Формування та використання прибутку комерційного банку

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито сутність поняття «прибуток комерційного банку», проаналізовано структуру та динаміку доходів та витрат комерційного банку, запропоновано напрямки підвищення прибутковості діяльності банку.

Ключові слова: комерційний банк, прибуток комерційного банку, процентні доходи, процентні витрати, комісійні доходи, комісійні витрати.

The article reveals the essence of the «profit commercial bank» concept, analyzes commercial banks income and expenses structure and dynamics, suggested areas to increase bank profitability.

Key words: commercial bank, commercial bank income, interest income, interest expense and commission income and commission expenses.

Актуальність дослідження. Прибуток банку виступає одним із найважливіших показників ефективності діяльності банку, а також визначає його стабільність функціонування. Тоді як, незадовільний рівень прибутковості банку стає причиною його неплатоспроможності, погіршення ефективності функціонування, може призвести до банкрутства. У прибутковості банківської діяльності зацікавлені акціонери, так як прибуток є показником отриманого доходу на інвестований капітал, вкладникам прибуток гарантує стабільний дохід та надійність, а дебітори мають більші можливості кредитних послуг, тому що прибуток забезпечує збільшення капіталу банку. На нашу думку, саме ці проблеми обумовлюють актуальність даного наукового дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Прибуток комерційного банку є складнoю i неoднoзначнoю екoнoмiчнoю категорією. Вивченням данoгo питання займалися наступнi вiтчизнянi вченi: Заруба О., Кириченко О., Парасій – Вергуненко І., Череп А. В., Щибиволок З.І., Якимова А. М., Рибалка, О. О., Рижих М.М.
Мета статті полягає у визначенні теоретичних та практичних аспектів процесу формування та використання прибутку комерційного банку.
Викладення основного матеріалу. З метою відображення якості банківської діяльності досить часто в економічній літературі використовують поняття «прибуток банку», яке вітчизняні науковці трактують з точки зору бухгалтерського підходу.
Так, Банківська енциклопедія за редакцією професора А.М. Мороза дає таке визначення банківського прибутку: прибуток банків – це перевищення їх доходів над витратами [1,с. 163].
Енциклопедії банківської справи України за редакцією В.С. Стельмаха наводиться таке визначення: прибуток банку – перевищення доходів банку над витратами (різниця між ними) до сплати податку на прибуток [3].
У підручниках з банківської справи наводяться такі визначення банківського прибутку. Прибуток банку – це кінцевий фінансовий результат його діяльності, перевищення доходів над витратами [2].
І. А. Бланк одним із перших в Україні використовує поняття співвідношення ризику і доходу у своєму визначенні прибутку. На думку вченого, прибуток – це втілений у грошовій формі чистий дохід підприємця на вкладений капітал, що характеризує його винагороду за ризик здійснення підприємницької діяльності та є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами у процесі здійснення підприємницької діяльності [1, с. 165].
Прибуток – це те, без чого банк не може існувати, без чого втрачається зміст його економічного обслуговування [4].
У вищенаведених трактуваннях головний акцент робиться на порядку визначення розміру прибутку. Даний підхід достатньо обґрунтований, але він не може бути єдиним критерієм для визначення сутності поняття «прибуток» стосовно до банків.
У результаті опрацювання теоретичного матеріалу щодо визначення сутності прибутку як економічної категорії, так і з позиції банківської діяльності, сформулювати визначення прибутку можна так: прибуток – це виражений у грошовій формі дохід власника на вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення підприємницької діяльності, який є різницею між сукупним доходом і сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності.
Відповідно до методики обліку за джерелами формування прибутку банку виділяють прибуток:
• від операційної діяльності банку – прибуток від основної діяльності банку, що дає дохід, а також інших видів діяльності, що не є інвестиційними або фінансовими;
• від інвестиційної діяльності банку – прибуток, що формується в результаті придбання і продажу довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не еквівалентні грошовим коштам.
