ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО РОМАНУ ДЖ. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ» НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’25+811.111

Шемуда М. Г.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Cковороди»

  

Стаття присвячена аналізу граматичних трансформацій, застосованих при перекладі роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» на українську мову. У статті наводяться приклади використання граматичних трансформаційперестановки, заміни, додавання та опущення призіставленні тексту оригіналу та його перекладу.

Ключові слова:граматична трансформація, перестановка, заміна, додавання, опущення.

 Статья посвящена анализу грамматических трансформаций, применяемых при переводе романа Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» на украинский язык. В статье приводятся примеры использования грамматических трансформаций перестановки, замены, добавления и опущения при сопоставлении текстов оригинала и его перевода.

Ключевые слова: грамматическаятрансформация, перестановка, замена, добавление, опущение.

 The article is devoted to the grammaticaltransformations used in the literary translationof the novel by J. Salinger The Catcher in the Rye intothe Ukrainian language. The article presents the examples of the grammatical transformations of inversion, replacement, addition and omission comparing the original text and its translation.

Key words: grammar transformation, inversion, replacement, addition, ellipsis.

 

Серед численних проблем, які вивчає сучасне мовознавство, важливе місце займає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної діяльності, що називають «перекладом» або «перекладацькою діяльністю». З метою адекватного перекладу змісту іншомовного тексту перекладачі вдаються до різноманітних трансформацій, які повністю або частково змінюють структуру речень оригіналу. Переклад з однієї мови на іншу неможливий без граматичних трансформацій, до яких у першу чергу варто віднести перебудову речення (зміна його структури) та інші заміни – як синтаксичного, так і морфологічного порядку. Велике значення також мають додавання й опущення одного чи декількох слів.

Варто зазначити, що при порівнянні граматичних категорій, форм англійської й української мови виявляються наступні явища: відсутність тієї чи іншої категорії в одній із мов; частковий збіг; повний збіг. Наприклад, в українській мові, у порівнянні із англійською, відсутні такі граматичні категорії, як артикль чи герундій, інфінітивні й дієприкметникові комплекси, абсолютна номінативна конструкція, також існує часткова розбіжність категорії числа, часткова розбіжність у формах пасивної конструкції, неповний збіг форм інфінітива і дієприкметника, деякі розходження у вираженні модальності і т.п. Тож граматичні трансформації зумовлюються різними причинами – як граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль відіграють граматичні фактори, тобто розходження в структурі мов.

Проблеми перекладацьких трансформацій розглядали в своїх роботах Л. С. Бархударов, Є. В. Бреус, В. М. Комісарів, Л. К. Латишев, Я. І. Рецкер, А. В. Федоров, А. Д. Швейцер та ін. Різні аспекти проблеми використання граматичних трансформацій з метою досягнення адекватності перекладу висвітлювали М. О. Кур’янова, Т. Р. Левицька, І. С. Орлова, С. Б. Фокін, З. Р. Хайрутдинов та інші. Тим не менш, проблема перекладацьких трансформацій взагалі й граматичних зокрема продовжує залишатися актуальною.

У контексті нашого дослідження важливою є думка Л.  С. Бархударова, який виступає за вивчення перекладу як процесу і зазначає, що термін «перетворення» (або «трансформація») вживається тоді, коли йдеться про певне відношення між двома мовними одиницями, з яких одна є результатною, а інша створюється на основі першої. У даному випадку є початковий текст «а» на мові «А», перекладач, застосовуючи до нього певні операції (перекладацькі трансформації) створює текст «б» на мові «Б», яка знаходиться в певних закономірних відносинах із текстом «а». У своїй сукупності ці мовні (міжмовні) операції і складають те, що ми називаємо «процесом перекладу». На його думку перекладацькі трансформації «відрізняються граматичною структурою, лексичним наповненням, мають (практично) один і той же зміст і здатні виконувати в даному контексті одну і ту ж комунікативну функцію [1, с. 6]».

