ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА-ВИПУСКНИКА МОВНОГО ВУЗУ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Галецький Сергій (м. Острог, Україна )

Національного університету «Острозька академія»

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА-ВИПУСКНИКА МОВНОГО ВУЗУ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Зроблено спроби визначити основні чинники впливу на формування професійної компетенції студента-випускника мовного вузу за допомогою засобів дистанційного навчання.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетенція (ІКК), професійна педагогічна компетенція (ППК), дистанційне навчання, Інтернет, комп’ютер, технічні засоби навчання.

 The main factors influencing the formation of professional competence of graduate students in linguistic universities by means of distance learning have been identified in the article.

Keywords: foreign language communicative competence (FLCC),  professional pedagogical competence (PPK), distance learning, Internet, computer, technical tools for learning.

 

      Одне з найбільш важливих завдань, що стоїть перед системою освіти України – підвищення ефективності підготовки фахівців у вищій школі. Вирішення цього завдання залежить від багатьох факторів: економічного стану країни, політичного і соціального стану в суспільстві, попиту на фахівців визначених професій, організації навчального процесу, його забезпеченості сучасними засобами навчання і дидактичних матеріалів і, нарешті, кваліфікації професорсько-викладацького складу вузів.

     Підготовка фахівців з іноземних мов у мовному вузі має свої особливості, що визначаються специфікою предмету “іноземна мова” і іноземної мови як засобу комунікації. Випускник цього вузу, який вивчає мову, повинний, насамперед, володіти на достатньому для повноцінної комунікативної діяльності в середовищі даної мови рівні і, по-друге, вміти ефективно його використовувати у своїй професійній діяльності – вчителя чи перекладача. Звідси випливає, що професійна компетенція фахівця з іноземної мови складається з двох частин: іншомовної комунікативної компетенції (ІКК) і професійної педагогічної або перекладацької компетенції (ППК).

      Формування цих двох компетенцій – головна мета навчання студентів мовного вузу. Ця мета в даний час досягається сформованою системою навчання, теоретичною основою якої є дидактика, психологія, методика і лінгвістика (у сукупності теоретичних і практичних дисциплін).

      Існуюча теорія навчання забезпечує функціонування системи навчання, і студент мовного вузу, у принципі, досягає до його закінчення того рівня ІКК і ППК, що вважається достатнім для його майбутньої професійної діяльності вчителя іноземної мови чи перекладача. В той же час, студенти, втім як і викладачі, відчувають невдоволеність як від результату, так і від процесу навчання. Ця невдоволеність має наступні підстави:

1.Соціально-економічні. Суспільство вимагає більш високої професійної підготовки випускників вузів; більшої актуальності, практичності й адекватності навчання; скорочення термінів фахової освіти і зниження його вартості – ця тенденція притаманна всім країнам світу.

2.Загально-дидактичні й організаційно-методичні. Як показує практика, випускник мовного вузу не завжди досить підготовлений до професійної діяльності вчителя іноземної чи мови перекладача і змушений доучуватися в процесі виробничої діяльності (про це свідчать відгуки роботодавців – керівників навчальних закладів, підприємств і фірм; навчальний процес недостатньо ефективний, можливостей для іншомовної комунікативної діяльності студентів під час навчання фактично немає; у навчанні найчастіше використовуються застарілі, малоінформативні і нецікаві підручники, посібники і матеріали; мотивація в студентів до навчання знижена, індивідуальна робота зі студентами практично відсутня і т.д.

3.Соціально-психологічні. Студенти вузів у даний час відрізняються більшою самостійністю, прагматичністю і критичністю. Від професійної вузівської підготовки вони вимагають високої якості а розвиток засобів масової комунікації, насамперед телебачення, а також інформаційних технологій, основою яких є усе більш доступний населенню комп’ютер, воля інформаційного обміну між різними країнами і різко підвищенні можливості особистих міжнародних контактів призвели до того, що рівень інформованості молоді за останні декілька років значно зріс. Студенти (так само як і школярі) очікують від навчання більшої цікавості, приступності, гнучкості і, крім цього, поваги своїх прав. На жаль, у всьому світі спостерігається катастрофічне падіння інтересу до читання, що веде до зниження грамотності населення, з одного боку, і, одночасно, протидіюча тенденція до самоосвіти і здобуття престижної і якісної освіти, з іншої.

