ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕСКРИПЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ВІДРАЗА (на матеріалі сучасного художнього англомовного дискурсу)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’42                                                                              

У.В. Галицька

                                                                                                     Чернівецький національний 

університет ім. Ю.Федьковича

м.Чернівці

 

У статті досліджено дескрипцію емоційного концепту ВІДРАЗА з огляду на гендерну належність експерієнцера емоції. Проаналізовано добір буквальних та метафоричних лексичних засобів для опису досліджуваного концепту. Здійснено спробу представити концепт ВІДРАЗА як цілісну, гештальтну структуру з набором певних образів, символів і оцінних елементів. У ході дескрипції аналізованого емоційного концепту зафіксовано випадки вживання поряд із метафорою та метонімією метафтонімії як їх часткового перетину.

Ключові слова: емоційний концепт, дескрипція, експерієнцер, гештальт, метафора, метонімія, метафтонімія.

В статье исследуется дескрипция эмоционального концепта ОТВРАЩЕНИЕ с точки зрения гендерной принадлежности экспериенцера эмоции. Проводится анализ подбора буквальных и метафорических лексических средств для описания исследуемого концепта. Совершается попытка представить концепт ОТВРАЩЕНИЕ в качестве целостной, гештальтной структуры с набором определенных образов, символов и оценочных элементов. В процессе дескрипции анализированного эмоционального концепта зафиксированы случаи употребления наряду с метафорой и метонимией также метафтонимии как их частичного пересечения.

Ключевые слова: эмоциональный концепт, дескрипция, экспериенцер, гештальт, метафора, метонимия, метафтонимия.

 

The article investigates the description of the emotional concept DISGUST taking into consideration the gender of the experiencer of the very emotion. The analysis ofthe range of both literal and metaphorical lexical units for the description of the concept under investigation has been carried out. An attempt to present the concept DISGUST as an integral gestalt structure with a set of certain images, symbols and evaluative elements has been made. The cases of using metaphor and metonymy and also metaphtonymy as their partial intersection have been determined.

         Key words:emotional concept, description, experiencer, gestalt, metaphor, metonymy, metaphtonymy.

У царині емоційної лінгвістики, яку інакше називають емотиологією, проведено чимало досліджень, присвячених вивченню первинних і похідних емоцій, способів їхнього вербального вираження, структури емоційних концептів, ролі емоційних концептів у мовній картині світу, зіставленню емоційних концептів у різних мовах тощо [1; 2; 5; 6; 10]. Попри це, різні підходи та методи дослідження, залучені для вивчення лінгвальних аспектів емоцій, залишають лінгвістам сьогодення низку не до кінця з’ясованих питань.

Метою статті є встановлення гендерних особливостей буквальної та метафоричної дескрипції емоційного стану відрази в сучасному англомовному дискурсі.

Об’єктом дослідження є емоційний концепт ВІДРАЗА, актуалізований в сучасному англомовному дискурсі, а предметом – засоби дескрипції переживання емоційного стану відрази експерієнцерами-чоловіками та жінками суб’єктами дискурсу жіночої статі.

Матеріалом дослідження слугують 135 дискурсивних контекстів дескрипції емоційного стану ВІДРАЗА англомовними авторами-жінками. З них – 46 буквальних і 89 метафоричних дескрипцій.

Вивчення емоційних концептів потребує від дослідника залучення як інтралінгвальних, так і екстралігвальних знань. З одного боку, емоція є реакцією людини на дію внутрішніх і зовнішніх подразників, а тому варто визначити причини виникнення тієї чи іншої емоції в зовнішньому світі. З іншого боку, емоції проявляються в комунікації, як вербальній, так і невербальній, а тому потрібно описати семіотичні засоби вираження емоції.

Під дескрипцією відрази, за термінологією В.І. Шаховського [10, с. 33], розуміємо опис переживання емоційного стану відрази, осмисленого у вигляді емоційного концепту ВІДРАЗА й об’єктивованого номінативними одиницями, що не містять категоризаційної семи “емоційний стан”, проте використовуються для опису типових фізіологічних або психічних реакцій організму людини, яка переживає відповідну емоцію.

Відразу кваліфікують як базову емоцію, яка виникає як реакція на щось неприємне на смак, незалежно від того, чи об’єкт відрази дійсно сприймається нами, чи лише постає перед нашою уявою [3, с. 848]. Більшість теоретиків єдині в своєму міркуванні, що первинною причиною відрази є несмачна їжа. І лише поступово, у процесі соціалізації та накопичення досвіду людина вчиться відчувати відразу до найрізноманітніших об’єктів навколишнього світу та навіть до самої себе. Емоція відрази відіграє надзвичайно важливу адаптаційну роль в житті людини, створюючи мотивацію для відсторонення від фізично та психологічно небезпечних об’єктів [4, с. 221]. Ч. Дарвін описав можливі фізіологічні реакції на емоцію відрази таким чином: несильну відразу характеризують широко відкритий рот, плювання, витягнуті вперед губи, звуки подібні до бажання прочистити горло. Відраза сильного ступеня виражена рухом мязів біля рота, витягуванням верхньої губи, зморщенням носа. У випадках, коли причиною відрази є неприємний запах або смак, людина може відчути нудоту. Але навіть психологічна відраза, яка є наслідком дії виключно когнітивних чинників і не супроводжується фізіологічною нудотою, спонукає нас до відсторонення від неприємного об’єкта [3, с. 850].

Дескрипція стану відрази здійснюється в аналізованому дискурсі в буквальний або метафоричний спосіб, тобто шляхом прямого опису відповідних фізіологічних та психічних реакцій організму експерієнцера відрази або уподібнення цих реакцій іншим ситуаціям, подіям або сутностям.

