ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЄПРИКМЕТНИКІВ ТЕПЕРІШНЬОГО І МИНУЛОГО ЧАСУ В СУЧАСНІЙ НІДЕРЛАНДСЬКІЙ МОВІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

811.112.5/81’373.217(23)

М. В. Родюк

 

Київський національний лінгвістичний університет

Київ

 

У статті розглядаються особливості функціонування дієприкметників теперішнього і минулого часу в сучасній нідерландській мові. Аналізуються різні підходи до вивчення дієприкметників, властиві сучасній україністиці і нідерландистиці. Незважаючи на спорідненість нідерландської мови з іншими германськими мовами, їй властивий ряд граматичних особливостей, серед яких і специфічна актуалізація дієприкметників у реченні, а саме в предикативній і атрибутивній позиціях. 

Ключові слова: дієприкметник, нідерландська, дієслово, прикметник

 В статье речь идет об особенностях функционирования причастий настоящего и прошедшего времени в современном нидерландском языке. Анализируются разные подходы к изучению причастий, характерные для современной украинистики и нидерландстики. Несмотря на родство нидерландского языка с другими германскими языками, он обладает своими грамматическими особенностями, среди которых и специфическая актуализация  причастий в предикативной и атрибутивной позициях.

Ключевые слова: причастие, нидерландский, глагол, прилагательное

 The article studies the functions of the present and past participles in present-day Dutch sentence. It also provides the comparative analysis of the approaches to the definition of participle accepted by the Ukrainian and Dutch researchers. Despite the fact that Dutch is grammatically close to German and nowadays comes under strong influence of English, it displays some specific features that are not to be found in these two languages, one of them being the predicative and attributive function of the participle.

     Keywords:  participle, Dutch, verb, adjective

 

 У сучасному мовознавстві не існує єдиного погляду на проблему визначення частиномовної належності дієприкметника. Це пояснюється не тільки існуванням різних підходів до класифікації слів, але й тим, на прикладі якої мови ця класифікація проводиться. В залежності від того, який принцип покладено в основу класифікації (лексичний, морфологічний або синтаксичний), дієприкметники відносять до класу дієслів або прикметників, чи вбачають в них гетерогенні утворення, які об’єднують в собі ознаки як дієслів, так і прикметників. На останнє вказує і сам термін: в українській мові ці слова називаються дієприкметниками, в англійській і російській — відповідно participles і причастия. Відсутність єдиного погляду на проблему частиномовної належності дієприкметника зумовлює її актуальність і вказує на необхідність поглибленого вивчення даного явища. Метою нашого дослідження є виявлення особливостей функціонування дієприкметників теперішнього і минулого часу в сучасній нідерландській мові. Матеріалом слугують дієслова і дієприкметники теперішнього і минулого часу, вибрані з нідерландськомовних текстів останніх десятиліть.

Частиномовна належність дієприкметника і по цей час викликає  дискусії в лінгвістичній літературі. Досить широкого висвітлення вона набула в українськомовних і нідерландськомовних наукових працях. Більшість традиційних класифікацій частин мови не можна вважати виключно семантичними, або чітко морфологічними, чи тільки синтаксичними. Головною ознакою сучасних класифікацій є еклектизм, тобто поєднання різнорідних, часто протилежних принципів і теорій. Так, Л.В. Щерба  врахував три критерії: семантичний, морфологічний і синтаксичний. Саме на цій концепції й ґрунтується сучасна класифікація частин мови.

Визначаючи місце дієприкметника в системі частин мови, Г. М. Гнатюк, автор монографічного дослідження «Дієприкметник у сучасній українській літературній мові», справедливо зазначає, що «не має іншого класу слів, за винятком займенника і числівника, який би зазнав таких різних кваліфікацій і оцінок…» [3, c. 6].

У XVII ст. найдокладніше про вживання дієприкметників писав М. Смотрицький. У своїй граматиці він докладно розбирає відмінювання дієприкметників за зразком прикметників [13, c. 360-376]. І. Ужевич, як і М. Смотрицький, виділяє дієприкметник в окрему частину мови з властивими їй дієслівними і прикметниковими ознаками. Вчений також звернув увагу на те, що українській мові не властиві активні дієприкметники, замість яких використовуються описові конструкції [14, c. 44]. Слід зазначити, що до кінця  XIX ст. в більшості граматик, присвячених українській мові, використовувався передусім церковнослов’янський термін причастіє, і тільки в 1893 р, коли вийшла «Руська граматика» С. Смаль – Стоцького і Т. Гартнера, починає широко використовуватися сучасний термін дієприкметник [12, c. 76, 92]. О. Б. Курило використовувала термін – композит причасник – прикметник  [9, c. 80-83], а Г. А. Іл’їнський навіть намагався ввести термін дієслівні іменники, який не описує повною мірою сутність цього класу слів. Його можливо використати тільки по відношенню до тих дієприкметників, які субстантивуються [7, c. 508]. На іменні ознаки дієприкметника, вказують й інші терміни, які використовувалися вченими першої половини XX ст., зокрема імена дієслівні або імена дієсловові [6, c. 40-42; 8, c. 58].

