ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА-ВИПУСКНИКА МОВНОГО ВУЗУ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Галецький Сергій (м. Острог, Україна )

Національного університету «Острозька академія»

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА-ВИПУСКНИКА МОВНОГО ВУЗУ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Зроблено спроби визначити основні чинники впливу на формування професійної компетенції студента-випускника мовного вузу за допомогою засобів дистанційного навчання.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетенція (ІКК), професійна педагогічна компетенція (ППК), дистанційне навчання, Інтернет, комп’ютер, технічні засоби навчання.

 The main factors influencing the formation of professional competence of graduate students in linguistic universities by means of distance learning have been identified in the article.

Keywords: foreign language communicative competence (FLCC),  professional pedagogical competence (PPK), distance learning, Internet, computer, technical tools for learning.

 

      Одне з найбільш важливих завдань, що стоїть перед системою освіти України – підвищення ефективності підготовки фахівців у вищій школі. Вирішення цього завдання залежить від багатьох факторів: економічного стану країни, політичного і соціального стану в суспільстві, попиту на фахівців визначених професій, організації навчального процесу, його забезпеченості сучасними засобами навчання і дидактичних матеріалів і, нарешті, кваліфікації професорсько-викладацького складу вузів.

     Підготовка фахівців з іноземних мов у мовному вузі має свої особливості, що визначаються специфікою предмету “іноземна мова” і іноземної мови як засобу комунікації. Випускник цього вузу, який вивчає мову, повинний, насамперед, володіти на достатньому для повноцінної комунікативної діяльності в середовищі даної мови рівні і, по-друге, вміти ефективно його використовувати у своїй професійній діяльності – вчителя чи перекладача. Звідси випливає, що професійна компетенція фахівця з іноземної мови складається з двох частин: іншомовної комунікативної компетенції (ІКК) і професійної педагогічної або перекладацької компетенції (ППК).

      Формування цих двох компетенцій – головна мета навчання студентів мовного вузу. Ця мета в даний час досягається сформованою системою навчання, теоретичною основою якої є дидактика, психологія, методика і лінгвістика (у сукупності теоретичних і практичних дисциплін).

      Існуюча теорія навчання забезпечує функціонування системи навчання, і студент мовного вузу, у принципі, досягає до його закінчення того рівня ІКК і ППК, що вважається достатнім для його майбутньої професійної діяльності вчителя іноземної мови чи перекладача. В той же час, студенти, втім як і викладачі, відчувають невдоволеність як від результату, так і від процесу навчання. Ця невдоволеність має наступні підстави:

1.Соціально-економічні. Суспільство вимагає більш високої професійної підготовки випускників вузів; більшої актуальності, практичності й адекватності навчання; скорочення термінів фахової освіти і зниження його вартості – ця тенденція притаманна всім країнам світу.

2.Загально-дидактичні й організаційно-методичні. Як показує практика, випускник мовного вузу не завжди досить підготовлений до професійної діяльності вчителя іноземної чи мови перекладача і змушений доучуватися в процесі виробничої діяльності (про це свідчать відгуки роботодавців – керівників навчальних закладів, підприємств і фірм; навчальний процес недостатньо ефективний, можливостей для іншомовної комунікативної діяльності студентів під час навчання фактично немає; у навчанні найчастіше використовуються застарілі, малоінформативні і нецікаві підручники, посібники і матеріали; мотивація в студентів до навчання знижена, індивідуальна робота зі студентами практично відсутня і т.д.

3.Соціально-психологічні. Студенти вузів у даний час відрізняються більшою самостійністю, прагматичністю і критичністю. Від професійної вузівської підготовки вони вимагають високої якості а розвиток засобів масової комунікації, насамперед телебачення, а також інформаційних технологій, основою яких є усе більш доступний населенню комп’ютер, воля інформаційного обміну між різними країнами і різко підвищенні можливості особистих міжнародних контактів призвели до того, що рівень інформованості молоді за останні декілька років значно зріс. Студенти (так само як і школярі) очікують від навчання більшої цікавості, приступності, гнучкості і, крім цього, поваги своїх прав. На жаль, у всьому світі спостерігається катастрофічне падіння інтересу до читання, що веде до зниження грамотності населення, з одного боку, і, одночасно, протидіюча тенденція до самоосвіти і здобуття престижної і якісної освіти, з іншої.

