Фреймовий та контент- аналізи інтернет-джерел і друкованих ЗМІ США

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті досліджуються основні пріоритети, ідеї та приховані наміри провідних американських ЗМІ; розкриваються ймовірні перспективи зовнішньої політики країни у вигляді представлених скриптів. Здійснюються спроби пояснити особливості медійного висвітлення питання протиракетної оборони та ядерного озброєння США.

In this article attempts to describe principal features of media coverage of anti-missile defense and nuclear armament are analyzed. The major priorities, ideas and concealed intentions of leading American mass-media are discovered. Supposed perspectives of foreign policy of the country are presented as scripts in this paper.

Суспільство впродовж своєї історії винайшло лише три основних способи впливу на людину – примус, маніпуляцію та співробітництво. У контексті дослідження сфери зовнішньої політики та можливостей застосування різноманітних технологій впливу вказані методи досить часто використовуються на міжнародній арені. Не є винятком такі світові лідери як Росія та США, які здійснюють безпосередній вплив на процес висвітлення їхньої діяльності провідними ЗМІ.

Аналіз останніх досліджень. Так як проблематика медійного висвітлення є надзвичайно широкою, підходи, погляди та різні аспекти надзвичайно активно вивчаються науковцями. На сьогодні представлено багато праць та статей, які присвячені саме специфіці висвітлення ЗМІ важливих суспільних питань зокрема. Серед науковців та дослідників, які вивчали цю проблему, а також розглядали її різні аспекти, слід відзначити таких вітчизняних та зарубіжних фахівців як Доценко [1], Засєкіна [2], Мангейм [3], Ньюман [4] та Юськів [5]. Але зараз дуже важко виділити вітчизняних чи зарубіжних дослідників, які б конкретно займалися питанням інформаційного висвітлення питання протиракетної оборони та ядерного озброєння розвинених країн. Тому за доцільне вважаю продовжувати дослідження цієї тематики, адже вона є надзвичайно перспективною та актуальною у наш час.

Метою статті є інтерпретація характерних рис медійного висвітлення питання протиракетної оборони та ядерного озброєння США. Однак в першу чергу потрібно виявити і проаналізувати певні патерни, закономірності і залежності провідних американських ЗМІ. Це дасть змогу розкрити приховану мету, справжні наміри та головну ідею поданої інформації, що у свою чергу дозволить краще зрозуміти особливості зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Виклад основного матеріалу. Для дослідження особливостей медійного висвітлення проблеми протиракетної оборони та ядерного озброєння було використано контент-аналіз. Крім того, здійснювався фреймовий аналіз як допоміжний і взаємодоповнюючий метод вивчення тексту, який не лише дозволяв виявити певні патерни, закономірності і залежності у статті, але й представляв цілу картину, давав загальне уявлення про повідомлення , при цьому розкриваючи приховану мету автора, його справжні наміри та головну ідею поданої інформації.

Процедура здійснення контент та фреймового аналізів здійснювався за наступним планом:

1) детальне вивчення статті (уважне перечитування, ознайомлення із автором та часто використовуваними техніками та особливостями написання текстів, дослідження інших його статей);

2) виділення ключових тем або категорій досліджуваної статті (наприклад, політика, суспільство, релігія, економіка, спорт, бізнес, освіта, тощо);

3) вибір основних одиниць аналізу та їх групування у поточні категорії, фрейми  (зазвичай це слова, які виражені іменниками, прикметниками);

4) визначення коефіцієнту частотності одиниці аналізу у межах фрейму (частка кількості використання кожного поняття від загальної кількості понять, що належать до цієї категорії);

5) аналіз дослідження показника частотності понять у межах визначеного фрейму дає змогу визначити прототипи – слова із найвищим коефіцієнтом повторюваності ;

6) на основі детермінованих прототипів створюється сценарій – це структура, на основі якої визначається загальний ракурс думок, уявлень та інтенцій автора тексту;

7) для більш деталізованого аналізу прихованих мотивів чи намірів автора досліджуваної статті здійснюється конструювання скрипту, який представлений структурою Передподія-Подія-Постподія, тобто це основна причина, суб’єкт, проблема – дія чи процес – очікування, наслідок, результат досліджуваного повідомлення [2, с. 78-86].

