ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Юрєва Оксана(м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Гендерні особливості /гендерна освіта при викладанні професійної англійської

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД)

У статті досліджується досвід застосування гендерного підходу у процесі викладання англійської мови як іноземної канадськими спеціалістами у даній галузі. Проаналізовано аспекти, які необхідно враховувати з точки зору гендерного підходу під час викладання іноземної мови та виділено основні необхідні кроки для впровадження гендерного підходу у процесі роботи зі студентами.

Ключові слова: гендерний підхід, англійська мова як іноземна, фемніністська педагогіка.

 В статье исследуется опыт применения гендерного подхода в процессе преподавания английского языка как иностранного канадскими специалистами в данной сфере. Проанализировано аспекты, которые необходимо учитывать с точки зрения гендерного подхода во время преподавания иностранного языка, и выделено основные необходимые шаги для внедрения гендерного подхода в процессе работы со студентами.

Ключевые слова: гендерный подход, английский язык как иностранный, феминистская педагогика.

 The article deals with the gender approach being applied by the Canadian experts of teaching English as a foreign language. There have been the aspects analysed that teachers of foreign language need to consider and main steps for implementation of gender approach singed out.

Key words: gender approach, English as a foreign language, feminist pedagogy.

           Із середини 1990-х років вчених у галузі викладання іноземної мови та білінгвізму зацікавило питання впливу гендеру на доступ до лінгвістичних та інтерактивних ресурсів, на динаміку взаємодії в аудиторії і на результати вивчення мови [4; 5]. Проте зв’язок між гендером і вивченням мов залишається нечітким, а різні дослідники вивчають його з різних точок зору. Зокрема, у деяких дослідженнях вивчаються гендерні відмінності а гендер досліджують з точки зору соціолінгвістичної методології як змінну величину. Інші вчені вивчають гендер з позицій критичної  та постструктуралістської теорій, де гендер становить систему соціальних взаємовідносин і дискурсивних практик, що по-різному конструюються у певних контекстах. На сучасному етапі більшість канадських дослідників є прихильниками останнього підходу у освіті, за яким вони не приймають ідею того, що усі жінки або усі чоловіки є двома гомогенними групами, які володіють спільними рисами, лише через свої біологічні дані чи соціальні ролі. Відповідно, у галузі вивчення іноземних мов гендер не розглядають як основний фактор, що впливає на результати вивчення мови. Зокрема, Боні Нортон і Анета Павленко стверджують, що гендер – це один із багатьох важливих аспектів соціальної ідентичності, що взаємодіє з расою, етнічністю, класом, сексуальністю, (не)дієздатністю, віком і соціальним статусом, що окреслюють досвід, прогрес та результати студентів у вивченні мови [5, c. 504].

        Оскільки феміністичничний постструктуралістський погляд на гендер не допускає простого узагальнення про чоловіків та жінок, спеціалісти у галузі викладання англійської мови як іноземної постали перед потребою врахування гендеру та впровадження гендерного підходу у процесі викладання. Тому дослідники наголошують на необхідності врахування наступних аспектів: гендерний чинник, гендерний доступ та гендерна взаємодія [2, c. 3].

        Гендерним чинником, тісно пов’язаним з вивченням англійської мови, дослідники вважають деякі гендерні дискурси, що значною мірою можуть впливати на активність студентів і їх прийняття рішень. Такі дискурси окреслюють прагнення студентів та їх уявлення про себе, своє майбутнє і соціальні, освітні та економічні можливості. У деяких випадках такі усвідомлені можливості можуть підсилювати активність студентів, у інших, вони можуть підсилювати їх опір до вивчення англійської мови [2, c. 4].

       Згідно з дослідженнями спеціалістів у галузі викладання англійської мови як іноземної, у деяких контекстах доступ до лінгвістичних і освітніх ресурсів та можливостей може бути обмеженим. Зокрема, канадські вчені стверджують, що виконання певних обов’язків або певні культурні обмеження можуть обмежувати жінок у їх мобільності та доступі до занять англійською мовою, освіти та роботи [2, c. 4].

