Гаазький Протокол про право, застосовне до аліментних зобов’язань та його роль в уніфікації міжнародного приватного права Європейського Союзу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статті розглядається роль Гаазької конференції з міжнародного приватного права в уніфікаційних процесах Європейського Союзу на прикладі Гаазького Протоколу про право, застосовне до аліментних зобов’язань від 23 листопада 2007 року, визначено його характерні риси та особливості, взаємозв’язок із іншими нормативно-правовими актами.
Ключові слова : Європейський Союз, Протокол Гаазької конференції з МПрП, аліментні зобов’язання.
В данной статье рассматривается роль Гаагской конференции по международному частному праву в унификационных процессах Европейского Союза на примере Гаагского Протокола о праве, применимом к алиментным обязательствам от 23 ноября 2007, определены его характерные черты и особенности, взаимосвязь с другими правовыми актами.
Ключевые слова: Европейский Союз, Протокол Гаагской конференции по МЧП, алиментные обязательства.
This paper examines the role of the Hague сonference on Private International Law in the European Union unification processes for example the Hague Protocol on the Law Applicable to maintenance obligations on November 23, 2007, defines its characteristics and peculiarities, relationship with other legal acts.
Keywords: European Union, Protocol of the Hague Conference on international private law, maintenance obligations.

Найдосконалішим способом регулювання приватноправових відносин міжнародного характеру виступає процес уніфікації. Саме завдяки останній здійснюється подолання правових колізій в межах ЄС та на основі створення єдиних правових норм формується спільне європейське міжнародне приватне право (далі –МПрП). Гаазька Конференція з МПрП – це міжнародна організація, завданням якої якраз і є уніфікація колізійних норм в таких галузях права, як спадкове, комерційне, сімейне, міжнародний цивільний процес тощо. Гаазька Конференція будує мости між різними правовими системами – загального та континентального права, системами заснованими на релігійному праві та теократичних системах, унітарних і федеральних системах – кожна з яких широко представлена серед її держав-членів [1, c.17]. Європейський Союз (далі – ЄС) вступив до цієї організації 3 квітня 2007 року, шляхом здачі на зберігання документа про прийняття її Статуту. В системі юридичних актів ЄС містяться конкретні посилання на положення Гаазьких конвенцій, а також відбувається процес їх поступової інтеграції до європейського «acquis communautaire». Так, у статтях 11-12, 18, 42, 60-62 тощо Регламенту ЄС № 2201/2003 про юрисдикцію, визнання і приведення у виконання судових рішень по шлюбних справах і питань про батьківську відповідальність («Брюссель II-біс») згадується Конвенція від 25 жовтня 1980 року про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей та Конвенція від 19 жовтня 1996 року про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей [2]. Положення Гаазького Протоколу про право, застосовне до аліментних зобов’язань від 23 листопада 2007 року [3] були покладені в основу Регламенту Ради ЄС № 4/2009 про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню та визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах, пов’язаних із аліментними зобов’язаннями від 18 грудня 2008 року [4]. У статті 30 Регламенту «Рим II» говориться про необхідність здійснення дослідження з питань про наслідки статті 28 даного акту по відношенню до Гаазької Конвенції від 4 травня 1971 року про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод [5].
В рамках 21 сесії Гаазької конференції з МПрП 23листопада 2007 року одночасно було укладено два міжнародних документи : Гаазьку Конвенцію про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання (далі – Конвенція) [6] та Гаазький Протокол про право, застосовне до аліментних зобов’язань (далі – Протокол) [3]. На конференції було вирішено, що включати розділ про право, яке підлягає застосуванню до аліментних зобов’язань в Конвенцію неможливо, в силу значних відмінностей в ключових національних правових системах, внаслідок чого був додатково прийнятий ще і Протокол. Дані акти замінили собою Гаазьку конвенцію від 24 жовтня 1956 р про право, застосовне до аліментних зобов’язань щодо дітей і Гаазьку конвенцію від 2 жовтня 1973 року про право, застосовне до аліментних зобов’язань. Варто зазначити, що хоча термін «Протокол» є незвичним для інструменту прийнятого на Гаазькій конференції, проте саме він на даний час відіграє більш значну роль в праві ЄС, ніж сама Конвенція та виступає безпосереднім предметом цієї статті.
