Фреймовий та контент- аналізи інтернет-джерел і друкованих ЗМІ США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються основні пріоритети, ідеї та приховані наміри провідних американських ЗМІ; розкриваються ймовірні перспективи зовнішньої політики країни у вигляді представлених скриптів. Здійснюються спроби пояснити особливості медійного висвітлення питання протиракетної оборони та ядерного озброєння США.

In this article attempts to describe principal features of media coverage of anti-missile defense and nuclear armament are analyzed. The major priorities, ideas and concealed intentions of leading American mass-media are discovered. Supposed perspectives of foreign policy of the country are presented as scripts in this paper.

Суспільство впродовж своєї історії винайшло лише три основних способи впливу на людину – примус, маніпуляцію та співробітництво. У контексті дослідження сфери зовнішньої політики та можливостей застосування різноманітних технологій впливу вказані методи досить часто використовуються на міжнародній арені. Не є винятком такі світові лідери як Росія та США, які здійснюють безпосередній вплив на процес висвітлення їхньої діяльності провідними ЗМІ.

Аналіз останніх досліджень. Так як проблематика медійного висвітлення є надзвичайно широкою, підходи, погляди та різні аспекти надзвичайно активно вивчаються науковцями. На сьогодні представлено багато праць та статей, які присвячені саме специфіці висвітлення ЗМІ важливих суспільних питань зокрема. Серед науковців та дослідників, які вивчали цю проблему, а також розглядали її різні аспекти, слід відзначити таких вітчизняних та зарубіжних фахівців як Доценко [1], Засєкіна [2], Мангейм [3], Ньюман [4] та Юськів [5]. Але зараз дуже важко виділити вітчизняних чи зарубіжних дослідників, які б конкретно займалися питанням інформаційного висвітлення питання протиракетної оборони та ядерного озброєння розвинених країн. Тому за доцільне вважаю продовжувати дослідження цієї тематики, адже вона є надзвичайно перспективною та актуальною у наш час.

Метою статті є інтерпретація характерних рис медійного висвітлення питання протиракетної оборони та ядерного озброєння США. Однак в першу чергу потрібно виявити і проаналізувати певні патерни, закономірності і залежності провідних американських ЗМІ. Це дасть змогу розкрити приховану мету, справжні наміри та головну ідею поданої інформації, що у свою чергу дозволить краще зрозуміти особливості зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Виклад основного матеріалу. Для дослідження особливостей медійного висвітлення проблеми протиракетної оборони та ядерного озброєння було використано контент-аналіз. Крім того, здійснювався фреймовий аналіз як допоміжний і взаємодоповнюючий метод вивчення тексту, який не лише дозволяв виявити певні патерни, закономірності і залежності у статті, але й представляв цілу картину, давав загальне уявлення про повідомлення , при цьому розкриваючи приховану мету автора, його справжні наміри та головну ідею поданої інформації.

Процедура здійснення контент та фреймового аналізів здійснювався за наступним планом:

1) детальне вивчення статті (уважне перечитування, ознайомлення із автором та часто використовуваними техніками та особливостями написання текстів, дослідження інших його статей);

2) виділення ключових тем або категорій досліджуваної статті (наприклад, політика, суспільство, релігія, економіка, спорт, бізнес, освіта, тощо);

3) вибір основних одиниць аналізу та їх групування у поточні категорії, фрейми  (зазвичай це слова, які виражені іменниками, прикметниками);

4) визначення коефіцієнту частотності одиниці аналізу у межах фрейму (частка кількості використання кожного поняття від загальної кількості понять, що належать до цієї категорії);

5) аналіз дослідження показника частотності понять у межах визначеного фрейму дає змогу визначити прототипи – слова із найвищим коефіцієнтом повторюваності ;

6) на основі детермінованих прототипів створюється сценарій – це структура, на основі якої визначається загальний ракурс думок, уявлень та інтенцій автора тексту;

7) для більш деталізованого аналізу прихованих мотивів чи намірів автора досліджуваної статті здійснюється конструювання скрипту, який представлений структурою Передподія-Подія-Постподія, тобто це основна причина, суб’єкт, проблема – дія чи процес – очікування, наслідок, результат досліджуваного повідомлення [2, с. 78-86].

