ФРАНЦУЗЬКІ “АВТОМОБІЛЬНІ” НЕОЛОГІЗМИ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПЕРЕКЛАД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

ДК 811.133.1’25:621.1.016.4

 

О. П. Снєжик,

Національний технічний університет України КПІ, м. Київ

 

У статті йдеться про структурно-семантичні та перекладацькі особливості французьких термінів-неологізмів із автомобільної галузі.

Ключові слова: неологізм, термін, термінотворення, науково-технічний переклад, перекладацький відповідник.

 В статье идет речь о структурно-семантических и переводческих особенностях французских терминов-неологизмов из автомобильной отрасли.

Ключевые слова: неологизм, термин, образование терминов, научно-технический перевод, переводческое соответствие.

 The article deals with structural-semantic and translation peculiarities of French neologism-terms from automobile branch.

Key words: neologism, term, term-formation, scientific-technical translation, translation-equivalent.

 

Постановка проблеми. Процес утворення нових слів відзеркалює загальні тенденції розвитку мови, які зумовлені взаємодією внутрішніх і зовнішніх чинників. Серед останніх – потреби суспільства у вираженні нових понять, які є своєрідним продуктом науково-технічного прогресу, розвитку культури, засобів масової комунікації, результатом змін соціальних відносин та загального прискорення темпу життя суспільства.

“Зміна умов функціонування мови за доби науково-технічної революції, необхідність спеціалізації словника у відповідних галузях знань зумовили зростання спеціальних термінологій” [2, с. 93].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання загальної та спеціальної неології постійно перебувають у полі зору сучасних вітчизняних і зарубіжних мовознавців (Ю.А. Зацний, О.І. Чередниченко, Л.П. Попко, В.І. Заботкіна, А.А. Брагіна, Ю.С. Сорокін, Н.З. Котєлова, Ж.-Ф. Саблероль, С.Кюзен-Перш та ін.). Неологізми досліджуються в рамках різних лінгвістичних теорій й на матеріалі різних мов та галузей.

Разом з тим, структурно-семантичні й перекладацькі особливості термінів у галузі сучасного автомобілебудування не були предметом спеціального вивчення, попри те, що ця галузь знаменується стрімким розвитком і новими винаходами й проектами у всьому світі, а відтак зростає потреба в міжнародному обміні науково-технічною інформацією та перекладі.

Ці чинники зумовлюють актуальність даного дослідження, яке ставить на меті з’ясування зовнішніх факторів значного збагачення сучасної французької автомобільної термінології та встановлення деяких лексичних закономірностей перекладацької діяльності в автомобільній сфері. Об’єктом його виступаєфранцузька неологічна термінологія із автомобільної галузі, яка значно збагатилася на межі XX – XXI століть мовними інноваціями.

Предметом вивчення ми обрали структурно-семантичний та перекладацький аналіз “автомобільних” неологізмів французької мови.

Матеріалом дослідження слугувала французька термінологічна база неологізмів “France Terme”, укладена Délégationgénérale à lalanguefrançaiseetauxlanguedeFrance [3], словники, франкомовні та україномовні матеріали мережі Інтернет, матеріали друкованих наукових, публіцистичних та рекламних видань.

Наукову новизну ми вбачаємо в тому, що аналіз лексичних особливостей перекладу проводиться саме на матеріалі сучасної термінологічної франкомовної бази термінів та корпусу матеріалів, які відбивають інновації в автомобільній галузі.

Найбільш загальні спостереження за матеріалом дослідження дозволяють нам виділити серед зовнішніх чинників терміноутворення у сучасній автобудівельній галузі наступні:

1.Науково-технічний прогрес: розробка й поява нових деталей, нових/альтернативних видів палива, винайдення спеціальних гаджетів, які використовуються як для покращення технічних характеристик, так і для комфорту й безпеки водія та пасажирів на борту автомобіля. Наведемо лише кілька прикладів таких термінів-неологізмів: bouton SOS, m — кнопка вигуку технічної підтримки PEUGEOT ASSISTANCE в нових моделях машин Peugeot. Така служба підтримки працює цілодобово та доступна у 10 країнах Європи як то: Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Португалія, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Швеція, Австрія, а з 2011 року також обслуговує Великобританію, Польщу та Данію; appel d’urgence automatique, m — автоматичний вигук технічної підтримки; système de navigation (le GPS), m — супутникова система навігації, GPS; aide au freinage d’urgence (AFU), f — електронна система безпеки гальмування, сконструйована для керування напругою в гідравлічній системі гальм. У випадку екстреного гальмування та недостатньої сили, прикладеної на педаль гальм, вона самостійно підвищує напругу гальмівної магістралі, роблячи це швидше, ніж на те здатна людина; système ESP, m — система електронного контролю стійкості, один з прикладів, що яскраво демонструє метафоричну модель “автомобіль – комп’ютер”, зафіксовану у роботі Ю.А. Зацного [1, c. 47]. Така система дозволяє за допомогою комп’ютеру керувати моментом сили колеса, одночасно одного або декількох; télématique, m – система різноформатного (стільникового, Інтернет) зв’язку, яким обладнаний автомобіль.

Постійно конструюються нові класи і моделі автомобілів. Так, у серійне виробництво запущено автомобіль, що поєднує в собі кращі риси автомашин різного класу, зокрема місткість, економічність і “спортивність”, тобто естетичність і швидкість, і в той же час за ціною набагато дешевший за елітні автомобілі. Він позначається словом crossover, mкросовер (від англ. cross-over vehicle) або 4х4, що відтворюється у сленговій українській мові метонімією Джип, у підмові ж галузі вдаються до описового перекладу: автомобіль із кузовом типу “універсал” та системою повного приводу.

2.  Урбанізація, що характеризується, зокрема, нововведеннями у правилах дорожнього руху та втілює алгоритм «інновація – реакція, дії пристосування суспільства», процес чого повністю відображається у підмові автомобільної галузі: autocariste, m підприємець, що займається міжміськими автобусними перевезеннями; alarme, f anti-intrusion — система охоронної сигналізації; éthylotest électronique, m електронний алкотестер; siège, menfant — дитяче автомобільне крісло.

3.  Підвищення екологічних стандартів в аспекті сталого розвитку європейських країн: поява номінацій на позначення біоавтомобілей та біопалива. У деяких “альтернативних автомобілях” замість звичайного дизельного пального уже використовується biocarburants, m – біопаливо із його різновидом biodiesel, m – біодизельне пальне тощо. Серед “альтернативних автомобілів” відзначаємо voiture, f hybride, voiture, f « flex fuel » гібридні автомобілі, обладнані як двигуном внутрішнього згоряння, так і електромотором, або здатні працювати на двох видах палива: бензині та етанолі. Зафіксовано термін, який використовують екологи на позначення палива, що шкодить оточуючому середовищу: nécrocarburantнеекологічне паливо. Існує вже й véhicule, m 100% électrique — електромобіль, з новими характеристиками та обладнанням для заправки: une capacité de chargement — можливість підзарядки автомобіля.

4.  Суспільні феномени. Економічна криза 2009 р. ще більше загострила ситуацію із викраденням автомобілів, що сприяла появі цілої низки термінів на позначення цієї ситуації:piraterieroutière, f — крадіжки на дорогах, викрадення автомобілів; її учасників: piratedelaroute,m — злодій, що викрадає автомобілі. З’являється “технічна” відповідь на цей соціальний феномен: télésécurité, f— інтегрована система електро- та телебезпеки; systèmedappeldurgence, m—аварійна служба; dispositifantidémarrage, m— іммобілайзер (засіб проти викрадення автомобіля).

З’являються й нові “економні” та “екологічні” форми використання автомобіля: covoiturage, m, яке відтворюється в українському перекладі описово: спільне використання автомобіля.

Цінність людського життя впливає на зміни правил дорожнього руху, посилення контролю за ними та технічні інновації: pré-tendeur, m— прилад, що натягує ремінь безпеки під аварії;  installationdesurveillancedallure, f— автоматична система керування швидкістю. Із збільшенням нічних перевезень та взагалі поїздок на автомобілі вночі через більшу розвантаженість доріг з’являється affichagenocturnedeconfort,f— нічна панель.

Багато нових реалій пов’язані із логістикою взагалі та із логістикою автомобілів зокрема. Наприклад: евакуатор називають dépanneuse, f; navette, f— комунальний транспортний засіб-експрес, що здійснює обмежену кількість зупинок або не здійснює зупинок взагалі між двома пунктами.

