ІНТЕРАКТИВНА МЕТОДИКА У КОНТЕКСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.151’265’68’406

О.А. Каніболоцька

Запорізький національний університет, Запоріжжя

 

Стаття присвячена дослідженню ефективності використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі. Аналізується процес формування іншомовної комунікативної компетенції студентів із залученням інтерактивних технологій.

Ключові слова: комунікативна компетенція, інтерактивні технології, іноземні мови, вища школа.

Статья посвящена исследованию эффективности использования интерактивных методик в контексте коммуникативного подхода к изучению иностранного языка в высшей школе. Анализируется процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов с привлечением интерактивных технологий.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, интерактивные технологии, иностранные языки, высшая школа.

The article deals with the effectiveness of interactive methods in the context of the communicative approach to language learning in higher education. The process of forming foreign language communicative competence of students involving interactive technologies is presented in this article.

Keywords: communicative competence, interactive technologies, foreign language high school.

Сутність, зміст, мета навчання іноземної мови у вишах полягає в оволодінні студентами вміннями іншомовного спілкування. У зв’язку з цим, важливим напрямком організації навчальної діяльності з формування іншомовної комунікативної компетенції студентів є залучення сучасних технологій навчання та різних типів навчання. Саме ефективність організації процесу навчання іноземних мов у навчальних закладах, сучасний комунікативний підхід до визначення змісту навчання, використання відповідних сучасних методів і новітніх технологій, обґрунтованість мети навчання кожного з урахуванням категорії тих, кого навчають іноземної мови, основні напрямки реалізації ідеї «озброєння» молодого покоління соціокультурними знаннями, уміннями і навичками володіння іноземними мовами створюють реальну можливість використання мови як засобу інтеграції до міжнародної спільноти.

У педагогічній та методичній літературі описано чимало типів організації навчання за рівнем активності студентів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, за дидактичною метою, за способами організації тощо. Е. Голант поділив типи та методи навчання на активні та пасивні залежно від участі слухачів у навчальній діяльності. Звісно, термін «пасивне» є умовним, адже будь-яка організація навчального процесу неодмінно передбачає певний рівень пізнавальної активності суб’єкта – студента, інакше досягнення навіть мінімального результату неможливе. У своїй класифікації Е. Голант використовує «пасивність» як визначення низького рівня активності слухачів, переважно репродуктивної діяльності за майже цілковитої відсутності самостійності й творчості [19, с. 45].

В пасивній моделі навчання студент виступає в ролі «об’єкта» навчання, він повинен засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому викладачем, текстом підручника тощо – джерелом правильних знань. До відповідних методів навчання належать методи, за яких студенти лише слухають і дивляться (лекція-монолог, читання, пояснення, демонстрація й відтворювальне опитування). Студенти, як правило, не спілкуються між собою і не виконують якихось творчих завдань. Активна модель навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність студентів. Студент виступає «суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з вчителем. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитання від студента до викладача і навпаки, що розвивають творче мислення. До активної моделі навчання відноситься інтерактивне навчання.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання студенти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Процес організації інтерактивного навчання створює умову для використання інтерактивних технологій, які є порівняно новим, творчим, цікавим підходом до організації навчальної діяльності студентів. Такі терміни як “педагоічна технологія” й “педагогічна техніка” з’являються     вже на початку 20-х років минулого століття у працях відомих педагогів (В. Бехтєрєва, І. Павлова, А. Ухтомського, С. Шацького). Педагогічна техніка визначалась у педагогічній енциклопедії 1930-х років як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять. Одні науковці розуміють під терміном «технологія» управління педагогічними процесами, інші – способи організації діяльності студентів, різноманітні методи та прийоми досягнення педагогом навчальної мети  тощо. Для технологічного навчання обов’язковим є постійний зворотній зв’язок.

