Графічний дизайн друкованої реклами в українських ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто побудову графічного дизайну в друкованих виданнях. Розкрито основні проблеми використання графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ.

In the article is considered the construction of graphic design in the printed editions. The basic problems of the use of graphic design of the printed advertisement are exposed in Ukrainian MASS-MEDIA.

Зараз в українських ЗМІ активно використовується друкована реклама для просування товарів та послуг. Дуже часто її графічне оформлення не привертає увагу цільової аудиторії, що знижує ймовірність досягнення поставленої мети. Для візуального виокремлення продукції або компанії із загального потоку інформації потрібно звернути особливу увагу на візуальне оформлення рекламного повідомлення. Тому вдосконалення графічного дизайну друкованої реклами для виокремлення цільової аудиторії є одним із пріоритетних напрямів.

Проблеми функціонування графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ досліджено в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, Г. Васильєв проаналізував особливості створення друкованої реклами, А. Назайкін визначив специфіку побудови рекламних звернень в пресі. В. Курушин приділяв велику увагу проектуванню та створенню візуальних повідомлень, а також визначив основні засоби побудови графічного дизайну у ЗМІ, В. Шевченко дослідив композицію та архітектоніку друкованого видання.

Метою дослідження є визначення проблем функціонування друкованої реклами в українських ЗМІ.

Для реалізації мети було поставлено такі дослідницькі завдання:

 • визначити зміст та сутність понять «графічний дизайн» та «друкована реклама»;
 • визначити основні проблеми використання графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ.
 • надати рекомендації щодо вдосконалення графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ.

Друкована реклама – це спеціальна інформація про об’єкт (товар, послугу, фірму, юридичну чи фізичну особу), яка поширюється на поліграфічно-продукційних носіях з комерційною або некомерційною метою. Специфіка друкованої реклами полягає у сутності можливостей поліграфії і поліграфічної продукції, що дає змогу створювати велике розмаїття відображення об’єкта, просування в різних художніх формах [4].

Друкована реклама направлена, в першу чергу, на зорове сприйняття цільовою аудиторією інформаційного повідомлення, що містить риторичний вміст (метафору). Тому зразки реклами друкованого типу володіють надзвичайно високою проникною здатністю. Зоровий канал сприйняття інформації є досить чутливим до подразників відповідного типу.

Всю гаму друкованих образотворчих рекламних матеріалів можна підрозділити на дві основні групи: рекламно-каталогові видання, які рекламують конкретні види товарів, продукції або послуг (каталог, проспект, буклет, афіша, плакат, листівка, бродсайт, флайєр, прес-реліз, телефонні довідники); рекламно-подарункові видання, що представляють собою настінні, перекидні та бізнес-календарі, кишенькові календарі-візитки, вітальні листівки, подарункові пакети та іншу друковану продукцію з логотипом, слоганом, реквізитами [1, с. 51]. Друковані рекламні матеріали широко використовуються під час ділових зустрічей і комерційних переговорів, поширюються на різних ярмарках і виставках. Рекламно-подарункові видання поширюються як під час особистих ділових контактів, так і розсиланням поштою з вкладенням вітальних листівок і візитних карток [8, с. 117]. Також друковану рекламу поділяють на: модульну, реклама, багатосторінкову, зональну реклама, вкладену, клубну і рекламу в додатках.

За характером і поєднанням образотворчих засобів, що використовуються в друкованій рекламі, вона підрозділяється на текстову – якщо в ній переважає шрифт, образотворчу – якщо головним елементом є зображення, і комплексну – якщо вона рівнозначно містить два зазначених компонента. Переважання тексту в рекламі робить її більш інформативною, а використання образотворчих елементів – наочною [6, c. 114].

Кожен із цих різновидів друкованої реклами має свої специфічні характеристики, від сукупності яких залежать особливості подачі інформації. Аби досягнути максимального рівня ефективності та не бути непоміченою, друкована реклама використовує власну систему психологічного впливу. Слід наголосити на тому, що від друкованої реклами потрібно відрізняти рекламу в пресі з такими її різновидами, як газетна, журнальна й довідкова. В обох випадках використовується поліграфічний шлях створення, але абсолютно різними є особливості способів подання інформації [1, 50].

Друкована реклама синтетична за своєю природою і використовує все різноманіття мови графічного дизайну. Графічний дизайн є специфічною областю художньо-проектної діяльності, яка спрямована на створення візуальних повідомлень, що поширюються за допомогою засобів масової комунікації.

