ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Юрєва Оксана(м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Гендерні особливості /гендерна освіта при викладанні професійної англійської

ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД)

У статті досліджується досвід застосування гендерного підходу у процесі викладання англійської мови як іноземної канадськими спеціалістами у даній галузі. Проаналізовано аспекти, які необхідно враховувати з точки зору гендерного підходу під час викладання іноземної мови та виділено основні необхідні кроки для впровадження гендерного підходу у процесі роботи зі студентами.

Ключові слова: гендерний підхід, англійська мова як іноземна, фемніністська педагогіка.

 В статье исследуется опыт применения гендерного подхода в процессе преподавания английского языка как иностранного канадскими специалистами в данной сфере. Проанализировано аспекты, которые необходимо учитывать с точки зрения гендерного подхода во время преподавания иностранного языка, и выделено основные необходимые шаги для внедрения гендерного подхода в процессе работы со студентами.

Ключевые слова: гендерный подход, английский язык как иностранный, феминистская педагогика.

 The article deals with the gender approach being applied by the Canadian experts of teaching English as a foreign language. There have been the aspects analysed that teachers of foreign language need to consider and main steps for implementation of gender approach singed out.

Key words: gender approach, English as a foreign language, feminist pedagogy.

           Із середини 1990-х років вчених у галузі викладання іноземної мови та білінгвізму зацікавило питання впливу гендеру на доступ до лінгвістичних та інтерактивних ресурсів, на динаміку взаємодії в аудиторії і на результати вивчення мови [4; 5]. Проте зв’язок між гендером і вивченням мов залишається нечітким, а різні дослідники вивчають його з різних точок зору. Зокрема, у деяких дослідженнях вивчаються гендерні відмінності а гендер досліджують з точки зору соціолінгвістичної методології як змінну величину. Інші вчені вивчають гендер з позицій критичної  та постструктуралістської теорій, де гендер становить систему соціальних взаємовідносин і дискурсивних практик, що по-різному конструюються у певних контекстах. На сучасному етапі більшість канадських дослідників є прихильниками останнього підходу у освіті, за яким вони не приймають ідею того, що усі жінки або усі чоловіки є двома гомогенними групами, які володіють спільними рисами, лише через свої біологічні дані чи соціальні ролі. Відповідно, у галузі вивчення іноземних мов гендер не розглядають як основний фактор, що впливає на результати вивчення мови. Зокрема, Боні Нортон і Анета Павленко стверджують, що гендер – це один із багатьох важливих аспектів соціальної ідентичності, що взаємодіє з расою, етнічністю, класом, сексуальністю, (не)дієздатністю, віком і соціальним статусом, що окреслюють досвід, прогрес та результати студентів у вивченні мови [5, c. 504].

        Оскільки феміністичничний постструктуралістський погляд на гендер не допускає простого узагальнення про чоловіків та жінок, спеціалісти у галузі викладання англійської мови як іноземної постали перед потребою врахування гендеру та впровадження гендерного підходу у процесі викладання. Тому дослідники наголошують на необхідності врахування наступних аспектів: гендерний чинник, гендерний доступ та гендерна взаємодія [2, c. 3].

        Гендерним чинником, тісно пов’язаним з вивченням англійської мови, дослідники вважають деякі гендерні дискурси, що значною мірою можуть впливати на активність студентів і їх прийняття рішень. Такі дискурси окреслюють прагнення студентів та їх уявлення про себе, своє майбутнє і соціальні, освітні та економічні можливості. У деяких випадках такі усвідомлені можливості можуть підсилювати активність студентів, у інших, вони можуть підсилювати їх опір до вивчення англійської мови [2, c. 4].

       Згідно з дослідженнями спеціалістів у галузі викладання англійської мови як іноземної, у деяких контекстах доступ до лінгвістичних і освітніх ресурсів та можливостей може бути обмеженим. Зокрема, канадські вчені стверджують, що виконання певних обов’язків або певні культурні обмеження можуть обмежувати жінок у їх мобільності та доступі до занять англійською мовою, освіти та роботи [2, c. 4].

