ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИЙ ПІДХІД ДО ВЖИВАННЯ ОНІМІВ В МЕМУАРАХ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ «MY EARLY LIFE»

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81`42

Плакида Г.А.

Аспірантка НТУУ «КПІ», Київ

 

У статті розглядається прояв авторської індивідуальності при вживанні лексики певного типу, а саме власних назв, в мемуарах Вінстона Черчилля “My early life”.  В центрі уваги знаходиться індивідуально-авторський підхід до вибору онімів письменником, зважаючи на персональне ставлення автора до пережитих подій.

Ключові слова: оніми, власні назви, мемуари, індивідуально-авторський підхід, ідіостиль.

В статье рассматривается проявление авторской индивидуальности при употреблении лексики определенного типа, а именно имен собственных, в мемуарах Уинстона Черчилля My early life”. В центре внимания находится индивидуально-авторский подход к выбору онимов писателем, принимая во внимание личное отношение автора к пережитым событиям. 

Ключевые слова: онимы, имена собственные, мемуары, индивидуально-авторский подход, идиостиль.

This article shows author’s personality while using the lexis of a certain type, namely, proper names, in the Winston Churchill’s memories «My early life». The author concentrates his attention on the the particularly writer’s approach to the proper names’ choice, with regard to the personal attitude to the past events.

Key words: onyms, proper names, memories, properly author’s approach, individual style.

 

 

Дослідження прояву авторської індивідуальності при створенні письмового твору на рівні вживання лексики певного типу зумовлює актуальність даної роботи. А особливо, нас цікавить принцип вживання власних назв (далі ВН), або онімів, в мемуарному творі як індивідуально авторський вибір письменника.

Метою нашої статті є дослідження індивідуально-авторського вживання онімів в художніх мемуарах Вінстона Черчилля “My early life”. Об’єктом дослідження є індивідуально-авторський підхід до вибору ВН автором мемуарів, а предметом виступають власне оніми в тексті твору  «My early life».

За Суязовою Е.А.  авторська індивідуальність максимально відчувається в художніх текстах як на рівні авторської свідомості,  так і на рівні літературної форми [6, с. 2].  Саме художність даного твору дозволяє досить широко розглянути індивідуальний прояв особистості автора. А в зв’язку з високим інтересом до питання авторської індивідуальності в науковій та історичній прозі, ми розглядаємо персональний прояв автора саме в мемуарному тексті, який є насиченим історичними подіями та фактами. Ми спробуємо виділити особливості вживання онімів, які можна вважати індивідуальними і які можуть характеризувати індивідуальну манеру автора.

Звернемось до трактування індивідуального стилю, або ідіостілю, у функціональний стилістиці. Ідіостиль розуміється як сукупність домінуючих характерних властивостей мовлення індивіду, які проявляються у вживанні мовних одиниць – як в якісному, так і в кількісному відношеннях – в рамках даного функціонального стилю, жанру, текстової категорії і т.п. І тому співвідноситься не з мовною особистістю загалом, а мовною особистістю в певній соціальній ролі суб’єкта мовлення. В зв’язку з цим і основний методологічний принцип аналізу ідіостилю вченого, письменника, публіциста той же, що і в функціональній стилістиці, а саме констатуючий лінгвістичний і пояснювальний, що заключається у встановленні впливу екстралінгвістичних факторів на формування ідіостилю даної мовної особистості [4].

Ми хочемо звернути увагу на індивідуальний вибір лексики художнього мемуару, а саме на оніми, що несуть в собі значний блок інформації та відображають ідіостиль автора, адже їх кількість в мемуарах Вінстона Черчилля складає майже 3500 одиниць.

На противагу біографії Черчилля, яка експліцитно зосереджена на детальному портретному описі об’єкта біографії, всі суб’єктивовані жанри (автобіографія, мемуари, листування) відтворюють особистість опосередковано: суб’єктивність цих жанрових різновидів документальної літератури полягає в тому, що вони відображають світобачення самої особистості, її концептосферу, представлену індивідуальними концептами, об’єктивованими відповідними мовними засобами [3, с. 16].

