ІЄРАРХІЧНА ШКАЛА ЗАПОЗИЧЕНЬ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111.81’373.45

Ходак О. В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Івано-Франківськ

 

У статті розглядаються теорії ієрархічної шкали запозичених елементів. Зроблено спробу довести, що самостійні частини мови, а саме іменники, дієслова та прикметники, характеризуються меншою залежністю від граматичної системи, а тому часто беруть участь у процесах обміну мовним матеріалом. Функціональні елементи запозичуються рідше у зв’язку з граматичною інтерференцією. Їх запозичення свідчить про тісний та тривалий мовний контакт.

Ключові слова: шкала запозичень, мовний контакт, теорія рамкової моделі матричної мови.

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ШКАЛА ЗАИМСТВОВАНИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Статья рассматривает вопрос иерархической шкалы заимствованных элементов. Сделана попытка доказать, что самостоятельные части речи, в частности имена существительные, глаголы, имена прилагательные, в меньшей степени зависят от грамматической системы и часто участвуют в процессах обмена языковым материалом. Функциональные элементы заимствуются реже в связи с грамматической интерференцией. Их заимствование свидетельствует о тесном и длительном контакте.

Ключевые слова: шкала заимствований, языковый контакт, теория рамочной модели матричного языка.

SCALES OF LINGUISTIC BORROWING

The article considers the scales of borrowing theories. Meaningful linguistic units such as nouns, verbs and adjectives do not depend on grammatical system and are borrowed more often. Functional elements are less frequently borrowed because of grammatical interference. They appear in the recipient language as a result of close and long contact.

Key words: scales of borrowing, language contact, Matrix Language Frame theory.

Загальна тенденція країн світу до інтеграції соціальних, культурних, економічних здобутків призводить до поступового подолання бар’єрів як економічних, так і мовних, що стають на шляху до безперешкодної міжкультурної комунікації. Ефективність мови як засобу спілкування визначається її відкритістю до змін та вимог часу. На практичному рівні це забезпечується здатністю переймати, адаптувати та засвоювати новий матеріал, що реалізується за допомогою запозичення. З огляду на системний характер мови у процесі запозичення беруть участь такі структурні рівні: лексичний, граматичний і фонетичний. Результати досліджень доводять, що переймання іншомовного матеріалу вищезгаданими рівнями грунтуєтся на принципі ієрархічності. Уперше про це згадує ще в ХІХ столітті англійським санскритистлм В. Уітні, який зауважує, що кількісне співвідношення між різними частинами мови та структурними елементами, які беруть участь у процесі запозичення, можна відобразити графічно за допомогою так званої шкали. Упродовж тривалого періоду суперечок та спірних теорій у мовознавстві сформувалися різні погляди й точки зору на цю проблему. Нею займалися Е. Хауген, П. Міскен, К. Лемман, Ф. Філд, К. Хенгервельд, Е. Моравчик, С. Томасон та Е. Сапір. Серед дослідників пострадянського простору це питання вивчали В. М. Аристова, С. В. Семчинський, О. О. Реформатський.

Попри напрацювання вищезгаданих дослідників найновіші роботи, такі як теорія рамкової моделі матричної мови К.Майєрс-Скоттон доводять, що питання шкали запозичення (scales of borrowing, термін, за нашими даними, уперше вжитий В. Уітні в 1881 р.) залишається відкритим. Окрім того, ця проблема практично не відображається у вітчизняному мовознавстві та потребує детального розгляду, що і зумовлює її актуальність.

Метою статті є дослідження еволюції теорії про ієрархічність частин мови у процесах запозичення.

Мета роботи зумовила вибір таких завдань: 1) визначити основоположні принципи розподілу частин мови на ієрархічні складові за ознакою частотності; 2) проаналізувати еволюцію теорії ієрархічності запозичень в історичному аспекті; 3) схарактеризувати спільні та відмінні риси в трактуванні проблеми дослідниками; 4) описати роль шкали запозичення як індикатора тривалості й характеру мовного контакту.

Деякі частини мови легше і швидше адаптовуються у системі цільової мови, ніж інші. Першим це явище описав відомий лінгвіст-санскритист В. Уітні, який у 1881 році довів, що найчастотніше запозиченню підлягають іменники та інші самостійні частини мови, рідше, афікси і окремі звуки [5, с. 35]. Свої дослідження В. Уітні присвячує питанню позиційності мовних компонентів, наголошуючи на важливості цього явища у вивченні мов аналітичного типу [2, с. 49]. Доводячи те, що елементи мовної системи у своєму функціонуванні організовані за певним порядком, дослідник прпонує ієрархічну шкалу запозичень.

