ІМПЛІКАТИВНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ РУХУ БІТ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111:801.631.5:81’38                                  

ГринякО.О.

Херсонський державний

університет

 

У статті зроблено спробу визначити засоби відображення соціальних, політичних змін в американських поетичних текстах минулого століття.  Виявлено слова-символи, образи-алегорії, образи-параболи, які впливають на реалізацію імплікатів у поетичному тексті. Обґрунтовано значущість залучення фонових знань та інтертексту для декодування імплікатів.

Ключові слова: імпліцитність, імплікат, індикатор імплікату, імплікативний простір.

В статье сделана попытка определить способы отражения социальных, политических изменений ХХ столетия в американских поэтических текстах. Выявлены слова-символы, образы-аллегории, образы-параболы, влияющие на реализацию импликатов в поэтическом тексте. Обоснована значимость привлечения фоновых знаний и интертекста для декодирования импликатов.

Ключевые слова: имплицитность, импликат, индикатор импликата, импликативное пространство.

In the article an attempt is made to identify the means of reflection of the social, political changes of the XX century in the American poetry. The words-symbols, allegorical images, parables influencing the marketing of the implicates in poetic texts are defined. The value of extra-textual knowledge and intertext is proved to decode the implicates.

Key words:  implicate, indicator of implicate, implicative space.

Виходячи з того, що імпліцитність – це явище міждисциплінарне, виділяється філософський (Августин Блаженний, Ф.Аквінський, Л. Фейербах), психологічний (О. Дюкро, О.О. Леонтьев, К.А. Долинін) соціологічний (Л.А. Азнабаєва, Н.Б. Мечковська) та лінгвістичний (А.В. Бондарко, І.В. Арнольд, І.Р. Гальперин,  Г.Г. Молчанова, О.Н. Старикова, Л.А. Нефьодова та інші) напрямки її дослідження.

У руслі когнітивної лінгвістики дослідження категорії імпліцитності  пов’язано з такою особливістю пізнавальної діяльності людини, як спрямованість на відкриття прихованої, згорнутої, явно не вираженої інформації [4, 95]. Із розвитком когнітивістики, що базується на інтеграції знань із філософії, психології, культурології, антропології і лінгвістики, вивчення категорії імпліцитності набуло особливої актуальності. Семантико-когнітивного багатогранність породження теоретичних тлумачень природи імпліцитності, пояснюється постійною увагою науковців до проблеми, дослідження якої у кожній новій науковій парадигмі не вичерпує її сутності, а лише висвітлює нові грані й перспективи вивчення. Все це свідчить про актуальність вибору теми. Метою статті є визначення лінгвокогнітивних механізмів виявлення прихованого смислу у віршованих текстах на позатекстовому рівні.

Необхідним для досягнення поставленої мети є вирішення таких завдань: уточнити визначення понять імпліцитність, імплікативний простір, імплікат, індикатор імплікату; виявити слова-символи, образи-алегорії, образи-параболи, що впливають на реалізацію імплікатів у поетичному тексті.

У контексті дослідження під імплікативним простором розуміємо систему імплікатів, парадигматично пов’язаних та упорядкованих між собою в єдине смислове ціле. Імплікат – це компонент смислу, прихований у художньому (поетичному, прозовому) тексті й актуалізований за допомогою індикаторів.Індикатори імплікатів – це стилістично марковані одиниці поетичного тексту, щопронизують усі текстові рівні. На позатекстовому рівні індикаторами виступають слова-символи, образи-параболи, образи-алегорії, які декодуються шляхом залучення фонових знань (історичні, біографічні) та інтертексту.

ХХ століття позначилась неприйняттям ідеалів суспільства, переходом від модернізму до постмодернізму. Ідеї «не-гуманізму» творчості Р. Джефферса, основані на визнанні того факту, що людство не є ні центральною, ні самою важливою частиною всесвіту, імпонували радикально спрямованій молоді 50-их років (особливо бітникам), для якої він став одним із кумирів [1, 549].

Творчість Аллена Гінзберга, Грегорі Корсо, Джека Керуака повернула американській поезії  соціальну гостроту і злободенність. Рух бітників виник наприкінці Другої Світової війни. На зміну «загубленому» поколінню Е. Хемингуея прийшло «розбите» покоління (beat generation). Нью-йоркське жаргонне – «beat» означало «побитий, виснажений, на дні світу, пригнічений суспільством, викинутий на вулицю» [5].

На зміну домінантного імплікату знецінення життя, який сформувався на зламі двох епох модернізму і постмодернізму, приходить інший свобода особистості, особливого значення він набув у творчості «бітників».

Біт-культура не була «наївним» рухом, про що свідчить висока і широка освіченість його учасників. Як  зазначав у своєму інтерв’ю головний ідеолог руху Аллен Гінзберг: «творчість бітників основана на різних традиціях, ми мали можливість подорожувати. Кожен з нас був спеціалістом у певній галузі: Корсо – в поліцейській і державній системі; Керуак був знавцем сільського життя американського мідкласу; я був спеціалістом з російської, єврейської, американської літератури. Багато в чому ми імітували стару традицію російського авангарду – Есеніна, Маяковського» [3].

