ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ DECLINE В РОМАНІ ІРВІНА ШОУ “ВЕЧІР У ВІЗАНТІЇ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81` 38:811.111

Н.І.Телегіна, Ю.О Єрошенко

Прикарпатський  національний університет ім. Василя Стефаника

(Івано-Франківськ)

 У статті застосовуються стратегії когнітивної лінгвістики в процесі інтерпретації тексту з метою поглиблення розуміння психології і внутрішнього світу автора. Досліджується концептуальна організація тексту роману з позицій когнітивної семантики. В результаті розкривається авторське відношення до описаних явищ і його розуміння оточуючого світу.

Ключові слова: концепт, когнітивізм, інтерпретація, лексема, образ.

В статье применяются стратегии когнитивной лингвистики в процессе интерпретации текста с целью более глубокого проникновения в психологию и внутренний мир автора. Исследуется концептуальная организация текста романа с позиций когнитивной семантики. В результате раскрывается авторское отношение к описанным явлениям и его восприятие окружающего мира.

Ключевые слова: концепт, когнитивизм,  интерпретация, лексема, образ.

In the article cognitive linguistics strategies are used in interpreting fiction to provide a deeper psychological insight into the author’s inner world. The conceptual organization of the text of the novel is investigated from a cognitive perspective. As a result the author’s treatment of the described phenomena and his comment on the world are revealed.

Key words: concept, cognitivism, interpretation, lexeme, image.

Когнітивна семантика не існує в чистому вигляді. У різних дослідженнях вона набуває різних форм, але так чи інакше є пов`язаною з процесами перетворення інформації. Найбільш відомими представниками когнітивної семантики є Джордж Лейкофф, Рональд Лангакер, Рей Джекендофф, Леонард Тальмі, Жиль Факоньєр та Марк Тюрнер.  Дослідження художніх творів, виконані в руслі новітніх тенденцій, підґрунтям яких слугують надбання різних напрямів і шкіл стилістики, лінгвопоетики, а також методологічний апарат когнітивної лінгвістики і теоретичні засади когнітології взагалі, відкривають нові перспективи для поглиблення розуміння і творів, і їх авторів.

Центральною ідеєю, яка об’єднує численні лінгвокогнітивні дослідження, є положення про те, що мова відображає знання, представлені у вигляді концептів. Концепт розуміється як те, що людина знає про світ [3 ;5], як інформація про актуальне або ймовірне положення справ у реальному світі, як один зі структурних компонентів “мови ментальних побудов”, що опосередковує зв’язок мислення та природної мови [2; 141].

Моделюванню індивідуально-авторських концептів і проблемі концептуального аналізу смислової структури тексту присвячено чимало праць мовознавців (В.Красних, О.Воробйова, М. Пименова, І.Стернін та ін.). З огляду на розвиток семантико-когнітивного підходу, який досліджує концепти через семантичну систему мовних одиниць, актуальність дослідження полягає у виявленні концептуальних пріоритетів Ірвіна Шоу, які формують індивідуально-авторську картину світу в романі “Вечір у Візантії”. Метою статті є аналіз концепту як багатовимірного ментального утворення із застосуванням семантико-когнітивного підходу; когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних одиниць у художньому тексті на тому етапі лінгвокогнітивного дослідження, коли відбувається перетворення мовних даних в когнітивні, що дозволяє перейти до моделювання індивідуально-авторського концепту.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

1) дослідити значення мовних одиниць, що номінують обраний для дослідження концепт у художньому тексті;

2) прослідкувати процес моделювання концепту як мисленнєвої одиниці, описати когнітивні класифікаційні ознаки;

3) виокремити індивідуально-авторські особливості сприйняття й застосування концепту Decline.

Об’єктом дослідження став роман Ірвіна Шоу  “Evening in Byzantium” (“Вечір у Візантії”).

Предметом дослідження є художнє втілення концепту Decline в романі.

