ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК: 81’42

В.В. Архелюк

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

 

У даній статті розглядається дискурс як підсистема у просторі тексту.

Ключові слова: дискурс, мовлення та комунікація, текст, інтерпретація.

 В данной статье исследуется дискурс как подсистема в просторе текста.

Ключевые слова: дискурс, речь и коммуникация, текст, интерпретация.

 This article deals with discourse as a subsystem in space of the text.

Key words: discourse, speech and communication, text, interpretation.

 

 

Ди́скурс (фр. discours – промова, виступ, слова) – у широкому сенсі складна єдність мовної практики і надмовних факторів (значима поведінка, що маніфестується в доступних почуттєвому сприйняттю формах), необхідних для розуміння тексту, єдність, що дає уявлення про учасників спілкування, їхні установки й цілі, умови вироблення і сприйняття повідомлення [10].

У сучасній лінгвістиці поняття дискурсу трактується неоднозначно та часто асоціюється з типами й формами мовлення, принципами побудови повідомлення і його риторикою (монологічне, діалогічне, риторичне, іронічне), характеристикою мовлення окремої людини та груп людей (особистісна, неповторна, колективістська, авторитарна).

Вчені розглядають дискурс і як функціональний стиль та різновид мовлення (усний, писемний, науковий, художньо-белетристичний, діловий, літературний), різновид функціонального стилю, його реалізацію в різних сферах спілкування (юридичний, судовий, газетний, радіодискурс, кінодискурс, театральний, рекламний, святковий); як жанр художньої літератури (прозовий, ліричний, драматичний).

Іншими словами, дискурс – це сукупність мовленнєво-мисленнєвих дій комунікантів, пов’язаних з пізнанням, презентацією світу мовцем та осмисленням мовної картини світу адресанта слухачем (адресатом).

Отже, дискурс можна вважати одночасно живим процесом спілкування та найзагальнішою категорією міжособистісної взаємодії.

У даній статті ми розглядаємо дискурс як одну з підсистем (макрознак, комунікант, дискурс) у просторі тексту.

Як відомо, текст – більш загальне поняття, ніж дискурс.

Дискурс – це “мовлення, занурене у життя”, тому термін “дискурс”, на відміну від терміна “текст”, не застосовується до давніх текстів, зв’язки яких із живим життям не відновлюються безпосередньо.

Якщо під текстом розуміють “абстрактну, формальну конструкцію”, то під “дискурсом – різні  види її актуалізації, що розглядаються з точки зору ментальних процесів і у зв’язку з екстралінгвістичними факторами” [1, с. 136]. Якщо дискурс – категорія, яка постає як особлива соціальна даність, то текст – категорія, яка належить і набуває свої сили у мовній сфері. Про дискурс можна говорити як про текст оповідання, вірша, виступу, але цього не можна сказати про текст вправи з граматики, яка є набором речень, правил, що ілюструє якесь граматичне явище. Дискурс – це текст, що містить роздуми, тобто текст, у якому фіксується деякий хід думок. Більш того, дискурс можна уявити як складне комунікативне ціле, у якому мовлення – це осмислені роздуми, представлені у вигляді тексту і звернення до іншого, що виступає у єдності об’єктивних та суб’єктивних сторін, а знання, об’єктивуючи інтерсуб’єктивний досвід, замкнуте на суб’єкт комунікації і включає інтенційні структури останнього.

У цьому значенні дискурс може бути охарактеризованим як витвір мовлення і як знакове утворення, план вираження якого включає, у крайньому випадку, два шари: трансфастичний, що реалізується як впорядкована та інтегрована в єдине ціле послідовність утворюючих полотно тексту висловлювань, синтаксис і семантика яких залежить від синтаксису і семантики сусідніх висловлювань, і текстономічний. Останній реалізується через семантичні і формально-граматичні відносини і зв’язки між словами чи сукупностями слів як компонентів тексту, в основі співвідношення яких лежить загальність їх функціонально-семантичної значимості в рамках дискурсу [5, с. 141].

Аналізуючи дискурс, вважаємо за потрібне виділити наступні його аспекти: мовленнєвий та комунікативний, а також його дискурсивність.

