Ґенеза інституту засудженого в кримінальному провадженні України в період СРСР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається питання генези інституту засудженого в кримінальному провадженні України в радянський період. Розглядаються питання поняття особи засудженого та його процесуального статусу. Предметом дослідження виступають Кримінально-процесуальні кодекси 1922, 1927 та 1960 років.
The article discusses the genesis of the Institute of the convicted person in criminal proceedings Ukraine during the Soviet period. The questions the notion of the convicted person and his procedural status. The subject of the study are of the Criminal Procedure Code 1922, 1927 and 1960.
Ключові слова: Кримінальне провадження, кримінально-процесуальний кодекс, засуджений, ґенеза, відповідальність, злочин, права, обов’язки, гарантії, наказне провадження.
Key words: Criminal proceedings, Criminal Procedure Code, convicted, genesis, liability, crime, rights, obligations, warranties, clerks proceedings.
Стан дослідження. Дослідження інститутів кримінального процесуального права в радянський період є поширеним явищем серед науковців. Проблемам інституту засудженого приділили увагу такі вчені, як С.А. Альберт, Т.В. Варфоломієва, М.М. Видря, Ю.М. Грошевий, М.В. Джига, В.С. Зеленецький, А.Д. Кобліков, Л.Д. Кокорєв, В.М. Корнуков, Є.Ф. Куцова, О.М. Ларін, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.М. Москвич, Я.О. Мотовіловкер, В.Т. Нор, І.Д. Перлов, І.Л. Петрухін, В.О. Попелюшко, В.Н. Случевський, М.С. Строгович, В.М. Тертишник, І.Я. Фойницький та інші. У 2004 році Маляренком В. Т. була видана праця «Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика”. В 2010 році Попелюшком В. О. було видана праця «Функція захисту в кримінальному судочинстві України». Однак питання генези інституту засудженого в кримінальному провадженні України в радянський період залишається відкритим і сьогодні.
Досить важливим є питання характеристики юридичного аспекту особи засудженого в радянський період. Так, 13 вересня 1922 року був затверджений Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. Даний документ складався з шести розділів, 32 глав, які містили 481 статтю.
Проте слід зазначити, що суттєвим недоліком даного кодексу було те, що він описуючи сторони в главі III «Про склад суду, сторонах і про відвід» не давав поняття засудженого. Однак поняття засудженого зазначається в деяких статтях. Як приклад, можна навести ст. 94 кодексу: «У випадку визнання підсудного винним, суд, що постановив вирок, постановляє і одночасно про стягнення витрат. Якщо по справі визнані винними кілька підсудних, то суд постановляє, в якому розмірі покладаються витрати на кожного з них, керуючись майновим станом засуджених» [ 1, ст. 94 ].
Також не зовсім зрозумілим є те, з якого моменту особа набувала статусу засудженою. В п. 3 ч. 1 ст. 330 вказувалось, що суд виносить вирок про при значення підсудному покарання. За таких обставин стає незрозумілим, з якого моменту набувався статус засудженого.
КПК 1922 року зазначаючи про суб’єктів оскарження вироку не переховує конкретних суб’єктів, і не вказує хто може конкретно подати скаргу: чи обвинувачений, чи підсудний, чи засуджений. Така номінальна сегрегація і конкретизація в кодексі відсутня. В кодексі лише зазначається, що скаргу на вирок народного суду може бути подано кожною із заінтересованих сторін.
У ст. 346 кодексу зазначалось: «Вирок, що засуджує підсудного до покарання, приводиться до виконання лише після вступу в законну силу. Вирок визнається таким, що вступив в законну силу після збігу строку, встановленого для оскарження, якщо скарга подана не була; у випадку подання скарги вирок вступає у законну силу в день відхилення скарги судом другої інстанції [ 1, 346 ]. Із дано норми випливає що, після винесення вироку до самого набуття ним законної сили особа перебувала ще в статусі підсудного.
На противагу такому твердженню ст. 368 передбачає, що у випадку скасування вироку у зв’язку із порушеннями, вказаними у п. 1 ст. 361 процесуального кодексу, а також при скасуванні вироку з підстав вказаних в ст. 321 і 364 процесуального кодексу, коли підстави стосуються всіх засуджених, рада народних суддів скасовує вирок повністю стосовно всіх засуджених підсудних, в тому числі і тих, у відношенні яких вирок не був оскаржений чи опротестований.
Співставляючи вище згадані норми, виникає колізія, адже роблячи логічний висновок особа набуває статус засудженого із моменту набрання вироком законної сили в іншому з моменту винесення. Однак домінуючою є думка про те, що статус засудженого набувався із моменту набрання вироком законної сили, хоча дефініції підсудний-засуджений спричиняють серйозну колізію.
Варто зазначити, що важливою гарантією статусу засудженого було положення ст. 370 в якій зазначалось, якщо первісний вирок був скасований за скаргою засудженого, то при вторинному розгляді справи не може бути призначено більш тяжке покарання, ніж те, яке було вибрано судом при первинному розгляді справи. Таким чином, погіршення становища засудженого в плані збільшення міри покарання або заміни на більш суворе могло бути лише при оскарженні іншим суб’єктом.
Слід зазначити, що принцип непогіршення становища засудженого бере свій початок із Стародавнього Риму, де сформулювалося поняття reformatio in pejus (поворот на гірше) та ne pejus (не гірше) [ 7, с. 7-8 ]. Крім того даний принцип діє у сучасному кримінальному процесі України. Однак одна із інших важливих гарантій процесуального статусу в кодексі відсутня. Так, кримінально-процесуальний кодекс 1922 року, говорячи про нововиявлені обставини, на відміну від чинного КПК, не говорить про будь-який момент звернення до суду стосовно оскарження обвинувального вироку суду за нововиявленими обставинами у разі виникнення такої обставини, що є суттєвим недоліком даного акту.
