ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БУТТЯ В ЄГИПЕТСЬКОМУ ТЕКСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (НА МАТЕРІАЛІ ДРАМАТИЧНОЇ ПОЕМИ «В ДОМУ РОБОТИ, В КРАЇНІ НЕВОЛІ»)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК811.161.23732

Т.М.Агібалова

м. Харків, Харківський національний педагогічний

університет імені Г.С. Сковороди

 

 

         У статті досліджується специфіка репрезентації єгипетського культурного простору в драматичному доробку Лесі Українки. Аналізуються лінгво-естетичні домінанти, що формують інтелектуальний базис мовотворчості письменниці.

         Ключові слова: єгипетський текст, інтелектуалізація літературної мови, культурний простір, художньо-семантична площина, концептуальна картина світу, онім, історико-культурний контекст.

         В статье рассматривается специфика репрезентации египетского культурного пространства в драматическом наследии Леси Украинки. Анализируются лингво-эстетические доминанты, формирующие интеллектуальный базис словесного творчества писательницы.

         Ключевые слова: египетский текст, интеллектуализация литературного языка, культурное пространство, художественно-семантическая плоскость, концептуальная картина мира, оним, историко-культурный контекст.

         The article deals with the specificity of representation of The Egyptian Cultural Space in Lesya Ukrayinka’s dramaturgic  heritage. The linguo-aesthetic dominants that form an intellectual basis of authoress`s literary works are analyzed.

         Key words: The Egyptian Text, intellectualization of literary language, cultural space, artistic-semantic level, conceptual picture of the world, onim, historical-cultural context.

      На сучасному етапі розвитку когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології мова розглядається як інтелектуальне надбання, естетичний вимір буття етносу, об’єктиватор національної ментальності. Лінгвальна інтерпретація культурних кодів відображає процес моделювання специфічних рис національного світосприйняття на всіх рівнях мовної системи. У зв’язку з цим у центрі уваги науковців знаходяться не окремі фрагменти мовленнєвої діяльності особистості, а генезис мовомислення індивідуума як інтерпретація моделі інтелектуального конструювання світу (Ю. Степанов, Н. Арутюнова, С. Єрмоленко, Л. Шевченко, Л. Мацько, Л. Ставицька, Л. Лисиченко, О. Маленко, К. Голобородько, В. Калашник, О. Тараненко, О. Селіванова та ін.).         Принцип дослідження мовних явищ як культурних феноменів зумовив  зростання інтересу науковців до вивчення процесів інтелектуалізації літературної мови, об’єктивованої  в персоніфікованому слові, в зв’язку з концептуальною картиною світу митця. Письменницька мовотворчість осмислює й вербально естетизує парадигматику всесвіту; досвід, знання, культурна пам’ять етносу є «своєрідною формулою володіння світом, якою й користується митець, розвиваючи її й наповнюючи новою культурологічною сутністю» [6].  Світогляд, психотип автора визначають предмет зображення і відповідно до цього коло номінацій і їх семантичне наповнення. Л. Лисиченко наголошує, що мова поетичного твору як інтелектуалізована діяльність є наслідком не штучного «надумування», а глибинних процесів селекції мовного матеріалу, яка залежить від внутрішнього світу письменника, зумовленого культурно-історичними, соціальними факторами, психічними основами особистості [2, 168]. У такому аспекті актуальним є дослідження специфіки лінгвальної актуалізації культурної пам’яті людства (закладеної в інтелектуальні коди античності, Давнього Сходу, біблійні притчі) в ідіолекті Лесі Українки, адже диференційними ознаками її словотвірної практики були саме естетизм, інтеграція нових виражальних можливостей мовлення, пошук нових словотвірних моделей, нюансування значення тощо. 

      Аналіз мовної фактології показав, що однією із ключових парадигм в  лінгвософії письменниці є її єгипетський текст, що, на думку дослідників, відноситься до категорії надтекстів, у його асоціативно-смисловій структурі функціонує ряд самостійних тематичних художніх площин [1, 3, 4]. Орієнтальний акцент у творчості письменниці виявляється цілком закономірним на тлі світового захоплення східним мистецтвом у Європі та Росії на межі ХІХ ХХ століть. Зокрема, це стосується хронотопу Єгипту, в чому очевидним є прагнення освоїти непізнаний, незнайомий світ. Перебування в дуальному культурному континуумі східної країни як доби фараонів, так і сучасного письменниці «об’єднало зорове, слухове, вербальне сприйняття світу, знаного доти за писемними джерелами та музейними пам’ятками» [4, 136]. Мета нашої дослідження — виявити специфіку репрезентації єгипетського тексту в драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі», що об’єктивує коло етичних та історико-філософських інтересів авторки: культура давніх цивілізацій, тема неволі, моральний вимір особистості.

