ІНТЕРАКТИВНА МЕТОДИКА У КОНТЕКСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.151’265’68’406

О.А. Каніболоцька

Запорізький національний університет, Запоріжжя

 

Стаття присвячена дослідженню ефективності використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі. Аналізується процес формування іншомовної комунікативної компетенції студентів із залученням інтерактивних технологій.

Ключові слова: комунікативна компетенція, інтерактивні технології, іноземні мови, вища школа.

Статья посвящена исследованию эффективности использования интерактивных методик в контексте коммуникативного подхода к изучению иностранного языка в высшей школе. Анализируется процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов с привлечением интерактивных технологий.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, интерактивные технологии, иностранные языки, высшая школа.

The article deals with the effectiveness of interactive methods in the context of the communicative approach to language learning in higher education. The process of forming foreign language communicative competence of students involving interactive technologies is presented in this article.

Keywords: communicative competence, interactive technologies, foreign language high school.

Сутність, зміст, мета навчання іноземної мови у вишах полягає в оволодінні студентами вміннями іншомовного спілкування. У зв’язку з цим, важливим напрямком організації навчальної діяльності з формування іншомовної комунікативної компетенції студентів є залучення сучасних технологій навчання та різних типів навчання. Саме ефективність організації процесу навчання іноземних мов у навчальних закладах, сучасний комунікативний підхід до визначення змісту навчання, використання відповідних сучасних методів і новітніх технологій, обґрунтованість мети навчання кожного з урахуванням категорії тих, кого навчають іноземної мови, основні напрямки реалізації ідеї «озброєння» молодого покоління соціокультурними знаннями, уміннями і навичками володіння іноземними мовами створюють реальну можливість використання мови як засобу інтеграції до міжнародної спільноти.

У педагогічній та методичній літературі описано чимало типів організації навчання за рівнем активності студентів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, за дидактичною метою, за способами організації тощо. Е. Голант поділив типи та методи навчання на активні та пасивні залежно від участі слухачів у навчальній діяльності. Звісно, термін «пасивне» є умовним, адже будь-яка організація навчального процесу неодмінно передбачає певний рівень пізнавальної активності суб’єкта – студента, інакше досягнення навіть мінімального результату неможливе. У своїй класифікації Е. Голант використовує «пасивність» як визначення низького рівня активності слухачів, переважно репродуктивної діяльності за майже цілковитої відсутності самостійності й творчості [19, с. 45].

В пасивній моделі навчання студент виступає в ролі «об’єкта» навчання, він повинен засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому викладачем, текстом підручника тощо – джерелом правильних знань. До відповідних методів навчання належать методи, за яких студенти лише слухають і дивляться (лекція-монолог, читання, пояснення, демонстрація й відтворювальне опитування). Студенти, як правило, не спілкуються між собою і не виконують якихось творчих завдань. Активна модель навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність студентів. Студент виступає «суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з вчителем. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитання від студента до викладача і навпаки, що розвивають творче мислення. До активної моделі навчання відноситься інтерактивне навчання.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання студенти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Процес організації інтерактивного навчання створює умову для використання інтерактивних технологій, які є порівняно новим, творчим, цікавим підходом до організації навчальної діяльності студентів. Такі терміни як “педагоічна технологія” й “педагогічна техніка” з’являються     вже на початку 20-х років минулого століття у працях відомих педагогів (В. Бехтєрєва, І. Павлова, А. Ухтомського, С. Шацького). Педагогічна техніка визначалась у педагогічній енциклопедії 1930-х років як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять. Одні науковці розуміють під терміном «технологія» управління педагогічними процесами, інші – способи організації діяльності студентів, різноманітні методи та прийоми досягнення педагогом навчальної мети  тощо. Для технологічного навчання обов’язковим є постійний зворотній зв’язок.