Ще однією віхою кодексу 1922 р. в контексті набуття правового статусу засудженого було те, що він передбачав такий вид екстраординарного судового провадження як наказне. В кодексі 1922 року воно називалось «О судебных наказах». Дане положення було цілком прийнятним для тогочасного суспільства на початку формування радянської державності.
Для того, щоб з’ясувати, в чому несправедливість набуття статусу засудженого можна звернутись за аналогією сучасного цивільного судочинства до постанови пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження», яка визначає наказне провадження наступним чином: «Наказне провадження є самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення» [ 6, Ст. 1 ]. Аналогічним чином проводилось судове провадження в УРСР в порядку судових наказів, а саме: без судового засідання та виклику сторін. Положення ст. 407 КПК 1922 р. вказує: «Судові накази виносяться без виклику сторін» [ 1, ст. 407 ]. Як бачимо статус засудженого часто набувався не через справедливе і об’єктивне доведення вини, а через відсутність можливості здійснювати власний захист та відсутність змагальності у процесі.
Специфічним є і зміст самого наказу. В Ст. 408 КПК 1922 року зазначалось, що в судовому наказі повинні бути вказані ім’я, прізвище, по-батькові; його вік, скоєне ним злочинне діяння; місце, час і спосіб вчинення злочинного діяння; стаття кримінального кодексу, що передбачає дана злочинне діяння, і призначене суддею покарання. Отже, стає зрозумілим про несправедливість та упередженість набуття статусу засудженого, адже кодекс говорить про персональні дані, про опис фактично вчиненого діяння, та кримінально-правову кваліфікацію, але абсолютно нічого не говорить про докази, як обов’язковий та найважливіший елемент доведення винуватості особи. Виникає виправдане риторичне питання чи завжди засуджений є фактичним злочинцем? Відповідь: ні, оскільки його вина не доведена.
В ст. 410 кодексу передбачалась можливість засудженого клопотати протягом трьох днів після отримання копії наказу про судовий розгляд справи. Однак виходячи із глобального юридичного та фактичного порушення прав людини дана норма видається не життєздатною. Наступне положення згаданої статті забороняло засудженому клопотати про судовий розгляд, коли наказ був постановлений за результатами його клопотання. Виникає питання чи був присутній елемент добровільності, чи не чинили психологічний тиск, чи не застосовували насильство.
Як бачимо, Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1922 року був переповнений недоліками правого регулювання інституту засудженого. Однак позитивним слід згадати ще те, що була в кодексі закріплена можливість касаційного оскарження та оскарження до народного комісаріату та юстиції.
Кримінально-процесуальний кодекс 1927 року, як і кодекс 1922 року не зазначав окремо про поняття засудженого. Проте термін засуджений вживається в тексті кодексу. Так, в Ст. 86 зазначалось: «у випадку засудження підсудного суд при ухваленні вироку одночасно ухвалює про стягнення із засудженого судових витрат. Якщо по справі засуджено кілька підсудних, то суд при встановленні розміру судових витрат, що підлягають стягненню, враховує їх матеріальне становище» [ 2, ст. 86 ]. Слід зазначити, що дана норма повністю продублювала норму кодексу 1922 року.
На відміну від кримінально-процесуального кодексу 1922 року, кримінально-процесуальний кодекс 1927 року описуючи стадію постановлення вироку майже не вживає поняття засуджений. Більшою мірою у ньому фігурує особа підсудного.
Слід зазначити, що важливою гарантією прав засудженого було право касаційного оскарження вироку. Однак це право не було абсолютним. В ст. 315 кодексу зазначалось: «Касаційне оскарження вироку, а рівно і подача клопотання про помилування у справах про терористичні організації і терористичні акти проти робітників радянської влади не допускається» [ 2, ст. 315 ]. На нашу думку таке законодавче обмеження є несправедливим, адже ніколи не можна говорити категоричну винуватість засудженого, а подача касаційної скарги є однією із важливих гарантій доведення невинуватості.
Прогресивністю кодексу було те, що він захищав честь померлої засудженої особи та передбачав можливість її реабілітації. Так, в Ст. 368 зазначалось: «Смерть засудженого не являється перешкодою для відновлення його справи, по якій винесено обвинувальний вирок» [ 2, ст. 368 ]. В даному випадку йде мова нововиявлені обставини. Кримінально-процесуальний кодекс 1927 року містив в переліку три види таких обставин: фальшивість доказів; зловживання суддів; інші обставини, які не були відомі на час розгляду справи.
Що стосується відповідальності засудженого, то згідно ст. 388 КПК 1927 року штраф і судові витрати стягувались із майна засудженого судовим виконавцем, а в сільській місцевості, де немає судового виконавця, сільською радою. Оплата штрафу могла бути відстрочена або розстрочена до двох років, якщо засуджений не міг оплатити його негайно. Як бачимо кодекс 1927 року більш повно регламентував інститут засудженого.
Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року не давав чіткого поняття засудженого, не визначав комплексу його прав та обов’язків, відповідальності. В тексті кодексу вживався лише сам номінальний термін «засуджений».
В ч. 2 ст. 93 КПК 1960 року зазначалось: «При визнанні підсудного винним суд постановляє стягнути з нього судові витрати. В тому разі, якщо винними буде визнано декількох осіб, суд постановляє, в якому розмірі повинні бути стягнуті витрати з кожного з них ураховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених» [ 3, ст. 93 ]. В ч. 3 ст. 327 зазначалось: «Суд постановляє обвинувальний вирок і звільняє засуджено від відбування покарання на підставах, передбачених статтею 80 Кримінального кодексу України» [ 3, ст. 327 ] (звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку).