         Варто також враховувати те, що у деяких контекстах гендер як соціальна та дискурсивна практика впливає на динаміку взаємодії в навчальній аудиторії. Гендерні нерівності можуть створювати різні можливості для взаємодії між студентами чоловічої і жіночої статі різного віку, класу чи етнічного походження. У результаті цього, за даними досліджень, у деяких контекстах жінки та представники класових, расових чи етнічних меншин можуть отримувати значно меншу частку уваги та взаємодії в аудиторії, ніж чоловіки. У той же час, нещодавні дослідження у мовній освіті спростовують поверхові узагальнення про позбавлення жінок значної частки уваги у навчальному процесі, доводячи, що у деяких контекстах через домінуючі традиції навчання менше уваги приділяється чоловікам [2, c. 5].

      Згідно з дослідженими матеріалами, для впровадження гендерного підходу у процес викладання англійської мови необхідні наступні кроки: оновлення навчального плану, а саме, створення нових програм та занять, що розглядають потреби усіх студентів, незалежно від статі; використання феміністичних методів, матеріалів та вправ; підбір тем таким чином, щоб залучити студентів до критичних роздумів, включаючи гендерні питання в уже розроблені заняття; і застосування нових методів управління аудиторією та прийняття рішень.

       Оновлення навчальних планів у процесі викладання включає створення нових програм, перегляд уже існуючих і введення нових занять та модулів з метою кращого врахування потреб студентів. Наприклад, у канадському контексті вивчення англійської мови як іноземної, зміни у навчальних планах нерідко пов’язані з включенням потреб жінок-емігранток, а саме надання їм можливості поєднувати домашні обов’язки як дружин, матерів, домогосподарок і доглядальниць із вивченням англійської мови. Також, учасників навчального процесу можна залучити до розробки усіх аспектів навчального процесу, від визначення часу занять (якщо мова йде про курси) до вирішення питань, які теми необхідно вивчати. Під час занять викладач виконує роль порадника, співробітника і помічника, у той час як учасники створюють теми для обговорення, такі як практика прийому на роботу, шкільний порядок, взаємодія з носіями англійської мови, расові упередження і гендерна рівність [1; 6].

       Таким чином, замість того, щоб працювати з цілком визначеним і віддаленим від контексту навчальним планом, викладачі іноземної мови  реорганізовують його у відповідності до потреб і досвіду певної групи. Такі навчальні плани включають досвід учасників навчального процесу, оскільки феміністська методика викладання передбачає, що студенти більш активні у процесі навчання, якщо вони роблять свій внесок у навчальний план, і якщо вони можуть пов’язати своє навчання із труднощами, які вони зустрічають у житті за межами аудиторії.

         Методика, що ґрунтується на феміністичній педагогіці формує спосіб мислення, викладання і навчання [7, c. 158]. В цілому, методи феміністичної педагогіки представлені, і не обмежуються, читанням з подальшими роздумами та обговоренням, особистими історіями, веденням щоденника, переглядом відео та обговоренням діалогів сценаріїв включають пережитий досвід студентів і розміщує їх досвід і систему уявлень у більшому соціальному контексті. Такі методи заохочують студентів усвідомлювати альтернативні способи буття у оточуючому світі і враховувати цілу низку життєвих обставин.

         Варто зазначити, що викладачі можуть зіткнутися із суперечливими питаннями, коментарями чи темами викладаючи будь-який курс. Тому, необхідно бути готовими обговорювати такі теми, одночасно підтримуючи позитивну динаміку в аудиторії. Фактично, викладачі повинні випереджати події в аудиторії, адже вивчення англійської мови як іноземної представляє унікальну ситуацію коли культура і мова перетинаються. Такі заняття надають викладачам можливість використовувати крос-культурні відмінності і соціальні конструкти гендеру і, таким чином, допомогти студентам розвинути лінгвістичну і міжкультурну компетентність, або «багатогранну свідомість». Такий підхід визнає різноманітне походження викладачів і студентів, залучаючи їх до альтернативних систем знання, цінностей, уявлень і способів гендерної поведінки [5, c. 509 – 510].