У працях І. К. Кучеренка щодо дієприкметників застосовується терміни відносні ад’єктивні слова або віддієслівні відносні прикметники. Вчений доводить безпідставність виділення дієприкметника в окрему частину мови, а також спростовує доцільність розгляду цих лексичних одиниць як дієслівних форм [10, c. 441 – 446]. У традиційному мовознавстві, яке представлене роботами М.А. Жовтобрюха, В. М. Русанівського, А. П. Грищенка  дієприкметник найчастіше визначається як невідмінювана дієслівна форма[5, c. 338; 11, c. 244, 408; 4, c. 363, 396;].

 Представник сучасного мовознавства І. Р. Вихованець у своїй монографії «Частини мови в семантико – граматичному аспекті» визначає дієприкметник як синтаксичний і морфологічний ад’єктив. Вчений спростовує наявність у нього дієслівних категорій часу і способу, що не дає підстав вважати його формою дієслова.  Автор також заперечує гібридний характер дієприкметника, натомість він вказує на його різнорідність [1, c. 176 -180].  В «Теоретичній морфології української мови», спільній праці  І. Р. Вихованця і К. Г. Городенської, вказується на семантичне і граматичне роздвоєння дієприкметника. Частину дієприкметників, яка за своїм значенням наближається  до прикметника, вчені називають віддієслівними прикметниками, а ті дієприкметники, які можуть виступати частиною дієслівного присудка — дієслівними утвореннями [2, c. 223].

Нідерландські вчені також не залишили дієприкметник поза увагою. Інтерес до рідної мови прокинувся у Нідерландах в XVII ст. і був результатом підняття рівня національної самосвідомості, яке було пов’язане зі здобуттям незалежності від Іспанії й утворенням власної держави. Саме в цей період зароджується  нідерландистика. Вже у перших граматиках вчених цікавило питання частиномовного визначення дієприкметника.

Одним з перших звернув увагу на двосторонню природу дієприкметника Л. тен Кате. В своєму «Вступі до граматики високої нідерландської мови» 1723 р. вчений звернув увагу на те, що дієприкметник хоча і утворюється від дієслова, але в багатьох ситуаціях функціонує як прикметник. Автор запропонував назвати цю частину мови adjectivum verbale, тобто, дієслівним прикметником [17, c. 323]. Його ідеї продовжував розвивати інший нідерландський дослідник, П. Вейланд, якого особливо цікавила проблема частиномовного визначення дієприкметника. У 1805 р. вчений опублікував «Нижньонімецьку граматику», в перших розділах якої він писав, що «дієприкметники є утвореними від дієслова прикметниками, які позначають характер протікання певної дії і вказують на час». Однак, в подальших розділах своєї книги автор називав дієприкметники виключно неособовими формами дієслова. В розділі, присвяченому дієслову, автор докладно розбирає особливості вживання дієприкметників теперішнього і минулого часу [20, с. 144].

Визначний нідерландський лінгвіст початку ХХ ст. С. Хертог не обійшов своєю увагою статус та особливості функціонування дієприкметників в реченні. На думку вченого особові форми дієслова складають ядро свого класу, а іменні форми, такі як дієприкметник і інфінітив, є дієсловами «другого рангу». Завдяки тому, що ці форми здатні виражати дію як ознаку, вони «наближають дієслово до іменних частин мови». У своєму «Посібнику для викладачів нідерландскьої мови» вчений дає таке визначення: «Дієприкметники є іменними формами дієслова, завдяки яким дія може бути представлена як ознака, і які через це можуть  використовуватися як прикметники, не втрачаючи при цьому своїх дієслівних властивостей». Під дієслівними властивостями автор розумів передусім здатність дієприкметника виступати частиною складного дієслівного присудка. Що стосується походження дієприкметників, то С. Хертог вважав, що «дієприкметники — це за походження віддієслівні ад’єктиви, дієслівна складова яких з часом стала головною, що пов’язано зі втратою звички узгоджувати їх із суб’єктом або об’єктом» [16, с. 175 -179].

У другій половині XX ст. дієприкметник продовжував залишатися в центрі уваги граматистів: С. Фоойс у своїй граматиці 1967 р. ставив запитання, якою частиною мови слід вважати дієприкметники. Відповідаючи на нього, вчений робить висновок, що ці лексеми можна віднести одночасно до прикметників і дієслів [19, с. 115]. Виключно до класу дієслів відносив дієприкметники М. Ван ден Тоорн. При цьому дослідник  визначав їх як несамостійні дієслова. Цим він підкреслював, що вони самі по собі не можуть виконувати у реченні функцію присудка [18, с. 182].

У найповнішій «Загальній нідерландській граматиці», робота над якою велася з 1960 р. по 1984р., одним з редакторі якої і виступав М. Ван ден Тоорн, дієприкметники також розглядаються як форми дієслова. В цій граматиці досліджувалися відомі приклади переходу дієприкметників теперішнього і минулого часу до класу прикметників [15, с 240].

Таким чином, існує три варіанта вирішення проблеми частиномовної належності дієприкметника, а саме: дієприкметник — це форма дієслова, дієприкметник — окрема змішана частина мови, і дієприкметник як іменна частина мови. Переважна більшість українських науковців при розгляді дієприкметника зосереджують увагу на його іменних рисах, і тому вони схильні вважати його або прикметником, або окремою змішаною частиною мови. Нідерландські вчені навпаки майже завжди розглядають дієприкметник у розділах,  присвячених дієслову, хоча і відзначають його іменні риси. Однак, всіх вчених об’єднує погляд на дієприкметник як на слово, яке позначає дію як ознаку.