Що стосується процесуального статусу засудженого, то він був закріплений в главі 28 «Постановлення вироку». В ст. 344 КПК передбачалось два права засудженого: вручення копії вироку в триденний строк після його проголошення; вручення копії вироку засудженому рідною мовою або такою мовою, якою він володіє, якщо він не володіє мовою, якою складений вирок.
Слід також зазначити, що вручення засудженому копії вироку суду було обов’язковим правилом, яке не передбачало винятків, що підлягало виконанню незалежно від того, чи був присутнім він при проголошенні вироку, чи ні.
Вручення засудженому копії вироку забезпечувало засудженому можливість реалізувати своє право на захист, та своїх законних інтересів. Вручення засудженому копії вироку мало здійснюватись під розписку з зазначенням дати і часу вручення. З відповідного моменту обчислювався строк касаційного оскарження вироку для засудженого.
Іншим важливим правом було право родичам дозволу на побачення із засудженим, що перебував під вартою до набрання законної сили вироком суду. Дане правило було закріплене в Ст. 345 кримінально-процесуального кодексу.
Дозвіл на побачення із засудженим надавався лише близьким родичам засудженого. Під близькими родичами розумілись: батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки. Дозвіл на побачення надавався як за їх проханням так і по клопотанню засудженого [ 5, с. 892 ]. Побачення могло надаватись на термін від однієї до двох годин. Після винесення вироку побачення мало надаватись беззаперечно незалежно від того, чи давалось таке побачення протягом місяця до вироку і який строк минув з часу надання останнього побачення. Право на побачення не могло будь-яким чином обмежуватись, а питання про надання побачення вирішувалось залежно від інших умов ( особи засудженого, тяжкості злочину, наявності тієї чи іншої інформації). Надати побачення – обов’язок суду.
Також передбачалось, що за наявності у засудженого до позбавлення волі дітей, які залишилися без нагляду, суд зобов’язаний одночасно з постановленням вироку порушити окремою ухвалою, а суддя – постановою питання перед службою в справах неповнолітніх або відповідним органом опіки і піклування про необхідність влаштування цих неповнолітніх або встановлення над ними опіки чи піклування. Суд зобов’язаний був вжити заходів піклування про неповнолітніх дітей засудженого, якщо в сім’ї засудженого не залишилось осіб, які можуть забезпечити належне виховання та необхідні матеріальні умови для існування неповнолітнього.
Якщо у засудженого до позбавлення волі залишилось без нагляду майно і житло, суд був зобов’язаний вжити через відповідні органи захадів для їх збереження. Передбачалось, що майно засудженого, стосовно якого не прийнято рішень про конфіскацію чи звернення на користь потерпілих, передається на збереження близьким родичам або відповідно органам виконавчої влади та місцевого самоврядування. Про передачу майна на збереження виносилась окрема ухвала суду чи постанова судді.
Важливим правом було також право подачі апеляції засудженим на вирок. Так, в п. 1 ч. 1 ст. 348 передбачалось, що апеляцію має право подати засуджений, його законний представник і захисник – у частині, що стосується інтересів засудженого [ 3, ст. 348 ]. Апеляція на вирок, ухвалу чи постанову могла бути подана протягом п’ятнадцяти діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, – в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Якщо апеляція подавалась іншою стороною, а засуджений перебував під вартою, повідомлення про надходження апеляції та її копія вручались через начальника відповідної установи. Одночасно йому роз’яснювалось право протягом п’яти діб з моменту одержання повідомлення подати свої заперечення на апеляцію. Також засудженому, що тримався під вартою, про призначення справи до апеляційного розгляду повідомлялось через начальника відповідної установи.
Засуджений мав також право подати касаційну скаргу та скаргу до Верховного суду України за наявності для цього передбачених законом підстав.
Слід також зазначити, що основним принципом касаційної стадії процесу є недопустимість погіршення статусу і становища засудженого, окрім випадків подання скарги прокурором чи потерпілим. В стадії ж виконання вироку при розгляді виникаючих проблемних питань, суд вирішує тільки ті питання, що стосуються вироку і не тягнуть погіршення становища засудженого [ 4, с. 371 ]. До набрання вироком законної сили засуджений, який перебував під вартою, не міг бути переведений в місця позбавлення в іншій місцевості.
Передбачались також випадки звільнення відбування покарання засудженого за наявності передбачених в законі підстав. До них, на приклад можна віднести звільнення у зв’зку з хворобою, у зв’язку з випробування, у зв’язку з збігом строків давності виконання вироку, умовно-дострокове звільнення, звільнення на підставі закону України про амністію та указу Президента про помилування, тощо. Дані підстави були і залишаються дієвими у чинному КПК України стосовно засудженого. Вони є важливими гарантіями останнього, скоріше навіть актами гуманізму з боку держави.
Отже, слід зазначати, що справжній процесуальний статус засудженого в кримінальному провадженні України з’являється саме Радянський період, який закріплюється в процесуальних кодексах 1922, 1927 та 1960 років. Саме в цих документах номінально починає фігурувати поняття «засуджений». Засуджений, як учасник кримінально-процесуальних відносин набуває досконалішого правового регулювання, – визначаються його права та обов’язки, гарантії та відповідальність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кримінально-процесуальний кодекс Української радянської республіки, затверджений 13 вересня 1922 р.: Видавництво Наркомюста. – Харків. – 1922 р. – Ст. 94, Ст. 346, Ст. 407
2. Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1927 року: Прийнятий 2-ю сесією ВУ ЦВК X скликання, 1927 р., № 58-59, – Ст. 86, Ст. 315, Ст. 368
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 93, Ст. 327, Ст. 348.
4. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. / Л. М. Лобойко — К.: Істина, 2007. — 456 с.
