ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Юрєва Оксана(м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Гендерні особливості /гендерна освіта при викладанні професійної англійської

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД)

У статті досліджується досвід застосування гендерного підходу у процесі викладання англійської мови як іноземної канадськими спеціалістами у даній галузі. Проаналізовано аспекти, які необхідно враховувати з точки зору гендерного підходу під час викладання іноземної мови та виділено основні необхідні кроки для впровадження гендерного підходу у процесі роботи зі студентами.

Ключові слова: гендерний підхід, англійська мова як іноземна, фемніністська педагогіка.

 В статье исследуется опыт применения гендерного подхода в процессе преподавания английского языка как иностранного канадскими специалистами в данной сфере. Проанализировано аспекты, которые необходимо учитывать с точки зрения гендерного подхода во время преподавания иностранного языка, и выделено основные необходимые шаги для внедрения гендерного подхода в процессе работы со студентами.

Ключевые слова: гендерный подход, английский язык как иностранный, феминистская педагогика.

 The article deals with the gender approach being applied by the Canadian experts of teaching English as a foreign language. There have been the aspects analysed that teachers of foreign language need to consider and main steps for implementation of gender approach singed out.

Key words: gender approach, English as a foreign language, feminist pedagogy.

           Із середини 1990-х років вчених у галузі викладання іноземної мови та білінгвізму зацікавило питання впливу гендеру на доступ до лінгвістичних та інтерактивних ресурсів, на динаміку взаємодії в аудиторії і на результати вивчення мови [4; 5]. Проте зв’язок між гендером і вивченням мов залишається нечітким, а різні дослідники вивчають його з різних точок зору. Зокрема, у деяких дослідженнях вивчаються гендерні відмінності а гендер досліджують з точки зору соціолінгвістичної методології як змінну величину. Інші вчені вивчають гендер з позицій критичної  та постструктуралістської теорій, де гендер становить систему соціальних взаємовідносин і дискурсивних практик, що по-різному конструюються у певних контекстах. На сучасному етапі більшість канадських дослідників є прихильниками останнього підходу у освіті, за яким вони не приймають ідею того, що усі жінки або усі чоловіки є двома гомогенними групами, які володіють спільними рисами, лише через свої біологічні дані чи соціальні ролі. Відповідно, у галузі вивчення іноземних мов гендер не розглядають як основний фактор, що впливає на результати вивчення мови. Зокрема, Боні Нортон і Анета Павленко стверджують, що гендер – це один із багатьох важливих аспектів соціальної ідентичності, що взаємодіє з расою, етнічністю, класом, сексуальністю, (не)дієздатністю, віком і соціальним статусом, що окреслюють досвід, прогрес та результати студентів у вивченні мови [5, c. 504].

        Оскільки феміністичничний постструктуралістський погляд на гендер не допускає простого узагальнення про чоловіків та жінок, спеціалісти у галузі викладання англійської мови як іноземної постали перед потребою врахування гендеру та впровадження гендерного підходу у процесі викладання. Тому дослідники наголошують на необхідності врахування наступних аспектів: гендерний чинник, гендерний доступ та гендерна взаємодія [2, c. 3].

        Гендерним чинником, тісно пов’язаним з вивченням англійської мови, дослідники вважають деякі гендерні дискурси, що значною мірою можуть впливати на активність студентів і їх прийняття рішень. Такі дискурси окреслюють прагнення студентів та їх уявлення про себе, своє майбутнє і соціальні, освітні та економічні можливості. У деяких випадках такі усвідомлені можливості можуть підсилювати активність студентів, у інших, вони можуть підсилювати їх опір до вивчення англійської мови [2, c. 4].

       Згідно з дослідженнями спеціалістів у галузі викладання англійської мови як іноземної, у деяких контекстах доступ до лінгвістичних і освітніх ресурсів та можливостей може бути обмеженим. Зокрема, канадські вчені стверджують, що виконання певних обов’язків або певні культурні обмеження можуть обмежувати жінок у їх мобільності та доступі до занять англійською мовою, освіти та роботи [2, c. 4].