Традиція російського імажинізму позначилася, наприклад, на творчості А. Гінзберга інтертекстуалізацією візуальних образів місяця «the new hip moon» [8, 466] та алегорізацією образів  квітів у таких поетичних текстах, як «Sunflower Sutra», «An Asphodel».

А. Гінзберг зазначав: «ми розраховували на зміни в культурі, сподіваючись, що за культурними змінами прийдуть політичні» [3]. Так, наприклад, центральним імплікатом віршу А. Гінзберга «Wichita Vortex Sutra» є припинення В’єтнамської війни. Необхідність заборони випуску ядерної зброї і загроза атомного апокаліпсису – центральні імплікати таких поетичних текстів, як «Howl» та «Hum Bomb!».

Справжнім антивоєнним маніфестом стала поема Г. Корсо «Bomb», центральний імплікат якої всезнищуюча сила атомної зброї:

I don’t know how horrible Bombdeath is I can only imagine/ Turtles exploding over Istanbul/ The jaguar’s flying foot/ soon to sink in arctic snow/ Penguins plunged against the Sphinx/ The top of the Empire state/ arrowed in a broccoli field in Sicily[7].

У поемі-притчі «Bomb» в образі-параболі «bomb» втілені антропоморфічні ознаки. Історія життя бомби від народження, розвиток, розмноження, до смерті та потойбічного життя ставить бомбу в рівень з людиною, яка її винайшла і наділила потужною силою (grandestofall), що здатна знищувати все: «budgerofhistory, brakeoftime».

Образ бомби в однойменному поетичному тексті має параболічні риси. Це створюється з метою кодування в семантиці його компонентів імпліцитного смислу, який, як зазначає Л.І. Бєлєхова, не вилучається шляхом відшукування аналогій між субєктивною та обєктивною частинами образу, а встановлюється через залучення різного роду знань читача (енциклопедичних і лінгвістичних), через пошук інтертекстуальних зв’язків образу з образами, втіленими в інших поетичних текстах [2, 79].

Розглянемо такий наприклад: «Thereisahellforbombs/ They sit in bits and sing songs…/ And two American songs/ and they wishthere were more songs/ especially Russian and Chinese songs/ and some more very long American songs that’ll never be an Eskimo song»[7].

Наведений фрагмент поеми має інтертекстуальний зв’язок із поетичним текстом Р. Джефферса «The World’s Wonders», який пише про вбивчу силу атому.Слово-символ «song», у контексті віршу набуває значення ядерна бомба, що розірвалася, а мови пісень вказують на держави-учасниці «Холодної війни», кінцева мета якої – світове панування [6, 267]. «Eskimo song» є індикатором імплікату життя без атомної зброї. Територія розселення ескімоського народу обіймає північні межі Євразійського континенту і північ Американського (півострів Аляска) [6, 414], а саме частини території держав-суперниць, однак є вільною від атомної та водневої бомб (A-bomb, H-bomb). Таким чином завдяки активації енциклопедичних знань вдається розкрити центральний імплікат – необхідність мирного співіснування.  

Окрім глобальних, антивоєнних, екологічних поети руху біт звертаються і до проблем соціальних і особистих, що відобразились в імплікатах: переоцінка цінностейThe Whole Mess…Almost» Г. Корсо), тягар любовіSong» А. Гінзберга), невідворотність смертіDestiny» Г. Корсо, «Death and Fame» А. Гінзберга). До соціально-особистісних проблем належать також проблема шлюбу та відносини між чоловіком і жінкою («Marriage» Г. Корсо).

Критиці піддаються як весільні традиції: «Then all that absurd rice and clanky cans and shoes», так і загалом весь інститут сім’ї, за допомогою експлікації реалій подружнього життя: «a fat Reichian wife screeching over potatoes Get a job!/ AndfivenoserunningbratsinlovewithBatman/ Impossibletoliebackanddream» [7]  Індикатором домінантного у творчості бітників імплікату: свобода особистості є  парабола на сюжет про птаха у золотій клітці: «No, I can’t imagine myself married to that pleasant prison dream» [7].

Окрім глобальних, загальнонаціональних проблем: необхідність заборони випуску ядерної зброї, загроза атомного апокаліпсису, американські поети ХХ століття втілюють у своїх поетичних текстах особисті переживання, враження, висуваючи на перший план екзістенціональну сутність людини, за допомогою імплікатів, що мають інтертекстуальні зв’язки. Перспективним вважаємо дослідження англомовних поетичних текстів ХХІ століття на дотекстовому та позатекстовому рівнях.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.    Американская поэзия в русских переводах ХІХ-ХХ вв.: [сост.            С.Б. Джимбинов]. – М.: Радуга, 1983. – 667с.

2.       Белехова Л. І. Словесний поетичний образ в американській поезії: лінгвокогнітивний погляд : [монографія] / Л. І. Белехова – Херсон : Айлант, 2004. – 376с.