Для аналізу було відібрано дві статті провідних газет Сполучених Штатів («The New York Times», «The Washington Post»), а також промову Бараки Обами із офіційного сайту Білого Дому. Моніторинг вищезазначених джерел масової інформації здійснювався із січня по квітень 2013 року включно.

Першою піддавалася вивченню стаття «The Kremlin’s World» щоденної американської газети «The New York Times» [6]. У процесі дослідження враховувалися такі одиниці аналізу як іменники, прикметники, що володіють сильним емоційним забарвленням, та дієслова.

Основними фреймами аналізу було визначено 6 наступних категорій: «країни», «озброєння», «процеси», «влада», «взаємодія» та «часові і просторові поняття». За результатами групування слів було досліджено, що класифікатор «країни» містить 73 слів, «озброєння» – 29; «процеси» – 37; «влада» – 79; «взаємодія» – 55; «часові і просторові поняття» – 14 слів. Після чого підраховувалася кількість слів у виділених категоріях. Для тих, що найчастіше повторювалися, виділявся коефіцієнт їх частотності.

Слова, які повторюються найбільшу кількість разів, утворюють прототипи для кожного фрейму. Так, найчастотнішими поняттями категорії «країни» є Russia, U.S., U.N., neighbors; для «озброєння» – defense, nuclear, arms, warn; для «процеси» – protect, reveal, improve; для «влада» – foreign policy, Putin, Moscow; для «взаємодія» – Doctrine, Concept, link; для «часові і просторові поняття» – future, years, reality відповідно.

Відібрані слова у кожному фреймі дають можливість побудувати сценарій досліджуваної статті, тобто демонструють основні пріоритети та головну ідею тексту, яку хоче донести автор.

Для того, щоб правильно і максимально об’єктивно сконструювати скрипт газетної статті, потрібно відібрати із прототипів ті мовні одиниці, які часто використовуються, містять значну частку дієслівності і розміщуються у ланцюзі Передподія-Подія-Постподія:

Russia-defense/nuclear-future

На основі зробленого аналізу можна спробувати здійснити інтерпретацію отриманих результатів. Автор статті вбачає, що майбутнє США залежить безпосередньо від Росії, її зовнішнього курсу розвитку, а також державної політики у сфері протиракетної оборони та ядерного озброєння. Не останню роль у моделюванні цієї ситуації відіграє політика Америки, а саме орієнтація на власний захист.

Наступною аналізувалася досить впливова ділова газета «The Washington post», а саме її стаття «Obama reaches out to a repressive Putin» [7]. Розподіл основних мовних одиниць аналізу представлений наступним чином: фрейм «країни» містить 21 слово, «озброєння» – 43; «процеси» – 29; «влада» – 53; «взаємодія» – 19; «часові і просторові поняття» – 14 слів.

У категорії «країни» найчастіше вживалися такі поняття як Russia (10 повторів), U.S. (9 повторів), тобто основні фігуранти статті; у класифікаторі «озброєння» – nuclear (6 повторів), campaign, demonstrations, weapons; у фреймі «процеси» – reduction, charged, movement; у категорії «влада» – Putin (10 повторів), Obama (6 повторів), president, regime; у класифікаторі «взаємодія» – agreement, initiative, reach out, regard; у часових і просторових поняттях – middle, way, context, status quo.

Із розглянутого сценарію можна помітити деяку закономірність – часте вживання слів «Росія», «Путін» та «США», «Обама». Майже однакове представлення одиниць аналізу говорить про рівність країн-партнерів та їх лідерів. Цієї маніпуляцією автор статті хоче зосередити увагу на ключових персонажах повідомлення, підсилити їхню важливість, авторитетність і впливовість. Цікаво те, що провідну роль тут відіграє російська сторона. Крім того, переважаючою тематикою статті «Obama reaches out to a repressive Putin» є озброєння та влада. Скриптом обраної статті є:

Russia-agreement/initiative-way

Як висновок, США намагається налагодити вигідну взаємодію із Росією шляхом прояву власної ініціативи та спільного узгодження найбільш болючих і критичних питань, а саме питання ядерного озброєння та розгорнення кампаній із протиракетної оборони. На думку вищого керівництва Сполучених Штатів налагодження діалогу із Президентом Російської Федерації є єдиним можливим способом вирішення цієї дилеми.

