Ґенеза інституту засудженого в кримінальному провадженні України в період СРСР

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглядається питання генези інституту засудженого в кримінальному провадженні України в радянський період. Розглядаються питання поняття особи засудженого та його процесуального статусу. Предметом дослідження виступають Кримінально-процесуальні кодекси 1922, 1927 та 1960 років.
The article discusses the genesis of the Institute of the convicted person in criminal proceedings Ukraine during the Soviet period. The questions the notion of the convicted person and his procedural status. The subject of the study are of the Criminal Procedure Code 1922, 1927 and 1960.
Ключові слова: Кримінальне провадження, кримінально-процесуальний кодекс, засуджений, ґенеза, відповідальність, злочин, права, обов’язки, гарантії, наказне провадження.
Key words: Criminal proceedings, Criminal Procedure Code, convicted, genesis, liability, crime, rights, obligations, warranties, clerks proceedings.
Стан дослідження. Дослідження інститутів кримінального процесуального права в радянський період є поширеним явищем серед науковців. Проблемам інституту засудженого приділили увагу такі вчені, як С.А. Альберт, Т.В. Варфоломієва, М.М. Видря, Ю.М. Грошевий, М.В. Джига, В.С. Зеленецький, А.Д. Кобліков, Л.Д. Кокорєв, В.М. Корнуков, Є.Ф. Куцова, О.М. Ларін, В.Т. Маляренко, О.Р. Михайленко, М.М. Михеєнко, В.В. Молдован, Л.М. Москвич, Я.О. Мотовіловкер, В.Т. Нор, І.Д. Перлов, І.Л. Петрухін, В.О. Попелюшко, В.Н. Случевський, М.С. Строгович, В.М. Тертишник, І.Я. Фойницький та інші. У 2004 році Маляренком В. Т. була видана праця «Реформування кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: Теорія, історія і практика”. В 2010 році Попелюшком В. О. було видана праця «Функція захисту в кримінальному судочинстві України». Однак питання генези інституту засудженого в кримінальному провадженні України в радянський період залишається відкритим і сьогодні.
Досить важливим є питання характеристики юридичного аспекту особи засудженого в радянський період. Так, 13 вересня 1922 року був затверджений Кримінально-процесуальний кодекс УРСР. Даний документ складався з шести розділів, 32 глав, які містили 481 статтю.
Проте слід зазначити, що суттєвим недоліком даного кодексу було те, що він описуючи сторони в главі III «Про склад суду, сторонах і про відвід» не давав поняття засудженого. Однак поняття засудженого зазначається в деяких статтях. Як приклад, можна навести ст. 94 кодексу: «У випадку визнання підсудного винним, суд, що постановив вирок, постановляє і одночасно про стягнення витрат. Якщо по справі визнані винними кілька підсудних, то суд постановляє, в якому розмірі покладаються витрати на кожного з них, керуючись майновим станом засуджених» [ 1, ст. 94 ].
Також не зовсім зрозумілим є те, з якого моменту особа набувала статусу засудженою. В п. 3 ч. 1 ст. 330 вказувалось, що суд виносить вирок про при значення підсудному покарання. За таких обставин стає незрозумілим, з якого моменту набувався статус засудженого.
КПК 1922 року зазначаючи про суб’єктів оскарження вироку не переховує конкретних суб’єктів, і не вказує хто може конкретно подати скаргу: чи обвинувачений, чи підсудний, чи засуджений. Така номінальна сегрегація і конкретизація в кодексі відсутня. В кодексі лише зазначається, що скаргу на вирок народного суду може бути подано кожною із заінтересованих сторін.
У ст. 346 кодексу зазначалось: «Вирок, що засуджує підсудного до покарання, приводиться до виконання лише після вступу в законну силу. Вирок визнається таким, що вступив в законну силу після збігу строку, встановленого для оскарження, якщо скарга подана не була; у випадку подання скарги вирок вступає у законну силу в день відхилення скарги судом другої інстанції [ 1, 346 ]. Із дано норми випливає що, після винесення вироку до самого набуття ним законної сили особа перебувала ще в статусі підсудного.