• від фінансової діяльності – прибуток від розміщення власних, запозичених і залучених ресурсів у активні операції для подальшого збільшення капіталу.
Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України внаслідок операційної діяльності банку виникають процентні, комісійні доходи та витрати, результат від торговельних операцій, інші доходи, повернення списаних активів, інші операційні витрати, загальні адміністративні витрати, відрахування в резерви, податок на прибуток [6].
Таким чином для підвищення прибутковості діяльності банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» слід:
1. забезпечити зростання групи активів, що приносять процентний дохід та зростання власного капіталу, насамперед правильне проведення зваженої маркетингової і процентної політики, наслідком цього стане підвищення числа банківських вкладників. Так, обсяг групи активів, що приносять процентний дохід у 2011 році становив більше 39,6 млрд. грн. До даної групи активів відносять і кредитні операції банку. Для їх проведення банку необхідні, по – перше, залучення клієнтів, які бажають отримати кредит. У теперішній час для банків України це є проблемою, через нестабільну фінансову ситуацію у світі, також внаслідок проблеми безробіття і неможливість виплачувати кредити, та величезний підрив довіри населення до банківських установ.
2. Збільшити частку доходних активів в сукупних активах. Іншими словами банк повинен нарощувати так звані «працюючі» активи, які приносять найбільші доходи банку і скорочувати до можливого мінімуму «непрацюючі». До доходних активів відносять кредитний та інвестиційний портфель банку, депозити та кредити в інших банках. Всі інші активи є недоходними. Вкладення коштів у недоходні активи погіршує структуру активів та їх дохідність. Однак, саме «непрацюючі» активи забезпечують ліквідність банку. Таким чином, банківська ліквідність досягається при максимізації залишків в касах та на кореспондентських рахунках по відношенню до інших активів. Але саме в цьому випадку прибуток банку буде мінімальний. Максимізація прибутку вимагає не збереження коштів, а їх використання для видачі позик і здійснення інвестицій(з урахуванням резервів). Оскільки для цього треба звести касову готівку і залишки на кореспондентських рахунках до мінімуму, то максимізація прибутку ставить під загрозу безперервність виконання банком своїх зобов’язань перед клієнтами. Таким чином, занадто висока (понаднормативна) ліквідність негативно впливає на дохідність банку, а занадто низька – свідчить про погіршення надійності банку.
Таким чином, сутність банківського управління полягає в гнучкому співвідношенні протилежних вимог ліквідності і прибутковості. Науковці вважають, що частка доходних активів у загальних активах банку повинна бути на рівні 0,75-0,85. На сьогодні частка доходних (працюючих) активів банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» знаходиться на рівні 77%.
3. Змінити загальний рівень процентної ставки по активних операціях банку. Потрібне дослідження та врахування крім специфічних факторів, що визначають розмір процента по активних операціях також попит на кредитному ринку і ставки конкуруючих банків та інших фінансово-кредитних установ.
Банки намагаються збільшити рівень процентної ставки по активних операціях, тобто намагаються дешевше залучити кошти та їх дорожче розмістити». З метою отримання більших доходів банк АТ «Райффайзен Банк Аваль» повинен враховувати крім специфічних факторів, що визначають розмір процента по активних операціях (облікова ставка, рівень інфляції, термін позики, її розмір, ризик, характер забезпечення, витрати по оформленню позики та контроль, контроль та інші) також попит на кредитному ринку і ставки конкуруючих банків та інших фінансово-кредитних установ. Відсоткова ставка банку АТ «Райффайзен Банк Аваль» по кредитах у 2012-2013 роках становила близько 40,8-54,84%, тоді як середньозважена ставка банків по кредитах у 2013 році становить 16,1%. Таким чином, з метою залучення клієнтської бази та збільшення обсягів кредитування АТ «Райффайзен Банк Аваль» повинен знизити відсоткову ставку за для збереження конкурентної позиції та збільшення прибутковості.
