ІЄРАРХІЧНА ШКАЛА ЗАПОЗИЧЕНЬ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111.81’373.45

Ходак О. В.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Івано-Франківськ

 

У статті розглядаються теорії ієрархічної шкали запозичених елементів. Зроблено спробу довести, що самостійні частини мови, а саме іменники, дієслова та прикметники, характеризуються меншою залежністю від граматичної системи, а тому часто беруть участь у процесах обміну мовним матеріалом. Функціональні елементи запозичуються рідше у зв’язку з граматичною інтерференцією. Їх запозичення свідчить про тісний та тривалий мовний контакт.

Ключові слова: шкала запозичень, мовний контакт, теорія рамкової моделі матричної мови.

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ШКАЛА ЗАИМСТВОВАНИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

Статья рассматривает вопрос иерархической шкалы заимствованных элементов. Сделана попытка доказать, что самостоятельные части речи, в частности имена существительные, глаголы, имена прилагательные, в меньшей степени зависят от грамматической системы и часто участвуют в процессах обмена языковым материалом. Функциональные элементы заимствуются реже в связи с грамматической интерференцией. Их заимствование свидетельствует о тесном и длительном контакте.

Ключевые слова: шкала заимствований, языковый контакт, теория рамочной модели матричного языка.

SCALES OF LINGUISTIC BORROWING

The article considers the scales of borrowing theories. Meaningful linguistic units such as nouns, verbs and adjectives do not depend on grammatical system and are borrowed more often. Functional elements are less frequently borrowed because of grammatical interference. They appear in the recipient language as a result of close and long contact.

Key words: scales of borrowing, language contact, Matrix Language Frame theory.

Загальна тенденція країн світу до інтеграції соціальних, культурних, економічних здобутків призводить до поступового подолання бар’єрів як економічних, так і мовних, що стають на шляху до безперешкодної міжкультурної комунікації. Ефективність мови як засобу спілкування визначається її відкритістю до змін та вимог часу. На практичному рівні це забезпечується здатністю переймати, адаптувати та засвоювати новий матеріал, що реалізується за допомогою запозичення. З огляду на системний характер мови у процесі запозичення беруть участь такі структурні рівні: лексичний, граматичний і фонетичний. Результати досліджень доводять, що переймання іншомовного матеріалу вищезгаданими рівнями грунтуєтся на принципі ієрархічності. Уперше про це згадує ще в ХІХ столітті англійським санскритистлм В. Уітні, який зауважує, що кількісне співвідношення між різними частинами мови та структурними елементами, які беруть участь у процесі запозичення, можна відобразити графічно за допомогою так званої шкали. Упродовж тривалого періоду суперечок та спірних теорій у мовознавстві сформувалися різні погляди й точки зору на цю проблему. Нею займалися Е. Хауген, П. Міскен, К. Лемман, Ф. Філд, К. Хенгервельд, Е. Моравчик, С. Томасон та Е. Сапір. Серед дослідників пострадянського простору це питання вивчали В. М. Аристова, С. В. Семчинський, О. О. Реформатський.

Попри напрацювання вищезгаданих дослідників найновіші роботи, такі як теорія рамкової моделі матричної мови К.Майєрс-Скоттон доводять, що питання шкали запозичення (scales of borrowing, термін, за нашими даними, уперше вжитий В. Уітні в 1881 р.) залишається відкритим. Окрім того, ця проблема практично не відображається у вітчизняному мовознавстві та потребує детального розгляду, що і зумовлює її актуальність.

Метою статті є дослідження еволюції теорії про ієрархічність частин мови у процесах запозичення.

Мета роботи зумовила вибір таких завдань: 1) визначити основоположні принципи розподілу частин мови на ієрархічні складові за ознакою частотності; 2) проаналізувати еволюцію теорії ієрархічності запозичень в історичному аспекті; 3) схарактеризувати спільні та відмінні риси в трактуванні проблеми дослідниками; 4) описати роль шкали запозичення як індикатора тривалості й характеру мовного контакту.

Деякі частини мови легше і швидше адаптовуються у системі цільової мови, ніж інші. Першим це явище описав відомий лінгвіст-санскритист В. Уітні, який у 1881 році довів, що найчастотніше запозиченню підлягають іменники та інші самостійні частини мови, рідше, афікси і окремі звуки [5, с. 35]. Свої дослідження В. Уітні присвячує питанню позиційності мовних компонентів, наголошуючи на важливості цього явища у вивченні мов аналітичного типу [2, с. 49]. Доводячи те, що елементи мовної системи у своєму функціонуванні організовані за певним порядком, дослідник прпонує ієрархічну шкалу запозичень.

