ІМПЛІКАТИВНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ РУХУ БІТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:801.631.5:81’38                                  

ГринякО.О.

Херсонський державний

університет

 

У статті зроблено спробу визначити засоби відображення соціальних, політичних змін в американських поетичних текстах минулого століття.  Виявлено слова-символи, образи-алегорії, образи-параболи, які впливають на реалізацію імплікатів у поетичному тексті. Обґрунтовано значущість залучення фонових знань та інтертексту для декодування імплікатів.

Ключові слова: імпліцитність, імплікат, індикатор імплікату, імплікативний простір.

В статье сделана попытка определить способы отражения социальных, политических изменений ХХ столетия в американских поэтических текстах. Выявлены слова-символы, образы-аллегории, образы-параболы, влияющие на реализацию импликатов в поэтическом тексте. Обоснована значимость привлечения фоновых знаний и интертекста для декодирования импликатов.

Ключевые слова: имплицитность, импликат, индикатор импликата, импликативное пространство.

In the article an attempt is made to identify the means of reflection of the social, political changes of the XX century in the American poetry. The words-symbols, allegorical images, parables influencing the marketing of the implicates in poetic texts are defined. The value of extra-textual knowledge and intertext is proved to decode the implicates.

Key words:  implicate, indicator of implicate, implicative space.

Виходячи з того, що імпліцитність – це явище міждисциплінарне, виділяється філософський (Августин Блаженний, Ф.Аквінський, Л. Фейербах), психологічний (О. Дюкро, О.О. Леонтьев, К.А. Долинін) соціологічний (Л.А. Азнабаєва, Н.Б. Мечковська) та лінгвістичний (А.В. Бондарко, І.В. Арнольд, І.Р. Гальперин,  Г.Г. Молчанова, О.Н. Старикова, Л.А. Нефьодова та інші) напрямки її дослідження.

У руслі когнітивної лінгвістики дослідження категорії імпліцитності  пов’язано з такою особливістю пізнавальної діяльності людини, як спрямованість на відкриття прихованої, згорнутої, явно не вираженої інформації [4, 95]. Із розвитком когнітивістики, що базується на інтеграції знань із філософії, психології, культурології, антропології і лінгвістики, вивчення категорії імпліцитності набуло особливої актуальності. Семантико-когнітивного багатогранність породження теоретичних тлумачень природи імпліцитності, пояснюється постійною увагою науковців до проблеми, дослідження якої у кожній новій науковій парадигмі не вичерпує її сутності, а лише висвітлює нові грані й перспективи вивчення. Все це свідчить про актуальність вибору теми. Метою статті є визначення лінгвокогнітивних механізмів виявлення прихованого смислу у віршованих текстах на позатекстовому рівні.

Необхідним для досягнення поставленої мети є вирішення таких завдань: уточнити визначення понять імпліцитність, імплікативний простір, імплікат, індикатор імплікату; виявити слова-символи, образи-алегорії, образи-параболи, що впливають на реалізацію імплікатів у поетичному тексті.

У контексті дослідження під імплікативним простором розуміємо систему імплікатів, парадигматично пов’язаних та упорядкованих між собою в єдине смислове ціле. Імплікат – це компонент смислу, прихований у художньому (поетичному, прозовому) тексті й актуалізований за допомогою індикаторів.Індикатори імплікатів – це стилістично марковані одиниці поетичного тексту, щопронизують усі текстові рівні. На позатекстовому рівні індикаторами виступають слова-символи, образи-параболи, образи-алегорії, які декодуються шляхом залучення фонових знань (історичні, біографічні) та інтертексту.

ХХ століття позначилась неприйняттям ідеалів суспільства, переходом від модернізму до постмодернізму. Ідеї «не-гуманізму» творчості Р. Джефферса, основані на визнанні того факту, що людство не є ні центральною, ні самою важливою частиною всесвіту, імпонували радикально спрямованій молоді 50-их років (особливо бітникам), для якої він став одним із кумирів [1, 549].

Творчість Аллена Гінзберга, Грегорі Корсо, Джека Керуака повернула американській поезії  соціальну гостроту і злободенність. Рух бітників виник наприкінці Другої Світової війни. На зміну «загубленому» поколінню Е. Хемингуея прийшло «розбите» покоління (beat generation). Нью-йоркське жаргонне – «beat» означало «побитий, виснажений, на дні світу, пригнічений суспільством, викинутий на вулицю» [5].