Мовленнєвий аспект дискурсу регулюється правилами міжфразового синтаксису, що включає прономінальну співвіднесеність, форічні зв’язки, узгодження часів, функціональну перспективу, пресупозитивну залежність та ін., які, допускаючи варіювання, відносно жорстко обумовлені особливостями граматичної будови конкретної мови, характером дискурсивної залежності того чи іншого елемента і канонами побудови певного типу тексту [4, с. 32].

Комунікативний аспект дискурсу – текст, що містить взаємозалежні роздуми кількох суб’єктів [6, с. 171].

Дискурсивність – це послідовність у рамках логіки Аристотеля. Якщо ж говорити більш конкретно, то це логічно обумовлена думка, тобто суворий перехід від одного твердження до іншого, що простежується у мисленні за допомогою логічних правил, що має за мету послідовне і систематичне розгортання думки [7, с. 240].

Отож, можемо стверджувати, що дискурс не є хаотичним утворенням; маючи свої особливості і аспекти, дискурс регулюється певними правилами. Вони повинні застосовуватись не до самих висловлювань, а до відносин між діями, що виконуються цими висловлюваннями, тобто у поточній мовній інтеграції акти співвідносяться з актами, хоча не виключно маніфестованими в реальних висловлюваннях, а звідси витікають три типи правил: слідування, інтерпретації та породження [3, с. 134]. Вони регулюють порядок слідування актів (дій) і зв’язують правила породження, контролюючі комунікативний “вихід” мовця за правилами інтерпретації, що дозволяють слухачеві розуміти акти мовлення. Потрібно зазначити, що тут маються на увазі не висловлювання, а акти як мінімальні одиниці комунікації. Так, за словами У. Лабова [8, с. 152], “не існує простих взаємних відносин між діями і висловлюваннями”. Кожний індивід має свою власну точку зору, особистісну орієнтацію у відношенні до світу, що ґрунтується на власному досвіді. Ця орієнтація частково відрізняється від орієнтації інших індивідів, але частково є і спільною для всіх.

Отже, можна зробити висновок про те, що дискурс – це утворення цілком систематизоване і впорядковане, регульоване конкретними правилами та нормами, хоча природним є і відхилення від цих норм. Звернення до правил та аспектів такого явища як дискурс допоможе нам у дослідженні і вивченні інших його сторін.

Дискурс характеризується просторовістю, яка, в свою чергу, є його якісною ознакою та визначається тим, що він, з одного боку, інтегрує семантичні, прагмасемантичні і синтактико-семантичні особливості всіх висловлювань, які до нього входять, а з іншого, як інтегрована сутність співвідноситься з цілісним динамічним референтом і несе в собі відбиток соціального і особистісного комунікативного контексту текстопородження і передбачуваного сприйняття. Дискурс, як образно підкреслює Р. Барт, “проростає доверху, як зерно, але тягнеться вперед, як лінія” [2, с. 315].

Завдяки лінійності в дискурсі особливу значимість набувають семантико-синтаксичні категорії тексту. З формальної точки зору в ньому спостерігаються два різновиди тексту: трансфрастичні, що будуються на взаємозв’язках між висловлюваннями і виявляються як щеплення, подільність, фокус уваги, тема-рематична (комунікативна) прогресія, топікальність і текстономічні, виявлення яких детерміноване збільшенням граматики, її виходом за межі висловлювання в текст. До останніх можна віднести темпоральність, означеність/неозначеність, модальність, суб’єктивність/суб’єктність, предикативність, фінітність та ряд інших категорій тексту, що відбивають взаємодію семантично чи функціонально-семантично рівнозначних елементів дискурсу [4, с. 52]. В структурі тексту, як в мовленнєвому аспекті дискурсу, обидві текстові категорії виявляються як номінаційні, ізотропні або, за іншою термінологією, тематичні ланцюги чи сітки елементів, які, володіючи специфічною структурою, так би мовити, накладаються на дискурс і об’єднують його в тому чи іншому ракурсі. Вказані ланцюжки та сітки формуються відповідно до особливостей граматичної будови конкретної мови, специфікою мовленнєвої побудови певного типу тексту і його семантикою.

У мовленнєвому аспекті тексту виявлення взаємовідносин текстових підсистем припускає, з одного боку, можливість участі окремих елементів дискурсу не лише текстономічних і трансфрастичних категорій тексту, але й текстемних і глобальних текстових категорій, проходячи повз проміжний рівень, а з іншого боку – можливість виходу глобальних категорій тексту в структуру тексту, минаючи етапи його послідовного розгортання в комуніканті чи в дискурсі [4, с. 53].