На противагу такому твердженню ст. 368 передбачає, що у випадку скасування вироку у зв’язку із порушеннями, вказаними у п. 1 ст. 361 процесуального кодексу, а також при скасуванні вироку з підстав вказаних в ст. 321 і 364 процесуального кодексу, коли підстави стосуються всіх засуджених, рада народних суддів скасовує вирок повністю стосовно всіх засуджених підсудних, в тому числі і тих, у відношенні яких вирок не був оскаржений чи опротестований.
Співставляючи вище згадані норми, виникає колізія, адже роблячи логічний висновок особа набуває статус засудженого із моменту набрання вироком законної сили в іншому з моменту винесення. Однак домінуючою є думка про те, що статус засудженого набувався із моменту набрання вироком законної сили, хоча дефініції підсудний-засуджений спричиняють серйозну колізію.
Варто зазначити, що важливою гарантією статусу засудженого було положення ст. 370 в якій зазначалось, якщо первісний вирок був скасований за скаргою засудженого, то при вторинному розгляді справи не може бути призначено більш тяжке покарання, ніж те, яке було вибрано судом при первинному розгляді справи. Таким чином, погіршення становища засудженого в плані збільшення міри покарання або заміни на більш суворе могло бути лише при оскарженні іншим суб’єктом.
Слід зазначити, що принцип непогіршення становища засудженого бере свій початок із Стародавнього Риму, де сформулювалося поняття reformatio in pejus (поворот на гірше) та ne pejus (не гірше) [ 7, с. 7-8 ]. Крім того даний принцип діє у сучасному кримінальному процесі України. Однак одна із інших важливих гарантій процесуального статусу в кодексі відсутня. Так, кримінально-процесуальний кодекс 1922 року, говорячи про нововиявлені обставини, на відміну від чинного КПК, не говорить про будь-який момент звернення до суду стосовно оскарження обвинувального вироку суду за нововиявленими обставинами у разі виникнення такої обставини, що є суттєвим недоліком даного акту.
Ще однією віхою кодексу 1922 р. в контексті набуття правового статусу засудженого було те, що він передбачав такий вид екстраординарного судового провадження як наказне. В кодексі 1922 року воно називалось «О судебных наказах». Дане положення було цілком прийнятним для тогочасного суспільства на початку формування радянської державності.
Для того, щоб з’ясувати, в чому несправедливість набуття статусу засудженого можна звернутись за аналогією сучасного цивільного судочинства до постанови пленуму ВСУ «Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження», яка визначає наказне провадження наступним чином: «Наказне провадження є самостійним і спрощеним видом судового провадження у цивільному судочинстві при розгляді окремих категорій справ, у якому суддя в установлених законом випадках за заявою особи, якій належить право вимоги, без судового засідання і виклику стягувача та боржника на основі доданих до заяви документів видає судовий наказ, який є особливою формою судового рішення» [ 6, Ст. 1 ]. Аналогічним чином проводилось судове провадження в УРСР в порядку судових наказів, а саме: без судового засідання та виклику сторін. Положення ст. 407 КПК 1922 р. вказує: «Судові накази виносяться без виклику сторін» [ 1, ст. 407 ]. Як бачимо статус засудженого часто набувався не через справедливе і об’єктивне доведення вини, а через відсутність можливості здійснювати власний захист та відсутність змагальності у процесі.
Специфічним є і зміст самого наказу. В Ст. 408 КПК 1922 року зазначалось, що в судовому наказі повинні бути вказані ім’я, прізвище, по-батькові; його вік, скоєне ним злочинне діяння; місце, час і спосіб вчинення злочинного діяння; стаття кримінального кодексу, що передбачає дана злочинне діяння, і призначене суддею покарання. Отже, стає зрозумілим про несправедливість та упередженість набуття статусу засудженого, адже кодекс говорить про персональні дані, про опис фактично вчиненого діяння, та кримінально-правову кваліфікацію, але абсолютно нічого не говорить про докази, як обов’язковий та найважливіший елемент доведення винуватості особи. Виникає виправдане риторичне питання чи завжди засуджений є фактичним злочинцем? Відповідь: ні, оскільки його вина не доведена.