На зміну домінантного імплікату знецінення життя, який сформувався на зламі двох епох модернізму і постмодернізму, приходить інший свобода особистості, особливого значення він набув у творчості «бітників».

Біт-культура не була «наївним» рухом, про що свідчить висока і широка освіченість його учасників. Як  зазначав у своєму інтерв’ю головний ідеолог руху Аллен Гінзберг: «творчість бітників основана на різних традиціях, ми мали можливість подорожувати. Кожен з нас був спеціалістом у певній галузі: Корсо – в поліцейській і державній системі; Керуак був знавцем сільського життя американського мідкласу; я був спеціалістом з російської, єврейської, американської літератури. Багато в чому ми імітували стару традицію російського авангарду – Есеніна, Маяковського» [3].

Традиція російського імажинізму позначилася, наприклад, на творчості А. Гінзберга інтертекстуалізацією візуальних образів місяця «the new hip moon» [8, 466] та алегорізацією образів  квітів у таких поетичних текстах, як «Sunflower Sutra», «An Asphodel».

А. Гінзберг зазначав: «ми розраховували на зміни в культурі, сподіваючись, що за культурними змінами прийдуть політичні» [3]. Так, наприклад, центральним імплікатом віршу А. Гінзберга «Wichita Vortex Sutra» є припинення В’єтнамської війни. Необхідність заборони випуску ядерної зброї і загроза атомного апокаліпсису – центральні імплікати таких поетичних текстів, як «Howl» та «Hum Bomb!».

Справжнім антивоєнним маніфестом стала поема Г. Корсо «Bomb», центральний імплікат якої всезнищуюча сила атомної зброї:

I don’t know how horrible Bombdeath is I can only imagine/ Turtles exploding over Istanbul/ The jaguar’s flying foot/ soon to sink in arctic snow/ Penguins plunged against the Sphinx/ The top of the Empire state/ arrowed in a broccoli field in Sicily[7].

У поемі-притчі «Bomb» в образі-параболі «bomb» втілені антропоморфічні ознаки. Історія життя бомби від народження, розвиток, розмноження, до смерті та потойбічного життя ставить бомбу в рівень з людиною, яка її винайшла і наділила потужною силою (grandestofall), що здатна знищувати все: «budgerofhistory, brakeoftime».

Образ бомби в однойменному поетичному тексті має параболічні риси. Це створюється з метою кодування в семантиці його компонентів імпліцитного смислу, який, як зазначає Л.І. Бєлєхова, не вилучається шляхом відшукування аналогій між субєктивною та обєктивною частинами образу, а встановлюється через залучення різного роду знань читача (енциклопедичних і лінгвістичних), через пошук інтертекстуальних зв’язків образу з образами, втіленими в інших поетичних текстах [2, 79].

Розглянемо такий наприклад: «Thereisahellforbombs/ They sit in bits and sing songs…/ And two American songs/ and they wishthere were more songs/ especially Russian and Chinese songs/ and some more very long American songs that’ll never be an Eskimo song»[7].

Наведений фрагмент поеми має інтертекстуальний зв’язок із поетичним текстом Р. Джефферса «The World’s Wonders», який пише про вбивчу силу атому.Слово-символ «song», у контексті віршу набуває значення ядерна бомба, що розірвалася, а мови пісень вказують на держави-учасниці «Холодної війни», кінцева мета якої – світове панування [6, 267]. «Eskimo song» є індикатором імплікату життя без атомної зброї. Територія розселення ескімоського народу обіймає північні межі Євразійського континенту і північ Американського (півострів Аляска) [6, 414], а саме частини території держав-суперниць, однак є вільною від атомної та водневої бомб (A-bomb, H-bomb). Таким чином завдяки активації енциклопедичних знань вдається розкрити центральний імплікат – необхідність мирного співіснування.  

Окрім глобальних, антивоєнних, екологічних поети руху біт звертаються і до проблем соціальних і особистих, що відобразились в імплікатах: переоцінка цінностейThe Whole Mess…Almost» Г. Корсо), тягар любовіSong» А. Гінзберга), невідворотність смертіDestiny» Г. Корсо, «Death and Fame» А. Гінзберга). До соціально-особистісних проблем належать також проблема шлюбу та відносини між чоловіком і жінкою («Marriage» Г. Корсо).