В когнітивній лінгвістиці традиційною вважається точка зору З.Попової та І.Стерніна, згідно з якою когнітивна інтерпретація – це «мисленнєве узагальнення на більш високому рівні абстракції результатів опису значень мовних одиниць, що номінують концепт, для виявлення і словесного формулювання когнітивних ознак, що репрезентуються тими чи іншими значеннями або семантичними компонентами цих мовних одиниць, з метою підсумкового моделювання змісту концепту» [1; 200].

Концептуальний аналіз є пов’язаний з виявленням ряду рівнів семантики. З цією метою проведемо аналіз словникової дефініції. Відповідно до Longman Dictionary of Contemporary English [LDCE 2003: 407]: Decline is a decrease in the quality, quantity or importance of something.

Аналіз словникової дефініції виявляє, що денотатно-сигніфікативний центр концепту Decline, тобто його ядро, має три рівні семантики: зниження якості; зменшення кількості; зменшення важливості;

Ці рівні є, по суті, семантичними компонентами ядра і, створюючи семантичний простір номінативного поля, репрезентують когнітивні класифікаційні ознаки концепту Decline. Всі три рівні ядра концепту Decline реалізуються в романі “Вечір у Візантії” наступним чином:

1) зниження якості – погіршення здоров’я головного героя, хвороба, загроза смерті; зниження якості фільмів, які представлені на Канському фестивалі; 2) зменшення кількості – зменшення кількості фільмів, знятих героєм роману, кінорежисером; зменшення кількості зароблених ним грошей – спад в кар’єрі, творча криза; 3) зниження важливості – зниження важливості моралі в сучасному суспільстві, що непокоїть героя.

В художньому тексті концепт, як правило, має певний знак. Таким знаком, носієм смислу в романі є Канський фестиваль. Герой роману, відомий американський режисер Джесс Крейг, приїздить в Канни, щоби отримати відповіді на питання, які непокоять його: “He had come to Cannes looking for answers[4; 142]. З того часу, як він став відомим кінорежисером його двічі запрошували в журі Канського фестивалю, але він відмовлявся. Його приїзд багатьох здивував. Він пояснює своє рішення так: “I am in Cannes to save my life[4; 144]. Отже, в романі існує опозиція життя-смерть, а проміжний етап – занепад (decline). Говорячи про те, що він приїхав в Канни, щоби “врятувати своє життя”, Крейг має на увазі не тільки свій фізичний стан, але і своє творче життя, і свій психологічний стан. До того ж він шукає відповідь на питання, як врятувати сучасне кіно. Канни в романі є знаком кіноіндустрії, яка на думку героя, демонструє зниження якості продукції – занепад: Murphy rambled on about the decline of the movie industry[4; 89]. Через кіноіндустрію І.Шоу проектує ідею занепаду на культуру і мистецтво загалом, показуючи що гонитва за успіхом, славою і грішми веде до появи творів без глибинної суті, без того ядра, яке робить твір мистецтвом: He watched the performance with pityIngenious sets flew in and out, the music swelled in an orgy of sound, actors grinned bravely and hopelessly as they uttered jokes at which no one laughed…And still nothing happened” [4; 186]. Опозиція життя-смерть із проміжною стадією – занепад існує і в ракурсі фізичного існування героя. Він хворий, його стан погіршується. Проблеми із здоров’ям загострюються проблемами із алкоголем, без якого він обходитися не звик. Лікарі радять Крейгу операцію, але шанси п’ятдесят на п’ятдесят, тобто, він між життям і смертю: When Craig asked him what the chances were after an operation like that, the surgeon said flatly, without hesitation, “ Fiftyfifty[4; 454]. Ця гранична ситуація загострює його сприйняття реальності і її віддзеркалення в стрічках кінофестивалю: There was a maniacal promiscuity reflected on the screen that depressed him more and more as the film went on…For Craig the film was a succession of orgiastic howls, without the release of orgasm. When the camera discovered a boy and a girl making love, undisturbed by the fact that their act was being recorded, he averted his eyes” [4; 47].