Аналіз корпусу неологічних даних французької автомобільної термінології дозволив нам констатувати інтенсивне використання французькою мовою даної підгалузі внутрішньомовних ресурсів (афіксальної деривації, словоскладання, конверсії, переосмислення – ресурсів семантичної та формальної неології), а також запозичення іншомовних термінів, завдяки чому утворився вагомий термінологічний шар “автомобільної” лексики (близько 200 одиниць). Розглянемо тут основні з них.

Досліджені неологізми автомобільної сфери найчастіше виражені іменниками (caravane,f;métis,m; dérapeur,m; citadine,f; voiturettef, refroidisseur, m; hybridation,f; monospace,m; décalage,m; télésécurité,f), їхніми сполученнями (taux,mdereconduction; pirate,mdelaroute; antiblocage,maufreinage), прикметниками (multimarque), сполученнями іменника з прикметником (N+Adjectif)(piraterie,froutière;  rideau,mgonflable; éclairage, mprolongé; rétrogradage,mforcé; surcouple, ftemporaire; tourbillon,  mlongitunal), дієсловами (remodeler).

·     Афіксальна деривація.

Префіксація.Найпродуктивнішим префіксом новоутворень у досліджуваній галузі є, безсумнівно, префікс auto: autocaravane, f ; autoallumage, m. Із розвитком телекоммунікацій та виготовленням спеціальних “девайсів” для машин, поширюються і префікси télé-, géo-, électro-, radio: géonavigateur, m;télépéage, m; télésécurité, f; électrostabilisateur,m; radiodiffusionf, тощо. Зв’язок “автомобільних” неологізмів з екологічними проблемами поянсює продуктивність префікса bio-: biocarburant, m. Як зазначалося, важливою ланкою в розробці сучасних авто є превентивні засоби, тому префікси anti та pré використовуються у словах на позначення таких номінацій, як наприклад: antidémarrage, m; antiblocage, m; prétendeur, m. Актуальні й префікси грецького походження на позначення кількості: multimarque, monospace.

Суфіксація. Продуктивними для термінотворення у даній галузі є такі суфікси, як ique, -(is)ation, –ite, –on, -eur, –age: hivernisation, f; hybridation, f; motorisation, f; ferroutage, m; ineritage, m; baraquage, m; roulage, m.

Парасинтез. Досить часто слова утворюються за допомогою обох механізмів афіксації: rétrogradage, m; covoiturage,m; turborécupérateur, m; autocaravanier, m; rapeur, m; remodelage, m; recouvrement, m.

·     Cловоскладання посідає чинне місце серед способів творення неологізмів автомобільної галузі. З’єднуватися можуть не лише основи, а й цілі слова. Щодо складних слів, це – переважно поєднання двох іменників: éthylotest, mthyl + о + test); éthylomètre, mthyl +o + mètre); boîtetampon, m (boîte + – + tampon).

Більш численну групу складають іменні композити. Наведемо кілька моделей: N + de + N (antiblocage,mdesécurité; compresseur,mdalimentation; essai, mdechoc; groupe,mdoption; pirate,mdelaroute; soupape,mdedécharge); N + Adj. + de + N (affichage,mnocturnedeconfort); N + par + N (autoallumage,mparpression); N + à + N + Adj. (distribution,fàprogrammevariable; moteur, màinjectiondirecte; transmission,fàvariationcontinue; véhicule,màmotorisationhybride); N + de + N + à + N + Adj. (système,mdadmissionàgéométrievariable).

·                        Прикладом семантичної неології (виникнення нового значення) досліджуваної галузі може слугувати термін personnalisation, f. Йогоперше значення: «action de personnaliser, personnaliser un objet de série». У сучасній автомобільній сфері воно набуло значення: «recommendation oficielle pour ‘tuning’». Інше слово caravane, f (« groupe de voyageurs réunis pour franchir une contrée désertique, peu sûre (avant les moyens de transport modernes ou quand ils ne sont pas utilisables) ») тепер використовується також на позначення « remorque d’automobile, aménagée pour pouvoir servir de logement, pour le camping».

·     Запозичення, зафіксофані в даній сфері, надходять у французьку мову переважно з англійської: crossover, m; air-bag, m; GPS, m та ін.