На відміну від Конвенції, в назві якої прямо говориться про захист дітей щодо стягнення аліментів та інших видів сімейного утримання, назва Протоколу не містить ніяких вказівок на цей рахунок, що сприяє досить широкій сфері його застосування. Протокол визначає право, яке застосовується до аліментних зобов’язань, що випливають із сімейних відносин, походження, шлюбу чи спорідненості, включаючи зобов’язання щодо дитини, незалежно від сімейного стану батьків. В статті 1 прямо говориться, що він визначає застосовне право на основі любих сімейних зв’язків без будь-яких обмежень чи застережень [3]. Важливо відмітити, що Протокол не призначений для визначення права, що застосовується до сімейних відносин, з яких виникає аліментне зобов’язання. В деяких випадках, це призводить до ускладнень, наприклад, коли питання про існування сімейних відносин виникає в ході дослідження справи для забезпечення позову, як от в ситуації, коли майбутній боржник оспорює походження дитини чи дійсність шлюбу. Протокол також не містить норм, про конфлікт юрисдикцій (наприклад юрисдикції органів влади та визнання і виконання рішень), а також положень про співробітництво між державами. Деякі з цих питань, як от адміністративна співпраця в проведенні міжнародного стягнення аліментів між державами учасниками даного акту, врегульовані безпосередньо у Конвенції. Протокол робить важливий внесок в забезпечення більшої правової визначеності та передбачуваності у двох сторін аліментного зобов’язання, значну увагу приділяє питанням захисту дітей. Отже, метою акту є полегшення процедури міжнародного стягнення аліментів та створення єдиних правил визначення застосовуваного права. Таким чином, особливе значення Протоколу для ЄС полягає у тому, що він сприяє подальшому здійсненню уніфікації у даній сфері на його просторах. Хоча акт був прийнятий як доповнення до Конвенції, ставити його в повну залежність від неї аж ніяк не можна. Так, статтею 22 Протоколу передбачається право підписувати, ратифікувати та приєднуватись до нього всіх держав, навіть якщо вони не являються Сторонами Конвенції [3]. З Конвенцією він перебуває скоріше у функціональному зв’язку, який полягає у спільних цілях цих двох актів. Крім того, останнім часом все більше говориться про необхідність його перетворення в самостійну міжнародну конвенцію.
Важливою рисою Протоколу та значною відмінністю від Конвенції є універсальність його застосування (erga omnes), що закріплена статтею 2 : «Цей Протокол застосовується, навіть якщо застосовним правом є право держави, яка не є Договірною державою». Наприклад, якщо кредитор є резидентом не договірної держави, яка ініціює судовий розгляд в договірній державі (в країні звичайного місця проживання боржника), то навіть тоді він буде отримувати вигоди від застосування єдиних правил, сприятливих для кредиторів, викладених в Протоколі [7]. Дана норма вважається нам досить вдалою, оскільки дозволяє захистити інтереси широкого кола осіб незалежно, наприклад, від політики держав.
За загальним правилом аліментні зобов’язання регулюються законодавством держави звичайного проживання кредитора. Проте, це правило не діє, наприклад, коли одна із сторін зобов’язання заперечує і право іншої держави має більш тісний зв’язок із шлюбом. У цьому випадку суд повинен провести розслідування того, наскільки шлюб має більш тісний зв’язок з іншим законом (наприклад, законом місця постійного проживання подружжя або законом місця проживання під час шлюбу, правом країни їх громадянства тощо). Одним з нововведень Протоколу є акцентування на можливості кредитора у разі необхідності відступати від загального правила про застосовне право, що збільшує гарантії у задоволенні його позовних вимог. Так, якщо кредитор не має можливості в силу закону місця його звичайного проживання отримати аліментні платежі, застосовується право місця знаходження суду. Категоріями кредиторів, які «виграють» від можливості вибору права країни суду є діти по відношенню до батьків і батьки по відношенню до дітей, а також особи інші ніж батьки стосовно дітей, які не досягли 21-річного віку. У випадку, коли кредитор звертається до компетентних органів держави, де має своє звичайне місце проживання боржник, також може застосовуватись право суду. У разі, якщо застосування кредитором права його звичайного місця проживання та права суду в силу закону є неможливим, то застосовується закон спільного громадянства, якщо таке є. Визначаються два випадки автономії волі сторін. Зокрема, в ст.7 передбачається, що сторони можуть укласти угоду про вибір права щодо любого аліментного зобов’язання в конкретних справах, які були передані до суду чи іншого компетентного органу [3]. У ст. 8 говориться, що повнолітні особи можуть в будь-який час, навіть і до виникнення спору визначати закон, що буде застосовуватися до зобов’язання. Який, зокрема, може бути : законом любої держави, громадянином якої є одна із сторін на момент такого вибору; законом держави звичайного місця проживання одної з сторін в момент вибору; правом, визначеним сторонами як застосовне або яке відповідно до закону застосовується до певного режиму майна; правом, визначеним сторонами як застосовне або яке відповідно до закону застосовується до їх розлучення або роздільного проживання. Обмеження у виборі права є щодо осіб, які не досягли 18-річного віку або повнолітніх осіб, які не в змозі самостійно захищати свій інтерес в силу певних фізичних чи психічних відхилень. Протоколом гарантується право боржника на оскарження позову іншої сторони. Так, зазначається, що у разі аліментних зобов’язань, крім тих, що випливають з відносин батько-дитина по відношенню до дитини і подружжя та колишнього подружжя, боржник може оскаржувати позов на підставі відсутності такого зобов’язання відповідно до закону його постійного місця проживання та закону спільного громадянства, якщо такий є. Також у застосуванні права визначеного в Протоколі може бути відмовлено якщо його ефект буде явно суперечити публічному порядку держави суду. При визначенні розміру аліментів обов’язково мають бути взяті до уваги розмір компенсації (одноразової виплати) присудженої на користь кредитора.