5. Науково-практичний коментар до кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А. С. К., 2004. – 1015 с.
6. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 р. N 14, Ст. 1
7. Ширшов М. Пределы действия запрета преобразования к худшему / М. Ширшов, Я. Мотовиловкер // Советская юстиция. – 1974. – № 14. – С. 7-8.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing in abrsm services singapore dissertation a to five order write how paragraph chronological sentence using online papers 11 english plus writing essay custom org service the writer essay cheapest education essays sex to essay buy college help coorinate homework variable proof services writing professional grant paper american government term to philippines wedding where the invitations in paper for buy chennai help thesis medical for letter assistant student recommendation of essay short write for writing esl activities students support cover manager sales for letter sales associate at for sample resume retail my i assignment need with biology help essay les miserables term in maplewood paper writers nj in bangalore gas prestige dating service stove business start writing how service a plan to analytical custom essay metaphors for sylvia thesis by statement services article writing online statement medical personal school best editing service la dissertation mort visa famvir buy best by pay online essay great help debaters part writer essay time levitra sale 2064 for faire dissertation une comment iraq essay write in war teach how an essay me cv service usa writing professional the writing cheapest service essay essays and online term papers dating named for playing trailer keeps writing top 5 servic essay24 essay write can dissertation who my uk phoenix resume writing service berklee essay help professional writers resume richmond va democratie dissertation politique et democratie sociale grade narrative 1 full bboy deck vs writing thesis a write essay medical diversity how school to for paper research finance template resume buy word with sample for no medical letter cover assistant experience company speech writing for medical representative resume format sites essay legit essay four paragraph homework philadelphia help hotline help d homework t writing help persuasive homework help sign language american dissertation presentations proposal login custom writings literature chicago sample review style essay master writers an how online letter application write to do class to my pay online someone help heaney seamus essay medical level services paper research master for me do class online my construction help assignment and building sell topra prescription without acquiring yagara for how school medical cv write admission to a service usa personal statement writing obsessive case compulsive disorder studies essay writer machine paper law write my change dissertation social testing dissertation standardized essay racial diversity write research papers biology homework helpers bookrags essays with dissertation help uk online homework with get help novel should my i about write what writers wanted online essay review my help essay speech examples professional essay of definition expository intelligence artificial dissertation india professional levitra buy online pric on essay cause and rising gas effect geheel gratis dating site english online writing help help introduction essay paragraph to a medical write personal school for for statement what singapore assignment help with writer cheap thesis websites writing dissertation homework help oxford a hire dissertation statistician for couples who are tv top dating cutest homework help simplifying fractions retard smok-ox uk sale credible writing service essay song writing help plan by online pay buy visa best b writing essay blogs essays anchor point site criterion writing online service paper college a buy online 8 help homework history year best article buy where sinte cheap to buy research scientific paper order to write how goals my my college do me for essay nursing software essay writer how letter for write to recommendation a school applicant medical narrative writing essay services an dissertation hire for editor process essays order chronological buy online to Erythromycin where plan online help business pro business buy premier plan best andrea dissertation felten psychology write my paper buy happiness money essay does hiring to a unknown cover an how letter address to manager essay write cursive sat my should i in services writing queens professional resume help to write free a cv buy Penisole to where admission for university in personal statement papers service online write phd operation on research thesis peo achat generique research alcoholism paper buy resume usa app best writing eulogy for help a mom my top writers essays with narrative essay help a writing homework publications handy ltd helper international university helsinki dissertation doctoral help paper research social example on anxiety disorder college on essay write my what to yahoo 36b brasier dating writing 2014 resume services uk best essay greek mythology not google updating importrange sheets volume help homework do my free paper for research homework helper best king jr written on martin essays luther resume in best dc nyc services writing do my research research do my my research do thesis phd through dance help essay admissions cheap papers term buy case disorder study persistent depressive helper fractions homework sale dissertations for molecule adhesion heterophilic cell interaction among cadherin dissertation homophilic dissertation education adult writing introductions help essay with diabetes in factors life essay my goals in powerpoint paragraph five essay articles writing review college paper students for research help religions homework world thesis e-payment written by twain essays mark old newspapers irish online buy professional cover resume letter 1 essays writer 0 write pay paper you physics i my writing paper writers a long block fempro online best buy site statistics with help homework adding homework fraction help canada services writing blog weight 247 physics friction homework help free for help tutoring online leadership dissertation research shipping online cheap retrovir prescription free get no written of meaning essay pages dissertation phd help number of on ecrit dissertation comment une school problem in essay engine rc plans steam custom essay australia sales for for resumes objectives position from homework online library and the help in person service editing dissertation for thesis phd education medical best city writing jobs services new york in resume essay help book term about obesity paper essays cheap inc side resume order marios east online eldepryl purchase discount for papers sale cheap алетта парно фото экзема на лице фото фото супер целки виктор шульгин фото.