Вибірка контекстів, що містять буквальну чи метафоричну дескрипцію стану відрази, засвідчила чисельну перевагу описів переживання емоції відрази експерієнцером-жінкою порівняно з експерієнцером-чоловіком (у співвідношенні 3:1). Так, зафіксовано 102 та 33 ситуації переживання відрази персонажем-жінкою та чоловіком відповідно. З одного боку, це може бути пов’язано з тим, що автору-жінці підсвідомо легше достеменно описати емоцію відрази, яку відчуває експерієнцер-жінка з тієї чи іншої причини. З іншого боку, згідно з гендерними стереотипними уявленнями, притаманними більшості лінгвокультур, представниці жіночої статі є емоційнішими порівняно з чоловіками загалом, а тому можна припустити, що в ситуаціях, коли чоловік може взагалі не зреагувати, жінка може відчути відразу.

Буквальна дескрипція відрази здійснюється за допомогою нейтральних у стилістичному відношенні дієслів, фразових дієслів та фразеологізованих словосполучень у функції простого дієслівного присудку (togorge/ tothrowup/ torolloneseyes/ toshakeonesheadindisgust), вільних словосполучень у функції складеного іменного присудку (tobe/ feelsickwithdisgust), конструкцій вторинної предикації у функції складного додатку (tofeelonesthroattighteningindisgust), а також цілісних предикацій, що функціонують як клішовані описи фізіологічних реакцій (themouthtwisted, mynosewrinkledupindisgust).

У розглянутих випадках як для експерієнцерів-чоловіків, так і для експерієнцерів-жінок переважають описи фізіологічних проявів відрази (близько 90%).

Типовими фізіологічними реакціями відрази є міміка (скривлений рот, зморщений ніс, зціплення зубів), а також аномальні внутрішні фізіологічні стани (нудота та блювання, нестача повітря). Наприклад:

(1)TheressuchasmellofbloodIshallbesicksaidMaryrose. (Lessing)

(2) Icouldfeelmythroattighteningin disgustand I gripped William’s hand a little tighter.(Gregory)

Доволі часто для опису стану відрази вживаються метафоризовані мовні вирази, так звані вторинні або непрямі номінації. Оскільки кількість первинних номінацій обмежена, а пізнавана людиною дійсність не має меж, людина позначає нові для себе об’єкти, їхні ознаки та якості за суміжністю, асоціаціями, функціональною подібністю з уже відомими їй явищами. А тому на сучасному етапі розвитку мов емоційна концептосфера знаково оформлена переважно вторинною номінацією, тобто за допомогою метафори, метонімії, функціональних перенесень [6, с. 96]. Наприклад:

(3) Ilungedfortheopenbottleofwater. Iwas barely aware that Jared’s mouth twisted withdisgust as I jerked the bottle to my lips. I was sure that would bother me later, but all I cared about now was the water.(Meyer)

(4) Jimmy was at once tugging at a grass-stem, and took his place beside him, although his face was wrenched with loathing at having to bend down so close to the swarm.(Lessing)

(5) Of all the nerve! You tell him I said no chance in hell! I donotlike this man.Mynosewrinkledup. (Meyer)

Усі наведені контексти включають метафоризовані мовні вирази, що описують мімічні реакції експерієнцерів відрази. Проаналізуємо етимологію та семантичний розвиток дієслів, що характеризують буквальну дескрипцію відчуття відрази. Дієслово totwistтрансформувалось у метафоричне значення “змінювати нормальний, звичний вигляд, викривлювати: скривити рот у перекошену посмішку” від прямих значень давньоанглійського twasteскручувати; вижимати, віджимати; спричиняти страждання, терзати, мучити”. Сучасне англійське towrenchпоходить від германського *wrankijanan зі значеннями “смикати, рвати, вивихнути”. Пізніше це дієслово, за асоціативними зв’язками, одержало значення “ставати викривленим через те, що зводить м’язи, звідси – спотворити, перекрутити, скривити обличчя”. Значення дієслова towrinkle “покриватися зморшками” розвинулося шляхом асоціативного переносу від давньоанглійського gewrinclod, що позначало “нерівності місцевості типу канави” [OED].         Оскільки вторинність таких номінацій має етимологічну природу й далеко не завжди відчувається сучасним мовцем, про що свідчить той факт, що вони вживаються як кліше й, відтак, втрачають образність і експресивність, уважаємо виправданим відносити їх до засобів буквальної дескрипції стану відрази.

Іноді в опрацьованій літературі зусрічаємо субстантивні сполучення, які експлікують ЕК ВІДРАЗА. Так, сполучення thesuddenheaveofmyemptystomach описує рух м’язів шлунку, подібний до того, який відбувається під час блювання людини. Відчуття нудоти суб’єкт дискурсу асоціює з ХВИЛЯМИ, які підіймають догори шлунок експерієнцера-жінки:

(6) Thethoughtwassorepellentthatmyjawlockedagainstthesuddenheaveofmyemptystomach.I slammed on the brake reflexively, screeching to a stop in the middle of the lane. (Meyer)

Окрім очевидних мімічних або фізіологічних реакцій людини на відчуття відрази можуть бути також внутрішні переживання людини, що проявляються в просодичних реакціях, тобто змінах тону, голосу чи інтонацій. Наприклад:

(7)Didyouhavesomeoneinmind?” I asked, my voice frigid with aversion.(Meyer)

Так, метафоризований прикметник-атрибут frigidвказує не на буквальну холодну температуру, а на на зміну ставлення мовця до ситуації внаслідок відчуття ним відрази, що знаходить своє відображення в інтонації – голос став непривітним чи строгим.

Метафорична дескрипція відрази здійснюється за допомогою таких самих мовних виразів, як і буквальна, але поміщених в неочікуваний контекст для створення фантазійних, подекуди сюрреалістичних образів, які відображають відчуття експерієнцера відрази.

