ІНТЕРАКТИВНА МЕТОДИКА У КОНТЕКСТІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.151’265’68’406

О.А. Каніболоцька

Запорізький національний університет, Запоріжжя

 

Стаття присвячена дослідженню ефективності використання інтерактивних методик у контексті комунікативного підходу до вивчення іноземної мови у вищій школі. Аналізується процес формування іншомовної комунікативної компетенції студентів із залученням інтерактивних технологій.

Ключові слова: комунікативна компетенція, інтерактивні технології, іноземні мови, вища школа.

Статья посвящена исследованию эффективности использования интерактивных методик в контексте коммуникативного подхода к изучению иностранного языка в высшей школе. Анализируется процесс формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов с привлечением интерактивных технологий.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, интерактивные технологии, иностранные языки, высшая школа.

The article deals with the effectiveness of interactive methods in the context of the communicative approach to language learning in higher education. The process of forming foreign language communicative competence of students involving interactive technologies is presented in this article.

Keywords: communicative competence, interactive technologies, foreign language high school.

Сутність, зміст, мета навчання іноземної мови у вишах полягає в оволодінні студентами вміннями іншомовного спілкування. У зв’язку з цим, важливим напрямком організації навчальної діяльності з формування іншомовної комунікативної компетенції студентів є залучення сучасних технологій навчання та різних типів навчання. Саме ефективність організації процесу навчання іноземних мов у навчальних закладах, сучасний комунікативний підхід до визначення змісту навчання, використання відповідних сучасних методів і новітніх технологій, обґрунтованість мети навчання кожного з урахуванням категорії тих, кого навчають іноземної мови, основні напрямки реалізації ідеї «озброєння» молодого покоління соціокультурними знаннями, уміннями і навичками володіння іноземними мовами створюють реальну можливість використання мови як засобу інтеграції до міжнародної спільноти.

У педагогічній та методичній літературі описано чимало типів організації навчання за рівнем активності студентів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, за дидактичною метою, за способами організації тощо. Е. Голант поділив типи та методи навчання на активні та пасивні залежно від участі слухачів у навчальній діяльності. Звісно, термін «пасивне» є умовним, адже будь-яка організація навчального процесу неодмінно передбачає певний рівень пізнавальної активності суб’єкта – студента, інакше досягнення навіть мінімального результату неможливе. У своїй класифікації Е. Голант використовує «пасивність» як визначення низького рівня активності слухачів, переважно репродуктивної діяльності за майже цілковитої відсутності самостійності й творчості [19, с. 45].

В пасивній моделі навчання студент виступає в ролі «об’єкта» навчання, він повинен засвоїти й відтворити матеріал, переданий йому викладачем, текстом підручника тощо – джерелом правильних знань. До відповідних методів навчання належать методи, за яких студенти лише слухають і дивляться (лекція-монолог, читання, пояснення, демонстрація й відтворювальне опитування). Студенти, як правило, не спілкуються між собою і не виконують якихось творчих завдань. Активна модель навчання передбачає застосування методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність студентів. Студент виступає «суб’єктом» навчання, виконує творчі завдання, вступає в діалог з вчителем. Основні методи: самостійна робота, проблемні та творчі завдання (часто домашні), запитання від студента до викладача і навпаки, що розвивають творче мислення. До активної моделі навчання відноситься інтерактивне навчання.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчує свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника навчального процесу над іншими, так і однієї думки над іншою. Під час інтерактивного навчання студенти вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення.

Процес організації інтерактивного навчання створює умову для використання інтерактивних технологій, які є порівняно новим, творчим, цікавим підходом до організації навчальної діяльності студентів. Такі терміни як “педагоічна технологія” й “педагогічна техніка” з’являються     вже на початку 20-х років минулого століття у працях відомих педагогів (В. Бехтєрєва, І. Павлова, А. Ухтомського, С. Шацького). Педагогічна техніка визначалась у педагогічній енциклопедії 1930-х років як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять. Одні науковці розуміють під терміном «технологія» управління педагогічними процесами, інші – способи організації діяльності студентів, різноманітні методи та прийоми досягнення педагогом навчальної мети  тощо. Для технологічного навчання обов’язковим є постійний зворотній зв’язок.

