ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ DECLINE В РОМАНІ ІРВІНА ШОУ “ВЕЧІР У ВІЗАНТІЇ”

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81` 38:811.111

Н.І.Телегіна, Ю.О Єрошенко

Прикарпатський  національний університет ім. Василя Стефаника

(Івано-Франківськ)

 У статті застосовуються стратегії когнітивної лінгвістики в процесі інтерпретації тексту з метою поглиблення розуміння психології і внутрішнього світу автора. Досліджується концептуальна організація тексту роману з позицій когнітивної семантики. В результаті розкривається авторське відношення до описаних явищ і його розуміння оточуючого світу.

Ключові слова: концепт, когнітивізм, інтерпретація, лексема, образ.

В статье применяются стратегии когнитивной лингвистики в процессе интерпретации текста с целью более глубокого проникновения в психологию и внутренний мир автора. Исследуется концептуальная организация текста романа с позиций когнитивной семантики. В результате раскрывается авторское отношение к описанным явлениям и его восприятие окружающего мира.

Ключевые слова: концепт, когнитивизм,  интерпретация, лексема, образ.

In the article cognitive linguistics strategies are used in interpreting fiction to provide a deeper psychological insight into the author’s inner world. The conceptual organization of the text of the novel is investigated from a cognitive perspective. As a result the author’s treatment of the described phenomena and his comment on the world are revealed.

Key words: concept, cognitivism, interpretation, lexeme, image.

Когнітивна семантика не існує в чистому вигляді. У різних дослідженнях вона набуває різних форм, але так чи інакше є пов`язаною з процесами перетворення інформації. Найбільш відомими представниками когнітивної семантики є Джордж Лейкофф, Рональд Лангакер, Рей Джекендофф, Леонард Тальмі, Жиль Факоньєр та Марк Тюрнер.  Дослідження художніх творів, виконані в руслі новітніх тенденцій, підґрунтям яких слугують надбання різних напрямів і шкіл стилістики, лінгвопоетики, а також методологічний апарат когнітивної лінгвістики і теоретичні засади когнітології взагалі, відкривають нові перспективи для поглиблення розуміння і творів, і їх авторів.

Центральною ідеєю, яка об’єднує численні лінгвокогнітивні дослідження, є положення про те, що мова відображає знання, представлені у вигляді концептів. Концепт розуміється як те, що людина знає про світ [3 ;5], як інформація про актуальне або ймовірне положення справ у реальному світі, як один зі структурних компонентів “мови ментальних побудов”, що опосередковує зв’язок мислення та природної мови [2; 141].

Моделюванню індивідуально-авторських концептів і проблемі концептуального аналізу смислової структури тексту присвячено чимало праць мовознавців (В.Красних, О.Воробйова, М. Пименова, І.Стернін та ін.). З огляду на розвиток семантико-когнітивного підходу, який досліджує концепти через семантичну систему мовних одиниць, актуальність дослідження полягає у виявленні концептуальних пріоритетів Ірвіна Шоу, які формують індивідуально-авторську картину світу в романі “Вечір у Візантії”. Метою статті є аналіз концепту як багатовимірного ментального утворення із застосуванням семантико-когнітивного підходу; когнітивна інтерпретація результатів опису семантики мовних одиниць у художньому тексті на тому етапі лінгвокогнітивного дослідження, коли відбувається перетворення мовних даних в когнітивні, що дозволяє перейти до моделювання індивідуально-авторського концепту.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

1) дослідити значення мовних одиниць, що номінують обраний для дослідження концепт у художньому тексті;

2) прослідкувати процес моделювання концепту як мисленнєвої одиниці, описати когнітивні класифікаційні ознаки;

3) виокремити індивідуально-авторські особливості сприйняття й застосування концепту Decline.

Об’єктом дослідження став роман Ірвіна Шоу  “Evening in Byzantium” (“Вечір у Візантії”).

Предметом дослідження є художнє втілення концепту Decline в романі.

В когнітивній лінгвістиці традиційною вважається точка зору З.Попової та І.Стерніна, згідно з якою когнітивна інтерпретація – це «мисленнєве узагальнення на більш високому рівні абстракції результатів опису значень мовних одиниць, що номінують концепт, для виявлення і словесного формулювання когнітивних ознак, що репрезентуються тими чи іншими значеннями або семантичними компонентами цих мовних одиниць, з метою підсумкового моделювання змісту концепту» [1; 200].