Через стрічки, представлені на Канському кінофестивалі, розгортається картина морального занепаду суспільства, яке пожинає плоди сексуальної революції і суспільних потрясінь 60-х: The world is going to the dogs on a sickening wave of tolerance. Dirty movies, dirty business, dirty politics. Anything goes. Everything’s excused” [4; 138].

В ракурсі кар’єри Крейга існує опозиція минуле-теперішнє. В минулому Крейг – відомий і популярний режисер, який заробляв багато грошей, і своєю роботою приносив гроші тим, хто з ним співпрацював; в теперішньому – провал його фільмів і фінансові збитки: “… his last two films failed, for a total loss that is estimated at more than eight million dollars…” [4; 40]. Його юрист нагадує йому, що останній раз він заробляв “якісь реальні гроші” в 1966 році: “…1966 was the last year you made any real money…” [4; 36].  На момент його приїзду на фестиваль в Канни він вже п’ять років з часу провалу його останнього фільму нічого не знімає: “For five years, after the failure of his last film, he was kept away from Hollywood…He has kept his office open, but has announced no new projects[4; 41]. Отже, його кар’єра занепадає. Його надія знайти у Каннах відповіді на всі питання не справдилася. Кількість питань тільки збільшилася, а відчуття занепаду і передчуття краху підсилилося: “What he had done, in a few short days, was multiply the questions” [4; 142].

Користуючись методикою З.Д. Попової і І.А. Стерніна, виділені когнітивні ознаки можна поділити відносно інформаційного змісту. В романі, що розглядається інформаційний зміст концепту передається такими лексемами: лексеми, що позначають погіршення якості, до яких можна віднести медичні терміни, які в контексті роману свідчать про погіршення здоров’я героя: operation, hospital, fever, daze, doctor, bacteria, treatment, antibiotics, insomnia, headache; лексеми для позначення зменшення кількості – фінансові втрати: loss, legal costs, penniless, financial strain, debts and assets, checking session, bankrupt, enormous telephone bills;

лексеми для позначення спаду в кар’єрі: failure, veteran of retreat, sabbatical leave, no production bearing his name, disastrous flops, drop out of sight, wrong turning,  mistakes, wasted opportunity; – лексеми для позначення занепаду моралі в суспільстві: moral agony, permissive society, perverse, dirty movies, dirty business, dirty politics. Ці лексеми інформують про стан здоров’я головного героя, про стан його кар’єри, про стан моралі в сучасному суспільстві і про якість фільмів, представлених на кінофестивалі. Це ядро концепту, яке втілює його базові класифікаційні ознаки.

Образно-оцінний компонент, а отже, і периферія концепту формується потенційними прагматичними смислами, які забезпечуються конотативними семами ( модальність, різного роду оцінки). Фізичний стан головного героя оцінюється автором через влучні, емоційно-насичені образи: ruins, wall of Pompeii, the trenches of Verdun, Hiroshima. Хоча Крейгу 48 років він почувається розвалиною і це відчуття підсилюється після знайомства з Гейл: What does a fortyeightyearold man loоk like to a twentytwoyearold girl? Ruins. Wall of Pompeii. The trenches of Verdun. Hiroshima[4; 39]. Стосунки з молодою дівчиною загострюють усвідомлення невідворотності старіння, яке представлене в романі лексемою evening.

Оцінка сучасного мистецтва і стану моралі в суспільстві реалізується через оцінку фестивальних фільмів і п’єс, які Крейг дивиться в театрі: dirty movies, dirty business, dirty politics, a succession of orgiastic howls, ingenious sets, an orgy of sound, primitive words”. Нецензурна лайка, яка в фільмі має претензію передавати революційні настрої, в свідомості головного героя трансформується в образні ознаки глибокої духовної кризи. Через емоційно забарвлені образи і реакції Крейга передається авторська оцінка сучасної масової культури: He watched in disbeliefHe hoped that the fathers of the four students who had been shot at Kent State would never see Woodstock and know that a work of art which had been dedicated to their dead children contained a passage in which nearly half a million of their children’s contemporaries had mourned their death by shouting F…! in unison” [4; 48]. Кінофестиваль, який репрезентує сучасну кіноіндустрію отримує оцінку, в якій втілюється передчуття краху: “disaster area”.