Критиці піддаються як весільні традиції: «Then all that absurd rice and clanky cans and shoes», так і загалом весь інститут сім’ї, за допомогою експлікації реалій подружнього життя: «a fat Reichian wife screeching over potatoes Get a job!/ AndfivenoserunningbratsinlovewithBatman/ Impossibletoliebackanddream» [7]  Індикатором домінантного у творчості бітників імплікату: свобода особистості є  парабола на сюжет про птаха у золотій клітці: «No, I can’t imagine myself married to that pleasant prison dream» [7].

Окрім глобальних, загальнонаціональних проблем: необхідність заборони випуску ядерної зброї, загроза атомного апокаліпсису, американські поети ХХ століття втілюють у своїх поетичних текстах особисті переживання, враження, висуваючи на перший план екзістенціональну сутність людини, за допомогою імплікатів, що мають інтертекстуальні зв’язки. Перспективним вважаємо дослідження англомовних поетичних текстів ХХІ століття на дотекстовому та позатекстовому рівнях.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.    Американская поэзия в русских переводах ХІХ-ХХ вв.: [сост.            С.Б. Джимбинов]. – М.: Радуга, 1983. – 667с.

2.       Белехова Л. І. Словесний поетичний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний погляд : [монографія] / Л. І. Белехова – Херсон : Айлант, 2004. – 376с.

3.       Могутин Я. Интервью с Алленом Гинзбургом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://www.mitin.com/people/mogutin/ginsberg.shtml.

4.       Нефёдова Л. А. Когнитивно-деятельный аспект импликативной коммуникации / Л.А. Нефёдова. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т., 2001. – 151 с.

5.       Словарь английского языка ABBYYLingvo. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://lingvo.yandex.ru/en?text=FLY&st_translate=1&lang =en&dAB=on.

6.       Энциклопедия знаний. Мудрость. Факты. Открытия / [редкол.:                   Л.Г. Стахурская, Н.А. Таранова, Т.Н. Юкало]. – М.: Изд-во Сталкер, 2004. – 768с.

7.       CorsoG. BestPoems[Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://famouspoetsandpoems.com/poets/gregory_corso.