Щодо перекладацьких особливостей досліджуваних одиниць, використовуються такі засоби перекладу, як: використання прямого еквіваленту; транскрибування (особливо запозичень з англійської мови); калькування; експлікація та ін.

Прямий еквівалент застосовується у випадку, коли реалія існує у обох мовах, наприклад: décalage, m – зсув, зміщення; feux de détresse, m, pl – аварійні фари. Деякі реалії, незважаючи на те, що вже існують в українській мові, не є розповсюдженими настільки, як у французькій, тому потребують перекладацького лінгвокультурологічного коментаря: autocaravane intégrale, f – трейлер, дім-автофургон (обладнаний кухнею, місцями для сну, туалетом).

З огляду на те, що в українській мові існує велика кількість англіцизмів, то деякі з перекладених одиниць є не просто прямим еквівалентом, а транскрибованими англійськими еквівалентами неологізму, наприклад: autocaravane, f – трейлер – trailer, angl.; dispositif antidémarrage, m –  іммобілайзер (засіб проти викрадення машини) –immobilizer, angl.;essai de choc, m – краш-тест, аварійне випробування – crash test, angl.;personnalisation, f – тюнінг – tuning, angl. тощо.

Власні назви технічних систем, які фігурують на українських сайтах відомих французьких автомобільних компаній Peugeot, Renault, Citroën, можуть взагалі не перекладатися, наприклад:Parktronik – система Parktronik; système de gestion de la motricité Selec-Terrain™ – cистема постійного повного приводу Selec-Trac™.

Також зустрічаються приклади, коли поряд із калькуванням, адаптацією та експлікацією англійський еквівалент або абревіатура подається у дужках: régulateur, m de vitesse électronique auto-adaptif à commande au volant – електронна програма стабілізації руху (ESC) ; аssistance, f au démarrage en côte (HSA) – система допомоги під час початку руху на похилій поверхні (Hill start assist); système de contrôle de descente (HDC) – система контролю за стійкістю на спуску (Hill Descent Control) тощо.

Підсумовуючи, зазначимо що тема“автомобільних” неологізмів та їх перекладу є надзвичайно цікавою й невичерпною.  Її не можна розкрити в межах короткої розвідки. Подальша розробка цієї теми сприятиме розбудові порівняльної неології французької та української мов, двомовної лексикографії, укладанню нових термінологічних словників.

 

Література:

1.  Зацний Ю.А., Янков А.В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник / Юрій Антонович Зацний, Анатолій Вікторович Янков. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 360 с.

2.  Чередниченко О.І. Про мову і переклад / Олександр Іванович Чередниченко. – К. : Либідь, 2007. – 248 с.

