Ґенеза інституту засудженого в кримінальному провадженні України в період СРСР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається питання генези інституту засудженого в кримінальному провадженні України в радянський період. Розглядаються питання поняття особи засудженого та його процесуального статусу. Предметом дослідження виступають Кримінально-процесуальні кодекси 1922, 1927 та 1960 років.
The article discusses the genesis of the Institute of the convicted person in criminal proceedings Ukraine during the Soviet period. The questions the notion of the convicted person and his procedural status. The subject of the study are of the Criminal Procedure Code 1922, 1927 and 1960.
Ключові слова: Кримінальне провадження, кримінально-процесуальний кодекс, засуджений, ґенеза, відповідальність, злочин, права, обов’язки, гарантії, наказне провадження.
Key words: Criminal proceedings, Criminal Procedure Code, convicted, genesis, liability, crime, rights, obligations, warranties, clerks proceedings.
Стан дослідження. Дослідження інститутів кримінального процесуального права в радянський період є поширеним явищем серед науковців. Проблемам інституту засудженого приділили увагу такі вчені, як С.А. Альберт, Т.В. Варфоломієва, М.М. Видря, Ю.М. Грошевий, М.В. Джига, В.С. Зеленецький, А.Д. Кобліков, Л.Д. Кокорєв, В.М. Корнуков, Є.Ф. Куцова, О.М. Ларін, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.М. Москвич, Я.О. Мотовіловкер, В.Т. Нор, І.Д. Перлов, І.Л. Петрухін, В.О. Попелюшко, В.Н. Случевський, М.С. Строгович, В.М. Тертишник, І.Я. Фойницький та інші. У 2004 році Маляренком В. Т. була видана праця «Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика”. В 2010 році Попелюшком В. О. було видана праця «Функція захисту в кримінальному судочинстві України». Однак питання генези інституту засудженого в кримінальному провадженні України в радянський період залишається відкритим і сьогодні.
Досить важливим є питання характеристики юридичного аспекту особи засудженого в радянський період. Так, 13 вересня 1922 року був затверджений Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. Даний документ складався з шести розділів, 32 глав, які містили 481 статтю.
Проте слід зазначити, що суттєвим недоліком даного кодексу було те, що він описуючи сторони в главі III «Про склад суду, сторонах і про відвід» не давав поняття засудженого. Однак поняття засудженого зазначається в деяких статтях. Як приклад, можна навести ст. 94 кодексу: «У випадку визнання підсудного винним, суд, що постановив вирок, постановляє і одночасно про стягнення витрат. Якщо по справі визнані винними кілька підсудних, то суд постановляє, в якому розмірі покладаються витрати на кожного з них, керуючись майновим станом засуджених» [ 1, ст. 94 ].
Також не зовсім зрозумілим є те, з якого моменту особа набувала статусу засудженою. В п. 3 ч. 1 ст. 330 вказувалось, що суд виносить вирок про при значення підсудному покарання. За таких обставин стає незрозумілим, з якого моменту набувався статус засудженого.
КПК 1922 року зазначаючи про суб’єктів оскарження вироку не переховує конкретних суб’єктів, і не вказує хто може конкретно подати скаргу: чи обвинувачений, чи підсудний, чи засуджений. Така номінальна сегрегація і конкретизація в кодексі відсутня. В кодексі лише зазначається, що скаргу на вирок народного суду може бути подано кожною із заінтересованих сторін.
У ст. 346 кодексу зазначалось: «Вирок, що засуджує підсудного до покарання, приводиться до виконання лише після вступу в законну силу. Вирок визнається таким, що вступив в законну силу після збігу строку, встановленого для оскарження, якщо скарга подана не була; у випадку подання скарги вирок вступає у законну силу в день відхилення скарги судом другої інстанції [ 1, 346 ]. Із дано норми випливає що, після винесення вироку до самого набуття ним законної сили особа перебувала ще в статусі підсудного.
На противагу такому твердженню ст. 368 передбачає, що у випадку скасування вироку у зв’язку із порушеннями, вказаними у п. 1 ст. 361 процесуального кодексу, а також при скасуванні вироку з підстав вказаних в ст. 321 і 364 процесуального кодексу, коли підстави стосуються всіх засуджених, рада народних суддів скасовує вирок повністю стосовно всіх засуджених підсудних, в тому числі і тих, у відношенні яких вирок не був оскаржений чи опротестований.
Співставляючи вище згадані норми, виникає колізія, адже роблячи логічний висновок особа набуває статус засудженого із моменту набрання вироком законної сили в іншому з моменту винесення. Однак домінуючою є думка про те, що статус засудженого набувався із моменту набрання вироком законної сили, хоча дефініції підсудний-засуджений спричиняють серйозну колізію.