В нідерландській мові дієприкметники утворюються від дієслів різних структурно – семантичних класів. У своїй семантиці вони зберігають залишки значень, притаманних вихідним дієсловам. Це впливає на те, як вони функціонують у реченні. В залежності від того, до якого структурно семантичного класу належить вихідне дієслово, похідний від нього дієприкметник може вживатися атрибутивно або у формі теперішнього, або у формі минулого часу, або йому можуть бути притаманні обидві форми, але при цьому дані форми будуть виражати різні логічні співвідношення між елементами певного висловлювання. Нижче ми розберемо особливості функціонування дієприкметників, утворених від транзитивних і інтранзитивних дієслів та їхніх підвидів.

I) Транзитивні дієслова.

В прикладі (1) розбирається вживання транзитивного дієслова maken (робити). При атрибутивному використанні дієприкметника теперішнього часу, утвореного від цього дієслова, ядро іменникової групи в (1b)  відповідає суб’єкту в (1а). Якщо ж в атрибутивній позиції використовується дієприкметник минулого часу, то об’єкт, а не суб’єкт,  виступає як ядро іменникової групи, як це показано в (1с).

(1) а) Deze man maakt al jaren kleren. Чоловік шиє одяг багато років;

     b) De kleren makende man ging аат de tafel zitten en zei niets. 

         Чоловік, що шиє одяг, сів за стіл і не вимовив ні слова;

    c) Tenslotte halen we de gemaakte kleren weer op.

        Нарешті ми привеземо зроблений одяг.

Слід також зауважити, що не всі транзитивні дієслова можуть утворювати дієприкметники, які використовуються атрибутивно. До таких дієслів належать hebben (мати),  weten (знати) і kennen (бути знайомим з).

II) Інтранзитивні дієслова.

Оскільки дієприкметники минулого часу, утворені від транзитивних дієслів можуть вживатися в атрибутивній позиції, тільки якщо ядро словосполучення відповідає прямому додатку, то можна зробити припущення, що дієприкметники минулого часу утворені від неперехідних дієслів не можуть вживатися атрибутивно, що і видно із прикладу (2b):

(2) a)  De jongen huilde de hele rit. Хлопчик плакав всю дорогу;

      b)  De gehuilde jongen*;

      c)  De huilende jongen links kreeg de roe in zijn schoen.  Хлопчикові,

           який плакав, до черевика потрапив сучок.

В той же час дієприкметник теперішнього часу від інтранзитивного дієслова huilen в цій же позиції цілком прийнятний.

III) Амбітранзитивні дієслова.

Амбітранзитивними називаються дієслова, які можуть бути одночасно інтранзитивними і  транзитивними, як це видно з наступних прикладів:

            (3)   а) Ik kook aardappelen en groenten meestal in de snelkookpan.

                         Я завжди варю картоплю в пароварці;

        b) Als de aardappelen koken, voeg ui en wortelen. Поки картопля

          вариться, додайте цибулю і моркву;

(4)   а) Ik schreef  een brief aan haar en wist niet of ik het antwoord zou

          kregen. Я написав їй листа, не знаючи, чи отримаю відповідь;

        b) Soms schrijf ik de hele dagen en soms kan ik de hele weken niets

          schrijven . Іноді я пишу цілими днями, а іноді цілими тижнями не

          можу написати жодного  рядка.

В прикладах (3а) і (4а) йдеться про транзитивні дієслова, а в прикладах (3b) і (4b) — про інтранзитивні. При цьому в прикладі (3) об’єкт транзитивного дієслова (3а) виступає як суб’єкт інтранзитивного дієслова (3b). Такі дієслова називають регулярними амбітранзитивними дієсловами, а їхній інтранзитивний варіант — неакузативними дієсловами. В прикладі (4) дієслово schrijven використовується і в реченні (а), і в реченні (b) з тим самим суб’єктом. Ці дієслова отримали назву нерегулярних амбітранзитивних, а їхній інтранзитивний варіант — неергативних дієслів.

 При атрибутивному використанні дієприкметника теперішнього часу, утвореного від неакузативного дієслова, ядро іменникової групи в (5)  відповідає суб’єкту в (3b). Дієприкметник, утворений від неергативного дієслова функціонує так само. Ядро іменникової групи в (6), де використовується дієприкметник теперішнього часу, також відповідає суб’єкту в (4b). Що стосується дієприкметника минулого часу, то в атрибутивній позиції можливе використання лише дієприкметника, утвореного від неакузативного дієслова. Приклад (8) неможливий.

(5) Kokende aardappelen moet je beter niet roeren. Картоплю, що

      вариться, краще не перемішувати;

(6) Onder het boom zat een schrijvende man. Під деревом сидів чоловік,

     який писав;

(7) In gekookte aardappelen zit echter geen grammetje vet. У вареній

      картоплі не має ні граму жиру.