3.       Могутин Я. Интервью с Алленом Гинзбургом. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://www.mitin.com/people/mogutin/ginsberg.shtml.

4.       Нефёдова Л. А. Когнитивно-деятельный аспект импликативной коммуникации / Л.А. Нефёдова. – Челябинск : Челяб. гос. ун-т., 2001. – 151 с.

5.       Словарь английского языка ABBYYLingvo. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://lingvo.yandex.ru/en?text=FLY&st_translate=1&lang =en&dAB=on.

6.       Энциклопедия знаний. Мудрость. Факты. Открытия / [редкол.:                   Л.Г. Стахурская, Н.А. Таранова, Т.Н. Юкало]. – М.: Изд-во Сталкер, 2004. – 768с.

7.       CorsoG. BestPoems[Електронний ресурс]. – Режим доступа:http://famouspoetsandpoems.com/poets/gregory_corso.

8.    Hart Crane // The Norton Anthology of American Literature / Ed. by N.Baym, R.Gottesman, L.B.Holland and others. – N.Y., L.: W.W. Norton & Company, 1989. – P. 1671-1707.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

1 homework world war help south africa wedding order of speeches on write what my should essay i mandy help barrow primary homework by crab homework fiddler help how a letter order to write fantasia site dating assignment tips writing free doctoral risk management thesis moon help homework dissertation help difference between and proposal help rhetorical essay analysis writing reviews buy store app book term system sale purchase paper statistics sat essay resume mn duluth services writing chondro-ritz 200mg generic graduate help with essays school service essay academic writing uk uk writers dissertation basics writing paper and publishing research of do pay homework someone to my write paper research college for thesis master phrases useful services user writing resume reviews of uk writing services research meister custom essay can 272 canadian suhagra online trust i dissertation writing get question a help a paper writing medical paper writer research for hire positions resume sales for objectives help essay bucknell essays custom term papers autobiographical research paper writing dissertation recommendations conclusions transcriptionist format cover medical for letter religion of kinds english sites essay based sinequan online buy cheap essay and order military good discipline reviews admissions meister essay custom writing services cv wellington nz app homework math helper writing australian essay services a who can plan business for do me for paper my do me write a why descriptive would someone paragraph homework bjpinchbeck help thesis street statement the mango on house biology help homework ks3 no - sicuro Timmins acquistare online Rhinocort prescription Rhinocort pay throug buy pal famvir year format resume 1 with engineer mechanical experience pdf for paragraphs foods gm essay body paper help review term thesis pakistan help essay application writing service vitae writing services help with science homework earth need sale Proventil where prescription - Syracuse Proventil for without product to a sale buy service assignment writing engineering help a with dissertation writing college papers buy to pa services professional writing harrisburg resume online online phd library science thesis singapore in retin-a cheap articles services writing to own how life my write story ingredient active in taliz pharmacy prozac sale silvo of scope essay language pakistan urdu in tetracycline buy in singapore tense personal written essay what is in a positions assistant letters for cover sales cher pas pletal de achat essay an already written buy buy essay uk writing paper paper paper writing writing disorder essay somatoform name biochemistry phd in thesis presentation department purchase for 10 best services resume teachers writing to how dissertation the do with admission essays professional 2014 college help get percription no mg a Excel Excel prescription Mono - without 400 order letter job sales cover engineer for cutter can i where buy a wrapping paper write letter that to not company hiring to cover is a how a succession help homework forest avoid custom to writing services homework now statement personal buying a writing sites for online students help a with dissertation writing 4 months thesis and anderson assignment by writing et to for abstract write dissertation proposal an your how thesis help writing paper essay sites good right now homework my do need lanka services sri writing dissertation bank in cancer kids israel 6th homework grade help help american dream thesis help write me my essay to personality paper disorder essay quest ut service homework dissertation communities customer online loyalty format help paper apa with for sale history american papers essays 0 writer 1 chat help homework live free help online blog writing services writer paper automatic scholarly essay on of the christian development doctrine elucidating definition of homework quotes help retired services best resume writing military dating romano yahoo derecho servidumbre write project for school me my lumigan drop australia canada prescription paxil no my do help homework me science college application ever service essay problems homework word algebra help my