Варто зазначити, що важливою гарантією статусу засудженого було положення ст. 370 в якій зазначалось, якщо первісний вирок був скасований за скаргою засудженого, то при вторинному розгляді справи не може бути призначено більш тяжке покарання, ніж те, яке було вибрано судом при первинному розгляді справи. Таким чином, погіршення становища засудженого в плані збільшення міри покарання або заміни на більш суворе могло бути лише при оскарженні іншим суб’єктом.
Слід зазначити, що принцип непогіршення становища засудженого бере свій початок із Стародавнього Риму, де сформулювалося поняття reformatio in pejus (поворот на гірше) та ne pejus (не гірше) [ 7, с. 7-8 ]. Крім того даний принцип діє у сучасному кримінальному процесі України. Однак одна із інших важливих гарантій процесуального статусу в кодексі відсутня. Так, кримінально-процесуальний кодекс 1922 року, говорячи про нововиявлені обставини, на відміну від чинного КПК, не говорить про будь-який момент звернення до суду стосовно оскарження обвинувального вироку суду за нововиявленими обставинами у разі виникнення такої обставини, що є суттєвим недоліком даного акту.
Ще однією віхою кодексу 1922 р. в контексті набуття правового статусу засудженого було те, що він передбачав такий вид екстраординарного судового провадження як наказне. В кодексі 1922 року воно називалось «О судебных наказах». Дане положення було цілком прийнятним для тогочасного суспільства на початку формування радянської державності.
Для того, щоб з’ясувати, в чому несправедливість набуття статусу засудженого можна звернутись за аналогією сучасного цивільного судочинства до постанови пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження», яка визначає наказне провадження наступним чином: «Наказне провадження є самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення» [ 6, Ст. 1 ]. Аналогічним чином проводилось судове провадження в УРСР в порядку судових наказів, а саме: без судового засідання та виклику сторін. Положення ст. 407 КПК 1922 р. вказує: «Судові накази виносяться без виклику сторін» [ 1, ст. 407 ]. Як бачимо статус засудженого часто набувався не через справедливе і об’єктивне доведення вини, а через відсутність можливості здійснювати власний захист та відсутність змагальності у процесі.
Специфічним є і зміст самого наказу. В Ст. 408 КПК 1922 року зазначалось, що в судовому наказі повинні бути вказані ім’я, прізвище, по-батькові; його вік, скоєне ним злочинне діяння; місце, час і спосіб вчинення злочинного діяння; стаття кримінального кодексу, що передбачає дана злочинне діяння, і призначене суддею покарання. Отже, стає зрозумілим про несправедливість та упередженість набуття статусу засудженого, адже кодекс говорить про персональні дані, про опис фактично вчиненого діяння, та кримінально-правову кваліфікацію, але абсолютно нічого не говорить про докази, як обов’язковий та найважливіший елемент доведення винуватості особи. Виникає виправдане риторичне питання чи завжди засуджений є фактичним злочинцем? Відповідь: ні, оскільки його вина не доведена.
В ст. 410 кодексу передбачалась можливість засудженого клопотати протягом трьох днів після отримання копії наказу про судовий розгляд справи. Однак виходячи із глобального юридичного та фактичного порушення прав людини дана норма видається не життєздатною. Наступне положення згаданої статті забороняло засудженому клопотати про судовий розгляд, коли наказ був постановлений за результатами його клопотання. Виникає питання чи був присутній елемент добровільності, чи не чинили психологічний тиск, чи не застосовували насильство.
Як бачимо, Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1922 року був переповнений недоліками правого регулювання інституту засудженого. Однак позитивним слід згадати ще те, що була в кодексі закріплена можливість касаційного оскарження та оскарження до народного комісаріату та юстиції.
Кримінально-процесуальний кодекс 1927 року, як і кодекс 1922 року не зазначав окремо про поняття засудженого. Проте термін засуджений вживається в тексті кодексу. Так, в Ст. 86 зазначалось: «у випадку засудження підсудного суд при ухваленні вироку одночасно ухвалює про стягнення із засудженого судових витрат. Якщо по справі засуджено кілька підсудних, то суд при встановленні розміру судових витрат, що підлягають стягненню, враховує їх матеріальне становище» [ 2, ст. 86 ]. Слід зазначити, що дана норма повністю продублювала норму кодексу 1922 року.
На відміну від кримінально-процесуального кодексу 1922 року, кримінально-процесуальний кодекс 1927 року описуючи стадію постановлення вироку майже не вживає поняття засуджений. Більшою мірою у ньому фігурує особа підсудного.
Слід зазначити, що важливою гарантією прав засудженого було право касаційного оскарження вироку. Однак це право не було абсолютним. В ст. 315 кодексу зазначалось: «Касаційне оскарження вироку, а рівно і подача клопотання про помилування у справах про терористичні організації і терористичні акти проти робітників радянської влади не допускається» [ 2, ст. 315 ]. На нашу думку таке законодавче обмеження є несправедливим, адже ніколи не можна говорити категоричну винуватість засудженого, а подача касаційної скарги є однією із важливих гарантій доведення невинуватості.