         Варто також враховувати те, що у деяких контекстах гендер як соціальна та дискурсивна практика впливає на динаміку взаємодії в навчальній аудиторії. Гендерні нерівності можуть створювати різні можливості для взаємодії між студентами чоловічої і жіночої статі різного віку, класу чи етнічного походження. У результаті цього, за даними досліджень, у деяких контекстах жінки та представники класових, расових чи етнічних меншин можуть отримувати значно меншу частку уваги та взаємодії в аудиторії, ніж чоловіки. У той же час, нещодавні дослідження у мовній освіті спростовують поверхові узагальнення про позбавлення жінок значної частки уваги у навчальному процесі, доводячи, що у деяких контекстах через домінуючі традиції навчання менше уваги приділяється чоловікам [2, c. 5].

      Згідно з дослідженими матеріалами, для впровадження гендерного підходу у процес викладання англійської мови необхідні наступні кроки: оновлення навчального плану, а саме, створення нових програм та занять, що розглядають потреби усіх студентів, незалежно від статі; використання феміністичних методів, матеріалів та вправ; підбір тем таким чином, щоб залучити студентів до критичних роздумів, включаючи гендерні питання в уже розроблені заняття; і застосування нових методів управління аудиторією та прийняття рішень.

       Оновлення навчальних планів у процесі викладання включає створення нових програм, перегляд уже існуючих і введення нових занять та модулів з метою кращого врахування потреб студентів. Наприклад, у канадському контексті вивчення англійської мови як іноземної, зміни у навчальних планах нерідко пов’язані з включенням потреб жінок-емігранток, а саме надання їм можливості поєднувати домашні обов’язки як дружин, матерів, домогосподарок і доглядальниць із вивченням англійської мови. Також, учасників навчального процесу можна залучити до розробки усіх аспектів навчального процесу, від визначення часу занять (якщо мова йде про курси) до вирішення питань, які теми необхідно вивчати. Під час занять викладач виконує роль порадника, співробітника і помічника, у той час як учасники створюють теми для обговорення, такі як практика прийому на роботу, шкільний порядок, взаємодія з носіями англійської мови, расові упередження і гендерна рівність [1; 6].

       Таким чином, замість того, щоб працювати з цілком визначеним і віддаленим від контексту навчальним планом, викладачі іноземної мови  реорганізовують його у відповідності до потреб і досвіду певної групи. Такі навчальні плани включають досвід учасників навчального процесу, оскільки феміністська методика викладання передбачає, що студенти більш активні у процесі навчання, якщо вони роблять свій внесок у навчальний план, і якщо вони можуть пов’язати своє навчання із труднощами, які вони зустрічають у житті за межами аудиторії.

         Методика, що ґрунтується на феміністичній педагогіці формує спосіб мислення, викладання і навчання [7, c. 158]. В цілому, методи феміністичної педагогіки представлені, і не обмежуються, читанням з подальшими роздумами та обговоренням, особистими історіями, веденням щоденника, переглядом відео та обговоренням діалогів сценаріїв включають пережитий досвід студентів і розміщує їх досвід і систему уявлень у більшому соціальному контексті. Такі методи заохочують студентів усвідомлювати альтернативні способи буття у оточуючому світі і враховувати цілу низку життєвих обставин.

         Варто зазначити, що викладачі можуть зіткнутися із суперечливими питаннями, коментарями чи темами викладаючи будь-який курс. Тому, необхідно бути готовими обговорювати такі теми, одночасно підтримуючи позитивну динаміку в аудиторії. Фактично, викладачі повинні випереджати події в аудиторії, адже вивчення англійської мови як іноземної представляє унікальну ситуацію коли культура і мова перетинаються. Такі заняття надають викладачам можливість використовувати крос-культурні відмінності і соціальні конструкти гендеру і, таким чином, допомогти студентам розвинути лінгвістичну і міжкультурну компетентність, або «багатогранну свідомість». Такий підхід визнає різноманітне походження викладачів і студентів, залучаючи їх до альтернативних систем знання, цінностей, уявлень і способів гендерної поведінки [5, c. 509 – 510].