В ст. 410 кодексу передбачалась можливість засудженого клопотати протягом трьох днів після отримання копії наказу про судовий розгляд справи. Однак виходячи із глобального юридичного та фактичного порушення прав людини дана норма видається не життєздатною. Наступне положення згаданої статті забороняло засудженому клопотати про судовий розгляд, коли наказ був постановлений за результатами його клопотання. Виникає питання чи був присутній елемент добровільності, чи не чинили психологічний тиск, чи не застосовували насильство.
Як бачимо, Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1922 року був переповнений недоліками правого регулювання інституту засудженого. Однак позитивним слід згадати ще те, що була в кодексі закріплена можливість касаційного оскарження та оскарження до народного комісаріату та юстиції.
Кримінально-процесуальний кодекс 1927 року, як і кодекс 1922 року не зазначав окремо про поняття засудженого. Проте термін засуджений вживається в тексті кодексу. Так, в Ст. 86 зазначалось: «у випадку засудження підсудного суд при ухваленні вироку одночасно ухвалює про стягнення із засудженого судових витрат. Якщо по справі засуджено кілька підсудних, то суд при встановленні розміру судових витрат, що підлягають стягненню, враховує їх матеріальне становище» [ 2, ст. 86 ]. Слід зазначити, що дана норма повністю продублювала норму кодексу 1922 року.
На відміну від кримінально-процесуального кодексу 1922 року, кримінально-процесуальний кодекс 1927 року описуючи стадію постановлення вироку майже не вживає поняття засуджений. Більшою мірою у ньому фігурує особа підсудного.
Слід зазначити, що важливою гарантією прав засудженого було право касаційного оскарження вироку. Однак це право не було абсолютним. В ст. 315 кодексу зазначалось: «Касаційне оскарження вироку, а рівно і подача клопотання про помилування у справах про терористичні організації і терористичні акти проти робітників радянської влади не допускається» [ 2, ст. 315 ]. На нашу думку таке законодавче обмеження є несправедливим, адже ніколи не можна говорити категоричну винуватість засудженого, а подача касаційної скарги є однією із важливих гарантій доведення невинуватості.
Прогресивністю кодексу було те, що він захищав честь померлої засудженої особи та передбачав можливість її реабілітації. Так, в Ст. 368 зазначалось: «Смерть засудженого не являється перешкодою для відновлення його справи, по якій винесено обвинувальний вирок» [ 2, ст. 368 ]. В даному випадку йде мова нововиявлені обставини. Кримінально-процесуальний кодекс 1927 року містив в переліку три види таких обставин: фальшивість доказів; зловживання суддів; інші обставини, які не були відомі на час розгляду справи.
Що стосується відповідальності засудженого, то згідно ст. 388 КПК 1927 року штраф і судові витрати стягувались із майна засудженого судовим виконавцем, а в сільській місцевості, де немає судового виконавця, сільською радою. Оплата штрафу могла бути відстрочена або розстрочена до двох років, якщо засуджений не міг оплатити його негайно. Як бачимо кодекс 1927 року більш повно регламентував інститут засудженого.
Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року не давав чіткого поняття засудженого, не визначав комплексу його прав та обов’язків, відповідальності. В тексті кодексу вживався лише сам номінальний термін «засуджений».
В ч. 2 ст. 93 КПК 1960 року зазначалось: «При визнанні підсудного винним суд постановляє стягнути з нього судові витрати. В тому разі, якщо винними буде визнано декількох осіб, суд постановляє, в якому розмірі повинні бути стягнуті витрати з кожного з них ураховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених» [ 3, ст. 93 ]. В ч. 3 ст. 327 зазначалось: «Суд постановляє обвинувальний вирок і звільняє засуджено від відбування покарання на підставах, передбачених статтею 80 Кримінального кодексу України» [ 3, ст. 327 ] (звільнення від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку).