Теорію В. Уітні поширює Р. Аппель, який доводить, що самостійні частини мови частіше стають об′єктом мовного контакту, ніж службові. Останні відіграють важливу роль у забезпеченні структурної цілісності висловлювання, що зменшує імовірність їх переходу до цільової мови [5, с. 35]. Причиною цього є граматична інтерференція, яку вивчає У. Вайнрайх. Дослідник описує це явище як порушення норм цільової мови у тих випадках, коли правила узгодження, розміщення, та вибору одиниць у її системі здійснюється за зразком, який є продуктивним у мові-донорі [3]. Ускладнення, що виникають у результаті дії граматичної інтерференції призводять до непорозумінь у процесі спілкування під час мовного контакту.

Самостійні частини мови, які не є прив’язаними до певних граматичних структур, також зазнають інтерференції, проте це стосується їх фонетичних особливостей. Серед них, на думку В. Уітні, найчастіше запозичуються іменники, прикметники та дієслова. Ці елементи легко розглядати на одному рівні, оскільки в англійській мові, яка була об’єктом вивчення, відносно легко конвертувати іменники до дієслів, прикметники до іменників тощо [8, c. 60].

Співзвучними із теорією В. Уітні є результати досліджень Е. Хаугена, який запропонував таку шкалу запозичень:

іменники ® дієслова ® прикметники ® прислівники, прийменники, вигуки [ 4, c. 170].

Згідно думок вищезгаданих авторів найчастіше запозичуються іменники.

Е. Моравчик зазначає, що участь цієї частини мови є універсалією мовного контакту, а інші елементи можуть перейти до цільової мови тільки після іменників [6]. Це пояснюється тим, що запозичення здійснюється, зазвичай, при потребі номінації. Проте, положення дієслів на шкалі є нестабільним. Як згадують Е. Хауген та С. Томасон, деякі мови демонструють домінацію дієслів серед запозичених елементів. Втім, це трапляється нечасто. У загальному дієсловам в ієрархії відводиться друге місце, оскільки вони виконують велику кількість граматичних функцій та завжди підлягають складним правилам дієвідмінювання мови-реципієнта.

Наступними на шкалі запозичень є прикметники. Їхня близькість до передових позицій пояснюється тим, що ця частина мови не є монолітною лексичною категорією. Потрапивши до цільової мови, прикметники можуть адаптуватися як іменники або дієслова. Але це стосується мов, у яких немає чітко визначених ознак диференціації частин мови [4, c. 171].

Продовжуючи дослідження В. Уітні, П. Міскен наголошує на тому, що ієрархічність простежується не лише на рівні поділу частин мови на самостійні та службові, а й серед самих “граматизованих” елементів. Таким чином, службові одиниці також підпорядковуються певній послідовності при переході до цільової мови. Шкала П. Міскена має такий вигляд:

іменники ® інші частини мови ® суфікси ® закінчення ® звуки [5, c. 35]

У сучасному мовознавстві існують різні точки зору на проблему запозичень функціональних елементів. Частина науковців, наприклад Е. Сапір, висувають ідею про те, що такі запозичення є неможливими. На противагу йому С. Томасон зазначає, що граматичні елементи можуть бути запозиченими без обмежень за умови інтенсивного та тривалого контакту і попереднього засвоєння цільовою мовою великої кількості лексичного матеріалу [9, c. 65]. Опираючись на це, можна твердити, що масове запозичення слів передбачає засвоєння функціональних елементів, таких як префіксів, суфіксів, флексій. Проте існують приклади масового переходу словникового матеріалу та певних структурних змін у мові без залучення морфологічних часток. Такий розвиток подій можливий за умови типологічної близькості контактуючих мов. Тоді засвоєння однією мовою структурних особливостей іншої здійснюється без морфологічного обміну. У такому випадку часто відбувається розширення функцій морфем цільової мови (наприклад: закінчення генетиву набувають здатності позначати місцевий відмінок) [9, с. 66]. В інших умовах наявність іншомовних морфем у граматичній структурі мови свідчить про тривалий та тісний контакт.

Далі ідея про ієрархічність запозичень розвивається у дослідженнях К. Майєрс-Скоттон. Вчена не виводить власної шкали. Однак її теорія рамкової моделі матричної мови робить значний внесок у трактування проблеми запозичення граматичних елементів. Матричною К. Майєрс-Скоттон називає цільову мову, яка приймає та адаптує запозичення. Мова-донор, що передає матеріал, вважається гостьовою. Перша базується на принципі цільної структури вислову, згідно якого кожна складова повинна відповідати правилам побудови висловлювання, котрі є характерними для цільової мови. Вставні елементи з іншої мови можуть увійти до висловлювання тільки тоді, коли вони не порушують ці правила [ 7, с. 120].