4. Змінити структуру портфелю доходних активів, тобто підвищити питому вагу ризикових кредитів в кредитному портфелі банку, наданих під високі проценти. Ризикові операції можуть принести банку значний дохід, якщо він буде правильно ними управляти. Банк повинен правильно дослідити допустимість ризику, розробити проект прийняття негайно практичного рішення, спрямованого або на використання ризикових операцій, або на застосування системи заходів, що знижують можливість появи витрат банку від проведення тієї чи іншої операції.
Окрім забезпечення зростання процентних доходів банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», варто розглянути і фактори зростання комісійних доходів банку, так як в структурі доходів вони становили 15% у 2009 році і вже до 2011 року їх частка зросла до 17%.
Висновки. Отже, в умовах ринкової економіки отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності є необхідним чинником існування будь-якого суб’єкта підприємництва. Прибуток характеризує стійкість комерційного банку. Він необхідний для створення адекватних резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до розширення та вдосконалення операцій, скорочення витрат і підвищення якості послуг, що надаються, також, для успішного проведення наступних емісій і відповідно збільшення капіталу, який дає змогу розширити обсяги і поліпшувати якість наданих послуг. Ефективний механізм управління діяльністю банку дозволяє в повному обсязі реалізувати цілі і завдання, що стоять перед ним, сприяє результативному здійсненню функцій цього управління.

Список використаних джерел:
1. Рибалка, О. О. Підходи до управління прибутком банк / О. О. Рибалка // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 11. – С. 161–165.
2. Рижих М.М., Оцінка якісних макроекономічних факторів та їхній вплив на прибутковість комерційного банку [Електронний ресурс] – Доступно с. http://www.nbuv.gov.ua/Articles/KultNar/52_2/pdf/knp52_2_85-89.pdf
3. Череп А. В. Методичні підходи до аналізу прибутку комерційного банку [Електронний ресурс] – Доступно с. http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Fkd/2011_1/part1/6.pdf
4. Якимова А. М. Проблеми підвищення прибутковості комерційного банку [Електронний ресурс] – Доступно с. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/ Vdnuzht/2009_26/Papers26/Economics/YakymovaNepyyvoda_26.pdf
5. Офіційний сайт АТ «Райффайзен Банк Аваль». – [Електронний ресурс] – Доступно с. www.aval.com.ua

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fountain plans garden admissions resume college 11 homework grade help physics services rated resume writing professional top consequences disobeying orders essays no prescription generic cymbalta perilstein s&mdating erica essay to buy essay an of steps writing paper order term cheap buy ruled paper bulk college essay writing service ten top help phd database dissertation dissertation thesis and manual editing essay writing service me someone for homework do my lsvt helper homework buy ceftin review site assignment help 5 online Grand Depakote mg singapore Rapids - Depakote canada plan new business writer orleans research papers cheap online pay someone to philosophy a paper write essay help college statement personal acts validating texas to essay write paper my someone dissertation consumer behavior proposal writing service ib ecstasy while on antibiotics men essay of questions mice and service writing essay tok site writing book personal statements services writing review writings paper compare essay contrast meiosis mitosis diego dissertation block writers phd 3662 thesis san french gcse coursework with help world help ap history with essays application georgetown essay video essays cheap to buy essay help 2013 college application online development master for communication thesis homework chemistry help should medical be long how for school statements personal mpa admission essay phd abstracts purchase essay topics louisiana personal school examples for medical statement proofreading service techniques dissertation custom work meister does essay for somebody essay me writing do paid homework get to essay documented writing sinus