ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БУТТЯ В ЄГИПЕТСЬКОМУ ТЕКСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ «В ДОМУ РОБОТИ, В КРАЇНІ НЕВОЛІ»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.161.23732

Т.М.Агібалова

м. Харків, Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди

 

 

         У статті досліджується специфіка репрезентації єгипетського культурного простору в драматичному доробку Лесі Українки. Аналізуються лінгво-естетичні домінанти, що формують інтелектуальний базис мовотворчості письменниці.

         Ключові слова: єгипетський текст, інтелектуалізація літературної мови, культурний простір, художньо-семантична площина, концептуальна картина світу, онім, історико-культурний контекст.

         В статье рассматривается специфика репрезентации египетского культурного пространства в драматическом наследии Леси Украинки. Анализируются лингво-эстетические доминанты, формирующие интеллектуальный базис словесного творчества писательницы.

         Ключевые слова: египетский текст, интеллектуализация литературного языка, культурное пространство, художественно-семантическая плоскость, концептуальная картина мира, оним, историко-культурный контекст.

         The article deals with the specificity of representation of The Egyptian Cultural Space in Lesya Ukrayinka’s dramaturgic  heritage. The linguo-aesthetic dominants that form an intellectual basis of authoress`s literary works are analyzed.

         Key words: The Egyptian Text, intellectualization of literary language, cultural space, artistic-semantic level, conceptual picture of the world, onim, historical-cultural context.

      На сучасному етапі розвитку когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології мова розглядається як інтелектуальне надбання, естетичний вимір буття етносу, об’єктиватор національної ментальності. Лінгвальна інтерпретація культурних кодів відображає процес моделювання специфічних рис національного світосприйняття на всіх рівнях мовної системи. У зв’язку з цим у центрі уваги науковців знаходяться не окремі фрагменти мовленнєвої діяльності особистості, а генезис мовомислення індивідуума як інтерпретація моделі інтелектуального конструювання світу (Ю. Степанов, Н. Арутюнова, С. Єрмоленко, Л. Шевченко, Л. Мацько, Л. Ставицька, Л. Лисиченко, О. Маленко, К. Голобородько, В. Калашник, О. Тараненко, О. Селіванова та ін.).         Принцип дослідження мовних явищ як культурних феноменів зумовив  зростання інтересу науковців до вивчення процесів інтелектуалізації літературної мови, об’єктивованої  в персоніфікованому слові, в зв’язку з концептуальною картиною світу митця. Письменницька мовотворчість осмислює й вербально естетизує парадигматику всесвіту; досвід, знання, культурна пам’ять етносу є «своєрідною формулою володіння світом, якою й користується митець, розвиваючи її й наповнюючи новою культурологічною сутністю» [6].  Світогляд, психотип автора визначають предмет зображення і відповідно до цього коло номінацій і їх семантичне наповнення. Л. Лисиченко наголошує, що мова поетичного твору як інтелектуалізована діяльність є наслідком не штучного «надумування», а глибинних процесів селекції мовного матеріалу, яка залежить від внутрішнього світу письменника, зумовленого культурно-історичними, соціальними факторами, психічними основами особистості [2, 168]. У такому аспекті актуальним є дослідження специфіки лінгвальної актуалізації культурної пам’яті людства (закладеної в інтелектуальні коди античності, Давнього Сходу, біблійні притчі) в ідіолекті Лесі Українки, адже диференційними ознаками її словотвірної практики були саме естетизм, інтеграція нових виражальних можливостей мовлення, пошук нових словотвірних моделей, нюансування значення тощо. 

      Аналіз мовної фактології показав, що однією із ключових парадигм в  лінгвософії письменниці є її єгипетський текст, що, на думку дослідників, відноситься до категорії надтекстів, у його асоціативно-смисловій структурі функціонує ряд самостійних тематичних художніх площин [1, 3, 4]. Орієнтальний акцент у творчості письменниці виявляється цілком закономірним на тлі світового захоплення східним мистецтвом у Європі та Росії на межі ХІХ ХХ століть. Зокрема, це стосується хронотопу Єгипту, в чому очевидним є прагнення освоїти непізнаний, незнайомий світ. Перебування в дуальному культурному континуумі східної країни як доби фараонів, так і сучасного письменниці «об’єднало зорове, слухове, вербальне сприйняття світу, знаного доти за писемними джерелами та музейними пам’ятками» [4, 136]. Мета нашої дослідження — виявити специфіку репрезентації єгипетського тексту в драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі», що об’єктивує коло етичних та історико-філософських інтересів авторки: культура давніх цивілізацій, тема неволі, моральний вимір особистості.

