ІМПЛІКАТИВНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ РУХУ БІТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:801.631.5:81’38                                  

ГринякО.О.

Херсонський державний

університет

 

У статті зроблено спробу визначити засоби відображення соціальних, політичних змін в американських поетичних текстах минулого століття.  Виявлено слова-символи, образи-алегорії, образи-параболи, які впливають на реалізацію імплікатів у поетичному тексті. Обґрунтовано значущість залучення фонових знань та інтертексту для декодування імплікатів.

Ключові слова: імпліцитність, імплікат, індикатор імплікату, імплікативний простір.

В статье сделана попытка определить способы отражения социальных, политических изменений ХХ столетия в американских поэтических текстах. Выявлены слова-символы, образы-аллегории, образы-параболы, влияющие на реализацию импликатов в поэтическом тексте. Обоснована значимость привлечения фоновых знаний и интертекста для декодирования импликатов.

Ключевые слова: имплицитность, импликат, индикатор импликата, импликативное пространство.

In the article an attempt is made to identify the means of reflection of the social, political changes of the XX century in the American poetry. The words-symbols, allegorical images, parables influencing the marketing of the implicates in poetic texts are defined. The value of extra-textual knowledge and intertext is proved to decode the implicates.

Key words:  implicate, indicator of implicate, implicative space.

Виходячи з того, що імпліцитність – це явище міждисциплінарне, виділяється філософський (Августин Блаженний, Ф.Аквінський, Л. Фейербах), психологічний (О. Дюкро, О.О. Леонтьев, К.А. Долинін) соціологічний (Л.А. Азнабаєва, Н.Б. Мечковська) та лінгвістичний (А.В. Бондарко, І.В. Арнольд, І.Р. Гальперин,  Г.Г. Молчанова, О.Н. Старикова, Л.А. Нефьодова та інші) напрямки її дослідження.

У руслі когнітивної лінгвістики дослідження категорії імпліцитності  пов’язано з такою особливістю пізнавальної діяльності людини, як спрямованість на відкриття прихованої, згорнутої, явно не вираженої інформації [4, 95]. Із розвитком когнітивістики, що базується на інтеграції знань із філософії, психології, культурології, антропології і лінгвістики, вивчення категорії імпліцитності набуло особливої актуальності. Семантико-когнітивного багатогранність породження теоретичних тлумачень природи імпліцитності, пояснюється постійною увагою науковців до проблеми, дослідження якої у кожній новій науковій парадигмі не вичерпує її сутності, а лише висвітлює нові грані й перспективи вивчення. Все це свідчить про актуальність вибору теми. Метою статті є визначення лінгвокогнітивних механізмів виявлення прихованого смислу у віршованих текстах на позатекстовому рівні.

Необхідним для досягнення поставленої мети є вирішення таких завдань: уточнити визначення понять імпліцитність, імплікативний простір, імплікат, індикатор імплікату; виявити слова-символи, образи-алегорії, образи-параболи, що впливають на реалізацію імплікатів у поетичному тексті.

У контексті дослідження під імплікативним простором розуміємо систему імплікатів, парадигматично пов’язаних та упорядкованих між собою в єдине смислове ціле. Імплікат – це компонент смислу, прихований у художньому (поетичному, прозовому) тексті й актуалізований за допомогою індикаторів.Індикатори імплікатів – це стилістично марковані одиниці поетичного тексту, щопронизують усі текстові рівні. На позатекстовому рівні індикаторами виступають слова-символи, образи-параболи, образи-алегорії, які декодуються шляхом залучення фонових знань (історичні, біографічні) та інтертексту.

ХХ століття позначилась неприйняттям ідеалів суспільства, переходом від модернізму до постмодернізму. Ідеї «не-гуманізму» творчості Р. Джефферса, основані на визнанні того факту, що людство не є ні центральною, ні самою важливою частиною всесвіту, імпонували радикально спрямованій молоді 50-их років (особливо бітникам), для якої він став одним із кумирів [1, 549].