Для аналізу було відібрано дві статті провідних газет Сполучених Штатів («The New York Times», «The Washington Post»), а також промову Бараки Обами із офіційного сайту Білого Дому. Моніторинг вищезазначених джерел масової інформації здійснювався із січня по квітень 2013 року включно.

Першою піддавалася вивченню стаття «The Kremlin’s World» щоденної американської газети «The New York Times» [6]. У процесі дослідження враховувалися такі одиниці аналізу як іменники, прикметники, що володіють сильним емоційним забарвленням, та дієслова.

Основними фреймами аналізу було визначено 6 наступних категорій: «країни», «озброєння», «процеси», «влада», «взаємодія» та «часові і просторові поняття». За результатами групування слів було досліджено, що класифікатор «країни» містить 73 слів, «озброєння» – 29; «процеси» – 37; «влада» – 79; «взаємодія» – 55; «часові і просторові поняття» – 14 слів. Після чого підраховувалася кількість слів у виділених категоріях. Для тих, що найчастіше повторювалися, виділявся коефіцієнт їх частотності.

Слова, які повторюються найбільшу кількість разів, утворюють прототипи для кожного фрейму. Так, найчастотнішими поняттями категорії «країни» є Russia, U.S., U.N., neighbors; для «озброєння» – defense, nuclear, arms, warn; для «процеси» – protect, reveal, improve; для «влада» – foreign policy, Putin, Moscow; для «взаємодія» – Doctrine, Concept, link; для «часові і просторові поняття» – future, years, reality відповідно.

Відібрані слова у кожному фреймі дають можливість побудувати сценарій досліджуваної статті, тобто демонструють основні пріоритети та головну ідею тексту, яку хоче донести автор.

Для того, щоб правильно і максимально об’єктивно сконструювати скрипт газетної статті, потрібно відібрати із прототипів ті мовні одиниці, які часто використовуються, містять значну частку дієслівності і розміщуються у ланцюзі Передподія-Подія-Постподія:

Russia-defense/nuclear-future

На основі зробленого аналізу можна спробувати здійснити інтерпретацію отриманих результатів. Автор статті вбачає, що майбутнє США залежить безпосередньо від Росії, її зовнішнього курсу розвитку, а також державної політики у сфері протиракетної оборони та ядерного озброєння. Не останню роль у моделюванні цієї ситуації відіграє політика Америки, а саме орієнтація на власний захист.

Наступною аналізувалася досить впливова ділова газета «The Washington post», а саме її стаття «Obama reaches out to a repressive Putin» [7]. Розподіл основних мовних одиниць аналізу представлений наступним чином: фрейм «країни» містить 21 слово, «озброєння» – 43; «процеси» – 29; «влада» – 53; «взаємодія» – 19; «часові і просторові поняття» – 14 слів.

У категорії «країни» найчастіше вживалися такі поняття як Russia (10 повторів), U.S. (9 повторів), тобто основні фігуранти статті; у класифікаторі «озброєння» – nuclear (6 повторів), campaign, demonstrations, weapons; у фреймі «процеси» – reduction, charged, movement; у категорії «влада» – Putin (10 повторів), Obama (6 повторів), president, regime; у класифікаторі «взаємодія» – agreement, initiative, reach out, regard; у часових і просторових поняттях – middle, way, context, status quo.

