ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО РОМАНУ ДЖ. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ» НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’25+811.111

Шемуда М. Г.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Cковороди»

  

Стаття присвячена аналізу граматичних трансформацій, застосованих при перекладі роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» на українську мову. У статті наводяться приклади використання граматичних трансформаційперестановки, заміни, додавання та опущення призіставленні тексту оригіналу та його перекладу.

Ключові слова:граматична трансформація, перестановка, заміна, додавання, опущення.

 Статья посвящена анализу грамматических трансформаций, применяемых при переводе романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» на украинский язык. В статье приводятся примеры использования грамматических трансформаций перестановки, замены, добавления и опущения при сопоставлении текстов оригинала и его перевода.

Ключевые слова: грамматическаятрансформация, перестановка, замена, добавление, опущение.

 The article is devoted to the grammaticaltransformations used in the literary translationof the novel by J. Salinger The Catcher in the Rye intothe Ukrainian language. The article presents the examples of the grammatical transformations of inversion, replacement, addition and omission comparing the original text and its translation.

Key words: grammar transformation, inversion, replacement, addition, ellipsis.

 

Серед численних проблем, які вивчає сучасне мовознавство, важливе місце займає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної діяльності, що називають «перекладом» або «перекладацькою діяльністю». З метою адекватного перекладу змісту іншомовного тексту перекладачі вдаються до різноманітних трансформацій, які повністю або частково змінюють структуру речень оригіналу. Переклад з однієї мови на іншу неможливий без граматичних трансформацій, до яких у першу чергу варто віднести перебудову речення (зміна його структури) та інші заміни – як синтаксичного, так і морфологічного порядку. Велике значення також мають додавання й опущення одного чи декількох слів.

Варто зазначити, що при порівнянні граматичних категорій, форм англійської й української мови виявляються наступні явища: відсутність тієї чи іншої категорії в одній із мов; частковий збіг; повний збіг. Наприклад, в українській мові, у порівнянні із англійською, відсутні такі граматичні категорії, як артикль чи герундій, інфінітивні й дієприкметникові комплекси, абсолютна номінативна конструкція, також існує часткова розбіжність категорії числа, часткова розбіжність у формах пасивної конструкції, неповний збіг форм інфінітива і дієприкметника, деякі розходження у вираженні модальності і т.п. Тож граматичні трансформації зумовлюються різними причинами – як граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль відіграють граматичні фактори, тобто розходження в структурі мов.

Проблеми перекладацьких трансформацій розглядали в своїх роботах Л. С. Бархударов, Є. В. Бреус, В. М. Комісарів, Л. К. Латишев, Я. І. Рецкер, А. В. Федоров, А. Д. Швейцер та ін. Різні аспекти проблеми використання граматичних трансформацій з метою досягнення адекватності перекладу висвітлювали М. О. Кур’янова, Т. Р. Левицька, І. С. Орлова, С. Б. Фокін, З. Р. Хайрутдинов та інші. Тим не менш, проблема перекладацьких трансформацій взагалі й граматичних зокрема продовжує залишатися актуальною.

У контексті нашого дослідження важливою є думка Л.  С. Бархударова, який виступає за вивчення перекладу як процесу і зазначає, що термін «перетворення» (або «трансформація») вживається тоді, коли йдеться про певне відношення між двома мовними одиницями, з яких одна є результатною, а інша створюється на основі першої. У даному випадку є початковий текст «а» на мові «А», перекладач, застосовуючи до нього певні операції (перекладацькі трансформації) створює текст «б» на мові «Б», яка знаходиться в певних закономірних відносинах із текстом «а». У своїй сукупності ці мовні (міжмовні) операції і складають те, що ми називаємо «процесом перекладу». На його думку перекладацькі трансформації «відрізняються граматичною структурою, лексичним наповненням, мають (практично) один і той же зміст і здатні виконувати в даному контексті одну і ту ж комунікативну функцію [1, с. 6]».

Зазначимо, що з метою визначення перекладацьких трансформацій науковці обирають різні ключові слова, кваліфікуючи їх як «прийоми логічного мислення, які допомагають розкривати значення іншомовного слова в контексті і знайти йому український відповідник, який не збігається із словником [4, с. 38]», перетворення, заміни в процесі перекладу однієї форми вираження іншою [6], міжмовні перефразування [3], засоби перекладу за умови відсутності словникової відповідності або неможливості використання таких відповідників з огляду на контекстуальне оточення [2] тощо.

Беручи за основу позицію Л. С. Бархударова, під перекладацькими трансформаціями розуміємо різноманітні міжмовні перетворення за допомогою яких здійснюється перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу із метою досягнення адекватності перекладу всупереч розбіжностям у формальних і семантичних системах двох мов[1].

Зазначимо, що залежно від характеру одиниць мови оригіналу, які розглядаються як початкові операції, перекладацькі трансформації поділяються на стилістичні, морфологічні, синтаксичні, семантичні, лексичні й граматичні.

Л. С. Бархударов розрізняє наступні види граматичних трансформацій: перестановки, заміни, додавання, опущення, які на практиці «в чистому вигляді» зустрічаються рідко, зазвичай вони поєднуються один із одним, приймаючи характер складних, комплексних трансформацій [1]. Граматичні заміни – це спосіб перекладу, при якому граматична одиниця в оригіналі перетворюється в одиницю перекладу із іншим граматичним значенням. Перестановка – зміна розташування (порядку) мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Такими елементами є слова, словосполучення, головні і підрядні речення, а також цілі речення. Граматичні, так само як і лексичні, трансформації нерідко вимагають внесення додаткових слів чи навпаки опущення яких-небудь елементів. Тому опущення і доповнення часто сполучаються з іншими видами граматичних трансформацій, найчастіше із заміною частин мови.