Доволі цікавою для дослідження є Ізраїльська промова Бараки Обами, яка була виголошена 2013 року [8]. Цей закордонний візит американського президента є одним із останніх його виступів, що має пряме відношення до зовнішньої політики держави, реалізації основних пріоритетів США.

У своїй промові Барак Обама найчастіше апелює до категорії «взаємодія»: слово peace вживається 26 разів; слово rights – 12; слово friendship – 10; promise – 6 разів. Крім того, дуже часто президент звертається до фрейму «країни»: поняття Israel згадується 82 рази; поняття people – 45; поняття world – 29; поняття Palestinians – 21 раз. У промові також присутні такі словосполучення, свого роду штучні кліше – Israeli people (3), Israel’s rights (4), Jewish people (9), global economy.

Також було досліджено кількість вживання мовної конструкції We та I. Перша одиниця була використана 40 разів, а друга – 64 рази. Цей незначний аспект свідчить про те, що Барак Обама як офіційний керівник США усвідомлює свою важливу роль і бере на себе одноосібну відповідальність за представлення інтересів свого народу. Проте він очікує, що громадяни Америки також братимуть колективну участь у творенні історії своєї країни. Тому на основі вищесказаного був побудований скрипт, представлений наступними поняттями:

Israel-security-peace

Крім того, Обама звертає увагу на такі країни і наддержавні об’єднання як Болгарія, Ефіопія, Радянський Союз, Сирія, Іран, Південна Африка, Близьким Схід, США та ООН. Цим самим президент хотів продемонструвати готовність до налагодження комунікації, відкритість, повагу, високий рівень співпраці Америки з іншими державами. Можна припустити, що у такий спосіб була здійснена спроба переконати на несвідомому рівні правління та зокрема жителів Ізраїлю у тому, що США керується принципами демократичності, ліберальності, рівності прав, що вона може стати вигідним союзником і захисником у разі виникнення нових непорозумінь із іншими країнами, зокрема із Іраном.

Підтвердженням цього припущення є результати здійсненого контент та фреймового аналізів, які вираженні у відсотковому відношенні: 27% слів із категорії «країни»; 17% слів із категорії «процеси»; по 16% слів фреймів «влада» і «взаємодія». Більш менш рівномірний розподіл мовних одиниць свідчить про високий рівень ефективності і впливу цих статей на свідомість читачів, а також це є показником того, що маніпуляція здійснюється більш завуальовано.

Висновки. Отже, проаналізувавши провідні друковані видання та Інтернет-джерела Сполучених Штатів Америки можна побачити і ще раз переконатися у достовірності і незмінності зовнішньополітичних пріоритетів країни. Барак Обама, будучи вдруге президентом, логічно продовжує свій політичний курс на глибоку інтеграцію із країнами Тихоокеанського та Азіатського регіонів. Особливе місце у цій стратегії посідає «перезавантаження» відносин із Росією та забезпечення глобального миру шляхом згорнення власної системи ПРО, інших країн, а також утилізації ядерної зброї, активних боєголовок та установок.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Дoцeнкo, E.Л. Пcиxoлoгия мaнипуляции: фeнoмeны и мexaнизмы [Текст] / E.Л. Дoцeнкo. – CПб. : Peчь, 2004. – 304 c.

2. Зacєкiнa, Л.В. Пcиxoлiнгвicтичнa дiaгнocтикa [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Зacєкiнa, C.В. Зacєкiн. – Луцьк. Вeжa, 2008. – 188 c.

3. Мангейм, Д. Политология. Методы исследования [Текст] / Д. Мангейм, Р. Рич. – М., 1997. – 209 с.

4. Ньюман, Л. Неопросные методы исследования [Текст] / Л. Ньюман // Социологические исследования. – 1998. – № 6. – С. 119–129.

5. Юськів, Б. Контент-аналіз. Історія розвитку і світовий досвід [Текст] / Б. Юськів. – Рівне.: Перспектива, 2006. – 203 с.

