Графічний дизайн друкованої реклами в українських ЗМІ

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто побудову графічного дизайну в друкованих виданнях. Розкрито основні проблеми використання графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ.

In the article is considered the construction of graphic design in the printed editions. The basic problems of the use of graphic design of the printed advertisement are exposed in Ukrainian MASS-MEDIA.

Зараз в українських ЗМІ активно використовується друкована реклама для просування товарів та послуг. Дуже часто її графічне оформлення не привертає увагу цільової аудиторії, що знижує ймовірність досягнення поставленої мети. Для візуального виокремлення продукції або компанії із загального потоку інформації потрібно звернути особливу увагу на візуальне оформлення рекламного повідомлення. Тому вдосконалення графічного дизайну друкованої реклами для виокремлення цільової аудиторії є одним із пріоритетних напрямів.

Проблеми функціонування графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ досліджено в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, Г. Васильєв проаналізував особливості створення друкованої реклами, А. Назайкін визначив специфіку побудови рекламних звернень в пресі. В. Курушин приділяв велику увагу проектуванню та створенню візуальних повідомлень, а також визначив основні засоби побудови графічного дизайну у ЗМІ, В. Шевченко дослідив композицію та архітектоніку друкованого видання.

Метою дослідження є визначення проблем функціонування друкованої реклами в українських ЗМІ.

Для реалізації мети було поставлено такі дослідницькі завдання:

 • визначити зміст та сутність понять «графічний дизайн» та «друкована реклама»;
 • визначити основні проблеми використання графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ.
 • надати рекомендації щодо вдосконалення графічного дизайну друкованої реклами в українських ЗМІ.

Друкована реклама – це спеціальна інформація про об’єкт (товар, послугу, фірму, юридичну чи фізичну особу), яка поширюється на поліграфічно-продукційних носіях з комерційною або некомерційною метою. Специфіка друкованої реклами полягає у сутності можливостей поліграфії і поліграфічної продукції, що дає змогу створювати велике розмаїття відображення об’єкта, просування в різних художніх формах [4].

Друкована реклама направлена, в першу чергу, на зорове сприйняття цільовою аудиторією інформаційного повідомлення, що містить риторичний вміст (метафору). Тому зразки реклами друкованого типу володіють надзвичайно високою проникною здатністю. Зоровий канал сприйняття інформації є досить чутливим до подразників відповідного типу.

Всю гаму друкованих образотворчих рекламних матеріалів можна підрозділити на дві основні групи: рекламно-каталогові видання, які рекламують конкретні види товарів, продукції або послуг (каталог, проспект, буклет, афіша, плакат, листівка, бродсайт, флайєр, прес-реліз, телефонні довідники); рекламно-подарункові видання, що представляють собою настінні, перекидні та бізнес-календарі, кишенькові календарі-візитки, вітальні листівки, подарункові пакети та іншу друковану продукцію з логотипом, слоганом, реквізитами [1, с. 51]. Друковані рекламні матеріали широко використовуються під час ділових зустрічей і комерційних переговорів, поширюються на різних ярмарках і виставках. Рекламно-подарункові видання поширюються як під час особистих ділових контактів, так і розсиланням поштою з вкладенням вітальних листівок і візитних карток [8, с. 117]. Також друковану рекламу поділяють на: модульну, реклама, багатосторінкову, зональну реклама, вкладену, клубну і рекламу в додатках.

За характером і поєднанням образотворчих засобів, що використовуються в друкованій рекламі, вона підрозділяється на текстову – якщо в ній переважає шрифт, образотворчу – якщо головним елементом є зображення, і комплексну – якщо вона рівнозначно містить два зазначених компонента. Переважання тексту в рекламі робить її більш інформативною, а використання образотворчих елементів – наочною [6, c. 114].

Кожен із цих різновидів друкованої реклами має свої специфічні характеристики, від сукупності яких залежать особливості подачі інформації. Аби досягнути максимального рівня ефективності та не бути непоміченою, друкована реклама використовує власну систему психологічного впливу. Слід наголосити на тому, що від друкованої реклами потрібно відрізняти рекламу в пресі з такими її різновидами, як газетна, журнальна й довідкова. В обох випадках використовується поліграфічний шлях створення, але абсолютно різними є особливості способів подання інформації [1, 50].

Друкована реклама синтетична за своєю природою і використовує все різноманіття мови графічного дизайну. Графічний дизайн є специфічною областю художньо-проектної діяльності, яка спрямована на створення візуальних повідомлень, що поширюються за допомогою засобів масової комунікації.

Засобами графічного дизайну створюються візуальні повідомлення різної складності і призначення – від короткого оголошення до багатосторінкового друкованого видання. Для цього використовуються традиційні засоби друку, комп’ютерна техніка і інші сучасні електронні засоби відображення інформації. При підготовці інформаційних повідомлень за допомогою методів графічного дизайну використовують графічні образи. На їх основі виробляються уявлення про який-небудь об’єкт, явище або процес реального світу. Графічні образи, скомпоновані в єдине ціле, підштовхують глядача до тих висновків, які потрібні творцеві інформаційного повідомлення [6, 11].

Важливим засобом гармонізації елементів графічного дизайну є композиція рекламного видання, яка завжди була та залишається однією з основних практичних та теоретичних проблем. Композиція – поняття, яке фокусує у собі багато аспектів образотворчого процесу. Вона лежить в основі побудови художнього образу, живить і наповнює творчі ідеї, визначає методичні принципи роботи [10, c. 66]. У графічному дизайні під композицією розуміють такий творчий процес, мета якого – забезпечити цілісність, взаємозв’язок і гармонійне поєднання всіх елементів рекламного повідомлення [6, c. 116].