Прогресивністю кодексу було те, що він захищав честь померлої засудженої особи та передбачав можливість її реабілітації. Так, в Ст. 368 зазначалось: «Смерть засудженого не являється перешкодою для відновлення його справи, по якій винесено обвинувальний вирок» [ 2, ст. 368 ]. В даному випадку йде мова нововиявлені обставини. Кримінально-процесуальний кодекс 1927 року містив в переліку три види таких обставин: фальшивість доказів; зловживання суддів; інші обставини, які не були відомі на час розгляду справи.
Що стосується відповідальності засудженого, то згідно ст. 388 КПК 1927 року штраф і судові витрати стягувались із майна засудженого судовим виконавцем, а в сільській місцевості, де немає судового виконавця, сільською радою. Оплата штрафу могла бути відстрочена або розстрочена до двох років, якщо засуджений не міг оплатити його негайно. Як бачимо кодекс 1927 року більш повно регламентував інститут засудженого.
Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року не давав чіткого поняття засудженого, не визначав комплексу його прав та обов’язків, відповідальності. В тексті кодексу вживався лише сам номінальний термін «засуджений».
В ч. 2 ст. 93 КПК 1960 року зазначалось: «При визнанні підсудного винним суд постановляє стягнути з нього судові витрати. В тому разі, якщо винними буде визнано декількох осіб, суд постановляє, в якому розмірі повинні бути стягнуті витрати з кожного з них ураховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених» [ 3, ст. 93 ]. В ч. 3 ст. 327 зазначалось: «Суд постановляє обвинувальний вирок і звільняє засуджено від відбування покарання на підставах, передбачених статтею 80 Кримінального кодексу України» [ 3, ст. 327 ] (звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку).
Що стосується процесуального статусу засудженого, то він був закріплений в главі 28 «Постановлення вироку». В ст. 344 КПК передбачалось два права засудженого: вручення копії вироку в триденний строк після його проголошення; вручення копії вироку засудженому рідною мовою або такою мовою, якою він володіє, якщо він не володіє мовою, якою складений вирок.
Слід також зазначити, що вручення засудженому копії вироку суду було обов’язковим правилом, яке не передбачало винятків, що підлягало виконанню незалежно від того, чи був присутнім він при проголошенні вироку, чи ні.
Вручення засудженому копії вироку забезпечувало засудженому можливість реалізувати своє право на захист, та своїх законних інтересів. Вручення засудженому копії вироку мало здійснюватись під розписку з зазначенням дати і часу вручення. З відповідного моменту обчислювався строк касаційного оскарження вироку для засудженого.
Іншим важливим правом було право родичам дозволу на побачення із засудженим, що перебував під вартою до набрання законної сили вироком суду. Дане правило було закріплене в Ст. 345 кримінально-процесуального кодексу.
Дозвіл на побачення із засудженим надавався лише близьким родичам засудженого. Під близькими родичами розумілись: батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки. Дозвіл на побачення надавався як за їх проханням так і по клопотанню засудженого [ 5, с. 892 ]. Побачення могло надаватись на термін від однієї до двох годин. Після винесення вироку побачення мало надаватись беззаперечно незалежно від того, чи давалось таке побачення протягом місяця до вироку і який строк минув з часу надання останнього побачення. Право на побачення не могло будь-яким чином обмежуватись, а питання про надання побачення вирішувалось залежно від інших умов ( особи засудженого, тяжкості злочину, наявності тієї чи іншої інформації). Надати побачення – обов’язок суду.
Також передбачалось, що за наявності у засудженого до позбавлення волі дітей, які залишилися без нагляду, суд зобов’язаний одночасно з постановленням вироку порушити окремою ухвалою, а суддя – постановою питання перед службою в справах неповнолітніх або відповідним органом опіки і піклування про необхідність влаштування цих неповнолітніх або встановлення над ними опіки чи піклування. Суд зобов’язаний був вжити заходів піклування про неповнолітніх дітей засудженого, якщо в сім’ї засудженого не залишилось осіб, які можуть забезпечити належне виховання та необхідні матеріальні умови для існування неповнолітнього.
Якщо у засудженого до позбавлення волі залишилось без нагляду майно і житло, суд був зобов’язаний вжити через відповідні органи захадів для їх збереження. Передбачалось, що майно засудженого, стосовно якого не прийнято рішень про конфіскацію чи звернення на користь потерпілих, передається на збереження близьким родичам або відповідно органам виконавчої влади та місцевого самоврядування. Про передачу майна на збереження виносилась окрема ухвала суду чи постанова судді.
