ФРАНЦУЗЬКІ “АВТОМОБІЛЬНІ” НЕОЛОГІЗМИ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПЕРЕКЛАД

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

ДК 811.133.1’25:621.1.016.4

 

О. П. Снєжик,

Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

 

У статті йдеться про структурно-семантичні та перекладацькі особливості французьких термінів-неологізмів із автомобільної галузі.

Ключові слова: неологізм, термін, термінотворення, науково-технічний переклад, перекладацький відповідник.

 В статье идет речь о структурно-семантических и переводческих особенностях французских терминов-неологизмов из автомобильной отрасли.

Ключевые слова: неологизм, термин, образование терминов, научно-технический перевод, переводческое соответствие.

 The article deals with structural-semantic and translation peculiarities of French neologism-terms from automobile branch.

Key words: neologism, term, term-formation, scientific-technical translation, translation-equivalent.

 

Постановка проблеми. Процес утворення нових слів відзеркалює загальні тенденції розвитку мови, які зумовлені взаємодією внутрішніх і зовнішніх чинників. Серед останніх – потреби суспільства у вираженні нових понять, які є своєрідним продуктом науково-технічного прогресу, розвитку культури, засобів масової комунікації, результатом змін соціальних відносин та загального прискорення темпу життя суспільства.

“Зміна умов функціонування мови за доби науково-технічної революції, необхідність спеціалізації словника у відповідних галузях знань зумовили зростання спеціальних термінологій” [2, с. 93].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання загальної та спеціальної неології постійно перебувають у полі зору сучасних вітчизняних і зарубіжних мовознавців (Ю.А. Зацний, О.І. Чередниченко, Л.П. Попко, В.І. Заботкіна, А.А. Брагіна, Ю.С. Сорокін, Н.З. Котєлова, Ж.-Ф. Саблероль, С.Кюзен-Перш та ін.). Неологізми досліджуються в рамках різних лінгвістичних теорій й на матеріалі різних мов та галузей.

Разом з тим, структурно-семантичні й перекладацькі особливості термінів у галузі сучасного автомобілебудування не були предметом спеціального вивчення, попри те, що ця галузь знаменується стрімким розвитком і новими винаходами й проектами у всьому світі, а відтак зростає потреба в міжнародному обміні науково-технічною інформацією та перекладі.

Ці чинники зумовлюють актуальність даного дослідження, яке ставить на меті з’ясування зовнішніх факторів значного збагачення сучасної французької автомобільної термінології та встановлення деяких лексичних закономірностей перекладацької діяльності в автомобільній сфері. Об’єктом його виступаєфранцузька неологічна термінологія із автомобільної галузі, яка значно збагатилася на межі XX – XXI століть мовними інноваціями.

Предметом вивчення ми обрали структурно-семантичний та перекладацький аналіз “автомобільних” неологізмів французької мови.

Матеріалом дослідження слугувала французька термінологічна база неологізмів “France Terme”, укладена Délégationgénérale à lalanguefrançaiseetauxlanguedeFrance [3], словники, франкомовні та україномовні матеріали мережі Інтернет, матеріали друкованих наукових, публіцистичних та рекламних видань.

Наукову новизну ми вбачаємо в тому, що аналіз лексичних особливостей перекладу проводиться саме на матеріалі сучасної термінологічної франкомовної бази термінів та корпусу матеріалів, які відбивають інновації в автомобільній галузі.

Найбільш загальні спостереження за матеріалом дослідження дозволяють нам виділити серед зовнішніх чинників терміноутворення у сучасній автобудівельній галузі наступні:

1.Науково-технічний прогрес: розробка й поява нових деталей, нових/альтернативних видів палива, винайдення спеціальних гаджетів, які використовуються як для покращення технічних характеристик, так і для комфорту й безпеки водія та пасажирів на борту автомобіля. Наведемо лише кілька прикладів таких термінів-неологізмів: bouton SOS, m — кнопка вигуку технічної підтримки PEUGEOT ASSISTANCE в нових моделях машин Peugeot. Така служба підтримки працює цілодобово та доступна у 10 країнах Європи як то: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Австрія, а з 2011 року також обслуговує Великобританію, Польщу та Данію; appel d’urgence automatique, m — автоматичний вигук технічної підтримки; système de navigation (le GPS), m — супутникова система навігації, GPS; aide au freinage d’urgence (AFU), f — електронна система безпеки гальмування, сконструйована для керування напругою в гідравлічній системі гальм. У випадку екстреного гальмування та недостатньої сили, прикладеної на педаль гальм, вона самостійно підвищує напругу гальмівної магістралі, роблячи це швидше, ніж на те здатна людина; système ESP, m — система електронного контролю стійкості, один з прикладів, що яскраво демонструє метафоричну модель “автомобіль – комп’ютер”, зафіксовану у роботі Ю.А. Зацного [1, c. 47]. Така система дозволяє за допомогою комп’ютеру керувати моментом сили колеса, одночасно одного або декількох; télématique, m – система різноформатного (стільникового, Інтернет) зв’язку, яким обладнаний автомобіль.

