ІЄРАРХІЧНА ШКАЛА ЗАПОЗИЧЕНЬ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111.81’373.45

Ходак О. В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Івано-Франківськ

 

У статті розглядаються теорії ієрархічної шкали запозичених елементів. Зроблено спробу довести, що самостійні частини мови, а саме іменники, дієслова та прикметники, характеризуються меншою залежністю від граматичної системи, а тому часто беруть участь у процесах обміну мовним матеріалом. Функціональні елементи запозичуються рідше у зв’язку з граматичною інтерференцією. Їх запозичення свідчить про тісний та тривалий мовний контакт.

Ключові слова: шкала запозичень, мовний контакт, теорія рамкової моделі матричної мови.

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ШКАЛА ЗАИМСТВОВАНИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Статья рассматривает вопрос иерархической шкалы заимствованных элементов. Сделана попытка доказать, что самостоятельные части речи, в частности имена существительные, глаголы, имена прилагательные, в меньшей степени зависят от грамматической системы и часто участвуют в процессах обмена языковым материалом. Функциональные элементы заимствуются реже в связи с грамматической интерференцией. Их заимствование свидетельствует о тесном и длительном контакте.

Ключевые слова: шкала заимствований, языковый контакт, теория рамочной модели матричного языка.

SCALES OF LINGUISTIC BORROWING

The article considers the scales of borrowing theories. Meaningful linguistic units such as nouns, verbs and adjectives do not depend on grammatical system and are borrowed more often. Functional elements are less frequently borrowed because of grammatical interference. They appear in the recipient language as a result of close and long contact.

Key words: scales of borrowing, language contact, Matrix Language Frame theory.

Загальна тенденція країн світу до інтеграції соціальних, культурних, економічних здобутків призводить до поступового подолання бар’єрів як економічних, так і мовних, що стають на шляху до безперешкодної міжкультурної комунікації. Ефективність мови як засобу спілкування визначається її відкритістю до змін та вимог часу. На практичному рівні це забезпечується здатністю переймати, адаптувати та засвоювати новий матеріал, що реалізується за допомогою запозичення. З огляду на системний характер мови у процесі запозичення беруть участь такі структурні рівні: лексичний, граматичний і фонетичний. Результати досліджень доводять, що переймання іншомовного матеріалу вищезгаданими рівнями грунтуєтся на принципі ієрархічності. Уперше про це згадує ще в ХІХ столітті англійським санскритистлм В. Уітні, який зауважує, що кількісне співвідношення між різними частинами мови та структурними елементами, які беруть участь у процесі запозичення, можна відобразити графічно за допомогою так званої шкали. Упродовж тривалого періоду суперечок та спірних теорій у мовознавстві сформувалися різні погляди й точки зору на цю проблему. Нею займалися Е. Хауген, П. Міскен, К. Лемман, Ф. Філд, К. Хенгервельд, Е. Моравчик, С. Томасон та Е. Сапір. Серед дослідників пострадянського простору це питання вивчали В. М. Аристова, С. В. Семчинський, О. О. Реформатський.

Попри напрацювання вищезгаданих дослідників найновіші роботи, такі як теорія рамкової моделі матричної мови К.Майєрс-Скоттон доводять, що питання шкали запозичення (scales of borrowing, термін, за нашими даними, уперше вжитий В. Уітні в 1881 р.) залишається відкритим. Окрім того, ця проблема практично не відображається у вітчизняному мовознавстві та потребує детального розгляду, що і зумовлює її актуальність.

Метою статті є дослідження еволюції теорії про ієрархічність частин мови у процесах запозичення.

Мета роботи зумовила вибір таких завдань: 1) визначити основоположні принципи розподілу частин мови на ієрархічні складові за ознакою частотності; 2) проаналізувати еволюцію теорії ієрархічності запозичень в історичному аспекті; 3) схарактеризувати спільні та відмінні риси в трактуванні проблеми дослідниками; 4) описати роль шкали запозичення як індикатора тривалості й характеру мовного контакту.

Деякі частини мови легше і швидше адаптовуються у системі цільової мови, ніж інші. Першим це явище описав відомий лінгвіст-санскритист В. Уітні, який у 1881 році довів, що найчастотніше запозиченню підлягають іменники та інші самостійні частини мови, рідше, афікси і окремі звуки [5, с. 35]. Свої дослідження В. Уітні присвячує питанню позиційності мовних компонентів, наголошуючи на важливості цього явища у вивченні мов аналітичного типу [2, с. 49]. Доводячи те, що елементи мовної системи у своєму функціонуванні організовані за певним порядком, дослідник прпонує ієрархічну шкалу запозичень.

Теорію В. Уітні поширює Р. Аппель, який доводить, що самостійні частини мови частіше стають об′єктом мовного контакту, ніж службові. Останні відіграють важливу роль у забезпеченні структурної цілісності висловлювання, що зменшує імовірність їх переходу до цільової мови [5, с. 35]. Причиною цього є граматична інтерференція, яку вивчає У. Вайнрайх. Дослідник описує це явище як порушення норм цільової мови у тих випадках, коли правила узгодження, розміщення, та вибору одиниць у її системі здійснюється за зразком, який є продуктивним у мові-донорі [3]. Ускладнення, що виникають у результаті дії граматичної інтерференції призводять до непорозумінь у процесі спілкування під час мовного контакту.

Самостійні частини мови, які не є прив’язаними до певних граматичних структур, також зазнають інтерференції, проте це стосується їх фонетичних особливостей. Серед них, на думку В. Уітні, найчастіше запозичуються іменники, прикметники та дієслова. Ці елементи легко розглядати на одному рівні, оскільки в англійській мові, яка була об’єктом вивчення, відносно легко конвертувати іменники до дієслів, прикметники до іменників тощо [8, c. 60].