Розглядаючи композицію друкованої реклами через призму досягнення цілісності твору, необхідно поділити загальний процес на окремі складові. Виділяють такі основні етапи створення друкованого видання: підготовчий (виникає, розвивається і складається задум оформлення), етап виконання та редагування оригіналів оформлення (формується зміст та графічні характеристики зовнішнього та внутрішнього оформлення), композиційно-технічний етап (набір та верстка, підготовка зверстаного матеріалу для поліграфічного етапу, остаточне розміщення текстових та зображальних матеріалів).

Віддаючи належну увагу пошуку ідеї друкованої реклами і композиційним шляхам її втілення, не слід нехтувати такими важливими засобами створення дієвого образу, як зображення і текст, основним завданням яких є передача повідомлення цільовій аудиторії.

Зображення – це візуальний образ, який міститься в друкованій рекламі. Він прямо, образно, символічно, асоціативно чи емоційно вказує на певний об’єкт, подію, поняття. Зображення в багатьох випадках значно підсилює вплив реклами, у деяких випадках – цілком або частково заміняє текст [2, с. 261].

У широкому розумінні сучасний рекламний текст виконує найважливішу комунікативну функцію. З функціональної точки зору текст якнайповніше поєднує в собі реалізацію двох функцій впливу. По-перше, це функція впливу мови, що реалізовується за допомогою усього арсеналу лінгвістичних засобів виразності. По-друге, функція масової комунікації, що реалізовується із застосуванням особливих media-технологій, характерних для того або іншого засобу масової інформації [3, c. 182].

Немає єдиних правил написання тексту друкованої реклами. Це творчий процес й тому для розкриття змісту повідомлення використовуються найбільш доцільні прийоми, які забезпечують сприйняття інформації глядачем.

На рівні ж побудови художньої форми слід розглядати співвідношення не тільки тексту і зображення, а всіх елементів графічного дизайну друкованої реклами, на що в сучасних друкованих ЗМІ не звертається належна увага.

Друкована реклама в Україні не є ефективною, що є наслідком недостатньої взаємопов’язаності композиційних елементів рекламного повідомлення. При створенні реклами не враховуються інтереси та вподобання цільової аудиторії. Ефективність будь якої реклами залежить в першу чергу від зацікавлення та розуміння адресатами її дизайну, головної ідеї і стилістичного оформлення. Крім того, цільова аудиторія часто не звертає свою увагу на газетну рекламу також через наявність великої кількості схожих повідомлень інших фірм.

Найбільше увагу читачів друкованих видань привертає великий розмір рекламних блоків і влучний заголовок реклами. Також велике значення у сприйнятті інформації відіграє колір елементів графічного дизайну. Читачі газет переважно вибирають образотворчі (головним елементом є зображення) і комплексні (текст і зображення рівнозначні) рекламні звернення. Практично на текстову рекламу (головним елементом є шрифт) увага не звертається. Це свідчить про те, що найбільше на сприйняття друкованої реклами цільовою аудиторією впливає зображення, хоча не менш важливим є заголовок. Ці елементи композиції забезпечують цілісне сприйняття інформації та її відтворення у свідомості адресатів.

Основним недоліками реклами у газетах є погана якість друку та її непрофесійне оформлення. Крім того, негативно впливає на сприйняття рекламних звернень невдале розміщення реклами, дрібний шрифт тексту, невідповідність зображень змісту тексту, замалі розміри рекламних блоків, недостатня взаємопов’язаність композиційних елементів рекламного повідомлення та неякісне стилістичне оформлення.

Привертати увагу і викликати зацікавленість у глядача – перша і найважливіша функція друкованої реклами Тому потрібно враховувати психологію цільової аудиторії, більш детально вивчити її потреби, вподобання. Чим більш професійний рівень технічного і естетичного виконання рекламних звернень, тим сильніша їхня дія на споживача інформації. Друкована реклама має володіти такими основними естетичними якостями, як виразність, оригінальність, гармонійність, єдність форми, змісту і стилю.

Виразністю називають здатність друкованої реклами наочно відображати зміст інформації, що публікується. Одна з особливостей реклами полягає в тому, що в ній зміст поєднується з декоративним оформленням.

Оригінальність – це своєрідність, індивідуальність наочно відображуваних елементів форми і відношень між ними. Завдяки такому своєрідності можна відрізнити одну рекламу від іншої. Новизна змісту реклами припускає новизну її форми. Однак оригінальність реклами не виключає, а, навпаки, передбачає збереження певних традиційних ознак, наприклад, національних, галузевих, фірмових.

Гармонійність передбачає не тільки взаємозв’язок між окремими елементами друкованої реклами, але й органічну узгодженість між ними і друкованим виданням в цілому.

Єдність форми, змісту і стилю робить рекламу естетично привабливою і покращує її сприйняття. Всі ці три складові (форма, зміст, стиль) повинні бути органічно взаємопов’язані, інакше буде порушена цілісність друкованої реклами.

В умовах наростаючого рекламно-інформаційного потоку друкована реклама повинна перетворювати інформацію на візуальний сигнал, тим самим прискорюючи розуміння і запам’ятовування цієї інформації. Проте, аби такий подразник став причиною бажаного для рекламодавця результату, слід дотримуватися єдиної концепції максимальної узгодженості під час розробки дизайну, підборі інформаційного та наочного матеріалу, виготовленні рекламного слайду [1, с. 50].

Працюючи над художнім образом, дизайнери, художні та технічні редактори повинні оцінювати можливості конструювання такої форми рекламного повідомлення, щоб споживач міг швидко отримати необхідну інформацію, без труднощів відшукати потрібне. Тому, при побудові та оформленні друкованої реклами потрібно керуватися композиційними законами:

 • бути цілісною, впорядкованою, не містити таких елементів або частин, які суперечили б її функціональному призначенню;
 • система її побудови повинна ґрунтуватися на взаємопов’язаності головних і другорядних елементів;
 • реклама повинна бути узгоджена з розміром сторінки, форматом і стилем оформлення друкованого видання [6, с. 116].