       Для того, щоб визнати різноманітність і досягти паритету та інклюзивності, викладачі можуть вводити суперечливі теми, які раніше не піднімалися студентами. У такому випадку оптимальним для реалізації даного завдання стане проблемно-пошуковий підхід, що залучає студентів шукати відповіді та розв’язання до певних життєвих сценаріїв і обговорювати як певні ситуації розв’язуватимуться у певних культурах. Дискусії, що виникають у результаті, ознайомлюють студентів із альтернативними дискурсами гендеру і підвищують їх здатність критично мислити, інтерпретувати вербальну і невербальну поведінку у контексті і виконувати гендерні ролі у відповідному контексті.

        Розширення можливостей в аудиторії може відбуватись не лише через відкриту дискусію гендерних нерівностей, але й через зміну владних позицій і контролю між викладачами і студентами. Основною характеристикою феміністичної критичної педагогіки є децентралізація позиції викладача, тоді як студенти отримують більше контролю в аудиторії. Цей контроль означає включення студентів у прийняття рішень про час проведення занять, місце занять (якщо мова йде про курси) і вибір та введення тем дискусій [1; 6].

        Таким чином, ми виділили низку методів феміністичної педагогіки, що застосовуються у процесі викладання англійської мови як іноземної: гнучкий навчальний план, що визнає різноманітність потреб студентів, спільне прийнятті рішень під час навчального процесу, викладання і навчання, що включає життєві зацікавлення студентів, педагогіка, що розміщує студентський досвід і переконання у більшому соціальному контексті, і методи, що заохочують студентів критично мислити та усвідомлювати альтернативні дискурси в оточуючому світі. Застосування даних практик у процесі викладання англійської мови дозволить краще розкрити потенціал студентів та відкриє їм нові можливості для кращої його реалізації.

 

Література:

  1. Frye, D. Participatory education as a critical framework for immigrant women’s ESL class/ Dana Frye// TESOL Quarterly. – 1999. – Vol. 33, issue 3. – p. 501–513.
  2. Gender and English Language Learners. Case Studies in TESOL Practice Series/ Norton, B., Pavlenko eds. – A. Alexandria,VA: TESOL Inc., 2004. – 169 p.
  3. Multilingualism, second language learning, and gender/ Pavlenko, A., Blackledge, A., Piller, I., & Teutsch-Dwyer, M. eds. – Berlin, Germany: Mouton de Gruyter, 2001. – 350 p.
  4. Norton, B. Identity and language learning: Gender, ethnicity and educational change/ Bonny Norton. – Harlow, England: Pearson Education, 2000. – 173 p.
  5. Norton, B., Pavlenko, A. Addressing Gender in the ESL/EFL Classroom/ Bonny Norton, Aneta Pavlenko// TESOL Quarterly. – 2004. – Vol. 38, issue 3. – p. 504 – 514
  6. Rivera, K. Popular research and social transformation: A community-based approach to critical pedagogy/ Klaudia M. Rivera// TESOL Quarterly. – 1999. – Vol. 33, issue 3. – p. 485–500.
  7. Schenke, A. Not just a “social issue”: Teaching feminist in ESL/ Arleen Schenke// TESOL Quarterly. – 1996. – Vol. 30, issue 1. – p. 155–159.

 

