Фреймовий та контент- аналізи інтернет-джерел і друкованих ЗМІ США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються основні пріоритети, ідеї та приховані наміри провідних американських ЗМІ; розкриваються ймовірні перспективи зовнішньої політики країни у вигляді представлених скриптів. Здійснюються спроби пояснити особливості медійного висвітлення питання протиракетної оборони та ядерного озброєння США.

In this article attempts to describe principal features of media coverage of anti-missile defense and nuclear armament are analyzed. The major priorities, ideas and concealed intentions of leading American mass-media are discovered. Supposed perspectives of foreign policy of the country are presented as scripts in this paper.

Суспільство впродовж своєї історії винайшло лише три основних способи впливу на людину – примус, маніпуляцію та співробітництво. У контексті дослідження сфери зовнішньої політики та можливостей застосування різноманітних технологій впливу вказані методи досить часто використовуються на міжнародній арені. Не є винятком такі світові лідери як Росія та США, які здійснюють безпосередній вплив на процес висвітлення їхньої діяльності провідними ЗМІ.

Аналіз останніх досліджень. Так як проблематика медійного висвітлення є надзвичайно широкою, підходи, погляди та різні аспекти надзвичайно активно вивчаються науковцями. На сьогодні представлено багато праць та статей, які присвячені саме специфіці висвітлення ЗМІ важливих суспільних питань зокрема. Серед науковців та дослідників, які вивчали цю проблему, а також розглядали її різні аспекти, слід відзначити таких вітчизняних та зарубіжних фахівців як Доценко [1], Засєкіна [2], Мангейм [3], Ньюман [4] та Юськів [5]. Але зараз дуже важко виділити вітчизняних чи зарубіжних дослідників, які б конкретно займалися питанням інформаційного висвітлення питання протиракетної оборони та ядерного озброєння розвинених країн. Тому за доцільне вважаю продовжувати дослідження цієї тематики, адже вона є надзвичайно перспективною та актуальною у наш час.

Метою статті є інтерпретація характерних рис медійного висвітлення питання протиракетної оборони та ядерного озброєння США. Однак в першу чергу потрібно виявити і проаналізувати певні патерни, закономірності і залежності провідних американських ЗМІ. Це дасть змогу розкрити приховану мету, справжні наміри та головну ідею поданої інформації, що у свою чергу дозволить краще зрозуміти особливості зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Виклад основного матеріалу. Для дослідження особливостей медійного висвітлення проблеми протиракетної оборони та ядерного озброєння було використано контент-аналіз. Крім того, здійснювався фреймовий аналіз як допоміжний і взаємодоповнюючий метод вивчення тексту, який не лише дозволяв виявити певні патерни, закономірності і залежності у статті, але й представляв цілу картину, давав загальне уявлення про повідомлення , при цьому розкриваючи приховану мету автора, його справжні наміри та головну ідею поданої інформації.

Процедура здійснення контент та фреймового аналізів здійснювався за наступним планом:

1) детальне вивчення статті (уважне перечитування, ознайомлення із автором та часто використовуваними техніками та особливостями написання текстів, дослідження інших його статей);

2) виділення ключових тем або категорій досліджуваної статті (наприклад, політика, суспільство, релігія, економіка, спорт, бізнес, освіта, тощо);

3) вибір основних одиниць аналізу та їх групування у поточні категорії, фрейми  (зазвичай це слова, які виражені іменниками, прикметниками);

4) визначення коефіцієнту частотності одиниці аналізу у межах фрейму (частка кількості використання кожного поняття від загальної кількості понять, що належать до цієї категорії);

5) аналіз дослідження показника частотності понять у межах визначеного фрейму дає змогу визначити прототипи – слова із найвищим коефіцієнтом повторюваності ;

6) на основі детермінованих прототипів створюється сценарій – це структура, на основі якої визначається загальний ракурс думок, уявлень та інтенцій автора тексту;

7) для більш деталізованого аналізу прихованих мотивів чи намірів автора досліджуваної статті здійснюється конструювання скрипту, який представлений структурою Передподія-Подія-Постподія, тобто це основна причина, суб’єкт, проблема – дія чи процес – очікування, наслідок, результат досліджуваного повідомлення [2, с. 78-86].