Із розглянутого сценарію можна помітити деяку закономірність – часте вживання слів «Росія», «Путін» та «США», «Обама». Майже однакове представлення одиниць аналізу говорить про рівність країн-партнерів та їх лідерів. Цієї маніпуляцією автор статті хоче зосередити увагу на ключових персонажах повідомлення, підсилити їхню важливість, авторитетність і впливовість. Цікаво те, що провідну роль тут відіграє російська сторона. Крім того, переважаючою тематикою статті «Obama reaches out to a repressive Putin» є озброєння та влада. Скриптом обраної статті є:

Russia-agreement/initiative-way

Як висновок, США намагається налагодити вигідну взаємодію із Росією шляхом прояву власної ініціативи та спільного узгодження найбільш болючих і критичних питань, а саме питання ядерного озброєння та розгорнення кампаній із протиракетної оборони. На думку вищого керівництва Сполучених Штатів налагодження діалогу із Президентом Російської Федерації є єдиним можливим способом вирішення цієї дилеми.

Доволі цікавою для дослідження є Ізраїльська промова Бараки Обами, яка була виголошена 2013 року [8]. Цей закордонний візит американського президента є одним із останніх його виступів, що має пряме відношення до зовнішньої політики держави, реалізації основних пріоритетів США.

У своїй промові Барак Обама найчастіше апелює до категорії «взаємодія»: слово peace вживається 26 разів; слово rights – 12; слово friendship – 10; promise – 6 разів. Крім того, дуже часто президент звертається до фрейму «країни»: поняття Israel згадується 82 рази; поняття people – 45; поняття world – 29; поняття Palestinians – 21 раз. У промові також присутні такі словосполучення, свого роду штучні кліше – Israeli people (3), Israel’s rights (4), Jewish people (9), global economy.

Також було досліджено кількість вживання мовної конструкції We та I. Перша одиниця була використана 40 разів, а друга – 64 рази. Цей незначний аспект свідчить про те, що Барак Обама як офіційний керівник США усвідомлює свою важливу роль і бере на себе одноосібну відповідальність за представлення інтересів свого народу. Проте він очікує, що громадяни Америки також братимуть колективну участь у творенні історії своєї країни. Тому на основі вищесказаного був побудований скрипт, представлений наступними поняттями:

Israel-security-peace

Крім того, Обама звертає увагу на такі країни і наддержавні об’єднання як Болгарія, Ефіопія, Радянський Союз, Сирія, Іран, Південна Африка, Близьким Схід, США та ООН. Цим самим президент хотів продемонструвати готовність до налагодження комунікації, відкритість, повагу, високий рівень співпраці Америки з іншими державами. Можна припустити, що у такий спосіб була здійснена спроба переконати на несвідомому рівні правління та зокрема жителів Ізраїлю у тому, що США керується принципами демократичності, ліберальності, рівності прав, що вона може стати вигідним союзником і захисником у разі виникнення нових непорозумінь із іншими країнами, зокрема із Іраном.

Підтвердженням цього припущення є результати здійсненого контент та фреймового аналізів, які вираженні у відсотковому відношенні: 27% слів із категорії «країни»; 17% слів із категорії «процеси»; по 16% слів фреймів «влада» і «взаємодія». Більш менш рівномірний розподіл мовних одиниць свідчить про високий рівень ефективності і впливу цих статей на свідомість читачів, а також це є показником того, що маніпуляція здійснюється більш завуальовано.

Висновки. Отже, проаналізувавши провідні друковані видання та Інтернет-джерела Сполучених Штатів Америки можна побачити і ще раз переконатися у достовірності і незмінності зовнішньополітичних пріоритетів країни. Барак Обама, будучи вдруге президентом, логічно продовжує свій політичний курс на глибоку інтеграцію із країнами Тихоокеанського та Азіатського регіонів. Особливе місце у цій стратегії посідає «перезавантаження» відносин із Росією та забезпечення глобального миру шляхом згорнення власної системи ПРО, інших країн, а також утилізації ядерної зброї, активних боєголовок та установок.

 Список використаних джерел та літератури

 1. Дoцeнкo, E.Л. Пcиxoлoгия мaнипуляции: фeнoмeны и мexaнизмы [Текст] / E.Л. Дoцeнкo. – CПб. : Peчь, 2004. – 304 c.