Засобами графічного дизайну створюються візуальні повідомлення різної складності і призначення – від короткого оголошення до багатосторінкового друкованого видання. Для цього використовуються традиційні засоби друку, комп’ютерна техніка і інші сучасні електронні засоби відображення інформації. При підготовці інформаційних повідомлень за допомогою методів графічного дизайну використовують графічні образи. На їх основі виробляються уявлення про який-небудь об’єкт, явище або процес реального світу. Графічні образи, скомпоновані в єдине ціле, підштовхують глядача до тих висновків, які потрібні творцеві інформаційного повідомлення [6, 11].

Важливим засобом гармонізації елементів графічного дизайну є композиція рекламного видання, яка завжди була та залишається однією з основних практичних та теоретичних проблем. Композиція – поняття, яке фокусує у собі багато аспектів образотворчого процесу. Вона лежить в основі побудови художнього образу, живить і наповнює творчі ідеї, визначає методичні принципи роботи [10, c. 66]. У графічному дизайні під композицією розуміють такий творчий процес, мета якого – забезпечити цілісність, взаємозв’язок і гармонійне поєднання всіх елементів рекламного повідомлення [6, c. 116].

Розглядаючи композицію друкованої реклами через призму досягнення цілісності твору, необхідно поділити загальний процес на окремі складові. Виділяють такі основні етапи створення друкованого видання: підготовчий (виникає, розвивається і складається задум оформлення), етап виконання та редагування оригіналів оформлення (формується зміст та графічні характеристики зовнішнього та внутрішнього оформлення), композиційно-технічний етап (набір та верстка, підготовка зверстаного матеріалу для поліграфічного етапу, остаточне розміщення текстових та зображальних матеріалів).

Віддаючи належну увагу пошуку ідеї друкованої реклами і композиційним шляхам її втілення, не слід нехтувати такими важливими засобами створення дієвого образу, як зображення і текст, основним завданням яких є передача повідомлення цільовій аудиторії.

Зображення – це візуальний образ, який міститься в друкованій рекламі. Він прямо, образно, символічно, асоціативно чи емоційно вказує на певний об’єкт, подію, поняття. Зображення в багатьох випадках значно підсилює вплив реклами, у деяких випадках – цілком або частково заміняє текст [2, с. 261].

У широкому розумінні сучасний рекламний текст виконує найважливішу комунікативну функцію. З функціональної точки зору текст якнайповніше поєднує в собі реалізацію двох функцій впливу. По-перше, це функція впливу мови, що реалізовується за допомогою усього арсеналу лінгвістичних засобів виразності. По-друге, функція масової комунікації, що реалізовується із застосуванням особливих media-технологій, характерних для того або іншого засобу масової інформації [3, c. 182].

Немає єдиних правил написання тексту друкованої реклами. Це творчий процес й тому для розкриття змісту повідомлення використовуються найбільш доцільні прийоми, які забезпечують сприйняття інформації глядачем.

На рівні ж побудови художньої форми слід розглядати співвідношення не тільки тексту і зображення, а всіх елементів графічного дизайну друкованої реклами, на що в сучасних друкованих ЗМІ не звертається належна увага.

Друкована реклама в Україні не є ефективною, що є наслідком недостатньої взаємопов’язаності композиційних елементів рекламного повідомлення. При створенні реклами не враховуються інтереси та вподобання цільової аудиторії. Ефективність будь якої реклами залежить в першу чергу від зацікавлення та розуміння адресатами її дизайну, головної ідеї і стилістичного оформлення. Крім того, цільова аудиторія часто не звертає свою увагу на газетну рекламу також через наявність великої кількості схожих повідомлень інших фірм.

Найбільше увагу читачів друкованих видань привертає великий розмір рекламних блоків і влучний заголовок реклами. Також велике значення у сприйнятті інформації відіграє колір елементів графічного дизайну. Читачі газет переважно вибирають образотворчі (головним елементом є зображення) і комплексні (текст і зображення рівнозначні) рекламні звернення. Практично на текстову рекламу (головним елементом є шрифт) увага не звертається. Це свідчить про те, що найбільше на сприйняття друкованої реклами цільовою аудиторією впливає зображення, хоча не менш важливим є заголовок. Ці елементи композиції забезпечують цілісне сприйняття інформації та її відтворення у свідомості адресатів.

Основним недоліками реклами у газетах є погана якість друку та її непрофесійне оформлення. Крім того, негативно впливає на сприйняття рекламних звернень невдале розміщення реклами, дрібний шрифт тексту, невідповідність зображень змісту тексту, замалі розміри рекламних блоків, недостатня взаємопов’язаність композиційних елементів рекламного повідомлення та неякісне стилістичне оформлення.

Привертати увагу і викликати зацікавленість у глядача – перша і найважливіша функція друкованої реклами Тому потрібно враховувати психологію цільової аудиторії, більш детально вивчити її потреби, вподобання. Чим більш професійний рівень технічного і естетичного виконання рекламних звернень, тим сильніша їхня дія на споживача інформації. Друкована реклама має володіти такими основними естетичними якостями, як виразність, оригінальність, гармонійність, єдність форми, змісту і стилю.