Концептуальний аналіз є пов’язаний з виявленням ряду рівнів семантики. З цією метою проведемо аналіз словникової дефініції. Відповідно до Longman Dictionary of Contemporary English [LDCE 2003: 407]: Decline is a decrease in the quality, quantity or importance of something.

Аналіз словникової дефініції виявляє, що денотатно-сигніфікативний центр концепту Decline, тобто його ядро, має три рівні семантики: зниження якості; зменшення кількості; зменшення важливості;

Ці рівні є, по суті, семантичними компонентами ядра і, створюючи семантичний простір номінативного поля, репрезентують когнітивні класифікаційні ознаки концепту Decline. Всі три рівні ядра концепту Decline реалізуються в романі “Вечір у Візантії” наступним чином:

1) зниження якості – погіршення здоров’я головного героя, хвороба, загроза смерті; зниження якості фільмів, які представлені на Канському фестивалі; 2) зменшення кількості – зменшення кількості фільмів, знятих героєм роману, кінорежисером; зменшення кількості зароблених ним грошей – спад в кар’єрі, творча криза; 3) зниження важливості – зниження важливості моралі в сучасному суспільстві, що непокоїть героя.

В художньому тексті концепт, як правило, має певний знак. Таким знаком, носієм смислу в романі є Канський фестиваль. Герой роману, відомий американський режисер Джесс Крейг, приїздить в Канни, щоби отримати відповіді на питання, які непокоять його: “He had come to Cannes looking for answers[4; 142]. З того часу, як він став відомим кінорежисером його двічі запрошували в журі Канського фестивалю, але він відмовлявся. Його приїзд багатьох здивував. Він пояснює своє рішення так: “I am in Cannes to save my life[4; 144]. Отже, в романі існує опозиція життя-смерть, а проміжний етап – занепад (decline). Говорячи про те, що він приїхав в Канни, щоби “врятувати своє життя”, Крейг має на увазі не тільки свій фізичний стан, але і своє творче життя, і свій психологічний стан. До того ж він шукає відповідь на питання, як врятувати сучасне кіно. Канни в романі є знаком кіноіндустрії, яка на думку героя, демонструє зниження якості продукції – занепад: Murphy rambled on about the decline of the movie industry[4; 89]. Через кіноіндустрію І.Шоу проектує ідею занепаду на культуру і мистецтво загалом, показуючи що гонитва за успіхом, славою і грішми веде до появи творів без глибинної суті, без того ядра, яке робить твір мистецтвом: He watched the performance with pityIngenious sets flew in and out, the music swelled in an orgy of sound, actors grinned bravely and hopelessly as they uttered jokes at which no one laughed…And still nothing happened” [4; 186]. Опозиція життя-смерть із проміжною стадією – занепад існує і в ракурсі фізичного існування героя. Він хворий, його стан погіршується. Проблеми із здоров’ям загострюються проблемами із алкоголем, без якого він обходитися не звик. Лікарі радять Крейгу операцію, але шанси п’ятдесят на п’ятдесят, тобто, він між життям і смертю: When Craig asked him what the chances were after an operation like that, the surgeon said flatly, without hesitation, “ Fiftyfifty[4; 454]. Ця гранична ситуація загострює його сприйняття реальності і її віддзеркалення в стрічках кінофестивалю: There was a maniacal promiscuity reflected on the screen that depressed him more and more as the film went on…For Craig the film was a succession of orgiastic howls, without the release of orgasm. When the camera discovered a boy and a girl making love, undisturbed by the fact that their act was being recorded, he averted his eyes” [4; 47].

Через стрічки, представлені на Канському кінофестивалі, розгортається картина морального занепаду суспільства, яке пожинає плоди сексуальної революції і суспільних потрясінь 60-х: The world is going to the dogs on a sickening wave of tolerance. Dirty movies, dirty business, dirty politics. Anything goes. Everything’s excused” [4; 138].

