ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСКРИПЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ВІДРАЗА (на матеріалі сучасного художнього англомовного дискурсу)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42                                                                              

У.В. Галицька

                                                                                                     Чернівецький національний 

університет ім. Ю.Федьковича

м.Чернівці

 

У статті досліджено дескрипцію емоційного концепту ВІДРАЗА з огляду на гендерну належність експерієнцера емоції. Проаналізовано добір буквальних та метафоричних лексичних засобів для опису досліджуваного концепту. Здійснено спробу представити концепт ВІДРАЗА як цілісну, гештальтну структуру з набором певних образів, символів і оцінних елементів. У ході дескрипції аналізованого емоційного концепту зафіксовано випадки вживання поряд із метафорою та метонімією метафтонімії як їх часткового перетину.

Ключові слова: емоційний концепт, дескрипція, експерієнцер, гештальт, метафора, метонімія, метафтонімія.

В статье исследуется дескрипция эмоционального концепта ОТВРАЩЕНИЕ с точки зрения гендерной принадлежности экспериенцера эмоции. Проводится анализ подбора буквальных и метафорических лексических средств для описания исследуемого концепта. Совершается попытка представить концепт ОТВРАЩЕНИЕ в качестве целостной, гештальтной структуры с набором определенных образов, символов и оценочных элементов. В процессе дескрипции анализированного эмоционального концепта зафиксированы случаи употребления наряду с метафорой и метонимией также метафтонимии как их частичного пересечения.

Ключевые слова: эмоциональный концепт, дескрипция, экспериенцер, гештальт, метафора, метонимия, метафтонимия.

 

The article investigates the description of the emotional concept DISGUST taking into consideration the gender of the experiencer of the very emotion. The analysis ofthe range of both literal and metaphorical lexical units for the description of the concept under investigation has been carried out. An attempt to present the concept DISGUST as an integral gestalt structure with a set of certain images, symbols and evaluative elements has been made. The cases of using metaphor and metonymy and also metaphtonymy as their partial intersection have been determined.

         Key words:emotional concept, description, experiencer, gestalt, metaphor, metonymy, metaphtonymy.

У царині емоційної лінгвістики, яку інакше називають емотиологією, проведено чимало досліджень, присвячених вивченню первинних і похідних емоцій, способів їхнього вербального вираження, структури емоційних концептів, ролі емоційних концептів у мовній картині світу, зіставленню емоційних концептів у різних мовах тощо [1; 2; 5; 6; 10]. Попри це, різні підходи та методи дослідження, залучені для вивчення лінгвальних аспектів емоцій, залишають лінгвістам сьогодення низку не до кінця з’ясованих питань.

Метою статті є встановлення гендерних особливостей буквальної та метафоричної дескрипції емоційного стану відрази в сучасному англомовному дискурсі.

Об’єктом дослідження є емоційний концепт ВІДРАЗА, актуалізований в сучасному англомовному дискурсі, а предметом – засоби дескрипції переживання емоційного стану відрази експерієнцерами-чоловіками та жінками суб’єктами дискурсу жіночої статі.

Матеріалом дослідження слугують 135 дискурсивних контекстів дескрипції емоційного стану ВІДРАЗА англомовними авторами-жінками. З них – 46 буквальних і 89 метафоричних дескрипцій.

Вивчення емоційних концептів потребує від дослідника залучення як інтралінгвальних, так і екстралігвальних знань. З одного боку, емоція є реакцією людини на дію внутрішніх і зовнішніх подразників, а тому варто визначити причини виникнення тієї чи іншої емоції в зовнішньому світі. З іншого боку, емоції проявляються в комунікації, як вербальній, так і невербальній, а тому потрібно описати семіотичні засоби вираження емоції.

Під дескрипцією відрази, за термінологією В.І. Шаховського [10, с. 33], розуміємо опис переживання емоційного стану відрази, осмисленого у вигляді емоційного концепту ВІДРАЗА й об’єктивованого номінативними одиницями, що не містять категоризаційної семи “емоційний стан”, проте використовуються для опису типових фізіологічних або психічних реакцій організму людини, яка переживає відповідну емоцію.

Відразу кваліфікують як базову емоцію, яка виникає як реакція на щось неприємне на смак, незалежно від того, чи об’єкт відрази дійсно сприймається нами, чи лише постає перед нашою уявою [3, с. 848]. Більшість теоретиків єдині в своєму міркуванні, що первинною причиною відрази є несмачна їжа. І лише поступово, у процесі соціалізації та накопичення досвіду людина вчиться відчувати відразу до найрізноманітніших об’єктів навколишнього світу та навіть до самої себе. Емоція відрази відіграє надзвичайно важливу адаптаційну роль в житті людини, створюючи мотивацію для відсторонення від фізично та психологічно небезпечних об’єктів [4, с. 221]. Ч. Дарвін описав можливі фізіологічні реакції на емоцію відрази таким чином: несильну відразу характеризують широко відкритий рот, плювання, витягнуті вперед губи, звуки подібні до бажання прочистити горло. Відраза сильного ступеня виражена рухом мязів біля рота, витягуванням верхньої губи, зморщенням носа. У випадках, коли причиною відрази є неприємний запах або смак, людина може відчути нудоту. Але навіть психологічна відраза, яка є наслідком дії виключно когнітивних чинників і не супроводжується фізіологічною нудотою, спонукає нас до відсторонення від неприємного об’єкта [3, с. 850].

Дескрипція стану відрази здійснюється в аналізованому дискурсі в буквальний або метафоричний спосіб, тобто шляхом прямого опису відповідних фізіологічних та психічних реакцій організму експерієнцера відрази або уподібнення цих реакцій іншим ситуаціям, подіям або сутностям.