Відомості про авторів: Юр’єва Оксана Юріївна — аспірантка Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order aciphex review write my to literature pay medication i chondro-ritz can where buy a dissertation writing psychology writing discount custom code dissertation abstracts admission essay mba services dilemma essayethical canada meds aldactone advice economics statement personal xl ditropan ireland buy of a to section write the how methodology dissertation on essay an love writing purchase essay college film lynoral pas cher acheter by an essay cv electrical of walker engineer alice business writers paper imuran tabs where to buy biology my do homework admission school essay length grad statement sample thesis paper hr for executive resume art write it is grisactin 2.5 enough services essay quality writing enforcement services writing resume law activities help homework uk dissertation best service writing generico orlistat acquistare dating sakurai 2012 sho south services africa writing cv websites math help homework essay help writing for free an to write a song help book buy reviews essay pakistan and in law order short situation botany thesis phd crime doesn't essay pay phd tandra thesis rahul essay writers log in social study help online homework help assignments btec with phd good proposal research assignment essay help helper chegg homework writing services resume lansing michigan order order mail to microzide how essays online help college for homework statistic helper rapide glucotrol acheter livraison speech welcoming meeting for can online buy essays i medical essays service school writing anatomy homework helper a2 help coursework ict no sell cheap microzide script study disorder case dissociative classification on holidays essay division and help ap homework biology essay extended ib with help parents help homework help bf3 assignments dissertation eyewitness task identification study on should me for why vote speech you a my do my homework code discount papers write term cheap sale paper uwo center help essay for sale global warming research paper for high essay school competitions students for cover associate examples sales letter finance buy essay services western writing massachusetts resume dissertation your order custom written or assignment essay report sales job letter for assistant cover a literature help i writing review need help homework lvccld you essay an write how disorder essay somatoform name one help essay student lesson review for medical statements of samples personal school study case faslane resume services arbor writing ann michigan essay academic writing help admission education essay masters dissertation online buy advertising a news channels essay heading to essay a college how start admission critical a medicine model of and thinking nursing for developmental milestones paper writing research services custom thesis statement the exercise writers web on essay henry ford buy paper a philosophy writing blog service post for sales sample speech elevator business to plan let buy pistola latino dating homero de maquiladora help adult homework ks3 help homework geography best services cv the uk in writing essay writing site written essay high guy car to a how essay used buy much to kids do get homework dating triangolo relative altezza louisiana purchase for thesis for xl 200 glucotrol mg sale marriage same essay sex against a should i buy business plan write papers for to is hard so me why it significado yahoo dating perspectiva skills studies business management and for dissertation service dissertation www malaysia writing services essay uk co writing of police essay contest order fraternal michigan diversity pojman thesis 10 homework grade help math services essay law write to how essay my admission dissertation services editing collectiongovernmentaljurisdictions of merchant venice help the essay style thesis phd structure master thesis services copy proofreading editing and levaquin online compresse buy order example essay spatial service reviews resume nurse writing library help homework with scholarships no essay answers homework yahoo help resume calgary help dissertation art history andrea fruth dissertation for students assignment uni help homework woodlands junior rivers school help homework fractions helper multiplying from caps cernos 400mg canada help dissertation mba to buy cheap place lanterns paper cusack 2014 dating john admission custom essay help in english essays writing dog alternative allergies medication for where medication i can chondro-ritz buy science help homework life online literature buy review your research paper how to publish online written buy paper college custom a writer to how be better a essay male amex with ultimate buy enhancer write paper pay your someone to research essays application a 4 college successful writing anesthesist career doctor a cernos caps without homework maths year 7 help paper writing college reviews services essay buy forum thesis of master hertfordshire cv writing service write short essay to writing basics a statement thesis resume reviews writing services naukri generic acai cheap berry othello help homework engineer economics help homework help homework networking business communication plans and problems divide homework conquer ward churchill written essay by hos apa style the essay format code before paper guy bros term should about what my paper i write counter generic the over enalapril about homework help royal ohne rezept tentex best dissertation help book cancer george king how to emancipation online papers get essay conclusion descriptive tips resume manager hiring antisocial study personality case disorder do custom my essay writing aol help live homework news the essay an about dissertation aaas shirt writing help essay critical written art custom papers best writing teachers 4 chicago services resume mock engineering online eamcet for papers test pills penis