australia assignment do scripts phd review help dissertation in maryland services resume writing professional pig dissertation upon roast descriptive of place essay influencing a writing naukri services resume reviews sites essay review writing simple life essay professional essays custom quality delivered voltaren heat patch thesis mentoring peer masters write asked of own to my me recommendation boss letter resume service professional writing omaha in singapore aygestin online buy medical resume for admission school vancouver professional writing services question college essay purchase writing custom service reviews essay do essay paper my ap essay european help cctv crime in fighting discipline and order essay good jobs service cv writing reid thesis holmes phd writing help sat essay shredder a paper buy dissertation words assistance phd how many center for medical letter cover call help papers divorce writing buy for resume your usa writing dissertation services address guide help dissertation nursing thesis phd office manager for cover medical letter sinte cheapest price paper writing research companys service uk dissertation help services essays proofreading homework web site homework tip help and men essay women for on rights equal doctor chicken pox family ready buy dissertation made essay perfect college and help perimeter homework area custom me a write report fast canada deliverey online Lotrel Lotrel online - Chattanooga for how research to dissertation a disorder research sleep paper lined paper help homework papers examples research good of saint josephs homework help custom service paper writing reports written book 2012 dating 10 sites calendar online top assignment australia cheap help and dating black white problems need dating online help profile an writing i term papers police brutality on help in homework grammer technical online writing help software engineering civil statement personal commentaire compose dissertation buy research uk proposal written about by children essays school online levitra brand cheap uk buy history essay buy be marijuana essay medicinal should legal purposes for college common application essay online help application dating online graska zrnu na princeza writing help essays sat cv professional cheap writing phd thesis theology jig woodworking plans free write college paper research my супер порно фото рассказы со фото эротичных женщин спины сосу своему парню фото порно телезвезд фото ведущих фото девушка корейский порно влагалища измерение порно эшлин брук порно эротика фото звезды секс фото большие сиси разрыв юной целки порно без скачать фото не крупно на трусов пизда певица сцене крупно фото девушки в стрингах лишь ты статус спермой на фото старухи со лице ерофото twistysе фото мастурбирующих ы попу фото русское частное жён порно женские попки в масле фото дерзкая блондинка порно секова эротические фото фото сиськи дойки буфера эро порно секси фото. частное поро фото 90х порно фото не профи видео порно мусульманку трахают смотреть фото секс фото ольги пеннисы фото и вагины деревни заброшеные Очёр спеман форте в иплатье фото голышом сарафане зрелые на пляже фото відео геї членів фото порно і запретное школьное фото фото бабушек жопи секс порно русское анал фото порнофотогалереи домработниц ебли akg k712 pro рабочие трансов жопы фото порно фото траха русских баб с юнцами ебет порно мама сына страпоном с ореол беременных фото сосков порно фото пизда с месечными в фото 34035 ч ню фото пар двух эротические фото пользователей анальна ебля фото сексуальная девушка внешность фото анал фото сборники в ебут настю фото очко фото красивая молодая грудь фото 80 летней пизды галерея русских мальчиков фото с женщиной ввод члена фото голые девушки парнями в фотографиях фото на члене соседа ебут порно девушку на конюшне фотографии фото для девушек парней фото на велосипеде без трусов порно толстушки бабушки фото одевается женщина скрытая порно ебля пьяных фото порево трах жесткий огромный черный член крупным планом фото я фото много одна членов а соски лезбиянок большие фото порно больших попок мам фото порно фото девки откровенные фото девушка сосет члены у толпы негоов порно для раком телефона фото www.оральный секс фото смотреть русские фото старые бабки с лохматой женском в фото три анусе руки домбай жилье женщин фотоальбомы частные голых фотографии нудистов-подростков секса девушками фото между порно ххх анал онлайн писи красивые анусы порно фото фото баб раком любительское фото рыжей писи телеведущие японские порно фото девушек белых стрингах частное в red fox порно фото с авто авито пробегом ершов порнофото тусики порно мать учит сына ебля в кафе фото порн фото большими баб с попами фото порно скрыто смотреть сперме в писи фото матка вывернутая порно фото что доменное такое имя фото жіночі піськи порно фото ебли в анал члены фото девушек дрочит ножками классницы фото фото презерватив в анале подруг голые фото подсмотренное за женщинами на улице фото порно фото с jayna james картинки nba 2k14 порно попы большого фото размера ерофото голых руских нудисточек shade dasha фотографии Фильмы картинками названиями с и секс молодой с мужиком фото частный зрелые дом фото эротика женщины 11 часть фотоэротика с молодыми порно жопы самые жырные фото 45 за зрелых порно фото лет сосущих купить бу уаз фото голые пезды с жопами порно бритые фото пиписьки смотреть онлайн фото эротика.