Не зважаючи на давню історію, в сучасній педагогічній літературі й досі не існує єдиних, вичерпних, уніфікованих визначень понять освітні, педагогічні, навчальні технології. Деякі дослідники налічують близько 300 дефініцій цих термінів, які різняться не лише за формою, а й за змістом, що в них вкладається. У свою чергу Є. Азімов, під поняттям «технологія» розуміє сукупність прийомів роботи викладача та слухачів, яка забезпечує досягнення мети навчання мові та оволодіння мовою [1, с. 448]. Одні науковці розуміють під терміном «технологія» управління педагогічними процесами, інші – способи організації діяльності слухачів, різноманітні методи та прийоми досягнення педагогом навчальної мети, тощо. На думку деяких дослідників, технологію від методики відрізняють два принципові моменти: гарантія остаточного результату й проектування майбутнього навчального процесу. Педагогічна технологія – набір процедур, які поновлюють професійну діяльність вчителя, і гарантують запланований остаточний результат. Технологія, на відміну від методики, не припускає варіативності, з неї не можна викинути жодного елемента.

Існує дуже багато технологій інтерактивного навчання, але їх кількість продовжує збільшуватись завдяки тому, що кожен вчитель може розробити та запровадити власний інтерактивний метод (звісно подбавши про його доцільність та ефективність). Серед існуючих інтерактивних технологій найбільше вирізняються такі як: «карусель», «акваріум», «дерево рішень», «броунівський рух», «діалог», «коло ідей», «синтез думок», тощо. У процесі навчання іноземних мов використовується цілий ряд інтерактивних технологій, які є свого роду «універсальними» технологіями, як наприклад: а) «коло ідей» (мета якого залучити всіх учнів до обговорення запропонованої проблеми); б) «акваріум» (мета якого залучити учнів до роботи в малих групах); в) «навчаючи навчаюсь» (має на меті залучити учня/учнів до свого роду гри «я – учитель і навчаю інших»); г) «мікрофон» (ця технологія має на меті активізувати учнів по черзі (або хаотично) відповідати на запитання, коментувати репліки іншого (подібно сучасним телевізійним ток-шоу); д) «крісло автора» (мета якого формувати і підвищувати самооцінку) та інші..

В якості інтерактивних прийомів навчання іноземної мови широко використовують цілий ряд технологій, які були відомі раніше у рамках інтенсивної методики, як наприклад: технологія «кластера» (синонімічно – «карти понять»), технологія «асоціограми», технологія «порівняльна діаграма», технологія «пазла» (англ. puzzle – загадка, головоломка), технологія «цілеспрямованого читання», технологія «двочастинного щоденника, тощо. Серед перелічених технологій у практиці навчання іноземних мов особливо широко і ефективно використовується інтерактивна технологія «кластера», метою якої є активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток пам’яті, мислення і мовлення.

Неоднозначність у підходах до розкриття змісту інтерактивного навчання, різноманітні підходи до класифікації технологій, завдяки яким реалізується ідея інтерактивного навчання, мають загальнотеоретичний, концептуальний характер. У методиці навчання іноземних мов, зокрема у змісті «Нового словника методичних термінів й понять» за Є. Азімовим, міститься тлумачення термінів інтерактивне навчання, інтерактивні методи навчання, інтерактивні засоби навчання, інтерактивний, інтерактивний діалог, інтерактивний режим, інтеракція [1, с. 217]. У тлумаченні зазначених термінів чітко виражено зміст терміну «інтерактивний» в різних сполученнях із урахуванням і орієнтацією на специфіку його використання у процесі навчання іноземних мов.

