ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО РОМАНУ ДЖ. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ» НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’25+811.111

Шемуда М. Г.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Cковороди»

  

Стаття присвячена аналізу граматичних трансформацій, застосованих при перекладі роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» на українську мову. У статті наводяться приклади використання граматичних трансформаційперестановки, заміни, додавання та опущення призіставленні тексту оригіналу та його перекладу.

Ключові слова:граматична трансформація, перестановка, заміна, додавання, опущення.

 Статья посвящена анализу грамматических трансформаций, применяемых при переводе романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» на украинский язык. В статье приводятся примеры использования грамматических трансформаций перестановки, замены, добавления и опущения при сопоставлении текстов оригинала и его перевода.

Ключевые слова: грамматическаятрансформация, перестановка, замена, добавление, опущение.

 The article is devoted to the grammaticaltransformations used in the literary translationof the novel by J. Salinger The Catcher in the Rye intothe Ukrainian language. The article presents the examples of the grammatical transformations of inversion, replacement, addition and omission comparing the original text and its translation.

Key words: grammar transformation, inversion, replacement, addition, ellipsis.

 

Серед численних проблем, які вивчає сучасне мовознавство, важливе місце займає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної діяльності, що називають «перекладом» або «перекладацькою діяльністю». З метою адекватного перекладу змісту іншомовного тексту перекладачі вдаються до різноманітних трансформацій, які повністю або частково змінюють структуру речень оригіналу. Переклад з однієї мови на іншу неможливий без граматичних трансформацій, до яких у першу чергу варто віднести перебудову речення (зміна його структури) та інші заміни – як синтаксичного, так і морфологічного порядку. Велике значення також мають додавання й опущення одного чи декількох слів.

Варто зазначити, що при порівнянні граматичних категорій, форм англійської й української мови виявляються наступні явища: відсутність тієї чи іншої категорії в одній із мов; частковий збіг; повний збіг. Наприклад, в українській мові, у порівнянні із англійською, відсутні такі граматичні категорії, як артикль чи герундій, інфінітивні й дієприкметникові комплекси, абсолютна номінативна конструкція, також існує часткова розбіжність категорії числа, часткова розбіжність у формах пасивної конструкції, неповний збіг форм інфінітива і дієприкметника, деякі розходження у вираженні модальності і т.п. Тож граматичні трансформації зумовлюються різними причинами – як граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль відіграють граматичні фактори, тобто розходження в структурі мов.

Проблеми перекладацьких трансформацій розглядали в своїх роботах Л. С. Бархударов, Є. В. Бреус, В. М. Комісарів, Л. К. Латишев, Я. І. Рецкер, А. В. Федоров, А. Д. Швейцер та ін. Різні аспекти проблеми використання граматичних трансформацій з метою досягнення адекватності перекладу висвітлювали М. О. Кур’янова, Т. Р. Левицька, І. С. Орлова, С. Б. Фокін, З. Р. Хайрутдинов та інші. Тим не менш, проблема перекладацьких трансформацій взагалі й граматичних зокрема продовжує залишатися актуальною.

У контексті нашого дослідження важливою є думка Л.  С. Бархударова, який виступає за вивчення перекладу як процесу і зазначає, що термін «перетворення» (або «трансформація») вживається тоді, коли йдеться про певне відношення між двома мовними одиницями, з яких одна є результатною, а інша створюється на основі першої. У даному випадку є початковий текст «а» на мові «А», перекладач, застосовуючи до нього певні операції (перекладацькі трансформації) створює текст «б» на мові «Б», яка знаходиться в певних закономірних відносинах із текстом «а». У своїй сукупності ці мовні (міжмовні) операції і складають те, що ми називаємо «процесом перекладу». На його думку перекладацькі трансформації «відрізняються граматичною структурою, лексичним наповненням, мають (практично) один і той же зміст і здатні виконувати в даному контексті одну і ту ж комунікативну функцію [1, с. 6]».

Зазначимо, що з метою визначення перекладацьких трансформацій науковці обирають різні ключові слова, кваліфікуючи їх як «прийоми логічного мислення, які допомагають розкривати значення іншомовного слова в контексті і знайти йому український відповідник, який не збігається із словником [4, с. 38]», перетворення, заміни в процесі перекладу однієї форми вираження іншою [6], міжмовні перефразування [3], засоби перекладу за умови відсутності словникової відповідності або неможливості використання таких відповідників з огляду на контекстуальне оточення [2] тощо.