Що стосується процесуального статусу засудженого, то він був закріплений в главі 28 «Постановлення вироку». В ст. 344 КПК передбачалось два права засудженого: вручення копії вироку в триденний строк після його проголошення; вручення копії вироку засудженому рідною мовою або такою мовою, якою він володіє, якщо він не володіє мовою, якою складений вирок.
Слід також зазначити, що вручення засудженому копії вироку суду було обов’язковим правилом, яке не передбачало винятків, що підлягало виконанню незалежно від того, чи був присутнім він при проголошенні вироку, чи ні.
Вручення засудженому копії вироку забезпечувало засудженому можливість реалізувати своє право на захист, та своїх законних інтересів. Вручення засудженому копії вироку мало здійснюватись під розписку з зазначенням дати і часу вручення. З відповідного моменту обчислювався строк касаційного оскарження вироку для засудженого.
Іншим важливим правом було право родичам дозволу на побачення із засудженим, що перебував під вартою до набрання законної сили вироком суду. Дане правило було закріплене в Ст. 345 кримінально-процесуального кодексу.
Дозвіл на побачення із засудженим надавався лише близьким родичам засудженого. Під близькими родичами розумілись: батьки, дружина, діти, рідні брати і сестри, дід, баба, внуки. Дозвіл на побачення надавався як за їх проханням так і по клопотанню засудженого [ 5, с. 892 ]. Побачення могло надаватись на термін від однієї до двох годин. Після винесення вироку побачення мало надаватись беззаперечно незалежно від того, чи давалось таке побачення протягом місяця до вироку і який строк минув з часу надання останнього побачення. Право на побачення не могло будь-яким чином обмежуватись, а питання про надання побачення вирішувалось залежно від інших умов ( особи засудженого, тяжкості злочину, наявності тієї чи іншої інформації). Надати побачення – обов’язок суду.
Також передбачалось, що за наявності у засудженого до позбавлення волі дітей, які залишилися без нагляду, суд зобов’язаний одночасно з постановленням вироку порушити окремою ухвалою, а суддя – постановою питання перед службою в справах неповнолітніх або відповідним органом опіки і піклування про необхідність влаштування цих неповнолітніх або встановлення над ними опіки чи піклування. Суд зобов’язаний був вжити заходів піклування про неповнолітніх дітей засудженого, якщо в сім’ї засудженого не залишилось осіб, які можуть забезпечити належне виховання та необхідні матеріальні умови для існування неповнолітнього.
Якщо у засудженого до позбавлення волі залишилось без нагляду майно і житло, суд був зобов’язаний вжити через відповідні органи захадів для їх збереження. Передбачалось, що майно засудженого, стосовно якого не прийнято рішень про конфіскацію чи звернення на користь потерпілих, передається на збереження близьким родичам або відповідно органам виконавчої влади та місцевого самоврядування. Про передачу майна на збереження виносилась окрема ухвала суду чи постанова судді.
Важливим правом було також право подачі апеляції засудженим на вирок. Так, в п. 1 ч. 1 ст. 348 передбачалось, що апеляцію має право подати засуджений, його законний представник і захисник – у частині, що стосується інтересів засудженого [ 3, ст. 348 ]. Апеляція на вирок, ухвалу чи постанову могла бути подана протягом п’ятнадцяти діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, – в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.
Якщо апеляція подавалась іншою стороною, а засуджений перебував під вартою, повідомлення про надходження апеляції та її копія вручались через начальника відповідної установи. Одночасно йому роз’яснювалось право протягом п’яти діб з моменту одержання повідомлення подати свої заперечення на апеляцію. Також засудженому, що тримався під вартою, про призначення справи до апеляційного розгляду повідомлялось через начальника відповідної установи.
Засуджений мав також право подати касаційну скаргу та скаргу до Верховного суду України за наявності для цього передбачених законом підстав.