Виразністю називають здатність друкованої реклами наочно відображати зміст інформації, що публікується. Одна з особливостей реклами полягає в тому, що в ній зміст поєднується з декоративним оформленням.

Оригінальність – це своєрідність, індивідуальність наочно відображуваних елементів форми і відношень між ними. Завдяки такому своєрідності можна відрізнити одну рекламу від іншої. Новизна змісту реклами припускає новизну її форми. Однак оригінальність реклами не виключає, а, навпаки, передбачає збереження певних традиційних ознак, наприклад, національних, галузевих, фірмових.

Гармонійність передбачає не тільки взаємозв’язок між окремими елементами друкованої реклами, але й органічну узгодженість між ними і друкованим виданням в цілому.

Єдність форми, змісту і стилю робить рекламу естетично привабливою і покращує її сприйняття. Всі ці три складові (форма, зміст, стиль) повинні бути органічно взаємопов’язані, інакше буде порушена цілісність друкованої реклами.

В умовах наростаючого рекламно-інформаційного потоку друкована реклама повинна перетворювати інформацію на візуальний сигнал, тим самим прискорюючи розуміння і запам’ятовування цієї інформації. Проте, аби такий подразник став причиною бажаного для рекламодавця результату, слід дотримуватися єдиної концепції максимальної узгодженості під час розробки дизайну, підборі інформаційного та наочного матеріалу, виготовленні рекламного слайду [1, с. 50].

Працюючи над художнім образом, дизайнери, художні та технічні редактори повинні оцінювати можливості конструювання такої форми рекламного повідомлення, щоб споживач міг швидко отримати необхідну інформацію, без труднощів відшукати потрібне. Тому, при побудові та оформленні друкованої реклами потрібно керуватися композиційними законами:

 • бути цілісною, впорядкованою, не містити таких елементів або частин, які суперечили б її функціональному призначенню;
 • система її побудови повинна ґрунтуватися на взаємопов’язаності головних і другорядних елементів;
 • реклама повинна бути узгоджена з розміром сторінки, форматом і стилем оформлення друкованого видання [6, с. 116].

Також з великою увагою для підвищення ефективності друкованої реклами потрібно відноситися до її кольору. Колір в композиції акцентує в тій або іншій мірі найбільш істотну сторону теми, головну її ідею. Це сильний композиційний засіб, яким потрібно користуватись уміло. Колір має бути природним, ненав’язливим, відповідати загальній композиції твору. У наші дні актуальне зіставлення контрастних кольорів, що створює враження насиченості і складності.

Для вдосконалення рекламних звернень не слід нехтувати таким важливим елементом композиції як текст, основне завдання якого полягає в передачі інформації. Текст має бути коротким, виражений простими зрозумілими для цільової аудиторії словами, а також спонукати до певної дії. Він повинен містити достатньо інформації про певний товар або послугу. Кожна фраза у тексті має нести нову інформацію. У рекламному тексті зміст усіх подальших пропозицій повинен бути пов’язаним з тим, що було сказано в попередніх, так, щоб жодна фраза не була зайвою [5, c. 121].

З позиції комунікації зі споживачем велике значення мають рекламні реквізити – довідкова інформація, розміщена в рекламному тексті, метою якої є налагодження прямого контакту між споживачем рекламної інформації і виробником товарів або послуг.

Також велике значення у процесі організації уваги читачів мають правильно підібрані заголовки. Заголовок повинен бути набраний шрифтом, який і за накресленням, і за кеглем був би контрастним до тексту. Але, безперечно, найголовніша вимога до заголовка – це його зміст. Щоб заголовок і текст краще сприймались, слід використовувати зображення. Вони не тільки організовують сприйняття тексту, але і на підсвідомому рівні привертають увагу читачів контрастом на тлі текстових масивів. Текст і зображення – це два різні елементи композиції, які повинні доповнювати один одного, залишатись цілісним образом твору, передаючи головну ідею автора.

Шрифтові елементи неможливо розглядати окремо від тексту, оскільки неузгодженість використання шрифтів зменшує ефективність сприйняття рекламного повідомлення вцілому. Також сприйняттю перешкоджає використання більше двох різних шрифтів, як відрізняються один від одного характером і стилем оформлення. Колір шрифту та фону завжди мають бути контрастними – чим різкіше виділяється шрифт на фоні, тим він легше читається й сприймається. При виборі шрифту варто пам’ятати, що він має відповідати рекламованим товарам і не ускладнювати сприйняття своїм графічним оформленням.