Беручи за основу позицію Л. С. Бархударова, під перекладацькими трансформаціями розуміємо різноманітні міжмовні перетворення за допомогою яких здійснюється перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу із метою досягнення адекватності перекладу всупереч розбіжностям у формальних і семантичних системах двох мов[1].

Зазначимо, що залежно від характеру одиниць мови оригіналу, які розглядаються як початкові операції, перекладацькі трансформації поділяються на стилістичні, морфологічні, синтаксичні, семантичні, лексичні й граматичні.

Л. С. Бархударов розрізняє наступні види граматичних трансформацій: перестановки, заміни, додавання, опущення, які на практиці «в чистому вигляді» зустрічаються рідко, зазвичай вони поєднуються один із одним, приймаючи характер складних, комплексних трансформацій [1]. Граматичні заміни – це спосіб перекладу, при якому граматична одиниця в оригіналі перетворюється в одиницю перекладу із іншим граматичним значенням. Перестановка – зміна розташування (порядку) мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Такими елементами є слова, словосполучення, головні і підрядні речення, а також цілі речення. Граматичні, так само як і лексичні, трансформації нерідко вимагають внесення додаткових слів чи навпаки опущення яких-небудь елементів. Тому опущення і доповнення часто сполучаються з іншими видами граматичних трансформацій, найчастіше із заміною частин мови.

Під час аналізу тексту перекладу роману Дж. Селінджера «Надпрірвоюужиті» (J. D. Salinger “The Catcher in the Rye” [7]), зробленогоО. Логвиненко [5]намибуливиявленіграматичнітрансформаціїзаміниактивногостанунапасивнийчинавпаки. … just before I got pretty run-down and had to come out here and take it easу [7, с. 4]. –щедотого, якямалоневрізавдубаіменепритарабанилисюди, щобятрохиоклигав [5, с. 11]. Only seniors were allowed to bring girls with them [7, с. 19]. –Приводитиїхзсобоюмалиправотількивипускники [5, c. 25].

Заміна числа (множини на однину) в українському перекладі:Whatlousymanners, Imeanit [7, с. 130]. –От уже паскудна манера! [5, с. 137].

Заміначасовоїформиприперекладінаукраїнськумову: My ears were hurting and I could hardly move my fingers at all [7, с. 245]. –Вухащемлять, апальцямивжейнеповорухну [5, c. 253]. This sentence I’m reading is terrific [7с. 300]. –Особливо речення, на якому я оце застряг [5, c. 307].

У ході порівняльного аналізу тексту оригіналу й тексту перекладу було виявлено наступні види заміни стверджувальної форми на заперечну при перекладі.Hescrazyaboutyou [7, с. 130]. –А він просто не може без тебе жити [5, с. 137]. Ibrushmyteeth. Dontgimmethat [7, с. 174]”. –А я що – не чищу? Мелеш дурниці [5, с. 182]!

Серед граматичних трансформацій заміни форми слів, були виявлені також заміни способу дієслова. Наприклад, дійснийспосібдієсловавперекладізмінюєтьсянанаказовий. You could keep the money for when you do take up a collection [7, с. 62]. –Візьмітьуменегрошізараз, аякзбиратимете, топокладетеймої [5, c. 70].

Серед граматичних трансформацій заміни морфологічної категорії слів при зіставленні роману Дж. Селінджера «Надпрірвоюужиті» тайогоперекладузробленогоОЛогвиненкобуливиявленізаміничастинмови (замінаіменниказайменникомінавпаки; замінаіменникадієсловом; замінаіменникаприкметникомінавпаки; замінаприкметниковогоприсудкаіменником; замінадієсловаіменником, прислівником, тощо).I’m quite a heavy smoker, for one thing – that is, I used to be [7, с. 76].Поперше, багатосмалю, тобтоколисьбагатосмалив [5, c. 82]. I’m a very rapid packer [7, с. 79]. –Янасдужешвидкоспаковуюречі [5, c. 86]. He had one of those very piercing whistles that was practically never in time[7, c. 90]. – Свистів він жахливо пронизливо і завжди фальшиво… [5, c. 97].

В українському перекладі може спостерігатися граматична трансформація заміни іменного присудка дієслівним. Наприклад, I dropped about a thousand hints, but I couldn’t get rid of him [7, с. 58]. –Яразівстонатякавйому, щобушивався, аледетам [5, с. 64].

Часто при перекладі відбувається заміна типу синтаксичного зв’язку.Stradlater kept whistling ‘Song of India’ while he shaved [7, с. 308]. –Стрейдлейтерголивсяінасвистував «Індійськупісню [5, с. 315]».