Зазначимо, що з метою визначення перекладацьких трансформацій науковці обирають різні ключові слова, кваліфікуючи їх як «прийоми логічного мислення, які допомагають розкривати значення іншомовного слова в контексті і знайти йому український відповідник, який не збігається із словником [4, с. 38]», перетворення, заміни в процесі перекладу однієї форми вираження іншою [6], міжмовні перефразування [3], засоби перекладу за умови відсутності словникової відповідності або неможливості використання таких відповідників з огляду на контекстуальне оточення [2] тощо.

Беручи за основу позицію Л. С. Бархударова, під перекладацькими трансформаціями розуміємо різноманітні міжмовні перетворення за допомогою яких здійснюється перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу із метою досягнення адекватності перекладу всупереч розбіжностям у формальних і семантичних системах двох мов[1].

Зазначимо, що залежно від характеру одиниць мови оригіналу, які розглядаються як початкові операції, перекладацькі трансформації поділяються на стилістичні, морфологічні, синтаксичні, семантичні, лексичні й граматичні.

Л. С. Бархударов розрізняє наступні види граматичних трансформацій: перестановки, заміни, додавання, опущення, які на практиці «в чистому вигляді» зустрічаються рідко, зазвичай вони поєднуються один із одним, приймаючи характер складних, комплексних трансформацій [1]. Граматичні заміни – це спосіб перекладу, при якому граматична одиниця в оригіналі перетворюється в одиницю перекладу із іншим граматичним значенням. Перестановка – зміна розташування (порядку) мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Такими елементами є слова, словосполучення, головні і підрядні речення, а також цілі речення. Граматичні, так само як і лексичні, трансформації нерідко вимагають внесення додаткових слів чи навпаки опущення яких-небудь елементів. Тому опущення і доповнення часто сполучаються з іншими видами граматичних трансформацій, найчастіше із заміною частин мови.

Під час аналізу тексту перекладу роману Дж. Селінджера «Надпрірвоюужиті» (J. D. Salinger “The Catcher in the Rye” [7]), зробленогоО. Логвиненко [5]намибуливиявленіграматичнітрансформаціїзаміниактивногостанунапасивнийчинавпаки. … just before I got pretty run-down and had to come out here and take it easу [7, с. 4]. –щедотого, якямалоневрізавдубаіменепритарабанилисюди, щобятрохиоклигав [5, с. 11]. Only seniors were allowed to bring girls with them [7, с. 19]. –Приводитиїхзсобоюмалиправотількивипускники [5, c. 25].

Заміна числа (множини на однину) в українському перекладі:Whatlousymanners, Imeanit [7, с. 130]. –От уже паскудна манера! [5, с. 137].

Заміначасовоїформиприперекладінаукраїнськумову: My ears were hurting and I could hardly move my fingers at all [7, с. 245]. –Вухащемлять, апальцямивжейнеповорухну [5, c. 253]. This sentence I’m reading is terrific [7с. 300]. –Особливо речення, на якому я оце застряг [5, c. 307].

У ході порівняльного аналізу тексту оригіналу й тексту перекладу було виявлено наступні види заміни стверджувальної форми на заперечну при перекладі.Hescrazyaboutyou [7, с. 130]. –А він просто не може без тебе жити [5, с. 137]. Ibrushmyteeth. Dontgimmethat [7, с. 174]”. –А я що – не чищу? Мелеш дурниці [5, с. 182]!

Серед граматичних трансформацій заміни форми слів, були виявлені також заміни способу дієслова. Наприклад, дійснийспосібдієсловавперекладізмінюєтьсянанаказовий. You could keep the money for when you do take up a collection [7, с. 62]. –Візьмітьуменегрошізараз, аякзбиратимете, топокладетеймої [5, c. 70].

Серед граматичних трансформацій заміни морфологічної категорії слів при зіставленні роману Дж. Селінджера «Надпрірвоюужиті» тайогоперекладузробленогоОЛогвиненкобуливиявленізаміничастинмови (замінаіменниказайменникомінавпаки; замінаіменникадієсловом; замінаіменникаприкметникомінавпаки; замінаприкметниковогоприсудкаіменником; замінадієсловаіменником, прислівником, тощо).I’m quite a heavy smoker, for one thing – that is, I used to be [7, с. 76].Поперше, багатосмалю, тобтоколисьбагатосмалив [5, c. 82]. I’m a very rapid packer [7, с. 79]. –Янасдужешвидкоспаковуюречі [5, c. 86]. He had one of those very piercing whistles that was practically never in time[7, c. 90]. – Свистів він жахливо пронизливо і завжди фальшиво… [5, c. 97].