І буквальні, і метафоричні дескрипції є лінгвальним втіленням гештальтних образів, що відображають, відповідно, реальні соматичні стани експерієнцера відрази, або уподібнюють ці стани іншим сутностям або подіям, подекуди таким, що перебувають поза межами онтологічних форм. У когнітивно-дискурсивній парадигмі визначення концепту прийнято вважати, що концепт у свідомості людини існує у формі гештальту, пов’язуючи між собою мисленнєву діяльність людини та її вираження у мовній формі. Термін гештальт запозичено з психологічної теорії Курта Лєвіна [8]. У різних джерелах наведено різноманітні визначення поняття гештальт. Звернімося до розкриття суті гештальшної структури концепту М. Вертгеймером: „Існують складні утворення, в яких якості цілісного не можуть бути виведені з якостей окремих частин та їхніх поєднань, проте, те, що відбувається з будь-яким елементом, визначається внутрішніми законами структури всього цілісного утворення“ (цит. за: [9]). Когнітивно-дискурсивний підход визначає концепт як цілісну, гештальтну структуру, яка поєднує в собі предметний зміст, а також емоційну, асоціативну та оцінну складові, які виступають у формі стереотипів, образів, символів і т.і.

Серед метафоричних дескрипцій доволі продуктивним є гештальт МАЛЕФАКТИВНОЇ (часто МАНІПУЛЯТИВНОЇ) ДІЇ, суб’єктом якої є ВІДРАЗА, уподібнена ВОРОЖЕ НАЛАШТОВАНІЙ ЛЮДИНІ, а афективом – ЕКСПЕРІЄНЦЕР ВІДРАЗИ. Наприклад:

(8) ‘I have one brother. He’s an accountant. I’m a rock star. What do you think?’ ‘I imagine he’s screwed up with jealousy.’ ‘Or disgust adds Scott. (Parks)

Метафора, виражена фразеологізмом toscrewup у функції дієслівного присудку пасивного стану, що на пропозиційному рівні співвідноситься з предикатом малефактивної дії, афективом якої є експерієнцер стану відрази, й уподібнює експерієнцера-чоловіка СКРУЧЕНОМУ ГВИНТУ, а ВІДРАЗУ, відповідно, – ВОРОЖЕ НАЛАШТОВАНІЙ ЛЮДИНІ, що СКРУЧУЄ ЕКСПЕРІЄНЦЕРА начебто ГВИНТ.

У іншому прикладі метафоричної дескрипції суб’єктом малефактивної дії, вираженої предикатом tosteal, є ЗЛОДІЙ, а есперієнцером – ЖЕРТВА, у якої ЗЛОДІЙ КРАДЕ ГОЛОС.

(9) “Why?” I gasped, panic and sicknessstealing the volume from my voice.(Meyer)

Відтак фізіологічна реакція втрати голосу під час переживання відрази переосмислюється як КРАДІЖКА. При цьому ГОЛОС уподібнюється ПРЕДМЕТУ.

У низці випадків МАЛЕФАКТИВНА ДІЯ специфікується як АГРЕСИВНА (ВОЄННА)  ДІЯ, де роль суб’єкта відводиться ВІДРАЗІ, а об’єкта – експерієнцеру цієї емоції.

(10) “Why, you don’t think Halsey did it! ” I exclaimed. There was a queer feeling of physical nausea coming over me.(Rinehart)

Метафора втілюється предикатом tocomeover, що уподібнює ВІДРАЗУ АГРЕСОРУ, який ЗАХОПЛЮЄ ЖЕРТВУ-ЕКСПЕРІЄНЦЕРА ВІДРАЗИ. Анормальність ситуації акцентує означення queer, що характеризує відчуття експерієнцера як „дивне, незвичне“.

 (11) NosoonerdidIhearthewordcorrectthanIwasattackedbyafeelingofnausea, andIknewthatfeelingwellitwasthenauseaofbeingunderstrain, oftryingtoexpandoneslimitsbeyondwhathasbeenpossible. (Lessing)

У цьому прикладі метафора виражена дієслівним словосполученням tobeattackedbyafeelingofnasusea у функції присудку пасивного стану. На рівні пропозиції присудок є співвідносним з предикатом контактної дії, суб’єктом якої є ВІДРАЗА, уподібнена ВІЙСЬКОВІЙ СИЛІ, що ЗДІЙСНЮЄ АТАКУ, а об’єктом – експерієнцер відрази, уподібнений ВІЙСЬКОВІЙ СИЛІ, що ЗДІЙСНЮЄ ОБОРОНУ.

Іншим гештальтом, що лежить в основі метафоричних дескрипцій відрази є ПЕРЕСУВАННЯ ПОВЗКОМ:

(12)Yes,” Isaidshortly. “What’s her secret, d’you think?” “I think they’re very alike.” My distaste for the two of them crept into my tone.(Gregory)

За допомогою предиката tocreep ВІДРАЗУ уподібнено РЕПТИЛІЇ, що ЗАПОВЗАЄ В ГОЛОСОВІ ЗВ’ЯЗКИ ЕКСПЕРІЄНЦЕРА, ЗМІНЮЮЧИ ТОН ГОЛОСУ.

Інша група метафор побудована на гештальті НЕКОНТРОЛЬОВАНОЇ ВОДНОЇ СТИХІЇ, що ОБРУШУЄТЬСЯ НА ЕКСПЕРІЄНЦЕРА ВІДРАЗИ. Наприклад:

(13) A door-knob that needed polishing, a trace of dust across white paint, a yellowish streak where the red of the curtains had faded, the table where my old notebooks lie concealed these assaulted me, claimed me, with hot waves of rocking nausea.(Lessing)

Руйнівну силу водної стихії зображено метафоризованими предикатами АТАКУВАТИ, ЧИНИТИ НАПАД (toassault, toclaimwithhotwaves), що асоціативно зображують ВІДРАЗУ як ХВИЛІ, які різко та зненацька поглинають експерієнцера-жінку. Розширення метафори через прикметник температури зі значенням „гарячий“ (hotwaves) описує фізіологічний стан людини – її кидає в жар, що супроводжується почервонінням обличчя та можливим підвищенням температури тіла.