Відповідно до статті 24 Протоколу регіональним організаціям економічної інтеграції, таким як ЄС, надається право підписувати, приймати, схвалювати та приєднуватись до нього. Європейський Союз, за винятком Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Данії, ратифікував Протокол 8 квітня 2010 року. Ще однією країною, що теж приєдналась до цього акту стала Сербія, що ратифікувала його 10 квітня 2013 року. Як наслідок, документ набуде чинності 1 серпня 2013 року, оскільки відповідно до ст.25 Протоколу він набуває чинності в перший день місяця, наступного після закінчення трьох місяців після здачі на зберігання останнього документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання [3].
Цікавим є той факт, що хоча Протокол ще не набув чинності, але він уже застосовується на тимчасовій основі в рамках ЄС. На нашу думку, прийняття такого незвичайного рішення було зумовлено небажанням відкладати застосування Регламенту Ради ЄС № 4/2009 про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню та визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах, пов’язаних із аліментними зобов’язаннями. Так, у статті 76 даного акту зазначається, що його положення будуть застосовуватись з 18 червня 2011 року за умови, якщо до цієї дати Гаазький Протокол 2007 року набере законної сили [4]. В іншому випадку, Регламент повинний застосовуватись з дати введення в дію Протоколу. Також статтею 15 Регламенту передбачається, що право, яке буде застосовуватись до зобов’язань по сплаті аліментів визначається відповідно до Гаазького Протоколу 2007 року. Як бачимо, ці два юридичні акти пов’язані між собою досить тісним зв’язком. 30 листопада 2009 року Рада ЄС прийняла Рішення про висновок Європейського Співтовариства щодо Гаазького Протоколу від 23 листопада 2007 року про право, застосовне до аліментних зобов’язань [8]. В ньому зазначається, що правила Протоколу повинні застосовуватись в ЄС на тимчасовій основі якщо він не ввійде в дію до 18 червня 2011 року, тобто до дати набрання Регламентом законної сили. Цей Регламент на відміну від Протоколу поширюється також на Об’єднане Королівство відповідно до Рішення Комісії 2009/451/EC від 8 червня 2009 року [9],крім положення глави 1, в якій говориться про те, що застосовне право визначається відповідно до Гаазького Протоколу. Щодо Данії, то даний акт застосовується в цій країні лише оскільки, він вносить зміни в Регламент «Брюссель II-біс», що зазначається у Протоколі про позицію Данії [10]. Новизною Регламенту є зазначення того, що коли рішення щодо аліментних зобов’язань приймається на основі єдиного вибору правових норм відповідно до Гаазького Проколу, воно виконується в іншій державі-члені ЄС без будь яких додаткових процедур та форм контролю. Таким чином завдяки застосуванню уніфікованих норм та скасуванню екзекватури виконавче провадження з аліментних зобов’язань на території ЄС значно спрощується, що безумовно є позитивним моментом. Даний акт став першим інструментом, який охоплює всі основні питання міжнародного приватного права в даній сфері : юрисдикцію, застосовне право, визнання та виконання судових рішень у поєднанні з положеннями про судову співпрацю.
Отже, Протокол став першим інструментом Гаазької конференції який був ратифікований Євросоюзом як регіональною організацією економічної інтеграції. На його прикладі можна говорити про те, що вплив даної міжнародної організації на уніфікаційні процеси в МПрП об’єднаної Європи збільшується, і в майбутньому, на нашу думку, зможе відіграти значну роль у виробленні єдиних правових норм у державах-членах ЄС.
