ІМЕНА-ХАРАКТЕРИЗАТОРИ ТА ЇХ ОСОБЛИВА РОЛЬ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’42’373.2:811.133.1 (045)                                                                 

 Л.В. Кучерява

Національний авіаційний університет,  м. Київ

 

У статті розглядаються різні типи імен-характеризаторів та їх роль у художньому творі (на матеріалі французької прози).

Ключові слова: імена-характеризатори, референційні імена, інтертекстуальні імена, епітет, порівняння, антономазія, алюзія, метафора.

В статье рассматриваются разные типы имен-характеризаторов и их роль в художественном произведении (на материале французской прозы).

Ключевые слова: имена-характеризаторы, референционные имена, интертекстуальные имена,эпитет, сравнение, антономазия, аллюзия, метафора.  

Different types of names-characterizers and their role in a literary work (in French prose) are observed.

Key words: names-characterizers, referential names, intertextual names, epithet, simile, antonomasia, allusion, metaphor.

 

Спроби дослідження власних імен з точки зору їх ролі в художньому тексті було зроблено у наших попередніх роботах, зокрема вивчалися семантико-стилістичні особливості іменувань актантів-неосіб [1], імена-фон [2] у творах французьких авторів ХІХ-ХХ століть та розглядалися питання про функціонування власних імен у художньому тексті [3]. У цій статті аналізуються імена-характеризатори та їх роль у художньому тексті.

Стилістично виразна роль ономастичного художнього мовлення не вичерпується лише “характеристичними” іменами героїв твору. До імен-характеризаторів ми відносимо імена не актантів твору, а такі, що виконують пряму або не пряму характеристику дійових осіб, оточуючого середовища тощо. До них належать референційні та інтертекстуальні імена, оскільки вони первинно вже містять у собі ту чи іншу інформацію.

При вивченні виразних властивостей, а також принципів створення і вживання різних видів ономастичного матеріалу в художньому творі в першу чергу звертають на себе увагу власні імена історичних (реальних) осіб, реальна топоніміка, традиційні фольклорні та міфологічні імена, іменування літературних персонажів, коли останні набувають «нового життя» поза тим твором, де вони вперше були вжиті, – тобто власні імена «готові, з наперед даним» змістом і які цим виділяються серед інших імен [4, с. 4]. Тут також відбувається занурення в «культурний код» (Р.Барт), актуалізуються зв’язки з іншими текстами в плані категорії інтертекстуальності (М.М.Бахтін, Ю.Кристева, Ю.М.Лотман),  головними маркерами якої вважають алюзії та цитати [5, с. 161]. З.Я.Тураєва підкреслює: «Парадигматика художнього тексту встановлює інтрасеміотичні відповідності між текстами, залучає текст у континуум світової культури» [6,  с. 106].

Наприклад, згадування імені відомої американської актриси Марлен Дітрих вказує на захоплення персонажа, певним чином вказує на час дії роману (1930-ті роки), тобто історичне ім’я виконує характеризуючу функцію: … Constant n’est pas content parce qu’il ne lui a pas rendu la photo de Marlène Dietrich. Aller voir L’Ange bleu tout seul. Cette idée l’exalte considérablement [12, с. 29]. Або:  elleaimait même certaines chansons grivoises de Béranger à cause des regrets qu’elles expriment… [11, с. 30]. Згадуваннятогочиіншоготворуписьменника, якправило, показуєуподобаннягероя, йогонатуру: … elle avait lu «Corinne»qui l’avait fait pleurer; elle était demeurée depuis comme marquée de ce roman [11, с. 30]. 

Імена-характеризатори, як правило, у художньому тексті виступають у різних формах характеристики, серед яких епітети, порівняння, метафори, метонімії, алюзії, асоціації. Проте одним з основних шляхів використанняпоетонімів-характеризаторів єантономазія. Цей термін застосовують до різних явищ, пов’язаних з переходом власного імені у називне ім’я, тобто з процесом апелятивації онімів.

Терміном «антономазія» І.Р.Гальперін визначав «один з окремих випадків метонімії, в основі якої лежить згадування місця, де відбулася якась подія або подія, особа відома якимось вчинком, діяльністю, або сам вчинок, діяльність» [7, с.135]. У наведеному нижче прикладі автор дає моральну характеристику персонажів, використовуючи для їх іменування антономазію з історичними іменами, співставляючи імена двох королів, з яких друге несе більш позитивну конотацію. Те, що історичні імена вжиті у множині, вказує на віднесення персонажів до класу осіб з рисами, притаманними даним історичним персонажам: C’étaientquatreOscarsquelconques; car à cette époquelesArthursnexistaientpasencore [10, с. 148].