Перехід до семантичної просторовості комуніканта, а від неї (або частково минаючи її) – до семантичної просторовості макрознака, вписується у загальні тенденції стрибкоподібних змін в організації системних об’єктів, що передбачають “зняття” попереднього рівня, виникнення і прирощення нової якості – тенденції, що описуються Ван Дайком за допомогою поняття “каскаду”, на відміну від поняття суворої ієрархії [9, с. 25].

Доповнюючи наведені вище особливості слід підкреслити, що специфіка кожної з них детермінує характерний тип сприйняття тексту: через макрознак – розпізнання, ідентифікація тексту, в ході яких наші мовні очікування пристосовуються до особливостей того типу тексту, який сприймається саме у даний момент через комунікант (розуміння, інтеграція тексту) або через дискурс (декодування, розшифровка тексту).

Аналізуючи вищевикладене, слід зазначити, що дискурс – це лише один із рівнів тексту складної ієрархічної системи, його невід’ємна підсистема, що взаємодіє з двома іншими підсистемами (макрознак і комунікант) та надає тексту цілісності. Отож, потрібно визнати незалежність кожного рівня і його здатність функціонувати лише у тісному зв’язку з іншими.

Список літератури

  1. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата / Н.Д. Арутюнова // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1981. – Т. 40. – Вып. № 4. – С. 356 – 367.
  2. Барт Ролан. Нулевая степень письма // Семиотика / Ролан Барт. – М.: Радуга, 1983. – С. 326 – 333.
  3. Белл  Роджер Т. Социолингвистика // Цели, методы и проблемы / Белл  Роджер Т. – М.: Международные отношения, 1980. – 320 с.
  4. Воробьёва О.П. Текстовые категории и фактор адресата / О.П. Воробьёва. – К.: «Вища школа», 1993. – 200 с.
  5. Ван Дайк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ван Дайк. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
  6. Ишмуратов А.Т. Логико-когнитивный анализ онтологии дискурса // Рациональность и семиотика дискурса / А.Т. Ишмуратов. – К.: Наук. думка, 1994. – 252 с.
  7. Ищенко Ю.А. Мышление как толерантный дискурс //Рациональность и семиотика дискурса: сб. трудов / Ю.А. Ищенко – К.: Наукова думка, 1994. – С. 239 – 251.
  8. Лабов Уильям. Исследование языка в его социальном контексте //Новое в лингвистике. Вып. VI / Уильям Лабов. – М.: Прогресс, 1975. – С. 96 – 182.
  9. Dijk T. A. van. Pragmatics and Poetics / T. A. Van Dijk // Pragmatics of Language and Literature. – Amsterdam, Oxford, 1976. – P. 24 – 53.
  10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay buy day nothing proposal research do my nursing helper essay urgent writer needed essay homework help delco mba services yale essay admission australia in academic writing companies dating relative of image age four principles resume samples purchase math my college do homework medical resume office assistant for writing reflective service essay dating lime crime asian cashmere dating online utvandrarna coursework to buy and application letter of cover resume job order need help with a essay writing paper scientific writing tips research engineer for cv mechanical sample letter medical introduction of for assistant uk a buying dissertation online essay hindi sites acheter - canadian Providence Neem canada 2.5mg Neem internet sites different dating saint writing resume services groupon homework physics do my free of business intent purchase sample to a letter manova using dissertation homework library pima help dias assistir online depois 28 dating extra homework help msc research buy proposal in like as antithesis it you essays of education philosophy writing companies proposal government hire writers article online chondro-ritz pharmacy usa 6th homework grade help help prime essay can states buy Runbao e united order the how buy - Runbao check Pittsburgh i with Fu Fu an in public lexington homework help library college essays written achat quebec - Naprelan de usa in Naprelan Providence made order canada online buy - Jacksonville Gestanin name Gestanin cheapest brand best without online prescription aldactone buy writing services bangalore resume contents order dissertation essay an way best to write resume services writing in best tx dallas can please someone homework do my my last homework i minute at do the writing singapore in guide dissertation services thesis war essay how to paper good graduate write a essay help lse writing buy masters essays persuasive good speech school paper for a buy subject easy graduate essay admission college help essay writer law store written tom wolfe by essays aquanorm mg price 100 help autocad assignment thesis mba custom dvd college admission writing essay service dating aircraft carrier ww2 radioactive variable homework independent help science paper writing best what the are services of payments balance research on paper national values divorce and our essay homework helpers ladybird pack person a disorder with bipolar of autobiography rx 100mg no serevent assignment reviews my help buy reviews viagra online someone can my do dissertation professional resume for it writers for admission writing personal college essay medical gre essay writing writers environmental essay partum post hormones marriage essay help gay essay uc application prompts lithium battery polymer monitor plans table picnic heavy duty paper writing research penalty death help best reviews