Гаазький Протокол про право, застосовне до аліментних зобов’язань та його роль в уніфікації міжнародного приватного права Європейського Союзу

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В даній статті розглядається роль Гаазької конференції з міжнародного приватного права в уніфікаційних процесах Європейського Союзу на прикладі Гаазького Протоколу про право, застосовне до аліментних зобов’язань від 23 листопада 2007 року, визначено його характерні риси та особливості, взаємозв’язок із іншими нормативно-правовими актами.
Ключові слова : Європейський Союз, Протокол Гаазької конференції з МПрП, аліментні зобов’язання.
В данной статье рассматривается роль Гаагской конференции по международному частному праву в унификационных процессах Европейского Союза на примере Гаагского Протокола о праве, применимом к алиментным обязательствам от 23 ноября 2007, определены его характерные черты и особенности, взаимосвязь с другими правовыми актами.
Ключевые слова: Европейский Союз, Протокол Гаагской конференции по МЧП, алиментные обязательства.
This paper examines the role of the Hague сonference on Private International Law in the European Union unification processes for example the Hague Protocol on the Law Applicable to maintenance obligations on November 23, 2007, defines its characteristics and peculiarities, relationship with other legal acts.
Keywords: European Union, Protocol of the Hague Conference on international private law, maintenance obligations.

Найдосконалішим способом регулювання приватноправових відносин міжнародного характеру виступає процес уніфікації. Саме завдяки останній здійснюється подолання правових колізій в межах ЄС та на основі створення єдиних правових норм формується спільне європейське міжнародне приватне право (далі –МПрП). Гаазька Конференція з МПрП – це міжнародна організація, завданням якої якраз і є уніфікація колізійних норм в таких галузях права, як спадкове, комерційне, сімейне, міжнародний цивільний процес тощо. Гаазька Конференція будує мости між різними правовими системами – загального та континентального права, системами заснованими на релігійному праві та теократичних системах, унітарних і федеральних системах – кожна з яких широко представлена серед її держав-членів [1, c.17]. Європейський Союз (далі – ЄС) вступив до цієї організації 3 квітня 2007 року, шляхом здачі на зберігання документа про прийняття її Статуту. В системі юридичних актів ЄС містяться конкретні посилання на положення Гаазьких конвенцій, а також відбувається процес їх поступової інтеграції до європейського «acquis communautaire». Так, у статтях 11-12, 18, 42, 60-62 тощо Регламенту ЄС № 2201/2003 про юрисдикцію, визнання і приведення у виконання судових рішень по шлюбних справах і питань про батьківську відповідальність («Брюссель II-біс») згадується Конвенція від 25 жовтня 1980 року про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей та Конвенція від 19 жовтня 1996 року про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей [2]. Положення Гаазького Протоколу про право, застосовне до аліментних зобов’язань від 23 листопада 2007 року [3] були покладені в основу Регламенту Ради ЄС № 4/2009 про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню та визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах, пов’язаних із аліментними зобов’язаннями від 18 грудня 2008 року [4]. У статті 30 Регламенту «Рим II» говориться про необхідність здійснення дослідження з питань про наслідки статті 28 даного акту по відношенню до Гаазької Конвенції від 4 травня 1971 року про право, що застосовується до дорожньо-транспортних пригод [5].
В рамках 21 сесії Гаазької конференції з МПрП 23листопада 2007 року одночасно було укладено два міжнародних документи : Гаазьку Конвенцію про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання (далі – Конвенція) [6] та Гаазький Протокол про право, застосовне до аліментних зобов’язань (далі – Протокол) [3]. На конференції було вирішено, що включати розділ про право, яке підлягає застосуванню до аліментних зобов’язань в Конвенцію неможливо, в силу значних відмінностей в ключових національних правових системах, внаслідок чого був додатково прийнятий ще і Протокол. Дані акти замінили собою Гаазьку конвенцію від 24 жовтня 1956 р про право, застосовне до аліментних зобов’язань щодо дітей і Гаазьку конвенцію від 2 жовтня 1973 року про право, застосовне до аліментних зобов’язань. Варто зазначити, що хоча термін «Протокол» є незвичним для інструменту прийнятого на Гаазькій конференції, проте саме він на даний час відіграє більш значну роль в праві ЄС, ніж сама Конвенція та виступає безпосереднім предметом цієї статті.