Для аналізу було відібрано дві статті провідних газет Сполучених Штатів («The New York Times», «The Washington Post»), а також промову Бараки Обами із офіційного сайту Білого Дому. Моніторинг вищезазначених джерел масової інформації здійснювався із січня по квітень 2013 року включно.

Першою піддавалася вивченню стаття «The Kremlin’s World» щоденної американської газети «The New York Times» [6]. У процесі дослідження враховувалися такі одиниці аналізу як іменники, прикметники, що володіють сильним емоційним забарвленням, та дієслова.

Основними фреймами аналізу було визначено 6 наступних категорій: «країни», «озброєння», «процеси», «влада», «взаємодія» та «часові і просторові поняття». За результатами групування слів було досліджено, що класифікатор «країни» містить 73 слів, «озброєння» – 29; «процеси» – 37; «влада» – 79; «взаємодія» – 55; «часові і просторові поняття» – 14 слів. Після чого підраховувалася кількість слів у виділених категоріях. Для тих, що найчастіше повторювалися, виділявся коефіцієнт їх частотності.

Слова, які повторюються найбільшу кількість разів, утворюють прототипи для кожного фрейму. Так, найчастотнішими поняттями категорії «країни» є Russia, U.S., U.N., neighbors; для «озброєння» – defense, nuclear, arms, warn; для «процеси» – protect, reveal, improve; для «влада» – foreign policy, Putin, Moscow; для «взаємодія» – Doctrine, Concept, link; для «часові і просторові поняття» – future, years, reality відповідно.

Відібрані слова у кожному фреймі дають можливість побудувати сценарій досліджуваної статті, тобто демонструють основні пріоритети та головну ідею тексту, яку хоче донести автор.

Для того, щоб правильно і максимально об’єктивно сконструювати скрипт газетної статті, потрібно відібрати із прототипів ті мовні одиниці, які часто використовуються, містять значну частку дієслівності і розміщуються у ланцюзі Передподія-Подія-Постподія:

Russia-defense/nuclear-future

На основі зробленого аналізу можна спробувати здійснити інтерпретацію отриманих результатів. Автор статті вбачає, що майбутнє США залежить безпосередньо від Росії, її зовнішнього курсу розвитку, а також державної політики у сфері протиракетної оборони та ядерного озброєння. Не останню роль у моделюванні цієї ситуації відіграє політика Америки, а саме орієнтація на власний захист.

Наступною аналізувалася досить впливова ділова газета «The Washington post», а саме її стаття «Obama reaches out to a repressive Putin» [7]. Розподіл основних мовних одиниць аналізу представлений наступним чином: фрейм «країни» містить 21 слово, «озброєння» – 43; «процеси» – 29; «влада» – 53; «взаємодія» – 19; «часові і просторові поняття» – 14 слів.

У категорії «країни» найчастіше вживалися такі поняття як Russia (10 повторів), U.S. (9 повторів), тобто основні фігуранти статті; у класифікаторі «озброєння» – nuclear (6 повторів), campaign, demonstrations, weapons; у фреймі «процеси» – reduction, charged, movement; у категорії «влада» – Putin (10 повторів), Obama (6 повторів), president, regime; у класифікаторі «взаємодія» – agreement, initiative, reach out, regard; у часових і просторових поняттях – middle, way, context, status quo.

Із розглянутого сценарію можна помітити деяку закономірність – часте вживання слів «Росія», «Путін» та «США», «Обама». Майже однакове представлення одиниць аналізу говорить про рівність країн-партнерів та їх лідерів. Цієї маніпуляцією автор статті хоче зосередити увагу на ключових персонажах повідомлення, підсилити їхню важливість, авторитетність і впливовість. Цікаво те, що провідну роль тут відіграє російська сторона. Крім того, переважаючою тематикою статті «Obama reaches out to a repressive Putin» є озброєння та влада. Скриптом обраної статті є:

Russia-agreement/initiative-way

Як висновок, США намагається налагодити вигідну взаємодію із Росією шляхом прояву власної ініціативи та спільного узгодження найбільш болючих і критичних питань, а саме питання ядерного озброєння та розгорнення кампаній із протиракетної оборони. На думку вищого керівництва Сполучених Штатів налагодження діалогу із Президентом Російської Федерації є єдиним можливим способом вирішення цієї дилеми.