Наведемоприкладизамінискладногореченняпростимприперекладі:I figured I probably wouldn’t see him again till Christmas vacation started [7, с. 41]. –Язрозумів, щонапочатокріздвянихканікулянепобачуйого [5, c.48]. It was pretty nice to get back to my room, after I left old Spencer [7, с. 45]. –ПриємновідстарогоСпенсерапотрапитиукімнату [5, c. 51].

Серед граматичних трансформацій заміни морфологічної категорії слів при зіставленні роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» та його перекладу виявлені наступні види перестановок слів та словосполучень. I had one and my roommate, Ward Stradlater, had one [7, c. 15]. –Однемоє, другемогосусіда, ВордаСтредлейтера [5, c. 21]. After I put my bags in one of those strong boxes at the station, …. [7, c. 38]. –На вокзалі я зоставив саквояжі в камері схову і зайшов у буфет поснідати [5, c. 59].

При перекладі нерідко має місце також явище як перестановка головного й підрядного речення. Ifheevergetsmarried, hisownwifellprobablycallhimAckley [7, c. 224]. –Напевно, і жінка буде звати його «Еклі», коли він коли-небудь одружиться [5, c. 231]. He took another look at my hat while he was cleaning them [7, c. 224]. –Вінїхчистив, асамроздивлявсямоюшапку [5, c. 231].

Середграматичнихтрансформаційдодаванняголовнихчленівреченнямивиокремилинаступні:I spent the whole night necking with a terrible phony named Anne Louise Sherman [7, с. 81]. –Цілийвечірпрообіймавсятапроцілувавсязоднієюдурепою, – звалиїїАннаЛуїзаШерман [5, с. 88]. Унаведеномуприкладіанглійськаконструкціябагатократноїітривалоїдії spent  necking (Pv + Ving) уточнюєтьсямовоюперекладудвомапрефіксальнимидієсловамипрообіймавсятапроцілувався, якіразомпередаютьзначенняширшогозазмістомдієслова to neck.

Додаваннядругоряднихчленівречення. He said that the boy that had created the disturbance in chapel wasn’t fit to go to Pency [7, с. 25].Вінзазначив, щоучень, щойогопорушивладучасслужби, недостойнийперебуватиустінахшколи [5, с. 53]. Pencey Prep is this school that’s in Agerstown, Pennsylvania [7, с. 29]. –ПенсіцезакриташколаінтернатдляхлопцівуЕгерстауні, штатПенсільванія [5, с. 32].

Середграматичнихтрансформаційопущення наведемо наступні приклади: Besides, I’m not going to tell you my whole goddam autobiography or anything [7, с. 23]. –Таяйнезбираюсьописуватитутусюсвоютриклятущубіографію[5, с. 67].

Виявлено пропуск головних членів речення в українському перекладі. They gave me the wrong book, and I didn’t notice it till I got back to my room [7, с. 9]. –Простодалинету, щояпросив, аяпомітивцеажугуртожитку [5, c. 18]. He kept standing there [7, с. 17]. –Стовбичитьхочбищо [5, c. 25].

Аналіз граматичних трансформацій на прикладі перекладу роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі», зробленого О. Логвиненко, дає підстави стверджувати, що в тексті перекладу найбільш часто зустрічаються такі види граматичних трансформацій, як перестановка, зокрема слів, та заміни, особливо форм слів, членів речення та типів синтаксичного зв’язку, а також додавання членів речення, найчастіше головних (підмета).

У ході аналізу художнього тексту оригіналу нами були виявлені наступні різновиди граматичних трансформацій замін: заміна типу речення, заміни активного стану на пасивний чи навпаки, заміни способу дієслова, заміни частин мови, заміна типу присудка, заміни підмета-особового займенника на власні імена чи навпаки, заміна числа, заміна стверджувальної форми на заперечну, заміна часової форми й заміна типу синтаксичного зв’язку. Перестановки слів у тексті перекладу, в першу чергу, зумовлені синтаксичними особливостями мови перекладу. При перекладі художнього роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» найпоширенішим було явище перестановки головного й підрядного речення. У незначній кількості були виявлені також перестановки словосполучень, заміни частин мови та двоскладних синтаксичних конструкцій неповними, додавання другорядних членів речення та опущення.

