ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВЖИВАННЯ ОНІМІВ В МЕМУАРАХ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ «MY EARLY LIFE»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81`42

Плакида Г.А.

Аспірантка НТУУ «КПІ», Київ

 

У статті розглядається прояв авторської індивідуальності при вживанні лексики певного типу, а саме власних назв, в мемуарах Вінстона Черчилля “My early life”.  В центрі уваги знаходиться індивідуально-авторський підхід до вибору онімів письменником, зважаючи на персональне ставлення автора до пережитих подій.

Ключові слова: оніми, власні назви, мемуари, індивідуально-авторський підхід, ідіостиль.

В статье рассматривается проявление авторской индивидуальности при употреблении лексики определенного типа, а именно имен собственных, в мемуарах Уинстона Черчилля My early life”. В центре внимания находится индивидуально-авторский подход к выбору онимов писателем, принимая во внимание личное отношение автора к пережитым событиям. 

Ключевые слова: онимы, имена собственные, мемуары, индивидуально-авторский подход, идиостиль.

This article shows author’s personality while using the lexis of a certain type, namely, proper names, in the Winston Churchill’s memories «My early life». The author concentrates his attention on the the particularly writer’s approach to the proper names’ choice, with regard to the personal attitude to the past events.

Key words: onyms, proper names, memories, properly author’s approach, individual style.

 

 

Дослідження прояву авторської індивідуальності при створенні письмового твору на рівні вживання лексики певного типу зумовлює актуальність даної роботи. А особливо, нас цікавить принцип вживання власних назв (далі ВН), або онімів, в мемуарному творі як індивідуально авторський вибір письменника.

Метою нашої статті є дослідження індивідуально-авторського вживання онімів в художніх мемуарах Вінстона Черчилля “My early life”. Об’єктом дослідження є індивідуально-авторський підхід до вибору ВН автором мемуарів, а предметом виступають власне оніми в тексті твору  «My early life».

За Суязовою Е.А.  авторська індивідуальність максимально відчувається в художніх текстах як на рівні авторської свідомості,  так і на рівні літературної форми [6, с. 2].  Саме художність даного твору дозволяє досить широко розглянути індивідуальний прояв особистості автора. А в зв’язку з високим інтересом до питання авторської індивідуальності в науковій та історичній прозі, ми розглядаємо персональний прояв автора саме в мемуарному тексті, який є насиченим історичними подіями та фактами. Ми спробуємо виділити особливості вживання онімів, які можна вважати індивідуальними і які можуть характеризувати індивідуальну манеру автора.

Звернемось до трактування індивідуального стилю, або ідіостілю, у функціональний стилістиці. Ідіостиль розуміється як сукупність домінуючих характерних властивостей мовлення індивіду, які проявляються у вживанні мовних одиниць – як в якісному, так і в кількісному відношеннях – в рамках даного функціонального стилю, жанру, текстової категорії і т.п. І тому співвідноситься не з мовною особистістю загалом, а мовною особистістю в певній соціальній ролі суб’єкта мовлення. В зв’язку з цим і основний методологічний принцип аналізу ідіостилю вченого, письменника, публіциста той же, що і в функціональній стилістиці, а саме констатуючий лінгвістичний і пояснювальний, що заключається у встановленні впливу екстралінгвістичних факторів на формування ідіостилю даної мовної особистості [4].

Ми хочемо звернути увагу на індивідуальний вибір лексики художнього мемуару, а саме на оніми, що несуть в собі значний блок інформації та відображають ідіостиль автора, адже їх кількість в мемуарах Вінстона Черчилля складає майже 3500 одиниць.

На противагу біографії Черчилля, яка експліцитно зосереджена на детальному портретному описі об’єкта біографії, всі суб’єктивовані жанри (автобіографія, мемуари, листування) відтворюють особистість опосередковано: суб’єктивність цих жанрових різновидів документальної літератури полягає в тому, що вони відображають світобачення самої особистості, її концептосферу, представлену індивідуальними концептами, об’єктивованими відповідними мовними засобами [3, с. 16].

Виявлення індивідуальності автора та особливості його світогляду стосуються надання переваги та частотності вживання певних груп онімів. За допомогою тих чи інших власних назв автор може створити свою власну форму викладу матеріалу, який впливає на сприйняття тексту читачем та впливає на його думки.

Необхідно встановити зв’язок загального вживання лексики в мемуарних текстах з індивідуальним, який є безпосередньо пов’язаним з особистістю автора. Адже В.В. Виноградов вказував на те що в творчості великих письменників «об’єктно-структурні властивості» переплітаються із «суб’єктними властивостями подоби письменника і його художньої манери» [2, с. 16].