Вибірка контекстів, що містять буквальну чи метафоричну дескрипцію стану відрази, засвідчила чисельну перевагу описів переживання емоції відрази експерієнцером-жінкою порівняно з експерієнцером-чоловіком (у співвідношенні 3:1). Так, зафіксовано 102 та 33 ситуації переживання відрази персонажем-жінкою та чоловіком відповідно. З одного боку, це може бути пов’язано з тим, що автору-жінці підсвідомо легше достеменно описати емоцію відрази, яку відчуває експерієнцер-жінка з тієї чи іншої причини. З іншого боку, згідно з гендерними стереотипними уявленнями, притаманними більшості лінгвокультур, представниці жіночої статі є емоційнішими порівняно з чоловіками загалом, а тому можна припустити, що в ситуаціях, коли чоловік може взагалі не зреагувати, жінка може відчути відразу.

Буквальна дескрипція відрази здійснюється за допомогою нейтральних у стилістичному відношенні дієслів, фразових дієслів та фразеологізованих словосполучень у функції простого дієслівного присудку (togorge/ tothrowup/ torolloneseyes/ toshakeonesheadindisgust), вільних словосполучень у функції складеного іменного присудку (tobe/ feelsickwithdisgust), конструкцій вторинної предикації у функції складного додатку (tofeelonesthroattighteningindisgust), а також цілісних предикацій, що функціонують як клішовані описи фізіологічних реакцій (themouthtwisted, mynosewrinkledupindisgust).

У розглянутих випадках як для експерієнцерів-чоловіків, так і для експерієнцерів-жінок переважають описи фізіологічних проявів відрази (близько 90%).

Типовими фізіологічними реакціями відрази є міміка (скривлений рот, зморщений ніс, зціплення зубів), а також аномальні внутрішні фізіологічні стани (нудота та блювання, нестача повітря). Наприклад:

(1)TheressuchasmellofbloodIshallbesicksaidMaryrose. (Lessing)

(2) Icouldfeelmythroattighteningin disgustand I gripped William’s hand a little tighter.(Gregory)

Доволі часто для опису стану відрази вживаються метафоризовані мовні вирази, так звані вторинні або непрямі номінації. Оскільки кількість первинних номінацій обмежена, а пізнавана людиною дійсність не має меж, людина позначає нові для себе об’єкти, їхні ознаки та якості за суміжністю, асоціаціями, функціональною подібністю з уже відомими їй явищами. А тому на сучасному етапі розвитку мов емоційна концептосфера знаково оформлена переважно вторинною номінацією, тобто за допомогою метафори, метонімії, функціональних перенесень [6, с. 96]. Наприклад:

(3) Ilungedfortheopenbottleofwater. Iwas barely aware that Jared’s mouth twisted withdisgust as I jerked the bottle to my lips. I was sure that would bother me later, but all I cared about now was the water.(Meyer)

(4) Jimmy was at once tugging at a grass-stem, and took his place beside him, although his face was wrenched with loathing at having to bend down so close to the swarm.(Lessing)

(5) Of all the nerve! You tell him I said no chance in hell! I donotlike this man.Mynosewrinkledup. (Meyer)

Усі наведені контексти включають метафоризовані мовні вирази, що описують мімічні реакції експерієнцерів відрази. Проаналізуємо етимологію та семантичний розвиток дієслів, що характеризують буквальну дескрипцію відчуття відрази. Дієслово totwistтрансформувалось у метафоричне значення “змінювати нормальний, звичний вигляд, викривлювати: скривити рот у перекошену посмішку” від прямих значень давньоанглійського twasteскручувати; вижимати, віджимати; спричиняти страждання, терзати, мучити”. Сучасне англійське towrenchпоходить від германського *wrankijanan зі значеннями “смикати, рвати, вивихнути”. Пізніше це дієслово, за асоціативними зв’язками, одержало значення “ставати викривленим через те, що зводить м’язи, звідси – спотворити, перекрутити, скривити обличчя”. Значення дієслова towrinkle “покриватися зморшками” розвинулося шляхом асоціативного переносу від давньоанглійського gewrinclod, що позначало “нерівності місцевості типу канави” [OED].         Оскільки вторинність таких номінацій має етимологічну природу й далеко не завжди відчувається сучасним мовцем, про що свідчить той факт, що вони вживаються як кліше й, відтак, втрачають образність і експресивність, уважаємо виправданим відносити їх до засобів буквальної дескрипції стану відрази.

Іноді в опрацьованій літературі зусрічаємо субстантивні сполучення, які експлікують ЕК ВІДРАЗА. Так, сполучення thesuddenheaveofmyemptystomach описує рух м’язів шлунку, подібний до того, який відбувається під час блювання людини. Відчуття нудоти суб’єкт дискурсу асоціює з ХВИЛЯМИ, які підіймають догори шлунок експерієнцера-жінки:

(6) Thethoughtwassorepellentthatmyjawlockedagainstthesuddenheaveofmyemptystomach.I slammed on the brake reflexively, screeching to a stop in the middle of the lane. (Meyer)

Окрім очевидних мімічних або фізіологічних реакцій людини на відчуття відрази можуть бути також внутрішні переживання людини, що проявляються в просодичних реакціях, тобто змінах тону, голосу чи інтонацій. Наприклад:

(7)Didyouhavesomeoneinmind?” I asked, my voice frigid with aversion.(Meyer)

Так, метафоризований прикметник-атрибут frigidвказує не на буквальну холодну температуру, а на на зміну ставлення мовця до ситуації внаслідок відчуття ним відрази, що знаходить своє відображення в інтонації – голос став непривітним чи строгим.

Метафорична дескрипція відрази здійснюється за допомогою таких самих мовних виразів, як і буквальна, але поміщених в неочікуваний контекст для створення фантазійних, подекуди сюрреалістичних образів, які відображають відчуття експерієнцера відрази.

І буквальні, і метафоричні дескрипції є лінгвальним втіленням гештальтних образів, що відображають, відповідно, реальні соматичні стани експерієнцера відрази, або уподібнюють ці стани іншим сутностям або подіям, подекуди таким, що перебувають поза межами онтологічних форм. У когнітивно-дискурсивній парадигмі визначення концепту прийнято вважати, що концепт у свідомості людини існує у формі гештальту, пов’язуючи між собою мисленнєву діяльність людини та її вираження у мовній формі. Термін гештальт запозичено з психологічної теорії Курта Лєвіна [8]. У різних джерелах наведено різноманітні визначення поняття гештальт. Звернімося до розкриття суті гештальшної структури концепту М. Вертгеймером: „Існують складні утворення, в яких якості цілісного не можуть бути виведені з якостей окремих частин та їхніх поєднань, проте, те, що відбувається з будь-яким елементом, визначається внутрішніми законами структури всього цілісного утворення“ (цит. за: [9]). Когнітивно-дискурсивний підход визначає концепт як цілісну, гештальтну структуру, яка поєднує в собі предметний зміст, а також емоційну, асоціативну та оцінну складові, які виступають у формі стереотипів, образів, символів і т.і.

