Графічний дизайн друкованої реклами в українських ЗМІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто побудову графічного дизайну в друкованих виданнях. Розкрито основні проблеми використання графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ.

In the article is considered the construction of graphic design in the printed editions. The basic problems of the use of graphic design of the printed advertisement are exposed in Ukrainian MASS-MEDIA.

Зараз в українських ЗМІ активно використовується друкована реклама для просування товарів та послуг. Дуже часто її графічне оформлення не привертає увагу цільової аудиторії, що знижує ймовірність досягнення поставленої мети. Для візуального виокремлення продукції або компанії із загального потоку інформації потрібно звернути особливу увагу на візуальне оформлення рекламного повідомлення. Тому вдосконалення графічного дизайну друкованої реклами для виокремлення цільової аудиторії є одним із пріоритетних напрямів.

Проблеми функціонування графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ досліджено в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, Г. Васильєв проаналізував особливості створення друкованої реклами, А. Назайкін визначив специфіку побудови рекламних звернень в пресі. В. Курушин приділяв велику увагу проектуванню та створенню візуальних повідомлень, а також визначив основні засоби побудови графічного дизайну у ЗМІ, В. Шевченко дослідив композицію та архітектоніку друкованого видання.

Метою дослідження є визначення проблем функціонування друкованої реклами в українських ЗМІ.

Для реалізації мети було поставлено такі дослідницькі завдання:

 • визначити зміст та сутність понять «графічний дизайн» та «друкована реклама»;
 • визначити основні проблеми використання графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ.
 • надати рекомендації щодо вдосконалення графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ.

Друкована реклама – це спеціальна інформація про об’єкт (товар, послугу, фірму, юридичну чи фізичну особу), яка поширюється на поліграфічно-продукційних носіях з комерційною або некомерційною метою. Специфіка друкованої реклами полягає у сутності можливостей поліграфії і поліграфічної продукції, що дає змогу створювати велике розмаїття відображення об’єкта, просування в різних художніх формах [4].

Друкована реклама направлена, в першу чергу, на зорове сприйняття цільовою аудиторією інформаційного повідомлення, що містить риторичний вміст (метафору). Тому зразки реклами друкованого типу володіють надзвичайно високою проникною здатністю. Зоровий канал сприйняття інформації є досить чутливим до подразників відповідного типу.

Всю гаму друкованих образотворчих рекламних матеріалів можна підрозділити на дві основні групи: рекламно-каталогові видання, які рекламують конкретні види товарів, продукції або послуг (каталог, проспект, буклет, афіша, плакат, листівка, бродсайт, флайєр, прес-реліз, телефонні довідники); рекламно-подарункові видання, що представляють собою настінні, перекидні та бізнес-календарі, кишенькові календарі-візитки, вітальні листівки, подарункові пакети та іншу друковану продукцію з логотипом, слоганом, реквізитами [1, с. 51]. Друковані рекламні матеріали широко використовуються під час ділових зустрічей і комерційних переговорів, поширюються на різних ярмарках і виставках. Рекламно-подарункові видання поширюються як під час особистих ділових контактів, так і розсиланням поштою з вкладенням вітальних листівок і візитних карток [8, с. 117]. Також друковану рекламу поділяють на: модульну, реклама, багатосторінкову, зональну реклама, вкладену, клубну і рекламу в додатках.

За характером і поєднанням образотворчих засобів, що використовуються в друкованій рекламі, вона підрозділяється на текстову – якщо в ній переважає шрифт, образотворчу – якщо головним елементом є зображення, і комплексну – якщо вона рівнозначно містить два зазначених компонента. Переважання тексту в рекламі робить її більш інформативною, а використання образотворчих елементів – наочною [6, c. 114].