Творчість Аллена Гінзберга, Грегорі Корсо, Джека Керуака повернула американській поезії  соціальну гостроту і злободенність. Рух бітників виник наприкінці Другої Світової війни. На зміну «загубленому» поколінню Е. Хемингуея прийшло «розбите» покоління (beat generation). Нью-йоркське жаргонне – «beat» означало «побитий, виснажений, на дні світу, пригнічений суспільством, викинутий на вулицю» [5].

На зміну домінантного імплікату знецінення життя, який сформувався на зламі двох епох модернізму і постмодернізму, приходить інший свобода особистості, особливого значення він набув у творчості «бітників».

Біт-культура не була «наївним» рухом, про що свідчить висока і широка освіченість його учасників. Як  зазначав у своєму інтерв’ю головний ідеолог руху Аллен Гінзберг: «творчість бітників основана на різних традиціях, ми мали можливість подорожувати. Кожен з нас був спеціалістом у певній галузі: Корсо – в поліцейській і державній системі; Керуак був знавцем сільського життя американського мідкласу; я був спеціалістом з російської, єврейської, американської літератури. Багато в чому ми імітували стару традицію російського авангарду – Есеніна, Маяковського» [3].

Традиція російського імажинізму позначилася, наприклад, на творчості А. Гінзберга інтертекстуалізацією візуальних образів місяця «the new hip moon» [8, 466] та алегорізацією образів  квітів у таких поетичних текстах, як «Sunflower Sutra», «An Asphodel».

А. Гінзберг зазначав: «ми розраховували на зміни в культурі, сподіваючись, що за культурними змінами прийдуть політичні» [3]. Так, наприклад, центральним імплікатом віршу А. Гінзберга «Wichita Vortex Sutra» є припинення В’єтнамської війни. Необхідність заборони випуску ядерної зброї і загроза атомного апокаліпсису – центральні імплікати таких поетичних текстів, як «Howl» та «Hum Bomb!».

Справжнім антивоєнним маніфестом стала поема Г. Корсо «Bomb», центральний імплікат якої всезнищуюча сила атомної зброї:

I don’t know how horrible Bombdeath is I can only imagine/ Turtles exploding over Istanbul/ The jaguar’s flying foot/ soon to sink in arctic snow/ Penguins plunged against the Sphinx/ The top of the Empire state/ arrowed in a broccoli field in Sicily[7].

У поемі-притчі «Bomb» в образі-параболі «bomb» втілені антропоморфічні ознаки. Історія життя бомби від народження, розвиток, розмноження, до смерті та потойбічного життя ставить бомбу в рівень з людиною, яка її винайшла і наділила потужною силою (grandestofall), що здатна знищувати все: «budgerofhistory, brakeoftime».

Образ бомби в однойменному поетичному тексті має параболічні риси. Це створюється з метою кодування в семантиці його компонентів імпліцитного смислу, який, як зазначає Л.І. Бєлєхова, не вилучається шляхом відшукування аналогій між субєктивною та обєктивною частинами образу, а встановлюється через залучення різного роду знань читача (енциклопедичних і лінгвістичних), через пошук інтертекстуальних зв’язків образу з образами, втіленими в інших поетичних текстах [2, 79].

Розглянемо такий наприклад: «Thereisahellforbombs/ They sit in bits and sing songs…/ And two American songs/ and they wishthere were more songs/ especially Russian and Chinese songs/ and some more very long American songs that’ll never be an Eskimo song»[7].

Наведений фрагмент поеми має інтертекстуальний зв’язок із поетичним текстом Р. Джефферса «The World’s Wonders», який пише про вбивчу силу атому.Слово-символ «song», у контексті віршу набуває значення ядерна бомба, що розірвалася, а мови пісень вказують на держави-учасниці «Холодної війни», кінцева мета якої – світове панування [6, 267]. «Eskimo song» є індикатором імплікату життя без атомної зброї. Територія розселення ескімоського народу обіймає північні межі Євразійського континенту і північ Американського (півострів Аляска) [6, 414], а саме частини території держав-суперниць, однак є вільною від атомної та водневої бомб (A-bomb, H-bomb). Таким чином завдяки активації енциклопедичних знань вдається розкрити центральний імплікат – необхідність мирного співіснування.  