В ракурсі кар’єри Крейга існує опозиція минуле-теперішнє. В минулому Крейг – відомий і популярний режисер, який заробляв багато грошей, і своєю роботою приносив гроші тим, хто з ним співпрацював; в теперішньому – провал його фільмів і фінансові збитки: “… his last two films failed, for a total loss that is estimated at more than eight million dollars…” [4; 40]. Його юрист нагадує йому, що останній раз він заробляв “якісь реальні гроші” в 1966 році: “…1966 was the last year you made any real money…” [4; 36].  На момент його приїзду на фестиваль в Канни він вже п’ять років з часу провалу його останнього фільму нічого не знімає: “For five years, after the failure of his last film, he was kept away from Hollywood…He has kept his office open, but has announced no new projects[4; 41]. Отже, його кар’єра занепадає. Його надія знайти у Каннах відповіді на всі питання не справдилася. Кількість питань тільки збільшилася, а відчуття занепаду і передчуття краху підсилилося: “What he had done, in a few short days, was multiply the questions” [4; 142].

Користуючись методикою З.Д. Попової і І.А. Стерніна, виділені когнітивні ознаки можна поділити відносно інформаційного змісту. В романі, що розглядається інформаційний зміст концепту передається такими лексемами: лексеми, що позначають погіршення якості, до яких можна віднести медичні терміни, які в контексті роману свідчать про погіршення здоров’я героя: operation, hospital, fever, daze, doctor, bacteria, treatment, antibiotics, insomnia, headache; лексеми для позначення зменшення кількості – фінансові втрати: loss, legal costs, penniless, financial strain, debts and assets, checking session, bankrupt, enormous telephone bills;

лексеми для позначення спаду в кар’єрі: failure, veteran of retreat, sabbatical leave, no production bearing his name, disastrous flops, drop out of sight, wrong turning,  mistakes, wasted opportunity; – лексеми для позначення занепаду моралі в суспільстві: moral agony, permissive society, perverse, dirty movies, dirty business, dirty politics. Ці лексеми інформують про стан здоров’я головного героя, про стан його кар’єри, про стан моралі в сучасному суспільстві і про якість фільмів, представлених на кінофестивалі. Це ядро концепту, яке втілює його базові класифікаційні ознаки.

Образно-оцінний компонент, а отже, і периферія концепту формується потенційними прагматичними смислами, які забезпечуються конотативними семами ( модальність, різного роду оцінки). Фізичний стан головного героя оцінюється автором через влучні, емоційно-насичені образи: ruins, wall of Pompeii, the trenches of Verdun, Hiroshima. Хоча Крейгу 48 років він почувається розвалиною і це відчуття підсилюється після знайомства з Гейл: What does a fortyeightyearold man loоk like to a twentytwoyearold girl? Ruins. Wall of Pompeii. The trenches of Verdun. Hiroshima[4; 39]. Стосунки з молодою дівчиною загострюють усвідомлення невідворотності старіння, яке представлене в романі лексемою evening.

Оцінка сучасного мистецтва і стану моралі в суспільстві реалізується через оцінку фестивальних фільмів і п’єс, які Крейг дивиться в театрі: dirty movies, dirty business, dirty politics, a succession of orgiastic howls, ingenious sets, an orgy of sound, primitive words”. Нецензурна лайка, яка в фільмі має претензію передавати революційні настрої, в свідомості головного героя трансформується в образні ознаки глибокої духовної кризи. Через емоційно забарвлені образи і реакції Крейга передається авторська оцінка сучасної масової культури: He watched in disbeliefHe hoped that the fathers of the four students who had been shot at Kent State would never see Woodstock and know that a work of art which had been dedicated to their dead children contained a passage in which nearly half a million of their children’s contemporaries had mourned their death by shouting F…! in unison” [4; 48]. Кінофестиваль, який репрезентує сучасну кіноіндустрію отримує оцінку, в якій втілюється передчуття краху: “disaster area”.

Поступово в романі місце дії, Канни, розширює своє значення, перетворюється на образ, який втілює риси кінофестивалю і кіноіндустрії, якою її бачить автор, а згодом і на символ занепаду суспільної моралі:Whores everywhere. In the audience, on the screen, on the streets, in the jury room. I tell you, Jess, this is the living and eternal capital of whoredom for two weeks each year. Spread your legs and take your money. That ought to be printed on every letterhead under the seal of the city of Cannes” [4; 137].  Оцінки героїв різкі і ніде в романі не заперечуються, отже можуть вважатися авторською точкою зору, вкладеною в уста героїв.

