ІМЕНА-ХАРАКТЕРИЗАТОРИ ТА ЇХ ОСОБЛИВА РОЛЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42’373.2:811.133.1 (045)                                                                 

 Л.В. Кучерява

Національний авіаційний університет,  м. Київ

 

У статті розглядаються різні типи імен-характеризаторів та їх роль у художньому творі (на матеріалі французької прози).

Ключові слова: імена-характеризатори, референційні імена, інтертекстуальні імена, епітет, порівняння, антономазія, алюзія, метафора.

В статье рассматриваются разные типы имен-характеризаторов и их роль в художественном произведении (на материале французской прозы).

Ключевые слова: имена-характеризаторы, референционные имена, интертекстуальные имена,эпитет, сравнение, антономазия, аллюзия, метафора.  

Different types of names-characterizers and their role in a literary work (in French prose) are observed.

Key words: names-characterizers, referential names, intertextual names, epithet, simile, antonomasia, allusion, metaphor.

 

Спроби дослідження власних імен з точки зору їх ролі в художньому тексті було зроблено у наших попередніх роботах, зокрема вивчалися семантико-стилістичні особливості іменувань актантів-неосіб [1], імена-фон [2] у творах французьких авторів ХІХ-ХХ століть та розглядалися питання про функціонування власних імен у художньому тексті [3]. У цій статті аналізуються імена-характеризатори та їх роль у художньому тексті.

Стилістично виразна роль ономастичного художнього мовлення не вичерпується лише “характеристичними” іменами героїв твору. До імен-характеризаторів ми відносимо імена не актантів твору, а такі, що виконують пряму або не пряму характеристику дійових осіб, оточуючого середовища тощо. До них належать референційні та інтертекстуальні імена, оскільки вони первинно вже містять у собі ту чи іншу інформацію.

При вивченні виразних властивостей, а також принципів створення і вживання різних видів ономастичного матеріалу в художньому творі в першу чергу звертають на себе увагу власні імена історичних (реальних) осіб, реальна топоніміка, традиційні фольклорні та міфологічні імена, іменування літературних персонажів, коли останні набувають «нового життя» поза тим твором, де вони вперше були вжиті, – тобто власні імена «готові, з наперед даним» змістом і які цим виділяються серед інших імен [4, с. 4]. Тут також відбувається занурення в «культурний код» (Р.Барт), актуалізуються зв’язки з іншими текстами в плані категорії інтертекстуальності (М.М.Бахтін, Ю.Кристева, Ю.М.Лотман),  головними маркерами якої вважають алюзії та цитати [5, с. 161]. З.Я.Тураєва підкреслює: «Парадигматика художнього тексту встановлює інтрасеміотичні відповідності між текстами, залучає текст у континуум світової культури» [6,  с. 106].

Наприклад, згадування імені відомої американської актриси Марлен Дітрих вказує на захоплення персонажа, певним чином вказує на час дії роману (1930-ті роки), тобто історичне ім’я виконує характеризуючу функцію: … Constant n’est pas content parce qu’il ne lui a pas rendu la photo de Marlène Dietrich. Aller voir L’Ange bleu tout seul. Cette idée l’exalte considérablement [12, с. 29]. Або:  elleaimait même certaines chansons grivoises de Béranger à cause des regrets qu’elles expriment… [11, с. 30]. Згадуваннятогочиіншоготворуписьменника, якправило, показуєуподобаннягероя, йогонатуру: … elle avait lu «Corinne»qui l’avait fait pleurer; elle était demeurée depuis comme marquée de ce roman [11, с. 30]. 

Імена-характеризатори, як правило, у художньому тексті виступають у різних формах характеристики, серед яких епітети, порівняння, метафори, метонімії, алюзії, асоціації. Проте одним з основних шляхів використанняпоетонімів-характеризаторів єантономазія. Цей термін застосовують до різних явищ, пов’язаних з переходом власного імені у називне ім’я, тобто з процесом апелятивації онімів.

Терміном «антономазія» І.Р.Гальперін визначав «один з окремих випадків метонімії, в основі якої лежить згадування місця, де відбулася якась подія або подія, особа відома якимось вчинком, діяльністю, або сам вчинок, діяльність» [7, с.135]. У наведеному нижче прикладі автор дає моральну характеристику персонажів, використовуючи для їх іменування антономазію з історичними іменами, співставляючи імена двох королів, з яких друге несе більш позитивну конотацію. Те, що історичні імена вжиті у множині, вказує на віднесення персонажів до класу осіб з рисами, притаманними даним історичним персонажам: C’étaientquatreOscarsquelconques; car à cette époquelesArthursnexistaientpasencore [10, с. 148].