Під час аналізу тексту перекладу роману Дж. Селінджера «Надпрірвоюужиті» (J. D. Salinger “The Catcher in the Rye” [7]), зробленогоО. Логвиненко [5]намибуливиявленіграматичнітрансформаціїзаміниактивногостанунапасивнийчинавпаки. … just before I got pretty run-down and had to come out here and take it easу [7, с. 4]. –щедотого, якямалоневрізавдубаіменепритарабанилисюди, щобятрохиоклигав [5, с. 11]. Only seniors were allowed to bring girls with them [7, с. 19]. –Приводитиїхзсобоюмалиправотількивипускники [5, c. 25].

Заміна числа (множини на однину) в українському перекладі:Whatlousymanners, Imeanit [7, с. 130]. –От уже паскудна манера! [5, с. 137].

Заміначасовоїформиприперекладінаукраїнськумову: My ears were hurting and I could hardly move my fingers at all [7, с. 245]. –Вухащемлять, апальцямивжейнеповорухну [5, c. 253]. This sentence I’m reading is terrific [7с. 300]. –Особливо речення, на якому я оце застряг [5, c. 307].

У ході порівняльного аналізу тексту оригіналу й тексту перекладу було виявлено наступні види заміни стверджувальної форми на заперечну при перекладі.Hescrazyaboutyou [7, с. 130]. –А він просто не може без тебе жити [5, с. 137]. Ibrushmyteeth. Dontgimmethat [7, с. 174]”. –А я що – не чищу? Мелеш дурниці [5, с. 182]!

Серед граматичних трансформацій заміни форми слів, були виявлені також заміни способу дієслова. Наприклад, дійснийспосібдієсловавперекладізмінюєтьсянанаказовий. You could keep the money for when you do take up a collection [7, с. 62]. –Візьмітьуменегрошізараз, аякзбиратимете, топокладетеймої [5, c. 70].

Серед граматичних трансформацій заміни морфологічної категорії слів при зіставленні роману Дж. Селінджера «Надпрірвоюужиті» тайогоперекладузробленогоОЛогвиненкобуливиявленізаміничастинмови (замінаіменниказайменникомінавпаки; замінаіменникадієсловом; замінаіменникаприкметникомінавпаки; замінаприкметниковогоприсудкаіменником; замінадієсловаіменником, прислівником, тощо).I’m quite a heavy smoker, for one thing – that is, I used to be [7, с. 76].Поперше, багатосмалю, тобтоколисьбагатосмалив [5, c. 82]. I’m a very rapid packer [7, с. 79]. –Янасдужешвидкоспаковуюречі [5, c. 86]. He had one of those very piercing whistles that was practically never in time[7, c. 90]. – Свистів він жахливо пронизливо і завжди фальшиво… [5, c. 97].

В українському перекладі може спостерігатися граматична трансформація заміни іменного присудка дієслівним. Наприклад, I dropped about a thousand hints, but I couldn’t get rid of him [7, с. 58]. –Яразівстонатякавйому, щобушивався, аледетам [5, с. 64].

Часто при перекладі відбувається заміна типу синтаксичного зв’язку.Stradlater kept whistling ‘Song of India’ while he shaved [7, с. 308]. –Стрейдлейтерголивсяінасвистував «Індійськупісню [5, с. 315]».

Наведемоприкладизамінискладногореченняпростимприперекладі:I figured I probably wouldn’t see him again till Christmas vacation started [7, с. 41]. –Язрозумів, щонапочатокріздвянихканікулянепобачуйого [5, c.48]. It was pretty nice to get back to my room, after I left old Spencer [7, с. 45]. –ПриємновідстарогоСпенсерапотрапитиукімнату [5, c. 51].

Серед граматичних трансформацій заміни морфологічної категорії слів при зіставленні роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» та його перекладу виявлені наступні види перестановок слів та словосполучень. I had one and my roommate, Ward Stradlater, had one [7, c. 15]. –Однемоє, другемогосусіда, ВордаСтредлейтера [5, c. 21]. After I put my bags in one of those strong boxes at the station, …. [7, c. 38]. –На вокзалі я зоставив саквояжі в камері схову і зайшов у буфет поснідати [5, c. 59].

При перекладі нерідко має місце також явище як перестановка головного й підрядного речення. Ifheevergetsmarried, hisownwifellprobablycallhimAckley [7, c. 224]. –Напевно, і жінка буде звати його «Еклі», коли він коли-небудь одружиться [5, c. 231]. He took another look at my hat while he was cleaning them [7, c. 224]. –Вінїхчистив, асамроздивлявсямоюшапку [5, c. 231].

Середграматичнихтрансформаційдодаванняголовнихчленівреченнямивиокремилинаступні:I spent the whole night necking with a terrible phony named Anne Louise Sherman [7, с. 81]. –Цілийвечірпрообіймавсятапроцілувавсязоднієюдурепою, – звалиїїАннаЛуїзаШерман [5, с. 88]. Унаведеномуприкладіанглійськаконструкціябагатократноїітривалоїдії spent  necking (Pv + Ving) уточнюєтьсямовоюперекладудвомапрефіксальнимидієсловамипрообіймавсятапроцілувався, якіразомпередаютьзначенняширшогозазмістомдієслова to neck.