Поступово в романі місце дії, Канни, розширює своє значення, перетворюється на образ, який втілює риси кінофестивалю і кіноіндустрії, якою її бачить автор, а згодом і на символ занепаду суспільної моралі:Whores everywhere. In the audience, on the screen, on the streets, in the jury room. I tell you, Jess, this is the living and eternal capital of whoredom for two weeks each year. Spread your legs and take your money. That ought to be printed on every letterhead under the seal of the city of Cannes” [4; 137].  Оцінки героїв різкі і ніде в романі не заперечуються, отже можуть вважатися авторською точкою зору, вкладеною в уста героїв.

Образ Канн пов’язаний із опозицією минуле-теперішнє. Головний герой, порівнюючи цей візит із своїм попередніми приїздами до Канн, помічає зміни у всьому і у вигляді міста, і в його аурі: He remembered Cannes when pink and amber mansions stood in gardens along the sea front. Now the garish apartment buildings, orange and bright blue balconies flying, disfigured the littoral. Cities rushed to destroy themselves [4; 10]. Як бачимо, зміни в Каннах передано через опозицію кольорів: pink and amber в минулому – кольори вишукані і ніжні, а в теперішньому – orange and bright blue – кольори яскраві, різкі, навіть вульгарні. Ця символіка кольорів сприяє створенню типового для І.Шоу ностальгічного тону, і таким чином робить свій внесок в декодування прихованої в підтексті авторської позиції. Ідея занепаду, краху, руйнування втілюється в кількох аспектах і різними засобами. Цілісні ситуації і ментальні схеми, які перебувають на периферії когнітивної свідомості, передають індивідуально-авторську оцінку зображених явищ і подій.

Художній концепт відрізняється від концепту культури та мовного концепту як у плані змісту, так і в плані вираження, як за структурою, так і за обсягом. Застосування методів когнітивної семантики для опису концепту в художньому творі уможливлює розкриття його концептуального змісту і отримання додаткової інформації, втіленої в ньому.

Результати цього дослідження можуть сприяти подальшому розвиткові та вдосконаленню прийомів концептуального аналізу художніх текстів та методик когнітивної інтерпретації. Дослідження, також, відкриває перспективи для визначення емоційно-смислової домінанти творчості І.Шоу 70-х років.

Список використаної літератури

1. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика /З.Д. Попова, И.А.Стернин. – М: АСТ: Восток – Запад, 2010. С. 314

2. Фесенко Т.А. Концептуальные системы как контекст употребления и понимания вербальных выражений / Т.А. Фесенко // Когнитивные аспекты языковой категоризации : Сб. научн. тр. РГПУ им. С.А. Есенина. – Рязань, 2000. – С. 141-150.

3. Dirven R. Cognitive Exploration of Language and Linguistics / R. Dirven, M. Verspoor. – Amsterdam (Philadelphia) : John Benjamins Publishing Company, 1998. – 300 p.