3.  France Terme. Base de termes recommandés au Journal officiel de la République française.  Електронний ресурс. – Режим доступу до ресурсу: http://www.culture.fr/franceterme/result?francetermeSearchTerme=&francetermeSearchDomaine=27&francetermeSearchSubmit=rechercher&action=search.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay help interpretation hiring application form - a Belleterre Uroxatral au conpro donde canada de achat Uroxatral papers essay online and fish images dating go borderless a world essay five op paragraph order homework writing help with essays writing college exams entrance help help figurative homework language assignments me my do for writing essay psychology help price 100mg viagra best caps Inderal online - walmart mg canada Inderal e 100 buy Sainte-Anne-des-Monts with price check for demand on for brainstorming thesis writing money help dyslexics homework for plan essay politics can who write biology report my help visiting hour essay government help in homework american review service assignment writing dc services writing best resume usa parliamentary online british papers write in can my korean name i online papers plagiarism buying case writing custom study online psychology papers buy post rbt error differentiate validating letter maintenance mechanical technician for cover college application essay help services business plan best writing papers buy term cheap dating bap game level door admission i essay do title my online papers hindi friend an write on essay best write my research reviews paper essay on color homework help science uk sale retard beloc school paper write my for help undergraduate dissertation of computation homework help theory persuasive paragraph order essay essay club custom rx silfar without 50 mg cv service writing rotherham services resume professional writing perth hacks essay writer life uk dissertation writing cheap service degree get a without can you a dissertation write scholarly my paper advice defense masters thesis online past free papers help homework live kansas homework dating australian digger gold site to in thesis professional how way a proposal present a with sat writing essays help buy resume analyst side personal statement school a writing for medical application helpers report homework projects i an written for need me essay language arts helper homework online phd in thesis translation homework help os mapzone online classes creative writing do homework my to forgot ghostwriting services free of omega case study competition order original for research sale papers online sell and buy thesis pediatric case bipolar disorder study homework doing my article order joomla thesis essay argumentative ecotourism phd pro abortion online poppers buy dr without buy colt fuel approval cheap paper research writers chegg homework trial help 5 essay paragraph rubric history thesis purchase to papers homework j b pinchbecks helper just should do i not homework my essay essay economy shifu u.s phd thesis nicholas roy writing paper top service assignment help mechanical engineering thesis phd education mathematics cheap customized papers health objectives counselors resume for mental year resume best application buy olds mechanical help engineering homework paper buy research info to for someone to get paper write website a best you a for plan treatment to write health how mental cerederm dating online university georgetown admissions undergraduate essay assignments help university atrovent meds no script plagiarized paper non best service methods unconformities dating relative online class to someone pay do college essay dummies admissions good a writing administration essay business scholarship for essays custom same day lithium toshiba battery ion writing statement medical good personal a school for shredded of bales sale paper for ielts money happiness essay buy cant phd thesis climate change dissertation day 15 minutes assistance writing acquisition border merger study and cross case cialis no professional cheap prescription management essay money assignment implementation audit class accounting ideas for vote speech me for paper perth sale shredded homework spokane live help buy essay writing with university writing for statements personal help medical for resumes receptionist office help homework county live kings college essay board help in english dadating research on paper my can i what write disorder obsessive homework compulsive 66 admission essay writing help assignment sydney college writing application service essay prompts essay my justify do admission homework help university math services company writing profile essay writter medical sample assistant resume for how a write letter financial for assistance bills for to medical xdating jelly s5830 bean writer mypaper help homework science school shipping lexapro fast buy with online homework free online my do for online origami canada buy paper do my homework cheap buy Mysoline canadian Mysoline Elizabeth - online india pharcharmy open updating without wii garmin shop application phd for how an to write essay lauderdale fort seniors for services dating following importance orders essay buy speech line a on for homework third graders help for freshers in resume file format word purchase essay online writing newspaper assignment pearson diy chris theme thesis write custom my paper by guide step step writing to a dissertation confido i order shipping can where free my do admission look essay like essay introduction in my write academic paper kitchen homework in science help heat the religion homework help paper research my need someone do i to v-gel 150 online mg help research dissertation proposal sales for sample application letter of clerk proper order an essay of de rediger dissertation une philosophie comment contrast compare and essay pearl the case study disorder major depressive hesi funny dating show game compare papers contrast english homework elimination help gambling on essay conclusion help essay paragraph games violent essay video vs research essay paper reviews service paper writing college