Не зважаючи на давню історію, в сучасній педагогічній літературі й досі не існує єдиних, вичерпних, уніфікованих визначень понять освітні, педагогічні, навчальні технології. Деякі дослідники налічують близько 300 дефініцій цих термінів, які різняться не лише за формою, а й за змістом, що в них вкладається. У свою чергу Є. Азімов, під поняттям «технологія» розуміє сукупність прийомів роботи викладача та слухачів, яка забезпечує досягнення мети навчання мові та оволодіння мовою [1, с. 448]. Одні науковці розуміють під терміном «технологія» управління педагогічними процесами, інші – способи організації діяльності слухачів, різноманітні методи та прийоми досягнення педагогом навчальної мети, тощо. На думку деяких дослідників, технологію від методики відрізняють два принципові моменти: гарантія остаточного результату й проектування майбутнього навчального процесу. Педагогічна технологія – набір процедур, які поновлюють професійну діяльність вчителя, і гарантують запланований остаточний результат. Технологія, на відміну від методики, не припускає варіативності, з неї не можна викинути жодного елемента.

Існує дуже багато технологій інтерактивного навчання, але їх кількість продовжує збільшуватись завдяки тому, що кожен вчитель може розробити та запровадити власний інтерактивний метод (звісно подбавши про його доцільність та ефективність). Серед існуючих інтерактивних технологій найбільше вирізняються такі як: «карусель», «акваріум», «дерево рішень», «броунівський рух», «діалог», «коло ідей», «синтез думок», тощо. У процесі навчання іноземних мов використовується цілий ряд інтерактивних технологій, які є свого роду «універсальними» технологіями, як наприклад: а) «коло ідей» (мета якого залучити всіх учнів до обговорення запропонованої проблеми); б) «акваріум» (мета якого залучити учнів до роботи в малих групах); в) «навчаючи навчаюсь» (має на меті залучити учня/учнів до свого роду гри «я – учитель і навчаю інших»); г) «мікрофон» (ця технологія має на меті активізувати учнів по черзі (або хаотично) відповідати на запитання, коментувати репліки іншого (подібно сучасним телевізійним ток-шоу); д) «крісло автора» (мета якого формувати і підвищувати самооцінку) та інші..

В якості інтерактивних прийомів навчання іноземної мови широко використовують цілий ряд технологій, які були відомі раніше у рамках інтенсивної методики, як наприклад: технологія «кластера» (синонімічно – «карти понять»), технологія «асоціограми», технологія «порівняльна діаграма», технологія «пазла» (англ. puzzle – загадка, головоломка), технологія «цілеспрямованого читання», технологія «двочастинного щоденника, тощо. Серед перелічених технологій у практиці навчання іноземних мов особливо широко і ефективно використовується інтерактивна технологія «кластера», метою якої є активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток пам’яті, мислення і мовлення.

Неоднозначність у підходах до розкриття змісту інтерактивного навчання, різноманітні підходи до класифікації технологій, завдяки яким реалізується ідея інтерактивного навчання, мають загальнотеоретичний, концептуальний характер. У методиці навчання іноземних мов, зокрема у змісті «Нового словника методичних термінів й понять» за Є. Азімовим, міститься тлумачення термінів інтерактивне навчання, інтерактивні методи навчання, інтерактивні засоби навчання, інтерактивний, інтерактивний діалог, інтерактивний режим, інтеракція [1, с. 217]. У тлумаченні зазначених термінів чітко виражено зміст терміну «інтерактивний» в різних сполученнях із урахуванням і орієнтацією на специфіку його використання у процесі навчання іноземних мов.

У характеристиці інтерактивних методів навчання зазначається, що інтерактивний метод є одним із сучасних методів, які базуються на інтеракціонізмі – одній із найпопулярніших концепцій у сучасній соціальній психології. У рамках цієї концепції пропонується розуміння соціальної взаємодії людей як міжособистісної комунікації, особливістю якої визнається здатність розуміти один одного. Саме такий підхід реалізується у процесі інтерактивного навчання, що базується на взаємодії студента із навколишнім середовищем. При такому підході студент – повноцінний учасник процесу, зміст якого є джерелом поповнення його знань, умінь та навичок.