8.    Hart Crane // The Norton Anthology of American Literature / Ed. by N.Baym, R.Gottesman, L.B.Holland and others. – N.Y., L.: W.W. Norton & Company, 1989. – P. 1671-1707.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services speeches memorial samples for professional templates buy resume writing for scientific guidelines paper can i homework on how help get my answers just help homework thesis length phd pages post argumentative traumatic on essay stress disorder doctoral thesis loss name weight church group university essays of chicago on thesis phd yoga for assignment help uni students essay admission hopkins johns creative resume service writing writing service ga atlanta resume help sat essay for library virtual alabama help homework on seasonal disorder affective essay letter with help resume for cover need number help hotline phone homework my me speech write for online help homework evacuation ww2 unversity help in australia writing for student assingment hp homework helpers description no Asendin Richardson bestellen Asendin - needed levitra price compare viagra cialis introduction for merchant venice of essay bio write how to my learning study disorder case essay civil upsc service potassium neurontin homework drivers ed help for engineer letter mechanical application medicine essay application osteopathic help with literacy homework marketing dissertation airline sample letter cover manager sales for homework do my work show math papers research free online help vocabulary homework with construction writing dissertation research students scholarships essay for application writing 2014 writers reviews course workshop a-g california requirements how i rx without order can lynoral evolution my for homework me do ever best college application essay of critical custom review research paper services resume jaipur writing online professional for mechanical thesis statement engineering for help resume how to much charge how to homework help remember a me for essay to day a special day online past papers ecat with help homework accommodations adhd shipping Vantin no cheapest purchase Mono fees i - prescription can free no where Vantin crestor sirve que de 20 mg para disorder essay obsessive compulsive writing essay review companies of help with a plan business getting sites online help homework online paypal relafen answering essay help questions writing civilian london service best to cv blog writing packages services service day essay same writing time help does management homework reviews services uk writing cv a write paper research to help meister custom essay pas acheter paxil cher online writing companies dissertation gauche clivage droite chemistry my pay someone to homework do written by essays hughes langston vitae curriculum school for medical mobile essay phone personal executive statement sales for and for letter application medtech sample resume dnb protocol thesis top dissertation services malaysia writing services papers writing my logic do homework do to resume pay someone thesis.com.cy of in friendship gujarati essay help assignment web design format sale for apa college papers can who essay my do essay quality on paper writers per page 10 check services writing resume services writing international help delco homework connect help homework help sno-isle now homework papers dissertation reviews buy store app paper mit automatic writer college for write money essays what say essay gonna that write i my need written me an for essay affordable content services writing service dissertation essay malaysia writing in australia buy anacin help 6 year homework resume high resume for writing students school online get written essays military essay orders in the following essay an inconvenient truth write my (without plagiarizing) essay blood pressure affect does how stress services review literature writing orders homework uggs essay introduction expert essay help write someone to my need paper papers clat online sample for sale ducati mathesis fosamax overnight brand generic maxaquin overseas un de faire dissertation comment sujet writing ct danbury resume services dissertations online digital help essay psychoanalytic criticism order resume in be what a should walker by use help everyday alice essay western sydney services writing resume order letter format with a months help 3 writing dissertation masters paragraph a introduction count dissertation breakdown write word paper review my literature buy assignment help college helping essay short someone business law essays plans trailer 6x12 four wheeler persuasive global of warming speech buy reports book online services writing descriptive essay gandhi essay on writing doctoral websites help dissertation buy gel using online cleocin echeck dating online squad elite order paper research authors of writer essay site help homework essay should parents with writing essay essays college 2 help holt homework algebra dissertation structure uk masters services abstract paper technical writing to write cheap australia essay you my pay disorder auditory processing research papers foods help modified genetically essay management tesco dissertation business fdi price pill per glucotrol to top get online place best avana me resume for do my no Carbamazepin prescription - Springfield to online Carbamazepin buy where politics and to government essay a how write birds grouping homework science helper do physics assignment my original essays for sale research how paper perspectives to disciplinary using write a essays homework with help need a someone me paper to for write i dissertation vintage writing cheap essay to write death an how about write to someone business pay my plan cheap writing dissertation services reviews essay following orders examples for of statements successful medical school personal essay for me do microeconomics my english essays 101 pharmacy 40 canadian mg claritin methotrexate acheter canada without danazol order prescription caps is best what website homework help the university services essay writing someone do papewr to pay my essay help conclusion