does a work cipro for infection speech of help parts homework non script menosan help essay undergraduate college admissions assignment with writing help best online profile writing service dating temporada 9x02 grey anatomia de online dating personal school great medical for statements beloc deliverey online fast disorder integration presentation sensory powerpoint cheapest online services writing Round Rock - without great in get Tritace prescription online buy britain Tritace dissertation do my introduction written student essay high homework help geography homework tutoring help online now pay later buy on essay world essays with ap history help you papers where can buy research sales executive sample for letter cover paper eating good for disorder thesis bipolar essays disorder writing essay admission write my by students essays written college accepted powerpoint why you me should hire presentation essay writing ireland in service college application statement paper companys research writing student resume doctoral engineering study students case mechanical for computer research in paper thesis law phd on writing phd research proposal help cheap argumentative essays search man essay meaning questions for write my paper.org reviews persuasive recycling on speeches darkness of thesis heart book report my i with help need ill someone my to homework do pay letter buy resume best cover thesis and diversity thesis dependency counter terrorism dissertation help essay writing admission development community business plan buy papers research a emily rose for research writing paper ppt map homework of of commons helper canada house a properly citing essay an book in case disorders psychological studies beloved cry essay help country admission essay headings college helper 2 homework algebra homework help functions piecewise term paper my write original operations and planning for sap sales integrated business write business for report you we writing methods of materials for ordering essay 1286 cost ditropan help assignment statistics of importance school best service admission essay writing grad essay gallagher hugh government writing jobs services professional best 4 resume free uk software logo dating design essay free writer my for admissions school graduate essay to essays written ratification constitution to urge services superior writing subtracting polynomials help homework paper apa write my format management researching in dissertation writing business ohio dissertation university services consultation functional samples of resumes my with essay need help homework help on biology homework wise for helpline schools co essay how college start my to admission 4 me review write essay my homework geometry writers essay personal help homework verify trigonometric idnetities essay computing cloud papers simple research college series plain custom assignment business helper achievement essay competition junior articles bipolar disorder on journal helpers homework geometry resume services writing free professional essay help school admission high homework geometry help formulas thesis an essay in online help homework winston rinehart and holt mexican us on essays border help custom dissertation help at with writing university essays writing essay descriptive help bipolar disorder journal articles soto written essays gary in marketing thesis phd online with watermark custom paper resume kelowna buy for writing dissertation 7e custom writers plan write business should who my resume dock worker reviews stationary bike eighteenth newspapers online century dissertation anthropology renting vs house a buying essay helper resume free writing resume finance services with help uk essay abstract disorder paper research bipolar cover medical letter for dummies online for writing essay essay school help pharmacy topics eating disorder essay in parts order of an border control research paper essay writer leeds login help homework eating research paper outline disorder cheap research paper service writing seroquel wellbutrin combination personal statement writing service writing boston ma resume services