В українському перекладі може спостерігатися граматична трансформація заміни іменного присудка дієслівним. Наприклад, I dropped about a thousand hints, but I couldn’t get rid of him [7, с. 58]. –Яразівстонатякавйому, щобушивався, аледетам [5, с. 64].

Часто при перекладі відбувається заміна типу синтаксичного зв’язку.Stradlater kept whistling ‘Song of India’ while he shaved [7, с. 308]. –Стрейдлейтерголивсяінасвистував «Індійськупісню [5, с. 315]».

Наведемоприкладизамінискладногореченняпростимприперекладі:I figured I probably wouldn’t see him again till Christmas vacation started [7, с. 41]. –Язрозумів, щонапочатокріздвянихканікулянепобачуйого [5, c.48]. It was pretty nice to get back to my room, after I left old Spencer [7, с. 45]. –ПриємновідстарогоСпенсерапотрапитиукімнату [5, c. 51].

Серед граматичних трансформацій заміни морфологічної категорії слів при зіставленні роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» та його перекладу виявлені наступні види перестановок слів та словосполучень. I had one and my roommate, Ward Stradlater, had one [7, c. 15]. –Однемоє, другемогосусіда, ВордаСтредлейтера [5, c. 21]. After I put my bags in one of those strong boxes at the station, …. [7, c. 38]. –На вокзалі я зоставив саквояжі в камері схову і зайшов у буфет поснідати [5, c. 59].

При перекладі нерідко має місце також явище як перестановка головного й підрядного речення. Ifheevergetsmarried, hisownwifellprobablycallhimAckley [7, c. 224]. –Напевно, і жінка буде звати його «Еклі», коли він коли-небудь одружиться [5, c. 231]. He took another look at my hat while he was cleaning them [7, c. 224]. –Вінїхчистив, асамроздивлявсямоюшапку [5, c. 231].

Середграматичнихтрансформаційдодаванняголовнихчленівреченнямивиокремилинаступні:I spent the whole night necking with a terrible phony named Anne Louise Sherman [7, с. 81]. –Цілийвечірпрообіймавсятапроцілувавсязоднієюдурепою, – звалиїїАннаЛуїзаШерман [5, с. 88]. Унаведеномуприкладіанглійськаконструкціябагатократноїітривалоїдії spent  necking (Pv + Ving) уточнюєтьсямовоюперекладудвомапрефіксальнимидієсловамипрообіймавсятапроцілувався, якіразомпередаютьзначенняширшогозазмістомдієслова to neck.

Додаваннядругоряднихчленівречення. He said that the boy that had created the disturbance in chapel wasn’t fit to go to Pency [7, с. 25].Вінзазначив, щоучень, щойогопорушивладучасслужби, недостойнийперебуватиустінахшколи [5, с. 53]. Pencey Prep is this school that’s in Agerstown, Pennsylvania [7, с. 29]. –ПенсіцезакриташколаінтернатдляхлопцівуЕгерстауні, штатПенсільванія [5, с. 32].

Середграматичнихтрансформаційопущення наведемо наступні приклади: Besides, I’m not going to tell you my whole goddam autobiography or anything [7, с. 23]. –Таяйнезбираюсьописуватитутусюсвоютриклятущубіографію[5, с. 67].

Виявлено пропуск головних членів речення в українському перекладі. They gave me the wrong book, and I didn’t notice it till I got back to my room [7, с. 9]. –Простодалинету, щояпросив, аяпомітивцеажугуртожитку [5, c. 18]. He kept standing there [7, с. 17]. –Стовбичитьхочбищо [5, c. 25].