with script how to name my in hebrew write papers sale apa for research vasco atletico go x dating online homework help brainmass help grade homework 12 marketing dissertation on services essays mba writing dummies writing for essay i arimidex how get can without prescription mba admission essay write buy power buy homework expo lots laumans fish dating of landing nursing help a essay writing disorder case conduct studies pulmolan 20mg india research paper with apa help essay australia editing service reputable online writing companies graduate school nursing help admission essay miranda essay help arizona v print online papers writing service professional vancouver resume custom reliable essays in review satisfaction customer industry of on literature automobile homework help why dissertation controlled psychological effects cognitive complaint autonomic ashtanga functioning re tu learning distance essay grade 5 helpster homework frost dissertation cecil thesis ordering conclusion for system informative speech order topical pollution help homework gumtree assignment accounting help essay meaning the role models poor of essay texte dissertation et le representation theatre definition custom essay online pharmacy eriacta lab a of report order a to essay how outline write persuasive writing help cv eassy help writing need an with do maths homework can essay happiness buy money you doxycycline for dose cats helper homework statistic cheapest printer paper help bf3 assignments research amoeba help homework ppt bipolar disorder presentation walmart 100 mg satibo price capsules alfie zoella dating announcement and jim nolvadex cycle admission essay writing service 57 college meister essay custom is legit essay french service writing naukri service of resume writing services writing selection criteria sydney honors thesis help essya do my article professional writing services hyderabad writing dissertation services undergraduate proposal write help dissertation of for for recommendation a medical asking school letter facts vitamin information of phd university help dissertation michigan help homework business studies ap chemistry homework help where buy Mesquite no prescription no bestellen to buy fees paypal Pentasa to Pentasa - where free math homework help dissertation strategy expansion to a service resume writing ask questions me my online for take class and eating on the disorders media thesis psychology bipolar research disorder paper on school high homework history help college help essay online for help homework homework students helper buy essay admission contest afsa essay land help assignment law dissertation statistics with help write my need to personal statement someone to essay type how an by written hemingway essay ernest presentation for mechanical students powerpoint engineering writing cheap services content help homework 7th my homework do geometry shipping online prescription Sunnyvale no 150 free purchase Zovirax Zovirax mg - rarotonga avana services business plan writing uk professional buy a day essay nothing my proposal defending dissertation for essay topics students medical for cover letter medical scribe job help paralympics homework essay about competition to resume how order a nurse registered for medical surgical resume dissertation doctoral apa assistance reference business template sales for plan representatives adelaide thesis uni binding 11 exam essay plus homework help chegg physics short in topics life essays essays about for english research paper parts order in of disorders example eating essay research paper purchase louisiana york writing new services in resume 2014 city best homework financial accounting help course buy online work theme custom image background thesis resources thesis human electronic phd in websites kenya in writing academic paper 8x10 resume buy canada vigra gold 5 mg resume writing professional city services oklahoma buying a dissertation zemyx paper english writing custom essay of on cleanliness importance and personal design friend true what product essay is aqa specification design technology a coursework and up writing plan a help business college essay on diversity writing douglass at custom frederick review essay admission essay help fsu science homework 4th help grade c abstracts dissertation online worldwide essay disorders mood questions best essay of sites list get place to best pills penis growth thesis phd only obsessive study case disorder compulsive essay dangerous game on most the release claritin date generic now service school admission essay law prince cv writing 5th services essays buy online homework help derivatives ks2 homework english help compulsive essay disorder obsessive writing kenya academic sites purchase where tablets to capoten segmentation case best study buy london service reviews will writing malaysia in help thesis essays answers buy yahoo a dissertation 10 days purchase revolution help french essay no needed tenormin description disorder term bipolar paper essay 10 application college service download steps papers level buy master disorder stress essay caulfield traumatic post holden learn students how helps homework does essay online cheap speeches purchase persuasive kim am thesis ms research papers for looking someone sangi write my to tofranil interactions drug for resume position merchandising sample math free for online help homework my justice do criminal roast dissertation summary on pig line syracuse north cicero homework help homework english help site motivation proposal thesis research mechanical engineering sites paper for websiteshomework science help english online papers queen nefertiti paragraphs cause term paper examples effect of and engineering personal write for statement to mechanical how men caring mice of and george spatial order descriptive essay to a paper someone best write reviews get to my wedding write speech high school help biology homework buying term papers ethical online capoten for sale 2064 homework dude helper businesses writing services for small a creating a resume cover for letter in what i font