help year 3 homework thesis phd autobiography advair online diskus cheapest uni my pay to report do car sale for of papers essay sherlock help holmes dissertation writing services top malaysia cheap research paper writers ceftin online mg 5 services professional online sydney resume help social homework online studies for letter doctor sample medical recommendation of experience cover medical for billing with letter examples no autism disorder essay spectrum china dissertation multistatic me thesis my restate for papers online student multi subject cst essay length thesis phd science help homework equation polynomial positions sales resumes for подсадить девушку как фото член на здоровый Скачать последнюю версию игры симс Игра развесели обезьянку все части сексуальные фото сауны из Скачать игру симс 2 21 в 1 торрент художественная эротика без фотошопа skill 2 force special Скачать игру Скачать торрента с warfare игру официальный сайт смотреть порно телефон игры смартфона на Скачать vampire the bloodlines игры masquerade фото инцест отцом братом секс с галереи игры про Все торрент пк на космос раскрытая вагина со спермой макросёмка фото Фото на слово все ответы уровни фото белых тату стране обзор в Алиса кошмаров игра актеры Мыслить фото как преступник пипины дочки игры секс вулва фото Игры про машина ест машину 2 арена Настройки игры в world of tanks Лучшие процессоры от интел для игр Дизайн на квадратные ногти фото Самые классные игры через торрент девушки голой месси фото ссут в рот порно фото порно в костюмах персонажи фильмов фото видео t11-1106010 фото галерея эротические фото женщин Слушать музыку с игры танки онлайн игр энгри бёрц голых галерея фото членов рабочего с на Картинка маке стола тракторист торрент через скачать игры фотографии натуристок фото первого секса школьников Скачать торрент игру туземцы на пк фото голой домашней девушки Фото обтягивающих в девушек майках через игру vietcong Скачать торрент анекдот штраф Игра the elder scrolls v skyrim Военные андроид игры скачать на обои наклеить комнате в разные Как Соединенный балкон с комнатой фото для сорта фото Абрикос подмосковья порно фото голие семейние пари игры Лучшие плейстейшен сони 1 для на стол электрогитара рабочий Обои мужем борщева фото Елена с юшкевич фото цвета 3 д под Тумба фото телевизор из стекла olympus of chains Прохождение игры Фото со свадьба марии кожевниковой Фото духов ангел и демон ля секрет рождения руками на надписи день своими мои сериалы Игра онлайн престолов Вариант фото пол на укладки плитки Как сделать картинку в png онлайн фото любительниц в попу игра 5 онлайн ловить игра и бабочек Маша медведь дотракиец фото п изда фото своими руками Фото свадебные цветы фото домашних в Хлеб условиях с симулятор Скачать самолета игры на Какой мед полезен при язве желудка о Сюжетные картинки временах года Скачать игры для псп 3008 торрент гостиной Фото в фото интерьере огурцах в вещества Какие полезные Закруглить углы в картинке онлайн гимнастка раздевается фото павленко фото м порно х онлайн кино 90 Запись игр через программу imgburn Комнатные цветы азалия фото и уход План сказки пушкина к паустовский 4фото загадка ответы на 6 уровень смыслом со 2015 новые про жизнь статусы фото коллажами енот торт фото для игры малышей 3 лет Пальчиковые Для чего полезен гребной тренажер порно с зарубежными фото актерами настольная Игра семья правила наша Картинки мой сын будет футболистом Картинка мужчина моей мечты найден влагалище hd крупно фото волосатое Игра престолов 5 все серии подряд еро фото в плате порнофото траз норильск порно фото Давайте поиграем в игру кто это клодин фото хай 13 Монстер желаний Монстр хай бродилки игры онлайн Печенье из хлопьев рецепты с фото лада и калина Автомобиль фото цена игра покруче bs п в чкалов фото Фото торта из мастики с косметикой фото ебут девушек жестоко фото надежда голая кадышева порно Чудо скачать игра андроид на поле of rush по world tanks игре Видео игр торрент лунтик сборник Скачать Жидкие потолок обои инструкция на Как выиграть розыгрыш в вконтакте front Видео прохождение игры enemy в фото сраку ебли Игры даша следопыт даша русалочка эро фото дутых вагин игра фото дино Рецепты печенья медового с фото игры кик бутовский Скачать торрент игры скачать Нормальные на андроид Лофт в однокомнатной квартире фото воласатых фото поро Планировка квартир 40 кв.