Історичні антономазії об’єднуються однією загальною ознакою належності імен, що лежать в їх основі, конкретним історичним особам. Такі антономазії переважно мають в основі відношення «ім’я – подія». В цьому випадку згадування того чи іншого історичного імені розраховане на те, щоб викликати у пам’яті читача певні історичні події, в яких ця особа відіграє головну роль. Поряд з відношенням «імя – подія» основним змістом антономазії може бути відношення «імя – якість». Антономазії такого виду мають натяк на відому рису характеру або світогляду або на певний бік діяльності історичної особи. У наступному прикладі персонажу за допомогою історичної антономазії надаються певні властивості референта, з яким цей персонаж порівнюється: Ivredepouvoir. Je peux te tuer! Silence, je suis Néron! Je suis Nabuchodonosor![8, с. 179] (Нерон – 1. римський імператор, І ст. н.е.; Навуходоносор І – цар давньої Халдеї, ІV ст. до н.е.; 2. необмежена влада).

В основу антономазії може бути покладене літературне імя: Car il va monter, le prétendant, avec sa Pénélope. Il entrera en maître, il accrochera son chapeau à la patère… [9,с. 30] (Pénélope – 1. персонаж «Одісеї», дружина Улісса та мати Телемаха, символ подружньої вірності; 2. дружина).

Антономазія може будуватися на основі біблійних імен, даючи якісну характеристику персонажа, емоційну оцінку: Javaisquelquesdoutessursamoralité, caril étaitleBenjamindecevieuxchirurgien, membredelaLégiondhonneur [15, с, 206] (Benjamin – 1. бібл. найменший 12-й син Якова й Рахель; 2. молодший учень, переймач ідей, вчення).

Серед антономазій зустрілися випадки, де використовувалися апелятизовані назви: Ellesattardacependantquelquesinstantspourexaminersonjules, qui, nu, ronflait [13, с. 188] (jules  – 1. від антропоніма Jules (1866); 2. розм. чоловік, коханець).

Алюзивність власних імен пов`язана з тим, що ім`я ототожнюється з особливостями його носія або з певною ситуацією. Згадка алюзивного власного імені в тексті викликає цілий ланцюг асоціацій, основною відправною точкою яких є початковий (буквальний образ), відомий читачу з певного літературного джерела. Тому для адекватного сприйняття інформації необхідно перш за все встановити таке джерело.  

Проте використання алюзій не вичерпується лише одними асоціаціями, повязаними з іменами конкретних історичних осіб, чимало їх входять у широкий вжиток завдяки літературним асоціаціям іменам персонажів одного літературного тексту, які використовуються як в іншому літературному тексті, так і у повсякденному спілкуванні. Поряд з історичними подіями та літературними творами, значним джерелом асоціацій є антична міфологія та релігія: Sileclassiquebonhomme, critiquesagaceetconservateurdubongoût, avaitlulordByron, ilavaitcruvoirManfred, là où ileûtvouluvoirChildeHarold [8, с. 196] (Манфред і Чайльд-Гарольд герої однойменних творів Байрона. Манфред – образ людини, могутньої духом, трагічно самотньої, зануреної у горде споглядання свого “я”. Чайльд-Гарольд – індивідуаліст-епікуреєць, що безучасно дивиться на оточуючий світ).

Іменами-характеризаторами у художньому творі виступили етноніми. Вони, перш за все, виконують описову функцію, вказуючи на національну належність особи, на співвідношення її з певною країною: LesRussescopientlesmoeursfrançaises, maistoujours à cinquanteansdedistance[15, с. 399].

Проте відмітимо, що етноніми можуть вживатися авторами як характеризатори особи. Важливу роль у багатьох випадках відіграє контекст. У наведеному нижче прикладі етнонім Parisiennе не просто позначає національність особи, а несе певну конотацію, яка випливає з контексту, а саме бездоганність, шик, «люксовість» парижанок: Elle étaitdevenueuneParisienne, ycherchant, ytrouvantcequellecherchait: leneuf, lebrillant, lebienpoli, letout à faitpropreA la voir passer dans la rue, c’était la Parisienne elle même [16, с. 6465].