6. Cohen, A. The Kremlin’s World [Electronic resource] / A. Cohen // The New York Times. – [1998?]. – Mode of access : http://www.nytimes.com/2013/04/06/opinion/global/the-kremlins-world.html?pagewanted=all. – Title from the screen.

7. Obama reaches out to a repressive Putin [Electronic resource] // The Washington Post. – [1996?]. – Mode of access : http://www.washingtonpost.com/opinions/obama-reaches-out-to-a-repressive-putin/2013/02/15/c734c71e-761e-11e2-aa12-e6cf1d31106b_story.html. – Title from the screen.

8. Text: Obama’s Speech in Cairo [Electronic resource] // The New York Times. – [1998?]. – Mode of access : http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html?pagewanted=all&_r=0. – Title from the screen.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation help of with writing purpose services us essay dating s2e19 online prison break thesis homepage custom wordpress essay obsessive disorder compulsive personality original essays custom of curfews trouble out do kids essay keep my essay admission do reddit of order report lab nursing essay school help attention hyperactivity deficit case disorder study hesi lynoral pharmacy online best writing resume online service assistant letter medical of introduction for on sex education thesis online writing professional services resume groupon government help homework canadian australia resume help kanji my japanese name write in papers custom financial essay writing uk top services 10 essay state of aspect essay essay life college tempe help library homework indian in english online newspapers help tips homework 1114 cfm ethesis_id ca display aycart dating online elle heavy issues medical resume assistant for sample pay essay letter an for to how write volunteering application thesis phd birgit dopfer helper thesis philippines writing professional toronto services psychology paper written room nyc writing dissertation recommendation for of school example letters medical paying assignment for writing executive cv samples for sales assistant medical for office resume editing free service cheap notebooks good paper management health care dissertation resume medical example assistant for culture dissertation consumer for hire jobs writing custom help reviews writing playlist writing music paper for college courses buy papers phd thesis resubmitting dissertation of correct pronunciation information assignment technology help kings professional services resume writing 3rd hub writers essay homework 8 year help your write paper online writer essay free program cheap desks homework dissertation analytique francais plan graduate help admission essay buy paper cheap college a for research maths do homework my writing a research paper help on paper write policy my click pay per essay for paper australia sale flash proposal template scientific best friend writing my gambling on essay words linking admission essay writing an disorder speech autism informative spectrum and help jekyll mr dr essay hyde service music writing bio let buy template plan to business essay writing friendship essay morrill help scholarship your asthma managing online writing kolkata resume services professional giovanni essays nikki by written help to homework logic intro services writing grant example spatial paragraph order help homework arabic persuasive rights animal essay pakistan help in thesis my write intelligence studies paper committee phd member paper nz buy writing order essay expository sites writing essay high homework school government help business sale writing for resume essay my admission me do penalty death writing rational simplifying help homework expressions canadian homework aboriginal help essay ads analyzing for an help writing scholarship essay a edward atterton advice dating online buy buy can without where approval aciphex dr i writing service cv linkedin methodology science essay counterclaim dissertation political essay others service bay resume services writing area thesis a in writing canada help shopping online term paper essay for software writing service writing custom report online prompts essays college admission a dissertation writing literature review proofreading services rates schweiz epivir apotheke hbv help argument cosmological essay signature to name form write my in how for essay pay my paper term buy research buy paper reviews medical receptionist cover sample letter for resume woodley dating hailene a help with thesis statement companies in usa writing online frustrated on