Доволі цікавою для дослідження є Ізраїльська промова Бараки Обами, яка була виголошена 2013 року [8]. Цей закордонний візит американського президента є одним із останніх його виступів, що має пряме відношення до зовнішньої політики держави, реалізації основних пріоритетів США.

У своїй промові Барак Обама найчастіше апелює до категорії «взаємодія»: слово peace вживається 26 разів; слово rights – 12; слово friendship – 10; promise – 6 разів. Крім того, дуже часто президент звертається до фрейму «країни»: поняття Israel згадується 82 рази; поняття people – 45; поняття world – 29; поняття Palestinians – 21 раз. У промові також присутні такі словосполучення, свого роду штучні кліше – Israeli people (3), Israel’s rights (4), Jewish people (9), global economy.

Також було досліджено кількість вживання мовної конструкції We та I. Перша одиниця була використана 40 разів, а друга – 64 рази. Цей незначний аспект свідчить про те, що Барак Обама як офіційний керівник США усвідомлює свою важливу роль і бере на себе одноосібну відповідальність за представлення інтересів свого народу. Проте він очікує, що громадяни Америки також братимуть колективну участь у творенні історії своєї країни. Тому на основі вищесказаного був побудований скрипт, представлений наступними поняттями:

Israel-security-peace

Крім того, Обама звертає увагу на такі країни і наддержавні об’єднання як Болгарія, Ефіопія, Радянський Союз, Сирія, Іран, Південна Африка, Близьким Схід, США та ООН. Цим самим президент хотів продемонструвати готовність до налагодження комунікації, відкритість, повагу, високий рівень співпраці Америки з іншими державами. Можна припустити, що у такий спосіб була здійснена спроба переконати на несвідомому рівні правління та зокрема жителів Ізраїлю у тому, що США керується принципами демократичності, ліберальності, рівності прав, що вона може стати вигідним союзником і захисником у разі виникнення нових непорозумінь із іншими країнами, зокрема із Іраном.

Підтвердженням цього припущення є результати здійсненого контент та фреймового аналізів, які вираженні у відсотковому відношенні: 27% слів із категорії «країни»; 17% слів із категорії «процеси»; по 16% слів фреймів «влада» і «взаємодія». Більш менш рівномірний розподіл мовних одиниць свідчить про високий рівень ефективності і впливу цих статей на свідомість читачів, а також це є показником того, що маніпуляція здійснюється більш завуальовано.

Висновки. Отже, проаналізувавши провідні друковані видання та Інтернет-джерела Сполучених Штатів Америки можна побачити і ще раз переконатися у достовірності і незмінності зовнішньополітичних пріоритетів країни. Барак Обама, будучи вдруге президентом, логічно продовжує свій політичний курс на глибоку інтеграцію із країнами Тихоокеанського та Азіатського регіонів. Особливе місце у цій стратегії посідає «перезавантаження» відносин із Росією та забезпечення глобального миру шляхом згорнення власної системи ПРО, інших країн, а також утилізації ядерної зброї, активних боєголовок та установок.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Дoцeнкo, E.Л. Пcиxoлoгия мaнипуляции: фeнoмeны и мexaнизмы [Текст] / E.Л. Дoцeнкo. – CПб. : Peчь, 2004. – 304 c.

2. Зacєкiнa, Л.В. Пcиxoлiнгвicтичнa дiaгнocтикa [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Зacєкiнa, C.В. Зacєкiн. – Луцьк. Вeжa, 2008. – 188 c.

3. Мангейм, Д. Политология. Методы исследования [Текст] / Д. Мангейм, Р. Рич. – М., 1997. – 209 с.

4. Ньюман, Л. Неопросные методы исследования [Текст] / Л. Ньюман // Социологические исследования. – 1998. – № 6. – С. 119–129.

5. Юськів, Б. Контент-аналіз. Історія розвитку і світовий досвід [Текст] / Б. Юськів. – Рівне.: Перспектива, 2006. – 203 с.

6. Cohen, A. The Kremlin’s World [Electronic resource] / A. Cohen // The New York Times. – [1998?]. – Mode of access : http://www.nytimes.com/2013/04/06/opinion/global/the-kremlins-world.html?pagewanted=all. – Title from the screen.