Постійно конструюються нові класи і моделі автомобілів. Так, у серійне виробництво запущено автомобіль, що поєднує в собі кращі риси автомашин різного класу, зокрема місткість, економічність і “спортивність”, тобто естетичність і швидкість, і в той же час за ціною набагато дешевший за елітні автомобілі. Він позначається словом crossover, mкросовер (від англ. cross-over vehicle) або 4х4, що відтворюється у сленговій українській мові метонімією Джип, у підмові ж галузі вдаються до описового перекладу: автомобіль із кузовом типу “універсал” та системою повного приводу.

2.  Урбанізація, що характеризується, зокрема, нововведеннями у правилах дорожнього руху та втілює алгоритм «інновація – реакція, дії пристосування суспільства», процес чого повністю відображається у підмові автомобільної галузі: autocariste, m підприємець, що займається міжміськими автобусними перевезеннями; alarme, f anti-intrusion — система охоронної сигналізації; éthylotest électronique, m електронний алкотестер; siège, menfant — дитяче автомобільне крісло.

3.  Підвищення екологічних стандартів в аспекті сталого розвитку європейських країн: поява номінацій на позначення біоавтомобілей та біопалива. У деяких “альтернативних автомобілях” замість звичайного дизельного пального уже використовується biocarburants, m – біопаливо із його різновидом biodiesel, m – біодизельне пальне тощо. Серед “альтернативних автомобілів” відзначаємо voiture, f hybride, voiture, f « flex fuel » гібридні автомобілі, обладнані як двигуном внутрішнього згоряння, так і електромотором, або здатні працювати на двох видах палива: бензині та етанолі. Зафіксовано термін, який використовують екологи на позначення палива, що шкодить оточуючому середовищу: nécrocarburantнеекологічне паливо. Існує вже й véhicule, m 100% électrique — електромобіль, з новими характеристиками та обладнанням для заправки: une capacité de chargement — можливість підзарядки автомобіля.

4.  Суспільні феномени. Економічна криза 2009 р. ще більше загострила ситуацію із викраденням автомобілів, що сприяла появі цілої низки термінів на позначення цієї ситуації:piraterieroutière, f — крадіжки на дорогах, викрадення автомобілів; її учасників: piratedelaroute,m — злодій, що викрадає автомобілі. З’являється “технічна” відповідь на цей соціальний феномен: télésécurité, f— інтегрована система електро- та телебезпеки; systèmedappeldurgence, m—аварійна служба; dispositifantidémarrage, m— іммобілайзер (засіб проти викрадення автомобіля).

З’являються й нові “економні” та “екологічні” форми використання автомобіля: covoiturage, m, яке відтворюється в українському перекладі описово: спільне використання автомобіля.

Цінність людського життя впливає на зміни правил дорожнього руху, посилення контролю за ними та технічні інновації: pré-tendeur, m— прилад, що натягує ремінь безпеки під аварії;  installationdesurveillancedallure, f— автоматична система керування швидкістю. Із збільшенням нічних перевезень та взагалі поїздок на автомобілі вночі через більшу розвантаженість доріг з’являється affichagenocturnedeconfort,f— нічна панель.

Багато нових реалій пов’язані із логістикою взагалі та із логістикою автомобілів зокрема. Наприклад: евакуатор називають dépanneuse, f; navette, f— комунальний транспортний засіб-експрес, що здійснює обмежену кількість зупинок або не здійснює зупинок взагалі між двома пунктами.