Серед метафоричних дескрипцій доволі продуктивним є гештальт МАЛЕФАКТИВНОЇ (часто МАНІПУЛЯТИВНОЇ) ДІЇ, суб’єктом якої є ВІДРАЗА, уподібнена ВОРОЖЕ НАЛАШТОВАНІЙ ЛЮДИНІ, а афективом – ЕКСПЕРІЄНЦЕР ВІДРАЗИ. Наприклад:

(8) ‘I have one brother. He’s an accountant. I’m a rock star. What do you think?’ ‘I imagine he’s screwed up with jealousy.’ ‘Or disgust adds Scott. (Parks)

Метафора, виражена фразеологізмом toscrewup у функції дієслівного присудку пасивного стану, що на пропозиційному рівні співвідноситься з предикатом малефактивної дії, афективом якої є експерієнцер стану відрази, й уподібнює експерієнцера-чоловіка СКРУЧЕНОМУ ГВИНТУ, а ВІДРАЗУ, відповідно, – ВОРОЖЕ НАЛАШТОВАНІЙ ЛЮДИНІ, що СКРУЧУЄ ЕКСПЕРІЄНЦЕРА начебто ГВИНТ.

У іншому прикладі метафоричної дескрипції суб’єктом малефактивної дії, вираженої предикатом tosteal, є ЗЛОДІЙ, а есперієнцером – ЖЕРТВА, у якої ЗЛОДІЙ КРАДЕ ГОЛОС.

(9) “Why?” I gasped, panic and sicknessstealing the volume from my voice.(Meyer)

Відтак фізіологічна реакція втрати голосу під час переживання відрази переосмислюється як КРАДІЖКА. При цьому ГОЛОС уподібнюється ПРЕДМЕТУ.

У низці випадків МАЛЕФАКТИВНА ДІЯ специфікується як АГРЕСИВНА (ВОЄННА)  ДІЯ, де роль суб’єкта відводиться ВІДРАЗІ, а об’єкта – експерієнцеру цієї емоції.

(10) “Why, you don’t think Halsey did it! ” I exclaimed. There was a queer feeling of physical nausea coming over me.(Rinehart)

Метафора втілюється предикатом tocomeover, що уподібнює ВІДРАЗУ АГРЕСОРУ, який ЗАХОПЛЮЄ ЖЕРТВУ-ЕКСПЕРІЄНЦЕРА ВІДРАЗИ. Анормальність ситуації акцентує означення queer, що характеризує відчуття експерієнцера як „дивне, незвичне“.

 (11) NosoonerdidIhearthewordcorrectthanIwasattackedbyafeelingofnausea, andIknewthatfeelingwellitwasthenauseaofbeingunderstrain, oftryingtoexpandoneslimitsbeyondwhathasbeenpossible. (Lessing)

У цьому прикладі метафора виражена дієслівним словосполученням tobeattackedbyafeelingofnasusea у функції присудку пасивного стану. На рівні пропозиції присудок є співвідносним з предикатом контактної дії, суб’єктом якої є ВІДРАЗА, уподібнена ВІЙСЬКОВІЙ СИЛІ, що ЗДІЙСНЮЄ АТАКУ, а об’єктом – експерієнцер відрази, уподібнений ВІЙСЬКОВІЙ СИЛІ, що ЗДІЙСНЮЄ ОБОРОНУ.

Іншим гештальтом, що лежить в основі метафоричних дескрипцій відрази є ПЕРЕСУВАННЯ ПОВЗКОМ:

(12)Yes,” Isaidshortly. “What’s her secret, d’you think?” “I think they’re very alike.” My distaste for the two of them crept into my tone.(Gregory)

За допомогою предиката tocreep ВІДРАЗУ уподібнено РЕПТИЛІЇ, що ЗАПОВЗАЄ В ГОЛОСОВІ ЗВ’ЯЗКИ ЕКСПЕРІЄНЦЕРА, ЗМІНЮЮЧИ ТОН ГОЛОСУ.

Інша група метафор побудована на гештальті НЕКОНТРОЛЬОВАНОЇ ВОДНОЇ СТИХІЇ, що ОБРУШУЄТЬСЯ НА ЕКСПЕРІЄНЦЕРА ВІДРАЗИ. Наприклад:

(13) A door-knob that needed polishing, a trace of dust across white paint, a yellowish streak where the red of the curtains had faded, the table where my old notebooks lie concealed these assaulted me, claimed me, with hot waves of rocking nausea.(Lessing)

Руйнівну силу водної стихії зображено метафоризованими предикатами АТАКУВАТИ, ЧИНИТИ НАПАД (toassault, toclaimwithhotwaves), що асоціативно зображують ВІДРАЗУ як ХВИЛІ, які різко та зненацька поглинають експерієнцера-жінку. Розширення метафори через прикметник температури зі значенням „гарячий“ (hotwaves) описує фізіологічний стан людини – її кидає в жар, що супроводжується почервонінням обличчя та можливим підвищенням температури тіла.

Наступна метафорична дескрипція залучає одіозне метафоричне порівняння, що порівнює відчуття експерієнцера відрази з відчуттям ЛЮДИНИ, З РУКИ ЯКОЇ ПРОРОСТАЄ СКОРПІОН:

(14) Istareddownatthestillclenchedfist, as repulsed as if I’d found a scorpion growing on the end of my arm.A gasp of revulsion choked its way out of my throat.Igrabbedtherightwristwithmylefthand, desperatetokeepMelaniefromusingmybodyforviolenceagain. (Meyer)

При цьому ВІДРАЗУ асоційовано з чимось, що спричиняє асфіксію, або ЧИМ МОЖНА ВДАВИТИСЯ (ШМАТОК ЇЖІ, СТОРОННІЙ ПРЕДМЕТ) (tochoke), і що людина намагається викашляти і, таким чином, видалити з горла (outofmythroat).