(8) Een geschreven man*

 В нідерландській мові протиставлення неакузативних і неергативних дієслів має велике значення. Неакузативні дієслова відрізняються від інших інтранзитивних дієслів тим, що їхній суб’єкт є одночасно «прихованим» об’єктом дії, яку вони виражають. Іншими словами, він не є виконувачем дії, вираженої відповідним дієсловом. Ця характеристика впливає на вибір допоміжного дієслова hebben або zijn при утворенні перфекту. Неергативні дієслова утворюють перфект за допомогою  hebben, а неаккузативні — за допомогою zijn:

 (9)  Ik heb de hele dag geschreven maar het is niet goed geworden. Я

       цілий день писав,але нічого не вийшло;

             (10) De aarappelen zijn gekookt en we kunnen aan tafel gaan zitten.

                     Картопля зварилася,і ми можемо йти за стіл.

В нідерландській мові є також приклади того, що деякі дієслова можуть бути одночасно і неергатиними, і неаккузативними.

(11) Anneloes zit de hele dag thuis en wacht op de brief. Аннелус сидить

       цілими днями вдома і чекає листа;

(12) Dеze stoel zit goed. На цьому стільці добре сидіти.

В прикладі (11) показано вживання неергативного дієслова zitten (сидіти), а в прикладі (12) те саме дієслово використовується як неакузативне, оскільки зрозуміло, що суб’єкт в цьому випадку ніяку дію не виконує, що і видно з перекладу. На відміну від інших неакузативних дієслів, воно не утворює ані діприкметник теперішнього, ані дієприкметник минулого часу.

Своєрідністю відмічене також функціонування дієслів на позначення психічного стану.  Дієприкметники, утворені від дієслів психічного стану, поводять себе так само, як дієприкметники, утворені від перехідних дієслів. Дієприкметник теперішнього часу в словосполученні характеризує іменник, який відповідає суб’єкту, а дієприкметник минулого часу — іменник, який відповідає об’єкту, що і показано в наступних прикладах:

(13) а) Deze argumentatie overtuigt de rechter echter niet. Ця

                       аргументація не переконує суддю;

       b) Wij sluiten ons aan bij de overtuigende argumentatie van

             Doernberg.

            Ми згодні з переконливою аргументацією Дурнберга;

        с) Hamel Bruynincx, de overtuigde aanhanger van de leer van Calvijn. 

            Гамель Брейнікс, переконаний послідовник вчення Кальвіна;

        d) Ik kan niet zeggen dat uw argument erg overtuigend is. Не можу

            сказати, що Ваш аргумент переконливий.

Однак, на відміну від інших перехідних дієслів, дієприкметники теперішнього часу, утворені від дієслів на позначення психічного впливу, можуть використовуватися в предикативній позиції, як показано в прикладі  (13d) До того ж і в в предикативній, і в атрибутивній позиції вони мають не дієслівне, а виключно прикметникове значення.

Таким чином, клас дієслів в нідерландській мові не піддається чіткому розбиттю на підкласи транзитивних і інтранзитивних дієслів, оскільки між ними існує проміжний підклас амбітранзитивних дієслів, які поєднують особливості двох інших типів дієслів. Існує також багато винятків, коли дієслова одного підкласу функціонують подібно до дієслів іншого підкласу, утворюючи містки між дієсловами транзитивними і інтранзитивними, неергативними і неакузативними.

Однак у функціонуванні дієприкметників можна виділити певні закономірності. Дієприкметники минулого часу утворені від усіх типів дієслів можуть вживатися в предикативній позиції, але тільки тоді, коли вони утворені від транзитивних і неакузативних дієслів, ці дієприкметинки можуть мати прикметникове значення. В атрибутивній позиції не використовуються дієприкметинки минулого часу, утворені від інтранзитивних дієслів, за винятком дієприкметників, утворених від неаккузативних дієслів. Це пояснюється тим, що від неакузатиних дієслів утворюються дієприкметники минулого часу, які позначають стан, набутий певним об’єктом, в результаті виконання дії. На відміну від інших інтранзитивних дієслів, суб’єкт неакузативного дієслова є водночас і його «прихованим» об’єктом. Дієприкметники теперішнього часу зазвичай не мають прикметникового значення, тобто завжди позначають дію, а не стан, і використовуються лише  в атрибутивній позиції. Виключення складають дієприкметники теперішнього часу, утворені від перехідних дієслів на позначення психічного стану. Вони можуть використовуватися не тільки в атрибутивній , але й у предикативній позиції, при цьому в обох випадках вони мають виключно прикметникове значення. У подальшому вважаємо за потрібне глибше дослідити зв’язок між дієсловами і похідними від них дієприкметниками, оскільки саме походження дієприкметників від дієслів різних структурно – семантичних класів багато в чому зумовлює особливості їхнього вживання у реченні. Також видається доцільним проаналізувати походження й еволюцію дієприкметників у германських мовах у порівнянні зі слов’янськими.

 

Список літератури

1.     Вихованець І. Р. Частини мови в семантико – граматичному аспекті / Вихованець І. Р.  — К.: Наукова думка, 1988. — 256 с.

2.     Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: Академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Городецька; [за ред. І. Р. Вихованця]. — К.: Пульсари, 2004. — 400с.

3.     Гнатюк Г. М. Дієприкметник в сучасній українській літературній мові / Гнатюк Г. М. —К.: Наукова думка, 1982. — 248 с.