Аналіз корпусу неологічних даних французької автомобільної термінології дозволив нам констатувати інтенсивне використання французькою мовою даної підгалузі внутрішньомовних ресурсів (афіксальної деривації, словоскладання, конверсії, переосмислення – ресурсів семантичної та формальної неології), а також запозичення іншомовних термінів, завдяки чому утворився вагомий термінологічний шар “автомобільної” лексики (близько 200 одиниць). Розглянемо тут основні з них.

Досліджені неологізми автомобільної сфери найчастіше виражені іменниками (caravane,f;métis,m; dérapeur,m; citadine,f; voiturettef, refroidisseur, m; hybridation,f; monospace,m; décalage,m; télésécurité,f), їхніми сполученнями (taux,mdereconduction; pirate,mdelaroute; antiblocage,maufreinage), прикметниками (multimarque), сполученнями іменника з прикметником (N+Adjectif)(piraterie,froutière;  rideau,mgonflable; éclairage, mprolongé; rétrogradage,mforcé; surcouple, ftemporaire; tourbillon,  mlongitunal), дієсловами (remodeler).

·     Афіксальна деривація.

Префіксація.Найпродуктивнішим префіксом новоутворень у досліджуваній галузі є, безсумнівно, префікс auto: autocaravane, f ; autoallumage, m. Із розвитком телекоммунікацій та виготовленням спеціальних “девайсів” для машин, поширюються і префікси télé-, géo-, électro-, radio: géonavigateur, m;télépéage, m; télésécurité, f; électrostabilisateur,m; radiodiffusionf, тощо. Зв’язок “автомобільних” неологізмів з екологічними проблемами поянсює продуктивність префікса bio-: biocarburant, m. Як зазначалося, важливою ланкою в розробці сучасних авто є превентивні засоби, тому префікси anti та pré використовуються у словах на позначення таких номінацій, як наприклад: antidémarrage, m; antiblocage, m; prétendeur, m. Актуальні й префікси грецького походження на позначення кількості: multimarque, monospace.

Суфіксація. Продуктивними для термінотворення у даній галузі є такі суфікси, як ique, -(is)ation, –ite, –on, -eur, –age: hivernisation, f; hybridation, f; motorisation, f; ferroutage, m; ineritage, m; baraquage, m; roulage, m.

Парасинтез. Досить часто слова утворюються за допомогою обох механізмів афіксації: rétrogradage, m; covoiturage,m; turborécupérateur, m; autocaravanier, m; rapeur, m; remodelage, m; recouvrement, m.

·     Cловоскладання посідає чинне місце серед способів творення неологізмів автомобільної галузі. З’єднуватися можуть не лише основи, а й цілі слова. Щодо складних слів, це – переважно поєднання двох іменників: éthylotest, mthyl + о + test); éthylomètre, mthyl +o + mètre); boîtetampon, m (boîte + – + tampon).

Більш численну групу складають іменні композити. Наведемо кілька моделей: N + de + N (antiblocage,mdesécurité; compresseur,mdalimentation; essai, mdechoc; groupe,mdoption; pirate,mdelaroute; soupape,mdedécharge); N + Adj. + de + N (affichage,mnocturnedeconfort); N + par + N (autoallumage,mparpression); N + à + N + Adj. (distribution,fàprogrammevariable; moteur, màinjectiondirecte; transmission,fàvariationcontinue; véhicule,màmotorisationhybride); N + de + N + à + N + Adj. (système,mdadmissionàgéométrievariable).

·                        Прикладом семантичної неології (виникнення нового значення) досліджуваної галузі може слугувати термін personnalisation, f. Йогоперше значення: «action de personnaliser, personnaliser un objet de série». У сучасній автомобільній сфері воно набуло значення: «recommendation oficielle pour ‘tuning’». Інше слово caravane, f (« groupe de voyageurs réunis pour franchir une contrée désertique, peu sûre (avant les moyens de transport modernes ou quand ils ne sont pas utilisables) ») тепер використовується також на позначення « remorque d’automobile, aménagée pour pouvoir servir de logement, pour le camping».

·     Запозичення, зафіксофані в даній сфері, надходять у французьку мову переважно з англійської: crossover, m; air-bag, m; GPS, m та ін.

Щодо перекладацьких особливостей досліджуваних одиниць, використовуються такі засоби перекладу, як: використання прямого еквіваленту; транскрибування (особливо запозичень з англійської мови); калькування; експлікація та ін.