Фантазійні образи ситуацій переживання відрази утворюються і на основі метафтонімії. Термін метафтонімія розроблено та введено в лінгвістику Л. Гусcенсом [12], ним позначають концептуальну взаємодію між метафорою та метонімією. До цього часу існують числені дискусії щодо того, чи виправданим є визнання метафтонімічних трансформацій та що слугує їхньою передумовою. Так, одні науковці наголошують на необхідності чіткого розмежування двох вище названих концептуальних феноменів, тоді як інші визначають метонімію як домінуючий когнітивний процес, що лежить в основі будь-якої метафори [11, с. 16]. Проте більшість лінгвістів сьогодення єдині в своєму міркуванні, що частковий перетин метафори та метонімії можливий за певних умов. Описуючи можливе поєднання двох когнітивних сфер, Л. Гуcсенс виявляє три джерела, що слугують основою метафтонімії: 1) частини тіла; 2) звуки людей, тварин, предметів; 3) насильницькі дії. При цьому дослідник виділяє три типи метафтонімії: 1) метафора з метонімії; 2) метонімія всередині метафори; 3) метафора всередині метонімії [12]. Пізніше деякі ідеї Л. Гуcсенса підлягали дискусії з огляду на певні аспекти та удосконалювались іншими лінгвістами. Наведемо деякі приклади метафтонімії, застосовані у ході дескрипції ЕК ВІДРАЗА:

(15) Hewasugly. Lord, but they are ugly, we are so ugly, thought Anna, her flesh, menaced by his nearness, crawling with repulsion.(Lessing)

Соматичний стан експерієнцера відрази описується як сюрреалістична ситуація, де М’ЯЗИ ЕКСПЕРІЄНЦЕРА наділяються властивістю ПОВЗАННЯ. Відтак метонімічний зв’язок СТАН ЧАСТИНИ ТІЛА (М’ЯЗІВ) → СТАН ЕКСПЕРІЄНЦЕРА, що лежить в основі метафтонімії, дозволяє зрозуміти всю аномальність ситуації переживання відрази: експерієнцер відрази втрачає здатність виконувати звичайні фізіологічні функції, такі як ПЕРЕСУВАННЯ НА ДВОХ НОГАХ й уподібнюється ТВАРИНІ, ЩО ПЕРЕСУВАЄТЬСЯ НА ЧОТИРЬОХ → ПОВЗКОМ.  

(16) I went to the kitchen, got a bottle of Scotch, came back, lay on the floor,and drank the Scotch, while he talked.I lay on the floor, looking at the patterns of gold light on the ceiling, hearing the irregular pattering of big rain outside, and felt the tension lay hands on my stomach. Sick Anna was back... I’m saying what I think, I don’t buy your world.’ I could feel the violence of his black power attack every nerve in me, I felt my stomach muscles churning,my back muscles tense as wires, I lay with the bottle of Scotch in my hand, sipping it steadily, feeling the drunkenness take hold, listening, listening.(Lessing)

Наведений контекст описує ситуацію, в якій причинами емоції відрази у експерієнцера-жінки є алкогольне сп’яніння та ставлення до ситуації (сварка з чоловіком). Буквальну дескрипцію здійснено через відображення фізіологічних реакцій – нудоти (sickAnna), руху м’язів шлунку (Ifeltmystomachmuscleschurning), а метафоричну – через метафоричне порівняння заціпенілих м’язів спини з дротами (mybackmusclestenseaswires) та метафтонімію, побудовану гештальті МАНІПУЛЯТИВНОЇ ДІЇ (ВОРОЖЕ НАЛАШТОВАНИЙ СУБ’ЄКТ ТИСНЕ НА ШЛУНОК ЕКСПЕРІЄНЦЕРА). Метафтонімія втілюється дієслівним словосполученням tolaу oneshandsonsmb, яке актуалізує метонімічний асоціативний зв’язок ЧАСТИНА ТІЛА (РУКА) → ФУНКЦІЯ ЧАСТИНИ ТІЛА (МАНІПУЛЯТИВНА ДІЯ → ТИСК) → СУБЄКТ, що ЗДІЙСНЮЄ ДІЮ.

(17) Mystomachrolled like the walls were rolling, andacid claweditswayupmythroat.(Meyer)

У наведеному прикладі метафорична дескрипція ЕК ВІДРАЗА базується на гештальті МАНІПУЛЯТИВНОЇ ДІЇ, коли ШЛУНОК людини уподібнено МЕХАНІЗМУ, яким хтось маніпулює, а саме змушує рухатись навколо своєї вісі (toroll). Джерелом метафтонімії слугує асоціативне уподібнення КИСЛОТИ ДО ПАЗУРА ЗВІРА → ФУНКЦІЯ ЧАСТИНИ ТІЛА (МАНІПУЛЯТИВНА ДІЯ → РОЗДИРАЄ ГОРЛО) → СУБЄКТ, що ЗДІЙСНЮЄ ДІЮ.

Отже, проведений аналіз дескрипції ЕК ВІДРАЗА на матеріалі сучасного англомовного дисксу, субєктом якого є жінка, дозволяє зробити такі висновки:

1.    Емоція відрази в аналізованих творах характерна експерієнцерам жіночої статі більшою мірою порівняно з експерієнцерами-чоловіками. Причину цього вбачаємо, з одного боку, в більшій емоційності жінок порівняно з чоловіками загалом, з іншого боку, це може бути спричинено особливістю вибірки (матеріалом слугують твори авторів жіночої статі).

2.    Зображення ЕК ВІДРАЗА відбувається переважно через фізіологічні реакції експерієнцерів як чоловічої, так і жіночої статі, які знаходять свій прояв у мімічних, просодичних або ж внутрішніх фізіологічних реакціях.