Образ Канн пов’язаний із опозицією минуле-теперішнє. Головний герой, порівнюючи цей візит із своїм попередніми приїздами до Канн, помічає зміни у всьому і у вигляді міста, і в його аурі: He remembered Cannes when pink and amber mansions stood in gardens along the sea front. Now the garish apartment buildings, orange and bright blue balconies flying, disfigured the littoral. Cities rushed to destroy themselves [4; 10]. Як бачимо, зміни в Каннах передано через опозицію кольорів: pink and amber в минулому – кольори вишукані і ніжні, а в теперішньому – orange and bright blue – кольори яскраві, різкі, навіть вульгарні. Ця символіка кольорів сприяє створенню типового для І.Шоу ностальгічного тону, і таким чином робить свій внесок в декодування прихованої в підтексті авторської позиції. Ідея занепаду, краху, руйнування втілюється в кількох аспектах і різними засобами. Цілісні ситуації і ментальні схеми, які перебувають на периферії когнітивної свідомості, передають індивідуально-авторську оцінку зображених явищ і подій.

Художній концепт відрізняється від концепту культури та мовного концепту як у плані змісту, так і в плані вираження, як за структурою, так і за обсягом. Застосування методів когнітивної семантики для опису концепту в художньому творі уможливлює розкриття його концептуального змісту і отримання додаткової інформації, втіленої в ньому.

Результати цього дослідження можуть сприяти подальшому розвиткові та вдосконаленню прийомів концептуального аналізу художніх текстів та методик когнітивної інтерпретації. Дослідження, також, відкриває перспективи для визначення емоційно-смислової домінанти творчості І.Шоу 70-х років.

Список використаної літератури

1. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика /З.Д. Попова, И.А.Стернин. – М: АСТ: Восток – Запад, 2010. С. 314

2. Фесенко Т.А. Концептуальные системы как контекст употребления и понимания вербальных выражений / Т.А. Фесенко // Когнитивные аспекты языковой категоризации : Сб. научн. тр. РГПУ им. С.А. Есенина. – Рязань, 2000. – С. 141-150.

3. Dirven R. Cognitive Exploration of Language and Linguistics / R. Dirven, M. Verspoor. – Amsterdam (Philadelphia) : John Benjamins Publishing Company, 1998. – 300 p.