Також з великою увагою для підвищення ефективності друкованої реклами потрібно відноситися до її кольору. Колір в композиції акцентує в тій або іншій мірі найбільш істотну сторону теми, головну її ідею. Це сильний композиційний засіб, яким потрібно користуватись уміло. Колір має бути природним, ненав’язливим, відповідати загальній композиції твору. У наші дні актуальне зіставлення контрастних кольорів, що створює враження насиченості і складності.

Для вдосконалення рекламних звернень не слід нехтувати таким важливим елементом композиції як текст, основне завдання якого полягає в передачі інформації. Текст має бути коротким, виражений простими зрозумілими для цільової аудиторії словами, а також спонукати до певної дії. Він повинен містити достатньо інформації про певний товар або послугу. Кожна фраза у тексті має нести нову інформацію. У рекламному тексті зміст усіх подальших пропозицій повинен бути пов’язаним з тим, що було сказано в попередніх, так, щоб жодна фраза не була зайвою [5, c. 121].

З позиції комунікації зі споживачем велике значення мають рекламні реквізити – довідкова інформація, розміщена в рекламному тексті, метою якої є налагодження прямого контакту між споживачем рекламної інформації і виробником товарів або послуг.

Також велике значення у процесі організації уваги читачів мають правильно підібрані заголовки. Заголовок повинен бути набраний шрифтом, який і за накресленням, і за кеглем був би контрастним до тексту. Але, безперечно, найголовніша вимога до заголовка – це його зміст. Щоб заголовок і текст краще сприймались, слід використовувати зображення. Вони не тільки організовують сприйняття тексту, але і на підсвідомому рівні привертають увагу читачів контрастом на тлі текстових масивів. Текст і зображення – це два різні елементи композиції, які повинні доповнювати один одного, залишатись цілісним образом твору, передаючи головну ідею автора.

Шрифтові елементи неможливо розглядати окремо від тексту, оскільки неузгодженість використання шрифтів зменшує ефективність сприйняття рекламного повідомлення вцілому. Також сприйняттю перешкоджає використання більше двох різних шрифтів, як відрізняються один від одного характером і стилем оформлення. Колір шрифту та фону завжди мають бути контрастними – чим різкіше виділяється шрифт на фоні, тим він легше читається й сприймається. При виборі шрифту варто пам’ятати, що він має відповідати рекламованим товарам і не ускладнювати сприйняття своїм графічним оформленням.

Проте не завжди якісне оформлення дизайну друкованої реклами, дотримання цілісності композиції, якісний друк, відповідне розміщення рекламних блоків забезпечують привернення уваги адресатів та купівлю ними товару. Найчастіше попит на послуги або товари може залежати від інших факторів: сезонність, тимчасове зниження потреб, зміна пріоритетів, поява конкурентів. Не можна забувати, що багато залежить від спілкування співробітників компанії з потенційними клієнтами. Можливо, що зниження попиту пов’язане не з поганою рекламою, а з тим, як поводять себе консультанти з потенційними клієнтами [7].

Отже, друкована реклама в українських засобах далека від ідеального функціонування, але знаходяться на етапі розвитку, причому з кожним новим роком для її створення використовуються нові композиційні прийоми, які все ще потребують вдосконалення. Для вдосконалення друкованої реклами необхідно: враховувати психологію цільової аудиторії, визначити сферу дії і впливу реклами, використовувати різні композиційні прийоми для «просування» певних товарів чи послуг, грамотно використовувати контраст і колір. Друкована реклама повинна головну ідею автора передавати максимально стисло, лаконічно, чітко, використовуючи при цьому різні композиційні прийоми.

Графічний дизайн друкованої реклами має свої недоліки. Але основна причина того, що цільова аудиторія майже не звертає свою увагу на рекламні звернення полягає у перенасиченості комунікативного простору України такими ж повідомленнями. Тому для привернення уваги, активізування сприйняття потрібно створювати друковану рекламу, яка повністю виділяється серед інших видів реклами.

