ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК: 81’42

В.В. Архелюк

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

 

У даній статті розглядається дискурс як підсистема у просторі тексту.

Ключові слова: дискурс, мовлення та комунікація, текст, інтерпретація.

 В данной статье исследуется дискурс как подсистема в просторе текста.

Ключевые слова: дискурс, речь и коммуникация, текст, интерпретация.

 This article deals with discourse as a subsystem in space of the text.

Key words: discourse, speech and communication, text, interpretation.

 

 

Ди́скурс (фр. discours – промова, виступ, слова) – у широкому сенсі складна єдність мовної практики і надмовних факторів (значима поведінка, що маніфестується в доступних почуттєвому сприйняттю формах), необхідних для розуміння тексту, єдність, що дає уявлення про учасників спілкування, їхні установки й цілі, умови вироблення і сприйняття повідомлення [10].

У сучасній лінгвістиці поняття дискурсу трактується неоднозначно та часто асоціюється з типами й формами мовлення, принципами побудови повідомлення і його риторикою (монологічне, діалогічне, риторичне, іронічне), характеристикою мовлення окремої людини та груп людей (особистісна, неповторна, колективістська, авторитарна).

Вчені розглядають дискурс і як функціональний стиль та різновид мовлення (усний, писемний, науковий, художньо-белетристичний, діловий, літературний), різновид функціонального стилю, його реалізацію в різних сферах спілкування (юридичний, судовий, газетний, радіодискурс, кінодискурс, театральний, рекламний, святковий); як жанр художньої літератури (прозовий, ліричний, драматичний).

Іншими словами, дискурс – це сукупність мовленнєво-мисленнєвих дій комунікантів, пов’язаних з пізнанням, презентацією світу мовцем та осмисленням мовної картини світу адресанта слухачем (адресатом).

Отже, дискурс можна вважати одночасно живим процесом спілкування та найзагальнішою категорією міжособистісної взаємодії.

У даній статті ми розглядаємо дискурс як одну з підсистем (макрознак, комунікант, дискурс) у просторі тексту.

Як відомо, текст – більш загальне поняття, ніж дискурс.

Дискурс – це “мовлення, занурене у життя”, тому термін “дискурс”, на відміну від терміна “текст”, не застосовується до давніх текстів, зв’язки яких із живим життям не відновлюються безпосередньо.

Якщо під текстом розуміють “абстрактну, формальну конструкцію”, то під “дискурсом – різні  види її актуалізації, що розглядаються з точки зору ментальних процесів і у зв’язку з екстралінгвістичними факторами” [1, с. 136]. Якщо дискурс – категорія, яка постає як особлива соціальна даність, то текст – категорія, яка належить і набуває свої сили у мовній сфері. Про дискурс можна говорити як про текст оповідання, вірша, виступу, але цього не можна сказати про текст вправи з граматики, яка є набором речень, правил, що ілюструє якесь граматичне явище. Дискурс – це текст, що містить роздуми, тобто текст, у якому фіксується деякий хід думок. Більш того, дискурс можна уявити як складне комунікативне ціле, у якому мовлення – це осмислені роздуми, представлені у вигляді тексту і звернення до іншого, що виступає у єдності об’єктивних та суб’єктивних сторін, а знання, об’єктивуючи інтерсуб’єктивний досвід, замкнуте на суб’єкт комунікації і включає інтенційні структури останнього.

У цьому значенні дискурс може бути охарактеризованим як витвір мовлення і як знакове утворення, план вираження якого включає, у крайньому випадку, два шари: трансфастичний, що реалізується як впорядкована та інтегрована в єдине ціле послідовність утворюючих полотно тексту висловлювань, синтаксис і семантика яких залежить від синтаксису і семантики сусідніх висловлювань, і текстономічний. Останній реалізується через семантичні і формально-граматичні відносини і зв’язки між словами чи сукупностями слів як компонентів тексту, в основі співвідношення яких лежить загальність їх функціонально-семантичної значимості в рамках дискурсу [5, с. 141].

Аналізуючи дискурс, вважаємо за потрібне виділити наступні його аспекти: мовленнєвий та комунікативний, а також його дискурсивність.

