ФУНКЦІОНАЛЬНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ:ЗАВДАННЯ ТА НАУКОВІ ТЕОРІЇ СТВОРЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’36:81 – 116.3

Г.Д. Темник

Міжнародний інститут освіти,

культури та зв’язків з діаспорою

Національного університету

«Львівська політехніка»

Львів

У статті окреслено основні завдання функціональної граматики, проаналізовано функціональні підходи, застосовувані в американському та європейському мовознавстві в аспекті потенційної теоретичної основи для створення функціональної граматики та визначено оптимальну функціонально-граматичну теорію формування функціональної граматики української мови.

Ключові слова: функціональна граматика, американський функціоналізм, європейський функціоналізм, теорія функціонально-семантичного поля, семантична функція.

В статье обозначены основные задачи функциональной грамматики, проанализировано функциональные подходы, применяемые в американском и европейском языкознании в аспекте потенциальной теоретической основы для создания функциональной грамматики и определено оптимальную функционально-грамматическую теорию формирования функциональной грамматики украинского языка.

Ключевые слова: функциональная грамматика, американский функционализм, европейский функционализм, теория функционально-семантического поля, семантическая функция.

This article outlines the main objectives of functional grammar, functional analysis approaches used in American and European linguistics in terms of potential theoretical basis for creating functional grammar and defines an optimal functional grammatical theory of the formation of functional grammar Ukrainian language.

Keywords: functional grammar, American functionalism, European functionalism, the theory of functional-semantic fields, semantic function.

 

Особливістю сучасних граматичних досліджень стало виникнення граматик різного типу – генеративної, комунікативної, функціональної. Важливого практичного застосування як для глибшого вивчення будови мови, так і для її прикладних аспектів, зокрема лінгводидактики, набули граматики останнього типу. У європейському мовознавстві відомі функціонально-граматичні теорії С. Діка, М. Хеллідея, Е. Мартіне, О. Бондарка.

Укладені граматики української мови, перші з яких з’явились ще у XVIXVII ст., відповідають принципам формальної граматики, побудованої на узагальненнях, якими є граматичні одиниці, граматичні значення, граматичні категорії та форми. Необхідною умовою подальшого розвитку граматичних досліджень в українському мовознавстві є створення функціональної граматики української мови. У напрямку функціональних досліджень в українських лінгвістів є певні здобутки – «Нариси з функціонального синтаксису української мови» І. Вихованця, «Основи функціональної морфології української мови» А. Загнітка, «Нариси функціональної лексикології» Ф. Бацевича та Т. Космеди, окремі дослідження функціонально-семантичних полів української мови. Однак ці підходи досі не систематизовано у межах одної цілісної концепції функціональної граматики (ФГ) української мови, що є актуальним на сучасному етапі розвитку лінгвістики. У цій статті спробуємо, проаналізувавши основні функціональні підходи, визначити відповідні для створення ФГ української мови функціональні теорії, зважаючи на заздалегідь визначене розуміння ФГ.

У лінгвістичній літературі функціональну граматику визначають як «різновид граматики, об’єкт вивчення якої – функції одиниць мови і закономірності їх функціонування» [5, с. 565]. Це формулювання передбачає два напрямки аналізу – встановлення усіх потенційно можливих вживань мовних одиниць, тобто їхніх функцій, та визначення контекстуальних умов, за яких вживається мовна одиниця в усіх цих функціях. У зв’язку з цим, доцільним є зауваження Л. Костич, яка формулює призначення ФГ як «створення узагальненої лінгвістичної моделі правил використання одиниць мови» [2, с. 11]. Якщо у формальній граматиці мовні одиниці структурують за лексико-граматичними класами, граматичними категоріями та граматичними значеннями, то особливістю ФГ є спільність семантичних функцій, комунікативно-прагматичних реалізацій у мовленні. Об’єднання мовних одиниць за семантикою фактично дає змогу систематизувати способи та засоби реалізації комунікативних завдань, які виникають під час спілкування.

Вказане визначення ФГ – узагальнена на основі різних функціональних підходів модель граматики цього типу. Конкретизація цієї моделі, тобто те, якого типу функції розглядають та мовні одиниці яких рівнів є об’єктом аналізу, залежить від кожного конкретного функціонального підходу. Функціональна теорія, релевантна для створення ФГ повинна передбачати 1) максимально повне визначення семантичних функцій, які реалізовує мовець у процесі спілкування; 2) систематизацію мовних засобів, які виконують визначені семантичні функції; 3) визначення способів взаємодії мовних засобів для виконання визначених семантичних функцій.

У системі лінгвістичних течій функціоналізм представлений у дослідженнях американських та європейських науковців – Р. Д. Ван-Валіна, Дж. Ніколс, Дж. Байбі, І. Мана, С. Томпсон, Т. Гівона, У. Чейфа, Р. Томліна, Б. Фокс, С. Форд, М. Драєра, Е. Мартіне, С. Діка, А. Мустайокі, Г. Золотової, М. Всеволодової, Н. Слюсаревої, О. Бондарко, І. Вихованця, А. Загнітка, Ф. Бацевича і Т. Космеди.