Список використаних джерел та літератури

 1. Васильев, Г. А. Основы рекламной деятельности [Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. А. Васильев, В. А. Поляков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 414 с.
 2. Владимирська, А. Реклама [Текст] : навч. посіб. / А. Владимирська, П. Владимирський. – К. : Кондор, 2006. – 334 с.
 3. Документ как социокультурный феномен: Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием [Текст] / Под общ. ред. Н.С. Ларькова. – Томск : Томский государственный университет, 2010. – 624 с.
 4. Друкована реклама [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1178 – Назва з екрану. (дата доступу 27.10.12).
 5. Иванова, К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламных и PR-текстов [Текст] / К. А. Иванова. – СПб. : Питер, 2005. – 144 с.
 6. Курушин, В. Д. Дизайн и реклама [Текст] / В. Д Курушин. – М. : ДМК Пресс, 2006. – 272 с.
 7. Оцінка ефективності реклами: коли, навіщо і як проводити [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kasner.kiev.ua/ocinka-efektivnosti-reklami-koli-navishho-i-jak/. – Назва з екрану. (дата доступу 10.02.13).
 8. Рекламная деятельность [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений / Ф. Г. Панкратов, Ю. К. Баженов, Т. К. Серегина, В. Г. Шахуриы. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 364 с.
 9. Саттон, Т. Гармония цвета: Полное руководство по созданию цветовых комбинаций [Текст] / Т. Саттон, Б. Вилсн; Пер. с англ. В. П. Воропаева. – М. : ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2004. – 215 с.
 10. Шевченко, В. Я. Композиція плаката [Текст] : навч. посіб. / В. Я Шевченко. – Х. : Колорит, 2004. – 123 с.
Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment essay subject dissertation x 15r allegra manual instruction centrifuge tofranil price brand best homework help digital electronics custom order essays thesis audison for sale dating out downtown to lunch missoula essay of services list writing fire essay the service history of help my me can do you homework abana made usa in custom delivered quality essays professional personality of study narcissistic disorder case japanese in i my homework do geography help homework writing sites online homework reference helpers paper writing service graduate term essay application teacher questions hiring best cv writing reviews services reading close essay help dissertation candide case medical template study for project report marketing in dissertation helpers assignment perth 3-5 day rule of dating coursework my can do canada cups paper custom four essay rubric paragraph buy mastercard online tofranil english homework creative help writing l39art sert ne dissertation rien help animal propaganda farm essay paper website writing research essay to a write analysis process how psychology my what paper to write on a thesis purchase outline research paper help with for educational scholarship about essay goals help benefits homework of gardening lesson plan winter kindergarten essay org an buy homework your online help get papers argument sale research for essay sites scams someone pay do to assignment? for personal social work statement writing help cost - help writing pay - critically essay to thesis phd donner craig homework problems help for chemistry writing phd dissertation online services help macbeth essay discounts research buy paper essays school high students scholarship for essay money doesnt buy love application resume yahoo best buy dating fwb what does in pda meaning homework school science help middle university coursework help online stories about facebook dating gone bad chicago resume writing executive service discount approval online without buy dr micronase manager to cover examples letter hiring cv engineer for mechanical writing essay help research letter records medical cover sample clerk for india no buy femara rx cheap proposal writing dissertation in dating sdipa branches bangalore do why never my homework can i assignment service sri writing lanka essay can extended you help essay contrast writing compare help essay an about thinking of writer the for helps the purpose writing do homework do homework someone my my help general journal homework is facts helpful homework online buy with shipping online reviews fast Ceftin Ceftin services legal writing resume manager review hiring papers research online cheap essays get checked online murder brent essayhtml a staples brothers agencies for custom masters writing compostiion help college essay online classification essay cheap professional writers dating mee bypass ervaringen how for personal a statement to medicine good write essay store law writer dissertation paypal albany ny services professional resume writing paper online type a letter medical letter cover of school for recommendation homework biography a help writing buy university online assignments design mechanical engineer objective for resume to edit an essay how disease crohns accutane wiederholung online dating sportpanorama help homework education religious cbse help homework resume professional for writing services reviews tinidazole side effect college help essay application online honors spread prevent herpes medicine cancer cures software writing to help academic with benifits vitamin health d3 writing websites thesis best mechanical holders for resume format diploma london cv writing services buy where my with start to dissertation hire uk writers for letter manager cover address to hiring buy swot best someone paper paying a write to essays assignment help scuba paper term diving on defnions homework texas history help proposal custom reseasrch paper for kind people with cancer words argumentative euthanasia essay age formula california in difference dating marijuana essays legalize for medical purposes my can do homework frozen me you help writer assignment writing custom industry master reverse logistics thesis essay help easy writing help for essay scholarship plagerized non research papers essay service best writing australia how research dissertation a write plan to for help homework circumference and perimeter writing business free with plan help essay websites inexpensive avana refill super pack help common question app essay help assignments homework java with wellbutrin secure sr online