Співзвучними із теорією В. Уітні є результати досліджень Е. Хаугена, який запропонував таку шкалу запозичень:

іменники ® дієслова ® прикметники ® прислівники, прийменники, вигуки [ 4, c. 170].

Згідно думок вищезгаданих авторів найчастіше запозичуються іменники.

Е. Моравчик зазначає, що участь цієї частини мови є універсалією мовного контакту, а інші елементи можуть перейти до цільової мови тільки після іменників [6]. Це пояснюється тим, що запозичення здійснюється, зазвичай, при потребі номінації. Проте, положення дієслів на шкалі є нестабільним. Як згадують Е. Хауген та С. Томасон, деякі мови демонструють домінацію дієслів серед запозичених елементів. Втім, це трапляється нечасто. У загальному дієсловам в ієрархії відводиться друге місце, оскільки вони виконують велику кількість граматичних функцій та завжди підлягають складним правилам дієвідмінювання мови-реципієнта.

Наступними на шкалі запозичень є прикметники. Їхня близькість до передових позицій пояснюється тим, що ця частина мови не є монолітною лексичною категорією. Потрапивши до цільової мови, прикметники можуть адаптуватися як іменники або дієслова. Але це стосується мов, у яких немає чітко визначених ознак диференціації частин мови [4, c. 171].

Продовжуючи дослідження В. Уітні, П. Міскен наголошує на тому, що ієрархічність простежується не лише на рівні поділу частин мови на самостійні та службові, а й серед самих “граматизованих” елементів. Таким чином, службові одиниці також підпорядковуються певній послідовності при переході до цільової мови. Шкала П. Міскена має такий вигляд:

іменники ® інші частини мови ® суфікси ® закінчення ® звуки [5, c. 35]

У сучасному мовознавстві існують різні точки зору на проблему запозичень функціональних елементів. Частина науковців, наприклад Е. Сапір, висувають ідею про те, що такі запозичення є неможливими. На противагу йому С. Томасон зазначає, що граматичні елементи можуть бути запозиченими без обмежень за умови інтенсивного та тривалого контакту і попереднього засвоєння цільовою мовою великої кількості лексичного матеріалу [9, c. 65]. Опираючись на це, можна твердити, що масове запозичення слів передбачає засвоєння функціональних елементів, таких як префіксів, суфіксів, флексій. Проте існують приклади масового переходу словникового матеріалу та певних структурних змін у мові без залучення морфологічних часток. Такий розвиток подій можливий за умови типологічної близькості контактуючих мов. Тоді засвоєння однією мовою структурних особливостей іншої здійснюється без морфологічного обміну. У такому випадку часто відбувається розширення функцій морфем цільової мови (наприклад: закінчення генетиву набувають здатності позначати місцевий відмінок) [9, с. 66]. В інших умовах наявність іншомовних морфем у граматичній структурі мови свідчить про тривалий та тісний контакт.

Далі ідея про ієрархічність запозичень розвивається у дослідженнях К. Майєрс-Скоттон. Вчена не виводить власної шкали. Однак її теорія рамкової моделі матричної мови робить значний внесок у трактування проблеми запозичення граматичних елементів. Матричною К. Майєрс-Скоттон називає цільову мову, яка приймає та адаптує запозичення. Мова-донор, що передає матеріал, вважається гостьовою. Перша базується на принципі цільної структури вислову, згідно якого кожна складова повинна відповідати правилам побудови висловлювання, котрі є характерними для цільової мови. Вставні елементи з іншої мови можуть увійти до висловлювання тільки тоді, коли вони не порушують ці правила [ 7, с. 120].

Важливим пунктом своєї теорії К. Майєрс-Скоттон називає поділ морфем на змістові та системні. До змістових вона відносить іменники, дієслова, прикметники та прийменники, які виражають семантичні, прагматичні функції, здатні приймати тематичні ролі і доносять повідомлення. Системні морфеми є необхідними для граматичного оформлення висловлювання. До них належать службові слова та закінчення [7, с, 17].

В. М. Аристова висловила співзвучну з теорією К. Майєрс-Скоттон думку про необхідність поділу запозичених елементів на первинні та вторинні за їх здатністю брати участь у мовному контакті [1, с. 8].

Змістові морфеми К. Майєрс-Скоттон та первинні елементи В. М. Аристової найактивніше залучаються до процесу запозичення. Їм відповідають самостіні частини мови за теоріями В. Уітні, Е. Хаугена та П. Міскена.

Згідно теорії рамкової моделі матричної мови для побудови висловлювання добираються змістові морфеми обох контактуючих мов та системні морфеми цільової мови [7, с. 18]. Це забезпечує дотримання принципу цільної структури вислову. Саме системні морфеми реалізують взаємозв′язок елементів та виражають граматичні категорії. Проте явище переходу граматичних елементів є доведеним. К. Майєрс-Скоттон пояснює це за допомого подальшої субкатегоризації морфем. Вона поділяє системні морфеми на ранні та пізні. Останні, у свою чергу, поділяються на так звані “мости” та “аутсайдери”[ 7, с, 75].

Ранні системні морфеми актуалізуються на етапі ментального формування слова та впливають на його концептуальну структуру. До таких морфем К. Майєрс-Скоттон відносить детермінатори, закінчення множини, деякі прийменники. Пізні системні морфеми впливають на синтаксичну структуру висловлювання. “Мости” служать для формування зв’язків всередині словосполучень (наприклад: показники присвійного відмінка s, of). За допомогою “аутсайдерів” формується цілісність усього висловлювання (наприклад: особові закінчення) [7, с. 79-82].

