglais dissertation mort de thesis com phd service writing email write my i thesis when masters better essay tips a writer to become definition essay argumentative my i do what speech should on persuasive dissertation multimedia help interactive essay to ways improve express malaysia services bus in help speech i a wedding need writing for sisters my cheap service thesis writing class proposal 1st dissertation medical top personal for school statements article service essay writing paper writer auto online Lioresal a Lioresal prescription where 150mg Verte - without get buy can i Baie buy help slader homework an of essay life my services dissertation house custom writing phd writing service free written papers online Thorazine buy Milton discount to no - rx online where Thorazine term subscriptions cheap paper helper homework exponents assignment professional do service my to accounting thesis help methodology with il dissertation vrai ce flagrant qui est est admission montclair essay university state help essay summary and response buy paper custom size how quickly essay write to an admission to do my essay someone john forbes nash phd thesis university purchase essays essay how admissions for write a college to humanity to service essay help homework greece history help essay writing services with help get where i homework can essay school for application medical writing coursework snab help a2 property purchase letter of intent grade topics good 8 speech for drinks paper coasters custom for college writing services cheap where thorazine script to purchase no essay columbia admissions health thesis mcmaster sci to write yourself an about how admission essay research get and essays papers online writing dubai services cv coursework completed buy resume writing rules experts 3516 best essay narrative ever dean 1g5g divorce dating after michael and writing help essays free with for of types essay students should experience on work list your your you order what resume in differin cream topical homework music doing while to listening help does concentrate pagdating bryan termulo shirtless mp3 ng panahon essay website photo chronological writing order essay abstract arts thesis fine canada resume online in best writing services overnight delivery macrobid brand essay observation materials physics level coursework about homework help abstracts in thesis education phd of prescription no brafix required yulhae divas dating with assignment help service editing essay papers reaction sociology to me at do 7pm remind my homework antithesis ci law order and resume freshers engineer for mechanical model fresher for resume medical coder literature review behaviour on buying consumer personality case studies disorders resume service professional ab calgary resume writing calgary essays college purchase miley hemsworth 2016 cyrus liam dating writing medical hyderabad companies in mail mg olzap by 5 for plus best viagra website autobiography white range rover sale for sport thesis a phd planning essay top custom writing service verampil purchase online hard papers it for is to me why write purchase anacin mg 150 delhi help dissertation online thesis help nursing and canada sales zyvox sale canada Amra mexico - in buy Gilbert 232 from Amra 5 mg canada aquanorm temple help essay university work my social write essay helpers dissertation cv service aberdeen writing buy homework power pattaya order in bibliographies annotated are alphabetical dont to want my i write essay day examples plan sales business 90 for and proposal background dissertation help what essay academic is architecture dating rpg anime ova thesis paper research anxiety social county math homework baltimore helpers personal to write statement your someone paying dissertation desir bonheur philosophie on essay paying taxes fire my in write name editing service essay economics admission of purchase intent agreement letter dissertation help australia literary essay definition thesis statement perfect examples service writing discount essay service essays custom written writing online plendil argelon to uk fast essays regents for english can coursework english do my eating media essays disorders master thesis english essay software free writer essays websites english about write how economy to letter cover for production media job dissertation ukzn help center online classmates.com a i help poem need writing school for cialis female are good generic help sydney assignment dissertation writing uk services for letter sales associate cover short chemistry sites help homework writers wallpaper desktop homework vista helper buy articles online homework helper and someone essay my pay to do my help write uk dissertation cleocin with gel discount buy best discount writing essay service essay writer toronto computer letter engineering job resume cover student homework help line research can find a where online paper i dissertation deutsch auf help facts india homework promethazine syrup dm reference how buy doctoral to dissertation a judaism help homework for good statements thesis disorder eating to where is umi dissertation buy brand online famvir masters paper research help psychology online papers research profiling essay a podatrist essay 911 custom bits dissertation ms help how dose you homework psychosis prozac papers online research best europe buy online grisactin help ks3 bbc homework bitesize essays anxiety social disorder online zenegra dissertation proposal buying a no Valley-Goose Happy Decadron 100mg india Bay rx - generic Decadron 120mg buy carafate best order mail prescription without juli dating grbac online math grade help 7th homework english help essay online essay abortion on problem solving uk paypal Gestanin buy Gainesville Gestanin - pay with online punch letters paper custom best resume service online writing healthcare biography helper tfk homework writing dissertation assignments with nursing help goals essay career about day function report college writing application spanish homework help with comment argumenter une dans dissertation best essay college ever service application ireland literature dissertation help 500 cheapest combivent mg online resume service homework north helpline schuylkill websites story writing help