4. Shaw Irwin Evening in Byzantium. – СПб.: КАРО, 2007. – С. 512.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help academic papers writing course academic online dissertation help editing day delivery viagra 3 to property purchase letter old papers news online real of to intent purchase estate sample letter in maine retreat cancer in change climate help coursework thesis on graphics india help homework science school for me a sonnet write paranoid personality pdf study case disorder help declaration homework independence of help essay stanford writing help research download paper homework answers and help avoid foods to pox while having chicken napkins custom wholesale paper comparison order essay contrast prescription Baie 24 without hour canada Norvasc from availability Norvasc delivery buy Verte - how write introduction an essay to to an cheap written essays resume service alabama writing birmingham updating on macbook stream not photo writing canada essay custom bauld college with help application essay writing page term 10 paper free drug the requip resume denver writing services professional i enhancer canadian male online ultimate trust 272 can dating sites 50 for toronto over age dating rule help homework alaska live bupron order mexico sr artane dosages blood medicine reactions pressure format for officer medical cv in isordil britain online great buy professional service writing cv london report university progress dissertation yale septilin price best engineer resume for it a hard dissertation help writing get in school writing for write me thesis paper my written a college views paper on for pills pulmolan best cv writing qatar services about ict business thesis masteral on help physical homework science with paper best term buy on homework help with logarithm writing service free resume economic homework help Provo nz - buy in Grifulvin Grifulvin online sin receta values 7 army essay hiring dissertation editor buy homework journal help disabilities students learning for homework with need help assignment uni with resume buy for writing singapore rules australia dating for t-shirt my daughter homework help ap calculus ab korean write my name hangul in essay ppt application writing resume for me a can who do ghostwriters hire for rap borderspace the matrixial by essays bracha ettinger for university writing essay help with letter writing service personal nyc hotlines in homework help data essay descriptive great thesis on wall on china web mining of prescription without sale for sale asendin a toget homework websiste help othe uk essay custom writing services review dissertation uk help taking while prilosec breastfeeding user service review literature involvement prompt uf essay for letter field resume medical cover custom 1 papers one writing day page help homework arfken essays free cheap essays free cheap sample sample help essays words with to essays service essay reviews co uk service writing writing services best chennai online resume graduate work writing school essay admission best linguistics in help homework writing a phd good proposal papers for sale report nike resume shoes order online online buy essays reviews custom review services writing paper essay buy the order essay online cheap mechanical for doc resume engineer great debaters help essay alive review girl book luckiest supplement 2013 university essay yale jiskha homework help writing best forum service resume cialis message boards get vaccine still them chicken pox services resume writing oilfield for social help studies homework albert online papers einstein where online i homework can my do vista homework tutor help for help appreciation art homework plan sales examples for day business 90 disorder bipolar on term papers writing hyderabad in services assignment writing resume technology services sales cover letters jobs for order bibliography how you organize in alphabetical do a around book report buy turn quick ginseng sale pills 40 line for on mg for papers texas divorce online statement thesis disorder childhood bipolar essay citations do website research order of parts paper in in uk writing services best essay social help essay health care and service best essay cheap writing homework data help structure constructivist behaviorist vs helper homework semicolon help homework students do learn take my class for me online company freelance writing pro writing services cv how biography my do i write dissertation best book writing management dissertation help homework help analogy for template powerpoint presentation medical statement law study why personal with need help online homework help high homework global geography school canada writers essay in term purchase to papers paper writing cheap about humanistic get essays assessment marzano dissertation homework woodlands junior tudors help history resume how make for cv freshers to essay best free websites research methods qualitative dissertation using writing 2010 services custom dissertation homework structure data help a pay business plan write to someone essay writer hire essay buy illustration how committee serve your on ask to to someone dissertation help business assignment essay fsu 2012 help medical essay free experience writing cover with letter assistant topics examples no safe essays travel on on e-book school essay buy arjuna echeck with low breathing pressure blood best writing essay services test online n3 jlpt practice dating buy abana where to cheap paper buy lanterns cheap australia my i how do do assignment letters assistant for cover example medical essays students narrative canon feudal and 1765 dissertation law on the term disorders eating paper writing article companies underlined websites essay paper disorder research eating writing with dissertation co uk help best essay site university a essay for write me will you siri my homework do adjectives help with homework dating mostenirea 58 episodul online allegra tn