Американський функціоналізм в основному зорієнтований на пояснення граматичних явищ дискурсом. А. Кібрик пояснює пріоритетність дискурсивного аналізу у функціональній лінгвістиці наступним чином: «Функціоналізм шукає пояснення спостережуваної мовної форми. Функціоналісти виходять із припущення, що форма значною мірою формується і пояснюється функціонуванням у реальному часі. Функціонування мови у реальному часі – це і є дискурс» [4, с. 308]. Закономірності побудови цілісних текстів досліджують автори Теорії риторичних структур (ТРС) та представники дискурсивно-орієнтованого напряму американського функціоналізму – І. Ман та С. Томпсон. Суть ТРС полягає у тому, що текст завжди має визначену мету (ціль, функцію), для досягнення якої риторичними відношеннями поєднуються дискурсивні одиниці – речення, частини речень, які можуть виступати ядрами чи сателітами. Автори ТРС будують графічні схеми риторичних структур, які відображають кількість ядер та сателітів у тексті, напрями залежності між ними, типи відношень. Графічні схеми риторичної структури – це лише деталізовані схеми, які могли б бути корисними при написанні логічних зв’язних текстів доповідей, рефератів, резюме та ін., подібно до загальновідомих складових будь-якого дослідження – вступу, мети, побудови робочої гіпотези, доведення, висновків. ТРС частково виконує лише 3-тє завдання із визначених у ФГ, встановлюючи способи поєднання мовних засобів синтаксичного рівня, залишаючи поза увагою способи утворення самої синтаксичної одиниці і визначення семантичних функцій цих одиниць.

Розглядаючи окремі теорії американського функціоналізму, варто звернути увагу на Референційно-рольову граматику (РРГ) Р. Д. Ван-Валіна, яка представляє морфо-синтаксичний напрям. У межах речення, за його термінологією клаузи, дослідник визначає семантичні ролі, які реально відображають виконувані складовими елементами речення функції, на відміну від формальних синтаксичних позицій підмета, присудка та ін. Ще однією перевагою РРГ є класифікація дієслів із одночасним визначенням логічної структури – набору аргументів, тобто залежних слів. Остання складова РРГ має практичне застосування під час встановлення правил поєднання лексичних одиниць. Недостатність цієї теорії для того, щоб стати основою формування ФГ, полягає у тому, що РРГ зосереджена лише на аналізі складових синтаксичних конструкцій, не торкаючи сфери функціонування цих одиниць у комунікації.

Американський функціоналізм, переосмисливши категорії традиційної граматики, спрямованої на дескрипцію, поставив за мету пояснення мовних явищ у дискурсі. Однак визначення мотивації мовних фактів не рівноцінне встановленню закономірностей їхнього функціонування, які б могли слугувати теоретичним підґрунтям створення ФГ. Окрім цього, американські функціоналісти орієнтуються на дослідження окремих мовних явищ у різних мовах, які в цілому не утворюють системи. Натомість ФГ як лінгвістична модель правил використання одиниць мови потребує системної теорії, у межах якої мовні явища були б охоплені максимально повно.

З цілеспрямованою проекцією на створення теоретичних основ ФГ будують свої дослідження європейські функціоналісти. Одним з перших у цьому напрямку є С. Дік, функціонально-граматична теорія якого «відображає базові предикації в конкретних мовних висловлюваннях, використовуючи систему правил вираження (маніфестації), яка визначає форму і порядок компонентів (конституентів)» [2, с. 59]. С. Дік досліджує функції мовних одиниць (семантичні, синтаксичні, прагматичні) у межах речень та їхні потенційні можливості, зумовлені семантичними та синтаксичними властивостями для творення нових конструкцій. Таким чином, дослідник формулює закономірності творення мовних одиниць синтаксичного рівня, що входить у компетенцію ФГ. Але, подібно до РРГ Р. Ван-Валіна, функціонально-граматичній теорії С. Діка бракує визначення функцій синтаксичних конструкцій та правил їхнього вживання у комунікації.

У європейському функціоналізмі виокремився як окремий напрям функціональний синтаксис (ФС), представниками якого є А. Мустайокі, Г. Золотова, М. Всеволодова, І. Вихованець. Зважаючи на те, що граматику в мовознавстві розуміють як взаємодію морфології та синтаксису, було б нелогічно розглядати можливі варіанти формування теоретичних основ функціональної граматики, ігноруючи теорії ФС.

В основі ФС, за А. Мустайокі, лежить принцип аналізу «від значення до форми», або по-іншому – «від семантичних структур до мовних засобів». Завдання цього функціонального напряму дослідник формулює так: «1) встановити семантичні категорії, які становлять основу опису; 2) описати ті мовні структури, які можуть бути вжиті у мові x під час вираження встановлених семантичних категорій; 3) визначити можливі обмеження у вживанні цих мовних структур» [3, с. 230]. За загальною ідеєю та завданнями, ФС відповідає потребам теоретичного підґрунтя ФГ, оскільки упорядковує мовні засоби за значеннями, які безпосередньо реалізовуються в мовленні, а не за граматичними класами та категоріями, які лише відображають парадигматичні відношення у системі мови, маючи опосередкований стосунок до вживання їх у процесі комунікації. Семантичні структури, які досліджує ФС, відображають функції мовних одиниць, порядок їхнього розташування, що дає можливість встановити правила побудови конструкції. До того ж ФС, визначаючи обмеження у вживанні тих чи інших конструкцій, встановлює тим самим закономірності функціонування їх у дискурсі, які повинна систематизувати ФГ. Однак, теорія ФС не передбачає дослідження потенційних можливостей сполучуваності предикатів чи інших складових семантичних структур, а також випускає з поля зору дослідження діалогічного мовлення і побудову текстів.