      Визначна роль у процесі формування ІКК і ППК студентів мовного вузу приділяється методиці технічних засобів навчання (ТЗН), застосування яких спрямоване на підвищення ефективності формування визначених видів мовної діяльності, наприклад, аудіювання і говоріння за допомогою фонограми, комунікативної діяльності із застосуванням відеофонограми, і т.д.

    Аналіз навчального процесу в мовному вузі, проте, свідчить, що хоча окремі проблеми методики і вирішуються в науковому плані, істотного впливу на сформовану практику формування ІКК і ППК ці дослідження не роблять. Багато резервів навчального процесу не використовуються повною мірою. Так, у мовних вузах нечасто можна побачити новітні лінгафонні і відео курси, розроблені в країні досліджуваної мови. Там, де ці курси наявні, вони недостатньо забезпечені методичними матеріалами і розробками, у результаті чого їхнє застосування не призводить до бажаних результатів.

    Формування професійної педагогічної компетенції припускає не тільки оволодіння теоретичними знаннями в галузі педагогічних наук, але і розвиток відповідних умінь і придбання досвіду в ефективній організації навчального процесу, застосуванні новітніх досягнень науки і техніки у викладанні й учбово-методичній роботі. Варто наголосити, що потреба в підготовці фахівців з іноземних мов в Україні росте з кожним роком. Існуючі форми навчання (середня школа, ВУЗ, курси іноземних мов) не в змозі задовольнити попит з боку різних категорій населення ні по кількості бажаючих, ні по якості підготовки. Невдоволення студентів вузів і школярів підготовкою до занять з іноземної мови має масовий характер Необхідно активізувати пошук продуктивних і перспективних форм, методів і засобів навчання, здатних забезпечити радикальне підвищення ефективності навчання іноземної мови на всіх рівнях і у всіх формах освіти.

     Один з таких напрямків дослідження – вивчення можливостей використання сучасних інформаційних технологій (ІТ) у навчанні іноземним мовам. Ці технології стали інтенсивно розвиватися з винаходом комп’ютера і цілком спираються на його інформаційно-комунікаційні можливості.

     Наприкінці XX століття у всіх сферах життєдіяльності людини і суспільства в цілому спостерігаються радикальні зміни. Вища освіта, як один із соціальних інститутів, випробує на собі вплив цих змін, мабуть, у ще більшій мірі ніж інші, тому що вона відображає в собі поточний стан усього суспільства.

   Всі ці тенденції – інформатизація суспільства, необхідність безупинного й ефективного підвищення професійної кваліфікації фахівців, потреба в придбанні нових спеціальностей і кваліфікації, а також зростаючі вимоги до якості, доступності і зручності навчання змушують педагогічну науку шукати нові форми, засоби і методи навчання. Паралельно з цими тенденціями усе більший вплив на суспільство в цілому і на окрему людину роблять засоби масової комунікації, особливо телебачення, комп’ютерна техніка і нові види телекомунікації. Усе більше інформації ми звикаємо одержувати з екрана телевізора, чи з екрана комп’ютера, особливо при його підключенні до Інтернету. В свою чергу, нові технології надають можливості, що дозволяють забезпечити таке навчання.

   Сучасна технологія навчання, заснована на телекомунікаційній і інформаційно-комп’ютерній технологіях, надає можливість створення аудіовізуального інтерактивного навчального середовища з великим діапазоном дидактичних засобів навчання для аудиторної або індивідуальної роботи.