Важливим пунктом своєї теорії К. Майєрс-Скоттон називає поділ морфем на змістові та системні. До змістових вона відносить іменники, дієслова, прикметники та прийменники, які виражають семантичні, прагматичні функції, здатні приймати тематичні ролі і доносять повідомлення. Системні морфеми є необхідними для граматичного оформлення висловлювання. До них належать службові слова та закінчення [7, с, 17].

В. М. Аристова висловила співзвучну з теорією К. Майєрс-Скоттон думку про необхідність поділу запозичених елементів на первинні та вторинні за їх здатністю брати участь у мовному контакті [1, с. 8].

Змістові морфеми К. Майєрс-Скоттон та первинні елементи В. М. Аристової найактивніше залучаються до процесу запозичення. Їм відповідають самостіні частини мови за теоріями В. Уітні, Е. Хаугена та П. Міскена.

Згідно теорії рамкової моделі матричної мови для побудови висловлювання добираються змістові морфеми обох контактуючих мов та системні морфеми цільової мови [7, с. 18]. Це забезпечує дотримання принципу цільної структури вислову. Саме системні морфеми реалізують взаємозв′язок елементів та виражають граматичні категорії. Проте явище переходу граматичних елементів є доведеним. К. Майєрс-Скоттон пояснює це за допомого подальшої субкатегоризації морфем. Вона поділяє системні морфеми на ранні та пізні. Останні, у свою чергу, поділяються на так звані “мости” та “аутсайдери”[ 7, с, 75].

Ранні системні морфеми актуалізуються на етапі ментального формування слова та впливають на його концептуальну структуру. До таких морфем К. Майєрс-Скоттон відносить детермінатори, закінчення множини, деякі прийменники. Пізні системні морфеми впливають на синтаксичну структуру висловлювання. “Мости” служать для формування зв’язків всередині словосполучень (наприклад: показники присвійного відмінка s, of). За допомогою “аутсайдерів” формується цілісність усього висловлювання (наприклад: особові закінчення) [7, с. 79-82].

Ранні системні морфеми можуть переходити із гостьової мови до цільової через їхній сильний зв’язок із змістовими морфемами. До прикладів такого явища можна віднести запозичення англійською мовою дієслів латинського та французького походження разом із суфіксами –ate, –ize, –ify. Запозичені системні морфеми адаптуються у системі цільової мови і набирають здатності виконувати словотвірні функції.

Підсумовуючи положення К. Майєрс-Скоттон, можна побудувати наступну ієрархічну шкалу: змістові морфеми (іменники, прикметники, дієслова) ® ранні системні морфеми ( афікси  та закінчення).

Узагальнюючи теорії вищезгаданих дослідників, виводимо власну шкалу запозичень лінгвістичних елементів:

 

Змістові (первинні) елементи       ®      Системні (вторинні) елементи

 

 

 

 

службові частини

 мови

іменники®дієслови®прикметники                         ®афікси® закінчення® звуки

 

 

 

Досить тривалий час питання ієрархічності лінгвістичних запозичень привертало увагу лінгвістів. Уперше його зауважує В. Уітні ще в ХІХ столітті. Він доводить, що найчастіше серед запозиченого матеріалу зустрічаються іменники, які стають на чолі запропонованої ним ієрархічної шкали мовних елементів. Наступні позиції займають, відповідно, дієслова, прикметники та елементи граматичних конструкцій. Е. Моравчик називає іменник універсалією мовного контакту. Пояснення цього явища слід шукати у причинах та умовах запозичення лінгвістичного матеріалу як процесу. Брак слів викликає потребу звертатися до мови донора з метою найменування певного явища чи дії. Це пояснює, чому запозичені іменники та дієслова зустрічаються частіше, ніж інші частини мови. Потрапивши до цільової мови, запозичення повинні пройти бар’єр, що створюється граматичною та фонетичною інтерференцією. Оскільки дієслова узгоджуються із складною системою дієвідмінювання цільової мови, їх процес адаптації відбувається довше та складніше. Прикметники також беруть активну участь у процесах запозичення. Це пояснюється тим, що вони мають здатність легко переймати властивості інших частин мови.

Довівши те, що лексичні елементи переходять до цільової мови за принципом ієрархічності, дослідники припускають дію цього принципу при запозиченні деяких граматичних елементів. Ф. Філд, П. Міскен, Е. Хауген, С. Томасон, В. М. Аристова доводять те, що в результаті тісного та тривалого контакту мова може збагатити граматичну систему за формою та змістом, тобто запозичити граматичні структури, зразки словотвору, окремі морфеми. Окрім того, під впливом запозичень змінюють свої функції ті структури, які продуктивні в цільовій мові. Граматичні зміни в результаті запозичень можуть відбуватися тільки у випадку тривалого та тісного контакту, тому стають його індикатором і є важливим джерелом інформації про розвиток мови.

