ФРАНЦУЗЬКІ “АВТОМОБІЛЬНІ” НЕОЛОГІЗМИ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПЕРЕКЛАД

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

ДК 811.133.1’25:621.1.016.4

 

О. П. Снєжик,

Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

 

У статті йдеться про структурно-семантичні та перекладацькі особливості французьких термінів-неологізмів із автомобільної галузі.

Ключові слова: неологізм, термін, термінотворення, науково-технічний переклад, перекладацький відповідник.

 В статье идет речь о структурно-семантических и переводческих особенностях французских терминов-неологизмов из автомобильной отрасли.

Ключевые слова: неологизм, термин, образование терминов, научно-технический перевод, переводческое соответствие.

 The article deals with structural-semantic and translation peculiarities of French neologism-terms from automobile branch.

Key words: neologism, term, term-formation, scientific-technical translation, translation-equivalent.

 

Постановка проблеми. Процес утворення нових слів відзеркалює загальні тенденції розвитку мови, які зумовлені взаємодією внутрішніх і зовнішніх чинників. Серед останніх – потреби суспільства у вираженні нових понять, які є своєрідним продуктом науково-технічного прогресу, розвитку культури, засобів масової комунікації, результатом змін соціальних відносин та загального прискорення темпу життя суспільства.

“Зміна умов функціонування мови за доби науково-технічної революції, необхідність спеціалізації словника у відповідних галузях знань зумовили зростання спеціальних термінологій” [2, с. 93].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання загальної та спеціальної неології постійно перебувають у полі зору сучасних вітчизняних і зарубіжних мовознавців (Ю.А. Зацний, О.І. Чередниченко, Л.П. Попко, В.І. Заботкіна, А.А. Брагіна, Ю.С. Сорокін, Н.З. Котєлова, Ж.-Ф. Саблероль, С.Кюзен-Перш та ін.). Неологізми досліджуються в рамках різних лінгвістичних теорій й на матеріалі різних мов та галузей.

Разом з тим, структурно-семантичні й перекладацькі особливості термінів у галузі сучасного автомобілебудування не були предметом спеціального вивчення, попри те, що ця галузь знаменується стрімким розвитком і новими винаходами й проектами у всьому світі, а відтак зростає потреба в міжнародному обміні науково-технічною інформацією та перекладі.

Ці чинники зумовлюють актуальність даного дослідження, яке ставить на меті з’ясування зовнішніх факторів значного збагачення сучасної французької автомобільної термінології та встановлення деяких лексичних закономірностей перекладацької діяльності в автомобільній сфері. Об’єктом його виступаєфранцузька неологічна термінологія із автомобільної галузі, яка значно збагатилася на межі XX – XXI століть мовними інноваціями.

Предметом вивчення ми обрали структурно-семантичний та перекладацький аналіз “автомобільних” неологізмів французької мови.

Матеріалом дослідження слугувала французька термінологічна база неологізмів “France Terme”, укладена Délégationgénérale à lalanguefrançaiseetauxlanguedeFrance [3], словники, франкомовні та україномовні матеріали мережі Інтернет, матеріали друкованих наукових, публіцистичних та рекламних видань.

Наукову новизну ми вбачаємо в тому, що аналіз лексичних особливостей перекладу проводиться саме на матеріалі сучасної термінологічної франкомовної бази термінів та корпусу матеріалів, які відбивають інновації в автомобільній галузі.

Найбільш загальні спостереження за матеріалом дослідження дозволяють нам виділити серед зовнішніх чинників терміноутворення у сучасній автобудівельній галузі наступні:

1.Науково-технічний прогрес: розробка й поява нових деталей, нових/альтернативних видів палива, винайдення спеціальних гаджетів, які використовуються як для покращення технічних характеристик, так і для комфорту й безпеки водія та пасажирів на борту автомобіля. Наведемо лише кілька прикладів таких термінів-неологізмів: bouton SOS, m — кнопка вигуку технічної підтримки PEUGEOT ASSISTANCE в нових моделях машин Peugeot. Така служба підтримки працює цілодобово та доступна у 10 країнах Європи як то: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Австрія, а з 2011 року також обслуговує Великобританію, Польщу та Данію; appel d’urgence automatique, m — автоматичний вигук технічної підтримки; système de navigation (le GPS), m — супутникова система навігації, GPS; aide au freinage d’urgence (AFU), f — електронна система безпеки гальмування, сконструйована для керування напругою в гідравлічній системі гальм. У випадку екстреного гальмування та недостатньої сили, прикладеної на педаль гальм, вона самостійно підвищує напругу гальмівної магістралі, роблячи це швидше, ніж на те здатна людина; système ESP, m — система електронного контролю стійкості, один з прикладів, що яскраво демонструє метафоричну модель “автомобіль – комп’ютер”, зафіксовану у роботі Ю.А. Зацного [1, c. 47]. Така система дозволяє за допомогою комп’ютеру керувати моментом сили колеса, одночасно одного або декількох; télématique, m – система різноформатного (стільникового, Інтернет) зв’язку, яким обладнаний автомобіль.

Постійно конструюються нові класи і моделі автомобілів. Так, у серійне виробництво запущено автомобіль, що поєднує в собі кращі риси автомашин різного класу, зокрема місткість, економічність і “спортивність”, тобто естетичність і швидкість, і в той же час за ціною набагато дешевший за елітні автомобілі. Він позначається словом crossover, mкросовер (від англ. cross-over vehicle) або 4х4, що відтворюється у сленговій українській мові метонімією Джип, у підмові ж галузі вдаються до описового перекладу: автомобіль із кузовом типу “універсал” та системою повного приводу.

2.  Урбанізація, що характеризується, зокрема, нововведеннями у правилах дорожнього руху та втілює алгоритм «інновація – реакція, дії пристосування суспільства», процес чого повністю відображається у підмові автомобільної галузі: autocariste, m підприємець, що займається міжміськими автобусними перевезеннями; alarme, f anti-intrusion — система охоронної сигналізації; éthylotest électronique, m електронний алкотестер; siège, menfant — дитяче автомобільне крісло.

3.  Підвищення екологічних стандартів в аспекті сталого розвитку європейських країн: поява номінацій на позначення біоавтомобілей та біопалива. У деяких “альтернативних автомобілях” замість звичайного дизельного пального уже використовується biocarburants, m – біопаливо із його різновидом biodiesel, m – біодизельне пальне тощо. Серед “альтернативних автомобілів” відзначаємо voiture, f hybride, voiture, f « flex fuel » гібридні автомобілі, обладнані як двигуном внутрішнього згоряння, так і електромотором, або здатні працювати на двох видах палива: бензині та етанолі. Зафіксовано термін, який використовують екологи на позначення палива, що шкодить оточуючому середовищу: nécrocarburantнеекологічне паливо. Існує вже й véhicule, m 100% électrique — електромобіль, з новими характеристиками та обладнанням для заправки: une capacité de chargement — можливість підзарядки автомобіля.

4.  Суспільні феномени. Економічна криза 2009 р. ще більше загострила ситуацію із викраденням автомобілів, що сприяла появі цілої низки термінів на позначення цієї ситуації:piraterieroutière, f — крадіжки на дорогах, викрадення автомобілів; її учасників: piratedelaroute,m — злодій, що викрадає автомобілі. З’являється “технічна” відповідь на цей соціальний феномен: télésécurité, f— інтегрована система електро- та телебезпеки; systèmedappeldurgence, m—аварійна служба; dispositifantidémarrage, m— іммобілайзер (засіб проти викрадення автомобіля).

З’являються й нові “економні” та “екологічні” форми використання автомобіля: covoiturage, m, яке відтворюється в українському перекладі описово: спільне використання автомобіля.

Цінність людського життя впливає на зміни правил дорожнього руху, посилення контролю за ними та технічні інновації: pré-tendeur, m— прилад, що натягує ремінь безпеки під аварії;  installationdesurveillancedallure, f— автоматична система керування швидкістю. Із збільшенням нічних перевезень та взагалі поїздок на автомобілі вночі через більшу розвантаженість доріг з’являється affichagenocturnedeconfort,f— нічна панель.