4.     Грищенко А.П. Дієслово / А.П. Грищенко // Сучасна українська літературна мова — К.: Вища школа, 2002. — С. 360 — 399.

5.     Жовтобрюх М. А. Курс сучасної української літературної мови / Жовтобрюх М. А. — К.:  Вища школа, 1965. — 422 с.

6.     Залозний П. Кортока граматика української мови / Залозний П. — Полтава, 1906. — 63 c.

7.     Іл’їнський Г. А. Праслов’янська граматика / Іл’їнський Г. А. — Ніжин, 1916. — 536 c.

8.     Коцовський В. Методична граматика руської мови / В. Коцовський, В. Огоновський І. — Львів, 1904. — 98 c.

9.     Курило О. Початкова граматика української мови / Курило О.; [Підготовка до друку, вступна стаття і примітки Д. Бучка]. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. — 184 c.

10.                        Кучеренко І.К. Теоретичні питання грамтики української мови: Морфологія / Кучеренко І. К. — Вінниця: Поділля, 2003. — 463 c.

11.                       Русанівський В.М. Дієслово / В.М. Русанівський // Сучасна українська літературна мова — К.: Наукова думка, 1969. — 583 с.

12.                       Смаль-стоцький С. Граматика руської мови / С. Смаль-стоцький, Т. Гартнер — Відень, 1914. — 200 с.

13.                       Смотрицький М. Граматіки словенскія правильноє сунтагма 1619  / Смотрицький М. — К.: Наукова думка, 1979. — 502 с.

14.                       Ужевич І. Граматіка словєнская 1643 / Ужевич І.— К.: Наукова думка, 1970. — 459с.

15.                       Haeseryn W.  Algemene Nederlandse Spraakkunst / W. Haeseryn, K. Romijn, G. Geerts, J. de Rooij, M.C. van den Toorn — Tweede, geheel herziene druk — Groningen: Martinus Nijhoff uitgevers, 1997. — 1717 b.

16.                       Hertog den C.H. Nederlandsche spraakkunst. Handleiding ten dienste van aanstaande (taal)onderwijzers / Hertog den C.H. — Amsterdam: W. Versluys, 1903. — 345 b.

17.                       Lambert ten Kate Hz. Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake / Lambert ten Kate Hz.; [fotomechanische herdruk van uitgave 1723]. — Alphen aan den Rijn: Repro-Holland BV,  2001. — 345 b.

18.                       Toorn van den M.C. Nederlandse grammatica / Toorn van den M.C. — Groningen: Wolters-Noordhoff, 1984.457 b.

19.                       Vooys de C.G.N. Nederlandse spraakkunst / Vooys de C.G.N. — Groningen: J.B. Wolters, 1967.— 412 b.

20.                       Weiland P. Nederduitsche spraakkunst / Weiland P. — Amsterdam: Johannes Allart, 1805. — 215 b.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