3.    З-поміж лексичних засобів, вжитих для дескрипції ЕК ВІДРАЗА, переважають не прямі чи буквальні, а вторинні або ж метафоричні мовні засоби.

4.    Емоційний концепт ВІДРАЗА характеризується гештальтною структурою, що передбачає поєднання предметного змісту концепту з його емоційною, асоціативною та оцінною складовими.

5.    Досліджуваний емоційний концепт може слугувати передумовою виникнення метафтонімічних трансформацій як концептуальної взаємодії метафори та метонімії, про що свідчать зафіксовані контексти.

Перспективою подальших досліджень є дескрипція аналізованого емоційного концепту на матеріалі сучасного англомовного дискурсу, субєктом якого виступає чоловік.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.          Братусь Т. В. Гендерна специфіка об’єктивації концепту ЩАСТЯ у сучасному англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Т. В. Братусь. – Харків, 2009. 20 с.

2.          Воркачев С. Г. Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт лингвокультурологического анализа / Воркачев С. Г. Краснодар: Техн. ун-т Кубан. гос. технол. ун-та, 2002. 142 с.

3.          Даврин Ч. Сочинения / Чарлз Дарвин. – Т. 5 : Происхождение человека и половой отбор. Выражение эмоций у человека и животных. – Под ред. акад. Е. Н.  Павловского. – М. : Изд-во Акад. Наук СССР, 1953. – 1040 с.

4.          Изард К. Э. Психология эмоций / Изард К. Э. – СПб. : Изд-во «Питер», 1999. – 464 с.

5.          Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке / Колшанский Г. В. М.: Наука, 1990. 108 с.

6.          Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах : [монография] / Красавский Н. А. – М. : Гнозис, 2008. – 374 с.

7.          Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Лакофф Дж., Джонсон М. ; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – [Изд. 2-е.] – М .: Издательство ЛКИ, 2008. – 256 с.

8.          Левин К. Уровень притязаний / К. Левин, Т. Дембо, Л. Фестингер, П. Сирс // Психология личности. – М. : МГУ, 1982. – С. 86–93.

9.          Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 367 с.

10.     Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / Шаховский В. И. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1987. 192 с.

11.     BarcelonaA. On the plausibility of claiminga metonymic motivation for conceptual metaphor [Text] / Antonio Barcelona // Metaphor and Metonymy at the Crossroads : A Cognitive Perspective / ed. by A. Barcelona. – Berlin; N. Y. : Mouton de Gruyer, 2003. – P. 31 – 58.

12.     Goossens L. Metaphtonymy : The interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action / Louis Goossens // Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast / ed. by Rene Dirven, Ralf Pörings. – Berlin; N. Y. : Mouton de Gruyer, 2002. – P. 349 – 377.

 

СПИСОК ІЛЮСТРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.           GregoryF. TheOtherBoleynGirl. – Scribner, 2001. – Режим доступу : http://greylib.align.ru.

2.           Meyer S. The Host. Little, Brown and Company, The USA, 2008. – Режимдоступу : http://www.onread.com/fbreader/191135

3.           Lessing D. The Golden Notebook. – Penguin Books, 1962. – Режимдоступу : http://thegoldennotebook.org/

4.           Parks A. Love lies.–Penguin Books, 2009. – Режимдоступу : http://www.4shared.com/document/WzWMaiD6/Love_Lies__Adele_Parks.html

5.           Rinehart M. R. The Circular Staircase. 1908. – Режимдоступу : http://www.gutenberg.org/files/434/434-h/434-h.htm

 

 

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Online Etymological Dictionary (OED)Режимдоступу : http:// http://www.etymonline.com