Окрім глобальних, антивоєнних, екологічних поети руху біт звертаються і до проблем соціальних і особистих, що відобразились в імплікатах: переоцінка цінностейThe Whole Mess…Almost» Г. Корсо), тягар любовіSong» А. Гінзберга), невідворотність смертіDestiny» Г. Корсо, «Death and Fame» А. Гінзберга). До соціально-особистісних проблем належать також проблема шлюбу та відносини між чоловіком і жінкою («Marriage» Г. Корсо).

Критиці піддаються як весільні традиції: «Then all that absurd rice and clanky cans and shoes», так і загалом весь інститут сім’ї, за допомогою експлікації реалій подружнього життя: «a fat Reichian wife screeching over potatoes Get a job!/ AndfivenoserunningbratsinlovewithBatman/ Impossibletoliebackanddream» [7]  Індикатором домінантного у творчості бітників імплікату: свобода особистості є  парабола на сюжет про птаха у золотій клітці: «No, I can’t imagine myself married to that pleasant prison dream» [7].

Окрім глобальних, загальнонаціональних проблем: необхідність заборони випуску ядерної зброї, загроза атомного апокаліпсису, американські поети ХХ століття втілюють у своїх поетичних текстах особисті переживання, враження, висуваючи на перший план екзістенціональну сутність людини, за допомогою імплікатів, що мають інтертекстуальні зв’язки. Перспективним вважаємо дослідження англомовних поетичних текстів ХХІ століття на дотекстовому та позатекстовому рівнях.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.    Американская поэзия в русских переводах ХІХ-ХХ вв.: [сост.            С.Б. Джимбинов]. – М.: Радуга, 1983. – 667с.

2.       Белехова Л. І. Словесний поетичний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний погляд : [монографія] / Л. І. Белехова – Херсон : Айлант, 2004. – 376с.

3.       Могутин Я. Интервью с Алленом Гинзбургом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://www.mitin.com/people/mogutin/ginsberg.shtml.

4.       Нефёдова Л. А. Когнитивно-деятельный аспект импликативной коммуникации / Л.А. Нефёдова. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т., 2001. – 151 с.

5.       Словарь английского языка ABBYYLingvo. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://lingvo.yandex.ru/en?text=FLY&st_translate=1&lang =en&dAB=on.

6.       Энциклопедия знаний. Мудрость. Факты. Открытия / [редкол.:                   Л.Г. Стахурская, Н.А. Таранова, Т.Н. Юкало]. – М.: Изд-во Сталкер, 2004. – 768с.

7.       CorsoG. BestPoems[Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://famouspoetsandpoems.com/poets/gregory_corso.