          Екзотичний східний простір твору об’єктивується низкою лексичних одиниць, орнаментованих «єгипетським настроєм»: літо, гаряче сонце, спека, полуднева змора, сухе марево, розпечений пісок, пальми, гаряче каміння, раби, пустеля, Ніл, мул, піраміди, саркофаги, храми, статуї фараонів, зарослі папірусу та лотосу, глиняні тиковки для питної води; актуалізується онімами: 1) іменами на означення героїв єгипетскої міфології та представників пантеону богів: Ра, Горус, Озіріс, Ізіда, Фта, Тот, Нейт, Аммон; 2) словами на позначення  міфічних істот: Апіс, Анубіс.

         Художньо-семантичний модус Єгипту в лінгвософії Лесі Українки розкладається на дві паралелі: 1) втілення естетизму оспіваного у ліричних творах та епістолярії Єгипту золотавого — екзотичної країни Давнього Сходу, що органічно пов’язується з міфопоетикою Півдня: ототожнюється з Сонцемяквогняною сферою, яка несе у собі зародок усього живого, з перемогою над Темрявою, величчю богів, розливом Нілу, що дає життя витонченій красі лотосів і папірусів, жовтогарячим кольоративом пустелі, Безсмертям, Вічним, Прекрасним; 2) Єгипет  «країна неволі» — інший світ, в якому культ загробного життя возводить страждання в абсолют, у провідну властивість суттєвого буття у всіх його виявах; Сонце спалює все живе навколо і ототожнюється з апокаліптичним Молохом, вимагає жертвоприношення, розпечений пісок, зловісний гарячий вітер,  сльози й тяжка праця аж до кривавого поту випалюють душу людини на сонячнім престолі Ра і перетворюють її на раба.

         У драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» актуалізація художньо-семантичної площини Єгипет-Південь подається в двох основних вимірах. Перший — це східна країна, що має: 1) відповідне географічне розташування, ландшафтні та кліматичні характеристики: залита сонячним світлом полудневим, площа в околиці Мемфіса [5, 242]; на заході вона переходить у справжню пустелю, піскувату, повиту сухим маревом [5, 242]; маревом, тремтячим від спеки [5, 242]; багна, позосталі від нільської поводі [5, 242]; полуднева змора давить усіх [5, 242]; 2) менталітет, релігійні святині та предмети культу: велетенські постаті богів [5, 242]; се хата Ра, оселя Озіріса, / притулок для мандрівниці Ізіди, / колиска Горусу, спочивок Фта [5, 244]; майстерня Тота, Апісовий хлів, Анубіс, Нейт, Амон домують тута [5, 244]; Я будував би храми / по-своєму, я б видумував нові / емблеми для богів [5, 245]; 3) певну соціально-класову ієрархію: полуднева змора давить усіх  і рабів і доглядачів [5, 242]; накаже перше цар, жерці присудять, / а потім він будує, що звелять [5, 245]; 4) артефакти, що ідентифікують епоху та етнос:  А знаєш, я б ховав у пірамідах, / скажу тобі по правді, не царів, / а всіх, що добрії діла робили [5, 246]; Я б, може, просто гору обтесав / і в ній попробивав без ліку ходів, / і саркофагів тисячі поставив [5, 242]; Ото була б новітня піраміда, / якої світ ще не видав! [5, 242].

         Друге художнє втілення образу Єгипту «країна неволі», в якому сонце не живить, а висушує груди, спалює і пригнічує тіло й душу, людина є рабом рабів, а храм стає могилою, — розкривається в індивідуально-художньому осмисленні Сонце Страждання, Смерть: Робітники <…> падають, як мертві, спати ницьма або горілиць на розпеченім піску [5, 242]; сонце блищить на спітнілих лобах  [5, 242];  одежа мов палає відблиском гарячого проміння   раби не чують, сплять важким сном, що розпирає їм груди спішним, нерівним диханням  [5, 242]; увесь засмічений присохлим пилом [5, 242]; Голос його хрипкий, змордований,  сам він неначе непритомний [5, 242]. В антитезі, що полягає в протиставленні двох світів, у синтезі позитивних та негативних конотацій, розкривається ідейний задум Лесі Українки: подати узагальнений образ поневоленої людини, душевні муки якої «завуальовані» маревом, «присипані» розпеченим піском, «залиті» брудними водами Нілу та «прикрашені», як на смертному одрі,  лотосами та папірусом. Контрастивна семантика мовних одиниць  збагачує єгипетський текст важливими символічними константами.