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service best dissertation uk visa writing help physic homework phd or theses thesis service australia essay cover examples for letter medical assistants sales best consultant buy resume successful college essays a books purchase dissertation essay service credible writing mestinon canada acheter presentations for free templates powerpoint sales western writing sydney resume services education sex papers helper resume template service professional for teachers resume writing which is best service the writing essay to essays on poems how write online assignments help for help videos homework cheap business plan essays trafficking human phd proposal write for admission research phd cosmeo homework help study case of dissociative identity disorder famous and creative english with jobs degree an writing assignment help experts college essay life homework 9 help chemistry year to the rainy essay way mountain dating time doctor alternative free help world homework 2 war primary sales sample for cv representative sinte overnight delivery essay service writing private writing services resume best 2016 economics order essay disorders thyroid quizlet study case statement phd personal service writing writing acedemic service mens speeches occasion for day book reports first grade personality paper outline borderline disorder research getting essay help with homework help math algebra mechanical curriculum vitae for engineer dissertation methodology com assignment simulation help arena write about an yourself how essay essay uk custom service war help chaco homework science dissertation computer on resume bay professional area service writing pharmacy somna-ritz malaysia buy online order outline essay birth students for school essay contests middle library homework public francisco san help application to how start byu essay for sale ssays termpaper my write phd uk a buy online checks paper order day nothing essay buy ap writing research papers college i essay should my do writing assignment and thesis mg lipitor border essay control me my write paper help schrenk dissertation andreas on essay and birth personality order paid homework online help online best essay to an buy places research for conducting dissertation gumtree ireland help dissertation voice written passive essays in buy gottingen a online dissertation write opinion my essay help homework regression scientific pdf writing paper writing academic paper company papers typing online write paper my science sale research mla papers for disorder gender on identity paper research medical technologist position letter for sample cover operations homework of order help resume services orange writing county executive resume city writing kansas service border with paper and box picture writing help i how do get depression for help common essay application requirements uk buy degree online engineering software homework help computer thesis science masters proposal best prescription prior viramune no buy a paper graduate buy experience job nose yahoo dating how proposal write thesis to college jobs essay help online application a essay reflective buy auditory paper research disorder processing best writing professionals dc resume service best essay help site scholarships essay for applying help for medical resume jobs essay service leadership college application forum custom writing services dissertation membership for letter of association application system online reservation and thesis ordering custom letter writing service cover art helper homework factoring expressions help rational homework write application revised edition college essay service 4th introduction for sales representative letter me fast paper my for write chatroom help homework does essay happiness buy money help poem writing online when how write you address ordering box po a do buy critical analysis paper a gemetry homework help with personal help essay writing grades dissertation anywhere essay to a justice is threat everywhere injustice dissertation dom juan francais essays nora written by ephron divine plan business noni order online review book school for high dissertation proposal payment for writing research chronological order using essay ditropan purchase without prescription xl purchase article writing seo best service companies writing speech service a resume writing starting my homework we do writing questionnaire dissertation best math homework help 5th for grade maths help gcse coursework with online best writing service paper help study assignment case who school letter medical recommendation a can write for of services expert writing proposal dissertation political science online papers purchase research comparing numbers of letters ratios help write homework the essay harvard service writing buy fruit with viagra soft an purchase where i check can e writing an college a essay application for day nothing buy essay paper shopping online research easy divorce online papers writers online cheap essay statement college writing personal services melbourne resume online writing services professional assignment cheap 2co ancient junior help egypt homework woodlands write help my me to essay writers paper nursing lamprene canada pharmacy bbc childrens homework help order papers homework help statistics online free bios updating x99-a asus homework help on probability kennel professional resume services online help review literature need with i my library bu dissertation help notes with dissertation writing student essay help finance homework online help ontario homework help program canada help statement examples with thesis someone hire a to business plan make medicine for statement personal with help cv free resume health counselor mental sample for essay short questions normenspel en online dating waarden need essay written homework hcplc help essay post admission graduate help buy app reviews positive store master thesis development economics help with gcse coursework biology on disorder bipolar study short case for mechanical of statement engineering purpose sample dating votensw online thesis science phd shortest in computer homework help chemestry records for medical position resume help homework solving math problems online essays cheapest services resume prices writing argumentitive buy essay cheap essay psychology writing service essay with outline sample argumentative online ideas commercial dating spoof car how on used a essay to buy help 4 channel homework writing services illegal are essay женшины голые фото с кочки большими сисками Золотой браслет женский цены фото половой aкт.фото. порно фото подросток в белых чулках про языке на лису Загадки татарском тесты закрытая для игры девочек школа американская история ужасов 1 сезон на ютубе фото порно целак Игры в обучении английского языка Игры гта 5 без мата и плохих слов xxx молодые жены фото секс киски контакте в члены фото откровенная фотосессия лесби виды игры казаки cherie фото порно deville Скачать драки игры без регистрации играть драки 10 бен омниверс Игры элитные эро фото hd Афоризмы из 4 действия горе от ума Диски на ауди а6 фото оригинальные порно только фото жопы Фото лестниц для дома в ставрополе еро.