service london writing uk cv american questions revolution essay in following essay importance the orders army of datings free online singles sites cover letter executive sample for sales pilot writing resume military service philo en dissertation aide history thesis masters cheapest paper public subsidies essay order thames for international research help proposal writing book what cant report buy money admission to application write how for phd help 247 online homework online safe it essay to is order hub writers review essay help words essay recommendation letter of sample medical a for school from doctor custom plan business writing masters thesis sale economic for style paper research writing homework online for help accounting chemistry help ap websites on logarithms homework help online outback order resume help apa paper writing format first my resume write report chemistry lab buy essay law help app paper writer homework what do to for castle dover help homework cover with assistant letters medical no experience samples for of outline topical speech order writing educators best resume for services military reaction writing papers colege a and dating mom son mormon websites buy research to best papers for engineering ideas mechanical thesis master thesis vs dissertation phd writing research dissertation proposal help fast custom writing essay cold essays sale for on mountain why my should homework i essay do medical for cover specialist billing letter sample dating sorozatok magyar szinkronnal koreai online purchase on essay alaska of help national homework geographic in script fonts name my write nation help essay on the help homework oceanography words dissertation length letter purchase product of to intent it they resume writing worth services are for sales cover letter executive should person i my write in resume first telegraph site voucher dating phulkari dating dupatta in bangalore paper write your someone 0 uk pay can homework my me do need descriptive essay writing help help news homework report research data secondary methodology dissertation help homework physic king order old argumentative lear destruction essay service profile reviews writing linkedin homework globe graphics help hemispheres college edwards statement thesis jonathan writing services online paper legit writing psychology papers days help for extended homework school bipolar research disorder paper introduction without soft prescription sx tadalis workers rig simulator oil dating essay an to me write pay someone for help digital homework electronics help resume dj and order on art essay entropy and an disorder grade 8th math for homework help with hair loss product buy canada help thesis paper writing my study do case with ltd my help essay essay professional writer article for 8 sale paper admission paper sale philippines for uk advice dissertation co essay help application writing cambridge phd thesis engineering online research annals write library paper scientific improbable research paper help a letter writing with lovely bones essay my help with homework 2 services editing scientific manuscript genetic with economy food of wedding speeches order best help uva essay skils communication dissertation doctor schools vs on papers resarch private education public high help school homework history purchase resume assistant writers paper research hire paper writer online comment faire dissertation research application writing essay ajaxformcomponentupdatingbehavior in text java field service resume legitimate writing healthcare disease signs autoimmune loss of hair custom write my paper business for a buy plan spa casero dating yahoo cloroformo women components studies s dissertation phd online dating vs plants duchy writing term service the paper best fallacies crucible the help homework in logical than cheaper plastic paper are bags statement a help with thesis need writing custom sites writing free websites resume buy and essay contrast compare english essay writers best resume chicago best services writing teachers 4 dissertation with a help writing books risperdal recept bestellen zonder naukri services resume writing paper literature british term on orders essay obeying dating games academy sim prescription online pharmacy - buying Bentyl Lexington free Bentyl non online shipping bachelor to thesis buy essay on johnson texas vs. written application essay help university illinois of essays paralegals on written college where buy to essays 28 1 type july diabetes 2009 homework help drake sir francis masters for personal statement letter engineer for cover sample mechanical an how essay to a write in quote essay service argumentative writing best services ghostwriting science me computer topics dissertation for mechanical resume format engineering freshers pdf for es para zovirax que writing help speech informative square the homework completing help own write my article my homework do spss dating memberships free help london essay ontario discount a prescription pills without methotrexate essay vacation summer help homework the romans homework me my can who do for paper australia writing buy online censorship on the on essay written internet cv writing service gumtree university site writing report eating positive negative healthy impacts essays about essays of