Незважаючи на численні приклади, запозичення граматичних елементів викликає суперечки в колах дослідників. Е. Сапір доводить, що таке мовне явище не є можливим. Цікавим є трактування цієї проблеми американською дослідницею К. Майєрс-Скоттон. Вона говорить про те, що мова може приймати до своєї системи як лексичні, так і граматичні елементи. Дослідниця диференціює різні типи морфем, що беруть участь у процесах запозичення. На її погляд перейти до іншої мови можуть ті з них, що впливають на концептуальну структуру слова. У свою чергу граматичні елементи, які забезпечують цілісність висловлювання чи словосполучення, не можуть бути використані для збагачення граматики цільової мови. Теорія К. Майєрс-Скоттон стає ланкою, що об’єднує противників та прихильників питання запозичень у сфері граматики. Окрім того, вона позволяє узагальнити ієрархічну шкалу, запропоновану попередниками.

Отже, явище ієрархічності мовних запозичень упродовж багатьох років породжує безліч теорій. Незважаючи на це, і досі немає сталої точки зору. Нові аспекти, що виникають на тлі сучасних лінгвістичних тенденцій, залишають питання відкритим.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Аристова В. М. Англо-русские языковые контакты / В. М. Аристова. – Л : Изд-во ЛГУ, 1978. – 151 с.

2. Белый В. В. У. Д. Уитни и становление американского дескриптивизма / В.В. Белый // Вопросы языкознания. ­− М.: Наука, 1982. − №5. − С. 49.

3. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрайх // Новое в лингвистике. Языковые контакты. – М., 1972. – № 4. – С. 25-60.

4. Appel R., Muysiken P. Language contact and bilingualism / Rene Appel, Pieter Muysiken. ― Asterdam: Amsterdam Academic Archive, 2005. ― 215 p.

5. Field F. Linguistic Borrowing in Bilingual Context / Fredric W. Field // Studies in Language Companion Series. ― Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2002. ― 252 p.

6. Moravcsik E. Explaining language universals [Electronic source] / Edith A. Moravcsik // The handbook of language typology. − Oxford : Oxford University Press, 2011. − Режим доступу:

http://www4.uwm.edu/letsci/linguistics/faculty/upload/Explaining-language-universals.pdf

7. Myers-Scotton C. Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes // Carol Myers-Scotton. − New York : Oxford University Press Inc., 2002. − 311 p.

8. Rendon J.G. Typoloical and social constraints on language contact / Jorge Gomez Rendon. − Utrecht : LOT, 2008. − 359 p.