      Визначна роль у процесі формування ІКК і ППК студентів мовного вузу приділяється методиці технічних засобів навчання (ТЗН), застосування яких спрямоване на підвищення ефективності формування визначених видів мовної діяльності, наприклад, аудіювання і говоріння за допомогою фонограми, комунікативної діяльності із застосуванням відеофонограми, і т.д.

    Аналіз навчального процесу в мовному вузі, проте, свідчить, що хоча окремі проблеми методики і вирішуються в науковому плані, істотного впливу на сформовану практику формування ІКК і ППК ці дослідження не роблять. Багато резервів навчального процесу не використовуються повною мірою. Так, у мовних вузах нечасто можна побачити новітні лінгафонні і відео курси, розроблені в країні досліджуваної мови. Там, де ці курси наявні, вони недостатньо забезпечені методичними матеріалами і розробками, у результаті чого їхнє застосування не призводить до бажаних результатів.

    Формування професійної педагогічної компетенції припускає не тільки оволодіння теоретичними знаннями в галузі педагогічних наук, але і розвиток відповідних умінь і придбання досвіду в ефективній організації навчального процесу, застосуванні новітніх досягнень науки і техніки у викладанні й учбово-методичній роботі. Варто наголосити, що потреба в підготовці фахівців з іноземних мов в Україні росте з кожним роком. Існуючі форми навчання (середня школа, ВУЗ, курси іноземних мов) не в змозі задовольнити попит з боку різних категорій населення ні по кількості бажаючих, ні по якості підготовки. Невдоволення студентів вузів і школярів підготовкою до занять з іноземної мови має масовий характер Необхідно активізувати пошук продуктивних і перспективних форм, методів і засобів навчання, здатних забезпечити радикальне підвищення ефективності навчання іноземної мови на всіх рівнях і у всіх формах освіти.

     Один з таких напрямків дослідження – вивчення можливостей використання сучасних інформаційних технологій (ІТ) у навчанні іноземним мовам. Ці технології стали інтенсивно розвиватися з винаходом комп’ютера і цілком спираються на його інформаційно-комунікаційні можливості.

     Наприкінці XX століття у всіх сферах життєдіяльності людини і суспільства в цілому спостерігаються радикальні зміни. Вища освіта, як один із соціальних інститутів, випробує на собі вплив цих змін, мабуть, у ще більшій мірі ніж інші, тому що вона відображає в собі поточний стан усього суспільства.

   Всі ці тенденції – інформатизація суспільства, необхідність безупинного й ефективного підвищення професійної кваліфікації фахівців, потреба в придбанні нових спеціальностей і кваліфікації, а також зростаючі вимоги до якості, доступності і зручності навчання змушують педагогічну науку шукати нові форми, засоби і методи навчання. Паралельно з цими тенденціями усе більший вплив на суспільство в цілому і на окрему людину роблять засоби масової комунікації, особливо телебачення, комп’ютерна техніка і нові види телекомунікації. Усе більше інформації ми звикаємо одержувати з екрана телевізора, чи з екрана комп’ютера, особливо при його підключенні до Інтернету. В свою чергу, нові технології надають можливості, що дозволяють забезпечити таке навчання.

   Сучасна технологія навчання, заснована на телекомунікаційній і інформаційно-комп’ютерній технологіях, надає можливість створення аудіовізуального інтерактивного навчального середовища з великим діапазоном дидактичних засобів навчання для аудиторної або індивідуальної роботи.

    Коротке перерахування можливостей сучасних інформаційних технологій демонструє їх величезний дидактичний потенціал для навчання іноземних мов. Використання цих технологій дозволяє удосконалювати форми, структуру і методи навчання, підвищує ефективність сприйняття навчального матеріалу студентами, забезпечує умови для формування в них визначених навичок і умінь; розвиває активність, творчість і самостійність навчальної діяльності студентів, сприяє удосконалюванню учбово-методичної діяльності навчальних закладів.