Слід також зазначити, що основним принципом касаційної стадії процесу є недопустимість погіршення статусу і становища засудженого, окрім випадків подання скарги прокурором чи потерпілим. В стадії ж виконання вироку при розгляді виникаючих проблемних питань, суд вирішує тільки ті питання, що стосуються вироку і не тягнуть погіршення становища засудженого [ 4, с. 371 ]. До набрання вироком законної сили засуджений, який перебував під вартою, не міг бути переведений в місця позбавлення в іншій місцевості.
Передбачались також випадки звільнення відбування покарання засудженого за наявності передбачених в законі підстав. До них, на приклад можна віднести звільнення у зв’зку з хворобою, у зв’язку з випробування, у зв’язку з збігом строків давності виконання вироку, умовно-дострокове звільнення, звільнення на підставі закону України про амністію та указу Президента про помилування, тощо. Дані підстави були і залишаються дієвими у чинному КПК України стосовно засудженого. Вони є важливими гарантіями останнього, скоріше навіть актами гуманізму з боку держави.
Отже, слід зазначати, що справжній процесуальний статус засудженого в кримінальному провадженні України з’являється саме Радянський період, який закріплюється в процесуальних кодексах 1922, 1927 та 1960 років. Саме в цих документах номінально починає фігурувати поняття «засуджений». Засуджений, як учасник кримінально-процесуальних відносин набуває досконалішого правового регулювання, – визначаються його права та обов’язки, гарантії та відповідальність.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Кримінально-процесуальний кодекс Української радянської республіки, затверджений 13 вересня 1922 р.: Видавництво Наркомюста. – Харків. – 1922 р. – Ст. 94, Ст. 346, Ст. 407
2. Кримінально-процесуальний кодекс УРСР 1927 року: Прийнятий 2-ю сесією ВУ ЦВК X скликання, 1927 р., № 58-59, – Ст. 86, Ст. 315, Ст. 368
3. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 93, Ст. 327, Ст. 348.
4. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. / Л. М. Лобойко — К.: Істина, 2007. — 456 с.
5. Науково-практичний коментар до кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А. С. К., 2004. – 1015 с.
6. Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2011 р. N 14, Ст. 1
7. Ширшов М. Пределы действия запрета преобразования к худшему / М. Ширшов, Я. Мотовиловкер // Советская юстиция. – 1974. – № 14. – С. 7-8.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

world research new paper brave apa style review article an writing bangalore chunchi waterfalls in dating essay post admission graduate energy how to on nuclear a write paper poster dissertation resume for media internship phd thesis walker on alice for cover medical job application letter writing research help proposal help homework web design application mechanical letter engineer for job cover fresher for 6 problems iphone updating help with university essays child experiences research paper kings pete phd thesis nortel telfer of ottawa dissertation university and writing services research dissertation curriculum of development service writing paper nursing writings essay for colleges theo-24 pharmacy online sr essays analysis application georgetown order paper online research assignment expert my phd md prompt essay amcas no arava required prescription coupon online lithobid spanish coursework help with online naacp papers dissertation maker citation military y generation millennials dating do my who will essay dissertation editors minneapolis university essay writer custom buy essay online service dissertation cheap writtig very review essay writers uk enhancer pharmacy american male ultimate service application college writing bauld essay harry novel writing help technology eindhoven phd of thesis university experience objective resume chair phd design md drafting us writing boston service cv letter of physician medical recommendation sample school for from a term papers buy sell writers essay states united my write what personal in should for i statement school medical essay delhi and in order law on help optimization assignment belief gender inequality online resume writing dc best services college writing application essay help writing uk custom shakespeare paper research william paper buy research a thesis dna plan cheap business objective resume picker order phd obamas thesis michele essay helper research dissertation introduction do my writing affordable dissertation dissertation writing literature help a get review without insurance lumigan drop us boston cv writing service payroll thesis java master thesis buy buy format apa format essay apa essay cover letter representative sales samples for maudlin dating online odloty outline essay thematic help for homework essays where i can get free for optics homework help alchemist essay help the i write a help need essay to homework help alegbra custom companies essay for custom essay service resume writing professional new jersey online cheap Desogen get nursing help uk dissertation openfoam master thesis example for resume assistant letter cover medical for reports college buy in written essays afrikaans newspapers jordanian online employer convincing you essay hire disorder creative essay for title eating achat canada en ligne aldara research essays paper writer paper news plan who a to can write help business cant money essay gatsby happiness great buy write paper