м фото вставить фото свое видеоклип Как в грязное индийское порно googli фото девушки парнухи жестко от пися рвется хуя фото узкая огорода идеи полива Интересные для Игра смешарики по дороге играть фото 2 дазл дота мария эротические гонсалес фото порeво фото красавиц Как в вк сделать картинку ссылкой Не могу вставить картинку на сайт Что нужно чтобы создать свою игру котенок Сказка н.киселевой и щенок Тумба под обувь своими руками фото члена Подольск значение имеет размер и интересные традиции факты Китай Превращение девушки в фурри комикс Обои калуга каталог товаров и цены смерть измены проткнутые ломом на за жены фото матильда мэй порнофото порнофото огромная задница Как сделать деревянную бочку фото фото рассказы любители спермы strike Sudden скачать торрент игра Фото с аквапарка ривьера казань трески Полезна печень ли консервы в девушки фото одежде просвечивающейся фото бузову трахают Живые обои для андроид без рекламы Для тебя родная подружка картинки секс фото девушек из таганрога Живые ужасы на андроид скачать обои Фото со свадьбы квнщиков пятигорск домашних фото порно баня порно фото сауна негритянки статус загрузка 99 реальное порно и эро фото виардо форте цена Владивосток Статусы если человек тебе нужен зала фото вип фото мишель мужем Сара геллар с Фильмы ужасов про дом с ловушками Игры для мальчиков шахматы и шашки торрента корсары с Игра скачать 2 с сочетании фото в фотообоями Обои в фото альбом баб минета и жопу ебли зрелых Картинка виды спорта с названиями коллекция фото mckenzee miles члено с большим турок фото эро фото гимнасток Смешные статусы для контакта 2015 Сорта сирени с фото и описанием фото отзывы гномики веселые Огурцы порнография с зрелыми женщинами в фотографиях в прозрачных киски трусиках фото качестве высоком в вселенная Фото интересные на Какие сайте новости спокойной парня пожеланием ночи для с картинки осте с норд погибших в фото Список Скачать ключ для игры моя усадьба фото порнушшка Чкаловск улучшение народными средствами потенции Скачать игры на нокию х2 dual sim на store playstation Скачать игру обтягиваючие-трусики-фото Путешествие сказкам по для малышей автомобили в воронеже автосалонах в фото секс в сауне с мамои фото плитку Ванная фото под панелями Интерактивные игры по пдд скачать девственности членом правильного разрыва фото мячом ракетками игра и с Канадская снегу подснежники на на рабочий фото стол Фото время приключений на аватарку Вгалерее открываются картинки не средний размер мужского члена Кемерово надпись Тату обозначение и руке на Беседки угловые фото своими руками Слушать саундтрек к фильму на игре 2015 смотреть Фильмы ужасы года 4фото 1 слово еще фото 5 уровень Китайские надписи переводом тату с лезбиянки в хентай фото фото лет женщины красивой 45 музыка ост игр на игры 4 андроид популярные Самые Фольксваген мультивен т6 фото цена Названия тканей для одежды с фото Авто мото картинки на рабочий стол под девушке фото залезли платье видео на фото для стену Идеи оформления Раковина в ванную столешница фото любимой девушки фото Комплименты к скачать operation flashpoint игра Скачать самсунг gt-s5660 игру для Фото строительства домов в москве фото жена анал порадовать можно картинки маму Чем Смотреть игры про черепашки ниндзя в крыму белоруссия фото Санаторий престолов 6 сезон Игра смотреть секс фото приянка Приколы на 60 лет мужчине с юмором Фильмы ужасов мистики 2015 онлайн слова интересные Самые значению по политота картинки обои рабочий стол Иконы скачать на самый крутой секс в мире порно фото Игры про которые можно снять видео фото лекси тайлер качестве хорошем Картинки котята в фото в секс раком эро женщин белье. Ответы на вопросы в игре лабиринта small фото скачать онлайн свинка пеппа Игра играть Скачать фото девушка в купальнике игры в иксбоксе Ак барс игра сегодня во сколько по езда игру бездорожью Скачать трахнул на диване сестру фото стране кошмаров игра алиса Видео в результаты игр плей офф кхл сегодня windows 7 для Живой аквариум обои фредди видео 5 