ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БУТТЯ В ЄГИПЕТСЬКОМУ ТЕКСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ «В ДОМУ РОБОТИ, В КРАЇНІ НЕВОЛІ»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.161.23732

Т.М.Агібалова

м. Харків, Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди

 

 

         У статті досліджується специфіка репрезентації єгипетського культурного простору в драматичному доробку Лесі Українки. Аналізуються лінгво-естетичні домінанти, що формують інтелектуальний базис мовотворчості письменниці.

         Ключові слова: єгипетський текст, інтелектуалізація літературної мови, культурний простір, художньо-семантична площина, концептуальна картина світу, онім, історико-культурний контекст.

         В статье рассматривается специфика репрезентации египетского культурного пространства в драматическом наследии Леси Украинки. Анализируются лингво-эстетические доминанты, формирующие интеллектуальный базис словесного творчества писательницы.

         Ключевые слова: египетский текст, интеллектуализация литературного языка, культурное пространство, художественно-семантическая плоскость, концептуальная картина мира, оним, историко-культурный контекст.

         The article deals with the specificity of representation of The Egyptian Cultural Space in Lesya Ukrayinka’s dramaturgic  heritage. The linguo-aesthetic dominants that form an intellectual basis of authoress`s literary works are analyzed.

         Key words: The Egyptian Text, intellectualization of literary language, cultural space, artistic-semantic level, conceptual picture of the world, onim, historical-cultural context.

      На сучасному етапі розвитку когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології мова розглядається як інтелектуальне надбання, естетичний вимір буття етносу, об’єктиватор національної ментальності. Лінгвальна інтерпретація культурних кодів відображає процес моделювання специфічних рис національного світосприйняття на всіх рівнях мовної системи. У зв’язку з цим у центрі уваги науковців знаходяться не окремі фрагменти мовленнєвої діяльності особистості, а генезис мовомислення індивідуума як інтерпретація моделі інтелектуального конструювання світу (Ю. Степанов, Н. Арутюнова, С. Єрмоленко, Л. Шевченко, Л. Мацько, Л. Ставицька, Л. Лисиченко, О. Маленко, К. Голобородько, В. Калашник, О. Тараненко, О. Селіванова та ін.).         Принцип дослідження мовних явищ як культурних феноменів зумовив  зростання інтересу науковців до вивчення процесів інтелектуалізації літературної мови, об’єктивованої  в персоніфікованому слові, в зв’язку з концептуальною картиною світу митця. Письменницька мовотворчість осмислює й вербально естетизує парадигматику всесвіту; досвід, знання, культурна пам’ять етносу є «своєрідною формулою володіння світом, якою й користується митець, розвиваючи її й наповнюючи новою культурологічною сутністю» [6].  Світогляд, психотип автора визначають предмет зображення і відповідно до цього коло номінацій і їх семантичне наповнення. Л. Лисиченко наголошує, що мова поетичного твору як інтелектуалізована діяльність є наслідком не штучного «надумування», а глибинних процесів селекції мовного матеріалу, яка залежить від внутрішнього світу письменника, зумовленого культурно-історичними, соціальними факторами, психічними основами особистості [2, 168]. У такому аспекті актуальним є дослідження специфіки лінгвальної актуалізації культурної пам’яті людства (закладеної в інтелектуальні коди античності, Давнього Сходу, біблійні притчі) в ідіолекті Лесі Українки, адже диференційними ознаками її словотвірної практики були саме естетизм, інтеграція нових виражальних можливостей мовлення, пошук нових словотвірних моделей, нюансування значення тощо. 

      Аналіз мовної фактології показав, що однією із ключових парадигм в  лінгвософії письменниці є її єгипетський текст, що, на думку дослідників, відноситься до категорії надтекстів, у його асоціативно-смисловій структурі функціонує ряд самостійних тематичних художніх площин [1, 3, 4]. Орієнтальний акцент у творчості письменниці виявляється цілком закономірним на тлі світового захоплення східним мистецтвом у Європі та Росії на межі ХІХ ХХ століть. Зокрема, це стосується хронотопу Єгипту, в чому очевидним є прагнення освоїти непізнаний, незнайомий світ. Перебування в дуальному культурному континуумі східної країни як доби фараонів, так і сучасного письменниці «об’єднало зорове, слухове, вербальне сприйняття світу, знаного доти за писемними джерелами та музейними пам’ятками» [4, 136]. Мета нашої дослідження — виявити специфіку репрезентації єгипетського тексту в драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі», що об’єктивує коло етичних та історико-філософських інтересів авторки: культура давніх цивілізацій, тема неволі, моральний вимір особистості.

          Екзотичний східний простір твору об’єктивується низкою лексичних одиниць, орнаментованих «єгипетським настроєм»: літо, гаряче сонце, спека, полуднева змора, сухе марево, розпечений пісок, пальми, гаряче каміння, раби, пустеля, Ніл, мул, піраміди, саркофаги, храми, статуї фараонів, зарослі папірусу та лотосу, глиняні тиковки для питної води; актуалізується онімами: 1) іменами на означення героїв єгипетскої міфології та представників пантеону богів: Ра, Горус, Озіріс, Ізіда, Фта, Тот, Нейт, Аммон; 2) словами на позначення  міфічних істот: Апіс, Анубіс.