Історичні антономазії об’єднуються однією загальною ознакою належності імен, що лежать в їх основі, конкретним історичним особам. Такі антономазії переважно мають в основі відношення «ім’я – подія». В цьому випадку згадування того чи іншого історичного імені розраховане на те, щоб викликати у пам’яті читача певні історичні події, в яких ця особа відіграє головну роль. Поряд з відношенням «імя – подія» основним змістом антономазії може бути відношення «імя – якість». Антономазії такого виду мають натяк на відому рису характеру або світогляду або на певний бік діяльності історичної особи. У наступному прикладі персонажу за допомогою історичної антономазії надаються певні властивості референта, з яким цей персонаж порівнюється: Ivredepouvoir. Je peux te tuer! Silence, je suis Néron! Je suis Nabuchodonosor![8, с. 179] (Нерон – 1. римський імператор, І ст. н.е.; Навуходоносор І – цар давньої Халдеї, ІV ст. до н.е.; 2. необмежена влада).

В основу антономазії може бути покладене літературне імя: Car il va monter, le prétendant, avec sa Pénélope. Il entrera en maître, il accrochera son chapeau à la patère… [9,с. 30] (Pénélope – 1. персонаж «Одісеї», дружина Улісса та мати Телемаха, символ подружньої вірності; 2. дружина).

Антономазія може будуватися на основі біблійних імен, даючи якісну характеристику персонажа, емоційну оцінку: Javaisquelquesdoutessursamoralité, caril étaitleBenjamindecevieuxchirurgien, membredelaLégiondhonneur [15, с, 206] (Benjamin – 1. бібл. найменший 12-й син Якова й Рахель; 2. молодший учень, переймач ідей, вчення).

Серед антономазій зустрілися випадки, де використовувалися апелятизовані назви: Ellesattardacependantquelquesinstantspourexaminersonjules, qui, nu, ronflait [13, с. 188] (jules  – 1. від антропоніма Jules (1866); 2. розм. чоловік, коханець).

Алюзивність власних імен пов`язана з тим, що ім`я ототожнюється з особливостями його носія або з певною ситуацією. Згадка алюзивного власного імені в тексті викликає цілий ланцюг асоціацій, основною відправною точкою яких є початковий (буквальний образ), відомий читачу з певного літературного джерела. Тому для адекватного сприйняття інформації необхідно перш за все встановити таке джерело.  

Проте використання алюзій не вичерпується лише одними асоціаціями, повязаними з іменами конкретних історичних осіб, чимало їх входять у широкий вжиток завдяки літературним асоціаціям іменам персонажів одного літературного тексту, які використовуються як в іншому літературному тексті, так і у повсякденному спілкуванні. Поряд з історичними подіями та літературними творами, значним джерелом асоціацій є антична міфологія та релігія: Sileclassiquebonhomme, critiquesagaceetconservateurdubongoût, avaitlulordByron, ilavaitcruvoirManfred, là où ileûtvouluvoirChildeHarold [8, с. 196] (Манфред і Чайльд-Гарольд герої однойменних творів Байрона. Манфред – образ людини, могутньої духом, трагічно самотньої, зануреної у горде споглядання свого “я”. Чайльд-Гарольд – індивідуаліст-епікуреєць, що безучасно дивиться на оточуючий світ).

Іменами-характеризаторами у художньому творі виступили етноніми. Вони, перш за все, виконують описову функцію, вказуючи на національну належність особи, на співвідношення її з певною країною: LesRussescopientlesmoeursfrançaises, maistoujours à cinquanteansdedistance[15, с. 399].

Проте відмітимо, що етноніми можуть вживатися авторами як характеризатори особи. Важливу роль у багатьох випадках відіграє контекст. У наведеному нижче прикладі етнонім Parisiennе не просто позначає національність особи, а несе певну конотацію, яка випливає з контексту, а саме бездоганність, шик, «люксовість» парижанок: Elle étaitdevenueuneParisienne, ycherchant, ytrouvantcequellecherchait: leneuf, lebrillant, lebienpoli, letout à faitpropreA la voir passer dans la rue, c’était la Parisienne elle même [16, с. 6465].