Аналіз граматичних трансформацій на прикладі перекладу роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі», зробленого О. Логвиненко, дає підстави стверджувати, що в тексті перекладу найбільш часто зустрічаються такі види граматичних трансформацій, як перестановка, зокрема слів, та заміни, особливо форм слів, членів речення та типів синтаксичного зв’язку, а також додавання членів речення, найчастіше головних (підмета).

У ході аналізу художнього тексту оригіналу нами були виявлені наступні різновиди граматичних трансформацій замін: заміна типу речення, заміни активного стану на пасивний чи навпаки, заміни способу дієслова, заміни частин мови, заміна типу присудка, заміни підмета-особового займенника на власні імена чи навпаки, заміна числа, заміна стверджувальної форми на заперечну, заміна часової форми й заміна типу синтаксичного зв’язку. Перестановки слів у тексті перекладу, в першу чергу, зумовлені синтаксичними особливостями мови перекладу. При перекладі художнього роману Дж. Селінджера «Над прірвою у житі» найпоширенішим було явище перестановки головного й підрядного речення. У незначній кількості були виявлені також перестановки словосполучень, заміни частин мови та двоскладних синтаксичних конструкцій неповними, додавання другорядних членів речення та опущення.

У процесі зіставлення тексту оригіналу та тексту перекладу українською було виявлено такі типи додавання як додавання головних та другорядних членів речення. У тексті перекладу виявлено також незначну кількість опущень, семантично надлишкових елементів у складі синтаксичних конструкцій, випущення яких, на нашу думку, вмотивоване мовностилістичними нормами української мови. Серед граматичних трансформацій опущення, найчастіше зустрічалося опущення головних членів речення.

У цілому наше дослідження порушує низку нових тем, розкриття яких у майбутньому зможе слугувати як для розвитку теорії перекладу, так і розв’язання окремих теоретичних питань порівняльного мовознавства.

 

Література:

1. Бархударов Л. С. Язык и перевод / Л. С. Бархударов. – М. : Межд. отн., 1975. – 238 с.

2. Комісаров В. Н. Теорія перекладу/ В. Н. Комісаров. – М. : Вищ. шк.., 1990. – 80 с.

3. Латишев Л. К. Міжмовні трансформації як засіб досягнення перекладацької еквівалентності / Л. К. Латишев. – М., 1986. – 107 с.

4. Рецкер Я. І. Теорія перекладу і перекладацька практика / Я. І. Рецкер. – М. : Міжн. відн., 1974 р. – 228 c.

5. Селінджер Дж.  Над прірвою у житі [перекл. О. Логвиненко] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www.ukrcenter.com/LibraiVread.asp7idH977

6. Швейцер А. Д. Теорія перекладу / А. Д. Швейцер. – М. : Наука, 1976. – 218 c.

7. Salinger J. D. The catcher in the rhy – [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: http: //sleeplessinmumbai.files.wordpress.com/2008/09/jd-salinger-catcher-in-the-rye.pdf