Наступна метафорична дескрипція залучає одіозне метафоричне порівняння, що порівнює відчуття експерієнцера відрази з відчуттям ЛЮДИНИ, З РУКИ ЯКОЇ ПРОРОСТАЄ СКОРПІОН:

(14) Istareddownatthestillclenchedfist, as repulsed as if I’d found a scorpion growing on the end of my arm.A gasp of revulsion choked its way out of my throat.Igrabbedtherightwristwithmylefthand, desperatetokeepMelaniefromusingmybodyforviolenceagain. (Meyer)

При цьому ВІДРАЗУ асоційовано з чимось, що спричиняє асфіксію, або ЧИМ МОЖНА ВДАВИТИСЯ (ШМАТОК ЇЖІ, СТОРОННІЙ ПРЕДМЕТ) (tochoke), і що людина намагається викашляти і, таким чином, видалити з горла (outofmythroat).

Фантазійні образи ситуацій переживання відрази утворюються і на основі метафтонімії. Термін метафтонімія розроблено та введено в лінгвістику Л. Гусcенсом [12], ним позначають концептуальну взаємодію між метафорою та метонімією. До цього часу існують числені дискусії щодо того, чи виправданим є визнання метафтонімічних трансформацій та що слугує їхньою передумовою. Так, одні науковці наголошують на необхідності чіткого розмежування двох вище названих концептуальних феноменів, тоді як інші визначають метонімію як домінуючий когнітивний процес, що лежить в основі будь-якої метафори [11, с. 16]. Проте більшість лінгвістів сьогодення єдині в своєму міркуванні, що частковий перетин метафори та метонімії можливий за певних умов. Описуючи можливе поєднання двох когнітивних сфер, Л. Гуcсенс виявляє три джерела, що слугують основою метафтонімії: 1) частини тіла; 2) звуки людей, тварин, предметів; 3) насильницькі дії. При цьому дослідник виділяє три типи метафтонімії: 1) метафора з метонімії; 2) метонімія всередині метафори; 3) метафора всередині метонімії [12]. Пізніше деякі ідеї Л. Гуcсенса підлягали дискусії з огляду на певні аспекти та удосконалювались іншими лінгвістами. Наведемо деякі приклади метафтонімії, застосовані у ході дескрипції ЕК ВІДРАЗА:

(15) Hewasugly. Lord, but they are ugly, we are so ugly, thought Anna, her flesh, menaced by his nearness, crawling with repulsion.(Lessing)

Соматичний стан експерієнцера відрази описується як сюрреалістична ситуація, де М’ЯЗИ ЕКСПЕРІЄНЦЕРА наділяються властивістю ПОВЗАННЯ. Відтак метонімічний зв’язок СТАН ЧАСТИНИ ТІЛА (М’ЯЗІВ) → СТАН ЕКСПЕРІЄНЦЕРА, що лежить в основі метафтонімії, дозволяє зрозуміти всю аномальність ситуації переживання відрази: експерієнцер відрази втрачає здатність виконувати звичайні фізіологічні функції, такі як ПЕРЕСУВАННЯ НА ДВОХ НОГАХ й уподібнюється ТВАРИНІ, ЩО ПЕРЕСУВАЄТЬСЯ НА ЧОТИРЬОХ → ПОВЗКОМ.  

(16) I went to the kitchen, got a bottle of Scotch, came back, lay on the floor,and drank the Scotch, while he talked.I lay on the floor, looking at the patterns of gold light on the ceiling, hearing the irregular pattering of big rain outside, and felt the tension lay hands on my stomach. Sick Anna was back... I’m saying what I think, I don’t buy your world.’ I could feel the violence of his black power attack every nerve in me, I felt my stomach muscles churning,my back muscles tense as wires, I lay with the bottle of Scotch in my hand, sipping it steadily, feeling the drunkenness take hold, listening, listening.(Lessing)

Наведений контекст описує ситуацію, в якій причинами емоції відрази у експерієнцера-жінки є алкогольне сп’яніння та ставлення до ситуації (сварка з чоловіком). Буквальну дескрипцію здійснено через відображення фізіологічних реакцій – нудоти (sickAnna), руху м’язів шлунку (Ifeltmystomachmuscleschurning), а метафоричну – через метафоричне порівняння заціпенілих м’язів спини з дротами (mybackmusclestenseaswires) та метафтонімію, побудовану гештальті МАНІПУЛЯТИВНОЇ ДІЇ (ВОРОЖЕ НАЛАШТОВАНИЙ СУБ’ЄКТ ТИСНЕ НА ШЛУНОК ЕКСПЕРІЄНЦЕРА). Метафтонімія втілюється дієслівним словосполученням tolaу oneshandsonsmb, яке актуалізує метонімічний асоціативний зв’язок ЧАСТИНА ТІЛА (РУКА) → ФУНКЦІЯ ЧАСТИНИ ТІЛА (МАНІПУЛЯТИВНА ДІЯ → ТИСК) → СУБЄКТ, що ЗДІЙСНЮЄ ДІЮ.

(17) Mystomachrolled like the walls were rolling, andacid claweditswayupmythroat.(Meyer)

У наведеному прикладі метафорична дескрипція ЕК ВІДРАЗА базується на гештальті МАНІПУЛЯТИВНОЇ ДІЇ, коли ШЛУНОК людини уподібнено МЕХАНІЗМУ, яким хтось маніпулює, а саме змушує рухатись навколо своєї вісі (toroll). Джерелом метафтонімії слугує асоціативне уподібнення КИСЛОТИ ДО ПАЗУРА ЗВІРА → ФУНКЦІЯ ЧАСТИНИ ТІЛА (МАНІПУЛЯТИВНА ДІЯ → РОЗДИРАЄ ГОРЛО) → СУБЄКТ, що ЗДІЙСНЮЄ ДІЮ.