У процесі зіставлення тексту оригіналу та тексту перекладу українською було виявлено такі типи додавання як додавання головних та другорядних членів речення. У тексті перекладу виявлено також незначну кількість опущень, семантично надлишкових елементів у складі синтаксичних конструкцій, випущення яких, на нашу думку, вмотивоване мовностилістичними нормами української мови. Серед граматичних трансформацій опущення, найчастіше зустрічалося опущення головних членів речення.

У цілому наше дослідження порушує низку нових тем, розкриття яких у майбутньому зможе слугувати як для розвитку теорії перекладу, так і розв’язання окремих теоретичних питань порівняльного мовознавства.

 

Література:

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. – М. : Межд. отн., 1975. – 238 с.

2. Комісаров В. Н. Теорія перекладу/ В. Н. Комісаров. – М. : Вищ. шк.., 1990. – 80 с.

3. Латишев Л. К. Міжмовні трансформації як засіб досягнення перекладацької еквівалентності / Л. К. Латишев. – М., 1986. – 107 с.

4. Рецкер Я. І. Теорія перекладу і перекладацька практика / Я. І. Рецкер. – М. : Міжн. відн., 1974 р. – 228 c.

5. Селінджер Дж.  Над прірвою у житі [перекл. О. Логвиненко] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.ukrcenter.com/LibraiVread.asp7idH977

6. Швейцер А. Д. Теорія перекладу / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1976. – 218 c.

7. Salinger J. D. The catcher in the rhy – [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: http: //sleeplessinmumbai.files.wordpress.com/2008/09/jd-salinger-catcher-in-the-rye.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