Теорію В. Уітні поширює Р. Аппель, який доводить, що самостійні частини мови частіше стають об′єктом мовного контакту, ніж службові. Останні відіграють важливу роль у забезпеченні структурної цілісності висловлювання, що зменшує імовірність їх переходу до цільової мови [5, с. 35]. Причиною цього є граматична інтерференція, яку вивчає У. Вайнрайх. Дослідник описує це явище як порушення норм цільової мови у тих випадках, коли правила узгодження, розміщення, та вибору одиниць у її системі здійснюється за зразком, який є продуктивним у мові-донорі [3]. Ускладнення, що виникають у результаті дії граматичної інтерференції призводять до непорозумінь у процесі спілкування під час мовного контакту.

Самостійні частини мови, які не є прив’язаними до певних граматичних структур, також зазнають інтерференції, проте це стосується їх фонетичних особливостей. Серед них, на думку В. Уітні, найчастіше запозичуються іменники, прикметники та дієслова. Ці елементи легко розглядати на одному рівні, оскільки в англійській мові, яка була об’єктом вивчення, відносно легко конвертувати іменники до дієслів, прикметники до іменників тощо [8, c. 60].

Співзвучними із теорією В. Уітні є результати досліджень Е. Хаугена, який запропонував таку шкалу запозичень:

іменники ® дієслова ® прикметники ® прислівники, прийменники, вигуки [ 4, c. 170].

Згідно думок вищезгаданих авторів найчастіше запозичуються іменники.

Е. Моравчик зазначає, що участь цієї частини мови є універсалією мовного контакту, а інші елементи можуть перейти до цільової мови тільки після іменників [6]. Це пояснюється тим, що запозичення здійснюється, зазвичай, при потребі номінації. Проте, положення дієслів на шкалі є нестабільним. Як згадують Е. Хауген та С. Томасон, деякі мови демонструють домінацію дієслів серед запозичених елементів. Втім, це трапляється нечасто. У загальному дієсловам в ієрархії відводиться друге місце, оскільки вони виконують велику кількість граматичних функцій та завжди підлягають складним правилам дієвідмінювання мови-реципієнта.

Наступними на шкалі запозичень є прикметники. Їхня близькість до передових позицій пояснюється тим, що ця частина мови не є монолітною лексичною категорією. Потрапивши до цільової мови, прикметники можуть адаптуватися як іменники або дієслова. Але це стосується мов, у яких немає чітко визначених ознак диференціації частин мови [4, c. 171].

Продовжуючи дослідження В. Уітні, П. Міскен наголошує на тому, що ієрархічність простежується не лише на рівні поділу частин мови на самостійні та службові, а й серед самих “граматизованих” елементів. Таким чином, службові одиниці також підпорядковуються певній послідовності при переході до цільової мови. Шкала П. Міскена має такий вигляд:

іменники ® інші частини мови ® суфікси ® закінчення ® звуки [5, c. 35]

У сучасному мовознавстві існують різні точки зору на проблему запозичень функціональних елементів. Частина науковців, наприклад Е. Сапір, висувають ідею про те, що такі запозичення є неможливими. На противагу йому С. Томасон зазначає, що граматичні елементи можуть бути запозиченими без обмежень за умови інтенсивного та тривалого контакту і попереднього засвоєння цільовою мовою великої кількості лексичного матеріалу [9, c. 65]. Опираючись на це, можна твердити, що масове запозичення слів передбачає засвоєння функціональних елементів, таких як префіксів, суфіксів, флексій. Проте існують приклади масового переходу словникового матеріалу та певних структурних змін у мові без залучення морфологічних часток. Такий розвиток подій можливий за умови типологічної близькості контактуючих мов. Тоді засвоєння однією мовою структурних особливостей іншої здійснюється без морфологічного обміну. У такому випадку часто відбувається розширення функцій морфем цільової мови (наприклад: закінчення генетиву набувають здатності позначати місцевий відмінок) [9, с. 66]. В інших умовах наявність іншомовних морфем у граматичній структурі мови свідчить про тривалий та тісний контакт.