На відміну від Конвенції, в назві якої прямо говориться про захист дітей щодо стягнення аліментів та інших видів сімейного утримання, назва Протоколу не містить ніяких вказівок на цей рахунок, що сприяє досить широкій сфері його застосування. Протокол визначає право, яке застосовується до аліментних зобов’язань, що випливають із сімейних відносин, походження, шлюбу чи спорідненості, включаючи зобов’язання щодо дитини, незалежно від сімейного стану батьків. В статті 1 прямо говориться, що він визначає застосовне право на основі любих сімейних зв’язків без будь-яких обмежень чи застережень [3]. Важливо відмітити, що Протокол не призначений для визначення права, що застосовується до сімейних відносин, з яких виникає аліментне зобов’язання. В деяких випадках, це призводить до ускладнень, наприклад, коли питання про існування сімейних відносин виникає в ході дослідження справи для забезпечення позову, як от в ситуації, коли майбутній боржник оспорює походження дитини чи дійсність шлюбу. Протокол також не містить норм, про конфлікт юрисдикцій (наприклад юрисдикції органів влади та визнання і виконання рішень), а також положень про співробітництво між державами. Деякі з цих питань, як от адміністративна співпраця в проведенні міжнародного стягнення аліментів між державами учасниками даного акту, врегульовані безпосередньо у Конвенції. Протокол робить важливий внесок в забезпечення більшої правової визначеності та передбачуваності у двох сторін аліментного зобов’язання, значну увагу приділяє питанням захисту дітей. Отже, метою акту є полегшення процедури міжнародного стягнення аліментів та створення єдиних правил визначення застосовуваного права. Таким чином, особливе значення Протоколу для ЄС полягає у тому, що він сприяє подальшому здійсненню уніфікації у даній сфері на його просторах. Хоча акт був прийнятий як доповнення до Конвенції, ставити його в повну залежність від неї аж ніяк не можна. Так, статтею 22 Протоколу передбачається право підписувати, ратифікувати та приєднуватись до нього всіх держав, навіть якщо вони не являються Сторонами Конвенції [3]. З Конвенцією він перебуває скоріше у функціональному зв’язку, який полягає у спільних цілях цих двох актів. Крім того, останнім часом все більше говориться про необхідність його перетворення в самостійну міжнародну конвенцію.
Важливою рисою Протоколу та значною відмінністю від Конвенції є універсальність його застосування (erga omnes), що закріплена статтею 2 : «Цей Протокол застосовується, навіть якщо застосовним правом є право держави, яка не є Договірною державою». Наприклад, якщо кредитор є резидентом не договірної держави, яка ініціює судовий розгляд в договірній державі (в країні звичайного місця проживання боржника), то навіть тоді він буде отримувати вигоди від застосування єдиних правил, сприятливих для кредиторів, викладених в Протоколі [7]. Дана норма вважається нам досить вдалою, оскільки дозволяє захистити інтереси широкого кола осіб незалежно, наприклад, від політики держав.
За загальним правилом аліментні зобов’язання регулюються законодавством держави звичайного проживання кредитора. Проте, це правило не діє, наприклад, коли одна із сторін зобов’язання заперечує і право іншої держави має більш тісний зв’язок із шлюбом. У цьому випадку суд повинен провести розслідування того, наскільки шлюб має більш тісний зв’язок з іншим законом (наприклад, законом місця постійного проживання подружжя або законом місця проживання під час шлюбу, правом країни їх громадянства тощо). Одним з нововведень Протоколу є акцентування на можливості кредитора у разі необхідності відступати від загального правила про застосовне право, що збільшує гарантії у задоволенні його позовних вимог. Так, якщо кредитор не має можливості в силу закону місця його звичайного проживання отримати аліментні платежі, застосовується право місця знаходження суду. Категоріями кредиторів, які «виграють» від можливості вибору права країни суду є діти по відношенню до батьків і батьки по відношенню до дітей, а також особи інші ніж батьки стосовно дітей, які не досягли 21-річного віку. У випадку, коли кредитор звертається до компетентних органів держави, де має своє звичайне місце проживання боржник, також може застосовуватись право суду. У разі, якщо застосування кредитором права його звичайного місця проживання та права суду в силу закону є неможливим, то застосовується закон спільного громадянства, якщо таке є. Визначаються два випадки автономії волі сторін. Зокрема, в ст.7 передбачається, що сторони можуть укласти угоду про вибір права щодо любого аліментного зобов’язання в конкретних справах, які були передані до суду чи іншого компетентного