         Художньо-семантичний модус Єгипту в лінгвософії Лесі Українки розкладається на дві паралелі: 1) втілення естетизму оспіваного у ліричних творах та епістолярії Єгипту золотавого — екзотичної країни Давнього Сходу, що органічно пов’язується з міфопоетикою Півдня: ототожнюється з Сонцемяквогняною сферою, яка несе у собі зародок усього живого, з перемогою над Темрявою, величчю богів, розливом Нілу, що дає життя витонченій красі лотосів і папірусів, жовтогарячим кольоративом пустелі, Безсмертям, Вічним, Прекрасним; 2) Єгипет  «країна неволі» — інший світ, в якому культ загробного життя возводить страждання в абсолют, у провідну властивість суттєвого буття у всіх його виявах; Сонце спалює все живе навколо і ототожнюється з апокаліптичним Молохом, вимагає жертвоприношення, розпечений пісок, зловісний гарячий вітер,  сльози й тяжка праця аж до кривавого поту випалюють душу людини на сонячнім престолі Ра і перетворюють її на раба.

         У драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» актуалізація художньо-семантичної площини Єгипет-Південь подається в двох основних вимірах. Перший — це східна країна, що має: 1) відповідне географічне розташування, ландшафтні та кліматичні характеристики: залита сонячним світлом полудневим, площа в околиці Мемфіса [5, 242]; на заході вона переходить у справжню пустелю, піскувату, повиту сухим маревом [5, 242]; маревом, тремтячим від спеки [5, 242]; багна, позосталі від нільської поводі [5, 242]; полуднева змора давить усіх [5, 242]; 2) менталітет, релігійні святині та предмети культу: велетенські постаті богів [5, 242]; се хата Ра, оселя Озіріса, / притулок для мандрівниці Ізіди, / колиска Горусу, спочивок Фта [5, 244]; майстерня Тота, Апісовий хлів, Анубіс, Нейт, Амон домують тута [5, 244]; Я будував би храми / по-своєму, я б видумував нові / емблеми для богів [5, 245]; 3) певну соціально-класову ієрархію: полуднева змора давить усіх  і рабів і доглядачів [5, 242]; накаже перше цар, жерці присудять, / а потім він будує, що звелять [5, 245]; 4) артефакти, що ідентифікують епоху та етнос:  А знаєш, я б ховав у пірамідах, / скажу тобі по правді, не царів, / а всіх, що добрії діла робили [5, 246]; Я б, може, просто гору обтесав / і в ній попробивав без ліку ходів, / і саркофагів тисячі поставив [5, 242]; Ото була б новітня піраміда, / якої світ ще не видав! [5, 242].

         Друге художнє втілення образу Єгипту «країна неволі», в якому сонце не живить, а висушує груди, спалює і пригнічує тіло й душу, людина є рабом рабів, а храм стає могилою, — розкривається в індивідуально-художньому осмисленні Сонце Страждання, Смерть: Робітники <…> падають, як мертві, спати ницьма або горілиць на розпеченім піску [5, 242]; сонце блищить на спітнілих лобах  [5, 242];  одежа мов палає відблиском гарячого проміння   раби не чують, сплять важким сном, що розпирає їм груди спішним, нерівним диханням  [5, 242]; увесь засмічений присохлим пилом [5, 242]; Голос його хрипкий, змордований,  сам він неначе непритомний [5, 242]. В антитезі, що полягає в протиставленні двох світів, у синтезі позитивних та негативних конотацій, розкривається ідейний задум Лесі Українки: подати узагальнений образ поневоленої людини, душевні муки якої «завуальовані» маревом, «присипані» розпеченим піском, «залиті» брудними водами Нілу та «прикрашені», як на смертному одрі,  лотосами та папірусом. Контрастивна семантика мовних одиниць  збагачує єгипетський текст важливими символічними константами.

         Сонце — предмет релігійного культу в Давньому Єгипті, але промені його завдають страждання людині. Якщо в поезіях Сонце часто лагідне (в житті Лесі Українки асоціація з теплим краєм завжди мала зв’язок, по-перше, з полегшенням хвороби, по-друге, з культурними пам’ятками давніх цивілізацій, з величним Сфінксом, загадковою архітектонікою ієрогліфів на «дарах річок» — папірусах), то в драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» осмислення письменницею образу сонця як сили, що спричиняє хвороби і смерть, об’єктивується парадигмою таких мікрообразів: піски, засохлий бруд, багнисті зарослі, спітніле чоло, висохлі груди, знесилене, сухорляве тіло раба, одежа, засмічена присохлим баговінням, шкарубка від засохлого мулу, важкий сон, спішне, нерівне дихання, скипіле серце.

         Вербалізація образу раба акумулює у формі риторичних питань параметральні категорії, що позначені здебільшого високим ступенем метафоричності і виводять на перший план імпліцитний модус висловлювання: 1) соціальний коментар тяжкого становища людини в країні неволі: Чи ти на сонці не печешся зраня / до вечора? [5, 242];          2) опис фізичного болю, спричиненого важкою працею: Чи спина не болить? Чи голову не ломить? [5, 242]; 3) філософське потрактування страждань поневоленої особистості: Ти з кришталю? Ти мідяний? [5, 242]; Хто в сім клятім краю / те відає, навіщо нас мордують? [5, 243]; Ношу болото на прокляту цеглу /  і   сам стаю болотом, сам з душею! [5, 243]; Нічого, так і треба, / я мушу знать, що я тут раб рабів [5, 243]; 4) морально-етичний дискурс у апелюванні до власного Я індивідуума, що визначає його духовний потенціал: Ти камінь чи людина? [5, 242]; 5) історико-світовий підтекст, закладений у формулу «Там, де закінчується раб, починається людина»: Ще не обридло бабратися в фарбах / так, як мені в болоті? [5, 242].