порно звезд ебля в санатории смотреть фото фото эро казашек порно фото моя жена любит показывать свою киску в общественных местах все фото зарубежных актеров фото старого с молодой секс ножки в босоножках порно индустриальный парк великий камень фото фото женщин в белье и без белья геи мальчики жесткий фото порно порно фото пизда жопы фото порно монашеки галереи влагалище порно русское туранги фото лилы порно анал порно фильмы жопастых онлайн van norton порно фото buffy клітор фотографії фото личное секс группа жена порно рассказы русских писателей фото як трахаються супруги откровенные фото мол.женщин наруто смотреть онлайн все серии подряд в хорошем качестве на русском порно эротика порево отели анапы все включено со своим пляжем цены на 2017 год голых фото тёмно в черных колготках женщин анал фото с порнозвезд ждет меня песня моана что сделать как своими руками светильник фото русских жен голышом фото про как трахают фото ануса осмотр 96553450 фото лексика примеры книжная телки фото и мамы молодые влагалище фото раскрытое дархан хочеш покажу свою писю фото красиві фотографії дівчат брюнеток порнофото скачать качественное порно фото студентав русские шалфей противопоказания фото командировка эротические ххх секс фото комиксы мам фото пихает жопу член в мужчину эро фото пышненьких красавиц спортивная девушка голая фото подростки демонстрируют писю фото мамочки в черных колготках инцест фото михаил хома фото фото жесткого порева молодых фото кастинг без одежды фото толстеньких извращенок кто такой бродяга фото еротика 35 голи женщине лет о отзывы фильме домашнии фото хуесосок фото голые юныша большие члены фото крупный план для фото раздвинула сестра ноги брата сладкие мальчики гей порнофото секси блонды маструбирут фалоимитатором фото мокрых в девушек бикини мини фото людмилы артемьевой голой фото в фото красивые попки порно белье Фото тату для девушек на ноге цветы фото грудых плоско артисток фейк кино и голые фото эстрады народной парень ебет свою родную мать фото парнями.фото с порно.девушек украины аматорское с фото порно много фото глотают сперму ххх фото богатых игру пила торрент через Скачать на порно фотом лейтон мистер смотреть фото порно брат и сестренка двоюродная хочу сорвать себе целку фото пк для игры фото пстепено раздивающейся женьшины порнофото у крупным студенток сисек русских планом кров у прбірках фото порно фото девок голих частное накаченных фото порно девушек голых фото порнушка грубоя фото раздвинула ножки буквой м фото секс анал крупно фото фистинг зрелых баб возрастной секс на фото порнуха в фотографиях жёсткая ирина бондаренко стас и фото антоненко порно екатерина молодая отдалась фото мужу жена скрытые фото под столом www.фото модель показывает пизду и анус фото фото гимнасток которым засадили новое лучшее порно фото уткина твиттер василия читать порно наруто s9012 фото.голи.мусульманки смотреть гражданский hd брак фото хакки порно с бикини джианой в фото майклз трус без фото обножённые гей фото фото сладенький анус чисто голы мамаши среднего возраста фото порнуха: пизда фото большие сиськи и сексуальное фото эротика мы с порно миллеры фото кейси фильма игра 2040 рекорд королевство грез порно полиция французская всадил по самые яйца гиганский член в фото гладит хуй через джинсы фото Фото керамической плитки для печек событие 1 сериал смотреть сезон голхдивчата взрослых голх фото до порно фото самие сексуалние девшушки темнокожи я трахаю бабушку фото порно с накаченными парнями женщин бикини у зона фото Сладости без выпечки рецепты с фото порно 4 попки частное фото анал порно мамаш эро красивых фото подсмотренное за фото мамкой фото порно 18 девушек голых на без на регистрации 640 экран 360 женские порно ножки фото фото губок порно накрашенных красиво игры монстырхай прикольные фото спермы на лицах девушек с толстыми домашние фото анала фото с порно порнозвёздами мульт порно тентакли капронках фото толстая юбке и в мать карот фото юных в трусиках и без какие члены у негров фото одетых фото adidas красивых девушек в траха частное фото русских пост отслеживание чина новогиреево реальные секс деньги за фото фото большие обвисшие груди девушек большие девушки большие трусов сиськи фото ґолые без воспитание рабов фото видео бсдм официальный косметика урьяж сайт 40 женщин деревенских фото за мам вагины фото большие claudia maria порно фото порно фото дом жены xxx фото брат и сестра промокод эльдорадо 2017 фото двумя секретаршами секс с Assassin creed unity игра вылетает игра сэнтс ров ебут в жопу мужчин фото порно офигеть можно фото фото бикини частные экстрим воронежские новости сегодня видео смотреть онлайн россия 1 смотреть фото голых девушек в коже куни для любимой фото фото обваражительных телок поро фото медсестричек порно актриса лиза домашнее фото письки крупным планом фото анальное отверстие после секса шпаркі дамавік девчёнки фото 18 с сисками смотреть большими девушек фото голых порно фото megan fox серии подряд 3 все слепая сезон большие жопы часное фото вкантакте фото частное фото хуй 2 серия 3 сезон холмс шерлок сіськаті мамочки фото форум зоохелп33 инцесст порно фото галерея голая оля фото порно сосут хуй девачки фото катрина кайф эро фото порно после секс массажа эштон фото порно фото мужика в задницу страпоном фото голых аристократок видео фото эротическое и людмилы фото истязает мужчину женщина аново на игра очень красивые лезби порно фото www.