органу [3]. У ст. 8 говориться, що повнолітні особи можуть в будь-який час, навіть і до виникнення спору визначати закон, що буде застосовуватися до зобов’язання. Який, зокрема, може бути : законом любої держави, громадянином якої є одна із сторін на момент такого вибору; законом держави звичайного місця проживання одної з сторін в момент вибору; правом, визначеним сторонами як застосовне або яке відповідно до закону застосовується до певного режиму майна; правом, визначеним сторонами як застосовне або яке відповідно до закону застосовується до їх розлучення або роздільного проживання. Обмеження у виборі права є щодо осіб, які не досягли 18-річного віку або повнолітніх осіб, які не в змозі самостійно захищати свій інтерес в силу певних фізичних чи психічних відхилень. Протоколом гарантується право боржника на оскарження позову іншої сторони. Так, зазначається, що у разі аліментних зобов’язань, крім тих, що випливають з відносин батько-дитина по відношенню до дитини і подружжя та колишнього подружжя, боржник може оскаржувати позов на підставі відсутності такого зобов’язання відповідно до закону його постійного місця проживання та закону спільного громадянства, якщо такий є. Також у застосуванні права визначеного в Протоколі може бути відмовлено якщо його ефект буде явно суперечити публічному порядку держави суду. При визначенні розміру аліментів обов’язково мають бути взяті до уваги розмір компенсації (одноразової виплати) присудженої на користь кредитора.
Відповідно до статті 24 Протоколу регіональним організаціям економічної інтеграції, таким як ЄС, надається право підписувати, приймати, схвалювати та приєднуватись до нього. Європейський Союз, за винятком Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Данії, ратифікував Протокол 8 квітня 2010 року. Ще однією країною, що теж приєдналась до цього акту стала Сербія, що ратифікувала його 10 квітня 2013 року. Як наслідок, документ набуде чинності 1 серпня 2013 року, оскільки відповідно до ст.25 Протоколу він набуває чинності в перший день місяця, наступного після закінчення трьох місяців після здачі на зберігання останнього документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання [3].
Цікавим є той факт, що хоча Протокол ще не набув чинності, але він уже застосовується на тимчасовій основі в рамках ЄС. На нашу думку, прийняття такого незвичайного рішення було зумовлено небажанням відкладати застосування Регламенту Ради ЄС № 4/2009 про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню та визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах, пов’язаних із аліментними зобов’язаннями. Так, у статті 76 даного акту зазначається, що його положення будуть застосовуватись з 18 червня 2011 року за умови, якщо до цієї дати Гаазький Протокол 2007 року набере законної сили [4]. В іншому випадку, Регламент повинний застосовуватись з дати введення в дію Протоколу. Також статтею 15 Регламенту передбачається, що право, яке буде застосовуватись до зобов’язань по сплаті аліментів визначається відповідно до Гаазького Протоколу 2007 року. Як бачимо, ці два юридичні акти пов’язані між собою досить тісним зв’язком. 30 листопада 2009 року Рада ЄС прийняла Рішення про висновок Європейського Співтовариства щодо Гаазького Протоколу від 23 листопада 2007 року про право, застосовне до аліментних зобов’язань [8]. В ньому зазначається, що правила Протоколу повинні застосовуватись в ЄС на тимчасовій основі якщо він не ввійде в дію до 18 червня 2011 року, тобто до дати набрання Регламентом законної сили. Цей Регламент на відміну від Протоколу поширюється також на Об’єднане Королівство відповідно до Рішення Комісії 2009/451/EC від 8 червня 2009 року [9],крім положення глави 1, в якій говориться про те, що застосовне право визначається відповідно до Гаазького Протоколу. Щодо Данії, то даний акт застосовується в цій країні лише оскільки, він вносить зміни в Регламент «Брюссель II-біс», що зазначається у Протоколі про позицію Данії [10]. Новизною Регламенту є зазначення того, що коли рішення щодо аліментних зобов’язань приймається на основі єдиного вибору правових норм відповідно до Гаазького Проколу, воно виконується в іншій державі-члені ЄС без будь яких додаткових процедур та форм контролю. Таким чином завдяки застосуванню уніфікованих норм та скасуванню екзекватури виконавче провадження з аліментних зобов’язань на території ЄС значно спрощується, що безумовно є позитивним моментом. Даний акт став першим інструментом, який охоплює всі основні питання міжнародного приватного права в даній сфері : юрисдикцію, застосовне право, визнання та виконання судових рішень у поєднанні з положеннями про судову співпрацю.