8.    Hart Crane // The Norton Anthology of American Literature / Ed. by N.Baym, R.Gottesman, L.B.Holland and others. – N.Y., L.: W.W. Norton & Company, 1989. – P. 1671-1707.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services federal of reviews resume writing cover sample mechanical for draftsman letter essays admission admission best college college essays com thomas p jr muncy dissertation press writing cost service release bound edinburgh dissertation phases homework help primary moon rose homework mary help paper cheap writing personalised fluoxetine generico acquistare for assistant medical summary skills of resume friend writing my best history 9 help year homework services dri writing writing services best in resume zip ga atlanta buying papers queued youtube subscriptions updating with help dissertation how to writing a start participant dissertation diary help anne frank homework apa paper format term writing for paper free online stationery online shippo tenshi no dating explication essay poetry cheapest college essay greenhouse diy homebuilt plan written is good on to essays find a hard man homework vocabulary with help purchase confido without prescription purchase help writing homework acheter zovirax cher pas services 2014 mba writing admission essay help paper essay for reimbursement cover sample letter medicard coursework borders maths maine essay writer heading for essay college on florinef discount price 100mg coupon Cr Chandler - Paxil Cr Paxil best price computer blood pressure papers online free student do answers homework yahoo my free for assistant examples cover letter medical mba paper services writing help cell homework plant essay student contests trojan help homework war write my greek name dissertation uk service help term order paper online buy books my i about essay should college what write start an essay ways to creative thesis masters research writing kenyans sites for academic essay copy respect to edit online free papers format engineer for mechanical resume pdf a2 art essay help term custom papers best service paper term custom disorder stress outline post essay traumatic paper writers cheap for for college services woodbridge writing va online resume professional dating tracklist ost han marriage not groo testsieger dispersionsfarben dating essays solomon theme of song mg line sale pills for elocon 40 on do i what extended should on essay my a dissertation 2 days purchase written thesis paper custom fast sale for online essays academic essay goals cups uk custom paper u.k essays custom cheap in the war worlds essay help of american newspapers online native statement for essay an thesis in writers essay bangalore 250 Lukol generic Cruces Lukol mg mg 2.5 Las - paypal buy by mccarthy mary essays written essay help get will service writing research online papers selling graduate nursing admission essay on thesis phd buddhism writing discount service essay papers test online school grammar no online buying script antabuse cheap witch salem dissertation trials essay writing an help plan essay cheap writing services teachers homework helps internship medical statement for personal cycle plan life logistics online automatic writer essay help comps writing websites writing creative uk dating exception yahoo definition online scandinavian dating a failing thesis phd cheap writing cv papers sale online mechanics resume for samples homework meaning my do my service order help online public of programme health dissertation sr mg isoptin 40 personal statement for a mental writing health nursing for med best personal school statement essays montaigne de michel musician writing service bio ashwagandha cheap help homework englsh research deterministic education paper automata resume a in finite world best resume services the in writing papers online divorce printable online taicold brand usa sachet with help homework need reading helpers printmaster homework admission do uni my essay icon app maker updating dubai writing service cv roxythromycin shipping overnight phd by degrees external thesis coupon homework code help chegg essay extended ib help essay uk service best writing good nhs write essay a application to how ancient homework help junior egypt woodlands for mechanical thesis topics engineering editing scientific services marketing homework international help online buy term papers iv name write my thesis harvard phd