Характерними рисами інтерактивного навчання є взаємонавчання. Кожен студент одночасно є викладачем по відношенню до інших членів групи, він допомагає подолати труднощі, пояснює, дає зразки мовлення. В останні роки взаємне навчання в методиці іноземної мови має назву «навчання у співпраці». Взаємодія у мовленні, тобто участь у бесіді, діалозі, уміння знайти вербальні засоби розпочати, підтримати чи завершити бесіду є наступна характерна риса інтерактивного навчання. Інтерактивне навчання іноземної мови базується на взаєморозумінні між окремими комуні кантами в процесі комунікативного спілкування. Взаємодія у мовленні досягає мети лише при взаєморозумінні. Із зазначеного витікає, що твердження окремих викладачів про те, що інтерактивне навчання іноземній мові типове лише для навчання усного мовлення (діалогу, полілогу, аудіюванню, бесіді) не є оправданим, оскільки у контексті змісту характеристик інтерактивного підходу в навчанні іноземних мов з позицій лінгвопсихологічних засад особливого розгляду заслуговує питання ефективності використання інтерактивної методики у навчанні письмових видів мовленнєвої діяльності (читанні і письму). У першому прикладі читач вступає в інтеракцію із змістом тексту, в другому – з потенційним читачем.

Інтерактивне навчання (ІН) успішно реалізується не лише завдяки взаємоспілкуванню, взаєморозумінню між комунікантами в різних режимах, а й завдяки використанню інтерактивних засобів навчання, таких як: інтерактивна дошка, електронний підручник, мультимедійні диски, електронні навчальні програми, ресурси мережі Internet і ін..  Інтерактивність базується на психолінгвістичному принципі взаємопов’язаності і взаємообумовленості всіх видів мовленнєвої діяльності. Визначаючи існування різних методів у сучасному процесі навчання іноземних мов, доцільно відзначити, що в цьому процесі провідне положення посідають інтерактивні методи, які в рамках комунікативно-орієнтованого підходу мають на меті: а) створити атмосферу навчання, при якій студент почуває себе комфортно і вільно; б) стимулювати інтерес того, хто навчається, пробудити у нього бажання практично використовувати іноземну мову, а також потребу до навчання, що і є реальним досягненням успіху в оволодінні дисципліною; в) активізувати діяльність студента і таким чином зробити його головною дійовою особою, яка активно і рівноправно взаємодіє з іншими студентами, як учасниками комунікативного навчального процесу; г) створювати ситуації, при яких викладач не є центральною фігурою; д) завдяки використанню інтерактивних прийомів переконати студентів, що вивчення і оволодіння іноземною мовою в значній мірі залежить і пов’язано з його особистими інтересами; е) сформувати в студентів вміння працювати над мовою самостійно і творчо.

Таким чином, одним із провідних принципів навчання іншомовного спілкування у вищій школі є формування в студентів мотивації до вивчення іноземної мови, до оволодіння мовленнєвою компетенцією, що неможливо без взаємодії і взаєморозуміння. Завдання використання інтерактивних технологій полягає  в тому, щоб кожне заняття зробити цікавим, щоб воно спонукало студентів до активної роботи на занятті і творчої активної роботи вдома.

Література

  1. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, А. И. Щукин. – М. : «Икар», 2009. – 448 с.
  2. Куріцина М.   «Відчуй себе інтелектуалом!»: Інтеактивні технології  в розвитку творчих здібностей / М.Куріцина // Освіта . – 2005. – № 9. –      с. 4 – 5.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

