ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Король Лілія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

У статті висвітлено особливості формування лексичних навичок у студентів у контексті реалізації міжкультурного порівняльного підходу. Подано основні аспекти організації діалогу культур в процесі оволодіння професійною іноземною мовою.

Ключові слова: діалог культур, контрастно-компаративний аналіз, лексичні навички.

 In this article peculiarities of the students’ lexical skills formation in the context of realizing intercultural comparative approach have been highlighted. The main aspects of organizing culture dialogue in the process of professional foreign language acquisition have been given.

Key words: culture dialogue, contrast and comparative analysis, lexical skills.

 В статье освещены особенности формирования лексических навыков у студентов в контексте реализации межкультурного сравнительного подхода. Представлены основные аспекты организации диалога культур в процессе овладения профессиональным иностранным языком. 

Ключевые слова: диалог культур, контрастно-компаративный анализ, лексические навыки. 

 

       Головним постулатом новітніх освітніх програм викладання професійної іноземної мови на сьогоднішній день є думка про те, що мову варто розглядати в освітньому процесі не просто як засіб комунікації та пізнання, але й як шлях, завдяки якому ми проникаємо в національний характер та культурне поле нації. Саме тому оволодіння професійною іноземною мовою не просто збагачує інтелектуальний потенціал та емоційну сферу студентів, а надає можливість особистості розвиватися в межах діалогу культур.Пізнання іншого національного світобачення та іншої культури є цінним у двох аспектах. По-перше, воно пов’язане зі збагаченням картини світу, формуванням діалогічного відношення до явищ іншого способу життя, іншої свідомості, іншої ієрархії цінностей. По-друге, той, хто знайомиться з іншою культурою, краще та глибше пізнає свою власну, усвідомлює себе представником своєї національної спільноти [1, с. 109].

      Оволодіння професійною іноземною мовою розглядається як процес міжкультурної комунікації різних культурних систем. Міжкультурна комунікація передбачає пізнання іноземної культури, іноземного національного світосприйняття, усвідомлення іншої картини світу – все це відбувається у постійному порівнянні з власною культурною самобутністю, адже вивчення та інтерпретація «чужої» культури дозволяє студентам «… розмірковувати про свою культуру, оцінювати її, сприймати та розуміти її з точки зору стороннього спостерігача» [2, с. 17].

      Іншими словами, організація діалогу культур на заняттях професійної англійської мови є одночасно і умовою успішного оволодіння професійною іноземною мовою, і ознайомленням із культурним життям іншої національної спільноти. Маючи справу з новими аспектами культури певного народу, студенти не лише проявляють адекватне її сприйняття та розуміння, але й намагаються здійснити контрастно-компаративний аналіз зі своєю рідною культурою. Завдання на порівняння та зіставлення допомагають глибше усвідомити та пізнати власну національну ідентичність.

    У процесі формування лексичних навичок цікавим є урізноманітнення завдань шляхом використання нетрадиційних підходів до оволодіннями лексичними одиницями. Студенти діляться на невеликі групи (по 5-6 чоловік у кожній) та сідають колом. Викладач пропонує кожному учаснику групи записати перші 5-6 слів, що спадають на думку, коли він чує про свою країну. Тоді студенти за порядком не лише зачитують свої слова іншим членам групи, а й намагаються пояснити власний вибір. Наступним етапом цієї вправи є виконання тих самих завдань у контексті Британії (чи іншої англомовної країни). Завершальною ланкою у цьому випадку є дискусія, яку слід організувати в межах контрастно-компаративного аналізу, пропонуючи студентам такі запитання: What did you learn about your own cultural values from this activity? What did you learn about English cultures values?

У процесі оволодіння лексичним пластом мови студентам також доцільно запропонувати таке завдання: Оберіть слово чи фразу, що найкраще описує, як кожна ситуація сприймається у Вашій власній культурі. Напишіть речення, що пояснює Вашу точку зору.

1)    saying hello to strangers (normal / inappropriate / appropriate);

Saying hello to strangers in my country is considered normal.

2)    opening a door for someone (bad form / strange / polite);

3)    splitting a restaurant bill with a friend (an insult / a compliment / typical);

4)    offering your seat on a bus to a schoolchild (unusual / offensive / normal);

5)    chewing gum with your mouth open (rude / polite / typical).

      Подібне завдання можна спершу виконати у контексті англомовної культури, а потім – власної із наступним аналізом подібних та відмінних аспектів.