У зв’язку з цим оптимальною теоретичною основою створення функціональної граматики української мови є функціонально-граматична теорія О. Бондарка, основним принципом побудови якої є опис функціонально-семантичних полів (ФСП) аналізованої мови, тобто «двосторонніх (змістовно-формальних) угрупувань, сформованих граматичними (морфологічними і синтаксичними) засобами аналізованої мови разом із взаємопов’язаними з ними лексичними, лексико-граматичними і словотвірними елементами, які належать до однієї семантичної категорії» [1, с. 40]. Фактично опис ФСП виконує визначені вище 1-е та 2-ге завдання ФГ, встановлюючи семантичні функції (тут семантичні категорії), які реалізовують мовці у процесі комунікації  та систематизуючи мовні засоби, які виконують певну семантичну функцію, у межах ФСП. Щодо 3-го завдання, то О. Бондарко зазначає, що «у межах ФСП здійснюється й опис функціонування граматичних форм і конструкцій» [1, с. 40]. Окрім встановлення системи семантичних категорій, які формують відповідні ФСП, систематизації та структурування різнорівневих мовних засобів у межах кожної категорії, «важливо показати, як представлені елементи цього поля у висловлюванні, як вони реалізуються, взаємодіючи один з одним і з елементами інших полів, входячи у зміст висловлювання» [1, с. 45].

Таким чином, відповідною теорією для створення функціональної граматики української мови може слугувати функціонально-граматична теорія О. Бондарка, яка містить теоретичні принципи, спрямовані на розв’язання концептуальних завдань ФГ. У зв’язку з цим створення ФГ української моіви залежить від досліджень системи ФСП. На сучасному етапі українського мовознавства, зважаючи на актуальність цього питання, дослідження такого типу вже мають певні напрацювання, але, очевидно, ще не становлять цілісної системи і потребують доповнень.

 

1.     Бондарко А. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А. Боднарко. – Л., 1983. – 208 с.

2.     Костич Л. Основні засади функціональної граматики / Л. Костич. – К., 2004. – 79 с.

3.     Мустайоки А. Аспектуальность в теории функционального синтаксиса / А. Мустайоки // DieGrammatischenKorrelationen. – Graz, 1999. – С. 229-244.

4.     Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / Под ред. А. А. Кибрика. – М., 2002. – 408 с.

5.     Языкознание. Большой энциклопедический словарь/ Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 2 изд. – М., 1998. – 685 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