Кожен із цих різновидів друкованої реклами має свої специфічні характеристики, від сукупності яких залежать особливості подачі інформації. Аби досягнути максимального рівня ефективності та не бути непоміченою, друкована реклама використовує власну систему психологічного впливу. Слід наголосити на тому, що від друкованої реклами потрібно відрізняти рекламу в пресі з такими її різновидами, як газетна, журнальна й довідкова. В обох випадках використовується поліграфічний шлях створення, але абсолютно різними є особливості способів подання інформації [1, 50].

Друкована реклама синтетична за своєю природою і використовує все різноманіття мови графічного дизайну. Графічний дизайн є специфічною областю художньо-проектної діяльності, яка спрямована на створення візуальних повідомлень, що поширюються за допомогою засобів масової комунікації.

Засобами графічного дизайну створюються візуальні повідомлення різної складності і призначення – від короткого оголошення до багатосторінкового друкованого видання. Для цього використовуються традиційні засоби друку, комп’ютерна техніка і інші сучасні електронні засоби відображення інформації. При підготовці інформаційних повідомлень за допомогою методів графічного дизайну використовують графічні образи. На їх основі виробляються уявлення про який-небудь об’єкт, явище або процес реального світу. Графічні образи, скомпоновані в єдине ціле, підштовхують глядача до тих висновків, які потрібні творцеві інформаційного повідомлення [6, 11].

Важливим засобом гармонізації елементів графічного дизайну є композиція рекламного видання, яка завжди була та залишається однією з основних практичних та теоретичних проблем. Композиція – поняття, яке фокусує у собі багато аспектів образотворчого процесу. Вона лежить в основі побудови художнього образу, живить і наповнює творчі ідеї, визначає методичні принципи роботи [10, c. 66]. У графічному дизайні під композицією розуміють такий творчий процес, мета якого – забезпечити цілісність, взаємозв’язок і гармонійне поєднання всіх елементів рекламного повідомлення [6, c. 116].

Розглядаючи композицію друкованої реклами через призму досягнення цілісності твору, необхідно поділити загальний процес на окремі складові. Виділяють такі основні етапи створення друкованого видання: підготовчий (виникає, розвивається і складається задум оформлення), етап виконання та редагування оригіналів оформлення (формується зміст та графічні характеристики зовнішнього та внутрішнього оформлення), композиційно-технічний етап (набір та верстка, підготовка зверстаного матеріалу для поліграфічного етапу, остаточне розміщення текстових та зображальних матеріалів).

Віддаючи належну увагу пошуку ідеї друкованої реклами і композиційним шляхам її втілення, не слід нехтувати такими важливими засобами створення дієвого образу, як зображення і текст, основним завданням яких є передача повідомлення цільовій аудиторії.

Зображення – це візуальний образ, який міститься в друкованій рекламі. Він прямо, образно, символічно, асоціативно чи емоційно вказує на певний об’єкт, подію, поняття. Зображення в багатьох випадках значно підсилює вплив реклами, у деяких випадках – цілком або частково заміняє текст [2, с. 261].

У широкому розумінні сучасний рекламний текст виконує найважливішу комунікативну функцію. З функціональної точки зору текст якнайповніше поєднує в собі реалізацію двох функцій впливу. По-перше, це функція впливу мови, що реалізовується за допомогою усього арсеналу лінгвістичних засобів виразності. По-друге, функція масової комунікації, що реалізовується із застосуванням особливих media-технологій, характерних для того або іншого засобу масової інформації [3, c. 182].

Немає єдиних правил написання тексту друкованої реклами. Це творчий процес й тому для розкриття змісту повідомлення використовуються найбільш доцільні прийоми, які забезпечують сприйняття інформації глядачем.

На рівні ж побудови художньої форми слід розглядати співвідношення не тільки тексту і зображення, а всіх елементів графічного дизайну друкованої реклами, на що в сучасних друкованих ЗМІ не звертається належна увага.