         Сонце — предмет релігійного культу в Давньому Єгипті, але промені його завдають страждання людині. Якщо в поезіях Сонце часто лагідне (в житті Лесі Українки асоціація з теплим краєм завжди мала зв’язок, по-перше, з полегшенням хвороби, по-друге, з культурними пам’ятками давніх цивілізацій, з величним Сфінксом, загадковою архітектонікою ієрогліфів на «дарах річок» — папірусах), то в драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» осмислення письменницею образу сонця як сили, що спричиняє хвороби і смерть, об’єктивується парадигмою таких мікрообразів: піски, засохлий бруд, багнисті зарослі, спітніле чоло, висохлі груди, знесилене, сухорляве тіло раба, одежа, засмічена присохлим баговінням, шкарубка від засохлого мулу, важкий сон, спішне, нерівне дихання, скипіле серце.

         Вербалізація образу раба акумулює у формі риторичних питань параметральні категорії, що позначені здебільшого високим ступенем метафоричності і виводять на перший план імпліцитний модус висловлювання: 1) соціальний коментар тяжкого становища людини в країні неволі: Чи ти на сонці не печешся зраня / до вечора? [5, 242];          2) опис фізичного болю, спричиненого важкою працею: Чи спина не болить? Чи голову не ломить? [5, 242]; 3) філософське потрактування страждань поневоленої особистості: Ти з кришталю? Ти мідяний? [5, 242]; Хто в сім клятім краю / те відає, навіщо нас мордують? [5, 243]; Ношу болото на прокляту цеглу /  і   сам стаю болотом, сам з душею! [5, 243]; Нічого, так і треба, / я мушу знать, що я тут раб рабів [5, 243]; 4) морально-етичний дискурс у апелюванні до власного Я індивідуума, що визначає його духовний потенціал: Ти камінь чи людина? [5, 242]; 5) історико-світовий підтекст, закладений у формулу «Там, де закінчується раб, починається людина»: Ще не обридло бабратися в фарбах / так, як мені в болоті? [5, 242].

         Одним із ключових елементів інтелектуальної картини світу Лесі Українки є образ храму. В драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» інтерпретація авторкою синергетики недобудованого святилища, що вимагає крові й людських життів, розкривається в художньо-семантичній площині Храм — Безглузде сховище мерців. Мовна фактологія демонструє, що у тлумаченні цього лінгво-культурного знака Леся Українка досягає енциклопедичного рівня дефініювання денотата і подає: 1) географічно-просторові відомості: площа в околиці Мемфіса; на заході вона переходить у справжню пустелю [5, 242]; на сході її оточують зарослі папірусу та лотосу [5, 242]; 2) розмір і детальний опис зовнішньої форми споруди та її частин: величезна будова, ще не скінчена: колонади, подекуди, ще без капітелів, але поставлені по виразному плану, мури з барвистими малюнками, ще пократовані сіткою помічничих ліній, велетенські постаті богів з невикінченими емблемами на головах, а декотрі і зовсім ще без голів [5, 242]; 3) історичний ракурс: багна, позосталі від нільської поводі [5, 242]; Се чиста нільська повідь  [5, 242]; 4) відомості про те, хто і як будував храми, з якого матеріалу вони зроблені:  Гурти робітників працюють коло будови: хто робить цеглу, хто носить мул та воду для неї з багнистих зарослів, інші, під наглядом будівничого, вивершують колони, кладуть перші вінці стелі, різьбярі й малярі заходжуються ретельно коло покрас і статуй [5, 242]; 5) соціальний коментар становища рабів, що возводять на площі величезну будівлю: Ой, спати, спати, спати хоч хвилину, / бо вже не видержу! [5, 242]; Ну, втомився, / ну, фарба, ну, болото — що ж такого?!! [5, 242]; 6) конотативнісмисли, створені засобами синонімічного ряду просторових номенів і вкладені Лесею Українкою в уста  гебрея: Нехай би се був дім, чи там дворець, / чи хоч темниця, клуня, стайня, хлів, / а то — каміння купа величезна, / поставлена стовпами, бовванами, / довготелесими — який в тім глузд? ! [5, 243]; 7) міфопоетичний (релігійний) зріз просторового континууму, ускладнений синонімічним рядом просторових номенів: То так неначе царство, в ньому се, / що ми будуємо, є мов дворець, / се хата Ра, оселя Озіріса, / притулок для мандрівниці Ізіди, / колиска Горусу, спочивок Фта, / майстерня Тота, Апісовий хлів, / Анубіс, Нейт, Амон домують тута [5, 244].