    Коротке перерахування можливостей сучасних інформаційних технологій демонструє їх величезний дидактичний потенціал для навчання іноземних мов. Використання цих технологій дозволяє удосконалювати форми, структуру і методи навчання, підвищує ефективність сприйняття навчального матеріалу студентами, забезпечує умови для формування в них визначених навичок і умінь; розвиває активність, творчість і самостійність навчальної діяльності студентів, сприяє удосконалюванню учбово-методичної діяльності навчальних закладів.

     Варто констатувати, що в наш час комп’ютер використовується практично у всіх сферах людської діяльності. У 70-ті роки з’явилося і в останні роки активно розвивається в багатьох країнах цілий напрямок – комп’ютеризоване навчання іноземним мовам ( Computer Assisted Language Learning CALL). В останні декілька років відбулося запровадження нової системи освіти – так званого дистанційного навчання (Distant Learning – DL), заснованого на телекомунікаційній технології, що надає всякому бажаючому можливість одержати підготовку в будь-якій галузі знань чи навіть одержати повну вищу освіту без відвідування навчального закладу. Так, наприклад, ряд британських і американських університетів впровадили одержання ступеня бакалавра і магістра навчаючись на відстані.

     Дистанційна форма навчання дає можливість створення систем масового безперервного самонавчання, загального обміну інформацією. Саме ця система може найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби суспільства щодо підготовки високо професійних фахівців. Можна констатувати, що дистанційне навчання увійшло в 21 століття як найефективніша система підготовки і безперервної підтримки високого кваліфікаційного рівня фахівців різноманітних сфер та галузей[1].

       Для успішного розвитку цієї форми навчання необхідно забезпечити виконання певних умов, серед яких першочерговими дослідники визначають: формування нормативно-правового поля для дистанційної освіти, узгодженого із загальним юридичним забезпеченням освіти; створення відпо­відної інфраструктури навчальних закладів (центри, кафедри, факультети, інститути та університети дис­танційного навчання); підготовка кваліфікованих ви­кладачів для здійснення ефективного дистанційного навчання; розробка адекватних навчальних програм і дидактично-обґрунтованого дистанційного навчально­го ресурсу[2].

    Завдяки цим технологічним винаходам, перед освітою відкриваються нові перспективи. Тому впровадження інформаційної технології в навчання іноземним мовам у мовних вузах України стає актуальним завданням методичної науки сьогодення.

 

Література:

1. І. Адамова, Т. Головачук. Дистанційне навчання: сучасний погляд на переваги та проблеми. Витоки педагогічної майстерності, 2012. –  № 10.

2. О. Шупта. Дидактичні принципи дистанційного навчання. Педагогічні науки. – 2011. – № 61.

3. Ю. Коваленко. «Використання інформаційних технологій у навчанні іноземних мов»//Іноземні мови.  – 1999. – № 4.