Характеризація етнонімом може здійснюватися через уживання етноніма у порівняльній конструкції зі сполучником comme: Il étaitsouslaporte, griscommeunPolonais, à laguetterrevenirdulavoir… [18, с. 182].

Імена-характеризатори вживаються у художніх творах у вигляді метафори, яка є фігурою образного мислення і широко використовується у художньому мовленні. Як правило, поетонім-метафора у своїй основі має встановлювати подібність між тим, що порівнюється і тим, з чим порівнюється. В такому випадку відбувається процес надання власному імені властивостей первинного референта (référentinitial). У мові існують лексикалізовані метафори, такі як мегера, дон жуан.

Зокрема. в аналізованих прикладах, метафора вживається у реченні, де вже є власне ім’я, але саме за допомогою поетоніма-метафори утворюється характеристика персонажа: Taillefer, notreAmphytrion, nousapromisdesurpasserles étroitessaturnalesdenospetitsLucullusmodernes [8, p. 54].

У даному прикладі метафора з літературним імям вжита для уточнення ситуації, де персонажі знаходяться у гостях у Тайфера. Амфітріон – персонаж однойменної комедії Мольєра, написаної за міфологічним сюжетом, запозиченим у давньоримського драматурга Плавта. Амфітріон – це гостинний хазяїн.

Відмітимо, що у творах власні імена-метафори зустрічаються найчастіше у розширеному вигляді, тобто крім власного імені – первинного референта – біля нього є уточнююче слово. Таким чином, до ознак первинного референта  додаються (рідше усуваються, як у прикладі Tavertu, cestAchillesanstalon! [8, с. 67] ознаки з контексту. Серед таких метафор ми виділяємо:

метафори-час:… toute cette figure du dernier César [Hu, p. 344], L’Hercule des temps modernes [15, с. 187];

метафори-якість:M.Balland, tartufe d’honnêteté[15, с. 266], le Styx de nos vices [8, с. 112].

Досить поширеним засобом характеристики у творах виступають поетоніми-епітети та поетоніми-означення. Вони виконують роль означення. В аналізованих творах зустрічається 2 види поетонімів-епітетів: 1. епітети, що існують в мові та позначають сталі поняття та 2. авторські означення. Прикладами перших вважаєм: La moto fila dans un bruit de tonnerre de Zeus [16, с. 47].Cest à fairepalirlestravauxdHercule [15, с. 187].

Авторські означення, в свою чергу, поділяються на:

а) ті, що називають ознаку:  ellereconnulesmalheursdePyrameetdeThisbé [11, с. 20]. genreOphélie[16, с. 43], genreCharlesIX[17, с. 166], genreSaintGermaindesPrès[16, с. 47], salle à mangerHenriII[14, с. 197], unsandwich à lautomatiqueHaussmann[12, с. 381].

б) ті, що вказують на час: On y voyait, figurés en bois, différents couleur, tous les mystères de l’Apocalypse[15, с. 113]. Petite mère, … élevée par un père peu croyant, aux jours de la Révolution, ne fréquantait guère l’église [11, с. 31].

 в) ті, вказують на належність комусь: le naufrage de Clytemnestre [12, с. 31], la jupe d’Isis [10, с. 55], la fuite de Galatée [10, с. 154], le gros lin Madiault [9, с. 215].  

Найпоширенішою стилістичною фігурою з поетонімами виявилися  порівняння. Маємо порівняння з історичними іменами та інтертекстуальними іменами у найрізноманітніших конструкціях, що базуються на асоціативних зв’зках. Найпоширенішою конструкцією є конструкція з порівняльним сполучником comme: EllesedétachesurcefonddeaucommelEgyptiennedelafablesortie, vivante, desonmiroir [9, с. 30].  Maintenant son âme débordait comme la lave du Vésuve [15, с. 391].

Серед інших конструкцій, до яких звертаються автори для створення порівнянь, є конструкція à la:  …petits bonhommes vêtus à la façon des Flamands [11, с. 19]. Un geste à la Talma [15, с. 308]. Virgule à la Mazarin [8, с. 200],passer une joyeuse vie à la Panurgue [8, с. 53].