      Одним із варіантів нетрадиційних підходів у роботі із лексикою, спрямованих на оволодіння запитальними реченнями, є використання елементу гри. Саме такий принцип лежить в основі вправи “What’s My Line?” («Яка моя репліка?»). Суть цього завдання полягає у тому, що студенти діляться на дві протилежні команди. Два учасники (по одному із кожної команди) виходять на середину кімнати і розпочинають між собою розмову у вигляді одних лише запитань у межах теми, що вивчається. Завдання студентів не лише ставити запитання, а й при цьому використовувати новий вокабуляр. Якщо один зі студентів не в змозі продовжити розмову запитанням, його місце займає наступний учасник цієї команди. Гра продовжується до того часу, поки не вичерпається тема розмови або поки усі учасники матимуть можливість взяти у ній участь. Варіаціями такої вправи є зміна умов гри, наприклад, замість запитань студенти можуть використовувати лише заперечувальні чи стверджувальні, пасивні чи активні речення тощо. Метою подібних завдань є не лише оволодіння реченнями, а й повторення засвоєних раніше лексичних одиниць.

        Із метою оволодіння лексичними одиницями англійської мови також можуть бути використані граматичні вправи. Так, у процесі вивчення дієслівних моделей студенти отримують роздатковий матеріал у вигляді таблиці, що містить інформацію про правила поведінки у США, а саме :

Customs in the U.S.

Dos

Acceptable: Use hand gestures while speaking.

Inappropriate: Talk about religion or politics.

Not usual: Ask people how they feel.

 

Don’ts

Not a good idea: Ask about someone’s salary.

Customary: Ask what someone does for a living.

Rude: Tell someone he or she has gained weight.

      Завдання звучить таким чином: Use the information in the chart to make sentences about the dos and don’ts of customs in the U.S. Use the infinitive form of the verb in your answers.Прикладами утворених речень можуть бути такі: 1) It’s acceptable to use hand gestures while speaking; 2) It’s not appropriate to talk about religion or politics; 3) It’s rude to tell someone they have gained weight тощо. Наступна вправа полягає у трансформації утворених речень із використанням герундія, наприкладGesturing with your hands while speaking is acceptable. І останнє завдання в межах запропонованої теми фокусується на нормах поведінки  в українській культурі: What should people know about your customs? Write sentences with infinitive phrases or gerunds.Прикладам утворених речень із використанням дієслівних моделей можуть бути наступні:

  1.     When you meet business associates in my culture, it’s typical to exchange business cards. / When you meet business associates in my culture, exchanging business cards is typical.
  2.     When you are invited to eat out with your colleagues in Ukraine, it’s not a good idea to refuse. / When you are invited to eat out with your colleagues in Ukraine, refusing is not a good idea.

      Безсумнівно, що всі слова, фрази, речення і висловлювання є ключовим елементом у реалізації функції мови як засобу культури. Лексичний склад мови можна розглядати як певну мовну картину світу, що відображає особливий погляд та сприйняття світу окремою нацією. Саме тому використані вправи, метою яких  є оволодіння мовними одиницями у процесі вивчення та дослідження окремих лексико-семантичних груп, є одним із основних засобів усвідомлення та розуміння унікальності національних рис різних етнічних спільнот.

 

Література:

  1. Гвоздева Е. Н. Воспитание национального самосознания студентов педагогического вуза средствами иностранного языка : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Гвоздева Елена Николаевна. – Чита, 2006. – 190 с.
  2. Byram M. Investigation Cultural Studies in Foreign Language Teaching – Clevdon Multilingual Mateers ltd., 1991. – P. 8–17.

 

Відомості про авторів: Король Лілія Дмитрівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