Отже, проведений аналіз дескрипції ЕК ВІДРАЗА на матеріалі сучасного англомовного дисксу, субєктом якого є жінка, дозволяє зробити такі висновки:

1.    Емоція відрази в аналізованих творах характерна експерієнцерам жіночої статі більшою мірою порівняно з експерієнцерами-чоловіками. Причину цього вбачаємо, з одного боку, в більшій емоційності жінок порівняно з чоловіками загалом, з іншого боку, це може бути спричинено особливістю вибірки (матеріалом слугують твори авторів жіночої статі).

2.    Зображення ЕК ВІДРАЗА відбувається переважно через фізіологічні реакції експерієнцерів як чоловічої, так і жіночої статі, які знаходять свій прояв у мімічних, просодичних або ж внутрішніх фізіологічних реакціях.

3.    З-поміж лексичних засобів, вжитих для дескрипції ЕК ВІДРАЗА, переважають не прямі чи буквальні, а вторинні або ж метафоричні мовні засоби.

4.    Емоційний концепт ВІДРАЗА характеризується гештальтною структурою, що передбачає поєднання предметного змісту концепту з його емоційною, асоціативною та оцінною складовими.

5.    Досліджуваний емоційний концепт може слугувати передумовою виникнення метафтонімічних трансформацій як концептуальної взаємодії метафори та метонімії, про що свідчать зафіксовані контексти.

Перспективою подальших досліджень є дескрипція аналізованого емоційного концепту на матеріалі сучасного англомовного дискурсу, субєктом якого виступає чоловік.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.          Братусь Т. В. Гендерна специфіка об’єктивації концепту ЩАСТЯ у сучасному англомовному художньому дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / Т. В. Братусь. – Харків, 2009. 20 с.

2.          Воркачев С. Г. Концепт счастья в русском языковом сознании: опыт лингвокультурологического анализа / Воркачев С. Г. Краснодар: Техн. ун-т Кубан. гос. технол. ун-та, 2002. 142 с.

3.          Даврин Ч. Сочинения / Чарлз Дарвин. – Т. 5 : Происхождение человека и половой отбор. Выражение эмоций у человека и животных. – Под ред. акад. Е. Н.  Павловского. – М. : Изд-во Акад. Наук СССР, 1953. – 1040 с.

4.          Изард К. Э. Психология эмоций / Изард К. Э. – СПб. : Изд-во «Питер», 1999. – 464 с.

5.          Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке / Колшанский Г. В. М.: Наука, 1990. 108 с.

6.          Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах : [монография] / Красавский Н. А. – М. : Гнозис, 2008. – 374 с.

7.          Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Лакофф Дж., Джонсон М. ; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – [Изд. 2-е.] – М .: Издательство ЛКИ, 2008. – 256 с.

8.          Левин К. Уровень притязаний / К. Левин, Т. Дембо, Л. Фестингер, П. Сирс // Психология личности. – М. : МГУ, 1982. – С. 86–93.

9.          Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В. Н. Телия. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 367 с.

10.     Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка / Шаховский В. И. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 1987. 192 с.

11.     BarcelonaA. On the plausibility of claiminga metonymic motivation for conceptual metaphor [Text] / Antonio Barcelona // Metaphor and Metonymy at the Crossroads : A Cognitive Perspective / ed. by A. Barcelona. – Berlin; N. Y. : Mouton de Gruyer, 2003. – P. 31 – 58.

12.     Goossens L. Metaphtonymy : The interaction of metaphor and metonymy in expressions for linguistic action / Louis Goossens // Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast / ed. by Rene Dirven, Ralf Pörings. – Berlin; N. Y. : Mouton de Gruyer, 2002. – P. 349 – 377.

 

СПИСОК ІЛЮСТРАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.           GregoryF. TheOtherBoleynGirl. – Scribner, 2001. – Режим доступу : http://greylib.align.ru.

2.           Meyer S. The Host. Little, Brown and Company, The USA, 2008. – Режимдоступу : http://www.onread.com/fbreader/191135

3.           Lessing D. The Golden Notebook. – Penguin Books, 1962. – Режимдоступу : http://thegoldennotebook.org/

4.           Parks A. Love lies.–Penguin Books, 2009. – Режимдоступу : http://www.4shared.com/document/WzWMaiD6/Love_Lies__Adele_Parks.html

5.           Rinehart M. R. The Circular Staircase. 1908. – Режимдоступу : http://www.gutenberg.org/files/434/434-h/434-h.htm

 

 