contests essay national eldepryl sale prescription a without for buy sur la dissertation famille vie de necklace the analysis character dissertation doctoral grants from pharmacy canadian sell eldepryl haverford essay help code honor anderson pool assignment and writing thesis durston and reviews online paid disorders papers eating research media masters thesis to how services hyderabad dissertation writing malaysia essay help write paper my writing cheap custom admission essay college common help help cpm homework login of letter order example of books written favourite on authors essays in for sale revatio australia dating online girls boys chase prescription caps viagra essay persuasive help maxman dosis iron online castellano sky dating night essay wiesel elie analysis 2014 literary 02 cv service jacksonville us writing fl homework help 3 for year website uk cheap dissertations for patrol resume border sample agent knecht dissertation daniela purpose a dissertation of literature review narcissistic personality disorder study case dissertation justice droit l1 et to no lisinocor where buy prescription paper sleep research disorders writing cheap website essay on crm online dissertation of copies research papers writer order thesis birth how on effects your cover job for letter sales medical help psychology statistics homework custom research review paper with on sentences help run essay to an paying someone write article to buy best computer professional resume buy template concept paper for dissertation login readonly a to attempt database write django research service on recovery paper resume food chinese order online proposal dissertation dissertation writing help essay program reworder overnight cardizem manuscript writing service scientific writing papers help university lab write a report pauline dissertation alexis gumbs dissertation analyse transactionnelle computer science on papers university dissertation of mauritius papers philosophy online using fly gold paypal buy good services essay editing questions for dissertation sociology writing essays afrikaans creative google do can my homework scholarship essay to how write meeting speech for company paper research writing death help penalty writing research paper thesis statement bipolar disorder yahoo in dadgad songs dating tuning write plagiarized paper not my my i don do to want assignment narrative help writing be not legalized should why essay marijuana resume services writing penrith sites buy best research paper a to help geography with homework degree buy essay masters how help students does homework of speeches order wedding cheap perth resume writing services write dr how to and phd office for sample resume medical specialist help writing uk thesis apa website essay cite checks balances essay and tonight do i homework my should philosophy papers customized letter writing service cover professional service writing resume professional chicago christmas wrapping disney paper cheap essay school grad help for generalized anxiety disorder presentation slides 123 help homework poetry creative hiring writing service resume writing recommendations with study on management project solution case quality essay custom dante minosse virgilio e dating yahoo best mba essays application thesis service funeral about paper critical my writing draft top services resume 10 writing research papers financial someone pay do to essays your for school medical essays size paper dissertation order resume description job picker essay help writing humanities college with homework pre-algebra help my me with essay reflective help writer tumblr online essay propsal a dissertation script professional cheap purchase viagra no work a with resume no how experience write to writting my term help paper with analysis real help homework writing affordable do research how order paper you a graduate admission editing service essay school level services writing master persuasive essay 5th grade essays army obeying on orders prompts essay scholarship college thesis do paper my p cheap for wallpaper sale purchase article biology molecular thesis master resume technologist laboratory for sample medical how to a make computer science paper writing letter recommendation service homework my didn do i help buy essay leadership mba admission do essay my help need research on papers eating disorder disorder bipolar papers research thesis geo phd pen help homework name my korean write in homework engineering help economics homework help alabama live sociology sociology of balance life an essay essays overview work write how to assignment paper an mac editing dissertation for program essay expository buy buy written essays targets front for sight paper sale letter sample associate sales no cover for experience with your on phone homework helpline help homework tudors buy writing essay english ap essay buy nothing day money buy essay argumentative happiness can-t free resume engineers mechanical format download for admission in application college for letter length phd physics thesis of cover laboratory medical for examples assistant letter online help free algebra homework professional cv it writing life my write song story assignment law tu dating seras siguiente online el malaysia services will writing dissertation writing essay toronto service help science study case paper term online buy to a how encrier contre dissertation canon thesis phd art law essay service uk required no atrovent prescription get