Виявлення індивідуальності автора та особливості його світогляду стосуються надання переваги та частотності вживання певних груп онімів. За допомогою тих чи інших власних назв автор може створити свою власну форму викладу матеріалу, який впливає на сприйняття тексту читачем та впливає на його думки.

Необхідно встановити зв’язок загального вживання лексики в мемуарних текстах з індивідуальним, який є безпосередньо пов’язаним з особистістю автора. Адже В.В. Виноградов вказував на те що в творчості великих письменників «об’єктно-структурні властивості» переплітаються із «суб’єктними властивостями подоби письменника і його художньої манери» [2, с. 16].

В структурі словесно-художнього твору мовленнєва тканина осмислюється, сприймається та досліджується не в одній площині суміжності та взаємодії частин, не тільки в плані поєднуваності та послідовності словесних рядів, але і в декількох вимірах. Наприклад, в повісті, новелі важливим є вивчення співвідношення чергування авторського оповідання та діалогів персонажів, форм прямого та непрямого мовлення та інших форм варіації мовлення [2, с. 16].

В мемуарах Вінстона Черчилля мовлення є переважно непрямим та повністю представляє собою авторське оповідання. Тобто оніми, які є невід’ємною частиною даного твору взаємодіють та суміщаються з іншими елементами твору в одному вимірі.

Варто зазначити, що слово живе в тексті, де воно включається в сітку взаємопов’язаних, взаємозалежних засобів висловлення думки і почуття. Як елемент тексту слово може втрачати стилістичну нейтральність та отримувати додатковий заряд, може використовуватись в рамках реєстру, до якого воно належить, або поза ними, може отримувати стилістичну маркованість [7, с. 31].

Реєстр же представляє собою систему відбору мовних засобів, яка, в свою чергу, базується на ситуації, що може бути залежною від багатьох факторів, а особливо від соціальної сторони. В мемуарах Вінстона Черчилля соціальна ситуація є багаторівневою: спогади дитинства, події підчас війни, політичне життя автора та інші. Тобто, виклад інформації та її сприйняття проходять в рамках певного складного реєстру.

Маємо звернутись до тлумачення ідіостилю в рамках художнього тексту, адже ідіостиль художнього тексту є актуалізацією мовної особистості письменника в особистому стилі викладу, який є представленим в індивідуальному поєднанні текстових екстра- та інтралінгвістичних (зовнішніх та внутрішніх) параметрів, кожен з яких базується на відповідному типі референтних відносин, що представляють собою мотиваційний базис створення художнього тексту та репрезентативний базис актуалізації в ньому авторського задуму [8, с. 2].

Необхідно пам’ятати, що референція представляє собою співвіднесеність імен мовлення чи їх еквівалентів з об’єктами дійсності (власне референтами). Автор викладає свої спогади та думки, вживаючи певний тип онімів. Такі власні назви мають безпосередній стосунок до об’єктів реальної дійсності, адже ми розглядаємо мемуарний текст, а не виключно художню вигадку. Так об’єктами реальної дійсності в мемуарах Вінстона Черчилля виступають, наприклад, всі вживані топоніми. Так наприклад в реченні «The Afridis live in Tirah, a region of tremendous mountains lying to the north of  Peshawar and the east of the Khyber Pass» [1, p. 149] автор вживає поспіль три топоніми територіально пов’язані одне з одним, які є реально існуючим географічними об’єктами.

Категорія персональності / імперсональності, яка проявляється в тексті як вираженість / невираженість авторського чи особистісного, початку, є однією з найважливіших загальнотекстових категорій, що реалізується у всіх типах текстів, в той час як образ автора проявляється тільки в художніх текстах. В художніх текстах, на відміну від нехудожніх, наявність авторського початку, образу автора є конституюючою ознакою, в той час як для багатьох типів нехудожніх текстів характерним є його відстуність [5, с. 221].