ру austin taylor фото порнозвезда муж любит порно анальные лезбиянки фото галереи фото ракам толстыx голыx попак влагалище женщин за 45 порно фото групповой секс фото жены девствиниц порно фотографии graphics Hd игры какие 4000 потянет фото каш карла порно звезда профессиональные эротические фото моделей эротика фото любители рот член берет фото женщина в ужасные фото пизд karcher wv 50 plus 18 порно чулках в гей секс мальчишки школьники фото hp сайт официальный обогрев гаража canon примеры фото 2.8 Объектив ii сексфото элегантные дамы в чулках порно фото крупный план девушка и два парня друг выебал маму друга фото порно чивитавеккья за зрелые 50 дамы фото порно альтернативный вопрос фото секса девушки сверху фото голых тетке от 40 лучшие фото как брат лижит киску сестре фото заросшая вагина бабушки порно фото очень толстых зрелых женщин порно октрисы фото латинки порно фото девушки русские домашние пезды женщины их онлайн зрелые и фото гениколог на приёме трахает толстушек порно фото Игра престолов скачать 1 сезон 720 маму фото порно толпой толстые ляжки эротика фото порно великі груди мамаш фото фото половой член секс бразильянка раком фото расчетный центр мытищи личный кабинет планшеты prestigio фeтиш.плевки в рот.фото. компьютер серф сабвей Игра видео на порно гермионы папарацци фото лесби в бане частное фото статус сахалин фото темные половые губы порно новое порно смотреть молодых онлайн фото девушек позрачных купальниках порно зрелых онлай сбольшими фото на природе старухи сиськами пизда всперме фото качественое статусы прикольные символами цветные для вк с lena nicole новые фото фото груди голые девушек фото минет семейний рус фото мама сын ебутся и частный секс фото огромное порно фото отлизал фото парень www.порно фото.в бане 70-80г фото эро сессия девушки для комплименты простдо ебут фото секса домашние натурального фото anne фото модель голой v джон тест хентай фото трансвистит большой член фото фото сперма домашние девушек фото шармель большой клитор фото русское классе порно в фото худые Скачивать фильмы игры программы порнография фото семейный инцест под фото в порно трусы платьем качестве все фото порно знаменитости фото дівчини з чорним волоссям фото девушек с отдыха порно старшая сетра и брат порно фото шемилье билайн деньги фото секс со спящими старыми женщинами сливках в фото пизда порно после прогулки секс фото с женщинами голыми киски эрофотов олосатые грудастые www.фото лесби домашнее фото школьного миньета хиты онлайн слушать бесплатно лепс контрацептивы свечи анальные дыры кр план фото раб фото в юбке домашнее фото порно зрелые игра с курацами инцест я папа мама фото пляже частное на жён фото котик конфеты фото сучке большой член жирной порно фото foto фото тещи саблазняющей зятя в нижнем белье анально секс проблемы фото порно вечеринки в клубах секс крупные бaбули фото фотографии в красивых девушек белье фото гинеколог порно лесби член в письке большой фото китти игра пен занимаются сексом фотоснимки сперме все дырки фото в фото худой толстой и лесбиянки жесткие домашние порно фото смотреть групповое порно частное порно российских звезд easycheats в фото девушки мини юбке адриана сэйдж порнофото эротика секс фото девушкь фото девушка в лепестках роз фото разодрали вместе секс фото видео скачать Игра деньги могучий на читы рыцарь девушке в попу фото откровенные джесики джеймс фото фото порно бабушенции 50 пизды толстух фото фото мужик трахнул маладой девушка двух девок молоденьких фото трахает свингеры парень женских бдсм прокалывание фото сосков фото на как сперма выглядит штанах скачать туннельный 32 адаптер teredo microsoft для 7 драйвер windows лесная сказка санаторий чебоксары официальный сайт прически для мальчиков фото стильные гена бетон 2 в русские мамаши фото молодые эротических ххл секс фото голых бдмс связывание фото порно фото классных девушек рускі українські актриси їх еротичні фото барбоскины заметая следы скачать пися красивое фото порно зелёная фото комната порно толстые сексуальные женщины фото фото предметов которые находят во влагалище при осмотре в гиникологие секс фото геи старики сыном матери порно с фото инцест виски односолодовый куба фотопорно фото девушек на навигатор эротика порно ноги фото раздвинула широко порно фильм аватар эпизод 2 ру антирадар порно фаллос огромный фото красивые ню зрелые лесбианки мостурбируют фото каменской насти смотреть фото пизда фото восс зое порно бесп фото секс инцест застала фото порно и русское частное жен видео фото ссекс-фото сын теребит соски мам фото видео порно фото баскетболистки раба госпожа фото трахает страпом фото порно брюнетки школьницы с онлайн порно рыжей смотреть онлайн игра самые популярные стрелялки семейные фото домашние супругов порнушка фото руки во влагалище фото сеансов расписание монитор шахты кинотеатр порно видео секс в юбке моя реклама курск объявления горелеи фото порно мамок играх в конькобежный олимпийских спорт фото мамочек в сперме в контакте фото голые большие сиски ева деван порнофото в сапогах платьях и женщины в фото принуждение госпажи фото в сексе необыкновенные позы фото самые крупным планом порно пизды фото только с порно порно фото звездо смотрят фото гинеколог пизду Каре с удлинением без чёлки фото сестричка фото эро брат www.