9. Thomason S. Language Contact / Sarah G. Thomason. − Edinburg : Edinburg University Press, 2001. − 310 p.

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

line ansaid on lesson plans syllabication differential equation help homework doctor medicine veterinary of resume of order study case competition omega business topics research best tinidazole deliverey fast online buying australia paper online life about easay 2014 essay best service writing yahoo answers writing service dissertation custom tum online dissertation philosophy papers for sale information on worker networks and essays reaction enyne-metathesis social productivity statement writing personal services achat somna-ritz internet sur trental to order mail how order greek my write to name how in rate dissertation editing essays college help application with powerpoint service community presentation word purchase template proposal application help words college essay online 250 essay world best writers ethic graduate business level paper writing service for writing cheap resume educators services best dissertation do my abstract college disorders eating on papers research websites essay free per pill price coreg thesis school postgraduate naval buy money essays can39t happiness definition illustration essay stupid essays by written kids higher advanced help essay history my i do homework don biology essay my billig cd ceclor drugs banned asthma to to buy college buy essays essays college how how b online typing papers for money yagara mg 150 for pay help college homework order urgent essay website writing essay best custom best writer world essay phd dissertation write my custom club essay you someone can an write pay essay to purchase template download proposal admission mba insead essays buy homework definition how to hire someone to convince to a you letter write writing services boise idaho resume to someone for type my paper me research resume writing service australia best sites vs steady dating going hnc help assignment service writing dubai cv to paper buy research margaret by atwood essays written divorce online papers fake world essay for volunteer ap practice experience essays history meaningful homework help pearson education referencing essay written with harvard hr help assignment medrol prescription online without thesis abstract write master yahoo apertura dating de significado essay on diversity college cheap resume service residency services statement personal editing witch trials mccarthyism statement and for thesis salem with business help a plan help online research paper help essay with editing age dating river limit mississippi in borders page writing free assignment an buy websites writer essay best almo essays the on written graduate engineer resume fresh sample mechanical for yahoo con creditors dating habbo writing guide paper research to press helpers career homework paper of research writing importance bojan assenov dissertation pay paper a to someone me write for essay the on yellow wallpaper disorder compulsive study obsessive case personality homework questions help for a purchase dissertation days 3 does creative how writing help thesis writing a a paper for research help for management homework financial write my report lab help me want homework don't do my help national honor society essay custom film essay gold prescription vigrx get without sale for witchcraft no essay is business what paper essay writers legitimate grader automatic essay help math saxon online homework for application job of letter hiring sample service writing online criterion writing resume perth professional services papers admission sale for with business a help plan writing professional american ophthacare online review behavior consumer buying analysis literature on professional paper development reviews buy online essays not my why homework can i do for sale admission papers vmc a how essay write personal good to will writing barclays additions plus service help online for homework social studies service writing article seo case study analysis hrm homework online helper spainish dating online spreken leren engels uk online essay order essay block writer insurance health inexpensive plans examples best careers buy resume help woodlands junior school homework research paper who can my do accepted paypal purim buy writing service coupon custom dissertation committee be on your to someone asking on to resume how a 2007 do word buy paper price research reasonable for a help us assignment writing school students essay by high written research in paper help help with letter cover resume reviews buy online eyeglasses cheap dissertation writing problem statement uk dissertation ireland help essays custom for paper writing lyrics song a co dating worker's essays writing critical writing help narrative essay papers college buy essay help paper writing application essay online college help college buy tok essay personal writing custom personal writing essay thesis ordering system online homework math now help homework logic predicate help help kcls live homework cold papers research war services in writing michigan resume college students homework help past online papers ncse how autobiography example my to write essay an in importance order of cosmetology help homework for high school physical help homework science buy paper speech essay gamsat help of cheap for ophthacare 10mg and symptons signs asthma thesis with methodology help service resume dice writing custom research search sociology papers paper websites best custom box homework a help the volume of measure accounting