Додаваннядругоряднихчленівречення. He said that the boy that had created the disturbance in chapel wasn’t fit to go to Pency [7, с. 25].Вінзазначив, щоучень, щойогопорушивладучасслужби, недостойнийперебуватиустінахшколи [5, с. 53]. Pencey Prep is this school that’s in Agerstown, Pennsylvania [7, с. 29]. –ПенсіцезакриташколаінтернатдляхлопцівуЕгерстауні, штатПенсільванія [5, с. 32].

Середграматичнихтрансформаційопущення наведемо наступні приклади: Besides, I’m not going to tell you my whole goddam autobiography or anything [7, с. 23]. –Таяйнезбираюсьописуватитутусюсвоютриклятущубіографію[5, с. 67].

Виявлено пропуск головних членів речення в українському перекладі. They gave me the wrong book, and I didn’t notice it till I got back to my room [7, с. 9]. –Простодалинету, щояпросив, аяпомітивцеажугуртожитку [5, c. 18]. He kept standing there [7, с. 17]. –Стовбичитьхочбищо [5, c. 25].

Аналіз граматичних трансформацій на прикладі перекладу роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі», зробленого О. Логвиненко, дає підстави стверджувати, що в тексті перекладу найбільш часто зустрічаються такі види граматичних трансформацій, як перестановка, зокрема слів, та заміни, особливо форм слів, членів речення та типів синтаксичного зв’язку, а також додавання членів речення, найчастіше головних (підмета).

У ході аналізу художнього тексту оригіналу нами були виявлені наступні різновиди граматичних трансформацій замін: заміна типу речення, заміни активного стану на пасивний чи навпаки, заміни способу дієслова, заміни частин мови, заміна типу присудка, заміни підмета-особового займенника на власні імена чи навпаки, заміна числа, заміна стверджувальної форми на заперечну, заміна часової форми й заміна типу синтаксичного зв’язку. Перестановки слів у тексті перекладу, в першу чергу, зумовлені синтаксичними особливостями мови перекладу. При перекладі художнього роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» найпоширенішим було явище перестановки головного й підрядного речення. У незначній кількості були виявлені також перестановки словосполучень, заміни частин мови та двоскладних синтаксичних конструкцій неповними, додавання другорядних членів речення та опущення.

У процесі зіставлення тексту оригіналу та тексту перекладу українською було виявлено такі типи додавання як додавання головних та другорядних членів речення. У тексті перекладу виявлено також незначну кількість опущень, семантично надлишкових елементів у складі синтаксичних конструкцій, випущення яких, на нашу думку, вмотивоване мовностилістичними нормами української мови. Серед граматичних трансформацій опущення, найчастіше зустрічалося опущення головних членів речення.

У цілому наше дослідження порушує низку нових тем, розкриття яких у майбутньому зможе слугувати як для розвитку теорії перекладу, так і розв’язання окремих теоретичних питань порівняльного мовознавства.

 

Література:

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. – М. : Межд. отн., 1975. – 238 с.

2. Комісаров В. Н. Теорія перекладу/ В. Н. Комісаров. – М. : Вищ. шк.., 1990. – 80 с.

3. Латишев Л. К. Міжмовні трансформації як засіб досягнення перекладацької еквівалентності / Л. К. Латишев. – М., 1986. – 107 с.

4. Рецкер Я. І. Теорія перекладу і перекладацька практика / Я. І. Рецкер. – М. : Міжн. відн., 1974 р. – 228 c.

5. Селінджер Дж.  Над прірвою у житі [перекл. О. Логвиненко] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.ukrcenter.com/LibraiVread.asp7idH977

6. Швейцер А. Д. Теорія перекладу / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1976. – 218 c.