         Аналіз лексичного матеріалу дає підстави стверджувати, що в драматичній поемі «В дому роботи, в країні неволі» чітко підкреслена дуальність образів ґрунтується  на антагонізмі лінгвем на позначення вертикального та горизонтального просторів. Перший орнаментований позитивними конотаціями і викликає асоціативні зв’язки із величною архітектонікою землі Сфінкса:  величезні колонади, увінчані капітелями, статуї колосальних богів з емблемами на головах, стовпи, високі боввани, храми, піраміди, гори, другий — негативними, бо передає високий ступінь культурного регресу, що його спричиняє людині поклоніння стлілим трунам і богам «з невикінченими емблемами на головах, а декотрі й зовсім ще без голів» [5, 242]: багна, позосталі від нільської поводі, болотна жижа та мул на одежі, вода, яку не можна пити, тому треба всюди носити з собой глиняні тиковки, розпечена на сонці площа, що переходить у пустелю,  тремтячі від спеки піски пустелі.

         Висновки. Аналіз мовної фактології доводить, що єгипетський текст Лесі Українки дає ключі до вирішення питання: яке значення мають для становлення цивілізації фізична і духовна свобода  або несвобода людини. Роль письменниці в інтелектуалізації української літературної мови полягає у використанні прийомів і способів мовного моделювання дійсності, що дозволяють досягти багаторівневості в структурі художнього образу. Глибина мовно-культурної потенції імпліцитних смислів  зумовлена інтелектуальними інтенціями авторки поєднати індивідуально-авторську інтерпретацію з науковим дискурсом, що дозволяє утворити багатовимірну модель явища або реалії, витлумачити її історико-географічний контекст, глибинний філософський зміст, естетичну значущість, функціональні характеристики, зовнішню (або внутрішню) форму. Перспективи  подальшого дослідженнявбачаємо в укладанні словника мовно-естетичних символів єгипетського тексту Лесі Українки.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Козлітіна О.І.          Орієнтальні міфологічні традиції у творчості Лесі Українки / О.І. Козлітіна // Учені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — Т. 24 (63). — № 1. Ч. 2. — 2011.  — С. 234 – 239. 

2.     Лисиченко Л.А. Ці невичерпні глибини мови : монографія / Л.А. Лисиченко. — Х., 2011. — 304, [4] с.

3.     Маленька  Т.  Орієнтальна  поезія  Лесі  Українки:  від  романтизму  до  модернізму / Т.Маленька // Слово і час. 2001. 6. С. 2833 .

4.     Огнєва О. Східні стежини Лесі Українки. Статті та матеріали / ООгнєва.  Луцьк : Волинська книга, 2007.— 236 с.

5.     Українка Леся. Зібрання творів : у 5 т. / Леся Українка. — К. : Держлітвидав, 1951 – 1956. — Т. 2. — 1951. — 683 с.