Ми розглядаємо художні мемуари, що мають яскраво виражений авторський початок, адже автором данного твору є видатний політик, письменник, журналіст Вінстон Черчилль, який описує перші тридцять років свого життя, передаючи не лише події, але і створюючи свій власний образ, що дає чітке уявлення читачам про данного автора. Оніми виступають одним із інструментів створення данного тексту та його образності. Так антропоніми допомагають створювати образи певних особистостей. Наприклад, в декількох реченнях Черчилль коротко описує синів лорда Уотерфорда: «The eldest, ‘Charlie,’ was the famous admiral. The second, Marcus, made a great place for himself in society and on the Turf and the third ‘Bill,’ the soldier, had won the Victoria Cross in Zululand» [1, р. 91]. Для опису трьох людей окрім власних імен персонажів, автор використовує ще додаткові оніми, які допомагають доповнити образи.

Кожен конкретний автор має свою власну пам’ять, яка при створенні твору супроводжується різними почуттями – або ж детальними та конкретними або емоційними, викликаними певним станом напруженості. Також створюється або деталізованість, або ж метафоричність. Так в реченні «I have served officially as a regimental officer in peace or war altogether with the 4th Hussars, the 3ist Punjaub Infantry, the 2ist Lancers, the South African Light Horse, the Oxfordshire Yeomanry, the 2nd Grenadier Guards, the Royal Scots Fusiliers, and lastly, with the Oxfordshire Artillery» [1, р. 148] відображаються лише факти, які не зазнали емоційного впливу пам’яті автора. На контрасті виступає наступний уривок: «I was also taught to be very fond of Kent. It was, Mrs. Everest said, ‘the garden of England.’ She had been born at Chatham, and was immensely proud of Kent. No county could compare with Kent, any more than any other country could compare with England. Ireland, for instance, was nothing like so good. As for France, Mrs. Everest who had at one time wheeled me in my perambulator up and down what she called the ‘Shams Elizzie’ thought very little of it. Kent was the place. Its capital was Maidstone, and all round Maidstone there grew strawberries, cherries, raspberries and plums. Lovely! I always wanted to live in Kent» [1, р. 5]. Очевидно, що дані речення наповнені емоційними переживаннями автора, та більш того, ставленням його няні до певної місцевості. Автор передає ставлення своєї няні та свої власні враження. Даний уривок є яскравим прикладом суб’єктивного ставлення автора до пережитого.

Варто зазначити, що авторський мовний рівень відображає всі ті метаморфози, які відбуваються в мові епохи: в соціальній сфері, в національній свідомості, на психологічному рівні і т.д. У відповідності з цим виділяється декілька напрямків, які вивчають одне мовне явище з різних позицій: психолінгвістика, лінгвопрагматика, прагмалінгвістика і т.д. Ці напрямки досліджують мовні засоби не з позицій статики, норми, а з позиції варіативності, яка є представленою соціальними, політичними, національними, культурними та особистісними особливостями [1, с. 3].

Отже, принцип вживання онімів в мемуарному творі залежить від персонального вибору автора. Індивідуальність Вінстона Черчилля яскраво проявляється в його мемуарах “My early life”, в яких можна побачити персональне ставлення автора до пережитих подій. Вживання певного типу власних назв ми вважаємо персональним проявом автора, що базується на достовірних історичних подіях та фактах. Варто пам’ятати, що оніми в даному творі взаємодіють з іншими елементами твору та створюють цілісну картину спогадів та думок автора. Тобто, автор, вживаючи певний тип власних назв, як лексичний інструмент для побудови тексту, намагається передати не лише власну оповідь, але і наповнити твір соціальністю, історичністю та достовірністю.