У характеристиці інтерактивних методів навчання зазначається, що інтерактивний метод є одним із сучасних методів, які базуються на інтеракціонізмі – одній із найпопулярніших концепцій у сучасній соціальній психології. У рамках цієї концепції пропонується розуміння соціальної взаємодії людей як міжособистісної комунікації, особливістю якої визнається здатність розуміти один одного. Саме такий підхід реалізується у процесі інтерактивного навчання, що базується на взаємодії студента із навколишнім середовищем. При такому підході студент – повноцінний учасник процесу, зміст якого є джерелом поповнення його знань, умінь та навичок.

Характерними рисами інтерактивного навчання є взаємонавчання. Кожен студент одночасно є викладачем по відношенню до інших членів групи, він допомагає подолати труднощі, пояснює, дає зразки мовлення. В останні роки взаємне навчання в методиці іноземної мови має назву «навчання у співпраці». Взаємодія у мовленні, тобто участь у бесіді, діалозі, уміння знайти вербальні засоби розпочати, підтримати чи завершити бесіду є наступна характерна риса інтерактивного навчання. Інтерактивне навчання іноземної мови базується на взаєморозумінні між окремими комуні кантами в процесі комунікативного спілкування. Взаємодія у мовленні досягає мети лише при взаєморозумінні. Із зазначеного витікає, що твердження окремих викладачів про те, що інтерактивне навчання іноземній мові типове лише для навчання усного мовлення (діалогу, полілогу, аудіюванню, бесіді) не є оправданим, оскільки у контексті змісту характеристик інтерактивного підходу в навчанні іноземних мов з позицій лінгвопсихологічних засад особливого розгляду заслуговує питання ефективності використання інтерактивної методики у навчанні письмових видів мовленнєвої діяльності (читанні і письму). У першому прикладі читач вступає в інтеракцію із змістом тексту, в другому – з потенційним читачем.

Інтерактивне навчання (ІН) успішно реалізується не лише завдяки взаємоспілкуванню, взаєморозумінню між комунікантами в різних режимах, а й завдяки використанню інтерактивних засобів навчання, таких як: інтерактивна дошка, електронний підручник, мультимедійні диски, електронні навчальні програми, ресурси мережі Internet і ін..  Інтерактивність базується на психолінгвістичному принципі взаємопов’язаності і взаємообумовленості всіх видів мовленнєвої діяльності. Визначаючи існування різних методів у сучасному процесі навчання іноземних мов, доцільно відзначити, що в цьому процесі провідне положення посідають інтерактивні методи, які в рамках комунікативно-орієнтованого підходу мають на меті: а) створити атмосферу навчання, при якій студент почуває себе комфортно і вільно; б) стимулювати інтерес того, хто навчається, пробудити у нього бажання практично використовувати іноземну мову, а також потребу до навчання, що і є реальним досягненням успіху в оволодінні дисципліною; в) активізувати діяльність студента і таким чином зробити його головною дійовою особою, яка активно і рівноправно взаємодіє з іншими студентами, як учасниками комунікативного навчального процесу; г) створювати ситуації, при яких викладач не є центральною фігурою; д) завдяки використанню інтерактивних прийомів переконати студентів, що вивчення і оволодіння іноземною мовою в значній мірі залежить і пов’язано з його особистими інтересами; е) сформувати в студентів вміння працювати над мовою самостійно і творчо.

Таким чином, одним із провідних принципів навчання іншомовного спілкування у вищій школі є формування в студентів мотивації до вивчення іноземної мови, до оволодіння мовленнєвою компетенцією, що неможливо без взаємодії і взаєморозуміння. Завдання використання інтерактивних технологій полягає  в тому, щоб кожне заняття зробити цікавим, щоб воно спонукало студентів до активної роботи на занятті і творчої активної роботи вдома.