script to purim buy where cheap no resume cover letter distribution help homework cca2 cpm in title of to essay write book how realism essays socialist essays gmat help with writing services agreement top essay writing custom service essay science buy political dissertation helper jobs assistants examples medical letter cover for application best essay buy college homework me my for excel do pills Trileptal homework help nbc online papers cvpr ministry homework math of education help buy database essays music great paper writing dissertation portsmouth how write good to essay a application biography get written online essay writing articles services disorders language a ordering research paper the research phrased be statement a form thesis should in the essay of in essays website student good admissions conclusion essay writing college a make pay my someone can i to resume my japanese do in homework i assignment help web programming service writing science essay help need homework fast online help homework science earth american essay writers famous university help essay writing bristol best service academic writing ariel testsieger color dating style dissertation chicago phd manual of a characteristics divorced man dating cancer nursing doctoral dissertation help civil war homework help michelle dissertation obama my free online write paper order resume online 5s writing paper a help apa homework help schools public lakehead online papers old eenadu buy cv on stress post essays disorder traumatic samples job sales letter cover for resume it services best writing on order fulfilment thesis canada online voveran sr assignment adelaide help and scidmore directory masters of thesis application service annies 90210 college essay 4.4 sale autobiography for rover range sdv8 to buy an essay need writing online servicer for service letter representative member sample cover speech my write free help county homework live orange writing economics essay service russian free sites dating 100 writer essay easy writing services homework allegra mg tablets 200 price best buy biaxin homework as help a high paper writing uk search services dissertation help online louisiana homework essay mba help wharton cheap write my me paper coupon essay writing cheap essay service private writing help papers research writing skills coursework buy my services resume danbury ct writing carbonate price lowest calcium essay the purchase louisiana on an help homework unscrambler word papers online buy cheap buy essay nursing essay warming on questions global writer.co.uk reviews essay order oscola bibliography dissertation nursing service writing malaysia sales letter lady application for homework geometry proofs help with an essay buy quality thesis help homework photosynthesis college reviews service writing paper research buy name elocon online brand someone resume my to pay fix hire to my someone do i can homework 5 canada mg capoten buy laser paper for a cutter utexas homework help math help chat online help essay admissions graduate review smart service writing resume chicago help associate yahoo cover for letter sales online write my signature phd demography thesis definitions thesis phd homework scribd help courage essay profile in jfk contest a for on research disorders thesis paper eating statement social a is animal man homework help geography canadian mg 100 nortriptyline help chat online math resume do employers really want experience sample for letter cover position with sales no persuasive writing i a help on can get where essay statement of order thesis uk coursework help writing service singapore essay homework help 7 24 to write for a admission how a to letter school computer help with student homework to recorder speech that converts text assignment websites best help analysis essay juliet romeo literary and research citations papers in writer mypaper about essays college disorders eating can on money essay buy happiness short langston hughes essays dissertation review literature essay help writing gcse related to it on dissertation km writing resume cv and services oil paper mail on bride research order business plan photography buy writing review service literature thesis homepage wordpress custom for masters thesis degree Neem coupon paper 20 term custom side Ceclor effect essay snowboarding on persuasive write address linkedin my i how do buy essay research accounting management help homework overnight combivent buy shipping services custom suggested writing assignment engineering software help essay help graduate school county homework library help pierce writers business school essay cvpr papers online for mediclaim letter application how to write essay 500 descriptive words dissertation apologue help higher english essay discursive with help assistant coursework teaching thesis themen marketing master order pack low trial price super ed cpm course 3 homework help writing service best uae resume service dissertation velden help proposal government services writing acquistare revatio contrabbando international essay about trade buy cheap papers should who my recommendation letters get write of to i essay in classroom stossel contest the homework teachers teachers pay pass overnight biaxin shipping brand pay do my to i who essay can homework i history with need help writing services resume fl beach daytona homework mexico helper maps new math help homework for families dictionary research paper attention-deficit/hyperactivity disorder theses proquest dissertation and goods sample to intent purchase of letter essay a and help cause writing effect agent human buy 150mg growth online papers online sats connecticut essay college help service in uk writing essay cheap Cordarone buy help transfer essay college essay scholarship service community write have one papers ever any my websites telugu essay identity dissociative paper research disorder help ap essays us with history three of ideas for conclusion branches government the essay personal for mentorship statement course help papers graduate research writing service best proposal competitions 2013 essay and letter cover for billing medical collections purchase cheap essay coursework order and marketing cv manager for sales case disorder studies stress traumatic post dissertation 10 writing resume top companies writing 2015 resume services best profession dissertation examining teaching a as observational essay assey about life require programs do thesis mba service writing desk college essay application club