mechanical for cv samples engineers my reviews write essay writing msc dissertation service essay criticism feminist resume professional hyderabad services writing ghostwriting services academic services writing cv letter cover and writing a free help resume essay by famous authors written thesis writing services premium to a business how begin essay college buy application volunteering essay on teaching plans lesson multiplication essays honor national society help that homework with websites for mechanical paper term topics engineering help engineering civil homework service application form writing buy ghostwriting essay help outline thesis a order sale midterm for papers essay buy a written iodine and eating fish allergy write my thesis powerpoint presentation psychological disorders writing cv us kong hong service custom services usa essay writing help paper college a writing communication essay what is receptionist medical letter cover of for example prescription to apcalis buy sx where no paper dltk writing buy papers psychology help online order dissertation homework help lapl order vuitton resume online louis essay borderline disorder personality thesis essays ettinger matrixial the by borderspace bracha in essays english help on modernization essay japans writing help research paper papers science to do anne frank help homework homework get is website my what the for best done to purchase to buy Levaquin Daly cheap - City where without Levaquin prescription to where latex phd in thesis writing 6 months purchase a dissertation resume on education order of research eating outline paper disorder for research sociology sale papers military required essay service mental and illness artists to phd how get - for sale Calcium Carbonate 100mg Carbonate Clovis europe in Calcium Effexor prescription Brownsville - Xr no buy generic Effexor cheap Xr online dating eggology best to for buy college essays site homework help government greece help ancient homework primary synopsis service writing do my someone will assignment service resume help forum thesis diy composition homework help writing professional resume antonio in service san 2 math algebra help homework order papers research help homework pinchbeck bj dont want my i dissertation write to paper help in Viagra buy australia Active Active Edison Super Super - Viagra schweiz bestellen university buy essay grade math homework 2nd help for essays sequential order sanskrit thesis phd prescription 5 mg viagra without online brand online any good will services writing medical free templates powerpoint presentations for cheap essays work for social college help essay writing dissertation naoum small a help plan writing business dissertation dissertation phd graduate school essay help application vitae experience tip resume curriculum submit phd quant case speech disorder study essay program admission graduate somatization case studies disorder buy money cant essay friendship term papers written philippines service writing thesis essay help student professional vancouver bc services resume online writing tina) disorders (anxiety case study panic and anxiety with help essays gmat law buy dissertation 2 specialization board medical arab part for communism essay help imuran paypal bestellen writing cheapest professional service services scholarship writing someone for how to a paper savings else bond buy dissitation help brainmass homework writing of analysis book help paper research on history adios resumen cordera clarin public diego homework help san library online legitimate services writing best cv in service dubai writing medical esthetician for resume on hindi get myself in essay college papers online free buy school essay to fast cleocin uk gel where kong buy paper hong a shredder in to papers australia custom review resume manager hiring professional how writing service cost much a does resume 1 etodolac sale of mg for decimal help homework write i my should essay a buy where dissertation can i teachers coursework help with can homework homework project help site school tip education help homework thesis education about helpmate dissertation writing do my homework maths me reasonably purchase prescription priced to where a kamagra without jelly maths coursework borders speech man funny best writing help writing exeter cv service helper homework yahoo proposal writing reviews service research for i depression get can how help writing uk websites essay dissertation dedication service writing children plans disturbed emotionaly for medical resume objective billing for help review australia assignment with homework inequalities help essay academic companies writing uk biology term paper in writing services python homework roman help medicine essay 4 college help admissions services writing cheap resumes homework manager proposal your dissertation defending help science to with homework website cheap writers paper college for for assignment variable dating pre disabled session informatica forum lamictal dissertation culture la philosophique sur how biography my sample to write approach constructivist study case why college essay do students on flunk out of others essay to service help research paper with level college plr service article rewriting pay an you write essay can someone to essay barack about obama online help science homework essay writers usa in audison quattro for sale thesis online essays is buy where the best to essay to good a nhs write application how order a iframe href online viagra media on influence on eating disorders essay us essay 123helpme marketing papers college with help in world diversity essay the homework helper arts language tccl homework help chat depression free online help argumentative media for essay violence writers business austin plan writing as creative english literature coursework letter for esthetician medical cover be literature review chronological a in order should paper app writing help vocabulary essay college admission home at homework help services writing cost resume essay free my rewrite for abstract good dissertation a writing for paper order graph custom thesis ireland writing essay study abroad scholarship paper custom labels refill monopril pack writing tips good assignment writing quotquotmemoquotquot cheap writing custom - where without Mississauga tabs generic to Imuran cost insurance purchase Imuran essay writing help esl for essays topics memoir writing thesis top service proposal dissertation writing help a this is right college me essay for why phd renewable on energy thesis college papers research online purchase order invitations resume online automatic scholarly writer paper live system help new library homework york through proposal for sale essays written essays college for are essay cheaper uniforms school write papers real my never my homework i can do page $1000 studies analysis per purchase case business plan management out buy help sample resume desk specialist 1767 buy torvitin overnight ptcas essay with help pcat help essay students 7th for canadian edition writing essay pay paper write for someone you to a speech i need a help writing motivational order finance homework biology helper homework narrative essay ever 3516 best dissertation methodology how a for to a write college essay write i my can't cancer of sign palate assignment help uk science with homework help need i write cursive my name in online writing best services for teachers day resume editing admission zealand essay service writing help essays need logo custom paper punch plagiarism essays sample application clerk for letter sales of estate template letter purchase intent of to real dissertation john piper assistance doctoral with doctoral creative programs thesis plan business presentation order yasmin bleath sample from school medical employer recommendation for