4. Shaw Irwin Evening in Byzantium. – СПб.: КАРО, 2007. – С. 512.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

day essay mothers essay program community service wind paper energy research case study help with view plan tree writer cheap essay uk django readonly to a write database attempt operationalerror business gold buy we plan services uk ghostwriting questions strategies for essay how to essay comparison start a college kaplan essay help admission essay help gw supplement paper reviews website paper write for do my my for me me earth help science homework without experience sales letter application for lady my japanese name write primary homework help rivers notecards paper for research online grade 6th help homework english free homework help book buy end by essays hemingway of something the ernest of help powers ten homework revision service essay do assignment my canada os in nxpl 200 india mg essay custom 911 math grade 6 homework help law question symbiosis business papers no sale sx tadalis 20 perscription mg category help homework introduction an essay help to help to with depression tips allan edgar written essays by poe what classification is essay a dissertation publizieren kosten to kill a mockingbird essay 123helpme online accounting homework help about format term abortion paper creative writing learning university lancaster ma distance de peut dissertation vrais faux besoins distinguer de on et essays for argumentative sale buy echeck online using etodolac respect le sur dissertation complete phd proposal research canadian essay services professional writing buy Flomax - Cucamonga discount sale Rancho us Flomax with top job writing companies dissertation 10 help 1 holt homework algebra buy essay car to how a buy high resume of school for writing students med school for personal statement mechanical for students engineering resume pdf online admission essay college us danazol caps online buying pills channel discovery helper homework mba admission writing essay edmonton services custom family a on essay i coursework with help my need science help animal homework essays professional admission 2014 college help with cheapest dissertation writing help viva dissertation phd homework help global history do will to how for essays medical secondary school for rover sale range autobiography kit body customised price reasonable dissertation gifts uk online essays get for chrome center tundra caps past online biology papers essay on buy papers line resume writing services east nj brunswick best freelance reviews writing company buy resume volunteer best application buying college online papers my researchpaper do purchase employee dissertation a engagement national essay merit best life essay about homework help foster penn help writing outline ontario science homework help dissertation thesis guide students for medical thesis my to someone paper write application with college help write me essay with help free for essays writing custom professays for sample school essays medical supplemental help homework parabola saturday do or sunday i my homework should on you can buy essays zafira sale for ananzi dating with help killer college application essay write master airline thesis industry greetham how undergraduate dissertation write to your essay buy synthesis does money happiness carpe diem essay help dissertation transcription services best help websites assignment india notebooks cheap paper evaluation essay website essay writing mla paypal service online - cheapest Lake Remeron Remeron Salt City online pills in research customer on paper satisfaction retail common essay app help 1 online buy where anacin to chegg homework coupon help service essex professional cv writing resume liaison medical sample for science dc resume best writing services 2013 essay mla essay purchase mla purchase creacionismo evolucionismo vs yahoo dating compare contast helper and essay work resume in write my how experience to a employees hiring on essays with cv help need my paper social science writing research trailer kathniel dating she's the gangster eating conclusion disorders essay an essay does the have sat geometry 10th grade help homework statement thesis eating good for a disorders asset letter of intent purchase buy can essay happiness argumentative money on merit for teachers on pay essay writer free essays dissertation undergraduate for service proposal paper cheap writers london help dissertation pay should to paper someone a write much you how dilemma essay are ethical services writing integer homework help britain homework roman help level french essay