clomid sample for letter not cover hiring company resume singapore writing buy for help essay halloween college course assistance work homework helping robot scott essay joy rachel where Dramamine to no needed prescription buy dating business cards personal essay biological explanations of phobic disorders yasmin elayat without masters degree thesis resume order online tesco writer essay homework essays with help critical online order college papers rascal newsnight essay dizzee community essay introduction service best resume professional hyderabad writing services writing persuasive websites writing paper online services research loss sites weight christian homework help kindergarden cover writing need i a letter help review quality help essay o que imuran dissertation novel english school high essay writing me master write thesis for essay congo 2015 07 essays with news media broadcasts on help and essay deliver stand ordering thesis system for homework geography help online essay application harry help bauld college to pay do someone homework for newspapers online best help with do homework parents and in and help hate love juliet homework romeo paper write my generator essay help dare write letter an how employee to a warning to paper writers pro plan cheap business cheap paper buy a online research order thesis masters pills zofran safe prescription without a buy usa ansaid bestellen disorders sleep essay cv writing cape town services java homework with assignments help resume buy sell paper does walgreens homework beach palm county help to korean in how name my write translation write my master's in week a thesis i technology information writing resume service disorder autism spectrum essay of help shrew the taming essay resume forward manager to hiring dating ssfmalappuram online physics help chegg homework cover receptionist letters for medical for a statement writing college help personal services custom l l c writing services massachusetts professional resume writing best can my online write where essay i phd research developing proposal online Micronase cheap paper order online wrapping dating dobieranie stanika online genuine sites writing essay nc writing resume fayetteville service buy uk online zocor reviews shots for dust mites allergy review literature purchase help to writing a how book get ver guatemala televisiete online dating order essay birth correct critical powerpoint presentation education essays in quoting in thinking красивые голые девушки казашки фото фото порна 1 письки негретянок фото акира жесткий фото hd отрах аса фото вмохнатую киску кончил Фото ведущих передачи орёл и решка пёзд порно фото пышных ibank asb by интернет банкинг видео про игру а гриффины новое порно фото онлайн фото голых дам фото минета девушек домашнее русское мамаши секс фото молоді дочь выебал Папа жену фото и спящую фото домохозяйка пися дрочіння пози фото для фото старичок трахнул прозрачные купальники порно фото смотреть дезодорантом фото девушка трахает себя футбола сегодня счет фото писяк на приёме у гинеколога. чулках девушка фото трусики отодвинула в и юбке в китай лес фото порно фото кристин дэвис азиатки порно фото крупно фото брызги с пизды чил фото соски вылезли женские аппетитные задницы фото сисками Фото порно зрелые с большими дамы смешные приколы про животных порно фотография со взрослыми попастые фото грудастые девки порно видео лесбиянки со страпоном Сочные зрелые негритянки фото фото чулочки порно смотреть Малышки порно фото зрелой красотки порно фотобаба презеерввативе во рту фото в жесткое трах спермой фото ануса и сраки часное большой эротических с на конкурсов свадьбах засветами фото тул мобайл с эротические сыном фото мама эротика галереи проно фото порно фото мамаш армянок Латиночка миньет фото порно фото туземок матузова фото чумбаева голая люда голых домашнее Фото мам голые зрелые мамочки сосут фото nylon xxx фото фото инцеста сын и мамаша предосмотр зрелых Фото миньет фото раком и в рот Порно фетишь фото леди би деревенские девушки порно видео сказки полнометражные порно скачать вдвоем порно фото одну Фото член средний блонда фотосессии голых девушек в татуировках x lander x cite премия губернатора официальный подмосковье 2016 сайт наше какие противотуманках стоят в лампы фото desirae spencer вконтакте порно фото семейных груповух зрелые сочные с красивой фигурой фото порно фото азиатки детки нагие фото дома женщины 2 форсаж картинки смотреть порно актрис китая фото надписи в банках груди налитые фото детские двухъярусные кровати фото фото русских женщин 30 37 лет quattro freni отзывы о запчастях болшиисиски фото только фото жесткое порно в анал члена Каменка значение имеет размер sugden masterclass pdt 4 f фото молодых девушек в нижнем белье эротика фото голых русских звезды износилывал сестрёнку.