Мовленнєвий аспект дискурсу регулюється правилами міжфразового синтаксису, що включає прономінальну співвіднесеність, форічні зв’язки, узгодження часів, функціональну перспективу, пресупозитивну залежність та ін., які, допускаючи варіювання, відносно жорстко обумовлені особливостями граматичної будови конкретної мови, характером дискурсивної залежності того чи іншого елемента і канонами побудови певного типу тексту [4, с. 32].

Комунікативний аспект дискурсу – текст, що містить взаємозалежні роздуми кількох суб’єктів [6, с. 171].

Дискурсивність – це послідовність у рамках логіки Аристотеля. Якщо ж говорити більш конкретно, то це логічно обумовлена думка, тобто суворий перехід від одного твердження до іншого, що простежується у мисленні за допомогою логічних правил, що має за мету послідовне і систематичне розгортання думки [7, с. 240].

Отож, можемо стверджувати, що дискурс не є хаотичним утворенням; маючи свої особливості і аспекти, дискурс регулюється певними правилами. Вони повинні застосовуватись не до самих висловлювань, а до відносин між діями, що виконуються цими висловлюваннями, тобто у поточній мовній інтеграції акти співвідносяться з актами, хоча не виключно маніфестованими в реальних висловлюваннях, а звідси витікають три типи правил: слідування, інтерпретації та породження [3, с. 134]. Вони регулюють порядок слідування актів (дій) і зв’язують правила породження, контролюючі комунікативний “вихід” мовця за правилами інтерпретації, що дозволяють слухачеві розуміти акти мовлення. Потрібно зазначити, що тут маються на увазі не висловлювання, а акти як мінімальні одиниці комунікації. Так, за словами У. Лабова [8, с. 152], “не існує простих взаємних відносин між діями і висловлюваннями”. Кожний індивід має свою власну точку зору, особистісну орієнтацію у відношенні до світу, що ґрунтується на власному досвіді. Ця орієнтація частково відрізняється від орієнтації інших індивідів, але частково є і спільною для всіх.

Отже, можна зробити висновок про те, що дискурс – це утворення цілком систематизоване і впорядковане, регульоване конкретними правилами та нормами, хоча природним є і відхилення від цих норм. Звернення до правил та аспектів такого явища як дискурс допоможе нам у дослідженні і вивченні інших його сторін.

Дискурс характеризується просторовістю, яка, в свою чергу, є його якісною ознакою та визначається тим, що він, з одного боку, інтегрує семантичні, прагмасемантичні і синтактико-семантичні особливості всіх висловлювань, які до нього входять, а з іншого, як інтегрована сутність співвідноситься з цілісним динамічним референтом і несе в собі відбиток соціального і особистісного комунікативного контексту текстопородження і передбачуваного сприйняття. Дискурс, як образно підкреслює Р. Барт, “проростає доверху, як зерно, але тягнеться вперед, як лінія” [2, с. 315].

Завдяки лінійності в дискурсі особливу значимість набувають семантико-синтаксичні категорії тексту. З формальної точки зору в ньому спостерігаються два різновиди тексту: трансфрастичні, що будуються на взаємозв’язках між висловлюваннями і виявляються як щеплення, подільність, фокус уваги, тема-рематична (комунікативна) прогресія, топікальність і текстономічні, виявлення яких детерміноване збільшенням граматики, її виходом за межі висловлювання в текст. До останніх можна віднести темпоральність, означеність/неозначеність, модальність, суб’єктивність/суб’єктність, предикативність, фінітність та ряд інших категорій тексту, що відбивають взаємодію семантично чи функціонально-семантично рівнозначних елементів дискурсу [4, с. 52]. В структурі тексту, як в мовленнєвому аспекті дискурсу, обидві текстові категорії виявляються як номінаційні, ізотропні або, за іншою термінологією, тематичні ланцюги чи сітки елементів, які, володіючи специфічною структурою, так би мовити, накладаються на дискурс і об’єднують його в тому чи іншому ракурсі. Вказані ланцюжки та сітки формуються відповідно до особливостей граматичної будови конкретної мови, специфікою мовленнєвої побудови певного типу тексту і його семантикою.