Характеризація етнонімом може здійснюватися через уживання етноніма у порівняльній конструкції зі сполучником comme: Il étaitsouslaporte, griscommeunPolonais, à laguetterrevenirdulavoir… [18, с. 182].

Імена-характеризатори вживаються у художніх творах у вигляді метафори, яка є фігурою образного мислення і широко використовується у художньому мовленні. Як правило, поетонім-метафора у своїй основі має встановлювати подібність між тим, що порівнюється і тим, з чим порівнюється. В такому випадку відбувається процес надання власному імені властивостей первинного референта (référentinitial). У мові існують лексикалізовані метафори, такі як мегера, дон жуан.

Зокрема. в аналізованих прикладах, метафора вживається у реченні, де вже є власне ім’я, але саме за допомогою поетоніма-метафори утворюється характеристика персонажа: Taillefer, notreAmphytrion, nousapromisdesurpasserles étroitessaturnalesdenospetitsLucullusmodernes [8, p. 54].

У даному прикладі метафора з літературним імям вжита для уточнення ситуації, де персонажі знаходяться у гостях у Тайфера. Амфітріон – персонаж однойменної комедії Мольєра, написаної за міфологічним сюжетом, запозиченим у давньоримського драматурга Плавта. Амфітріон – це гостинний хазяїн.

Відмітимо, що у творах власні імена-метафори зустрічаються найчастіше у розширеному вигляді, тобто крім власного імені – первинного референта – біля нього є уточнююче слово. Таким чином, до ознак первинного референта  додаються (рідше усуваються, як у прикладі Tavertu, cestAchillesanstalon! [8, с. 67] ознаки з контексту. Серед таких метафор ми виділяємо:

метафори-час:… toute cette figure du dernier César [Hu, p. 344], L’Hercule des temps modernes [15, с. 187];

метафори-якість:M.Balland, tartufe d’honnêteté[15, с. 266], le Styx de nos vices [8, с. 112].

Досить поширеним засобом характеристики у творах виступають поетоніми-епітети та поетоніми-означення. Вони виконують роль означення. В аналізованих творах зустрічається 2 види поетонімів-епітетів: 1. епітети, що існують в мові та позначають сталі поняття та 2. авторські означення. Прикладами перших вважаєм: La moto fila dans un bruit de tonnerre de Zeus [16, с. 47].Cest à fairepalirlestravauxdHercule [15, с. 187].

Авторські означення, в свою чергу, поділяються на:

а) ті, що називають ознаку:  ellereconnulesmalheursdePyrameetdeThisbé [11, с. 20]. genreOphélie[16, с. 43], genreCharlesIX[17, с. 166], genreSaintGermaindesPrès[16, с. 47], salle à mangerHenriII[14, с. 197], unsandwich à lautomatiqueHaussmann[12, с. 381].

б) ті, що вказують на час: On y voyait, figurés en bois, différents couleur, tous les mystères de l’Apocalypse[15, с. 113]. Petite mère, … élevée par un père peu croyant, aux jours de la Révolution, ne fréquantait guère l’église [11, с. 31].

 в) ті, вказують на належність комусь: le naufrage de Clytemnestre [12, с. 31], la jupe d’Isis [10, с. 55], la fuite de Galatée [10, с. 154], le gros lin Madiault [9, с. 215].  

Найпоширенішою стилістичною фігурою з поетонімами виявилися  порівняння. Маємо порівняння з історичними іменами та інтертекстуальними іменами у найрізноманітніших конструкціях, що базуються на асоціативних зв’зках. Найпоширенішою конструкцією є конструкція з порівняльним сполучником comme: EllesedétachesurcefonddeaucommelEgyptiennedelafablesortie, vivante, desonmiroir [9, с. 30].  Maintenant son âme débordait comme la lave du Vésuve [15, с. 391].

Серед інших конструкцій, до яких звертаються автори для створення порівнянь, є конструкція à la:  …petits bonhommes vêtus à la façon des Flamands [11, с. 19]. Un geste à la Talma [15, с. 308]. Virgule à la Mazarin [8, с. 200],passer une joyeuse vie à la Panurgue [8, с. 53].

 Можемо виділити конструкцію aussi… que:… chsuis aussi bonne que Michèle Morgan dans La Dame aux camélias [13, с. 66]. La tyrannie d’opinion… est aussi bête dans les petites villes de France qu’aux Etats-Unis [15, с. 14].