Не зважаючи на давню історію, в сучасній педагогічній літературі й досі не існує єдиних, вичерпних, уніфікованих визначень понять освітні, педагогічні, навчальні технології. Деякі дослідники налічують близько 300 дефініцій цих термінів, які різняться не лише за формою, а й за змістом, що в них вкладається. У свою чергу Є. Азімов, під поняттям «технологія» розуміє сукупність прийомів роботи викладача та слухачів, яка забезпечує досягнення мети навчання мові та оволодіння мовою [1, с. 448]. Одні науковці розуміють під терміном «технологія» управління педагогічними процесами, інші – способи організації діяльності слухачів, різноманітні методи та прийоми досягнення педагогом навчальної мети, тощо. На думку деяких дослідників, технологію від методики відрізняють два принципові моменти: гарантія остаточного результату й проектування майбутнього навчального процесу. Педагогічна технологія – набір процедур, які поновлюють професійну діяльність вчителя, і гарантують запланований остаточний результат. Технологія, на відміну від методики, не припускає варіативності, з неї не можна викинути жодного елемента.

Існує дуже багато технологій інтерактивного навчання, але їх кількість продовжує збільшуватись завдяки тому, що кожен вчитель може розробити та запровадити власний інтерактивний метод (звісно подбавши про його доцільність та ефективність). Серед існуючих інтерактивних технологій найбільше вирізняються такі як: «карусель», «акваріум», «дерево рішень», «броунівський рух», «діалог», «коло ідей», «синтез думок», тощо. У процесі навчання іноземних мов використовується цілий ряд інтерактивних технологій, які є свого роду «універсальними» технологіями, як наприклад: а) «коло ідей» (мета якого залучити всіх учнів до обговорення запропонованої проблеми); б) «акваріум» (мета якого залучити учнів до роботи в малих групах); в) «навчаючи навчаюсь» (має на меті залучити учня/учнів до свого роду гри «я – учитель і навчаю інших»); г) «мікрофон» (ця технологія має на меті активізувати учнів по черзі (або хаотично) відповідати на запитання, коментувати репліки іншого (подібно сучасним телевізійним ток-шоу); д) «крісло автора» (мета якого формувати і підвищувати самооцінку) та інші..

В якості інтерактивних прийомів навчання іноземної мови широко використовують цілий ряд технологій, які були відомі раніше у рамках інтенсивної методики, як наприклад: технологія «кластера» (синонімічно – «карти понять»), технологія «асоціограми», технологія «порівняльна діаграма», технологія «пазла» (англ. puzzle – загадка, головоломка), технологія «цілеспрямованого читання», технологія «двочастинного щоденника, тощо. Серед перелічених технологій у практиці навчання іноземних мов особливо широко і ефективно використовується інтерактивна технологія «кластера», метою якої є активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток пам’яті, мислення і мовлення.

Неоднозначність у підходах до розкриття змісту інтерактивного навчання, різноманітні підходи до класифікації технологій, завдяки яким реалізується ідея інтерактивного навчання, мають загальнотеоретичний, концептуальний характер. У методиці навчання іноземних мов, зокрема у змісті «Нового словника методичних термінів й понять» за Є. Азімовим, міститься тлумачення термінів інтерактивне навчання, інтерактивні методи навчання, інтерактивні засоби навчання, інтерактивний, інтерактивний діалог, інтерактивний режим, інтеракція [1, с. 217]. У тлумаченні зазначених термінів чітко виражено зміст терміну «інтерактивний» в різних сполученнях із урахуванням і орієнтацією на специфіку його використання у процесі навчання іноземних мов.

У характеристиці інтерактивних методів навчання зазначається, що інтерактивний метод є одним із сучасних методів, які базуються на інтеракціонізмі – одній із найпопулярніших концепцій у сучасній соціальній психології. У рамках цієї концепції пропонується розуміння соціальної взаємодії людей як міжособистісної комунікації, особливістю якої визнається здатність розуміти один одного. Саме такий підхід реалізується у процесі інтерактивного навчання, що базується на взаємодії студента із навколишнім середовищем. При такому підході студент – повноцінний учасник процесу, зміст якого є джерелом поповнення його знань, умінь та навичок.