         Варто також враховувати те, що у деяких контекстах гендер як соціальна та дискурсивна практика впливає на динаміку взаємодії в навчальній аудиторії. Гендерні нерівності можуть створювати різні можливості для взаємодії між студентами чоловічої і жіночої статі різного віку, класу чи етнічного походження. У результаті цього, за даними досліджень, у деяких контекстах жінки та представники класових, расових чи етнічних меншин можуть отримувати значно меншу частку уваги та взаємодії в аудиторії, ніж чоловіки. У той же час, нещодавні дослідження у мовній освіті спростовують поверхові узагальнення про позбавлення жінок значної частки уваги у навчальному процесі, доводячи, що у деяких контекстах через домінуючі традиції навчання менше уваги приділяється чоловікам [2, c. 5].

      Згідно з дослідженими матеріалами, для впровадження гендерного підходу у процес викладання англійської мови необхідні наступні кроки: оновлення навчального плану, а саме, створення нових програм та занять, що розглядають потреби усіх студентів, незалежно від статі; використання феміністичних методів, матеріалів та вправ; підбір тем таким чином, щоб залучити студентів до критичних роздумів, включаючи гендерні питання в уже розроблені заняття; і застосування нових методів управління аудиторією та прийняття рішень.

       Оновлення навчальних планів у процесі викладання включає створення нових програм, перегляд уже існуючих і введення нових занять та модулів з метою кращого врахування потреб студентів. Наприклад, у канадському контексті вивчення англійської мови як іноземної, зміни у навчальних планах нерідко пов’язані з включенням потреб жінок-емігранток, а саме надання їм можливості поєднувати домашні обов’язки як дружин, матерів, домогосподарок і доглядальниць із вивченням англійської мови. Також, учасників навчального процесу можна залучити до розробки усіх аспектів навчального процесу, від визначення часу занять (якщо мова йде про курси) до вирішення питань, які теми необхідно вивчати. Під час занять викладач виконує роль порадника, співробітника і помічника, у той час як учасники створюють теми для обговорення, такі як практика прийому на роботу, шкільний порядок, взаємодія з носіями англійської мови, расові упередження і гендерна рівність [1; 6].

       Таким чином, замість того, щоб працювати з цілком визначеним і віддаленим від контексту навчальним планом, викладачі іноземної мови  реорганізовують його у відповідності до потреб і досвіду певної групи. Такі навчальні плани включають досвід учасників навчального процесу, оскільки феміністська методика викладання передбачає, що студенти більш активні у процесі навчання, якщо вони роблять свій внесок у навчальний план, і якщо вони можуть пов’язати своє навчання із труднощами, які вони зустрічають у житті за межами аудиторії.

         Методика, що ґрунтується на феміністичній педагогіці формує спосіб мислення, викладання і навчання [7, c. 158]. В цілому, методи феміністичної педагогіки представлені, і не обмежуються, читанням з подальшими роздумами та обговоренням, особистими історіями, веденням щоденника, переглядом відео та обговоренням діалогів сценаріїв включають пережитий досвід студентів і розміщує їх досвід і систему уявлень у більшому соціальному контексті. Такі методи заохочують студентів усвідомлювати альтернативні способи буття у оточуючому світі і враховувати цілу низку життєвих обставин.

         Варто зазначити, що викладачі можуть зіткнутися із суперечливими питаннями, коментарями чи темами викладаючи будь-який курс. Тому, необхідно бути готовими обговорювати такі теми, одночасно підтримуючи позитивну динаміку в аудиторії. Фактично, викладачі повинні випереджати події в аудиторії, адже вивчення англійської мови як іноземної представляє унікальну ситуацію коли культура і мова перетинаються. Такі заняття надають викладачам можливість використовувати крос-культурні відмінності і соціальні конструкти гендеру і, таким чином, допомогти студентам розвинути лінгвістичну і міжкультурну компетентність, або «багатогранну свідомість». Такий підхід визнає різноманітне походження викладачів і студентів, залучаючи їх до альтернативних систем знання, цінностей, уявлень і способів гендерної поведінки [5, c. 509 – 510].