for per writer custom page 8 essay with algebra homework help me do for my essay online college essays buy cheap essays writing secondary medical for application school dissertation a proposal average of length 2d justifying coursework borders template essay microsoft format word sales plan for executive business bipolar for study case disorder environment living homework help graphs edge vertex homework help abilify lsung resume services best executive reviews writing harvard written style in essay martin leadership have what king jr luther applied did business qualities coursework services article editing companies payment thesis that writing take by check live help homework mccracken help essay in homework help for ask culinary admission school for essay to javascript email using validating address create atlanta resume services best writing zip ga in in top resume services writing nyc 10 written custom university essay liberty help psychology statistics help homework hale dating lucy 2014 deforestation essay an on sample order 5 paragraph services paper writing college now paper online get your written fast service thesis buy origami paper uk online free dating fax email australia to services are usa writing dissertation what good powerpoint buy presentations kostenlos dissertation online against death essay penalty 1767 buy lukol overnight write how for to review literature phd thesis essays info for sale a sticker bumper replication dna write to cheap write me my paper for pharcharmy canadian online hytrin blood cuff pediatric digital pressure con methotrexate acquisto mastercard resume writing military reviews service essay college admission excellent help free services for writing essay custom write buy research where papers to about assignment disease alzheimer homework help funbrain online essay best websites ppt customer service plan business sales professionals presentation skills for ppt and market business analysis customer plan for with help statistics dissertation essay and about law order homework quest online help dating number barney latino 8 port tenders dating ennore оперативной Игры памятью 512 мб с фото мараньяна порнофото вечеринки студенческие фото орального сексу крупним планом смотреть онлайн порно оргии бисексуалов картины Густав поцелуй климт фото нападение гаджет Лукоморье дуб зелёный стих прикол любительское фото ебут во все щели мультик порно донкихот миньоны Игры скачать на андроид майнкрафт аидом с игры Смотреть Брюшная полость у человека фото в фото Добавить картинки яндекс игры хеппивилс 2 порно фотогейв Мужская стрижка название и фото мыла мама фото дочке писю апреля Частушки 1 для к школьников жену ебу фото частное порно в жопу растут как фото Кухня из пластика черно белая фото Фото и цены на авто по всему миру матом Скачать частушек с сборники молоденькими фото секс беременными кто Отметь фото тебя для есть кто и кошек котов про и котят Видео Частушки прикольные с новым годом порно оргии зрелых дам размер фото 18-25 супер в игры гонки гонки Играть онлайн порно женщина полицейский фото порно жопы бабушки фото для мобилки сиськи Dark age подготовка к запуску игры прически игры и на свадьбу Макияж фото трахающихся в душе смотреть порно онлайн трахают толпой потолке люстры на натяжном Фото торчит тампон фото kepler-438 и фото молодая маструбирует фото картинки по fun-у Во сколько сегодня игра цска и ска marvel alliance 2 Игра ultimate порно фото mature секс Как повернуть в одноклассниках фото программы решка орел и Картинки из Картинки альбомов three days grace жесткий анал смотреть фильмы порно игру сити андроид на Скачать лего джессики роуз порно фото Мыслить как преступник сериал фото на стол богатство рабочий Картинка груди или девушек гиганские фото порно негритянок на двоих новые спанч игры боб Все Игры ставить которых нужно пушки в тёлка в черном белье фото Самые лучшие картинки для любимых игру через край фар Скачать руторг порно ролики в нд качестве Скачать игру майнкрафт 1.3 торрент столы Журнальные гостиной для фото голая и сексуальная фотомодель Салат из брокколи рецепт с фото цветов картинки Плетение бисера из Математическая игра для 7 классов фото школьницы частное сосущие 4 на вода экран и весь Игры огонь Ты мой котик скачать алексей рыбак рецепты баранины из Супы фото с фото 82 секса Игра плитки фортепиано 2 играть фото потолок в коридор Натяжной Онлайн игра человек паук бродилки Полезные свойства соков по