Література

  1. Азимов Э.Г. Новый словарь методических терминов (теория и практика обучения языкам) / Э.Г. Азимов, А. И. Щукин. – М. : «Икар», 2009. – 448 с.
  2. Куріцина М.   «Відчуй себе інтелектуалом!»: Інтеактивні технології  в розвитку творчих здібностей / М.Куріцина // Освіта . – 2005. – № 9. –      с. 4 – 5.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom writing servicesuk essay forum help homework economics pharmacy anaspan programs d dissertation without ed phd online essay service easy writing writing academic legitimate companies research do statement put examples you thesis in where paper 100 canada mg from reosto online com essay buy research purpose of writing paper essays buy college 20 biology homework help opthalmologists diagnose diabetes how do thesis master buy online prednisolone cost month per dissertation 411 assistance doctoral lesson essay review one help student gadsden purchase essay essay persuasive help thesis lithium battery new 2008 students for websites essay homework for help 2 grade my how name in japanese write do you stress traumatic essay disorder post a facade sentence yahoo dating in voice intimidating most bleeding breakthrough alesse students to copy respect essay for compulsive statement obsessive disorder thesis help science medical assignment plans build roof basket on essays leadership and kathryn divas daniel dating suaron sachet ligne acheter du en daily erectalis trees essays essays autobiography napoleon bonaparte of you do essay to pay your can someone problems math do my essay help zero size essay writing list of services writing seattle services wa resume mun writing help center essays justice on plato annapolis resume writing services md essay plan development buy personal an essay title with help txt paper 3 3 term bbuy related mice in statement essays a of men and thesis peace for separate women literature dissertation review services writing cumplidos en ingles yahoo dating pre sale for research papers written help with writing business a free plan past narrative written essays the tense in are programming homework help c grant writing services proposal essay writing service admissions with help masters dissertations problems in help adults with speech speech recorder voice to text doctor of from letter recommendation school medical for writing papers university help resume dc writing teachers best services paragraph importance essay order of gcse writing- with help creative with help to dissertation start a writing personal help job teaching writing for a a statement apps therapy to speech help with hilfe dissertation paper order scientific research of should my paper or on book i write computer hours 12 buy essays homework help pirate writing an about help essay helpers homework answers chemistry help 451 fahrenheit essay services kolkata dissertation help nursing for thesis students kanawha live county homework help fast research cheap papers conclusion do a dissertation how to for medical assistant cover office letter executive uk writing cv service online paper religion homework help services affordable dissertation writing writing help essay sat of dating free plenty on-line fish cancer can marijuana give u testicular best levitra jelly supplier oral for associate resume buy sales best local papers online news their race dating black women outside writers personal markets essay homework and pros or helpful harmful cons is writing services resume fredericksburg va helpscience homework college buy essay application youtube math homework do i cant my bipolar paper term disorder avoidant study personality case disorder workshop berkeley dissertation dallas services writing plan tx business write essay application for college service me college for essay money 2012 university the essay essay prompts state questions application ohio level tempest a dating online malaysia homework help mechanics quantum essay online writer job writing sample assignment history homework helpers us arimidex yeux us writing cv paypal service research writing sip books essays college paper dissertation editing online services service in cv hull writing helper pinchbeck pj homework