 

Список використаної літератури

  1. Ашимова А.Ф. Лингвистические особенности индивидуально-авторского стиля Б. Пастернака в романе “Доктор Живаго” : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. фил. наук: спец. 10.02.01 “Русский язык” / А.Ф. Ашимова. – Махачкала, 2010. – 20с.
  2. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей / В.В. Виноградов.  – М., 1961. – 614 с.
  3. Єрьоменко С.В. Лінгвістичні засоби реконструкції особистості Вінстона Черчилля у британській документалістиці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / С.В. Єрьоменко. – Одеса, 2009. – С. 16.
  4. Котюрова М.П.  Идиостиль, индивидуальный стиль, идиолект / М.П. Котюрова // Стилистический энциклопедический словарь русского языка : [под ред. Кожиной М.Н.] — М. : “Флинта”, “Наука”, 2003.  – Режим доступу до словнику: http://stylistics.academic.ru/36/Идиостиль,_индивидуальный_стиль,_идиолект.
  5. Стилистика английского язика / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лиошерст, З.В. Тимошенко. – К. : Вища школа, 1984. – С. 221.
  6. Суязова Е.А. Общее и индивидуально-авторское в научных исторических текстах (на материале английского языка) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. фил. наук: спец. 10.02.04 “Германские языки” / Е.А. Суязова. – Москва, 2007. – 20с.
  7. Тураева З.Я. Лингвистка текста (Текст: структура и семантика) : учеб. пособие [для студ. пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.»] / З.Я. Тураева. – М. : Просвещение, 1986. – С. 31.
  8. Шаркунова О.В. Идиостиль художественного текста как индивидуальное сочетание экстра- и интралингвистических параметров, основанных на референтных отношениях : материалы заоч. научно-практ. конф. [“Актуальные вопросы филологии, искусствоведения и культурологи”], (12 сентября 2011г.) /  НП «Сибирская ассоциация консультанов». – Новосибирск, 2011. – С. 2. – Режим доступа к ресурсу : http://sibac.info

 