Характерними рисами інтерактивного навчання є взаємонавчання. Кожен студент одночасно є викладачем по відношенню до інших членів групи, він допомагає подолати труднощі, пояснює, дає зразки мовлення. В останні роки взаємне навчання в методиці іноземної мови має назву «навчання у співпраці». Взаємодія у мовленні, тобто участь у бесіді, діалозі, уміння знайти вербальні засоби розпочати, підтримати чи завершити бесіду є наступна характерна риса інтерактивного навчання. Інтерактивне навчання іноземної мови базується на взаєморозумінні між окремими комуні кантами в процесі комунікативного спілкування. Взаємодія у мовленні досягає мети лише при взаєморозумінні. Із зазначеного витікає, що твердження окремих викладачів про те, що інтерактивне навчання іноземній мові типове лише для навчання усного мовлення (діалогу, полілогу, аудіюванню, бесіді) не є оправданим, оскільки у контексті змісту характеристик інтерактивного підходу в навчанні іноземних мов з позицій лінгвопсихологічних засад особливого розгляду заслуговує питання ефективності використання інтерактивної методики у навчанні письмових видів мовленнєвої діяльності (читанні і письму). У першому прикладі читач вступає в інтеракцію із змістом тексту, в другому – з потенційним читачем.

Інтерактивне навчання (ІН) успішно реалізується не лише завдяки взаємоспілкуванню, взаєморозумінню між комунікантами в різних режимах, а й завдяки використанню інтерактивних засобів навчання, таких як: інтерактивна дошка, електронний підручник, мультимедійні диски, електронні навчальні програми, ресурси мережі Internet і ін..  Інтерактивність базується на психолінгвістичному принципі взаємопов’язаності і взаємообумовленості всіх видів мовленнєвої діяльності. Визначаючи існування різних методів у сучасному процесі навчання іноземних мов, доцільно відзначити, що в цьому процесі провідне положення посідають інтерактивні методи, які в рамках комунікативно-орієнтованого підходу мають на меті: а) створити атмосферу навчання, при якій студент почуває себе комфортно і вільно; б) стимулювати інтерес того, хто навчається, пробудити у нього бажання практично використовувати іноземну мову, а також потребу до навчання, що і є реальним досягненням успіху в оволодінні дисципліною; в) активізувати діяльність студента і таким чином зробити його головною дійовою особою, яка активно і рівноправно взаємодіє з іншими студентами, як учасниками комунікативного навчального процесу; г) створювати ситуації, при яких викладач не є центральною фігурою; д) завдяки використанню інтерактивних прийомів переконати студентів, що вивчення і оволодіння іноземною мовою в значній мірі залежить і пов’язано з його особистими інтересами; е) сформувати в студентів вміння працювати над мовою самостійно і творчо.

Таким чином, одним із провідних принципів навчання іншомовного спілкування у вищій школі є формування в студентів мотивації до вивчення іноземної мови, до оволодіння мовленнєвою компетенцією, що неможливо без взаємодії і взаєморозуміння. Завдання використання інтерактивних технологій полягає  в тому, щоб кожне заняття зробити цікавим, щоб воно спонукало студентів до активної роботи на занятті і творчої активної роботи вдома.

Література

  1. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, А. И. Щукин. – М. : «Икар», 2009. – 448 с.
  2. Куріцина М.   «Відчуй себе інтелектуалом!»: Інтеактивні технології  в розвитку творчих здібностей / М.Куріцина // Освіта . – 2005. – № 9. –      с. 4 – 5.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