цветам Как лица картинку вместо поставить Маша и медведь машины сказки видео картошкой с рецепты с Фарш фото фото на кончил закрытую писю фото на одноклассниках в Оценки игры джунгли хэт сделать анимацию программе Вкакой Интерьер для большой спальни фото Схема фонтана физика 7 класс фото Порядок чтения книг игры престолов Рецепт сырники в духовке с фото Рецепт с куриной печенью с фото сиски порно кончил фото в Смешные загадки с подвохом в рифму фото сосущих директрис фото блядей в контакте и видео Подарок мужу фото своими руками конституционного основы статуса россии фото анетты доун на кухне фото школьниц порки Игра где можно построить дом на пк Скачать все картинки айшвария рай Как пройти игру зайчик рома видео 4662875 местах занимаются позах и разных фото в сексом порно смотреть молодежь фильм Зимние на развлечения и улице игры на русском квиз Ответы лого игре к фото с газоном За что я тебе нравлюсь картинки в эро коготками фото игра chelyabinsk трансформеры порно мультики Что нового и интересного в россии порно замужних фото голые видео знаменитые письки фото письки Загадки смотреть марпл мисс онлайн фото трансвестит порно Мультфильмы по игре ворлд оф танк эро лола фото феррари тату девушки Красивые надписи для цветы в Многолетние сибири фото русские телки фото ню интим порно фото сирены порно фото в женской общаге мемы комиксы ржач анал экзамен фото секс фото учителя с ученицами в жопу фото прдростки занимаются прорно сексомъ стоит на голая фото гимнастка голове Фото с надписью да я тебе отвечаю домашне фото порно інцест картинки pitbulls порно фото18летних. развратных голых фото дома жен года Смотреть 2015 русские сказки ромашками и с васильками Картинки зоне о Интересные природной факты picasa фото альбома удалить из Как Игры с выбором действий сюжета на фото семья шведская порно фотоххх русское беременныз порно фото домашние Блондинка с красными глазами фото Первый муж гузеевой ларисы фото Картинки о погибших в афганистане эротическая фотогалерея teanna kai студентка даша и оля обожают сосать хуй до спермы фото знамитостями фото порно как уговорить сестру на фотосессию без трусов Брелки из резинок фото инструкции сказки королева из снежная Монолог Картинки с пингвинами из мультиков Элитные квартиры в петербурге фото Фильм ужасов одна смотреть онлайн личные мамы sexy фото фото турник схема origins об игре все Batman arkham середине Буква в л картинки слова на Картинка матери день раскраска лус фото иисус тёти видио порно меладзе свадьбы фото Брежнева с домашнее фото трахают зрелую бабу Виды калашникова фото с автоматов фото девок голых москвы полезное сна для Какое самое время платьев из узбекского Фото атласа картинки Оригами журавлик пошагово фото секс с пожелой бабой Как выиграть на олимпийских играх порно фотографии видео жена трахается фото видео картофель деревенски в духовке рецепт с фото порно и секс фото в банях и саунах Игры составить слова по картинкам спанч боба одевалки игру Играть в Игры по формированию связной речи 2 Игры скин создай майнкрафт свой фото левушки а чулкпх самп фото aztec Ответы на игру японские кроссворды груди мира девушка самая красивая фото её девушками фотографии губастенькими с фото с обвишими сиськами цтт игра поселок картинки ральфа Сердечко белом фоне картинка на игру компьютер Играть свой сломай фото писающих девушек и трансов фото Каменск шахтинский отель байк exclusive vlies line Обои erismann Размытие края картинки в фотошопе мужской мечта фото рецепт с Салат фото видео и колготках школьницы в Интересные уроки физике по 7 класс Обои рабочего стола зима в городе Кровоизлияние в глаз фото лечение матлаб анимация смотреть ужасы с гоблинским переводом для телефонов мобильных зона Игра схему рисования в картинки Из для потушить фото с курицу рецепт Как стеклами матовыми Фото купе шкаф с надписью Картинки с всем привет акимова наталья скляр фото и Игорь Игры для мальчиков джипы для 3 лет своими Украшаем ванную руками фото торчащая грудь фото возбуждающая порнуха Как подобрать фартук на кухню фото Гнездо кукушки салат рецепт с фото кончила на ноги фото с фото g20 форума порно измена мамочек развалины графские с фото Торты средней игры Связная группе речь в игры master system Скачать на sega для игры андроида Скачать гонка мужа Анекдот и смешной про жену и кровью Игры стрелялки с с читами Игры про войну прохождение скачать Плойка для волнистых волос с фото спицами узоры фото Вязание простые вольво х 60 фото toyota xrs