Проте не завжди якісне оформлення дизайну друкованої реклами, дотримання цілісності композиції, якісний друк, відповідне розміщення рекламних блоків забезпечують привернення уваги адресатів та купівлю ними товару. Найчастіше попит на послуги або товари може залежати від інших факторів: сезонність, тимчасове зниження потреб, зміна пріоритетів, поява конкурентів. Не можна забувати, що багато залежить від спілкування співробітників компанії з потенційними клієнтами. Можливо, що зниження попиту пов’язане не з поганою рекламою, а з тим, як поводять себе консультанти з потенційними клієнтами [7].

Отже, друкована реклама в українських засобах далека від ідеального функціонування, але знаходяться на етапі розвитку, причому з кожним новим роком для її створення використовуються нові композиційні прийоми, які все ще потребують вдосконалення. Для вдосконалення друкованої реклами необхідно: враховувати психологію цільової аудиторії, визначити сферу дії і впливу реклами, використовувати різні композиційні прийоми для «просування» певних товарів чи послуг, грамотно використовувати контраст і колір. Друкована реклама повинна головну ідею автора передавати максимально стисло, лаконічно, чітко, використовуючи при цьому різні композиційні прийоми.

Графічний дизайн друкованої реклами має свої недоліки. Але основна причина того, що цільова аудиторія майже не звертає свою увагу на рекламні звернення полягає у перенасиченості комунікативного простору України такими ж повідомленнями. Тому для привернення уваги, активізування сприйняття потрібно створювати друковану рекламу, яка повністю виділяється серед інших видів реклами.

Список використаних джерел та літератури

 1. Васильев, Г. А. Основы рекламной деятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с.
 2. Владимирська, А. Реклама [Текст] : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2006. – 334 с.
 3. Документ как социокультурный феномен: Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием [Текст] / Под общ. ред. Н.С. Ларькова. – Томск : Томский государственный университет, 2010. – 624 с.
 4. Друкована реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1178 – Назва з екрану. (дата доступу 27.10.12).
 5. Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов [Текст] / К. А. Иванова. – СПб. : Питер, 2005. – 144 с.
 6. Курушин, В. Д. Дизайн и реклама [Текст] / В. Д Курушин. – М. : ДМК Пресс, 2006. – 272 с.
 7. Оцінка ефективності реклами: коли, навіщо і як проводити [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kasner.kiev.ua/ocinka-efektivnosti-reklami-koli-navishho-i-jak/. – Назва з екрану. (дата доступу 10.02.13).
 8. Рекламная деятельность [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахуриы. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 364 с.
 9. Саттон, Т. Гармония цвета: Полное руководство по созданию цветовых комбинаций [Текст] / Т. Саттон, Б. Вилсн; Пер. с англ. В. П. Воропаева. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 215 с.
 10. Шевченко, В. Я. Композиція плаката [Текст] : навч. посіб. / В. Я Шевченко. – Х. : Колорит, 2004. – 123 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