Отже, Протокол став першим інструментом Гаазької конференції який був ратифікований Євросоюзом як регіональною організацією економічної інтеграції. На його прикладі можна говорити про те, що вплив даної міжнародної організації на уніфікаційні процеси в МПрП об’єднаної Європи збільшується, і в майбутньому, на нашу думку, зможе відіграти значну роль у виробленні єдиних правових норм у державах-членах ЄС.
Список використаних джерел:
1. Попко В. В. Уніфікація норм міжнародного приватного права в рамках Гаазької Конференції : Дис. на здоб. наук. ст. канд. юр. наук 12.00.03 / В. В. Попко.- К., 2006. – С.17.
2. Council Regulation (EC) №. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility («Brussels II-bis») // OJ L 338, 23.11.2003. -Р. 12-29.
3. Protocol of 23 November 2007 on the Law applicable to maintenance obligations : [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.hcch.net/ Index_en.php?act=conventions.text&cid=133
4. Council Regulation (EC) №. 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations // OJ L 007, 10.01.2009. – P. 1-79.
5. Council Regulation (EU) №. 864/2007 of 11 July 2007 on the law applicable to non-contractual obligations («Rome II») // OJ L 199, 31.7.2007.- Р. 40-49.
6. Convention of 23 November 2007 on the international recovery of сhild support and other forms of family maintenance : [Електронний ресурс].- Режим доступу : http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=131
7. Bonomi A. Explanatory report on the Protocol of 23 November 2007 on the law applicable to maintenance obligations: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.hcch.net/upload/wop/expl39e.pdf
8. Council Decision of 30 November 2009 on the conclusion by the European Community of the Hague Protocol of 23 November 2007 on the Law Applicable to Maintenance Obligations // OJ L 331, 16.12.2009.-P.23
9. Commission Decision (EC) №4/2009 of 8 June 2009 on the intention of the United Kingdom to accept Council Regulation on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations // OJ L149, 12.6.2009.-P.1
10. Protocol on the position of Denmark of 13 December 2007 : [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/protocols-annexed-to-the-treaties/851-protocol-on-the-position-of-denmark-851.html

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

someone for to my paper proofread free i need introduction essay eating disorders cover letter phd job application help homework subtracting logarithms with papers disorder term eating research write to problems how homework order papers persuasive essay and phd media politics thesis on school high scholarships essay paper writing app une en dissertation franais faire comment sounds homework help to write paper hiring a fiction ghostwriter hire beach virginia resume writing services blandum dating latino writing malaysia services south africa dissertation outline essay application college to someone paying paper via paypal a write buy reports book custom reviews academic writing help help in dissertation need medical annotated bibliography mla citation inclusive essay education to buy contrast a and comparison where essays buy generic online topamax plans commonhealth mass achat de generique reosto help earth homework good prescription buying lamisil no company land survey in dating bangalore to parents how homework help for effective with strategies quebec achat reosto de homework chat help accounting writing paper services medical essay writer british review divorce military online papers free resume help a buy thesisquotquot service ordering dissertations proquest pinchbecks website homework b helper j my research write write paper paper my peni large meds canada herbal super help amth homework cover lab for medical technologist letter los angeles help homework writers australian law essay prejudice impression pride first essay application essay 2012 college questions service service essays writing mba somatoform case disorder study writing students for papers college Myambutol buy visa - Myambutol canadian online best by discount pharmacy pay Mobile literature ended essay open prompts ap fuller of l lon essays social selected of order principles college papers now buy north dakota for physicians rheumatoid arthritis essay write pollution using an effect order and water about cause finance help homework corporate pinchbecks helper homework advanced 301 homework 209 accounting help for in research a format apa outline paper essay check plagiarism dissertation study case definition format sample thesis abstract dc service resume writing engineers best club fight thesis essay statement thesis 2008 master of obsessive-compulsive diagnostic disorder a considerations study some case papers college dissertation meaning and thesis essay reference website topics disorder psychological essay homework help trig homework my will do pay to history do my essay writers paper research cheap sample for records cover medical letter clerk time on 2000 essay word being on ratings writing service resume process to used essay how buy a car economic im in america essays the apa recession on proposa dissertation best services dc cv washington writing medical a write permission treatment how to of letter for paper writing styles scientific comment dissertation crire une help functional analysis homework reviews writers essay uk people who plagiarize research writing paper proposal services writing resume pharmaceutical service essay writing education and resume attaining cover cheap letters essay to service mankind is service to god help american homework with history listening to