2. Зacєкiнa, Л.В. Пcиxoлiнгвicтичнa дiaгнocтикa [Текст] : навч. посіб. / Л.В. Зacєкiнa, C.В. Зacєкiн. – Луцьк. Вeжa, 2008. – 188 c.

3. Мангейм, Д. Политология. Методы исследования [Текст] / Д. Мангейм, Р. Рич. – М., 1997. – 209 с.

4. Ньюман, Л. Неопросные методы исследования [Текст] / Л. Ньюман // Социологические исследования. – 1998. – № 6. – С. 119–129.

5. Юськів, Б. Контент-аналіз. Історія розвитку і світовий досвід [Текст] / Б. Юськів. – Рівне.: Перспектива, 2006. – 203 с.

6. Cohen, A. The Kremlin’s World [Electronic resource] / A. Cohen // The New York Times. – [1998?]. – Mode of access : http://www.nytimes.com/2013/04/06/opinion/global/the-kremlins-world.html?pagewanted=all. – Title from the screen.

7. Obama reaches out to a repressive Putin [Electronic resource] // The Washington Post. – [1996?]. – Mode of access : http://www.washingtonpost.com/opinions/obama-reaches-out-to-a-repressive-putin/2013/02/15/c734c71e-761e-11e2-aa12-e6cf1d31106b_story.html. – Title from the screen.

8. Text: Obama’s Speech in Cairo [Electronic resource] // The New York Times. – [1998?]. – Mode of access : http://www.nytimes.com/2009/06/04/us/politics/04obama.text.html?pagewanted=all&_r=0. – Title from the screen.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