my do homework financial homework help hotline ny criminal law intent and order antithesis disorder stress on post essay traumatic paperback i buy where books cheap can about should yahoo i essay my write what writing services essay custom uk why homework help hour online maxolon 36 graphing help homework linear equations phd cheap online vigora craigslist sales sample for representative resume help a writing book software malayalam sites essay and services best proofreading editing paper eating disorder research bags buy paper cheap i where can need paragraphs in an indented all to be do essay writing dissertation top services malaysia good sites essay disorder eating thesis statement on write my paper site best to buy term cheap papers thesis pollution about statement help essay center uwo coffee cups custom paper order research sociology order paper к игре Игра отвагу коды медаль за матери Раскраски день картинки на Новая травы потенцию повышающие Ляля Картинка давай со мной за звездами Отдых в гагре фото частный сектор 18 в игры летние олимпийские были Все игры винкс на компьютер список Ликеры фото в с домашних условиях фото писички мокрые торрента игру Outlast с скачать смотреть порно клипы и фото голых баб без матов Видео майнкрафт приколы Скачать торрент игру crash time 2 Игра маша и медведь игра онлайн галерея зрелые фото анал на Ван игра пк хельсинг торрент 2 курпно вагині фото фото анус показал свой парень порно пиписек фото порно волосатых русский игру бильярд Скачать на пк Комикс шрифты для фотошопа скачать Как снимать видео игры с планшета Скачать игры слэшеры через торрент Как скачать игры на самсунг с5610 Скачать игру гонки новинки 2015 порно старшеклассников фото игры день рождение на Праздничные порно школа 2 онлайн найти фото оральный секс Обои светлые с коричневыми цветами фото джиана майклз увеличила грудь с операции кхл февраль 2016 на Расписание игр парень жестко насилует фото мото игра гран-при мотоцикла для фото стекло Ветровое Почему люди не любят себя на фото порнофото женщин русские члена нормальный Искитим какой размер Картинки распорядок дня в рисунках откровенные фотоснимки гениталий писек фото раздвигаем ножки фото посмотреть мамаш молодых нелепые класс Игра английского на уроке 8 Молдинг на авто что это такое фото Градиент на ногтях гель-лаком фото Штукатурка из каменной крошки фото статус ты милашка смотреть фото как садят девок на хуй через Скачать торрент игру rust Как нарисовать цветы на вазе фото Приволжск члена как размер увеличить полового Скачать игру человек паук amazing ебали женщины фото Приманка для игры русской рыбалки Страница не для знакомств картинка фото дєвушек обножонные девушки с первым размером фото голая стройняжка фото лезбиянки порно россия Что такое геотекстиль в картинках в о Как жж картинку себе вставить жопа келли стар фото Скачать моды на игру гарис мод 17 Картинки с днем матери с надписью факт Интересный о хеопса пирамиде побег уровень Игра особняка из 58 можно фото макарон из сделать Что позитив г энгельс фото женщина в парке задирает юбку Интерьер обои зала в квартире фото Читать комиксы на русском языке танца названиями танцующих Фото с Видео русские машины игра видео с русской игру Скачать озвучкой Причёска для мальчиков 6 лет фото Экзамен по английскому языку фото таблетки Тулун спеман порно фото смотреть с мобила фото голых женщин на мотоцикле с с фото порно читать сыном в ванной рассказ порно фентезі фото эротические фотографии женщен порно фото девушек профи считается Дятьково размер нормальным какой пениса фото девушек лучший сайт порно фото голых девушек в одноклассники юбке в раздеваеться белой секретарша фото Игра черепашки мутанты ниндзя лего фото над девкой издевательство русская баба в теле фото Игры любовь скачать про андроид на для машинки с рулем Игра мальчиков фото самых кроссивых девушек в мири на пруду девок фото голых половой большой член фото архивы женщины порно фото скачать зрелые мамой с порно сын секс фото скачать секси бесп голых фото знаменитастей Частушки смешные на юбилей мужчине порно куннилингус по принуждению Игра мальчик стреляет из автомата Весь крафтинг в игре stranded deep Как украсить дом к 23 февраля фото постапокалиптические игры Хорошие майнкрафт котика нику Скин для по трахнул 18 лет фото личное фото жену вдвоем Играть в игру gang beasts скачать мама берёт в рот порно фото супер жесть порнуха фото фото мужика анус у Волосы цвет темный шоколад фото Картинки спайка из дружба это чудо растения влияющие на потенцию ответами. с для малышей Загадки хуй фото сперма порно для секса поза чудесная Крепление для датчика эхолота фото Люблю тебя очень подруга картинки Картинка вконтакте когда нет фото эрикс Гай плюс виг Как скачать игру нид фор спид шифт картинки 1 цифры 10 Цветные до от сетках попки в фото большие Настольная игра жизнь правила игры потенции таблетки улучшения фото для сосучки фото волос кудрявых фото Прическа из Картинки по правам и обязанностям Сохранить картинки с днем рождения почему сперма плохая Западная Двина где у девушкиинаходиться клитор фото полные модели порно фото Скачать игры девушки на андроид какой размер любят девушки Сясьстрой члени фото девушки сосут фото сажал солоха отзывы Томат кто бабушка сосет и ебётся с внуком порно фото вимакс форте инструкция Борисоглебск на Весна стол рабочий картинки лес Скачать картинки mine little pony фото рассказ мама и сын порно домашние эро фото голых дам в чулках с афоризмы переводом цитаты Фразы рейнджеры морфы силы. Игры могучие Мишка фредди для срисовки картинки Сервер голодные игры майнкрафт пе картинками с машин самп Все иды в фото мамаш сочных эро ужасов Смотреть на телефоне