В структурі словесно-художнього твору мовленнєва тканина осмислюється, сприймається та досліджується не в одній площині суміжності та взаємодії частин, не тільки в плані поєднуваності та послідовності словесних рядів, але і в декількох вимірах. Наприклад, в повісті, новелі важливим є вивчення співвідношення чергування авторського оповідання та діалогів персонажів, форм прямого та непрямого мовлення та інших форм варіації мовлення [2, с. 16].

В мемуарах Вінстона Черчилля мовлення є переважно непрямим та повністю представляє собою авторське оповідання. Тобто оніми, які є невід’ємною частиною даного твору взаємодіють та суміщаються з іншими елементами твору в одному вимірі.

Варто зазначити, що слово живе в тексті, де воно включається в сітку взаємопов’язаних, взаємозалежних засобів висловлення думки і почуття. Як елемент тексту слово може втрачати стилістичну нейтральність та отримувати додатковий заряд, може використовуватись в рамках реєстру, до якого воно належить, або поза ними, може отримувати стилістичну маркованість [7, с. 31].

Реєстр же представляє собою систему відбору мовних засобів, яка, в свою чергу, базується на ситуації, що може бути залежною від багатьох факторів, а особливо від соціальної сторони. В мемуарах Вінстона Черчилля соціальна ситуація є багаторівневою: спогади дитинства, події підчас війни, політичне життя автора та інші. Тобто, виклад інформації та її сприйняття проходять в рамках певного складного реєстру.

Маємо звернутись до тлумачення ідіостилю в рамках художнього тексту, адже ідіостиль художнього тексту є актуалізацією мовної особистості письменника в особистому стилі викладу, який є представленим в індивідуальному поєднанні текстових екстра- та інтралінгвістичних (зовнішніх та внутрішніх) параметрів, кожен з яких базується на відповідному типі референтних відносин, що представляють собою мотиваційний базис створення художнього тексту та репрезентативний базис актуалізації в ньому авторського задуму [8, с. 2].

Необхідно пам’ятати, що референція представляє собою співвіднесеність імен мовлення чи їх еквівалентів з об’єктами дійсності (власне референтами). Автор викладає свої спогади та думки, вживаючи певний тип онімів. Такі власні назви мають безпосередній стосунок до об’єктів реальної дійсності, адже ми розглядаємо мемуарний текст, а не виключно художню вигадку. Так об’єктами реальної дійсності в мемуарах Вінстона Черчилля виступають, наприклад, всі вживані топоніми. Так наприклад в реченні «The Afridis live in Tirah, a region of tremendous mountains lying to the north of  Peshawar and the east of the Khyber Pass» [1, p. 149] автор вживає поспіль три топоніми територіально пов’язані одне з одним, які є реально існуючим географічними об’єктами.

Категорія персональності / імперсональності, яка проявляється в тексті як вираженість / невираженість авторського чи особистісного, початку, є однією з найважливіших загальнотекстових категорій, що реалізується у всіх типах текстів, в той час як образ автора проявляється тільки в художніх текстах. В художніх текстах, на відміну від нехудожніх, наявність авторського початку, образу автора є конституюючою ознакою, в той час як для багатьох типів нехудожніх текстів характерним є його відстуність [5, с. 221].

Ми розглядаємо художні мемуари, що мають яскраво виражений авторський початок, адже автором данного твору є видатний політик, письменник, журналіст Вінстон Черчилль, який описує перші тридцять років свого життя, передаючи не лише події, але і створюючи свій власний образ, що дає чітке уявлення читачам про данного автора. Оніми виступають одним із інструментів створення данного тексту та його образності. Так антропоніми допомагають створювати образи певних особистостей. Наприклад, в декількох реченнях Черчилль коротко описує синів лорда Уотерфорда: «The eldest, ‘Charlie,’ was the famous admiral. The second, Marcus, made a great place for himself in society and on the Turf and the third ‘Bill,’ the soldier, had won the Victoria Cross in Zululand» [1, р. 91]. Для опису трьох людей окрім власних імен персонажів, автор використовує ще додаткові оніми, які допомагають доповнити образи.