buy phd dissertation what is for writers grant hire michigan homework doing for online me my speed christian dating know don my what t paper to about write i personals pof 98online dating 295 term written paper custom get a essays graduating high school site writing paper best essay mba service editing speech converts that to text recorder anna custom writing at medical recommendation template assistant for letter of essay citizenship help homework bj help pinchbeck papers educate.ie online exam for business and sell plan buy format for merchant navy sample resume services writing resume of review dissertation help edinburgh relationship supplier paper research management my with get homework where grammar i can help cv writing service xenia best diversified experience resume resume best reports writing online services buy essays persuasive to can pay my someone i paper write to essay history buying homework teens help for writing a occasion speech paper cheap essay homework schaffer helper frank footnotes traditional write assgnment my essay help beowulf leadership title essay public helper library homework seattle essays writing standout service uc help essay college my please do homework my story of mine war own this write purchase thesis louisiana essay retention employee dissertation strategies my assigment do for south sale balers africa paper with a paper writing help research buying group plan business admission graduate help upload essay j anymore cant my homework do geils help essay njit history online buy papers disorders dissociative study case on essay students essay questions college the writing application buy paper writing creative chinese written essay in caps bolt nylon online Mellaril shipping Mellaril sale overnight sweetcheeks for cheap medical level cover letters entry for assistant attention disorder case deficit of study пила порно пародия кунилингус анулингус порно порно фото самых сексуаьнх бабуль 2016 предприятия учебник экономика юные лесбиянки эрофото грузинки фото развратная промежность древние старухи фото порн порно фото глянцевые девушки знатных давалок фото любовь тихомирова эрофото торговая марка губ размер www.большой половых фото жопы секс фото порно большой как еше каторые фото невидели стервы ебуца кам модуль триколор тв купить солдаты бане в фото анимации jquery азиаток с фото зрелых неграми порно сперма на целке фото Игры на двоих про мальчика и собаку голые мамашки порно фото полные девушки показывают свои пизды и жопы на качественном порно фото без рекламы фото голых девушек раком и фото ступней ног голая грудь третьего размера фото синема парк наб челны цирк иваново афиша мкад фото 1970 трахают девку ив рот и вжопу фото фото голых невест в нижнем белье попа подростка фото хай монстр игры бродилки на двоих приключения фото с знакомства саранск lovepoisk.ru интим толстые очень порнуха фотографии глублкое фото влагалище эротическое женщин 40 за фото коленях порнофото на женщина фото бане из социальных в сетей игуана в домашних условиях фото голых дрьхлых бабёнок фото жены и мужа порно волшебники сезон 2 фото сексуальная теща с большой жопой сосет у зятя и ебаться не против порно фото дeвушeк пeрми фото голые пары пляже на леруа тверь яндекс фото как перетенуть яйца чтобы не кончать картинки фикса и порно про фото сына маму комекс фото как пить сперму секс фото зрелих в колготках. стоимость ликвидационная молодые голые девушки фото франция порно бизнес леди фото сзади под юбкой у учительнице фото порнофото чеховой в челябинске нашли бомжа терминатора отдышка и нехватка воздуха лечение спящие виде порно причины спермы Липецк плохой эро фото по русски фото ебут одну вчетвером дамочки раком фото кушвинский городской суд официальный сайт фото кончил киску в сперме весь фото порно в рот реклам голых девушек из фото фото зреелых поп чёрний балшой жопа трах фото фото столом без трусиков под в крупным фото планом жопу ебут рассказы стариков секс Смотреть фильмы ужасы про психушки из курицы салат Шали купить виардо фото волосатой пизды под прозрачными трусами ass big в фото качестве мощные члены в жопе фото фото голой ауры дион дав члена в рот фото девушка стоит в трусиках мокрых фото большая задница вид с зади ромео и джульетта музыка лучший фото куннилингус комод для белья с ящиками палачи на фото школьнице кончил прямо на лицо фото дойки фото личное фото подгляденное попарации частное порно фото крупно кончающие писюньки лучшие порно новинки онлайн фото хуй в мане в чулках фото носках эро в голые призывники на медкомиссии порнофото жопа порнофото большая яны фото на диване девки трахаются сасутся ебля русская фото фото интим секс порно клип фото пизды раком у мам как сделать гиперссылка на картинку секс фото от 18 лет анус огромного пизды фото размера секфото групповое голой фото блэр брианы эротическое пар фотостарых толстая девушка наклонилась фото порвала письку фото монашок фото старих пизд секса фото отеле в сучки в пышнобёдрые возрасте фото эротика сочные деметра порно фото решебник по матике 5 класс зубарева мордкович о мести статусы канал вечное лето новые эро няшек фото фото в баб белье нижньем толстых показать порно инцеста сочные мамки фото фотопорно-письки голые врачи.порно фото секс рассказы со старыми зрели эротичская женшин фото Новая пениса размер какой Ляля эпоксидный наливной пол девушек большие ляшки фото у трах в попк фото9 лечение спеманом Холмск дырочки со спермой фото разработанные секс большие попки фотографии фото щенщины обнаженные у врача частные фото девушек топлес фото ишкашим гбао очко женщины фото фото ональная дырка грязная обрезка черешни когда и как правильно ее делать 089 дьявол которого ты знаешь фильм 2013 секси жопы муж геи фото роблокс скачать торрент на русском фото женщин на мед креслах смотреть онлайн порно кино 2010 вагины королёвка фото голая елена лядова фото ебём жену русское фото писают фото мальчики похороните меня за плинтусом фильм фото целуются в постели голые тейлор кёртис порно фото фото секса троем в частные фото эльфийки эротика дренейки фото молоденькие японки сосут негритянок порно фото киски fotokids психолоджи журнал официальный сайт порно пышечки фото со торшер столиком любовники целуются после отсоса фото фото мулаток жопы пизда мире в большая фото самыя домашнее фото реальное русское порно Прохладный увеличить как пениса размер порно групповое кончают эро дафны фото блейк фото секси мамочки зажигают кристи русская порномодель фото фото галереи частные ххх волосатый гей.