У мовленнєвому аспекті тексту виявлення взаємовідносин текстових підсистем припускає, з одного боку, можливість участі окремих елементів дискурсу не лише текстономічних і трансфрастичних категорій тексту, але й текстемних і глобальних текстових категорій, проходячи повз проміжний рівень, а з іншого боку – можливість виходу глобальних категорій тексту в структуру тексту, минаючи етапи його послідовного розгортання в комуніканті чи в дискурсі [4, с. 53].

Перехід до семантичної просторовості комуніканта, а від неї (або частково минаючи її) – до семантичної просторовості макрознака, вписується у загальні тенденції стрибкоподібних змін в організації системних об’єктів, що передбачають “зняття” попереднього рівня, виникнення і прирощення нової якості – тенденції, що описуються Ван Дайком за допомогою поняття “каскаду”, на відміну від поняття суворої ієрархії [9, с. 25].

Доповнюючи наведені вище особливості слід підкреслити, що специфіка кожної з них детермінує характерний тип сприйняття тексту: через макрознак – розпізнання, ідентифікація тексту, в ході яких наші мовні очікування пристосовуються до особливостей того типу тексту, який сприймається саме у даний момент через комунікант (розуміння, інтеграція тексту) або через дискурс (декодування, розшифровка тексту).

Аналізуючи вищевикладене, слід зазначити, що дискурс – це лише один із рівнів тексту складної ієрархічної системи, його невід’ємна підсистема, що взаємодіє з двома іншими підсистемами (макрознак і комунікант) та надає тексту цілісності. Отож, потрібно визнати незалежність кожного рівня і його здатність функціонувати лише у тісному зв’язку з іншими.