Кожен конкретний автор має свою власну пам’ять, яка при створенні твору супроводжується різними почуттями – або ж детальними та конкретними або емоційними, викликаними певним станом напруженості. Також створюється або деталізованість, або ж метафоричність. Так в реченні «I have served officially as a regimental officer in peace or war altogether with the 4th Hussars, the 3ist Punjaub Infantry, the 2ist Lancers, the South African Light Horse, the Oxfordshire Yeomanry, the 2nd Grenadier Guards, the Royal Scots Fusiliers, and lastly, with the Oxfordshire Artillery» [1, р. 148] відображаються лише факти, які не зазнали емоційного впливу пам’яті автора. На контрасті виступає наступний уривок: «I was also taught to be very fond of Kent. It was, Mrs. Everest said, ‘the garden of England.’ She had been born at Chatham, and was immensely proud of Kent. No county could compare with Kent, any more than any other country could compare with England. Ireland, for instance, was nothing like so good. As for France, Mrs. Everest who had at one time wheeled me in my perambulator up and down what she called the ‘Shams Elizzie’ thought very little of it. Kent was the place. Its capital was Maidstone, and all round Maidstone there grew strawberries, cherries, raspberries and plums. Lovely! I always wanted to live in Kent» [1, р. 5]. Очевидно, що дані речення наповнені емоційними переживаннями автора, та більш того, ставленням його няні до певної місцевості. Автор передає ставлення своєї няні та свої власні враження. Даний уривок є яскравим прикладом суб’єктивного ставлення автора до пережитого.

Варто зазначити, що авторський мовний рівень відображає всі ті метаморфози, які відбуваються в мові епохи: в соціальній сфері, в національній свідомості, на психологічному рівні і т.д. У відповідності з цим виділяється декілька напрямків, які вивчають одне мовне явище з різних позицій: психолінгвістика, лінгвопрагматика, прагмалінгвістика і т.д. Ці напрямки досліджують мовні засоби не з позицій статики, норми, а з позиції варіативності, яка є представленою соціальними, політичними, національними, культурними та особистісними особливостями [1, с. 3].

Отже, принцип вживання онімів в мемуарному творі залежить від персонального вибору автора. Індивідуальність Вінстона Черчилля яскраво проявляється в його мемуарах “My early life”, в яких можна побачити персональне ставлення автора до пережитих подій. Вживання певного типу власних назв ми вважаємо персональним проявом автора, що базується на достовірних історичних подіях та фактах. Варто пам’ятати, що оніми в даному творі взаємодіють з іншими елементами твору та створюють цілісну картину спогадів та думок автора. Тобто, автор, вживаючи певний тип власних назв, як лексичний інструмент для побудови тексту, намагається передати не лише власну оповідь, але і наповнити твір соціальністю, історичністю та достовірністю.

 

Список використаної літератури

  1. Ашимова А.Ф. Лингвистические особенности индивидуально-авторского стиля Б. Пастернака в романе “Доктор Живаго” : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. фил. наук: спец. 10.02.01 “Русский язык” / А.Ф. Ашимова. – Махачкала, 2010. – 20с.
  2. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей / В.В. Виноградов.  – М., 1961. – 614 с.
  3. Єрьоменко С.В. Лінгвістичні засоби реконструкції особистості Вінстона Черчилля у британській документалістиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / С.В. Єрьоменко. – Одеса, 2009. – С. 16.
  4. Котюрова М.П.  Идиостиль, индивидуальный стиль, идиолект / М.П. Котюрова // Стилистический энциклопедический словарь русского языка : [под ред. Кожиной М.Н.] — М. : “Флинта”, “Наука”, 2003.  – Режим доступу до словнику: http://stylistics.academic.ru/36/Идиостиль,_индивидуальный_стиль,_идиолект.
  5. Стилистика английского язика / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лиошерст, З.В. Тимошенко. – К. : Вища школа, 1984. – С. 221.
  6. Суязова Е.А. Общее и индивидуально-авторское в научных исторических текстах (на материале английского языка) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. фил. наук: спец. 10.02.04 “Германские языки” / Е.А. Суязова. – Москва, 2007. – 20с.
  7. Тураева З.Я. Лингвистка текста (Текст: структура и семантика) : учеб. пособие [для студ. пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.»] / З.Я. Тураева. – М. : Просвещение, 1986. – С. 31.
  8. Шаркунова О.В. Идиостиль художественного текста как индивидуальное сочетание экстра- и интралингвистических параметров, основанных на референтных отношениях : материалы заоч. научно-практ. конф. [“Актуальные вопросы филологии, искусствоведения и культурологи”], (12 сентября 2011г.) /  НП «Сибирская ассоциация консультанов». – Новосибирск, 2011. – С. 2. – Режим доступа к ресурсу : http://sibac.info

 