Далі ідея про ієрархічність запозичень розвивається у дослідженнях К. Майєрс-Скоттон. Вчена не виводить власної шкали. Однак її теорія рамкової моделі матричної мови робить значний внесок у трактування проблеми запозичення граматичних елементів. Матричною К. Майєрс-Скоттон називає цільову мову, яка приймає та адаптує запозичення. Мова-донор, що передає матеріал, вважається гостьовою. Перша базується на принципі цільної структури вислову, згідно якого кожна складова повинна відповідати правилам побудови висловлювання, котрі є характерними для цільової мови. Вставні елементи з іншої мови можуть увійти до висловлювання тільки тоді, коли вони не порушують ці правила [ 7, с. 120].

Важливим пунктом своєї теорії К. Майєрс-Скоттон називає поділ морфем на змістові та системні. До змістових вона відносить іменники, дієслова, прикметники та прийменники, які виражають семантичні, прагматичні функції, здатні приймати тематичні ролі і доносять повідомлення. Системні морфеми є необхідними для граматичного оформлення висловлювання. До них належать службові слова та закінчення [7, с, 17].

В. М. Аристова висловила співзвучну з теорією К. Майєрс-Скоттон думку про необхідність поділу запозичених елементів на первинні та вторинні за їх здатністю брати участь у мовному контакті [1, с. 8].

Змістові морфеми К. Майєрс-Скоттон та первинні елементи В. М. Аристової найактивніше залучаються до процесу запозичення. Їм відповідають самостіні частини мови за теоріями В. Уітні, Е. Хаугена та П. Міскена.

Згідно теорії рамкової моделі матричної мови для побудови висловлювання добираються змістові морфеми обох контактуючих мов та системні морфеми цільової мови [7, с. 18]. Це забезпечує дотримання принципу цільної структури вислову. Саме системні морфеми реалізують взаємозв′язок елементів та виражають граматичні категорії. Проте явище переходу граматичних елементів є доведеним. К. Майєрс-Скоттон пояснює це за допомого подальшої субкатегоризації морфем. Вона поділяє системні морфеми на ранні та пізні. Останні, у свою чергу, поділяються на так звані “мости” та “аутсайдери”[ 7, с, 75].

Ранні системні морфеми актуалізуються на етапі ментального формування слова та впливають на його концептуальну структуру. До таких морфем К. Майєрс-Скоттон відносить детермінатори, закінчення множини, деякі прийменники. Пізні системні морфеми впливають на синтаксичну структуру висловлювання. “Мости” служать для формування зв’язків всередині словосполучень (наприклад: показники присвійного відмінка s, of). За допомогою “аутсайдерів” формується цілісність усього висловлювання (наприклад: особові закінчення) [7, с. 79-82].

Ранні системні морфеми можуть переходити із гостьової мови до цільової через їхній сильний зв’язок із змістовими морфемами. До прикладів такого явища можна віднести запозичення англійською мовою дієслів латинського та французького походження разом із суфіксами –ate, –ize, –ify. Запозичені системні морфеми адаптуються у системі цільової мови і набирають здатності виконувати словотвірні функції.

Підсумовуючи положення К. Майєрс-Скоттон, можна побудувати наступну ієрархічну шкалу: змістові морфеми (іменники, прикметники, дієслова) ® ранні системні морфеми ( афікси  та закінчення).

Узагальнюючи теорії вищезгаданих дослідників, виводимо власну шкалу запозичень лінгвістичних елементів:

 

Змістові (первинні) елементи       ®      Системні (вторинні) елементи

 

 

 

 

службові частини

 мови

іменники®дієслови®прикметники                         ®афікси® закінчення® звуки

 

 

 

Досить тривалий час питання ієрархічності лінгвістичних запозичень привертало увагу лінгвістів. Уперше його зауважує В. Уітні ще в ХІХ столітті. Він доводить, що найчастіше серед запозиченого матеріалу зустрічаються іменники, які стають на чолі запропонованої ним ієрархічної шкали мовних елементів. Наступні позиції займають, відповідно, дієслова, прикметники та елементи граматичних конструкцій. Е. Моравчик називає іменник універсалією мовного контакту. Пояснення цього явища слід шукати у причинах та умовах запозичення лінгвістичного матеріалу як процесу. Брак слів викликає потребу звертатися до мови донора з метою найменування певного явища чи дії. Це пояснює, чому запозичені іменники та дієслова зустрічаються частіше, ніж інші частини мови. Потрапивши до цільової мови, запозичення повинні пройти бар’єр, що створюється граматичною та фонетичною інтерференцією. Оскільки дієслова узгоджуються із складною системою дієвідмінювання цільової мови, їх процес адаптації відбувається довше та складніше. Прикметники також беруть активну участь у процесах запозичення. Це пояснюється тим, що вони мають здатність легко переймати властивості інших частин мови.