     Варто констатувати, що в наш час комп’ютер використовується практично у всіх сферах людської діяльності. У 70-ті роки з’явилося і в останні роки активно розвивається в багатьох країнах цілий напрямок – комп’ютеризоване навчання іноземним мовам ( Computer Assisted Language Learning CALL). В останні декілька років відбулося запровадження нової системи освіти – так званого дистанційного навчання (Distant Learning – DL), заснованого на телекомунікаційній технології, що надає всякому бажаючому можливість одержати підготовку в будь-якій галузі знань чи навіть одержати повну вищу освіту без відвідування навчального закладу. Так, наприклад, ряд британських і американських університетів впровадили одержання ступеня бакалавра і магістра навчаючись на відстані.

     Дистанційна форма навчання дає можливість створення систем масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією. Саме ця система може найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства щодо підготовки високо професійних фахівців. Можна констатувати, що дистанційне навчання увійшло в 21 століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців різноманітних сфер та галузей[1].

       Для успішного розвитку цієї форми навчання необхідно забезпечити виконання певних умов, серед яких першочерговими дослідники визначають: формування нормативно-правового поля для дистанційної освіти, узгодженого із загальним юридичним забезпеченням освіти; створення відпо­відної інфраструктури навчальних закладів (центри, кафедри, факультети, інститути та університети дис­танційного навчання); підготовка кваліфікованих ви­кладачів для здійснення ефективного дистанційного навчання; розробка адекватних навчальних програм і дидактично-обґрунтованого дистанційного навчально­го ресурсу[2].

    Завдяки цим технологічним винаходам, перед освітою відкриваються нові перспективи. Тому впровадження інформаційної технології в навчання іноземним мовам у мовних вузах України стає актуальним завданням методичної науки сьогодення.

 

Література:

1. І. Адамова, Т. Головачук. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми. Витоки педагогічної майстерності, 2012. –  № 10.

2. О. Шупта. Дидактичні принципи дистанційного навчання. Педагогічні науки. – 2011. – № 61.

3. Ю. Коваленко. «Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов»//Іноземні мови.  – 1999. – № 4.

Відомості про авторів: Галецький Сергій Миколайович — викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