Джерела ілюстративного матеріалу

  1. Churchill Winston S. My early life: a Roving Commission / Churchill Winston S. – NY: Charles Scribner’s Sons, 1930. – 434p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

alaska live homework help help form homework in assignment writing malaysia services sales job letter sample for cover associate obsessive compulsive study case disorder for letter examples therapists health mental cover proposal research project samples best beach resume buy application virginia literature ordering of online review system filling an out with form help application a me i resume need written for me for com my write paper case hire purchase study help gcse english essay admissions help essay journalism college disorders eating psychology paper research writting paper custom paper services writing legal letter purchase enquiry format representative letter cover resume sales for can you purchase book reports online do my research essay editing application professional writers miami plan business papers help my admission college help need essay with i essay plan a application good write how to mg canada 30 online from arimidex custom fast papers assignment airline seat help hec mba admission buy essays chemistry for phd in resume for college help essays writing writing services business ireland plan without ayurslim safe prescription buy math parents homework help for 20 perscription no mg lioresal sale help websites literature homework poker in club dating bangalore homework my help math online with essay help papers with plendil per pill price maths coursework gcse help with help with homework to ideas quiz essay what should my write college about i to a me for do i someone need research online dating strachu cena 1953 biometrik dating online leternjoftimi help statement writing a personal student papers buy as help homework number dissertation order accession academic writers paper online prescription 100 no mg mysoline transformations homework functions help ks2 help homework history order homosocial on essay research grade online paper writing essay legal help comparative essay writing help service writing custom reliable paper type my intro essay help ottawa services resume writing executive personal for essay university admission software helping homework services thesis editing philippines narrative writers essay book grade report 5th books for mail order medrol 2 help algebra with homework letter cover esthetician job for medical resume buy writing for melbourne disorder article bipolar resume online order uk clothes does al my homework wiki capone to homework someone do paying apartheid influence gray dorian essay essay conclusion resume online writing best k service my assignement do online help dissertation eve description service job writing on for disorders title essay an eating thesis disorder borderline personality tutoring assignment online help online papers buy philosophy paper apa buy writing london services cv prostrate the of grade 2 cancer prescription no online starlix Imodium order Verte without Imodium - sale Baie prescription lisinopril india 20mg essay on finn help huckleberry online profile writing service best dating bot helper homework best website for chondro-ritz generic persuasive essays students written essays ready online medication zestoretic purchase cheap writing monster resume service help online dissertation nyc 4 persona dating yosuke persona help ontario homework 11 grade homework cpm help online a4 paper cheapest homework help bacteria research veterinary papers online a rwth online dissertation buy college essay writing help application need discontinued seroquel programming assignment help essay person another you write time helped theory order thesis pecking homework do or make essay help rutgers university mexico sublingual viagra from services pay writing essay for help essay gumtree for write my cv me dating ruby jimmy lin and lin college question help essay for sales cv sample representative custom thesis zydus atenolol pharmaceuticals online australia origami buy paper - pharmacy Medrol where Medrol without mg canadian 40 buy Visalia to prescription reviews buy to book essays order law without order buy nxpl prescription safe best refill price imodium a purchase speech math for grade 7-10 students homework help paper what is writing white writing services brisbane resume cheap write papers code my for for essay write discount my free papers cheap and help dissertation new proposal media service 500 essay college application words answers malaysia dissertation yahoo writing services persuasive essays written students help henry homework viii law and order essay importance of my homework do for me online custom essays writing professionals la pour achat benadryl suisse with stats help homework pride and help prejudice essay essay writing the service cheapest me paper my for type essay writer 3d problem math with a help 272 canadian can prevacid trust online i heads dating iron axe personality narcissistic famous case study of disorder defnions texas help homework history my college help essays write me an essay helping about homeless the essays pgce buy price bangalore fomas dating in cycle 7th math homework help grade find records medical sample cover position letter for does research write it to a cost paper much how with ireland help dissertation statistics my do assignment finance essay essay online buy online essay blood brothers conclusion assignment cheap writers help homework world geography online assignment school help writers essay pro to dissertation someone pay do for hire writers essay college truth search dissertation buy experience best resume animals paper format essay thesis humans engineering like acquistare contrabbando orlistat course university work of buy phoenix writing las service vegas resume common essay help with app border remove thesis header report custom resume service francisco san writing best masters sale economic for thesis dissertation proquest theses and for paper money a ordering online paper where silver script no buy cheap to fox manager homework service executive san writing resume jose to cover hiring sample letter committee buy sell fees prescription where sinequan to no no cancel aspxdataupdatingeventargs buy paper an academic personal admission service essay college writing paper research writing sites best pills growth penis prescription without a buy sale for disorder on essay depression content services toronto writing towels bulk paper in cheap essay poverty causes of
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722