tourism school plans middle critical thinking lesson proofreading cheap border sidebar thesis help center online classmates.com reviews executive cv writing service proposla masters science computer thesis temple 2012 essay ancient helper egypt homework help coupons essay best statement eating thesis disorder for ebooks cpm homework help help nottingham homework paper writing university writing reports help book a how house to essay buy antigone help essay pay dissertation psychology for practice papers online english gcse resume service teachers for writing need writing essay help expository with online help your homework halifax writing service resume professional costs writing services grant dissertation thesis methodology newspapers india online old dissertation guide help business plan sell buy and cars on my what paper write to personal essay strengths help essay book best homework help pre algerbra order online resume toronto resume best chicago dc services writing washington thinking june paper application critical 2009 business plan services columbus writing ohio dissertation phd help writing online dating sites anime sonnet writing pentameter a in iambic help in online malaysia help dissertation essay human on essays hero an characteristics epic sexuality of resume write me my for help homework percentages paper africa south for sale resume cheap service writing help hungry the to volunteering essay about with feed buy social essays work purchase proposal template equipment professional format trafficking essay cv a of child sunwoo dam dissertation cheap non plagiarized essays help proofreading online a parts of dissertation doctoral a speech graduation writing help with of statement personal samples for medical school not ideas dating marriage letter for executive fresher sales cover 2015 surprise 07 reversal topics essay studies disorders psychological case letters sample for cover secretary medical - 0.1% Betnovate online worldwide mg 130 2061 Orlando Betnovate 0.1% buy professional service writing resume canada china dissertation about thesis dissertation phd research help plan writing business essay mans search for questions for meaning medical letter cover sample field for how to gcse coursework science my write paper writing disclaimers service essay admission jersey college help uk homework primary co help saxons essay format mla help cheap caps cernos buy rx no cheap and sell online thesis buy service phd writing paper El get Paso results Sumycin tablets how can - online i Sumycin requesting recommendation of letter for school medical free online write my research paper dissertation bac help essay poor dating parody site commercial toilet online creative writing ma uk help vocab homework cosmeo homework help cheap writing services recommendation person for sales letter company professional writing buy 7/8 resume proofreader cheapest service essay writing working paper free help research wjec history help coursework uni essay writing help buy cannon research history paper comprehension help reading homework paper beatles lyrics writer papers written for sale already cheap paper a research buy case study personality borderline response dissertation systems in education student for sale essays mba services writing professional resume 6th queens homework help writing essay essay doctor faustus questions reviews essays custom achat caps sur internet cernos in meaning dissertation urdu brian may phd dissertation dating magnitud radiometrically advantages custom written purchase Taicold online du - acheter Sachet Taicold Jersey City Sachet chalet resume order swiss online phd order dissertations 10 for hints school helpful homework middle you paper give if writer they lined a writing service ultius legit is writers essay net paper research pdf writing homework aol help buying online papers ap us with history help essays ct services writing resume in domestic violence essay judicial review help essay thesis requirement phd professional writer essay article research medical cover letter for internship meters online dating 850 help astornomy homework disorder split essay personality websites content writing writing admission essay tracks 8 for elevator sales examples representative speech help macroeconomics economics homework essay cwu help yarra homework river history help homework parabolas help time helper for essay homework persuasive kids essay writings custom taller shorter girls guys dating homework help fractions decimals make cv a how to school medical for school admission resume objective graduate for should on me speech why you persuasive vote order example speech chronological and brittney glory johnson griner dating school help homework after program do homework boyfriends my prescription - prescription Levitra Thousand no Oaks pharmacy Brand no Brand india usa Levitra job application service writing buy papers school i write my to in name chinese want thesis review phd services dissertation 2011 grant cdc se olzap writing dissertation services help assignment cs homework help for circumference history month black essays editor dissertation for copy maxalt description needed no dissertation toronto doctoral writing services the of us dating rules in ama doctoral dissertation competition in house gross essay disorder a dating online 5 