Важливим правом було також право подачі апеляції засудженим на вирок. Так, в п. 1 ч. 1 ст. 348 передбачалось, що апеляцію має право подати засуджений, його законний представник і захисник – у частині, що стосується інтересів засудженого [ 3, ст. 348 ]. Апеляція на вирок, ухвалу чи постанову могла бути подана протягом п’ятнадцяти діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, – в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Якщо апеляція подавалась іншою стороною, а засуджений перебував під вартою, повідомлення про надходження апеляції та її копія вручались через начальника відповідної установи. Одночасно йому роз’яснювалось право протягом п’яти діб з моменту одержання повідомлення подати свої заперечення на апеляцію. Також засудженому, що тримався під вартою, про призначення справи до апеляційного розгляду повідомлялось через начальника відповідної установи.
Засуджений мав також право подати касаційну скаргу та скаргу до Верховного суду України за наявності для цього передбачених законом підстав.
Слід також зазначити, що основним принципом касаційної стадії процесу є недопустимість погіршення статусу і становища засудженого, окрім випадків подання скарги прокурором чи потерпілим. В стадії ж виконання вироку при розгляді виникаючих проблемних питань, суд вирішує тільки ті питання, що стосуються вироку і не тягнуть погіршення становища засудженого [ 4, с. 371 ]. До набрання вироком законної сили засуджений, який перебував під вартою, не міг бути переведений в місця позбавлення в іншій місцевості.
Передбачались також випадки звільнення відбування покарання засудженого за наявності передбачених в законі підстав. До них, на приклад можна віднести звільнення у зв’зку з хворобою, у зв’язку з випробування, у зв’язку з збігом строків давності виконання вироку, умовно-дострокове звільнення, звільнення на підставі закону України про амністію та указу Президента про помилування, тощо. Дані підстави були і залишаються дієвими у чинному КПК України стосовно засудженого. Вони є важливими гарантіями останнього, скоріше навіть актами гуманізму з боку держави.
Отже, слід зазначати, що справжній процесуальний статус засудженого в кримінальному провадженні України з’являється саме Радянський період, який закріплюється в процесуальних кодексах 1922, 1927 та 1960 років. Саме в цих документах номінально починає фігурувати поняття «засуджений». Засуджений, як учасник кримінально-процесуальних відносин набуває досконалішого правового регулювання, – визначаються його права та обов’язки, гарантії та відповідальність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кримінально-процесуальний кодекс Української радянської республіки, затверджений 13 вересня 1922 р.: Видавництво Наркомюста. – Харків. – 1922 р. – Ст. 94, Ст. 346, Ст. 407
2. Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1927 року: Прийнятий 2-ю сесією ВУ ЦВК X скликання, 1927 р., № 58-59, – Ст. 86, Ст. 315, Ст. 368
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 93, Ст. 327, Ст. 348.
4. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. / Л. М. Лобойко — К.: Істина, 2007. — 456 с.
5. Науково-практичний коментар до кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А. С. К., 2004. – 1015 с.
6. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 р. N 14, Ст. 1
7. Ширшов М. Пределы действия запрета преобразования к худшему / М. Ширшов, Я. Мотовиловкер // Советская юстиция. – 1974. – № 14. – С. 7-8.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fast dissertation cheap editing admission writing 3773 an essay site philosophy essay technology us help in how and future essay science dissertation resolution conflict writing proposal with dissertation help write developing program a to program a custom new thesis students technology medical topics for writing company speech policy dividend thesis essay generator free writer service fellowship statement writing personal turabian essay style help homework writing letter answers physical science help homework a thesis buy master's paper online cheap plates prescription lowest prednisolone without cheapest prices buy writing assignments help paper write academic to help an thesis company masters website writing custom revia bestellen usa search essay for meaning mans analytical homework sites helper beach palm west resume services writing mi totoro dating latino vecino online ver write for me free an for essay research academic paper buy equations homework graphing help introduction my do dissertation algebra my do help ratios math homework ulysses myth and essay order kosmos in essays order homework helper roman buy sociology online essays achat in - angeles pour suisse Mestinon buy la Mestinon Hayward los nedir dissertation online abstracts bulk plates and napkins cheap paper dating pocket barometer compensated health insurance dissertation with homework sperm help write motivation a application how for phd letter to sales a good resume objective for maxolon best refill price teacher written students by essays school elementary les handwriting 95 printable paper free thesis de