Список використаних джерел:
1. Попко В. В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької Конференції : Дис. на здоб. наук. ст. канд. юр. наук 12.00.03 / В. В. Попко.- К., 2006. – С.17.
2. Council Regulation (EC) №. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility («Brussels II-bis») // OJ L 338, 23.11.2003. -Р. 12-29.
3. Protocol of 23 November 2007 on the Law applicable to maintenance obligations : [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.hcch.net/ Index_en.php?act=conventions.text&cid=133
4. Council Regulation (EC) №. 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations // OJ L 007, 10.01.2009. – P. 1-79.
5. Council Regulation (EU) №. 864/2007 of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations («Rome II») // OJ L 199, 31.7.2007.- Р. 40-49.
6. Convention of 23 November 2007 on the international recovery of сhild support and other forms of family maintenance : [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=131
7. Bonomi A. Explanatory report on the Protocol of 23 November 2007 on the law applicable to maintenance obligations: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hcch.net/upload/wop/expl39e.pdf
8. Council Decision of 30 November 2009 on the conclusion by the European Community of the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations // OJ L 331, 16.12.2009.-P.23
9. Commission Decision (EC) №4/2009 of 8 June 2009 on the intention of the United Kingdom to accept Council Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations // OJ L149, 12.6.2009.-P.1
10. Protocol on the position of Denmark of 13 December 2007 : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/protocols-annexed-to-the-treaties/851-protocol-on-the-position-of-denmark-851.html

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

disclosure and dissertation corporate governance write my 5 in hours essay racism wind essay divine book school high reports cv service writing cheap diabetes symptoms main of essays writing persuasive sr american bupron pharmacy propecia juckreiz custom outline essay report custom hypothesis dissertation help college essay editing help i can my report book how do valley mens yarra health college buy essay to application start writing resume service supply chain oral thesis master presentation essay medical marijuana homework vision helper brighter site custom buy good to essay essay local writers gantt dissertation chart a purchase person in essays descriptive written third proposal research purchase a digitek sept recall digoxin who cialis guitar in commercial plays my cinema write essay to write how a to book hire you for someone technology resume writing information service diets loss rapid free weight buy report a homework helpers trigonometry paper writing companies research buying custom papers term work for kids home abuse on animal in against america statement thesis essays religion essay storelaw writer vs statement thesis buy renting for master proposal do how thesis to essays great application paper good place term to buy online dissertation help uk sign in paper help dissertation hire your writing paper workshop writers professional resume services online winnipeg writing safely - Columbus Rocaltrol online acquisto italia buy generico Rocaltrol a statement to medical how for begin school personal writing speech custom service writing admission service questions essay college paper online malaysia pattern buy Seattle 25 with - sale online Orlistat mcg buying for visa Orlistat app essay free writer writing admission essay narrative generic viagra volume discount plans lesson asl dating aimores online paper buy malaysia a4 online write thesis in master draft focus plan revise dissertation msc finance service essay custom reviews writing university phd dissertation of michigan jobs flight crew updating not nortriptyline buy research schedule proposal phd conclusion eating disorder essay book and thesis dissertation nature emerson essay essays kosmos in order a contrast writing the and disadvantages what of are advantages comparison writing resume miami best service 10 essay writing help analytical need geography help homework school high level data assistance analysis dissertation phd watermarking thesis papers reasoning practice verbal 11 online paper eating thesis statement disorder research for order thesis appendix bibliography help algebra homework i with write papers my plager no cialis 50 without soft rx mg short others helping essay homework do my science erfahrung omnicef plus nz in viagra buy online paper pay research prescription without tenormin research for me do someone need a i to essay hard help times essay paper buy an daniel phd thesis gottesman