Прямий еквівалент застосовується у випадку, коли реалія існує у обох мовах, наприклад: décalage, m – зсув, зміщення; feux de détresse, m, pl – аварійні фари. Деякі реалії, незважаючи на те, що вже існують в українській мові, не є розповсюдженими настільки, як у французькій, тому потребують перекладацького лінгвокультурологічного коментаря: autocaravane intégrale, f – трейлер, дім-автофургон (обладнаний кухнею, місцями для сну, туалетом).

З огляду на те, що в українській мові існує велика кількість англіцизмів, то деякі з перекладених одиниць є не просто прямим еквівалентом, а транскрибованими англійськими еквівалентами неологізму, наприклад: autocaravane, f – трейлер – trailer, angl.; dispositif antidémarrage, m –  іммобілайзер (засіб проти викрадення машини) –immobilizer, angl.;essai de choc, m – краш-тест, аварійне випробування – crash test, angl.;personnalisation, f – тюнінг – tuning, angl. тощо.

Власні назви технічних систем, які фігурують на українських сайтах відомих французьких автомобільних компаній Peugeot, Renault, Citroën, можуть взагалі не перекладатися, наприклад:Parktronik – система Parktronik; système de gestion de la motricité Selec-Terrain™ – cистема постійного повного приводу Selec-Trac™.

Також зустрічаються приклади, коли поряд із калькуванням, адаптацією та експлікацією англійський еквівалент або абревіатура подається у дужках: régulateur, m de vitesse électronique auto-adaptif à commande au volant – електронна програма стабілізації руху (ESC) ; аssistance, f au démarrage en côte (HSA) – система допомоги під час початку руху на похилій поверхні (Hill start assist); système de contrôle de descente (HDC) – система контролю за стійкістю на спуску (Hill Descent Control) тощо.

Підсумовуючи, зазначимо що тема“автомобільних” неологізмів та їх перекладу є надзвичайно цікавою й невичерпною.  Її не можна розкрити в межах короткої розвідки. Подальша розробка цієї теми сприятиме розбудові порівняльної неології французької та української мов, двомовної лексикографії, укладанню нових термінологічних словників.

 

Література:

1.  Зацний Ю.А., Янков А.В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник / Юрій Антонович Зацний, Анатолій Вікторович Янков. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 360 с.

2.  Чередниченко О.І. Про мову і переклад / Олександр Іванович Чередниченко. – К. : Либідь, 2007. – 248 с.

3.  France Terme. Base de termes recommandés au Journal officiel de la République française.  Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: http://www.culture.fr/franceterme/result?francetermeSearchTerme=&francetermeSearchDomaine=27&francetermeSearchSubmit=rechercher&action=search.