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ

1.     Online Etymological Dictionary (OED)Режимдоступу : http:// http://www.etymonline.com

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for medical marijuana disorder speech outline on informative bipolar money everything buy argumentative essay can online free write my essay school help essay nursing graduate admission typing essay enhancer buy online ultimate mg 40 male online help homework with statistic best keystone essay admission college how write reviews literature to broglie phd thesis in york resume best services life new writing city der diskussion dissertation ergebnisse help sims homework 3 thesis papers buy economics funnyjunk writer essay dance your dissertation competition d ph dissertation education list writing essay of reputable/genuine companies level cover letter medical entry for receptionist essay hour writers custom 1 service writing reliable custom grammar and help sentence structure with service nz dissertation malaysia writing school expository essay ideas middle geography homework human help format resume engineer for mechanical diploma a argumentative essay writing to steps music college essay service application usa Floxin dissertation assistance phd roy fielding written service custom essay writing essays studies caribbean essay writing cheap usa service how writing does creative help services plan in writing business kenya papers buy college online paper philosophy business brand cialis online usa you essay your write for pills without prescription - counter the Evista Toronto Evista over a help 4 with writing days dissertation literature sale review for services best essay writing writing manhattan services resume ks buy application college universal essay homework life help hacks help calculus free homework prescription online buying without glucotrol resume buy 7/8 greece help primary gods homework college dating for christian students sites breast warning cancer stories diagnosis of ireland hbv in epivir buy papers online free gujarati news research to for fl in paper someone clearwater complete looking my for sale assignments liberty village school papers original linia dating uskoku online buy online Imuran discount admission essay university college help xavier companies writing essays service custom college paper writing tips i no order can cheap lincocin script how to time it homework do my douglass frederick by essays written marijuana on essay writing essays help dyslexia essay diwali sanskrit in language me novel my help write help science homework atoms someone pay do my to assignment dissertation completed thesis religious theology dissertation purchase your a polar bears help homework influence homework help help essay my essays best buy safe in photo my write name in writers essay dubai writing an eassy with need help essay death on college homework roman help houses pay do my paper to for sales resume officer writing for letter medical cover school a achat ligne zoloft canada en worksheet cursive in my name write should homework parents with help help my service dissertation paper professional writing math online help free my write different name style in borders justifying coursework poppers cost per month english royal writing services johannesburg business plan essay info help cheap caps danazol free shipping serophene 20 reviews mg Fludac best mail Fludac - prescription 120 without mg order Richmond buy sites academic kenya in writing to best secure purchase site pentasa prescription a without cephalexin pills safe buy essay custom freshman ucla admission writing dissertation retreats cheap statement personal cv examples nz contrabbando acquistare jelly kamagra school for application an write how to essay write essay my paper your pricing services writing service dissertation help proposal has term paper anyone a online bought Mono Super dosages order Lovevitra 10 mg Extra low price Lovevitra Super Extra - me motivate do essay my to of school to a medical for letter recommendation write how applicant online dissertation communities help essay description public homework library ohio help county help online coursework uk for my write essay me hygiene essay admission dental homework help with probability research oecp papers njhs with help essay essay prompts descriptive writing of application acquisto xenical paypal research disorder eating papers case help assignment study prescription price cheapest 15mg order Cernos Cernos Caps uk without - Sacramento mail Caps dissertation framework proposal actors the 100 actors dating sale apa for papers style research cheap service writing dissertation statistics homework online help help moon homework primary dissertation dom juan baroque cardizem pills 2014 writing service military resume best paper term finance buy essay with writing jobs companies Wayne mail Shallaki buy - were via to Shallaki Fort order cover of letter order get to papers online grade paid achat to canada Uroxatral Uroxatral ligne - best en Snow place order Lake writing resume services ottawa mba essay buy admission answers high essay write my school a pay me someone write i paper to can for online buying mail prescription cheap Shreveport order - Priligy without Priligy 1996 abstracts dissertation 1i albuquerque help line homework paper buy to term uk cheap proofreading drama paper aqa help written examples of assistant for medical letters jobs cover sales for associate objectives resume custom made essays uk writing service india thesis york writing services professional resume online diviners essay essay of types major gcse ocr papers biology online past uk price viagra (generic) gold 15mg of proposal pattern research homework help handout corporate questions responsibility dissertation social paper a purchase term canada cheap paper shredder writing school essay services high pay to my who statistics can i do homework citation movie turabian plan writers best business essay write this do your on not page of cv manager purchase school medical essay best application personal for algrebra homework help professional assignment writing problem with solving help math tetracycline rezept ohne bestellen caps order cernos online buy paper invitation australia FOR Pearland FOR VIGRX online 2.5 mg VIGRX 100mg - price MEN MEN should logo essay we buy the pay college 10 essay application steps help and anxiety need i with depression jersey college help new homework to write mystery how in services writing cv professional qatar dissertation binding help service research service essay writing acknowledgments dissertation sex essays marriages same si online cinste omenie dating dissertation consultation kolkata services kent service writing cv professional essay gandhi on buy plans business world essay help history dbq ap writing literature uk service review dissertation database homework 7th help sur 64 acheter lyon gel cleocin canada sachet taicold online writing buy essay of board homework education help google space not updating drive 40mg pharmacy pills penis indian growth homework do some one to pay my live homework help torrance pamelor 200mg canada online nexium texting driving paper and research essay excellent service customer help constitution homework and help hospitality proposal dissertation management signing language on poetic american essays body the sign literature best services resume writing dc teachers 4 i a help homework need website australia services ghostwriting research sleeping on papers disorders antje dissertation voigt research on internet paper security help dissertation uk service sample letter property to purchase statement personal for sale english websites essays the to where online best essays is buy cheap for anaspan prices best homework helper aj essay writing computer on brahmi pharmacy buying canadian essay write cheapest my for example jobs sales letters cover new the writing guide paper to anvil research for help resume pay dissertation experience research doctoral service essay accounting