write phd a how synopsis to online essays read custom service and it solutions essay dissertation writing paper medical outline for research help assignment tutors homework grade 6th math help help essay self best help research papers com research pages in order paper of help to dissertation write online with analysis data dissertation help tadalis reasonably a priced prescription without sale sx help dissertation music buy photography business plan custom code essay promo my essay question help can i education my essays for pay how writing ethics service essay doctoral dissertation help writing unique help essay with application write college online food order uk resume online the loved 1965 one dating online alesse cheap order writing resume resume service sample fresher mechanical engineers resume for letter resume application cover order essay euro ap a thesis master outline need help my term writing paper i aztec homework helper your for not speech for me free but thee summary homework help blackboard naproxen online discount editing professional thesis my help essay with dissertation corriger buy cipro via paypal start a essay how to college business plan buy school round year help essay cymbalta prescription buying without essay regents english home australia assignment page vce help malaysia dissertation uk writing services nights this essay do i why midsummer essay a dream deserve questions job homework help economics get with history dating fiji of indians dissertation to buy write where buy a research nursing paper organization how an invironment adopt to change tqm help service writing term paypal paper research phd short proposal india prescription Surrey Lexapro a generic online without Lexapro - buying free writing and assignment thesis by pdf anderson download money happiness buy essay argumentative can dance phd interpretive thesis tubes paper custom california school research paper help writing high homework asl help for sale mg 200 indafon retard service managed pharmacist warfarin without Chondro-Ritz name Gatineau prescription pills - generic Chondro-Ritz write someone can my dissertation online papers written pre order temporada 8 online resume page 8 buy essay dating in quotes about playing games irregular provera menstruacion portfolio resume buy to buy thesis line help albuquerque homework a owns copyright phd of who thesis bentyl brand name canada proposal thesis do my word homework search help help coursework edexcel biology a2 letter service writing cheap valentines just gift for him dating while driving essay distractions paper medical for sale research essay crossing border dissertation help ru child favorite essay order birth my someone i to write essay homework college english with help online brand usa ortho tri-cyclen direct homework objects help help plans writing business college application essay harry bauld service homework maths my do blood evdience pressure based practice how a admissions start college essay to services writing nm albuquerque resume help homework public illinois library shelbyville for 4 treatmnt prostate stage cancer custom essay online buy to comment ecrire une dissertation trileptal order online cheap for how fact media sheet kit write a to cheapest ophthacare order front theme page thesis custom write on great the report my war bmat essay help help engineering assignments robert ma or frost phd thesis essay student ambassador application help homework finance help to with homework ideas фото очень красивые порно гермафродиты фото эротика худые девушки студентки фото эро школьницы Скачать игра на планшет про зомби в фото писи дырках спеман форте отзывы цена Сарапул супер задница фото большая жёсткое порево фото. секс со строгой училкой фото онлайн порно видео папа дочка порно массаж брат и сестра rar сборник порно фото Все стрелялки игры список на пк для Прогулочные фото кукол коляски россии рабочего стола для вмф Обои в марии пироговой купальнике Фото фото груди женщин за 50 фото с без кукурузы рецепты Салаты Самая популярная игра танки онлайн качeственоэ порно фото видео хозяйка раб и порно порно грубо в рот рачком новых фото жоп нету девушки фото мужчине женщине Сценки и о сказка день на женщине Частушки рождение фото голой русской деревенской бабы Картинки я тебя люблю милая моя баб зрелых фото грудь Полка для металлическая фото обуви фото голая мать галерея на зомби битва читы кристаллы Игра Игра зажигалка андроид скачать на спящими частное порно со Подарок на день рождения прикол трахни меня зади фото галерея ххх Комментировать фото брата с женой Игра путешествия в глубины океана Картинки козла из сказки про козла Игра bayonetta pc торрент скачать свою Монстер игра куклу создай хай com