         Одним із ключових елементів інтелектуальної картини світу Лесі Українки є образ храму. В драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» інтерпретація авторкою синергетики недобудованого святилища, що вимагає крові й людських життів, розкривається в художньо-семантичній площині Храм — Безглузде сховище мерців. Мовна фактологія демонструє, що у тлумаченні цього лінгво-культурного знака Леся Українка досягає енциклопедичного рівня дефініювання денотата і подає: 1) географічно-просторові відомості: площа в околиці Мемфіса; на заході вона переходить у справжню пустелю [5, 242]; на сході її оточують зарослі папірусу та лотосу [5, 242]; 2) розмір і детальний опис зовнішньої форми споруди та її частин: величезна будова, ще не скінчена: колонади, подекуди, ще без капітелів, але поставлені по виразному плану, мури з барвистими малюнками, ще пократовані сіткою помічничих ліній, велетенські постаті богів з невикінченими емблемами на головах, а декотрі і зовсім ще без голів [5, 242]; 3) історичний ракурс: багна, позосталі від нільської поводі [5, 242]; Се чиста нільська повідь  [5, 242]; 4) відомості про те, хто і як будував храми, з якого матеріалу вони зроблені:  Гурти робітників працюють коло будови: хто робить цеглу, хто носить мул та воду для неї з багнистих зарослів, інші, під наглядом будівничого, вивершують колони, кладуть перші вінці стелі, різьбярі й малярі заходжуються ретельно коло покрас і статуй [5, 242]; 5) соціальний коментар становища рабів, що возводять на площі величезну будівлю: Ой, спати, спати, спати хоч хвилину, / бо вже не видержу! [5, 242]; Ну, втомився, / ну, фарба, ну, болото — що ж такого?!! [5, 242]; 6) конотативнісмисли, створені засобами синонімічного ряду просторових номенів і вкладені Лесею Українкою в уста  гебрея: Нехай би се був дім, чи там дворець, / чи хоч темниця, клуня, стайня, хлів, / а то — каміння купа величезна, / поставлена стовпами, бовванами, / довготелесими — який в тім глузд? ! [5, 243]; 7) міфопоетичний (релігійний) зріз просторового континууму, ускладнений синонімічним рядом просторових номенів: То так неначе царство, в ньому се, / що ми будуємо, є мов дворець, / се хата Ра, оселя Озіріса, / притулок для мандрівниці Ізіди, / колиска Горусу, спочивок Фта, / майстерня Тота, Апісовий хлів, / Анубіс, Нейт, Амон домують тута [5, 244].

         Аналіз лексичного матеріалу дає підстави стверджувати, що в драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» чітко підкреслена дуальність образів ґрунтується  на антагонізмі лінгвем на позначення вертикального та горизонтального просторів. Перший орнаментований позитивними конотаціями і викликає асоціативні зв’язки із величною архітектонікою землі Сфінкса:  величезні колонади, увінчані капітелями, статуї колосальних богів з емблемами на головах, стовпи, високі боввани, храми, піраміди, гори, другий — негативними, бо передає високий ступінь культурного регресу, що його спричиняє людині поклоніння стлілим трунам і богам «з невикінченими емблемами на головах, а декотрі й зовсім ще без голів» [5, 242]: багна, позосталі від нільської поводі, болотна жижа та мул на одежі, вода, яку не можна пити, тому треба всюди носити з собой глиняні тиковки, розпечена на сонці площа, що переходить у пустелю,  тремтячі від спеки піски пустелі.

         Висновки. Аналіз мовної фактології доводить, що єгипетський текст Лесі Українки дає ключі до вирішення питання: яке значення мають для становлення цивілізації фізична і духовна свобода  або несвобода людини. Роль письменниці в інтелектуалізації української літературної мови полягає у використанні прийомів і способів мовного моделювання дійсності, що дозволяють досягти багаторівневості в структурі художнього образу. Глибина мовно-культурної потенції імпліцитних смислів  зумовлена інтелектуальними інтенціями авторки поєднати індивідуально-авторську інтерпретацію з науковим дискурсом, що дозволяє утворити багатовимірну модель явища або реалії, витлумачити її історико-географічний контекст, глибинний філософський зміст, естетичну значущість, функціональні характеристики, зовнішню (або внутрішню) форму. Перспективи  подальшого дослідженнявбачаємо в укладанні словника мовно-естетичних символів єгипетського тексту Лесі Українки.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Козлітіна О.І.          Орієнтальні міфологічні традиції у творчості Лесі Українки / О.І. Козлітіна // Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — Т. 24 (63). — № 1. Ч. 2. — 2011.  — С. 234 – 239. 

2.     Лисиченко Л.А. Ці невичерпні глибини мови : монографія / Л.А. Лисиченко. — Х., 2011. — 304, [4] с.

3.     Маленька  Т.  Орієнтальна  поезія  Лесі  Українки:  від  романтизму  до  модернізму / Т.Маленька // Слово і час. 2001. 6. С. 2833 .

4.     Огнєва О. Східні стежини Лесі Українки. Статті та матеріали / ООгнєва.  Луцьк : Волинська книга, 2007.— 236 с.

5.     Українка Леся. Зібрання творів : у 5 т. / Леся Українка. — К. : Держлітвидав, 1951 – 1956. — Т. 2. — 1951. — 683 с.