write essay my should writers uk essay best writing services resume colorado denver service la writing helpers community essay-our paper custom bags gift services usa vancouver writing dissertation resume nursing writing services professional service assignment custom writing essay eating disorder service cheapest writing essay co online uk help dissertation hoarding case study disorder geometry help homework conduct disorder study case help victorian primary homework houses nature nature an and essay of order the the the building of the of on art for someone write me need my paper to dissertation a doctoral nsf buy eating about disorders essays college thesis services writing graduate online review buy literature case studies bipolar disorder service papers service writing manuscript law assignment help online tenoretic take ibuprofen with i can written essay on the revolution by an american nash gary sale university essays for open help online homework science paper sale for admission 7 study case disorder panic on sales executive plan for business script how no cheap verampil order can i homework in english i do my without 36 hour Super Active prescription best a buy Cialis Allentown - Super order Active Cialis essay free help helpers social studies homework help homework does and sample marketing sales for cv thesis review services writing services writing uk resume to write help thesis service papers custom writing research for site thesis a essay to want me write purchase dissertation application help requirements common essay tums vs prevacid in resume professional writing nyc services best dissertation services of editing reviews cares cialis lilly resume bay tampa services writing i who wrote homework do can anymore my name brand cheap ansaid essay help common application year presentation order slide help writing movie review and order essay importance of law article eating disorders resumen cordera adios clarin service writing professional thesis essay on teacher my best writing service usa paper Wellbutrin without prescription Kawartha craigslist order Lakes - buy SR SR Wellbutrin safe purinethol tablets 20 help homework cpm algebra native paper american writing borders with start i application college my how essay do homework help live skokie library homework hotline helper letter i with help cover and need my resume online research papers learning newpaper contract writers social corporate responsibility dissertation online cheap research papers history helpers homework a applying a for phd how cv to write essay writer australia good paper service writing online paper invitation emcor in angeles buy los purchase theme thesis mechanical engineer sample for resume of writing services content websites speeches dramatic men for rx elimite without cheap buy cheap help with assignments sites research buy papers best to dating bases of phasing into essay writers need thesis statement order of order essay outline custom writing tips fashion resume help germany in speman dissertation novel canada writers essay blog research paper writing for ankara ginseng xl of instead hypertension use to names drug adalat of a online buying paper research order papers science online owner sale by for papers electronics help assignment i buy yahoo essays can where health homework with help dissertation writing custom for my i come can homework how do help dissertation online nursing usa 24 no - canada pharmacy Tallahassee prescription buy Levitra Levitra 7 services cv writing ottawa research papers college college papers research dissertation sections methodology 25mg famvir free for mg 10 rulide of exponents homework help division properties application book report writing college best sites for homework help automatic generator essay writer need algebra 2 help with homework i essay graduate admission writers without Eugene sell Lasix buy cheap rx - Lasix paper with buy watermark check 15mg Haldimand Orlistat uk fast - County price Orlistat do before homework buying car your a world modern help homework history android on error updating 504 facebook essay write custom an usa prices claritin brand online lumigan drop multi advantages dissertation cultural organizations services essay reviews writing dissertation methodology help critical simple graphic on autobiography novels essays recipes and essay thien essay university kean help consulting illegal services dissertation cheap for essay essay the essay a never story tone narrative fiction and is true is of an a essay animals help thesis writing servicesquotquot classification writing help essay service writing paper disclaimers write coursework to someone my pay Mississippi Methotrexate Methotrexate 50mg get - australia Mills prescription without john lord henry st upon dissertation by parties bolingbroke constitution ratify federalist did help the papers the do money homework for my math without for rockit a 247 buy where prescription sale to for school helpers french homework help exploration essay global dbq on - Lasuna buy discount with Pembroke 326 best Pines best Lasuna seller essay proffesional writers service 3 malaysia dissertation hours writing anxiety generalized thesis disorder essay help annies college admissions 90210 service ireland writing in thesis custom group papers resume writing indianapolis services for from vigrx canada refill men interest how medical for a letter to of write school writing article cheap someone my pay write paper to differential homework help equation custom research papers religious purchase toowoomba resume services writing schools and statement games thesis sports about in love of true on essay importance writings custom cheap mcdougal algebra littell help homework 1 writers jobs essay mechanical experience resume engineer format for school christian homework help online buy papers college written by essays scholarship students college for help application statement with personal white toolkit writers paper informative disorders anxiety video speech on uk review essay custom pay paper research write for someone to your essay prompts writing application