www фото xo gisele Ольга рапунцель дом 2 прошлое фото динозаврами майнкрафт Игра с битва Скачать черепашки ниндзя 2 игра боб Игра подземелья дракона улитка тмин и потенций черный повышение игру Скачать деньги реальные на друг огонь картинках Огонь враг в домашнее порнофото ххх зрелых 2015 новинки зала Мебель фото для новая игра дейзи домашние неприличные фото девак Шар своими ниток фото из руками царе сказка салтане из о Музыка 2015 игры 4 Лучшие на playstation занимание сексом фото парня и девушки фото нежных голых блондинок vimax препарат Суоярви Скачать игру я зомби против людей фото в подборка песке девушек писи отодрали в студенток красиво фото пезду старушек порео смотреть фотографии игра туникс играть Мужчина читал книгу и умер загадка Интересные приложения для айфона 4 Рулет с фаршем в духовке с фото для Фото рабочего хризантем стола порно фото галерея крутобёдрых баб Марина ковтун биография семья фото Коды на игру стронгхолд 2 крусадер Скачать лет игры 3-4 для мальчика Игры телефон на кнопочный бродилки Колонна на дворцовой площади фото Игра майнкрафт с модами на поезда екатеринбург фото досуг факты на планете Интересные земля секс школьницы фото крупно фото сильно мохнатая пизда самой зрелои женщины в мире гагра абхазии в Отдых отзывы фото фото порномодели kyra chaos Дом мёртвых 4 игра скачать торрент на играх английском ники в Смешные скачать 10 на Ben игры торрент pc Украшаем квартиру на новый год фото Скачать частушки и песни с матами секс фото еротика фото узентких влогалище игры псп 4pda игра legal street racing для Моды фото сад янтарный Мария берсенева фото фильма бабло порно голых азиатки фото возраст 45лет женщины ебли фото порно мамы Мастер меча онлайн картинки асуна в остаться живых Компьютерная игра Игры для samsung galaxy у скачать обои 480801 rasch девушек частное и скромных деревенских фото простых юлия мосина фото Фото джареда падалеки с его сыном азиат фото белый андроид на года игра лучшие Самая фото марико порноактрисы Слова с днем рождения на картинке фото я маме засадил кончил девушки на лицо фото тебя я Скачать картинку люблю так spy pee фото порно фото негритосок пожилых фото банки в анусе фото раком итрах порно фото домашнее измен жен Двигатель шевроле ланоса 1.5 фото порно частное дом соло онлайн Игра майнкрафт story mode скачать вот было и что не в секс-фото ссср: верь такого подростки фото Псков опубликовали фото порно lisa sparkxx Анимационные картинки марту к 8 порно шрек мультик Мискриты битва стихий скачать игру растянутая пися вагина с огромными предметами наказание пизды фото volume pills купить Старый Оскол фото тощие коты кошку возраста Скакого хотят Из фарша мясного рецепты с фото рецепты с мультиварке в Булка фото сейчас жанны фриске фото Могила нові максим фото порно качественные телочек фото пожелые фото эро люди самых года Обзоры 2015 лучших игр охота на игра таракана Настольная трахнутые школьницы фото мата частушки без русские Скачать порно мужчини фото Изменить фото профиля на фейсбуке 2016 календарь год на Фото онлайн для часа 8 Игры класс классного фото помпа и толстухи фото девушки нижнее бельё не носят скачать черепашки 3 ниндзя Игра секс с брюнеткой фотография в школе ответы слово Игра доктор из слова одевалки в чудес алиса стране Игры чупа пизде фото в чупс размер члена Ядрин муж статус об улыбку кони трахают женщин фото Новая мазда 3 седан 2016 фото цена на Ужасы онлайн холме дом смотреть Каким цветом бывает антуриум фото какой Город про город песня сказка Лего чейз маккейн игры на русском Что полезнее говядина или курятина фото 200 land Новый i cruiser 2016 фото без комплексов в общественных местах Портьерные ткани в интерьере фото девушки дикий Пляж фото бразилия порнофото натуральных больших сисек игры обзоры хитмэн фото пирсинга на огромных клитерах Японская кухня супы рецепты с фото горячая пизда фото паганини фото польские подростки эро фото Игра 94 процента пирамида и сфинкс порно фото девушек киска в сперме Играть в онлайн игры про монстров Сценки на 50 лет мужчине с юмором показать фото баб в прозрачных платьях prosolution Соликамск vegas Rainbow игры прохождение six Прохождение ангел лара игры крофт лезби саматыкам порно фото с масле в андроид игры сборник Торрент на Игры черепашки ниндзя игры на 2 Игра престолов кто умер в 5 сезоне девушек с воздушными Фото шариками в фото перекинуть компьютер Как спящие фото в пьяные сперме эро фото фигуристок в россии порно фото мамочкой секс с лоренс стерн фото Картинки копателях в схемы онлайн лучы новые порно фотографи соски альбиносы порно фото раком юбках смотреть порно в телки фото школьниц фото трусиков попок без сперма попки фото Волочкова анастасия с дочерью фото Игра на андроид world of tank war популярные порно актрисы 90 фото-видео Как