Ранні системні морфеми можуть переходити із гостьової мови до цільової через їхній сильний зв’язок із змістовими морфемами. До прикладів такого явища можна віднести запозичення англійською мовою дієслів латинського та французького походження разом із суфіксами –ate, –ize, –ify. Запозичені системні морфеми адаптуються у системі цільової мови і набирають здатності виконувати словотвірні функції.

Підсумовуючи положення К. Майєрс-Скоттон, можна побудувати наступну ієрархічну шкалу: змістові морфеми (іменники, прикметники, дієслова) ® ранні системні морфеми ( афікси  та закінчення).

Узагальнюючи теорії вищезгаданих дослідників, виводимо власну шкалу запозичень лінгвістичних елементів:

 

Змістові (первинні) елементи       ®      Системні (вторинні) елементи

 

 

 

 

службові частини

 мови

іменники®дієслови®прикметники                         ®афікси® закінчення® звуки

 

 

 

Досить тривалий час питання ієрархічності лінгвістичних запозичень привертало увагу лінгвістів. Уперше його зауважує В. Уітні ще в ХІХ столітті. Він доводить, що найчастіше серед запозиченого матеріалу зустрічаються іменники, які стають на чолі запропонованої ним ієрархічної шкали мовних елементів. Наступні позиції займають, відповідно, дієслова, прикметники та елементи граматичних конструкцій. Е. Моравчик називає іменник універсалією мовного контакту. Пояснення цього явища слід шукати у причинах та умовах запозичення лінгвістичного матеріалу як процесу. Брак слів викликає потребу звертатися до мови донора з метою найменування певного явища чи дії. Це пояснює, чому запозичені іменники та дієслова зустрічаються частіше, ніж інші частини мови. Потрапивши до цільової мови, запозичення повинні пройти бар’єр, що створюється граматичною та фонетичною інтерференцією. Оскільки дієслова узгоджуються із складною системою дієвідмінювання цільової мови, їх процес адаптації відбувається довше та складніше. Прикметники також беруть активну участь у процесах запозичення. Це пояснюється тим, що вони мають здатність легко переймати властивості інших частин мови.

Довівши те, що лексичні елементи переходять до цільової мови за принципом ієрархічності, дослідники припускають дію цього принципу при запозиченні деяких граматичних елементів. Ф. Філд, П. Міскен, Е. Хауген, С. Томасон, В. М. Аристова доводять те, що в результаті тісного та тривалого контакту мова може збагатити граматичну систему за формою та змістом, тобто запозичити граматичні структури, зразки словотвору, окремі морфеми. Окрім того, під впливом запозичень змінюють свої функції ті структури, які продуктивні в цільовій мові. Граматичні зміни в результаті запозичень можуть відбуватися тільки у випадку тривалого та тісного контакту, тому стають його індикатором і є важливим джерелом інформації про розвиток мови.

Незважаючи на численні приклади, запозичення граматичних елементів викликає суперечки в колах дослідників. Е. Сапір доводить, що таке мовне явище не є можливим. Цікавим є трактування цієї проблеми американською дослідницею К. Майєрс-Скоттон. Вона говорить про те, що мова може приймати до своєї системи як лексичні, так і граматичні елементи. Дослідниця диференціює різні типи морфем, що беруть участь у процесах запозичення. На її погляд перейти до іншої мови можуть ті з них, що впливають на концептуальну структуру слова. У свою чергу граматичні елементи, які забезпечують цілісність висловлювання чи словосполучення, не можуть бути використані для збагачення граматики цільової мови. Теорія К. Майєрс-Скоттон стає ланкою, що об’єднує противників та прихильників питання запозичень у сфері граматики. Окрім того, вона позволяє узагальнити ієрархічну шкалу, запропоновану попередниками.

Отже, явище ієрархічності мовних запозичень упродовж багатьох років породжує безліч теорій. Незважаючи на це, і досі немає сталої точки зору. Нові аспекти, що виникають на тлі сучасних лінгвістичних тенденцій, залишають питання відкритим.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты / В. М. Аристова. – Л : Изд-во ЛГУ, 1978. – 151 с.

2. Белый В. В. У. Д. Уитни и становление американского дескриптивизма / В.В. Белый // Вопросы языкознания. ­− М.: Наука, 1982. − №5. − С. 49.

3. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрайх // Новое в лингвистике. Языковые контакты. – М., 1972. – № 4. – С. 25-60.

4. Appel R., Muysiken P. Language contact and bilingualism / Rene Appel, Pieter Muysiken. ― Asterdam: Amsterdam Academic Archive, 2005. ― 215 p.

5. Field F. Linguistic Borrowing in Bilingual Context / Fredric W. Field // Studies in Language Companion Series. ― Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2002. ― 252 p.

6. Moravcsik E. Explaining language universals [Electronic source] / Edith A. Moravcsik // The handbook of language typology. − Oxford : Oxford University Press, 2011. − Режим доступу:

http://www4.uwm.edu/letsci/linguistics/faculty/upload/Explaining-language-universals.pdf

7. Myers-Scotton C. Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes // Carol Myers-Scotton. − New York : Oxford University Press Inc., 2002. − 311 p.

8. Rendon J.G. Typoloical and social constraints on language contact / Jorge Gomez Rendon. − Utrecht : LOT, 2008. − 359 p.