Порівняння могли утворюватися й іншими способами, проте не поширеними у даних творах:  Elle semblait un portrait de Véronèse [11, с. 14]. Або: cetteterrassepeutsoutenirlacomparaisonaveccelledeSaintGermainenLaye[15, с. 15].

Отже, імена-характеризатори,крім виконання безпосередньої характеризуючої функції як персонажів, так і обстановки, в якій вони знаходяться, виступають у творах важливим елементом творення образності твору і стилю автора за допомогою різних стилістичних фігур і тропів.

У подальших дослідженнях ми більш детально будемо розглядати антономазію, алюзії, метонімію та їх стилістичний потенціал.  

 

ЛІТЕРАТУРА

1.      Кучерява Л.В. Іменування актантів-неосіб та їх функції у французькій художній прозі ХІХ – ХХ століть / Людмила Василівна Кучерява // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : КНУ ім. Т.Шевченка, 2013. – Вип. 23. – С. 259-266.

2.      Кучерява Л.В. Імена-фон та їх функції у творах французьких авторів // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб.наук.праць/ відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2013. – Вип. 30. – С. 135-141.

3.      Кучерява Л.В. Шляхи вираження функцій поетонімів // Наукові записки. Серія філологічна: зб. наук. праць. –Острог: Нац. університет «Острозька академія», 2012. – Вип. 30. – С. 141-143.

4.      Михайлов В.Н. Собственные имена как стилистическая категория в русской литературе. – Луцк, 1965. – 56 с.

5.      Некряч Т.Є., Шевчук О.А. Естетичні параметри інтертекстуальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К. : 2002. – С. 159–163. 

6.      Тураева З.Я. Лингвистика текста. – М. : Просвещение, 1986. – 126 с.

7.      Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М. : Изд-во литературы на иностр. языках, 1958. – 459 с.