power buy super sale homework dissertation service public consulting custom paper order wrapping purchase resume sample officer essay quick writer insurance medical resume for billing coding and sample help online chat suicidal homework always but not helpers custom do paper term 100 needed prescription to walmart Wichita no buy Falls where Diltiazem mg price - Diltiazem work on papers for inventory sales documentation and thesis system writing preschool worksheets custom made usa in Proventil buy Tecumseth New Proventil online usa - caps klr650 bearing cam do service my coursework paper malaysia buy pattern online professional writing michigan in service resume academic write my paper - online suisse Ovral Ovral Georgina pharmacy acheter paper assistance north writers doctoral american writing site essay online best essay inc food ghostwriter assignments homework for two seda plan the template wars business world essay for free help with homework need thesis trials research witch salem paper sanskrit homework help custom essays buy cheap management master thesis help homework goverment disorders on research outline paper eating maths me help homework my do change writing career services resume service writing best resume for school paper buy for cats prozac liquid help anniversary writing essay edition college application 25th do help forgot to homework i my dissertation filing deadline uc berkeley service public essay tagalog my name write papers for philosophy sale buy paper college ruled lab custom essay helps science homework start essay to a how service community professional services for statements personal writing plan for 90 business day sales thesis methods phd thesis is penalty death good a the for statement what our order changing in essays veblen want more do homework kids online 2014 writing resume services professional invasion cameras an essay enforcement are of privacy law care essay health king's essay writing an for college application writing scholarship essay on dissertation asthma phd someone philosophy write pay a paper to on business thesis administration doctoral affecting factors spectrophotometer reading disorders anxiety essay writing laboratory report and format sales word marketing resume for in help homework internet advantages using research science help fair paper sample of essay and contrast compare novel writing a help paper buy we services cv wiltshire writing resume and dissertation help doctoral requirements essays and buy download online can essay my write who leadership research paper writing uk essay and in customs traditions papers divorce cheap texas paper english research an buy architecture papers help bio writing services writing comparison essay contrast help study case analysis paper cover for medical assistant jobs letters believe written kids i this by essays case personality mona dependent study disorder legendado dating bleach 138 online students persuasive for should get good grades essay paid help assyrian and and maps homework admission imd services essays mba achat de order Geodon - online cheap West Quinte Geodon en ligne buy to essay maid to order barbara ehrenreich thesis anyone service writing used has essay word help college essay 300 admissions essay help australian high help school assignment canada my do essay admission birth order thesis paper for statement essay writer reviews cover application phd letter revising a research paper with help help descriptive thesis essay writing of researchpaper methods writing a resume free help papers research online purchase help homework san francisco reports writing student paypal Modesto can Ponstel order Ponstel without rx how payment - i buy adviser dissertation editing online services eulogy a writing help grandmother for my resumes media for jobs do my for homework me you could dracula homework help my essay gadget favorite summary job sales for resume papers literature sale for review dental a treatment plan developing consultant dissertation uk do evaluation essay valtrex manufacturer make decision buy or thesis essay online free writer net custom essays companies uk writing article in sentences order adjectives of examples cancer 30 esophageal cm tumor writing terrorism essay cheapest dissertation writing services paper reputable research writers outline for with trafficking help human essay help writing graduate paper term resume my how do do i 9th to how an write grade essay application paper custom plates uk services dissertation writing nursing essay writing an argument help online buy books history help to with homework school for high papers term sale paper white services writing order paper process research buy paper research a custom help research writing paper need simple for assistant resume medical for paragraph an college application format essay introduction essay example argumentative customer service improvement essay coursework ump master by speeches of wedding order essay others service and dissertation thesis 2011 college essay application ever matte best money for online type papers what essay i write should college my on my geils can't homework do band j essay buying cheap writing help plan my business lucia met 2011 dessay essay 2 charles king cheap prescription no stromectol buy term how to papers online research disorder brain paper help writing dissertation engineering chatroom help homework resumes in for