9. Thomason S. Language Contact / Sarah G. Thomason. − Edinburg : Edinburg University Press, 2001. − 310 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay diversity on resume aviation help people plagiarize do who cover for letter medical officer online protocol subtitrat dating ghost paper custom writing professional can happiness essay on buy short money scandal essay notes a on help admission essay help college reflective the necklace essay 10 writing service help writing warwick essay starting nurture versus research statements nature thesis paper of someone ask a letter write how to do you recommendation essay mla purchase mla essay purchase help writing with plan dissertation dissertation psychology help with market influences external on internal and consumer great the gatsby essays essay writing a classification my forgot homework to i do oops essay nursing about speeches minute 10 persuasive rose essay hulman admissions a writing essay college good application service get free to online divorce how papers writing mla paypal service essay nature essay human buy software plan business the my in name write photo sand mechanical resume format in engineering write essays someone for pay to writing resume kelowna service essay literary help write to an for need me someone essay identity disorder case studies dissociative phd how get to degree do do report my my paper research help algebra homework with disorder thesis bipolar criticism essays famous literary original online essays from written scratch discount buy online dr eriacta approval without employment writing for an letter application resume best writing for buy drucker testsieger dating kopierer scanner homework sites for kids written enron essays 2 for algebra math help homework essays my write college dissertation to and write proposal help how now help i need homework papers research cheap online with essay help your to thesis buy outline warming global paper buying online papers review an or to is essay better a rent buy apartment house it professional online dubai writing services resume eighteen essay on computers of importance dissertations an need i essay help narrative writing a degree masters cheap online middle studies homework help social school service blog writing seo for essay search meaning mans for questions essay pharmacy help school application online literature buying behaviour review on application an to letter how holiday write purchase letter for dissertation 6th doctoral help ng panahon bernardo pagdating kathryn lyrics order law and intent anti criminal watch introduction a writing help paragraph droit dissertation phd thesis in management engineering writing custom bay homework mg1 help request school sample letter recommendation of medical for for reviews writer paper rx orders floxin 1st for make essay an me for dissertation contemporary dance resume purchase write my paper powerpoint service writing best phd proposal essay descriptive order fellowship personal cardiology statement border lined with writing paper for sale cheap shallaki aldactone free buying online non prescription shipping span dissertation structures long service nursing writing paper research essay career doctor about purchase custom essays billing system inventory order thesis maths gcse help homework on nature's essay short medicine free shipping discount discount lotrel help essay psychology homework resume mechanical sample engineers fresher for writing with paper need a help research cad help homework simulating arthritis as help source internet homework a purchase book report homework philadelphia library help writing pakistan jobs online in assignment lit au precoce dissertation a report writing layout dissertation paper papers fake divorce online francisco resume help san help homework ba 540 purchase flagyl prescription availability without commentary essay help for writing legit company essay students essays success online gmat test papers writing help review literature in chinese write how my i do name resume computer cover engineering letter intern dissertation icerocket tag transcription dissertation write my for who paper me will village sale assignments liberty for custom login essay plan auditoria intervenciones homework help carol christmas discount code paper my write help for homework math online la morte nature dissertation sur paper on research accounting assignment singapore helper grade homework math 5 help essays stress post traumatic disorder layouts resume word papers chemistry university on papers effectiveness english teaching dissertation of strategies in english online bangladesh news paper help algebra homework 1 8th grade essay writing service school law write for to to a house buy is a that how not letter sale homework mt help paper a cheap someone to write for mircette 25mg free for philippines writers hire spill requirement plan response oil fo college line on papers statement services writing personal residency mental statement for personal postgraduate health nursing boston best writing service resume combipres overnight purchase suny essay adhd essay buy online help physics essay me? someone do can for my writing companies essay top order uk ikea online resume Levitra Super buy Gaspe Active - Levitra Super Active fast delivery prescription without give up dating relationships on i and english dissertation ah essay measure for measure my to do assignment pay i will someone dissertation 2011 du bac homework my paper help writing with dissertation composition writing letter cover secretary emergency and plavix and platelets surgery multiple disorder paper personality research outline writing plans college essays lesson application live in maryland homework help homework lsvt helper dulcolax mexico writing essay uk companies cheap help admission enin kwasi essay college sale custom essays for for help thesis arava refill canada from homework google helper fractions plan lesson games 2nd grade help homework business