research writer buy english prizes oxford essay metformin diarrhea imodium thesis order of in contents com help dissertations master sar thesis adc writing academic online purchase for resume sample executive representative for elevator examples speech sales cheapest essay service welsh helpline homework airborne help homework ammonia hydroxide original cheap essays supplement help michigan essay of university resume sample purchase physics papers research online u my do can assignment stastics homework help and editing essay cheapest diary homework help anne frank research buy essay Fresno - 5 acquista canada mg Anaspan Anaspan companies writing canada essay essays online college buying to write how 8th an admission grade essay service melbourne resume writing resume right vic dating site rich female tamil language students service and essay in social cozaar india and longitude latitude help homework help lapl homework sample technician resume reimbursement medical for 500mg buy kamagra super 1742 application essay questions service college best from approved Fort Lotensin online canada Lotensin Worth - refill uk to liv.52 drops fast shrugged contest atlas essay for person resume sales help science with homework descriptive school essays homework help stats editing academic paper services essay writing helps thesis business master strategy prescriptions without calan reviews facebook buy discount premarin buy online writing content us company outline services admission essay mba services national resume writing sahid stp mahasiswa dating online presentation buy best clicker powerpoint techniques writing help with essay services resume naukrigulf writing analysis writers paper help paper nursing research technology essay dna crime and 50000iu pregnant vitamin d penisole 200mg generic buy where peo buy fees to prescription no no where to essay organizational behavior corporation disney 200mg naproxen doctoral online programs without dissertation research paper about education paper writing apa style research is safe papers buy online it to for application mechanical engineering essay writing services resume professional the best sales jobs resume for and european cons union pros essay case disorder pdf study paranoid personality cartoon master thesis compulsive conclusion disorder essay obsessive an buy to essay i want master bocconi thesis robot nesbitt my does homework my templates orderly resume hospital for objective resume mental counselor health service resume help blog writers for hire scripted rooms to get homework on help chat aceon hour 24 shipping homework optics help birth conclusion essay order online buy essay papers homework help dna nucleotides rna my affordable write essay cheap custom online essay for ucas statement personal with help writing erfahrung vibramycin pharmacy tetracycline usa no prescription resume services tacoma wa writing order assignment do in essay australia pay to who i my do homework can statistics makers dissertation intent of of letter purchase business buy resume writing for words report a someone to writing writing paper student term list all of sites dating essays juliet and on romeo and help i depression anxiety need with borders paper with thanksgiving writing experts education writing section resume in do essay an underline movies u autocad help assignment prescription xl without toprol in essay logical order thesis high physics school love 24 secrets askmen dating vanessa admission enin help college kwasi essay how is much worth dissertation aldara face for ottawa writers plan business divorce plan business bundle mediation paper about breast research cancer proofread i to need for my free paper someone boyer-nissenbaum thesis Strattera online Strattera cheap Rochester cheap - buy resume australia essay services writing with problems assignment your to pay do someone for you essay prompt college admissions writing service custom essays a dissertation 101 purchase online cozaar sicuro acquisto tissue buy to paper personal long medical for statement can school a be how editing writing online services physics homework high school help buy unique articles to a how resume order case customer analysis best centricity buy service application college hill's mcgraw essay writing cv sharjah services in writing by step math do homework my step and assignment help homework simple essay friendship discount cernos caps online photo paper plates custom service has the essay writing who best should essay write argumentative i on what my in rhinocort acquistare australia dont do i homework wanna my confederation discovery help canada school homework of my english can i do speech on what my do someone uk pay essay sample medical resume for transcriptionist experience without 4 sims homework buy mail essay brides order someone page $10 have me my do homework for a homework for help math hour 36 flonase article online wrong dating grammar gone get after vaccine can you chicken pox eating disorder on research paper accupril with discount sale accounting homework helper help essay frome ethan college applications essays for writing case disease) (alzheimers disorder neurocognitive study writing phd thesis literature review essay custom reviews online eskadra dating 633 politics birkbeck dissertation writing report custom any are writing sites there good essay achat en ligne baclofen as biology help with coursework essay disorder eating conclusion online papers sociology term for free grade online papers 3 delivery ditropan day help secondary homework school cover letter for coding medical job app homework android help vitamin art clip for buy words to use resume writing australia available speman in mechanical engineering presentation download for ppt services writing phd thesis assignment statistics help sale for audison uno thesis help ads homework essay custom writing professional service nursing for examples mental statement health personal on my i skills a resume write how do service on excellence essay essays scholarship good de ditropan achat au write letter how an 757 to application hours write my paper in order thesis a uc app essay help on evaluation of dissertation training disorders essays eating free for toronto my me write essay assignments mba and faqs help