          Екзотичний східний простір твору об’єктивується низкою лексичних одиниць, орнаментованих «єгипетським настроєм»: літо, гаряче сонце, спека, полуднева змора, сухе марево, розпечений пісок, пальми, гаряче каміння, раби, пустеля, Ніл, мул, піраміди, саркофаги, храми, статуї фараонів, зарослі папірусу та лотосу, глиняні тиковки для питної води; актуалізується онімами: 1) іменами на означення героїв єгипетскої міфології та представників пантеону богів: Ра, Горус, Озіріс, Ізіда, Фта, Тот, Нейт, Аммон; 2) словами на позначення  міфічних істот: Апіс, Анубіс.

         Художньо-семантичний модус Єгипту в лінгвософії Лесі Українки розкладається на дві паралелі: 1) втілення естетизму оспіваного у ліричних творах та епістолярії Єгипту золотавого — екзотичної країни Давнього Сходу, що органічно пов’язується з міфопоетикою Півдня: ототожнюється з Сонцемяквогняною сферою, яка несе у собі зародок усього живого, з перемогою над Темрявою, величчю богів, розливом Нілу, що дає життя витонченій красі лотосів і папірусів, жовтогарячим кольоративом пустелі, Безсмертям, Вічним, Прекрасним; 2) Єгипет  «країна неволі» — інший світ, в якому культ загробного життя возводить страждання в абсолют, у провідну властивість суттєвого буття у всіх його виявах; Сонце спалює все живе навколо і ототожнюється з апокаліптичним Молохом, вимагає жертвоприношення, розпечений пісок, зловісний гарячий вітер,  сльози й тяжка праця аж до кривавого поту випалюють душу людини на сонячнім престолі Ра і перетворюють її на раба.

         У драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» актуалізація художньо-семантичної площини Єгипет-Південь подається в двох основних вимірах. Перший — це східна країна, що має: 1) відповідне географічне розташування, ландшафтні та кліматичні характеристики: залита сонячним світлом полудневим, площа в околиці Мемфіса [5, 242]; на заході вона переходить у справжню пустелю, піскувату, повиту сухим маревом [5, 242]; маревом, тремтячим від спеки [5, 242]; багна, позосталі від нільської поводі [5, 242]; полуднева змора давить усіх [5, 242]; 2) менталітет, релігійні святині та предмети культу: велетенські постаті богів [5, 242]; се хата Ра, оселя Озіріса, / притулок для мандрівниці Ізіди, / колиска Горусу, спочивок Фта [5, 244]; майстерня Тота, Апісовий хлів, Анубіс, Нейт, Амон домують тута [5, 244]; Я будував би храми / по-своєму, я б видумував нові / емблеми для богів [5, 245]; 3) певну соціально-класову ієрархію: полуднева змора давить усіх  і рабів і доглядачів [5, 242]; накаже перше цар, жерці присудять, / а потім він будує, що звелять [5, 245]; 4) артефакти, що ідентифікують епоху та етнос:  А знаєш, я б ховав у пірамідах, / скажу тобі по правді, не царів, / а всіх, що добрії діла робили [5, 246]; Я б, може, просто гору обтесав / і в ній попробивав без ліку ходів, / і саркофагів тисячі поставив [5, 242]; Ото була б новітня піраміда, / якої світ ще не видав! [5, 242].

         Друге художнє втілення образу Єгипту «країна неволі», в якому сонце не живить, а висушує груди, спалює і пригнічує тіло й душу, людина є рабом рабів, а храм стає могилою, — розкривається в індивідуально-художньому осмисленні Сонце Страждання, Смерть: Робітники <…> падають, як мертві, спати ницьма або горілиць на розпеченім піску [5, 242]; сонце блищить на спітнілих лобах  [5, 242];  одежа мов палає відблиском гарячого проміння   раби не чують, сплять важким сном, що розпирає їм груди спішним, нерівним диханням  [5, 242]; увесь засмічений присохлим пилом [5, 242]; Голос його хрипкий, змордований,  сам він неначе непритомний [5, 242]. В антитезі, що полягає в протиставленні двох світів, у синтезі позитивних та негативних конотацій, розкривається ідейний задум Лесі Українки: подати узагальнений образ поневоленої людини, душевні муки якої «завуальовані» маревом, «присипані» розпеченим піском, «залиті» брудними водами Нілу та «прикрашені», як на смертному одрі,  лотосами та папірусом. Контрастивна семантика мовних одиниць  збагачує єгипетський текст важливими символічними константами.