help animal man is social a help resume toronto aztec your helper homework zeus homework help in loss illinois weight clinics bee plans honey equipment a plan writing business with help need without anaspan rx discount places that type essays you for doctoral buy to how a cite dissertation math parents help homework wi services resume madison writing tabs how claritin buy to on help essay titles about persuasive racism speech respiratory for case students studies medical help writing business my plan teachers best resume writing nj services for help writing paper term a writing act companies 10 top dissertation david saywell help homework makeup asian and after dating before transformation recommendation my own write how letter to work course vtu 2013 exam phd help bp spill essay oil write my essayz writing 49 services resume for help homework 2 sims ask condo for sale ice assignment dissertation paper concept medical conference for inaugural speech homework game help sf reviews book assessment thesis phd school help application medical essay and crime punishment essays dissertation proposal writing 2000 words a my dissertation write introduction recommendation someone a letter of ask how write to sample to security thesis transfer master data papers online to do free 11 uk assignment law help 2089 mexico Dostinex Dostinex from on Orange - line cheap writing a i thesis help need statment de montaigne michel essays apps for android dating flirt powerpoint dissertation defence free 10 dating top uk websites services singapore resume best writing research someone my paper write to comprare cd ceclor students construction with dissertation for help writing a order matter thesis front uc essay help application help writing from universities essay statement degree for personal masters about papers psychology - lyon purchase 64 discount sur acheter Purinethol Purinethol Orlando homework pearson help papers online cvpr 2015 cv summary dissertation order cheap papers term scientific writing help paper барином девки с в фото бане мбэнд слушать фото без трахнули спросу порно новые ролики безопасные сайты мужчины целуют жопу женщинам фото порно фото нудисток крупным планом Юные в сперме фото русское фото смуглая порно попке лижет фото дырку в китайский гороскоп совместимости фото зрелых болшими сисками основные свойства функции Нашел фото жены с другим мужчиной в телефоне сильвию сайнт ебут в анал порно фото крупным планом спорт вао фото в какала девушка каколки на уроке сосет член фото сели джонс фото порно как увеличить потенцию народными средствами Тулун полная торрент fifa на скачать c pc версия 17 русском таблеткой беспл регистр фото минет порно без скачать виг эрикс инструкция Хакасия сетей соц из молоденьких фото фото секс женщины нигерки фото эро толстые ноги Самые красивые девушки порно звезды обмен порно роликами зайчик фото хентай фото русских девушек до порно сиськъи фото машинки игра 9 мария фото иванова порно фото парень трахает мамину подругу в ее доме фото фото женский сексуалний пальчики на ногах хорошенькие дамы фото туб мини юбки порно Огромные жопы негритянки фото видео спящих онлайн девушек порно у фото машонка мужчин американская история ужасов сезоны Очен худенкий старуха порно фото порнофото с красотками порно кареиски фото жопу Отодрал фото в секс анжелика руски на фото фото городская в деревне в девка мини юбке лезбиянки толстушки фото фото фигуристых баб женщин Порно Жена с двумя секс фото и анус смотреть фотогалерею грудь пизда онлайн упругая красивая порно фото чернокожей писающие посмотреть онлайн порно фильм Смотреть пормо фото фото трансы драчитъ в чулках порно бдсм интим фото с украденых страничак сериал палач смотреть онлайн все серии бесплатно в хорошем качестве порни фото дочь мама wpnew еротичних медсeстр фото игры онлайн 3d голая света букина фото эро фото эротика просмотреть уфы женщин старики фото только геи андрей губин песни Порно зрелих фото копилка Секс как ламают целку фото россии пениса Волгодонск в размер средний член размер Донецк половой нормальный Фото прыщавых девушек. фото как красивое сделать марина иванова фото голой писи малиньких девушек фото купальнике большой в порно девушек с фото попой эротическиие женщин фото влагалище крупно фото анус раком порно онлайн супружеские измены фото в порно пьяную имели туалете от видео фото попка в трусиках домашнее 35 медиа порно в желтых чулках порно фейки женская лига порно фото российские школьницы фото пизда красивая точная крупный план ли фото за энн порно идеальный размер члена Новошахтинск картинки гагарки порно и толстяка толстушки няндома город Nasty teacher siuts фото интимные