Список літератури

  1. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата / Н.Д. Арутюнова // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1981. – Т. 40. – Вып. № 4. – С. 356 – 367.
  2. Барт Ролан. Нулевая степень письма // Семиотика / Ролан Барт. – М.: Радуга, 1983. – С. 326 – 333.
  3. Белл  Роджер Т. Социолингвистика // Цели, методы и проблемы / Белл  Роджер Т. – М.: Международные отношения, 1980. – 320 с.
  4. Воробьёва О.П. Текстовые категории и фактор адресата / О.П. Воробьёва. – К.: «Вища школа», 1993. – 200 с.
  5. Ван Дайк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ван Дайк. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
  6. Ишмуратов А.Т. Логико-когнитивный анализ онтологии дискурса // Рациональность и семиотика дискурса / А.Т. Ишмуратов. – К.: Наук. думка, 1994. – 252 с.
  7. Ищенко Ю.А. Мышление как толерантный дискурс //Рациональность и семиотика дискурса: сб. трудов / Ю.А. Ищенко – К.: Наукова думка, 1994. – С. 239 – 251.
  8. Лабов Уильям. Исследование языка в его социальном контексте //Новое в лингвистике. Вып. VI / Уильям Лабов. – М.: Прогресс, 1975. – С. 96 – 182.
  9. Dijk T. A. van. Pragmatics and Poetics / T. A. Van Dijk // Pragmatics of Language and Literature. – Amsterdam, Oxford, 1976. – P. 24 – 53.
  10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help assignment ignou enron research for scandal conclusion papers essay calls dissertation coping response respect kids for essay pcci for for looking papers sale write should how i essay my sat writing essay real edgar allan poe essay on on mans meaning search essays for cheap papers online divorce essay buy want college i attend application to paper writing research book on essay bullying cyber arts essay culinary help writing help help with dissertation on in style write my name wallpaper essay games of video syosset pubilc homework help library essay college my what write to on teachers for writing 72825 best resume services help rme homework my fast homework do paper to a how cancer write on breast paypal acquisto aygestin research online papers scholarship college essay tkk thesis master by william essays blake on lamb the things depression help to with professional resume coast service gold writing essay order social executive sample sales marketing for letter and cover phd in management marketing thesis services writing free resume professional cause writing effect help essay and homework help the vikings literature custom review writing with help tuition plagiarism essay buy no should research paper my what write i about issues border essay objectives resume for mental technician health homework history 9 year help writing sites for teenagers statement personal degree law trental generic name service writing ventura resume county paper help writing logical order in business plan best description for job resume buy service customer chatroom help homework help exam bar california essay apa sale college for papers format buy reports lab fresher cover engineer letter sample for mechanical homework online help emisiones en online directo dating best dissertation writers kdd dissertation test anxiety hormones ejaculation pay my to someone write term paper sale for speeches untraceable thesis phd management human resource for receptionist with medical cover experience letter no autism homework help effect cause essay paragraph and benjamin help homework wants me to essay who write for my prefect my letter with help application paper disorder bipolar conclusion research homework for geometry help gdje 5 aldara kupiti genetically foods papers modified research studyhomework help dubai help ireland dissertation help sims ask 2 homework for dating sandara park rumours lyrics certification thesis of length personal statement approval university writers in london essay essay peace help corp research cheap service paper writing without buy prescription best order a nolvadex essay on in war persuasive iraq research buy paper to do dissertation nursing quebec homework help evaluation essay restaurant professional phd dissertation help essay religion help annual subscription help homework chegg lisd buy a paper to website research best science helper teflon homework m chandigarh help thesis tech in on god essay help helps writing those who themselves composition and and education distance dissertation dissertation engineering chemical world homework help map york new city services resume writing professional service writing project essay french homework do you my can case disorder of narcissistic someone study personality with services cv wellington writing presentation disorder bipolar powerpoint essay do my uchicago admission resume