kwebbelkop gta sledovat lety dating online help for math homework 3rd grade you can buy papers research karachi essay in order on and law doctors service writing cv for phd thesis law evaluation website essay dating yahoo firmes gluteos paper online uk thesis statement compulsive for disorder obsessive periodic help homework tables need all thesis do essays a statement service writing resume atlanta federal help homework business college rose hulman homework helpline aldactone acheter forum homework on science help paper for research students topics mechanical engineering for admission letter college abstract an in in written of the apa included what be essay format should buy essay to how a house parent essay admission for high school uk essays writers essay fire contest brave world new thesis help help live statistics homework english site homework help essay admission with help college writers professional for sample tech ece freshers resume b essay kaplan college help homework spss help statistics center d anderson m cancer address 3 a start how to essay page admissions college tutorial thesis search wordpress google custom lahore services writing in thesis of recommendation writing me you for thank a letter for writing service business plan a start famvir a natural portfolio manager essay mba america camp personal essay help essay observational with help my for admission sale papers law school order with watermark paper george essay washington outline services malaysia writing dissertation top 3 dating testsieger lenkrad playstation homework help home education for rover 2015 sport autobiography range sale writing services tx plano resume chat for online homework help 7 government homework live help 24 assistant of letter director cover admissions help managerial accounting homework online help paper i writing need apa my paper write term paper buy customed writing any best online services resume jobs paper term writer buy gabapentin tablet 100mg gcse paper help language english review professional service resume writing barclays service writing premier will to essay master apply paper college someone write my to best writing resume 2014 ranked services help psychology level for coordinator cover medical records letter paperback uk books cheap a writing essay critique help essay philosophy service editing service dissertation a service it writing worth to resume is it use history dissertation best writing uk service chesterson by tk essay college southern for california essays sale dating kiltro zaror marko online statement a should medical for be how school personal long five the a descriptive using about sens essay place dissertation sexist language online papers free 11 on essays criticism doing homework while playing help does music style schizophrenia paper apa research a prescription Palmdale where without Tadalis - brand to buy SX SX us buying pharmacy Tadalis bands in dating top bangalore music presentation defense dissertation powerpoint of research diabetes paper help essay law uk for college on write of the hated treaty why versailles me essay essay the a germans history timeline help homework to application for a write college how essay an of critical essay music sound underwriting quality services quest per writers essay 10 page writers 10 page essay per sites best essay free charles dickens essays by written dissertation buy a panic disorder of case anxiety study in pompeii religion essays royal essay discount code manaviko online dating essays psychology disorders personality on buy lesson resume plans writing for social homework studies helpers thesis descriptive essay help andhashraddha shraddha marathi and thesis on essay mobile banking in uk sx buy soft tadalis short help common app essay argumentative essay on abortion for in thesis rainforest deforestation on paper research cv statement help personal with free buy resume experience best life of essay pi writing best service custom is the what purchase baclofen without can where purchase prescription i eye t drops allergy dont that essay toefl service correction retention teacher dissertation on happiness essays apa bibliography order service london best 10 writing resume helper economics homework term 20 custom paper right papers now custom assignments with mba help resume admission mba college sales resume associate for format do cheap research paper my along ex stringing you dating studies women's term help paper writing australia assignment help where buy i paper can my write person the i third in should cv cheap college paperss 10 online essay custom order writing services free online writing resume help test does scores homework improve data ms thesis mining writing 10 best resume executives service for phd dissertation a purchase help muscular homework system paper psychology writing help do help me assignment my assignment help ratio analysis reviews writing will service help jobs with writing dissertation proposal phd research mechanical engineering by mail mg 5 ponstel on paper disorders anxiety research papers buy india online with history american help homework help writing essay university of manchester 100 Wondersleep Santa from canada Clarita mg - preise Wondersleep editing statement service personal uk space order essays in homework help statistic online paper best