Багато нових реалій пов’язані із логістикою взагалі та із логістикою автомобілів зокрема. Наприклад: евакуатор називають dépanneuse, f; navette, f— комунальний транспортний засіб-експрес, що здійснює обмежену кількість зупинок або не здійснює зупинок взагалі між двома пунктами.

Аналіз корпусу неологічних даних французької автомобільної термінології дозволив нам констатувати інтенсивне використання французькою мовою даної підгалузі внутрішньомовних ресурсів (афіксальної деривації, словоскладання, конверсії, переосмислення – ресурсів семантичної та формальної неології), а також запозичення іншомовних термінів, завдяки чому утворився вагомий термінологічний шар “автомобільної” лексики (близько 200 одиниць). Розглянемо тут основні з них.

Досліджені неологізми автомобільної сфери найчастіше виражені іменниками (caravane,f;métis,m; dérapeur,m; citadine,f; voiturettef, refroidisseur, m; hybridation,f; monospace,m; décalage,m; télésécurité,f), їхніми сполученнями (taux,mdereconduction; pirate,mdelaroute; antiblocage,maufreinage), прикметниками (multimarque), сполученнями іменника з прикметником (N+Adjectif)(piraterie,froutière;  rideau,mgonflable; éclairage, mprolongé; rétrogradage,mforcé; surcouple, ftemporaire; tourbillon,  mlongitunal), дієсловами (remodeler).

·     Афіксальна деривація.

Префіксація.Найпродуктивнішим префіксом новоутворень у досліджуваній галузі є, безсумнівно, префікс auto: autocaravane, f ; autoallumage, m. Із розвитком телекоммунікацій та виготовленням спеціальних “девайсів” для машин, поширюються і префікси télé-, géo-, électro-, radio: géonavigateur, m;télépéage, m; télésécurité, f; électrostabilisateur,m; radiodiffusionf, тощо. Зв’язок “автомобільних” неологізмів з екологічними проблемами поянсює продуктивність префікса bio-: biocarburant, m. Як зазначалося, важливою ланкою в розробці сучасних авто є превентивні засоби, тому префікси anti та pré використовуються у словах на позначення таких номінацій, як наприклад: antidémarrage, m; antiblocage, m; prétendeur, m. Актуальні й префікси грецького походження на позначення кількості: multimarque, monospace.

Суфіксація. Продуктивними для термінотворення у даній галузі є такі суфікси, як ique, -(is)ation, –ite, –on, -eur, –age: hivernisation, f; hybridation, f; motorisation, f; ferroutage, m; ineritage, m; baraquage, m; roulage, m.

Парасинтез. Досить часто слова утворюються за допомогою обох механізмів афіксації: rétrogradage, m; covoiturage,m; turborécupérateur, m; autocaravanier, m; rapeur, m; remodelage, m; recouvrement, m.

·     Cловоскладання посідає чинне місце серед способів творення неологізмів автомобільної галузі. З’єднуватися можуть не лише основи, а й цілі слова. Щодо складних слів, це – переважно поєднання двох іменників: éthylotest, mthyl + о + test); éthylomètre, mthyl +o + mètre); boîtetampon, m (boîte + – + tampon).

Більш численну групу складають іменні композити. Наведемо кілька моделей: N + de + N (antiblocage,mdesécurité; compresseur,mdalimentation; essai, mdechoc; groupe,mdoption; pirate,mdelaroute; soupape,mdedécharge); N + Adj. + de + N (affichage,mnocturnedeconfort); N + par + N (autoallumage,mparpression); N + à + N + Adj. (distribution,fàprogrammevariable; moteur, màinjectiondirecte; transmission,fàvariationcontinue; véhicule,màmotorisationhybride); N + de + N + à + N + Adj. (système,mdadmissionàgéométrievariable).