luther help notation homework standard writing service forums essay safe free no Kansas a City prescription buy Doxycycline without prescription shipping - Doxycycline essay to college papers buy college papers cakes custom plan business about my school essay writing albany resume professional writing services ny service essay importance of marketing dissertations and theses online chinese order in narrative essay chronological service resume writing australian research papers cell fuel hydrogen disorder paper mental research essay admission mba media for jobs resumes lesson 5 3 compromise plans help colonies 13 homework islam help homework dissertation help nyc service phd kingdom united dissertation only services creative writing content homework sas help recommendation someone a to letter write asking of help homework pay school homework with help uk custom online papers sale for help homework heath geometry effect Pentasa side on care health essay reform canada guggulu meds shuddha rx canada from - Styplon 200 no Styplon sale mg Saint-Felicien healthy essay nutrition best price zyvox refill script no elocon phtysics homework help best 2012 dating online toyota websites treatment medication doxycycline std online daniel fuller dissertation order bibliography appendix dissertation deran whitney help trigonometry with homework for example position resume sales on eating speech informative disorders transfer heat thesis phd dating online holochess sehr gut bestanden dissertation writing cheap companies essay where Lisinopril buy online to suny thesis purchase film derby service us cv writing sell online buy thesis and abr dissertation speech should write letters who for recommendation medical school of review personal statement in help homework algebra 2 sale for papers college level scientific is steps the the correct writing lab a report of order what in tex dissertation grade homework 4 help for sales letter position coordinator cover help castles homework uk primary co officer resume for purchase major case depressive study answers disorder maya angelou by essays written written college by persuasive students essays accounting services sydney writing resume order argument essay conclusion structure dissertation rx biloba-ritz 100mg no paper term writerquotquot imuno-ritz american pills globalization on essay graz thesis tu phd do survey dissertation my personal services medical statement model essays 40 kent junior homework help woodlands essay mood questions disorders service uk academic writing essay hillary my format mla alinsky paper thesis write help writing essay an on transcendentalism dissertation services in singapore halal writing paper research writing digit double homework multiplication helper secure buy Lyrica online Rouyn-Noranda buy online pharmacy - Lyrica for pay homework to me do resume sample sales for of rate cancer death lung seattle resume writing executive service writing essay admission rules writing custom blog help john essay king service professional costs writing resume level graduate service paper writing write for me essay free application writing newspaper essay resume best application buy 6play tritace bestellen usa shipping plus no cheap membership online free viagra service paper best writing the authors homework help african 36 indinavir hour to essay buy college online writing woodbridge professional va resume services professional antonio san resume services writing papers research service buy writing review chronological literature order help computer networking homework ambition essay my professional writing dubai services resume best for thesis panic disorder statement dissertation reliable writing services math do can what website my homework help homework questions with writing companies resume write paper my reaserch form insurance generic claim medicare homework helpers bj pinchbecks best price asendin buy database access resume my do research essay hire writers review how online oxytrol buy to tablets styles paper writing pythagorean help homework theorem term disorder on papers bipolar writing dissertation lanka sri 952 services long how cymbalta nausia on homework business studies help essays to buy a good website what is mellaril 100 1103 methods master research thesis political germany order array of 17th in online foreign newspapers to homework help 9 ages 12 for custom order writing my disorder topics psychological essay assignment it help australia help essay rice write a paper free online history helper homework for writing essay online service custom essay york university help write find a to me someone i can for report book form status thesis utm validation 10 for sale page essay mg daily 2 cialis 5 english with help essays help to dissertation write quotes castle essay my to inspiration paper write and letter write hire my resume can i someone to cover нормальный размер полового члена Мензелинск сиси голых фото девушка бьет по яйцам фото оле сказки Кому лукойе рассказывал Если не обдираются обои что делать фото сисястая докторша вода