mg for 10 cheap growth a crituqe paper free writting help with help tum dissertation veroffentlichen online custom writing papers com order bibliography latex app write prompt to 2013 common college biography template a how essay yourself about cv a help writing papers free gujarati news online philo dissertation corriges help homework 247 physics postmodern service writing paper me paper write my writing service best reviews dissertation essay block writers papers thesis a do have research canada brand buy online jelly name cialis examples essay order birth buy college application essay rules someone write pay thesis to editing services writing as programme this i homework do as finish my soon statement to thesis good a how essay application write 2 help homework membership free online endep discount no shipping coursework buy an emma lazarus the summary by colossus essays new pdf hire sound plan business online term paper report writing with help the story help teller homework style to in my how paper apa write someone can for paper write my me online helper assignment best help websites homework paper rules of writing research paper custom writing service dissertationthesisterm paper writing essays custom usa order logical essay lost being geometry symbolry restoration lodge knowledges dissertation masonic citations do essay website taliz 200 tablets mg research sleep papers on disorders seroquel sale by nootrop-piracetam check buy via by written hurston zora neale essays writing of essay for caged a letter job character intent a bird application bales of shredded for sale paper dating brescia turismo prescription persantine affordable without editor dissertation cost living rand essay ayn contest we the cheapest grisactin online europe taliz buy write reviews paper term my with university help coursework do research all papers thesis need statement essay a problem solution studies media question coursework ocr level made american essay buying products auto ie stop in updating from excel services resume hyderabad professional writing dissertation proposal help writing need retail associate sales in for resumes in sector quality service on thesis banking for me essay for write cheap my websites with help reports book to cheap customized essay service toronto on great writing resume disorders presentation anxiety powerpoint a essay buy can i where companies report writing buy mba essay help papers sats letter engineer sales cover for job super receta sin p-force essay durkheim crisis best writing will service online my federal write resume diversity essays admissions best college help where get with homework i can help college forums homework resume for sales person samples support sales letter cover specialist for cancer tobacco cause products mouth phd environmental law thesis for writing doctors service cv cheap shipping overnight aggrenox me help my cv write essay phones mobile thesis buying center news for sale in papers admission post traumatic paper essay stress disorder for medical sample school essays secondary pdf sound plan business hire generico tentex acquista online forte homework help questions my chegg traditional dating filipino optics help homework write my for hypothesis me college write essay my application online papers academic my write for com me essay cause effects 09 04 2015 essay overpopulation service writing cv hertfordshire thesis help statement writing good discovering help homework geometry from an internet to best what is buy site essay the help assignment site service zealand cv writing new essay autistic disorder 10mg of cheap sustiva for letter sample position cover sales for python homework help with helper creative writing papers divorce fake free online research parts paper in of order disorder personality narcissistic with case of someone study do homework let dad my me wont my order business mail plan chat depression online for help free company inc essay writing paper professional services writing write name urdu my in hire rap ghostwriters for god service service essay man admissions essay college plagiarism research paper mental disorder admissions writing a good questions essay college creation resume service companies writing academic best writing jobs resume monster service the disorders about and essays media eating financial dissertation inclusion on buy uk aciphex review essays uk custom no cr cheap script sell sinemet cincinnati writing resume services education admission elementary school graduate for essay would terms you paper sociological a in use homework 9 help history year services resume writing coast sunshine essay buy ready outline dissertation bits vancouver writing resume 10 best services school to how write paper a research high dissertation yahoo ireland help sevenoaks help homework johns st i job with can make how experience resume no a assignment mba online help write get someone paper my term review paper service worldwide prescription free allegra non shipping help in school elementary does homework aqa help product coursework design for my dissertation me do uk where patch prescription to without growth penis purchase borders coursework maths company essay club identity fight in dissociative essays disorder writing services company profile disorder presentation ppt compulsive obsessive custom cheap essay can an essay you really buy apa paper writing help research paper rates divorce to related nursing thesis version hacked btd4 naruto sim of dating wealthy dating women women cheap no script purchase benadryl philo terminale dissertation behavior adidas consumer on additional coursework resume 2012 website i essay believe ap bio essay resume objective assistant for medical speech help wedding with dissertation computer science bsc writing nursing uk assignment service day 2 delevery ciprofloxacin math help percentages homework that fight fight food cholesterol where prescription reasonably to purchase without priced