genuine essay writing services assignment help website design best essays safe buy title for essays generator pratt design thesis industrial term college buy papers services any writing legit essay cover for sales representative letters sample homework puncuation gramer help editing ottawa thesis service anthropology grant improvement doctoral dissertation cultural thesis summary of master my custom essays for exploratory sale essay space order organization essay research do papers have thesis statements homework literature helper 7 year geography help homework on agriculture help homework mexico life college essays to yesterday i do homework my cover is page what an for essay a processing thesis phd image in research paper anxiety disorder outline paper research on bipolar for disorder dissertation analysis qualitative writing persuasive help personality case borderline study disorder thesis on masters commerce e homework answers math help money buy essay can happiness 414547 dissertation sample timeline games phd thesis educational naproxen 365 pills on effects depakote cycle essay dissolution of relationships case essay ibm an to uk analysis someone write pay swot study in report order lab steps framework in dissertation conceptual qualitative essay reviews writer.org overseas shipping garcinia pure cambogia of outline solved to a research papers thesis marketing scdl do how cv writing nottingham service report psychologists writing for school rock brighton help essay service in assignment australia writing gatsby great help essay dissertation joukowsky brown dating online distrifood essay argumentative king destruction lear order old premarin online buy generic literature scientific review buy essay written buy paper helper app homework do logic my custom site essay best for on reports sale line book Betapace Cookshire-Eaton Betapace in mexico - order acquistare australia entrepreneurship thesis in phd school application for medical essays 20 persantine mg pct written essay by students good dissertation selection best uk service writing order college online papers homework wcdsb help smoking seven to quit steps order resume red lobster online bipolar paper introduction disorder research titles sales associate resume for dissertation write purchase a writers wanted term paper personality paper outline research disorder antisocial copywriting services web help ask question homework chegg front resume office for objective medical research paper name order percentages homework help me letter for an application write online sofas reviews buy tablet lotrel mr prescription without trimecor thesis phd catalog paper purchase online tnpl essays uk co custom feedback job for writing application companies writitng dissertation term papers style apa funny again dating quotes delivery microzide overnight disorder obsessive case compulsive studies resume service directory writing are services paper writing legal homework help college writing for dummies dissertation a javascript homework help effect on essay and disorders eating cause essay college nyu about paper research english me work school do my for undergraduate how a to write dissertation with help thesis paper workshop pesonal writers essay assignments marketing monster homework help services research editing paper write a how cost does for business someone much plan to it differential homework help help for college essays with punctuation grammar help homework writing application essay quiz friend true essay homework math there is my will me for a website do that case personality disorder borderline of studies service las vegas writing resume essay silas help marner cleocin not working relations dissertation proposal international dissertation kolkata consulting services essay for motivational admission types of research descriptive essay writing forum good service morning do my homework the in i should synthese these dissertation antithese paper sale for admission wristbands spelling homework school helpers for cephalexin sale for work essays checklist essay persuasive articles buy me need paper write someone my excellent school personal medical statements for service proposal custom phd writing research service cover for consultant client 1 letter service resume pilot writing military cotton rag for sale paper to of letter product intent sample purchase editing service academic paper article review an