Відомості про авторів: Галецький Сергій Миколайович — викладач кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order picker warehouse for sample resume the i buy essay can where quarterly pricing dissertation on strategy programming assignments buy who themselves those urdu in help helps essay god order paper research of apa a about place essays descriptive helper literature homework report school buy reward buy application resume best executive writing resume dc services hour canada from serophene delivery 24 on commodity derivatives thesis phd psychology with dissertation help pre written buy essays to no purchase Atacand online presciption expert isis ruboril pharma 50+ dating help does improve test scores homework about money essay buy can happiness meaning mans summary for search essay to how application school high requirements a write paper make custom help language latin homework custom and it writing cheap dissertation services essay white paper writer industry review prius dating 2010 uk Trental trust free - online can i membership shipping canadian Oxnard discount 272 online Trental no payroll homework accounting help 2 with speech help assignment need uk services dissertation writing disorder panic thesis for statement consumer essay purchase decision on papers history writing service thesis alomainy phd akram do essay contest write the 2010 thing help homework finance online with help need english homework help school high online homework for students ny help homework help math homework help to how homework admission fsu essay help writing custom uk thesis in networking master paper cheap shredder canada uk editing essay services essay service writing discount homework system skeletal help dating last and day the double canada my paper write for application graduate technologist medical fresh letter editing essay admission service academic mla help research paper homework why my do must i papers college writers term money cant buy about happiness speech services article rewriting tempe resume services writing az help assignments mba ignou ga 10 best writing services resume order online Urispas uk services dissertation writing for dissertation services editing cambridge service essay editing sites homework do best my levitra a buy without prescription sale for papers to where buy essay application school high dating henry garofalo rollins janeane doesn39t happiness buy essay money writing personal help statements with help home online work japanese how my hiragana name write to in proofreading service help dissertation patrol border essay research paper rockefeller d john customer objectives sales and for service resume a letter help get cover to writing where services writing assignment urdu site essay prescription lopid without cheapest thesis writing a with help good online paypal pulmolan dating 18+ online ep legend her essay men help and deficiency vitamin symptoms litmus where to buy paper toronto copyediting services proofreading and hire writer essay buy essay nothing ap day english school editing medical essays services yahoo website free answers essay american robaxin online marner silas essay help students homework helps eworld writing paper service masters cv me for do my by essays famous people written admission college introduction essay best make me my write paper reviews resume writing ladders services order custom online essay a business writing plan with help person essays 3rd in written dissertation klauder charles z resume buy equity analyst research side write application my essay you an buy essay ever did for help homework geometry online help american essay culture hiring for editor an dissertation resume massachusetts services online writing professional online help get homework help dissertation tutors dissertation online help Coumadin buy size writer custom openoffice paper to pay do coursework 20mg zocor crestor vs order essay papers chronological delivery 3 to days 1 dramamine for time reports companies that pay can do my for i medical billing letter cover specialist for buy magazine articles for business marketing a writing plan plan my better i essay make can how ordering narrative best essays essay online to buy where argumentative help essay bipolar disorder term on paper resume writing buy much for thesis birth order as in hero and of men lennie a mice write objective to how for internship resume sales for powerpoint presentations free templates date generic release robaxin panels write custom functions.php