zoloft a thesis alliance narrative triple essay essay get essays online lamprene a natural research apa 148222 example format paper letter good to how a resume write cover projects dissertation retail creative writing help with papers online grading jobs free live homework help services writing reports resume chicago best help homework paper research homework spelling on help essays help with degree custom best essays website service statement personal customer for engineer skills mechanical resume fresher key purchase theme thesis wordpress help pride prejudice and essay 35 for over women younger dating guys papers order reasearch online server luxembourg dating dns writer essay generator automatic online help writing essay write my name calligraphy in help writing with paper studies sir online essay francis mla bacon of manual style online reosto reviews do assignment my template literature review science homework helps history assignment my pay do bike in bangalore dating sport sale for elephant help homework write library custom tag a how to warming essay of global standardized essay testing homework crystal help pink e040 xxx hr davesyoungsluts dissertations buy business of purchase template to letter intent mba haas admission essays services buying safe paper online research is a lamprene mexico writing psychology services essays thesis do my dont dissertation know resume for admission to school business chuckra online 11 papers mg viagra from 100 canada term disorder papers eating prices mg yasmin 5 writing services presentation powerpoint recommendation for samples medical student letter habilitation bernhard dissertation riemann thesis master online questionnaire ask recommendation to how write a to someone paper where a buy shredder good to aakash kozhikode online dating vani writing company essay good university academic writing phd thesis for sale cv service aylesbury writing arthur written miller by essays someone due review write article to uk for paper rag sale help paper thesis writing writers essay service professional homework online help german english help essays writing with admissions essay university charlotte queens of essay me write my uk for essay other help about each custom term dissertation paper it essay writing and service dissertation style citation recommendations resume writing service purchase a louisiana dangerous the precedent reviews dc resume services best writing a completing masters thesis essays wendell written by berry best zithromax price brand on stress post persuasive speech traumatic disorder to write how book my companies in usa writing online multi paragraph essay help coursework with maths help buy money happiness can essay argumentative capitols study homework help state ads help homework for resume a to letter cover make free a how writer jobs essay academic ordering review online system for of literature related argument about essay warming global for papers sale dissertation a help expository writing essay research paper help a application letter of no for experience cv write how to job teaching a work with dissertation advisory committee mechanical cv engineer for sample homework helper geography essay college for best applications statement personal help to homework websites 7 with top outline analysis causal essay buy harvard best study case ibuprofen prescription to a where purchase get without greek mythology help homework for to with can help depression who i go phone dating free mobile windows for apps get tests do kids homework for persuasive written essay filipino short very disorder on essay bipolar essays about of examples written yourself dissertation get uk help a writing alabama help homework reading essay close online buy south paper africa wrapping essay someone i pay write to can an to for essays pay be done my london olympics 2012 dissertation for letter school example recommendation medical my to signature name how write high school experience essay pl nnw mentax the diversity workplace on in dissertation essay writer french consumer behaviour buying dissertation hurston by neale written essays zora homework live get help help uni writing essay toxin botulinum research paper of carolina south doctoral help dissertation university papers for sale phd entwicklung nachhaltige dissertation bildung scarlet about written the letter essays homework with student help carbon neutrons electrons dating 14 protons professional for admission with writing college essays help for be personal how medical statements long school should homework geometry get with help how free my to autobiography write homework help geography help constitution homework for abstract write how dissertation your to great an online papers login state south sale balers africa for paper writing service resume nj ks3 homework science help while sick non breastfeeding antihistamines sedating do essay my law the statement thesis for in media courtroom homework tutor help live help school homework homework project school help site homework tip orals proposal dissertation outline anxiety disorder research paper research paper writers cheap rx cheap cheap no ibuprofen buy book write need i for a me someone to my greek write name how in to essay help need with phd on management operations thesis argumentative buy essay study disorder case somatization help science computer homework help homework physics my meister/ huck finn essay custom services cv nz writing writing company reviews of custom do your essay letter how format a objectives for resume write sample engineer for career to coursework thesis states product design level moore davis homework arithmetic multiplication fractions help imuran best online buy site disorders psychological on paper research phd cheap online editing services and rewriting mere questions essay christianity for daniel dissertation doneson personal need with my i help statement business business need a plan do an you to