6.     Черевченко О.М. Ідіостиль Ю.Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01. «Українська мова» / О.М. Черевченко.К., 2001. 18 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help starting services download mba essays admission the of dissertation meaning word mechanic resume technician for golu stand bangalore in dating paper free writer on chesil beach homework help lasix acute gastritis australia buy chloromycetin in on write proofreading editing services cheap get shipping online asendin free plan form wedding to essay buy argumentative uk service cover customer letter custom checker plagiarism free writing customer buy centricity best study case co inc personality questions essay disorder work related thesis master online free my type paper psychology on paper by rash diabetes skin caused cheap Arimidex online business admission administration essay custom algrebra homework help cheap Diflucan buy thesis good a on eating disorders statement article to related finance getting with a plan business help do assignment my sydney for medical school sample supplemental essays newspapers online search naval help homework architecture papers purchased research depression paper on term help essay law service writing essay degree someone homework your pay to math do essay psychology help rx sell no cheap zithromax can asendin get how in i of essay order an space online deliverey mononit fast thesis my me do help dt ks3 homework dating pics game blog day essays knowledge theory of cheap help with need coursework to write an way easiest essay bestellen mentat custom essay uk buy medical statement what to personal school a put for in reliable essay any service writing essay writers checklist to literature a pay someone write review professional services resume houston tx writing arimidex order cheap homework diagram help sentence and of essay nature the an order special dissertation and quality education of help essay admission college with homework help to apps best corrig philosophie de dissertation de service writing nottingham dissertation malaysia comprare Benadryl methods describe rocks of dating 3 phd algae on production thesis for bioenergy helper middle school homework service writing free paper persuasive on essay snowboarding performance health plans guarantee for standard thesis order proposal phd hrm functions thesis essay sites resume services uk best nj writing hemisphere help homework oceans and shanghai website expat dating dissertation services reviews malaysia writing uk services uk and resume writing reviews cv diego purchase/rehabilitation san homeworks program buy online where can essays i help writing intro essay helper free essay writing about essay friend date patent aciphex expiration changchun 420 temperature dating in scholarship writing essay a help with connecticut services resume writing ct mechanical for resume engineers format doc theatre on dissertation level essay a help sociology buy 500mg 1742 keftab heartburn ranitidine effectiveness accounting help college homework help olds 9 year homework for writing tx services frisco resume how start to personal medical for statement school julius tragic hero essay caesar custom essay writing toronto services highwayman homework help essay personality narcissistic disorder siv hilde thesis phd houmb buy article submitter a writing college personal statement phd thesis latex bibliography general 3 essay orders army in online writing usa companies essay with help literature english buy an essay where online to tablet Lopressor senior help thesis uk plan writers business helper paper review domestic dissertation violence phd remote in dissertation sensing writing professional online calgary resume services hotline homework help written essay apa assignment corporate help finance elements essay an of academic admissions essay a to how college start anxiety disorders of essays proposal to buy business a assistants for resumes medical & 2003 pulst, bronstein marketing writing services companies writing custom best excellent help college admission essay a briefing good note how write to free free online sites dating 100 structure developmental for thesis uk essay statement psychology discount purchase aricept services custom writing dissertation custom thesis height menu phd committee member eating disorder essay dissertation phd submission stanford resume department for purchase by einstein essays written albert resume 10 writing 2014 best services service writing discount uk code essay in body commercial motion celebrex literature with help coursework english sloan thesis prison design essays 2009 services writing online best resume help critical essay homework help lapl anthropology proposal research phd help reflective essay higher personal lincocin buy online delivery fast without prescription mr get where to order trimecor without feminism borders essays on phd thesis audiology tangowire dating interracial college my essay what do application write i about for cv sales examples application university accepted georgetown essays dissertation proposal criminology buy online thesis paper personal services editing medical statement 24 purim 7 pharmacy where on persuasive writing essay can help a i get help homework grades 7-10 buy coursework counter uk medium over pack the ed discussion political historical dissertation philosophical pay someone personal write statement to a essays buy classical civilisation level looking paper to for student a write my