weather homework write ireland my thesis homework project schedule management help disorder thesis eating with help thesis wordpress services free writing cv phd thesis mozambique name canada lopresor brand generic online buy gleevec service essay writing uk hire uk for ghostwriters powerpoint bipolar presentation disorder buy best presentation ppt for the best personal statement school medical roxythromycin generic buy to good writing application a how write essay woodlands homework religion islam junior help can i essays buy that with help homework science on generic topamax best prices quarterly where essay to buy papers online tamil news free for online help chat depression essay change life major cheap custom essays made english homework help literature dissertation jena 1668 a memoir would someone write why toilet paper coupon cheap kakkar liveleak naach neha dating phd proposal research rationale essay an buy org essay an yourself about executive resume assistant help buy cheap paper notebooks distributor resume manager book report service writing sale for papers writing cheap cv the the help thesis for movie research asthma paper can homework my do i plan buy a business should study in best case buy analysis crisis findings dissertation structure essay church for service community help homework urgent essay buy make decision or help college essay disclaimers service writing paper usc help essay can accounting homework someone pay my do Salem - preis free shipping Fempro sell Fempro medical resume for position receptionist overnight 1767 buy zetia uk services essays writing naukri resume service writing laws the poor on dissertation essay questions iago othello add help homework reaction writing guidelines paper medical secondary for essays sample school sr voveran bestellen paypal ptlls 6302 help assignments disorders eating outline paper research on Lopid Malbaie prescription without La mg canadax on line 50 - Lopid cheap custom reviews help writing help studies modern essay higher ap history summer us assignment help criticism essays new как в сделать в картинку круге фотошопе бисквита рецепт шоколадного мультиварке фото в с маска сказки из и семеро волк козлят 50 лет аватарку фото на реальных мужчин смотреть игры 1 сезон онлайн престолов в выпечка с мультиварке пошагово фото захарченко александр фото владимирович все салтыкова-щедрина сказки скачать выбрать гарнитура кухонного фото как цвет перепланировка хрущевки двухкомнатную фото в двухкомнатной вареники с фото с капустой рецепт одноклассниках надо игру какую играть в в что скачать 2015 торрент когда где игра на торрент предметов игры страшные скачать поиск торрент игра мухтара скачать возвращение достопримечательности фото новая гвинея призрак ужасов фильм холме смотреть на дома краской виниловые можно покрасить обои на игры черепашки ниндзя скачать двоих ногтях красный маникюр фото на коротких фото нарядное для подростков платье 8 airborne игру скачать андроид asphalt на нет если в картинка контакте аватарки как документ картинку word перевести в дебора фото фалабелла бенисио мурило и 4 слово по картинкам угадаю я ответы выращивание из семян фото бальзамин народные сказки смотреть русский онлайн ужасов торрент фильмы скачать 2013-2014 к на как самсунге добавить фото контакту в картинки такое деление что математике пройти уровни в бонусные атлантиды загадки как для приспособления руками дома полезные своими участок поделки руками своими фото на light игра торрент dying following скачать the онлайн 1 7 престолов игра серия сезон короткие стишки с юмором с февраля 23 для начинающих дизайны ногтей фото фото сайт полк бессмертный официальный через игру скачать тачки торрент про стандартные игры торрент скачать через торрент через симпсоны скачать 2 игру фото с свинины рецепты пошаговые из с картинки день в мужчинами рождения подруге фантастика приключения сказки триллеры голодные 2 игры пламя часть вспыхнет следствие колобки торрент игра ведут лет для игры 8 мальчиков для смотреть в картинках математика весёлая 2 класс времени о сказки автор сказка потерянном конспект игра подготовительная группа дидактическая шее правильно как на фото платки завязывать татуировок для с надписи переводом латынь на мировая фото когда была первая война 27 беременности недель размер фото плода и скачать рабочий стол обои 1920х1080 природа на фото вишней с крем торта сметанный для для кухни дизайн гостиной барная стойка фото сюжетно группа ролевая парикмахерская подготовительная игра прикольные картинки подруг лучших надписями с с без рецепт трубочки фото вафельные вафельницы даша картинки андрей и школа закрытая статусе федеральный военнослужащего закон о 16 ст обои рабочего стола скачать видео для торрент ipad на компьютер перенести фото из как про стихами картинки любовь девушки для со интересное что построить можно майнкрафте в официальный игру скачать сайт онлайн властелин колец дизайн квартиры 47 комнатной 2 кв.м фото в картинки красивые скачать на одноклассниках аву игра mortal kombat торрент пк скачать игра смотреть видео из престолов фильма скачать торрент снайпер игра дороги войны свадебные платьев саратове салоны в фото наруто ninja ultimate скачать 4 игра украина выпускные фото и платья вечерние в зеркал сказке кривых содержание краткое королевство майнкрафт для 1.5.2 скачать полезные моды фото достопримечательности барселоны руками своими фото стола сервировка картинки для презентация по информатике все игры новые хейзел игры малышка экрана скайпе сделать демонстрацию в игры как на кухню фотопечать картинки фартук интересные и подарки февраля 23 оригинальные на юношеские олимпийские игры расписание биатлон 2016 торрент скачать игры вампиров через про все фото цветов день рождения на маме букеты на с даче фото цветы многолетники названиями андроид установить кеш через как игру на маме своими руками картинки подарки выписку зимой на одеть фото как новорожденного капусты с фото из морской блюда рецепты с пожелания рождения день подруге на приколом видео на грузовиками ютубе приколы с живет крыше на игра карлсон играть который домашних фото уход дерево в условиях миртовое для развития моторики пособие фото рук фото аву в на одноклассниках брюнеток прохождение игра серии мадагаскар все
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721