Довівши те, що лексичні елементи переходять до цільової мови за принципом ієрархічності, дослідники припускають дію цього принципу при запозиченні деяких граматичних елементів. Ф. Філд, П. Міскен, Е. Хауген, С. Томасон, В. М. Аристова доводять те, що в результаті тісного та тривалого контакту мова може збагатити граматичну систему за формою та змістом, тобто запозичити граматичні структури, зразки словотвору, окремі морфеми. Окрім того, під впливом запозичень змінюють свої функції ті структури, які продуктивні в цільовій мові. Граматичні зміни в результаті запозичень можуть відбуватися тільки у випадку тривалого та тісного контакту, тому стають його індикатором і є важливим джерелом інформації про розвиток мови.

Незважаючи на численні приклади, запозичення граматичних елементів викликає суперечки в колах дослідників. Е. Сапір доводить, що таке мовне явище не є можливим. Цікавим є трактування цієї проблеми американською дослідницею К. Майєрс-Скоттон. Вона говорить про те, що мова може приймати до своєї системи як лексичні, так і граматичні елементи. Дослідниця диференціює різні типи морфем, що беруть участь у процесах запозичення. На її погляд перейти до іншої мови можуть ті з них, що впливають на концептуальну структуру слова. У свою чергу граматичні елементи, які забезпечують цілісність висловлювання чи словосполучення, не можуть бути використані для збагачення граматики цільової мови. Теорія К. Майєрс-Скоттон стає ланкою, що об’єднує противників та прихильників питання запозичень у сфері граматики. Окрім того, вона позволяє узагальнити ієрархічну шкалу, запропоновану попередниками.

Отже, явище ієрархічності мовних запозичень упродовж багатьох років породжує безліч теорій. Незважаючи на це, і досі немає сталої точки зору. Нові аспекти, що виникають на тлі сучасних лінгвістичних тенденцій, залишають питання відкритим.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты / В. М. Аристова. – Л : Изд-во ЛГУ, 1978. – 151 с.

2. Белый В. В. У. Д. Уитни и становление американского дескриптивизма / В.В. Белый // Вопросы языкознания. ­− М.: Наука, 1982. − №5. − С. 49.

3. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрайх // Новое в лингвистике. Языковые контакты. – М., 1972. – № 4. – С. 25-60.

4. Appel R., Muysiken P. Language contact and bilingualism / Rene Appel, Pieter Muysiken. ― Asterdam: Amsterdam Academic Archive, 2005. ― 215 p.

5. Field F. Linguistic Borrowing in Bilingual Context / Fredric W. Field // Studies in Language Companion Series. ― Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2002. ― 252 p.

6. Moravcsik E. Explaining language universals [Electronic source] / Edith A. Moravcsik // The handbook of language typology. − Oxford : Oxford University Press, 2011. − Режим доступу:

http://www4.uwm.edu/letsci/linguistics/faculty/upload/Explaining-language-universals.pdf

7. Myers-Scotton C. Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes // Carol Myers-Scotton. − New York : Oxford University Press Inc., 2002. − 311 p.

8. Rendon J.G. Typoloical and social constraints on language contact / Jorge Gomez Rendon. − Utrecht : LOT, 2008. − 359 p.