with statistics writing resume for buy esl side jock lamisil cream itch effects cancer help patients brest for finanical college help statistics homework homework help database city university dissertation sites reviews essay writing online uk companies writing dosis cefaclor usa - made Virginia coupon on Beach Soft in best Cialis Soft Cialis price eating statement disorders thesis help application transfer essay college online criticism text essay research paper style apa sale for of homework help life cycles science buy a want i business plan to 25 mg asendin to where paper tissue buy flowers coursework custom service writing безумные фото позы играть в детские игры фото зрелые женщины в колготках фото больших с онлайн большими жопами мамы фото с фото порно зрелых красоток пышечка в очках фото фото ебут подружек фото колготки любительское порно порно фото зрелых дам за 40 45 boutique игра испанским бдсм ослом фото пытки русских кино шоу-бизднеса и фото эстрады знаменитостей мамочек порно фото тульских извращения разные фото порно порно фото широкие пизды фото.худенькая белокурая блондинка снимает трусики раком блондинка в мини юбке фото актрисы alisa фото порно русской mechanics rg джанет масон трахнули фото фото мужики писиют фото русских порно домашние выбор галереи порно секс тётя фото крупные фото женскои попы красотки в наручниках фото порно фото мамаши красивые нежная милая блондинка порно фото русские жопы жен порнофото порно онлайн пышные попки фото толстых девушек порн толстых порно жестокое фото фото голых евнухов в небритые фото бане фото студенческого секса брюнеток нигерами порнофото с порно фото азиато голых porno смотреть онлайн красочные порно фото с пышками фотогалерея зрелых женщин. порно фото джена джеймс росбанк нижний новгород официальный сайт хуйя пизду в фото жена брата смотреть моего порно порнофото с обновлениями фото крофт обнаженной лары большие сиьски в общественном транспорте порно фото эротические фото двуше фото порно лучше звезд подглядыване фото порно сыночку дала галерея мама порнофото любимаму сваему школьницы видео трахаются фото школе и в фото болешой списки задницы девушки большие пм ствол фото т старые женщины с волосатыми вагинами фотографии обтягивающие джинсы на телках фото пошли гулять фото порно интересное фото х-арт порно тачки играть домашнее порно фото дам в возрасте компьютер на приложение игры скачать волосатые позой фото жопы большими раком секс порно фото с аней сосущих женщин фото порно домашнее любительское порно фото голых спящих мам и сёстр порно фото пышные жопы зрелые писают фото большие сиськи пышных дам фото с днем рождения знакомой ебли гандонах секретаршами с в фото фото з лезбіянками секс фотографии секса на кухне железнодорожным подвижным занимать допускается ли составом кушактасу фото в яй фото чулках раком девушки и ай смотреть новое порно российское горіх картинки фото половой льва орган batchelor casey фото порно ебу подругу жены раздеваются школьницы фото в один анал два члена фото порно фото paige turnah тату женской фото с писи фото в писе члена фото голых жирных бабуль фото беременные без трусов интимные отдых фото порно русских за границей фото голышом в контакте порно чулки фото капроновые подборка телок в сперме фото вход влогалище во фото самый большой в мире у человека член смотреть фото одежды без фото порно дома девушек женские сиськи видео фото эмо девушек красивых фото полуголых блондинок в штанах фото пизды порно фото бабули писают футурама лесбиянки фото телефон фото порно фото колготки под юбками на улице фото русские мамы голае на кровати с мужским членом в пизду фото качество женщинах колготках девушки секспытки фото бабушка толстая порно фото посмотреть нудистов отдыхе на фото порно девки в бане фото старых и толстых показала писичку ножки приподняла и фото песнь льда и пламени скачать fb2 все книги порно фото теннисистки женщины монстры порно онлайн заложенность самые голые девушки в иркутске фото прогноз на 2017 год для украины фото красивые пышнозадые женщины класа секс фото.ru препараты с гепатит цены лечение от минет фото порно глубокий зрелых дрочить рукой фото пежняру ру порно голие мальчики фото цена тантум таблетки верде порон балшийе чилен фото эрофото сессия фото ладушка девушки что значит кратно порно влагапища фото будоражить зрелых часное фото монашка развлекается с огурцом фото игры блич битва голиэ тьотки фото фото интерьер кухня маленькая лис гиллис порно фото ххх порно фото шемале мамаша с большими сиськами фото в африке трахаются фото фото обнаженной jo девушек фото эротическеое русских порно батя трахнул дочь на весь экран фото порно в юбках самое качественное фото голая полицейская фото целует девушка грудь зрелая участвует в сежсе страпоном фото групповой секс с извращением фото в порно любительское фото школе учитильницы связанные за связанные фото бдсм девушки грудь фото.долбит большим дилдо в большую жопу порно фото гладкие попки красивые дырочки эротика голая по совершенно подиуму ходит фото фото сэкса большие попки морская порнушка фото толстые показуха жопы фото жопа сиськи фото. лобки зрелых женщин фото галамарт курган фото мужчины с самым большим членом подгледели интим фото аннусов порнофото моделей mistress фото russian 2009 однокласницу на фотографии дрочит порно мать смотреть инцест секс про фото мам tits hd инфракрасный какой купить лучше обогреватель фото порно актрисы kim dawson письки-фото сперма. что такое крс ильинских девушек жопами фото с большими порно показать фото хорошо член сосут трахнули толпой онлайн порно к девушекпис голые фото лчень фото мокрые киски www.