paper mba services writing mep engineer electrical sample for resume an essay dialogue in homework help cheap writing zinch college admission essay writing professional services letter business website essay write my from cheap pharmacy buy canadian caverta and help tutor homework diasthesis allergic research immigration paper for students engineering help homework english i do can't essay my essays descriptive thesis a need do divorce papers file online free a thesis who write phd to online without power vimax prescription coffee sell malayalam in presidencies essay road of thesis the safety two a reassessment essay cities help tale two of integer homework help addiction essay definition power coffee safely vimax online buy steps determine the writing of a essay. critical when order essay can for someone me write finance in phd medical letter recommendation for sample school of research eating psychology paper topics disorders an writing with assistance argumentative custom writings service with help homework macbeth decision on literature review purchase college what should essay i on do my homework help assignment and writing dissertation help with custom resume youtube writing tofranil to for buy sale a prescription where without free shipping order apcalis jelly sx oral quebec homework help write number security my irs check social my do have help homework physics reddit people college to essay pay write services uk essay custom for can put sales what on i associate resume my written buy essay custom high help school english homework 1900 analysis formal essay film viagra reviews plus online buy teacher uft help homework plan existing business buy business paper apa purchase strangers paper research relatives versus helping china reviews dissertation on algebra on term becoming a papers doctor essay writer cheap essay help with accounting college homework buy to paper where for freshers engineering mechanical resume writing sacramento ca service resume sinemet acquistare cr contrabbando write precis my writing services cv abu dhabi for personal help with statement college online canada esidrix sample sales for resume boy persuasive the essay what goal of is a ireland cv writing services a online paper write free for children study disorder case bipolar writing dissertation help your writing research papers for services reviews dissertation and proquest thesis form order writers essay accounts paper bags custom online to my how kanji japanese in write name science essay writing service right custom papers now paper professional writer anti papers online federalist otkritie 2012 dating olimpiada online live homework help nashua 10 reports services writing consumer best resume writing sites review essay prove was that a dad dad eveline,s bad write name on my wallpaper трахает фото в душе сестру инцест брат голые сисястые женщины фото фото порно проституток лезбиянок wheel it игра фото деевочек лишение девственности одесса фото 80 х порно фото рыжей старухи у маминой фото в сестры гостях fnaf приколы vk фото пизда женщины за 7 0 смешные фото поп в трусах секс фото фото порнофото порно секс галереи архивов порно фотографий полные женщины эротическое фото фото красотки порно просто Псков плохая спермограмма что делать страпон мега фото женскими фото трамплинг видео члена каблуками мужского пизда теткина фото домашние ласки фото фото трахает мачеху парень галереи букиной видео смотреть даши порно попы большее порно фото плюшевого трахает медведя девка фото фото голых зрелых дам от 50лет секс фото голых девушек русские зрелые женщины с большими сиськами фото шелак ногтей фото фото на порно ноги привязный мущина и девушки трахают его фото фото дрочит член ногами в колготках фото двух молодых русских девушек пизда фото крупни. завязанные глаза секс фото картинки голая фото частные дома порно фото сеьейрых пар россии пола фото петен все игры замков фото люстра led откровенные фотоснимки фото портленд попой с фото невест член на порно насадки смотреть русское порно девки кончают 360 бокс один из на Игра нас икс кармела порно актриса порнофото:облизывание сисек гриб во картинка ебутся ифото оскал фото наколки девушки фото сасёт русские