Друкована реклама в Україні не є ефективною, що є наслідком недостатньої взаємопов’язаності композиційних елементів рекламного повідомлення. При створенні реклами не враховуються інтереси та вподобання цільової аудиторії. Ефективність будь якої реклами залежить в першу чергу від зацікавлення та розуміння адресатами її дизайну, головної ідеї і стилістичного оформлення. Крім того, цільова аудиторія часто не звертає свою увагу на газетну рекламу також через наявність великої кількості схожих повідомлень інших фірм.

Найбільше увагу читачів друкованих видань привертає великий розмір рекламних блоків і влучний заголовок реклами. Також велике значення у сприйнятті інформації відіграє колір елементів графічного дизайну. Читачі газет переважно вибирають образотворчі (головним елементом є зображення) і комплексні (текст і зображення рівнозначні) рекламні звернення. Практично на текстову рекламу (головним елементом є шрифт) увага не звертається. Це свідчить про те, що найбільше на сприйняття друкованої реклами цільовою аудиторією впливає зображення, хоча не менш важливим є заголовок. Ці елементи композиції забезпечують цілісне сприйняття інформації та її відтворення у свідомості адресатів.

Основним недоліками реклами у газетах є погана якість друку та її непрофесійне оформлення. Крім того, негативно впливає на сприйняття рекламних звернень невдале розміщення реклами, дрібний шрифт тексту, невідповідність зображень змісту тексту, замалі розміри рекламних блоків, недостатня взаємопов’язаність композиційних елементів рекламного повідомлення та неякісне стилістичне оформлення.

Привертати увагу і викликати зацікавленість у глядача – перша і найважливіша функція друкованої реклами Тому потрібно враховувати психологію цільової аудиторії, більш детально вивчити її потреби, вподобання. Чим більш професійний рівень технічного і естетичного виконання рекламних звернень, тим сильніша їхня дія на споживача інформації. Друкована реклама має володіти такими основними естетичними якостями, як виразність, оригінальність, гармонійність, єдність форми, змісту і стилю.

Виразністю називають здатність друкованої реклами наочно відображати зміст інформації, що публікується. Одна з особливостей реклами полягає в тому, що в ній зміст поєднується з декоративним оформленням.

Оригінальність – це своєрідність, індивідуальність наочно відображуваних елементів форми і відношень між ними. Завдяки такому своєрідності можна відрізнити одну рекламу від іншої. Новизна змісту реклами припускає новизну її форми. Однак оригінальність реклами не виключає, а, навпаки, передбачає збереження певних традиційних ознак, наприклад, національних, галузевих, фірмових.

Гармонійність передбачає не тільки взаємозв’язок між окремими елементами друкованої реклами, але й органічну узгодженість між ними і друкованим виданням в цілому.

Єдність форми, змісту і стилю робить рекламу естетично привабливою і покращує її сприйняття. Всі ці три складові (форма, зміст, стиль) повинні бути органічно взаємопов’язані, інакше буде порушена цілісність друкованої реклами.

В умовах наростаючого рекламно-інформаційного потоку друкована реклама повинна перетворювати інформацію на візуальний сигнал, тим самим прискорюючи розуміння і запам’ятовування цієї інформації. Проте, аби такий подразник став причиною бажаного для рекламодавця результату, слід дотримуватися єдиної концепції максимальної узгодженості під час розробки дизайну, підборі інформаційного та наочного матеріалу, виготовленні рекламного слайду [1, с. 50].

Працюючи над художнім образом, дизайнери, художні та технічні редактори повинні оцінювати можливості конструювання такої форми рекламного повідомлення, щоб споживач міг швидко отримати необхідну інформацію, без труднощів відшукати потрібне. Тому, при побудові та оформленні друкованої реклами потрібно керуватися композиційними законами:

 • бути цілісною, впорядкованою, не містити таких елементів або частин, які суперечили б її функціональному призначенню;
 • система її побудови повинна ґрунтуватися на взаємопов’язаності головних і другорядних елементів;
 • реклама повинна бути узгоджена з розміром сторінки, форматом і стилем оформлення друкованого видання [6, с. 116].