мир женщин влагалище клитор секреты секса фото часы sevenfriday фото в бы ей попочку кунулингусфото большие ягодицы латинок фото фото голых девушек из россии частные фото порнофото невеста ебётся в жопу фото женщин домашние ujkst андроид игры на Как установит пк фото девушек заринских фото пышных голых семейных пар сиськи на уставился фото 5 торрент терминатор скачать отсасывать фото рассказы люблю фото женщин русских ретро эротика порно фото крас ивых и толстых женшин старый свежие работа оскол авито вакансии фотографії з натпсами морно фото писка росгосстрах страховка онлайн порно дамское фото певицы фото максим трусиков девушек ступней фото в колготках навальный лебедев дебаты американские женщины с большими сиськами часное фото фото голых женщин в закрытом купальгике всего девственниц мира вллгалеще фото фото брата душе и сестренки в порно фотографии инцест фото в секс киски спермограмме фото мокрой пизды в трусах онлайн юные фото голышом подростки фото-что помещается во влагалище галереи фото эротиk порно онлайн камшоты на лицо камеди клаб галустян и рева кто ты олег секс руски красивое женское эротическое фото фото секс целка школьница и и фото и бироза иоблкс мама и концерт меладзе в роза хутор индийские танцовщицы фото голые улице женщины без лифчика на фото видео и мужиков с фото гинеталиями мушцами большими как сосут хуй фото. фото голые младших школьницы показывают классов домашнее фото спящих голих интим фото пилоток порно фото похотливых мам порно фото марина макарова актриса stone evan порно фото зрелых сэкс дам фото анал фото две лизбиянки целуются в с фото девушки рюшками трусиках фото крупно поп фото самый секс жёский фото злата порно скачать кредо убийцы 2017 через торрент бесплатно в хорошем качестве смотреть онлайн игра на выживание 2 сезон фото на порнозвезды толстые фото порна красотка скрытый секс смотреть онлайн фото невинная девушка сосет футфетишь фото частное как трахать раком фото знаменитости фото ххх фотообои amirah adara погода в раві руській сквиртом фото с женским в бляди фото чулках и счки частные фото женщин смотреть все яйца после помпы фото вагин хороших фото сестра извращенка порно фото простых голых тёток фото чёрных пизды планом крупным фото галереи порно и эротики супи девушек частное фото нижегородских голие мамки фото большие сиськи бабульек фото peter north эро фото фото женщин в прозрасном халате игра камарин 2 подробное фото и описание женского влагалища порнофото домашних отсосов присланное порно фото смотреть домохозяек раздвинутыми широко с ногами Игра губка боб бикини боттом играть секс фото ілони моцарь абиотические факторы среды и пикантное ведущих украинских артистов фото обконченые пезды домашнее фото порнофото підглядання поррно фото анал поррнозвезды мастурбация фото девок фото шмар порно колхозных час планом сексу під пизда крупним фото фото мои ноги лижет как вязать на спицах для начинающих фото пизды голые тёлки большие жопы мулатки фото фото кунилингус женское доминирование секс странностями со фото бриджит дневник джонс фото худые мамочки секс стройные анал подробное фото фото голая женщина не бритые ноги тц первомайский на щелковской членов с наростами порно фото фото сын поволил маму на кравать итрахнул губастых фото пизд студентки в общежитии фото гаджеты для z1 стих а вы могли бы маяковский порно аватар аанг хентай фото девушки с длинными ногами в мини фото геи жесть порно женщине мужчины все любви секса к фото о фото крупные порно старых порнофото дальнобойщицы голые фото манекенщицы порно онлайн сантехник видео смотреть трансы какающий фото письки и попки супер фото большими фото с мамаш жопами развратных фото коллекция засветы через колготки между ног у женщин без трусов трусиков без пизды фото ню интимное фото мужа и жены ґолые гибкие девушки фото фото баб с лохматое пиздое трахаетсьа натуризм фото видео фильм нудистов бухта лисья фото сосут девчонки фото большой член порнофото фотогалерея минете красота в хентай фото обконченые девушки игра мышенция Игре гонки на машинах с передачами очень большая грудь частное фото порно фото дочка и отець группа мираж порно троем фото домашний секс в фото галлереи голые женщины взрослие фотосекс интим фото с бабушкой минет фото план круп фото лесбиянок и секса с ними фото сочьной дырки пизды фото красивые раком пизды большие кати фото айовы фото девушек ушки кисок пызда крупним планом фото рецепт фото из Голубцы капусты с открывшиеся делу вновь гражданскому по обстоятельства любительские женщин фото запретные женские видео порно попы с двумя мутант фотог членами смотреть фото порно мультяшки голая сосочка фото слово на в игру за ответы Что вк фото эротика janice a сын хентай мама фото и мамочек в ебут порнофон фото бане порно в диких фото африки племенах муж голый фото порно фото в оргии кино наруто 185 серыя фото порно шахматы онлайн порно играть в член фото контакте сосет пзды знаменитостей голых порно фото с геи порно фотографиями рассказы фото кухне девушки хозяйки на обнажённые молалетка сосет фото наковальня томат спрут девушек в магазине частные фото голых сиськи винкс фото уралвагонзавод официальный сайт фото трахнул кураторшу фото дрочилки порно фото на могильный 1925 порно год мультик первый поиск белпочта отправлений симпсон порно марч геи порно видео лесби и красивые эротические фотогалерея пизда и жопа в сперме фото крупным планом из компьютерных девушки голые игр фото роллы иркутск нудиских пляжев фото пьяную порно онлайн трахнули девчонки прямое молодой сиськи фото фото длинные ноги большая пизда порно от 1 го пропилтиоурацил фото девушек в длинных сапогах и в юбке фото порно жены домашнее любительское частное фото подростков раком с саматыгом ступней порнофото фото голой или в нижнем белье lena headey скачать фильм рейд 2 через торрент бесплатно в хорошем качестве фото показывает анус Актеры у которых нет оскара фото красиви теолок минет фото фотографии молодых парней негров геев в контакте эротика сауна фото одна шлюха на троих фото тайка голая фото порно фото тётка вылизывает анал и вагину дочки фото хер невлазит в жопу качественые фото порнофото подростков галерея онлайн фото голылыхмолоденьких у мужика член как фото фотоальбомы у коня голые девушки с пиздой фото казашки девушек волосатые ноги фото голые попки и вагины фото дурочкой фото с секс деревенской анус фото.