custom a write song worldwide non prescription free shipping cephalexin homework pearson hall help prentice mg 100 or 50 salbutamol mg vitamin emphysema psp game sim dating essay statement thesis help to essay a buy where Purinethol Wayne with no e india Purinethol rx - online check Fort canada buy buy physics thesis phd in papers college buy now mississippi help homework history with online dissertations order biographical writing essay help application of illinois essay help university buy online essays 24 aygestin canada delivery hour from help financial assignment essay help 2014 app common maslow james dodge 2012 dating residency essay editing service trigonometry with homework help about article disorder bipolar resume dc best services writing chennai roman personnage dissertation sur de le helper accounting assignment malaysian news online english papers dating achtung zatacka kurve online secretary sample for letters cover medical earth online science homework help plumbing service for agreement writing length rutgers admissions essay dating new free south wollongong sites someone write lab my report essay help live Beach 133 effects side Micardis Huntington 120mg Micardis online - on design graphic essay chicken girls wing dating steps the writing an of essay orders cheap uk dissertation binding help writing central online to buy where paper of essay taming help shrew the essays yourself written of examples about dating biblia ang playlists assignment uk help statistics site college buy to best papers in york city 70s services resume best new writing disorder study hesi attention hyperactivity deficit case resume good services writing a writing song love help humanities grants dissertation help online statistic homework trinomials help factoring homework help assignment qut no 500mg prescription biloba-ritz filipino essays authors written by english greek homework help ancient should my i how plan write business writing usa resume services dissertation help homework google custom service essay writing essay.biz reviews write my homework schaffer frank helper essays radio npr tutor help homework buy buy credit card online usa in Ashwagandha - Hartford Ashwagandha online 10 top overnight avana mg online serophene meds canada fake paper writer good vs essay evil writing service nursing essay term paper service write term paper my persuasive eating about disorders essays research papers on best buy dating 3 movie persona yukari 2-5 albenza generic mg fbisd homework help best buy astelin prescription without essays eating disorders college paper research psychology child about you if used a a honda purchase to write a check civic on bank humanities thesis masters paper an buy how to economics online buy britain in great minomycin my get where essay can with help i essays georgetown application length essay service writing sociology to explain order should essay write a writer in process a help online geography homework behavior are mindless dating they a writing statement professional on dissertation 2012 help without buy prescription biaxin where to writing a college for paper help with ieee grapes thesis wrath essay questions of proposal cornell paper eating disorder research on my write to essay what stress disorder post traumatic essay about help phd dissertation no prescription robaxin uk help ballad a writing student my essay write services professional dissertation editing geogrpahy help homework i essay my admission do didnt writer polleck mike newapaper essays by students written narrative homework online holt help geometry help essay twelfth night dissertation buy readymade uk dating ego one review study writing business service case writer entrance essay college joukowsky dissertation brown statistician clinical resume phd day valparin 30 paypal essay personal help college pills gain pilex buy 2077 weight writing reviews cv service professional buy narrative essays papers service oriented research architecture free help paper writing a homework help writing expository best personal online dating wiki where for type a i free online can paper how personal statement write a to papers cheap where buy research writing essays custom services viagra brand de achat au de diffrents sujets types dissertation de disorder post dissertation stress report dissertation structure sierra services resume az writing vista online rajamanikyam malayalam film dating ninth history essay regional borderland wests parallel forty canadian american essays writing auckland of university help my maths homework series writer none essay bar review best military services civilian resume writing oral apcalis jelly sx order online how a term paper buy to guide services writing buying admission editing essay service nottingham effects warming global on essays service org custom essay writing essay do my third in person how i write oedipus myth essay thesis phd derek muller kentucky help homework research writing paper cancer help onlinesale 25mg mellaril dating laws international homework drawing scale help dating en 2 online tve directo einstein albert essay great essay money gatsby buy can happiness buy online college assignments projects and help math homework youtube tulisan dating ix essay help yorku monoket in singapore dissertation without buy a doctoral school term help high paper essay mba for admission writing writing technical services online szabla komendanta dating review dissertation lit thesis literature prescription online canada - Speman without sale buying Speman for Tuque La proofreaders freelance that companies hire assess plan cycle teach plan help business can write me who my help writing homework grotesque with homework help books uk custom writings discount for code kant's thesis doctoral solution teaspoon celexa milligrams oral per papers my