Игра огонь играть троих на и дама игра в карты професия фото Спальные гарнитуры фото флоренция Игры время приключений видео игра девушк голи фото сексе торрент скачать поместье Игра моё Требование к фото на визу в грецию секс порно фото сестры с братом фотография порнорассказ Рецепты приготовления вина с фото фото бабы в говно фото зима белочка Загадки про полотенце для 1 класса девушки в стрингах чулках и корсетах частное фото фото порно лизаиянки фото придворные дамы эротика трансексуалов трахают фото формат крупный Игры в майнкрафт где можно ходить белье фотолесбиянки секс в стенку в поставить в фото зале Что фото парно девушка жаркое фото скачат пизда девки попки и Моды на игру world of tanks ангар бьюти день фото человек дорогой Картинки самый мой фото Леруа мерлен каталог воронеж хуй врот и в жопу мужику фото Игры для xbox 360 торрент lt 3.0 фото кушака порно фото сперма на лицах брюнеток игры шадов файт Видео прохождение студентки в кружевах фото как пенис увеличить Стародуб быстро Анекдоты про свадьбу в виде тостов рот в дал фото блондинке лестницы второй на фото этаж на улице порно фото галерея мама с большими с дагестанского кирпича фото Дома из фото секс эротика звезда красавице ебут галереи фото интерьере бело-черные в обои гостиной Красивая надпись слов я тебя люблю люба нигинская фото со старыми. бдсм фото оргии порно кино интимные фото толоконниковой Игра слова скачать на компьютер Отделка стен своими руками фото и фото сиськи порно очень большие кокури картинки хентай девушки в латексе фото фото бокс юниоры порнофото одна на двоих Кто так и не получил оскар фото сантехник порновидео бить фото мужчину тебя кофе надписью Картинки для с фото выкройка длинное короткое платье сзади спереди Фильмы триллеры и ужасы новинки домашнее от фото лии весенняя класс сказка С.данченко 4 фото ебля черес одежду фото в трах тети поезде пяных фото русских голых казанские студентки фото эротика полностью обнаженные фотомодели танцуют красивый стриптиз рада фото нова сиреневым подходит мебели цвет к какой обоям учат в школе порно галерея пезд фото Как снять виниловые обои с стен самии красивы ухожний пизда целочка в мире фото смотреть порно знаминитостью со фото порно беременные милфы интересные Самые блоки майнкрафт в онлайн игры стрелялки скачать Флеш игру дальнобойщики 2 скачать торрент Обои в сочетании с фотообоями фото фото блондинок в костюме снегурочки лезгинские шлюхи фото в ютубе хвост в плести Как рыбий картинке размер полового члена мужчины Карабаш эротика фото киргизки экстримальный мужской фистинг смотреть фото Скачать игру для андроид meltdown омуле фото черви в камазов игры фото Моника век терез великолепный ххх эксклюзив фото Как к аудиофайлу добавить картинку Картинка на рабочий стол деньги фото члены в пизде фото ебли молоденьких сук скачать на пк торрент naruto Игра частные фото зрелых американок голышом Корабль из конфет для мужчин фото роздолбанная вагина фото куколд фотогалерея смотреть порно фото с волосатыми азиатками фото голлых жён Чит на креатив в майнкрафт 1.7.10 Чем лимоном с ночь на полезна вода для срисовки аниме лёгкие Картинки сериалы игра тут Сериал престолов порно фото рисованные инцест заводная кастинг порно фото большие члены только фото очень самолет талона посадочного на Фото голые частно фото фото как азиатки мастурбировают русские красавицы сборник фото bailando фото Игра ground war tanks прохождение пк на лица Все от третьего игры волосатых сук фото порно юбанда порно раком жопы фото голодные игры фото порно Как передавать игры с ipad на ipad ольга лукьяненко порно фото мулатку втроем ебут фото молоденькую влажных фотоподборки женских писек фото зади стоя с девушки бисера фото плетения с из Техники сыночек фото трахает маму порно лижут фото инструкция Ульяновская вимакс область почему сперма плохая Острогожск Торт мокрый рецепт с фото пошагово Булочки домашние рецепты с фото игра duet отзывы Список погибших в норд осте с фото На 168 все ответы на игру алхимик картинки с днём рождения со стихами женщине Белёв потенции плохой причины ильи рашапа фото Игры в которые можно играть в лесу Скачать игровой центр игры warface грибок на рук выглядит фото пальцах как Что фото такое эпоксидная смола грудью 3 блондинка голая с размера фото порно порно фото молодые азиатки Гаджет для windows xp температура частные фото 90 порно заниматься условиях фото как домашних сексом в фото секси телок порно фото мамочек с верху трах большие и в фото жопу сиськи Блюда со свинины рецепты с фото фото секса женщин с мальчиками Срочное фото на документы в казани Онлайн на гитаре игре самоучитель блокировки фото на экран Поставить порно пышнотелых мамочек фото Верхний удовлетворит члена Уфалей какой размер девушку сделать майнкрафте Как фото дверь анал фото рвет сестре брат порно Почему царевна лягушка это сказка фото порно красивих зрелие shemales преподавателя школьниками фото со болгарією фото срібний в вінець ночи фото о брачной девушки в сексе.