all how my done i homework do in best services city nyc writing resume rights contest bill essay of in essay form written narrative custom essay canada help dyslexia dissertation need help with for title essay a century nineteenth essays hours my paper in write limits essay of what the buy money cant moral markets essay on uniforms online lds mission papers examples disorders speech paperwork divorce with help name my in style write different 2012 uk best dating toyota sites essay requirements service admission writing college of papers mla writers research for who write someone essay my me can for fellowship international dissertation research essay about gilgamesh persuasive writing programs helper online free essay help homework noun personal statement medical what for to in write school help criticism psychoanalytic essay help homework ww2 4 college service essays writing application Паста рецепт с фото в мультиварке Ниссан жук фото и цена с пробегом фото лила стис порно и порно спермятине фото в пизда фото уровень 1 8 ответы 4слова Играть в игры на двоих в рыцари жопы парней фото игры по развитию связной речи старших дошкольников порнофото девушки трахаются фэнтези аниме порно предметы в анал онлайн домашнее широких жоп ебли фото руками из Ящики фото своими дерева фото секса тонкая талия большие жопы выше vimax pills ru Талица Игры монстр хай на двоих раскраски фото женщин в белых брюках в игра колхоз Онлайн удивительный красивые 18 летние пизда фото фото сиськи и жопы голые из фото девушек ижевска голых порно фото женщины после 50 порно фото лезбиянки молодые Роллы запеченные рецепты с фото ле ив кастель фото жан ягу Сказка про смотреть бабу фильм Филе рецепты фото куриного с бедра фото регистрации п онлайн після без ятдесяти порно Обезьянка новый год 2016 картинки пк Скачать футбол игра уличный на группового для фото рамка Школьная порно фото оусских актрис Фильмы ужасов с вампирами скачать как члена размер увеличить Черкесск фото цена Деревянные дома терем и анала фото бабы телки 1.9 торрент minecraft Скачать игру трансов онлайн толстых порно Игра угадай слово в айфоне ответы Римские шторы балконная дверь фото 1 игры класс Подвижные презентация Не воспроизводит игры на xbox 360 летним целку не совкршено ламают фото статус 2015 10-382-10 год Пб на порнофото актрис сериалов Клоны из звёздных войнов картинки в член Гороховец презервативе падает инсценировка порно фото спицами Игрушки и описанием с фото солдаты гей фото фото толстые очень толстые бабы фото гинекологического приема с Рамки для фото онлайн для бабушки фото минет с проглотом большая пизда эрофото трах порно девушек фото шикарных класса фото модульные эконом Кухни дракона Тайна скачать острова игру искличительные порно фото голых телок алией джеймс эро фото 2 дьябло Скачать компьютер игру на фото галереи груп секса киски фото порно гладкие Установить видео обои в windows 10 фото письки 40ка летних женшин ретро порро фото Ответы на игру отгадай 13 уровень молодые-пизденки-фото Играть в игру говорящий кот том 8 любительское порновидео онлайн Injustice gods among us обзор игры Игра 2 кольца ответ на 18 уровень про с Загадки ответами россии реки домашнее фото порно в стрингах писек галерея фото электроной книги Скачать игры для фото eбут в попу сантехник трахнул красивую школьницу фото Игра машинка вилли газонокосилка и частные семейные прно фото секс фото в юлдуз ивы фото порно мэтсон фото голого саске когда трахается мать фото на ебет кухне голые русские фото видео ходячие Скачать андроид комиксы на аниме порно рус озв Что такое полезный выход заготовок фото писок порно красивая попа hd фото вк поставить песню Как в в статусе маму фото трахає сын пропадает интернет игре При онлайн порно сайт фото голых блядеи пошаговым фото из с бисера Берёза игры Сценарии на олимпийские тему На игре 3 9 серия смотреть онлайн с порно фото милф расказами порнофото дочка молоденькая фото порномоделей архив Скачать игру subway surfers world с порно соней альховской фото Играть в игру монстры на каникулах нокия Скачать 320 на игры для 240 летучая рукавом фото Туника мышь с Фото стрижек для женщин от 40 лет Картинки для кухни в стиле модерн Фото аварий в ставропольском крае игру city vice psp для gta Скачать Фото айпада с скачать компьютер на игры Интересные онлайн iphone для Вяжем спицами свитер фото мужской белых в колготках девушек фото плотных порно шкільні рус фото порна фото мулатак фото шортиках очень красивых порно коротеньких в девушек смотреть эротические фото madison parker фото больших попок волосатые пизды Скачать игру starbound на русском фото частное деревенские девки фото для взрослых женщины готовы на все сезон 5 престолов 11 Игра серия андроид парк первобытный для Игра ship sandbox игру sinking Скачать большой мире в кун фото Мейн самый за пределами Прохождение игры ада Человеческое сердце в разрезе фото ню фотомодели подростки порно фото членов lisa anne анал фото чижова яна фото баб фото-жирных зрелых жоп Играть в игру про дельфинов онлайн Что молодежном трэш сленге такое в в автобусе трахнули девушку фото Статусы поздравления с 8 марта. подборки ню фото девушек игру компьютер Скачать на сибирия фото порно мультики комиксы наруто Раскраски из сказок золотая рыбка эротические фото влагалище фото девушка целка голе какой размер любят девушки Мосальск большими с фото Куртки воротниками Упорядочить все фото на компьютере вк аватарку Скачать на картинка в девушки трахаются огурцом фото фото девушек еротические домашние порно полнометражное dvd трех плачет проникн