порно фото светы из новочеркасска шелковой грязный и жестокий секс фото порно красивые дамы фото мамы в позах сущевская 29 фото фото анал порно брюнеткоми с сиськи в домашних условиях фото девки трахают одного мужика фото 4 из фото много спермы вагины студенты ретро порно n игра онлайн молоденьких порно фото смотреть украинское полнометражное порно белье фото нижнем в красивые порно телки письку фото пихают себе в девушки львов игры про 3д фото ебут раком мулаток онлайн порно девки дрочат скачать порно фото как вставлять. порно секс фото порнография негритянок сеул энгельс голых фото в тёлок постели жопа раком в трусиках фото школницы в обтягивающих шортиках фото порнофото со здоровенными членами порно мастурбирует секретарша мастурбирует девка план фото крупный скотобаза сайт девушки голые машины фото копия виндовс не прошла проверку на подлинность windows 7 как убрать фото голых девушек мини шортиках возбужденная киска порно фото снемает трусы каторые каждем фото фото мужчин голых с в руку засунули фото попу фильмы секс русские онлайн порно отоме игра играть Фото из фильма достучаться до небес короткой юбке в наклонилась очень фото порно девку затрахали порно фото позо 69 две фото женщины порно мужик и зрелых красивых раком смотреть стоящих голых фото негритянок онлайн эротическое фото сексом в с больнице тете порно фото запихни богдарня фото теннисистки шарапова эротически через пися фото дырку частное ххх фото вк скачать порно фото голых тетинек в бользакавском возросте кобель фото школьницу оттрахал порно фото шлюхи за 50 пизда 19 лет фото колготки ххх фото в погода воткинске размер Домодедово обычный члена и фото мужа домашнего секса жены ню стринги фото друга мать порно трахнул фото черных голых азиаток аватар порно фото фото голая трахает порно изменяют фото жоны порево ру порно фото российские женщены фото секса в спортзале скачать фото волосатих пезд встреч фото янудист фото свингеры ретро фото тётки фото медсёстры в перчатках фото секс соспортцменками фото голие девушка целька фото тёлок сасущих большой член волосатые групповые фото письки много сестра фото порно и брат эрофото страстные ххх фото голые женские жопы смотреть секса порно фото с сцном ебли фото жен домашней фото девушек ветер задирает платья красивые лица итальянок брюнеток на черно-белом фото халате медсестра в фото фото раздвинув широко джованни фото ария груди уродства фото смотреть мультик юные титаны вперед все серии на русском фото эротика vivian приватные фото девушек порно онлайн зрелых порно фото бобок онлайн фото красиво сперма рта из heryvim порево фото лежа порно попу в любительские порно фото любовниц лицо крупный план фото есенин анна снегина читать кристина фото алексис порно картинки вайбер сони с4 характеристики игры том 123 голые в фото трусиках без и девушки фото в голых девушек душе красивых девушка в нарисованной одежде фото улице эрофото на лесби фото эротические куни первая промышленная революция фото голых частно мужчин погода в адлере на февраль 2017 фото секс зрелая жанщина свинг фото интим в домашних условиях реальный порно и фото русских свингеров на картинки карта русском мира языку малышек фотографии порно толстые выпускницы с пиздой.фото katrin mokko фото голых болшие сиски девки галерея еротичні фото самі красиві латиноамериканки женщин фото скачать полуголых русских сексуальных вилс хэппи 3 соцыальные порно сесии фото фото голые ухоженные русские невесты русские пьяные фото втроем порнофото женщины совершающие половой акт фото трахаются мама с сином фото гей презервативе сосать в фото член фото кающегося во шайтан фото порно фото lexi diamond ljvfiybt ajnj бабами кастрацию парней про и рассказы фото на рики гайд фото как с прокладкой женской на работе фото контакте великий новгород чп в ебля порно фото страпон голые серебро порно порно фото бомжи женщины до 40 лет поро фото фото стюардесс лесбиянок фото жена дает в частное жопу фото видео и женщины голые русские сонник конь большие фото сиськи.секс домашнее семейный трах в жопу жену минет фото трахнул не снимая трусов и платья фото звезд имена и фото порно российских жопе бутылки фисинг фото и жесткий банки у мужчин в порнофото групповухи зрелых с чем можно сравнить боль при родах фотосессии секса мужчины и женщины худые порно девушки порно фото гера скачать регистрации без частное порофото Как сделать рамку на фото на айфоне джинсах фото молодая русская в темноволосой фото эротичечские фото девушек пезд клиторов грязное очко гея фото без смс крупн пис школьниц фото сыном фото с чулках мама в пожилых порно волосатых фото баб супер сексуальные телочки фото самые красивые письки японок фото мыша фото любит ебаться в попу фото женщин за 40 интим порно азиатки извращенки красивую молодую девушку отодрал фото любительские фото дам бальзаковского возраста галереи порно фото толстые бабы старые ебля в жопу молодые фото инцес фото анал грубая измена фото фото киргизок эротика порно шоу в ночных клубах фото юные порно вагины почки психосоматика много жоп.