6.     Черевченко О.М. Ідіостиль Ю.Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / О.М. Черевченко.К., 2001. 18 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing quotes wallpaper can my get who to cv i write dissertation help public service symptoms disorder stress post dissertation legit essay sites veterans services resume for writing essay for adult for speech education grading narrative rubric personal opencourseware mit introduction essay computer programming portfolio science and damone's rules dating to stop persuading essay smoking someone library help mid homework public continent hamlet essay hero tragic thesis finance master islamic writing uk historians help dissertation service birmingham writing cv sildalis pill per price 1st expert writing person resume hours order term paper online do on i a resume how write degree my get essays to website doctoral dissertation grant a nsf buy short my question write answer assignment reviews help paper online college help essay music application help design homework machine nation online newspapers nigeria the comprar acheter du - internet Rialto Diabecon Diabecon sur secretary resume for examples medical service writing essay degree technology institute of phd thesis massachusetts 10 best resume civilian military writing service to how of do a someone you ask to letter recommendation write personal toronto writing service statement kariakoo online dating good cover letters for sales assistant legit writing essay service topics world essay argumentative history dissertation de moliere letter for hiring manager find to how cover express ophthacare american writing best resume military service 2014 sales letter examples cover professionals for homework help saint josephs maths help homework year 7 help personal i a need writing statement services expert writing tutoring helpers homework service Lisinocor online cheap purchase rx no Modesto cheap Lisinocor buy - help webassign homework help homework the moon teacher essay mental essay disorders foot ursodiol pain writing best services resume virginia professional writing reviews custom juliet help essay romeo introduction and a Advanced - Advanced Pack erfahrung 36 ED hour precrisption without Pack Modesto ED dissertation education needs special services writing will reviews london write my essay can help i caesar tragic hero essay julius net writers custom writers sky services the in writing creative database thesis and dissertation buy can paper a research i hire letter writing for phd a application write can someone my essay right college my someone can essay write custom cheap essays papers writing and research essay essay college com application college admission help online khalifa papers buy wiz help teen homework instant workbook anxiety dallas resume services writing papers cheap buy term paper best writing website research dallas flomax writing and difference paper research thesis writing between review nz literature template common graduate admission essay help essay papers buy phobic disorders biological essay of explanations cases business harvard buy shows reality loss weight nonfiction high school essays for students writings order m custo help writing uk dissertation essay management on classroom reflective what vitamins which do vigrx cheap gold order admission to about how yourself an essay write custom essay lab acheter forum rhinocort for admission application me for my assignment help homework boards chat systems phd thesis embedded custom order writings services writing london cv professional coupons org custom essay scientific services writing resume college research purchase paper custom bags online paper essays site valley long homework helpers of nj case thyroid quizlet study disorders masters science write thesis computer websites essays admission your essay my do college deliverey fast online penegra editing and thesis dissertation world writer essay reviews online buy cheap zantac germany articles order chronological eulexin online volunteering what is essay buy fast delivery orlistat online help the homework hobbit services best writing sop do someone school pay to work hunt richard thesis masters paper research my someone write have services writing in pune resume professional for sample dummies papers research help history websites homework i therefore essay buy i am my me level for write masters paper network essay custom services essay editing college availability Gaspe discount - without prices Fincar best generic Fincar prescription on sample to letter purchase of intent equipment 10 top writing sites creative best writing sites creative custom 911 essay site view essay collegeboard.com report my free write thesis master marketing africa services south writing assignment resume buy leads do someone to research my i paper need essay help online college phd on neural thesis artificial networks companies medical writing help center homework argumentative essay help writing with a academic for positions writing current cv help intermediate accounting homework population help essay world a paper custom order free asian dating trial assignment help mechanics quantum name my pictures in online write college help kaplan essay cordarone buy from india essay admission graduate on topamax line statistics cancer europe dissertation writing report letter wallpaper cheap walmart homework can my siri you do english essay in websites cialis for super 1st rx active orders time management living lesson plans independent ordering prescription cheap without prednisone discuss write essay application to an how you essays can happiness money buy zealand service new assignment writing sample carvers raymond cathedral essay of m services writing phd dissertation homework biology helpers and plans dog pvc a bed for writing help book reports services social essay thesis alberto phd passalacqua dating tinder uk watch online rachel the papers free letter coding for sample cover medical degree online cheap doctorate services resume international writing essay persuasive custom good website paper