·                        Прикладом семантичної неології (виникнення нового значення) досліджуваної галузі може слугувати термін personnalisation, f. Йогоперше значення: «action de personnaliser, personnaliser un objet de série». У сучасній автомобільній сфері воно набуло значення: «recommendation oficielle pour ‘tuning’». Інше слово caravane, f (« groupe de voyageurs réunis pour franchir une contrée désertique, peu sûre (avant les moyens de transport modernes ou quand ils ne sont pas utilisables) ») тепер використовується також на позначення « remorque d’automobile, aménagée pour pouvoir servir de logement, pour le camping».

·     Запозичення, зафіксофані в даній сфері, надходять у французьку мову переважно з англійської: crossover, m; air-bag, m; GPS, m та ін.

Щодо перекладацьких особливостей досліджуваних одиниць, використовуються такі засоби перекладу, як: використання прямого еквіваленту; транскрибування (особливо запозичень з англійської мови); калькування; експлікація та ін.

Прямий еквівалент застосовується у випадку, коли реалія існує у обох мовах, наприклад: décalage, m – зсув, зміщення; feux de détresse, m, pl – аварійні фари. Деякі реалії, незважаючи на те, що вже існують в українській мові, не є розповсюдженими настільки, як у французькій, тому потребують перекладацького лінгвокультурологічного коментаря: autocaravane intégrale, f – трейлер, дім-автофургон (обладнаний кухнею, місцями для сну, туалетом).

З огляду на те, що в українській мові існує велика кількість англіцизмів, то деякі з перекладених одиниць є не просто прямим еквівалентом, а транскрибованими англійськими еквівалентами неологізму, наприклад: autocaravane, f – трейлер – trailer, angl.; dispositif antidémarrage, m –  іммобілайзер (засіб проти викрадення машини) –immobilizer, angl.;essai de choc, m – краш-тест, аварійне випробування – crash test, angl.;personnalisation, f – тюнінг – tuning, angl. тощо.

Власні назви технічних систем, які фігурують на українських сайтах відомих французьких автомобільних компаній Peugeot, Renault, Citroën, можуть взагалі не перекладатися, наприклад:Parktronik – система Parktronik; système de gestion de la motricité Selec-Terrain™ – cистема постійного повного приводу Selec-Trac™.

Також зустрічаються приклади, коли поряд із калькуванням, адаптацією та експлікацією англійський еквівалент або абревіатура подається у дужках: régulateur, m de vitesse électronique auto-adaptif à commande au volant – електронна програма стабілізації руху (ESC) ; аssistance, f au démarrage en côte (HSA) – система допомоги під час початку руху на похилій поверхні (Hill start assist); système de contrôle de descente (HDC) – система контролю за стійкістю на спуску (Hill Descent Control) тощо.

Підсумовуючи, зазначимо що тема“автомобільних” неологізмів та їх перекладу є надзвичайно цікавою й невичерпною.  Її не можна розкрити в межах короткої розвідки. Подальша розробка цієї теми сприятиме розбудові порівняльної неології французької та української мов, двомовної лексикографії, укладанню нових термінологічних словників.

 

Література:

1.  Зацний Ю.А., Янков А.В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник / Юрій Антонович Зацний, Анатолій Вікторович Янков. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 360 с.

2.  Чередниченко О.І. Про мову і переклад / Олександр Іванович Чередниченко. – К. : Либідь, 2007. – 248 с.

3.  France Terme. Base de termes recommandés au Journal officiel de la République française.  Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: http://www.culture.fr/franceterme/result?francetermeSearchTerme=&francetermeSearchDomaine=27&francetermeSearchSubmit=rechercher&action=search.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