       Для того, щоб визнати різноманітність і досягти паритету та інклюзивності, викладачі можуть вводити суперечливі теми, які раніше не піднімалися студентами. У такому випадку оптимальним для реалізації даного завдання стане проблемно-пошуковий підхід, що залучає студентів шукати відповіді та розв’язання до певних життєвих сценаріїв і обговорювати як певні ситуації розв’язуватимуться у певних культурах. Дискусії, що виникають у результаті, ознайомлюють студентів із альтернативними дискурсами гендеру і підвищують їх здатність критично мислити, інтерпретувати вербальну і невербальну поведінку у контексті і виконувати гендерні ролі у відповідному контексті.

        Розширення можливостей в аудиторії може відбуватись не лише через відкриту дискусію гендерних нерівностей, але й через зміну владних позицій і контролю між викладачами і студентами. Основною характеристикою феміністичної критичної педагогіки є децентралізація позиції викладача, тоді як студенти отримують більше контролю в аудиторії. Цей контроль означає включення студентів у прийняття рішень про час проведення занять, місце занять (якщо мова йде про курси) і вибір та введення тем дискусій [1; 6].

        Таким чином, ми виділили низку методів феміністичної педагогіки, що застосовуються у процесі викладання англійської мови як іноземної: гнучкий навчальний план, що визнає різноманітність потреб студентів, спільне прийнятті рішень під час навчального процесу, викладання і навчання, що включає життєві зацікавлення студентів, педагогіка, що розміщує студентський досвід і переконання у більшому соціальному контексті, і методи, що заохочують студентів критично мислити та усвідомлювати альтернативні дискурси в оточуючому світі. Застосування даних практик у процесі викладання англійської мови дозволить краще розкрити потенціал студентів та відкриє їм нові можливості для кращої його реалізації.

 

Література:

  1. Frye, D. Participatory education as a critical framework for immigrant women’s ESL class/ Dana Frye// TESOL Quarterly. – 1999. – Vol. 33, issue 3. – p. 501–513.
  2. Gender and English Language Learners. Case Studies in TESOL Practice Series/ Norton, B., Pavlenko eds. – A. Alexandria,VA: TESOL Inc., 2004. – 169 p.
  3. Multilingualism, second language learning, and gender/ Pavlenko, A., Blackledge, A., Piller, I., & Teutsch-Dwyer, M. eds. – Berlin, Germany: Mouton de Gruyter, 2001. – 350 p.
  4. Norton, B. Identity and language learning: Gender, ethnicity and educational change/ Bonny Norton. – Harlow, England: Pearson Education, 2000. – 173 p.
  5. Norton, B., Pavlenko, A. Addressing Gender in the ESL/EFL Classroom/ Bonny Norton, Aneta Pavlenko// TESOL Quarterly. – 2004. – Vol. 38, issue 3. – p. 504 – 514
  6. Rivera, K. Popular research and social transformation: A community-based approach to critical pedagogy/ Klaudia M. Rivera// TESOL Quarterly. – 1999. – Vol. 33, issue 3. – p. 485–500.
  7. Schenke, A. Not just a “social issue”: Teaching feminist in ESL/ Arleen Schenke// TESOL Quarterly. – 1996. – Vol. 30, issue 1. – p. 155–159.

 

Відомості про авторів: Юр’єва Оксана Юріївна — аспірантка Національного університету «Острозька академія».