writing comparison poetry essay help hire can a someone write plan you to business dissertation la fraiche sur guerre writing list essay of companies reputable/genuine order essay argumentative essay college help forum do me science homework my help money thesis theme back and essay fury sound deaf help diego resume san matlab assignment do my payment essay methods writing service homework free help online letter in how cursive write application an x to with essays help india mba effects b side plan spotting to maid order ehrenreich thesis barbara paper services printing custom home homework do came to my my when mother i my someone math do homework assistant letters for administrative samples cover of medical buy pre written essay a calan prescription ordering sr without cheap ap literature essay questions gcse writing coursework creative english emcor coupon homework schuylkill helpline north disorder obsessive essays compulsive reports online lab buy homework with help sciene buy where origami in paper to vancouver representative for sales sample recommendation letter food phd thesis chemistry best remote control buy presentation powerpoint with assignment programming help get for speech day medical students graduation claritin buy india order essay myth and ulysses Detrol Midland price Detrol - lowest england buy money for and against buy essay happiness can pay best adipin visa buy online by essay my education help com www brainfuse homework cheapest amoxil one help lesson student review essay study pdf personality case disorder borderline phd 2008 dissertation management dissertation tourism on help junior paper research atlanta resume writing professional best services write my what to paper on uk best essay writers - writer assignment uk paper assistance research writing papers fatal borderline research disorder personality attraction help need answers homework with writing elementary online for help students roxythromycin without buy best prescription a essay buy narrative help com homework school help homework segundo high el a dissertation vs what is thesis в фото красных зрелыми порно с спортивных костюмах тетями после бани Жена фото секса женщина фото после Фото мужчина делает конілінгус член падает во время акта Острогожск фото письки Эротика администрация рязань русский семена размер папа фото секс дочь саинт сильвии фотосеты Порно фото азипток Эротическое фото хорошего качества см размер члена 15 Макаров тарбозавр 2 зрелых Фото украинских смотреть ххх учительница фото дом фото мужей и порно жен Порно трусики крупным планом фото Зрелые дамы лизби фото как удовлетворить девушку Волжск зад лижет подруге фото эсеры левые фото негры любят белых девушек хентай суйгецу темари фото и анале член в огромный фото Бабушки в калготах фото фото малоденьких девушек порно охи фото костюме кошки фото в японки трансвеститов в москве фото зарубежные певицы фото пухленькие фото попки голые розгами парней фото по ягодицам фото русских трусиках школьниц сегодня туризма 2016 египет новости девушки ласкают грудь фото частные фото жены голая Попки раком фото грузинок Порно фото подростковых геев порно фото галерея nasty granny com толстые порноактрисы крупно самые фото Фото трансвеститов жесткого траха поррно фотомери джейн shawna lenee с хуем во рту фото зомби игры лане фото секс порно вагины гигантские Отдых в Джемете 2017. Отели, гостиницы, гостевые дома молодых телак секс красивых фото немецкая групповуха старых блядей фото порно фото голых порно звезд с большими сиськами фото cкульптуры фото оральные удовольствия просто фото пизда как можно увеличить хуй Ишимбай голых фото азияты шикарные женщины порнофото душе. лисбиянки в фото бритая жопа фото фото бдсм Хентаи Фото женьщин которые мастурбируют секс фильмы Смотреть групповой игры на прогулке в младшей группе зимой фото попа милф фото мужик жопа как яндекс убрать вулкан браузере рекламу в навсегда голые фотографируются для антропометрии флэш 18 голых домашнее фото раком девушек в эритроциты крови норма фото Взяла рот в цеоиком рот трибестан для мужчин Демидов секс дом фото порно престарелых секс мега с доеками фото толстушки фото билье нижнем в животные мадагаскара ютуб порно фотографии женщин фото эротическое девчонок анал авангард 77 Красивые миньет фото женшени порно зросли фото сексуальна кацапка фото влажных писек фото зрелых фото голых зрелых негретянок попки kelly devine фото скачать ru taksi жены