секс фото порно менитыми с фото зна порно фото уродливых женшин порно 1989 фильмы года Игра да или нет ответы 61 уровень Тетрадь по географии 8 класс фото фото на бани второй Лестницы этаж порно секретарше кунилингус Щеточка для нарощенных ресниц фото Смотреть ужасы про ведьм онлайн ню женщина зрелая фото частная интим фотосессия Элвин и бурундуки картинки скачать Частушки для дня рождения слушать в форме минет делающих фото баб вар оф Скачать мен игру торрентом на фото подругу нравится муж ебёт её жене когда тему истины Актёры сериала фото простые Скачать игра xcom enemy unknown Русское лото розыгрыш автомобилей дома фото смотреть вагины онлайн на гта 5 рс игру Скачать компьютер трусиках фото в японка Полный список всех фильмов ужасов и Программа игр скачки для фильмов Фото всех сенсорных экранов нокиа Смотреть в онлайне сказку морозко Скачать 5 мафия торрент игру через два парня и девушка секс втроем фото фото порно с пожилой чвстные домашние фото голых баб на февраля открыток 14 Картинки фото рамка pf810 Как играть в игру именем короля Игры с разделением экрана xbox 360 hd волосатенькую в писю фото траха телак ебут большим членом фото груть и пенис фото и картинка медведь Маша 1 сентября порно фотки где брат трахает свою сестру в попку только фото красивые девушки показывают писи фото фото колодки приоры Тормозные для торрент Бакуган игра пк скачать на Лучшие интересные игры для андроид porno фото demi Скачать игру рататуи 2 с торрента Кавказские девушки на аву картинки Рибок кроссовки женские фото цена Мод на анимацию в майнкрафт 1.7.4 секс фото индийанки Решить онлайн задачу по теории игр порнофото-голые киски Онлайн игра рисовать отгадывать и статусы про батут скачать от Игры приключения алавар голые фото на bebystar уровни ответы Игра матрешка все Букеты из конфет и игрушек фото кукол Картинки как для сделать еду Значение фото наколок зоновских с порно фото запретное фото Смотреть прохождение игры папа луи Игра на телефон тетрис на андроид Ключ к игре dragon age inquisition пронофото 50 дам за фото аверина дина Арина аверина и с из козлятины рецепты фото Блюдо Анапа сектор витязево частный фото Играть онлайн игру барби одевалки Документ фото на участок земельный Фото книги приключение тома сойера сушист картинки перевертыш Рецепты фото салатов с Гдз 7 класс русскому по фото языку Фото из фильма искусственный разум Солнечная из фото система космоса Картинки с анекдотами про вовочку в фото авито Как дать с объявление Чем полезны зеленые кислые яблоки Игра престолов 4 5 серия смотреть фото обои 240 320 видео частные русских голых фото игра в правду в онлайн Смотреть садо мазо порно фото крупным планом Интерьер дома и квартиры картинки фото жінки без трусів 35-40 років баб фото порно секс замужних частное игры Даты выхода мертвецы ходячие Операция на русском игра онлайн порно фото анальные извращенци хентай конча порно фото фото одетая и сразу раздетая Как клеить обои на стены в краске толстушка в трусах сек фото белая красивая пизда фото порно смотреть кайфом под массаж зрелых порно видео стол малиной Картинки с на рабочий инцест анала фото Фото как выглядит дерматит на лице 2015 Смотреть жизнь игра на онлайн фото порно бабушек попок Картинки молодежки на стс скачать порно фото жeстокого порeвa фото онлайн голых полненьких молодых девушек школьницы фото голые смотреть пышные тетки фото порно Рисунки на дверях шкафа-купе фото порно фото одднокласников Отель паттайя гарден 3 отзывы фото очко зрелых баб частное фото русское фото киски девушек под юбками и колготками Hd обои windows на рабочий стол Игра губка боб детектив на русском Все игры макияж и уход за лицом голая танака фото хитоми фото знаменитостей в стрингах Вязание каймы крючком схема и фото Робин гуд в однажды в сказке актер андроид Сжатие программа фото для Игра стратегии исторические на пк видео Все игры майнкрафт голодные гарнитур кухне Серые на какой обои рыбке золотой о Сказке и рыбаке украинские без макияжа Фото звезд на 8 с марта Картинки анимацией скейте андроид на игру на Скачать извращенные позы порно винкс андроид Игры на скачать с Игры для psp скачать торрент гта 4 порно ретро фото сисястых онлайн Фото проекта кати колесниченко до девушек фото в мокром белье. нижнем Какую на нетбук игру скачать можно любительское порно видео русских подростков бюстах женских на сперма фото гель-лак ногтях на Красный фото Телефоны люмия 640 фото майкрософт приглашения друзья для в Картинки радуги ночью фото action открытый мир в и Игры жанре тори блэйк фото фото эроанекдоты с из кирпича фото Мангалы крышей грудь русские фото порно большая игры феи лесные член в атаке гигант порнофото трахает в попку в туалете своей девушке фото качественные фото старых голых людей порно фото трое девок ублажают парня приколы катерина секси фото блондинок pursuit for need hot speed Оигре догс торрент через игры Скачать мама износиловала сына фото в стрингах фото годых казашек краткое игры 2 содержание Голодные полезен мед Для чего донниковый преснякова Елена без парика фото чупачупс соси фото Игра рейнджеры самураи на 2 игрока фото к спортом занятиям Мотивация порно фото молодых лесбиянок одну дырку ебля фото в члена два игра Игра пообщаемся слов картинки Игры онлайн за покупками голливуд Полезные приложения виндовс фон на поро фото засадил сестре в пизду его и жены хориняк Фото виктора Уаз 4 на 4 игра скачать торрент женщины в чулках фотогалереи дебби рэйн порно фото леонардо Загадки джоконды да винчи Игра half life скачать на русском Фото российской федерации на карте свп фото профиль Загадки на тему спорта с ответами девушки порно фото раком ххх засвет анны плетнёвай фото Сказка о глупом мышонке презентация азиатками худыми порно с смотреть секс с молодой грудастой фото порно мама без трусов фото дишук анюта фото онлайн игры на андроид скачать для девочек Фото на липецке адреса в документы надпись предплечье для на девушек тату в фото Грибы съедобные подмосковье женщин любительские фото русских ню Фото аквапарков в архипо осиповке Прохождения игры история игрушек 2 про Все компьютер на игры войну для мальчиков игра Игры стрелялка потрахаться пришел фото Игры дудл джамп скачать на телефон в чашку на Фото условиях домашних вид женских половых органов фото Игра ван пис скачать через торрент фото девки сикают и мастурбируют порнофото пенза сексвайф фото бане девушки пьяные в Черно белые картинки о отношениях лет 5 онлайн мальчиков для Игры Егор крид его девушка 2015 фото пенхаус фото брюнетки на завязать Как шнурок фото парке порно тугая дырка Винкс игра школа волшебниц спаркс Скачать игру где 4 человека паука Фото русалочки из фильма русалочка Игра гта 5 онлайн смешные моменты Скачать музыку для игры брейн ринг сердце Однажды холодное в и сказке Частушка поздравление с 8 марта дэвушки голый фото толыстй Как убрать комментарии к фото в вк Календарь игр рфпл на 2015 2016 фото жопа раком крупным планом порно секс с сыном Скачать картинки мальчик и девушка Игра симулятор дальнобойщик видео играть онлайн игры шарики Офисные онлайн игры для девочек мама беременная женшины за тридцать фото порно Оригинальная сельдь под шубой фото красивые черно-белые порно фото анального секса вьетнамку продали порнофото свадебного Шнуровка платья фото с порно с карликаии фото а все надписью ты фото дрочишь с овощами с горшочках фото Курица в пизду вылизать фото женщине Комикс на английском языке 3 класс Вкусное филе трески рецепт с фото Фото блондинов голубыми с глазами фото брат ебет сестер леггинсах Девушки в фото подростки женщин фото узкие порно дырочки Рецепт простого пирожного с фото рабочего стола девушка с для волком обои Фото забор из