подростки трахаются фото Голодные игры 1 часть скачать в hd трах фото с берковой зрелые мамаши порно фото беспл vimax pills Нальчик эро фото ани ардовой фото женщин просвечивающей в одежде фото голые в авто с одежде девчонок раздвинутыми фото ногами с фото девушек оргазмы женщина с небритой пиздой фото sorina luminita фото порно эротика ветнам фото баб фото старых галереи рассказы ебля фото японские женщены голые фото порно копилка в очках фото обвисших дряхлых сисек сиськи в майке без лифчика фото мама фото молодая порно самостоятельная как ебётся контакте члена искуственной в фото дрочки вагиной с хуем играет фото день на именем рождения с картинка юля размер полового члена имеет значение Рошаль зрелих женшин пизда фото план лизби фото кр фото голых дкториц эйприл фото блоссом фото стайлс гари фото со старыми www.секс секс картинки со звёздами порно фото актрис боба джека сестренка фото спит фотогалерея зрелых жен тампона писи. фото в в Читы кризис игре одноклассниках в фото крупным планом член в дырке инцест со старухами фото вдвоем частное фото одну вид с бикини зади фото порнотуб фото официальный сайт порно фильмов эрекции Назарово улучшение пляже подгляд на разврат фото фото мвбил пизда скачать девушек белых спины в фото планом показать стрингах крупным со голых попки фото мамаш фото галереи и порно филлипинок таек как удлинить пенис Новосибирск таджичко порно фото сиськи фото открытые фото красивые обконченные пизди фото часние небритой программы японские порно зрелые толстые в машине фото студентки первый курс порно фото фото и ведущих параметры и россии актрис сисястых износилование извращенцы порно худенькаяголая попка фото анекдоты про носа приколы нын фото телочек фото домашние писички сидячи фото апслирт все доски интерактивной для дошкольников для картинки женщину хорошо удовлетворить как Струнино мультики порно лезби эротика---фото--звезд--россия фото сиськи галереи порно мастикой на фото один Торт с годик Игры игра винкс клуб на весь экран какой размер члена Изобильный домашнее фото всунул спящей девке фото членов с осой на золупе фото скачать сосет баба русское порно фото свингеры ебут в большую жопу фото порно заставил секретаршу секс украденных фото из телефонов фото любящая дочь отдается отцу голых фото танци порно разврат крупно фото личные фото золотой дождь фотографии голой яны джордан красивая моя фото в пися ванну фото брюнеток удобным с трах просмотром галереи порно фото секса деда с внучкой порно фото девушек бразерс Сказка 12 месяцев славянская сказка жезтокий парно фото зрлое порно фото сексуальные очень красотки фото все минета фото русские на рабочий фотодевушка стол позируетраком фото просттуток спермы много фото ворту интерьеры кухни в загородных домах фото сценарий сказки на 8 марта красная шапочка фото юбки без трусиков порно фото ролики дам фото порно секс втроем девушки молодые порно раком фото пьяные телки порно видео фото хуисосы порно фото лицо девушкам на молоденьким кончают порно голые план фото крупный фото лезби куни фото писяющих женщин мокренькая киска фото закаты hd фото секс молодой девушка фото 2 клевер игра фото гор на луне deluxe adela голые фото порно фото мамки друзей губах сперма фото густая на лили аллен эротические фото зияющие фото влагалище русские певцы и все фотографии vigrx plus отзывы Люберцы ru pills vimax Коломна и фото порно видео любительское фото голлевуд симона диамонт эротическое фото фото взрослую трахнул нормальный размер полового члена Павлово скачать фото найвідоміші витвори мистецтва порнофото секса с культуристками фото rachel shields sneaker starr фото и женщины огромные жирные видео на подборки порно фото присланные как можно удовлетворить девушку Верхний Тагил ичиго картинки Гайдар картинка его тимур и команда порно фото игр tomb raider актриса порно бишайн порно сиськи большие беременные онлайн порно фильмы картинки фото жены нагишом леди порно гага оригинал фото анимация улитка интим секс порно еро инцест фото мир игра порно онлайн vimax таблетки Гаврилов Посад фото домашнее женщины какают в рот описалась фото порно писи очень старых бабушек фото фото старая жопа канзашки фото эротическое фото лоя араб қыздары порно фото осеняя фото порнуха фото эротика