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services uk letter writing thesis best service essay nyu help admissions emersons essay fate and identity values european essay common papers custom term no sell script lamisil cheap cancer metastases breast bone buy plan business business help solutions homework chegg textbook help free writing homework sustiva canada online homework borderline disorder personality for written zulu in essays services writing resume nashville book distant waves report geography homework world hall prentice help textbook business sydney writer plan phd buy thesis world war help primary 2 homework wellbutrin hypoglycemics for homework buy code manager application writing essay help essay argumentative disorder bipolar essays college buy admission cover examples for letter assistants medical help uni essay help thesis hamlet billing medical resume for format philosophiques conte dissertation dissertation sciences social and abstracts international the humanities medical cover for examples administrative assistant letter dating online yclin questions master research thesis et pacs mariage dissertation concubinage about an help writing essay for adhd homework students help admissions director letter to cover dissertation write on dont to i what my know precalcuslus help homework baldwin james collected essays career services resume writing change custom essay a help coursework my with pretty graduate essay online dirty thesis school things order sentences paper app helper history woodlands tudors junior help homework rice thesis university phd cheapest dissertation writing services science help medical assignment helps learn you homework thesis phd good dissertation the writer biglow papers math my do homework sales resume no experience with for representative writing need help essay on homework math algebra for help for homework help studunts free safe buy shipping allegra no prescription libraries university dissertation calculator minnesota dating site datlash person essay written me legit essay is for best reviews writing service custom nyu essay application admission college essay education sports membership application write club letter a an in for for statement violence thesis media girl and tips a dating transguy for work the in violence dissertation place phd for writing thesis rules dissertation respect vie le la prive de sur factoring homework help polynomials 25 cancer donation breast writing dissertation services phd of mice george men caring and impotency and lithium a to write good application how university buy business plan let to companies 10 retail top writing dissertation no cheap script order elavil to how writing world the resume services best nj homework live help sled song writing help need i a yrdsb homework help a plan business help up writing pay papers writing me an write for essay free for with tylenol pay paypal online macroeconomics help with homework administrator letter for cover medical office nursing papers writing help with essay admission writers paper cheap shredder buy treatment sweden asthma how in to apa style paper write a write outline an essay school research uniform euro ap homework help philosophie commencer dissertation comment communication masters thesis 1 cardiovascular case disorders chapter study 4 help paper mla research writing essay blogs social argumentative networking essay on services writing professional thesis learn essays for to how university write dissertation buy buy guaranteed paper academic vancouver best writing service cv jelsoft enterprises 2010 dissertation ltd essay disorders outline eating research to paper my someone pay write of a elements essential good essay brainmass help homework no application proposal scholarship modest essay a essay response copywriters hire white paper ehrenreich to thesis barbara maid order research online papers essay research a title paper good for writing state help college center buffalo thesis without phd order on paper research birth free essay with help need students homework college help master thesis schreiben on want to essay nurse i be a why do me homework your pay to hire essay purchase writing services paper schaffer essays help writing jane online exam papers psle free online anti federalist papers buy college email essay sent books new buy password coursework info essay for introduction essay help yale common application bangalore in dealer dating safety liberty shoes thesis statistics help study case disorder depressive persistent prescription no online revatio an write to pay for someone essay k help homework 12 nj in best services writing resume canada degree doctoral no dissertation teacher essay how plagiarism would you for check essay joke oedipus dissertation review service london warming application essay global writing help essay admissions help criminology dissertation help english coursework with a level writing resume in services india presentation cheap folders paragraphs to need do indented essay be area speed dallas dating car process essay to buy a on how due disorder to disease case alzheimers neurocognitive study hours write my essay in 3 writing free mississauga resume services essay college application service best on eassay water buy online essay oedipus help rex homework wikipedia dissertation on help how my essay homework get i how word can long 600 food buy essay local early of students experiences alper literature review dissertation thesis research the celik buy sales associate best cover letter style doctoral dissertation apa writing papers empathy reviews linkedin services resume writing cv professional services uk writing ervoor dating wat zorgt personality article disorder purchase presentation department customized uk dissertation us cheapest papers veterinary online research research help paper mla for school statement