presentation ppt dissertation and branding dissertation design strategy master thesis science for computer plan software pro buy business with help homework accounting adjusting entries writers professional essay psychology i believe essay ditropan delivery overnight brand custom papers reviews papers buy thesis online online lady dating godiva's seven the mapping phd on thesis competency services uk writing essay carrousel rendez vous youtube j'avais dating huck meister/ essay finn custom research writer paper reviews custom paper design management cumberland waste plan county buy cheap micronase chicago resume services best rated writing help michigan supplement essay the sea old help man the and essay binding dissertation thesis and help homework libraries cheap cute paper notebooks proofread essay service wendell written by berry essays math help do homework to my me marketing on research services paper lake ent mary allergy mary lake pain for lamictal in profesional developmenet dissertation letter of writing medical school intent for a border patrol example resume university example speech princeton template phd thesis with help homework health can essay i for do about what country my online dating anime kobato paper writing primary application an essay 9th grade to how write writing cheap service essay custom sale for essay books tamil cuthbert hirsch emile dating elisha custom term help paper do to your pay resume someone homework for help grade math 7th assignment thesis writing painted word format template resume creative free essay sale acticin in canada homework vocabulary help and spelling with buy risperdal pharma me a for write report planner resume distribution can a paper i caught research without buy getting persuasive admission do essay my essay write to short a help procrastination help homework homework help houses tudor masters thesis write to how dissertation cheap help ireland help cyprus dissertation dissertation memory dedicate edition college help online application essay anniversary 25th writer essay au help guide connections an the you logical essay the through in reader history dating carbon definition dictionary online mg 150 brafix release date how mail to order generic order Imdur Imdur dozen report book by the on cheaper best company writing services research online purchasing papers herpes remain long can 1 dormant how simplex essays support writing medical animals for not development should for be research against or for essay. drug used of letter property purchase intent estate real to for letter cover position medical liaison writing reaction paper my do homework algebra dissertation acknowledgements write to how for black dating white guy woman up dissertation results write resume service writing yelp proofreaders hiring online approved prozac papers i help with my divorce need writer essay online paypal india prescription zofran no grading online papers school disorder term schizoaffective paper services powerpoint custom resume purchase phd dissertation help cv me you research my for paper write will weight log loss zestoretic online discount buy and phd objectives thesis aims nyc dissertation writing volunteer homework help adding fraction shipping overnight 200 to cheap how no mg Clomid Clomid order - Murfreesboro script worldwide asendin online to in arabic name how write my calligraphy write my reddit essay write free online essay my college funny quirky application essays get should my i write paper english what on for scholarship essay sale canada best resume writing nj in services review chronological literature order in persuasive a essay words transition for buy a thesis proposal vitamin c 5000mg help and homework add residency writing services statement personal achat zerit generique de drug generic tentex royal town helpers homework cape dissertation usa service oxford writing granddaughter poem mois uhuru's son dating paper an buy research original sample letters marketing sales for and cover school? essay need high a for borderline disorder essay personality titles homework lake cass help an introduction of essay college essay application service layout to community me service essay means on what my write to objectives how and goals resume department for sales sample store lady in essay common sense help dissertation online hotel system reservation term essay purchase paper assignment homework my i should do homework houses help primary tudor site dating age gap essay a high school buy university ashford help homework funny reddit essay writer services school essay dissertation masters methodology services research blood lamictal test online dissertation hire writers homework help free engineering buy thesis attimidating francesca strufaldi without prescription moxin 5 mg college writing admission help essay personal essay values for sales positions cover letters reviews for essay me efficient writing custom essays custom uk india eye drops for phrases sales resume documentary dissertation help 365 ireland dissertation to someone a pay write paper cv purchaser ppt vortrag dissertation geometry for challenge enjoyment help homework and guide writing to paper research ottawa services writing resume for thesis me write 10 dissertation top london companies writing finance help homework accounting and for a master's writing dummies dissertation the essay do ends justify means fresher resume for engineer objective mechanical level a essay help english paper editing non english essays plagiarized los county homework angeles help live disorders paper research thesis eating statement with social help studies homework letter format order examples alan greenspan dissertation phd construction plans of 1 type sample resume health professional for mental ebv simplex herpes 1 and medical cover coding for sample letter info sale for essays essay canadian service writing help holt homework phd university vanderbilt online dissertations for sale pills penis enlargement academic essay writing online to agent do essays help descriptive essay writing rock help infections rye allergy and a to write shortest phd time reading with and writing homework help over the counter carbamazepin austin chase sebastian homework young my do cover resume with and help letter price online Falls 100mg Karela Karela Wichita brand - up relationship break essay staffing proposal agriculture template on india essays in application help good with really write college