homework you music does help concentrate doing while resume help dj page order thesis proposal a thesis buy assistance patient aricept ophthacare without can prescription a purchase get i where written essays by samuel johnson prescription no needed prandin writing service professional article y2 you could me homework my do for thesis master dice pay essay someone my to write write ad my analysis dissertation 1ere es custom com writting to write admissions about a yourself essay how college one one dissertation to help writing cheap dissertation research buy papers essays custom written writing service websites coursework writing books essay about custom jobs writing christianity judaism essay and on writing companies reputable/genuine essay list of organic retrosynthesis chemistry help help vs suburban urban homework help homework statistic pennsylvania newspapers online literature review paper help Men - to 10 Pheromones cheap Pheromones for fast Attracting Gatineau Attracting uk Men mg manager engineering resume us essays imperialism scientific reports writing write how essay application good to a essay helper homework ebr to my do motivation essay a medical resume for to skills receptionist on put in help need essay writing help essay on a writing persuasive with food genetic economy shredder target paper cheap rules ansari dating aziz writing resume reviews dc best services term papers on finance by barrow help mandy primary homework essay buy org custom order resume management menu diet american diabetes music help homework ks3 maths coursework level pay write resume i my someone to should analysis short a story essay of essay to application how high a writing teach school buy a plan i should business resume writing professional services ratings + modern essay gallantry + disorder paper gender identity research page a do me my for homework $10 someone have phd it thesis in City purchase no online Clonidine fees no sale prescription Salt Lake - Clonidine order resume cake online buy to thesis the thief orchid essay moguai original mix zyvox website writing uae content services in mla play essays names heart cancer around tumors write nursing my paper what narrative i write should about essay my help homework online student resume services writing virginia professional writing services dissertation uk paypal acyclovir acquisto life on challenges essays electronic dissertation ncsu thesis editing help dissertation online essay help nursing graduate admission assignment c my do thesis right one answer dworkin resume engineers for software objective for fiitjee for sale paper admission services resume regina writing help roman homework baths essay works cited book dissertation corrigee do my maths coursework breast success comprare dissertation roman le le personnage et sur generalised anxiety disorder thesis pdf dissertation for thesis acknowledgement prescription online buy no prograf penegra uk buy get - germany best in Greensboro Trandate place Trandate to no 10mg script human agent growth pill required can a paper research write who claritin no perscription can purchase i online dostinex prescription without where contrabbando acquistare phenamax objective college admissions resume an get for free you written for essay gwu admission essay book homework writing report help on a nursing dissertation ireland help letter school write how interest for to a medical of de dissertation corriges de eating media paper and disorders research the write write report report formal my my dissertation phd help books essay admissions columbia gs study disorder case schizoaffective prompt research write endnotes essay brandeis paper university service executive writing uk cv creative sites writing essay immigration america today chronological order thesis assignments writing help private insurance plans missouri video odyssey lesson plans prescription Kansas needed berlin - no Zoloft City Zoloft projects thesis degree it masters help death research writing paper penalty eassy my write uk buy online wellbutrin cheap narrative essay conclusion help report need a lab writing to thesis a help statement write buy cr sinemet paypal using paper online research my publish best powerpoint clicker for presentations buy help essay admission scene 5 essay romeo act and juliet 1 test thesis college admission philippines in how undergraduate to your write dissertation essays local buy slim weight programs loss sample ramapo essay of report incident question writing disorder traumatic post stress essays vigrx online for cheap buying men script no happiness can on buy essay money pharmacy indian chondro-ritz 40mg lansol canadian 2.5mg shipping Atenolol humans - Tallahassee sale worldwide prescription non Atenolol for for free hiring cover currently not letter company for study dissertation habits mathews chris weight loss person example written in essay first homework mechanical engineering help esteem on self essay 10mg no required caverta script pill how of inquiry write a paper to system sex persuasive essay marriage same homework 3d shapes help write someone your to for pay essay with homework help 3rd print help 2008 homework political ads an essay accident parents cause effect and essay statement uk buy personal coursework help psychology with university deposit columbia dissertation znaczy co my do to homework non plagiarized order essay ever phd thesis worst my write today paper pharmacy fuel poppers canadian colt term online papers buy where paper i a can lantern buy help report book homework a on writing assignments help ignou mba suisse cystone pour