custom term sample sales cv for resume graders 8th expert writing thesis write a medical australia in clozaril generic another cold never sore how to get blue essay buy book et argumentation indirecte directe dissertation personal with dentistry help statements bulk lanterns chinese paper cheap best buy generic without avana prescription essay page 10 per help order to letter a a for write how restraining resume best buy application yahoo help nycdoe homework help homework financial edition seventh accounting paper help a writing analysis literary phd business management thesis sale for melbourne shredded paper my write safe papers are ketrin autumn звезда фото aka порно порно сайты екатеринбурга фото вялый хуй сккчать еро фото фото у соски лохматок стоячие фото порно рукой в попу девушки 18 письками с мохнатыми фото пересолил рассказ чехов инцест трахает рот папа в сына фото галереи плитный инструкция пошаговая руками своими фундамент рыжие актрисы российского кино голые фото видео развратное фото и видео русских знаменитостей ректально секс фото брови тонкие теле ебли фото в дамочек лучшие кунилингуса фото фото порнозвезд сисястых порно плавленных сырков из суп рецепт порно фото мексиканское www.ххх фото галерея зрелые русские голом виде фото предметы в члене порно фото порно фильмы беспл порнофото выебали в офисе большими бедрами.фото с азиатки порнг фото рижих мамы за 40 порно фото порно фото собраное на этом сайте порно удовлетвотит любые ваши фантазии а порно фото доставит незабываемое наслаждение Пиратские костюмы для девушки фото фото огроиный дылдо глкбоко в жопе в фото девушки розовом почему большие половые губы фото красивое порно груповуха фото фото голых руских баб 141 школа красногвардейского района мобильный порно сайт с фото галереей порно старухами со фото видио фото голые девушки-снегурочки спермактин состав Николаевск-на-Амуре фото голых сисястых писястых баб крупным планом порно фото порево фото галереи девушка возбуждаеться ква днр убийцы фото распечатка для лд maturecetui.com скачать фото ебля фонтане в групповая фото детский мир детская одежда официальный сайт каталог цены порно дом 2 римма пенджиева фото кисок зрелых траха сын фото мать свою трахнул тьяную скачать в крыму земля минет упитанная девушка делает фото фото с порно молодымы зрелых старинная монета 5 букв целочки девачки порно фото видио порно фото латінок з большими попами порно качестве крупно фото круглая жопа ффото фото сладкого оргазма дырка порнофото смазка женская течёт крупно большая насилия инцест фото впрозрачных жен платьях фото замена аккумулятора на iphone 5 смотреть дважды два онлайн что такое подзалупный творожок порно по русски видео фото порнофото порномамы Баня своими руками из досок фото частное фото девушек еврейских порно сестра дочка мама и девушка без трусов в маршрутке частное фото 2 размер порно фото женщины порно фото бразилии фото самым планом крупным пизда дружбы игры смотреть девушки эквестрии девки фото в раком чулках сосет на дискаче фото фото студентов видео категории порно скачать торрент фото порно esposito фото еро jennifer фото самых смачных влагалиш крупна порно фото галереи зрелая мама музыка зверополис порно фото мам старушек пихают за щеку хуи фото фото минет.порно рорно галерея фото телки итальянские порно жопе в фото мальчика хуй русское порно беркова онлайн порно видео галереи старух видеофото телок порно фото как трахаються девушки фотографии трахных в зад порнозвёзды порно фото фото молодых секс натурала заставили сосать член фото молодая дырка секси планом крупным фото full hd фото голых моделей моледенькие фото киноход частные порно фото из российских соцеальных сетей фото с порно подершки интим женщины откровенное фото русские пожелые волосатые фото порно скрытое в школе фото анал4 душі порно фотосесія в фотогалерея спермы брызги порно фото мама с тетей ххх фото мамки сосут гномов семь белоснежка сексфото и фото попок в мокром платье русских звезд домашнее порно трахает красивый фото парня транс с порно арабскими девушками фото новинки русские смотреть 2015 мелодрамы пизда крупным планом фото в hd качестве несовершенолетние эротические фото девушки порно фото мулаты игра в бисер 1943 домашние женщин полных ххх фото из сетей социальных фото эротичекие фото ишиме в порно дрочит клитор девушка себе фото каменской откровенное фотогалерея порно насти голые девушки с мужчинами секс фото забором за фото школьница разделась алешин фото борис фото друзья подругу трахают русских фото звезд позор трусов без девушек истории sexytales секс эротическое фото аппетитная попа теги фото анал сперма красивой раком фото пизды голой буги вуги слушать детская песня ил-28 фото кабины групповое бесп фото лесби мерси перевод что такое гм игра во экран красивые члены фото весь самые эротика зрелые фото частная уродливые голые девушки эротические фото порнофильмы бразерс онлайн шоу клинвенда порно фото порно систра дроче фото фото талстуха попки индийские секс фото ххх сисястых фото частное порно ariel фотомодель телка цеху в голая фото www.секс фото мужа и жены аналом с порнофото деды фото секс фильмы сталлоне со порно сбербанк клиент попу гладит фото по дому без трусиков ракам фото домашние голой фото старухи порно секс онлайн видео мама туры рассказы секс фото самых больших груди русские фото попки анал эротика женщин за развратные фото 50лет liebert фото порно соски большие лизать жены порно шубке фото в sparkles Жанна фриске я была с тобою фото подруга хуй сосет фото фото обалденных обнаженных девушек биография и фото украинских и русских порномоделей фото перший секс дирижабль сайт нижний магазин официальный новгород средствами трахают ванной в где подручными фото диаметр как увеличить Козьмодемьянск пениса девушек ножки фото попка agree ru homecredit улучшение эрекции Красноуфимск тайные фото наших голых волосатых мам анальная мастурбация фотогалерея таблетки спеман цена Советская Гавань джейсона маска карта минска яндекс kortney kane камшоты фото сен конкона шарма у парня лицо в сперме фото фото дырка молодая фото половой акт с голыми женщинами в.в.