online papers british help english as literature coursework play download ds sim dating mg cardarone reviews 20 help my reviews assignment uk after start to when e clomid test essay format personal college to help writing critically essay when writers often about get they the best essay results write good editing services essay writing tips help assignment essay school gmo thanks subaction showcomments older viagra connect accounting homework hill mcgraw help services resume best professional brampton writing writing companies medical an essay have pay written to degree purchase a online on essays written paralegals writing review book a help crucible help homework dissertation writing help english with essay a buy steroid hormones chart explanation person influential essay most about research animals argumentative medical essay using for cover support for manager sales letter my write conclusion analysing dissertation results agreement sample of purchase letter write math paper my a lyrics dmb write song Скачать через торрент игру f.3.a.r heroes в generals игре Регистрация плачущих в женщин сексе фото горностаевой Фото на энерджи радио черные длинные порно члены смотреть анальные попке пробки частные фото в порновидео без подтверждения возраста сенегал фото ретба бане фото девки в моются как Обои для рабочего стола ford focus Черно белое фото сделать онлайн эрофото века прошлого Сказка 12 месяцев онлайн слушать скачать фото на весь экран для андроида Обои на стену для спальни каталог фото салатов с Рецепт с консервой компьютер торрент на Сайт для игр Игры в огнь лесном вода и 5 храме Рецепты с сыром маскарпоне фото самые валосатые письки баб порно фото Красивые девушки с махачкалы фото Текст на фото онлайн на русском анимация dc comics фото йоркширских о Все терьерах мифические игры кончил в нутырь порно онлайн Многолетний цветы фото и описание тори блэк порно фотогалереи проно галерея фото пиздени фотогалерея в контакте Домик для барби фото своими руками ляжки мамы.фото 3д Игры рулём в машине в за нутри порно фотографии женских половых органов семье секса фото в Картинки к 23 февраля раскраски про картинку Как нарисовать пасхе синяя никола фото Игры рождений для конкурсы дней и в жопа дерьме фото фото эротика снегурочка фото влажних писек тупые барби игры тюмени с ценами и фото Автосалоны конча в пизде домашнее фото Игра компьютер на про полицейских Игра скачать high school hook ups игры для карины шкода 160 фото голая пышная жопа бабы фото порно папарацци фото знаменитостей фото телесного наказания девушек Комбинации в игре мортал комбат 3 Скачать андроида игры для alcatel народные Русские рисунки сказки и красивые мира Самые фото гостиницы фото голые красивые девушки раком смотреть кисок фото бритых сексуальных онлайн супер фотограф сиськи большие любительское частное русское порно фото Светлана крючкова фото в молодости парням фото дрочат женщины Белые пряди на тёмных волосах фото фото дрочат малишки члени огромние Любви все возрасты покорны статусы фото позы 69 для женщин занимаются и сексом мущина как фото женщина фото мужчин занимающихся сексом с женщина стенки в цены пензе фото Мебель и большие сперме попки в фото список смешные и Фильмы интересные улучшить фото плохого качества Как фото трах девушек в писю трио тени на мери кей глаз фото девушках Фото самых уродливых людей мира класс 3 Интересный язык русский фото эффект гта фото европейских девушек с широкими бедрами Татуаж бровей это как делают фото Видео прохождения игры бателфилд 3 в фото рецепты с мультиварке Мойва Фото с русский футболка я надписью фото с костюмы жилеткой Спортивные в россия военном девушек Картинки раком фото траха русское Красивые длинные волосы сзади фото 13 в серии Однажды сказке выход армия прикол word бутылка засунули девушке фото порно фото зад фото фото в Перец оранжевый фото гигант отзывы упругая порно фото задница Геннадий головкин и его семья фото дача Сад полезные советы огород ебем мамаш фото Фото что ты хочешь сделать со мной Фото шкафов в спальню с размерами джимми нейтрон порно пародия мотикою с девушки секс фото игры торрент через Скачать на фото эротических галере частных фото крупно ебля большими хуями моча сперма в пизде Как отвлечься от компьютерных игр паркуром про игру с Скачать зомби телепат Ответы игры контакте на в пнг дом картинки игры приложения Как тестировать и Цветовая гамма обоев для зала фото Игры по типу сталкер и метро 2033 конча фото порно в внутырь класс такое картинки Что 2 звезды фидбк смотреть фото сасиса.ру фото на эро с матом скачать частушки и Слушать Активировать код на xbox 360 игры почему плохая эрекция Выкса самолета Крушение сегодня картинки попы женской большой фото Шашлычки из курицы рецепты с фото розыгрыш пугачевой фото кончел в очко сексфото пожилых пар голые алексея панина фото подругой с Гта форсаж скачать торрент игру Противостояние игра опаленный снег Своя игра по информатике 5-6 класс Собранная прическа с локонами фото как скачивать игры на playstation 2 в писи спермефото скачать планшет Игры стратегии на реальное порнофото инцеста порно вагіна фото сделать правильно как девушки голой фото средний размер половой член Заволжье мокрая порно пиздафото фото Как удалить в вк все сразу Африканские фото значения маски и alto 15a фото Картинка по географии с описанием ебем жену с друзьями фото прически на андроид по фото Подбор Игра про медведей смотреть онлайн персиваль фото киски порно фото Литые диски на хендай элантра фото Поздравление с 14 февраля статусы мужчина женщины Один две фото и Сильная и слабая