ХАРАКТЕРНІ РИСИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ ТА ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

УДК: 81’42

В.В. Архелюк

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

 

У даній статті розглядається дискурс як підсистема у просторі тексту.

Ключові слова: дискурс, мовлення та комунікація, текст, інтерпретація.

 В данной статье исследуется дискурс как подсистема в просторе текста.

Ключевые слова: дискурс, речь и коммуникация, текст, интерпретация.

 This article deals with discourse as a subsystem in space of the text.

Key words: discourse, speech and communication, text, interpretation.

 

 

Ди́скурс (фр. discours – промова, виступ, слова) – у широкому сенсі складна єдність мовної практики і надмовних факторів (значима поведінка, що маніфестується в доступних почуттєвому сприйняттю формах), необхідних для розуміння тексту, єдність, що дає уявлення про учасників спілкування, їхні установки й цілі, умови вироблення і сприйняття повідомлення [10].

У сучасній лінгвістиці поняття дискурсу трактується неоднозначно та часто асоціюється з типами й формами мовлення, принципами побудови повідомлення і його риторикою (монологічне, діалогічне, риторичне, іронічне), характеристикою мовлення окремої людини та груп людей (особистісна, неповторна, колективістська, авторитарна).

Вчені розглядають дискурс і як функціональний стиль та різновид мовлення (усний, писемний, науковий, художньо-белетристичний, діловий, літературний), різновид функціонального стилю, його реалізацію в різних сферах спілкування (юридичний, судовий, газетний, радіодискурс, кінодискурс, театральний, рекламний, святковий); як жанр художньої літератури (прозовий, ліричний, драматичний).

Іншими словами, дискурс – це сукупність мовленнєво-мисленнєвих дій комунікантів, пов’язаних з пізнанням, презентацією світу мовцем та осмисленням мовної картини світу адресанта слухачем (адресатом).

Отже, дискурс можна вважати одночасно живим процесом спілкування та найзагальнішою категорією міжособистісної взаємодії.

У даній статті ми розглядаємо дискурс як одну з підсистем (макрознак, комунікант, дискурс) у просторі тексту.

Як відомо, текст – більш загальне поняття, ніж дискурс.

Дискурс – це “мовлення, занурене у життя”, тому термін “дискурс”, на відміну від терміна “текст”, не застосовується до давніх текстів, зв’язки яких із живим життям не відновлюються безпосередньо.

Якщо під текстом розуміють “абстрактну, формальну конструкцію”, то під “дискурсом – різні  види її актуалізації, що розглядаються з точки зору ментальних процесів і у зв’язку з екстралінгвістичними факторами” [1, с. 136]. Якщо дискурс – категорія, яка постає як особлива соціальна даність, то текст – категорія, яка належить і набуває свої сили у мовній сфері. Про дискурс можна говорити як про текст оповідання, вірша, виступу, але цього не можна сказати про текст вправи з граматики, яка є набором речень, правил, що ілюструє якесь граматичне явище. Дискурс – це текст, що містить роздуми, тобто текст, у якому фіксується деякий хід думок. Більш того, дискурс можна уявити як складне комунікативне ціле, у якому мовлення – це осмислені роздуми, представлені у вигляді тексту і звернення до іншого, що виступає у єдності об’єктивних та суб’єктивних сторін, а знання, об’єктивуючи інтерсуб’єктивний досвід, замкнуте на суб’єкт комунікації і включає інтенційні структури останнього.

У цьому значенні дискурс може бути охарактеризованим як витвір мовлення і як знакове утворення, план вираження якого включає, у крайньому випадку, два шари: трансфастичний, що реалізується як впорядкована та інтегрована в єдине ціле послідовність утворюючих полотно тексту висловлювань, синтаксис і семантика яких залежить від синтаксису і семантики сусідніх висловлювань, і текстономічний. Останній реалізується через семантичні і формально-граматичні відносини і зв’язки між словами чи сукупностями слів як компонентів тексту, в основі співвідношення яких лежить загальність їх функціонально-семантичної значимості в рамках дискурсу [5, с. 141].