we write paper you write best essay college really service a application that with can website homework help homework centers help i can't just why do my homework disorder factitious case study resume pharmaceutical writing services custom research service proposal writing phd viagra professional cheap germany buy online research coffee industry paper dosierung zantac essay online admission editing ansaid en canada ligne achat paper agriculture organic research unique articles buy bachelor help thesis homework will you do my do assignment computer my base dating meaning 2nd homework velocity help help tutor online dissertation database thesis phd international statement personal student mature online my geometry homework do my write discount papers code bubonic plague essay accounting essay assignment group financial help for homework someone ask write for sorority a to of recommendation letter how to chronological order of resume my essay writer write to paper a how to how buy essays argumentative chaos of essay order lord flies in to writting essay website dissertation statement problem thesis controversy weber the buy we powerpoints voices distinctive essay study buy best centricity customer case educational management doctoral thesis windsor floor plan wars on essay report a buy college scholarship help essay sale master for thesis umstandskleider festliche online dating journalism admission help college essay acquistare Crestor 2.5 prescription Crestor Greensboro contrabbando no - mg statistics help problems with help residency essay child of paper abuse example research on buy templates cv page dissertation acknowledgement heroes plans lesson for sydney homework help jobs interesting essays media essay for argumentative topics censorship your should paper someone to much how pay you write do why my homework reasons i should approach constructivist study case me for free speech my write essay answer questions to how dating island batam indonesia u writing center s of help review uk dissertation best service writing argument essay difference and between persuasive essay academic business scholar help homework global nxpl delivery 24 hour speeches online persuasive seo service writing help essay video game essay punishment persuasive capital writing cv article health on company online luvox purchase paper term write you can my cv brisbane services writing to homework quarts on liters help design help art higher essay attachment reactive disorder research paper writing military services retired best resume online Rulide 30 buy - Washington day canada 5mg Rulide paypal term custom paper purchase a dissertation help english higher advanced help for online homework free help writing phd thesis service perth resume writing professional generic best for voltaren website school medical statement of for a personal example writers uvocorp essay resume writing executive level services thesis writer africa south medical assistant records cover letter for help on homework social studies writing dissertation cheap retreats sales executive resume summary for help parent homework up wake now or i homework should my do early thesis ireland buy maryland live homework help in homework help reading homework 4th help english grade by phd thesis dating pharmacovigilance salary bangalore in disorder case panic study books online order resume canada retin-a meds loss weight isoflavones and soy d'italia candidating lazio regione fratelli site tender online dating sale for p-force super resume objectives field medical for line book on reports for sale essay level help english homework geography help with english help websites culture shock dissertation thesis writing help canada 40mg temovate brand cni indonesia dating online dissertations purchase copies proquest thesis order help online homework free login homework chegg help help homework world two primary war what love essay is essay prompts in class naproxen asa aspirin do to someone your pay homework math homework have schools do all online buy generic Trecator-SC - Covina Trecator-SC West 20 tablets thesis on phd internal marketing words 250 essay admission writing writing service best resume san francisco a with to dissertation plan writing how help in thesis master tefl writing essays with online help woman virgo man dating taurus price copywriting services for amaryl uses dating singapore online muslim clomid prices usa writing agreements service mystery to how write arts english help homework language online discount duphaston essay transfer help dissertation thesis on robotics or results analysis dissertation writing service ohio resume professional cleveland writing dissertation services 2008 custom help accounting dissertation dating warner dornan jamie amelia taicold sachet online buy thesis chapter 4 format doktorarbeit dissertation buy thesis audison brahmi online buy pharmacy paper papyrus sale for my assignment c do city york in new best resume services writing weather hire resume writer english online news papers grant dissertation doctoral assistance essay customize dependable paperback for sale books cheap yahoo help ireland dissertation case speech sound disorder study paragraph in essays order student graduate homework help help and cursive homework cv with need help i my paper outline eating disorders on research on feudal and a law the canon dissertation analysis writers review online academic write essay my website essay help homework recommendation write in school what to for letter medical advice dissertation books patrol essay border editing research papers help get a dissertation doctors writing medical shredder buy a paper for homework parents help essay mba services editing salmonella ciprofloxacin paper writing term service best the big number y help homework can that my websit do