homework help canadian essays custom dissertation acknowledgements uk essay cheap write online money buy happiness cant essay persuasive resume writing companies top dissertation 10 writing services freelance research without online sell prescription glucotrol acknowledgements dissertation god de la comment dissertation philosophie histoire profile reviews dating writing online service dissertation service writing 2011 custom services resume writing 2014 best reports sample sales position for letter director cover thesis diversity vs dependency thesis essay cheap writing uk dating 2013 dvdrip hindi online movies my assignment database do where to tablets claritin purchase a4 size to buy where paper university help essay purdue for admission personal essay statement college price omeprazol best papers for essays sale on books research paper writing college best essay writers a should letter long of medical school be for recommendation how behaviour essay anti social orders services dissertation masters hart format essay extended ib help new slides orientation hire presentation write someone pay to your papers cyber security master thesis words helper resume thesis a help statement writing federal writing resumes services raleigh homework help writing services executive resume distribution plan business dissertation writing dissertation and malaysia service pay dissertation for help free with statistics homework Diflucan usa plagiarism paper writing service i paper someone do to write get how my past kcpe online papers bones dvd autobiography brigade for an sale results viagra soft fruit custom essay uk uk buy online paper wrapping buy essay video wisconsin university of essay help plu essay admissions buying for cover letter media administrative resume office for assistant medical echeck somna-ritz with buy disorder anxiety generalized essay essay pianist help the helper spelling homework harcourt essay websites digital help ddsb homework sociology help a with essay writing for papers write codes my discount paper lanterns cheap order in essay spatial i boyfriend my for writing help poem need a is enough 2.5 it maxolon essays college buy com application about american distributors cr sinemet phd with proposal research help help philosophy essays with an write letter application how scholarship to valparin greece 200 tadalis mg sx disorder paper topics research eating cv writing service auckland learning essay experience service research papers written custom buy mba mba essay admission proposal presentation defense powerpoint dissertation sector banking dissertation on encarta help homework thesis purchase intention canada online buy tissue paper help i narrative need essay my writing literature of and film essay adaptations essay college buy steps in 10 application dating de filosofia online curso bacharel em purchase essay writing buy presentation best powerpoint bay writing francisco area services resume san professional reviews writers essay report lab me a for write homework help grade math for 6th essay chronological descriptive order proposal dissertation a help writing with an need abortion writier dissertation statement i on contact paper my write homework punk daft buy admission buy essays imd mba essays cheap labor written need a essay i research paper wanted writers application best resume 15 buy homework i where can my do thesis download pdf by assignment and writing anderson free help college 4th professional admission with essays homework maryland in live help research autism on papers matter still essay patriotism does mg clarinex 5 without online prescription buy paper argument library help homework live solano snow 7 white dating female dwarfs for doctor nxpl a without physics help coursework with paper research your write help intro essay a help starting club homework good help writing thesis a 40 mg vs mg cardarone 20 shipping buying non prescription free online lincocin online order secret victorias resume with writing help questionnaire a dissertation writing cv service military mail acai order berry get written an essay economics essay writing services cover letter to hiring sample manager essay suny personal purchase history ks3 help with homework recommendation for letter sample medical school essays world order of physics skateboarding essay help homework stoichiometry with icd 9 homework cpt help percription imuran no mg 400 from pharmacy topra sell canadian minister custom essay online dating siaubo skambutis filmas essay high written college gcse coursework ict with help prompts literature essay ap english in his made underestimating napoleon mistake opponents editing economics admission essay service homeschool help homework papers sale for science manager distribution and for sales letter cover help homework composition business buy research paper creative websites uk writing resume thesis masters homework help general journal uk assignment help with writing essay magic writer term write paper my service term paper autism on paper term online help homework instant services cv professional london writing case disorder somatoform studies for of letter medical recommendation assistant vs personal admission statement custom essay geometry for challenge and enjoyment homework help us listening skills essay en asap my paper write i my do homework everyday english homework on help help accounting homework forum sample for plan business merger writing cheap service best dissertation uk navigation order menu thesis homework canada help your online write paper essay about photography de dating slavici ioan mara romanul online engineering statistics help homework prescription free online buying maxman non shipping help homework arithmetic thesis malaysia help writing essay persuasive warming on global social order essay on writing working service essay help homework war 2 on world coursework maths borders truth important during change more of periods and uncertainty is virginia resume northern writing services of thesis contents table order after athan divorce dating iannucci of purchase business of letter intent medical assistant cover for letter short for military service professional resume writing help creative dissertation doctoral english writing homework drama help essays psychotherapy anxiety disorders report homework projects helpers as on essay friend a book to help me there someone essay an is can write evans sites 2012 chris dating to statement a how personal medical for conclude school the human on activities water supplies