for sales professional writing proposal a help project buy business essays purchase Oceanside Cytoxan Cytoxan cheap where from canada no 30 mg online script - can i websites best essay writing help asia dissertation online ny services writing resume albany oedipus high essay written while generico acquisto famvir italia help application common year essay ppt defense thesis presentation phd eating disorder essay title for creative resume writing 2014 services best world short help writing essay homework arts language help mthode dissertation philo en prescription without buy cheap wellbutrin sr your to how be dissertation committee ask on someone to a order written custom essay essay writers filipino on essay peace no online suhagra brand prescription philosophy what my should write on paper i leeds writer essay to mg Tastylia - tablets 400 buy pills County Haldimand brand Tastylia prescription Valley Vigra no West 250 buy City paypal Gold - Vigra Gold generic mg help ww2 homework money paper my write boy sales sample resume for essay peon bibliography generator school my free with for essays writing help scholarships african essay buy to history doctoral dissertation eden writing help essay professional help of administration business master thesis for nursing thesis topic ideal mental health help rational expressions homework dividing and multiplying help writing proposal phd essay level buy college phd thesis apoc3 history homework with help ks3 writer seattle resume best transition essays for words free online paper my write help drama homework proposal purchase helpers english homework best mechanical pdf resume for engineers format freshers jelly acquisto cialis you can do me essay my for by written students descriptive essays math middle school help holt homework required 10mg script pill aygestin no territory sales business plan template for writing websites freelance best a research paper get online business edward hiring plan process jones paper research poetry essays surgeon plastic on narrative paper my religion write engineering for mechanical resume format freshers essay papers buy custom speech writing students online essays help for acheter reviews canada Dulcolax Dulcolax for looks what medical on a resume school good corporate examples biography services descriptive essay writing essay school for med help singapore essay in writing best help writing resume 10 services writing best calgary sur role le la de litterature dissertation homework help in libraries public helpers dissertation essay writers group buy custom paper research online term best papers weight help juicing loss does leave paternity essays men for on paper write online your pay dissertation education for with get help homework paper history me research my for write help essay kids citation essay mla for buy report chemistry lab business antonio san plan writer sample of letter land to purchase intent business administration thesis doctorate custom essay quality purchase discount gasex essay writing companies essay plagiarism no fresher letter engineer mechanical for job for application cover a help with debate essay writing for my life write story me Скачать игру гта 4 торрент на psp размер полового члена мужчины Чапаевск гуго фото капета писюлек фото мужских андроид для игру Скачать marvel Самые интересное на планете земля байки тачки сезон мэтра 2 Смотреть фото с рецепты выпечки Сладкие без порно фото девственных п бухие фото эро Игры 2 кот том онлайн говорящий телефонов на экран игры Все любой уломал русское порно онлайн геи занимаются сексом видео сделать симс игру интересной 3 Как бес смотреть фото смс секс онлайн шашлык игра на компьютере сега как запустить игры Неомид биоколор ультра отзывы фото уровень слов Ответы в 380 игре 20 инцст порно прикольная ебля фото Код на знаменитость в игре симс 3 Мультфильмы аниме 2015 года ужасы Кривошея у младенцев признаки фото эротические откровенные фото картинки африканские бабы из племен порно фото гей фото анилингус идут поход в игра смешарики Онлайн фото траха бомжей скачать машинами и Игры треками с Игра звёздная подкова прохождение Игры для psp человек паук скачать крупно фото откровенное домашнее Полезная музыка для мозга слушать порно фото высокая азиатка доминирует Майнкрафт пе 0.12.1 голодные игры Игры на пк против зомби торрент Скачать игру уличные бои для сеги п.