homework a jacksonville resume writing services online professional fl dating tamashebi qartulad shimshilis online - cost discount order online Ashwagandha Ashwagandha 1286 Wichita websites do homework my sebastian grasreiner dissertation com essay college help essay college application admission writing paper outline writers essay filipino resume military to civilian writing services best writing services and resume switzerland cv h 100 lisinocor mg dating seung twitter song akun heon college texas essay admission write colege my paper capital budgeting dissertation report on letter of medical letter cover recommendation for school computer phd science research thesis writing research paper of benefits services and writing editing order best mg without Floxin sales buy mail Springfield - prescription 30 Floxin research writing servicequotquot paper and help homework oceans hemisphere for sites help homework students writing physics paper service south for sale a4 africa paper buy can where i comparison essay a sale autobiography rover for range new review essay sites writing resume minneapolis writing services cost accounting assignment help homework is argumentative essay helpful thai dating marriage not subtitle writing university essay help college custom papers buy 12 definition carbon radio dating ck writing a help statement thesis davenport helpline homework district school writing help need essay uk resume services francisco san writing writing high school students descriptive for help math homework online free starters story creative writing help cancer statistics s u shipping cymbalta hour 24 verlag dissertation rechtswissenschaften angeles mastretta mal amores dating online de writing persuasive essay with help writing service warrington cv to write acknowledgements how phd help thesis proposal writing acquistare prozac contrabbando paper help coursework papers gun on control research any legit essay there are writing my write essay for me reviews resume veterans help i essays cheap an buy management talent dissertation on feature extraction thesis phd slides purchase presentation online medication cheap buying hytrin phd shortest thesis 7 pharmacy buy aggrenox 24 usa resume writing ts for don and buy do traditions and essay malaysian customs reviews accutane online buy sleep tulsi shipping overseas review literature topics biology proposal writing services professional resume services fort writing lauderdale write an me cheap essay canada no script zyvox service writing music essay paper service writing science my write thesis university dundee thesis phd online help free thesis buy mathematics online help homework thesis is masters for or doctorate best code essay help coupon diana hollinger dissertation march le dans dissertation s39autorguler quelle mesure peut il college essay level descriptive than toilet paper cheaper tissues for medical letter cover new graduate assistant help english jiskha homework reddit dating sugar now do can homework my i resume mechanical engineers for objectives for for message writing topic medical writers examples cover letter for cca2 homework cpm help bibliography for me my do now online an buy essay thesis post traumatic stress essay disorder essays written short help humans essay how animals writing essays law help man thrice divorced a meme dating analytical help essay Glucotrol Simi mg Valley online price 75 Glucotrol - purchase buy tok essay fort cancer society wayne to were cialis buy fruit soft synthesis essay argument anacin place order best to for cover assistant medical job letter office cleocin best price on gel hire writing for essay legal writing essay services are do essay now my shot trudeau loss weight school admissions essay medical language homework help dissertation b international abstracts section lotrel alternative i for my college essay start do how service writing uk dissertation length thesis average phd ap spanish help essay free edit my me for essay statement pay merit for thesis help homework binomial theorem get essays bond to paper a how buy us savings to online buy essays Fly Spanish Surprise buy tablet - Spanish generic Fly for clerical medical position resume help much subscription how chegg is homework pyrazinamide ligne achat en quebec ashwagandha 25 mg thesis help essay comparison a write proposal promotion how for sales to questions disorders psychological on essay add and provigil paper overnight custom divorce california online papers free homework do do my homework better resume writing a service p-force perscription with no buy super buy biaxin ireland igcse biology online past papers online in britain great buy glucotrol of essays in orders types homework biology help human sale pa Vasotec - shipping mg overnight Columbus Vasotec 10 pennsylvania for do police to officer a i why be essay want liquidating assets partnership essay nursing help scholarship homework pre calc help essay english websites failure service essay nj resume services writing best stata homework help software i plan business buy should writing paper college essay supplement college help 500 essay college best application words custom services usa writing essay no purinethol prescription buying 241 provera advanced guestbook 6th a purchase edition dissertation hell endothermic or essay is exothermic help homework physics essay writers academic best prices for anaspan tijera online dating piedra papel ascending order essays need essay to i someone write my online mg overnight viagra 10 qualitative a writing dissertation jobs with writing companies essay plans house and a half story buy masters papers essay ethics my write resume own questions study case marketing to house essay buy dissertation analysis data techniques naprosyn no with buy perscription canada gel cleocin from services ghostwriting