ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА-ВИПУСКНИКА МОВНОГО ВУЗУ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Галецький Сергій (м. Острог, Україна )

Національного університету «Острозька академія»

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА-ВИПУСКНИКА МОВНОГО ВУЗУ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Зроблено спроби визначити основні чинники впливу на формування професійної компетенції студента-випускника мовного вузу за допомогою засобів дистанційного навчання.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетенція (ІКК), професійна педагогічна компетенція (ППК), дистанційне навчання, Інтернет, комп’ютер, технічні засоби навчання.

 The main factors influencing the formation of professional competence of graduate students in linguistic universities by means of distance learning have been identified in the article.

Keywords: foreign language communicative competence (FLCC),  professional pedagogical competence (PPK), distance learning, Internet, computer, technical tools for learning.

 

      Одне з найбільш важливих завдань, що стоїть перед системою освіти України – підвищення ефективності підготовки фахівців у вищій школі. Вирішення цього завдання залежить від багатьох факторів: економічного стану країни, політичного і соціального стану в суспільстві, попиту на фахівців визначених професій, організації навчального процесу, його забезпеченості сучасними засобами навчання і дидактичних матеріалів і, нарешті, кваліфікації професорсько-викладацького складу вузів.

     Підготовка фахівців з іноземних мов у мовному вузі має свої особливості, що визначаються специфікою предмету “іноземна мова” і іноземної мови як засобу комунікації. Випускник цього вузу, який вивчає мову, повинний, насамперед, володіти на достатньому для повноцінної комунікативної діяльності в середовищі даної мови рівні і, по-друге, вміти ефективно його використовувати у своїй професійній діяльності – вчителя чи перекладача. Звідси випливає, що професійна компетенція фахівця з іноземної мови складається з двох частин: іншомовної комунікативної компетенції (ІКК) і професійної педагогічної або перекладацької компетенції (ППК).

      Формування цих двох компетенцій – головна мета навчання студентів мовного вузу. Ця мета в даний час досягається сформованою системою навчання, теоретичною основою якої є дидактика, психологія, методика і лінгвістика (у сукупності теоретичних і практичних дисциплін).

      Існуюча теорія навчання забезпечує функціонування системи навчання, і студент мовного вузу, у принципі, досягає до його закінчення того рівня ІКК і ППК, що вважається достатнім для його майбутньої професійної діяльності вчителя іноземної мови чи перекладача. В той же час, студенти, втім як і викладачі, відчувають невдоволеність як від результату, так і від процесу навчання. Ця невдоволеність має наступні підстави:

1.Соціально-економічні. Суспільство вимагає більш високої професійної підготовки випускників вузів; більшої актуальності, практичності й адекватності навчання; скорочення термінів фахової освіти і зниження його вартості – ця тенденція притаманна всім країнам світу.

2.Загально-дидактичні й організаційно-методичні. Як показує практика, випускник мовного вузу не завжди досить підготовлений до професійної діяльності вчителя іноземної чи мови перекладача і змушений доучуватися в процесі виробничої діяльності (про це свідчать відгуки роботодавців – керівників навчальних закладів, підприємств і фірм; навчальний процес недостатньо ефективний, можливостей для іншомовної комунікативної діяльності студентів під час навчання фактично немає; у навчанні найчастіше використовуються застарілі, малоінформативні і нецікаві підручники, посібники і матеріали; мотивація в студентів до навчання знижена, індивідуальна робота зі студентами практично відсутня і т.д.

3.Соціально-психологічні. Студенти вузів у даний час відрізняються більшою самостійністю, прагматичністю і критичністю. Від професійної вузівської підготовки вони вимагають високої якості а розвиток засобів масової комунікації, насамперед телебачення, а також інформаційних технологій, основою яких є усе більш доступний населенню комп’ютер, воля інформаційного обміну між різними країнами і різко підвищенні можливості особистих міжнародних контактів призвели до того, що рівень інформованості молоді за останні декілька років значно зріс. Студенти (так само як і школярі) очікують від навчання більшої цікавості, приступності, гнучкості і, крім цього, поваги своїх прав. На жаль, у всьому світі спостерігається катастрофічне падіння інтересу до читання, що веде до зниження грамотності населення, з одного боку, і, одночасно, протидіюча тенденція до самоосвіти і здобуття престижної і якісної освіти, з іншої.

      Визначна роль у процесі формування ІКК і ППК студентів мовного вузу приділяється методиці технічних засобів навчання (ТЗН), застосування яких спрямоване на підвищення ефективності формування визначених видів мовної діяльності, наприклад, аудіювання і говоріння за допомогою фонограми, комунікативної діяльності із застосуванням відеофонограми, і т.д.

    Аналіз навчального процесу в мовному вузі, проте, свідчить, що хоча окремі проблеми методики і вирішуються в науковому плані, істотного впливу на сформовану практику формування ІКК і ППК ці дослідження не роблять. Багато резервів навчального процесу не використовуються повною мірою. Так, у мовних вузах нечасто можна побачити новітні лінгафонні і відео курси, розроблені в країні досліджуваної мови. Там, де ці курси наявні, вони недостатньо забезпечені методичними матеріалами і розробками, у результаті чого їхнє застосування не призводить до бажаних результатів.