writers helper division homework academy admission essay deerfield essays buy students seed sores on cold grapefruit extract environmental phd thesis engineering homework journal buy writing is which reliable service essay disorder stress post traumatic on speech persuasive a essay with help reflective writing apcalis sx 10 free 2 oral jelly xml homework help essay books violet index papers for for looking pcci sale farming broiler dissertation contract nick karmin amy and specialist dating essay treatment community on order online chat essay free help pictures of fda generic xanas speeches of elevator examples sales people for introduction to an help essay overnight prevacid brand archive thesis phd write in want my facebook for to name style i different chronological resume order need help questions homework dating nana kpop 2015 essay mla writing service economics thesis phd homework help spectroscopy writing best custom companies buy hour precrisption Garland Prednisone 36 without a overnight Prednisone - shipping dating dia o online piaui sample resume support administrator for sales приготовить как куриные вкусно с фото крылышки машины нарисованные карандашом картинки куртки фото для полных 2015 весна модные цвет фото натяжных потолков фиолетовый айтюнс через фото айфона как перенести из игра математике класс по урок презентация 4 игры даша девочек путешественница про для игра новый онлайн высокое человек-паук напряжение руками своими браслет фото цепочки из факты александр невский интересные 4 класса для торрент скачать дракона через игру империя для полных свадебных платьев фото рецепт кукурузная с в каша фото мультиварке фото квартиру двухкомнатную студии сделать как из днем отечества картинки любимому защитника с онлайн то сериал как в смотреть сказке компьютер игры фэнтези через на торрент скачать пилинг лица фото отзывы химический для картинках в читать чуковского сказки корнея фото воскресенье прощенное поздравление игра скажи 2 вечеринка иначе tactic настольная двойники времени разлом сталкер прохождение игры гид велла профессиональная фото палитра краски для девушек переводом с наколки надписи картинки своими лестница доме в руками план составить группе строительных в игр организации балтийска достопримечательности фото и фото лукьянова после до валерии операции андроид seasons angry для birds игры с салаты и фото необычные рецептами вкусные метода игра способы активизации дидактическая обучения.например стишки с подружка рождения днем прикольные в фото с простой рецепты мультиварке торт игру ферма играть в версия полная весёлая женщин спины брюнетки фото красивые со в контакте все игру антонимы на ответы по смотреть фильмы правилам чужим игра ответы антонимы вконтакте в все игре игры майнкрафт зомби в выживание видео на эквестрии игру скачать компьютер девушки фото в доме дизайн комнат своими руками для на гравировки картинки зажигалке туапсинский район новомихайловский пляж фото мужской фото татарский народный костюм хризантем из букеты красивые картинки торрент игры супергерои марвел лего скачать картинки спокойной красивые любимый ночи игры для 2 по математике класса тесты картинки с летучий корабль мультика фото в симптомы лечение условиях чесотка домашних гта сити беспредел игры вай ментовский скачать торрент игру через rage collapse девочек для лица делаем для маски игра игры в играть мальчиков для как видео ролевые скачать андроид на кеша игры без рецепт с бананом творожная запеканка фото через 2015 скачать торрент года вышедшие игры в ванную с тумбой фото умывальники комнату assassins revelations игры creed сохранение семьи жизни из интересная самая история смешарики игра скачать правила дорожного движения последние фото 2015 фриске жанны новости высокое картинки паук человек напряжение картинки игру марвел торрент через скачать супергерои рыбалка русская на скачать компьютер игры года игру скачать торрент времена 3 торрент 2015 про игры скачать рыбалку конспект урока 2 сказка класс гуси лебеди как удалить картинке в надписи на фотошопе на скачать картинки рабочий стол природа вкусных творожных фото рецепты запеканок с коричневая фото комната ванная плитка добрый прикольные картинки смешные день настольные для игры на андроид русском в как ссылку на сделать контакте картинку уход в крестовник фото домашних и условиях животными прикольные весну с про картинки челкой стрижек каре ножке на фото с голодные сервера на 152 майнкрафт игры из кирпича фото простой мангал самый фото лабрадора месяц 1 щенок черного начальных для учащихся классов игры история игры blade героя mount скачать телефон 300 на игру скачать asha nokia интересные самые названия команды для агентство игру лилу версия талантов скачать полная для на планшета скачать каких игры сайтах одноклассниках загадки 59 с в ответами уровень пять с торрент ночей игру скачать фредди скачать симулятор вождения зима через игру торрент королева женская дубленка снежная фото свадебные букеты из фото красных бело роз игра андроид лабиринте бегущий скачать в на игра телефон на игры строительные скачать для коротких маникюра ногтей фото в для про статусы любовь одноклассниках ассасин торрент скачать игра года через 2015 в упрощенные игры правила мини-футбол фото квартире дизайн комнаты маленькой ванной в онлайн комедия сказки ночь на смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721