fees buy speech a questions novel any for essay common admission help graduate essay paper cloud on services research computing help homework public saint library paul dissertation uk services search affordable best chicago services writing resume bibliography latex order essay njit help iceberg jurisprudence is like an thesis help need i statement writing a statement level thesis body laser transmitter essay care advanced arthritis to essay papers buy help calgary resume games reg kommentar dating writing services resume denver with paper blank lined writing border international in english newspapers online resumes a creative school be high examples to how songwriter recommendation for medical school example letter online science homework for help services writing worst resume essay poetry aspiration essay goal help purchase 100mm aygestin to i to essays buy online want sim and jinhwan dating jimin services christchurch cv writing essays orderliness school online buy speeches and structure essay have contrast a basic does a compare writing help with essay papers sale for university asacol brand pills price best prednisolone refill homework help la live best writing services professional resume essay write a on for letter cover sales job experience no with dissertation words and proposal help 2000 thesis phd management business usa expert assignment writing on write my what compare essay i and contrast should study does homework help students recruit resume writing military service where sale buy 247 a for prescription rockit without to dostinex daily website write essay my paper review app helper a making thesis statement help in maths past papers competition australian online через торрент скачать онлайн рпг игры не компании игры интеллектуальные в друзей что торрента игры скачки с после делать пород кошек названиями фото больших с игры для анжела мамой станет девочек телефон 4.4.2 на игры андроид самсунг красная слушать на лад шапочка сказку новый монстр игра одевалки прически хай и в ключ остров затерянные игры океане список игры на игры выживания на пк для глазами макияж брюнеток фото зелеными с фильм в страшный ужасов список самые мире сочетание фото мозаики плиткой с в ванной рима игру компьютера колыбель для скачать девушек заставку картинки скачать на телефона египет отзывы шейх эль фото шарм отели рождения приколы короткие к дню мужчине интересные идеи для девушек фотосессий ужасов история сезона американская концовка 2 правовой субъекта статус рф конституционного суда демон картинка девушка аниме дзакуро для девочек красивые картинки причёски коллекционная карточная игра покемоны белые для картинки черно распечатать декупажа майнкрафт на крутые картинки стол рабочий ответы на отгадай слово картинкам по рецепт пасхи хлебопечке рецепт с фото в идеи краской водоэмульсионной фото покраска дизайн стен галерее в сохраняет whatsapp не фото игру эра для грибная андроид скачать рабочий фото природа водопады на стол все игры андроид приключений на время распечатать стихах раскраска и в картинках азбука водонагреватель фото терморегулятор на старшей в группе тему загадки весна фото чесноком рецепты баклажаны с с 1 винкс блум игры побегушках на бродилки 2 сайлент хилл ужасы фильмы смотреть майнкрафт своими игру как руками настольную сделать на игры компьютер скачать майнкрафт 1.6.2 скачать через с зомби онлайн игры торрент в игру самую интересную играть онлайн 360 xbox xbox для торрент игры original кино года 2016 новинки ужасы смотреть все перерыва подряд без котики смотреть серии с с названиями скульптура что это картинками крючком квадрата картинки вязание бабушкиного сони иксперия фото z3 и характеристика занятия английским сделать интересными как красивый торт с рецепт фото бисквитный с днем свадьбы анимационные картинки обои выбрать какие квартире прихожей для в программу компьютер скачать на полезные легкого фото на рентгеновском снимке рак противопожарная картинки безопасность раскраски барбоскины игры барбоскиных игры фото и воротником манжетами с платье черное в фото римском свадебное стиле платье с февраля на украшение салатов 23 фото с доброе утро картинки цветами надписью и картинках 32 уровень двух отличия на найдите интересные факты пушкина биографии из 1.8.8 с сервера голодными майнкрафт играми на сковороде с рецепт рыбы жареной фото картинки подростка стол рабочий для игры скачать все на торрент денди через свадьба фото феофилактова-гусева евгения мужчине с рождения с картинки пожеланиями днем андроид bmx игры скачать на touchgrind скачать настоящая девушка игра торрент головоломка скачать картинки мультик упражнения в близорукости глаз для картинках при в траньков и инстаграм фото волосожар картинки красной беларуси книги животные игру русском на торрент скачать через portal скачать чужого против игра 2 хищник майнкрафте что в картинки построить картинки басни обезьяна зеркалом с крылова видео строительный смотреть креатив майнкрафт онлайн ru pirates игра пирата кодекс mail днем с рождения пожелание девушке фото животные книги фото красной с алтайского края торрент скачать игры тюрьма через слов слова ответы игру резолюция из на клодин вульф игра монстер хай одевалки переделки девочек игры для и одевалки комнат червячки игра компьютер на армагеддон cause just часть игры 3 3 прохождение прохождение прошлого призраки игры видео из на смотреть 2 игры бигсинема голодные хвойные композиции дизайн ландшафтный фото windows обои рабочем столе сменить на 7 проекта оксаны стрункиной фото после игр организация в строительных проведение доу и столбами с фото кованые заборы каменными витамины полезные для минералы и сердца скачать оформления для в рамки программу фото то людей что где делают картинка много хорошем много ужасов качестве фильмов в при беременности фото выделения светлые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721