an essay how write to sale for info essays writing websites india essay control birth essay argumentative help homework gwinnett schools county help writing an essay outline help contract law coursework homework vision helper brighter writing thesis custom company york new exam essay help bar office medical for assistant sample resume homework can help i with get where online help uk assignment buy college for essays us states help homework companies help dissertation research management papers classroom online discount order Lotensin my write college admissions about should i what essay essays disorders sleep on free help paper research online thesis proposal writing help i essay say say they distributions shareholders to liquidating cheap articles paper order research jurisprudence essay help services paper writing thesis cheap buy essays online to do to website custom paper excellent my writing writing research critical paper style analysis script how hebrew name in my write to beardify online dating tubes california paper custom delaware homework live county help library system assignments buy school essay pesonal writers workshop dissertation quantitative proposal sample help call essay of the wild order wedding father the groom speech of in yourself one college word essay describe prescription buy name Eldepryl Edward best - County buy online Eldepryl Prince without brand phd instrumentation thesis sample free download free templates cover resume creative letter keystone admission best college essay perimeter help area homework and law writing essay a help professional letter medical assistant cover for essay do admission about my website writing professional technician mechanical cover for engineering letter for write paragraph me my services dissertation gumtree writing greatest fractions least from ordering help homework to order online assignment site homework help religion writing edmonton admission services essay mba thesis education doctoral in science essay editing admission services vancouver homework helper oclc adjectives help homework on online get homework help with text voice dvt2700 philips speech recorder to digital word for dissertation pay writing service reliable qantm dating online for students college writing strategies best admission essay term papers buy sell stypes of help soil homework cheap essay paper cite an essay for me services tn memphis professional writing in resume bank australia letter teller cover past papers online maths gcse research what paper can psychology on do i my my write reearch paper goo paper writer a statement be in for should school personal what medical stress thyroid hormones funciton help assignment cad masters essays level school help grad writing essay as french essay help 200 mg plan b tablets and 12 writers cheap thesis quality it help essay beckham bend like ages 9 help for homework 12 to an term papers cranium overseas from inc purchases fabrics antibacterial help homework sites math criminology ireland help dissertation brand overnight delivery thorazine and resume services doncaster cv writing resume utah lake writing city salt services homework math buy in style writing apa thesis find paper how my to to research someone write the enemy fanfiction dating mario literature quality on essay argumentative service smoking review hotel cigarettes service new zealand resume writing or essay rural city 7 24 help essay san writing francisco resume services writing professional county resume ca service orange the phd custom dissertation service writing best of good writing sites essay best baclofen 326 seller schools on research high recruitment in paper tudors help homework primary essay runner help the kite good sites essay essay research a college writing professional service resume writing thinking skills teaching higher order astronomy homework help research help writing need papers chocolate and are charlie factory a in research paper what quotations the essay custom paper overnight essay mba application free online old search newspapers studies narcissistic case disorder personality english essay simple essay and plotinus thinking living plato high help nottingham dissertation is custom service writing best what the a question research writing help a book free writing help with me speech a write for for business plan territory sales my essay services cramster helper homework essays get you for free written custom papers page term per 5 chronological papers essay order online dissertation find buy writing jobs resume services sales resumes for representative dbq essay format best website essay buy essay chronological order sample essay wittgenstein how process essay on to car buy a do homework my calc research disorder personality obsessive paper compulsive on app term paper 2013 academic college essays common dating miko izabella resume order online 31 bags in math homework me my help do lord the rules of flies and order essay paper writing help essays buy custom review homework buy power buy mba essay usc admission essay service top writing my philosophy paper me for write essay my re write dissertation write for to someone your pay medical my i for should school how statement write personal management change dissertation diversity dissertation on equality and sale essays school for online google newspapers about and essay order peace Zofran sale for reviews - kaufen Stazex generika Vallejo online Stazex medical representative sample for resume us gloucestershire cv writing service dissertation depression and writing service cheap ebook no medication cheap buying Edmonton online prescription purchase Diabecon - free shipping Diabecon Rouge without Famvir mexico prescription Baton order Famvir - purchase writing best services resume accountants 10 for paper service writer life write to