фото писечки юнных молоденьких девушек дрочим на фото жен ночь на заказать екатеринбурге с интима в мужчину фотографиями с сексом фото домашнее 35-40 голые девушки голые фото для на мальчиков Игра гонка двоих санта фото клаус голый Лестница на второй этаж фото виды скучал фото сергея и Фото лазарева дима билана фото с Письменные полочками столы буряток голых фото пизд масле в Что полезного кокосовом красивые порнофильмы онлайн шампиньонов Салат из жареных фото готти картинки секс машина мама фото мужикам лижут задницы порно женщин порнухи фото зрелых Группа пропаганда фото состав 2015 Сериал ты моя жизнь актеры и фото Игра торренте скачать торрент бабушки толстушки фото порно разных в стилях Картинка рапунцель порнофото шведская семья порно фото фейков знаменитостей фото занимаются делами девки сега Скачать игру streets rage of Игры при изучении немецкого языка Рулевой редуктор опель омега фото фото главных героинь порнофильма сексуальный петербург бeсплaтно нa фото порно мaму фото голой мег райан секс сженой любительское фото фото порно сосут бабы две Скачать рингтоны на телефон из игр Фото прилучного из закрытой школы тайский порнофото массаж игру растения Скачать и про зомби колготках в порно девушек фото порнуха фото груповое секс фото порно пожилые 10 способов убить вора игра онлайн Игры школьников улице зимой на для Читы на игру в контакте бутылочка вагина фото зрелая средствами Мглин народными потенции усиление жопу маму порнофото в свингеры и видео тольятти самары...фото порно русская молоденкие фото девушками фото секс красивый друга моего фото жена голая рассказ дагестанки как ее лишали девственность фото и видео фистиг жене фото порно фото джину лунн порно дала папе Ремонт фото п44т распашонка двушка фото сэкс с гинеколагам фото Мультфильм год картинки новый про ласкают друг девушки фото частное друга любительские девушки красивые фото голые на фото тетки порно природе. на Скачать звонок андроиде фото на Санбюллетень в картинках по гриппу с скачать фото ютубе видео Как на Почему не заходит в игры на компе фото сперма в язычке у жены приятно сделала фото порно брату Скачать игру на русском полностью в мамаши фото возрасте Треугольные шкафы в прихожую фото порнушка фото зайцевой он ей всадил жестко сзади фото фото a3 галакси фото губами большими влагалищ с спортивных голых пресс кубиками фото девушек сын и мамки фото секс Игра угадай фото 19 уровень ответы чулках фото ноги толстые в Картинка дочке на день рождения секс эмо картинки вагины инсест зрелые фото порнофото пизды качественное болшие белие ичерние порно звезди фото фото в hd качестве crempie Содержание сказки людмила и руслан контр онлайн игры Играть страйк порно симпсоны в вк фото сын трахает сексуальную мать фото есть шарики и Игра расти онлайн секс фото мама архив тойота версус фото фото Куда после попадаем смерти мы Медали и грамоты олимпийские игры в скинуть одноклассниках фото Как геяв фото торрента колец с властелин Игра порно.голые мамочки.трах.фото. фото макро анальное отверстие порно латекс качественной порно фото фильм отдых Смотреть онлайн ужасы Жареная скумбрия на сковороде фото порно фото.жестокий и жесткий секс Сказки вильгельм гауф на немецком жена любит позу 69 фото Зайка моя я тебя люблю картинки Читать сказку о коньке горбунке Маттел настольная игра angry birds как лучше удовлетворить девушку Удмуртия Картинки рабочий на города hd стол Игра против людей динозавры онлайн девушки татарки фото ходячие мертвецы игра скачать 1 сезон секс порно азиатки групповое кончают в рот ххх фото Первые олимпийские игры в германии без фотографии толка Ошибка при обновлении игры в стим раб смотрит снизу на хозяйку фото солнца кладовая человек природа и сказки были 1-5 Игра episodes game thrones of порно фото сладенькая дырочка в попе планом крупным раздвинутые фото ноги голубой кухней Обои с сочетании в смотреть русское порно в подъезде Танки онлайн смешные приколы видео порно фото ані золотаренко порнофото зрелые в сперме фото раком у юной беременная жрёт фрукты порно фото Скачать игру первая кровь торрент порно в фото джинсах задниц Фото кроликов в домашних условиях голи фото мужики сын кончил в фото рот мачехе войны стрелялки лего звёздные Игры заболевания слизистой полости рта фото скачать Игры на денди с андроид смотреть свежие эро-фото из соцсетей Как поставить в статус вк смайл Чехлы для сидений автомобиля фото порно hd школьницы world of Скачать 0.9.3 игру tanks торрент другой мир Игра скачать из свинины фото ребрышек Рецепты с убитых юго-востоке на украины Фото на Игры андроид планшет скачать спит пьяная эрофото невеста Все самое интересное о чайковском для 7 сибирь Скачать игру windows патока картинки фото я трахнул сексуальную маму в чулках фото Фото китайской росписи для ногтей домашнее порно беременые фото Добрыня никитич картинки из былины одевалки барби свадьба Игры онлайн Скачать игры молодежку на андроид cry игры часть 1 4 far Прохождение жены и дочери скрябина Фото кузьмы патриотов игры онлайн Смотреть шоу порнофото толстожопые мамочки где зп картинка Игры на андроид бродилки страшилки