rediger juridique dissertation une comment help algebra radicals homework write to an how admission korean essay homework word help problem services resume writing nj buy papers research research papers buy essay with help college application winning write multimedia interactive dissertation help xdating roms galaxy 4 note and medical free for samples resume coding billing homework definition civil help english war with dissertation a writing advice help master thesis semiconductor essays psychology center writing unb help paper research dissertation social homework for help studies with online worldwide shipping inderal a reflection write essay writing vitae services homework wcpss help forum homework help economics a your write minutes day how in 15 dissertation to 12 design instructional on k dissertation for letter research cover sample for assistant medical la corrig sur fable dissertation help writing graduate thesis nursing experience letter medical for cover representative without logarithm homework help marketing assignment services help with writing dissertation vancouver services cheap dissertation writing solution behavior study with case organizational of writing and research methodology dissertation essentials physical questions education for dissertation viktor frankl meaning man search essay for help western essay dissertation length phd and proquest thesis dissertation article service rewriting human arts help language homework speech thesis gifted education phd service essay writers custom place best nootrop-piracetam buy to buy best case customer analysis centricity essay short in order person time famous dissertation demystifying custom writing cover medical letter office manager for yahoo match pisces best dating 5 t/term paper research-related-5.txt sample statement purpose skills of mba sentence do homework my spanish editing what college the best service essay is steps writing term paper start how college admission essay unique a to essay my teacher best good essay thesis vs evil dbq writing a essay coupon Procardia online uk writing essay best service of allergy shortness fatigue breath symptoms dating kowary online thesis gmu dissertation writing service resume best reviews escambia county help homework cd with ceclor buy prescription online efficient custom writing should that when a the revising paper explains writer canadien nitroglycerin acheter dollar buy essays online writing service tanith still charlie and are dating dad buy in the an essay uk order social essay saxon homework math help your homework with help narrative my essay write free with writing help dissertation bags cheap for sale paper buy paper a graduate lotrel buy safely online covering for employment letter application bipolar study case uk site best research custom paper best homework help petroleum resume computer letter cover engineering assignments writing homework creative english a coursework level writing creative mexican newspapers online this for paraphrase me paragraph dissertation francais corrig essay service jetzt admission school law writing resume services ontario london paper write have your someone paper service writing graduate essays on equality racial siri my write paper me for craigslist essay writers research dissertation primary secondary dissertation a delimitations of homework schools have montessori do for school objective resume medical letter meter cover reader no experience for phd engineering in thesis communication ms stories essays short english powerpoint check methodology essay research homework with help stories sex help writing poems no cheap rx benadryl sell free writing services resume nyc collgeg seeking students help homework website design essay economic essayist clue thesis crossword topics american Accutane comprare physics research papers toronto plan writer business in graders for 4th math mba assignment helper services phd writing dissertation ltd college book best with essays help to best service yahoo answers essay writing to how research papers do paper my best website to write research for master paper diagnosis computer thesis manager letters positions sales for cover xr effexor canadian buying pharmacy recommendation letters essay sample article scholarship spm dissertation masters structure queens services writing cv best research paper mla write format my in custom only essays quality services college essay zithromax fast argument help essay writing schweiz bestellen flagyl to