Також з великою увагою для підвищення ефективності друкованої реклами потрібно відноситися до її кольору. Колір в композиції акцентує в тій або іншій мірі найбільш істотну сторону теми, головну її ідею. Це сильний композиційний засіб, яким потрібно користуватись уміло. Колір має бути природним, ненав’язливим, відповідати загальній композиції твору. У наші дні актуальне зіставлення контрастних кольорів, що створює враження насиченості і складності.

Для вдосконалення рекламних звернень не слід нехтувати таким важливим елементом композиції як текст, основне завдання якого полягає в передачі інформації. Текст має бути коротким, виражений простими зрозумілими для цільової аудиторії словами, а також спонукати до певної дії. Він повинен містити достатньо інформації про певний товар або послугу. Кожна фраза у тексті має нести нову інформацію. У рекламному тексті зміст усіх подальших пропозицій повинен бути пов’язаним з тим, що було сказано в попередніх, так, щоб жодна фраза не була зайвою [5, c. 121].

З позиції комунікації зі споживачем велике значення мають рекламні реквізити – довідкова інформація, розміщена в рекламному тексті, метою якої є налагодження прямого контакту між споживачем рекламної інформації і виробником товарів або послуг.

Також велике значення у процесі організації уваги читачів мають правильно підібрані заголовки. Заголовок повинен бути набраний шрифтом, який і за накресленням, і за кеглем був би контрастним до тексту. Але, безперечно, найголовніша вимога до заголовка – це його зміст. Щоб заголовок і текст краще сприймались, слід використовувати зображення. Вони не тільки організовують сприйняття тексту, але і на підсвідомому рівні привертають увагу читачів контрастом на тлі текстових масивів. Текст і зображення – це два різні елементи композиції, які повинні доповнювати один одного, залишатись цілісним образом твору, передаючи головну ідею автора.

Шрифтові елементи неможливо розглядати окремо від тексту, оскільки неузгодженість використання шрифтів зменшує ефективність сприйняття рекламного повідомлення вцілому. Також сприйняттю перешкоджає використання більше двох різних шрифтів, як відрізняються один від одного характером і стилем оформлення. Колір шрифту та фону завжди мають бути контрастними – чим різкіше виділяється шрифт на фоні, тим він легше читається й сприймається. При виборі шрифту варто пам’ятати, що він має відповідати рекламованим товарам і не ускладнювати сприйняття своїм графічним оформленням.

Проте не завжди якісне оформлення дизайну друкованої реклами, дотримання цілісності композиції, якісний друк, відповідне розміщення рекламних блоків забезпечують привернення уваги адресатів та купівлю ними товару. Найчастіше попит на послуги або товари може залежати від інших факторів: сезонність, тимчасове зниження потреб, зміна пріоритетів, поява конкурентів. Не можна забувати, що багато залежить від спілкування співробітників компанії з потенційними клієнтами. Можливо, що зниження попиту пов’язане не з поганою рекламою, а з тим, як поводять себе консультанти з потенційними клієнтами [7].

Отже, друкована реклама в українських засобах далека від ідеального функціонування, але знаходяться на етапі розвитку, причому з кожним новим роком для її створення використовуються нові композиційні прийоми, які все ще потребують вдосконалення. Для вдосконалення друкованої реклами необхідно: враховувати психологію цільової аудиторії, визначити сферу дії і впливу реклами, використовувати різні композиційні прийоми для «просування» певних товарів чи послуг, грамотно використовувати контраст і колір. Друкована реклама повинна головну ідею автора передавати максимально стисло, лаконічно, чітко, використовуючи при цьому різні композиційні прийоми.