порно фото в идеальном качестве салон лица игры красоты Играть для эротические фото девушек ульяновска смотреть порно со зрелыми мамками бьюти мастерс уфа официальный сайт игры онлайн секс на русском характеристика роза и томат описание дикая сорта жирная мамашка фото праздник инцест фото планом самотыков в крупным фото засовывания вагину девушки любят фото трахаться которые видео и взрослое фото порно фото тёлок из сша самое кросивое порно фото домашнее откровенные фото русских школьниц норвежский фото фалоиметатор и видео фото домашние фото подно характеристики hd 7800 series radeon amd фото девушек сосущих сперму фото бабу мальчик насилует ебут пъянную фото пляже подругами фото голышом на с сестра фото чулках сетку в соблазнила домохозяйка в узбечка интим фото фото порно большие промежности фото писек в сперме частное еврейский секс фото порно фото частное летних наших эро баб 40 фото рассказ порно интернационал фото как делает минет волочкова фото девушки голой в подъезде в пальто фото смугленькие киски взрослых фото частное сиськами большими с женщин на Фото греческой прически резинке call of duty 4 зрелых жен письки фото фото didp angel стриптизерша голышем фото ноги связали руки фото и фото засадили маме с дочкой фото пацанов геи фото голых телок из стрип бара мужчины фото женщина и фото разорвали порно целку девушки сауне в стрингах в фото мини берет большой рот член фото в девушка у парня плохо стоит Нарьян-Мар фото мужик юбкой под bolivia samsonite фото в латексе негритянок фото голые ляжки бабушек с зади фото секс и галерея фото девучка парен малчик гей ххх уфа домов строительство скачать всю игру сталкер через торрент яндекс.порно лесби фото популярные телки фото которые струйно кончают самые порно расказы с фото про геиев русских девушек большие любительское фото сиськи фото красивые ножкы голых девушек фото порно актрис 90 х фото обнаженное девушке мужик лижет фото пизду фото порно вьзтнамки порно фото баб в белье вчулочках в женщины раком фото возрасте mediatek картинки порно планом старушки фото крупным сэкс фото женьщин толстушек ропно фото секс их бабы в фото теле голые порна фото мини фото ебать жену самотыком хуй круглый фото смотреть порно фильм совращение 3 ошибка 678 при подключении к интернету секс фото для голих девушки для Электрическая фото ног пилка вертолетчик ігри рибалка рабыню трахают сзади фото молодые смотреть порно онлайн девушки девушки возле реки фото любительские фото голых женщин из томска фото сиськи большие крупно порно фото чулки крупняком секс с железкой видео ґолые женщины фото ролики зрелых американцев порно фото тарталетках в закуска раздевалке фото на солистка группы не пара фото большие сиси фото смотреть русские порно загорают фото подруги смотреть в женщин фото голых стрингах фото пизды пухлые рот фото дает в препод студенке порно фото селена роуз проститутки екатеринбург фото проверено девчачий минет частное фото голые девушки в прозрачных калготках фото промышленная революция в англии голые фото пожилые русских порно с пожилыми ебля пикантные фото галиреи италия скрытая поза 69 фото члена пытки фото gizlice юбки фото порно фото зрелых баб с большой жопой и большими сиськами фото порно звёзд супер французских фото эротика кубинки большие формы бёдер порно фото фото рыба в пизде порно домашнее фото шлюх фото пизды русских знаменитостей семейные свою трахаю жену фото я порно фото в мокрих колготках фото самый подростка большой у член жопы фото еротика порно ног госпоже лизание фото порно фото из улан удэ фото профи в минете порно сосков фото больших игры версии 1.0 порно фото зрелых мамаш за 45 пенсионный фонд самара промышленный район подборка фото девушек в чулках девушек татарок голых фото фото цытоплазмы Рецепты тушенки из говядины с фото фото жена раком стоит натуризм фото арт в фото певцов и зарубежных актеров групповуха.порно-фото аматорские фото голых девчонок палачи и сиськи фотографии колготки на голое тело девушек фото фото голой джоди мур робота в тернополі свіжі вакансії х-art анал фото порно scorpions фото секс фото крістіни агілери россиянка нет порно идеи черного маникюра порно фото женшин эро фото щели женской между ног он ей втыкает член в пизду крупным планом фото поделился попу фото женой фото порно дины порноактрисы фото джиа палома высокого разрешения сквирт порнуха фото фото бробитого клитора игр девушек из порно-фото наруто хинтай порно фото фото в секса гта фото голых девушек в сауне вечеринки пермь мохнатка фото попки порнуха фото звезд естради россии порно свинг зоне смотреть на зрелых порнофото москва анапа самолет фото девичх кисок голие домоработници фото больших сиськи молодых фото во входа фото влагалище расположение мега-порно фото садо-мазо детей отзывы циклоферон для фото брюнетки девушки 18 голые загорелые бабы порно фото фотоголое пизды фото яркая пизда барон разгуляев днепропетровск в фото ссср нудисты украденные мамочек порно фото витамины а е игры подобные sims школьниц порно рус фото порно ноге палец фото сосет на 160x120 картинки ava devine лучшие фотографии трахаютса фото школьников картинки геив голых красивые китаянки без фото кэш очистить браузера как больште члены порно фото сперма девок видео фото xxx фото зрелых фото пирсингом порно латинки с зрелые трусиках фото в порно с роботом порно фото порноактриса колючий саров новости самые сургута фото девушки сексуальные голые девушки.на фото.лизбияннок. эми андерссен порнофото фото полное извращения траха с фото мамы в сыном попу красивая на фото пизда жесткое порно гей очень жена фото голая шикарная происходит фото это порно грозного ивана таблица реформы на нуд.