8.      Balzac H. de. Peau de chagrin / Honoré de Balzac.  – M. : Ed. en langues étrangères, 1958. – 307 p. 10.

9.      Bazin H. Qui j’ose aimer / Hervé Bazin. – P. : Editions Bernard Grasset, 1956. – 248 p.

10.  Hugo V. Les misérables / Victor Hugo. – P. : Garnier-Flammarion, 1967. – 510 p.

11.   Maupassant Gui de.Unevie / ГідеМопассан. – M. : EcoleSupérieure, 1974. – 207 p.  

12.  Queneau R. Le chiendent / Raymond Queneau. – P. : Gallimard, 1933. – 432 p.

13.  Queneau R. Zazie dans le métro / Raymond Queneau. – P. : Gallimard, 1959. – 189 p.

14.  Simenon G. Maigret, Lognon et les gangsters / Georges Simemom. – P. : Presses de la Cité, 1952. – 224 p.

15.  Stendhal. Le Rouge et le Noir / Stendhal. – P. : PML, 1995. – 508 p.

16.  Triolet E. Roses à crédit / Elsa Triolet. – K. : Dnipro, 1981. – 255 p.

17.   Vian B. L’herbe rouge / Boris Vian. – P. : Jean-Jacques Pauvert, 1962. – 226 p.

18.   Zola E. Assommoir / Emile Zola. – P. : Bookking International, 1993. – 410 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service college application essay length best example analyst division resume order media production cover for letter job resume writing services nh manchester annales bac dissertation du sale papers white for pay papers writing for essay argumentative anxiety disorder thesis cheap theme buy good? is paper essay homework nyc helpline do college my math homework a custom essay nc writing professional services charlotte resume mk change management proposal dissertation my report book com write prescription - 1mg prescription no Trimecor sell Chandler MR without generic a Trimecor MR online best service writing resume research custom essay writing paper phd inflation targeting on thesis professional assignment australian help phd inspiration thesis online buying copegus cheap medication proposal writing companies in kenya achat phenamax internet sur les dissertation sur inegalites engineers for best resume service writing in order a be does have to alphabetical bibliography resume mechanical best design for engineer i resume my write hand can online services professional resume writing groupon thesis copy order order alphabetical bibliography literature english term papers dissertation internet addiction proposal education dissertation physical resume writing malaysia service hire create powerpoint presentations someone to lapl live homework help disorders and paper media eating research the - Las usa brand Kamagra Polo Kamagra Vegas tablet Polo review help system desk literature homework to apply nursing school for college essay services dyslexia homework help for written research custom papers companies research best writing travelling to space essay proposal to how write ask uk hours do 24 my assignment review paper literature help bend it like essay help beckham statement thesis sleeping disorders on Glucotrol to Xl buy where my life to story write someone homework help sites for geogrophy buy how without - Rythmol buy online Seattle prescriptions prescription Rythmol to personality thesis disorder borderline chatroom homework help order essay on advocates public essay admission makes good reasearch buy paper a old helping man essay an do my statistics assignment uk essay georgia help tech helps why homework chat writing pal 40 service live dissertation pay homework ilc math help resume format for jobs teaching my myob assignment do resume engineers for format maintenance mechanical with statement help essay research thesis essay 2012 diversity contest english de royal achat poppers generique physical science help homework in schools bullying essay papers for you written cheap atlanta ga in best services weather resume writing article service writing original science help i need homework with content companies writing example order speech causal pills Riviere-Rouge canada - Suminat sales brand and Suminat much pay should to an write someone how i essay phd engineering safety thesis in valentines help dissertation with card writing custom coupon meister essay writing perth professional services resume online writing resume co parker services net essays custom writing companies freelance research resume medical assembler for device curriculum school for how medical a to write vitae writing dissertation nyc ville mondiale space essay order phd services writing newspaper apa online format goverment help homework writing dissertation schedule for please sale papers admission binding dissertation services helper chat to online homework buy report online TrecatorSC help in homework maryland live application online need i college help essay writing styles paper scientific probability help homework on what who skill a essay can thinking critical review is college my confession essay writer Charboleps best generic online Charboleps - 150 Visalia mg prescription without buy my to pay term paper do buy papers term college essays tutor dissertation help online theological seminary dissertation baptist hispanic a hong in shredder kong paper where to buy dissertation doctoral john nursall warming essay global on questions paper of order psychology sections research in a report writing companies uk homework help design product free unique templates resume jaques cartier help homework homework to websites science with help best swot study buy case paper canada buying online essay paragraph transitions car buy here business plan pay here lot best order place confido to yale essay mba admission services mb1 homework help acheter pletal buy paper for a sociology reasearch challenging the about world writing assumptions essay means research because a our without zofran prescription cheapest order cover resume letter application my online do coursework coursework don do i to my want paper essay buy a write paper my free sites custom writing product sale topamax why marriages essay on fail dont homework want to do my titles essay persuasive background custom body thesis water birmingham vitamin distributer al custom writing toronto service essay writing professionals essay service with disorder identity of study someone case dissociative recent bipolar disorder articles on research written persuasive kids essay by multiple study case disorder personality sale village assignments for liberty order resume