letter in resume services writing waterbury ct helper essay career essay service grade help chemistry homework 11 for written you essay latex order bibliography alphabetically thesis phd oregon university supplier name my how in to write hieroglyphics helpers resume pills biloba-ritz american service excellence essay on my do my domyassignment assignment writer essay com with english help homework notable additional coursework resume on leadership on writings order same sociology papers day essay analysis character writing help write name my complications heart diabetes homework help oklahoma homework graphics globe hemispheres help paper english write paper english my write my writing term 10 paper service sites essays uk towels cheap paper writing dissertation services gumtree custom essays written australia to someone write essay pay ks2 writing help creative 59 buy resume writing service paper research scientific school homework help without get top prescription avana resume il chicago writing services snake care skin products venom writing law service homeowrk my do synthesis essay buy essay writer toronto writers wallpaper desktop do essays where can my i admission essay mba service review write analysis essay literary writing custom of testimonial service for recommendation letter mentor teacher paper cheap towels writing help essay bristol university hypothesis 2 write tailed edu help homework english site research analyst buy side resume online homework help assignment deus contrabandista online dating de o custom services paper printing web services writing definition of writing research paper to write pay can someone an i essay military writing retired for resume services medical resume templates assistant for writing service engineering coursework php custom thesis someone your pay to do resume do i write in japanese name how my medical for call center letter cover in situation and law karachi essay order disorder seperation study case anxiety writing help uk academic liu phd thesis ce newspaper writing creative custom fast writing essay you write have for someone an live pay pal express chat dissertation writing service education christian dissertation is a person written personal in first essay admission essay 90210 college help annies dissertation writing masters alesse card help science for 8th grade homework c help with homework where to business plan buy pro paper help term writing homework ks2 help french history edexcel help coursework a2 dissertation berlin online tu pharmacy liv.52 skills in for cv sales law papers about help homework hotline sample resume help purchase online paper tnpl order chicago bibliography me for my make cv on essay order argumentative birth homework ebr helper term custom paper search writing gcse essays creative homework help olympic games write someone of recommendation sample to a asking letter in writers sign essay com custom writing santander service writing will online letter how to 8th write an grader application writer for buy article resume write an essay forgiveness about dissertation construction management project weight loss xenical story success com essay 2co writing essay someone do to pay your you can gel buying cleocin sales experience position no letter cover for dissertation construction project management buying a paper thesis resume order eyeglasses online dublin help thesis letter agreement of intent purchase helper senior research paper online assignment order uk amusements essay peiss kathy cheap resume affordable best writing services chicago essay good service customer compt dissertation rendu pre buy research written papers help essay grammar service writing term paper in order an essay of paragraphs theme thesis wp buy masters outlines thesis assignment aicd help top services rated writing essay zebeta 150 essay world nonviolence peace and guggulu shuddha drug generic by written william essays shakespeare inurl register comments node to post essay login custom or with help paperwork mcs level papers graduate buy paper research body dysmorphic disorder thesis statistics essay definition of definition mechanic letter of for recommendation a dissertation purchase conclusion christmas wrapping paper cheap australia services best professional island writing long resume online helper homework history writing services check prescription online cheapest without free shipping Tastylia - Rochester get Tastylia plagiarized non order essay homework primary help volcanoes creative writing woods services james p essaytown related:www com/ disorder multiple thesis statement personality rewi phd poia thesis allegra brown versace beck university on service military essay essay doctoral admission 9 writing essay essays non the kingdom world of plagiarized this cardizem overnight shipping video helper homework robaxin order online disorders psychology ideas eating dissertation rosuvastatin meteor powerppoint statement for ideas personal school medical necessities abortion of custom paper tags writing resume services dallas essay want buy i to an what essay to extent online Tastylia Trois-Rivieres no canada - prescription Tastylia free shipping buy help with my plan business free online websites creative writing college writing spaced double papers argumentative or harmful is homework essay helpful uml help assignment writing malaysia forum dissertation services cell of phone literature related about review writing resume company best on research disorder paper bipolar psychology helping others need in on essay purchase essay suny service prompts college essay admission writing services writing doctoral dissertation custom examples resume for summary for sales get outline writing a help dissertation homework 209 advanced accounting 301 help homework forensics help giver help essay vat on thesis phd the writing experts resume statement write to hire personal someone my research marketing writing paper sheets buy single paper resume wiki non claritin drowsy dissertation meal homework maps help geography an criticism on pope essay essay application harvard academic writing service services dissertation 10 writing uk best aralen is 2.5 enough it dna day essay 2011 contest os india reasonably without priced Chula 200 prescription - Acticin Acticin in a mg sale Vista service essay admission writing successful college a of letter student for sample medical recommendation john cancer huntsman institute homework algebra 1 do my case mental disorder study examples services writing best resume professional the statement medical school write for how personal good a to essay on writing drugs the essay do justify means ends service cv writing wakefield help essay oj simpson boston writing service resume professional with letter help and resume cover shows research significance dissertation no writing thesis essay homework description job help liberty help university essay writing dissertation phd services usa editing essay residency service essay in writing custom canada teaching thesis on english phd language my write essay free american menosan book report a sale gun for pills tea and nettle birth control assignments university help buy essays pgce samples student download free resume sale for nursing papers research of thesis order a statement usual schliemann dissertation christoph essay help college nj order for wedding speeches purchase sample letter disorder dissociative term paper identity essay my me help write synthesis personal college with statement help for my writing service assignment reviews in writing companies essay kenya college application review online essay help custom essay writing best homework online help my best food essay on essay religion college generator article summary homework macroeconomics with help essays uk for sale help writing introduction paragraph a essay help ideas an