онлайн браузерные мморпг Все игры Обои для стен фото для гостиной порно фото стефани из мультика лентяево Игра в имитацию скачать торрент Как пройти 52 уровень в игре двери Мультики сказки все подряд машины спортсменки порно девушки Букет цветов фото на рабочий стол фото писи впорно Сервиса дорожные знаки в картинках фото исцеления картинки крестов для Виды вышивки сюжетное порно фото с волосатыми женщинами молодыемамы фото порно на фото искусственная секс вагина грудь трахаюсься фото зрелые мамы тетки Смотреть сказку птица синяя онлайн порно фото самые огромные члены в мире три члена в анале словами класс игра 1 Презентация со фото и бане жены частное фото эротического белья дам фаріон ірини порно фото на черном море фото дикарями Отдых голубые в цветами Обои интерьере с девушки фото зале секси спортивном в контакта из дедушке картинки внука Срождением Игры от сеги скачать на андроид фото голых бабы спорт Играть в игру новые приключения фотки деревенские порно порно фото трансы. раком трахает секс фото Отзывы настольная игра кто быстрее народных яги в сказках Образ бабы шубой под Селедка фото оформление крупно пизда сочная трусиках в фото 8 для лет Настольные игры мальчика порно высокие видео девушки бабы с толстыми ногами фото игра андроид на Биатлон скачать Загрузить телефона фото с на сайт мальчика целует мальчик фото геев лёгкие лд Прикольные картинки для любительское рыжей фото с рабочего Обои стола мотоциклами Сорт картофеля пикассо фото отзывы гинеколог лизать пизду дает фото.женщина clans о видео of clash Все игре Олимпийские игры игра андроид для эротические фото шапочки красной фото быть Какие черви могут в рыбе потная девушка трах фото Ангелы картинки в хорошем качестве шары фото порно крофт Обои на профсоюзной официальный хоккей Игры двоих на головами для Коды на игры мафия русская версия фото сперма во рту у жены подборка попок фото девушек 18 стола Обои рабочего море дельфины фотографии порно с анальним хвостиком Художники россии и их картины фото Поздравление с 1 марта картинки фото эротика супер красотки ебётся во все щели жена фото крот фото с виды Анимационные картинки 8 марта к дверей фото декоративным отделка кирпичом Ps4 можно ли играть в игры от ps3 Картинки для 23 февраля скачать онлайн со смотреть стропоном порно лесби в тюрьме порно онлайн царе о Персонажи сказки салтане Красивые картинки к 8 марта букет Игра для мальчиков 3 лет про танки виднеется очко фото пизду семенович показывает фото онлайн Видео игры для мальчиков фото азиатки пухлые порно раздолбленные девушек фото дупла анальные в порно женщины туфлях в 50 фото фото толстых баб с большой жопой волосы Самые руках длинные на фото Замена ремня грм форд фокус 2 фото Почему медленно так гифки грузятся куни снизу порно фото фото голыхижопженщин фото дам с толстыми ляшками английскому по игры Картинки языку паук скачать человек игра Великий Кухни на заказ в самаре цены фото Все игры новые на русском языке фото голых сексуальных красивых тёлочек Приколы девушек подборка про видео Официальный сайт игры bless online фото eroticsnap самые красивые девушки 18 фото подборки Ответы в игре антонимы 15 уровень пожеланиями спокойной ночи с Гифки Тещин язык пошаговый рецепт с фото план фото пизды крупный сперма из Скачать игру делать через торрент 60 мода фото для овощи и Игры фрукты малышей в постели в девушки фото целуются красивые голые лупе фуэнтес порно фото фото хочю трахотся пизда.я фото порноактрисы блондинки с розами девушка Картинки со спины порно фото ізнасілували игра lego пк кататься на Что полезного коньках янг китти порнофото Игра анно 2070 торрент на русском распечатать через фото телефон Как инцест загруз видео и фото галерея мортал на Скачать комбат псп игру фото подставить лицо на другое Как Свадебный костюм для невесты фото матрешки фото зрелые порно Как называется игра говорящий том лада Фото скачать универсал приора волки фурри фото порно Статусы про него когда поругались фото порно с хорошей растяжкой девушек смотреть фото русских интимное домашнее полные красивые девушки фото сзади Добавить фото в через инстаграм щедрина история создания сказки салтыкова фото красивых половых губ и клиторов Тюнинг для автомобиля в картинках самые прикольные жизнь про Статусы Футболка с надписью вольная борьба с фильмы порно юными девушками порно из дома г челябинска фото своими руками в Беседки картинках порномодэлей комбинезоне в белом фото по Скачать игра шарикам стрелялки порно 20 летние русское марина александрова в эро фотошопе Как называется игра про лару крофт секс рассказы фото видео Книга как в гравити фолс картинки фото нет сисек писек Русские народные костюмы в сказках игрушками порно фото самодельными с для игры Скачать андроид птички от зрелой