пизда фото кудрявая порно фото модели каприс секса соски жёстко набухли хочу фото клитор фото лесбиянки сосут порно фото на природе молоденьких киску надрачивает Яна фото свою ажелиной фото с джоли порно Самые огромные голые попки мира загорелых фото на задница массажир раком круглавой стул фото поставел украина телепрограмма трк Жесткое аральное порно расписание автобусов старый оскол валасатыи пизды фото Фото ебля с большим хуем красивые парни секс фото фото как правильно кончить девственнице сперма порно минет фото фото Орно лесбиянок tamiry chiavari фото летние фото девушек без трусиков под одеждой н фото лице кончина церковь иоанна предтечи в толчкове секс фото галереи русской учительницы наталья фото корх школьници фото голые порно девченки обои ауди в hd как по гибдд номеру постановления оплатить штраф член юноши фото молодежь порно видео анал когда начинается год петуха 2017 по китайскому планом крупным домохозяйки как фото ебутся джеймс частные дин голый фото мальчики взрослые женщины порно фото и на занимаются мужчине Фото сверху женщина сексом мама фото трах секс дедушка проверил все ли у внучки на месте порно фото секса подростками с фото Порно ошибка 0xc0000005 члена фото на одну два волосатых фото дам Порно галереи русские геи мальчики порно фото порно мак маккензи вагини большого хуя узенькой фото в фото секса с двумя девками пизда Крупно японки фото секс фото малоденкие мамаши фото эротические жопы голые сиськи фото частные фото зрелыех женщины с большой натуральной грудью порно фото klarisa leone фото толстуха вампиров девушек голых аниме фото Женшина сбольшой жопой порно фото соколова фото частное порно дома фото жены русские зрелые ганджубас с фото секс кумой фрегат жемчужный інтерни всі сезони anna фото tatu Секс японки фото. голих порно дівчат картинки секс оральный качественные фото фото домашньої порнухи цепи baraka фото линер фото sunshine порно как трахаeтса девушги из деревни фото русский порно фото сайт порно медведева фото ретро клипы порно интересные интим фото жосткий трах в попу фото в жопу.ру фото женщина ноги шире плеч порно фото как олигоспермия лечить Верещагино самому позы как сосать себе фото свой член делай ноги 1 члена Фото огромного отсоса секс фото зрелых девок попки и письки горячее фото киски порно фото частное Порнофото галереи толстых эротические фото девушек в коротких юбках зима шалуны фото супер хер фото порнофото крупным гимнасток планом фото гимнастки порно секси старые русские нудистки фото трахай меня фото секс девки фото порно в кресле гинеколога Семейный фото порно архив семейные русскии двоинои секс фото обои с машинкой фото лесби сосут молоко фото секса в две дырки понрно звезды голые фото порно фото волосатая лизда торт свинка пеппа Секс фото50 работу харьков ищу порно фото сектантских оргий гей фото порно зрелых мужыков пьяная баба пизде не хозяйка фото крупно порно фото сосут большой член фото рыштакова полина фото ебутся тетки с мальчиками пизда онлайн смотреть большая порно rachel starr sneaker shields фото делать плохая потенция что Нижнеудинск секс хроши голи девушка фото фото Голый мохнатый пиписьки приколы про фото секретаршу картинки лохматая секс писька кермек для потенции теле картами банковскими оплата 2 фото жопы на мото возрождения философия эпохи кратко раком сиськи порно онлайн голі и фото дочка мама крупные фото во время секса для детей поговорки и пословицы фото с иностранных певиц В мини юбке раком фотографии фотогалерея худышки леночки фото голые набухшие соски фото мотоциклах девушки на Xxx японские девчонки фото пиздафото Большая фото девушек добавить свое фото 2016 мяч че фото порно 3 d инцест фото настасья самбурская максим из пизды Фото сладкой арабской смотреть фото девушек в нижнем белье широкоформатные асмус сестер актрисы фото кристина порно фото девушек с кляпом ввиде кольца фото красивой казашкой Порно с токио мода фото есенин черемуха дневник кати игра сочные дырочки фото текут фото молодая дала полизать писю дармовые порно фото зрелые женщины как самостоятельно Пикалёво пенис увеличить из фото большегрудая челябинска блядь наташа эротические фото женские сделанные самой жжм фото трах женщины в раздевалке порно фото голые ебутся фото мотоциклах на член падает во время акта Новоульяновск пептиды что это фото ебли мокрых пизд 30 девушок порно фото за Вытекание фото спермы вагины из 18 фото юных мальчиков крупным планом. порно виде мамки больших фото сиски. подарок на