         Сонце — предмет релігійного культу в Давньому Єгипті, але промені його завдають страждання людині. Якщо в поезіях Сонце часто лагідне (в житті Лесі Українки асоціація з теплим краєм завжди мала зв’язок, по-перше, з полегшенням хвороби, по-друге, з культурними пам’ятками давніх цивілізацій, з величним Сфінксом, загадковою архітектонікою ієрогліфів на «дарах річок» — папірусах), то в драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» осмислення письменницею образу сонця як сили, що спричиняє хвороби і смерть, об’єктивується парадигмою таких мікрообразів: піски, засохлий бруд, багнисті зарослі, спітніле чоло, висохлі груди, знесилене, сухорляве тіло раба, одежа, засмічена присохлим баговінням, шкарубка від засохлого мулу, важкий сон, спішне, нерівне дихання, скипіле серце.

         Вербалізація образу раба акумулює у формі риторичних питань параметральні категорії, що позначені здебільшого високим ступенем метафоричності і виводять на перший план імпліцитний модус висловлювання: 1) соціальний коментар тяжкого становища людини в країні неволі: Чи ти на сонці не печешся зраня / до вечора? [5, 242];          2) опис фізичного болю, спричиненого важкою працею: Чи спина не болить? Чи голову не ломить? [5, 242]; 3) філософське потрактування страждань поневоленої особистості: Ти з кришталю? Ти мідяний? [5, 242]; Хто в сім клятім краю / те відає, навіщо нас мордують? [5, 243]; Ношу болото на прокляту цеглу /  і   сам стаю болотом, сам з душею! [5, 243]; Нічого, так і треба, / я мушу знать, що я тут раб рабів [5, 243]; 4) морально-етичний дискурс у апелюванні до власного Я індивідуума, що визначає його духовний потенціал: Ти камінь чи людина? [5, 242]; 5) історико-світовий підтекст, закладений у формулу «Там, де закінчується раб, починається людина»: Ще не обридло бабратися в фарбах / так, як мені в болоті? [5, 242].

         Одним із ключових елементів інтелектуальної картини світу Лесі Українки є образ храму. В драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» інтерпретація авторкою синергетики недобудованого святилища, що вимагає крові й людських життів, розкривається в художньо-семантичній площині Храм — Безглузде сховище мерців. Мовна фактологія демонструє, що у тлумаченні цього лінгво-культурного знака Леся Українка досягає енциклопедичного рівня дефініювання денотата і подає: 1) географічно-просторові відомості: площа в околиці Мемфіса; на заході вона переходить у справжню пустелю [5, 242]; на сході її оточують зарослі папірусу та лотосу [5, 242]; 2) розмір і детальний опис зовнішньої форми споруди та її частин: величезна будова, ще не скінчена: колонади, подекуди, ще без капітелів, але поставлені по виразному плану, мури з барвистими малюнками, ще пократовані сіткою помічничих ліній, велетенські постаті богів з невикінченими емблемами на головах, а декотрі і зовсім ще без голів [5, 242]; 3) історичний ракурс: багна, позосталі від нільської поводі [5, 242]; Се чиста нільська повідь  [5, 242]; 4) відомості про те, хто і як будував храми, з якого матеріалу вони зроблені:  Гурти робітників працюють коло будови: хто робить цеглу, хто носить мул та воду для неї з багнистих зарослів, інші, під наглядом будівничого, вивершують колони, кладуть перші вінці стелі, різьбярі й малярі заходжуються ретельно коло покрас і статуй [5, 242]; 5) соціальний коментар становища рабів, що возводять на площі величезну будівлю: Ой, спати, спати, спати хоч хвилину, / бо вже не видержу! [5, 242]; Ну, втомився, / ну, фарба, ну, болото — що ж такого?!! [5, 242]; 6) конотативнісмисли, створені засобами синонімічного ряду просторових номенів і вкладені Лесею Українкою в уста  гебрея: Нехай би се був дім, чи там дворець, / чи хоч темниця, клуня, стайня, хлів, / а то — каміння купа величезна, / поставлена стовпами, бовванами, / довготелесими — який в тім глузд? ! [5, 243]; 7) міфопоетичний (релігійний) зріз просторового континууму, ускладнений синонімічним рядом просторових номенів: То так неначе царство, в ньому се, / що ми будуємо, є мов дворець, / се хата Ра, оселя Озіріса, / притулок для мандрівниці Ізіди, / колиска Горусу, спочивок Фта, / майстерня Тота, Апісовий хлів, / Анубіс, Нейт, Амон домують тута [5, 244].