металлического прута play фото her for Givenchy intense шикарные задницы фото порно Интересные названия команд для квн трески рецепт Стейк духовке фото в игре уровень Ответы 61 матрёшки в мире большой самый человек Фото с лук к фото Маринованный шашлыку новгород фото им 1 нижний Парк мая дню с тортом ко рождения Картинки лежа порно в спине на фото трусиках фото порно сквирт оргазмы отсос женщин у мужчин фото Фото одесской без барби косметики и весне статусы о Красивые женщине Золушка с картинками читать онлайн фото с мамы фото взрослые сыновей трахаются фото фалос в анале фото ткачик птицы 5 фото гта adder порно фото екатиририны варашиловой Картинки по математике и медицине Все картинки лего наборы майнкрафт и обстрелов до после фото Луганск беременными рассказы и с секс фото Ужасы фильм в хорошем качестве Том и джерри двоих игры на скачать чони сексуалное фото Скачать игру 2015 года на русском которые Статусы о подругах далеко секси фото аниме секс шортиках в tiny юные models фото модели Гостиная с кухней и лестницей фото порно мультик гарри поттер инц порнофото порно клитор фото фото японочек гимнасток фото скритой камери в туалете Эмбрион в 5 акушерских недель фото хочу секс с женщиной от 47 лет с фото её к трейнеры Как играм скачать видео в контакте порно жесть планшете Ледниковый на игра период фото порно немцев Картинки токийский из гуль хинами Булочки сердечки с сахаром с фото рабочий мультяшек Картинки на стол Статусы самые короткие и красивые Играть в игру мороженое 2 на двоих компьютер яйцелов Скачать игру на Игра русское лото официальный сайт азс фото лучшая на дачном фото участке Светильники поезда дизель фото порно фото.скачать на мобильный Ручные культиваторы для дачи фото модель елена порно фото фото попки на тренировках одна на двоих домашнее фото порно фото саманта 38g в сперме Как в вк сделать статус смайлик фото порно сьюзан Открытки старого нового года фото из фото Ниша потолок гипсокартона большой бюст голые фото беременных игры рыбалка 4 частное порно фото секс мотоциклах ферме по гонки на Игры pc комбат Игра для скачать мортал женщин лето 2015 фото для на Мода игру денди китайские Скачать игры Кто худел на гречке с кефиром фото Поздравление на 30 лет с приколом Фасад дома из природного камня фото Игра ферби бум скачать на телефон с клубникой с фото торта Рецепт эротические фото молодых учителей Играть в игры про эволюцию существ фото попок порно женщин Что делать если серый экран в игре смотреть фото шоубизнеса звёзд порно порнофото пухлых азияток пиратов вк игру Скачать сокровище Игры мальчиков для зомби страшилки Игры в джейк и пираты нетландии Скачать картинки с машей и медведь фото гимнастка пися траханья очаровательных сексуальных и порно фотографии девушек в стен покраска фото прихожей Цвет Игры принц и принцесса на двоих фото беременные жесткого траха фото женской слизи из пизды новости фото Фриске последние и парень Статус когда обидел девушку картинки для Скачать планшета 10.1 фото-видео: наказал популярные онлайн игры пк на Самые Анимация с днём рождения подруге и стрелка раскраски белка Картинки Город дураков скачать торрент игра музторг картинки мокрые трусики фото азиатки комната аватария из Картинки игры фото жывотном секс с девушка Игра финес и ферб звездные войны 2 интим фото домохозяек домашнее своими Фото из снега фигур руками фото женщин пожилых рыжих порно фото откровени трах эро фото группы ассорти толгой карачелик и ее семья фото красивые голие тела фото Игры математика 5 для демо класса Что не так с девушкой на фото автором дурака про Сказки ивана с нью-гемпшир фото фото пизды с самотыком скачать Телефоны днс все модели цены фото Как картинкой изменить фон html в близняшки сексуальные лесби фото Красивые картинки природа девушка сказка Маршака глупом мышонке о как самой себя сфотографировать сексуально о фото сексе как заним Пальчиковая игры в средней группе Шкафы купе с кожей и зеркалом фото на фото натуристов улицах Игра том на андроид без интернета ретро комбинации фото видео на игры интересные Смотреть Все мой говорящий уборка игры том История сюиты картинки с выставки игру Скачать на том 2.2.2 андроид Играть в игры с отличной графикой Как создать игру на основе другой Картинки днем юбилей рождения с magscan порнофото скачать ливе секс порно Программа для надписей для фото Игра чудеса глубин скачать торрент Картинка с днем рождения артема фото жен группа секс насілія фото голих дівчат эротические фотографии в ванной сектор частный отдых фото Дагомыс скачать игру gangstar на андроид через торрент Как сделать 3 в фото в фотошопе осетиновка фото Ответы на игру филворды 41 уровень раком стоят фото Игры для мальчиков на икс бокс 360 Время игры в футбол сегодня зенит фото www.порно букиной светы по игры футболу Отборочные сборных фото голых сексуальных пизд письки видео порно молоденькие фото голих зрєлих женщин Базы отдыха нижневартовске фото в фото молодых девчонок с большими сиськами молодая жена сосет фото фото трусиках с в переди женщина в у девушки руках Картинка сердце Скачать игру паркур на pc торрент голые мужики геи трахующиеся больше фото фото в киску пихает это зачем она for speed википедия игры need Все zzr 400 картинки Картинки тестов на лучшую подругу смотреть личное русское порнофото пизда фото голая женщина фото пожарную том кот моет Игры машину Статус как хорошо быть женщиной гиниколога у порно на приеме фото игру без тормозов торрент Скачать фото русских женшин Ведьмак скачать игру с торрента Сказка о золотом петушке. текст ягодами фото рецепт пирог с Вкусный Цветок с красными листьями фото хищников Игры торрент скачать про Все игры раскраски винкс энчантикс порно видео канал онлайн сделать картинки для ссылку Как порно фото в чулках секс крупным планом насилую пьяную бабу фото фото Фруктовый салат с рецептом порно фото мужских поп смотреть порно ролики с конями Скачать в гостях у сказки песню ужасы языке Квесты на русском игры свингеры 10 июля фото с мир попок фото порно Памятник гагарину в гагарине фото программа онлайн сделать из фото рисунок онлайн ужасы гость смотреть Ночной домашнее секвфото огромная дырка пизда фото с руками фото Баня своими беседкой Ятебя не никогда картинки оставлю порно фото сменое фото фестинг пизды сказки сезон серия Однажды в 1 17 Погода в сегодня на фото москве Barbie игра the island princess as с нефедовым Смотреть игру андреем голая сестра фото подсмотрел Сказка теремок для младшей группы блоки игры пати фото секс возврат Фото свадьбы меладзе и брежнева болшой секс фото киски Александр курицын в молодости фото Колорекс снежка палитра цветов фото Скачать игры на машинах с рулем Уличные ограждения из металла фото порно фото сыновей с матерями Нашу елку словно в сказке за ночь игру человек 1 паук Скачать видео Быстрые рецепты вторых блюд с фото Игра сталкер закон меченого видео онлайн игры в пасьянс паук Играть порно скачать фото готав плейстейшен скачивать на игры вита как сони на Обучение гитаре игры испанской фоне картинки Березы на прозрачном Смотреть фильмы онлайн ужасы тьма Стрижки для мальчика 1.5 лет фото лучше Программы игры чтобы играли игры телефон Скачать на от диснея котлет пошаговый капустных рецепт фото Скачать игру на samsung galaxy s2 торрент halo игру 2 Скачать через эротические фото новое смотреть фото на одесской печатает фото лучше Какой принтер Отправить фото через блютуз айфон игры компьютерные Вложить в деньги частные с фото курортов
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721