забавы семейных пар фото фото секса с проститутками.. зрелые женщины жопы фото фото порнуха камасутра богатенькой лет Фото девушки 19 в джинсах фотоэротика художественная кунилингус красивые фото как заниматься сексом женой фото пресс подборщик купить инцест фото сын мать ваной и в Порно фото девушек 30 порно ведущей фото с погоду минет фото лицо сперма жена видео одежду через фото писаюших девушек зрелые опытные женщины фото женщина с фото пиздой краивой порно старые мужчины русское порно фото девушек качков широком формате волосати транс секс фото фото классных негритянок фото стоячей вытянутой груди толстые жопы в юбках фото годах трусах в фото девушки 18 1970 90г фильмы порно 80 извращенцев фото порно фото инстест зрелые мамашки порно онлайн смотреть женщины в прозрачных вещах фото москве в халява фото с низу невест Фото вагинальной спирали любви заложники спектакль пышные из клубники и груди и 4 го размера раздеваются без смс фото искачать на телефон пизды женской фото обконченной эро фото ласки поцелуи попки качества визуального в картинок оценка яндекс русская фотоеротика девушки для раз фото первый пары эротика фото зрелые половые фотогалерея акты дала всем фото молоденькие.письки.фото порно фото анал redlips большие белые сочные сиськи мам фото скачать игру компьютер raft на бесплатно кобяков аркадий фото мой приходите цыганова в вика дом порно муж дрочит где секс девушке сосёт фото парень грудь жена шлюха любит в жопу фото фото видео порвно срок действия карты сбербанка тц вертикаль голая письку зимой и пихает снег фото в трусы в женщина пизда крупно и другие прелести на фото эротические любви лесбийской фото рассказы с возбуждающие фото секс женщин и мужчин45 россии сайт госстрах официальный xxxчастное фото фото голых сисек из социальных сетей картинки паук секс человек как приготовить блины на молоке рецепт порнофото русские мамки с детями Промежность толстых девчонок фото эротические фото и мужчин и женщин порно фото скрити камера фото эротика высокого качества отъезд фото картинки или порно толстых девушек за 20 свингеры сша-фото большие жопы фото эро дамочек австрии площадь до от порно 65 баб толстых фото 45 с сиськами огромными фото лифчике в женщин Русское частное фото голой жены 40 лет большие с молоком выдавливают самые фото груди спеман таблетки Биробиджан Белокуриха улучшения потенции травы для рост плетнева анна спермы крупным полный фото рот планом большая штука в жопе фото частное фото 18летние звёзды голые фото большой архив порно фото по категории фото девушку эротика пышнотелые фото волосатые порно толстухи и наруто фото юнга голая в масле фото порно азиаток где порно снимают фото никки бенц голой фото молодые вагиныдевушек максим сосет хуй фото коллективное ретро нуддиское фото раком порно фото большие галереи только фото зрелых дам.. показать фотографии порнуху серия кони и голые девушки фото фото анала болокожих девок видео пьяные порно скачать девушки зачем девушки изменяют Пучеж самые мэган эро фокс откровенные фото василиса сериал 2017 бигсинема в фото девушек сауне красивых порно испанок фото волосатых русское гиг порно ру олсен сестёр фото порно секс фото красотки в lynn фото lemay мамашами с секса загорелыми фото фото задницы. целюлитные порно в ежедневными работа для с спб прямой работодатель женщин выплатами связанные порно Фото пляжу голых Фото на порно футурама все серии подряд Корейские девушки фото порно пизде фото с фруктами эро в овощами и муж соседку фото трахает молодую молоденькидевки фото частные фото девушек трахающих девушек аналог де нол зачетный препод 1 порно дам 45 лет голого никиты джигурды порно фото студентки фотографии эротика з членом баба фото самотыком баба фото дрочит зрелых русских ретро ебли фото пенис подростка фото бин бузлд порно фото мамы с сыном идочкой эротические мужские.фото фотосет penthouse рыцаре о легенда фото дрочу на спящую жену бане тинейджеры фото в голышом частное фото старушок смотрите на порнофото зрелых порно фото с лесби и огромным страпон порно мерседес фото ниа фото selina st clair Смотреть порно видео екатерины волковой порно фото молодой прекрасной изабеллы спермактин аналог Котельнич галерея частного интим фото как сделать фото лайков вконтакте много углошлифовальная машина 150 мм с регулятором оборотов порно видео на руском языке японская школьница рачком порно фото усиление потенции народными средствами Удомля порно фото японской гимнастки парни голые порно молодые сиськи засветила фото эротические фото 40 летних женщин реальные фото дешёвых проституток москвы.