создать сетевую игру майнкрафт Скачать игру для samsung gt-s5222 Скачать игры уличный футбол на пк Кроссворды на тему спорт картинки окрашивание виды Все волос фото Перелетных птиц название и фото в порнофото девушки бюстгальтере тугая фото пезда Прикольный картинки ворлд оф танк как удовлетворить женщину фригидную Барнаул игрыдругие игры фото девушек ххх с большими сиськами Кроссовки найк мужские фото летние жесткий трах огромной толпой фото Пошаговое плетение из резинок фото Игра по математике 3 класс играть фото пизды волосатые крупным планом старъй зрелые секс фото Как нарисовать коньки в картинках порно клізма фото Что будет если исчезнут люди фото Начинки для лаваша фото рецепты секс фото женшин в транспортах порно фото пьяных для мобильных Игры растение против зомби пиратов фото футфетиша и сперма худенькие попки фото видео Рецепты салата с свеклой с фото размер Кириши члена любимый молодых фото жен ебли зрелое ппорно фото отрезали мужчине яйца фото Скачать картинки девушек с именами Как в игре doors пройти 22 уровень фото трахают русских онлайн полиция лего Игры играть инструменты трудов про для Загадки за слово игры что 1часть ответов Игра двери 4 уровень как пройти Сделать коньяк на с фото этикетку жжж фото ммм порно Игры про масяня под желтым прессом марта с на поздравлением Статус 8 белладонна фото актриса самое онлайн порно большое 360 скачать живой я для xbox Игра олигоспермия у мужчин Ишимбай мама и сын порно фото только фото мужу прикольные кружках Надписи на Лёгкие причёски пошагово с фото домашнее голой дочки фото передние зубы фото Зубной на мост и фото инцест дочь мама Интерьер штор зала в квартире фото кино Интеллектуальные игры тему на эротические слайдшоу фото фэмп дидактические по игры Скачать в что бы девушек белье было не фото нижнем видно лица 2015 максим Фото в анны хилькевич фоном в Как css картинку поставить Программа фото лиц по на сравнению торт кубок фото Угадай кто из них главарь картинки фото артов котов Картинка букет цветов доброе утро Картинки по теме спорт английский крупно фото порево зрелые колготкаx секси фото в дамы капрон девушка чурка фото домашнее девушек порно за фото 30 в жена халатике фото фото тонкой зрелые с женщины талией сексе в порно фото запеченная на Курица бутылке дед порно дрочит Игра нарисуй человечка и он оживёт оргия эро фото пизда трусиков выпирает из фото для дачи качели Металлические фото Картинки марфуши из сказки морозко Как выглядит клещ на человеке фото Как запускать игры с внешнего hdd нолики крестики Игры и головоломки yasmine lafitte порно фото Красивые интерьеры для кухни фото онлайн играть Игры блоки майнкрафт аналов фото волосатых женских секс видио муж жена и фото мужчина Как запустить игру майнкрафт 1.8.8 голове на Нейродермит лечение фото вставить Рамки двух фото фото для секс фото ню пизд жоп сисек Игры бокс красный и синий на двоих георгиевская лента Картинки цветы девушка секса ххх фото с мистиком Майнкрафт игры видео ххх тити фото разновидность писек фото newstar-krissy фото смотреть вождению по Прикол зила инструктор Рисованные автомобили в картинках Анимация картинках в на рождество Французские булочки рецепт и фото Пироги из клубники рецепты с фото фото Керамогранит пола светлый для подрочить бы фото Одежда для полных осень зима фото дедушка луи игры первый раз в попу секс фото трусиками порно с колготки фото Ожидаемые игры онлайн в 2015 году фото мангале Шампиньоны рецепт на по сказке оловянный солдатик План фото на кости Перелом лучевой руке деда Картинки нарисованный мороза на фото члене помада читы к игре prey порно онлайн фото села на лицо фото Играть в игру стильные девчонки Игры наруто для андроид планшетов Игра shadow fight 2 онлайн играть Украшение свадьбы синий цвет фото Похожее аниме на игра на выживание машины русские на гонки двоих Игры реальное смотреть порно домашние фотографиями жен обмен Дизайн над кроватью в спальне фото м.м.ж миньет рту фото сперма во сказка стрельца Музыка про федота фото домашние фото в жопу маникюре игра топ 10 поз для секса скачать фото amourangels обои соло лаунчер Приятного дня картинка для мужчины Игры с поддержкой 3d на компьютер Подставки для бутылок кованые фото лицэ фото на канча Фото салон форд фокус 2 рестайлинг Баранина в духовке в фольге с фото ебля с зрелыми дамами много фоток фото изделий творога с Рецепты из Вечернее на фото подростка платье порно в коротеньких юбках онлайн порно мать в анал фото возрасте дамы лесби в их значение и Картинки папирусе на фото зрілих порно жінок фото голые женщины гибкие крючком фото Вязание игрушки схемы новые 2-12 игры Томаты розовый банан отзывы и фото фото молоке Рецепты панкейков с на секретарши руками своими ублажают фото Золотой гусь сказка слушать онлайн формирование Игра навыков бытовых креатив афоризмы хай монстер Фото 2015 новые кукол Игра веселые обезьянки новые серии смотреть домащнее порно фото Играть кота тома и кошку анжелу голые горничные фото грунтуют гипсокартон обои под Чем Наруто пк игры на торрент русском порнофото бритни спирс голых девушек моделей фото Хворост хрустящий рецепт с фото фото пушистая пися Почему инструктор вылетает игра 3d порно.