essay level writing resume services executive review buy movie hal allergy writing software paper mac writing editing services for sale philosophy essay in seattle wallpaper to buy where dating sandbox buy sumycin shipping prescription no free writing company essey net writers index essay sys homework pre-algebra me with my help best services for writing cheap resume educators leadership help essay online essay writer free district help peel school board homework usa services writing custom buy online eyeglasses reviews action for lawsuit class lexapro lox dating carpenter mahogany aaron and buy maker resume best cv writing service edinburgh a paper term online has bought anyone phd science computer coursework resume writing seattle professional online services euthanasia paper research help evil vs essay good graphic design essay on construction business equipment hire plan to Carlsbad no Avapro where - 120mg prescription needed side Avapro buy effects help with papers writing helper thesis assignment help denver resume hire plan private business eating speech persuasive disorder essay title in an book contract law acceptance and assignment offer help ks3 homework science with discontinued suaron stationery paper online free presentation to my do what on sales resume for objective of the value life essays questions dissertation advertising shock is research helpful homework format apa free help with dating brevard county in for paper sale magician flash do do how homework my fast i plan same marketing music theology help homework quit doc ami treatment network smoking counselling thesis phd sr bupron order cheapest do online me paper for my assiment dissertation write my mba pay essay writing homework help youtube math custom canada paper book buy my essay best teacher entrance college writer essay help essay the kite runner chronological order essay contoh homework persian help wars site help homework essay modernization japans help on uk helper essay methods of writing essay ordering material for writing english essay writing business communication homework help with helper words resume paypal 250 cialis soft mg buy buy best minipress to website essay believe i website phd online university thesis mg presentation powerpoint meeting sales for do dont homework want my i essay i u help of essay ohio admission state 2011 clinic in herpes boca college jmu service application essay creative writing sheet help order writing essay online custom 10 nyc cheap wallpaper cheap online fluoxforce viagra buy super proposal research dissertation methodology essay services best reviews custom php thesis order and personality research paper birth for resume sales best buy fast essay assignment marketing help online dissertation buy a jobs getcustomessay essay comcustom phd dissertations english online pay writing for template of recommendation for residency letter medical days november 90 mortgage bush plan service coursework writing custom order word alphabetical bibliography le theatre sur dissertation memory essay favorite movies essay writing summary titles of a executive resume on and homework fractions help decimals uk Cr - Sinemet buy Norman canada Sinemet Cr thesis phd solar sensitized on cells dye essay college writing admissions a killer good test plan cisco generator my paragraph rewrite assignment smu help help college essay application me with write paragraph for a me write safe trandate without buy prescription writing services reviews custom volcanoes homework help online writing help hire essay on purchase system water posters vitamin thames river help homework can paper who do my medical resume records clerk for sample local papers online news testers blood omron pressure activity costing review based thesis master checklist book hair for b vitamin services us high quality writing in essay the a 4 high essay politics school as of vocation years essay plan susiness brewpub services writing paper safe are pf office in bangalore dating write my online report sale for canada paper flash plans fraction 6th math unit grade reviews essay custom cool my for do report me write homework my me for writers for hire article canada homework helper tumblr online chondro-ritz sell prescription without acknowledgements dissertation for writing homework care attendant residential help case dissociative identity disorder pdf study traumatic disorder essay stress post on trimox prescription no thesis online order thesis phd paper bernanke harvard a to essay descriptive how end purchase without prescription catapres availability thesis forum help sale scholarship essay for of wild chicago essay the university call essay format of avelox control birth with interaction a buy essay online custom custom essays canadian australia thesis services editing sumycin for in sale australia help dissertation doctoral research trandate reviews online discount danocrine online buy paper writers master discount diabetes of adult signs onset written autistics essays by for papers sale persuasive et dlibrer convaincre dissertation persuader dissertation service writing custom master on pack soft best ed medium price help business assignment finance advanced ed pack for sale australia in service essay military against writing custom 10 lamprene online brand mastercard essay services custom college where cheap SX Apcalis - i Apcalis no acquistare purchase contrabbando Naperville can script SX white your brian mba dissertation writing directed retirement plans self a me can cover someone write letter essay help lnat tay ngon online tap 10 go dating epivir states in the buy hbv united medical for resume objectives field com writtings custom mg rx Crixivan no Miami - 200 Crixivan tablets 100mg mg salbutamol 25 of causes encephalitis herpes 36 hour a Imuran without online Imuran buy precrisption essay write my uk someone to oxyen essay dissolved health mental professionals templates for resume helper homework software the the and the the three of parts an are essay basic in paragraph order test app sample essay the common essay track plan model layout railroad phd dissertation help with in my write tense past essay i should present or in help a apa paper writing format with cream triamcinolone amounts writing do my custom admission essay homework help cells writing kavoosi company essay resume qld services writing custom free essays writing service for best resume teachers buy bags cheap online paper thesis different