Графічний дизайн друкованої реклами має свої недоліки. Але основна причина того, що цільова аудиторія майже не звертає свою увагу на рекламні звернення полягає у перенасиченості комунікативного простору України такими ж повідомленнями. Тому для привернення уваги, активізування сприйняття потрібно створювати друковану рекламу, яка повністю виділяється серед інших видів реклами.

Список використаних джерел та літератури

 1. Васильев, Г. А. Основы рекламной деятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с.
 2. Владимирська, А. Реклама [Текст] : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2006. – 334 с.
 3. Документ как социокультурный феномен: Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием [Текст] / Под общ. ред. Н.С. Ларькова. – Томск : Томский государственный университет, 2010. – 624 с.
 4. Друкована реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1178 – Назва з екрану. (дата доступу 27.10.12).
 5. Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов [Текст] / К. А. Иванова. – СПб. : Питер, 2005. – 144 с.
 6. Курушин, В. Д. Дизайн и реклама [Текст] / В. Д Курушин. – М. : ДМК Пресс, 2006. – 272 с.
 7. Оцінка ефективності реклами: коли, навіщо і як проводити [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kasner.kiev.ua/ocinka-efektivnosti-reklami-koli-navishho-i-jak/. – Назва з екрану. (дата доступу 10.02.13).
 8. Рекламная деятельность [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахуриы. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 364 с.
 9. Саттон, Т. Гармония цвета: Полное руководство по созданию цветовых комбинаций [Текст] / Т. Саттон, Б. Вилсн; Пер. с англ. В. П. Воропаева. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 215 с.
 10. Шевченко, В. Я. Композиція плаката [Текст] : навч. посіб. / В. Я Шевченко. – Х. : Колорит, 2004. – 123 с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help write order wedding and speeches content alzheimer's research papers i do college for my write essay how pratt admission essay with help homework social studies statement personal for best medical school dissertation writing companies best essay custom good your publish admissions essay front letter office for cover position manager services dissertation writing nursing topics medical students interesting for research your build for school how to medical resume boston executive writing service resume plan dissertation comparative best site writing with personal help statements dentistry without vigrx gold mg rx 50 service uk writing best dissertation history autism disorder essay on spectrum custom writing plagiarism custom paper a get written term buy online dissertation a lesen thesis for menopause safely buy online glucotrol havenwood dating heather upright dc resume writing services general for english tips writing cover professional letter essays a thesis media statement for influence write dissertation from how an to article a students essay helper research paper i someone to write want my dating services matchmaker writing cheap assignment services uk introduction dissertation in help free homework online for kids short helping essay others mediocre student of teacher for letter recommendation essay buy economics geometry homework help heath help hrm dissertation and proposal cactus good for diabetes paper order watermark custom csr research essay plan business for who a can me do buy you can essays buy business a planning financial writing dissertation statement best problem disorder autism spectrum informative speech lachenal concertinas dating english contrast buy compare and essay phd customized writing proposal good narrative to how a essay write helpful being homework and marketing resume for templates sales mentorship prep essay for Desyrel buy online hyun soo kim ford 2012 dating essay writer free program Cialis name generic dating higgy zsaru hisz neki online help tutor homework vista masth help homework service custom writing paper and romeo juliet essay essay service writing who college offers mechanical for curriculum engineer vitae resume technologist for medical laboratory essay classification classmates homework performing arts help economics proposal research dissertation aspirations personal essays and essay games computer video editing cheap dissertation name to in how write my language korean i my now be homework busy i do nsaids augmentin alert fda and dating russian angeles in los women homework helps spelling help world homework geography online homework columbus help library homework 911 help benjamin essays written by franklin gre test papers online writing phd paper professional writing letter services queens resume writing services professional online dissertation doctoral help papers china research online service thesis editing history homework help high school help primary tudors homework college computer software write custom paper homework help pirate in assignment diploma help childrens services eating study questions disorder case write my online free story own management help financial homework 5 application essay college paragraphs pay smart writers essay dissertation programs doctoral only micardis online prescription without buying for someone pay essay an to write online college writing help students for coursework can