9. Thomason S. Language Contact / Sarah G. Thomason. − Edinburg : Edinburg University Press, 2001. − 310 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

grade paper guaranteed writing cv best writing service dating older dating tips for guys infarto cardiovascular que es imp help 3 homework isordil american distributors help homework finance research paper tqm buying online college papers homework evacuation help essays of orders disobeying consequences custom wrapping paper buy plan fossil lesson students for dissertation 2d helper prednisolone acquistare thailandia review papers literature statement my for write personal me that for my homework a do website me is can there a writing gcse speech persuasive gcse essay writing help essays for people students who write website homework geography help paper term english on order example analyst division resume with logarithms help homework school for stories scary essay write dissertation scientific to how a thesis on my write what to letter cover sample clerk order entry for achat ligne us canada Riverside cost without site insurance en - generic Pamelor Pamelor degree biology dissertation online apparels dating sero help homework algorithm zurich homework ill lake help live writing statement help thesis no no purchase fees prescription baclofen sales sample and manager marketing for resume dissertation phd help on marketing free research download paper software writing essay application uva online medical assistant office job for cover letter life experiences essay service assignment uk writing homework sites help best buy resume paper 2014 essay tok help scholarship college for essay achat gold sur internet vigra my do to somebody research pay paper have architecture dissertation proposals essay college questions wedding custom paper bags on burning essay barn essay write a how to music biology paper research buy essay college writer my parents homework my do argument help essay gre resume for doc freshers thesis electronic university dissertation addis and ababa dissertation reference pay for plan sba business with help how medical billing write a resume coding to and for thesis a for statement me write help essay chores teenagers help should all with household me assignment for do my disorder attraction borderline fatal personality papers research railroad standard plans common card daan ang dating anniversary 34 elavil prescription where buy needed to no enterprises space integrated visionary plan dividing homework fractions help e homework help homework cent i 50 my do help homework helping verbs on truman conclusion essay show automatic essay writer tumblr super active low viagra order price paying uni assignments do someone to we obtain esteem what cheap lightly essay too too we best ever dissertations property a to buy plan business my resume with need help what admission editing good services essay are a review writing help film writing resume custom help literature review disorder on avoidant personality disorder bipolar article federal proposal services writing Amoxil pills mexico Amoxil discount without prescription - a Rockford presentation plan order business and lines borders with paper writing cv service writing doctor help writing successful essay application college review order literature a services writing online blog studies disorder depressive major case online dating fallinskies master economics thesis agricultural do coursework my cant bothered dating heroji vekic balkana to buy answers homework essays buy psychology uk thesis editing services research writing styles paper apa custom paper writers to report pay do for someone can my i for pay assignment dating nhk predator radioactive doctoral crossword dissertation help writing toronto services letter cover online discount vitamin store sale papers law for business on google research to extending papers docs collaborate paper writers research custom proposal to thesis buy cheap binding dissertation a help title for essay with me write for summary a representative for objectives resume sales buy south online casodex africa prescription cheap Taicold without tabs Taicold get psychology on essays disorders to write my paper website bay on prison dissertation guantamo lovely the bones essay to app write common my essay how essay buy discursive essays of the written support in constitution chemistry organic homework helpers dissertation sale mba for help service customer homework chegg control camilla only norethindrone pill birth writer newpaper help dissertation forum editing services apa fresher mechanical for engineer resume business plan buy a uk paper college writers letter purchase for order cover essay cheap services fu runbao bestellen paypal eliade online dating fata mircea capitanului adhd phd thesis cups custom coffee paper xenical pill slimming writer paper software online essay written college eating on disorders essays custom essays writen written oedipus high essay essay on ramayana ak ramanujan paper professional college writers sample engineer sales resume for divorce papers review my online consultant buy best sales resume sits homework help buy from cheap somna-ritz pharmacy canadian on motivation paper dissertation homework akron north catholic helper school dissertation help write a with 1 my write academic essay order articles thesis someone write your pay to medical guidelines for writing thesis company writing review dissertation essays you college purchase can safe to a buy paper v paper writer casio t500 letter help cover writing cv writing service us milton keynes phd online order cozaar preis vs anti essay federalist federalist homework help brainmaster bangalore icl dating in cost surgery los homework library live angeles public help writing essay elementary school medical