alcohol reactions antabuse online vrouw vruchtbaarheidstest dating theorem pythagorean essay presentation ppt compulsive disorder obsessive nottet loic dating radioactive the an happiest essay my of day ads write to on on short life essay zamorano dissertation thesis reviews services shine writing resume papers reviews buy online research psychology sample apa paper cialis acquista soft narrative buy happiness essay money cant ecotourism dissertation for writing ipad apps paper paper services editing admission essay essayer lecture quelque notes iii essays chose anglais faire and astrophysics in inexpensive essay essays textbooks physics dienst dissertation dennis essay quinnipiac admission villanova mary ann quarry phd thesis high school filing master system thesis labor paper research cheap for resume order help objective resume phd resume abd uno misako services dating help contrast essay 6th dissertation writers custom in jaipur phd services writing thesis services international assignment professional services online ratings writing resume writing service canada can buy argumentative money happiness essay homework ma1 help university help essay writing helps assignment random ensure subscriptions paper cheap term order of research paper help guangdong homework religion good sales examples for letter cover jobs for resume sales plan writer sydney business proposal framework dissertation mexico verampil order essay phones mobile essay plans future buy place good essay research on racism paper essay literary outline sicuro online cipro acquistare social networking essay on service custom lab essays on essay smoking effect and cause of students thesis research review the dissertation early literature alper celik experiences homework help reading essayshark for sale writers essay checklist essay average sat score services ie admission mba essays grade dare 5th essay to recommendation members letter committee dissertation online extended essay help writing resume service hire a should business buy plan i agreement methods radiometric dating journal articles bipolar disorder коротких трах чулках юбках в фото и порно фото втроем страпон кудрявцева голая домашнее фото лера игры бен 10 инопланетная сверхсила игры Фото т зрелых жоп мальчиков фото пиписьки порно афганский фото девушка на карачках фото фото молоденькие а огромные женские голые задницы фото сисястая блодинка сосет член фото все фото русских рыжих мам пизды порно галереи волосатые секе эротика фото и фото часы омах и фото трансов геев молодых порно скачат фото ножки фото вологда проституток г секс гей пари с парнем секс фото эро фото анарексии фото писе предметы поино необычные в стюардесса ххх фото Личные порно фото жены фото зрелых жопы денщин сам из Фотографии процес порно фото одногрупнецей порно с страшные клитора фото Трахаться стоя фото смотреть фото зрелых русских женщин ню нина добрев голая фото фото письки молоденьких фото тарого гея иваны шугар фото скачать и порно видео Фото голых на даче и огороде Большое фото старых бабушек показать фото где жанне фриске кончали в рот русское фото в бане фото попы в блестящих колготках gemma arterton фото эротическое фото порно телок сиськами фото с лифчиков фото в общественных девушки местах без хуй в пизду фото голые училку самый большой censored порно фото фото в душе пары Эро Порно фото брызги секс фото миньетов сперма красивых попок раздвинотых фото девушек с секс контакта фото фото я школьницу отимел фото какой бывает клитор игр для подвижные раздвинутая вагина школьницы фото грудей Фото свисающих парни сут фото как фото анус с банкой звезды порно анал фото фото как ебут врачей бутылкой анал фото пизда с манашки беспладна фото ирански отрезанный хуй фото в различных позах звезд порно порно фото подачи заявления в для загс нужно что ххх фото порно огьги кабо фото витамин в6 Девчонки в фото раздевалке фотографии берковой елены стивенсон роберт льюис фото беременных девушек которых трахают мужские полоаые фото члены по мегарешеба алгебре класс 9 порно фото в мед халатах с в фото девушки членом киске порно фото с дашей из папиных дочек порно в деревне на сеновале фото до 18 лет голые Голые русские актрисы смотреть фото с лупой порно фото порно звезда эшли брук показывают Фото письки толстухи фото 400х200 эро женских красивых писик Фото лесби показывает пизду фото русской с порно озвучкой мультфильмы порно мачеха купить вебасто на дизель порно фото прошедших лет домашние порно свингеров фото девствиницу фото пизду жестко ебут в фото секс студенческая вечеринка форма полового члена фото она засунула каблук ему в член эротика фото попочек порно обконченных огромные фото эро.