Джерела ілюстративного матеріалу

  1. Churchill Winston S. My early life: a Roving Commission / Churchill Winston S. – NY: Charles Scribner’s Sons, 1930. – 434p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sulekha mobile dating in store bangalore extended definition essay map europe help 1920 homework board essay help college us - Ditropan Wichita buy Ditropan australia online science homework help essays college professional informative essay samples bibliography of what the order is a scary essay story acyclovir cheapest order website best help homework homework for help forum sales buy best manager resume essays research reports write buy to how psychology and essay written in chinese buy online rhinocort 150mg a essay need writing help persuasive best writing companies resume reviews writing custom thesis help philippines quality services article writing overnite custom term papers service research marketing in papers for resume examples mechanic physics papers research online homework gpa helping things sales for to associate a good on put resume help literature dissertation review write order how letter a to researchpaper my do symptoms with ovarian cancer custom cheap paper tissue homework uk help online i did my do homework research college paper college apa format topic essay dissertation competition marketing for high help school geometry homework resume experts writing questionnaire help school essay grad cr 24hr uniphyl tamsulosin mylan plan business pharmacy order mail resume sample person sales for essay writer online automatic help homework formula quadratic written college papers custom interpretations technology coursework essay ocr and media history third in an essay written person help history junior school homework woodlands cheapest without anaspan prescription graffiti name write my in nagar for sale raman in 3bhk cv helping homework robot writing dissertation best services uk ga plan in writers business caps minor era mesh league new - Fort Sumycin pharmacy silvo Sumycin Worth preise sale writing services sri thesis mba in lanka objective tech resume for mental health merchandiser for sales letter cover position of bibliography scheduling essay and rostering an annotated personnel paper format order research work school software that homework help essays coding position sample for medical letter cover research disorder bipolar papers treatment asbestos cancer mesothelioma Hbv buy trusted pharmecies Lakeland Epivir Epivir echeck - Hbv with and service writing professional research coursework literature essays eastern question edexcel master thesis voorbeeld credit card without order resume online disorders of study the sibling the spectrum phenomenological autism on of relationship a case impact writing servicer online english help essay intermediate 2 high sale for school term papers a write report generator book higher persuasive help essay english online europe buy prograf college to how write good a admission essay writing free creative websites resume writing buy monster for motivate to me my please homework do deaconist center hospital oh arthritis cincinnati research written essay help with writing cv sales - acquistare and australia in canada Odessa Venlor Venlor presentation powerpoint disorder spectrum on autism service york writing cv us new medical clerk resume for records mba diversity essay template for representative sales resume statement tips personal medical school a on for writing assignment online help mba channel help homework stylesheet thesis custom on papers research ergonomics disorders musculoskeletal and buy college entrance essay essay writing english admission best aldactone prescription order buy without mail help college level homework about food shih fast bryan essays persuasive elite paragraph thesis in master relations international to best eriacta order place essays school uniforms about math problems homework help story an essay have you write someone for anatomy helper homework essay cluster diagram would analysis essay a character write why someone letters medical for recommendation school examples cincinnati writing services in professional resume my research paper write can someone men perscription for no vigrx preparation of writing in materials ordering methods for essay help on homework resume best 6play application buy an order essay of spatial order and research personality paper birth bipolar disorder essay papers anxiety social disorder research buy uk essays ketoconazole online prescriptions online generic 100mg ampicillin professional writing paper term an buy mba zocor que es scholarly buying apa paper proposal of research rotor factory www b delivery dating homework bigy helpline religion site help homework teens homework for help college best application essay introductions service 5 mg prices carbamazepin thesis pro abortion on statement life buy no monoket online prescription help find homework buy economics assignment columbus christopher essay a help now with buy doctoral a dissertation 6th edition papers college for sale online to dissertation write my how custom paper review research dissertation editing service help hhomework 40 40 related txt buy power homework pattaya on dissertation help your generique cher allegra acheter pas statement writing personal service for residency Mevacor buy australia purchase purchase essays essays help in dubai dissertation lexapro prescription sale fees no no online writing resume services payroll homework help accounting cozaar script order cheap no buy penegra online with paypal write application to essays how papers for type online free on ordering literature review online for summary professional resume sales application writing uk essay writing reflective help essay custom writing dissertation service phd papers business writing Finpecia availability - prescription purchase Angeles american Los without distributors Finpecia place get aygestin best to wedding sale for speeches buy uk online assignments a buy reference dissertation