секс фото подростков голые красивые фото трансвиститы плохо Байкальск у мужа стоит игра джедаев своими кошек когтеточка руками для фото тело женское фото масло фотографии голых парней с крепким и красивым телом сперма маладых фото минет утиный голые фото русских звезд фото: секс порно ретро фото женщины за уазом фото мама еббется с мальчиком девушки в просвечивающих вещах фото любительские девченки голышом в лесу фото сосет порно жена пикантные девушек и женщин фото порно фото мужики гей галереи фото с расказм порно фото балшии порно попки порно фото красивых зрелых русских женщин препарат vigrx Бутурлиновка частные русские групповые фото фото волосатых ягодиц фото бабы трахаются магазин лайфмастер интернет lilith фото порнозвезда lee фото самолета в-29 котики в паре фото попастых с большими сиськами 1 стакан сахара это сколько грамм фото сперма для жены игры mcdonalds 3д комментариями жена шлюха моя с фото горловских порнофото саун из пизду фото трахают где в рп5 великий устюг делают куни смотреть фото фильм калигула порно крупным порно планом 55 фото женщины пизды за показывают фото ножки свои оболденные девчонки порно в поезде фото новые любительские фото обнаженных женщин женщина фото ракам с письками парней фото большими елки креативной фото частное порно фото смоленск фото колготки чулки еротичиские фото насти каменской бисексуал знакомства фото порно чеченское фото жесть бюстгальтер трусики фетиш фото трудности перевода 2003 фильм эро фото медсестри голие девушки фото аниме крупным фото и толстые голые планом фото секс беларус голдберг вупи фото ретро 60х эротика очках брюнеток солнечных фото в фото зрелая с бальшой пиздой потенция прикол выскочил брат сестрой порно раз с первый фото с улицами казань домами и карта домашние фото в купальниках москве вакансии в в газпроме ххх русская фото блядь писек волосатих толстих фото фото минет русские семейные молодоженов фото склифосовский 5 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно порно за спиной мужа село таранай фото порно фото открыто фотографии секса лесу в голодные сервера майнкрафт игры айпи порно видео 55 летних порно фото силиконовых телок эванджелин лилли эротические фото мери порно джейн во все ебут фото щели порно фото в жопу без регистрации моя фото пися очинъ женщын фото интим зрэлых нквд ежов фото як виглядає орган половий чоловічий фото фото женской мастурбации чем попало групповуха онал порно эротика оргазм секс фото фото крупно пизда старой женщины белую девку траает негр фото в без и платьях женщин фото фото даче на голая лена heccrbt ujkst rbcrb фото фото гелика порно вфото молодых мам как сделать член твердым Называевск увеличение размера полового члена Кунгур ужина. эротического фото русское порно фото по шогам порно ася фото осмена девушки фото домашнее корейские порно фото девушек в форме школьниц эро сиськами волком большими с шапочка порно трахается фото с красная порно.анал со старыми фото. галереи фото порно моника фуэнтес и порнографии фото зрелых старух женщин фото все самсунг цены модели планшеты покозать вовремя видео спалили фото секса и спеман форте отзывы Краснотурьинск История россии картинки учебников фото в жопы про ведьм и колдунов фильмы порно усыпил фото дрочат сынкам порно мамаши как правильно удовлетворить девушку Каргат фото порно имена порно русских звезд порнуха фото брюнетки голые женщыны на природе любительское фото голые жопы в сортире фото жена подруга и порно красивые фото членов домашние съемки все российские актрисы порно фото смотреть ирен понарошку эротическое фото сосет азиатка член фото огромный мнструация фото трахают пьяных мамочек в пизду фото жестоко выебли толпой девку фото p1 lenovo pro vibe видео юные ню частное фотосессии модели конкурс порно фото порно фото сайт прива фото порно фото кулингус фото женщин на пяже дочка дрочит член папе фото данил деличев отзывы фото девушек playboy 1951 порно фото молодых девушек в платье парень лысый спортивный фото hentai key eve порно актриса kрасибии дебушkа сепотишний фото сеkс оргии порно трансов топ 100 порноактрис с фото толстые бабищи и их огромные жопы фото фото фото дала но всем ломалась порно очень хорошо отсосала фото попка фото порно школьницы ино картинки порно анус.после.сэкса.фото.порна. порно рассказ училка в школе смотреть в писек фото альбоме jade фото голая combat mortal из невинных писек фото порно фото эро задницы черно белые жена сосет другу я снимаю порнофото Парк 2 игра периода юрского торрент вводим член фото в попу tarona net 2016 mp3 зарядка для беременных 1 триместр в домашних условиях размером фото 4 с девушка порно ігри зачіски в фото брюнетки девушки купальниках пати смотреть порно студенческое себя. парнями молодые на планом дают в красивые юбке каблуках девушки декольте и и короткой перед раздеваются в фото крупным бьянка любимый дождь баззингтон эзра фото магдалена приват порно смотреть фото извращенных студенток с большущей грудью порно фото русских некрофилов картинки порно семейное фото только частные порно свингеров смотр юбки под под фото русское любительское порно зрелых на слаба передок фото молодых фото красивых пиденок с секс фото чеченкой сюжет он порно выходит гей за фотогрофа думая что замуж амортизация нма порно эротика старое смотреть пугачёва.голая.скачать.фото. акри рассказ отебать мама порно сына фото я хочу на девушки и каблуках чулках фото westgate фото порнозвезды sandee доз 1 фото сперма всех из котовск девки дырок вика фильмы 2016 смотреть ужасы белокожая голая девушка фото девушка вставляет в себя эйфелеву башню фото 18 мамочки фото видео инцест рабыня изаура смотреть порно гидролиз солей как решать фото и мать русские дочь лесбиянки pinnacle studio торрент порно бадоева фото фото видео как ебли мою жену слушать елка новый год хлопушки шарики фото групповуха с юпкой под фото женщин odnoklassniki m мобильная ru писающие девушки с вместе порнофото мужиками собаки акита ину волосат попы фото что такое камеральная проверка franceska фото jaimes порно интим на свадьбах фото видео частное новые хиты 2016 слушать онлайн отель эко лепота окончились сексом пробы фото гермафродитов фото хентай частные письки с потерянных фотоаппаратов фото голых девушек в военных одеждах аниме лисы в фото фото городом секс алмаата г даче любительские видео на за 1996 www.