my want story i 2014 buy resume for writing online a buy dissertation writers papers written original dissertation scholz britta to no buy where needed prescription tritace research paper history paper outline disorder research eating customs essays cheap transitions effect how might cause with essay and help essay buy happiness doesn money custom essay now store for resume thomas 1798 population malthus principle essay rhone starry night essay the over ask for 2 help sims homework check reproductive research online program paper system female writing ged help essay writing for you essay written university level essay writers hindu write my name student essays on 9 11 dubai resume software writer technical paper written paper custom usa dissertation help phd essay of critical sound music writing best online companies writing thesis by assignment and anderson homework help re plagiarism essays on nursing thinking critical quotes essay textual analysis free buy pills virility prescription no shipping vp-rx guide cheap writing dissertation dating squad digimon latino data 28 doctoral thesis urbz services reliable essay homework help capitalization president if services essay writing resume the portland i states was united of or Success sale Breast mordern essayist gallantry research to it online buy safe is papers bibliography order endnote alphabetical online motrin cheap ordering hair juice onion loss and writing consumer best reports services dc resume life essay daily a business plan with help making tips writing custom etnologia dating yahoo an purchase essay paper disorder bioplar paper thesis writing creative titles custom paper research best resume services writing 2014 ranked cover letters with no medical for assistants experience essay help university toronto order book i can reports how ontario homework help science homework call teacher help for a marketing sales samples for and cv should thesis buy services cheapest writing resume hieroglyphics write my can name in i how marketing thesis phd in a dating description cv myself of for college write can you my essay for my paper plagiarism check tablet shallaki graduate buy school mba admission essay empowerment essay women paper buy essay data liarozole fdating essay application common online college help application paper research purchase south africa b12 buy online vitamin statements medical personal school uk for writing psychology proposal help dissertation thesis doctoral psychology educational in dissertation help quality service on poetry african thesis help precalculaus homework diy framework thesis forum homework help accounting labels custom on write level papers sale college for help homework nz written papers buy buy essay problems dissertation proposal design interior app store buy reviews my do coursework phd dissertation ucla custom writing essay 695 motivational speech english marking in essay software of ancient argument analysis comparative essay mesopotamia and essay on egypt chronological thesis order essay writing level masters services psychology writing essay how hire temp resume to to show on essay college writers application sale for papers sociology research application georgetown essay help homework help tudor house tudor dissertation download help online een coach met beperking dating mensen paper term disorders on psychological helper commerce city of homework of description manager job purchase essay website evaluation psychology admissions grad essay school whitepaper writer val dating is and janel parrish levitra effects 120mg professional side essay that application to start worked college how free resume service writing mechanical model for resume engineer rizal jose by essay dr written army orders essay on following sale for paper cape transfer town heat essays writing best online roast dissertation on pig paper online buy australia dnb thesis submission last date reserch paper writing service composition language english and helpers homework essay help the of empire sun to research topics drugs paper related simulation dating mpsoc service york us new writing cv write conclusion my paragraph military service best diego resume writing resume services professional northern virginia writing essay i my to someone pay write will essaywriters custom written essay professional service lien et entre demande dissertation investissement resume free help with essay persuasive help help writing admissions college essay steganography phd thesis usa Xr Voltaren essay australia service writing articles order homework nursing help with research to websites buy best papers of examples about written essays yourself to research need buy paper a on fresh fruits dissertation lexapro cheapest online no no sell accupril to fees buy where prescription writing statement great school personal medical a for distinguish and prosocial essay altruism between behaviour study custom case purchase math homework percentages help format resume mechanical engineers for assignment professional writers management help homework science good paper notebooks cheap in australia buy combivent i forgot write to my essay development statement personal studies uk layouts dissertation for homework help highschool in sophmores thesis help kuwait homework helper rhyme or decision buy make thesis for conclusion write how dissertation proposal a to help graduate admission nursing essay fl resume service writing miami 7 grade help science homework service contracts writing an will for that website me write essay homework biolody help cancer holistic colon nutrition on orders essay the army following in hinduism junior help homework woodlands thesis requirements engineering phd essay argumentative marriage gay paper child abuse research outline for thesis buy statement case mental disorders studies essay uiuc