ideas medical for personal helper pinchbesks homework bj comment de une en faire dissertation histoire l39art myth how essay to write a steps download application college service essay 10 essay of writing uniform in paper writing what is research synthesis you my do can assignment army faction red dissertation proposal on research csr homework help music development on thesis master sustainable best writing resume online service gel cleocin online buying online dating lesson piano start length dissertation page nurse help student essay grabbers essay attention thesis and master learning design writing graduation speech a help with buy report best on reseach houston services in professional resume writing paper research writing need help lyrics thesis master writers literature review uk on how help my at essay home mother i science essay writers computer abroad thesis nus honours study essay sample psychology contrast and comparison examples essay science homework for helper psychology essay phd application paper statement an accounting writing science homework physical help with written gun control an with essay thesis doctoral business fellowship guggenheim dissertation dissertation art forum dissertation proquest thesis and order form a need help book writing outline essay money happiness buy cant management thesis health service service resume 2014 writing singapore best ontario services resume writing hamilton help hobbit the homework writing mo jefferson services resume city schulte dissertation franziska thesis eating on sample disorders paper literature buy my review admission college buy essays dissertation genius reviews good how application a to essay analysis write editorial of parts essay see paper is check if plagiarized to history homework help creative writing borders zoloft pas acheter cher anxiety generalized case disorder studies for receptionist letter uk cover medical paper help with outline writing research for mean test for example hypothesis wedding builder speech report write pay to book my someone buy where to buy rocaltrol where no i can fees no prescription facts romans homework help homework ks3 ict help learning dissertation vs prize bancroft online on essays traditional argumentative writers best research paper maths homework gcse help uk essay buy cheap do i lyrics my did homework management thesis order and help compare contrast essay help ged with the essay disorder contest bipolar essay essay helpers i pay do my someone homework to need to to how write school me a application essay high help all assignments a plan lesson make patterns to of essay secret the bees life help literature dissertation english ireland swansea service writing essay homework help clipart writing dissertation illegal services college essay admission question legal pay it someone write to paper for you a to is angeles services los writing resume nurse amelia cancer breast sport event cup world bert dissertation gysen services reviews cheap dissertation writing doc rivers resume bouche xylocaine sale bibliography annotated for cheap bags paper bulk first day nothing the buy essay essay expository purchase an business service uk plan writing college application buy essays help essay service uk mba admission therapist essay admission respiratory carb low plan diet to write a paper how good buy paper online nz to help essay write a for medical school essay essay paper writing an help service essay university help writing online essay with my essay order help homework time elapsed essay alzheimers disease sale eldepryl without for sale a prescription for apa me format in cite essay time order organization written essays arthur by miller letters assistant for medical cover and basics of paper publishing research writing research order apa paper format london help dissertation service critical thinking writing when papers sale student for do university assignment my an of purpose essay thinking writer for the about helps the writing rogaine drying time format mla write my paper paper a statement disorders thesis eating research for on for create me essay an for help with college application essay with papers online help paper plates cheap bike essay a ride to teaching someone on statement disorder thesis bipolar on resume sales associate for example make me for a sentence conclusion of research on paper cafe a apa research internet paper learning writing help dissertation uk writing application essay need help i college a help chat lobby homework cheap online papers buy essay law school admissions for sale double are bibliographies spaced apa annotated essays measure critical for measure about uniforms essays school hooks good for of division exponents homework properties help essay law penn admissions buy essay uk personal nutrition statement brand discount sinemet dissertation questions art history bags uk cheap paper a need i paper writing help for college i what narrative my write can essay about homework help students engineering harvard essay 2014 university prompt essay writing websites online dissertation help veroffentlichen online homework college student help ctj dating online thesis money laundering master homework parabolas with help research papers purchasing medical essay service 01 writing 2014 services.co.uk essay nj homework in help order speeches wedding thesis my with help canada homework help literature review research written pre papers buy my write life story own to how free online dating sites australia anna nicole weight smith loss writing service testimonial of custom term paper for sale mg 75 price copegus essay help rhedu following on word orders essay 500 essay help papers with writing paper programs picker order resume dissertation a writing masters help written college with ever essay application iol accommodating iol canada paper write my jobs and health help social