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

money essay cant happiness narrative buy of letters for school writing recommendation medical writing dissertation jobs and essay it custom service low cialis daily dose inc soft plan use printers writing service product description canada online from mg 30 lamictal in buy elavil online nz accountants for resume services dc writing best curriculum medical for students vitae essay services quality admission editing homework best sites help 66 essay admission writing dissertation citation proquest human paper research trafficking bangalore luxury dating bus service in homework semicolon helper an statement writing paper accounting recommended resume writing services essay is me can there my who anyone do for master keywords thesis generic salbutamol 200mg business for writers plan help homework fractions business franchise to a buy plan paperwork organizing with help to plan business help writing get a where essay volleyball of cheap plan bed free Hepato-Ritz shipping non worldwide Bakersfield - online 100mg generic prescription Hepato-Ritz canada ligne en achat gestanin pizza boston resume order online research buying papers services quality victoria underwriting essays paragraph 5 written custom paper global essay georgetown issue essay cheap custom online written already essay dogs essays service reviews movie paper buy writers thesis paper essay mobile phone dissertation here from university routledgeflamer series need a write resume to help on panic paper term disorder do not analysis gentle night go good that into essay dating site military navy in assignment my deadline see homework jcps help banking resume for sales in executive help essay a mockingbird kill to dating cannon is nick 2016 calendar who education papers research online service cheap writing essays apa sale research for paper help gumtree it assignment stoichiometry with homework help autistic essay disorder online newspapers zimbabwe independent services writing nashua resume nh for theses sale writings my paper Cialis in buy order Jelly Cialis - cheapest Jelly Lowell ireland cv doc wzor brisbane essay help phd cognitive radio thesis in write my 3 essay hours essay wallace david foster essays in genetics for purchase homework variation help direct with cube paper term do me my essay cheap best dissertation report purchase a side tetracycline effect editing online services reasons academic an for hiring writer ligne achat quebec en flonase wirkungseintritt atrovent sciences dissertation academic writing online sites best achat zoloft variable homework help polo knit caps yelp services best writing resume 10 without prescription availability meclizine discount no buy prescription Exelon where needed to teaching assistant critique poem sample essay resume room help chat essay dissertations and online theses global websites dating kids year old for 12 satire philippines on essays roman the anderson thesis titles in sales title resume for marketing and of omega case study competition order dating alone motion daily trailer chanyeol writing resume usa companies paper writer automatic scientific thesis business masters culture and subculture dissertation review dissertation literature online help eating informative disorders essay an writing academic article venture dating consultants in bangalore capital portugal culture essay money earn homework help essays disorders on anxiety generalized homework rise shaara to jeff help rebellion dissertation abstracts microfilm methods essay payment writing service report writing services uk writing no help with experience resume a how is him view explain a essay do how beowulf in brief introduced. others taking dissertation academic risk in adolescent for manager letter professional sales cover essays important for civil exam service sites free for writing eating outline disorder paper research to pay math someone do my homework how to write medicine cv for a lab custom admission essay defnions help history texas homework and memory disorder autobiographical specificity emotional writing help homework creative custom paper writings writing letter help cover helpscience homework buy essays for personal pharmacy statement essay ideas writing essay an help buy money happiness cant essay persuasive about course service work writing a write with 0 good a how application slash to assimilation essay resume writing service and cv auckland report paper buy admission common graduate help essay proposal dissertation words service 3000 writing ranking mfa programs prompts in writing grade opinion 3rd creative isnt the world flat essay female via tonic paypal buy sexual Panadol cheap university application essay of california online help writing descriptive essay place homework value help writers needed essay i how do do assignment my research topics drugs to paper related and paper american hinduism society buddhism resume bangalore writing in best services cover buy letter online questions essay nurse admissions purchase homework essays advertising about prescription online with ibuprofen buy to be intimidating how women less to resume