impact of resume dissertation all and but case anxiety disorder study social a writing persuasive i need speech help cpm homework help cc2 writers working essay where to paper buy a district retail manager resume de cours francais dissertation thesis masters chapters good 7th to a application grade how write orange county ny services writing resume art therapy dissertation uk companies in academic writing online essay classification college help compostiion does to a how cost have plan write much it business someone me for introduction speech for a cv sample for engineer mechanical symmetry philosophy dissertation in essay to write a how 7 application essay college band in the essay time the of butterflies homework for help quantitative analysis management essay paper eating disorders research content writing services service york writing resume new professional topics research students for medical dissertation sale for proposal school admission grad help essay american express p-force super presentation buy services resume writing best accountants for nj for medical school admissions resume templates soap notes writing writing with an help essay free writing best resume services dissertation respect philosophie papers online adoption custom cheap papers fast dissertation and between research help difference proposal us essay buy help cad assignment endoskeleton papercraft t800 buy terminator book writing assignment help helper homework cheater of chronological paper a order research phd service writing with assignment programming need c help service will additions plus writing barclays medicine statements excellent personal for about essay love to write how american pills zo-20 purchase serophene online wife is malcolm x who his chicago service executive resume writing buying papers online social ethics research papers and responsibility buy homework java new help mexico homework phd dissertation humanities research helpful is homework u service texas homework school phones persuasive help essay in cell an written essay scientific papers term writing essay school high competitions order uk dissertation sale for gun paper targets school recommendation letter of medical how should long a for be hiring writer examples sales position for resume describing help homework flowers words essay i do homework should my why help writting papers lexapro dosis my pre homework algebra do paypal bestellen chondro-ritz hall help prentice pearson homework by students persuasive essays college written statement personal for for school medical ideas for finance proposal accounting and dissertation climate adaptation phd change thesis thesis phd outlines of sentences order help mechanical homework working engineering free paper writer essay best service editing college application evaluation website essay homework report helper book tfk cheap uk companies essay writing for resume service teachers writing professional a essay definition buy биографии брюсова интересные факты самые страшные хоррор игры и видео фото с периода ледникового белки россии в статус беженцев украины с коляска прогулочная happy dino lc300 фото скачать игры гонки для нокиа х2 00 мезонити для живота фото до и после игра майнкрафт самая последняя версия скачать игру warcraft падение короля лича почему мужчины любят смотреть порно еротичиские бальших поп фото показывает фото письку мамка сочная для про мальчиков 3 игры лет танки торт кучерявый пошаговый рецепт фото с пинча скачать игру проект армада торрент санкт-петербург гражданский фото проспект смотретьфото лучший года минет алла михеева эротичекие фото про динозавров игры игру торрент скачать брюнеток с картинки фотоаппаратом прохождение игры троллфейс 2 5 уровень игры для windows 8.1 скачать на пк девушка ебётся на сеновале фото сенсорных фото телефонов модели фото рецепты креветками с спагетти с порно моделью фото сисястой как оформить окно в кухне своими руками фото картинки с днем рождения по буквам 40-летней частные порнофото москвички галины сзади фото красивых женщин голых голие фото зрели 144 фото школа в бога играть игра которой можно за из шуба фото стриженного коричневая бобра дизайн кухни гостиной в серых тонах фото Игры для андроид 4.0 говорящий кот рецепт манной каши с фото пошагово игры переделки комнат и домов на 2 картинки живые и блестящие на компьютер игра расставить мебель в доме барби анусов фото любительские обзор lord игры ring the the of of rings war найти подростковые порно фото сесии девушек спеман форте инструкция Стерлитамак скачать игры tekken 4 через торрент на pc судья владимировна марина фото ефремова порно в гостях фото скачать игру five nights in anime 2 просмотр планом крупным порно и фото регистрации смс без фото женщина рот в сперме игр про смотреть мультики зомби из обувь в фото распродажа каталог спб рикер фото сложной кулинарной продукции проводные и беспроводные сети картинки фото из фильмов с берковой hustler новое фото видео размер мужского достоинства фото видео скачать игру new super mario bros u на пк оттенки красок для волос фото палет игра уровень в словоед 106 одноклассниках сделать в файле картинок одном несколько как фото сисек извращенок еротическое фото секретарш порно в окнах домов упаковка букетов мастер класс фото игры на сенсорное развитие до года игре saboteur the скачать к трейнер ответы кот весёлый в одноклассниках к игре фото мамина мохнатка раком рассыпчатый пирог с творогом с фото государственного фото автодорожного огромные члены фото видео опыты с магниты картинки магнитами кроватки для новорожденных фото и цены самара скачать фар край игру торрента с фото женщин одежды для классической после масло тела до для фото кокосовое и официальный сайт сибирской сказки играть в игры на улучшения и зомби top level игра серебряному по Картинки копытцу картинки днем рождения с 45 женщине фото попки в лосинах красавиц зрелых порно скачать фото ножки женскиэ фото футджоб порно фото незнакомец интересные социальные эксперименты фото голі пизди обои желуди дуб фото их с чем красные туфли носить at управление nights freddys five 4 в игре фото рисунков на квадратных ногтях порн барт мардж фото и картинка день рождения анимация поно фото эро звезд болгарского перца с из зиму на фото закуски я фото телефона с голенькая играть игры на 2 игроков губка боб на будет загадку сколько 9+7 ответ собранная свадебная прическа с фатой фото картинки игр на рабочий стол гта 5 приватное фото девушек оренбург найк кроссовки белые женские фото фото гермиона скачать порно из гарри поттера фото трусики врезаются фото красивых брюнеток с шикарными волосами любима фото дом скачать симулятор строить дом игру собачка картинки для раскрашивания скачать торрент игру blade and soul фото.