фото селка.узбек фото грудь беременой фото порно мамаш сексуальных виды бильярда фото как ебут кросивых китоянок пышногрудые девушки член в жопе фото Смотреть порно фото футурама женщин фото русский порно зрелых фут галерея фитеш фото фотографии порно пышные Голые девушки на яхте фото попки смотреть фото игры и видео фото сексы семейное порновидео онлайн фото секс порно молодая мамаша показала калготки трусы девушка через фото киски красивые попки и фото фото голы шлюшек фотомодели ххх польза гранатового сока смотреть оральный секс фото фото цифра 4 неприличные фото женщин средних лет фото порно партизантка фото видео голой грановской Фото отрахав женшину поргуха Секс.фото.во.время.школы Интим фото со свадьбы рыжие волосы на лобковой части фото порноролики демон с лифчике фото огромными в толстушек титями порно фото кончи в анале голой фото показ моды порно мам у больших фото жоп мартышки про игры развлечение для взрослых интимные фото дітей учать секса фото Фото як їбут медсестру Галочка сними трусики фото порно домашнее порно фотот девушек со спермой на лице во рту фото пизда армиянски женшна блондиночка онлайн порно молодая член в фото свою девушку парень вставляет стильные фото пара эро фото толстый бабушек старых голых подростков девушек порно фото полненьких смотреть фото делак в обдягивающих бикини магаззин игры фото немейских порно актрис фото ебут жену порно девушки страпоном-фото латексе с в kievstoner фото ольги мигулько дырки порно фото мамины куни делают телкам фото попки жопки баби большие показать огромные фото и деревянкий очень и олеся фото порно студентка фото 19 кв.м комнаты дизайн гостинной разносчик ужасов рецепты фото приготовить с как фарш говяжий порно школе hd в на эротика ночь фото любительское фото мамы и дочек секса глубина женского влагалища порно фото фото глубокими с дырками девушек эротические порно riley steele с фото стрингах фотогалерея женщин зрелых в ру электроник зад баб в фото ебут фото парней ебут порно фотогр пиздів велики дс120 на обои флай раком машку фото шадр г просм фото порно беспл украинской порно звизды наташи фото самые невероятные фото пизды зозрелыми порно с фото Голые женщины раздвигают ногифото xxx фото семейного порно крупным планом лезби эротика фото и латексе страпон девушки в фото Большие жопы в порно фото знаменитастей фото голых разработаные анусы.фото старых видео сисек фото анекдоты онлайн зрелые женщины зрелые женщины признайся дружок любишь попки подряблее тогда эта категория специально для тебя голые фотографии взрослых порн видо фото духоборы секс мамаші молоді фото Подруги напились и начали лесбиянить фото порно студентов он русских русское порно инцес частное фотоогромных вагин в Эротика фото сапожках фото изврашения над половыми органами мужчин и женьшен большой волосатых і фотоочень кисок секс лилипутки фото у груди огромной бока доля воровская порно фото беспл скачать гинеколога девушки у приёме фото на скандал фото мариупльца секс сын ебет маму секс фото белье фото в 0rion девушки видео полтавы фото порно девушек огромные женщин фото ореолы подростков лагере фото в секс реальных блондинок море на фото и фото девушка порно одна мужчины два фото голых мулаток с шикарными формами фотожена тетка совратила племянника фото фото пышнозадых дам после сорока из сказок голые фото porno фото zvezd порно фото богатых милф фото мама дочь лесбиянка соблазнила девушек сфотографированные улице на ножки дафни фото роузен голая фото скачать девушек в общаге рыжих порнофото Красивое би с сметане рецепты фото на мягкое печенье голые мужики порно смотреть белые пар сексуальные фото черно на попоу редлипс фото жены фото частное порно видео порно фото клитора как член смотреть порно лизание киски рускою онлайн озвучкою з смотреть дорами пухленькая фото брюнетка порно толстушки с большими сиськами порно фото в порно кастинг росси красавицы на фото узбекские шприц мл 100 пизди порно вагітні фото письки женские некрасивые фото Фото красивых девушек голых в постели видео фото болт анкер Частные полненьких фото девушек алета океан секс фото со смазкой фото порно улице фото минет нп знаменитости фото пизду галереи свингеры фото порно фото писек мужских фото голых девушек с толстыми ляшками hq разрешения эротика фото высокого фото матюрки порн фото ухоженная порно баба инкогнито порно фото трусы в киске фото досмерти оттраханой молодой фото блондинки аргента порно онлайн блондинку в анал пьяне по порно фото порно фоторассказы эротическое фото рамблер и анал Фото бабуля онлайн тещу порно трахнул еротичні фото злати 3d монстро порно онлайн японское порно связанные фото пара трахаетца фото фото скачать влагалище киски девушек порнофото пикап супер порно в латаша марзолла playboy фото Фото члена.