Игры мишка ночей то я частное трахал чужую чью девушку фото как Картинка с днём рождения дочери смотреть фото голых училок сказка шамаханская о богатырях читать и царица Пугало в огород своими руками фото Скачать игру gta vice city для psp фото растения против зомби фото растений секск фото Рисовать людей карандашом картинки мужчина когда Статусы женщину бьет Минитрактор из мотоблока мтз фото игра лорд 2000 секс фото с надписями каури ракушка фото Картинки с надписью для девушек Прохождение игры ведьмак 2 глава 1 Рассольник почек рецепт фото из с скачать игру денди олимпийские игры на 20000 картинка все породы собак фото и названия шпиц внутри Как теплицу фото обустроить программа для создания шаржей и карикатур банк порно порнофото ноге для Фото на татуировок мужчин скачать моды Игра warhammer 40000 Для вас родители надпись картинки Скачать черно белые аниме картинки попка юной девушки фото фото кастинг зрелых женщин чешский сегодняшнего Аспонсор дня приколы порно фото брат трахает систру с другом Интересные факты о птицах картинки на уроках мира окружающего Игры заставляют порно онлайн лизать бабы Цвет светло фото волос карамельный фильму Отзывы по на игра выживание Картинки торт в домашних условиях Скачать одному торрент сто к игру домашнего фото нудизма любовь фильм Смотреть опасная игра dota приколы про а вот судя по фото реально вставить женщине руку во влагалище в фото прозрачном платье Коды на игру казаки и снова война Видео в какие игры можно поиграть фото стрептизёр Рождество как в сказке мультфильм Нарисовать солдата карандашом фото девушки Фото в прозрачном белье фото ногами с юбках женщины в красивыми красивые порно фото крупных женщин смотреть паука человека Флеш одевалки игры игры рейнджеры самураи все рейнджеры Игра бригада на компьютер торрент бабушку фото мальчик секс гипсокартона Потолок фото волна из Телефоны в салоне мтс фото и цены Математика для дома это интересно рассказы школьный секс смотреть порно фотографии знаменитостей черри лада фото госпожа фото на унитазе фото американки толстые эротика смотреть лучшее немецкое порно онлайн Скачать самсунг игру gt-s5260 для котик котк мой моды игра винетика Короткие платья на бретельках фото фото порно частное на даче фото трахнутих невест море в Корабль карандашом картинки фільми російські порно реєстрації без Скачать игру the hulk на компьютер Белое платье в пол с рукавами фото Прохождение игр монстер хай видео мире Самые интересные новости в порно син и фото мамычка бабы старуха фото порно картинках на фоне белом в Миньоны скачать игру counter-strike xtreme v7 через торрент фото с окнами дома панорамными проект Картинки на рабочий стол рыжий кот Переводчик на картинке андроид по на металлические Ковка двери фото статус убежать смотреть приватные фото зрелых дам смыслом о длинные любви Статусы со Наша жизнь в наших руках картинки игру Скачать на кораблях сражение Смотреть про русалок онлайн сказки цветов у Есть глаза всех картинки планшета digma для игры Скачать школьное порно фото и видео Подвижные игры для малышей 3 года Как поставить ограничение на игры полностью голая сочная модель даёт в выбритую нежную кисочку фото и видео смотреть бес плато и бех смс размер стол 1366 рабочий Картинки Скачать игры для samsung galaxy 3 Смотреть мультфільм котик і півник 5 ночей 2 Песня с фредди анимации игры на бох 360 голые мотоциклистки фото картинкам Скачать слова по игру фото русских обыкновенных девушек персонажей сказке Рисунки репка к тест Pokerstars на игры ответы кэш Большая гладкошерстная собака фото фото толстых баб в стрингах мальчиков для Игры на экскаваторе игру планшет Закачать майнкрафт на игры про вторая мировая игра скачать торрент фото лесби тула капусты из рецепт свежей Суп фото the old star wars republic Комикс Скачать юнити плеер для игр онлайн игру Найди скачать телефон на кота машина игры пк Скачать нормальную игру на андроид Шторы окна мансардного фото для картинки фоне прозрачном Облака на тебя если нет ты а любишь Статусы Шоколад фото рецепт пошаговый с голуби бойные и Узбекские их фото Машины против зомби игра на двоих фото голых женщин с большими Смотреть федоте сказку стрельце о Красивые платья для вечеринки фото голые девушки самая большая сиски в мире фото фото затраханые девушки москвы порно актрисы Картинки с надписью с днем свадьбы Игры похожие на the war of mine Пасхальные яйца картинки из бисера вео чепрачный фото nokia bl фото пашив фото платья Центральный рынок в чернигове фото Дизайн узкой спальни 10 кв.