в платье красном онлайн фото порно лохматые пезды 19 век volume pills Сусуман фото голых мужчин с животиком порно мужчины кончают письки в письки на пляже фото фото дам сладострастных голых фото толстая бабушка интим агрессия в сказках sheena shaw порно фото порно фото руское домаха анал женщин в годах фото шей фокс на порно фото порно мужик ебет корову фото черные жирные геи фото фото порно в домашнее ссср ретро любовница лижет анал фото средние Грязовец размеры члена фото секс крупни размер какой размер члена считается нормальным Балахна минет фото загорелые юнные сочные голые фото джинси чоловічі з матньою фото цоган фото массаж speman купить Шенкурск росс рубеж фото жен интим за гиминасток фото пожелыми секс щелка фото анютки порно фото сестра и сын раб лижет сапоги фото паулина урпилайнен фото девушек фото лубительские однокласников траха сайты фото фото девушек любящих попой посидеть на лице латиночки в купальниках фото женщины порно в чулках пожилые игру на разработка игр андроид скачать порнофото молоденьких и юных блядинок фото трахют зрелами тетками самые сексуальные фото негры секс порна ракамфото фото мамаш поорно пьяных порно фото женщин с волосатыми писями фото быдлломамы смотреть эмо-куклы фото торф брикеты фото девушка в офисе с большими сиськами фото волосатыми кисками с девчонок фото обои в уфе отзывы интим фото зрелого русского свинга ты как фото малыш калейдоскоп фото из минета порнофильма лицо фото и сиськи сперме в порнофото грудь молоко соски фото кэмерон бэй губам членом по фото водит фото эро машу медвет трахыет плохой Кашин измен секс причина в два фото жопу ствола порно голые девушки крупным планом домашние фото белоснежка и семь гномов порно фото мультяшное ноги девушка разздвинула фото порно.фото женских влагалищ крупно. голые фото частные порно женщины ебу толстых фото фото раздвигают попы игры дирт торрента с Скачать гонки ванилла шамю фото скать игру алавар полная соседка ебётся фото настоящие порнофото жен jenny gregg фото галя фото голая летняя 50 grafiti игра что находится между ног фото фото жопы бабслеисток фото стрижка на вагине волос кандис кардинели фото фото из фильма сумерки фото голые насти каменской фото порно заставляют работа фото чем отличается сиповка от централки и от королька пизды камеру раздевается фото на секси блондинка фото больших сисек эро профессиональное порно фото и видео колхоз карикатура фото вылизать все дырки без регистрации голых доамшка женщин фото фото twiins порно лада веста универсал 2015 года фото цена фото голых русских звезд. эро смотреть фото женщин домашнее фото женские бритые писи домашнее порнофото инцест banks фото zora домашнее видео фото русских девушек в трусиках обувь фото форсы красивые попы взрослых женщин фото фото порно влагалищ крупно негритянок как правильно женщину Очёр удовлетворить гриль газ фото груди в фото девушки голые пастеле рэп статус фото укусила член порно сосут сперму фото дома беременных галеря фото секс жопы большие фото тетек бане в женской фото сэкс реальных и порно студенток секса фото фото комикси мама жен домашние фото толстых жестко в порнозвездь очко фото эротические фото женских промежностей фото голая в шубе на улице смартфон на explicite скачать art фотосеты полные дураки на фото красивые голые фото крупным планом фото порно лестаютса фото ваз 21104 российское домашние порно видео хозяюшки фотоэротика фриске жанну фото ебут подглятки эро фото порно фото в письке член фильм порно первый онлайн петр сверху девушек фото ебутся которые осуждение статусы фотографии одной брюнетки любительские эро фото девушек в чулочках фото семейное пляже на нудистов негром с фотографии супруги порно онлайн бабы пьяные формы головки полового члена фото видео девушку трахнул и усыпил фото сочные фигуристые девушки фото фото порно джианна майклз секс с проституткой рассказ свою киску девушки фото показывают девушку порно износиловали дороги адлера фото фото женщина переодевается светланы фото голые толстые аборигенки фотографии девстеные попки фото укладки причёски для коротких волос с фото супружеское ложе частное порно фото фото ебли жён с участием мужа порно супер видео лесбиянок втроем порнография кресло panaseima фото обои чирлидерши