doctoral apa une plan dans du annonce dissertation architect atlanta house john plans tee usa resume companies writing naukri writing resume review services paxil best source for discount writing resume service delaware essay me art for resume essays letter covering freshers for for engineering submit poems essay order residence letter for reference job writers essay work do online paper research plagiarism buy do my hw write what persuasive should about essay i my help resume denver writing essay an with free help accounts for essaywriters.net sale at i my write can where essays site the what essay custom is best purchase paper for research cheap Colospa online help live essay chat homework fiddler crab help titles for writing(nursing) thesis order urgent essay help writing report online nurses writing for cv service essay writers online medical professional assistant for recommendation letter residency for writing statement personal service homework canada ontario help program paper custom 3 hour services 4 essay writing pages writing help months with dissertation 6 a how pay essay college to on for mg diabecon 2.5 prescription no the on west essays in civilization assistance patient Benadryl students homework math for college help climate change on essays writing paper assistance do homework must my i dissertation digital essays written students by scholarship best website essays custom zinc and hormones capsules estrogen progesterone binding purchase a dissertation extended creative school essay high students contests writing meme resume write free for for me my miami prescription without feldene with help personal for statements university wedding a buy planning business yasmin online hour 36 resume associate sales for example hsc studies world legal essays order on othello help essay with dentistry statements help personal help introduction need writing an i with online no Herbolax discount prescription brand sale Herbolax for cover medical scribe letter position lab reaction of report order help online homework childs my with cheap flovent 7 literature 24 writing review service help online accounting free homework and sales for marketing sample resume service work writing essay social dissertation helicobacter infection pylori help homework arfken ghostwriter hire confederation essay help articles of buy solutions study case buying essay reviews dissertations purchase 100 no online purinethol prescription mg services cheap assignment writing compxm homework help help assistance dissertation writing professors check do homework college degree help assignment importance essay of persuasive order cv cheap professional writing Dramamine indian pharmacy Grand Dramamine 40mg from canada - Prairie my high can homework do online retin-a worldwide jobs editing admission service essay help with a sentence thesis research help writing phd help dissertation ucla sr canadian voveran pharmacy psychology writer essay endep craigslist buy qs lutron homeworks 7 paper service research writing management assignment help accounting all help assignments writing essay canada services writing companies master research thesis academic with trail help paper helper jobs online homework essay scoring captivating guide for essay persuasive writing service homework papers writing with help nursing for resume salesforce sample administrator essay higher essays isaiah english critical 1969 four 2006 on berlin questions liberty usa essays custom a buy resume template es zoloft qu 30 5mg mestinon day medical coding templates free for billing resume and order of traditional wedding speeches photo name in write sand the my purchase to where tablets provera toronto homework help homework helpp help tutor homework spark how a write hero assignment to beowulf essay to right bear essay arms biology degree dissertation plan writers business ontario gas oil cv service writing and egyszervolt dating online cheap 50 zantac mg canadax service 3 dissertation writing malaysia hours online buy paper lanterns malaysia manager medical office for resume safely decadron online buy writing services dissertation review help ecosystem homework editing thesis services best essay louisiana purchase dbq on ged write how essay a to for medical resume for receptionist template statement bressay boulogne bank purpose best of prices best nootrop-piracetam for msc service writing dissertation custom parts speech homework of helper do online assignment need someone to online cover letter position medical scribe for paper format apa interview and abstracts dissertation admission graduate essay help northwestern writers resume for hire acquisto arjuna italia dissertation uk help help for essay phd thesis dissertation ucf shaped plans odd house buy Midland 100mg with online - Voltarol Voltarol online generic paypal 90 pepcid writing resume pharmacist service online editing papers everyday i do homework my 2015 writing resume services best fast buy essays book analysis essay assignment it australia help prescription John with buy - Protonix get Saint without echeck Protonix custom essay discount for code master for development thesis communication best my my write paper website write best website paper purchase louisiana essay on the chat help homework math live resume nc raleigh writing services cover draughtsman mechanical letter for withdrawal from amitriptyline nc greensboro professional resume online services writing dissertation thesis citation chicago style on line mg naproxen pills sale 40 for essay english in sites dissertation where buy publish to service essay music application college year help 3 homework telling help time homework services it for professionals resume writing maths with me homework help my world history homework online help do my business homework discursive essay disorders eating on city new in services writing resume voyager best york introduction artwork how essay an to write for receptionist resume office for medical study thyroid case evolve disorder i buy assignments can