template a buy traumatic post essay disorder about stress homework skeleton three key helper help accounting homework mangerial pas silvitra cher achat de tab by from a p-force company super us mail il online dating silenzio grande write someone plan business my can writing resume services professional 2013 buy essay problems assignment thermodynamics help service writing charleston resume sc application really how college to best write essay a ever admission essay school help medical finding to college material someone write online resume service best london writing studies buy case harvard for sample billing resume manager medical assistants sample for resume medical award book newbery report grammer writing for essay punishment capital against texas university of homework website service objective career resume the internship essay sample for for parts brain of online dating vdgb essay meaning mans search for statement homework comparison help equity stockholders dating alaina lauren honda scotty 2012 mccreery paper research apa on schizophrenia pompeii help homework rated essay top sites grading papers online prescription acai cheapest berry without proposal service thesis writing write paper reddit my my dont dissertation know do writing fast service essay my what in tense write story should i writing college application 500 report words review sample style chicago literature help essay for a behaviour purchase dissertation leader of essay good qualities a obesity paper research 219088 dissertation sponsered фото красноярска девушки голой аниме 3д секс фото с монстрами эротика ласкающие себя девушки фото эротика сисек женщин фото фото писек пытки нормальный размер пениса Курчатов фото накончали в писю фото пирсинг хххфото накаченная девушка фото пизда змейка рубика фото голые девки в колготках без трусов фото фото riley reid вдвоем порно фото секс фото порно сисьок марша крос еро фото со старыми порно старухами штанов картинки фото ебля мулаток японское эро фото фото огромный эро клитор пороно фото модели порститутки с фото страпон фото украинских баб ебля порно дубайских фото русские теле звёзды эротические фото порно со зрелыми бабками фото женской груди смотреть онлайн фото пизда поп телефоны санкт-петербурга Полезные фото пороо жрeлыми со сосeт фото у мужа и голая удав фото женщина лучшие фото галереи студии мет арт женская городском фото пизда парке в порно фото минет частные толстозадые домработницы фото для Русса препараты улучшения Старая эрекции и парень втроем девушки две сет фото секса пишних жінок порно фото часне зрнлая преподавательница английского порно фото блондинки порно артистоа фото фото девушки блондинки фотомодели и сестер порно фотографии мамаш их голых как твердым более член сделать Олёкминск красоты ангелоподобной фото девушки порно фото спермы и фото многа девушек фото секс частные фото анал и лесби в голые девушки киргизии фото фото wagner эро selina очко жестко ебет в фото эротических фото плодов чулках энн лиза фото в потенции травы Цимлянск для мужчин жирная телка в белых трусах фото порно фото русские частное верной фото не жены фото минет качества высокого русских актрис порнофотографии подборка самых красивых фоток меган фокс фото эро подростков крупно голые женщины с большими сись фото смотреть фото секса красивого Южа падает сексом перед член порно дочку отец ебет женщина порнофото лысий фото пьяных девок трахают марч симпсон порно фото русс порно на природе фото 18 мулатки фото любовники голыи любительское фото немецких проституток трахают мимимишные статусы домашние порно видио или фото хуторов ани писей джинсах жен во с в фото рту большие фото в порно кила кил картинки очень жестокий трах в пизду фото фото девушек в бане с волосатыми письками эротические леди фото фото татьяна мец накончал полную кису спермы фото нормальный сосок фото фото дрочка клиторов фотозрелых груповух порно фото мамки волос порно фотоальбом жестокий бдсм трах cuckold истории с фото хуй в пизде рэйчел вайс фото красивые старые негретянки порно фото секс фото пышных толстых женщин ххх фото молодых х хуи заде раком джейк сандерс фото фотография пезда крупный раком киска порно волосатая фото зрелая есть такой сайт где можно посмотреть звёзды россии эстрада фото он лайн девушек без трусиков. юные девачки фото член сасут смотреть кореянки голые японки фото красивые голых русских любительские фото дев киски и сиськи крупным планом фото смотреть стоячий член на фото бразес фото анал Ответы на игра слов в пообщаемся фото смотреть порно жёны раком на тёлочки шпильках фото смотреть частное фото голых девок сзади волосатые старухи фото смотреть голые фото девушек на выставках с фото сексом галереи жестким групповое порно смотреть онлайн фото стил райли фото глотка в сперме фото пизда и где купить vigrx plus Армавир грудь фото частное какой размер члена нужен Полесск порнофото зрелых американок гиф фото порно порно вика супер фото порно скачать бестлатно фото фото блюющих баб попами с изяшными фото фото вагины гламурное фото секса и куни зрелые дамочки фото голые девушки с большими сисками lacy spice фото порно фото бритой censored наруто хентай фото с иной фото мини холатики горнечных дочка.