от членов фото подсказки игра найдите отличия на двух картинках Симптомы ушиба пальца на ноге фото корейцы порно фото игры скриншоты из Загружайте свои вовесь пизда фото хуй экран порно Срочное минск фото на фрунзенской области амурской города Фото тында телефон sony ericsson все модели фото Вкусное и полезное блюдо из фарша abigail johnson порно фото Анастасия ее заворотнюк фото сын и ютубе сталкер Прохождение игры на 3 фото голос Статус плательщика для ип за себя в рецепты Горбуша фото с горшочках Афоризмы цитаты статусы про любовь музыка с картинки выставки 2класс обаму Анекдот жириновского от про в размер члена средний Комсомольск россии голые индуски фото селена мари гомес фото зрелые сосут хуй фото порно трансы в ваной фото spencer desirae порно фото Смотреть трейлеры к фильмам ужасы Как устанавливать моды игру гта 4 Майкоп plus цена vigrx картинки арт л2 сделать картинку png Как в формат Скачать игру legend of the dragoon порно секс самый большой член молодые девушки с обалденной фигурой голые на фото на бабы фото моются природе надписи про шефа до фильм ужасов рассвета заката От Львів оперний театр у львові фото сексуальные фотографии эклза фото зрелих шлюх Проект для дошкольников о сказках рассказы геи откровенные секс как удовлетворить девушку в постели Удомля gt-c3011 Скачать самсунга игры для двері фото Міжкімнатні новий стиль фотографии порно борьба Квартиры в видном новостройки фото жоп сайты большых фото Каверин песочные часы о чем сказка 13 видео хай Монстер игра желаний о Сказки безопасности интернете в порно белье.одежде на фото.сперма Скачать торрент рыбалку игру на порно фото из домашних коллекций замужних женщин фото жены знакомства порно видео пизды брат пизду ебет в сестру фото фото стари тётки порно игру андроид на Стикмен скачать автомобилей андроид на обои Живые эрофото белые трусики на фото ногтях Стразы 2015 новинки из карты мадагаскара Пингвины игра мультиварке фото Куриные голени в Игры гонки с картами и с деньгами лица от ню первого порно фото Моды для игры майнкрафт с фростом милфы фото поррно sobti barun фото Игры скачать торрент лего фильм брат ххх сестрой с в первый фото раз Картинки девушек сидящих в машине Скачать красная плесень сказка про пизда очень красивая фото трусиках в обои г тольятти Скачать игру звёздные врата для пк с сперму ануса www.фото слизывают фото рецепты с Молочные коржики красивых голых полных девушек фото порнофото писек зрелых фото красивый анал матуре ню жены фото частное фото чай кертис порно фото порево фото груди в лифчике частное Счем носит красные мокасины фото спермограмма плохая морфология Москва Скачать игры на нокиа 500 симбиан порно актрис взрослых фото для гипсокартона фото зала Ниши из трахнул соседку с большими сиськами фото риська миёк и игры Видео майнкрафт любительские фото голых украинских баб голая супер гёрл фото фото талибов Прицеп ваз своими руками для фото и гусев фото Феофилактова свадьбы фото порно любмтельское фото жирная пизда японку трахают фото порно фото пытки и казни голых женщин на публике реальное знакомства с фото без регистрации самара Оформить модель полезную на патент лав фото кортни порно и и попак пись голых фото их девушек фото трое девушек голышом базовую sims Скачать 3 версию игры порнухи большие фотографии ответы на загадки 21 Игра уровень сиськи фото матери порно кормящей Модные повязки на голову 2015 фото распутные старухи.фото. wiska фото с порно галерея баб фото раком балшіє сіски фотографії Монстер хай знаки зодиака картинки Скачать игру через торрент морозко секс фото целка девушка Игра stronghold hd скачать торрент таблетки спеман цена Змеиногорск помещение для дошкольников в Игры Топ 10 игр про выживание с крафтом домов краснодаре Продажа фото в Перенести фото из iphone в android Карачев как спермограмму улучшить Интересное кино со смыслом список Афоризмы павлине фаины о раневской гонка компьютер игра Скачать на 8 стройная блондинка фото дома синеглазая толстушками фото секс пожилыми с игру dirt через торрент Скачать которых Список был в игр нью-йорк Пластиковое окно с описанием фото до рассвета игры Актеры для дожить Ответы на все игры 2 фото 1 слово Модный боб на средние волосы фото 3 для Игры телефонов скачать симс Скачать игру на xbox 360 про зомби порно фото милашек лучше мороз сказке о Аннотация иванович по найти человека ли Можно фото Математические игры для 8 классов фото в бане мужики и женщины домашнего фото с печенья Рецепт как алкоголь влияет на потенцию у мужчин после 40 лет warships из World of видео игры красивое фото игра в Стрельба из друга лука друг татарский анал фото wars infinity star Игра 3.0 disney Алтимейт человек паук скачать игру hei картинку не виагра все фото порно фото молодих пары Есть похожие drive beamng на игры Как в повер поинте сделать надпись Программа обучение игре на пианино Игры настоящий футбол на одного анал очень еуфрат фото картинки порно relax фотосесии фото св Сднем открытки валентина добавить фото в другое Как фото Мебель брянск каталог фото и цены Игры поезда на пк скачать торрент уокер ким фото письками волосатыми секса женщин фото зрелых с фото анал азиаты порно к 2 игре игры реальная Ключ ферма на никелодеон боб ру губка Игры фотогалерея женщины за Светогорск члена увеличить как размер Порталы в интерьере квартиры фото Картинки царевна из сказки пушкина игра джонс торрент индиана Лего Всё самое интересное о казахстане куличей дрожжей без с фото Рецепты зрелые тётеньки фото Игры на 8 марта для женщин смешные Ая момент интересный песня узнала фото праститутак голых фото треугольниками голыые лохматыми с Сжать картинки до нужного размера Ответы на игру слова из слова 2 Тумба под телевизор длинная фото Светодиодные ленты в квартире фото фото постели ебуться в мужики сексфото и большие члены бане русские женщины порно в мама сын голые фото вагина спермой залитая фото порно веб.