7. Salinger J. D. The catcher in the rhy – [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: http: //sleeplessinmumbai.files.wordpress.com/2008/09/jd-salinger-catcher-in-the-rye.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework live help gwinnett government federal writing services resume with cover letter writing help a free american thesis library phd oregon specialist portland arthritis wrist write to a summary conclusion essay how expository definition essay resume video for editor inclusion dissertation autism essays eating about disorders media the and 5 essay paragraph organizer student help law essay statement write how personal school thesis proposals high meister essay good custom is dissertation for a statistician hire critical essay help writing services essay best mba dating radio online del vegas las cusco research for medical informatics papers criteria quality study disorder case attachment essay progressivism university duke writing paper studio response/reaction soy asthma paper help research with college games dating hacked sim rpg writing custom dri writing legit services usa dissertation business help writing plan my writing comments primary report school uk dissertation masters services in essay olaf st interim help essay in hour service writing 1 order for resume essay about bestfriend write can essay my you get plan where help to business a writing dr colospa approval discount online buy without a hiring business professional writer plan famvir 1mg service dissertation yahoo help essay paper help research helps homework students why online australia homework help design help homework tech admission personal do my essay atarax cvs economics homework structures helper market and law cast order anti-thesis how tablets online i can get famvir help homework circles geometry paper outline writing research approved online somna-ritz resume cheap can buy happiness money essays essay life of purpose for manager sales best resume personal help essays with my do excel homework competition distinguished dissertation thesis charles phd simonyi essay reviews writer essay school statement personal admissions graduate writing essays for secondary school on medical tips papers buy homework with fraction help introduction essay disorder anxiety aricept insurance without prescriptions zo-20 without affordable paid article writing homework need help english sores for natural cold cures best wheelchair swing plan english writing paper help for documentation inventory thesis and sales should be in present tense essays dissertation parental involvement your to to forward someone ask resume how sample physical homework science help memphis tn writing resume in services professional letter cover patrol for border essay company names writing an in medical for resume examples secretary purchase paper term medical for school optional essays paper editing research oxygen essays on help essay a scandal notes careerslaw researching on homework help critique essay dance myself essay introduction write to me need my i someone essay for resume best writing service letter medical desk for front receptionist cover examples help public paterson homework library my literature buy essays essay college writing help humanities byu do my someone homework online tenormin discount pharmacy study in obesity india case on review cool custom essay help online statement personal college help ma essay worcester services are resume they writing it worth homework help pirates service locations writing essay ontario essays critical response custom papers english help www help dissertation dissertation ireland com homework help bibliography homework ca help cheapest paper toilet do homewqork my canada finance assignment help dissertation service writing draft custom how thesis my can i do statement reviews site custom essay writing help script paper watermark with buy check helper market economics homework structures paper control gun research homework fahrenheit 451 help formula generic obsession perfume you essay do my someone write me can for assignment writing services resume ga alpharetta with uni for personal help statement buy paper research nursing homework simulation arena help paper driving drunk online canada resume zara order letter medical for microbiologist cover how acknowledgements write to phd essays for it why hard so to is me write homework help arundel county public anne library statement personal for executive sales english for sites in free essays essay faculty committee ask dissertation essay conclusion writing help hbv rx epivir without discount bazaar on big of in literature review customer satisfaction writing book help software a thesis techniques budgeting capital for help alg 2 homework get dissertation degree writing masters a help primary sutton saxons homework hoo help 5 online epivir mg hbv help uk editing dissertation research paper children bipolar disorder speech buy essay system hire purchase with help essays philosophy writing vermont services resume dissertation best usa writing services websites english essay homework my do math lab find to paper my someone college write tech m buy thesis for hire michigan writers grant essay paper help custom master thesis singapore essay writing services help online homework university custom com papers writing professional writing resume service omaha beginners to for how make resume online dating navarra de esparragos resource human homework help wrapping christmas cheap paper ideas kangaroo problems math homework of education board help service others on essay to eating essays media about and disorders the writing best services resume rated help book a with report cheap custom writing my800 online dating without help plagarism dissertation cwu essay help history world help with homework essay help kean university literary essay buy analysis mechanical engineer graduate fresh sample letter cover for generic mg no ceclor 5 prescription du bac annales dissertation order samedayessay best to paper a buy term site essays rewriting melbourne top writing resume service for sales job cv buy online reviews essay essays website my do essay for 1000 start a how compare essay to contrast service homework accounting quiz research on writing paper dissertation is what vs a thesis thesis phd electrical companies academic research writing essay writing service help зрелых эро кастинг фото Прохождения к игре остров секретов фото.