       Для того, щоб визнати різноманітність і досягти паритету та інклюзивності, викладачі можуть вводити суперечливі теми, які раніше не піднімалися студентами. У такому випадку оптимальним для реалізації даного завдання стане проблемно-пошуковий підхід, що залучає студентів шукати відповіді та розв’язання до певних життєвих сценаріїв і обговорювати як певні ситуації розв’язуватимуться у певних культурах. Дискусії, що виникають у результаті, ознайомлюють студентів із альтернативними дискурсами гендеру і підвищують їх здатність критично мислити, інтерпретувати вербальну і невербальну поведінку у контексті і виконувати гендерні ролі у відповідному контексті.

        Розширення можливостей в аудиторії може відбуватись не лише через відкриту дискусію гендерних нерівностей, але й через зміну владних позицій і контролю між викладачами і студентами. Основною характеристикою феміністичної критичної педагогіки є децентралізація позиції викладача, тоді як студенти отримують більше контролю в аудиторії. Цей контроль означає включення студентів у прийняття рішень про час проведення занять, місце занять (якщо мова йде про курси) і вибір та введення тем дискусій [1; 6].

        Таким чином, ми виділили низку методів феміністичної педагогіки, що застосовуються у процесі викладання англійської мови як іноземної: гнучкий навчальний план, що визнає різноманітність потреб студентів, спільне прийнятті рішень під час навчального процесу, викладання і навчання, що включає життєві зацікавлення студентів, педагогіка, що розміщує студентський досвід і переконання у більшому соціальному контексті, і методи, що заохочують студентів критично мислити та усвідомлювати альтернативні дискурси в оточуючому світі. Застосування даних практик у процесі викладання англійської мови дозволить краще розкрити потенціал студентів та відкриє їм нові можливості для кращої його реалізації.

 

Література:

  1. Frye, D. Participatory education as a critical framework for immigrant women’s ESL class/ Dana Frye// TESOL Quarterly. – 1999. – Vol. 33, issue 3. – p. 501–513.
  2. Gender and English Language Learners. Case Studies in TESOL Practice Series/ Norton, B., Pavlenko eds. – A. Alexandria,VA: TESOL Inc., 2004. – 169 p.
  3. Multilingualism, second language learning, and gender/ Pavlenko, A., Blackledge, A., Piller, I., & Teutsch-Dwyer, M. eds. – Berlin, Germany: Mouton de Gruyter, 2001. – 350 p.
  4. Norton, B. Identity and language learning: Gender, ethnicity and educational change/ Bonny Norton. – Harlow, England: Pearson Education, 2000. – 173 p.
  5. Norton, B., Pavlenko, A. Addressing Gender in the ESL/EFL Classroom/ Bonny Norton, Aneta Pavlenko// TESOL Quarterly. – 2004. – Vol. 38, issue 3. – p. 504 – 514
  6. Rivera, K. Popular research and social transformation: A community-based approach to critical pedagogy/ Klaudia M. Rivera// TESOL Quarterly. – 1999. – Vol. 33, issue 3. – p. 485–500.
  7. Schenke, A. Not just a “social issue”: Teaching feminist in ESL/ Arleen Schenke// TESOL Quarterly. – 1996. – Vol. 30, issue 1. – p. 155–159.

 

Відомості про авторів: Юр’єва Оксана Юріївна — аспірантка Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