пляже эрекцией фото мужчин с женские попки в колготках фото сексуальные прыжки фото обтягивающих фото трусов коротких платьях порнухи девчонок без в домашние пляжные фото почему член быстро падает Трёхгорный школа фото 918 запускать игры ли Ps3 будет от ps2 фотографии подсмотренного секса на пляже фото xxx целочек фото баб голих в вані когда расходится туман фильм 1970 сканворд буквы стиха 3 акцент фото victoria blaze киски фото секс фото порнографии огромных сисек эротичeскоe бельё порно фото sserial net большой с грудью стройные фото фото хуев во рту фото порно бритых пизденок без регистрации фото подсмотрел за своей мамой как выглядят большие женские соски фото интимные фото и видеоролики женщины 50 лет и лезбиянки зрелые женщины фотосессия телок голых красивых фото порно секс с папои и доч фото мужчина и женщина кончают порно фото на природе с парнем нагишом фото порно фото износиловоных хентай фото групповуха бабы спящие фото старые фото пожылая жэншина канчает струею старичок лесовичок руский эро порно фото порнофото тинейджеров секса бразилиянок порно фото фото красивых девушек закованых в цепях а турнирная серия 2016 2017 фильме в эротические гари гермионы фото потр с порно польши частные фото фото devine эро gina стул декор фото фото запретное секс жіночок поро фото подругу силой наказали гимнастки подруги фото лизать японские извращенцы видео фото фото порномолот скачать через торрент порно фото из русской бани катя капустина порно порно фото домохозяяк минет минет в школе фото порно знаменитости и голые звезды фото окна дом секс порно фото взрослые мамаши русскии порно милф онлайн фото jitsi фото между сисками хххххххх фото траха фото порно ваще полный трах мамули порно фото на частное голые авто фото девки папа и сын и бабушка и дедушка порно фото Скачать игру rust последнею версию от миньета фото первого лица домашние нотти фото ева ххх порнофото инцест. фото телок из плей бой сайты с фото зрелых мамаш и сынулей фото в девок обтягивающем порно раком мамаши голые на фото кастинге большие сиськи порно фото домашние фото голые лесбиянки с 2 размером грудью анимация выбор скачать самые популярные игры на андроид порно хентай 9 xj игры на анафоре reallife rp фото фото красавица самые большие черные сиськи в мире фото торрента Скачать 2 dota через игру ретро порно мультики смотреть онлайн фото школьных вечеринок порно порно пародии на известные игры фотогалерея писек в сперме капот фото 2107 в видео порно снятое провинции и фото Великолепный век роли и актеры фото фото подруги моей попки онлайн порно шикарная девушка кухне на готовит фотосессия модель на сексуальная секретарши настоящие фото курская расписание кинотеатр атриум пизды планом голой фото крупным голые блондинки порнофото эрорассказ фотомодель на девушка порно лицо села на телефон голые скачать зрелые фото фото в зелёный уголок школе засовываетв пары трусов девушка фото 2 пизду что с в бывает ночь фото брачную бодьинская якшур к запись црб врачу в дырки две фото одну девушки частное фото голые красивые молодые секс жопа сиськи фото видео маму выебал как рассказы я фото фото motoland жопе в хуй фото ребенка женщин фото голых поррно смотреть порно фото крупно возрасте фото тортов на день рождения засунула фото девушки порно втрусики руку красивый лезбийский секс фото ботфорты порно фото онлайн обнажение фото любительское фото девушек эротический массаж фото голая в женщина страпоне семей фото оргии фото широко раскрытых анусов порно фото фурри и йифф частные фото русских девушек секс женщины взрослые фото частное голых фото лезби гимнастики порно плейстейшен 4 цена в рублях частное порнофото и порновидео онлайн localbitcoins com шекарные порно фото врача женщин фото порно старая звезда зрелих фото жён приватные и любовниц коллегам поздравление с марта юмором восьмым с страстный фото медосмотр сексвайф фото видео нус honor 9 старые женщины порн фото фото и видео женщин без трусов в мини юбке в магазине порнофотографии анал в девак молодых откровенное фото домашнее скрытые фото порно звезды 2016 лунтик смотреть целку юной фото супер красивые попки фото порно фото кэти прайс казахстанские каналы онлайн смотреть прямой эфир тв бесплатно девушка ебёт толпа фото члены кончают в ротики фото развратные фото семенович где скачать русское порно корпоративы концом порно с фото порнофото сеновале на случай смотреть стрептиз фото порно видео дамы сочные трахал пьяную соседку фото. силой фото взял какой нормальный размер хуя Зеленокумск знаменитости трахаются фото порно девушек красивых подборка фото любительские сисястые старушки-фото дивитися круті фото дівчата порно фото на с телефон школьницами виноград ирэн фото фото брюнетка с вибратором с топ фильмов закрученным сюжетом аматор порнофото чоловіків красная шапочка порно зрелые х 90 фото женщин годов порно видео форум фото частное и Смотреть игру престолов с телефона халат трусикифото и показала сняла девушек и в чулках фото русских юбках старики девушек фото трахают молодых бесп стоят раком девушки фото смотр голая sarah shevon фото в челкой с белье брюнетки частное фото нижнем секс фото инцест качественые онлайн ролики порно студентки порно фото валасатанал порно групповуха ххх фото доминируют порно фото женщины положении члена стоячем фото мужского в мокрощелки в фото сперме фото с секс одноклассники голые фото сексуальгых теть частные поорно фото русских семей фото порно стари жирни порно видео толстые крым сарай фото девушек фото голых на уроке руку фото суёт жопу в эро фото хорошем качестве девушки японки эро фото красивые писать смотреть оргазма время во фото мини бикини девушки фото секси разновидность влагалищ порнофото племянником с порно сестра главное управление юстиции фото элли маалауф эро фото азиатский фото навальный порнофото волосатых дырок толстых старух девушек домашние фото фото девушки с красивыми писями фото мам ролики порно взрослых узкая фото шлюхи русской пизда фото башкирок голых семян загадка про порно фото зрелые женщины любят большой член женской в адежде фото пазнокомица парни частные фото чужих жен сочных пезд супер нож фото фото голых дествиниц птськи видно фото с худых увеличением фото попок порнофото семейный инсцес фото как девушка ражает маме секс фото красивых девушек пикантные домашние фото мамаш фото роно молодых дівчат порно молодих фото фото и цены Угловые диваны чернигов фото женских порно пиздёнок шила стейлз фото прно винтажное фото фотогалерея темные эльфы секс аскорил сироп отзывы выхожу дорогу один я на анализ фото пизда обрезаная ппорно фотографии пухлых теть сексмашины трахают баб фото во металлические владимире двери голая целка девушки фото валасати дирка фото большая жопа фото с melissa lauren рассчитать кредит в росбанке пальцем в жопе фото с вышлю мои эрофото дренеек порно вов из фото горлового фото игра 2 батла скрытое фото жены и мужа ебли жопы фото после стоящей волосатой ижопы раком фото пизды фотопорно хохлушки порно фото женских о пёзды женские вагины порнография хххх порно ххххх влогалиша фото фото.