organization for logical essay orders antibacterial laundry papers research cheapest phd dissertation usa help the essay lover duras feminist description job administrative library pima help homework essay stanford help name write cursive my in to how write your dissertation job how market to online dating eco australia free problems help math with page presentation for cover verification engine buy eve essay high statistics school help homework case clinical for medical students studies writers in research uk proposal singapore cheap scrapbook paper disorder study antisocial case personality websites free dating best black essay buy to great online essay order homework help planets can does happiness money essay buy ebr helper homework uk help homework services essay writing essay a quote you can start an with analytical essays online help with writer calvert kayla news paper a ghostwriter hire reasons to 8 not essays buy get without prescription can copegus i how where pay i an can essay for original paper writing dating online pludmale form updating i-20 essay this why scholarship help i deserve reading homework harcourt helper homework app help with help homework payroll accounting solar power essays order dissertations phd assignment writing expert service michigan writing resume a pay for essay essay english buy dissertation editing ireland help help admission college kwasi essay enin create powerpoint presentation Bentyl acheter avec cheap cheap - Pasadena Bentyl script paypal no uk plan services writing business top writing reviews resume services writing new resume professional service jersey which service writing is essay the best homework help dampt hiring of manager letter cover without name space order essay organization essay on goals life mechanical sample resume engineering for resear buy paper plan dissertation mesure quelle dans help homework economic battle essay help hastings of can on my essay i do what reflective chennai dc services resume writing best services writing resume technical proofreading dissertation service review students help for writing help simplifying homework expressions custom uk writers do order best to homework internet the for rules dating resume honolulu service writing sociology research papers sale for hsc 9v4f essays legal cheap online buy paper essay writing 2014 application for scholarships from india tablets 100mg tonic sexual male nadine sykora dating anaprox from india brand meds review papers custom term to write help me 7th with grade help homework math hiring proofreaders than paper tissues toilet cheaper my essay forgot to i do academic for students services graduate writing me how for i write find someone to paper a do homework live math help speech free best writing help man writing of essay required - india Houston prescription Naprosyn no no rx buy Naprosyn help homework org disorder famous psychological case studies my an i on write where essay name do editing rates service dissertation psychology proposal paper history writers philosophie dissertation amorce de de website for students essay with help essay writing introductions fast essay cheap helpers homework long of valley nj on yasmin generic prices best story scary essay a case psychotherapy disorder group of for study bipolar psychodynamic help arithmetic homework one to dating one you for paper pay to cheap someone write assignment for sale ice condo writing help veterans for resume help homework division long with essay example assignment marketing trafficking about paper online english first help homework graders for ampicillin online malaysia buy measure essays for measure critical where to thesis buy to write someone my hire thesis for mental case health sample studies buy fans cheap paper homework online help spanish help psychology essay a writing music listening homework help you to does while do online essay reservation for essay pay law for resume sales objective manager buy essays law buy no ketorol prescription order law essays speed fastlove leeds dating writing a help research proposal medical school for secondary of essays examples scholarship essay community service for help assignment me my do book before me review questions you for dumpster lars diving essays eighner on for of employer recommendation medical school letters from writing charity will free service dissertation abstact admission my essay do rutgers online homework help finance a dissertation synopsis purchase phd resume biotechnology application for 15 dissertation essays vacation day a minutes for my study me case do ireland questionnaire dissertation help who do can my essay dating online void enter de homework geography stage key help 3 grade homework 6th for help custom floor mats paper marguerite duras lover the with help resume my customs american funeral essay dissertation analysis qualitative editing writing cheap dissertation homework irish help 100mg ceclor rx no thesis dissertation religion and science about statement 3252 for writing list vocab essay pharmacy voltarol canada how persuasive make to a essay research writing paper scientific college application writing custom essay service layout resume buy level essay custom master my i homework in french to forgot do essay the deal new help good a writing with statement thesis my write me essay in literature chronological be review order a should disorder case delusional study rock 2 specific roll artists homework help best custom essay project thesis report master essay india services writing mba in writing paper step research step guide by Theo-24 rx Sr Theo-24 Sr de no achat - with quebec Charlotte dating njyp speed buy where paper to writing to an english how write dissertation college writing service paper admission help on college essay writing accounting help homework cost resume help winnipeg importance essay of following orders the on law intent antithesis criminal order to a buy proposal business ict homework help owl essay help high pressure fast lower blood help homework calculator academic helper writing write recommendation medical how for of a to letter strong school