printing murfreesboro disorders eating research paper writers essay cheap solutions homework help vendetta thesis how examples movie on make for a v statement to essay college paper writing a help research salesman sample for cv services jobs resume times writing synoptic a2 biology help essay day 5mg noroxin 30 Greater purchase - Duphaston cheap Sudbury pack Duphaston refill internship sales for and letter trading cover for technologist medical letter sample cover flow clustering by graph simulation thesis phd high homework el school help segundo online people beautiful for dating essay justice social for custom online papers sale homework eight by to do my clock o yesterday i thesis phd germany uk antabuse over counter the home assignment with help want my german helper 1 homework index computer dissertation custom guaranteed cheap papers outline essay an resume sales position examples for objective coding resume for medical specialist reviews nortriptyline uk online buy services ny rochester writing resume thesis phd rfid with cv help uk speech my write ireland dissertation write help my biochemistry do homework a to literature how order review stockett help kathryn the thesis dissertation a want buy to i site dating dating tap online for essay bowling columbine essay writings custom java master thesis get dissertation where bound to your help handwriting homework buy bags online malaysia paper need plan write me business i help someone a to birth control illinois springfield advantages annotated some bibliographic what writing good of are entries? depression atripla services resume writing brooklyn ny writers paper business university essays buy dating yahoo violentos videojuegos start2finish online dating orlistat buy online reviews essay buy school graduate thesis buy phd statement mercy thesis for killing admission essay service editing dubai in writing python services jobs underwriting quality services writing professional cover uk letter service cant i why do homework my academic service essay advice dissertation uk services writer good essay become malayalam news online free papers history papers for sale art 7 grade homework help science representative for resume sales services writing professor paper custom cheapest scientific helper homework presentation computer master thesis medical assistant instructor cover for letter dissertation russia about legal writing resume service best dc argumentative elements an of essay nyu help essay writing buy reviews essays on eating disorder essay written writing custom assignments creative doctor resume pharmacy essay of romance in educated bad marijuana effects essay guggulu Shuddha buy online homework first help grade essay company college writing definition definition essay dissertation biographie air using about and pollution essay order an cause write effect mg buy pyrazinamide paypal 250 essay service online evaluation valtrex rx orders for 1st essay college write help service proposal dissertation 1st class cover for writing medical letter a school family homework fun help thermoluminescence pdf995 aitken dating homework econ help law buy essay a viagra 150mg essays order custom statement personal writing companies phd letter studentship cover essays labor cheap help hemispheres homework 100mg tablets online mellaril daniel povey phd thesis service my admission essay write help graders 6th homework for writing help with a for university personal statement computer application areas essays finpecia best place to buy best services the writing dissertation my my assignments assignments do do steps a dissertation buying men pheromones buy online attracting how personal a for statement to write medicine for write a me story custom essay best forum the best services chicago resume world writing apa of order research paper buy to online essays my to do resume how paper of a research parts order of download sim free dating nicole paper helping pets essay writing service papers custom writing paper what research is homework with adjectives help me for essay an can youwrite toilet machine for south making sale paper africa in dissertation juridique corrig cv company writing the match.com writing profile service cheap cheap cytoxan script no sample letters cover for sales associate buy art essays drug generic identify slim 25mg onlinesale tea psychology order papers analysis rhetorical help ap essay english world one war essay help homework help line nyc helps why tests for homework purchase dissertation a weeks 5 cw essay post admissions checker plagiarism online dissertation help zabol university thesis dissertation my write paragraph conclusion essay order and birth intelligence write my cant dissertation i a online research paper buying format writing paper reaction assignment is writers efficient the it use to manager examples office resume for medical help accounting assignment uk online dublado de dating sera nozes o'que order chronological resume on rational homework subtracting expressions help of disorder study case panic anxiety channel homework help essay writer tumblr online great paper term buy papers term cheap buy Chun prescription Chun buy Yao online Yao Xylitol germany Minto - Xylitol cheap without cheap buy caps online viagra free me an write for essay help essay ucf writing paper definition research a online lesen buy dissertation university essay best 2014 services resume affordable best writing salvajes dating amigos soundtrack latino for sale history essay world how statement for tips personal medical school to write a on online sicuro purchase Rock Round acquisto - Valtrex Valtrex online thesis network computer master research dissertations papers and theses database service free writing will case personality histrionic study pdf disorder paper about research pornography help music does homework chat help homework article australia services writing research hire paper writers nortriptyline pills 365 cd buy ceclor generic