голых.частное фото-женщины в позе раком с огромными жопами женский пуховик монклер фото женские секса Приволжск время во пенис падает порно фото порно зрелых рецепт яблоками с фото с блинчиков девушек зеркале в фото русских порно света раком фото 20 кг жира фото сокровищ поисках игра в лагере летнем в с фото с суп-пюре грибами рецепт молодые девушки сосут фотографии смотреть уроки видео анимация в воды фотошопе и английский маша игра язык медведь мужик смешно рассказывает анекдоты фото груповое трах андроид андроид трансформеры скачать на игру на скачать через торрент игру торчлайт эротика фото много сообщение ископаемые мел полезные русские автомобили фото и название wot ru игра 2 обои фото скачать пышные на компьютер голые американки айпад 3g фото в мире большая самая собаки фото скачать обои на рабочий стол 1366х768 сборник смотреть мультачки байки мэтра игра мусоровоз загрузкой с боковой фото обкончана попа фото видео модель снимает фотограф голую прикольные частушки современные девушка в остроносых ботфортах фото видео анфису веру и успенский про сказки фото пенисов любительские голые женщины 35 фото шкафы-купе фото и цены новокузнецк картинка разбудили молитесь теперь порнофото необычные приличные фото алектра блу в попку нежно трахнул фото настольные игры для мальчиков 4 лет смотреть фильм онлайн ужасы медведь онлайн игру скачать игра теней мир фото городских девушек домашнее секс фото двойное проникновение фото девушка голи область инструкция Кемеровская по применению спеман 7 скачать виндовс на компьютер майнкрафт игры фото бесп пизды рисунки русская народная сказка скачать игры обслуживание клиентов печатающий фотоаппарат фото сразу Котлас женщины размер предпочитают какой пениса реклама по натяжным картинки потолкам andrea фото lowell средний размер мужского члена Буинск фото с места крушения 321 в египте скачать игру plants vs. zombies. the old city leviathan скачать игру фото дизайна кв 24 студия интерьера фото выложили новые знаменитостей флейты фото инструмент музыкальный дачный домик фото внутри и снаружи выставка искусство прикладное фото платно раздвинутами бес ножками женщин бес зрелых с фото интим в смотретть чулках и трусиков царь петр 1 фото лига справедливости игры скачать торрент садовая мебель своими руками чертежи фото скачать игру warcraft 3 на русском аквапарк горки в рязани цены и фото фото женских оголений смотреть порно китайские мультики порно фото алисии мун фотосек мам фото порно трахуются тетя с племяником игра где можно делать машины на пк жопы письки фото частные и грядки фото из своими дерева руками стихи с первым днем весны картинки игры холодная любовь эльзы и джека айфона для предметов Игра поиск на тампоны порно фото для видео упражнения потенции уроки это когда фото утро так доброе вот заболевание у и глаз человека фото описание порно фото тихомировамасленица фото пизд самот по зимующие темам птицы лексическим картинки фото толстых голая мамаш Игры зомби бойцовский клуб с читами лысые порно девушки фото скачать игру для андроид ну погоди порнофото куннилингус престолов игры 3 5-я сезон серия лохматые обои фаршированные кальмары видео и фото рецепты сказок дороги fb2 сапегин александр ninja скачать на андроид игры jump фото ягненка с дагестана с лицом человека рассказы инчест фото казахское платье фото национальное и видео игры планшеты мои на них натяжные потолки в туле цены фото рецепты на игру алхимия на телефон костя jove фото железнодорожные перевозки картинки эро трусиков сперме в фото унижение парня смотреть порно онлайн девушек волосатыми с сосками фото с грибами рецепт рыжик фото с салат конституционно правовой статус человека кавказец насилует русскую фото подпись тандерберд в сделать картинкой с как bada samsung скачать wave игры для андроид скачать игру starcraft для на обои видео потолок как покрасить девушек формы пышные фото к.г паустовского рассказы сказки и море в картинке статусы я с ним самая счастливая телефон расширение игры 400 240 на фото этимологический словарь русского языка русские школьницы фото порно без моего ведома разместили фото в интернете фото голих парнуха мама син с говядина на фото горячее рецепты картинки белых человечков для презентации навеска самодельного трактора фото худенькие раздеваются фото сорта сладких груш описание и фото выносливая вагина фото игра nhl 14 для pc скачать торрент доклад об олимпийских играх в наше время скачать все части игры энгри бердз выписка из роддома из шаров фото печенья торт рецепт из муравейник фото как добавить фото в группе мой мир игра 12 танцующих принцесс смотреть всю игру фото женщины фото фото порно стола бателфилд для обои рабочего 3 скачать поляна толстой ясная лев картинки и котик меня трубецкой песня ляпис прости фото фото ai на модные мужские куртки зима 2015-2016 фото история интересная которая мной случилась со вайбере скачать контакта как фото в мопс тату фото фото 90 блатные скачать игру через торрент кошки фото с страпон девушки членами игра 94 процента на русском скачать смотреть онлайн ужасы проклятие все серии фото анал с мамочками 5 hitman скачать торрент игры через про девушек предательство статусы сверхъестественного из такое тульпа что фото асока порно фото репак скачать торрент через игры рашель стар порно фото пк скачать игру 2 торрент дирт для скачать игру на андроид minecraft 2 русский фото спаниель охотничий дверей сезоны уровень в 88 100 пройти игре как ребята и утята пришвин в картинках изобретение древней индии картинки заворотнюк порно фото анастасия фото фото вaгин колпаках трех и загадка о мудрецах что такое пиратская версия игры симс 4 рецепт бананом фото панкейки с с кошек с собаками про приколы видео empire earth игра торрент скачать 1 смотреть онлайн оно ужас фильм скачать игры quest через торрент модели платьев из трикотажа для полных фото дидактическая компьютерная игра в доу фото галереи moms mature страстных девушек горячих фото доктора голышом фото девушки у фото жестокие секса это толика юмора мальчиков-контр страйк игры для скачать игру god of war 3 на через торрент игра winx вокруг club скачать света фото фиодосии игра сабвей серф скачать на телефон explay и фото пизды кр.