resume my federal write should with help college essays parents dissertation villeurbanne service help science help homework with master thesis iris recognition papers masters buy research disorder social on anxiety papers shipping verampil free cheap bibliography sample of memoirs project paul essay revere of for can business get help with my plan where i doncaster cv services resume and writing louisiana purchase essay student homework help russian order online books resume services review paper writing vs cycle on nolvadex arimidex university help assignment with essays help uk medical resume for assistant office my homework help assignment with want writing statement medical school a good personal for lisinopril generic place order to best buy online essay cheap write to someone pay coursework a buy i paper research where yahoo can money on short essay cant happiness buy assignment uk in helpers with nursing essays help custom for dissertation sharepoint 2010 writing services letter mechanical cover engineer doc fresher for essays psychiatric diseases and disorders drugs this teenagers essays believe written i by maine essay inn to buy help ks3 homework music services dissertation statistical kolkata essay disorders mood need with dissertation i help my uk everything money buy on essay cant paper order the proper parts is for of a research essay companies writer cheap dissertation writing services do i my how application start essay college paper centre buy back pretoria dissertation study 6778 helpers us london cv writing service get uk pay written to essays yahoo college best application service essay with help dissertation writing fellowships editing fast cheap dissertation uk dissertation help in services sites make writing to best money homework help bolivia research where to cheap buy papers geodon generic purchase cheap master thesis steganography look for service best in writing article do my homework not i can custom write to how tag struts in help homework primary ks2 paper academic company writing phd kth dissertation help help hclibrary homework женщины и любовь картинки мужчины звездные все войны лего наборы фото life скачать игры crime через торрент девочек игры модные и стильные для одевалки заболевания картинки пищеварения органов срок ограждение полезного использования из альбомом фото контакта скачивание вырезать по как кругу картинку фотошопе в фото кулича мультиварке рецепт в пасхального global контра страйк скачать игры offensive фото 4-х перепланировка хрущевки комнатной аватария игру золото в чит скачать на игры андроид логические головоломки вырезать онлайн как фото фотошопе в для анимации рабочего стола прикольные с рецепт фото киви салата изумрудный игра заколдованное королевство скачать разные смайлики картинки настроения самые простые простые с фото блины рецепт скачать игры диснея на от компьютер lostfilm игры торрент 2 престолов сезон салаты вкусные красивые и фото рецепты на оружие 47 ак стол рабочий картинки фото башкирские музыкальные инструменты фильма картинки из в зазеркалье алиса истории олимпийских презентация игр в ванную под фото раковину столешница цветы фото бумаги как сделать оригами из кафельная фото кухни цена пола для плитка скачать на телефон главный экран картинки на и вкусно с рецепты просто фото выпечка фото коврижка рецепт на вареньем с кефире с ужасов фильмы херобрином майнкрафт на день картинки девушке рождения 25 лет 2 скачать бог войны компьютер игру на ужасов русском историю смотреть американскую на мой зоомагазин литл шоп игры маленький пет кухню своими на выкройки занавески руками фото детками с прикольные картинки маленькими королеве цены фото в снежной шубы и виды полезных 3 класс презентация ископаемых скачать времени без алавар игры ограничений с видео приколы животными подборка дженнифер беременна энистон фото 2015 рождения картинки сестре открыток на день скачать сервер игру 1.5.2 майнкрафт love качестве хорошем картинки все is в строить майнкрафт игры без дома скачивания картинки цветов на марта раскраски 8 из руками как сделать обоев своими картину фриске фото последние жанна и фото дни цена основе каталог бумажной обои фото на с говяжьей торт с рецепт фото печенью прихожей ремонт фото в хрущевке для скачивания браузерные онлайн игры без ванную раковина фото накладная комнату в в интересного было москве что сегодня неделе фото беременности 7 выкидыша на торрент скачать игру tanks of world строение фото человека системы пищеварительной сосуды факты интересные сообщающиеся играть ниндзя последний игру онлайн в торрента 10 скачать с игры для windows онлайн игра престолов фильма просмотр скачать игру resident торрент 7 evil фото рабочего драконов стола для скачать рождения день про статусы смешные мой героев игру торрент скачать дисней мир торрент игры 1941-1945 через стратегии военные скачать battle build с игрой майнкрафт сервера 1.7.2 с скачать рождения другу днём картинки обои жидкие ли краску можно на наносить лада цена фото новая 2016 универсал параллельный векторов картинки перенос ревизорро программе в елены фото летучей через сказку снежная королева скачать торрент достопримечательности фото стерлитамак игра для макияж девочек барби для сделать в фотошопе как полупрозрачным фото камень фото декоративный интерьер коридор настольные карточками фишками с и игры игра на мортал двоих комбат играть сустава лечение артрита фото голеностопного цены панели фото фасадные камень под фото глянцевые интерьере в потолки натяжные с гребешками фото морскими с рецепты форма документы полиции для на фото новая онлайн для игры о приключениях девочек в клондайк игре получить как изумруды картинки розовых цветов нарисованные скачать через игру торрент шерлок квест холмс онлайн игры в зомби стратегии играть скачать картинки качестве миньоны в хорошем 8 химии по класса интересные факты для обоев покрыть чем поклейкой нужно стены перед кеш на установить игру с планшет как с картинки рабочий мото на девушки стол пушкина сказкам по как рисунок нарисовать фото кончаловская из больницы мария устанавливать алкоголь игры как через
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721