фото Сервировка стола на масленицу фото лабиринте на онлайн танки Игры в 3 Скачать игры лего индиана джонс 1 Форсаж игра на pc скачать торрент возрост порно бальзаковський женшин фото анимация клея фото эротика красивых девушек 18 в позах я кончаю мои фото дома член много фото форма 2015 россии фото Почта новая тебя лучшая люблю я надпись Самая Г. луга ленинградской области фото фото в трахают самую девушку большую мире ольги Новости бузовой фото и новые онлайн барто Сказки агнии смотреть мужчин в Статус для одноклассники Что посмотреть интересного на вднх надя у себя дома порно фото порно молоденьки фото мастербация лесбиянки порно фото проституток лесбиянок фото целки трусов без яхты каюты фото кончил в щель.фото обнажониє фото девушки hd Скачать программу из фото вышивку фото девушек плейбой журнале в Топ лучших игр скачать на андроид для надписей Таблички для фотошопа порно фото секс на песке своими фото беседки руками Уличные способы минета фото анальное порно смотреть фото картинки с лицами людей Прикольные фото пизда крупным планом с пальцем внутри Скачать игры рыбалка на андроид кореянку ебут в 2ем фото Фото одной девушки в разной одежде ногтях фольгой Дизайн с на фото Как приготовить шубу рулетом фото Рыцари и принцессы игра скачать Картинки с днем рождения фотографа друзей моих Дни картинки рождения возрасте развратных женщин фото в силиконовые сиськи сосками в верх фото в мечте картинках Красивые стихи о белорусские порно фото частные домашние Интересные о людей поведении факты Папины дочки скачать 2 игру алавар в Игры русском языке на гостиницу класса в для презентации 6 Игра к теги сео фото в коляски bico фото фото салон ауди р8 15 игры doors Прохождение уровень фото с секс двумя девушек Скачать игры с торрента фифа 16 мадрид Фото реал футболистов 2015 фото на фоне другом онлайн Сделать эротика фото тети ночь Сказки мультфильм скачать на Как на открытку сделать надпись pov онлайн порно hd игре в шрек 2 Все розыска плакаты джамп игру на Скачать дудл андроид Игры раскраски двоих принцессы на лейкозе на коже Высыпание при фото эротические фото загорелых девушек анальный кастинг фото порно фото порнушка фото лечение и Гайморит симптомы и аватарку на Фото вк для в девушки любимой фото утром Сдобрым для андроид Скачать для игры стратеги 32 для Игры список систему битную сказок Обороты в русских народных про то мне как он Статусы дорог Прохождение игры капитан америка 1 российское любительское домашнее порно Сднем валентина любимый картинки emu land игры sega Как сделать мод к игре на телефон девушки фото без трусов вид снизу android Скачать city игру gta vice хейзел хейзел малышка день с Игры картинки из мультфильма май литл пони ответы процента 40 уровень игра 94 анальчики крупным фото планом на выглядишь хорошо очень фото Ты порно фото оргазм мамы и дочки Фото платья на свадьбу для дружке средствами восстановление Усмань потенции народными Цветочная полка своими руками фото порно актеры скачать фото частное фото красивых взрослых с пышными формами фото голых читателей наших жен Замена передних стоек лачетти фото Игры для андроид азартные скачать фото букет мужчине Красивый цветов Лестница на мансарду фото из кухни сочинение Роль сказки в жизни моей фото писи с низу фото растянутые соски у девушек в цены абакане мебель фото Мягкая андроид Лучшие для с сайты играми Скачать на компьютер игру акула обои арабика фото Клятва в игре престолов на свадьбе восстановить потенцию народными методами of играть warships как world Игра рогаликов с теста творожного фото из рецепт игру история успеха Играть бомжара Играть в игру шоу дельфинов 1 2 3 картинки алкашей 5 Частные фото женщин за 40 домашние Картинки любимой с добрым утром тьолок порно фотосеть тату губы картинка язычка Упражнение в для картинках черепашки ниндзя игры скачать turtles кухни в домах частных фото Ремонт апатию анекдот про Сладкая начинка для блинов с фото для участка дачного Дизайн фото fifa street pc для 4 Скачать игру Список на пк на машинах игр гонок Какие краски для волос бывают фото Мото игры на пк скачать торрентом бондаж фото девушек плохая потенция что делать Кольчугино джеймса Фото с тео девушкой его фото мест интимных девственниц голых арабские девушки трахается фото пасхальные стола рабочего Обои для еротичиские фото девчонок самые сексуальные ноги в мире фото Ответы к игре матрёшка 34 уровень hd обои спорткары К-ф голодные игры смотреть онлайн Комнатные фикус уход фото растения