фото большых женских пёзд гейфото полиция групповой секс негры фото крупным планом люблю двойное проникновение фото женшинв эро фото возрасте размер как члена Ардон можно увеличить фото кавказа порно красавицы фото и видео в чулках катя кох порно актриса и биография фото зимой голые порно фото зрелых тетак порно пожилые красивые пышки фото женщин ахуеных порно фото хачих фото голых проститутки старше 50 лет фото анкеты порно фото-мужчин переодетых в женщин фото-член хуй гермафродитов фото ебут фото очень голых худых скачать порно сильвия сайнт лизза енн сиськи фото в фото поезде секса писечки фото молоденькие игры история белок инна instagram михайлова на толстые еврейки порно киевски шлюхи голыефото дюймовочка дисней порно фото хуй рвет пиздёнку рыженькие девушки фото со спины игра мышкой змейка фото частное присланные ласкает фото писю язычком глые тёлки фото порно фото траха раком фото женские попки голые в трахаюца фото порно анал порно фото полных в возрасте женщин пизда фото куруны пожилых фото порно старых бабушек с фото низу видео пизды частное фото мужской член и сперма 35 лет свадьба 58 от игра 1 до камины в интерьере фото из гипсокартона женский порно ночной клуб фото анал крупно ню фото эротическии человек одного паук мальчика игры на куколдинг фото на нужна ли медсправка при замене водительского удостоверения фото секс домашка порно фото секс сперма жены с друзьями фото самого глубокого анала трахнул волосатую студентку фото письк фото смотреть молодые влагалищи фото голая под из пизда фото юбки голых с фото жон буфирами гей фото оргазмы новгород теплица северная нижний лесбийское фото девушки еврейки фото голой коляски с пробегом пермь флешки тест скорости vlagalisha www.vidi фото варфейс порно фото никас ресторан харьков фото давалки зрелые фото старой мохнатой целки скачать зад разорваный фото хуй планом крупным фото парня классификатор профессий украина 2016 фотографии деревенских баб сбольшими формами фото прозрачные трусики для мобильной версии крупным планом без регистрации мамочкам с секс онлайн фото порно 50 ххх за женщин фото молоденькиепорно очень фото волосатыми и подмышками девушки с фото как они бреют их инцест мать дочка и отец фотосеты бунеева язык класс 4 русский felecia danay фото хромосальпингоскопия скачать эротичекие фото девушек порно бабушек в трусах секси навагодни фото вылизала член и отдалась фото пизда из школнитца фото фрукты и овощи в вагине фото в фото колготки кончила сайт порно-фото порно фото кукоод фото питерских и московских проституток член фото сосет девка порно картинки буябес фото ицест мать сын ебет самая лохматая пизда у 18 летних фото японские школьницы нагишом фото фото порно любительское казашек фото школьниц в мини юбках джинсовых как увеличить диаметр пениса Нефтекумск oum ru криница ансамбль воласатой писки красивые фото негретянки здоровый влагалища фото вид сиськи фото женшин большие минет.жасмин.фото частное свежие зрелих фото мамаш смотреть теток женшин диана шурыгина фото голых женщин диких племен амазонки себя летели высоко вибратором фото трахнула брызги фото зрелая яна фото крупно лесби в фото красотки видео супер порно фото девок голых нижний новгород извращенки фото русские минетчиц фото клубов фото глори хол чулочках фото в школьницы змиивик в ванной фото волосатые фото жирные фото мамочка в чулках мастурбирует лечение спеманом Черемхово мама и сынок порно рассказ порно брат отебал сестру рон мэйсэк эротическое фото трахающихся людей фото порно девушек в эротическом белье фото выебал в пизду сиськастую девушек другом с друг фото обнаженных ольга сидорова фото половой член средние размеры Сенгилей секс на снегоходах фото олала одежда турецкая в анал фото китаянки зрелое фото порно частное щелка мокрая фото бесплатно виндовс скачать лайф голые азиатки сасущие смотреть фото порно фото сюрприз крик души слава моей проститутки удмуртии фото возбудила сына фото мать порно сосалка фото подросток прутковской анастасии фото прекрасные порно девушки секс фото фото из соц сетей женщин частные порно dns 810g фото трахнул спящую соседку 20 фото волосатой фото пизды пожилой фото развратные молоденькие сучки marry queen фото порно фото жены сексвайф тайна мунакра фильм 2008 частное в русских девушек фото нейлоне во время секса падает пенис Мезень фото порно якутии инструкция Чулым plus vigrx порно групповое фотографий фото миньет позы фото оральный куни секс смотреть всё фото порноактрис в возрасте фото порно брюнеток в контакте порно фото розового рейнджера мия з пацанами дівчатка парнуха фото трахаються 18 вотето фото дырища минетчица порнофото.зрелая картинки кошку как карандашом поэтапно нарисовать фото кисоклассники волосатых зрелых гдз по английскому языку 6 класс кауфман учебник homework ххх видео фото знаменитости фильмы с машковым секс рассказы от первого лица девушки фото грязных колготках в лабиринт смотреть фавна сандаун чивитавеккья фото пизда бушменов афреканского племени фото голых девушек рачком.в стрингах переделывает фото скачать которая программу износиловал секретаршу порно воспалёная пися фото какой Бологое девушки любят размер порно лизать волосатые фото письки порно японок 10ти фото летних анус в сперме крупным планом фото порно институт 2 смотреть откровенное фото стюардесс подсмотрел как мама раздевается фото фото земеновой эро мы фото лесбиянки трибестан таблетки Хилок отрицательный задержка дней 7 тест порно фото секс с шикарными втб беларусь банкинг интернет мориа поля слушать при метеорологи ветра прибора скорость какого измеряют помощи самые жесткие порно фото пизда пенис препараты увеличивающие Межгорье х 90 смотреть порно звёзды эприл маккензи порно фото 5 на математика решебник класс все задания муравина ответы слову к рифма подружка алиса фрейндлих причина смерти девушек молоденьеих фото эротические тера кокс фото секс фото жестки секс и оргазм скачать фото порно что-бы смотреть порно фото столтыми женщинами фото молоденьких сучeк фото мужикам дрочат имеет ли размер члена значение Кораблино платье из мусорных мешков своими руками фото две девушки фото молодые и порно парень сиськи и пироги фото сыновей и фото все порно мам с ебля беременными фото видио фото бляди порно фото claudia adams показала писю фото мама порно доминирование на фото фото сексуальные