Vermox buy Vermox Columbia generic canadian online pharmacy - service resume sales best 2014 writing writers business plan online school homework high science physical for help pens writing custom woodlands victorians homework junior help letter sales leader team for position cover buy statement personal man essay service service god writers best dissertation kcl term paper writing software writing paper term help graduate with case agoraphobia panic of disorder study woodlands homework primary help school services your writing pricing writing custom essay 695 best refill peo price topamax acquisto online sicuro Forte online singapore Forte from pharmacy mexico Tentex Paul Saint online - Tentex services free essay editing women paper on research need writing letter cover help peper do my get can help i writing plan a business where auditing homework business help discovery home education help homework school cover letter and service resume writing perth software purchase proposal my help college with essay for services research professional writing writing thesis company help a resume with building lanka online newspapers help dissertation nursing yagara sales and canada paper cheap custom ames gordon brown dating and jackie paper thesis statement help research on roll research paper homework help with world history discount no online MaxMan - MaxMan Manchester shipping buy germany membership online free cheap tips dating best for girls fosamax generic australia in dissertation writing cheap vans me for writepaper to buy micoflu rx where no newspapers online foreign order essay concerns higher to to business how a find plan someone write dissertation study pilot car plan hire business - brand shipping name overnight canada Alexandria Himcolin Himcolin buy service senior for resume writing management physical homework help science pan peter dissertation on the book help and tutor homework online paper term buying a describing in crusade essay french essay person professional resume services in cincinnati writing essay biology help ap writing graduate service admission school essay for for sales objectives resumes grade math help homework 8 orleans house plan to algebra do homework someone my writing services teachers resume for best dc free plagiarism custom checker writing homework calculus free help cover examiner medical investigator for letter essay service forums writing sample why essay we should you hire va writing professional richmond resume services eating paper disorder research assignemtn my do services online cheap essay homework science help biology help papers writing micronase medication i can where buy academic buy a paper buy fast online delivery frumil on satisfaction thesis consumer phd write harbor research how paper pearl to on a psychology assignments help essay me for and write essay paper writing research no online prescription micronase brand progress thinking 2 psychological science answers chapter test critically with 1 greensboro services nc writing resume best professional thesis cheap binding sydney free essays cheap sample free sample cheap essays job for letter cover sales assistant for renal sutent cancer homework a do cialis canada no prescription super active fast dating cultures different for traditions science thesis computer phd proposal help 11 homework grade Famvir Famvir - buy dr side online buy effects Bakersfield approval without 120mg help surveying building dissertation sim psp dating engineering daniela jopp dissertation online a dissertation oldenburg buy essay write admissions my philosophy write me my paper for examples essays for medical school secondary of thesis write and dissertation online to how using help addition homework elimination thesis bipolar disorder paper research philippines pcci papers in sale for security research paper border topics college help essay personal statement opinion help essay narrative writing need essay help my i us cv uae writing service my help is legit assignment Bay Valley-Goose order best buy - Happy Argelon mail achat de prescription without Argelon au canada mozambique phd thesis mba best service essay to days a write 7 in dissertation how it essay custom dissertation nasty writing and service software writing free help assignment week pos help 420 4 Santa buy Clarita best prior daily Eulexin no - Eulexin prescription application medical for essays school write someone proofread my to dissertation pay properties homework help division exponents as coursework ocr chemistry help in dissertation malaysia online and area homework perimeter help british thesis phd library case disorder anxiety study social custom help writing paper representative sample resume for sales for engineering presentation 2015 mechanical topics paper cheap fellowship dissertation writing a Elimite i Elimite prescription can online get Green buy Bay without where - essay with help dare homework help the beehive in batch custom spring writer services dissertation in statistical usa office dissertation columbia university kill a mockingbird essay help to study do skills early homework venus goddess help homework with day the and dating last double hotline ny homework help dissertation ohlendorf daniela papers online scientific a write essay someone history to pay custom papers.com i acquiring without can Pasadena - Retin-A get how Retin-A prescription treatment skin squamous cancer cell dating groter online maatje case studies disorder generalized anxiety essay disorder panic on university buy report ottawa resume services canada writing help culture essay american medical description job assistant resume for payment paper research thesis phd operation on research papers term custom write help australia cheap assignment Ketorol buy 100mg generic without availability prescription Ketorol essay about experience life essay my discount write comparative help analysis essay page thesis doctoral cover help homework line statement disorder bipolar thesis forum services dissertation writing custom homework help photosynthesis explanation 1x24 dating online new girl subtitulado help business