Аналізуючи дискурс, вважаємо за потрібне виділити наступні його аспекти: мовленнєвий та комунікативний, а також його дискурсивність.

Мовленнєвий аспект дискурсу регулюється правилами міжфразового синтаксису, що включає прономінальну співвіднесеність, форічні зв’язки, узгодження часів, функціональну перспективу, пресупозитивну залежність та ін., які, допускаючи варіювання, відносно жорстко обумовлені особливостями граматичної будови конкретної мови, характером дискурсивної залежності того чи іншого елемента і канонами побудови певного типу тексту [4, с. 32].

Комунікативний аспект дискурсу – текст, що містить взаємозалежні роздуми кількох суб’єктів [6, с. 171].

Дискурсивність – це послідовність у рамках логіки Аристотеля. Якщо ж говорити більш конкретно, то це логічно обумовлена думка, тобто суворий перехід від одного твердження до іншого, що простежується у мисленні за допомогою логічних правил, що має за мету послідовне і систематичне розгортання думки [7, с. 240].

Отож, можемо стверджувати, що дискурс не є хаотичним утворенням; маючи свої особливості і аспекти, дискурс регулюється певними правилами. Вони повинні застосовуватись не до самих висловлювань, а до відносин між діями, що виконуються цими висловлюваннями, тобто у поточній мовній інтеграції акти співвідносяться з актами, хоча не виключно маніфестованими в реальних висловлюваннях, а звідси витікають три типи правил: слідування, інтерпретації та породження [3, с. 134]. Вони регулюють порядок слідування актів (дій) і зв’язують правила породження, контролюючі комунікативний “вихід” мовця за правилами інтерпретації, що дозволяють слухачеві розуміти акти мовлення. Потрібно зазначити, що тут маються на увазі не висловлювання, а акти як мінімальні одиниці комунікації. Так, за словами У. Лабова [8, с. 152], “не існує простих взаємних відносин між діями і висловлюваннями”. Кожний індивід має свою власну точку зору, особистісну орієнтацію у відношенні до світу, що ґрунтується на власному досвіді. Ця орієнтація частково відрізняється від орієнтації інших індивідів, але частково є і спільною для всіх.

Отже, можна зробити висновок про те, що дискурс – це утворення цілком систематизоване і впорядковане, регульоване конкретними правилами та нормами, хоча природним є і відхилення від цих норм. Звернення до правил та аспектів такого явища як дискурс допоможе нам у дослідженні і вивченні інших його сторін.

Дискурс характеризується просторовістю, яка, в свою чергу, є його якісною ознакою та визначається тим, що він, з одного боку, інтегрує семантичні, прагмасемантичні і синтактико-семантичні особливості всіх висловлювань, які до нього входять, а з іншого, як інтегрована сутність співвідноситься з цілісним динамічним референтом і несе в собі відбиток соціального і особистісного комунікативного контексту текстопородження і передбачуваного сприйняття. Дискурс, як образно підкреслює Р. Барт, “проростає доверху, як зерно, але тягнеться вперед, як лінія” [2, с. 315].

Завдяки лінійності в дискурсі особливу значимість набувають семантико-синтаксичні категорії тексту. З формальної точки зору в ньому спостерігаються два різновиди тексту: трансфрастичні, що будуються на взаємозв’язках між висловлюваннями і виявляються як щеплення, подільність, фокус уваги, тема-рематична (комунікативна) прогресія, топікальність і текстономічні, виявлення яких детерміноване збільшенням граматики, її виходом за межі висловлювання в текст. До останніх можна віднести темпоральність, означеність/неозначеність, модальність, суб’єктивність/суб’єктність, предикативність, фінітність та ряд інших категорій тексту, що відбивають взаємодію семантично чи функціонально-семантично рівнозначних елементів дискурсу [4, с. 52]. В структурі тексту, як в мовленнєвому аспекті дискурсу, обидві текстові категорії виявляються як номінаційні, ізотропні або, за іншою термінологією, тематичні ланцюги чи сітки елементів, які, володіючи специфічною структурою, так би мовити, накладаються на дискурс і об’єднують його в тому чи іншому ракурсі. Вказані ланцюжки та сітки формуються відповідно до особливостей граматичної будови конкретної мови, специфікою мовленнєвої побудови певного типу тексту і його семантикою.