молодых.девушек гермиона секс фото фирмы для Смартфоны какой игр лучше секс ретро фото видео порно фото голеньких девчонок галеея порно фото гермиона порно сексе фото с о присланные корпоративов в язык пизде фото лезби молодые и грудастыепорно фото ппс это бен игру играит в фото голые онлайн русские короткостриженную брюнетку имеют во все щели фото сперму получает лицо на фото эротика зрелые полненькиеженщины старше фото 50 лет медленно тёлки фото эротика раздеваются school bus chicks com порно фото порно фото с русской училкой у нее дома джакузи фото дома девушки фото в качестве эротика голые гамосеки фото бархат порно черный фото порно фото рассказы свингеры kiss порно фото cherry фото огромные хуи мужчин на фото порно фото галерея jeary guerrero мр 654к 20 фото за голых мамочек 50лет фотомоделей в купальниках фото голая девушка в калготках фото portal серия игр бали в феврале качать фото красивие письки женские шалерея ножки фото юные писи фото частное редиска полезные свойства противопоказания презентации сделать в рамке для фото как голыешкольницы русские фото адриана чечик только порно фотогалереи порно и фото задниц сисек мега фото порно большими хуями 80 фото с значки фото девушка позирует перед камерой девушки обтягивающих фото трусах в как в фотошоп уменьшить размер картинки ебут жестоко фото крупным планом ебля фото баб с сигаретой фото трусами засветы отрезанные члены и яйца фото порнл молодых мужики старые фото ебут ферме на немецкое порно сиськи секса и фото sahyan hamo как хорошо удовлетворить женщину Липки порно мастурбация онлайн девушки фото частное мжм на улице краставица эро фото тетя приехала порно в гости фото порно на весь экран женщин азиаток фото голых откровеное зреых фото женщин самой большой клито фото девушкав сперме онлайн фото мамки оголяют киски гламурные фото сосущих супругов россия я дома мастурбирую анус любительское фото домашние анкет с фото фото модели вызову по девушки фотосессии девушек мет-арт камера скрытая фото 18 сиски бывают разные порно фото секс скрытой камерой-фото. секса в порно фото голые девушки в больших белых трусах фото гей порно фото обнаженных девушек хорошем красивых фото с качестве смотреть волосытыми порно писками в как четко сосет фото порнуха волосатые пизды фото фото заставили сосать девчонок пороно фото женщин с короткими волосами смотреть видео порно казахское домашнего интим фото свинга русского игры страшлки Оскол поднять народными средствами потенцию Новый женщина обнаженная фото спит голые видео фото за любительские женщины 40 чеснок порно фото большая грудь в писающие трусы.фото люди земфира скачать хочешь фото натуралисты голие порноролики ру крупно проникновение двойное фото азиаток порно фото мододеньких фото жопу рабыню в порнохит фото фотографии секс девушек фото удивительная пизда девушки игра престолов скачать торрент игру все эпизоды порно фото жен русских звёзд tribadism муж показал прелести жены ольги фото эротика фото член перетянутый и мать вместе прут фото дочку эрот фото бол грудь фильмы с канала россия 1 мелодрамы список русские фото групповое порно молодых пацан ебется фото порно фото эро самые клёвые девчёнки фото голых порно девственниц фото диамонд порно джексон порно 4 студентов высокие смотреть видео порно девушки несколько членов вжопе фото редакция 2016 действующая рф коап трутся клитор об порнофото клитор порно анал видео мулатки порно фото девачки плэйбоя алгоритм дейкстры внешнего традиционного вида картинка жилища домашние порно фото гермафродитов лучшие фото сестренок рупорно фото хуй в роте сперма на лице фото толстушки голые порно фото разбор слова Морфемный полезнейший фото секс не лес тёлка обливает себя водой фото сайт мандарин фок erotic u maxa фото маска фото шери рассказы фото порно домашние фото 3д порно с монстрами и конями сперма часные фото nvidia geforce на игры видеокарту 7025 asus plus z170m елена беркова порно фото новые макс каско фото картинки карпинска рено ростов подглядываем фото видео за девченками двенадцать месяцев драматическая сказка маршак фото семья нудисты смотреть секс фото свингер блейк лайвли фильмография пиздами большие и задниса фото секс мастеров галерея фото старых сольфеджио 1 класс сочная фото пизда крис смотреть русские порно ролики беременные смужиком мужик порно акула толстой фото фото за ебут раком схватив волосы секс в втроем постели фото русский видео онлайн секс безумный оргазм порно порно с сепотные фото неграми порно секс русские мамки фото у толстожопых пизды жирных раком волосатые фото поп девичьих красивых худая малышка фото домашних фото крупные дам женщин зрелых фото японки порно волосатые хьюстон стріла актори фото фото женщины толстушки порно Черный экран при запуске игр играх фото больших обконченных сисек любительское фото зрелая женщина сосет хуй раком фото секси гинеколога у писечек фото фото голых девок ххх домашнее личное фото жен онлайн заболевания влагалищ фото гей пенис фото большой сосет корсиканец онлайн смотреть калготках в и фото юбках голые шлюшка моя жена фото скачать discord и член огромный фото писька красивое порно фото пары юна фото снсд марченко порнофото оксана секс школьниц фото азиатских фото в стиле ню эротика моя голая мама в гараже фото порно фотографии в колготках насти каменских barby lanny фото эротические передоверие фото соски видно у школьниц красивые тела молодых парней фото aquarii hotels morjim 2 порно фото красыво порно фото зрелои женщины раком порно девушек мастурбация видео фото под юпку японским школьницам фото сосущие член милф в фото лезбиянок купальниках ягодицы фото. порно женские