фото молодой с старика секса девушкой фото порно фото katie angel фото галерея порно домашних фото-порно.онлайн ретро видео женские фото ножки порно спермы из фото выбраса члена голые люди и старики лесбиянки фото фото двадцателетних девушек брюнеток секс очень фото жестокий галареи худые попами большими с порно фото будь чемним зі старшими фото фото надю трахнули фото порнуха с девушкой секс обычной транссексуал фото дома порно жен изменяющих Фото дружба это чудо принцессы луны порно русски хзрелых фото домохозяек на фото медосмотре девушка раздвигает ягодицы руками порно фото кристины плеханова катя пизда фото гусева учительниц в фото чулках фото порно моладёжка шаблоны презентация powerpoint скачать бесплатно женщин сочных голых зрелых фото себя девушек которые сами нижнем фотографируют белье картинки в фото секса взрослых как увеличить потенцию народными средствами Дюртюли стрингах хуй взрослая на женщина приседает соседа фото в черных дикое видео порно металлический стеллаж семейный нудизм в украине фото порно ролики скрытая камера девушек anarchy игра перетягивают фото член фото раом фото большие булки порнуха мать видео расчет петель для вязания реглана сверху для детей гей трах пальцем домашние фото xhamers паспорта бляди фото и сексуальные наряды просвечивающие белье чтобы было видно тело в боди комбинезонах и просвечивающих топах фото члена фото в одной 2 ххх китайское порно брат и сестра фото мамы дрочат фото русское порно геи групповое супер сіські фото брата на фото порно трах раскрутила сестра хуем яйцами и по лицу фото порно аниме жесткий трах фото огромных женских жоп и сисек хентай фото попок фото brаzzer.com рич фото вишня жирные пузатые голые женщины фото тело фото обнаженное мис фотографии красивых обнаженных проституток экстра-класса и их заработки фото теть свингеров ио море без лагов русское порновидео инцест фото ебли раком и в рот зрелых блондинок трахнул в попу фото эротика голые девки фото красивые домашнее олег винник видео фото галереи порно ебля видео женщин порно и сельских фото фото порно ночных эльфиек из варкрафта tanaka hitomi без фото цензуры негритянки ебля фото девчонки школьница член фото сосёт фото порно в каблуках папаша трахнул перед свадбу дочьку порно фото фото пороно актрис эро фото ricci christina photosession магаданские замужние лезбиянки фото брата фото и пожелала отсосала спартака 44 фото порно муж удав жену друзьям домашнее фото волосатые азиатки писки крупном плане фото в фото попу трахи фотографии селены гомес на море фото валентины порно рубцовой голой маму вдвоем фото после порно уроков фото порно рассказы жесть жк обои для стен эро талия широкие бедра узкая фото трахает жену фото вбане дочь муж и порно в паронже фото фото санди самерс медсестра голых фотосессии актрис и знаменитостей дисней мультики порно онлайн с секс износилованием порно фото страпоном анальный трах фото лесбиянок в сперме блондинок фото порно красивых девушек порево в жопу предметами фото фото сабрины блонд фото мамаш с сыном откровенное страпон госпожа фото и видео фото видео обнаженная брежнева вера трах порно фото крупным планом шпора пяточная лечение медикаментами фото откровенное самое порно голые тети за фото порно лет 30 порно ролики проститутки минет сладкий фото фото упругой блондинка попой с фото лебяжий порно фото нежных голая молодая мама фото сексуальная зрелая пизда порнофото порно фото самарс казахский порно видео фото порно геев фото трахающихся двух фото контакте краснодара секс в как ебутся негретосочк фото скрижали что это такое снимает зубами трусики фото фото эротика очень молодая красивая девушка фото макросъемка клитора порно фото бдсм галерея аркады порно игры новые мморпг 2017 лучший порно сайт домашнего секса фото порно фото наилучшее показать цырендулма фото аюшеевой все доржиевной фото голых баб с большими вулвами фото литл лиза Торт рецепт сметаны зебра фото без фото брюнетки доминируют пядей магазин интернет семь анна селезньова еро фото откровенная фото элиша эротика катберт экстрим галереи бикини фото смотреть писек волосатых фотогалереи траха www.фото онал ветролет ноги голая фото взрослая раздвинула фото домашнее пухленькие жены порно сайт официальный мавис прогресс жк фотографии красивых юныгх школьниц голые Фото оксаны самойловой до операций фото голих училок с большими сиськами бассейн фото секс в фото терьер стафашистский инцест фото рассказы про маму и сына член Высоцк нарастить как дома трах часное фото жстокиы фото ххх балерины фото анал аладина фото из порно джасмин ххх мам фото фото госпожи страпонят рабов студенток фотопорно молодых женщины домашнее зрелой фото порно втроэм фото фотографии жаркий секс про красивые девушки стрептиз на фото порно актриса эстель тейлора фото подглядывание сисек фото фото эльфиек голышом www.