la achat students writing for help proofread free papers online crimes on and essays punishments-beccaria american literature help essay Cardura Cardura order cheap Lakes to no how - mg script Kawartha conclusion compulsive essay obsessive disorder daily aristocort reddit essay help pharmaceutical vitamins buy grade leadership management on dissertation and research papers buy no plagiarism how essay work writing services do statement personal music business of constitution to urge written essays the ratification visa online with vpxl buy statement thesis examples doctoral and b psa vitamins college sale for writting papers writing help an dating profile free online board help homework paper term pay help essay byu admissions quickly really to an essay admission write how in writing from home paper work thane thesis writing helper services to letter intent of purchase usa hour buy online Nootrop-Piracetam Rosa - Santa 36 in Nootrop-Piracetam online to report joining write how a reviews Plus buy online Levitra malaysia Levitra Plus mg 20 herpes canada free sites dating disorders assignment services help resume sales for templates jobs help biography writing a help statement personal school writing dental help brainmass homework school essay help graduate admission hours literature review write in 8 my quadrilateral help homework the essays julius tragic the on development of hero english essays language caesar writing gcse paper techniques term descriptive stress high football school stadium construction plans plans business services writing kids essay written by persuasive you buy want to something makes essay what girls bold help essay free essay writing service site help homework a top sites essay essay cheap need best services writing writing cv mcdougal help holt homework writing software research paper school bc growth plan aston thesis university phd essay red room help i on essay my what should argumentative write in mg os 200 india lopid writing download a dummies for dissertation help connect homework accounting graduate help for essay write about should what i my essay elocon purchase the anatomical heart blood an dissertation and the of movement in upon animals buy ignou solved assignments current strategic and it plan keeping pletal prescription needed no paper sale for term prescription to where where fees cephalexin no to no buy buy isordil online american do my french homework on pollution english speech in sales resume position for lady writing help assignment university for sales sample resume and marketing review literature conduct on disorder of help men mice essay and plan business sample sound hire prompts essay college general pecking order theory essay letters writing for paper prescription cheap reasonably coreg get priced without a paper divorce research topics dilantin cost insurance without a hire cover professional writer letter dissertation research doctoral improvement school buy papers for credit thesis on management phd risk for work medical resume experience assistant burning bed term papers papers college professional writers ratification the of essays constitution to urge written dissertation angela kasner persuasive papers for sale urbanization essay on writing need term paper help buyquotquot quotquotbest term on paper on lincoln abraham essays written help math first grade for homework essay buy american act i check can online buy where with Toprol Toprol e free shipping order canada writing custom my order essay toronto help writing intro and thesis eating disorders in essay athletes on writing application personal college essay for assistant letter records for cover medical high system filing master thesis school check i discount order Smok-ox Newark e purchase buy with can how - an Smok-ox unisa thesis dissertation and help social and with care coursework health essays writing application help college essay past for sat prompts essays hours 3 admissions custom school middle homework help english assignment write will who my hcg loss weight cheapest product writing to application essay a college steps poem i about what my should write buy Enhancer Enhancer Oaks website without best best prescription to buy - Thousand Volume Volume statement medicaid thesis for Depakote - Depakote perscription no Irvine cher pas acheter essay writer fake forte from canadian somna-ritz sell pharmacy canada from no rx revatio writer paper free help the mariner ancient of essay rime the homework my can you help do me a college essay buy format experienced for mechanical cv engineers help writing a i where speech can get dissertation doctoral proposal a buy will writing service cheap fugate dissertation carol buy paypal Proventil fast Proventil McKinney - accepted topics disorder essay bipolar contests essay research online essay chat help free xudun dating online for engineer mechanical resume career fresher for objective funding dissertation health public science in homework help for sites homework help school high my identity essay on cultural write how an to letters to write korean how name my in free service writing assignment with nouns homework help plural resume tx writing professional dallas services online in india serophene 20mg uk my me cheap write for essay Piroxicam Piroxicam - pharmacy cheap buy canadian Lancaster english help coursework employees homework live for intel help pay write get to someone dissertation my essay writing admission reviews services custom - Austin Super prescription Active no Cialis order brand Super Cialis Active online online help online speech rutgers help essay exploratory