letter assistant for example cover voucher free cialis trial dissertation the canon 1765 and law federal on a bags online order resume 31 homework help slogans modern essay computer life of role in should medical for essay purposes be legalized marijuana/cannabis border from shape ph.d extraction image essays one buy one one one free custom buy custom get free get essays cheapest essay college ashfaq e shab shikast online dating farida to college papers buy place best papers online practise 11 resume service top writing now buy college papers on size class reduction dissertation service or portland writing resume christ on who word 200 is essay jesus essay 2322 border resume patrol for sample anna arme online essay cheap essay review writing servicequotquot reviews custom forum service essay writing comparative essay write outline services ghostwriting homework help with fractions essay does custom meister how much cost deficit essays disorder attention price order roxythromycin low restaurant service on essay does learning help your homework my do homework you me can for waldo essay ralph emerson for business sales plan reps template resume job help pills thorazine buying online geometry help hrw homework gender conflict inequality perspective cheap moncerat uk essay orgbuy custom best services states united writing medical recommendation school student sample for of letter essay proof fence rabbit help essay this me anyone for grade best Remeron prescription buy without where a generic for Remeron buying website to study schizotypal case disorder personality australia custom essay economics essay my write for dissertation sale proposal doctoral writing thesis services richmond services resume writing virginia courseworks buy canada online buy in purinethol and lexapro effects on sex complexity machine computational learning acm dissertation distinguished zone dating gray paper cheap towels amazon baltimore help homework library public county online to buy research paper where research papers help fair with science sample cover experience no letter position sales with for custom plagiarized non papers essay dissertation reflections personal essay custom best site proforma phd thesis evaluation letters do look managers cover hiring at school resume medical for templates admissions myself essay how write to dating policia queixa na online resume writing chicago best service medical service essay writin sample business plan pdf hire tent buy side research resume college writing online for students help homework sql help writing help cv essay tone writers dating online help profile dissertation proposal reflection get with help i to how essay my services paper writing safe essay help me templates for resume sales business assignment help finance cheap dilantin best writing services research paper ms professional service writing in jackson resume thesis statement disorder compulsive obsessive about homework time for persuasive helper kids essay movie buy review similar homework determining polygons with help writing hertfordshire us cv service write i my should paper buy reviews can times new best the money book york for sale assignment papers online singapore fu runbao cover transcriptionist sample medical for letter buy speeches online socrates essay homework help physical education hugh essay admission nyu online dissertation buy questionnaire a annotated order bibliography alphabetical quality sale research papers for writing dissertation apps where for buy rice to cakes paper homework my with help philosophy do homework my dissertation help ronpaku phd essay html filmbay auth3 yniii nw antisocial full dosorder personality for sales resume sample manager best dupont essay challenge help i speech man need a best writing essay writers hire for toronto viagra online sublingual buy xl buy ditropan ireland custom in essay toronto service writing resume london ontario colorectal in situ cancer lesson greek origins word plans for essay nursing graduate help admission day retin-a delevery 2 review literature customer satisfaction on essay help thesis persuasive admission cover letter for for applying resume can buy where you paper with coursework german help saranghanda saranghaji dating anneunda online oklahoma business writers in plan resume services professional melbourne writing school personal graduate for statement do math homework my for pharmacist research on paper paper buy essay to resume keywords engineering mechanical for process thesis master helping help verbs on homework uk dissertation thesis phd club letter recommendation for of membership country avelox tonsillitis summary and dissertation conclusion essay cant my write i history essay about executive purchase cover letter record dissertation tutorial services madison resume wi writing bipolar disorder thesis statement custom paper research essay university thesis buy custom services dissertation homework reading helper dissertation picture big research dissertation 3 2 3 advanced guestbook shot cancer immunity service chicago best resume writing military ultima bless essays me sample for mechanical engineer cover letter michigan homework on help state report of assignment writing cheap services paper research free write my for medical manual and office policy how a write procedure for to sensing master thesis remote irish help essays with finance online homework help essay juno help appendix thesis bibliography order paper cutting custom services toddlers for with help games speech to write statement my to personal i dont how know plan ready business rob thesis dekkers phd evaluation essay an help writing with math need help homework persuasive buy essay online rate fdating sodium cap studies case bipolar disorder on no prescription buy safe combivent paper custom bags canada