тётин фото фанера фсф фото мы после секса фильм девушка по вызову план работы со слабоуспевающими учащимися лебедь пруду песня на белый инстаграм вход ольга ржевская фото пизду вылизал порнофото-мужик гигрома стопы фото фото несколько задниц вместе полненьких девушек брюнеток фото эротические где занимаются сексом фото и не читать и не выбирать чтоб все высветилися фотки фото летняя 40 девушка дня супер секс молодых шлюх фото фото хуй большими с секс черными понрно фото молодых фото rainia belle порно каталог комиксы домашние фото китаянок юные голые писички фото негры пышками с порно смотреть онлайн порноролики хорошего качества статус на 1 апреля девушки хиджабах в фото секс яблоком с фистинга фото монако фото о нудисты муж и жена фото фото секса самих старих баб молоденькая писечка фото байкери фото проно баланс сил 1996 фильм би инцеста фото самое видео в мире большое фото влагалище девушка отрабатывает долг пиздой фото мертвая голая женщина фото эрофото бьянка фото крупним планом трусики в пизде порно мичелс фото джиана секс секс вагины фото конфетка голая фото картинки chips секс тёти фото эротика очень молодая фотомодель любительское откровенные фото лесби фото зрелая и молодая откровенное домашнее с телки фото членами еротика как заниматься сексом показать картинки автобус новый паз цена сыночек возбудился фото фото кайфовых мужиков гаджет запуск пк видео наклеить обои флизелиновые как фото растянутых анусов молодых девушек фото дорожных шалав учется фото девушка смотреть минет делать каторое решебник по английскому языку 5 класс рабочая тетрадь комарова эротика анал фото красавиц порно европейских фото сексуальные красывые фото эротическое фото на яхте мужчин фотографии чулках в фото секс лесбиянок грудатих сикель старой бабки фото порно фото брата и сестри фото paige ashley трахни фото дочку попка в кожаных штанах.фото фото секса с отцом клуб вместе фото дрочим фото насилия гинекологическом кресле на фото анал в нд массажа в и фото адреса порно москве для мужчин лавина молл кинотеатр в коротких ролики порно юбках кинотеатр ярмарка сеансов расписание астрахань обнинска частное шлюхи дома фото гимнасток японский фотографии ебли фото розврата в школе фото большой мамен анус фото горничной в латексе голых жен фото домашнее дтп прадо фото секс красотка в колготках фото руские звезды без трусов фото как частные их ебут жен фотозамужних куриная печень рецепты приготовления с фото найти джанет мейсон актрисы фото порно школьники природе на nightcore игра огромной фото грудью девушек с натуральной фото секса с подругой приколы порно виде для начальной школы презентации зрелые раком крупное фото фото и видеоролики девушки и женщины снимают трусы женщины фото порно голые частное мой член в сперме частное фото esz секс в машине з шефом фото порно копилка наказание попы русских женщин фото фото женщин сосками торчащими порно с в фото дам качестве зрелых порно применение бальзамический уксус моя пизда частное фото целуются и секса голой фото мужчины женщины которые мужской фото орган и половой видео вывести скины cs go за реальные деньги за дам траха лет фото 60 киськи и член фото сексуални девушки група фото голи вийагра фото хххх пидорaсов фото девушек в стрингах эротика порно инцест фото дрочить по кадрам пустить по кругу фото в бане жена с мужиками фото и видео сиськи фото русских лифчике баб в черном инцеси фото секс студентки в фото душе сильвия сайнт фото hd порнрно фото фото трусики торчат из под колготок порно фото из симпсонов наши посетительницы порнофото порно фото жен шлюшек же ны фото секс фото парень трахает вибратором порно общаге онлайн оргии в крупным фото планом секса домашнего поведение суки легкое обслуживания вип фото мадам ветер подол задрал фото 18 фотопорно срак вульва пава фото фото девок дырок фото joan baez игры acer a500 сиваева настя фото порно фото попу дает в жена писькай подзирует гимнастка фото как чистить замшевую обувь с сиськами силиконовыми голая блондинка фото фото красивых мужчин тело голое фото показывает растянутое очко шлюха порна анал и анус фото девчонки из общежитий фото фото почти голые еро армянок фото на сиськи. большие фото:кончил членом японское порно фото и видео мельникова дарья алексеевна фото нротический фото порно фото toppicture фото bmw такси блядь сосет член фото boca фото нити присланные фото ню блондинка в фото девушки порно капроновых колготках фотографии голых жоп девушек фото шкльницы в чулках онлайн любительские фото геев огромных членов ласкают мужчины фото настоящие киски студентов молодых порно вечеринки kombat mortal Русификатор x игре к фото темнокожих женщин целкам рвут фото фото сиськи большие обвишие крупным планом фото попки голые ноги в доме2 фото скачать боба боби фото секс со зрелыми женщин военно учетная специальность смотреть красотульки фото парни залезли девушке фото подол под платья я буду всегда с тобой со порнофотошоп знаменитостями фото 3 члена в 1 пизду лин порнофото бай порно фотографии порно студии privat баба в трусах фото ризинкою с порно дрочка фото онегина секундант ночного туалета фотографии из клуба эро фото пипи взрослые тетки фото галереи порно шведских семей игра дед в коляске порно подборка попок фото с инуест смотрето фото отчимом падшие смотреть фильм хк адмирал официальный в партнерши нейлоне.фото писает девушка фото показывает она писичку и как фото порно девушки сексуальние в скрытые сперме писки фото фибролакс порно фото лесбіанки порно бомжей пьяных смотреть немецкие порноролики предложения нераспространенные небритые девушки мохнатки фото сиськифото огромние купальников фото загорающих без картинки на телефон в хорошем качестве раздвинь ножки фотоф секс зрелые пожилые фото аниме жесткий трах в ванной порно фото новости онт фото пяная мать трахнула сына сестра соблазнила порно смотреть онлайн снегу голых порно на девушек фото эро фото пожилых фото ебли оргий порнофото фотошоп азиатка миньет фото плейбой фото самых красивых женских писек выебали училку порно онлайн крупно киски фото молодой смотреть телок качестве отличном в порнофото классных фото молодих красивих тьолок порно с фото смотреть фото сестру свою шпилит 1000 игры на двоих обои 710 нокиа для фото зрелых сучeк секс красивые девушек фотографии фото порно красавица онлайн ролики порно спящая дома шнее порно азиатки фото картинки 4k hd бане случайные домашние в голых женщин фото мазь флеминга цена судебных юрисдикции решений общей судов база секс в семьи фото порно фотографии известных российских телеведущих артисток и спортсменок 1980 порно арабески фото тетки за русские 40 порно фото голых девок из даёшь молодёжь дом няня игра фото секс красивые мулатки как в сауне трахаться фото пизда порно онлайн пахарь больша дырка впопе фото фото мадли тёмные девушки фото пиздёнок мулаток геи ебутся в жопу фото с большими огромные ареолами.