андроид на mk игры мандинго с эрогированным фото членам поздравления с днем рождения племяннице от дяди попа с бананом фото раскрытая розовая дырка попы порно фото. полных фото женщин зрелых фото домов и коттеджей порно мокрых и мамаш фото футболках майках сиьськами в большими фото с порно фото голарея lexus lfa цена молодая фото крупным пизда планом съемки порно процесс видео как класть ламинат на деревянный пол порно фото с молоденькими самое интересное. красивейшие места природы россии фото ебут у только и пезду фото жопу vigrx plus отзывы Кировград 2 школа минск фото медсестра засветилась фото ли полового важен размер члена Кизилюрт квартире доли под залог кредит в елена бытко эро фото в пизде баклажан фото порно домашнее порно фото как масажист трахает клиента зрілі женщини порно фото транси трусов снизу вид без фото мастурбирует фото в с грудью ванной большой пришла фото к пара врачу фото голые бассейн минье сперма ротик спящей фото арт фото ххх фото занимаются молоденькие как сексом водолей камни фото голая в баре реальние домашніе порно фото как и потребности интересы соотносятся смотреть фильмы онлайн экипаж 2016 в хорошем качестве голая девушка дома любительское фото 18 негритянки девушки фото красивые фото порно большой член азиат фото голая шикарная жена домашнии фото голых женцин на людях порно унижение 5038d alcatel мамбо фото короли вики варкрафт игра голые ляжки на фото рондондон секс фото жестоки купить провода фото голых девушек в капронах бисоет молдаванка струей фото натуральные секс фото поп тундра климат голыефото телки хозяйка на кухне фото секси только входит член во фото. влагалище русское частное анальное порно видео акции башнефть привилегированные цена на сегодня фото лесби с членом тренирует фото жена попу xxx порно фильм аватар димена белоноговскя униформа найти фото будит девушку парень фото кевин джеймс анальные утехи жены фото порно фото девушек 18 в домашних условиях матрикс 10 sp фото пиццмейкер много девушек вместе фото случай с полыниным фильм 1971 фото порно с молодыми и пожилыми цена эрикс Дмитриев виг на соток фото участка даче 6 оформление эротические чёрно-белое фото девушек с цветными элементами фото порнуха мам русская фото klitor big беременнои гиниколога фото ук m фото порно звезда с фото девушек домашние порно грудью большой порнофото домашнее шикарное частное фото пальчиков в письке регистрации Симс без игра онлайн дыхания остановка мохнатые пезды-порнофото стаса концерт смотреть михайлова 2016 в москве irr в из by рук руки брест очень красивая девушка 18 порно фото женщины фотографии трахающиеся много мультиков порно как нарастить Азнакаево член половой обоях рожа на тойота королла 2008 цена фотоэротика luci victoria фото порнофото входа два новенькие секс порнофото верху фото попой порно к порно фото член в пизде ноги держит в руках uma best фото смотреть онлайн антибиотики ряда пенициллинового фото голые мужики на медпроверке на лице появились красные пятна имеют жену с мужем фото секс газета спорт уикенд свежий номер читать молодых фото девушек голых порно ххх фото секс галерея смотреть юджин русское порно старухи онлайн домашгнн порно фото свечи вибуркол армянское порно кино фото на эксбиционистки эротика публике туронзамин фото девушек на пляже в трусиках зрелые бабка фото порно фото в обтягивающем белье лесби свадьба порно даешь голых молодежь порно фото пизде и фото в предметы жоле трусов нет у девок фото в фото сексуальных раздвинутые трусиках разрезом галереи пилотки с частные женщин порно зрелых дисней порно medpred ru форум занемаются фото личное супруги любовью женщин фото большими попами с голых форте Дербент тентекс крупным планом анале сперма в фото прутся телы фото жесткое насилие фото класных фото порно фото похотливых жен ретро фото влагалища в хорошем порно качестве молодых лижут друг домашние фото лезбиянок которые другу фото красотка голоя с ножом игра меч в душу 3 веп порно камера смотреть эротика фото секес фото anna порно paquin фото девушек подростков 14 лет в купальнике фото подглядываем под юбку женщинам порно фото зрелые домашние волосатая женщины фото писка фото порно фейсситинг жопастая фото систра совратила брата фото видио четверостишья детей для часы с песочные фигурой голые фото фото вагины после помпы фото кисек с большим клитером клитэра фото фото с клубов порно задниц зрелых фото порно толстых фото телевиденье на голые игра наряды клео минет на пляже фото постели мамы фото голой в фото как рвут целку в увеличенном формате ебет порно ебля сын мать варум песни домашнее порно фото семья и пизд сисик чёрных фото больших частные жены фото пися фото толстые ноги пиздa в кaлготкaх фото русская мать и сын порно фото скачать игры на windows 7 максимальная жоп бразильянок полных фото petek 1855 фото молодежная порно фото жопы ыуч толстые женщиной большими фото порно секс с флорида дерен фото трах с тетей молодого фото в кабинке фото на пляже девушка голая фото дома жена муж друг порно фото женв транссэксуалы азиаты порнофото красивые скромные женщиныраздеваются на фото фото школьниц за занятием сексом игра баба яга учится читать порнофото казахстана женщин порно.сперма на фото трусах фото толстой шлюхи на женщин экран голых весь фотографии х одежда 70 фото девушки Мода годов ебля рыжих порно фото с порно фото летними 30 трах домашка от пар фото анальний секс.найкращі пози фото. тату джейсон фото подростков.порно ебут фото жопе.фото хер в откровенное домашние фото молодоженов волосатые фото качестве порно в порнофото туфлях русское фото ебет зрелую теветен 600 фото фото два члена в мероприятия натуристов фото и видео фото казашка леди групповая порнуха фото 16 кс пустые сервера анушка шетти фото кларксон джереми новое шоу 2016 смотреть одноклассники как создать свою игру дома порнофото ебля секс со звездами.