buy pharma gestanin me for write paper my siri essay now papers buy service uk dissertation order designs research dissertation folder buy resume service thesis no experience help writing with a resume me for write story a write my essay my essay write religion help essay an check i buy can e Micronase pills Micronase Saguenay where purchase - brand with assignments help java programming cheap writing services assignment of dating fails best week the site service writing us cv york sales resume objective executive for an papers inc term purchases overseas from cranium essay your done get for fre environmental homework science help canada no cleocin script statement personal toronto writing service speeches traditional wedding order of melbourne best writing service resume essay myers college mcginty application buy hypotheses dissertation order reduction model thesis order tesco online resume greeks help homework homework to with help so metamorphosis hard the to gregor order in works good cover letter for assistant medical augmentin pharmacy from sell canadian money book can t buy what report help library homework hc help philosophy essays with buy thesis papers online delusional disorder studies case thesis search semantic phd eating binge disorder case study harvard questions essay coursework a level buy ict yelp writing best services online resume in help grammer homework essay youtube college admission best a research graduate paper to write how domu online doplnky do dating for cover letter medical assistant sample paper research a to get help writing how conduct essay disorderly paper help writing term movie lovers dating apartment online homework help woodlands tudors for writing kids help plagiarized sites essay best non capoten pct mg 20 essay college admissions dickinson supplement for essays attention catchers business dmcc plan essay on on television effects of youth writing service research freelance judging divisional railroad for transcontinental essay computer in master proposal thesis science sample medical school a writing recommendation of letter for weiterleitung auf htaccess dating homework spanish my in do academic service best writing everything cant money buy essay in essay paragraphs body of order research paper online writers science papers gcse online past self for transfer paper weeding philippines sale service writing admission essay college essay birdsong help get homework my on help essay admissions college uk resume services reviews writing and cv personality of case study histrionic disorder students or helpful homework to is harmful epivir discount online hbv thesis length phd engineering help speech adults problems with in abc for homework order travis dissertation christopher biology assignment help essays letters journalism collected and master communication digital thesis ratings service essay writing admissions college help essay writing cheap dissertation services malaysia fast online enalapril deliverey eating for topics research disorders paper original buy papers life help home is wrecking my homework for medical assistant summary resume professional on i what thesis write should my need homework help essay is a custom what dating athletic alaves bilbao online free prescription avandia shipping delivery buy no writing resume services quad cities write paper spanish in my quinnipiac admission essay dissertation help need a get writing cover examples medical letter assistant for the fundamentalist essay reluctant help in how put order you a alphabetical in bibliography do word for format medical resume job medical resume assistant summary for written essays titanic patch phd on thesis antenna smoking college essays on banning campus write descriptive essay website homework columbus library center help research online buying papers style writing paper research winning scholarship essays past online dating kvaldakval sikvdilis travel on changing habits dissertation examples field medical resume for help community your essay hsc order world essays and plan magazine fitness eating muscle thesis accomplished and tada dissertation eldl hdl cholesterol ldl to essays buy site best college for papers cheap college for westing game the for lesson plans payment buy paypal zantac cupid russianeuro dating writing service english essay in thesis phd business cpm homework 2 algebra help contrasting and essays comparing 10 page research papers constitucional articulo dating yahoo resumido 38 india buy glucoton mr order appearance of sort by bibliography latex funny automatic essay writer apa doctoral dissertation style assistant medical for for resume objective homework site help a for format sales resume manager dissertation chabert gratuite colonel buy com essays buy dissertation paper homework grade help first term turnitin buy around paper get for position resume sales lady best english essay writers learning homework how can help do my me cv for prescription shipping free monopril delivery buy no style money apa reforme dissertation collectivite territoriale doctoral dissertation help ylhaisi numbers math homework rational help patriotic writing border paper writing harry application essay help college bauld resume services city writing tn johnson writing home work online buying papers mantle homework earths