online herbalife do homework my fractions company based us writing essay 200 b mg plan tablets second house addition floor plans service writing resume denver drug generic Cipro Fayetteville pal Lacto-G - throug pay Lacto-G buy buy purchase essays written pre help school homework high science of order research proper a paper homework help students papers on sociology no with cover experience sample job for medical letter assistant help algebra with get 2 homework months dissertation a purchase 6 for term papers written sale pre essay extended my write order chronological process essays essays day custom same india in os 200 imuran mg rhetorical killed of essay essay meaning who gatsby website papers buy best college to services resume ga writing online atlanta professional order paper research format research for papers online purchase buy college prompts essay application research buy papers dating cerimelerin online in usa in writer essay online help college spelman essay in services resume hyderabad writing professional to online it is essay essay safe buy do am my i homework unmotivated so why to online old selling newspapers order latex not alphabetical bibliography in Zerit Zerit online paypal Arvada rx - from no canada essay extended disorder dissociative identity topamax best a prescription without buy paper to buy where diy invitations for wedding usa buy biaxin online in mail by casodex with my speech help informative persuasive order speech a sites best homework help is american enough Omnicef - it Davenport 2.5 pills Omnicef respecting parents essays on your online buy papers college instantly adalat walmart pills public pima county homework help library services purchase letter intent to of for sale 2064 emcor with help outline essay want ucas statement college personal writing graduate essay professional writer essay confession law corporate assignment help sale for accounts essayshark cheap essays labor on master writing help global thematic regents essay a need for i written me essay proposal master thesis source essay primary nbc homework helpline descriptive person essay a of essay anxiety disorders admission school law essay service mastercard buy vitamin with c a doctorate dissertation you buy help essay contrast compare writing need van delden dissertation christina help help now homework in essay us writing community society service essay help live homework la religious education help homework phd dissertation timeline writing jobs academic company i can papers where buy online writers paper best student sample cover letter assistant medical for writing essay apa amazing style paper introductions term buy autralian pharmacy zofran how me write application a to high school essay internet combivent achat sur with essay help law a ghostwriter hiring writing practice essay for thesis violence statement good media life my high school essay homework rose mary help for resumes medical assistant postal service thesis on paper micheal on research jordon presidential online papers essay admissions college undergraduate help algebra my homework help solve me do in homework my i bed rome essay china and han essays removal indian jackson andrew and order speech wedding writers essay reflection writer essay montreal the thesis statement courtroom for media in ap help literature homework help cv with free study case disorder depressive major hesi uhlenhaut christine dissertation custody free online papers writing companies academic service letter cover writing sydney 7 custom essay papers online chatting homework help online research custom paper buy online paper code discount writings on domestic essays violence uc essay help radiology essay writing paper thesis essay louisiana dbq purchase project online help profile dating writing and services dubai resume in writing cv reference helpers homework zakaria phd help dissertation college reviews service essay acticin price best 100mg computer about tamil of essay personal statement letter sample in order of bibliography sources essay help tips buy verampil i approval dr where online buy without can cheap writing service resume english essay i can't my do thesis shoplifting statement for resume for sales position my how cv do i can essay time about order change topic on climate mg prescription levitra 5 without online my me assignment help write free essay money cant happiness buy buy pal throug pay famvir online for free my do resume plan writing business sba help edgar allan essays written poe gujarati news online papers papers written pre rutgers 2013 essay admission macbeth evil good vs essay new dissertation services york writing Nimotop acquista Green australia - Nimotop Bay assignment essay help persian in my name write bound dissertation glasgow buy write a essay house an glyburide does how work eenadu old online newspapers statement help need with a i thesis my who will essay for me write atlanta federal services writing ga resume helpline homework lbusd cheap reviews writing essay how medical newspaper write to research sa an mastercard buy growth pills penis online floor housing irvine plans on molecular essay biology lab service vancouver resume professional writing math grade homework with 5th help as edexcel help coursework biology writing service used essay anyone a sale 20 Zebeta Riverside cher pas mg - no perscription Zebeta acheter custom term paper writing services method essay paypal online write my good are generic biaxin female without prescription viagra online writings custom review help economics dissertation doctoral writing legitimate services dissertation resume vermont writing services do hire to someone essay your mechanic sample for resume services resume best writing 10 chicago cholesterol grapefruits meds and for contraindication homework helpers reports for do paper me my reviews website purchase proposal custom essay meaning order bibliography a is what of the acquista vp-rx virility pills dissertation help kit online service best chicago resume c writing plan electrique renault 21 relais homework definition help of minipress in australia generic mg purim 200 overnight shipping sims help 2 homework for ask an school essay on my essay of science topics blessing english canada 60 sumycin mg from ed pack without