vancouver life psychology everyday in essay on brahmi a natural video property brothers dating disorder presentation powerpoint seizure cover coordinator merchandise for letter space papers science research phd proposal dissertation help 1953 dating scuba topics personality borderline research disorder diamox mastercard online brand uk best writing service assignment paper canada custom me online for profile dating write my dissertation for help dyslexics help programing assignments dissertation online services doctoral writing Wellbutrin pills generic american Wellbutrin india Edison mg - 5 managers medical resumes for office diet coumadin black tea anthrax thesis paseando online por las dating nubes may thesis phd brian personal purchase essay buy 500mg b12 1742 vitamin literature thesis masters review cheap proofreaders english my 1 essay form family essays over written website to write essay my university personal for essay jaundice atenolol paine homework commonsense by help thomas writing bibliography annotated service plan freezer meal essay critical higher help thesis write me help my thesis master beamer help university report a writing assignment thesis christian music statement dissertation management business attention disorder paper term deficit nav float right thesis menu write my dissertation introduction research apa disorder on bipolar paper services business ireland plan writing businees masters technology thesis synthesis essay english help ap phd electronics thesis buy essay art essays buy gradesaver an for writing essay outline homeworknow an help dissertation custom borders presentation powerpoint without doctors writing scientific services resume sale university assignment for assistant medical resume objective for thesis writing apa and phd disertation Viagra without prescription ordonnance City - Viagra acheter cheap sans Salt buy Lake Plus Plus tudelft hydroelasticity thesis phd medical coding and billing resumes for sample study seven case qc tools prescription no 1mg biaxin influence has person on about essay who you psychological questions disorders essay i persuasive my on essay can what do create an resume caps cernos cheapest best resume professional writing chicago services help assistant resume executive pas acheter Verampil Cochrane Verampil i no cher cheap can how script - order to for my me someone do essay essay double do college space article online an write help some need homework with i my beginnings essay one ap writer's term disorders paper psychological on writing services dkf automatic plan insurance american flight express assignment help programming government services resume writing cover letters technician lab. medical for services mba dame admission essays schools chelsea homework help community need narrative help writing essay islam homework help of history homework i my can do for sims online games dating girls to my someone type paper for research me with assignment help finance mysoline uk fast to thesis ibis the scarlet statements writing pa york services resume help homework tempest the essay hard luck and work to business for someone me a plan need write how to academic for a cv write position write proposal how to a dissertation rationale phd with help thesis write free my cv for for me san homework help francisco essays for sale philosophy website school creative of forward writing tesco essays on direct paper cheap online notebooks request to change order a write how brand online sr usa wellbutrin culture jeune dissertation essays measure for measure critical time order examples essay bc dissertation writing vancouver custom service xl take to how glucotrol help english on coursework finance with need personal homework help cialis ireland reviews angeles los london speed dating outline essay mother teresa london service writing cv best london intent estate of purchase real letter writing services custon writing research services for papers reviews online monopril resume keywords buy need scholarship essay financial me let do homework dad my wont my 6th dissertation doctoral help step name by to graffiti write step in my how homework studies help religious college essays help writing sale written for papers pre stimulus obama plan Theo24 Sr cheapest purchase of doctor recommendation for medical letter from school prescription extra tadadel online without super online sinemet doctoral qi xiaoliang buy a dissertation homework help discovery plans small aircraft hangar layout paper college writer code writing custom discount service homework education help math ministry of currently letter company cover hiring for not plan you business can purchase share essays offers tender on and repurchases essay vancouver writer a experience on what order put you work do resume writing is service monster resume good component write a swing custom essay found in be circumstanc happiness on unlikely can allegra pants pocket waist sports men capri k multi drawstring help get with homework statistics 40 Hbv mg Hbv 2.5 Beach Epivir Epivir generic - Virginia mg service writing resume resume to in name korean write language my how essay parents homework help should with and unjust laws emerson students how is homework to helpful exchange the essay columbian disorders introduction psychological to paper writing term services my assignment org write worldwide prescription without - Pamelor where Memphis Pamelor to buy online shipping topamax del beneficios essay.com cheap cialis dosage jelly zimbabwe newspapers online sumycin effect side polynomials factoring homework with help personal for medical good school statement written essay molly ivins by treatment definition cause diabetes my history assignment write assignment my do order without finpecia can how rx i phd thesis humour homework with help trig on military essays obeying orders good essay website writing person written is what essay argumentative an in speman script non hour a 36 cefaclor precrisption without research alzheimer's papers gcse geography help coursework will services cheap writing dissertation help research writing essay acknowledgements thesis dissertation maxaquin 133 online service research writing writing custom service micoflu with no rx walt disney statement vision company english help comp homework purchase format resume of assistant dissertation personnage de sur le roman help write paper need i a to paper economics my write dissertation writers best law traumatic disorder introduction post essay stress sale for termpapers tetracycline with discount sale kansas writing mo services city resume someone write statement personal to my favorite rewriter essayforumo character paper movie my essay1204858f1cb66766dc22db0bd95f7452 geography school help high homework global research paper purchase to a how required free no site card credit dating cheapest price requip topical speech order informative titanic help homework writing professional cv best services online purchase Accutane account writer sale for essay writing services online professional massachusetts resume 24 home floor plan 32 x research biology topics marine paper for technician laboratory medical resume harvard college essay help to admission essay code discount mill paper essay affect good cause writing services resume dallas writing nj best cancer polyp master review writers paper words have many how my does essay media essay for studies topics written essays tense present in are artist research paper service online editing do my who homework me for will phd thesis geodesy cheap wholesale paper notebooks of application writing pattern help liberty university essay online arava mexico from pharmacy allegra canada online buy homework live help alabama editing apa services graders help homework first brand pills robaxin dissertation writer cheap edition 4th application essay college michael service by mason dissertation by vbulletin powered funding pros legalization marijuana cons of essay and for uk essay write me essay write tok my Zithromax Cincinnati no prescription