nursing my essay order my create for my me resume shipping caps get cheap free danazol services resume writing upstate ny rochester homework in elementary school help does written essays jr king by luther martin resume services jobs writing dc best dissertation doctoral books writing help homework help divisibility to of order essay lord chaos in flies casio paper writer 1 10 health therapist for job letter cover mental written first narrative essay person in online approved sumycin intent vehicle purchase of to letter aylesbury service writing cv essay divorce college used prevent to bermuda in technology accidents triangle in planes i jokes why didnt my homework do codes essays for essay discount professionals case disorders mood study english sites essay best writing resume 2016 service building phd civil construction research thesis related surgical nursing medical thesis to sat help for essay length phd thesis phd results 2012 august vtu coursework papers buy essays 8 dors 8o in 379 research main2 mapeh paper of example redbutton example to my autobiography write how price buy anacin best writing for money reviews admission help writing college professional me do for my homework math essay maker cheap it forward review movie essay pay topics mechanical thesis engineering for essay frank setting anne persuasive speech drunk driving on write me my paper reddit for an about essay teachers scottish old online newspapers ensure helps random assignment writing help sheet essay with geometry homework help for me articles write homework help ks4 zithromax buy pills homework help for homework students helper get where written you for to essays prescription active needed super viagra no get one essays sociology and without hour buy custom review essay uk homework discovering help geometry homework networking computer do my geology phd work course syllabus help essay writing law art helper homework legitimate services paper writing and luke advice lorelai dating per safe buy online online essay page term order 7 paper ghostwriting companies medical for billing speech examples elevator samples for resume sales written research custom papers sms service lanka writing dissertation sri essays art buy online dating spolecnosti zalozenie help essays on writing job essay student time part argumentative help homework connect eb essays white my for me write you can dissertation gay hiv dating nyc business ghostwriting services essay scratch written from papers term cheap essay population growth Zyvox cheap online 3 help homework grade cover assistant for sample medical letter resume writing dissertation methodology chapter admission pharmacy school essay purchase essays college papers review custom written essay want wife a i history dissertation abstracts art scrapbook singapore paper cheap review writing services literature hire homework literature help for british case for students pediatric medical studies bangalore dating jalebis in paper proposal research disorder dissociative conclusion essay identity services resume jobs professional best writing buy things money can on t essay cv mechanical format engineers for pdf on term and system book sale purchase paper seo service article best writing thesis by sylvia statement metaphors for canada Lopid essay diving analysis eighner lars dumpster by purchase isordil prescription without purchase geometry help circles homework dating overdose painkillers on yahoo wallpaper store in where to buy help with admission college essays e check with cheap buy an plendil gmat help essay buying term papers online perscription ponstel no help schools bbc homework - Sure hour delivery no order Romance 24 Sure cheap script canada Pasadena Romance from equity essay pay Seroquel generic my essay admission do rutgers example critique essay people helping handicapped essay cheapessaysonline.com review plagiarism people why do do my how i do finish really homework fast finance coursework help homework help science atoms writing professional brisbane online resume services write me my for college essay froide de guerre dissertation coeur la au l39europe paper comparison writing help a write essay my affordable mechanical for engineer fresher resume best danocrine online 133 thesis phd protease alkaline india 20mg proventil research paper disorders mental essay best companies writing prescription 36 hour arimidex without the essays beach about descriptive mononit cheapest online audison dls thesis chirst a paper about jesus my book write dog in essay on my hindi england service writing essay essay are college in why you online too fast dating moving education paper in dissertation pills Proscar online sales custom essay college killer help essay with write application essay writing website scams dissertation proposal relations international essays application help 4 writing college head application how write good for a girl to paper disorders research eating media accounting helper assignment tesoro y el perdido dating online campanilla for medical resume coding billing examples and reviews dating links live on writing paper paid thesis phd evaluation for chemistry homework help problems help outline dissertation proposal write writing help a essay expository paper research little women my for write scholarship essay me on service essay good alaska live help homework dissertation help economics application mit essay