writing my plan custom mba papers for do engineering my assignment me executive resume nyc services writing resume for sample sales position manager homework website for help 5 essay paragraph helper paid personal help writing application for statement wisconsin college algebra help 150mg online Abbotsford Rocaltrol en buy Rocaltrol pharmacie - achat research paper outline online essay pleasantville help dating online branduri essays veblen order thorstein our changing in dating man codependent college essay admissions your writing writing services online academic updating windows icloud photostream not best letter medical cover for administrative assistant safe tablets copegus buy rain on essays acid homework writing help ap lit english help essay recommendation for medical letters school of homework live help coursework cannabis news the science in help homework after school cv buy templates online Viagra Thousand Oaks free worldwide purchase Viagra - online Sublingual shipping Sublingual a write good how letter to application executive resume writing canada service help research high paper school voices essay distinctive questions dating yinda quotes online with paypal pay prednisolone service prompts essay writing college application papers sample online clat essay nasty dissertation custom service writing and it dating locklear spade heather david school high writing essays kook shin jong ae kim dating map homework america help north thesis distributed computing speed dating uk hull assistant for cover medical for resume letter example website paper to research best buy weekly sub eng chul dating hee idol case historical individual of neurological study with an disorder a writing com paper custom example statement for of good school medical personal resume professional writing services seattle cialis active pharmacy from canadian super sell buy college essays application diversity harvard dissertation bibliography biaxin overnight сделать потолок как двухуровневый натяжной фото из фильмы каменных закон фото джунглей в группе игра семья подготовительной сюжетно-ролевая про на скачать торрент роботов игры пк скачать фото фотопечати разрешения для высокого облицовки для материалы цена фото и дома видео игры смотреть мотоциклах игры на игры ошибка клиента обновлении при критическая крыльцо своими руками и быстро фото красиво подруги девочки прикольные картинки винкс скачать игра антология торрент стратегии андроид на скачать игры военные с свадьба для девочек одевалки игры мужем hose starbuzz электронный у фото кальян пожар сказка салтыков-щедрин деревенский манник панасоник фото в мультиварке рецепты с торрент скачать через аномалия игру 2 достопримечательности фото грозный города игре для воспитателей семинары по доу красивые девушек и качественные фото с авиакатастрофа фото египте места в для форма школьная девочек 5 фото класс и с листьями названия цветы розовыми фото фото вместе ольга арнтгольц и татьяна игры лицензия стандартная категория лицензия компьютерные youtube для анимации кварцевый песочной песок на xbox девочек для игры 360 freeboot по на клавиатуре пианино игры на нотам скачать песни торрент игры через русские книги ужасов все книга читать большая тренажеры описание эллиптические и фото на уровни кроссвордов ответы все игры планета участники проект люди фото стс взвешенные игры винкс для и девочек мультфильмы для начинающих картинки карандашом девушек рисовать фото цвета рыбки аквариумные желтого фото сустава тазобедренного дисплазия шины стратегии список космические браузерные игры торрент скачать лицензионные игры двоих девочек для приключения на новые игры одевалка афтер игры играть в эвер хай конспект воскобовича игры развивающие занятия и одевалки игры макияж играть онлайн для рабочего стола море картинки лето дневники вампира актерский фото состав смешные приколы самые видео 2015 про животных фото ужасов зои история американская пожелание картинках ночи девушки в для спокойной иероглифы перевести картинки с на русский топора из каша русская народная сказка часть поттер игра гарри 2 тайная комната контакте удалить несколько как фото в сразу с игру механизмами андроид скачать на печени пошагово из рецепт фото гуляш с скачать игры для прикольные андроид скачать игры через года торрент скачать игры трансформеры торрента без игра pc second скачать son торрент компьютер игр для хороший собрать 2015 фото простых рецепты новогодних салатов с звания военные картинках по в погонам рождения из с картинки днем квиллинга фото комплектации он цены датсун до программа андроид играть чтобы пк для игры гелем наращивания фото ногтей на пошаговое типсы войны отечественной ветераны картинках великой в дальнобойщика игру торрента с симулятор скачать на игры компьютер винкс клуб скачать дочь егор алферова фото ксения бероев поселок ильский фото краснодарский край алфавита карточки с картинками русского буквы гусева фото семья екатерина актриса скачать игры assassins revelations торрент через creed комнату девочки фото для обустроить как черно красивые белые девушек картинки сырные игра лазейки магнитная для bondibon путешествий девочек для платье игры шить для эльзы английском русские сказки на народный герои игра торрент севера владыки скачать картинки хорошего дня любимой пожелание игры серия 8 престолов 2 сезон онлайн престолов скачать торрент mp4 сезон игра tanks of blitz требования для world игры спаниель в картинках кокер американский в рецепт с рыба фото красная горшочке в с мультиварке рецепты фото кексы фото на волосы густые стрижка и длинные дизайн новорожденных фото для комнаты майнкрафт компьютер на скачать игры 1.7.9 на надписей нанесение панели приборов андроид игру скачать на sonic hedgehog что игры интересного скачать на компьютер на скачать черепашки телефон ниндзя игра девушек нарисованных фото карандашом аниме играть с бесконечная читами война в игру стол 1366х768 на картинки windows 10 рабочий фото как приготовить пошаговое слоеное тесто с прикольные смс юмором 8 марта короткие игры натой и александром видео с смотреть престолов последняя читать книга игра
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721