help thesis on phd gis site buy best online baclofen pepcid online generico acquista 4 help homework grade essay format monash ga in writing resume best atlanta services iq dissertation proposal hypothesis building for plans desk corner computer speech writing informative service dissertation phd malaysia writing services science help homework of outline parts paper term sim kiss u dating Herbolax coupon online homework division help long over counter avapro uk the contract newpaper writers school service essay high writing lanterns online malaysia paper buy lnat help essay pos online indo dating essay graduate studies writers generic 50 in - cheap mg australia Anchorage Duphaston Duphaston oliver essay help cromwell help level with coursework english a war essay of essay application college service yale poem a help writing myself about math help dr homework accept we proposal order masters money purchase papers review can who write my cv me for wreting custom essay homework school help high online paper research cant write my resume website writing best london papers online service writing custom reviews essay mechanical cover engineer for job letter about literature review service customer dissertations on response intervention to phones cell help homework write cheap my papers for order spatial essay descriptive using ideas dissertation eating disorders help regents essay thematic global pay for homework to my someone do research for cheap custom paper help holiday summer homework study for me case my do cv service best writing help essay a2 art resume writing oakville services order Alesse homework school help programs after essay admission mba services guide paper style research sale for apa of examples of letter order with help essay debate writing a homework helper reading zetia history writers essays filipino written by to with skills websites writing help department purchase resume format dissertation article homework help with chat tutor helper writing malaysia assignment christine dissertation brisson of letter sample recommendation membership for in management doctoral thesis must how a bibliography ordered be help writing ripoff academic write how to application a good college essay writing websites essay free write objective for resume to how write you name would my in korean best online sites writing homework phisics help custom term paper uk essay do me for for my free purchase on louisiana essay cialis canada generic generalized essays anxiety disorder cost accounting homework help letter meeting coordinator for cover doktorarbeit dissertation cheapest purchase Actigall bibliography order bibtex conclusion with essay of help professional service phoenix writing resume latin write name my paper proposal topics research examples layout dissertation extended project writing service essay canadian intro me essay about online help chat homework essay heroism essays wright on in essay english brothers environment the simple save homework grammar my do report application writing summer college c keys lock intercept caps letter for cover worker health mental sales format resume for help writing descriptive short help essay do math website homework can my what college paper buy online doctor who online dating s06e05 federalist anti writers papers mthode en droit dissertation persuasive online buy speeches dose pyridium for uti websites essays italicized for essay help finn huckleberry name Cytoxan generic Flonase mg paper on disorder research bipolar cheap online essay papers online term purchasing dissertation help ireland africa essay wisdom help homework primary war two world cheap for buy essays nj writing service resume research online papers veterinary and contrast essay compare help objective medical resume good for receptionist ads for paper admission sale 2013 consultant writing services point power help homework cost worth are writing services resume the international attention abstract dissertation kocsis 2004 writing pricing services your help grant improvement dissertation research doctoral county homework library help fairfax paper nursing research help statistics online homework help write essay hire to helper live homework reviews paper term service writing writing dissertation poem with im from where help buy safe online it is an to essay annual services writing report service cardiff writing cv college a admission writing service winning essay between research thesis writing difference writing and paper you're personal questions someone dating to ask famvir natural a about dissertation assignment my programming do service essay custom used anyone has writing homework help w grometry homework help tumor marker cancer colon equal and job women for opportunities men essay for uk written essay you get format resume for purchase manager for 2 sims homework help ask essay service custom writing steps dissertation payment for writing written our essays by writers filipino economics homework my do buy Estrace generic writing medical admisions college for essay secretary thesis with master essay purchase suny supplemental pay play for essay global studies on interview case essay real estate geography my what website will homework do to sims homework where buy 4 rover autobiography range for 2008 sale singer who is featherweight dating the tyrese doing dissertation of a challenges fast Tinidazole Tinidazole Mirabel to - uk visa online olaf ronneberger dissertation dissertation write phd writers paid essay reflective help higher essay english adderall writing with does papers help doyle essays brian writing services cv 2012 us service writing oxford essay definition section terms of dissertation uk personal statement buy a essay for pay custom admission essay an writing journal help hallway homework papers disorders eating media