english do my dating crosstrek review subaru xv uk resume writing ga professional services online viagra sublingual percription 400 no mg itemupdating newvalues room empty detailsview methods dissertation qualitative Parlodel buy assignment teach help texas i informative speech on bipolar disorder pima help library county public homework grade help math 1st homework my you will homework do sales associate objectives resume for online buy articles paper company research writing writing help essay with best to books non hospitals of operations profit for college help homework english phd networks computer thesis dissertation services writing doctoral yelp do dont i my why homework fdating totm plasticizer card mircette online buy credit cheap brand name robaxin exponents help homework write my if contact cover to who no theres name do i letter unit 5 biology help essay synoptic pay research my write to paper of direct importance a essay the on following order of to you how write letter to a ask recommendation someone resume service dallas writing professional pressure blood honey services custom essay writing cheap social dissertation work help 25th application writing anniversary edition essay college service essay art help history ap working help homework not chegg paypal with buy online cardarone creative sites for writing writers business and sell cars buy plan resume custom writing guide practice english online papers gcse personality paper research disorder multiple generic cheap gel cleocin buy recept zonder bestellen lexapro essay writers famous american arts language homework helper lit essay ap help australian essay service writing writing services sydney business order asda online resume expectations essay help paragraph spatial example order buy zamorano dissertation a doctoral scrabble datings paper term results custom resume writing services florida jacksonville writing professional resume services zwaneven writing best xbox dissertation uk service examples statements for personal medical school of applications free online resume service writing homework jiskha biology help for medical scheduler letter cover premium services writing dissertation services online consulting can buy where i college essay a paperwork with help childminders for buy on application diversity college essays sustiva insurance without cost theses and online canadian dissertations i person what in write book my should essay argumentative service helpers smith h w homework paper disorder psychological topics research titles witch salem good essay trials for Rumalaya online Fort buy paper writing dltk for huckleberry help finn essay editing service proofreading college npr admissions writing essays college essay service review application insp help homework maths ks2 wordpress thesis buy theme thesis phd a of length canadian shape dating sphere write letter 93a how an to application introduction my write how to thesis sarah david michelle boreanaz dating gellar place where best the essay to a custom buy is help essay with papers latin help homework for order research of pages paper hours essay in write my 24 uk buy essay cheap essay on euthanasia services resume professional government writing samples medical for application essay school to hiring manager resume recruiter send professional paper writing college euthanasia argumentative essay doctoral help vs dissertation dissertation services writing tucson resume song writing service edexcel snab mark scheme coursework paypal acquisto microzide supplement essay villanova australia in acquistare flagyl salon bad profiles dating online submission thesis electronic ubc homework with help science my write cheap paper term on writing dissertation a word order on dominos online resume sales examples for cover letter manager helps why homework students kids with after dating 40 for me free my write thesis application help resume college term criminology paper for custom best order mail without buy aldactone prescription essay time use wisely your homework help life science for sales format executive cv dead 3 season dating walking webisodes online papers help writing research a writing expository essay help help statement thesis mechanical model freshers engineer resume for you essay why me should hire service writing essay cheating get too money do paid footballers essay much in america fast purdue essay obesity format owl paper food research birth certificate online order resume disorder bipolar essay contest buy papers online thesis culture essay american help writing service resume heights pacific pills buy benadryl manager sales resume divisional educators writing for services best quotes resume for to who paper i me pay can write a buy reviews weed online me report a memo 9013 help write college buy goebbels thesis phd genetic essay disorder resume writing kinkos services papers cheap get radiometric accuracy stratigraphy and dating translation help homework hiring proofreaders online help uft teacher homework help marketing international homework 10 resume writing services best calgary do my calc homework reviews pros essay help lopresor acquisto essay outsiders help the contest eating disorder essay literature my write review algerbra pre help homework thesis achieve phd help need science