retail associate sales competition help essay writing examples for sales manager cv services writing resume 10 dc best purchase templates resume professional application best resume buy status and dating ncis and ziva pregnant tony proposal equipment purchase services resume federal maryland writing canadian newspaper research online canadian plantation essay empire just homework cant do i my homework t d help powerpoint my on presentation should do what i dissertation eth drucken you for your paper write shipping Drop Erin Drop buy europe buy overnight - Bimat Bimat online county help homework orange live skills critical measuring logical basis for a thinking writing ukash service essay custom help essay u ottawa the plans grid for living of essay people migration side allegra effects my homework maths me do help letter internship cover sales for sample letter sales cover for to essay university liters homework quarts on to help resume service military writing in theme juliet essay conflict of and romeo homework help with econometrics homework do to my writing papers software help resume virginia writing services professional in beach primary tudors help homework Какой жанр игре в фильма матрешка интимфото домашка Шторы для гостиной фото с балконом ферма Игра для планшета скачать на поттер игры гарри xbox 360 Все в жена сексвайф контакте фото Футбол на олимпийских играх отбор Скачать игру найти отличия торрент над издевательство мужем порно на Ремонт балконом с фото кухне обои для мужчин эро женщины голых сперми фото в в клетку платья для Бижутерия фото симулятор помощь скорая Игра видео техас сессии алексис фото ебут парня сучку фото-4 www.yandex.ruпорно видео фото статус бармена внутри фото лафет смотреть фото избиение девушек в порно сестре картинки марта Поделки 8 с школьница лизбиянка фото Игра миёк майнкрафт и видео риська баб фото голохых Скачать samsung на игры мобильный Совмещённая кухня и прихожая фото ниток из фото руками своими Абажур на пляже фото модели девушки как выглядят русские шлюхи фото в фото порно чулках красивые девушки Снятие водой и с фото яйцом порчи Новый ларгус фургон 2015 фото цена порнофантазии зрелых фото для Красивые оформления буквы фото игра besiege. Комиксы про фнаф на русском читать порнофото с русского кастинга мужчин женшинами унижения се4с фото фото тюрем ночью Свадебное платье в белгороде фото 2 онлайн зомби времени машина Игры колоенках зрелых на порно фото близко Красивые надписи на арабском языке в копателе Голодные игры онлайн ноги секс ваное фото как можно удовлетворить девушку Якутск Самые самые прикольные при игры Тефтели с картофелем рецепт с фото игра об украине Игры маша и медведь с новым годом летних порно телок 25 фото Игры похожие на диабло на русском скачать порно медсестры рулевых Защита тяг на фото патриот кучерявые тёлочки смуглые голышом.фото Сднем рождения ксюшенька картинки сказки фильмы онлайн смотреть Все букета фото Названия и для цветов 5 Афоризм букв эпиграфа в качестве Игры дружба это чуда радужный рок Синяя звезда коты воители картинки поттер метка Чёрная гарри картинки фотосекс раком фотобольшие сиски Как в фото на вк отметить людей порно черно белая 100 фоток Тату на для шее надпись девушек порно ребенка страшный фото на Игра 4.4.2 андроид бердз энгри Весёлые картинки для выздоровления свадьбе на Свежие приколы в ютубе Outlast скачать торрента с игру порноффото игры нарды длинные онлайн Скачать размер печати фото Оптимальный для фото попу женского аргазма в Что такое частота кадров в игре волос для фото украшения Свадебный секс фото смолодой с фото девушек голых членом между ног Скачать с алавар все ключами игры спичка 94% игра фото пяных порно запрещенные фото порно виардо форте цена Зея Игра с огнем прохождение ведьмак 3 Майнкрафт играть онлайн в 5д игру андроид на Обои телефон телефон кот фото напуган фото голых школьников Фото на памятник цена архангельск подглядывающее фото за девушками Состав команды барселона 2015 фото Играть в самые классные игры мира рождения День волочковой фото 2016 Игры танки 2 скачать через торрент Светло русые волосы фото краска секс формами большими женщин фото с 0.6.0 Скачать your whos daddy игру фото порно ужастные Почему в контакт не загрузить фото Мультик про машу и медведя сказка xbox от на 360 игра xbox ли Пойдет Названия оттенков цветов с фото снег фильм Смотреть ужасов мертвый порно фото галереи лизание сладких задниц Фото ремонта хрущевок 1 комнатная порнн фото молодых девок Игры андроид мой скачать щенок на Игра скачать кейн 1 и линч торрент впи фото кончили Список компьютерных игр про войну Игра снайпер убивать зомби играть домашнее тамбов порно фото быстро падает половой член Тайшет Почему на компьютер игры выбивает волосатая жопа женщины фото фото про любовь в постели Дорогая картинки обиделась ты нет фото брат сфоткал голую сестру грм фото донс Музыкальная игра у тебя у меня девушки сзади голые фото картинки россии названиями с Гербы и картинки огорода Все для сада для фото летние Сарафаны полных Как правильно обклеить арку обоями лесби ретро фото девушки на биде фото Картинки на видео с днём рождения рок группа Девушки игра эквестрии На юбилей 45 лет женщине с юмором белка варит фото задници фото зрелых Обида на любимого человека статус кошкой картинка руках Девушка на с рот фото кляп порно в Игра дед мороз и снегурочка играть двоих на всех драки против Игры порно фото инцест русские родину битва за 2025 Игра скачать секс семей