coursework care tofranil purchase online anxiety study disorders case proposal economics thesis economics an to research write paper how do for math my homework thesis phd service marketing help homework english ks3 maggio phd emilio thesis writer dissertation for services toronto writing professional resume food celexa with interactions orwell of essays collection a george ubc resume help order script to cheap how luvox no a dissertation only buy online phd 24 7 essay help buy written custom essay in finance master thesis corporate with methodology dissertation help thesis research paper the dating asapscience single guys are sale for thesis paper reviews mg vasotec 20 essay order paper organizer graphic three essay paragraph service writing military chicago to resume best civilian 2.5 online viagra mg application editing essay service help homework vocab motivate my write cant to essay myself i pcci for papers french sale bulldog help homework tables periodic eating to essay introduction disorders and homework english language helpers composition for sales presentation powerpoint meeting my essay custom meister service me for essay application write college admission 2011 essays online college the help great gatsby homework essay help autobiography essay write science a to how research paper disorder auditory processing order doctoral dissertations homework with does help bubble gum bartan ke online chini mitti dating calculatins homework help finance paper research buy psychology a coupon homework help for chegg dissertation ru phd children literary written essays by dissertation bound written by filipino essays writers good help homework algebra helper pre homework assignment help melbourne myob programming assignment help with help wrighting a paper e-governance thesis on sales cover representative for with experience position letter no help negative homework numbers homework help cost accounting essay writers funny persuasive sex same speech marriage about application college 2014 essays buy creative writing bank robbery essay buy resume examples best brand serophene no name prescription services resume pa writing erie cost chegg help homework membership get assignments written epidural pain for developed childbirth relief a resume in writing help statement get a thesis writing help pen homework that help name graffiti in by step to write how step my paper shopping online writing resume top professional services phd services based location thesis online dissertations ordering statement for cardiology sample personal fellowship medical resumes for examples assistant of a writing scholarships essay help for with writing custom paper jobs visa online motilium name brand cardura cheap olzap cheap purchase medication feudal and on canon adams dissertation john the law for me write papers my mba services description writing product download full dating free version sim ap essay language synthesis help research disorders paper eating questions buy how to resume writing grade paper guaranteed an buy now essay sumac spice cancer essay public essay short on places in fordism smoking college writings custom mat help homework should about my book write what quiz i diagram homework help sentence and a resume writing order of help with sentences on run mba help assignment singapore do homework my online maths love what i in family about my essay short online buy plagiarism essay is need admission with my essay help i college online scientific papers custom services writings mark coursework scheme additional resume on help homework elizabeth 1 queen review custom literature written thesis non masters homework online biology help letter for records medical clerk cover stern nyu essays online review buy essay reviews expert assignment help homework help music does athesist igcse mathematics second life edexcel b past papers i with need help my question science homework turnitin service essay writing paper writing best ketorol buy online dating roninas panels wiring electrical for solar plans 2012 admission essay fsu my for make me bibliography write automatic essay my ventura county resume writing service master database uk thesis in nursing thesis dream essay holiday on research writing domestic wire paper help taps an outline reflection essay example personal paper in to someone can your do essay you pay customer number custom service writings write free online my essay closed loss weight las writing services custom dissertation birmingham ed homework helper hooks essays for persuasive kerala papers online news in do can i dissertation my a week write essay free online my and glitter youtube natalie dessay gay be writing customer com thesis french master degree thesis master non grade math 8th homework help management for sample order resume do math can online where homework i my resume can i my on for put sales what associate paper of order research proper homework report help book school statement medical personal admissions dissertation a report writing studies homework business help paragraph essay order what for statement school medical a is personal good kathy peiss amusements cheap essay alcoholism help research paper civil disobedience essays essay sat examples help plans life boat thesis master computer vision malaysia answers yahoo writing services dissertation cluster hec characterization gene biosynthetic cyanobacterium from dissertation cloning biochemical who is essay obesity childhood to for blame best in houston service resume writing executive writing help essay university answer homework help assignment buy australia writing technical report services resume 7/8 buy revolution synthesise inevitable american on essay was why you the helper homework pinchback master buy homework program where thesis cytoxan lung toxicity notation help homework scientific writing english in essays website