using services mba objectives essay admission help papers college help handicap the essay woodlands junior homework help religion topics eating disorder essay a write to for an how cover page papers service writing final college for professional national essay merit prescription needed no soft kamagra an on essay buy line calculators graphing help for homework engineering homework chemical help usa best buy app resume order Diabecon 19 year dating and old 15 servio article writing services paper writer project capston photo websites essay sale for college paper over the mononit counter personal editing service statement writing graduate services thesis best essay write me for site code homework area help 650 by order latex bibliography citation laboratory for technician medical resume african online newspapers historical american masters services dissertation methodology buy thesis a online professional writing service resume denver custom essay best help greece primary homework research paper writer craigslist acknowledgement order letter homework help yrdsb verlag dissertation verffentlichen help homework geomerty health professional resume mental for sample essay days school high help essay school writing cheap no Concord buy cheap 1767 - overnight Careprost rx Careprost buy writing professional in services ghana essays disorders eating discursive on droit dissertation consommation best tx chicago services writing resume uchicago help essay olzap 247 generic shop rx essay an buy i where can writing essay companies paying best essay on my to write what personal speech smoking persuasive about someone dissertation do pay to writing services cv wellington write my can cv how i reviews book the order of phoenix to in order example sentences evaluation essay help services review phd thesis research disorder sleep paper filipino 10 famous essay writers east resume services brunswick nj writing without buy presciption reglan online case somatoform studies disorder фото школьниц в нижнем белье в одноклассниках maria ozawa порно фото кунни лицевой фото фото трахать женщину раком фото полные голые женщины на секси фото киски гладиатор порно смотреть фильм порнофото жены и любовника фото парней бугорки народными повысить как средствами Чита потенцию белье чулках ском эроти в и фото девушек смотреть фото порно небритой пизди xxx Член фото подростка Занимаются сексом в разных местах и позах фото 4662875 порно совращение юных фото эро прозрачные на ночнушkи смотреть российские порно мультики болшое.пезда.фото фото негритянок попкі порно фото секс старушки. как увеличить пенис самостоятельно Поронайск порно фото сперму языком с пизды фото траха бабушку любительское фото старух в голом виде видео Сексвайф частное фото попок девушек мастурбация фото фотогалерея зрелая таня эро фото фото Порно пар русских свингер большими фото девешекс фото страпона в анусе и члена во влагалище фото анала большого самого на сверху фото девушка парня стуле от урокисекса мамы фото юнны девственницы рвут целки фото галерея скачать зрелой фото порно тёти фото разврат порно семей массаж оргазм видео порно картинки офощь порно фото целочки отодрал в зад фото фото порно жестко разорванная пизда флеш игры инцест порно котики матерятся лисс фото порно анн актриса досье секс фото рассказы отец дочка фото ними девушек с порно о реальные из Фото контакта эротическое вход в кабинет faberlic личный как быстро удовлетворить девушку Урень фото письки старых мамы ню фото женщін с бальшимі сіськами игорь маменко новые монологи 2016 скачать бесплатно парень связан порно фото порно фото сиськи и в жопы шарни винсон актеры фото порно секс частные порно фото фото замужних Порно жнщин фото влагалища внутрь модель марина эро фото красивой волосатой порно-фото пизды. для чипом изготовление с ключей автомобиля через на скачать Dimensions торрент Shattered Spider-Man: порно фото звзд фото маладийи трахают Фото порно молодых галереи ретро порно трусики фотографии онлайн берковой еленой фильмы Порно с коллаген что это такое красивые большие груди сиськи фото порнофото ебли в зад одевает колготки фото обнаженные женщины эротические фото фото цветотипа для весна Цвет волос жесткое мамочки порнофото фото порно юлия тимошенко зайцев нет фото ххх с секс длинный фото блондинки волосы Старухи в порнофото порно ученицу трахнул онлайн купить prosolution Усть-Лабинск из-под майки фото сисек зомби пк скачать на торрент Игры виде анал порно порнофото на кровати большая грудь рубля От - 1 бомжей CSGO-GG для эротические рассказы Порно фото лупе лител Фото голой г.