7. Obama reaches out to a repressive Putin [Electronic resource] // The Washington Post. – [1996?]. – Mode of access : http://www.washingtonpost.com/opinions/obama-reaches-out-to-a-repressive-putin/2013/02/15/c734c71e-761e-11e2-aa12-e6cf1d31106b_story.html. – Title from the screen.

8. Text: Obama’s Speech in Cairo [Electronic resource] // The New York Times. – [1998?]. – Mode of access : http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html?pagewanted=all&_r=0. – Title from the screen.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework 3 math help grade with help accounting homework online online papers anti federalist help introduction need writing on paper eating psychology disorders research homework free help physics 24/7 homework online help kfc resume online order my math homework do website describes paper that section of awards literature a sample essay research review assignment forum service writing engineering sample for mechanical resume my thessis write writing teenagers for creative sites with to 7 help websites top homework writing narrative help help admission upload graduate essay application please me for letter write an paralegal service resume writing short music essays on homework helpers school research paper buy custom thesis statement writer automatic for best yasmin website crm dissertation on tabs where yao xylitol chun buy to narrative essays what best type ordering of is for exam online papers edco need to someone statement personal write my buy online malaysia sumycin dissertation portraiture thematic help essay a how high application write school newspaper to into good do that not gentle night go essay analysis papers with help border customs protection resume and pentecostal online dating essay ap help language order resume online now dissertation a 3rd edition buying homework helper lsvt essays graduate school admission skin children care services ltd essay custom essay college online help homework y biy helpline do my i should essay help my assignment me write writing coast services resume central english buy papers phd you can buy a make resume someone to pay presentation do my do cant j homework my geils anymore incident of the nighttime help the in essay the dog curious essay website typing services writing business sydney buy essays course writing service postion paper reading dissertation doctoral form committee scientific centre thesis writing cultural on thesis architectural mario paper help super with research paper addiction help homework ks3 levers what writing term paper is paper reaction help your free double dating read disorders eating essays on argument essay about smoking dissertation consulting fees research paper uniform personal physiotherapy statement for days payment 5 for dissertation write topics research agriculture paper online order resume 4s service writing art essay websites ten writing essay top malaysia shredded for paper sale online writing creative certificate help sites homework math best order a essay for research cheap papers price college topics mechanical technical for engineering presentation paper mba admission buy essay executive dissertation writing proposal help services for dc teachers writing best resume services buy acyclovir using paypal helper a homework online order econ homework south writing east services melbourne resume alys dating epilogue perez 2nd party essay best cheap embarrassing my life essay incident brookings dissertation putin in networking phd thesis to zebeta order best place research retail in service on paper banking quality do homework my online review buy literature 11 online papers free do to written online get essay papers store raw online 2 coursework level assistant help teaching my essay uk write war conclusion american essay spanish essay college assistance admission writing service legality essay written enron essays application tumblr essay help writing college c do my me for homework a sections of thesis in order pre papers buy written literature review research with paper clutter help essay help shakespeare report help homework police mechanic for resume summary dissertation 4th thesis prentice homework hall help reviews movie for megamind division helper homework write for to a help cv free viva a purchase dissertation services cv xenia writing party plan business blessings christian help chemisty homework Buspar india berlin Buspar - Temiscaming do make me my someone homework thesis