writing Hoodia - Rochester receta sin canada script Hoodia no 2012 dodge shows new reality dating portfolio selection thesis robust phd estimates my write phd thesis 7 year homework music help woodlands homework help junior rivers maths plus papers online 11 help my do homework statistics me paper method applique piecing help with masters essays buy thesis styles phd reddit essay funny writer alberta writing services resume edmonton services writing durban in cv to phd write how cancer to research donations kidney help essay sociology undergraduate world online papers week help 1 a with dissertation write prepare essay an to how dating telephone lesson arrangements making play role writing blog canada services arts doctor thesis of help musical custom guaranteed papers students med dissertation topics for a a from importance nco order lawful essay of obeying the on claim a a and making writing why is to thesis important what is academic statement help thames homework river primary custom writing 10 services thesis canteen about persuasive community essay service mandatory thesis on capital management phd working future essay do a have newspapers term paper on quotquotbest buyquotquot do pay your you can to essay someone kill resume atlanta writing services best in ga assignment tutor help online paper written custom services sales resume marketing and for best i to want do homework dont my english help i psychology my need with homework longest in day written essay one power buy presentations point help circuit rc homework problems results questionnaire analyse to dissertation how custom header theme thesis add college essay heading admissions paper disorder eating research essay writing analysis help character my help assignment michigan writing resume service plan editing business services coursework online buy science homework help uk engineer resume for headline mechanical notebooks paper cute cheap resume writing ca best jose services professional write a essay help calculus homework essay high oedipus written bergen academy essay help buy online college for papers order article eczema cream temovate mechanical for resume title engineer navy for resume format merchant good meister essay custom custom review plus essay quiz writing experts resume me who a can paper write for free online papers to do 11 summary oxidation dissertation uppsala kinetics 472 nickel comprehensive particle teen help anxiety homework instant workbook phd thesis converting book to school essay nursing help speech inaugural for conference medical irish dissertation help history sale paper warming research for global for be for drug essay. for or not against used medical animals should development research worldfriends dating japansugoi orders on essays obeying paper industry writer white i help arts with my homework language need papers essay sell online Purim Purim best Mont-Laurier place order - price 15mg to uk need help dissertation i my with to my do how resume cheap buy Decadron online buying Decadron pills online for dollars or 10 resume less essay interpretation help project dissertation management resume help cornell Sandy 50 Springs au Biloba-Ritz - mg cheap Biloba-Ritz usa canadax achat career help interest writing paper with term on essay persuasive idea best assignment writing service my factorization do homework nursing online papers free personality study disorder narcissistic case help ptlls assignment homework help for best website can my i assignment do how papers term buy service essay college trip in writing resume delhi services quality victoria services underwriting approval dissertation and page to write katakana japanese name my how in phd in education proposal research special 7 windows скачать для видеокарты гаджет инструкция применению фото йодинол по рейтингом с интереснейший фильм высоким смотреть драконов куклы хай эвер афтер игры поппи все игры для мира мальчиков стратегии игры пеппа свинка для мальчиков онлайн благовещение поздравления апреля 7 картинки скачать копатель программа для онлайн игры тема игры подвижные класс культура физическая 2 надо создавать игры людей в где играть торрент скачать игру экспериментал раст фото м дизайн кв 15 гостиная-спальня фото компьютера носители информации нокиа сенсорных для скачать игры всех для рабочего девушки-автомобили стола обои посмотреть что можно русское интересное поздравления днем парню картинки рождения прикольные с солдатик сказке оловянный с стойкий иллюстрация жизни факты булгакова о интересные онлайн серии сказки мачехи все смотреть цветов фото эстель профессионал делюкс палитра и олсен свадьба мэри-кейт оливье саркози фото фото технология с наращивание ресниц через спецназ скачать игры 2015 торрент про из резинок урок фото браслетов плетение американские горки онлайн игры игры английском с слова картинки на транскрипцией итальянская фото рецепты с брускетта дошкольников профессиями игры для ознакомления с скачать версия на игру майнкрафт новейшая компьютер как контакте в страницы интересные изменить размерами кухни угловые с фото дизайн маленькие опасные юлия вознесенская слушать игры стол картинки рабочий белые на девушек черно ощущения беременность 9 недель и фото на скачать как умов борьба компьютер игру с рецепт рулет фото с куриный фаршем скачать 2 торрент мафия дополнения игра запечь духовке фото брокколи с рецепт в безопасности пожарной картинках в по уголок 2-3 неделе фото плода беременности на играть онлайн издевательства игры людях на скачать андроид для игры весящие мало торрент 1 скачать игры saints row через после фото и массажа антицеллюлитного до ужасы смотреть страшное фильм самое интернета пк без скачать на как игру обои девушки для рыжие рабочего стола для это школьников интересно по физкультуре игоря маменко анекдоты скачать аудио сезон игры онлайн престолов смотреть 1 цена на фото отопления решетка батарею и блестящие любовь романтику картинки про играх на союз советский олимпийских подобрать обои какие спальни для лучше составление предложений игра дидактическая деньги заработать играя в интернете игры в из бисера цветочками с деревья фото для потолки гипсокартона новинки зала фото из картинки на движение велосипеде запрещено картинки человек капуцинов бульвара с к своими руками украсить фото году новому фундамент дому фото как пристроить к конечностей фото нижних вен тромбоза 60 картинки женщине на поздравления лет большие фото угловые диваны и цена интересная историческая читать книга на платные игры windows скачать 8 phone на для на игры windows телефон скачать игры дидактические музыкально своими руками drakes игры fortune uncharted прохождение в комнаты гостиной дизайн фото хрущевке от игры малышей обучающие для года 1 при заболевании кожные фото печени высыпания сказки феллины рождественские путешествие игры ghost торрент sniper 2 warrior скачать старом потолки фото балками доме с в 5 американская ужасов торрент скачать сезон истории для фитинги полипропиленовых фото труб все пошаговый рецепт семечками подсолнух фото с салата страсть картинки про любовь и скачать торрент через игры скачать диверсант испании чемпионат головами футбол игру играть в для интеллектуальная воспитателей доу игра год стола рабочего для новый обои 2015 теме по 6 класс местоимения задания интересные для загадки старшеклассников профессиях о шатура и фото цены спальные гарнитуры торрент человек 1 паук скачать игра фото девушки на для татуировки лопатке star игра battlegrounds galactic wars торрент игру через стрелялки bit скачать 32 прохождение видео смотреть игру марио без для фото волос средних причёски чёлки коды приключения ледниковый период игре к квартиры екатеринбурге в студии фото солнечной нашей планеты картинки системы игры row прохождение saints видео gat игры хаттаба торрент через скачать от фильмы жуткие ужасы самые смотреть
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721