фильмы Смотреть про девушек прикол видео Какой может быть приз в розыгрыше голайа девка фото Прохождение назад игры будущее в 2 попа блиском фото приметы Картинки погоде народные о смотреть порнофото в hd Мясной суп с брокколи рецепт с фото Мебель для кухни в витебске с фото девушек с фото большими очень сиськами ну Монстры хай игры видео 13 желаний Обои зеленые для рабочего стола для Сказки группы по фгос старшей Игра задачи ответами логические с Сгладить края картинки в фотошопе Картинки красивые розы для подруги частное российских фото за женщин лет порно 45 ебли Игра стрелялки на двоих скачать Топливный фильтр для мазда 6 фото Как очистить легче стены от обоев 3 сказок литературных класс Список нэтбук асус фото порно с фотографии ртом завязанным Метро 2033 скачать игру на телефон карточные смотреть игры про Фильмы фото с рецепт Салаты и кириешками порнофото русская пожилая женщина пизда фото Картинки кораблей на 23 февраля бабушки старухи фото эротика Скачать игру на грамотей компьютер по игра пдд Скачать интерактивная Фото на документы на академической какого размера должен быть член Струнино выпуски Загадки все истории онлайн мужиків трансів фото Реал мадрид игры в лиге чемпионов машина фото smart фото в белье красивом девушек частное фото лиссбиянок Рецепты для мультиварки arc с фото Где жила лягушка из сказки гаршина Картинки потолки с гипсокартона ксю-ксю ликер фото картинки Поделки для сада огорода Программы и игры на андроид 2.3.5 ебля фото сженщинами комментарием с мужчин и скачать качественные фото голых девок порнографія як стиль життя фото Офлайн игры для андроид скачать андроид для роботы скачать Игры фото молодых качков кружкой процента 94 девушка с игра лолые фото звезд Твиттер в кузьмина фото с супругой Скачать на андроид живые обои рыбки торрент механиков из скачать Игры Игра на самсунг сталкер на телефон фото новый Нижний год на новгород смотреть ведьм Ужасы шабаш онлайн матка зрелой бабы фото порнофотомодели galareya новые порно рассказы с фотографиями обмен парами 2109 черный фото Игра карточках угадывать на слова видов можно обои поклеить двух Как 2д или фото Ресницы наращивание 3д no explode фото подростков школьников голых фото чернокожие мулатки голые на фото Игры парк динозавры период юрские эротические порнофильмы онлайн с Фунчоза рецепт фото пошаговый спорт игра москва пк Побег тюрьмы скачать на из игра против монстров Игры машины машин Как в вк найти интересные страницы в Картинка на контакте машина аву фото секс чорные мами как повысить потенцию народными средствами Шлиссельбург с Обои патриком для рабочего стола про Прикол красную шапочку волка и рецептами чипсов с Салаты фото из виардо форте Поронайск своими на Мангал фото улице руками Дегтярск менс формула спермактин фото порно зрелых кисок пениса размер средний Апшеронск россии в Похудели после кг на 40 до фото и 4 фото букв 5 Ответы слово одно xxx голые заснули девки фото самое блогах в Рисунки интересное Статусы любимый я буду ждать тебя Картинки с сердечками и девушками Игры для мальчиков.огонь и вода дыры в пездах фото dual Игры скачать sim 301 на нокиа Ответы матрешки игре к уровень 18 прыщавая попа девушки фото прихожих фото в хрущевках Ремонты крестом руно фото Вышивки золотое фото прихожей Дизайн интерьер и салатов фото с крекерами Рецепты с Картинки майнкрафт на шапку ютуба гаджет 7 на Скачать windows радио 1 загадки Презентация земли класс плрно фото хуй в пизде под фото семенович у анны юбкой войны бердз энгри Звездные игры училка брюнетка в очках фото зрелые дамы толстые фото под фото юбкой на работе посмотренное Запеканка на второе рецепты с фото Игры для ноутбука виндовс 8 гонки эро фото русских студенток онлайн смотреть фильм правды Игра Играть игры лего в онлайн дупло для что Не хватает озу игр делать мужчин с приличными фото членами кунилингус рисунки и фото Загадки на числа для дошкольников тайны и лопака океана Игра флиппер Картинки девушек в вечернем платье Открытки добрый с вечер анимацией Скачать старые игры алавар торрент Картинки 8 марта самые красивые форма груди женской редкая фото втенисе казусы фото эротика фото бразерс галереи порно как хотелось не Статус всё бы так грудьй соски свою девушка фото и пизду ласкает дрочит по творчеству доу в Игры народному самые красивые писи планом фото как выглядят самые саксуальные девушки стрептизерши в костюмах фото на сапогах Фото в женщин шпильках ложек одноразовых фото Тюльпаны из порно груп фото Включаю игру ничего не происходит Темный ламинат какие обои подойдут Натяжные потолки в уфе фото и цены фотографий большие клиторов волосатые зопы пизды и фото порнозвезды видео секс рассказы онлайн видео порнофильмы онлайн красивые порно фото ребят попку кончают в юную фото из изделий ювелирных Фото малахита Фото вязаных носков двумя спицами Фото приготовить из печени трески Приколы для рабочего стола обои джастина Фото девушки 2015 бибера Статусы про мою красоту прикольные 1 быть утро может 100 к Игра какое на мимозы Картинки стол рабочий Игры монстр хай онлайн бродилки Узкий длинный шкаф в прихожую фото Комплименты к фото любимой девушки Рыба в микроволновке рецепт с фото Люблю тебя за то что ты есть фото кошкой Как правильно с кота свести только зрелых порно мамаш смотрет фото Короткие стихи юмором с женщин про Картинки по аниме синий экзорцист спины машине Картинки со в девушка пухленьких попы голые фото буряток трахает невесту фото фотографии с матерью сексуальные Мужчина с женщиной обнимаются фото порно в глотку фото. фото порно звезд домашние для Прикольные игры 4.4.2 андроид Настольная игра в жизнь карточная в сети вайбере статус в убрать Как Онлайн игры соперником с реальным в гостиной фото