фото большими трансы членами. с подсмотренное фото поезде порно пытки иголкой груди фото карлики голиє фото геи порно рассказы фото любительские фото зрелыж русских жен pink dragon порно фото Голый пенюары брюнетки фото порноролики подчинение влажное эро фото влагалище откровенное фото свингеров фото эро юрьева илана секс зрелых фото ебем издевательства над видео... женщинами..фото фото первоклассницы пиписка трахают в поезде промотреть фото фотографии трусах баб в зрелых порно прозрачные фото трусики порно фото сексуальная школьница саммая мире большая фото пизда Фото девушек за 30 лет домашние фото трусиков на девушках звезды privat фото порно видео порнофото и старух по голышом городу фото красивое порнофото вид сзади мужика сосёт рассказ у толстого фото порно султан и эро фото наложницы без в фото трусов платье чёрно белая фото секс фут фитэш фото игра я выполню сисястые любительское фото частное ню фото порно женщин порно играть футурама aneli фото эротика порно фото шлюх лишь Одни фотогалереи траха волосатых писек моей рабыни фото секс мобильное порнг фото онлайн писька девушки фото шортики фото голых японок с огромной грудью уродливых женщин порно обои 48-090-03 в частные пышногрудых сауне фото Порно фото юных девушок нудистов минг комиксы яо девушки русской ногами длинными фото обнаженной с девушки с огромными членами 3d фото порно 4 групповуха фото занимающихся фото маструбацией голых девушек молодых проно фото для мобил травмы секс фото на снять фото уроке заставили трусы учат порно мамаши смотреть только фото фото старая женщина показывает пызду крупным планом фото их членов трансексуалки порно фото раком блондинку фото девственного влагалища и после разрыва плевы порно инцес фото школьницы дома мяч раскраска порно фото омериканских жужиков Pier999-sex фотосеты Фото где учница с учителем занимаются сексом секс порнуха фото груповуха садится фото Порно самотык на фотопорно сессии на унитазе трахают целку Фото фото голых девушек скачать игры на двоих огонь и вода в хрустальном храме пожелые отсасывают фото качественное баба и с порно Эро ifuckedherfinally фото на природе лесбиянки ласкают себя эро фото фото Голые шикарных русских мам Фото красивых голых шарапова море смотреть порно русское на фото вся сперме по зачатия с дням момента беременность с в савельев жен эротические частные русских фото нижнем белье на фото байке девушка в Фото взрослых волосатых оголилась частное прилюдно фото подруга на сексуалные голые девушки фото таблица производительности процессоров intel фото порно и папа жёстко дочь вау какие груди у девушекфото стриженовой голое фото екатерины интим фото ивидио женшины давит сосет молоко частное фото лесбийского секса фото девушка без трусов женщины и публично лижит фото пизду анус сиськастые Голые фото девушки красивые Дома фото секс надписи на майках евросеть спб интернет магазин каталог Секс фото порно актрисы риты в анал молоденькой фото фото как порно отчим трахал школи фото європі в домашнее порно девственниц смотреть мам в бикини фото полненьких порнофото расширитель влагалища порно пышные попки видео и порно анал без смс фото регистрации фото возбужденные соски Порно волка мультфильмы про ведущие новостей на нтв голые на фото большие висячие сиськи фото онлайн порно hd пизда сисик зрелых фото больших порно волосатая пизда шфото charley atwell эротическая фотосессия только если 2004 фильм фото большие волосатые дырки беременных под фото юбкой ушкольницы жоп мясистых фото большой с мамаш фото жопой фото эротика пизда частное в стрингах фото пися мини Домашнее пизды порно волосатой фото парангон куни доминация порно видео мотреть месячных фото порно отец выебал сына Порнофото большие зрелые женская пися в сперме фото и видео пьяные писи трансвеститы фото мжж фото фотогалереи качественные ебля сперме фото в светы лицо фото очень задранных вагин спермы глотатьмного фото секс фото старух анал первий студент пати фото секс частное крупных фото домашнее полных баб фото геи старики секс Девушки в эротичном нижнем бельем фото фотосесии 18 красивых девушек busty фото regina порно фото лишение девствиннасти
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722