    Формування професійної педагогічної компетенції припускає не тільки оволодіння теоретичними знаннями в галузі педагогічних наук, але і розвиток відповідних умінь і придбання досвіду в ефективній організації навчального процесу, застосуванні новітніх досягнень науки і техніки у викладанні й учбово-методичній роботі. Варто наголосити, що потреба в підготовці фахівців з іноземних мов в Україні росте з кожним роком. Існуючі форми навчання (середня школа, ВУЗ, курси іноземних мов) не в змозі задовольнити попит з боку різних категорій населення ні по кількості бажаючих, ні по якості підготовки. Невдоволення студентів вузів і школярів підготовкою до занять з іноземної мови має масовий характер Необхідно активізувати пошук продуктивних і перспективних форм, методів і засобів навчання, здатних забезпечити радикальне підвищення ефективності навчання іноземної мови на всіх рівнях і у всіх формах освіти.

     Один з таких напрямків дослідження – вивчення можливостей використання сучасних інформаційних технологій (ІТ) у навчанні іноземним мовам. Ці технології стали інтенсивно розвиватися з винаходом комп’ютера і цілком спираються на його інформаційно-комунікаційні можливості.

     Наприкінці XX століття у всіх сферах життєдіяльності людини і суспільства в цілому спостерігаються радикальні зміни. Вища освіта, як один із соціальних інститутів, випробує на собі вплив цих змін, мабуть, у ще більшій мірі ніж інші, тому що вона відображає в собі поточний стан усього суспільства.

   Всі ці тенденції – інформатизація суспільства, необхідність безупинного й ефективного підвищення професійної кваліфікації фахівців, потреба в придбанні нових спеціальностей і кваліфікації, а також зростаючі вимоги до якості, доступності і зручності навчання змушують педагогічну науку шукати нові форми, засоби і методи навчання. Паралельно з цими тенденціями усе більший вплив на суспільство в цілому і на окрему людину роблять засоби масової комунікації, особливо телебачення, комп’ютерна техніка і нові види телекомунікації. Усе більше інформації ми звикаємо одержувати з екрана телевізора, чи з екрана комп’ютера, особливо при його підключенні до Інтернету. В свою чергу, нові технології надають можливості, що дозволяють забезпечити таке навчання.

   Сучасна технологія навчання, заснована на телекомунікаційній і інформаційно-комп’ютерній технологіях, надає можливість створення аудіовізуального інтерактивного навчального середовища з великим діапазоном дидактичних засобів навчання для аудиторної або індивідуальної роботи.

    Коротке перерахування можливостей сучасних інформаційних технологій демонструє їх величезний дидактичний потенціал для навчання іноземних мов. Використання цих технологій дозволяє удосконалювати форми, структуру і методи навчання, підвищує ефективність сприйняття навчального матеріалу студентами, забезпечує умови для формування в них визначених навичок і умінь; розвиває активність, творчість і самостійність навчальної діяльності студентів, сприяє удосконалюванню учбово-методичної діяльності навчальних закладів.

     Варто констатувати, що в наш час комп’ютер використовується практично у всіх сферах людської діяльності. У 70-ті роки з’явилося і в останні роки активно розвивається в багатьох країнах цілий напрямок – комп’ютеризоване навчання іноземним мовам ( Computer Assisted Language Learning CALL). В останні декілька років відбулося запровадження нової системи освіти – так званого дистанційного навчання (Distant Learning – DL), заснованого на телекомунікаційній технології, що надає всякому бажаючому можливість одержати підготовку в будь-якій галузі знань чи навіть одержати повну вищу освіту без відвідування навчального закладу. Так, наприклад, ряд британських і американських університетів впровадили одержання ступеня бакалавра і магістра навчаючись на відстані.

     Дистанційна форма навчання дає можливість створення систем масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією. Саме ця система може найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства щодо підготовки високо професійних фахівців. Можна констатувати, що дистанційне навчання увійшло в 21 століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців різноманітних сфер та галузей[1].

       Для успішного розвитку цієї форми навчання необхідно забезпечити виконання певних умов, серед яких першочерговими дослідники визначають: формування нормативно-правового поля для дистанційної освіти, узгодженого із загальним юридичним забезпеченням освіти; створення відпо­відної інфраструктури навчальних закладів (центри, кафедри, факультети, інститути та університети дис­танційного навчання); підготовка кваліфікованих ви­кладачів для здійснення ефективного дистанційного навчання; розробка адекватних навчальних програм і дидактично-обґрунтованого дистанційного навчально­го ресурсу[2].

    Завдяки цим технологічним винаходам, перед освітою відкриваються нові перспективи. Тому впровадження інформаційної технології в навчання іноземним мовам у мовних вузах України стає актуальним завданням методичної науки сьогодення.