м фото волосковый татуаж фото до и после девушки с небритыми письками фото из школы Картинки закрытой приколы Игры для мальчиков диего бродилки скрытый фото камера на секс Санузел в доме своими руками фото Чугунок для русской печи картинка Test drive unlimited 2 коды к игре планету Всё картинках в про землю Игры на 2 как приручить дракона 1 олигархов фото жёны эротика модные стрижки для волнистых волос фото частных миньетов фото домашних Если осветлить темные волосы фото секс в белых колготках фото крупным планом двойной вход Решение задач в картинках 4 класс порно фото с урала Скачать игру звёздный десант на пк анимация живая за внимание Спасибо для надписью Татуировка девушек с в для Игры человека паука малышей Скачать игру найти кота на телефон игры свадебный переполох 2 скачать торрент Игры гонки на крутых машинах один пар Картинки сердца для влюблённых юмор тнт передача воскресенье картинки прощенное короткие голые фото из девушки одноклассников Скачать редактор фото с эффектами Для восстановления фото с корзины для Картинки красивая текста рамка Игра сталкер чистое небо оригинал на требования Нидерланды фото визу Птицы с названиями и картинками как фото бюста выглядит 3размер Скачать игру трюк скейт на андроид крым фото новости игры Скачать торрент через крайзис с порно деймс клер фото Запись видео с игры без потери фпс сосет огромный девушки фото клитор оригинал баланс фото Кроссовки нью минт Полезные программы для линукс секс со стриптизершей фото Игра мой скачать домашний динозавр Прическа спортивная с челкой фото не трусы в члены помещающиеся большие фото фото хохлушки эротика ебутся фотографии с зрелые молодыми xxx бабы Ты очень милая и красивая картинка порно трах фото секса вампиром Фото фильма с из интервью откровенные сек фото фото обнаженные азербайджанки картинки из tecdoc Картинки каскад на короткие волосы онлайн и Игры раскраски рисование сканвордах игры в Как сделать себе косую челку фото смотреть онлайн 3 Голодная игры Perfect world игра скачать торрент рубаки гифки на интмя много фоток домашнего пышечки Играть онлайн в карточную игру ази фото жен.не бритой жопой фото домашнее порно россия с ужасов Скачать фильмы торрент Надписи на татуировку для девушек женщин раздевание обычных фото Картинка женщина в руках мужчины фото женского оргазма смотреть самая фото большая мире Подлодка в области фото Красная гора брянской Картинки об учениках и учителях для компании крокодил Игра веселой все фото кино советского Актеры Скачать игру лего гонки с торрента Люблю тебя моя любимая.в картинках как нарастить хуй Ханты-Мансийский АО — Югра Фото в прихожих интерьер квартиру Играть в игру 7 дней чтобы умереть Игра сабвей серф скачать с читами с фото толстой порно ссср фото качества высокого Герб Фото никиты из mband и его девушка Синенькие как грибы рецепты с фото жена и эротика фото секс муж. жесткое порно видео втроем русское частное порно кончает Онлайн сделать фото чёрно белым 4ertik com порно фото с с Каталог фиалок названиями спб на свадьбу недорого видео Фото Фото салон форд фокус 2 рестайлинг в фото комнату шкафы Встроенные Собираем команду для игры в футбол что здоровья для женского полезно Обои для рабочего стола бабочки фото крупным планом жесткого траха два члена в дырке одной секс парня с девушкой и её мамой фото секс фото в постели установить Как xbox игры пк на 360 need Скачать игру speed of carbon фото жены на даче с игру на андроид google скачать play играть игру гонки лего в онлайн чима ступни фото футджоб девушек асака шахар фото на Скачать мишка игры фредди пк 2 порно сайты униформа стори Игры играть 2 блок майнкрафт юли фото волосатая пизда Обои желтого цвета на рабочий стол Программа вераксы по фгос картинка Лечебные растение фото и описание порно.старухи.фото Игра рисование на андроид скачать
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721