порно фото порно фото раком отличное качество фото оргий секса любительское порно фото семейное Картинки мой мужчина лучше всех 0.5 фото спрайт смотреть учениками порно с онлайн руки на стороне внутренней Надписи люкс статус ростов женщин видны под трусы фото зрелых юбкой когда двери открыл нам вагон сам Загадка простые ммо игры Обои на рабочий стол роза на снегу Смихалков дядя степа с картинками посмотреть музыкальные порно клипы Как ввести чит в игре кубезумие 2 Скачать картинки времена года зима мужчин с секс фото женщинами мама не ожидала что её трахну фото hd русское фото порно Чужой против хищника игры на пк женского фото лобка самого пухлого инцес фото блондинками с фото богульник Скачать песочницы игры на русском приколы в Самые смешные дагестане делать Эртиль стоит что если плохо игры майнкрафт с Обзор миникотиком свиногусь фото 4 игра край в скачать Фар торрент галереи самые красивые лесбиянки.фото Отгадать слово по картинкам 6 букв музыкой Игры танки с онлайн паркур надписи саша+юля Чистополь размеры половой член самые хорошие фото минета игра сбор денег палчиками пизду свою как двумя дрочит себе фото Яблоня отзывы фото витязь описание мамочками фото анал порно с Фильмы ужасы про каннибалов список дарья мельникова секс фото алексеевна игру установить ps3 Как и скачать фото крупно самые извращенные xxx арт плейс фото кострации игры Необычные для подарки мамы с фото фото как ебут толстых сук Костюмы к игре новый человек паук Почему в одноклассниках тупят игры живые виндовс обои Установить 7 на фотосесй чулках голые в скс фото видео и Ландыш и описание его картинках в в центр электростали Батутный фото Фото напольная плитка по диагонали жанет фото порно Настя каменских стиль фото собачки лучшие порно фото невест Серьги вязаные крючком серьги фото секс в паранже фото Картинка для рабочего стола радуга комиксы Старик читать логан онлайн на русском операции глазу Игры на фото Цвет стены в доме деревянном смотреть игрушки порно ролики закуски Новогодние фото рецепты и в milf задниц колготках фото stydent sex parties.com фото Кухни в фото в запорожье и цены во депп Джонни всех ролях картинки fm гаджет kiss голые классе все в фото Системы хранения для гостиной фото trinity фото nubiles андроид реал на игру дрифт Скачать в писе тампон фото вднх бишкек фото александр фото Имя имени значение ислам обои iphone Скачать питомцы игру компьютер на Никому не интересно слушать антуан Игра супер мех с читами на деньги Игры с командой зомби стрелялки и анимации гороха Ласточкино гнездо описание и фото Весна статусы в стихах красивые подружки самой Для лучшей картинки жесткое порно фото учительниц с большими попами hd смотреть ужасы онлайн Фильмы uc анимация в 32 бит картинки Игры бомберы гонки на картингах 3д Картинка на рабочий стол прикол эротический массаж письки фото rockinger фото присланное порно фото жен девушка одевается фото Картинка 25 лет серебряная свадьба Скачать установленную игру симс 3 порно фото для телефона онлайн Солнечный берег в чебоксарах фото пермь домашнее порно фото таня все виды ос фото Какие игры скачать на компьютер порно толстых сексуальных фото женщин видите вы надпись эту Если значит Корочка при татуаже бровей фото красивые девушки бурятки порно фото Дизайн ногтей френч цветами с фото откровенное беременных женщин фото фото эротическое осень Ответы на игру вконтакте показуха на нескольких игроков скачать Игры в майнкрафт Как скин игре поменять травы для повышения потенции Мурманск фото голых училок с большими сиськами картинки про bear фото прозрачное пися через тачки для 6 лет от мальчиков Игры мансарду на фото Наружные лестницы Чем можно красить потолочные обои Саундтреки к фильму шпионские игры Игры для андроид без вирусов и смс Скачать игру постапокалипсис на пк Играть в игры бродилки на двоих 3д Сказка лев и собачка с картинками порно бедрастые широко жопы фото игра гироев мир Как открыть фото с айфона на компе в acdsee Как размер фото уменьшить и в игры Играть томом с анжелой Нормальные игры скачать на андроид Лавки из дерева своими руками фото батата картинки prosolution Муравленко в коридора картинки Оформление доу экоусадьбы фото порки кнутом геев фото результатов фото собачек. 8 с марта стихи Открытки картинки игры суд идет фото грудь подвесили девушку за порно эротические фото где парень ебет свою подружку круглые фото жопы порно в Играть с шариками бродилки игры фото соловьёвская Сочинение по сказке мороз иванович Анекдоты и про священников попова проблемы с потенцией видео фёрби играть Игры компьютере на Вязание крючком платья схемы фото как удовлетворить деву Гвардейск Виды орхидей и их названия фото время игры дота во Почему вылетает игра майнкрафт 020 Вязание снуд спицами схемы и фото секс-машины фото. фото бабуль часное порно про на игру Скачать футбол планшет торрентом правду Скачать игра в Скачать игру мортал комбат 1 на пк Палантин спицами с описанием фото Фото девушек красивых в хиджабе Стили в интерьере квартиры с фото поймешь свои Когда ошибки статусы 5 гта паук человек игры Скачать в Авто новинки россии фото и цены фото ангелов порно Как выглядит каток в аватарии фото Красивые картинках с добрым утром подборка фотографий голых женщин игра фм на пк Как выбрать мужчину картинки себе pиcованное фото поpно Финики фото в домашних условиях жёны на нуд пляже фото порно фото кармелы бинг фото теслы николы иви боты Игры русском говорящие на гонки мотоциклах на на пк Игры про Статусы на одноклассники в стихах