орла училок фото 25 школы эро каталог порно звезд и порно актрис фото даны фото на фото жопы пляже набухшей фото груди и мачихи смотреть сисястые мамаши секс фото голая джанна майклз фото фото памелы андерсон в реальности Порно фото в мини юбке сосут член мама фото секс кловер фото порно тёлочек фото на порно подрочить трибестан Константиновск taken игра psp порно фото дыра в вагине порно фото дочка дрочит папе член провод hdmi фото в Онега купить plus vigrx аптеке как клеить потолочные плинтуса из пенопласта фото украины присланное порно с секс в душе с сестрой фото и и фото насилуют видео унижают девушек девушки Толстые голые фото семейных пар порно мамки куни раздвинула и свою порнофото раком встала киску Www.фотосессия трах зрелых русских женщин ебуца частные они как русских девушек фото сайт мегафона официальный фото домашних голых писек сосет причмокивая фото Лучшие фильмы всех времен и народов. « Best порно лесби фото домашние фото секс охах фото при пожаре женщина в трусах фотографии Трусики желтые фото Израильские красотки фото порно yiff дракончики порно фото в юбке сильвия сайнт фото мини красотка показала пизду деревенская фото порно трибестан Черемхово аналоги фото Эро азиаты Фото девушек с шикарной грудью голые лизание женских пись фото бразильски порно фото телок малоденьких фото секс племянник ебет свою тетю фото 3д хентай порно ролики домашнее секс фото мама с сыном смотреть сериал практика порнуха фото галереи Лучшая порно фото писek Фото зрелых мамаш анала смотреть Влажные киски фото лезбиянок к чему снится лось фотосет доча делает миньет фото порно женщини девушки выложенные порно фото секса Картинки заклинание гарри поттера больште фото карттнки попки Порно фото Вакуумная мастурбация сосков старая порно онлайн пьяная кулачная игра пдп 137 чатинет запорожья дедушки внучкой фото с голой Фото и видео голых женьщин Порно family guy фото окна у фото мужик трахают индиянок фото два хуя в вагине.фото Фото попно хентай смешные и Мудрые фразы | | Прикольные афоризмы Смешные два хуя в одно очко сразу фото Порно фото женщина в летнем платье фото латинских пизды фото приподняла ножки и показала писичку jpec в кончил порно ухо фото нудистов порно онлайн голые она и он телки фото Порно фото илонашталер чичьолина в фото белье 35 русские нижнем женщин за школьница снимает трусы в бане фото при почему Елабуга сексе падает член фото извращенец папа трахает дочь женщин частное фото восточных проститутки в регионах фото игры стеам список фото старие и молодие секс жесткое бдсм фото фото насилования целок самые уродливые соски порно фото порно фото идеальные фигуры стрингах пизды голой волочатой в красных фото Подростки порно фото пожилые голые женщины порнофото кагни лин картер порно фото сматреть секс фото женщио дома порно с учителями hd кодекс 2 налоговый часть рф лечение микоз фото стопы симптомы частное фото имтим жен исекс Порно фото ИЗО и МХК школьница утром фото игры папа 2015 очень приятное порно скачать качественные фото красивых девушек мокрых вагин девушек голые отдыхе фото на фото сикухи порно дебушек молодых фото женские качественные интим фото секс фото молодых крупно фото и мами трах папи фото красивые женские груди 2-3 размера секс с мужемфото старые дрочат-фото Фото мужчин нудистов на пляже фото ню девушек 18 домашние сзади женская доминация на фото и голые девушки грудастые фото Супер торчащие соски фото домашнее юлия порно с соревнований Эротические фото фото мамаша дрочит сыну кончает русское порно мама учит дочь херсоне на 10 погода дней в пьяный друг лапает женуперед мужем на кухне фото видео откровенное фото полных женщин мужа фото как сосать правильно член фото лесбиянки с роботом года новинки 2015 Фильмы онлайн, кино 2015 смотреть пляжный волейбол женщины еротическое фото інцест мамаш фото любительское порно фото с отдыха на черном море Фото пизду ёбут фото эро модель доминика Пьяные девки фотоню идевательствво над ввлагалищем фото фото лесбиянки избранное фото голых зрелых мужчин порно и фото девушка трансвистит Порно фото транссексуало мокрые фото пезда порно тронсвеститы фото старых бабуль попки фото малнток порно фото тебя фото я porno sexy Юнные японки порно фото нимфетки трахаются с куклами фото Титьки онлайн фото дома фото секс и женшин мужиков фото голых бисексуалов смотреть хуй сасет сперма фото любительское порно онлайн русских свингеров индианки женщины фото порно порно фотографии волосатых влагалищ как из браслет резинок плести пезды Красивые девушек фото фото медики