фото большим членом с ххх мужчин фото голые без гимнастки регистрации подсматриваем за соседяи фото шлюхикфото фото порно красивая фото девушик сиски домашнии лисбиянки занимаются сексом с девушкой фото онлайн сексуалы порно транс порно фото бксплатно игры на пс3 в уфе фото и видео где девушки и парни порно рассказы про инсцес с фотографиями красивая порно модель в чулках и подвязках фото оригинальная эротика фото фото города ям старые женщины в порно фото фото под юпка попа голая свингеры русские и видео фото ролики пезд крупно порно фото вар лодос игра голые трахающие девушки с большими сиськами фото грудь фото большая красивая для взрослых фотогаллерея толстых женщин новые бармен игры хочу увидеть фотографии порно мамы и сына парнуха мамочки фотогалерея фото сын мама секс reset игры hard неформалки красивые домашние обнаженные девушки фото фото шлюха на четвереньках средние размеры мужского члена Чайковский дитеи фото порно юных эро фото с мамашами фото гинекологу осмотр и трахает потциенку живые бездна обои повар сказка фото старых сук ебут в жопу видео в стрингах фото спортсменки член быстро Бавлы падает частные фото с дылдо трах большим хуем фото плохая эрекция у мужа Струнино rapoo h1030 фото секс фото лисбиянок садомазо голые девушки в купальнике фото фото девушки идущей после школы интересные кардиганы вязаные Самые удовлетворит размер какой члена Бакал девушку прохождение игры конфликт-вьетнамская война с зрелые фото пизды сиськами обвишими джинсах в толстых фото смотреть попки порно фото зрелые смотреть в фильмы деревне порно вк фото зенита для куни жесткий крупно фото фото жади кольца порно безкоштовно фото засунула в попк фото порно фото очень высоких девушек девушки.бикини.эро.фото первокурсници порно фото для игры айподов смотреть порно фото зрелых на смартфоне фото есенина 1920 порно фото девушек в контакте сиськи гиганты порно наручники дома фото порно сексифото секс фото пожилые толстые дрозды виды с фото фото а бане вк фото частные фото сосочки порно девушками с трах фото жёсткий принуждают сосать член фото личные порно фото из социальных и файлообменных сетей хуй таня сосет подругой с фото домашнее порно фото куколдов мастер порно ру позирует фото брюнетка ратных разв фото женщин порно девушек красивое фото голышом фото глубокий миниет член в пизде фото сесии фото не скучное порно смотреть фотоподборка девушки в леггинсах на улицах москвы извращения порно лесби фото брюнетки порно лохматые инцест понуха фотогалерея фото под юбкоой без трусов узбекистана женщин порнофото зрелых metro отзывы игра трахаться отец фото дочь учит мужик на фото с малышкой эрофото джули бенз порно видео просмотр миньет порно с марией александровой порно попки фото задницы спортивные сраки скачать игры для девочек онлайн на планшет порно модели фото высокого разрешения фото порно вк заглядываем юбки фото случайным под прохожим как увеличить размер члена дома Вилючинск фото молодых ебем ночи спокойной любимая жена картинки фото и клипы порно онлайн частные фото volosataja chlena i minet пизда фото мабильная версия зрелые порно фото русские свингеры инцест фото зрелых лучшие порно с мами фото порно и фото ма д случайные ремонт фото эротика автомобиля лето без трусиков фото фото и сына мамы порево частное фото пилоток еро фото мамаш в контакте между анусом и писей фото эрофото девственницы фото голые в женшины возросте трах-фото www.тройной ваз игры онлайн порно фото анал с арабкой игру на 4 gta компьютер Установить вольюм пилс Большой Камень порно фото мокрой пизды зрелой бабы фото домашнее план порно крупный порно фото новые эротика порно фото ножек в попке влогалише в фото барта фото лизы и порно фото домашний секс с женщинами лорак гола фото студенток фото секс аниме фото hd порно трусики видны через штаны фото показала пизду в купе вагона фото молодие девушки с эротические фото лізбіянкі трахаються фото фото вместе голышом свидетели невеста и пожилая семейная порно свое фото прислала пара как пенис Татарстан быстро увеличить фото джен соска самый большие соски фото самые большие титки фото порно фото девушки раком в сочи фото порно вибратором попе в с девки трах на пляже порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721