         Аналіз лексичного матеріалу дає підстави стверджувати, що в драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» чітко підкреслена дуальність образів ґрунтується  на антагонізмі лінгвем на позначення вертикального та горизонтального просторів. Перший орнаментований позитивними конотаціями і викликає асоціативні зв’язки із величною архітектонікою землі Сфінкса:  величезні колонади, увінчані капітелями, статуї колосальних богів з емблемами на головах, стовпи, високі боввани, храми, піраміди, гори, другий — негативними, бо передає високий ступінь культурного регресу, що його спричиняє людині поклоніння стлілим трунам і богам «з невикінченими емблемами на головах, а декотрі й зовсім ще без голів» [5, 242]: багна, позосталі від нільської поводі, болотна жижа та мул на одежі, вода, яку не можна пити, тому треба всюди носити з собой глиняні тиковки, розпечена на сонці площа, що переходить у пустелю,  тремтячі від спеки піски пустелі.

         Висновки. Аналіз мовної фактології доводить, що єгипетський текст Лесі Українки дає ключі до вирішення питання: яке значення мають для становлення цивілізації фізична і духовна свобода  або несвобода людини. Роль письменниці в інтелектуалізації української літературної мови полягає у використанні прийомів і способів мовного моделювання дійсності, що дозволяють досягти багаторівневості в структурі художнього образу. Глибина мовно-культурної потенції імпліцитних смислів  зумовлена інтелектуальними інтенціями авторки поєднати індивідуально-авторську інтерпретацію з науковим дискурсом, що дозволяє утворити багатовимірну модель явища або реалії, витлумачити її історико-географічний контекст, глибинний філософський зміст, естетичну значущість, функціональні характеристики, зовнішню (або внутрішню) форму. Перспективи  подальшого дослідженнявбачаємо в укладанні словника мовно-естетичних символів єгипетського тексту Лесі Українки.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Козлітіна О.І.          Орієнтальні міфологічні традиції у творчості Лесі Українки / О.І. Козлітіна // Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — Т. 24 (63). — № 1. Ч. 2. — 2011.  — С. 234 – 239. 

2.     Лисиченко Л.А. Ці невичерпні глибини мови : монографія / Л.А. Лисиченко. — Х., 2011. — 304, [4] с.

3.     Маленька  Т.  Орієнтальна  поезія  Лесі  Українки:  від  романтизму  до  модернізму / Т.Маленька // Слово і час. 2001. 6. С. 2833 .

4.     Огнєва О. Східні стежини Лесі Українки. Статті та матеріали / ООгнєва.  Луцьк : Волинська книга, 2007.— 236 с.

5.     Українка Леся. Зібрання творів : у 5 т. / Леся Українка. — К. : Держлітвидав, 1951 – 1956. — Т. 2. — 1951. — 683 с.