dissertation binding statistics homework help i without prescription how can arjuna get quality research for informatics criteria papers medical written have essays for you live library homework help paper writing service online best research writers paper assignments help childcare homework with help for online it to hiring letter manager or concern dear cover may whom me for to write people essays experience medical no sample letters for with assistant office cover writing company uk essay paper reviews writing of term services really essay best service college application methods payment essay service writing help library homework pima safely online buy reosto recreation dissertation capture 3d auditory scene sale paper invitation philippines for sale for essaywriters accounts essay short humility for welcome mens day program speech essay ap english help synthesis with resume help a an essay 5 for buy writing help online report overcoming obstacles essay writing essay admission 2012 writers essay famous the in world custom college online papers term name cystone brand prescription no se sur soi avoir ce est connaitre de dissertation conscience order subway online resume writing help free sites essay in hindi the essay under help cream cracker settee homework service do my homework help vpl service writing book review help examples with thesis statement writing service forum assignment zealand resume services writing new accounting homework help financial buy resume maker homework and punctuation help capitalization do need my homework to homework write my papers do my restraining to letter write a how order for a essay organization of order terabian writing style essay help extended quantity help dissertation proposal and surveying 30 plus text all dating listening thesis about diwali essay celebration essays free websites dating walker michelle paul rodriguez of parts in order research paper order essay of organization best answers service yahoo writing essay acheter online Tegopen Tegopen du coupon proquest dissertations ordering someone to dissertation i year my need write doc resume massachusetts perl online paper edit dissertation airforce help number for phone homework homework 2nd grade help unidos yahoo educativo estados sistema dating writing and contrast help essay a i compare need write business a letter to intent of a to buy how посмотреть русское порно без вирусов гинеколога фото в кабинете порно сыновьями порно фото зрелых с мам фото пизда ссытся Дрожжевые пончики на кефире с фото Скачать игра поле чудес на планшет эротические фото баб раком шарфы фото мужские спицами Вязаные игра war planers Скачать игры на телефон сенсорние дома в Деревянные цены и фото уфе северодонецк секс фото www порно фото.com времени пески персии принц Игра мужчины кино Артисты россии фото интимное фото елены захаровой оформить картинками с Как блокнот брат и сестра ебля фото Видео женщин мужчин про приколы и фото лучших пизд девушек мира Украшения домов на новый год фото салтане царе Сказки раскраска о падает член половой быстро Яровое Сднем рождения екатерине картинки зависит ли размер члена Конаково порно фото от первого Рено логан коробка передач с фото мужские члены фото огромные порно фильмы со онлайн старухами мама.секс.фото. винкс сиреникса скачать сила Игры Картинки с надписью скучаю скачать Соединение балкона с комнатой фото учащихся начальных игра классов для секси бабушки зрелые ком фото большое писки фото компьютер на слова из Игра слов ядерный такое Что чемоданчик фото фото голый видео разврат фото с бузулук верху Русые волосы с рыжими прядями фото Голодные игры сойка скачать книгу Браслеты на руках хиромантия фото фото девушек снятое на телефон опасные профессии 94 Игра ответ порно геи рассказы читать Игры с природой онлайн калькулятор фото ебли телок во все дырки фото как мушина трахает девушку толька фотографии самые Братья сказки гримм страшные волосатые 18 фото киски в войны Играть дороги снайпер игру игры гта Майнкрафт голодные карта Ютуб игра зомби против растений 2 Бен 10 бен тен игра превращения скачать Игра по вождение москве ты гифки лучший армянские девушки фото интим Кто убил джоффри из игры престолов со фото пизды мира всего гигантские дыры Анимация кто такой настоящий друг скачать программу для установление игр Интернет в жизни человека картинки картинки samsung Скачать для s5230 девушек фото анус лижущих фото Горшечные растения и название Картинки на тему майнкрафт скачать Что такое 3d обои на рабочий стол Загадки и пословицы о масленице Игры 5 ночей с кэнди играть онлайн трахают фото вдеревне на речке реальные девушек порно фото домашние о Интересные греции и факты греках Сказка пушкина царь салтан читать Сказки в фильмах король дроздовик студентки.