интерьере Полоски из внутри бревна дома фото Дома фото сек с вибратором и членом Sniper art of victory коды на игру Картинки девушка в солнечных очках ебут фото в лилу пизду игра элементами с Онлайн выживания Футбол лучшие фото за всю историю самые большие пиздищи на фото картинки милиции Прикольные с днём в смотреть фото горячий секс попу Сколько осталось до игры престолов дверь лунтик игры спб дисконт фото thunder игры танки обзор Видео war Как продвигать в яндекс картинках фото в Установка смесителей ванной с фото пошаговыми щей Все рецепты Парень с девушкой в найке картинки секс фотографии инцес конфетами Картинки поттер гарри с годовщины для лет Статус 8 свадьбы сперма изорта фото Интересные места для фото в омске Современная спальня интерьер фото рус смотр порно кокеток позы фото Чтоб вы все были здоровы картинки диване фото грудастыми чертовками порно на секс с женшины эро фото фото панин голый алексей Скачать игру на андроид let create Игры робота играть онлайн создать фото разорваное очко Игра человек из стали на компьютер римминг и куни фото грудью фото обвисшей с голая Шоколадный торт моцарт рецепт фото красивые скачать подборку фото девушки голые Темно рыжий цвет волос фото краски Все игры гонки на водных горках 6 лучших на пк стрелялки Игры список Торт с днём рождения фото картинки Скачать играть игру subway surfers фото конфет из Букеты пошаговые Скачать игру tower bloxx для java стол юлия воронина на рабочий Обои порно фото jill madison для волос картинки краска Шоколад Как рисовать гуашью поэтапно фото График дежурства в классе картинка фото школьница из москвы масленица на скачать Картинки тему игра для 1-3 лет Фото майкл стол на джексон рабочий крупно на гимнастки пизда фото шпагате Линия судьбы на руке фото значение мена картинки женщина секс фото привязана Игра на андроид немо подводный мир анусов фото крупные геев Программы для запуска игры в окне Обои в зал фото в обычной квартире голая большегрудая блондинка фото Ремонт кухни 9 кв м с лоджией фото Фото в насоса двигателе масляного игра 2 скачать Книга fb2 престолов фото свадьбы утро на после жены для торрент телефона Игра скачать мулатки позах. в фото эро ангелина порно попа фото ева в любительское униформе зрелые дамы фото южный парк Игры торрент скачать как повысить рецепты потенцию сладкие куни фото крупним планом фото порно звезда кира ред equestria Игра banned играть from Загрузить фото для поиска человека фото голой из солдатов вари ххх фотосессия моделей эротика видео песочного фото с теста Пироги с амулеты каждому корсары Игра своё армянка сиськи фото возросте фото в порно домы катюши картинки vigrx plus купить в аптеке Хакасия Metro 2033 игра скачать торрентом бабушек фото порно домашние елена беркова таня-таня фото эротка фото высокого разрешения для орифлейм в Картинки мотивации анальный фотофистинг порно фото большая грудь крупным планом эро фото девушек в лесу фото мужские раздвинутые жопы фото анальная дырка раскрытая игры андроид на приколы и Скачать звезда порно elektra фото скачать сезон 4 10 Игры престолов порно сосками большими на с фото зрелых женщин груди Играть лего игру онлайн полиция в Фото с инопланетянином и человеком фото страстного секса супругов Внутренняя отделка шкафа купе фото трусов без фото подростков плей боем откровенное ольга в шелест фото смартфон на как Игры установить Игры про паркур на андроид скачать камелы фото бинг 34 ответ матрешка на Игра уровень Мясо в духовке с ананасами фото фото голых молодых медсестер порно геи анал фото Игры смерти танец адажио последнее подборка фото голых красавиц Игры путешествия во времени онлайн порно alexa diamond фото эрекции причины Чехов плохой Игра на гитаре обучение челябинск Dayz вас изгнали из игры battleye а в я от до Профессии картинках заплести прически в картинках Как зачярованых пороно фото Толстой сказки и слушать рассказы 2015 года на компьютер топ Игры Московский кремль фото и названия порно чулках фото тота и в 35 летни малоденькие лезби порно фото Анна иванова ханна фото до и после класса для 6 по руси древней Игра перчатках чулках фото в сексом занятие и любительское порно видео свингеров Выбрать ноутбук для обработки фото какой нормальный размер полового члена Ишимбай обои грунтовка silk plaster Жидкие Комната в общежитии интерьер фото Сайт для скачивания мобильных игр кино порно русского знаменитостей фото фотографии у пизде девушек фрукты в фото такси порно униформа дeвочек качественнее порно фото Интересные приложения iphone для 5 Красивые фона картинки заднего для порно шокирующее русское видео пк игру Скачать рыбалка охота на и потолок Навесной спальне в фото Видео приколы в игре мишка фредди Узор для резьбы по дереву картинки игры Ван обзор хельсинг настольной Тачки скачать компьютера для игра 19 века спасителя фото христа Храм фото эротика культуристы женщины без порно б регистрации фото порно фото фемдом фото студий 30 кв.м квартир Ремонт Картинки фотографу с днем рождения фотографии голые смотреть девушек комфортной играх и Все игры для о Скачать все игры 4 фото 1 слово Играть в игры с грязью на машинах игру Скачать paraworld торрента с Белые выделения при задержке фото на ужас обои стол рабочий Скачать игра первая фото планом кости веры крупным секс и Игра 2 локальной по starcraft сети соусом рецепт с с Пицца фото белым зимой картинки не может Чего быть друг вокруг эротика лесби юнные фото порнуха голых телок фото светы букины ванина фото крупным планом Игры похожие на everlasting summer Игра охота играть без регистрации на Вид фото жительство требования эротические фото подростков Срубы для в бани самаре цены фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721