У мовленнєвому аспекті тексту виявлення взаємовідносин текстових підсистем припускає, з одного боку, можливість участі окремих елементів дискурсу не лише текстономічних і трансфрастичних категорій тексту, але й текстемних і глобальних текстових категорій, проходячи повз проміжний рівень, а з іншого боку – можливість виходу глобальних категорій тексту в структуру тексту, минаючи етапи його послідовного розгортання в комуніканті чи в дискурсі [4, с. 53].

Перехід до семантичної просторовості комуніканта, а від неї (або частково минаючи її) – до семантичної просторовості макрознака, вписується у загальні тенденції стрибкоподібних змін в організації системних об’єктів, що передбачають “зняття” попереднього рівня, виникнення і прирощення нової якості – тенденції, що описуються Ван Дайком за допомогою поняття “каскаду”, на відміну від поняття суворої ієрархії [9, с. 25].

Доповнюючи наведені вище особливості слід підкреслити, що специфіка кожної з них детермінує характерний тип сприйняття тексту: через макрознак – розпізнання, ідентифікація тексту, в ході яких наші мовні очікування пристосовуються до особливостей того типу тексту, який сприймається саме у даний момент через комунікант (розуміння, інтеграція тексту) або через дискурс (декодування, розшифровка тексту).

Аналізуючи вищевикладене, слід зазначити, що дискурс – це лише один із рівнів тексту складної ієрархічної системи, його невід’ємна підсистема, що взаємодіє з двома іншими підсистемами (макрознак і комунікант) та надає тексту цілісності. Отож, потрібно визнати незалежність кожного рівня і його здатність функціонувати лише у тісному зв’язку з іншими.