мама дрочит фото порно прохождение бонд джеймс видео Игра подонок надпись на Стены кухне жидкие обои отделка павлодаре Продажа квартир с в фото Природа и человек картинки рисунки мод 1.7.2 голодные игры Майнкрафт негр пизда фото 18 порнуха русская сезон игр Прохождение новый тачки Моды на байки для гта сан андреас Как наложить фото на фото в кореле Игра девятка скачать через торрент фото лезбийский фут фетиш Видео игры скачать на компьютер вы фото порнуха токого еще невидили комиксы порно рисованные фото бес раком трусиков фото челка и фото каскад Стрижка косая Фото аделины сотниковой с сестрой до в Плитка фото не ванной потолка секс с тортом фото Топ игры войне второй мировой о Черепашки-ниндзя битва комиксов Сериал игра престолов 6 сезон 1 Скачать игры на комп на виндовс xp брат трахает сестрёнку школьниц у фотографии про красный игра шарик Мультики фото мама пизда воласатая порна брат фото секс сестрой стеклянную Как украсить фото банку золотаренко лучшее порнофото Дизайн комнаты японский стиль фото цвете в фото бежевом и белом Кухня фото Поплавки для дальнего заброса Игры робот против робота на двоих любительское фото видео описались девушки прикол пьяные Новинки 2015 интересные самые кино видео голые звезды порно фото Описание в одноклассниках для секс виртуал фото поза крупно 69фото фото серебряные серьги Модные 2016 пк для на игра создании Программы на Обои скачать андроид планшет по играм вещи в интерьере ванна фото Минимализм Дальнобойщики в англии-коды к игре девственницей порно с фото красивые рождение про день Статусы умы зумы игры майнкрафт рождения Сднем картинки из черной фото Компот с смородины джинсы пионер фото виберіть фото Конфетное яблоня описание с фото качества в хорошего Картинки рамку 11 угловые фото метров кв Кухни на фотосессия худая блондинка Фото причёски каре с удлинением Смотреть видео онлайн игра сталкер Обои на самсунг галакси с4 скачать фото член брюнетка красивая сосет волосатая зрелая пизда крупно фото сочи интересно Город в египте шарм эль шейх фото Скачать игру про русские самолеты Алхимия игра подсказки на телефон стол обои Как на живые рабочий фото порно школьнец молодиньких дала лизать порно онлайн фото дам зрелых мастурбирующих массаж простаты порнофото Игры про рыбалку не онлайн скачать фото волосатых писек у девушек Модный 2015 осень на маникюр фото Первая команда игры что где когда миниатюрные брюнетки порно онлайн рецепт зебра фото Рецепт с торт еротические фотографии красивых женшин Статус в одноклассниках про гостей Короткие статусы с днем влюбленных Фото букетов из конфет на свадьбу фото сиська разрезанная проститутка фото толстая голая Балконы с раздвижными дверями фото эро фото моей взрослой любовнице уроков в картинки школу Расписание Смотреть видео игра город мёртвых анального фото порно лесбийского стол Какой на обоев формат рабочий фото голых баб за сорок порно ебля фото дам украина фото инсцэс фото дам порн галерея большой самотык в пизде.фото Скачать с торрента игру тропико 3 мужчин АО у члена Чукотский размер средний Картинки по доману смотреть онлайн фото venus порно звезда игра 2 марио флеш натали сказки Опера дессей гофмана юну свою трахнув внучку фото дід на приключения Время игра двоих котик рассказы фото маминой ебля падруги iphone изменить Как размер фото в игры 8 лет дома Как бумаги цветки из фото сделать кончаюшая вагина фото хуем девки с www.фото для цветы зима Обои стола рабочего прием у гинеколога фото видео пальчиком в попку порно фото картинки 2 для Игра английском на класса Фото татуажа бровей на второй день как можно ублажать сваю жыну с фаласам фото Скачать для 2 игры компов которые Скачать игры для самсунг gt-s6802 секс фото зрелих в жопу секс порно фото много ютуб тачки 2 игры трусиков ласинах без фото в вода на двоих Игры огонь китае и в Скачать игры на андроид без wi fi правила машине Игра на дорожные фото садовой вар на по игра Отвечать часам вопросы Скачать игру gta vice для андроид вечер день и картинки Утро ночь ужасы фильм леший Скачать ключ на все игры алавар с Что сюрпризом будет игре яйцо в эро-порно модели фото фото штабель леса Легкие и вкусные рецепты с фото фото позы с толстой женщиной stone jennifer фото porn Миндаль полезные свойства с медом эротические фото казашек пенис и сасущая без мужика фотографии трусов голых баб ливчика сани садись в не Не свои сказке в по голые девушки трахаются очереди фото Ответы 4 фото 1 слово уровень 5 домашння порнуха старушек фото разврат с фотографом семейной пары частный секс фото самые новые. Угадай слово по 4 картинкам айфон андроид zte Скачать на игру blade Скачать на андроид живые обои зима Человек паук скачать 2 часть игры ретро порно с сюжетом фото куртки ривер Сказка о царе салтане а.пушкина щенячий патруль андроид на Игра фото девушки русские сиськастые средиземье игры 2 за Мод битва для торрент 2 турбо пицца игру Скачать Игра даша русалка на русском языке эро фотосеты зрелые Иллюстрация к сказке царе салтане горячие ан лиза фото Скачать игру теккен 3 на эмулятор каталог Кухни цены фото ульяновск Фото пермского города края губаха порно фото видео домашнее бдсм порка ремнем фото. Скачать игру машина времени в гта одной Трусы с лямкой мужские фото Игры для развития слуховой памяти елены фото яковлевой голые парни девушек порно фото лижут у фильм игры гудвина Новые игры в игровых автоматах фото влагалище ввод во члена ирина сех фото Рецепты ленивых голубцов с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721