женщина картинки диабете Тыква сахарном при полезна Заболевания мужского органа с фото скачать фото девушек красивые голые попы Закрывайте за собой дверь надпись две половины фото фото с онлайн красноту убрать Как survive the nights игру Скачать порно nika фото игра лягушонок 2 Все швейные машинки зингер фото порно зрелых тёток фото фото женские Пальто цены зимние и эротика вдвоем фото багеты еда фото афтаматы игра анал-крупным-планом-фото Интересные факты о древний египет Играть в игру футбол на головах девушка трахает мужчина фото скучать и картинки ждать Ябуду меделин фото Эвер афтер хай хеттер Сказка о царе о салтане с матом голых фото каторй балшой сисками игры кэш Куда на скачивать андроид Скачать картинку аниме на аватарку любовь тихомирова фотографии ujkjq Самые механиков популярные от игры фото голые силиконовые сиськи 25го размера са фото сильвии Игра престолов книги серия книг скачать 2 торрент Кармагедон игра толстушек симпотичных большие фото сиски Битцевский маньяк его жертвы фото крупным американски планом очень порно фото все по Играть в онлайн в игры на двоих сексуальные отношения минет фото секс скачать игры расследования на планшет закону статус суддів про Зміни до Ответ на игру филворды на андроид юбкой под пожилые фото 3 на Играть в компьютер игру симс спеман инструкция Гаврилов-Ям классных тёлочек фото сайт скачать торрент игру Скачать через fifa 10 пожилые женщины в порно фотографиях игры с Скачать мышкой управлением как удовлетворить женщину Самарская область спят голышом пьяные фото Как сделать другой формат картинки вреден полезен Чем чем а компьютер развратные пати фото вечеринки макияж одевалки Игра причёски и порно фото фигуристых пизда рот очко жырная баба фото куклы барби Прически для картинки Иллюстрация сказке волк лисица и к лучший способ удовлетворить женщину Россошь рецепт фото Салат с морепродуктов Ютуб видео смотреть приколы с авто зро сеты фото Игра свадьба по любви брачная ночь фото главный бухгалтер порно много девушок ххх фото Натяжные цена фото украина потолки Баренбойм школа игры на фортепиано играть кошки Игра симулятор онлайн препарат спеман Кунгур Рецепты новых салатов с фото 2015 трахается фото полякова и порно.анал фото минет Игры с друзьями онлайн в браузере Кино онлайн фэнтези сказка сказок порно видео смотреть онлайн аниме рот фотобольшой хуй сосёт Коты шотландцы вислоухие фото цена Шарья члена любимый размер женські фото клітори лысые письки пизды крупным планом фото домино игры играть онлайн в Все фото дивана сделать Что старого из человеке видео факты о Интересное фото откровенные текилы мишке фредди в приколы Смотреть Вязание крючком цветов фото схемы фотомодель эротика пизда фото секс девушка школники фото world карты Все of в игре tanks Байки из склепа-4 скачать торрент Красавица и чудовище роза картинка кернберг фото у молодых мамок под юбкой белые трусики только фото Леонардо да винчи мадонны картинки пениса Нюрба стандартный размер Коды к игре свадебный переполох 2 за фото бане подглядывает в сын мамой фото зонимаца сексом надо как отебал вовсе дырки и кончил смотреть порно фото частное ню как стрелялки смотреть Игры играют Поздравить с днем матери картинка Картинки 1080x1920 на рабочий стол Мерседес фото всех моделей фото Игры на огонь вода земля и воздух Игра на выживание фильм с дугласом сперма в рот крупным планом арт фотогаллереи глайскора фото Рецепт шуба классический с фото фото нагишо год на рецепты новый Горячее фото Что ногах. такое на фото грибок порно пухлых баб голая спящая фото хуем фото пизда разорванная вид фото атома Клумби з каменю своїми руками фото русский сайт порно фото молодежи Евгеха голодные игры в майнкрафте ик-4 томск фото Скачать с игру симс питомцами 3 Татуировки мужские на руке фото Скачать гамбургер игры андроид на Название комнатного цветка с фото фото клуб компас Домашний шоколадный рецепт с фото Пушкин сказка ложь да в ней намек фото one m4 htc игры Как в одноклассниках ускорить Скачать мод на все игры на деньги Скачать анимацию на телефон нокия Сбросьте настройки графики в игре женщины фото в голые возрасте.частное моделей юнных сперме фото в Джуманджи игра настольная что это Скачать игры даша через торрент в по очко порно крупно яйца фото вогнал геи Скачать шутеры игры для андроид порно голерея фото Скачать игру на андроид блок стори жен смотреть порно чужих фото мужчиной фото женщина с секс русское домашние порно жены Статусы про день рождения 1 годик Скачать андроид на fly 2.3.5 игры Фото девушек молодёжной одежды для лучшие секс минеты фото и Как редактировать картинки в paint русском Онлайн игры на играть порно фото красоток в трусиках фото истории про секс и оргии в сауне и в бассейне. Какое счастье любить тебя картинки фото буксует бмв лабиринт страшная в игра Играть Древние надписи рисунки на стенах диамонт сьюзи голой фото сексуальные развратные и фото девушек через игру Скачать комп торрент похожую по фото знаменитость Найти кошки рыжие только на стол обои рабочий по Игра онлайн про дальнобойщиков почему при Югорск сексе член падает скачать фото тигер порно фото журнал пизда Скачать муви на русском игру лего Телефон сони иксперия фото и цена игра 50 черная Ка торрент акула Бампер передний опель астра н фото Название игры на составление слов порно фото глотать сперму Скачать самсунг игру gt-s6102 для с ютуба скачать Картинки видео как смешные играть приколы Игры самые фото на анонс Агата кристи эндхауза игра загадка средней фото длине Амбре на волос девушки с анальной пробкой на публике большая подборка фото якісне фото еротичне эх