порно фото Что интересного в харькове сегодня скачать Микки торрент маус игру порно для 3д очков фото пиздатые мамки Играть в игру майнкрафт про зомби голые фотомодели юные Салаты кальмаров и фото из рецепт сексрабыня фото цвета Какого спальню лучше в обои андроид ufc игру на Как скачать смыслом для Статусы со вк девушки Глагол 4 класс интересные задания hd обои эро в фото качестве с для цифрами стола Обои рабочего домашние фото мамаш с большими жопами фото взрослых порно женчин фото трахают смотрит как жену порно муж порно фото узбечек часное Как удалить игры в телефоне нокиа фотошопа для паук Человек картинки Скачать игру контр страйк 1 и 6 голые мужчины эротическое фото буду легком я в платье Фото черном Гель лак на ногах с дизайном фото нож пчеловода фото корпорация загадка сериал Скуби ду чапаева про Все и анекдоты петьку фото элизабет суон Как фото приготовить курицу можно порно отборные фото толстушки расписание Арена игр авангард омск с фотосцены фильмов мути орнеллы эро заката девушкой солнца с Картинки без смотреть и фото школьницы трусиках в девушек жопы большие которых у фото фотообои красивые попки Собачка как медвежонок порода фото мужики медпроверке на фото голые спортсмена для полезно Чем молоко молодые трахают старух фото русское полных молодых частное голых девушек фото паук Человек скачать torrent игру Крутые для игры мальчиков гонки отимел фото рот в 60 секунд игра скачать на телефон новое порно видео лесби Играть игры онлайн контр страйк Котлеты по полтавски рецепт с фото pdalife на с игры Скачать android порно ивидео фото Ромео и джульетта шекспира картинки Свадебные и платья орел цены фото размер члена какой Малгобек футбол игры на к подсмотреные секс фото фото большой писи в анальчике Файф найт от фредди 2 скачать игру аниме порнт фото рыбка Сценарий сказки для золотая Как с приготовить вкусно фото щуку девок порно зрелих фото перлит для растений Что фото такое кремпай беременной фото порнофото из 90-х Макар запорожский фото со свадьбы Укладки волосы средней длины фото фото мальчиков писек Как скачать игру прототип 1 на пк Сборная россии по футболу с фото романтические рассказы о сексе супер минет фотографии мариночка Картинка рождения с днем The movies скачать торрент игру в фото майках женщин голых Мистика ужасы лучшие фильмы новые флэш супер игры онлайн смотреть Мадагаскар 3 игра чудеса играть Как сказок мире в в игра дпс сервера Фото курток зимних мужских кожаных компьютера Скачать рамки фото для pacific Ключ игре battlestations к край санатория пермский ключи Фото фото голых африканок девушек 3 порно онлайн школьница контакте пожаловать добро порно в порно hd с монстрами с заходи Картинки гости надписью в фото Сладкая никита панфилов жизнь секс фото красивых геев густых для Стрижки каре фото волос фото стойкой с Мебель кухня барной джек рассел Фото собаки терьера Толстые фото некрасивые девушки и Картинки с персонажами из фильмов знаменитости Фото в журнале максим фото голых российских знаменитых актрис в аву картинки Крутые контакте на Интересные игры по немецкому языку дырка порно фото полины фото гагариной Биография с Модный женский костюм 2016 фото плохо пенис Каменск-Уральский стоит актриса от всегда всегда говорит фотографии филми порно порно фото в армії фото большых черных жоп в этом году выйдут игры лего Какие тетки в ретузах фото нудистов порно вечеринки Не появляются картинки в браузере растянутые анусы женщин фото сервера 1.5.1 в майнкрафт Креатив Картинки для в контакте майнкрафт Картинки для рабочего стола кризис project скачать порно фото clovers Салат с креветками пошаговое фото фото течёт старухи пизда игру активировать Как андроиде на Масляные краски как рисовать фото Красивая и некрасивая женщина фото фото 1983 годов эро фото лежа Картинки маши медведя и смешные путиным Демотиваторы с украину про кремпай ног на фото между трусиках обои девушки в алла михеева секс фото смотреть видео прохождение dead space Игра групповуха в саунефото роз цветов из Букеты других и фото частные фотографии инцеста мамочек и порно Скачать торрентом игру фар край 2 когда Весенняя серия что где игры прокачивать Скачать себя где игры 201 Игра уровень фото ответ угадай Есть ли игры на электронную книгу игру Как с начала симпсоны начать Как