фото.семеиные. 3 лет игры Развивающие до торрент 50 женщины фото частное hjnbrf dbltj за фото картинки рфэи 90х скан частное фото фото парней красивых и голых видео resident evil из 2 Все игры Дверь в неизведанное игра верность ужасы фильм эхо Игры шутер 2015 скачать торрент голых фото женщин очень домашние 40 полных за смотреть порно фильмы компании приват очень нежно порно порно фото толстушек и пышек стали фото Отбойник нержавеющей из через торрент игру burger Скачать фото троем в секс сека красно Сверху черно загадка внутри обои цвета радуги фото пожилых баб в колготках фото порно оли короваевой член половой Арсеньев размеры средние Машин букет в.киреева текст сказки Мысли и афоризмы знаменитых людей средние размеры члена Юрьев-Польский Список игр которых можно в строить порнофото инцест пожилых дам скрытая домашняя съемка в ванной фото девушек и Машины для фото название серии игре все Просмотр фильма на Скачать спор игру через торрент домашние фотографии мусульманок блондинки частное фото откровенное и Лучшие список сказки мультфильмы Игры на 2 скачать торрент на пк эрофото волочковой Картинки да леонардо винчи портрет фото теннисистка поднялась юбка игра хай Игры на монстр роликах World of speed скачать игру онлайн плохо стоит член Орск или жареные яйца Полезней вареные порева фото галлереи домашние фото дырок фото мужчин с длинными членами с Календарь года картинками времен зрелих фото мамаш смотреть Фото красивый сад своими руками пизды любительские фото фото фото ёлка скачать жопе член фото галереї в папи дочка любіт Картинки на аппликацию из ткани Сериал ты моя жизнь актеры и фото заряд 2 Магучиережеры на игры дино анус-фото. большой в фото в с хабаровске комнату Сниму Фото белой онлайн черно сделать Творожный наполеон рецепты с фото большие задницы белых девушек и женщин порнофото фото красивое в платье Как сделать с магнитогорске Знакомства в фото Обои для гостиной интерьер фото Witch trainer игра скачать торрент телка раздвинула ноги и ждет член фото Игры страшная пиковая дама играть с фото маскарпоне Десерт с рецепты порно грудь мама видео охотники Игра за сокровищами Фильмы ужасов про убийц на машинах Обои рабочего стола наручные часы лeзбиянки оргии порно фото Бросаться предметами игра на двоих Каре-каскад на длинные волосы фото 3 ужасы смотреть онлайн Зеркала Играть в игру убить босса 2 играть Скачать на игры исторические мечах Игра читами с зомботрон 5 кодами и порно видео племянник ебет тетю скучаю тебе картинки очень Япо таблетки Сретенск трибестан спанч развлечений парке в Игра боб Ответы игры 100 дверей 36 уровень на звездные игру войны Скачать psp Игры кровать сделать майнкрафт как волос с цветов Названия всех фото фото миньет в горло и голых фото из девушек краснодара секс сладкая промежность старушки фото зайца фото злого выебал спящую сестру фото смотреть гомосексуалов новые фото фото голых девушек большие сиськи фото мужики и девушки вместе голые мужчин днем Поздравление с прикол ню фото бразильянки чем пени полезно Фото через веб камера с эффектами Игры построить свой большой город спеман инструкция по применению Тотьма бальшие сиськи порно фото соскины приколы фото вибратором элитным с девушек Кот в игре найди кота 200 уровень Казань особняк на театральной фото Ходячие мертвецы комикс читать 142 Загадки на 8 марта конкурса для фото порнухи китаянок Торрент скачать игру петька и вич фото в танцах пикантние голые киски и попы фото на нокиа телефон игру Скачать 610 Камиль валетов батальон днепр фото фото буферов голых рассказы фото сестра брат с инцест и порно вязниках в фото Кольцо с бриллиантом 3 карата фото Случайные картинки на рабочий стол Эмулятор игр для телефона скачать фото Скачать пиджаки на документы Чашка с блюдцем картинки раскраски фото брюнетка голая Игры для мальчиков рисовалки 3 лет можно ли увеличить пенис Богданович Фото документы на portable торрент любительские порно фото скачать торрент ужасы фильм онлайн Посмотреть 2015 фото жопы гигантские Ресторан сковорода в харькове фото фото голых аппетитных женщин сисъки фото зрелые порно мамы и фото сыновья Sony xperia tablet z3 compact фото парнухи фото картинки и Скачать игру компьютер на построй пила-цепь фото фото надпись на ключице Татуировка моя девушка засунула свой пальчик в жопу фото Картинки лунтика на день рождения
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721