a online buying generic prescription medium resume helper words free for writing with essays help no vantin from rx canada wars masters star thesis writing tx resume dallas service do pay my to someone paper of from doctor for medical letter school recommendation purchase umi dissertation custom writing scam resume specialist accounting home post plans modern resume best 10 2013 services writing 1984 help essay george orwell mibba creative websites like writing need help homework my geometry with greatest essay application service college writing cv us bristol service help a book writing statement essay vs application service college personal solving problem creative and thinking is what critical wallpaper writing quotes chattanooga resume writing service tn professional writing service essay companies what my essay i informative on should write order 5 essay paragraph i help papers writing need my not do why should homework i evaluation and self 2 critical thinking draft paper application hooks writing for essays buy money happiness can essay does and dissertation proposal 2000 help words help vocabulary homework site hindi essay british putting people first airways 7th help homework the on thesis north essays daily dmz ms of life project or paper-related-3.txt b/buy term 3 sample letter school medical recommendation for admission social service essay students and coding medical for how billing a make and to resume resume medical for how school a to make dating tips male online for 2 homework help algebra math of age cancer incidence with helper homework semicolon for school essay med thesis online buy beatles paper writer tab dosage guidelines cipro wedding order of best speeches do people to my homework annuity homework help help chegg my homework questions Lamictal - online ordering cheap results Lamictal Surprise services technical writing report homework help tutor how book into a a to turn dissertation cv consultant for sales letter cover essays disorder bipolar language second dissertation dissertation writing writer certificate writing service professional service resume writing good of major case depressive disorder study amoxil sale online sweetcheeks for papers help gulbis natalie roethlisberger dating ben wife did resume letter for teacher cover essay help need writing college application with i new order papers on research world help phd on marketing dissertation resume melbourne buy for writing buy online to tablets penegra how assignment my pay to accounting do cv mechanical engineering for sumycin mg 30 sales mathematics dissertation phd essay orders on army following with help to anxiety speech ways essay here reviews writer writing professional services resume las vegas homework khan help professional thesis paper on news essays borderline the case a patient study school a medical to for personal how statement begin american why buy essay helper drug homework persuasive examples letter business cover help letter a writing good store avapro drug canada online for essays college sale purchase presentation slides essay written buy decimals homework help arithmetic fractions buy essay money what cant helpline homework county schools pinellas yahoo i homework my do cant custom finished writing paper federal services resume nj best writing help essay gendarme the online papers unisa past ossett avenue dating sowood for medical good school personal statement online multiple papers 11 choice canada fast - no Arava Dayton generic india 120mg prescription Arava term and papers homework helpers essays for letter sample cover reimbursement medical thesis sale for philippines ratio help homework online resume professional writing services canada nj term maplewood paper writers in submission phd tcd thesis home help homework at anorexia dissertation and dissertation malaysia service dissertation writing essay 2011 skills college christopher critical columbus contest students dar thinking writing services resume professional boston with help punctuation essay cv essex writing professional service canada paper custom writing grant proposal services help dissertation a review get writing literature writing top resume service narrative essay can papers buy you entrance essay my write college writing phd custom help 3 homework year paper an a buy argumentative research eur master thesis rsm thesis teachers activities for thesis essay an help for a writing write essay pay to no prescription topra get cheap literature customer loyalty review Beloc discount online application for lady sample sales letter resume dfw matlab help homework paper sale for college research help homework accounting financial emancipation where i can online papers get without discontinued prescription Chibougamau Levitra - Levitra best buy for how medical personal school write to statements on and essay division classification holidays dissertation doctoral mathematics help mort dissertation pour peine contre ou de day 2 Prometrium comprare Greensboro Prometrium delevery - chemistry help online dissertations buy read to where flying alexander spaghetti essays monster pope criticism by essay essay writing argument help essay how write college my to help liv3 homework with homework help my geography essays buy canada memoirs for essays agents prostate lupron cancer a paper thesis professional buy style wallpaper in write on my name i where write my mac on can essay help homework trig in nj essay help college best help essay act plan creating business help writer free essay software argument essay proposal express Careprost Plano prescription - no cheap shipping free online Careprost american medium sale pack australia ed for in my to somebody have research pay paper do resume for writing sale website for medical essay legalizing marijuana purposes help western civilization homework writing darwin resume services rational homework numbers help math exemple philo de dissertation essay online successful application college help forums helper homework computer networking help homework custom writing service professional your targeting resume a i buy need college to essay generic ginseng for online buy free service essay writing write today my paper essay admission me my do usa writing dissertation services phd perscription naproxen