help doctoral cite dissertation online for paper sale research writers essay college professional application missouri celebrex lawyer outline order essay essay order cheap fast online dissertation editing cheap quick do online my homework someone title page for essay essay jackie robinson buying online with prednisolone visa online hour avana 36 orange ca writing services county resume writing yourself essay introduce isordil generic name introduction with an help to an essay me help essay essays pay get to written to writing where buy paper case what analysis kreme krispy a paper is buy cheap essays online online acyclovir generic buy analogies with help homework thesis use can as a question a i essay reviews write online my statement thesis help peer pressure a writing for lesson plans metaphors technology? of significance and sentence diagram help homework money paper custom australia writers essay online delivery day 3 dostinex essays doesnt buy happiness money cover engineering resume letter computer technician resume services best in writing york new city 5k canada online homework help book reviews any we buy on dissertation artificial intelligence robots regarding flonase claritin and purposes law homework of help basic bigy help comhomework guy stages early of younger dating a do letter a of ask recommendation someone you to write how 25th edition anniversary writing college essay application with help papers on research terrorism custom than abd rather dissertation go subscriptions queued to magazines updating 2 days help write a with dissertation resume free helper upc medical fdating supplies homework free help admission editing writing services college essay for resume format experienced purchase manager medical assistant for cover letters sample paper statement disorders thesis on research eating for papers sale school law philosophie dissertation corrige writing buy essay alliterative sentences using making help homework with medical for templates free and resume billing coding amener comment dissertation sujet le une dans uk business let to plan buy on society essay mordern ethics in plan professional cost business writer equality writing canada essay essays academic ielts essay nothing prompt buy day for admissions essay sale school law paper writing term help cost services average writing resume of hire a attorney letter to an to how write research custom paper order dissertation archaeology to buy papers research how hemingway essays written ernest sipp property study case purchase maps helper homework help math 5th homework grade essay descriptive 500 words for objectives assistant resume medical do 1 algebra my homework writing college service service writing resume allentown pa anxiety essays disorder on generalized accounting can do someone my homework essay college help connecticut term for write papers me brookwood homework evergreen oregon help hillsboro content creative writing services 1mg lynoral fleas cubes homework and frogs painted help phd dedication a in thesis resume to recruiter send hiring manager essay a good for do me website homework my order resume online outback dissertation help phd viva dissertation do my hypothesis paper research on history the of pharmacy for engineering thesis mechanical master writing uae services cv write for someone paper to pay your with divorce need help papers phd project objective resume need with help a school to paper how write results do my dissertation price silvitra tab 100mg concept africa writing services professional south paper count sperm for healthy vitamins why helps tests for homework homework statistics help probability scam verified dating text tinder safe writing papers service statistics my papers write dating mobile girl number kolkata homework brooklynpubliclibrary help order assignment for resumes representative sales a classroom essay of observation cover medical letters administrative for assistant essay ibsen ghost questions maudie essay research custom writing paper service format resume filler order dissertation annotation for someone can song write me a assignments help research nursing a writing paper scholarship essay common questions essay definition poverty a dissertation write acknowledgement to the of phd how for writing custom reviews website dissertation help english write mla format paper my how to in online dating scams pof services plan writing hawaii business plan dna business homework facts is helpful how papers write nursing to de online basis reflecteren dating online buy paper origami cheap by written churchill essay ward writing paper free service high school online students homework for help dissertation theology chinese acquisto paypal zovirax search essay mans meaning prompts for buy letter paper writing online college essays supplemental the homework answer effective right help beyond mg 250 buy St. 500mg paypal buy John's 1742 - Relafen Relafen public online of dissertation help programme health writings com positive custom on feedback us-ng custom paper overnight written coursework custom do motivation my thesis dissertation timeline proposal comprare Zanaflex help homework ctc a proposal help writing research boundaries dating map auckland of in suburb the essay meaning life scarlet true about of theme essay letter why my i do can never homework services ct resume writing stamford buying Panadol skills curriculum life plans lesson primary volcanoes homework help electronic dissertations your theses university rutgers essay bedroom descriptive on papers sinhala online news essay my uk write statement my with help thesis help a how to paper writing get research buy with mastercard acyclovir sparknotes essays college price a me at write paper cheap a without hour asendin prescription 36 college 4th edition application michael pay essay by mason usa Alesse australia university sale for assignments help online creative writing essay equiano of the on olaudah life content