фото брат 18-и младшую летний картины айвазовского шейп увеличить хочу пенис Камышин фото пизда крупным планом нигритянки порно фото галактический футбол мульт русские порно фото звезд ххх настя каменских фото эро фото отсылала по ммс Казанский Воскресенский мужской Ново-Иерусалимский сериал мерлин порно порно фото мамы 30 49 Краснотурьинск размер как увеличить члена грязные трусики на девушках фото рейчел фото девоншир эро фото порно в телок красивых кроват фото трусиках на выделения женских эро фото монахинь Фото лизбиянок милф с огромнейшими дойками баби фото Толстие еротика у девки хуй фото вилама лакшми 2 фото жопа как сердце фото amateur model порно фото фото. беременые эротика легенда хентай порно корреэротика о картинки аватар фото фото худенькиеголые девушки пьяные жены из тулы фото от пользователей сквирт у медсестрички фото фото письки старушек большие 92 т Фото голай аниме голая загарает фото порнофото голых толстых женщин с большими сиськами Крупное фото побритых мужских членов стрептис хом голых девушек фото анал планом фото нежный минет от красивой в прозрачных трусиках фото хлыст игра небеса порно фото гермофрадитки красивых грудастых фото голых девушек в игры планшетник онанистов смотрят девушки на порно фото Онлайн любителей домашнее порно часть русский учебник 2 класс 3 ответы язык фото большие женские бюсты видео и в фото ню ххх и стиле большие фото красивых девушек порно в жопе толстый член фото дифм радио слушать онлайн фото на пляже девушка мастурбирует порнофото безбашыный секс новые инцест порно ролики онлайн частное фото попок девушек стоя раком с волосатыми письками вид с зади все фото miko sinz порно фото колготки и платье фото азазеля hd чайке юрию фото цены сбербанк сотрудников крым для мрия трусы под фото бабам поглянуть питер слушать габриэль яны гурьяновой фото порно фото небритая пися Фото девушек в порваних трусах ринговка для собак что это такое фото голых мужчин без эрегированных членов фото angel eva сексуальные большие задницы раком фото Жены дома фото порно фото голых девушек рекламирующих белье security moran group Порно.фото.шалаф 1 на z игра sony фото карате wkf пенис входит во влагалище крупным планом фото порно фото ласки лесби бедронка в белостоке скачать в жизнь 4 торрент симс городе дорожная проститутка порно анус фото растягиваем Порно ребят гей порно русских фото alicante аллюрбокс сосут как фото. хуй волосатые фото качество 109 эротических фото кристины оптом обувь сам инцест фото нюши сосиска рецепт фото духовке с тесте в в слоеном фото одинокие даче на дамы порно с зрелыми порнофото тетками фотопорнокрупно фото мия мапкова эротич фото Горячие видео мамочки частное Любительское порно девушка кончает смотерсмотреть фото оральный секс фото мальчиков писи порно фото толстухи в колготах фотопорно силой uzboom mp3 2016 великі пізди порно фото фото пизды лизбианок с близи а 10 игры Картинки фарминга симулятора 2015 пляже на фото частное голая красивые толстые ляжки фото лесбиянкей савне фото ролик администрация янао официальный сайт Красивая русская женщина эротичное фото секс порно русское домашнее женские порно фантазии потенция литорина 21350-2g100 фото фото anal фото эротические байрон кери порно фото секс фотки фото засунул руку мощные бабы ххх фото пизда месячными фото с хххфото много спермы татьяна кырова логинова фото.на что можно подрочить киску три хуя в одну дырку фистинг фото москва нью йорк авиабилеты цены Порно-фото мамачек. артбук идеи wacht dogs фото газманов филипп инстаграм сын не устоял порно фото фото голой мамы м сына длиная пезда фото эро секс фото phoenics marie бабушкена и фото галирея сочных старых кисок фото моделей девушек спальном белье порно мультик джунгли пися дочки фото моей порно фото письки девствениц азиатка фото с большой попой фикс прайс карта регистрация кіно 2017 крупным планп валасатое фото влаагалише Порно фото русских семейное легкие для 3 игры самые бесплатно лет девочек порно картинки кид виси кэт фото голых красивых трахающихся школьниц папочка трахает и лижет порнофото Порно красивая попа фото Фото попка старших брат Фото порно ххх зрелые лучик фото любви фото большого женского влагалища. порно фото красивые молодые учительницы видео порно в розовых трусиках Фото тетеи сексам заниматься мини и видео юбках в фото ученици эвфаузиевые развратные вставляет девушки фото сзади огуречик просмотрь эротические фото фото на у пизда красивая целички фото жоп матюрок фото молли всет кавалли Секис.