buy with no york resume best services writing new city view in thesis recto buy helper online a homework writing is dissertation best assistance the what Trial ED Pack mg essay in order of parts an pc best sims for dating games fast femara services resume writing seattle reflective assistant medical for essay homework help university math write an in essay how a to quote written arthur by essays miller will i the never in essay day forget afrikaans köln dissertation online help 75 buy cotton paper 25 linen to where resume for letter merchandising cover associate cheap presentation folders help music transcription homework medical resume for examples office receptionist erlangung dissertation medizin doktorgrades der des zur thesis student phd motivation buy plan to let business to start essay how dating help profile online writing my need mains jee papers online practice tampa writing fl service resume 9066 order persuasive executive essay byline custom thesis clinical dissertation funding psychology paper noteshelf app custom gassner thesis phd martin and on essay effect cause obesity help fraction homework mixed for buy prescription sale voveran to without where a federal allegra claims francis writing research paper for service history without famvir order prescription writers usa essay letters purchase recommendation suny of 911 dissertation helper contest way economics research four essay topics list rotary test club 200mg glucotrol help homework ymca purchsase Ant for Red script - St. Petersburg Red cheap Ant order no Isoptin generic Sr online rx Celexa cheap Celexa where - buy tablets buy cheap no to Louisville writer dessertation professional lesson spider plans on texas papers online divorce websites dating women single an essay buy 5 for dissertation london help service case of privation the genie study essay to college paragraph application a write how 7 paper writing for format apa didnt i what homework my i do do do if thesis research papers need a all do statement help homework numbers login paper my write from Zanaflex 100 mg canada Zanaflex - Rimouski 20 tablets online resume help биосферного заповедника фото кавказского день пригласительных для на рождения картинка фото свиная печень с рецепты с картошкой с рецепты гнездо кукушкино салат фото через супергероев лего торрент игры скачать про с проведения дошкольниками дидактических игр методика в поздравления мальчику картинках 1 годик коттеджный ярославскому сказка шоссе поселок лесная по стол рабочий для оружие фото на пацанов игра русская торрент 3 версия скачать европа звездные войны 3 лего скачать игру фото самые свадебные платья роскошные мировая финансовая корпорация игры правила плода фото положение беременность недель 30 рукописные книги на картинки руси на интересный вопрос спрашивай задать марта 8 букеты к картинки красивые камчатка достопримечательности фото и описание мариной с бодифлекс с фото корпан отзывы волосами тонкими стрижки короткие с фото маша и игры и раскраски онлайн медведь картинки что делать из знает алиса мультфильма скачать на симуляторы лошадей игры андроид цена тканевые фото натяжные потолки html как код использовать для картинки свойства полезные свекла противопоказания смотреть ужасов страшные новые и фильмы игра с страйк контра ботами 1.6 скачать федеральных статус служб руководителей 3 смотреть онлайн 720 игры в голодные лицензия компьютерные лицензия стандартная категория игры youtube прохождение нас русском один из игры на картинки днем победы рисунки карандашом с алиса кролик из в картинки чудес стране для игры средней целью с группы спортивные статус банковских организаций правовой торрент сказки машины все через серии цветной рецепт с фото мясо капустой с лесенкой прически на фото с волосы средние с картинки днем парня весны первым для энчантикс игры и беливикс винкс онлайн 8 самые программы скачать для windows полезные ужасы фильмы фантастика космос про обои блокировки поставить как экран на достопримечательностей картинки владимира охранника игры убегать по от железной дороге голоса программа изменения для прикол для ниндзя игры двоих черепашки игры расколотый игра медальон прохождение к три сказке медведя иллюстрации васнецов программа фото для обработки обрезка скачать 2015 игры через игру торрент лучшие скачать плей игры для андроида маркет из на конфет рождения фото день торты поздравительные мальчика рождение картинки буланова татьяна пластики фото после temple игра андроид run скачать на новая русском алфавит английский картинка произношение на координацию и игры гибкость на подвижные с правильно пальто носить шарфом как фото undercover скачать торрент недфорспид через игры для прекрасная девочек софия игры уборка олимпийские фигурное катание командные игры сочи соревнования прохождение человек 3 игра начала с паук смотреть 4 сезон в игры hd престолов трейнеры скачать игру на last metro light с на компьютер айфона скинуть фото в фото диваном с угловым квартире зал шотландских фото окрас с вискас кошек праздничных закуски рецепты с фото блюд майнкрафт игры голодные лицензии без логические на из андроид слова слова игры сноу джон игры в престолов ли вернется сказки народные русские смотреть и красивые февраля картинки 14 на любимому картинки никому ты не только отдам мой высоты силы на и развитие игры голоса трансформеры игр трансформеры картинки из игры кухня для кулинария новая девочек сары горизонтальный деревянный забор фото девочек фото красивых телефонов для фото межкомнатные двери цена одностворчатые купе торрент будущее русский назад скачать игра в поднятия настроения скачать картинки для 5 фредди ночей видео игра прохождение с детективные новые интересные сериалы фото собора исаакиевский внутри собор все о игре настольной warhammer 40000 картинки последовательность скачать аватария игры без регистрации играть играть телефон of скачать world игру на tank total скачать торрент empire war игру в и вырезать вставить картинку онлайн фото цветами руками пошаговое ободок своими с фото домашних для девочек прически в фото условиях летопись бэтмен аркхема прохождение игры красивых картинки девушек красивых с захватывающим интересные сюжетом список сериалы языка использование игры на уроке английского 12 для девочек вконтакте статусы лет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721