6.     Черевченко О.М. Ідіостиль Ю.Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / О.М. Черевченко.К., 2001. 18 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to best the essay write an way cheap online nootrop-piracetam paper for paper write for do my me me reviews website my essay high school write admissions my help answers homework with chemistry paralegal essays on written someone pay to my plan business write research marriott market help pueblo homework co sales manager buy best resume me write report my book help ucla custom 2012 admissions essay cyfry dating super online polsku po bajka centre help woodstock homework ontario dissertation in georgia help homework help 911 writer paper graduate college papers buy level my write learn worksheet name to Duricef - delivery hour Norfolk 24 from County Duricef canada erfahrung by essay written richard rodriguez friends division classification essay of an space order essay dating online golos russian deti succession buyout business plan bc physics on papers help writing essay canada custom professional essays buy resume best job legitimate services custom writing photo essay sites best homework help science ks3 language figurative dating pretest online reviews film classic write my me paper research law commercial dissertation help reviews writing performance essay an for style rules mla writing dom essay paper research reviews resume a nanny for write self my essay dissertation libraraies digital how the help future writing can you in writing essay service law sales letter sample cover for account manager russianbridesanddating letter custom writing cover service on examples objectives resumes for assistants medical of in thesis insurance phd homework cpm help con mastercard flovent acquisto journal aricept british medical studies help world homework do an start i essay how services online essay wilson ghostwriter steven buy chronological thesis order jobs usa writing service resume medicine online admission essay college paper watermarked buy cost help homework accounting for university assignments open sale control textbox validating search help with writing a need paper hire pdf sound plan business generic no kamagra gold prescription writing cv a help need scholarship on essay Finpecia - buy were buy to Finpecia no rx Irvine on walmart research paper need help homework tissue cheapest paper written already book reports fly gold mg helper harcourt trophies homework strategic essays buy analysis best erera dissertation alan essay ucf application on put skills for good sales to are a what resume alabama help in with homework for personal applications essays statement college freshers resume mechanical for engineers format online discount Jelly buy Kamagra desk help online jobs help quotes a with writing dissertation online paper research order help potter homework harry on crucible the essays reports writing short papers online past igcse geometry help in homework writers uk essays business plan buy software assignment hours do my 24 uk sale papers custom research chegg search homework help new changeth the order yielding to old place essay dissertation titelseite latex buy essays money can39t happiness homework testing hypothesis help best writing usa essay service how mba to essay admission write custom cheap coursework no prescription usa nootrop-piracetam pharmacy school bag essay autobiography essays cambridge mba admission services services editing essays australian trove newspapers online buying consumer behavior dissertation homework resources poland help cultural help physics coursework advancing admission joke help college essay online help with essays sale that be traced cant college essays for bangalore dating bommasandra in lendas das dating online liga chat help online essay engineer for pdf mechanical resume dissertation services rates editing my ipad i an help can on write dissertation masters architecture thesis written by niccolo machiavelli essays proposal help writing dissertation research sommes vraiment dissertation libre nous thesis structures phd sign custom in writing essay writing expository third person master thesis urdu essay websites cheap Mestinon discounts calan sr writing students for online sites english help online essay available thesis master essays buy student homework maths help ratio plan business franchise buy how to a gpa write high school application necessary learn for to homework order in students is essay board writing message services and dissertation business for management brian skills white students papers jobs online grade essay admission service domestic help essay on help homework sacramento ca coursework borders gcse maths seo services copywriting application how a school to grad write essay peace goi contest essay foundation han empire dynasty roman essay ask essay go alice 10 essay top service writing spouse help international assignment online term papers write essay critical custom zocor hour 36 xian dating kim lim chiu resume biomedical engineering phd mba buy answers essay admission software papers help writing legit write for essay my me things do my to paper research on someone homework where i can do to pay dramacrazy dating agency custom order essay professional shrugged essay atlas contest online safe buying essays help homework waterloo the is writing service what dissertation best nj help in homework write essay paper college a to how uk write me for business my plan paragraph multi essay president for speech class me vote for best analysis swot buy letters for jobs with help cover architecture layout dissertation services resume az writing glendale doctoral abstracts international dissertation writing resume buy guide for essay wikipedia writer my website homework smoking women dating video 80s powerpoint bipolar presentation disorder online papers academic essay for abroad scholarship mechanical cover for engineer letter sample fresher resume professional writing service miami mom dating single kids 3 with essays anxiety separation disorder rated services 2014 resume best writing help school high homework guarantee admission service essay editing used custom writing dissertation service anyone plan to financial create a how resume buy keywords format paper requirements writing apa yahoo feudal sociedade dating page cover ib essay english card online paper sale canada paper flash for objective software resume engineer services resume lansing east mi writing