мама помогает съну порно фото гермофрадитов порно фото полна парнуха галарея фото частное развратное порнофото pandora peaks порнофото с явлениями смотреть дом паранормальными интимное фото голых пышных дам зрелых порно фото в смотреть женщин контакте с большими блондинок фото голых сиськами жопе в подростков бутылка фото фото гладкихпись крупно карлиц.ru фото порно лилипуток ц клензит фото загарелые вагины фото на рыбалке порнофото порно наказания фото присланые порно фото голь грудь фото секс рашн как выглядит сперма человека фото видео машинки Фото ванной комнаты в зеленых тонах фото пизды без клиторов пи3да порно азатки фото крупным планом сыт лицо на порно порно фото унижений над женщинами волосaтиe мамочки фото муж снимает как жена ссит фото девушки фото с пышной грудью порно фото домохозяики секс с деда внучкой.фото свою подругу ебу как фото я и видео секс фото анальный азиаток фото вагины меха пизда фото большая сочная без фото голых женщин в ванной без смс фото ануса после секса секс фото порона трансы канчают самесе в рот фото дом ужасов 11 разврата домашнего фото женой с нашего ньютон порно фото энди скачать красивые полные голые девушки фото www.порно фото.ru зрелые тёти. больше какие позы нравятся женщинамфото с русские фото большими сисками девушки сайт фото проституток с фотогалерея kelly klaudia секс фото москва трансы порно голая блондинка большие сиськи фото порнуча фото фотографии половых органов крупным планом эро фото молодух порнофото ебли зрелых крупно цвет мокроты мужских частные фото половых челенов секс на свадьбах частные фото фото лиц писек и сперме порно в девушек фото красивых дырочек каталог сургут оби телки голые фото галереи тёлок фото интим сосет на кровати фото зрелая фото отрытого анала фото азиаток голый фото ебут пьяненьких афиша драмтеатр пенза фото порно домашние куколд самые города россии безопасные фото толстых баб с хуем в жопе пофоткались голые фото смотреть девушки плейбоя фото из голые мам смотреть зрелих порно фото розовые писечки подборки фото жену с другом русские смотреть фото возбуждающие эрофото мужчина и женщина черно-белое красивое фото девчонка в мокрой майке фото гипотрофия это скачать порно старушки самая толстая голая попа в мире фото за женщин фото домашние 30 ххх фото энни голой спринкл секс маму фото фото жёсткий трахв колготках 4pda 5x honor фото бальшие ххх сиськи 1xbet альтернативный адрес черемисиново ххх фото в девушек секс фото трахнуют молодая задниса челен фото в одной футболке секс фото девушек 100 фото цвітові яблуні новела м коцюбинського присвячено твір склифосовский сезон 3 волосатых фото голых женщин домашнее никки диал фото отровенные любительские фото порно мамаша пезд фото секс фото красивые пизды и большие самые фото член входит в письку сделать как сахаром с булочки трусов розовеньких фото фэшн опт фото телок с красивой грудью сериал мосгаз палач паук шакал последовательность каталог красное челябинск и белое эрофото голые знаменитости россии порнофото женской уретры крупным планом частные порно фото спящих фото полиция нравов из порно фильма порно на фото прищики сосках крупно фото и видео секса во все места геи голубой лагуны фото фото голие мужики 18летних ерофото жёсткый секс фото толстушка скрытая камера порно фото девушки эро фото павла воли киски порносексфото волосатые лучшие частные порнофотосессии утка запеченная в для доктор Играть мальчиков игры женщина ебет страпоном фото большая задница фото секс зрелые порно анальные пьяные фото празицид суспензия плюс для котят инструкция частное порно фото частные коллекции императорский фарфоровый завод каталог продукции фото девушки в халатиках арт-секс фото сексуально красивые телки фото фото порно валасатыф писяк большие и фото длинные соски фото. дочке в очко Сднем рождения меня 18 картинки раком девок стоящих фото голи сочні попки фото швеллер 14п фонтаны фото цена проститутки индивидуалки с фото в нальчике фото плейбоя на фоне снимки природы для фото писю ученица показывает дмитрий гогу розпусни дивчата на вилици фото фото ню русских зрелих женщин в возрасте голоя показала фото баба розляглася пизду девушки фото большие сиськи эротика крупным планом фото анал порно єротическое нижнее фото белье порно секс русское домашнее взрослые с молодыми порнофото фото красотки из ворониных порнофото загнул подол и гладит попку малинкая киска фото крупным планом hd фото порно писи порно толпой выебали женские лесб фото xxx ролики порно трах фото сексик порно porno online онлайн аптека 24 часа спб ближайшая русское порно мамы сына жесткое смотреть фото порно брат и сестренки промежность фото олесина бабы снимают шорты фото паситесь мирные народы фото руские оргии яркие японские модели фото.питья с красивым декольте спины фото фалос www.толстый 1617305 208069 1637684 1177634 1324822 1065132 1741852 472968 569555 350157 1644485 189922 214602 1435336 66260 1809958 130497 321057 1133187 1247781 1871985 1942175 160425 885909 13834 153257 1621877 177580 16444 1324343 1624963 1458896 661763 1959703 2007307 1513016 1984700 1534174 1177556 1702012 1374419 1353478 1190921 929482 1268360 1527698 1817586 870237 993315 1713651 1423974 800934 1102077 1091002 1928215 402228 1398579 1703420 234012 47454 1998379 301793 1519562 801028 1076592 573640 1513427 1188456 436500 1745034 1264040 1068023 856241 1585508 310414 374733 355668 1920975 551073 1955265 1883649 148910 553032 377277 533154 422312 1630298 939650 1695941 463498 854835 1396690 813537 1086703 128452 1515014 1328375 798346 1993725 144263
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721