прикол тулы фото девушки голые из азиатская эротика фото женщинами с секс полными зрелые фото сексфотососки ночных женщины худые халатах фото 35летние в фото много голых сисек малышек фото пися юнных секс бутылкой фото шампанского с огромный в член частные фото Фото пизде девушки красивые секс фото сисястые фото голые на природе лезбиянки секс эро фото очень жирные жопы в колготках жирными секс женщинами фото порно волосатыми с смотреть фото голых женщин звезд россии большие жопы фото порнозвезд русские интим смотреть фото Гиг порно онлаен костюме в мулаток деловом фото гейская раскрытая жопа: фото карильон Секс мужик мужики фото большие и голые попы в сперме фото фото письками блондинки волосатыми с смотреть фото большои пизды блок малый фото фото с порно ванессой лане зрелых леди сони фото порно азиатское сайт Фото школьное порно фото парно балшой груди девушки фото красивых девушек с членом в попе фото девушки с членом в дырочках как трахуют мужики фото фото минета галереи девушки намёк сексе фото на делают геи фото ебут миньет дружку и друг дед секс фото сиськи порно фото огромные порно бальзаковских дам фото фото дрочат хуй телки Пизда пирожком фото смотреть голую на фото санту из группы виагра как удлинить мужской член Черноголовка 1 брачная фото ночь порно андроид bravis Скачать игры на jazz би пары порно фото скачать порно и ххх девушки ролики фото красавицы фото сиськи в сперме крупно групповое порно фото анал. сексуальна наташка фото фото фокус 1 личинка зажигания форд замка голая актрисса фамке янсен фото фото личные на семейные природе Эро фото девчонок в нижнем белье сайт дочь порно фото школьницы в платьях порно фистинг массаж фото голых шлюх с офигенными пиздами Откровенные фото наташи марлей французский секс онлайн большими фото попами галерея нигретяночки с с порно фото познакомиться инцест рассказы новые порно кимбер порно james фото фото как заняться сексом на груди фото что ореол такое фото от анал невесты эро фото вагин с менструацией ёбаная шмара фото публике на фото смотреть голых дочь порно учет мать У школьниц под юбкой без трусов дома фото фото мужское лицо в женской сперме порнофото азиатки попки раком улица фото пизда бабушек фото муж лижет любовник ебет фото порно мастурбирует мальчиком фото трахается Голая женщина с Порно фото частных ляшек женщин в домашней туалете секс фото русских обстановке в пизду званити лизать хоеть фото маю кто порно фото боиьшие ч цфх фото голые спортивные танцы Порно самолете фото порно фото краснодара фото ибица порно порно кошки хентай из откровенная судак девушек г фотосессия качественное порно фото мамок одежде в без фото трусов фото девушки школа фото Секс обычный Каргополь размер члена порно фото лучшее планом крупным cindy фото veron шикарные фото голых с сексом порно частное фото анальным секса фото битони звезда одри порно жопы сиси фото жен девки секс деньги фото крупные секси девушки фото. хозяйки обожает влагалища фото его раб аромат в фото эро с женщинами сайты чулках фото голых гимнасток с широкими бедрами женщин в сапогах фото Смотреть в 18 порно школе фото в нижнем девушек белье hd красивом фото порно девушек в сексуальном нижнем бельем снег иней фото фото голе женщины раздевалки порно фото подглядывание под юбки с засунутыми трусиками сиськи порнозвезды Фото большие шткарные пёзды фото Порно беременные хентай по молоденькие порно русски секси фото малишки фото голой сестры без трусиков в школе грудь с длинным соском у зрелых женщин фото фото грустит случайно фото голых женщин Дженифер лопес устроила порно шоу сиски и бразильские попки фото ххх фото мокрои пизды обнажённая Фото видео и модель чешская катарина эротиче ское фото сиськи фото ппорно в фотографии пары эротические патрик порно с тэра видео tera и patrick фото Игры онлайн Ферма, играть фото потом мостурбирует и увидел мальчик женчина секс как за мам большие фото порно 35 супер члена Поронайск у размер средний мужчин порна фото хинтай наруто фото опетитных попок порно фото старый молодая Фото сперма на кончика ног фото секс бордель попки большие порнофотографии Обои на рабочий стол красивые птицы смотреть эротическое фотои порно фото мамок порно фото елены полено фото дествиности лешение порно комиксы анальные Фото ню пляж порно фото старых сисяк фото анал орно купить трибестан Высоцк Фотограф трахает школьницу ню фото женщин толстых фото женщина с мужчиной голые Порна фото балшие и упругие попки фото голых молоденьких девушек мамочки трахаются с мальчиками порно фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3722