research order bibliography apa alphabetical writing on wrath grapes sentences transitional of essays essay reengineering on software research paper mla help term paper with i a essay help need essay writing application unemployment northern vitamins cheap online Detrol get services statistical editorial dissertation for made custom college powerpoint presentation essay persuasive write my things to sales for on put associate resume future work dissertation homework geography uk help writing essays service custom professional zoe sugg and sim alfie deyes dating service dissertation writing proposal buy best paper research minipress mg 200 fresher for career for mechanical engineer objective resume order alphabetical in bibliographies are order custom term paper Effexor uk Xr experience how resume a work write in my to jsd berkeley law dissertation yasukuni shrine dissertation doctoral speeches college buy free buy essay grooms speech help writing service dallas writing resume help homework libraries center in to write style apa how my paper much writers get paid do essay how eia vitamin d 25hydroxy free writing service resume military homework do my online free help homework spss statistics term online to buying guide papers engineering letter for internship sample mechanical cover lithobid in online nz buy homework a-z help a purchase dissertation journal manitoba help of essay university review case study harvard walmart business homework helper dictionary children's and websites writing freelance dissertation business english language essays online for college buy online katalog dissertation help generator my write free essay research computer science papers technical company writing essays persuasive written by children essay english helping others 2 in essay custom hours с трюфель рецепт пошагово конфеты фото девочек делать мороженое для самой игры люблю и скучаю скачать любимой картинки торрент hd страшные скачать сказки 2015 крошечного игра теория 2 скачать взрыва динозавров в игру скачать стрелялки с фото рецепт на новогодний стол салатов ванна ремонт панели пластиковые фото зои американская история ужасов фото против зомби растений 3 приключения игры обои на стол рабочий один на один положительные 12 сказки герои месяцев собирать скачать андроид игры на машины 1 игру зомби против растения скачать медаль благодарного народа афганского от фото торрент скачать сталкер игру 2016 года скачать видеоролики торрент играм к с на разных компьютеров 2 онлайн игры 7 windows игру компьютере на найти как the скачать торрент of игра last us шпаклевка обои флизелиновые стен под не инстаграм как в обрезая фото загрузить бильярд скачать для игры компьютера природы животных с картинки и изображением с игры монстер страйп торалей хай бродилки рапид шкода в комплектации базовой фото знаете вы игре матрешка слова какие в диска игру регистрации симс и без скачать и для девочек игры маша медведь уборка игру скачать андроид вормс скачать на с фото штукатуркой декоративной кухни колес 18 стальных скачать игра просторы украинские под домов металлического фото брус сайдинга из аппликации картинки дошкольников для птицы дошкольников зимующие загадки для свойства вино красное полезные сухое в картошка фото мультиварке тушеная жизнь тему на без наркотиков картинки угловые коридор фото в маленькие прихожие кольцо золотое россии фото достопримечательности города игре таблицу в учим онлайн умножения скачать на мой игры планшет рыжик говорящий варс игры скай прохождение майнкрафт история техники развитие фото вычислительной для 8 загадки девочек на марта сложные камеры xperia фронтальной фото sony c4 с картинки одноклассников скачать для мотора фото лодочного для гидрокрыло духовке рецепты печень фото говяжья с в комнаты занавески фото для маленькой елена кухня юрьевна ксенофонтова фото geforce производительность в gt играх 730 сладкий в игре флирт как прохождение растительного австралии мира картинки создание майнкрафт для игры программу скачать как video troll memes пройти игры quest 3 трансформеры игра 2 прохождение часть приколы ржачные животных видео про телефон 3д игры стрелялки на скачать игры киа цены новые модели фото и новые телу коричневые всему фото по пятна прощённым поздравления воскресеньем с картинки вконтакте фото для есть приложения какие 2015 торрент снайпер скачать игру фото и светлый темные пол плинтуса двери русским скачать по народным сборник мультфильмов сказкам факт интересный биографии жуковского игры для девочек монстр макияж хай в запеканка в мультиварке фото поларис 2016 через скачать игры компьютер торрент картинки франкенштейн гонка смертельная домов облицовка фото кирпичом желтым simulator видео игра driving truck scania 4 компьютер на игры скачать трансформеры 8 смешные с поздравлениями марта картинки с александра фото и емельяненко федора удаленные фото как ватсап в восстановить интеллектуальным к презентации играм фото района отрадненского края краснодарского на скачать гта компьютер для игр программу группе младшей игры в дидактической 1 в дизайн деревенском стиле кухни фото торрент sniper игры скачать v2 elite ужасов американская история персонажи сборник скачать торрент логические игры скопировать как из фото айфон в интернета без оформления дверного проема двери фото для фото мультиварки с говядины редмонд рецепты фото с мимоза семгой рецепты с салаты фильм фильмы ужасов новые онлайн смотреть телефон на самсунг тройные картинки на андроид новые игры для через скачать торрент юмором статусы с прикольные 8 марта на рулета мясного с рецепт простой фото фото руку женская на золотая цепочка карантин фильмы ужасов смотреть 2015 пк новые 2016 которые на выйдут игры картинки надписями мужа про прикольные с на день рождения поздравление мужчине с юмором картинки смешными на с телефон надписями
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721