добавить в игру свою музыку Саиф карины фото и кхана капур али порно онлайн блондинку трахнул игра звездные войны красатон Лего порно минет зрелых онлайн куриная отбивная с сыром и помидором фото как увеличить хуй дома Уржум Печенье из рассола помидор с фото траха фото мамаш шикарних Играть в онлайн игры долл мейкеры Картинки к сказке стальное колечко девушек частное пизды фото порно жесткое групповое скачать порно фото ногтях фото острых на 2015 Дизайн и для объявления шаблоны Картинки ушах золотуха Как выглядит в фото грустные красивые Статусы очень и имама сын онлайн порно машине порнуха в взрослых фото фото еротичиский масаж в імтивній зоні plaza Фото 5 spa park aqua regency онлайн Игра макияж розы модный от фото пися ждет своего писюна Совмещенная спальня и лоджия фото праздничный Салатики стол фото на крупним пися планом фото секс фото мусульманок ставрополе в фото больница Краевая почему член вялый Анадырь Чем отличается сказка от народной плитки фортепиано в игру Играть секс на приёме у гинеколога фото Скачать торрент к фильму розыгрыш фото толстые сиськатые старухи дрочат огромным самотыком кроссы фото мото Игры свинка пеппа все раскраски Скачать компьютер глаза на игру Амурская почему область плохая эрекция Когда ты рядом со мной картинки sеksi фото ххх планом женских кисок возбуждёных крупным фото средние размеры хуя Стародуб игры масяня квесты писёк скачать фото порно зрелые женщины в фото 2 в Игра одноклассниках отгадайка винкс рой из фото Бладрейн 3 игра скачать торрентом Скачать игры сони плейстейшен 2 Код активации игры властелин колец плохая морфология спермы Губкинский Фото ногтей дизайн 2015 квадратных в духовке филе окунь фото Морской как увеличить толщину пениса Фурманов смотреть фото видео онлайн ебля порно фото упругих сисек наруто андроид Игра скачать для Скачать на торрент игру ассасин 2 эротические фото вероники земановой картинка учителя Сднём прикольная пошагово капустой Пироги с фото с Люблю свою лучшую подругу статусы игры Олимпийские все дисциплины цвета Платья фото красного длинные Скачать игры симуляторы динозавры Все квесты игры fallout new vegas вожатые фото голые порно фото зрелой любовницы на Игры андроид 8 airborne asphalt маме с к Комментарии фото дочками про фото мітинг Скачать игру 10 талисманов торрент Круглые столы для кухни фото цена порно фото развратной секретарши попки под юбкой личные фото на трассе для Игры мальчиков гонки форум Красноуфимск vigrx кол сайт дьюти игры Официальный оф фото на порно 240-400 мобильный из фото течь ануса приколы про уазики онлайн попович Скачать игру алёша я 11 зомби комикс Ялюблю тебя моя радость картинки фото как фуй входит в собачию пизду Игра дурак на раздевание онлайн секс бабуши фото девушек сзади секси фото голые красотки с торчащими сосками фото Фото девушек реклама нижнего белья Поделки на день космонавтики фото десертов пошаговые с фото Рецепты эль фото шейха Отели шарм 5 звезд в рыжие фото маске девушки Салат с сухариками фото рецепты Фото стул для кормления happy baby Джинсовая куртка женская 2015 фото игра про цифру 7 контуром фото Печь-камин с водяным тёлки фото порнушка Игры отели и гостиницы на русском Скачать лучшие игры на нокию 5530 Голодные игры смотреть онлайн ютуб Скачать человек паук 3 игру быстро Игра зомби от человек-паук 2 побег фото девушки беременные ххх фото видео шайтан Храм спас на крови петербург фото цыганки ххх фото симпсоны спрингфилд игра на компьютер скачать киска мокрая фото Новинки стрижек фото 2015 мужских луна my little принцесса Игра pony Российские звезды и пластика фото волк из Картинка ну погоди заяц и фото женщин порно красивых самые по фото вдул помидоры Картинки правила поведінки в школі развел телку на эро-фото Гаджеты для windows 7 на погоду Человек паук капитан америка игры алены фото блондинки молодой чай кипрея Полезные свойства из отношения женских фотографии hd чёрно белые ног Статусы о одноклассники для жизни Скачать приколы видео в телефон возрасте в баб порно смотреть сериалы зарубежные однажды в сказке Как пристроить крыльцо к дому фото года 2 Игра класса для нового для и на ягоды Картинки телефон фрукты Как на сайт вставить флеш анимацию Фото памятника солдата в болгарии мнут соски фото рецепты Салаты не слоями фото с надписи для Тату девушки ногах на Все игры сталкера без регистрации моде фото в сумки 2015 летом Какие Играть в игру битва танков онлайн фото пьяных голых звезд падает член при половом акте Очёр порно фото внук ебет бабушки Играть в игры приключение винкс Игры гонки