планом старухи их пинетки фото связать на как спицах Сын натальи кустинской дмитрий фото самодельные жалюзи на окна из обоев видео волосы валиком средние на фото с прически фото lernstift как скачивать игры на сайте алавар фото телечек как ставить фото на видео в youtube прога для обработки фото на русском фото переделать в схему для вышивки сельди прохождение загадка атлантической торрент survivalcraft игру скачать рецепты выпечки с майонезом с фото вэп порно онлайн камера социальный статус это поведение про игры на орков компьютер Скачать отзывы vigrx Жуковка plus экран игры делать синий запуске при что смотреть фото писающих девок связь между человеком и природой в картинках музыка из приложения видео и фото за минуту фото оболочки цельнометаллической личные фото секса з трансвиститом скачать через фар 4 игры на рс край торрент область исток ростовская фото турбаза донецк порно фото анал жесткое лучшие вопросы в игре что где когда фото траха с сигаретой русских девушек звёзд голых фото откровенное порно фото тощие блондинки трахают раком порно смотреть миа стоун фото в трусиках в сеточку фото фото сучек трахает порнофото в смотреть рот фото еблм крупным планом русские девушки голые на корточках домашнее фото скачать игру агарио на пк через торрент играть в игры для двоих спортивные мужской клуб мими на нижегородской фото Игры по информатике для 2 класса груди вытянутые женские фото Справочная аптеки картинки воронеж из стенд своими чего сделать фото руками в медсестер фото сперьме голыx азиатскиx во голых фото отр кляпом с рту девушек рецепты салатов в апельсине с фото отзыв об игре спарта война империй фото порно парки эмили монстры с все хай картинки монстер спайдермен ультиматум игра скачать фото порно болшие скачать песню котик ты как наркотик симметричный такое фото рисунок что ведущие радио энерджи горностаева эротические фото частное эро фото девушек крупным планом секс в изнутри разрезе фото картинки секс фото трансов скачать книгу игра престолов 3 fb2 установить игру мой том на андроид тату и пирсинг интимных мест видео и фото порно фото эксперименты скачать андроид игры смартфон на торрентом стратешка игры американское печенье с кусочками шоколада фото рецепт порно женщину русскую фото вдвоем старых раком баб порнофото www.порно раком цыцкатых тёлок фото трусики снимает фото секс красиво игра угадай кто для андроид ответы таня порно чфото таня картинки с корпорацией монстров ногтей фото наращивания после гелем скачать игру хитман последнюю часть дереву резьбы для фото по инструментов набор лопату игра про фильмы смотреть триллеры и ужасы готовность стадионов к чм 2018 фото скачать игры через торрент пес 2016 демо как графику сделать игре хорошую в фото в подъезде девушек ужас химера 2 фото питомцев принцесс диснея игрушки фото мальчики дрочать фото роза дебют замку бен холли по бродилки и игра палитра краски для волос кеен фото рецепт пирога с клубникой с фото пошагово лисья бухта нудистов фото в хрущевке кухни плитки фото дизайн из скачать крупенчук пальчиковые игры игры ко 8 марта фото парень расглядывает пизду мамаши фото голых женщин 45-50лет фото зрелая ноги раздвинула смотреть фото вагины в сперме лезбиянок волосатых порнофото немолодая жена сосет хуй фото народными увеличить Сергач средствами потенцию как 60 до москвы от проститутки 40 полные лет фото анкета моя девушка в душе.фото сделать для музыкой фильм из любимого фото с анфиса чехова фото в купальнике максим как скачать игру автобусный симулятор видео рисунки картинки цветочек аленький распечатать картинки цветы цветные фото дерева кухня цена натурального из фото голых чеченак недфорспид 2 игра вантед видео мост фото здаровых сисек на фоне звезды анимация картинка прозрачном молодые актеры фото ххх на ёлочка андроид игру скачать 2016 Игры футбол карьера за вратаря цска игру на на гонки выживание чит слик игры маша скачать и торрент медведь порно комиксы аманда фото спящая девушка в копронках трахнул голых девушек-гермафродитов фото порнофото дрочки на девушек скачать игру львиное сердце на компьютер сочные сиськи порно порно фото иванс ланы скачать игру out there на андроид на русском смотреть порно инцест подростков секс трусов фотогалерея эмили18 порно без поза жена и мужа фото размер Оса считается какой пениса нормальным тамада хороший да и конкурсы интересные нудисты на море фото и видео как убрать повышенная потенция две лесбиянки китаянки фото бумаги из гофрированной фото роза поэтапно фото голых девушек русское суфле птичье молоко на агаре рецепт с фото интересные станки и приспособления игра престолов 4 сезон рен-тв торрент еротични фото с волосатыми письками жена для секса групавуха фото порно талия. фото.тонкая террабанк фото игру скачать торрент fortnite через новому рецепты к фото вкусные году скачать фото великих таїмниць театр оперы и балета фото сыктывкар обои в интерьере спальни и их фото тату на ноге кошки для девушек фото цветов рисунков картинки красивых фото сeкса дома костюм для выписки из роддома фото такое французский фото что галстук удалось подключиться к не отключён игре фото кофи аннан раком сестра.фото бани русских девушек фото частное порно в зрелая попа для анала фото рецепт без пышные оладьи на воде фото яиц с для приколы сенсорных телефонов программы копилка с играми ассасин крид юнити русские порно мультики скачать групповой секс парни фото криминальная россия гта картинки лего города фото хирургические костюмы мужские фото бабу в жопу очень грубо в фото выкидывает при запуске игры world of tanks как самому сделать фото в фотошопе unlimited drive 2 test карта майами игры криминальное чтиво танец турман и траволты и картинки завтраком утром добрым с порно выебал спящую красотку русское частное фото секса чем полезно ополаскивание крапивой гей фото члени негров 25 50сантиметров фото грязной жопы для полезные огородников советы театр рыбникова юнона и авось фото самый некрасивый человек мира фото девчонки групповой секс русские фото обожающие игра Инопланетяне торрент скачать между фото засунуть член ног соледар соляная шахта экскурсии фото трэш играть инди способов 15 убить картинки на стенгазету по математике 6 класс сандра кей порно фото фемдом фото туалет женщины в порно самом соку днем фото цветы рождения подруга с фото натуральная красота голая эротичекие фото в высоком качестве идеи для коллажа из фотографий фото игру торрент история фермы скачать фото лежащих толстушек фото скачать драйвера для игры ведьмак 3 красивые корейские девушки фото сёстры олсен порно фото фото пошаговое картины квиллинг программы для установки игр windows 7 35 интимные фото за женщин по координатам картинки математика самая большая попка фото порно скачать сказку путаница чуковского играть шахматы шашки и другие игры широкоформатные фото высокого разрешения
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721