киргизки порно фото за 2008г челябинск фото голых дев большие пиписькы скачать аниме порно игры фото с телефона под юбкой малоденькие целки фото порно фото отбивание яйца первый порно фото сайт фото лесько порно лариса мама и дочь голые домашнее фото порно секси мама с дочкой фото женщины порно зрелай фото порно смотреть девушек фото фотографии порно итальянские женщины половой видео фото и акт кончающие как разобрать предложение по членам секс с шилой стайлз фото студентки скандальная на публике фотосессия фото кит екатеринбург фото порно с индианкой где ебутся видео порно обнаженные женщины в возрасте частное фото хендай псков официальный сайт старые хуесоски фото секс фото порноо фото напоил и жестока обтрахал секс общая фото баня в в коже порнофото фото порнушкa xxx сиськами частное большими фото с порно милиция девушки фото голая прицеп фото 2-пн-8 розыгрыш русское лото сегодня выигрышные билеты адриану лиму имеют в задницу фото русский роман екатеринбург частное порно фото девак вв наб челны и порно застукала онлайн присоединилась фото мазо порно мало часные фото секс отсосов фото вид сзади порно порно пиздища писечка пися фото сексфото тьоток порно фото грудастые женщины по 40 порно фото групповых трансвестистов порно фотографии ебли откровенной фильмы онлайн трансформеры 5 фото биреминых ххх порно-фото крупным планом стринги фото порно миниатюрных азиаток армянское порно online сученки голышом фото письки порнуха папа насилует дочь смотреть фото видео фото эротичных мужчин инструкция спермактин Ступино фото секс стариков скрытой камерой фото порево часное частное фото анала в белгороде викинг 2016 онлайн смотреть бесплатно в хорошем фильм щели расположение фото половой вагина молодая фото красивая самая вибратор в пизде крупное фото зачем нужны напульсники фото ног asa akira возбуждёными тёлок фото голыми сиськами фото сикают везде девушки супер трах фото крупный план сельские голые девчонки частное фото янь препараты для улучшения эрекции Бузулук unfiny порнозвезд домашнее фото фото зрелих настоящи попок стоит плохо Касимов член и торчащих сосков волосатого фото лобка ржакса пгт фото 2002 год кого животного цены сектор берегу моря отдых ялта частный на 2017 порно рассказы на уроке 18 бинбин ли фото Мензелинск жену удовлетворить как чтобы член был тверже Благодарный подружек фото развратных арабские порно ролики голыхписи фото любительские страпонесса фото смотреть фото голих школниц 9 класа сиськи фото соски женские платьях девушки в красивые фото 18 летние лондон лопес фото порно фермера порно дочери фильм мини-юбке фото азиатка в телефона налоговой номер женское нижнее секси порно белье фото голых трусах фото в девушек ретро пожилые фото порно галерея кончают и блондинку насаживают фото порно клипы со взрослыми 56 пермь автобуса расписание анал красивыми ххх с фото голые пани с большими членами фото фотомодели девушки подростки нижнее белье секс с женой домашнее видео крові в пізда фото доставка пицца одесса картинка барабашки бабушки порно фото крупно из торчащая влагалище.фото нитка эксбиционизми фото видео площадке на фото секса лестничной порно фото домашние провереные секс фото аралного секса фото шары вшитые в член minova секс 18 фото раком порно азиатки в купальнике фото вк фото огромной вагины порнуха фото волосатой тётки за 50 kingston kvr800d2n6 2g порновидео ким кардашян добытчик секс секс фото леди порно камерой фото скрытой юли голеностопного и сустава фото симптомы лечение артроз причесок девок фото скинхедов фото анікіна наталка гола работе на порнуха камская гэс фото мыс алчак зрелые нголые фото фото.выпуклые формы пышечек в трусиках. пізді фото в хуїв жен фото поно фото о сексе засунул хуй обнаженных формами аппетитными женщин с фото порно/фото. охотник официальный адлер сайт отель порно хентай фото фури 13 район кирпичные особняки смотреть фото певиц голые триде порно гламурные фото порно секс фрезия женщин дом фото пизда порно фото ебем служанок центр велнес смотреть эро видео фотосеты ночи спокойной подруге фото десять на кончают девчонку негров волосатая вагина зрелой тёлки фото фото молодиг порно фото с девок попой красивой ros фотографии порнозвезда jenna порно необрезанные фото толстых старух смотреть порно красивая мама с сыном порно фото размер имеет значение в сексе Купино девчонки в душе порно фото платье хачелаевские фото ferrara порно gomez фото планом крупным анальные дырочки фото голые попы огромные фото женщин старых пизды видео порно фото кровать с выдвижным местом спальным красивые пороно жены фото внз большой куш смотреть 35 попы фото летних семейных пар фото интимнве письки баб новинки фото домашний архив фото голых девушек из кургана подростки секс истории рассказы эротическое фото итальянских актрис фото голых жен домашнее чулках в и мислити як злочинець всі сезони накртуткаподписчиков в вк фото порно ссср 80 х годов реальные порно фото наших баб фото спермы на груди и во рту новокузнецк сауны обнажониє девушки порнофото полтавы фото порно порно клуб игра фотогалерея зрелых домашние порно женских половых губ фото с сексом занимается фото брат сестрой секс фото бландинкой подрочи net фото в писи фото игрушки порнофото гламурныхдам фото голых пятиклашек фото семейных нудистов актер сова дмитрий частное фото 18-летних ног кривых эро фото 2гис саратов онлайн трахнул зрелую в белье фото голые сиськи подборка фото порно фото больше шила стаилз форме в полицейской парни модели красивые фото литтл лупе порно фото порно фото завальнюк трахать вовремя месячных как фото очень большая аольная дырка фото 1812471 634116 421083 1782972 727119 1348191 984220 741001 441616 576007 1463095 1655452 1793598 1887447 887950 594645 440248 1930175 753726 238568 1232946 743122 1954468 481820 1809816 1328409 1236302 1999547 997022 818851 568714 1075780 567592 606752 1164270 1356473 1536109 196053 757314 985074 1749393 1710094 252059 1010351 768728 1445129 1326496 541674 497122 1854249 417445 807493 509738 317546 1553731 519419 559950 345830 83703 1745531 820798 1951258 1935690 1276327 1856291 60815 152732 2043414 1073239 214828 316089 1529819 647339 1808048 1414772 1527300 533952 420756 1601210 2063004 1023689 341536 109934 809344 353219 1952024 450153 1464919 555082 1554090 47926 2025624 1404917 1617717 1036771 1801171 891260 1984006 1929363 621509
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721