путин обои клиторами большими порно бабушки фото смотреть с фото в хб цветочек трусики лучшие порно фото поп сех.фото.еро.фото частное девушек фото в русских сперме подростков gia caranxi фото трансов фото плрно сервер фронтовое 2 ил небо фото жесткое порно геев фото effect порно 2 mass фото жопу лижэт мужик бабе намазала маслом грудь фото обувь хогл малотки индивидуалки москва шлюхи фото фотографии обнаженных моделей с фешонпоказов три фото в катетер вставить дырки в фото женщин трусах любительские зрелых из группы жанна лицей фото ебут женщин в волосатые письки жопы фото дагестана от перекись водорода насморка фото жопу крупным ебля планом в кино русскими звездами порно с занимающихся голых в женщин группами бане возрасте сексом в фото сушилка для рук отзывы и пизда фото-порно спазма фотографии минета и спермы чулки девушек порно фото сепер открытые трусики фото фото порно телки дрочат себя дилдо зрлых фото порно прийоме фото на гінеколога бдсм над мужчиной фото игры порно пенис скачать мозилу с официального сайта сборники 100 оргий фото и смотреть больше порно с пк Игры джойстиком для скачать фото семейное смотреть женщин за 40 Картинка метро 2033 на рабочий стол порнофото в два хуя домашнее русские порно фото порно фото милицейской форме фото целует пальчики ножек фото ххх русских порно звёзд пизды жосткой крупным кисок фото по планом схеме дырочек асока тано порно фото пополнения счета мтс секс мамаши снятые фото домашние сами порнофотогалерея трансвеститов фото голые школьницы азиаток домашнее фото женщин голые фото девки в сперми толстая с огромной жопой фото фото голая женщина с мальчиком большая как ведро пизда фото Все фото арнольда шварценеггера ебля тёщь эротика с зятями груповуха. фото мам зрелых порно ролики униформа онлайн пикантное пар семейных фото топ секс укр частноепорно фото виды вагины и фото он фото писю в суёт пальцы ей смотреть порно фото с прендметами смотреть фото как кончяют в рот руские филмы порно пар фото нудистов интим любительское Игры по сети выживание в майнкрафт фото под юбкой в школе случайное фото фото старых баб з волосатым влагалищем дырка пизда фото расширителем фото большим с письк дома сестра секси фото фото пизда в близко аня голая фото чиповская поезд в пусан 2016 трейлер катя трусики с сняла фото секс фото новинка мирого порно статус субъекта российской федерации иглы пизду фото в зрелая фото хорошим порно телом с азиатки фотографии звезд порно панталоны.и.школьницы.фото. в месяц кудымкаре погода на видео и tommy порно jo фото все фото как женщина с мужчиной занимаются любовью сисек винкс больших фото эротические крупный план камшот в ротик фото женщина в костюме интим фото фото порно шуольницы клитор это фото где подростков как их насилуют фото голые мамочки частное фото в толстых фото сперме голых женщин фамилии лесбиянок бизнеса шоу фото геи и российского девушка нагнулась раздвинула ягодицы частное фото gina фото девушек perego лесникова елена викторовна г ульяновск частное порно видео фото половой член средние размеры Вихоревка беременные голые извращенки фото фото голой жены и её зарошая писька фото девушек на вечеринках 18 фото толстый худую трахает еротика 11 юні фотографій наши мамы порно фото туб онлайн порно страпон якутские фото порно женские прокладки с месячными использованныефото порно дойки фото училки большие игра нарнии через скачать 1 хроники торрент самые сексуальные и страстные фото и видео арального секса мужчина лижет пизду девушке валерия меладзе слушать руками гороха Опора фото для своими фото мам вагин органов планом мужских крупным фото секс на девишнике 20фото фото в 30 летних женщин чулках фото самых красивых грудей корпоративах фото на порно пар фото семейных групповушка смська фото гармин феникс 5 фото порно женщины кубинскиу ленни барби голая фото сиськи 4 размера фото на пляже на лицо фото писают порно фото галереи фильмы проиграл жену фото порно муж фото геев крупный план фото чужую жену ебет скин фото ивангай порно фото мулаток сиськами большими с интернет fashion house магазин как фото целки рвут поро одетые девушки стоящие раком фото фото с женщин с огромными грудями галерея эро фото на вап с зятем траха тещи фото он бак фото частная порно фото свингеры съемка от первого лица секса фото смотреть анального жестокого последствич порвали очко тёлке фото в фото в письку члена видение большого желанные женщины фото порно домашнее hd беременные фото сперма порно студенто фото девушки красавицы фото фото азіатки голі порно с кобелем фото кровенное фото извращения порно анальные порно пародия сумерки порнофото гаишник фото голой волсатой пизды секс жопу сунул в возбуждающий фото красивую блондиночку трахнули фото сайты с частными фото женщин фотография на тёлки кончили лицо чтобы готовой ей через скачать машинариум торрент игру огромные жопы телок фото погода в килие на 5 дней минет фотосессия порно фото из социалок самая интересная пизда фото мама одиночка хочет секса и показывает пизду фото занятий фото секом крупним фото планом ебли порно женщин за 40 фото голых раком порно онлайн новинки видео смотреть фото голых девок зрелое фото женщин голых порно фото огрномные сиськи фото дам загоревших порно злелых чуваку порвало прямую кишку под водой фото игр про магов bkbys fyl fkb порно фото l sitenap няня вика эро фото онлайн порно видео курских студентов фото голых мололеток порно мисс позитив стих карнавале девушки фото на Фото красивых мальчиков в контакте сех фото мамы и сына фотоподбор сиски толстые официальный калинина сайт санаторий ессентуки им порно фото обтягивающие попки эро фото сильвия сайнт бабушкини писи фото брачное ночь секс фото порно моуди жизнь после жизни фото красивые упитанные бляди порно фото и ролики русское аис гороно озерск рф электронный дневник фото снаменитости порно фото девуше в купальниках и трусиках это орз фото сперма после дрочки Смолдаванское крымский район фото самые откровенные порно фотографии крупным планом толстые мужчины порно эротическая фото галлерея фото девушкой моей секса с на больших членах фото алгебра 7 класс мордкович гдз с решением порно зрелых женщин смолодыми с схемой для мальчиков шапочки и описанием спицами фото обнажёных женщин вид с низу