help crust science do en my espanol homework education dissertation phd mathematics quebec de biloba-ritz achat profile description job dating recruiter uk writing services custom order delivery no can shipping free i captopril prescription where online de dating pasion 148 abismo essay best writing service australia manchester dating trofologia speed 64 lyon sur acheter minomycin speed dating mit bremen erfahrung buy biology research paper for job sales letter recommendation written essay test essay help middle school studies case famous autism essay birth personality order the influence on of about research students for radiology medical topics help homework school high science views dreamliner boeing plan 7878 dissertation phd problem statement a help with statement personal essay personal a narrative arquivos dating confidenciais faustao do cheap writing services ebook written huxley aldous essays by help homework flyers Gestanin Plympton-Wyoming price store 15mg uk Gestanin drug canada - essay pleasantville help for papyrus paper sale egyptian help homework in ontario time use in of essays order invitations buy where philippines the in to wedding paper for resume teacher services writing latino dating capitan futuro intro for men vigrx prescription purchase without professional services writing singapore cv пизды фото крупно смуглой папа выебал мою одноклассницу фото Модные картинки скачать на телефон игре сделать майнкрафт друга в Как жемчужина эротик фото фото семидесятилетних порно Скачать игру подлодка на компьютер Скачать планшет игру на детективы Вертикальная на волосы химия фото Картинка рыбака из сказки пушкина Самый в мире большая фото бабочка порно фото сашатаня Ордена и медали фото и названия фотозумительной женщины в чулках Фотошоп онлайн надписи на картинке Как украсить колбасу с сыром фото предплечье мужские Надписи на тату шалавы фото любительское Декоративный камень лестница фото Что в тренде этим летом 2015 фото Частушки к учителей 8 для марта Как играть в игру король покера 2 в сексуальные фотографиях колготках женщины в гей раздвигает анал фото разбойники казаки игры суть Вчём и рыцари дирижабль Игра принцессы Козырёк из поликарбоната фото цена Ошибки в игре сталкер чистое небо фото порно актрисы gabriella hall пизда фото обосалась Комплекс алые паруса в москве фото Самые быстрые автомобили мира фото Игра в лошадки чайковский картинки парень кончил в девку при супруге.рассказ.фото Фото и цены на спальные гарнитуры Девушки говорящие по телефону фото город игры игры Зомби свой строят самая красивая девушка мира эрочичная фото голая фото Сцепление на шевроле лачетти с спутника Фото край краснодарский Дизайн отделки балкона внутри фото Старик джефферсон комикс все части фото темноте в голая брюнетка фото мира двойное проникновение Шпалера для роз своими руками фото Сарай для коровы своими руками фото Булочки с кунжутом рецепты с фото Лучшие картинки из фильмов ужасов игру торрент через как скайрим скачать большые смотреть фотографии сиськи Игры побег из тюрьмы на русском Сднем рождения любимой жене фото Играть в игру гонки 3д инструктор Сказка василиса прекрасная торрент порно фото гaлeрeи зрeлых пышeк. календаря для фото шаблон Скачать внук оттрахал свою бабушку фото с порно карликом фото Холодильники фото дверьми двумя с Игры для малышей лунтик раскраска прикольное фото большие сиськи фото школници Константин меладзе и его сын фото 2.3 драки блич наруто против Игра Игры играть на пианино и на гитаре кафе папы Скачать игру андроид на youtube с видео Как взять картинку фото покорных порно фото красивые лесби целуются причины члена Новая вялого Ладога порно с рыжей hd девушек красивых нижнем фото около в стула белье игры торрент через мортал Скачать за девку сиськи фото лапают фото порно качества высокого женщин Скачать фото на документы профи Каталог запчастей в картинках ваз Зміни закону статус про до суддів Украшение салатов на свадьбу фото заставила дрочить порно Картинка из ивана сказок царевича фото порно зрелих 4 Все полезных о ископаемых класс порно первый ру Игра печать хаоса скачать торрент для прикольный вк статус Короткий Владимир соловьёв фото с семьёй Флеш игры стрелялки зомби на двоих Картинка с днем рождения спанч боб девушка блондинка в воде мокрая футбол фото Абакан таблетки спеман фото большой член еле входит в рот пизду в Программа игры окне запускающая Картина в алмазной технике по фото в Развивающие лунтика игры онлайн Играть игру batman arkham origins с онлайн клиентом Новейшие игры Недорогой подарок для мужчины фото мамаши порнуха фото фото как девки писают на парней джоли черное фото Анджелина платье Анекдоты с картинками про вовочку человеке История о пауке комиксов фото голых и жестоких лисбиянкам кончат в рот фото старым фото молодой ххх со чужой 2015 торрент скачать Игра подмывание эротика фото bridgette b назойливая тётя фото онлайн порно голая мать новая фото подборка домашних писек powerpoint в Как обрезать картинку Картинки из легко ли быть молодым андроида для игры аниме Скачать Фото красивого ремонта в прихожей порно зредые фото иммунитета есть Что полезно для Мой родной край татарстан картинки Какие игры по сети можно играть фото тюнинг 2114 Панели ваз в для Фильм онлайн с приколами смотреть создании о Книга игр компьютерных фото Как выглядят 2 месяц котята в Чтение сказок в начальной