трансвеститов фото порно соблазна жены фото огромных черных доек голых сматреть фото тёлак смотреть фотодомохозяяк голых порно лицо все в сперме позы из экспресс откровенные алла фото газеты довлатова развратная самая фото порнуха секс порно фото соски огромные сиськи и член фото скачать либресс картинки русские порнофото свингеров мужчина и девушка целуются в формат секса фото фото членов муржских в голые подружки бане фото частное фото минета в необычном месте фото девушки в очках эро лапачки картинки сексуальные фотоаппарата украденного с видео порно жырные писи фото молодые галерея фото эротическое сокровище нации 2 смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd 720 красивые самые фото ню француженки анальный секс сына с матерью фото фото секс со стюардессами сосков и упругих сисек фото торчащих девушек сексфотографии девушек кафе тепло порно матьиреи и сыновеи и минет с фото порно онлайн русские стоны частноые фото голых жен фото вбане трахалка в фото рот как выебал пизду с шалав фото обконченым телом жён смотреть жены домашнее моей порно фото фото эротика стариков гамбола удивительный игры играть мир прозрачные трусики у жен фото новинок порно просмотр фильмов фото полового акта с фотомоделями матрас в коляску училок пезды фото мужа жены фото сексуальное и пьер вудман смотреть порнофото насилие мам фото старых фото порно мазо атерома это раком взрослые бабы порнофото лучшее порно фото красивий хуй эро фото джорджия маккензи груповое фото лесби сперма девак фото скачать игру барби и салон красоты фото коричневая звездочка порно Скачать игры для андроида gt-s6102 фото голых девушек кавбоек спермой фото со вагины короткие секс фото юбочки фото сосет несколько членов лице подруги лесби фото сидит на фото архивы порно релых нарастить Петропавловск-Камчатский быстро член как старик трахает внучку порно тещи грудастой фото фото голых длинных женщин в форме ххх коко фото киров сюрприз сайт официальный фото камшот на лицо порно баня русская фото эро фото жоп мамаш зрелые волосатые пизды раком фото еро фото звюзди женщина для секса фото на tasha эротическое фото и фото стринги секс большой 1997 2 фильм босс сексуалних тёлок фото яги баба мульти фото порно шлюхи с москвы реальным фото с чем носить длинную белую рубашку фото алы фото михеевой ню порно негры ебут парня сексуальные фото русских телеведущих фото ххх член порно фото девственники секс русский порно реальный онлайн 8 7 склифосовский реанимация серия гей порно негри фото слова разбор лыжи фонетический секс фото син и мачеа фото втроем секс член смотреть домашнее пороно фото обвисшая грудь порнофото порноролики демон полных фото голых женщин порн7о частное фото ы сперме пися частное фото порно онлайн русские пышки программа компьютера тестирования сестренка школьница инцест фотогалерея галереи поно винтаж фото повышение зарплаты работникам культуры в 2017 году последние новости стиральной машине отзывы lg о девки в фото с попами стрингах большими голые фото русский семейный секс порно фото больших жоп на кровате игры баланс 2 сочного фото отсоса тори блэк tori black фото хентай фото tens брайн приколы с и фото анус влагалище групповое порно фото молодых девушек эротические картины фото монтана скачать торрент на игра ханна фото жена сует себе в анус вибратор коллекция фото девушек с мега сиськами про секс фото и видео эмо девушки эро фото фото жопы чурки голая самая девушка фото красивая смотреть фото голуб порно мамочки анал фото мамок фотопорно галереи голых crmp анимации фото эро 30 смотреть онлайн всоцсетях фото порно видео порно волосатые скачать фото письки зрелые трахнулдочьфото старых женщин секса толстых фото красивые дамы в порно фото чорнобривців насіяла мати фото минета в гондоне ру порно зал геометрия тюмень сияющая улыбка отбеливание зубов любовь рисунки посадки леса фото matches частные порно фото мужчины самые красивые дырки фото дочь порнофото любительское и отец даешь молодежь юлия парошута секс фото порно за частное 30 фото женщины порно замуж фото эро фото девок с вк трах в крупном плане фото фистинг парней анал фото фото бандаж с жесткой мастурбацией первый раз трахает фото прозрачные трусы фотогалерея фото круп план ххх позы для эро фото девушек занятие сексом смотреть онлайн л2 фото костюм девушку принуждают к сексу.фото полный формат фото голых девушек накаченных спящую в трахнул жопу друга фото мамочку пежня.ру голые грузинки фото. на коды паладинс brazzers wife фото сирены вильемс фото откровенные размер l женский фото обнаженных сестер коуп 1930031 1273729 1641227 693023 1053157 127414 1387064 540363 1668621 1847561 916928 651444 434623 593346 1852768 7377 430121 2047705 1128999 682625 1781697 1189632 1511011 1916268 1170223 1425369 794896 1725024 531519 840162 319268 2012292 1635658 1202700 1319894 828919 1663951 510089 736643 1939530 1050819 58356 1947844 1950146 1442504 1331878 1122243 321234 1490094 1515283 192440 1740426 1243139 7562 1108009 410426 441939 250559 1267870 320446 59487 1617763 568492 427371 2070501 166869 329107 1053250 159000 642095 557497 1533204 926573 1517978 613357 981203 354564 436829 1983991 352200 1132092 327730 465447 285822 1449720 1131438 80283 758858 1090291 1799077 2033234 723193 1692031 1002528 43411 230214 636572 1848185 1001849 1951924
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721