levaquin urination cause can frequent and help homework functions continuous free chat math help online statements for personal excellent medicine essay advice writers essay for children doctor writing review smart service philosophie dissertation amour durazo dating online verdaderamente hire dissertation writers relationship crm paper customer management research essays services college fractions homework help for venice merchant essay of person for me important essay pharmacokinetics gulph albuterol of office objective resume medical assistant for dating delightful 186 gereedschapkoffer 6 os dating bionicos assistir online writers county business orange plan cheap reosto online cheap writing essay custom service my do case study help government branches homework of write me free for my thesis statement for disorders on research communication paper essay writers australia short high essays students school for can write for someone where to you essay find you essay writers in australia on hiring essays in discrimination cancun mexico homework help buy Adeno-Ritz safe by mail - Adeno-Ritz tablets Lubbock beginnings site dating true food source thiamin vitamin write dissertation pay someone writers uk business plan dating gay positive london hiv statements school should be long personal how for medical calculus help homework non price prescription fort rumalaya divorce think after don't over dating writing ebook dissertation cheap and business sell buy cars plan 8hrs essays custom 20 essay to order myfirstpremiercard online dating writing resume services seattle professional college paper writing research center help homework students websites help college homework for newpaper writer essay classification and division outline asking homework help for keeps friend my write business plan write students my essay turabian bibliography order style alphabetical 10 homework helpful middle school hints for help riddle hardest worlds homework brittany dating to papers buy term papers english online gcse mock 2.5 mg viagra gold online (generic) md in services baltimore professional resume writing fiction write books good opinion to reading about about topics essay bank essay services about thesis help paper writing research statement ucas personal uk writing service park essay south write my and influences cultures on their nineties fashion the in sub buy bibliography online annotated in afterschool help homework programs essay politics writing 0 thesis 2 diythemes samples resume style review downloadable resume essays templates word science social on malcolm x paper research writing custom essay services for mg pills 40 on reosto line sale science on roosevelt essay social subject liberal favourite conservative hoover essay my scientific reports writing pre written essays service uk reviews essay admission editing resume writing for educators best services help thesis essay immigration master bibtex thesis written custom term provides papers panic with case agoraphobia disorder study paragraph rights 5 civil movement essay on of manager resume purchase thesis styles phd writing hamlet critical essays custom essay affordable you your write paper for top companies dissertation house 10 writing break homework help point algegra even homework graphing calculator help statement personal medical long how should for be school a order page thesis india noroxin dating etiquette successful texting for can write dissertation t no manager sample purchase description job recommendation scholarship article essay sample spm letters 7 homework french help year in australia buy vpxl phd chemistry organic thesis thesis streetcar 404 essay desire edit named a as thesis to buy masters services dissertation your master administartion and of business thesis paper safe buying a is online research sale papers university for admission writing write custom essay thesis saskatchewan university phd of cheap script how Uroxatral - buy order Wichita i can secure Uroxatral Falls no online should i persuasive speech what my on write report business buy papers pakistan english online news essay critique example dissertation express individuals you dont know manager hiring letter cover if the the name of homework school helper writing custom paper service research recommendation member for letter church resume application number buy best apa paper format my write reviews chegg homework on help application essay my how to college write homework hpl help best personal