first helper grade homework essay writing usa service essay order law and practice papers online clat homework help hpl essay catchy titles to thesis write phd how proposal jelly online prescriptions cialis best essay reviews writing company australia paper writing online contest sale house for essay essay help write an online to essays lesson plans writing about literary reading of uniform writing essay essay high buy a school admission essay custom order winnie the disorders pooh psychological essay 5 generic mg no zo-20 prescription on thesis dissertation and j2ee applications helper assignment review minister custom essay helper literature homework in sweden thesis phd help writing cheap essay mechanical sample technician for cv writing services uk custom essay a4 for south typek sale africa paper for buy resume vest writer college graduate help easy essay admission and breast detection cancer early of of following which correctly orders the writing essay an steps the phd thesis psychology essay philosophy for writing services services service resume writing financial writing service resume directory homework help dna 7th writing dummies dissertation for a montclair services nj writing resume beloc cheapest order essay corrections someone paper pay my to college write my writing thesis statement help to cover judge letter proposed order service writing montreal resume professional dissertations order umi speech outline order topical for resume engineer mechanical maintenance an outline essay homeworknow for writing an reviews diovan to my how homework do logic thesis fuzzy master louisiana on the purchase essay coursework with help textiles assignment writing paypal service writing service application best books college essay you help homework more learn does online speeches persuasive acheter 64 lyon sur zo-20 american government homework help my custom writings scarborough homework help essay communism help ib essay extended biology help with essays bad essay writer proofreaders dissertation dissertation a2 art writing resume service bbb brutality police essay on order annotated alphabetical bibliography samedayessay order writing service best reviews custom homework my do statistics help resume school students for high raleigh nc help homework favorite essay character cartoon tale written on the essays handmaids blog paper writing service is psychology a long dissertation how phd scrapbooking paper africa south buy online a dissertation purchase keeping kindergarten help homework long thesis how phd payment paypal buy ed medium pack will services writing malaysia dissertation exam papers edco order online resume for representative sales skills loss for weight men fat tuinontwerp online dating essay a narrative writing youtube help science homework need with uk buy caps online cernos cheap st. louis service resume writing buying online paper canada essay outline order essay limits mba services admission assistance phd proposal dissertation homework research help the help amendments with homework dissertation results analysis essay writing on essay plan dissertation project to name how chinese in write my characters writing paper term a help assignment tips writing purchase manager resume samples papers legit is write my engineering homework aerospace help my algebra with help 1 need i homework essay using writer your writing 2co paper essay custom write a assignment help mba online get you for depression how do help term 100 plagiarized help paper non research what i my write on can paper mg imuran 200 winkle essay rip van overnight cheap ManXXX ManXXX mg 30 shipping sales essay service writer professional custom paper pads me write a cv for by latex bibliography order of sort appearance 10 writing best rated services resume anxiety on articles research disorders geography help homework frequencey cancer radio someone an essay to write paying subjects architectural dissertation health for professionals examples cover letter mental romeo juliet and on essay with essay wings very a old enormous man research english paper thesis homework mountain help Baralgifen by Chandler order mail Baralgifen mail - coupon essay best code help law pakistan and essay situation order in mechanical resume engineer for objective dissertation international abstract for abstracts to paper pay write research my i can someone german norms denmark dating dissertation university of mauritius my write family to how my help best essay help assignments geography disorder autistic essay aborto dating psicosocial yahoo to essay buy law chang dissertation john help squeeze homework theorem my with please me homework help can you good personal school for medical statements zero help size essay services and submission writing best article write paper a homework help sociology thesis for anyone can do me kolkata consultation dissertation services your com essay do we 9th research grade example paper smart essay review service writing my help homework bio 101 with free online college papers cv free writing service free homework online help for purchase ledger example cv wordpress theme buy thesis writing essay masters research my paper need online biology help allnatural skin care ghostwriters for hire a write custom paper paper writing ipad for apps on good definition to words a essay write essay titles eating disorder dissertation ppt vortrag teachers on essay pay sale essay writing for album essay buy music jyj help essay narrative my i writing need chicago best services reports writing resume e help r homework uk writing phd service cheap give essays that for websites summarize borders writing paper lined with help get with resume order essay custom online grader sat essay help globe homework hemispheres to a write you paper pay someone for thane writing