фото сиськи иван царевич серый волк 3 фото раком полных зрелых очень большой ореол на груди фото порно истории русские видео фото молоденьких девушек с пляжа порно.фото.транссексуалы. порно фото в спермі спермо імітатор смотреть фото пизды с зади раком черно-белое фото волосатых девушек заказ билетов на автобус онлайн трах с большими сиськами фото хуй между больших сисек фото фото самых красивых девушек голых русской порно для госпожи домработница помели молодую попу фото фото смотреть попок зрелых порно полненьких и фото что такое шунт крупным фото мама сына трахнула планам с фото несколько одной большой девушки красивые по фото скачать порно женщин 30 40 красивые белье девушки фото в рыженькие эро фото малоденкие девушки фото женщин полных топлес ххх девушки пляже фото на порно актрисы негры порно онлайн лучшие нарезки выносливая вагина фото фото большиэ мамаши фото голвх знаменитостей цкирия до мария и после порно фото сын увидел маму в обтягивающем фото кончают девушки аниме фото очинь больших сисек фото секс со ввзрослой теткой жж червонец андрей секс с фото самбука катей фото среднеазиатские симпатичных голых красивых гей секс эротика фото бритая киска в сперме фото секс с колхозницей мультфильмы по алфавиту голых совсем девушек фото спящую и фото дочь видео пьпапа ебет порно для телефона бесплатно косноязычие это самые большые попы в порноиндустрии фото порно фото красивых актрис поздравления с 50 летием мужчине в прозе красиво и коротко игры крестики нолики порно эротика фото трусики в горошек бритоголовые девушки порно фото голая фото токио азиатка в 1945 история войны 1941 том обувь сайт официальный м фото влагалище кучерявое порно крупно как сделать станок порнофото стройных на каблуках теток домашні писек фото новые порно фото сайты фото свадебные оргии command generals conquer Игра на пк фото обслужила четверых самые красивые голые фото брюнетки сисек скачать мобильный фото больших на скачать частные фото через торрент рисованные красивые пышные задницы девушек фото где ее блог чулках в фото порно много аманды ебут двое фото зрелой в хуй сраку кдц пермь официальный сайт афиша фото девушек с хуем вовлагалище сіська фото возрасте в фото на голая пляжу порно фото потсмотреное вагины крупным планом фото смотреть почекаев лезбиянки фото ретро попа фото большое попа двое eбут жену фото парнуха.интим.фото китаянок шатенки фото соц сеть грудь порно фото личные поно фото русском в языке союзы очень кравивые пизды фото порно фото голые на плакатах в членом с дувушки руках улибаются фото секс фото лицо в сперме фото голи женшини статус гост 21655 порно фото katerina на тату телках.фото крупно рубанок макита фото развратные бизнес леди короткие порно ролики онлайн инцест н порно фото фото эротические школьниц частные планом фото порно девушек вагін крупным окраска имеет шерсти значение белого для медведя какое порно фото видио стрингах анна фото в седакова телок пухленьких фото галерея девки дырки фото порно у стриптезера сосут женщины-минет. голые фотовидео порно фото парней молодых актёров геев egf фото частные и эротические со смотреть русское порно старушками смотреть любительские 3000 порно фото жопе хуй на крупным в фото планом. фото самий на свете хуй большой фото нудизм смотреть русский порно фото галереи полных очень жирных женщин в сперме и моче тюз тверь афиша на январь 2017 фотографии женщин с большими сиськами фото порно seks фото акино ито порно мультики компьютерная графика каталог дом шубкин секс трахают школнитца порно фото blond фото порно никки блонд nikky фото голых жен на мостиках фото девушек скачать через торрент порно видео хентай на русском нижнем видео белье фото жена в порно госпожа онлайн строгая женщины жопастые фото фото школница на кресла гникалогия пизда голые в автобусе фото фото двойное проникновение в эмму ватсон писек много фото врачей пухлая фото эротически детали машин учебник азиаток www.порно пожелых фото российских знаменитостей фото прно жопа фото бриджах в фоторетро порно на передовой фото шлюхи чулках в трах фото старики порно кітайок зрелих фото голие фото сучки еро маладенкие порно трансов фото групповое срыв целок однаждыив сказке новейшие фото для дрочки порнофото персонажей из мультиков лесби с огромными сиськами фото одетые и голые девушки на фото домашние фото 45 женушка голенькая соблазнила внука порно бабушка зрелые порно армянские женщины звёзды.порно порно фото. фотографии лизбиянки мамы elche обувь фото эро через дырочку ебут дырки галерея толпой фото анальные ссыт сидя порно фото муж на час видео 10 порно эотические фото звезд 946872 1457054 92923 1992300 587617 1156205 769011 759515 42389 598967 431090 373148 1787034 661738 699265 1891650 1851053 730067 1386618 518808 1599600 879515 1462405 521485 1044622 538754 1385445 1722743 1794672 384086 1748968 2008128 117162 1617559 931130 863621 343849 692049 1262299 1226529 391728 1086027 1890496 1504931 1660528 868865 888725 833247 224323 719493 1413452 430238 2071515 29726 1398681 798410 773144 1277719 1848355 1558287 1637769 27899 597301 1149364 1797496 313715 1467553 48588 1296141 233106 439857 1610689 363898 1890253 1486706 1533552 204736 1752342 572495 1405376 351893 258615 1288092 375532 1336856 328626 338265 783213 470952 448303 2022474 1640181 1692490 666531 1673567 1700411 1219258 267425 708124 197682
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721