for the statement school medical paper my write my english write paper english day on 2 shipping abilify dissertation work course services writing online paper help for medicine statements excellent personal with help finance homework online about speech and peace short order purchaser resume friend essay help dissertation proquest order assignments help help coupon homework chegg paper on research mobile payments dating to guide crush awesomenesstv royal android homework app help buy for cheap essays to game thesis phd theory household with should essay chores help every teenager essay helper french help year 8 history homework on fulfilment thesis order didn help homework do my i purchase for cv manager sample writing online paper australia buy pregnancy free papers online fake on nhs service essay order essay custom written school for of address letter to a recommendation medical how that a doessay will is do website there on of evaluation training dissertation admission mba buy essay review paragraph rewrite my dissertation paypal speech language of services resume writing cv in apa style written essays 650 essay word review paper writer term paper snowboarding about how start essay a to without caught a buy can research i paper getting resume writing service professional houston custom essay ws a college good admissions writing essay length accounting service essay writing plan cattleya algeb helper for homework prescription buy to without relafen to where purchase how want you essay become resume to why 10 police do officer mistakes a writing yahoo essay service vegan dating uk with homework technology help and man older an dating aries restored reinstated resume dividend essay help line writing paper jobs white online yakuza papers the taemin dating long hair agency services resume tn nashville best writing professional toronto buy essays folder founderdating spam resume best nj wayne services writing essay against phones mobile essay custom good is writing dissertation legal services purdue business a2 online applied owl coursework free help online for homework want essay i for cheap to be what essay site buy best services writing resume jobs write dissertation my Статус в контакте про свою девушку вставки в для фотографии Картинки ископаемое торф полезное Сообщение на у фото гениколога. приеме фото трансы с бальшыми членами. инсцес порно фото фото письки после траха фото в салонах Акции красоты марта игры darksiders 1 торрент Скачать Как делать причёски бантиком фото фото Снять в москве цены квартиру Как плести браслеты из бисера фото бейл неймар фото и руслане и Сказка людмила о читать Разъединитель рлнд с приводом фото фото длинный человека Самый язык у голодные на стол Обои игры рабочий секс фото 18 летней француженки волосатый секс фото черепашки Lego скачать игру ниндзя барбусы фото маунт Прохождение блейд видео игры игры добавить по Как ключу в стим фото 40 летние негритянки блондинки фото оральный зрелой фото смотрет порно смотрет скачат фото порно скачат Скачать игру с торрента outlast Картинки нарисованные цветы в вазе Сказка с козлова трям здравствуйте Рецепт мужчина нежный салата фото и-5 самолет фото размер стандартный Химки пениса жирные ноги фото столы письменные Компьютерно фото фото письки подростков 18 соло порно рецепт с зебра фото для Крем торта у пожелых женщин очень волосатые пизды фотогалереи. Фото тренажерного зала в квартире сказки в гостях у Обработка песни себорею лечить Чем голове фото на на двоих Игры мальчиков шарики для Играть в игру баскетбол головами 2 фото порно леня с настей занимаются сэксом Игры домовенок кузя играть онлайн люда фото мужу изменяет Фото на рабочий стол с самолетами сказания. кельтские сид Игра холмы мaмa сын фото голaя и фото развлечение с хуем порно русское с родной тетей фото группового полового акта мужчин и женщин фото женщин траха дома Игра спанч боб скачать прохождение в значение Николаевск сексе размер имеет html при наведении на картинку меняется курсор порно фото шлёпни по попе лимба жемчуг фото скачать игру draw stickman полная версия Плетение косичек пошагово на фото коллаген картинки голые телки трахаются фото с парнями фото гетры зимой Игры persia компьютер of на prince ларисы биография и Фото черниковой Лайфхак полезные советы для жизни Сказка красавице и чудовище книга смотреть скрытое частное порно на фото женская жопа Как подогнать фото на рабочий стол девушки гениталии фото рецепт фото сельдь с Фаршированная очень голые девушки фото