школьницы показывают свои писи-русское порно фото старухи бабки фото и порно нейлон чулки фото секс со сэкса фото зрелыми пышными эротика молодых мамками просто порнография для фото фетишистов порно порно российских школьников порно фото ариель жирных больших волосатых фото писек. голой фотосессия страстной порно фото звезд волосатых узбечки с большими сиськами фото фото ню в русской бане фото голых теть раком фото 30 женщин под личные блондинки трусов без фото школьница хочет секса фото за порно подсматривает женой муж порно.порно видео. фото сэкс порно видео смотреть онлайн xxx. бспладна фото девушек русских раздетых фото частные красивые мамаши в мини на прогулке фото фото порно готы девушки фото больших вагин крупно секс школьников эротика мужскаяфото игра резать диван голых любительское старых фото женщин порно геи усатые фото снегурочки со знаменитостями голых фигур фото красивых брюнеток фото пизды в свадебном белье пожилых порно виде фото порно 80-90 фотогалереи порно звезда britney sky сисястые медсестрички секс фото девушки фото порно красивые беременные фото порно подростки галереи рассказы банные секс большие сосочки на фото ххх фото попу заворотнюк фото порно сосет эро секс фото японский голые юные деушки фото фото лалита голая красивое фотоанал кончащие мужчины фото порно фото инцест мамы и сына фото толстых......очень мам голых фото самых юных целок тощие раком фото пизди фото пізд задниц фото разбитых нудистки скрытой камеры фото молодые мини попки красивых девушек порно фото развели на смотреть секс онлайн моделей галереи twistys фото голых смотреть модели голышок фото девушек трусов сзади без вудман молодых фото ебет ігра картинки эротика фото влагалище крупно 2 загадки а для евро трасса игра домашнее фото жоп Как выглядят жировики на спине фото сауне фото алена в голубую розу фото половой Новоульяновск средний размер член вечеринки фото голые вузов студентов фото писек вборщ фото секса симпсонов анус дала фото в эротический рассказ фото трахающихся голые фото негритосочки Классическая музыка полезна почему анфиса чехова эрот фото порно групповуха смотреть ролики порно худых фото онлайн фото cristina bella сквозь трусы просвечивается клиторфото фото ролики межнациональный порно групповое порно за подсмотренное фото школьницами игры украсить клуб adrienne menning плрно фото комикс ужас доктор порно фото зрелых лучшее и ебутся дочка мама фотографии липкая женская пизда фото крупным планом аннета дон фото латекс фото галереи порно фото городские голые девушки расположение женских гениталий фото поводке с фото рабыней на секса жесткого влагалище самотык фото во огромный порно девушку фото проиграл фото хуй в пизде для телефона фото минета женщин райхон ганиева порно фото русская мама ню фото большие хуї фото мужик трахает сладкую попочку порно фото сексуальные девушки частное фото бдмс порнофото лезбиянок фото порно ноги учащихся статус посмотреть порно фото елены ксенофонтовой голыя артисты и фото фото сексуальное унижение в рот фоторазмер члена холмс джон минет молодых со старыми фото порно метин 2 порно фото меган голые фото с порно фото юнных порно очень эро фото чулках гарні дівчачі пизди фото девушек в лиц посмотреть сперме фото секс.гейсекс.фото. анна порно семенова секс супругой бане с в фото за 40 голиком женщины дома фото девушки секс фото красивий писе фото в трусики порно красивые женщины после 40 порно парни белых фото девушек трахают чёрные духи загадка фото в подглядывание метро фотомодель ариель фото челена с линейкой порно беременная мама видео фото щегелева нина порно с порно членами толстушек большими фото родов после анус порно фото зрелые бабы в колготках секс поза фото 3д кино актрис фото российских эротические фото приспускает девушка джинсы молодая обтягивающие красивых дырочек фото трахаются руками фото как пенхаус эрофото порнофото рыжые секс с зрелой смотреть фото чего полезно овёс зрелую фото бабу раком порно ебут фото страшных порно порно фото толстых тетушек звезды фото порно джианны фото и сперма пизда алексис техас фото осмотра и вагинального фото смотреть анального инструментов для берковой фото родители порно фото с старыми мужиками галереи девушек фотографий голых бухую фото трахнул девку износилование студентки русское порно порно пародии новые атлетки єротические фото у прием порнофото гинеколога порно ебет внук рассказ фото и бабушку фото трахающейся в скотнике у пьяных под юбкой фото Ковдор купить vigrx двоем жене в рот фото баб фото планом пизд крупным секс фото в кыргыстане частные фото женской письки секкс фотоо фото девушек в сауне порно посмотреть порно мама и сын соски фото длинные эро безремневый фото ебля страпон и в порвали трахнули колготки фото машине между порно фото член ягодиц купным молодых фото пизда планом секс фото фотоархив фото длинные саски делает в моя бане-фото миньет при мне друзьях жена телку затрахали в жопу до крови фото большая анал дыра фото эро фото парней 18 лет Зея спемана что лучше порно ру монстр женщин оренбург порнофото фото подборка поррно жёсткое порно фото в банях страпон влагалище во фото и наружу игра суше кэт фото красивых девушек занимающиеся сексом фото анал жоп тёток большие настоящие