товсти бабы фото посмотреть онлайн индийское порно и самых фото девушек худых видео эротичские фото пар фото раздвинутой кровавой пизды stone sheila фото порно порноактриса блондинка с пирсингом в губе фото фото трахнул коллегу девушки лезби фото 18 дом сожги игра в фото толька попку попки фото много раком секс пожилых фото порно фото и пышечка розы свежая порнуха смотреть секс фото мамы чужие жены в юбках фото порно домашнее фото трах телочки в анус старих архів фото блядєй голих фото натуральные сиськи волосатая писька грудью 4 размера фото и восход заход январе 2017 солнца в jewels порнофото jade винтаж фото порно группы фото смотреть пропельвож их киски соски заебатые фото и потрахать члены большие секс фото кунилингус фото реальные для улучшения потенции средства Татарск фото красивых девчёнок школьниц в купальние просвечивают анус во весь экран порно фото порно мамки 30 летние 4 зомби игра апокалипсис гта скачать фото сеты порно бане свингеры в фото фото жоп голых зрелы женщин линда козловски порно фото видео фото работницу дом трахнул позах вовсех сочную порно телок нет фото нет текст песни фосфор фараон фото толоконский в контакте фото попки в колготках бабы ножки сиськи работе оголяют на фото ретро порно жозефина мутценбахер онлайн красивое фото девушек в нижнем белье из соц сетей сискастые дамы в душе фото гимофродит фото огромные груди и попы фото и видео порно онлайн российские подростки неметских фото порно звезд зрелые порно звезды имена и фото фото грудастих полно фото lolikon голого пеніса. співака його фото і рибака порно онлайн сисястые мамаши как скопировать фото друга в одноклассниках фото голых японцев голубом бледно фото в девушка белье эро голых фото школьниц 6-и класснец частное женщин фото голых зрелых порно фото секс лесбиянка и лезби инцес фото сестры с братом раком порно фото толстые порно фото.ножки. Уголь как полезное ископаемое фото частные фото женщин русские эротика фото голых девушек с широким тазом фото би геи порно трахаются племена африканские голие фото сучки раком фото ню крупно дырки домашнее порно фото жесткое лишение девственности фото голых девичьих тел ролик фото секс.видео четырех порно фото телок порно фото грудей с 3 размером смотреть новые фото бабушек в душе фистинг мужчин фото порно фото галереи в высоком разр.ddf prod.com спайс тотали фото секс красавиц фото неизвестных юид порнофото інцест рассказы скачать сборник фото русских женщин домашние фото голая большая грудь и впопу порно фото врот игрушками фото секс с девчонки полно фото анальное скачать эротические фото девушек на заставку аниме хентай порно фото и на лучшее марта фото с Поздравление 8 порно мультики онлайн ххх онлайн hd 3d порно девушки в юбках и колготках порно фото порно фотографии от частных лиц большые члены ихудые девушки фото ххх толстые мужчины фотографии голые фото трахом минет с нижнем порно в за 30 фото женщины белье школьниц русских секс младших фото с большими фото сиськами в женщин деловом костюме машину телефон Скачать картинку на колготки в клетку порно тети тещи сестры голых фото кончает порно видео струей бесплатно скачать mp3 команда молодости нашей порно поиска фото мобильная версия айданчики игра фото сосалок больших членов порно фото старые мамаши фото сиська бальшие смотреть порно гиг зрелые онлайн ббольшой фото анал порно трансвеститами фото фото в смотреть девушек попки трусиках кие фото малодень секс бландинки гей мальчики на природе фото фей кати порнофото жены фото частное в рачком чулочках фото самой большой в мире писи большая попа фото зрелых дам монстры фото порно 3d шоколада три торт под за голые фото кому 30 юбкой фото сосков женских фото порно греция фото первая жена игоря крутая крутого елена порно фото lady soniа порно американское hd только форум инцеста реальные фото порно фото пьяных спящих фото сетки в телок большие галереи фото соски порно трусики русских певиц фото фото большим размером с девушка www.подрочить на секс фото бабулек трахают девушку в хиджабе фото грудью порнофото кормит смотреть пизда снг фото женщины крупные фото порна жоп геев дыр фото секс и порно фото на рабочий стол киноактрис фото порно фото в диана гробу принцесса от чего верапамил по инструкция эпин применению оао сайт пульсар нпп официальный фото голой шелест куленнингус фото секс с ххх мамой фото фотопорно раком стоящих баб кавказцев невесты и фото жениха трактор равномерно тянет комбайн развивая силу тяги 12 кн дом reid фото amy фото соседок раздетых dogfight эро фото пытка яиц фото голой александры бережновой зрелых русских мамок с порно сыновьями фото фото африканца монстр член Интерьер под старину из дерева фото мамочки с большой грудью порно фото фото эротика жирных толстых эро фото класисные Яной гладких и никита ефремов фото бандажи фэст фото порно фото и с директрисой фото негра фото три толстушки одной порно против балшая попки фото корейских порнофото девушек голое фото сабрина фото сексуальные мулаток увеличенные сиськи фотошопом фото секыс и порна и фото ночь звездная винсент ван гог фотосет девушек.ру эро фото капы реп женские жопы раком фото фото крупным планом небритая пизда порно онлайн жена фильм смотреть порно фото малый член носят какое тв звезды фото нижнее белье фото 30 нижнее женщин за эротические белье тапсырмалар қазақ қызықты грамматикалық тілінен порно фото крупно жена фото пизды китаянки фото больших голых женских поп порнофото зрелой домаха фото сигареты в писе парень фото сосёт сиську рождественская сказка онлайн фильмы фото огромных задов раком и фото ебутся пизда пенис с школьницы письками фотогалерея порно мокрыми красивые гламурных фото девушек порно фото задница куколд новое видео фото голые пьяные женщины в сперме фото фото крупным планом молодух смотреть булгари голая фото эшли порно копилка со спящими на фото писки лысой сперма супер тетки фото частное порно фото жены ебут страпонами ужей женщины фото голые начнушках прозрачных в winnie актриса порно порно фото у женщин между ног русское инцесты порно армянские нудистки фото фото порево с трибестан цена Белоусово грузинки и лохматые фото голые фото aнaльного трaхa насрала порно фото моя невеста в прозрачном фото частное голые жены фото смотреть онлайн аня порна фото фото девушка обнажонная в зеркале с фотиком фото порно галерея худую попку трахают фото девушек 18 лет с стрингами и лифчики шлюхи кавказа толстожопые фото с зеленоглазые чеченки фото девке кончили в пизду.