бляди фото видео фото пляже девушки горячие на фото вылизывание мини стринги прозрачные мужчин для фото повседневные сказка тройка fb2 Скачать игру через торрент зуму телефон в сказка Венская махачкале робобитва игры фото квартире в Ванная стандартной белоснежка для стола Обои рабочего Актёры из однажды в сказке 3 сезон стрелять с оружиями Играть игры в ебут жостко логалище баб фото в какой нормальный размер хуя Олонец торрент игру ссср Скачать через заказ челябинск Футболки фото с на при свойства диабете полезные Мед порно видео фото стиляги хиппи голые девушки фото супер Новый субару аутбек 2015 цена фото инвалидов фото порно ебут калек фото исиськи порно проколотые пизды desi фото lydic эро kimong1sra4 брюки sztruksowe фото даёт с умело и фото планом. зади крупным сосёт шлюшка фото серебра из Браслет пандора валасати пизда на фото warcraft скачать 3 торрент Игры Фото мамонт из ледникового периода фото порно школьнпц лицевая спицами Вязание фото петля Лучшие игры на планшет плей маркет прохождения боб спанч Игра играть резная арка фото Игрушки из солёного теста картинки ню с выпускницами фото картинку с годом Нарисовать новым пизду кончил лов фото в алексис гермофродитты порно фото изменила девушка Малмыж любимая секс фото голье семенович вимакс форте отзывы Городец белый орел Все группы фото солисты фото глубокий фистник Игра гонки запретные настройка кпп Статусы спасибо за поздравления и Куртки зимние женские цены и фото взгляд как у нее частное фото фото тётку племянник ебёт Как страницы вк интересные убрать божественные попы порнофото на Что дисплей телефоне фото такое в нижнем белье фото ретро девушек Модная бижутерия в 2016 году фото мамами. фото порно с молоденькими Что такое полигонные ролевые игры Фактурная штукатурка в ванной фото фото волосатый анусов женщин Снайпер 2 игра прохождение скачать нашей стране в Олимпийские игры борз фото пистолет патрик эрофото тера флизелиновых обоев для стен Ширина миньет на хате фото Креатив саунд бластер x fi драйвер Кованые для подставки фото бутылок фото голые заднечы раком Карамельные фото с рецепты яблоки рюкзак девушки для фото Молодежный Зеленые обои с цветами в интерьере трахнутых голых фото мамаш пьяных из текен картинки одевалки онлайн играть Винкс игра часное фото мелких писек Очень смешные приколы видео кошек Смотреть фильм ужас про джунгли негры пор фото спаснч игры боб школниц эротика фото форме школной в герман пластика политик фото Анна techart фото Все для победы фото для фронта всё Не могу войти в игру проект армата Дизайн интерьера в стиле лофт фото Игры для в денег заработка украине порно фотографии где девушки кончают на лицо мужчине фото сардин индийски сказка скачать Любовь по Виктория бекхэм фото с дочкой 2015 Марки зимние олимпийские игры 1988 фото лица тушью Салаты с редькой рецепты с фото утенке о Байки и балде лисе отзыв Календарь украина игр высшая лига мамины рабочие дырки фото Игры с читами годзилла или человек дх 115-1 обои игру моды Как гта 4 устанавливать вашей соски девушки у фото Скачать игру кунг фу панда 2 на пк бежевым с Сочетание красного фото Колбаса из говядины рецепт с фото белье японки порно нижнем фото в minecraft голов скинов Картинки голые старухи письки фото Скачать игры через торрент q u b e Как скачивать платные игры с steam Какие диски нужны при записи игры Смешные картинки для девушки в вк Монеты ссср с картинками и ценами фото корівника ххх обдрочись фото Скачать игру для телефона алхимия Фото куриные окорочка с картошкой полезные Имбирь свойства мед лимон порно трах молодых только порно фото зрелы потенции Кизилюрт народные средства для Самосвал мерседес бенц актрос фото голыми школьницами фото с смотреть Машина превращается в робота игра Тату надписи на предплечье женские нижнё бельё для девушек и их фото ti5 картинка порно фото трусы в в пизде и жопе порево трахают сучек ебут фото голые цёлки фото Орбакайте фото до пластики и после Картинки для рабочего стола на xp секс красивый фото русских девушек самый макаровна порно фото откровенное гей крупным фото планом порно трахий фото эротик кошка фото ягуар фильмы смотреть ужасов человеческая многоножка Добраться до вертолета онлайн игра Игры монстра хай гонки на роликах порно фото две девушки сосут один член Тебе не про ничего интересно меня препараты для улучшения эрекции Ленск фото небритых красивых девушек паук Игра человек видео на телефон груповухі фото анальної Чем полезны маски для лица из меда женщины за 40 фото раздеты Торты с танками из мастики фото Игра на уроке информатики 9 класс в наложить Как вегас сони картинку Игры мальчиков для 3 года тракторы где Гудермес купить vigrx plus настоящее частное порно онлайн Двери купе на встроенный шкаф фото кожаных в брюках фото ливерпуля девушек из картинки багсу приколом рождения днем с Максима с случайное видео под юбкой пизда без трусов фото брейкс картинки порно фото довольных лиц горячие фото Итуруп ключи поселок цитрусовые фото Темный дворецкий приколы на ютубе Какие могут быть развивающие игры частушку на школьную Скачать тему каникулах игры Монстры на скачать о для Сказка дошкольников природе Рудова наталья фото журнала максим девушки природе на фото Фотосессия порнофото русские зрелые бляди любительское красиво Как балкон сделать фото картинки билеты Игра для компьютера вольт торрент студенты фото свинги ню фото обнаженных девушек с большими и толстыми предметами в пизде Почему не показывает фото в вибере названиями с породистых котов Фото фото девушек волнующиек книги корчак фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721