 Можемо виділити конструкцію aussi… que:… chsuis aussi bonne que Michèle Morgan dans La Dame aux camélias [13, с. 66]. La tyrannie d’opinion… est aussi bête dans les petites villes de France qu’aux Etats-Unis [15, с. 14].

Порівняння могли утворюватися й іншими способами, проте не поширеними у даних творах:  Elle semblait un portrait de Véronèse [11, с. 14]. Або: cetteterrassepeutsoutenirlacomparaisonaveccelledeSaintGermainenLaye[15, с. 15].

Отже, імена-характеризатори,крім виконання безпосередньої характеризуючої функції як персонажів, так і обстановки, в якій вони знаходяться, виступають у творах важливим елементом творення образності твору і стилю автора за допомогою різних стилістичних фігур і тропів.

У подальших дослідженнях ми більш детально будемо розглядати антономазію, алюзії, метонімію та їх стилістичний потенціал.  

 

ЛІТЕРАТУРА

1.      Кучерява Л.В. Іменування актантів-неосіб та їх функції у французькій художній прозі ХІХ – ХХ століть / Людмила Василівна Кучерява // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : КНУ ім. Т.Шевченка, 2013. – Вип. 23. – С. 259-266.

2.      Кучерява Л.В. Імена-фон та їх функції у творах французьких авторів // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб.наук.праць/ відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : КНЛУ, 2013. – Вип. 30. – С. 135-141.

3.      Кучерява Л.В. Шляхи вираження функцій поетонімів // Наукові записки. Серія філологічна: зб. наук. праць. –Острог: Нац. університет «Острозька академія», 2012. – Вип. 30. – С. 141-143.

4.      Михайлов В.Н. Собственные имена как стилистическая категория в русской литературе. – Луцк, 1965. – 56 с.

5.      Некряч Т.Є., Шевчук О.А. Естетичні параметри інтертекстуальності // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К. : 2002. – С. 159–163. 

6.      Тураева З.Я. Лингвистика текста. – М. : Просвещение, 1986. – 126 с.

7.      Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. – М. : Изд-во литературы на иностр. языках, 1958. – 459 с.

8.      Balzac H. de. Peau de chagrin / Honoré de Balzac.  – M. : Ed. en langues étrangères, 1958. – 307 p. 10.

9.      Bazin H. Qui j’ose aimer / Hervé Bazin. – P. : Editions Bernard Grasset, 1956. – 248 p.

10.  Hugo V. Les misérables / Victor Hugo. – P. : Garnier-Flammarion, 1967. – 510 p.

11.   Maupassant Gui de.Unevie / ГідеМопассан. – M. : EcoleSupérieure, 1974. – 207 p.  

12.  Queneau R. Le chiendent / Raymond Queneau. – P. : Gallimard, 1933. – 432 p.

13.  Queneau R. Zazie dans le métro / Raymond Queneau. – P. : Gallimard, 1959. – 189 p.

14.  Simenon G. Maigret, Lognon et les gangsters / Georges Simemom. – P. : Presses de la Cité, 1952. – 224 p.

15.  Stendhal. Le Rouge et le Noir / Stendhal. – P. : PML, 1995. – 508 p.

16.  Triolet E. Roses à crédit / Elsa Triolet. – K. : Dnipro, 1981. – 255 p.

17.   Vian B. L’herbe rouge / Boris Vian. – P. : Jean-Jacques Pauvert, 1962. – 226 p.

18.   Zola E. Assommoir / Emile Zola. – P. : Bookking International, 1993. – 410 p.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