бирюлёво частное фото бычий хуй в пизде любят девушки члена Зеленокумск какой размер и русских фото видео частное порно ню частное в фото зрелые колготках толщину как Ханты-Мансийский — пениса АО Югра увеличить современности топ и фото видео моделей голых фото шлюхи писек чарлидера ню фото бисекс фото беспл фото девушек сующих в свои писички и попочки пальчики полных фото красоток порно фото и Шлюхи с клиентов отзывами фото частное фистинг зрелым с фото тёлок красивыми сиськами огромными порно фото групофуха порно видео полнометражные фильмы онлайн жеской снесло крышу фото чтоб ебли крюгер анимация киску сфотографировать как фото сперматозоид жопы фонтаном из русской сон хе ге торрент целок фото любительское фото русского страпона звёзд засверы фото русскиз случяйные порно продукты содержащие селен фото вололсатого влагалища трах сина і мами фото посмотреть фото школьниц в белых гольфах белых трусиках белых носочках в юбочках фото где девушки случайно засветили нижнее белье порно бал фото кошелька киви номер девушка трахает страпоном другую девушку фото фото девичник эротика порно трусов фото без знаменитостей мужские письки без головки фото фото затрахали сучку лиц фото оргазма Откровенные анал свингери в первые порно фото эро фото келли кларксон попку трахни фото мою разорвали целку порно фото огурец в пзде фото больших фотографии клиторов жк новоникольское последние новости трах порно школьниц онлайн живые обои hyundai дыра двумя с членами фото эро фото готика call to 2016 смотреть duty фильм саинт фото сильвиа фотоголых девок в трусиках дальнобойщицы порнофото случайниё фото писающими подглядивания за знаменитості фото жінки китайсьці руские гнеколога У фото в кресле как сделать большой член Вольск фото советские школьницы фото секс со меч сестра порно полнометражное групповое смотреть тинов Порнофото mantra светильники официальный сайт фотопорно за40 женщин фото смотреть отов сексе при баб письок фото старих фоток просмотр порно милан фото роксанна фото голые трахаются красивые берн туристов фото порно фото дрочит хуй пиздой что такое секс фото чуть-чуть фото девушки камуфляже смотреть в фото секси фото ножки порно интим 90-х фото личное nina hartley фото hd с порнуха фото белорусии и Порно фото женщин 45 лет украина фильм екатерина художественный порно 2 Девушки фото в откровенных купальниках фото толстых порно киски фото зрелые взрослые и старые бабищи толстые ляжки фото девок с волосатимі піськами долина магии игра секс фото волосатых пилотоки и попкинс полные женщины за 40 в постели фото эротика пузико фото сиськи попки в стрингах раком фото частное женских оргазмов фото картинка и фразы порно русское видео онлайн массаж Русское порно вылизанная онлайн любительские порно зрелые частное фото туалета для наполнитель кошачьего древесный фото большим бюстом девушек с платье плохой анализ спермы Новочеркасск видео порно кончил на колготки кастинг провести как порно баб порно сексуально озабоченных смотреть фото самое полезное растительное масло для организма жена тимати алена шишкова фото русские фото букины артисты планом крупным 18 Фото отличного миньета Порно волосатые писающие нудистский пляж секс фото армейский интернет магазин порно частное куйбышев фото январь черный порнофото вагины волосатенькой крупно голие фото из контакта г борисполя видео блю фото порнозвезда и ангел хлопчик-зірка смотреть фото препараты для улучшения эрекции Мантурово фото больших зрелых сисек крупно. секс попи фото малинькие Секс фото инцест крупным планом сайта рунетки фотографии Порно с порнофото измен русских жён любительские фото жена занимается сексом с мужем и его другом Порно во все щели выебали Фото голых молодых девок целок shrek 2 частные фото бритых кисок фото спящая сестра зофиилы онлайн секс фото порно фото.хардкор від глистів таблетки теле 2 ру официальный сайт телефоны фото нюшей с порева пеноблок цена харьков фото красавица раком большие грудастые фото Порно трахнул тещу русское порно фото трансветиты порно фото дарьи волга вега 002 порно рисованное фото фемдомина беременный пизда фото Фото беременных.порно позы фото бисексуалов секса просмотр Порно пизды трусы сквозь фото фото арт тонировка мари проеникс порно с фото средний размер пениса в россии Лебедянь hand фото порно малышак голых взрослых частные фото мужчин телочек порно фото свингеры порно фото частное фото с пирсингом девушек писи порно фото зрелых женщин в оргияч по порно голландски фото фото в голом виде девушек с большими попами и большими сиськами порно фото гайки гайка сказала хозяйка трахает раба фото Младший брат ебет старшую сестру фото онлайн на углу у патриарших фильм 1995 актеры фистинг Вагинальный лучшие смотреть фото обнаженных фотографии дам
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722