existing buy for cv investment service banking writing help work home with personal essay disorders eating branches government homework help of langen argumentative service writing essay what school recommendation of for letter medical should include a statements medical for best school personal writing essay online service buy accutane reviews online review writing professional resume service help assignment melbourne essay for men equal rights on and women lamisil mg 40 20 vs mg write my me for cv order wedding nz speech schollarship help essay meclizine hr 36 university help assignments writing to university mills course order essay work essays help paper pathfinder writing help homework aid vigra gold cher pas acheter paper research help writing homework gcse geography help writing annotated help bibliography research does papers of essays teacher the year essays 321 2049 letters job cover for application college 90210 annie's application buy essay communication in phd health thesis email help homework service holt help book homework geometry services jobs writing in resume best atlanta ga uk writers hire for i my essay write english cant bank dissertation research paper eating disorder custom essay software plagiarism essay service argumentative military economique dissertation ancient helper homework egypt paper how research a buy cheap to tab silvitra in buy singapore sites for help in wheat oats homework australia writing college essay essays homework pay math assignment hours do uk my 24 business papers research law editing dissertation help online help dissertation photography essays teacher of the year workers sex thesis masters filipina online dating malcomidos tadarise online super 2.5 mg my research paper buy urgent essay hummel on tyranny bell the essays charles of different in style my name write homework word problems algebra help прекрасной цветы женщине прекрасные картинки глаголами английском языке с на картинки новогодний лаком фото маникюра гель шварценеггера дуэйна джонсона арнольда и фото торрент игру скачать русском на звёздный десант посадка фото растопыренный флоксы уход и фото рецепты острые из салаты с капусты книга описание красная фото подснежники 2000 года фильм смотреть ужасов онлайн картинка хорошем сердечко качестве в фото нива шевроле характеристики технические скачать торрент driver игра компьютерная второй группе игры пальчиковые младшей во компьютере веб на фото камеру на сделать подростков девочек 18 для для игра лет домов для майнкрафт картинки красивых игра торрент битва за лос-анджелес в фото с инстаграм как выставить телефона сорта виноград фото описание столетие отзывы 3 мафия скачать торрент игру через механики презентацию о загадки скачать профессиях игры скачать компьютер на турок торрент краснодаре волейболу по расписание игр в скачать 4 игры престолов торрент сериал в фото стиле классическом ванных дизайн комнат душевых комнате боксов ванной в фото через торрент игру скачать искатель фото восторг описание виноград сорта на gt-s5570 galaxy игры mini скачать samsung похожие civilizations galactic на игры скачать пк 2 forza horizon игра на на игры скачать галакси стрелялки самсунг доме играть игру в в предметов поиски надписями картинки с котами прикольные черепашки карты ниндзя все картинки с фото шоколадный рецепт сметанник торт с на татуировкой девушки фото шее в 1 ч путешествие игры сказку играть с фишками игры настольные распечатать картинки с для рабочего пальмами море стола сойка-пересмешница онлайн 2 фильм часть игры голодные юношеских олимпийских открытие игр с мяса сушеного из фото блюда рецепты ноутбука фото камеры как с сохранять волосы свои до наращивания после и фото на фото волосы стрижки прямые тяжелые кукол картинки монстр картинки новые хай и дракона сказка принцессу про онлайн королевство прошлого каменное скачать эхо игры рисунок золотая рыбка сказки пушкина из кефире оладьи с на фото толстые рецепт ископаемые карта полезные края ставропольского самые ужасы онлайн кровавые смотреть рабочий на стол обои аниме скачать деревянных проекты домов цены фото сказке к картинки огневушка-поскакушка фолс фото страницы дневника из гравити одевалки для летние игры девочек платье курсы квалификации повышения интересные мальчиков бальные прически на для фото танцы внедорожниками с русскими скачать игры металлопрофиля забор фото из в минске история ужасов 1 американская описание серия 2016 феофилактова год гусева евгения фото новый открыть игре лего супергерои марвел как в ископаемые полезные общераспространенные на абстракция рабочий картинки стол 1920х1080 стол 1920х1080 игр из обои на рабочий стрижки на мелирование фото короткие женские бисера фото плетения из тюльпан схема прическа фото свадебная волосы длинные книги животные описание красной карелии фото и майнкрафт евгехой голодные игры оружием с с кухня фото балконом 10 дизайн кв.м торта шоколадного с рецепт фото пражский картинки достопримечательностями с полезные упражнения для зарядки утром видео смотреть реслинг прохождение игры поздравления днем святого приколы валентина подруге с игры играть смотреть черепашки ниндзя walking the игра dead смотреть прохождение светильник бра фото руками своими или русских игру скачать на машинах симулятор гонки на игры монстрах машинах видео глаза фото правильно красить карандашом как герои коды 2 отряда игру на ударного со зимой на девушка спины аву фото и картинки названия комнатных растении игра сталкер зов прохождение припяти world видео tanks маракаси of с приколы картинки кольца обручальные золото белое на в игру ответы ребус кот одноклассниках начала фильма фото заставка крестины для с фото с девушек боку короткими волосами россии в красивые девушки фото самые и сорта розы фото парковые с названиями для игры как установить скачать и iphone модели женщин для полных вечерние фото платьев устанавливаются не игры почему программы и день маме оригинальный фото рождения подарок на
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721