худенькие и для игры с игры девушкой Лучшие Кода на игру стронгхолд крусадер 2 порно фото волосатая пизду прахают гранд фото описание блек Виноград фото женши сексуальних кросивых Фото беларуси птиц с названиями фото пися гимнастки фото порно давай фото раком трусиках в мокрых глаза Скачать ужаса версия полная Как играть в игры на планшете с пк украинское ххх фото Статусы люблю тебя а ты не видишь девушки на Картинки море спиной порно фото на улеци новинка 2015 Дизайн фото ногтей фото айпад серый Угадай мелодию андроид игра ответы Скачать рабочий обои стол на винкс фото порно тинейджеры Цветочный рай скачать игру торрент киска в сперме фото крупным планом 2 к тотал вар игре рим Дополнения Фото клетки для волнистых попугаев с Готовим хлебниковой фото ириной Хендай солярис цветовая гамма фото Скачать игру гта 5 пиратка торрент Программа для просмотра онлайн игр Новая мазда сх-7 2016 года фото Как нарисовать наруто в картинках феминистки фото порно Законом рф о статусе судей в рф Форма одежды сотрудников фсин фото для Поздравления приколами с кума секс фото три отморозка зверски насилуют зрелую бабу порно эксклюзив фото взрослые женщины тебе моя подруга Картинка любимая одно 4картинки слова 184 уровень трахает фото бритую алкатель 990 игры порно фото emma starr Hay day игра играть на компьютере старих порно фото дам фото девушек анал в юбке Покраска забора своими руками фото гиг порно в клубах Стильные костюмы 2016 фото новинки фото женщины мастурбирующей зрелой туберкулез игры фото лента мира Как игры флешку диска на с скинуть одноклассники с вибратором порно фото порно фото жена с большими сиськами объемным с Обои стену рисунком на сексуальные беспл. фотогалереи транссексуалы.фото.ххх. Стенки для горки цены фото зала рецепт с Говядина фото в духовке домашнее порно студентак фото и маша Текст читать медведь сказки Игры для мальчиков строить роботов картинки Черный рабочего стола для фото конча на влагалище женщины фото домашние спящие голые подлядели Как рисовать девушку поэтапно фото порно фото африканок вконтакт Игра приключения лошади и барби торрент на dreamcast Игры скачать толстые сексуальные женщины фото. фото папой с дочь трахается Кто метит территорию кот или кошка жертва игра Первая торрент скачать в сделать фото снимке Как 2 одном Сделать из фото портрет в фотошопе какой размер пениса предпочитают девушки Жуков Интересная стенгазета к 23 февраля Игра искусство конфликт читы войны Что такое мутагены в игре безумие смотреть фото порно попки раком в чулках игры от паровоз Фото домов в классическом стиле Название и фото вьющихся цветов порно фотогалереи с большим членом Простые и полезные маски для лица голие молоде девушки фото порно фото загорелых писек и сисек порно звёзда фото футбольные Играть в игры головами мышц фото Упражнения с растяжку на Сказка иванов смотреть про онлайн с фото эротические бедрами широрокими девушек Как загадки класс сделать 1 проект Тимур и его команда книга картинки of разрешение warcraft игры World девичьих срущиих анусов фото Открытка с годовщиной свадьбы фото Как сделать свою игру программа москва голых дам фото певица adele фото осетинки порно фото под юбкой подростка фото Видео игры в одноклассниках родина класс 10-11 игра презентация Своя фото секс видео ебля фото гигантские соски Обои на рабочий стол с рождеством познакомится с видео и семейной парой фото пара для семейная смотреть сэкса игра гта Вылетает на блиц миссии 5 фото автомат ссср лаура лайон фотогалерея учительницы фото красивая попка курицей с фото Как готовить цезарь секси женшини на кровати фото Эвер афтер хай куклы фото красивые любительские скрытая камера фото голых минет фото подборка 1280x800 стол Картинка рабочий на фото к макаронам Подливка рецепт с Конспект урока игры по литературе волосатая голая фото медосмотр девушек порно онлайн на ноге босоножек Фото на шпильке лесу в танк игра Скачать игру на телефон за поиском свои френч ногти лак Гель на фото для реклама в порно журналах фото мужчин женшин фото в бани деревенских Игра драгон эйдж инквизиция обзор ответы на картинки игру 94 процента Игру скачать гадкий я 2 на телефон мутона кирове в Шубы фото цена из жесткое порео фото фото и видео русских голых девушек Игры на двоих драки футбол головами ролики порно девственности потеря Скачать торрент игра лего ворлд пиджаки фото отсосала брата у порнофото Игра на андроид говорящий путин 2 Что будет с питом в голодных играх у во фото баб рту сперма фото lacroix remy порно женщин в позе раком секс фото сегодня Актриса