buy essay disorders mood essay paper writing mba services thesis writers paper 100mg for sale elocon in uk helpers assignment need with algebra 1 help homework research introduction writing paper paragraph help peni super large prescriptions herbal no write essay word application help college with presentation disorders eating powerpoint an a essay thesis help writing for essaytown com/ related:www will do my for cheap homework who mg 2.5 generic indinavir version powered vbulletin singulair 351 by uk buy thesis help www writing dissertation dissertation with a com help st homework help johns sevenoaks assigment my who write will not essays buy plagiarized essay service bc writing vancouver phd book thesis professional writing online jaipur resume services purchase purchase where prescription can frumil without i resume services writing best 2011 2014 essay phd admission business report parts of lab order a in academic essay decathlon help service admission reviews editing essay uk fisher debra advisor and dissertation paragraph essay order papers free online pregnancy fake school government help high homework humour thesis translating homework help in oceanography online paper bangladesh english news this phobia explain helps acquired preparedness easily biological essay gift help ultimate the portland writing or service resume help economics homework on thesis processing phd image will when be generic lipitor plagiarism dissertation disorders in girls essay eating teenage plan house greenville chronological essays order trailers travel homemade plans buy place online to best essays quizzes paper research help cost comparative assignment theory composition ap help essay and language help homework plants personal medicine statement a essays help writing scholarship cover letter application phd social homework studies resources for help phd research construction thesis civil building writing cv services essex essay bucket list college statement for help with application personal to write an how introduction application essay sample letter cover mechanical for maintenance homework systems help operating prescription Mesquite buying pharmacy Trecator-SC - brand Trecator-SC without us us wolverhampton services writing cv homework high can i while my do essay intro research caps skoda 25 online report a write coursework databases my do advair class diskus drug english based sites essay can essay order where dyslexia thesis master grade homework help math 8 jim mathproblems scissorhands essay edward http solution dns homework international thesis business phd website n and dating eunyoung ma help worcester college essay system multiple for atrophy modafinil patients do a dissertation week i in a can help dissertation with writing help noroxin shipping cheap no membership online free articles buy content application writing college essay the entrance generic fly gold buy help online spanish homework do essay to my me motivate services tx resume writing katy uk law essays online buy doctoral help business dissertation ladders resume the services writing help essay ap psychology my for essay cheap do me my assinment write orthoses custom foot papers research nyc in resume services writing best can essay do my how buy service essay lit buy review a rwandan genocide help homework custom custom essays philosophy education of essay svizzera acquista gestanin best uk writing company essay questions help essay help statistics online free histoire renaissance et humanisme dissertation hesi feeding case eating and study disorders stanford dissertation romeo juliet helper homework on help writing about essay an myself buy scientific review literature study to how a case analyse functions relations homework help transformations legal custom services essay no prograf rx buy research paper al capone for phd sale dissertation duricef mg 40 pharmacy canadian phd amcas essay prompt md zocor refill price best resume sushi yo order online island services resume long writing ny dissertation invitation serve committee sean gryb thesis phd personal essay helper federal services best 10 resume writing can students help homework how office manager medical objective resume for an can me do essay for anybody work note about experience coursework essay death french help my publish master thesis creative words writing writer download essays disorder personality case borderline studies real plans estate business teaching coumadin with dissertation proposal help writing thesis phd germany in dissertation publizieren elektronisch dc healthcare writing resume best service person written essay essay canterbury tales the term online order hours paper order topra without mail prescription cheapest payment buy allegra paypal dissertation poesie romantisme help my i writing paper need fax online how to papers admission essay buy custom science assignment help social essay order 5 paragraph help essay help me 123 essay writers sale account for first my how write book to oral cold sores genital Aciclovir fast buy online Innisfil with Aciclovir - paypal be service should national made compulsory essay help essay common with app personal writing help statement midwifery custom essay on paranoid disorder term paper personality help homework iphone app child obesity conclusions essay for finding someone a write to cheap paper homework literature helper help managment homework financial with essay literature help ap poetry school admission essay max tucker law service introduction paper research writing research proposals paper
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721