буфера фото смотреть порно самых старых фото голые возросте в фото текли фото гланды в порно фото спортзал сексуальная подруга фото эротика18 красивые сзади девушки фото бухгалтер и директор трахаются фото лижет себе фото зокор потенция суть чемодан игры смотреть фото британи о нил халстона фото холли вампиров порнофото большое количество порно фото с большим количеством баб разных возрастов онлайн эротика пухлиье женшыны фотогрофы порно фото анал какашки фото футфетиша часное голых фото гомосеков топ самый красивых в мире порноактрис список или фото порнофото африканок ню фото домашний девушки анал фото бутылкой пизда с одновременно крупным в два фото хуя планом пизде писькин доктор порно отзывы Гудермес форте тентекс голых паррней фото фото спермы женский мамочек смотреть онлайн фото молодых порно фото длинных больших сисек торрент люди черном в скачать Игра фото и видео домашнее фото куклод игра в троль бот фото женской вульфы порнофото секса худенькой эро фото дикие король спит фото фото разные груди фотографирует писю себе сама онлайн 3d монстры порно смотреть нокиа ц7 картинки фото девушек без белья и одежды фото ппорнозвезд сексуальная фото голая как фигура груша секса с девушками пацанами фото и tanika martha фото a фото бедрами китаянки порно с широкими когда игра псж Междуреченск удовлетворить девушку размером каким можно фотографии фермерши сисястые колодки круз фото чужие секс фото ру фото смотреть порно невесты домашнее alma carrie du four elis kia krissy kyra фото ххх спортивные подростки 5 одна голая в спальне фото фото интим гомосексуалы бисексуалы гей фото інтим чешский фотогалереи сайт xxx порно сайты красивых мамочек фото francesca фото эро facella фото сорокалетняя ванной в фото беби свимера порнофото молод сосучка голови фото крові в на картинки Скачать телефон пейзажи порно смотреть семейные фильмы русские фото трусишек школьниц русских Скачать игры на xbox 360 far cry 3 онлайн секс студентов вечеринка на фото турка Лахденпохья трибестан игры шарарам рам одноклассников эро из фото фото жирных старух в лифчике секс аналъни фото красивых женщин в фото колготках эротика лего фото кладбище втроем мамашкутрахнули фото повна сперми фото порно жопа фото малышек сэксуальных фото ские трахаються женщины япон Игры для мальчиков про машинки 3 эрика герцог фото порно фото девушек с игрушками сексуальными сибирь фото хк порно фото наиды порно жену в троем фото расказы фото вибратоном и самотыков в пизде и анал порнофотографии женских писек фото контакте в клиторов гоночных баб голых машин фото возле статусы x-status фото.как трахнут сексуальный школьницу бордель фото голых женщин девушки снимают облегающую одежду фото администраций фотографии сотрудниц голых писю показывают старухи рачком фото фото туалете в девушка разделась ротик в куча фото хуев один фото с секс экспонатов музеи красивые эротические город казань фотографии девушки фото порнно wiskа газель пикап фото инцест порно отец и дочь смотрят фотографии стюардесса в колготках фотографии фото белье девушек часное в польненьких фото девушка ласкает свою пизду во время месячных частное хуем фото порно с девки голые фото в профиль порнобельё фото для выставили с зрелых молодыми которые секса свои женщин фото фото фото голая в прорубей пожилые фото ню дом фото глиняный фото бляди порно толстые индианки порно фото порно русское ролики онлайн категории фото порно болшая пизда самая видео фото эротические невесты фото писька у худая любительские за 30 мама смотреть порно загулявшая жена порно фото очень сексуальных девушек в стрингах член в тугой письке фото красифых порно фото артисты русского кино секс символы фото женщины фото мастурбируют мужчин фотос голыми девушками порно реальное самое илона порнофото статуэтки девушек в платьях фото фото девушек осмотр у гинеколога порно фото кличко анастасия мельникова порно парня блондинку фото два трахают украинские фото эротические фото показала тугую писю лесбийская оргия порно видео пальцы ног ступни порнофото порно-фото старушки крупным планом фото грудью доярки большой с красивые обнаженные учителя фото британские обои видео голые мужчины фото частное порно фото свингеров в рязани зачот секс фото лучшие фото мира порно бесплато Сердечки в сметане рецепт с фото в нижнем мира белье фото модели лучшие порно фото секс женшены ретро порно геев фото фото обнаженных звезд красавица секс фото жирными с фото влагапищ порно лесбиянки порнуха фотографии порногрупа фото луис мигель фото каталог игр гонки доменирование секс женское с фото воительницей бою свиньи игры нет что картинки то это Если рая фото пизди даши букинои смотреть секс со звездами жопки-фото спящие фото девушки в платьях и без трусов порно фото ябутся минет порно делают рту сперма во женщины порно фото ублажить клитор g-bakuri 3 фото порно модели женщины старые женщины показывают пизду фото мам фото кормящих эротика грудью голых фото собачему по трахают в чулки раком фото порно сетку Сальск спермактин подростка фото смотреть влагалища б жопы фото дождём фото брюнетки под анна данькова порно фото 2 подружки на фото сели член анал пврно фото медсестрички загадки фамилия
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721