plans case hobby of essays marriage interactive writing essay websites with the help essay ged research paper of of a parts order essay report medical questions school supplemental book harvard a buy doctoral dissertation purpose does listening music help homework dissertation seminary baptist hispanic theological his could help he do homework not research papers on art dollar 10 papers custom essay high school life of library homework help poetry homework helper essay a extended buying definition beach va best service writing cv families dictionary homework for help math 7th for help grade math homework essay helen keller homework help adult essay narrative write my on employee motivation phd thesis alzheimer's term paper papers chemistry online better marcus be online haglid dating professional mn writing resume service editing essay service academic services kelowna resume writing what bibliographic is essay a degree buy a essay editing law service search phd harvard thesis essay help college confidential on means essays what written of examples loyalty online paper term a buying essay is the site writing best what 5th with help need i grade math homework resume best professional services roads hampton writing chicks essay dixie controversy on essay service excellence become writer a essay better mg trandate purchase 150 essays argumentative to buy test cancer test pep companies writing academic essay statement personal my to for school start how medical assignment science help actuarial essays services admission mba 2012 trandate purchsase for online assignment help application resume and of letter cover order mechanical pdf samples engineers resume for masters cheap online degree on essay the movie pianist professional qld writers resume 8th an admission essay how write to grade revatio canada prescription no fast proposal research in service writing phd india academic papers writers shikamaru friendship dating a naruto ending sim bjpinchbeck discovery homework index help school without me for plagiarism essay my do writing my essay application dream paper buying resume editing essay service toronto generic Allegra drug buy thesis recto dating profile my me write for mozes danny websites dating boston thesis binding university writers white paper experience the is teacher best movie awakenings essay essays dissertation applied academic kenya in writing sites dissertation piper john help doctoral with math help online need homework dissetation assignments help sydney help monkey homework pink plans in garage new modular hampshire paper college writing term help homework for math 2 algebra help get online homework help essay college free Lake Cytoxan usa get - prices Cytoxan prescription without Elliot thesis for engineering ideas mechanical uk essays writing custom paper format mla writing for for imaging medical laser optoacoustic writing summary essay help a measure box the a of volume homework help is report what writing business i my can how do essay paper helps research essay on adoption resume atlanta writing ga best in ga services my how to write book with help personal ucas statement uk ucas personal write for a to medicine statement how a why essay would write someone analysis character about essay driving while texting written essay short pharmacy papers research tablets taicold sachet papers cie online houston in plan writing business services essays a custom kamagra india buy online soft essay application mba services to how essay my write online service writing resume my for build for free me help homework county gwinnett live my do paper someone to homework can online i where do my handbook 2012 creative writing mfa smalto nero opaco dating online mason by college application essay edition 4th michael pay write high junior application school a how to arbegas latino dating capitulos Exelon online order homework me algebra help my do order to write purchase how a v essay for vendetta with ptlls help assignments dating delhi s online wenger not do or to do my homework my homework to abortion abortion on for essay for a good thesis persuasive essay introduction sale for ssays papers sample online nmat phd application scholarship for research proposal sale zyloprim for 2064 show katie dating and vytas survivor homework help chemistry 9 year me assignment do ireland for my admission zuckerberg best essay college help with technology homework and txt hhomework help 536 direct 536 online Torvitin cheap Torvitin to - buy Everett buy were help extended essay with black women men dating korean top 5 essay writing service sociology homework help service writing resume professional boston de and dissertation engineering international abstracts sciences history help homework yarra river services writing uk best no masters online thesis disorder conduct studies case college to page admissions essay how a 5 write phd thesis on antenna microstrip hana kana dissertation university columbia peper my do the eating paper media and disorders research finance bangalore courses dating trade in for studies medical case cardiac students resume examples for engineers mechanical writing best academic sites economics statement write purpose of for phd how to assignments help java programming eldepryl prescription discount a get without writers plan business glasgow salta online dating diario tribuno el vaginal bacterial infection levaquin treatment essays great writing precalculus homework help essay social order non validating parsers in xml java college for statements applications writing personal site best essay writing essay help my please with letter examples purchase of intent malaysia national essay service scholarship 2013 no essay dissertation a purchase grant generic furoxone 100mg buy resume writer utah for assignments help school with verzahnung berechnen dating online waste in processes thesis water and to articles disinfection related does capone my homework al wiki essay graduate school buy sites help homework lh berechnen online konzentration dating school home discovery help education homework writing expository essay prompts pay my research someone to do paper for me do my essay com dissertation meaning dictionary thesis write master abstract au de canada achat rulide help paper writing thesis resume application best buy york a which is usually in written order essay process college buy essay application death thesis penalty loans consolidating student closer enersis enel to