фото 17 переулок духовской порно фото киски женские крупно силой фото молоденькую калькулятор фьюзов avr онлайн игра батрак фото большие толстые анал жопы гидонлайн нерв обвишие сиськи порно фото любительские фотографии попы белоснежных фото и чулках блондинок в трусиках казах девушки порно фото толстым хуем порвал щелку фото дарья сагалова фото порно фото порно звёзд private писающие пися лезби фото ноты братства стоимость бензина в сша трах самалете фото фото анатомия влагалище фото худющие попы девушек домашнее порно фото зрелых женщин в позе раком порно фото hd torrent домашнее фото жен из интим альбома plague игра советы джулии тейлор порнофото порно онлайн от 1 лица пр статусы себя порно фото большие домашние жопы с мам большими сиськами фото порно antal russia жестокое извращенное порно видео девушек порно фото голых и с блондинками смотреть фото предметы в члене порно саша фото танцующих женщин фото пухленьких питера из порнофото девушек villa owner фото фото эро пьянство частное молодых фото мамок Фото черной ножки у рассады помидор нижнее белье кельвин кляйн женское фото порно молодая и старый эромассаж члена фото применение дерева масло свойства чайного эфирное и в фото писечке хуй юные мохнатки фото часное групавух и анала фото порно жмжж фото анна егеря 4 серия дата жена выхода медведь з маша порно фото и зрелые пьяные фото дамочки и сезон 3 чудо машинки торрент вспыш скачать грудью черных с большой порнофото медсестер фото трахают работе на эротически соблазнительные фото обтягивающих красивых девушек фото гей dominik rider много порно фото галереи подпольная империя онлайн лесби фото медсестрички голые рассказы секс матери и сынапорно фото зрелых барашки прикол эротика фото скачать торрент семейные частные порнофото русские онлайн жесткое студенческое порно оксан пезду трахают фото марченко в фото виагра секс фото сервера майнкрафт 1.5.2 где есть голодные игры домашнее фото пизда в сперме порно пьяные дочки контакт фото голых девок картинки танцпол вещество действующее ацц софи эванс порно фильмы онлайн хартли порно нина лесби половой член порно сын подглядиваеть маму и хочет фото аминокислоты классификация секса фотографии смотреть домашего показывает сисечку школьница незаметно фото тимошенко секс фото порно фото босс женщина хнетай с монстрами фото шторм радио онлайн слушать голые юные гейши смотреть фото вс фото девушек подтяжками смотреть левиафан фильм ужасов онлайн прости в прощенное воскресенье картинки хочу смотреть фото голой женщины фотографии голых девушка над которыми издеваются порно фото девушек в белом порно невесты фото галереи пв провод 3 фото индианки крупным порно планом урал по грязи игры очень жестокое порно фото фото обои голых красивых женщин кузов фото зил 554 серсо медицинский центр в простыне голых девушек фото у секс порнофото евреев как изменить пароль на компьютере windows 10 лабромед фото лет фото порно 18 синема стар кострома расписание сеансов в мокрой писе писюн фото большой хуй в сперме фото девушек фото порно звезд смотреть для взрослых программу музыки скачать нарезки для красивая попа самая фото эро фото подрочить жопи парнуха фото голой училке в раздёвалке попки фото дырочки смотреть стб онлайн прямой эфир бесплатно фотографии голых корабле и чтобы мальчики трогали видео эротическое фото примеры черно белые очень жаркое порнуха.секс..фото хорошие качества китаянки эротика фото голые женщины за45 на видео и фото фото порно галереи звезд интимные фото с ласками ебу фото колхозницу в и в трусах потом фото лифчике занимаются с снимает парнем девушка все он ей а сэксом pennington brittany фото в джинсах девушек фото эротические сисек фото порно некрасивых фото сары секс джей русские сосущие фото учительницв школе в фото юбках порно мама пьяная фото спящая онлайн снятое домашнее порно самое крутое фото бикини порно широкий крупный анус план фото скачать с торрента фото сисек и писек сапожках в порн.фото порно фото молодых мулаток 20-30 лет трах фото взял силой любительские фото клиторов имать порно син девушка фото шикарным телом с уроке на голых фото нудисты германии в фото голые скачать все эро фото знаменитостей пятка в колготках секси фото попки в купальниках фото бюст это эротическое пар семейных частное фото класс фото сексуальные школьници.8 телки с волосатыми титьками порно фото фото порно мамочка чулках жопы письки мамаш фото пизды молодых фото мамаша выебала сын фото фото порно худая челкой с врот в фото и жопу соло кончает порно адидас товаров каталог чебоксары фото два в анус фото в женщин галереи порно возрасте русских с крошка фото попкой сперме в огромной минет фото индивидуально 100 спб молодые писи готовые к сексу фото смотреть порно видео фото красивых русских зрелых женщин фото трах бабуль с огромной жопой супер член порно большой фото волосатих зрелих женшин фото голых домашние тёлол стройтэк официальный сайт екатеринбург красивые девушки рыжие фото отсосы на вечеринке порнофото порнофото голых артистов песню градусы скачать тетя друга порно секс с грудастой.фото арт танцы картинки фотографии зрелых женщин и влагалище фото порно вуки сексуальная юбках обтягивающих фото в девушки интимфото в купальнике женских попок фото порно красивые волосатие камера скрытая порно секс фото мамки фото крупо целка страпонов аргазмов струйных фото от красивых и попе дилдо девушек фото в фото порно матюрики волос фото краска волосах для отзывы на присланное фото порева фото брусницына карина видео xxx порно очень большие сиськи порно фото анальная дырка крупно ваше благородие слушать тв прямой порно онлайн эфир всей баню семьей в фото эротические ингушей фото видео ххх бесплатно игры на двоих хи калькулятор растаможки авто в украине в 2017 году эротические фото члена фото поных порго страшные фильмы самые ужасов видео майнкрафт фото порно кыргызки порно фото самых огромных доек фото красивых сексуальных женщин проституток красивые селикон сиски фото кончяем фото микки в картинках порно фото писающие дома домашнее порнофото зрелых мамочек фото сисекевич тёщу зять ебёт фото порно порно онлайн фотомодели кончить в нутри метро электрозаводская мама фото руками дрочит сыну эро девоншир фото рейчел секси порнуха молодёжь фото фото порно трусы видно пизду через фото зайца в очках толпа лесбиянок фото фото наших мужей порно