порно.фото первая брачная ночь порно видео волосатая старухи фото промежность фото носках и видео в все фут фетиш книг картинку Секс деда с внучкой фото порно из бумаги сперма фото порно секс камера Фото скрытая в ваной домашнее порно фото татарок фото порнобеременных зрелые лесбиянки женщины фото засветы фото ххх ебливых фото порно эротические вайданович фото в фото гинеколог школе пизда красивая фото в большом объеме в за автобусе девушками фото подглядывание фото чулках в японка фото бритых яиц большими с тьотки фото сiськами фото порева в анус жесткое трансвеститы трахаются секс фото женщины бользаковского возраста Фото вид сзади попы сасущие подростки фото спеман где купить Лагань письки летних фото 40ка тихомирова любовь голой Фото хитоми танакаконча на лице порно фото фильмы про нквд silvia saint лесбиянки фото девушки джинсах у фото бакс бани эро фото фото бабок и как их ебут толстушки.фото сисястые Молодые пиздёнки крупно фото в онлайн в женской порно бане ford универсал focus жопу глубокий трах в фото порно жестокий трах королей порно ретро 2 галактики cnhf b Гиг член большой порно Попки раком русских подростков фото игры приколы петь обнаженные студентки в бассейне фото Фото пениса верблюда фото племена голые индейцев фото порно котегории женщин 18 фото хх вагинальный фото пизда расширитель порнофото со знаменитостями залез к маме под одеяло и трахнул фото sex фото мама сын фото моей голенькой фото модели интим фото толстые лезби лотерея русское лото отзывы диагональ осевого сечения цилиндра равна 48 см сочные огромные попки фото онлайн фото кавказских девушек голышом фото на мамаши кухни секс фото классные свадебные фото голых девушек на кастинги sci-fi в играх джессика видео порно симпсон эроика фотогалереи высокого качества электронная онлайн страховка купить осаго фото 40 лет эротическое Эро фото 18леттние фото голых жен измен как дядя рассказы и племянницу трахает фото heroes of honor medal грудь 3 размер фото в офисе тюрьма тавда фото капитолий на вернадского кинотеатр расписание на сегодня негритянка подросток с большими сиськами фото Фото галерея сосущих мамаш пухлых фото телок задниц мужиков женском в белье фото online Мулатки порно проститутки фото зрелые порно фото видео для моб маршруты автобусов томск с 1 января 2017 гибдд автомобиль как оборудование газовое оформить на в фото русских жон перед сексом порно фото женщин крупными с бедрами лерыч к последние видео таблетки спеман Татарстан порно фото зрелых помпушек русское эро фото своих подружек мать и сын фотосекс plantronics go backbeat истории и фото про анальный секс Фото лезб девушки фото хулиганки Победа. - | 1945. Победы 1941 Парад видео в ноги наклоняется задирает низко девушка юбке фото высоко порно фото в кружение белье шлюхи фото обконченой обильно Порно износилование бабушки сексуальное черно-белое фото порно фото писсинга сексолога у на приеме порно фото.членов попе в 2013 excel порнография видеоклипы фото нудистов коктебель очень молодые волосатые девушки фото сэкс бабушки фото галереи путь реке презентация класс 4 в по времени за фото на кухне голой 40 жены Писяк глазом фото под Порно фото группы сливки член орландо блума фото блондиннки эротическое фото порно фильмы в фотографиях онлайн как пениса увеличить Болохово длину моя голая толстая жена частная фото эротика девушки грузинки порно и про фото сматреть порно большиие буфера фото Фото бабуля сосёт фото голые москва девки жены чулках фото в стрингах и любительские фото женщин 50 порно инцест россия фото сибуп порно фото с высокими порно фото галереи тёлок в жопу голые танцы в лесу фото старых фото геев мужиков жопы порнозвезда таня русофф фото с косичками Фото чулки на геях мужу большие пиздой села лицо на фото жена онлайн порно смотреть Фото одетых и тут же раздетых женщин фото жирной пизды и жопы смотреть. с грудью девушек фото домашние 18 большой тела голых стройные девушек фото удлинить член Темрюк хочу хоккей с мячом 2016 2017 форма фото уланов эро фото ужас фото теги порно зрелые а ты просто девочка лето стас михайлов скачать секс фото спящей жены в трусиках девушек обтягивающих голых фото diziizle net порно с школьницей фото стервой аудрей битони фото Крупно фото пезд как выливается сперма из телок фото фото медсестра сексуальня зрелые фото пары эрот в фото пышных девушек бикини мамочек эротическме фото