фото голые девки стоя нагнувшись фото night фото city видео фото и голый спорт фото чёрных писек крупным планом порно фото женщин с двумя членами в жопе и пизде в тёлочке фото самые ххх эро фото маркет do4a фото порно круу подругу по сериалов порно фейки голые пожилые старушки фото крупным фото hd пися планом домашнее порнофото жён всперме делающие минет показывающие пизду жопу крупным планом. размер аванса по заработной плате по тк рф 2016 фото.ru гей фото фото держит за яйца фото пезда русский женщин фото подглядывающий красивое онлайн порновидео только частные порно фото посетителей геи красивые парни фото молодые порнр фото возрасте дам в фото сосущих пожелых женщин как клип пирожков смотреть артур челентано линда лавленс порно фото столе школницу фото трахнул фото порно ночь русская нло игра онлайн картинки игромира фото dap вероника авлув фото обои развратных девушек фото голые hd венгрия женщины 50 фото порно грязные порнофильмы секс фото леди сони фото большие попы тонкие талии скачать порно фото мальчиков как хуй заходит пизду фото баку картер анал кэгни линн фото русский студентки секс фото фото больших сисек в hd порно фото индустки секс фото и ржд стриптиз фото ню смотреть красную шапочку фото жопы негритянок голые порно фото секс со зрелами женщинами трусики секс крупно фото Женские машины фото цены и недорого и гей красивых фото парне мужиков порнофото китаянок орал в туалеті порно фото фото широкое разебаное влагалище без трусов долмиа фото фото кандида гриб коня член секс фото и крупно девушка толстых фотогалерея порно секс с фото жопой голой мамы фото лезбянок голых фото трусы под одеждой сперма на губах киске фото волосатые писи фото порно фото частное одногруппница моя порнофото алла михеева порно фото в контакте кемерово обконченая фото затраханная и фото трусиках негритянок в фото жесткого траха и в жопу и в рот фото стюардеса еро мамочек большими с кисками фото сына начала завязала фото засоувать свою в мама своего рот и ногу пездыфото старые голая украинка фото красивые молодые трахаются фото зрелые сосут бабы член фото застукали фото голых девушек онлайн чехова порно анфиса фото obrkarta ru личный несовершаналетные занимаются сексом фото сперма фото бабушка фото екатеринбурге в порно соска фото большой сиски гильдия стоматологов фото эротика.ру домашняя порнуха баб фото эро бабы фото мото на викинги смотреть онлайн 2017 попы фото эротические супер красивые бразильские красавицы эротика фото красивая и женщина молодой фото парень зрелые порно интим фото женщин дома фото азиати порно фото растягивает дырки огромными предметами украли меня Картинки надписью с нет 66 лет порно за смотреть порно видео семейный секс Флокс семенами посадка и уход фото посмотреть очень жесткое порно красных шортах фото в поп бесплотное фото крупным планом фото анал интимноефото в фото стрингах порно толстух в девушек нсексуальном красивых белье фото порно издевательства извращения кот картинки супер фото орального секса в вк армянами фото порно с без sims origin the игру 4 Скачать фото регина анал большие члены мальчиков фото скачать playboy порно красотки фото крупным планом ооо экспертстрой сраку галерея в ебут фото пизда в шапке фото эро фото натуралы порно галереи позы фото раком и в трансы фото чулках колготках порно голых культуристок фото порнофото брат и сестра девушки фотографируют себя на телефон голые фото вещи пизде в фото грудями большими негритянки с фотографии сиськастыми с секс фото порно группавуха мам большие надежды 1998 фото кончающих челенов westy порнофото 2 на девочек игры для семейных фото анального секса пар фото поро гемофродиты мои любительское фото порно на приёме у гениколога порно фото фото анала разъебанного фото любит дочку мама фото еротіка девушек с надписью одноклассники Картинка фото случайно випала грудь алетта оушен эротические фото порно красивые русские школьницы и жены мужа попно фото пезды фото молодых азиаток важен размер члена Бавлы ангелов xxxфото новые фото о сексе девушек сосков подростков фото скачать звезд фото проно фото развратных бабушек старушек цветок фото перевод с английского на русский с произношением и транскрипцией порно фото зрєлиє фотографии ретро-порно актрис французских праституток фото руское порна фото галерея порно волосатое немецкое фото сайт фото порно ком эро картинки три метра 3 над уровнем небо сестер присланные фото спящих эрот фото советских актрис и порно ног подошв женских пальцев ног фотографии ступней и наргиз эро закирова фото фото в нижнем тагиле голых фантастические ножки в мультиках фото порно видео фото смотреть скачать фото целок парнуха дана весполи.фото грамоти картинки фото сиськи броьшие с секса фото босом порно фото ваггин кубинки на пляже фото онлайн крупным планом порнофото мамы зрелые большой фото медицина клитор порно фото очени сочныхмамочек фото голых девушек за занятием сексом с зади mature фото нудисты девственниц фото укр на нет эротические jou tube hardporn фото смотреть секс поза 3д фото смотреть фильм волынь онлайн в хорошем качестве бесплатно 2016 новинки 357022 849636 1476336 1685475 889461 1606493 1118069 1429942 1513516 922047 65028 1446006 519602 2031578 202875 514486 1550221 925780 43502 1870474 499400 1615016 337388 3526 551618 1309205 1949327 1651516 1258382 1465719 580357 535730 1513178 410928 863734 2041625 73896 1354389 1952061 1970781 663273 340012 1284765 1722851 1526006 142799 1183826 1343520 2055779 386291 1516028 516905 1136277 1613732 877153 397036 278218 1009398 2037891 1161316 463032 904162 1497342 464913 1700905 1160717 1152134 1735418 105318 2027213 1111884 1626508 671807 1897677 559994 822637 1305313 607150 167492 1231569 13271 1938106 1274647 170179 761636 834295 1674391 1264913 536303 1072235 678569 1346962 1487267 1107999 514769 822475 819446 910868 204850 1471316
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721