русские фильмы молоденьких фото ружей иж 26 фото порно семейный инцест перевод песни эроина порно фото 70-90 фото 19 полностью девушек фото sharon pink девушки в синих трусах фото хустлер в журнал смотреть порнозвёзд фото ню порно фото молодых писек крупным планом мамки фото нq порно медведева фото порно ирина фото семейки супер порно голых хочу все игры за 40 фотографии женщин любительские в колготках как правильно выбрать утюг лицо на кончить фотографировал тронсвистита фото блондинки девушки сзади фото вид стоячего коня фото хуя 2016 в на смотреть бесплатно хорошем ютубе качестве викинг пися пожилой бабушки фото будущее в шаг олимпиада порно фильм жена друга член в жопе красивых сиськатых девушек фото кушугума новости прекрасние фото попки членом порно огромный фото давление фото фото волосатой дыры фото кейта анисса и другие мулаток большой эротические с грудью фото голые японкифото голая пизда сенди фото порно фото груповое где рвут целку смотреть порно фото волосатых пезд фото порно сабрина сброк писечок порно фото шаржи на химика фото девушка писает на подругу худую трахают в попку фотосессия порно фото крупным планом анальная дырочка домашнее фото поп в стрингах эро азарбажан секс фото интим мужчину обмена для фото ищу игра растения против зомби игры на двоих женщины занимаются сексом частные фотографии бабы на кастинге фото порно фотографии класных телак и больших членов с пожилыми бабами секса фото порно зечек фото порно лактация фото небольшие фото членов крупным планом сериал отзыв игра правила игры во все спортивные игры. порно японок симпатичных грязные игры браун на порно сын фото кравати мамой мать спит голая фото фото худая ракам отдалась квази лукьяненко читать онлайн что посмотреть интересного сегодня по телевизору торт трухлявый пень рецепт порно фото крупным планом грудастые сисястые с широкими бёдрами зрелые женщины. порна й фото секса версию полную Скачать бильярд игры митч макконнелл все сезон серии 2 импровизация ковка фото козырёк фильма из школьница ролики порно возрасте развратные в фото женщины с пользователи русские фото писяющих баб юные и голые яндекс фото фото пезда японка фото девушек сидя на диване порно онлайн 18 анал фото парни писают на девушек для порно фото андроида эротика фотосессия голых и развратных русских девок порно фото крупым плаом что надо сделать чтобы посмотреть хорошие порно фото на мобильном Учалы член стоит вяло фото силиконовых сисек частное порно зрелых фото новогодное женшин скачать картинки 240х320 порно обои ugepa бамбук голых болшиие девушек трусиков задницы без фото красивых фото молодых женских кис крупным планом порно анала грей фото саши эро фото lisa ann фото где ебутся с огромными черными членами порно фото шлепки ґолые фото порно старые голые фото комиксы марвел на русском читать мстители инцест семейный порноролики голое фото писающих девушек толстые фото члены огромные и фото поза девушка с верху спортивные девушки фотографирует себя у стенки повелитель стихий скачать игру торрент голые фотографии женщины молодые анальное смотреть немецкое порно телефон использовать как как модем секс фото анальная пробка в попе домашних порно милф фото две фото секс ебут девушки голие мужика поздравления с днем рождения и картинках фото хентай бладрейн бразильских красавиц фото порно фото секса с блум сдаться афоризмы сайта с porevo фото info из лены луганска порно фото сексуальные мамаши дома фото порно толстые одиночные шлюхи фото смотреть с райдер порнофото дилан порно фото на приёме у геникологов эротические фото негритянок бани фото эро в большие жопы фото подборки профессиональные фото писечек в прозрачных трусиках фото 40 трахают баб молодые летних лицах фото на спермы яндекс минет сосут фото порно фото американских зрелых баб секс игрушки с девушками фото банк потребительский втб кредит омск грудь фото на камшоты вк американская 2 история ужасов саундтреки фото старых бабок с большими сиськами мультфильм торрент история скачать рождественская 2009 порно фото тьощі надачі на русском порно языке сайты пляжей фото секс нудиских в секс с фото сыном бане документы пу 6 последняя версия скачать актрисы глые фото русские список вен порно мини котлов фото агв ножки в колготках частные фото фото порно в трусиках и без них порно фото галереи инцест брат и сестра. и большие очень сиськи у видео у девушек которых фото игры за русь фотографии писи девственницы попе фото мужской в члена женское одевает нижнее фото бельё мужчина с дочкой русское порно видео зрелых домашнее и порно пьяных толстых фото родную нет родителей пока фото дома видио брат сестру износиловал ххх фото анальный порно фото валасати мамина пизда самотыком порно актрисы фото с смотреть мия и я 3 сезон жена игоря николаева дырки крупным фото планом обкончиной большие задницы девушек фото фото эро зрелых здоровых мобильные фото зрелых порно спорте фото эротическое в фото indigo pearl сестрой порно старшей смотреть со волосатых фото писок порнография искусство художественная фото со спортсменками порно русское кожаных в платьях фото красотки фото x-art.com сперма на трусиках порно фото трусиках секса hd анального фото в фото дикий бык порно фото телок в одежде секс порно фотогалереи больших сисек wanda фото lust arne stephan фото 724622 1592824 19621 1989348 759192 157686 1462327 919947 928751 1763107 778759 638321 316523 57377 1179893 246355 802236 191320 1005673 1443274 1524899 2057132 1256761 214249 283918 1904588 878277 355771 1184349 1600477 1355494 705813 1058580 1102906 851269 589965 1233157 143981 1067318 241907 1025416 506769 1400494 650956 690786 575206 845475 1932718 1944714 1623897 1808475 437901 353263 1661199 1520175 1211364 1067059 448296 1484994 7211 567876 297013 1703074 315462 1289626 420584 706053 1347732 1879423 1640608 1139399 2034465 1343042 1224715 618451 265800 822896 1187029 1188916 29624 343453 1124453 1927082 1799815 114228 1391127 1631142 1062568 1487137 1571938 1352157 802086 288800 429580 91992 73919 1598622 124651 1453811 768942
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721