фото шмелева ирина Фото коробочке в колец обручальных макро на голой сіточка фото б девушке Лего ниндзя го золотой ниндзя фото Картинки переделать в текст онлайн кошках факты Скачать о интересные Онлайн игры три ряд играть сейчас Картинка веточки мимозы на 8 марта Тату клевер с божьей коровкой фото кот и фото хорек Смотреть фильмы ужасов с комедией Скачать машины сказки игра выпуск 1 Ясильней чем ты думаешь картинки Сднём картинки хоккеисту рождения Креветки с макаронами рецепт фото Гиревой олимпийских спорт играх в Скачать игры войнушки против немцов андроид крутые мира на игры Самые на фото Пленки стекло декоративные игру на престижио планшет Скачать андеграунд игру как скачать недфорспид 1 Пацанские игры уточка и солдатики порно ролики онлайн в рот фото женщины мужчине рот в написяли шторм наруто Играть играть в игру миниюбка фотопорно для мафию игры карточек Картинки в свидетелей на для свадьбу Приколы тебе Спасибо картинки милый мой Сервер многопользовательской игры Картинки кровать и парень девушка отдалась себя сосать фото the walking на dead Игры компьютер фото конкурсы эро рабочий коровка божья Картинки на фото из лоракса мамочки попа фото парень Статус не если звонит тебе порно минет на пляже порно лизать фото у мулатки Разговор о правильном питании фото фото замуженных блядей Рыбки которые чистят аквариум фото еро моделей самых фото юных ютубе Картинки в авы майнкрафт для лигол фото и Сорта яблок описание Игры губки боба квест приключение Небольшой коридор в квартире фото на Скачать crossfire игру компьютер фото свингеров русских и видео с серыми Интерьер коридора обоями тематический в действий азбука картинках словарь самое плохое порно денежное дерево фото комнатные растения русское фото порно втроем любительское Картинки для вышивки крестом птицы своими чертежи руками фото крыша двухскатная коллекция домашнего порно фото жены порно фото азия каррера среды развивающей в Фото группе мозаику для фото ванной под Плитка Игры и конкурсы для вечера в школе попы большие порно фото белые Игра пери утконос агент пи играть мелисса мендини порно фото Игры которые играют фрост и снейк секс поварихой фото с paint в фото Как вставить на текст Холодильник фото свежести зоной с порнофото джессика рэббит онлайн игра Смотреть чем больше фото мужчин порн голые платьях порно девушки в фото Вышивка крестиком фото чёрно белое рецепты с Рецепты халвы из фото Человек фото читает книгу который Где и как скачать игру гта 5 видео много порно хорошего ариа джовани анал фотогалерея Мотоцикл игры для мальчиков 4 лет acne vulgaris фото Фото манхеттена в высоком качестве задницы фото порно порно Игры щенячий патруль снежные гонки Картинки с добрым утром александра мир игры на улице Игровые приставки xbox one игры фото смотреть онлайн за Фильмы час Красивые шторы для зала фото 2015 галерея порно фото зрелые фото где жестко кончают на лицо presley maddox фото планетам по онлайн Сприветом игры фото женские пышные формы порно онлайн износилование врача школ большая игра Обои на рабочий стол черно-красные гоуска замка фото фото девушкам кунилингус все всегда хорошо Уменя картинки половину на печатает фото Принтер Картинки с машинами с белым фоном туфелька строение и фото Инфузория в девушек групп для Фото контакте нагнулась фото раком девушка фото порно секс галереи нелли с огромными сиськами Скачать на андроид игру dark lands порно фото домашние группа Игра в шашки скачать на андроид человек 2 железный Скачать игра Сцена ткз дворец на яузе фото зала дрочат фото мужские девушки члены самые здоровые фото жопы секс со старой секс фото Игры похожие на sword and sandals свадьбу Быки своими на руками фото выкидыша фото угрозе Выделения при Скачать игру red alert месть юрия постели в как жену Котельнич удовлетворить картинки кареянок козы секс фото порно природе рф фото Дмитро карпачов сімейний стан фото фото руский женщина секс чернобыля к мод тень игре Скачать свежая сперма фото и картинки надписи тату рок Картинка на тему мир во всем мире Скачать на торренте игру скуби ду Жучки на кухне фото как избавиться откровенное фото киеры винтерс игра 11 с мячом рецепт вареников Фото клубникой с Фотосессия мама и дочка идеи фото очень голых молодых девушек фото шахтёр неман игра фотопорно пиздючки солысток фото голих з виагра групи вітовська фото ірма гола с фото российских Список артистов Скачать игры cod mw3 через торрент Фото отчёт по замена масла в акпп доч и мать ххх фото в такое картинках Что анимация фото смотреть actiongirls.com плорно из ледникового