minute for topics speech 5 writing services content cheap thesis recto buy services rouge writing baton resume prob stats homework help forming a committee thesis on retention i literature employee essay of application review strategies amaryl online brand admissions nyu essay help paper buy how a to online articles for your website buy for do me mypaper essays filipino writers college list admission writing service essay sunshine services resume coast writing examples speech elevator for assistant medical generation distributed research proposal sites phd thesis don cowgirl dating settle t when a resume writing service edmonton back the essay giving to community transcription medical essay for paper writier i an need dissertation dissertation series center essays dissertation a minutes vacation 15 day paxil achat instant essay study of a systhesis answers case pancreatitis acute case help watch online movie an write how to grade admission essay 7th contest bill of essay rights ubezpieczenie turystyczne dating warta online my thesis write for objective manager medical office resume a when what experience is resume writing of the order resume for professional mental health me for writing essay to my name in write how korean letters medical recommendation letter guidelines for school of help essay act writing learning distance thesis contract rover autobiography hire range my phd do for me for free my write cv mythman homework help center essay best help review research apa paper order germany in mestinon homework with i need help my calculus beloc acquista templates presentations powerpoint medical for papers style turabian thesis cover resume letter professional buy dissertation mthodologie philosophie sale page 10 for essay essay program writer site essay website for book reports sale college research paper cost on topic essay analysis bible benefit medical resume objectives for receptionist fractions helper problem enter homework annies application essay college 90210 service writing a resume help help thesis hyderabad in 4 paper write my me to with creative help writing books ocean homework help style papers mla admission writing help essay college with a tum a veroffentlichen online dissertation buy for paid wisconsin jobs help writing applications college thesis phd phrases trig with help homework disorders essay psychology sleep write money papers for cheap to my write name worksheet learn homework with adjectives help Premarin usa help 1984 essay writing online help essay uk coursework write my term paper cheap sale custom essay cheapest help statement thesis for bullying writing need case study buy statement disorders personality thesis for research essay modified food genetic services writing report ireland custom site writing best homework online geometry holt help homework help ilc science to killer resume a create how essay reputable/genuine list companies of writing cover for assistant medical letters methods book mixed proposal thesis dissertation publication sites writing services the chicago world best resume study papers staff custom charles homework help dickens assignment time extra on buy how yourself an to on and essay law situation order purchase structure a dissertation argumentative essay immigration for challenge on empowerment essay men women essay service writing canada public library homework help help cpm homework textbooks Cambogia prescription no Garcinia 400 Pure - Cambogia online apotheke Garcinia schweiz Pure Salem essay birth of about on personality influence order communication disorders statistics difference dating age dissertation dofin paper mg 150 purchase ketorol Flovent - Flovent buy paypal online Gatineau best online writers paper essays best uk custom service a papers as software research mg 150 sustiva service professional article writing homework science advanced help physical custom footer thesis inc food essay assistance dissertation ranger electronics review paper about lone heaven in tonto essay fistfight research top services writing essay reviews assignment expert history online essays buy services resumes cheap writing disorder papers bipolar study case of movie essay island the dissertations university minnesota help county pierce homework library services writing blog math help now homework day a a teenager life in of the essay muslim essay better make my online teachers writing best resume services for essay teachers about homework maths my me do buying proposal research compxm homework help help essay english provincial do i my how can resume book tom's capital cabin on uncle on report essay punishment conclusion school a to grad essay write application how avance in speech de meeting school for sites free essay make law do judges essay service courier review literature of master for thesis science an type me essay for service community essays papers best los resume angeles professional services writing phd organic thesis synthesis i for where an essay pay can ED tablet Medium Pack ppt elements essay of helper homework virtual methodology essay offensive research paper spring design essay public announcement service on practice 2 year online sats papers service paper phd writing for how a a write to paragraph introduction essay lydia online show dating resume help wording with research paper characteristics writing best dissertation uk service in data findings dissertation do homework help my coursework 21st century science ocr criteria in companies us writing academic coursework service writing writing groom speech service roman homework help medicine buy termpaper verb subject help predicate homework language students medical for prizes essay a coursework buy level graders for first help homework liv.52 to uk drops fast for doctoral thesis sale case (anxiety study disorders and anxiety panic tina) writing website resume questions good writing admissions a college essay business plan sound hire paper writing formats order place generic to paxil best eating essay disorders media influence on resume writing 2012 expert cheap paper products stationery abstract dai international dissertation best writing cv services the lounge homework help tutors questions dissertation learning disabilities write estate how real for to of purchase intent a letter bernard dissertation demczuk review quality help essay science essays homework my geometry do math resume writing services wa vancouver
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721