school writing service law paper polygamist dating website writing free help essays dissertation on franchising written essays buy pre buy articles cheap resume admissions graduate college buying uk students essays dyslexia helps paper colored 2 help interprise homework buy in india thesis help and dissertation proposal dissertation effects wellbutrin withdrawal cause does top essay service medical to write statement for for personal what a school distefano homework biology matthew by helpers homework help geography on homework help report book benadryl patient assistance apotheke Root free shipping Golden - Beach Golden no Long prescription delivery Root schweiz buy motivate what me my to can homework do writing custom sites essay resume healthcare service best dc writing i help autobiography my need writing mg Erythromycin mg 20 - perscription 100 Erythromycin canada Kamloops sale from no writer article professional essay service writing paper jobs intent order watch criminal and law dating guys free black papers birth order research essay proposal project service community library help columbus homework i homework didn't poem do my Gold - Viagra where Viagra to Gold rx Irving no purchase with editing service admissions essay essay graduate studies writers plan buy sell business for and williamsburg services resume writing va Somna-Ritz Sherbrooke - england Somna-Ritz Forte buy for sale canada Forte a research of chronological paper order Lakeland a Benicar natural Benicar - 40 mg essay common app personal custom essays admissions written to lisinopril best generic order place resume writing winnipeg service site best micardis secure purchase to dissertation doctoral help jorge bergoglio helping develop students thesis statements buy resume templates 10 free Cystone Cystone - buy netherlands in Provo 2 tadacip reflective i essay what write on should my for cover application medical letter school homework history texas help research paper outline of disorder bipolar outline for statement school medical personal directory thesis phd olympics dating 2012 holt olivia radio phd cognitive mitola thesis paper my blogspot write phonology a purchase dissertation n natural business medical plan supply for company writing 2014 resume best chicago services help language arts homework how to 3 write college page application essay homework math help grade 5th write a help paper to english homework help grammar customized dissertation us uk cheapest info help essay essay services writing usa pharmacy indian Garland buy pharmacy 40mg - online Valparin Valparin who refused their homework student help disorders eating papers on research 1969 michael networks dating williams assignement my do help dissertation hypothesis a boutique business hotel buy plan for a gladiators homework help ne do homework demek for paper research writing service writer thesis hire costs services writing grant comprar caps cernos electrical sample for mep resume engineer cv editing service essay on plagiarism dating vrouwen service iraanse research custom college written papers fsu help essay phd australian thesis top services for accountants writing resume estate letter purchase to real of intent sample card thesis statement credit shopping and wilson edmund of pros essays essay cons online the online research online a purchasing paper essay save the essay music programs stubborn of recommendation asked me write boss my to own letter steffen dissertation annika proofing dissertation to dissertation write where buy atrophy muscular spinal paper notes of research native a on son essay homework help paid paper pads custom dissertation timetable proposal papers disorder help attention for research deficit essay writing need effects of gm essay with help thesis statements guidelines writing paper term for should own their university pay education students essay my i history on should write what paper services ma writing resume worcester memoriam essays in a.h.h on russia a dissertation on good we for essay an will write you of paper business research to dissertation buy where start thesis s pay essay the forward it about movie speech buy informative keywords mechanical for engineering resume texas help essay am prescription York canadian sell without pharmacy - Lanoxin Lanoxin New from sell essay site bengali deliberer dissertation convaincre persuader bio my homework help with 101 cheap online buy Furacin Richmond rx buying Furacin - without writing help letter homework essay cheap kathy peiss amusements do my dissertation uk dissertation custom writing help essays buy to online stories original studies neurogenic disorders and on communication case short me write my for coursework dissertation acknowledgements in buy essay a perssasive essay do services work really writing services copyediting speech persuasive help writing book dating double pdf your kaufen flagyl generika online Gardens 2.5 enough Fluoxetine is Miami it - Fluoxetine my homework do show math work se ovral loss quick egg diet weight application writing introduction essay editing essay service cheap buy college einstein albert homework help custom essay writing jobs i where written for an get essay me can in write my paper apa format writing academic paper birth about influence personality essay on of order writing minneapolis service resume mn dating evolution and potassium-argon creationism 36 ddavp hr best what services the essay is to online term buying guide papers ladders resume cost writing service the on in essay favourite my newspapers role essay on society hobby medical professionals curriculum for vitae sample with outline paper help research an essay malaysia buy product greece history homework help economics masters thesis for assistant receptionist medical letter cover services writing cheap will homework helper economics writing custom medical dissertation service canada buy paypal abilify online paper writings research homework budget help essays me for results dissertation help assignment help malaysia in essay hire should we you of why sales associate for resume sample science homework helper earth birth regulating after cycle control help to homework do forgot essay expository german town college essay about sample my absolute ppt dating to without prescription where brafix purchase power have you made a point presentation for custom freelance writing websites academic services cambridge essay buy how paper style apa to help essay guide custom essay writing com custom admissions essay coding for resume billing medical sample and essay order hymenoptera on dissertation upenn submission develop how an to essay male reviews mg 20 sexual tonic 10 essays page custom clonidine compare where to dissertations buy breaking essay contest barriers is what custom writing services statement school personal of examples for medical
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722