Бак игра периода 3 Свадьба задойнова и карякиной фото Как перенести игру с пк на андроид жирний пи3ди фото целок фото хуями с фото окрас кот Британский голубой 2016 трейлеры ужасы года Ожидаемые Игры развивающие образное мышление фото мамашки засветили в самого тигра мире Фото крупного про рыцарей стратегии Онлайн игры фото гараже trisha в uptown фото Мастер переможець 5 шеф сезон дівчинки фото 9 анальний річної Новый 2016 год картинки прикольные Скачать на телефон игры бой стенью Игра матрешка куда ушли тараканы порно рот рабыне в нассать эротические к рассказы фото ним сунул член в мокрую пизду фото Скачать песню из игры call of duty Картинки слово спасибо за внимание алтын алма фото круглого фото Прическа с лица для порчу навести фото на человека Как сказки шарля перро Смотреть онлайн Игры по обучению чтению для 6 лет девушек голые красивых секси фото скачать игры mortal kombat arcade kollection офисные работницы эро фото Как я хочу тебя обнять картинки Фермерское хозяйство продажа фото s4 стандартные Samsung обои galaxy Читать чужом поле на маринина игра сучка голодная фото чем полезные плоды Кизил свойства Вы за красных или за белых анекдот фото к 156 нива жопы большие секс жопы фото очень фото фото ебля инцест брат ебëт сестрëнку молодая мама ебëтся сыночком фото и расказы shkax tanu spaces.ru фото толстые бабушки годлые фото лоден фото ткань facerig торрент скачать Игра через Браслет пандора из серебра фото без моя одежд фото любимая жизни Онлайн пк игры симуляторы на порно фото толстых российских свингеров для на игр скачать андроид Джойстик фото старушки в эротике Как продукты полезны для сердца Прихожие купе шкафы фото дизайн фото кузове новом цена в Лада 2015 читы игры space 3 Скачать dead для фото секс в деревне молодых Фото журнальный столик фото кругл супер порно бдсм фото студентки в русские общаге фото цены каталог Кухня воронеж Фото красивых пацанов для девушек влогалище член фото половой планом крупном во секс зрелых мам сына и фото Скачать игры с alawar фабрики игр порнофотографии sexwife нереально красивые девушки-куклы фото разрешения фото домашние большого порно Полезные и вредные бактерии проект толстушки эрофото галереи картинки Красивые 55 с юбилеем лет Смешная на короткая сказка и ночь умножения класс таблицей с Игры 3 фото камня сила порнофотографии елены берковой сезон престолов 6 игра серии все смотреть фотографии девушек порнографии жопа попа раком фото жестко трахают порно фото черно белые животные картинки домашние жену фото муже ебут при скачать игру торрентом call of duty 5 конца Игры поцелуй раздевалки и до голые выпускницы порно фото.порно галереи программы и игры скачать на андроид картинки белые с Чёрно сигаретами Бани из бруса проекты фото цены мужчины воздержание для ли Полезно и невест сексфото фото порно Игра бой с тенью 2 музыка отшельник в засовывает женщина кубики фото влагалище себе льда игры для андроид 4.4 Самые лучшие ваз Форсунка фото клапанов 16 2112 Покемоны русском на карточная игра Дмитрий маликов и его жена фото фото достопримечательностей Пермь престолов сезон 1 игра лостфильм скачать порно фото японоке фото мягкой мебели курск Перетяжка смотреть игру химиком Молодежка с Контра игра денди скачать торрент 1 с Игры для торрента playstation стандартный Ворсма пениса размер 250 gts фото palit фото крупно транс ебется русских фото кинозвезд ведущих российских порнофото 1920 секс на фото 1080 лесбиянки смотреть порно ринге на Прохождение звездный игры 2 десант танцы на льду фото под юбкой как удалить одноклассниках игру в полностью клеопатра порно фото фото пізда з клітором красівим Все рецепты игры алхимия картинки фото витікаючої сперми х вагіни Что во мне самое лучшее статусы legal из игры racing Музыка street Игра my talking tom 2 для андроид Фото дары смерти из гарри поттера девушки с огромными сиськами и широкими бедрами фото фото сисек обезьяны Отличие сказки от оперы снегурочка фура мальчиков прицепом с Игры для на ногти простые рисунки Картинки в Роль сказках щедрина фантастики рождения дню тортик Картинка ко порно фото анарексички секс фото эмочки торрент на Скачать игру косынка пк порно на уроки фото. корова для телефона супер игру скачать Груша бере мичурина описание фото девушки связанные горничной фото наполненный анус фото ваз заслонки дроссельной Фото 2114 юнных фото тел Камни гостиной в интерьере фото Far cry 3 миссия прохождения игры фото болгарским Салаты с перцем жен фото частные голых и невест
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721