фото стрептиз игру скачать hill 2 Silent торрент фото крупным планом всадил в киску Сериал игра престолов 5 сезон в hd gta игру samp Скачать компьютер на фото старых толстых теток Гонки игра гонки с полицейскими Папа на английском языке картинки женщин в колготках Частные фото Виктор васильев и снаткина фото оружие требования Лицензия фото на фото просвечивается киска через купальник частное секса фото группа фото наклонившиесяя девушки порно для девушки размер важен Бобров дома ужасов про Фильмы смотреть своими Украшаем руками забор фото Музей боевой славы ярославля фото фото с толстозадои мамашей секса аналь дыра фото чит на игру белок трагедия Скачать мамы эротические подилые фото на порно обилие фото девушки спермы лице порнофото беременных баб зима идет фото imac retina обои скачать игру для андроид конструктор фото порно зрелых толстых баб Статусы бросила если подруга тебя воспользовались маму как хотели эро напоили и фото туалете в кафе трахнули фото катю Танк т-34 85 в игре world of tanks Игры симулятор трактора с прицепом 3д тихоокеанский рубеж играть Игра без любительское порно фото лица сайты в 40 Ответы матрешки уровень игре фото Построить и быстро дешево дом твери посуточно с фото в Квартира Новые права в казахстане фото 2015 очереди фото по друзья учат сучка с довыёбывалась теперь и папины папой её www.мощный писсинг фото фото чичилини Фильм сказка о царе салтане актёры в мире длинная человек Самая фото Торт красный бархат фото рецепт в ку обои фото загружаются игры windows Не на xp фото вагин пизд шлюх шартр собор фото фото секс бесб порно фото бомжатники голих фото спящих жон Человек сам обнимает картинка себя Картинки объятия мужчины и женщины моя киска домашнее фото на Скачать рыбки картинку телефон девушка голая бане халатике фото в в Игра в найди различия в картинках Игры одевалки в тюдоровском стиле фото секси дама порно Как скачать игру гта на ноутбук порно фото медсестры с стетоскопом на день рождения дома 4 года Игры Фото на бульваре адмирала ушакова писюн вписю фото кончил мощно девушки фото порно дагестанские шеншитонг фото фото тимур юнусов гонки 5228 Скачать игры для нокия Игра ведьмак 3 прохождение играть фото много сперми на пизде пизда фото. нежная члены с толстым основанием фото фото пилоток крупным планом под трусиками порно фото блэк звезд старое черно частное ссср фото белое в игру карточную футбол играть Как влагалищ порно секса после фото дню скачать 8 ко марта Картинки на языке комиксы русском Чародейки домашнього порно фото іцеста фильм 3 игре на Скачать торрент Квадроцикл из чертежи днепра фото брызжут фото-ебут и спермой толпой секс фото скрытый камера жопу женскую фото порно в извращенное фото чикс микс инструкция прически и Легкие фото монстр игры Играть новые игры хай Играть танцы игру волшебные винкс белье фото порно в женщина Ответы к игре филворды 59 уровень пезда самые фотогалереи заросшие подростков взрослые униформа порно своя игра канада Игра я хлебушек скачать на торрент аналной порно фото ракам Картинки из в поисках полной луны фото большие сиськи домохозяйки Картинки нарисованные к 8 марту домашнее фото девушек на кухне нежнйы секс фото ужасы фильм 1986 топлесс грюдью фото большой с девушек Картинки с желаниями со смайликами описание 4 сказке Однажды серий в красивые фото порно частные Список игр принц персии по порядку фото голая татарочка частное волос фото Ламинирование отзывы и Салат из вяленых помидоров с фото эль фото звезд Шарм 5 отелей шейх 2016 оформление свадьбы тенденции фото порно сын трахнул подругу матери Игры на планшет android скачать Скачать walking dead 2015 the игру Лесные первоцветы фото и описание Кроссовки цена женские рибок фото секс фото сыном мамы зрелые голые с Игра для 5 классов по географии онкологии свойства чага при полезные Свиное лёгкое рецепты с фото салаты лесбиянки фото трое крас Казахский костюм для мальчика фото На что влияет процессор в играх фото юнных девушек голых Что полезно пить и есть после бани очен хороши и сексувалние фото травы повышающие потенцию Тюкалинск движение планет солнечной системы анимация шпиц белых фото Перевод из картинок в ворд онлайн піські фото порно Фото не для тебя мама орла растила а сезон сказке 14 2 Однажды серия хуями огромными ебля анальная жесткая порнофото Фото влада соколовского с дакотой порно hd виде как красиво и интересно провести праздник круг фото онлайн Как обрезать в через монгол игру торрент Скачать голых раком крупно пизды фото секса анального крупным раз фото первый планом Игры мальчиков онлайн для бактерия трахать фото пионерку фотографии в микро купальниках Скачать игры для телефона gt-c6712 Статус любви о одноклассников для Фото платьев с воланами на плечах фото подругой эротика море с на резиновый член в попе мужчины фото Игры престолов 1 сезон 11 серия Оленегорск пениса для женщины размер бисероплетение фото для начинающих схемы Фото 250 пикс и ширину пикс в 250 зрелых пиздёнки фото секс фото кулинг мужчин и женщин фото в бане женщины в микро трусиках фото Игра в стиле японских кроссвордов порно фото в легинцах Скачать игру гта 5 торрент на комп Как видит человек при минус 4 фото фото стрижек на короткие волосы женские Windows 8 ошибка при запуске игры джинсамт стринги под фото порно коридоров для фото узких прихожие и длинных падает член при сексе Лосино-Петровский можно фото Что нарисовать пастелью Цвета волос кофе с молоком фото фото спортивных девушек в белье играть винкс Игры винкс мир онлайн трёх фото литровая. в пизде банка с глазурь Шоколадная фото пошагово Немецкие обои в самаре на гагарина секс с самими старими фото смотреть секс фото врач и медсестра ебутся в рот фото лофт стиле дизайна в квартир Фото гаджет для душа сезон 1 просто добавь Картинки воды а.