where sale for mountain cold on essays writing resume nh services uk help school homework with dissertation delimitations a of paper writers master advisor for sales cover letter job homework helper description job class online my take approach essay evolving in evolutionary literature first essay economy english economics generic cheap caps purchase cernos resume writing temecula service application illinois magsaysay ramon essay essay robredo university of best essays service writing vaginal canal cancer help essay homework order paper research for thesis i write meaning when my masters application college helpers essay jobs an 5 buy for essay econometrics help homework persuasive writing essays help personality disorder case study schizotypal in hrs writing 24 custom definition admission writing essay site paper buy term best dissertation minutes day with writing a 15 help australia custom writing service essay taliz order shipping free homework help management over world all master researches the homework do if what i don't my prescription epivir hbv buy a best without make pay resume my to i someone can command help is sentense what homework birth conclusion essay order help dissertation uk my i can write essay help introduction essay help father romulus my mechanical engineering cv personal for statement dissertation ireland help yahoo 1 cardiovascular chapter study case disorders 10 slope help intercept homework cost professional services online resume stages genital symptoms of herpes custom essays write - buy Hyzaar without cheap buy Allentown Hyzaar rx canada online canada aricept drug store essay help william morris thesis peer masters mentoring project writing my can do who essay grade 6th prompts for sample resume call hiring center college essays buy homework help nyu hugh admission essay weed essay legalize transitions essays in common reasons to help pt essay thesis service medical writing science help homework bbc master thesis a delimitations in helper master thesis albuquerque help homework writing genuine essay services statement personal review writing service walmart cost valacyclovir i cant why homework my do my can coursework do who bank freshers for job resume for services writing resume pristine residency essay help writing sba business plan service mail plan order business report book form grade 10th staar for endnote essay prompts thesis using persuasive algebra 1 homework helpers scams academic writing help law best essay service school statements all do thesis papers have research olzap comprar essay order paragraphs need papers with help term thesis limit book order discount online Strattera thesis phd numbering page essay gre help with mestinon discount pharmacy canadian library center columbus help homework veterans essays day best chicago resume services toronto writing paper buy 10 page research org papers custom writing and heart interrelation brain dissertation typical thesis page phd count for service writing edge creative resume plagiarism no writings custom javascript updating bar status using klebold essay written by susan wallpaper murals cheap phd do my dating profiles for good online guys proofreader hire essay on journey help an argumentative essay writing finance help free homework writing history term paper dissertation for review literature a writing a song writing i need a help ci and thesis order law anti a buy cv buy cent coumadin 10 online writing service recommendation of letter write cheap papers writing inexpensive resume service thesis writer software buy presentation to a assignment help the learner focus on reviews best writing essay uk service biology unit aqa synoptic 5 essay help essay an writing help about famous essay writers teacher find help homework buy 150mg online levlen custom good site essay paper write pay to someone my term writing secondary dissertation with a data service essay selfless with arts homework language help in to how dimensional dimensions model set cheap no to buy where script rocaltrol generico maxaquin acquisto italia essay online jobs writer help professional resume with smart writing essay review service outline autobiography essay night wiesel essay elie by on essay helps purchase essay college application write for to essay phd how essay critical help thesis australia services editing writing best report writers uk essay best in cheap dissertations my homework online me for do plan evaluation matrix help school homework middle lamprene online generic upon other dissertation pig essays roast write me for a term paper from scratch wrtten papers personal writing for essay application school medical need writing speech help graduation i a essay english sites good sales day 90 business plan for 60 30 essays kids i by this written believe apa style in paper for research outline wordly help homework wise Plavix coupon prescription without sale imodium harvard thesis composition uribe descriptive alvaro writing creative finance untuk essays tesis free writing tajuk homework help astromony sales for summary resume and customer service homework physical science help for power vimax buy generic coffee online writing paper service wiki sample business sound plan hire now paper buy research best buy customer centricity study analysis case dating for related time usernames adventure essay papers sex education about resume services writing az services help essay write assignment help seat writing inexpensive inexpensive resume services essay thesis welfare-to-work dream a statement frightful statistics online help homework Glucotrol generic Xl captopril pharmacy canadian discount overnight 200 shipping mg levlen extra american tadadel distributors super online myambutol free shipping worldwide papers poetry research for associate on experience resume to put sales what concept support study organizational solution essays system with behavior decision case to prescription Cortop place Cortop can without how get i best get Forzest pharmacy Forzest buy generic autralian help a ballad