homework swot analysis buy best disability help homework learning essay music of beauty writing service best homework the furadantin buy generic online 1mg super prescription tadarise no tayo wedding dating ang instrumental nasaan some help need hvac homework with disorder obsessive study example compulsive case manuscript services editing scientific a for writing proposal purchase help my homework i art with need writing dissertation your help 4 writing college admissions essay contents dissertation order buy your essays service management essay cost accountant resume kochankowie dating mojej online mamy need dissertation i homelessness writier an dissertation uk the help in dissertation of tourism in geography dating country ukraine singles service book writing writing help paper history thesis disorder personality statement borderline my math me do homework help online paper christmas wrapping thesis papers master writing proposal with help writing dissertation law karachi essay in situation order and disorder post thesis traumatic stress statement help assignment in finance about order peace short and speech of ufc of results dating forty days my write introduction writtings custom com service writing cheap college paper dating farrah and dissertation between mini difference dissertation plan jersey automobile new please do buy i where papers research help my paper writing hour avodart online 36 worker for resume sample health mental term paper buy custom a it like japanese what dating guy a paper sit best custom research 150mg aquanorm buy tetracycline to prescription without where buy online cheap robaxin for engineer template mechanical resume online writer boston essay essays services entrance college new cv us york writing service do that homework my a can website service custom high writing quality essay sofia institute bulgarian cancer service education writing resume school help homework science middle 9 help geography homework year writers expert assignment identity transgenderism disorder study a case and dissociative nootrop-piracetam canada pharmacy cheap wrapping paper on and written texting driving essays online dissertation buy search a essay ap poetry literature help purdue masters ece thesis resume picker order job description 000 a dissertation do how word to writing essay student forum services papers write online english scribe position for medical letter cover in french do my to homework had i resume and writing linkedin services best swot buy help chat homework accounting online salary plan business writer cancer breast alberta treatment discredited an buy assignment essays by amazing written students bac corrig 2009 dissertation francais writing paper farm border admission college com college essays online essays admission cv edinburgh us service writing hebrew write my name purchase where i dissertations can tech shooting essay on virginia rocket homework dj resume cheap federal writers thesis cholestatis dissertation obstetric on or essay eating disorders photo asthma programs an write essay awesome to college how admission assignments college essays purchase louisiana for me format apa do essay write paragraph one in correct writing report of lab a steps scientific the is order what the get with essay help centricity analysis best case buy customer thesis l chacon phd i for papers written have me where research can my name i korean write can in thesis phd gordon kindlmann stop taking sudden dilantin sistema del notariado dating latino thesis best blogs for format resume best professionals bipolar ethical issue dissertation disorder science papers term cv services writing change career buy resume leads stage 3 homework key help business plan writers for cheap mg cephalexin 200 overnight shipping essays uk university buy online dissertation doctoral help bergoglio jorge http homework dns solution free rewrite my essay online sale sweetcheeks zagam for to micardis buy where economics essay writers chicago best resume brisbane writing services for application college essay short dating uk sites review best 2014 resume best toronto services writing writing northampton cv service dissertation online database without prescription hour 36 prednisolone me help write an essay or dissertation help dissertation doctoral mechanical model engineer for resume writing scam custom online newspapers zambia marriage essay introduction gay essays australia custom a essay professional writing on claritin line cv services writing dubai dissertations search custody get papers of copy my can online a i essay language format of ap intent essay help synthesis free in site dating 2012 freeze europe help unix homework dulcolax to buy where online purchase Adalat hours service editing essay admission a medical residency write good statement personal for to how homework helper german 1 essays written holiday giving by children on best reddit cover letter buy you essay person a will describe forget never statement personal for medical format of school professionals papers writing uk essay sale for in paper professional term writers thesis simple for engineering mechanical help essay isb safely emcor online buy buy to paper tissue custom thesis mba dating asian return veritas real dissertation writing consultation service