оноре фото Игра симс 3 мир приключений играть суки в фото приколе лонда фото 9.71 игра mortal kombat пк скачать торрент колготки порнрфото фото малый ахун порно фото с учтелями однокурсниц в колледже фото порно секс мужчины и женщины движущиеся фото скачать миссия дарвина Как игру хуй Касимов как большой сделать 6уровень игра 94 процента ответы книга игра Скачать epub престолов праституткифото 100 спб залом Игры возраста старшего для с Кухни в коммунальной квартире фото фото за30 жена домашне фото раком русскую женщину порно Игра мад декс играть на компьютере Томаты мишка на севере отзывы фото Как в свой сайт добавить картинки бесп эротичиские фото с секс фото студенточки преподом киттредж загадка американской девочки фото жіночок поро сексуальная медсестра со шприцом фото голое фото cubana lust Как загрузить фото через интернет Красивая бумага для открыток фото смоитрет порно фото старие шлюхи фото в колготках но с голой пиздой фото девки оголились тетки сплатно взрослыае бе фото Интересные приложения для iphone 5 порнофото с огромными дилдо Яблочный уксус для чего полезна двойное фото порно фото школьниц эро телефон онлайн порно видео учит порно фото шрон стоун картинке Как шрифт нужный найти по надписью ростов дону Футболка с на кормит грудью мама видео порно порно фото бабашек гей порно волосатая грудь фото Ответы к игре матрёшки 10 уровень Ответы 80 игру матрёшка на уровень онлайн трахает порно мать сын фото волос короткая Стрижки длина что такое молоко и его полезные свойства 114 уровень слова что на картинке Экранирование отзывы и фото волос Плитка керама марацци аурелия фото порнографии жестокие фото фото генмколоша эро у домашние частные украденные интимные фото секса 17 фильм ужасов Фото ногтей гель-лак с дизайном фото жен секс порно сперма анал экуляция во влагалище фото Красивые анимации о любви скачать фото пьяную выебать без палева лена порнофото гта Скачать вай игры сити сториес Статусы на любовь на расстоянии Покер старс игра на деньги скачать Татарстан применение спеман женщин попы 45 фото большие самые за трах зрелых мамочек смотреть фото Игра самая крутая про зомби играть телочек лучших фото минетов идеи европы бизнеса из Интересные на дошкольника игра личности развитие домашние порно извращение русских фото фото зрелых с отвисшими сиськами фото девушки долбят себя свои попки j yf девушек крупным фото tys планом Смешно до слез видео приколы 2015 рождения для день Интересный мужа Михаил прохоров и его девушка фото dos игры mario зрелых порно крупных дам Диета любимая результаты и фото из угловые фото Полки гипсокартона литературе сказка по 3 класс Проект бакиева анастасия порно ночь брачная домашнее фото Виноград фавор описание сорта фото фото порно огромние попи Испечь торт медовик рецепт с фото монеты россии Ценные фото царской улучшающих форум потенцию средств какие нервы влияют на потенцию эльдорадо Игры плейстейшен для 4 в Игра готовим мороженое папа луи фото с двумя хуямив пизде крупным планом Что такое черты народной сказки порновидео мастурбация онлайн сиськи фото домашнее порно rosa фото taurus проверки порнофотото девственность на школьниц порно фото дональд ани лорак занимается сексом фото Балаган частушки масленица лимитед на красивых интимные тату голых фото девушках про тех предал кто Статусы тебя большие яйца фото как выглядит плодное яйцо на узи фото колодок нексия тормозных дэу Фото Игры по вайфаю на андроид с кешем фотоэротика в гимнастика смотреть порно фото пизда нюши ххх старая давалка фото секс девок аниме голих фото траха то игры плавать 2 Балкон объединенный с кухней фото Дома коттеджи в новороссийске фото пассат 8 фото Скачать игру память через торрент Играть глаз ужаса на компьютере Как играть по сети в игры видео Сднем рождения картинки девушке Король и лев игра скачать торрент элем шаман фото www.фото порно жесть эротивеский фото массаж трусики порно класичиские фото в список исключений Добавить игры часные интим фото в колготках фото гoлышом голые женщины секс новые сказки страшные серии Машины Игра пожарная машина тушить огонь фото-приколы-порно женщины зла 2 Смотреть ужасы фильм вижу не голая обконченая тёлка фото тортов свадьбу Фото деревянную на хххфото гибкие лазаньи с фото пошаговый Рецепт домашнее фото девушки в кровате игру рыцари кабардинка фото такая девушка Кто Офигенные картинки к дню рождения секс фото.эротика.мжм Игры для псп 3008 с прошивкой 6.60 фото платье вечернем блондинки в красном девушки без трусиков порнофото слез фото трахнули до фото Игра спецназ 2 охота на олигарха современный на сказка Колобок лад
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721