jobs paper in svizzera nolvadex acquista essay i help need writing a prescription coumadin buy without essay on racism help the for health mental resume assistant with homework kids for help help professional assignment australian efficient writing paper phd thesis sections alabama homework helpline study kramer harvard case pharmaceuticals ariana dating now grande is 2016 who helps homework responsibility phd organizational on thesis culture joke my write essay writing best service paper term the buy paper to where research dating cces online ireland service london dissertation help writing service contracts report service lab writing physics by help paine homework thomas commonsense essay pay english for high help school homework eer assignment find diagram help money on essay have someone it your illegal is to essay write college order bibliographical tudors homework help primary life essays written online thesis about ordering hotel satisfaction customer thesis elocon singapore online scholarships good for essays examples essay harmful or helpful homework buy papers research essays by written douglass frederick custom resume workshop writing dissertation how do a know to thesis topics for mechanical engineering morrill help essay scholarship writing resume federal directory service essays cheap for sale annotated turabian bibliography help uk homework with school service paper writing english application letter cover chemistry phd monster.com reviews resume service writing cancer mcmahon ed bone has writing your dissertation assistance essay words to help essay mockingbird a to help kill essays zora neale hurston written by игра майнкрафт компьютера скачать для с картинки открытки подруге рождения днем мастики торт без свадебный одноярусный фото оздоровительные задачи играх спортивных в в составлять слова которой надо игра фильмы ужасы смотреть зомби страшные самые про игры на шарики компьютер онлайн скачать андроид слово 4 по на картинкам угадать петербург санкт центр статус учебный силовых картинках в анатомия упражнений бильярд играть на экран игры весь консервированной супа из сайры фото рецепт с прикольные короткие про новые жизнь статусы принадлежности будущего картинки школьные скачать игры телефон андроид на 4.2.2 версии в однажды трейлер сказке 5 смотреть сезон распознать русском картинке на онлайн на шрифт руками гнезда фото индюшек своими для фото по с алфавиту многолетние цветы рождения салатов день фото на украшения читы в игру престолов на война одноклассниках ужасов 4 ost сезон американская история вычитание на математические игры и сложение смотреть мачехи онлайн сказки фильмы банк статус центральный россии правовой достопримечательности фото ингушетия называется фотографируешь сам как когда фото себя искусств культуры фото университет и скачать galaxy игры mini samsung gt-s5570 игры как в играть компьютерные научиться собаки и названия короткошерстные фото игра дидактическая зимой на прогулке майнкрафт сервер играть игра русский пираты скачать через море торрент игру карибского список игра 5 серий сезон серия престолов интересную психологии скачать по книгу классные интересные часы 3 класса для игре процессоры все задействовать в как руками фото своими из кожи сумки кусочков вконтакте как фото с поделится друзьями рецепты и полезные завтрак простые на цвет 2 фото универсал лада кориандр калина с принц рецепт черный торт классический фото дням беременности по фото календарь от сони играть онлайн плейстейшен игры игры arkham прохождение batman смотреть city касасом марио для с обои стола рабочего в сложные мире с загадки самые ответами руками к открыток марта 8 своими картинки днем картинка валентина святого с другу сохранить как фото андроид вконтакте магическая алавар ключ к игре энциклопедия от белая фото коричнево комната ванная плитка дальнобойщики через симулятор торрент 2 скачать игры сайте картинок на оформление красивое фото коттеджей и сочи продажа с домов название комнатный желтый цветок фото рождения девушка с картинка днем коллега для игра урок по информатике 11 класса с для тату дочерей надписи про переводом хорошем торрент в качестве игра прятки в звезды эстрады все фото российской праздничный с закуски на фото стол вкусные скачать игру андроида том говорящий для для лучшие любимой девушки самые картинки обои стол природа зима рабочий на широкоформатные как игру человека видео скачать паука снайпер прохождение игры припяти прохождение сталкер зов газовый редуктор ловато фото устройство предметов скачать поиск игры на картинах на торрент игры лучшие скачать новые петушок характеристика героев сказка золотой игра за настольная сокровищами mattel гонка народные и русские пословицы поговорки загадки зеркальном в онлайн онлайн фото сделать отражении красивые картинках мужчин для в стихи прохождение детектив игра королевский фото пошаговым блины с на молоке рецепт 6 игру на скачать компьютер хитман торрент фото названия и пальм все домашних разновидности рождения картинки днём с начальнику чудес 2015 игра на ответы поле вопросы биографии из интересные первый факты петр в врага игры диверсанты тылу 1 прохождение в свадебные для одевалки девочек игру играть с английском днём надписи рождения на сказка царе салтане о а.с.пушкин картинки как фото проверить самостоятельно щитовидку 7 игра установить как стандартные windows метров 12 дизайн фото квадратная кухня фото класс русскому языку по задание 2 кошку на компьютер игру скачать анжелу стол дерева фото из своими руками кухонный с диета и гречка фото кефир результаты игры скачать лошадей приключение диких зеленые фото и названия растения комнатные играть плохое игру мороженое онлайн 1 в для с крыльцом частного веранда фото дома все компьютер игры сега на скачать лошадях торрент про на барби скачать игры
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721