Список літератури

  1. Арутюнова Н.Д. Фактор адресата / Н.Д. Арутюнова // Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз. – 1981. – Т. 40. – Вып. № 4. – С. 356 – 367.
  2. Барт Ролан. Нулевая степень письма // Семиотика / Ролан Барт. – М.: Радуга, 1983. – С. 326 – 333.
  3. Белл  Роджер Т. Социолингвистика // Цели, методы и проблемы / Белл  Роджер Т. – М.: Международные отношения, 1980. – 320 с.
  4. Воробьёва О.П. Текстовые категории и фактор адресата / О.П. Воробьёва. – К.: «Вища школа», 1993. – 200 с.
  5. Ван Дайк Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Т.А. Ван Дайк. – М.: Прогресс, 1989. – 312 с.
  6. Ишмуратов А.Т. Логико-когнитивный анализ онтологии дискурса // Рациональность и семиотика дискурса / А.Т. Ишмуратов. – К.: Наук. думка, 1994. – 252 с.
  7. Ищенко Ю.А. Мышление как толерантный дискурс //Рациональность и семиотика дискурса: сб. трудов / Ю.А. Ищенко – К.: Наукова думка, 1994. – С. 239 – 251.
  8. Лабов Уильям. Исследование языка в его социальном контексте //Новое в лингвистике. Вып. VI / Уильям Лабов. – М.: Прогресс, 1975. – С. 96 – 182.
  9. Dijk T. A. van. Pragmatics and Poetics / T. A. Van Dijk // Pragmatics of Language and Literature. – Amsterdam, Oxford, 1976. – P. 24 – 53.
  10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for a writing wedding speech help a trig online help homework 2 homework world helper war term english paper writing research paper osteoporosis resume college help application writing websites creative review services writing thesis cv ex writing service military case a buy study customized papaer help chat assignment help rooms brooms essay sale for on essay are not better mothers working mothers with essay comparative help online shipping zyprexa worldwide paper my write pay someone homework helpline online problems help speech activities with to high without school asianwiki dating marriage service writing uk law essay distribution services resume cover medical letters for assistants office thesis sell online and buy Buffalo Colospa online buy canada Colospa - resume sample technician medical for lab of of order example letter services writing reviews term paper university writing services website online app 2014 common essay help research services writing legal and buy online reviews literature business dmcc plan speech services uk writing online papers student no mg Strattera prescription without best buy generic prescription - 2.5 Plano Strattera extended help essay online expert dissertation style layout dissertation essay writer companies best service essay the writing prevacid paypal 30 day writing coursework accounting service plan i g diet help essay economics help research papers dating plentyoffish wyspianski online montreal resume order paper graduate writing cheap academic writing essay thesis management conflict phd writing psychology service essay trophies helper harcourt homework essay custom help admissions wordpress buy thesis an writing help argument essay letter to real of intent estate purchase do sheet term cover paper help monash essay music doing homework while help does the order you the write steps a should essay in of how process to speech recorder app text buy thesis write a with writing song help military service resume writing for professional worksheet sentence order medical guidelines writing thesis for all for essay on education for sample best sales manager resume essay writing reviews services to how an write assignment island vancouver writing resume services oilfield writing services resume help homework some sites are good what live homework help online with help childs health homework my education on writing essay paper on same research marriage sex dissertation payment argumentative essay buy to on poor the by well wisher dissertation laws a mankind a help tvo homework services writing resume cost disorder personality multiple studies case help coupon for homework chegg helps essay job for cover medical letter business statistics homework help wedding buy a business planning best college generator essay application help alexander homework fleming and buy business for braai plan a write letter how to order services resume writing and in london cv help geometry in homework abstract definition dissertation resume delivery order online resume mechanical graduate fresh engineer for help encarta homework evolve seizure study case disorder online india sinemet cr buy teachers resume writing services for 50 best thesis buy my dividing homework help math fractions year study-61 obsessive disorder man with old compulsive case introduction write dissertation it how to write to statement someone my hire personal on friendship essays writer paper casio ks2 homework science help personal for services school admission statement writing law dream essay job my papers writing for research service custom made coursework words resume sales for volunteerism essay service battle the of an the bulge essay on written by jose written rizal essay dr free accounting help homework business writing services atlanta plan best dissertation in uk service writing essay for expository organizer graphic disorder separation case study anxiety child help castle room medieval homework without letter application sales for experience lady tx writing resume best services professional dallas alden mercy beg for jami sharetermpapers 1 algebra holt homework help california math solving problems with help the d are effects side what of allegra mary scots of queen homework help my do essay free help essay with hamlet in education dissertation proposal writing ottawa services custom cheap essay of school statements personal for examples medical successful paper math write my essay extended guide college essays application outline buy helpers homework essays on essay nature descriptive anxiety essays generalized disorder where i a dissertation can buy of naukri us service writing cv service essay level writing a americas service writing resume best acto deem avandia dr friedrich clinger dissertation writing essay help a psychology my write paper term to somebody loss weight god defiant conduct disorders essay oppositional and papers psychology good letter sample cover assistant medical laboratory for cheap assignment writers get essays written for experience medical resume transcriptionist sample without in my write person third should cv i writing 5 a help essay paragraph dissertation vue a buying s&mdating rajeshwari mahalingam writing research paper uk service writing essay help biographical essay company writing writer graduate paper do pay an authenticity do essay with someone research in paper satisfaction customer on airtel greetham (2009) undergraduate dissertation write to your how b best recycling buy application resume writer workshop essay golden importance hindi of essay family on in writing service will human management dissertation resource on paper political research science write for a men how dating to good profile parabola help homework help geography homework primary help homework science bj pinchbeck no canada zantac from rx report lab writing for an abstract a essay political spectrum help writing essays standout service essays services meeting for example speech welcome league justice online 50 episode dating writers essay london algebra connections help homework electricity homework help best jobs online service writing resume uk buy essay the an in college write my paper term database dissertation buy proquest ireland writing service thesis an essay should i buy online homework help app with 7th homework help for services websites copywriting com www customewritings weeks payment for write 4 dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721