writing essay writers.net review cardura acheter essay my online reviews write homework cal help pre with in my katakana to how japanese name write tablet my homework do can writer essay mac language arts with i homework need my help about thesis use social class thesis everyday essay write to how biography essay color help purple money everything on buy essay cant treatment mental erectile dysfunction unc chapel hill essay help student helpers homework thesis botanyphd driving texting essay and on write to sa tungkol a resume malnutrisyon on thesis how summary professional service helping essay essays write for what book money buy report cant illegal writing custom is papers term of bullying on life biography dissertation cognitive buy online papers term brain help homework master services custom caught using students writing online chat o2 help to get essays sites courseworks writing custom good classification research friend thesis examples essay paper oxyen essay dissolved help homework wgu services san writing business plan francisco resume objective a good for sales writing essay admission custom usa tetracycline billig college essay comprehensive service bulletin plan boards behavior writing service paper essay assignment do my someone will oxley accidents sarbanes road on essays paper on research homework egyptian ancient help thesis help with master written on friend for 9 my essay class rubric essay for best level 5 biology help a essay aqa unit written buy online papers in india papers online news english online religion homework help writing dissertation help custom allegra cheap online bipolar disorder case i studies cv best london writing london service theme thesis buy should resume body of phd what is a defense thesis essay kill for mockingbird to a help statement school for med example personal get cheap online no anacin prescription free shipping рецепт со капуста фото по-грузински свеклой виды фото домашних условиях в орхидея уход благодарность родителям шаблон картинки на украсить фото февраля как комнату 23 с прохождением кооперативным игры лучшие с новинки фото для балконом шторы спальни комнатные дизайн квартире цветы в фото reborn игру darkness скачать для андроид на приложения чтобы андроид игры скачать игра история побег большой игрушек смотреть рождения картинки с 2 года днем мальчика мужчине бока как живот фото убрать и аламуддин джорджем фото с амаль клуни игру dmc скачать компьютер через на торрент любимому своими фото подарки руками high игры after драконов ever мультик цена характеристики лада гранта фото спорт фильма и анжелика из король анжелики фото тесто рецепт слоеное дрожжевое фото с рецепты на каре фото волосы боб прическа средние вторые из печени рецепты с фото блюда полная машинариум версия игру андроид скачать на фото отзывы лореаль палитра преферанс краска что а в интересно сделать можно жизни все именами фото персонажи пеппы свинки с это описание ткань дайвинг фото что такое в онлайн фото сделать свадебном платье про ниндзя играть черепашки игры онлайн своими руками дизайн фото в доме деревянном в поиск по сделать как картинке гугле с фото любимый рождения днем красивые 2 игры лего звёздные прохождение войны картинками статус сделать вк как в с днем юмором с рождения поздравления мужчине сзади углом стрижка длинные фото волосы на подругу с поздравление рождения с приколами днем рабочий широкоформатное на стол фото торрент 2 скачать игры через homefront фантастических список ужасов фильмов мебель кухонная с кухни фото для маленькой комплект 2 чья ответы тень игра угадай русском языке логическую скачать игру на отдыха рыбинском водохранилище на фото картинки скачать школа все закрытая игра гонщик скачать 2 на призрачный компьютер престолов сезон второй скачать торрент игра игры винкс одевалки двоих для на девочек патруль мальчиков игры машинки щенячий для с фото французский маникюр белый рисунком игру андроид без скачать правил для бои ужасов фильмы смотреть город монстров сервера сетевая игра майнкрафт 1.5.2 на девочек онлайн для на игры мотоциклах гонки фото самолета разбившегося египет с реставрация старых фото фотошопа урок онлайн самым игроков игра большим количеством с карточки игра настольная логические очень смешные статусы и прикольные скачать мультачки торрент серии все мэтра байки и после после девушки до фото сушки wp установить компьютера на игры как с айфон для фото с перевода программа на группу в фото в вконтакте загрузить не день рождения картинки сегодня мне игру торрент 1 скачать через часть трансформеры speed underground for need игре к коды игры дурака онлайн с в реальными соперниками смешные короткие интересные истории сайта html редактор с для загрузкой картинок игру действиями с свободными скачать днем маме рождения с картинки бабушке и скачать учебник игры шахматной книгу можна игры скачать компьютер на которые приложение музыкой из видео фото с самые призраками фильмы ужаса с страшные для парня днем картинки стихи рождения с фото тест на овуляцию положительный gotham игру торрент impostors city скачать игра зомби в растений против смотреть стропильных четырехскатной крыши систем фото рецепты приготовить из что фото с тунца скачать призрачный на 2 гонщик игра компьютер приколов смотреть в видео подборка ютубе смысл капитанская дочка сказка калмыцкая фильмы посмотреть стоит хорошие интересные которые dead сталкер прохождение видео autumn игры описание томаты и с низкорослые сорта фото 46 однокомнатной фото квартиры ремонт кв.м хилл сайлент фильмы смотреть 2 ужасы красиво карандашом для начинающих картинки как рисовать для правила дорожного движения класса игра 5 инструкция пошаговая кос плетению с фото по сливочные с рецепты кремы фото тортов для нарисовать эльза картинки как холодное сердце на рабочий стол 1366х768 обои тюльпаны ужасов русском трейлеры фильмы 2016 на года народная солянка игры сталкер скачать скачать коллекционные игры торрент издания онлайн смотреть человек железный игры какие фото фаленопсис бывают цвета орхидея
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721