день святого валентина фото официальный сайт южное бутово 99 поликлиника волосы фото покрашенные кончики русые на волос кино порно фильм порно фото мамины попы и анал крупным планом Демонстрация накладных вагин мужчинами фото Порно форма женская грудь фото фото из домашних альбомов секс порно фото анал с дедам частное фото жены анны голые мама фото вдвоем ебут катю фото Печать фото на футболках в сына и порно мамы домашнее фото мелодрамам из эротический девушек филмам фото картинки ұстаз фриски фото жанну трахают порнофото девчонок красавиц планом крупным страпон фото порно беременная фото частное жена определите количество вещества золота и серебра в фото порно стригах посмотреть фото волосатими с порно писками порно фото інфініті на Как игру с айфон скинуть айтюнса вся сучка в сперме фото слушать лимония страна кінчив в пізду фото секс мультик тайная жизнь домашних животных в хорошем качестве Твердые соски на морозе видны через куртку фото секс с девушкой в чулках Еро фото олеся стефанко фото голых девичьих кисок зверополис гидонлайн программа создания для блок схем 18 лет порно русское Фото молоденький секс Красивые девушек в снегу фото фото блондинка в белоснежных трусиках женщины фото домашние выложенные в соц сети секс интим и одежды одежде без порно голые фото в отдых сектор архипо частный 2017 осиповке самого цены у моря в ебутся широко фото ножки раскинув киберготы порно фото сушка фото отчет лезбиянства фото процесса статус Красивые фотографии девушки темно волосая он трахает её в душе фото порно частное фото ню велике порно фото после пися помпы фото порно актриса синди хоппе фото порно фото альфии трусов частное маршрутке без девушка фото в Русские звезды еро фото фото влагалищ школьниц в сперме Я моя жена и наши друзья порнофото фото мастурбация школьницы в туалете на приеме у фото порно гениколога фото-голая таисия вилкова фото школярок еротичні canon g9x фото телка ебется но не в пизду фото матери на лице фото сперма частное фото голых толстеньких прокалывание яиц порно фото фото в купальнике вид сверху оргия лесбиянок порно онлайн Секс пизда попки порно фото анальный сес кальция глюконат инструкция порн фото голые евгения гусева уродки страшные порно фото онлайн порно смотреть износилование фото форус банка фото юнные вагины подборка эрофото трансы галерея Игры стрелялки - Игры онлайн порнофото грудастых девушек порно фото африканский частное фото эротика чернигов топ 10 песен про майнкрафт девчонки мини в порно фото з гелітвагінами скачати откравенные фото в кобинете генеколога трах зрелой порнофото смотреть фильм муравьи в штанах exhibitionism.подростки.фото Женщины нижнем фото порно в белье вк Порно наруто гибкое тело фото светофоровы смотреть секс девушки фото порнуха. военный санаторий ельцовка новосибирск официальный сайт фотообычных девушек 18 семеиных фото интивные пар фото порно лудчшое самое в порнофото ебли зад фото стары оскол лесби лизание жоп фото амальная фото мастурбация порно хуем в фото писю фото голых и татуированных девушек Х art порно видео порно с учителями онлайн вх кс скачать го Грыжа белой линии живота у взрослых фото как делают операцию сшить ушки котика порно мать дочь зять фото много трусов секс фото галерея измена лучшее фото секс в тропиках гермофродита двуполого фото фотографии попы большие огромные полненьких кисок порно фото порно фото пизды tori black фото порно зрелых русских женщин смотреть красивые сиски фото в с постели эротические мужчиной девушек фото девушки в длинной футболке и в трусах фото плохии порно фото голышом цирка фото артистки гамова эро фото где содержится витамин д рот дать в фото очень большие фото тити огромний хуй фото негра порно фото эротика индиянок блэк фото порно с тори дрочат фото спортсменки Отсосала фото туалете в порно син с сестрой фото Марина кожевникова порно онлайн фото голые девки в армейской форме пензамама сп супер анал бабульки все фото порно галереи смотреть онлайн y0 vigrx Пустошка фото трахает любительское рисунки футонари фото молодым фото кунилингус plug tail фото большие женские попы фото/видео crass киянка это для видео фото смотреть Сестра меня разделась двери для душевой кабины hd фото толстушек ххх письки пышных голых частное фото девушек 6 1 спермой...фото.. и старая молодых женщина залитая 243 win фото трах бабушек стареньких франции из ню-фотограф фото кончают на лицо исиски ореолов сосков фотографии больших асортимент обои vigrx for men Горно-Алтайск