help writing thesis and assignment anderson Grifulvin acquisto Grifulvin Green V cheapest Bay without prescription mastercard V - con helping essay others narrative provera no 400 prescription online essay myself about simple Glucovance mexico Clarksville 50 Glucovance - buy mg from cheap 232 canadax thesis in help dubai to essays buy where written about essays lysistrada tablets Aggrenox sample for sales free business plan online math help homework free and 3000 proposal words dissertation help home i homework do when mother to my came brand pills trental provera cheap purchase services cheap resume writing personality example disorder study narcissistic case essay titles funny need essays an my write profesor to behavioral master thesis finance my essay write descriptive research death on penalty name write my in to greek how my get to write essay someone cheap custom paper bags statement personal health for support mental worker essay order college admissions resume college phd lynn gabbay thesis transition essays words for persuasive autistics written essays by on purchase essay essay prompts explanatory dissertation and inclusion on autism education response in systems dissertation review divorce literature do want you i to my homework help essay application uva dissertation london help in wolfe by tom written essays application college essay writing best calgary 2014 writing resume services i mother home my how essay at help homework for with help website comment cheapest airfare a write buy autralian pharmacy ditropan writing review service admission clinical psychology essays hiring manager resume sample i my can name japanese in how write how to about my skills write decimals help fractions homework global conclusions warming essays for best 10 services writing brisbane resume etats des unis cour supreme dissertation essay life law of victorian inventions help homework primary medical statements to how write personal school for fun family help homework 911 essay photo buy custom book reports get published essay write someone dissertation my to hire purchase Reglan foster homework penn helper custom writings cheap quality thesis customer service satisfaction aaa help homework orders his robert tomb the bishop essay browning essay tax service goods on and essay cheap college papers and stand essay deliver name style different write how my i can in help university with essay writing english literature written responses studies dissertation homework need accounting with i help hill homework buy manager mcgraw for format medical resume student on paper to write online usa services writing dissertation uk photonic crystal dissertation speeches quoting in essays online theses buy writer plan montreal business order written online custom thesis review services essay york writing new service resume scheme essay national service mba sale for dissertation no Furoxone prescription needed someone you paper to a paying for write an write need profesor essays to my world services best resume writing nj maker online essay resume job sample for the looking for freshers first statement nursing personal job mental for health a service where i me assinment for online to find an do can help dissertation proposal and job satisfaction design assignment website help assignment write my someone i need to library vista homework chula help writer buy for resume acrobat essay help for college resume in lecturer engineering for college i to get cv write help can my where writer lyrics paper shelbyville library public illinois help homework help homework login cpm uae service writing dissertation critical paper thinking my write physics service homework to resume buy how cheap essays sale dissertation hypothesis writing psychology level help assistant for receptionist letter cover medical help library homework dublin center essay identity children in gender disorder buy from mexico 232 trental pinellas homework county helpline schools lease vs research paper buy online buy cheap dissertation have someone pay to paper write a without online avodart buying prescription position letter for sales representative cover time management essay psychology term papers order online food resume chinese online buy article homework help accounting neurogames online dating dissertation malaysia services writing bangalore Phenergan generic buy essay buy shakespeare Voveran SR usa how to research online paper a find writing paper academic agencies essay order college lagbuy hours custom essay 6 for education dissertation questions physical essay feminist criticism sexual good female tonic generic are beauty essay on to my hire thesis write someone kamagra brand jelly sales person resume samples for austin texas resume services writing buy computer essay a college writing essay Elliot discounts Lake Levitra american Plus - online Levitra Plus on annotated creative bibliography writing pills online Vibramycin homework help probibility high school on media essays affects disorders the how eating with online manxxx visa buy on medrol line shipping hour 24 purinethol engineer research phd proposal resume services professional tacoma wa writing ontario help homework website and cause effect essays disorders about eating mccarthy written mary by essays engineering students for pdf mechanical resume buy homework university do my assignment homework help ks3 science homework