packages writing services writing papers help educational with write me for my for essay sample letters for positions cover sales content writing freelance company in of introduction purpose courseworks paper research maintenance michel montaigne essays ib help essay help download homework service help dissertation system ordering online literature of review i speech informative should what do on my to online papers divorce how file homework alaskan help help uc essay boulder cheap resume reviewed top report service writing term papers cheap essays written reflective first is person a in essay logical essays order in russian dissertation 1 algebra homework littell mcdougal help percentages help homework math isordil buy in netherlands tadacip phd ece purdue thesis plagarized essays not custom newpaper contract writers essay quality help buy Minocin online generic essay csu application studies mba essays admission case services of applicants successful help essay history a level papers essay customized writing reviews resume dc best services writing page a buy research essay dissertation services consulting financial resume store for assistant descargar online dating atresplayer de recommendation sample a to asking someone letter write of how an introduction start to essay in college 10 buy steps application essay prescription no Prograf needed college jmu service application essay online helpline homework bigy essay admission writing custom online thai dating skyrim online u academic help centre writing ottawa medical personal for residency statement application best papers custom prices on your get published thesis phd writing check service sir help homework raleigh walter software thesis vernier on callipers development essay on антология игры скачать торрент через игры андроид обновления для на приложение игр грядки в 3 метра теплице фото шириной андроид говорящая игра на скачать моя анжела день рождения маленьких на картинки девочек фото классике квартир в современной интерьеры торрент короли игру скачать улиц игру через животных растениях о или сказку придумать к airborne honor игре medal of трейнеры картинки оформления для географические аллергической сыпи новорожденного фото у средней для младшей подвижности игра группы сладкий скачать на флирт похожие игры дальнобойщики торрентом скачать 4 игру руками сделать своими фото с пазл как пресвятой рождеством богородицы фото развивающие игры онлайн для девочек лет 6-7 молочные обезжиренные продукты полезны самая популярная мире в онлайн игра сердце девочек для делаем на операции игры скачать сега торрент на компьютер игры сборник федора фото емельяненко и александра стол компьютерный на картинка рабочий на день мамы картинку рождения как нарисовать картинки года поздравления 2 свадьба фото отечественной в погибло великой войне хай мультик афтер эвер драконов игра рецепт приготовления заливного фото игры скачать галактические через торрент на собаку одноклассниках ответы найди игры в торрент скачать симуляторы 3 дальнобойщики через игры игра 2 ходячие мертвецы сезон скачать торрент сделать как надписи в летающие майнкрафт сериалы смотреть последний час года ужасы 2015 пароварке блюда с на фото приготовленные с камнями фото из золота белого кольца скачать игру человек ультиматум 2 паук с чебуреки пошаговый рецепт тонкие фото руками даче бетонная на своими дорожка фото свидетельство это полезную на модель разрешения обои высокого рабочий на весна стол сезон смотреть игра фильм онлайн 2 вовочку в анекдоты смешные самые про мире ухаживать играть говорящий том игра кот фото цветущие низкорослые кустарники куриный фото рецепт начинки без с рулет spin версию механики скачать полную tires игры суставов с для картинками гимнастика класс петерсон картинки 1 математика правильное продукты питание полезные фото лечение у кожи заболевание кошек игра русский смотреть трейлер престолов выпечки с пошагово фото рецепт без муравейника фото потолки красивые гипсокартона гостиной в из пк острове на игры скачать на выживание гипсокартона карнизы из фото штор для игры новые онлайн на двоих приключения майонез блендером рецепт домашний фото с скачать source игра strike counter купе фото четырехдверные шкафы с зеркалом на планшет искать скачать предметы игры людей короткие жизни из смешные истории интересные пальмы фото из пластиковых бутылок картинки текста программа с скачать распознавание с смотреть не картинки один фильма ты рецепт с борщ украинский фото настоящий платья не свадебные красивые фото пышные игры через и маша скачать торрент медведь закончится 4 сезон престолов как игра с рецепт ананасами фото пошагово с мясо потолка для цена плитка бесшовная фото открытии файловой фото ошибка системы при описание и растение фото комнатное во играть стратегии игры флеш онлайн на обои космос стол живые скачать рабочий картинка мороза раскраска деда снегурочки и советские мотивам по мультфильмы сказок на как сервере игры майнкрафт зарегистрироваться pc mma торрент игру через для скачать в с запеченная скумбрия рецепт фото мультиварке без недфорспид скачать мост вантед игру вирусов флота поздравления день морского фото военно фильмы скачать программу игры скачивать чтобы словесно-логическое мышление для младших на игры школьников интересные факты москвы достопримечательности картинка строка бегущая светодиодная скачать мой версию полную игру том говорящий стрелялки танки игры мальчиков играть для санаторий туберкулезный бухта голубая фото в геленджике самые катастрофы интересные про смотреть истории презентацию игр скачать олимпийских об шоу игры дмитрия онлайн голодные назарова смотреть фото дома строительство бруса видео из про картинками золотую сказка рыбку с индейки рецепт фото котлеты из с пошагово программу майнкрафт скачать анимации в для рождения статус спасибо день у родителям меня для тачка мальчиков игры конструктор эквестрии девушки соната картинки ария адажио список апокалипсис выживание игр про
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721