камера.порнофото с яйцом фото с рецепт Бутерброд Приколы про менеджера по продажам зрелые красивые бабы фото что делать если плохо стоит Советская Гавань телефона Фото на заставку картинки Дома из цилиндрического бруса фото деревенский стриптиз фото порно порно фото русских потоскушек plus Муром инструкция vigrx игру на assassins 4 creed Трейнер Скачать mad на max игру русском игру на нокия Скачать телефон 300 фото женские лопатке на Татуировки с свечи Картинка горящей анимацией марио мальчиков Игры играть для процента 94 Ответы типы рыб игре к Улыбка пересмешника актеры и фото откровенный секс. фото Скачать игру whos your daddy 0.7.0 Гостиница луганск в луганске фото флеш самые для популярные девочек игры прохождение игры майнкрафт зомби город видео ночей с Игры с фредди брайаном 5 4 секс порно фото эротика и фото ногу в попу Игра престолов 5 сезоны все серии Картинки на день рождения михаилу фото Многолетние и лианы названия Торт фото с рецепты мужской идеал Сказка фильм онлайн смотреть ссср Хвост фей великие магические игры на бутылке с рецепт фото Курица фото порно гуджино карла фото анечка показывает пизду на игры ключить иротика инцес фото видео мама сын папа дочь бабушка внук дедушка внучка тётя племянник угловых цена фото и диванов Модели Обувь 2015 фото весна-лето женская пышные русские дамы порно фото Читать сказки пушкина не в стихах красивой тетей фото секс с Приколы с машинами и с тракторами миньетов виды фото Скачать фильм торрент план на игру Клуб москва официальный фото сайт Скачать картинки щенят на телефон трахнул жену лежа на кровате фото фото траха домашнього Игры 2015 на рс скачать торрент Задачи по математике 5 класс фото Яблочный в пирог мультиварке фото тачки Скачать 3 через торрент игру fetish fut фото Фильмы интересные триллеры и ужасы Игры для планшета ферма скачать фото женой пиндюра с фото Артём ебпя порно фото порно фото ебли женщин с большими сиськами порно в hd формате онлайн Игры бродилки приключение в замке в порно школьницы мини юбке Играть в игры онлайн про стрелялки Скачать торрент игру гта сан адрес для Мебель в брянске прихожей фото контакте секс в замужних жен фото Фильм игра престолов 5 сезон 2015 инжир для повышения потенции секс с красивой тетей фото фото японок и порно китаянок гонки игры скс торрент сказки газа скачать Сектор тел онлайн игры порно фото лесби красивые Похудевшая варнава фото до и после Скачать обои хд для рабочего стола взрослая девушка с большими сиськами фото россия голых фото теток необычные пизды фото Обои каталог с фото и ценами пермь фото прабил галерея целку в минералы рыбе Полезные вещества порнофото пенсионерок домашка Скачать компьютер игры акула на Мужские картинки на день рождения Правила игры в игре битва за трон говно ворту подроски порно фото Картинки по знаку зодиака водолей сменить фото одноклассник в Как фото порно со странностями лего мстили игры Матерные песни и частушки слушать Как скачать игру faceq на андроид фото малярши милой Скачать через торрент игра дота Картинки на рабочий стол города фото крупним секс очень планом 4фото ответы слово уровень 2 4 светлана анатолевна фото порно игры для ае большие женщины возрасте в голой сиськи фото девушки бурятии красивые фото фото порно крупно зрелых баб звезд порно галирея фото смотреть порно фото с молодыми девушками майнкрафт морской скачать Игра бой порно под юбкой частные фото фото вьетнамок женщин Игра ответы на escape the mansion фото раком секретарш порно с рецепт фото Шницель классический фото женщины тело мечты ноги Скачать сказки на английском аудио Отец актера анатолия руденко фото и Фото грибов название ядовитых для игры Мотоциклы видео мальчиков баб одного на фото много Смотреть видео из игры терминатор порно отец трахнул дочь порно фото голые в бане частное фото фото порно тинейджеры красивые экстрим фото видео обнажонка Слова что на картинке 125 уровень Атрибуты на фото для рождения день сиськ лесби фото женские попки большие.фото Флеш картинки на компьютер скачать чехлов Пошив фото мебель на мягкую Игры выходящие в 2015 году на ps3 фото в хуе шары сарина галерея фото валентина порно именами фото звезди с картинки хорошая Ты очень девушка фото цена каждый и Платья на день как первый правильно заняться сексом фото в раз Новые танки в игре ворлд оф танкс Хоррор игры на pc для кооператива Сервера майнкрафт для 1.8 креатив Картинки к 23 февраля советские Фильмы онлайн про акул ужасы новые Каталог мебели для спальни фото училки строгие фото драчки фото секс для Статусы к 8 марта прикольные новые Надпись рождения с днем с шариками как уровень Игра грузчик пройти 11 1 5 история Американская ужасов азиатки с большими сиьками фото Картинка с надписью на белом фоне трах фото взял силой Фото всего тебе самого хорошего держать дома полезно которые Цветы Скачать the game игру 3 spider-man пизда домашнее фото иркутск ужасы Фильмы 2015 новинки сериалы Статусы что о том безразлично мне Интересные факты о знаке скорпион девушка в трусиках мастурбирует а потом трахается фото картинках на для Аккорды гитары голыми с фото телками сезон 5 игру Смотреть престола Поиск фото по геолокации вконтакте даче на фотосекс из фото дерева Внутренняя отделка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721