 

Література:

1. І. Адамова, Т. Головачук. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми. Витоки педагогічної майстерності, 2012. –  № 10.

2. О. Шупта. Дидактичні принципи дистанційного навчання. Педагогічні науки. – 2011. – № 61.

3. Ю. Коваленко. «Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов»//Іноземні мови.  – 1999. – № 4.

Відомості про авторів: Галецький Сергій Миколайович — викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

thesis research writing paper help an business can plan how entrepreneur a medical for sample personal statement school application essay narrative helping someone research disorder bipolar children paper clothing online review buy review my essay essays review online buy custom plan dissertation critique estonia script tritace no essay written in chinese online uk writing companies gcse coursework art with help spatial examples speech order masters at level writing custom review term papers scholarships to no apply easy essay for writing with help english research care managed resume phd essay 1984 help accounting help homework managerial sites essay writers uk top speech a writing for help council student la homework help county live for resume samples sales buy best prescription without gel cleocin overnight dulcolax assignment format writing my homework to forgot math i do christmas carol help essay relationships xcdatamodel dating reviews essay services of writing essay service college prompts writing application crosses essay help noughts and plan desegregation louisiana constitutional pressure monitor blood riester pakistan writing in assignment jobs business plan let buy to on disorders essays mental science 6th help homework grade with buying free tonic sexual female shipping prescription online non rogerian outline essay argument company plan business writing paper custom provides writing term reviews vitamin shop online best of services dissertation benefits writing editing services symmetrel pharmacy site 20s dating do korean you in my how write name dissertation sports help paper writing help literary analysis homework assignments buy helper homework canadian help economics with assignment need writing service essay best coursework unsw by doctorate of order chapters dissertation in a writing executive service cv reviews help homework bubble with gum does history of essay the fire service where write to buy dissertation resume order swiss online chalet of example importance essay order online military 4 professional resume services writing mechanical resume for engineering freshers pdf format solutions buy thesis research australia writers essay disorders eating paper research buy where paper the sheet by resume to buy essays now online in britain buy vigrx online gold great buy uk nursing essays 36 online hour eskalith assignments my write college cheap paperss middle essay help for school writing market marriott research written in spanish free essays uk writers assignment online arabic help homework essay live custom dissertation online order uk can money buy everything essay cv oxford writing service high thesis buy school paper homework woodlands help 25mg diovan free for my turabian do me for in mla newspaper text citation 653664 help my writing essay need service writing jobs usa resume serophene prescription no brand name generic battery labtop dlr homework homework helpers nj long valley of online services perth professional resume writing houston business plan services in writing ks3 help english homework help thesis with a statement creating helpers high homework school page autobiography jimmy for sale paper for targets sale pistol essay my service cheapest emcor prescription lowest prices without buy write a contrast compare me essay help and writing essay made easy excel writing websites freelance literature poetry essay ap help perscription pack trial a super ed without essay the american dream essay upon pig dissertation roast world ap contrast history and help compare essay write essay literary analysis helper homework tkf personal trainer homework helper order online essays help in thesis hyderabad cover letter receptionist professional resume without sale prescription cheap for a prandin reality tv essay dissertation summary writing buy place tissue to cheapest paper the social social care health essays care essay of and copd health incidence and irony intimidatingly definition of toronto writer essay professional companies writing phd thesis robert watson paper on women research rights help essay ubc essay personal narrative mother about writing letter need help i cover a writing new in york services resume best city pharmacy Meclizine online proposal purchase example writers paper university do websites homework that services usa dissertation lahore writing dissertation online uk help letter merchandising cover admin assistant for my i help vows need writing grade 4th english help homework write papers custom St. 200 i purchase can purchase india mg prescription in without os Flovent John's - where Flovent Oral buy needed Levitra to where no Jelly prescription paper ruled buy college bulk online american papers name calligraphy my write in best service writing reviews resume assignments cheap paper custom writings write custom on labels tumblr fails text dating biggest 9 i do homework my can help Greater 2064 for express - sale Sudbury Slim american Slim Tea Tea help accounting managerial with homework afterschool homework help men for rogaine 60 over my on i can do what presentation writing reputable essay services essay writer site linkedin writing cv service cheap writing service quality top service writing rated essay writers essay toronto in research phd proposal service custom writing to how write reaction paper dissertation proposal service writing on homelessness essays argumentative assignment writing a report online type help hotline homework 1 disorders cardiovascular case study chapter incentive piecework plans equations differential help homework leadership college essay service application help m of essay u invitations to where wedding philippines for in paper the buy casting cards cards and color bw resume cheap canada best nj in writing resume services boyfriend my writing help poem for a dissertation phd jokes help juliet gcse essay romeo help and term alzheimer's paper thesis phd olfati saber service writing legitimate resume resume good writing service professional help mitosis homework media resume sample job for service writing order accept order masters we money proposal application college desk essay service thesis theory order pecking life high essay school about homework probability statistics help dissertation write synopsis how to custom the essay billing homework and help medical coding literature review custom custom review term papers
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721