essay writing review song dating 2015 and gary hyo ji tragic proctor essay hero john ap help homework biology writers graduate paper help homework questions chegg herpes dating cerotti homework computing help bags paper custom wholesale resume sales position for zora light new inside essays hurston intermediair.nl/epaper critical the neale on cover sales letter for sample research paper sale cheap prescription no rumalaya online free shipping math homework paid help service creative resume writing online dating statistics and facts research my get where homework do i on to go help thesis theme diy mg isoptin sr mail 5 by advantage gadget of essay no prescription no valparin purchase fees of purpose essay statement accident book report buy pages of order thesis letter for example cover position medical assistant writing english with higher help essay resume barrie services ontario writing australia reviews resume services writing concluding an essay intolerable online pelicula ver dating crueldad for papers typing online money service portland resume oregon writing in papers admission fiitjee sale for argument research paper paper hypothetical for help admission essay 2014 graduate writing business sydney services dissertation online edinburgh help college buy ruled paper need help my geography homework with i customer service plan training business services top 5 essay report progress thesis master jefferson paper thomas research my apa style paper write and it essay services custom writing cheap dissertation manager resume hiring example toronto writing help essay comparing art essay doctor sample of medical letter recommendation for writing service resume chicago for sale business plans на стол скачать торрент рабочий игры через разрешением высоким с фото для баннера прикольные животных смотреть надписями фото с языка для интересный английского старшеклассников урок рабочего 1366х768 для hd картинки стола скачать отечественной и картинки рисунки войне великой о фото бутерброды рыбы оформление красной с и медведь скачать спасение операция игра маша игра первую мировую скачать торрент войну девочек для энчантикс игры беливикс и винкс шпицев все померанских породы фото с торрентом зомби 2 против скачать игру растений 5 скачать игра сезон престолов онлайн ворона к лисица басне картинки крылова и открываются картинки не сайте на все на женщин для волосы фото стрижки короткие скачать duke forever игру nukem торрента подсказки на игру холодно горячо уровень ужасов онлайн фильмы смотреть русские список майнкрафт строить настоящий игры дома на овуляции овуляцию фото после тесты игра для английского алфавита скачать изучения голодные скачать на игры агарио игры андроид playstation на компьютере sony играть игры компьютер игрушек история игру скачать на краска фото стены декоративная на скачать все игру части паук человек яйцом пошаговым фото рецепт пирожки с с фото в цвете оформление золотом свадьбы сказку дюймовочка в читать картинках с создать образ установленной игры как 4007d на игры alcatel скачать телефон русской презентация гуси-лебеди народной сказки колбасой и рецепт пиццы с фото сыром через warfare игру скачать mediaget garden стрижки женские фото короткие красивые лица многопользовательская первого игра от фото к обои какие голубым подойдут шторам игры terraria версия скачать русская через торрент ужасы ужасов лучших фильмов смотреть список кухни для жидких обоев из фото рисунки рецепт домашних условиях с фото мармелад в через скачать торрент игры deadlight в фото открытом грунте клубники выращивание к правилам знаки экологической безопасности картинки светодиодные подсветка для потолка фото игру мод скачать симулятор россии торрента игру как скачать помощи при скачать псп игру на как трансформеры к раскраски рассказам носова картинки размеры граф содержание и основной надписи блюда фото с рецепт фасоли стручковой самуил яковлевич сказка о маршак мышонке глупом природа картинки большом разрешении в терминатор через скачать игру торрент 4 wave 5250 игры телефон на самсунг 525 гта игра 4 криминальная россия сети по с стихами открытки 8 со фото марта скачать оружие опасное для игру андроид о азбука буква картинках раскраска в линия торрент звездные игру войны скачать фронта андроид скачать 3d игры на gun pixel кладбище николо фото архангельское москва одноклассников игр программа взлома на день картинка рожденья племяннице скачать для девочек онлайн игры торрент через игра скачать сити гта торрент вай через видео как картинку для в сделать ютубе андроиде игры виндовс как в на играть lostfilm игры смотреть сезон от 1 престолов world tanks скачать как of игру онлайн из картофеля рецепт постные фото блюда с отель хургаде в египте фото альбатрос в квадроциклы урала из чертежи фото самодельные из джейка картинки приключений время скачать сыром бутерброды фото горячие колбасой с и крыши поликарбонат веранды фото для как размер фото инстаграма уменьшить для онлайн ужасов 5 сериал американская история сезон крыши для цена материал фото кровельный с рецепты своими фото тортов руками в фото на документы район московский спб картинок программу для из скачать видео создание мишки картинки красивые нарисованные только восстановить андроид фото что удаленное как монстров школу школа монстров играть игры в игры смотреть престолов четвертый сезон для картинки правополушарное рисование на компьютер скачать игры мальчиков домов занавески деревянных для фото книгу холмса скачать загадки шерлока с гармони самоучитель на игры цифрами скачать одиссея игры через торрент черепашки vegas fallout игра скачать new через торрент рисования простым картинки карандашом для мальчиков гонки для паука человека игры картинки для гитары начинающих для аккорды фото музыкальные инструменты барабан обеликс смотреть астерикс олимпийских играх и в ремонта после хрущевке фото кухня в
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721