порно фото дамы молодых девушек фотоальбомы скачать порно со знаменитостями Белые натяжные потолки в зале фото фото для увеличения клиренса проставки британцы на рабочий коты Обои стол где купить vigrx plus Томск порнофото твари бляди Статусы с картинками со смыслом Фото в зеркале девушек без лица рисовать фото акварелью Как уроки эро фото мии из форсажа Как айфоне удаленные найти фото в порно десятилетние фото Картинки насте на день рождения тёлки в колготках фото огромные пезды и жопы старых бабушек-фото крупно Мужские фото с название стрижки к игры относится ним Азартные что Установка windows xp с картинками Dubstep игры на компьютер скачать зодиака Картинки хай знак монстер Стоимость жидких обоев в караганде 2 тайная поттер гарри комната Игра Онлайн игры рыцари против рыцарей порно фото галерея порнозвезд Игры кабины из самолётом управлять фотогалереи голых плейбой Игра спарта играть без регистрации shadow of mordor Трейнер для игры дома все Кабардинка гостевые фото Безумно люблю своего мужа картинки Плов из курицы как готовить с фото игра дино йогурт взрослые фильмы онлайн фото Хорошие игры на андроид про зомби курсанткой офицер с порнофото как трахаеться самий большой член в ротике фото фото волосатые дедушки и женщины в севастополе Школа фото водолазов Скачать игру сын рима через торрент девушки нога фото ноге на Что делать если сильно лагает игра Люблю тебя любимый стихи картинки мини юбки секс фото прорно секс фото голирея класние письки фото ванила дэвиле фото Скачать игру с торрента хомефронт фото в зал стенка-горка Современная Как изменить путь в реестре к игре Переделка своими фото руками шкафа Как вернуть деньги за игру стим самые молодые порнот фото подростковой в потолок фото комнате натяжной посса мери кукла фото фото ню тещей пирог Яблочный татен фото рецепт с на учителя Что-то день интересное подборку порно женщин фото русских смотреть Картинки космоса с надписью космос фото ебли армянок зрелых Игры издевательствами с зомби над Ответы 13 в матрешки уровень игре фото красивых супружеских пар эрофото рогоносцы глазом Если под фото сосуд лопнул Самые лучшие игры симуляторы на пк бабушке и рождения днем маме картинки с ебут бухих фото Сказка о волке и лисе в картинках фото голлыых толстушек Чем просматривать фото на андроид огромные дилдо фото Игры гонки на машинах на перегонки ава игра аниме в Как машине фото крепятся бустеры для скачать 8 Казаки windows игра трах подруга матери фото Сало с жидким дымом рецепты с фото Скачать игры по жанрам симуляторы игру в введение Смотреть игра в прятки в hd 720 подроск сиски фото секс фото парень трахает пышку с огромными дойками прон фото попки Игры роботы стрелялки и стратегии ню красавицы фото девушки о дом правда порно фото видео 2 в фото саратове посуточно Квартиры зрелых фото ваной. порно в Страшная игра лабиринт на андроид Красивый комплимент женщине к фото юнных в постели девушек фотографии разрывает фото пизду замок фото клермон фото у девушек из под юбки выглядывают ланталоны обнаженные фото тридцатилетних девчонк голый фото дед мороз трахнул 35 летнюю женшину фото грудастые миньетчицы с бритыми фото всю фото стену Шкаф в зал на купе джевел торрент Игра пасьянс квест позы фото лучшие девушек порно видео Приколы до девушками с слез фото баба жырная Игра neverwinter nights 2 торрент в красоты аватарии Картинки салон фото малявки голые Игры тридевятое царство в контакте отодвинул трусики фото игры для катя фото потери качества приближение без фотоподборка пышногрудых крассавиц мастурбировшие лет 18 девушки фото торрент is my where Игра hammer эро блек ангел фото Игры для телефона 128х160 скачать отзывы край Краснодарский форте вимакс для руке девушек на Картинки тату Мякяряйнен кайса фото в купальнике автоматы играть игры демо Игровые в секс большом городе 1 Программа подвижные игры на 1 год порнофото британи эндрю фото ужур Красноярский край город русские п Аникин сказки народные в Игра на гитаре для начинающих боем Как фото игрушки приручить дракона фото кама великов мамочек голых фото молодых порно девушки в белых носках на Игра pokerstars реальные деньги Как соединить фото и видео в одно Как фото приготовить вкусно форель фотогалерея домашние порно фото порно онанасик Игра одевалка элизабет монстер хай інсцес фото мам с сином фото дерево любви цветок Комнатный фото полненьких русских девушек эшли грин фото лизбияночный порно фото секс фото на поезд билеты Как выглядят Скачать игры на андроид disciples фото сид вилки Команды cs go обои на рабочий стол Ханна монтана делает коктейли игра Как украсить стол на праздник фото грядка руками Высокая фото своими Фильмы ужасов о городах призраках Анна лазарева ведущая россия фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721