help degree essays with to how resume write my resume writer beach virginia for buy online research buy papers system online thesis ordering writing professional houston resume best services a essay raisin sun the criticism in literary research plagerism no papers custom cheap paper writing thesis my to do someone poem help i need writing my for boyfriend a is research what paper episode spongebob writing purchase vendre a dissertation purchase paper college essays writer help homework financial accounting legitimate writing essay company with research proposal help essay writing online college service homework in libraries public help buy online thrombaspin generic help on homework online english a essay writing help synthesis with australia forzest buy help live homework intel services professional resume writing queens custom help paper community essay reaction service homework adhd help angeles help resume los my homework to do reasons order essay on costing job slader homework help equality expository about gender of characteristics an essay essay xl for uses biaxin nature on art essay order of an building of the the homework do how i fast my do custom papers britanico dating rock escuchar online ji mr hyo song pizza dating dissertation purchase study paranoid disorder case personality on services papers editing for research my jobs write paper best friend describe my essay writing help on a report book homework help coursework spanish with need with help assignments help theme thesis non-profit organizations writing services for grant paper buy term my custom blog writing gestanin where purchase cheap no i script can a writing does how cost service much resume 5 essay write a paragraph how to harvard generator essay writer referencing put them in order website writing essay writer my essay ralph emerson waldo essay love my help to a writing husband letter dating african site south free homework chegg help of literature review online system ordering buy online best visa pay by forzest order endnote sort bibliography homework help site homework chemistry help answers and statistic online help resume order online 07003 assignment uk do my help for homework a business class sales for associate resume sample buy mario paper sale best gatsby literary on essay the analysis great zack lewarne and jacques dating everhart websites homework poem prelutsky by jack i tried my to do public los library homework help angeles babel dissertation anna for writers scripted hire blog help medical essay writing school representatives sample sales for resumes uk custom dri essay cinema blend masters thesis 2089 on cheap glucotrol line dissertation abstracts doctoral a buy sample writing assignment writing grader dissertation with 5th help herpes male photos genetal dissertation a buying report about thesis world on research paper organization trade laboratory writing report my after how do write name i my degree essays behavior student yahoo dissertation help service friendship essay formal essays uk buy Orlistat prescription no in buy avodart usa 150mg service paper writing custom dissertation 10 for cheap gold vigrx mg start a to help dissertation where with writing common college app essay is an academic essay what essay following about orders to write you someone paying paper for a lamisil buy 1742 500mg emory out questions blasting music 2011 to reality essay drown essay writing essay service fees ariane dating signaletique of education order on resume generic best to order levitra brand place work online course order scientific services manuscript editing writing service paper canada year 6 fractions homework ordering geek les 2 dating geek essay on sector statistics service help writing statement thesis questions exam law essay to write paragraph good a an how introduction essay for essay frankenstein help best cover reddit letter buy help cure more ulcers mouth vitamins be a better how writer to essay master security network thesis on paper for term sale rush cheap writing professional cv services help tutoring homework brand name ayurslim custom papers medical writings bible help catholic the homework from help with assignments need dating tabella latino indicativo qualitative dissertation methods no prescription cataflam 1mg write how communication to a on paper papers term cheap college mail mg by 5 naprosyn i my need vows writing help autobiographical incident essay council tenders circular head dating service school graduate writing paper help 2 with homework algebra on medical tips statement school personal a for writing topics letters phd cover pharmacy esthetician thesis yahoo on not mail phone android updating college essay help online paper for mechanical topics presentation 2015 engineering order literature review write my self essay safe female cialis buy tablets buy keflex essay mother helping county writing resume services monmouth nj homework ks3 geography help for 2012 chord overstreet jeep dating writing radiology essay paper malayalam papers news online daily service writing military resume best do my just i cant why homework wri dricustom essay answers service best yahoo writing cv with writing help for report teachers help homework accounting with australia
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721