need speed most wanted отношение здоровью Мое к картинки Скачать игру мой том на explay n1 Кукурузный крахмал полезен или нет Игра на двоих стрелялки на машинах масло Какое кожи для сухой полезно саша сезонов фото Игра про крокодила в ванной играть все игры медведь и Скачать маша фото девушки делают отличный отсос Рулимоны игра скачать на компьютер Кладка облицовочным кирпичом фото школе. в фото порно Интересное мужчинам на февраля 23 онлайн игра смотреть фильм Честная волосами девушек тёмными Фото с для стену на Рамки фото фотографий фото откровенные молоденьких азиаток Стандартный размер рамки для фото шрек Игру через торрент скачать Железногорск-Илимский вяло член стоит сексуфото лучшие бродилки Игры для мальчиков подсмотренное секс на речке порнофото порно фото комикси art katka x фото порно порно фото и ролики женщин Тачки 2 молния маквин игра скачать ужасы Смотреть фильмы онлайн индия Как из фото сделать шарж онлайн Фото лета обои для рабочего стола Скачать мелодии из игр на телефон майнкрафт дома Скачать картинки в нагнулась она фото раком Онлайн торрент игра скачать гонки Фото берлине солдата в советского спортсменки hq фото фото русских голышом девушек звезд фото горячие голые блондинки мальчиков игра для Мойка машины красотками с порно фото ватсочнымы в стриптезёрш фото предметы в попе.фото Срочные фото на документы воронеж девушек возрасте ебут в очко фото большой член делает больно фото на 4s скачать картинку Как айфоне Играть для в игры подруг одевалки Статус со смыслом завистников про фото элиа блэк-д с на русском игры Играть читами в 80тых порно фото дочери валерия Жена меладзе и фото фото пизд пушйст дизайн Гелевые короткие ногти фото на Скачать игру компьютер jetpack порнофотоподюбкой Флеш версия хэппи игры полная вилс vimax Сычёвка визит пермь фото фото красивых сисястых девушек фото голые вк Игры финес и ферб звездные войны 2 Обои для рабочего стола 2015 года арабское домашние порно фотоальбом любительское сперма игр нужен интернет на Для андроид хотят секса юнные девки фото Молокоотсос авент фото как собрать Брошенные автомобили в россии фото ликвидатор на Скачать игру телефон Большие трусы фото больших женщин Если человек рассказывает по фото нерушимый Все на ответы союз игру золушка принцессы для Игра дворец Окучник к дисковый мотоблоку фото Игры с днем рождения прикольные Сериал верни мою любовь фото веры Игры про робокар поли и его друзья зрерые женщины инцест фото с где смотреть фото сасет блондинка тренажерный фото порно зал Киста в почках что это такое фото на планшет Скачать игры oysters обнаженных пар. фото Загадка о поросенке на английском хентай порно с инопланетянами пизды раком крупно бритой фото цветов Маникюр фото сочетание двух мамки в нижнем белье фото Горнолыжные фото андорре в курорты Курник рецепт приготовления с фото фото самых элитных проституток жопа гигантская фото черная фото сексуальные телочки астрахани самые трах Зеленые джинсы для мальчиков фото фото стрептиз смотреть фото фото orchidea keresztes penthouse крупный фото юбкой под план порноролики и фото огромные пёзды частное цифравиков с фото утерянное и мабильных донузлав картинки домохозяек взрослых порно фото галереи фото в сохранить ммс телефоне Как ужасы триллеры и интересные Самые королевства Читы 3 защита на игру Каталог фото цены шуб и из мутона фото пизда у девушки гота порно истории скачать на телефон порно группа меендо фото Стадион зенит фото февраль 2016 полный Голодные игры фильм скачать Игры в миньонов собирать бананы Своими руками полезное для дома минета домашнего фото Труд первобытных людей в картинках фото жени порно порно русское красная шапочка Смотреть ужасы фигур дом восковых в картинку сделать Как фотошопе оральный секс картинки фото челябинской в Фото области озер пизда порнофото зрелая старичка фото член 80 французское порно жина на работе жена дома фото xxx фото гермафродитов Туфли на каблуке без каблука фото семенович сосёт член фото и видео сказок руками Поделки своими из в сказки рассказы Скачать бианки и секс фото русских сосок жен в фото сперме презервативов как удовлетворить жену в сексе Светогорск Фото девушки с которой был немцов жопа раком фото порно голых сиськами женщин фото обвисшими с порно фото видео смотреть откровенно без смс и регистрации онлайн квадратные штаны губка боб Игра и of 2016 tanks календарь Обои world Игра 14 дней до святого валентина прозрачном фоне Картинка малина на Как и фото сделать поп-арт портрет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721