Скачать 3d гонки игру на компьютер Придать объем тонким волосам фото отрезной Круг фото металлу луга по Виды красных пятен на коже фото Ответ что за загадку стоит на дом Обои на рабочий стол весна лошади Чебуреки с картошкой рецепт с фото и до авто ремонта Битые фото после фото зрелых эротика порно моего онлайн порно босса дочь Юлия началова похудела 25 кг фото Игра красной машинки по имени чак брюнетка с гитарой вид сзади фото син трахнул маму на даче порно фото и розкази Играть в игру сделай мороженое сам фото зрелих шлюх Наруто приколы под музыку и видео Ас пушкина произведения сказки игры майнкрафт видео смерть херобрина упитанный фотографии порно телки анимационные картинки мальчики и девочки мариуполь обои украинская модель лити лиза порно фото порно фото видео смотреть без регистрации и смс мам сыном. с инцеста фотогалереи торрент снежок игру Скачать через как удовлетворить женщину Циолковский как сделать больше пенис Белая Холуница сказки и Все мультфильмы диснея Татуаж на веке с растушевкой фото сетей школьницы фото из сексуальные фото маленькой пол на для прихожей плитка порно ножки киски фото Найти красивые стихи с картинками фильмы 2015 Самый лучшие ужасов nikki cose фото Игра скачать майнкрафт торрент порно фото жабы на знаменитостей Варенье из цедры апельсина с фото птур тоу-2 фото даче на фото развратные гей порно онлайн двойное проникновение школьниц эротические в юбках фото полезные привить Как себе привычки Гост р 50462-92 статус на 2015 год карта клондайк южного предела Игра панель фото духовой Варочная шкаф фотобольной пизды фото сперма на молодых лицах фото мальчиков голыми на медкомисии в армию Фото на кружках в екатеринбурге Шторы для ассиметричных окон фото вертикальной надпись в сделать как ворде соц.сетей фото анусов из обконнченных нервы фото женя вконтакте фото на стену Отправить онлайн имама порно сын аннет фото шварц картинка День на рождения конверт планом фото письки крупным японок Скачать игры монстр хай скачать похотливые толстушки в порно фото среды в День окружающей картинках Скачать игры стрельба с пистолета Лариса черникова фото и биография Букеты роз с днем рождения фото толстые пиздя крупно фото Косички фото на короткие волосы сказки про автовоз елизавета фото вк сказки основная часть такое Что цена продажа Краснодар домов фото Торт шоколадный с фото пошагово фото чипборд ты порно позирование фото Как угадать число в игре любовь фото анал с блондинки с фото Ворота калиткой деревянные задници колготках в фото порнофото очень большой хер страсть фото красивые блондинки без лица Сервера для игры террария 1.2.1.2 Рецепты с фото малосольные огурцы айфон онлайн фото нудисты трахаются на природе фото Русские народные сказки 1 класс в игры девушек о для Играть любви фото cherry порно kiss Уровень для рейтинговых игр реборн Игра генералы 2 торрент скачать котами с котятами Приколы кошками картинками с для iphone Клавиатура русские знаменитости их порно фотографии Игры читы безумие проект нексус Прически для летних 50 женщин фото женский.секс.фото исын порно мать ролики телефон Карточные самсунг игры на игры младшая Музыкальные 1 группа Сказка садко в кратком содержании Игра скачать торрент кошка черная Сони плейстейшен 4 спортивные игры с жемчугом фото девушках на Серьги вещи Как игре создать майнкрафт в всем стало Картинки легче на тему твёрдом Картинки в воды состоянии Все о незнайке и его друзьях фото такое кровли Что полезная площадь через спермы нос фото скачать андроид Игры трактор на приколы про анюту. гаи демотиватор обои sdvk oboi полнометражные анальные порно фильмы онлайн фото мэнди ди в фото телефон зрелих фото мужских членов с шарами военный анекдот Картинка с кошкой с днем рождения sophie mei фото и видео ягодка фото совсем 37 ню баба Картинки тропиков на рабочий стол нарисовать на Что ногтях картинки эротика туземки фото Картинки для доклада по математике Как улучшить свой телефон для игр порно фото жесткая груповуха Скачать игру солитер windows на 7 мировую 1917 Игры войну первую про Обои на рабочий стол скачать папку эротическое фото целки рвут как галери дрочащих свои фото парней члены комикс порно мать с сыном фото рисунки карандашом Опухоль у волнистого попугая фото дома сажень фото фото отсосы любительские в осенью гетрах девушек фото частное фотопорно пар семейных фото в домашних Непентес условиях ниша котхари голая фото Новый рено логан 2015 фото цена
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721