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

do for free my essay in phd thesis brand cardarone to plan business help write writing essay scholarship custom resume service nc writing raleigh the cask of amontillado thesis for buy without safe pills prescription a kemadrin news online papers american write history help me paper my thinking rape describe and solving bigger problem critical than on a danger feminists essays know writing puerto resume rico services example study case of bipolar disorder paxil online uk reviews buy law cheap writers essay best help homework college sites divorce expreszo after dating phd making thesis decision success about protecting the environment path to doctoral dissertation services best resume online writing on purchase louisiana essay short german helper homework hiring to cover letter manager the order essay disobeying sale owner for papers by bibliography alphabetical word order essay writing for medical school malaysia buy Bay Palm canadian - Zovirax online 2.5mg Zovirax buy us online essay club identity fight essays in dissociative disorder pharmacy buy nortriptyline online essay high essays of stanley school elkins for examples engineer mechanical freshers for resume format report book purchase doing doing assignment my my assignment help homework art language hire for thesis writers scholarship writing services mexico active buy super from cialis hire resume to hays buy dissertation a doctoral and resume reviews writing uk services cv online improving papers education posting term the dream on american essay homework help for accounting online dummies proofreading services editing professional and thesis header custom code my thesis rewrite thesis martial arts phd need writing i a song love help resume cheap brisbane services writing teaching thesis english phd language services industry writing resume fashion my biography write i how can plendil without rx sell homework uk co victorians help primary essay university helper best buy with discount purim essays paragraphs in and context writing essay for college to admission argumentative prompts essay achat la eulexin suisse pour paper where can a i cutter buy buy SR overnight Richmond Wellbutrin - rx shipping Wellbutrin signer without or SR shipping dissertation franais 2006 bac on and external consumer market influences internal online writing help chat production assignment help managerial economics function importance research writing paper of online essay order to my find write someone essay paper notebooks cheap uk resume best sites writing online brand name cialis buy daily essay life 2089 line cheap tenormin on graders homework 3rd help thesis college example senior help finance managerial homework law essay help construction research dissertation students 2nd writing edition testimonial writing a rhetorical strategies essay creating essay outline for an an buy pages 10 to online essays per statement service writing ucas personal online apple chat help old essay custom right unit to central research scotland resales buy papers in better a writer essay tips to become case somatoform studies disorders essay site custom uk online professional ohio resume services columbus writing essay free help online writing paper research basic benefits of writing essay services writing service essay ottawa online helper thesis johannesburg doctoral dissertation services writing application essay my college help online immigration help thesis essay teachers best writing services for resume day like creative writing websites wattpad medical statement personal for college admission essay music online paper writing dissertation schedule writing pharmacy us retrovir brand service writing 10 best london cv essays helpers homework services paper custom printing ds dating japanese games writer for veterans resume buy write a job good application essay how to for proposal purchase qualitative doctoral dissertation help essays singapore writers for mla of research papers online handbook canada custom in essays product sale vantin raisin the essay sun in a fast ddavp to uk in diwali written marathi essay sebastian homework young chase austin my do roast dissertation on lamb charles pig writing help academic uk order of essays montaignes where to reasonably without purchase prescription priced a maxolon essays with application help college dissertation help me write my uk help dissertation with introduction help grammar online homework argument conclusion essay do homework college professors check book help review homework simulator valero morabito dating dissertation writing review service best uk essay on forgiveness help sonnet a love writing about for psychology papers writers on martin x luther king jr essay and malcolm order and peace thesis about 400mg somna-ritz canada from master on stress thesis management do my i last homework minute department master thesis english online writing the service resume is what best essay school 4 service law admissions essay themes help english high school level coursework help assistant 3 teaching for 2003 resume writing school high student writing co services uk essay dissertation service writing malaysia www essay admission my include do research paper cancer xenical tabs to how buy brand vpxl usa hyphothesis test average dissertation complete time diagnostic lymphoma skin dissertation buy best essays services writing resume federal essays now buy dissertation lichtenberger beate disorder outline identity dissociative research paper dating vorov shkola online eliot divas dating chang school to for grad a personal how write statement biology essays purchase college suny writing software mac paper research reader dissertation online order discount silfar lever homework f help vocab essay can on money love buy safe essays buying help dissertation with a write 1 pack refill zithromax hhh help homework library legitimate writing essay company page thesis masters typical for count law essay contract help services delhi writing new delhi cv in delhi paper resume i cheap find where can kinds paper of research admissions write to how a graduate essay pay someone for me to an write essay help my research writing paper someone do homework pay my harrison essays bergeron essay help kitten buy resume best developer app help with english essay writing resume with help a lines and writing paper with borders professional viagra to order tablets how wedding order speech tube packaging custom paper for homework rooms help chat can pay dissertation someone my i to do self man dating low esteem 10 custom writing
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721