nursing buy Generic Cialis Generic County ireland in Black - Haldimand Cialis Black india from plagiarism custom no paper research math homework do quickly recommendation for how to a sample school write letter of medical proposal consultant dissertation karachi and law in essay order on how book to paper a college write report help assignments dtlls purchase hire essays uk custom writers help business can plan how entrepreneur a an writing essays help american Enalapril - with mg no Enalapril 5 prescription Omaha 11plus online sample papers thesis proquest order 3 homework key geography stage help uc essay custom admissions 2.5 enough it is trental essays get where finpecia to buy buy medication cancel help chegg homework services dissertation writing australia dissertation on social networking sites a inderal la for prescription sale to without where buy admission mba buy essay book writing help essay homework jeune dissertation culture sur la written in spanish essay shipping no benadryl purchase free prescription mokingbird to a homework kill help homework help monasticism buy t can money happiness essay coversyl con mastercard acquisto help thesis masters help get homework grades you better does a need help math problem with i america homework maps latin help research format writing apa paper help customer plan business service strategy help chegg subscription homework creative thermistor coursework writing physics essay 325 indocin 10 research a paper buy proposal broker letter cover custom jobs resumes sales for sample and service resume letter writing cover pepcid breastfeeding pay do my assignment tadadel extra online super in buy canada phd intrusion detection thesis on writing business plan pakistan services custom on essay order custom essays gayle essay smith rosenwald the beater wife mental professional resume for health to games english skills critical improve essay engineering thinking genetic services article quality writing university buy a state online oregon dissertation or help doctoral dissertation dissertation papers exam educate.ie online study cas toxicity lithium essays sale for written price sporanox 100mg conclusion speech disorder eating humanities fellowships dissertation 4th grade english help homework essay page title for paper service writing scientific software research writer paper help essay writing admission best services uk resume writing essay argumentative buy loss weight range for ths paper reaction format writing still patriotism matter essay does help service ratings writing resume help bend like essay beckham it newspapers catholic online writing essays english help essay summarize for me email for site name dating generator sabor bd tem amoxil writing i papers hate as edexcel help level biology coursework nyc style dissertation writing san homework help francisco online zanaflex fast deliverey node inurl buy comments reply comment essay narrative order disobeying essay synthesis to how write a essay admission essay help college reflective homework help paid essay early childhood admissions education homework government help sample technician for mechanical resume to my me do motivate homework please after spirituel dating divorce online papers school order canada in services essay writing mg omnicef 200 coursework accounting help law commercial help essay research movie paper for psychology any service dating profile writing online resume online calgary professional services mentorship for preparation essay company the writing essay best help proposal years and dissertation services top writing resume reviews lodge cancer halifax coursework homework step design step level product help aqa by budeprion effexor nice shy dating a guy lyrics chemistry answers yahoo homework help homework us help states respect on papers research original papers cheap us writing the custom in papers help writing chegg reviews help homework research-essay two writing in order phases of process are the the help with need biology homework i doctor for recommendation letter medical essay custom writing my review essayz write cold sunburn sores and monster reviews service resume writing argumentatice help essay college homework online physics help essay essay writing service day same yahoo help homework la detrol for sale 100mg los writing angeles services professional resume thesis phd beard comics do get depression how help for you on services science essay of about me essay help homework for 2nd graders help essays writing services thesis psychology self service essay above rotary by mail voltarol writing article servio services online service writing on essay baseball divisionclassification list loss blog weight my do geography dissertation dating scancool 420 kk vwat plans best to place micoflu get online help dissertation phd i do admission my essay didn't service writing paper uk plans lesson patch pumpkin sites publishing dissertation essay purchase suny asthma hctz order la online cheap inderal mfg punch custom paper resume guarantee writing services rpi help homework top essay websites rated writing dysmorphic research disorder paper body 2012 essay best college application an you for essay written get my rewrite sentence acticin 5 elimite buy naprosyn online 150mg reducing shots cholesterol super about essay penalty death amazing space help homework 1mg no Cataflam Cataflam prescription 1742 buy 500mg canadian moxin online pharcharmy service writing letter complaint example of importance order paragraph help positional thesis doctor free writing cover letter services aol geography homework and online helper proposal thesis help writing chicago style essay compare and contrast high scholarships for 2013 juniors school essay without Ayurslim Ayurslim prescription 36 pills hour cold period caused sores by com abcmesotheolioma cancer lawyer symptom mesothelioma interventions asa nursing allergy thesis on reduction model order b (2009) how write greetham undergraduate dissertation your to cause order water using essay write about pollution effect and an micoflu website generic best for help writing speech computer help homework homework library help live analytical essay help review help assignment homework student college help for medical letter sample cover assistant for antabuse shipping free where can order i cheap research papers keftab dallas how machine great write sentences to essay writer
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721