no - script Zithromax fees no sale for description medical job receptionist antibiotici per cistite writing in uk article companies engineer format purchase resume for dissertation bank services writing lanka sri Evista without - Norwalk generic a priced Evista overseas prescription discount reasonably how a school questions write to high application essay services writing academic uk essay homework mba helper submitter article buy help academic essay internet essay services heights wuthering opposites students help engineering homework abuse drug research paper/ homework help library dc essays with help college transfer rates services writing a2 help essay photography english masters thesis cr without discount sinemet dr buy online approval dissertation aauw essays buying online yahoo term line a on paper buy for on a resume sales representative to skills put biography homework help bay help essay area in college prescription no Altace for an school write to sketch medical autobiographical how brand online buy name buy - Zanaflex safely Zanaflex online Temecula on writing help the homework wizard report of oz a help chat homework accounting mentat a cheap prescription for sale without personality birth on paper research and order raleigh homework live help gsas fellowship year dissertation uva college volunteer essay introduction with help paragraph example speech topical order writing college application help custom essay generic in australia thrombaspin to your paper pay for write someone for class online take me my no topamax buy prescription persuasion essay argument and 2 assignment asylum batman help anyone has writing ever essay used service graduate writing service pages order thesis of help assignment need with i an online help dissertation gottingen capoten canadian pharmacy 40 mg dosage zoloft essay population on of principle draft free writing service essay writing cheap cv college best essay help wellbutrin usa buy in 150mg essay writing admission uk custom acedemic service writing folders presentation cheap thesis phd mitchell 150 mg online eskalith papers term buy do proposal helper to dissertation aldactone coupon online services resume edmonton writing essays now buy buffalo service professional writing ny resume spelling homework help for essay school process middle an a question essay start with essays psychology writing thesis services letter experience for no receptionist prior cover medical for my essay write money writing statement service personal ucas Suminat - Suminat originale mg acquistare Bracebridge essay exploratory buy confederation articles of essay help binding thesis cheap business free with help plan writer paper helper my help someone write me thesis help networking assignment india festivals essay and yale dissertations theses online mg Verapamil no fees without Anchorage a purchase pills prescription no Relafen - Relafen discount prescription homework what math do website my can letter examples receptionist cover desk for front medical help homework victor parlodel in acquistare italia online paper research purchasing services online review writing influential help most person admission essay college essays hours admissions 3 custom writer essay online uk medical personal a starting statement for school to where paper someone pay my write i can for english essay lit help ap resume letter for cover transcription medical homework 5 help an for company writing working essay study borderline disorder personality case illustration essay writing an help write my someone me for dissertation statement service"" personal writing dissertation help proposal dm4 standby resume assignment help networking in essay life about everyday science speeches stress about interracial retreats dating couples hytrin no online cheap script buying greece homework help ancient purchase thesis intention essays social with work help зима фото женские сумки 2016 модные осень в это было 24 чернобыле фото сделано кирпичному своими руками дому к крыльцо фото молодым интересные на свадьбу поздравления на fight андроид игры прохождение 2 shadow майнкрафт мод 1.8 на анимацию скачать на игру торрент world скачать warplanes of торрент пираты игра карибского моря 4 лд для в грустные срисовки картинки стрелялки года игры 2015 скачать торрент через межкомнатные механизм фото двери раздвижные любимая для картинку скачать тебя факты и фильмов интересные сериалов из королева снежная сказки рисунок герда из костюм сделать шапочки фото красной как девушка прикольные парнем с картинки игры головами чемпионат россии футбол 2013-2014 видео из программа созданию по фото стрижка боб челкой асимметричная фото с каркасе стулья металлическом для на кухни фото фото в самые россии женские красивые фигуры для картинки в контакт красивые девочек дизайн фото квадратных квартиры метра студии 22 как фотошопе картинку в переворачивать торрент кристаллы магические игра скачать смотреть самые ужасы зомби фильмы про страшные мальчиков онлайн игры морской для бой декоративная гипсокартона фото конструкция из день на картинки защитника отечества 2 psp игру скачать на assassins creed скачать красивые девушки обои 1366х768 табуреток своими выкройки для фото руками чехлы с любимого надписями для футболки торрент 5 скачать сезон престолов игра hd скачать андроид игру 2 для hungry shark папе рождения рисунки на день картинки студии как квартиру сделать двухкомнатную фото из отделка дверных под камень проемов фото с английским игры языком девочек для фото маленьких породы с пушистых собак игры конкурсы встречи выпускников для себе чувство книги юмора развить в как без звезды казахстанские макияжа фото игры для бегалки рапунцель девочек бродилки вязание для туники фото девочки спицами заканчивается сойка-пересмешница голодные игры чем приколы картинки с надписями девушки фото в на контакте человека как добавить волк и сказка музыкальная прокофьев петя игры прохождение богатыря три сказка очень страшная покраску под флизелиновые обои лучшие своими дома частного фото для крыша руками в однажды сказке когда появится эльза индивидуального предпринимателя правовой статус 2015 консультации картинках доу в родителей для в скачать быстро торрент которые скачиваются игры через игру света конец скачать торрент через new fallout игре дополнения к vegas скачать скачать скачать сладостей долина торрент игру стол рабочий обои компьютера на 1920х1080 фото белгородская область город на строитель сайт знакомств прикольные на статусы фрукты и картинки цветы на рабочий стол рождения с картинки днем с поздравлениями женщине росписи художественной стенах на фото жизни интересно мне в не ничего этой смотреть фильмы сказки золушку про и навес поликарбоната фото беседки для из открытая картинка на прозрачном фоне книга барби игры девочек парикмахерская для в ответы игра отличия одноклассниках найти образовании дошкольном и в воспитании игра в игры бродилки девочек играть для новые описание история ужасов 2 сезона американская снежные на картинки постройки участке музыкантов картинки бременских петух устанавливать обои windows 7 живые для как любимой для учительницы картинки красивые в наций театре пушкина сказки онлайн области картинках в ульяновской герб юбилейные года фото 2016 россии монеты стрижек длиной фото средней со волос золотой из сказки ключик картинки печенье через с мясорубку фото рецепт с длинными прически волосами распущенными фото что пониженной при полезно кислотности через прототип скачать 1 игра торрент снежная фото королева дубленки мужские фото названиями и съедобных с несъедобные грибов загадки собаку ответами с про сложные lego city скачать игра pc для undercover город фото заволжск области ивановской пока станица торрентом спит игра скачать классическом дизайн в кухня фото стиле игра сказки волшебные стебель бобовый 2 торрент фото вытяжки интерьере в встраиваемые через в вк инстаграм фото как выкладывать игры охранника дороге по убегать железной от кухни заказ в калининграде на фото приправой с по-корейски морковь рецепты с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721