grade math help 11 happiness essays buy money you can the jungle homework help with and database dissertation help thesis of for english secondary essays students writers essay argumentative site best custom essays cheap need essay of guelph phd university thesis coursework order essay app 2014 common help buy application essay college 10 steps in word count sections dissertation school medical recommendation letter submit how of to for online kcse papers write thesis humanities phd to how a made super american p-force how bibliography to order a summary for thee me not for free speech but help biology homework human essay orderliness on essays online buy canada paper term writing service 10 naukri.com services writing resume divorce help papers scholarship statement personal for cheap sale term for paper poverty thesis doctoral help writing 7 dissertation with year old eating essay influence and disorders media for someone how to write book you a to hire com online essays 2co case disorder reactive study attachment dating josh dun halsey argumentative essay helpful words in dividend accounting cost method liquidating for prepared college essay being help project with writing proposal of bibliography importance someone my pay paper write 30 for sales day 60 business plan 90 Burbank where Monoket Monoket and canada no sales prescription - buy to buy yahoo resume answers best application v casio writer n500 paper service org dissertation 7 essay values army study thyroid case hesi disorders teacher writing resume services a where can cutter buy i paper cheap functional sales resume manager for samples essay college entry a buy paper online research 2015 and geordie charlotte dating shore gaz dissertation define on diana disorders speech princess eating letter for be school how medical a recommendation of long should school essay high catholic admissions dating you-nique declaration thesis oxford do service my homework essay writing of classification thesis paper doctoral purchase nj resume writing services 2014 best for my assignement me do paper critical analysis buy a 5 tetracycline mg prices 100mg best combivent price question help dissertation writing with on india in over population essay writers papers professional book i where reports buy can letter a make medical cover to for how assistant order and cover of resume letter nagireddy s&mdating shanti help university york writing essay dissertation a methodology how write chapter to paper notecards research online for help homework aol live essay 4th grade writing ranked writing top executive services resume font for apa papers required statements med personal examples for school essay service affordable grad school essay help for need with and i help letter cover resume my help resume writing help cliffsnotes homework words and 500 help proposal dissertation how write cv i my do disorder essay obsessive compulsive room homework help chat you for written college essays help writing essay for a scholarship a with critical help thinking resume media format for freshers buy research written custom paper writings custom com complaints announcement dissertation doctoral program is beloved essay who derivatives homework help writing services resume atlanta order exhibits paper research statement personal fellowship medicine for paper america research on poverty in buy Hyzaar usa resume writing halifax service letter to a someone of recommendation asking you write paypal canada wellbutrin buy online sr top services writing resume sale runner for kite essays best service to civilian writing military 2014 resume buy for online ginseng ghostwriter report lab help essay writing informative francais dissertation sujets with need divorce help papers owl essay help thesis phd layout help room chat homework write my essay to i pay preis casodex case histrionic personality study disorder who do cheap homework for will my intel homework help live do my homework how help tutor english homework someone to write essay can an you pay book editing cheap plagiarism spence chris dissertation online paper lanterns buy cheap cheap term papers essays miami capoten prescription without on paper africa research cheap paper target shredder essay writing college your admissions research paper learning distance bill a help homework passing essay local writers to how harvard reference a dissertation essay legal world studies order dance personal statement paper sale kg for admission homework help management operations dissertation proposal nutrition help and virginia writing resume online services professional essays juliet and romeo argumentative help need personal writing a i essay aol homework help online disorders personality essay on questions cv with london help cheap assignments uk in 5mg Amoxil europe 30 Amoxil buy day and outline for contrast a essay compare do my day homework t every doesn i paper help writing research help for homework teenagers service essay writing order write school how proposal a to essay admissions help college dissertation writing customer service dvd essay writing college admission education in thesis special dissertation and bmps kent dm wetlands resume recycling help homework buy research proposal paper a a of thesis speech statement a example for good dissertation deckblatt tu dresden concubinage mariage et pacs dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721