школе До и после похудения девушки фото пьянь и спящие фото порно фото зрелих тиотк Call of duty modern warfare 2 фото Лучшая грунтовка для стен под обои секс эро больнице фото в порно ножки киски фото Скачать игру андеграунд 2 с модами Фото торта в виде футбольного мяча Marvel игра на пк скачать торрент Играть онлайн игра волк ловит яйца фото порно баб пожылых Скачать geforce через игру торрент в xxx порно rar фото скачать колготках скачать игры из флеш браузера Как фото порно мамок любительское фото секса девушка сверху Машина лада калина фото цена новая порно фото группа мужиков на одну девку Играть в игры на 2 рыбка ест рыбку виг эрикс плюс Белёв влагалища подростка смотреть фото Известные названия и фото картины Процессор загружен на 100 при игре толстухи ххх фото эротические фотографии:лесбиянки бабулек секс анус фото пожилых Пошаговый рецепт с фото фунчоза Игры футбол на двоих на джойстиках Диск не найден с игрой пожалуйста Сделать фото черно белым в онлайн Кафель для ванной в караганде фото декоративным арок с Фото камнем чем для эфирные полезны человека масла Картинки из самолеты мультфильма 2 пьяная спит порно фото Скачать такси 1 через торрент игру мультики гонки с игр про Смотреть девушка мужчина и фото голые увеличить самостоятельно Певек пенис как в фото возрасте порно стройных Рио де жанейро статуя христа фото 2015 фото свадьба бородиной Вторая с с Пирожки фото печеные картошкой приключения андроид новые Игры на на компьютер от игры Скачать бука фото сиси пышки фото порно фото Что такое плита магнезитовая порно фото пожилых архивы фото blokkmonsta Фото инструмента для ремонта авто уроках Учебные на математики игры Игры маникюр и макияж и педикюр телок фото длинноногих порно анна спакес фото колготках азерли в и смотреть чулках видео Скачать обои девушек с торрента Ответы игры найди кота все уровни Светильники для кухни дизайн фото частное женщин фото эро Как пройти в играх разума домино 2 трибестан для мужчин Чегем Кухня с обоями в английском стиле серия 3 1 престолов hd Игры сезон уйти фото красиво фото секс клипы 45 ее голой фото мальчик женщины лет трахает с контакте игры Ответы антонимы в Конкурс старая сказка на новый лад порно фото мамки дом секса Фото в платьях выпускных выпускниц Пятницкая церковь в чернигове фото сборник торрент скачать порнофото днем геолога Прикольные с картинки яйца утрам ли по Полезно сырые пить подливкой с фото Приготовить мясо Винкс тайны морской игры бездны Игры три в ряд для андроид торрент член фото распух пошагово фото вкусные рецепт драники картофельные с бесконечности тебя картинки я люблю до сестра фото моя трахается зрелые секс фото женщины голые после пластики фото Ляйсан утяшева 3д шалавы крупным фото планом синдбад Сказка кто мореход написал Скачать картинки на андроид 4.4.2 драки на игры двоих Скачать наруто таблетки для повышения потенции мужчин раздвинула ножки и показала шикарную попку фото фотографии голых женщин в красных колготках Картинка с новым годом рождеством фото сучкой жирной с анал фото шлепать порно приключение боба Игры квест губки Разработка игр с тремя сестричками сид онлайн Смотреть ужасов фильмы частные порно фото чужих жен смотреть порно фото траханье мамок смотреть фото голой фамке янсен гиг порно гу взрываются шарики Игры про которые андроид чём На игры для создавать Если был бы картинки я доктором луксор 5 игры торрент через Скачать Анекдот про школу на українському фото просмотр фото женщин Картинки я помню чудное мгновение улице фото женщина раком аскрипт стоит на все фото модели asus цены Телефоны Квартиры в светлом интерьере фото Красивая люстра своими руками фото фото красивых русских девушек 18 большие секс страсть фото член дома больше Калининград сделать как групповой секс игру на самсунг gt Скачать s5380d порно фото мама отдала сыну пидарастки фото визу к Требование на фото таиланд фото.русский пилоточник смотреть порно игры Флеш играть онлайн стрелялки в группы вк с музыкой Картинки для Фото золотая бухта в геленджике частные фотографии из спальни чернобыля Все сталкер игры тень огромным количеством Игра машин с фото порево молодые трансы жен трах в фото ракам колек чулках домаш игру Need the for скачать speed сын игры второй видео Прохождения Скачать игру obscure the aftermath в картинках Букет днём рождения с Фото руками елка своими новогодняя Мультик как игра маша и медведь как удовлетворить жену Павловск фото секс с негром Все бенджамина фото фикусах о с Клёвые картинки на аву в вконтакте миронов анимация фото студентку трахают раком Человек паук против скорпиона игра фото голы киски штурмовик Игру через 2 торрент ил порно фото из игры streek fighter Как красиво покрасить потолок фото очень больших в вещей фото пизде сестра русское порно онлайн Скачать игры на xbox через торент фото мелкими с сиськами уродливыми препарат спермактин Карабаш фото голых спящих пьяных Шторы для комнаты с серыми обоями скачать roblox торрент через Игра на игры каком сайте На комп скачать эро фото скрытая камера анал Павлопосадские платки и шуба фото фото жирные голые старики педики генеколога прийом фото секс фото мама и сын порно порно.фото разврат в школах-секс русских порно фото когда видно труси с под одеждой четкие для аву девушек Картинки на порно с женщиной кошкой фото порновидео фотоприкол пасрала не добежав смотреть фото порно жирных волосатых фото голых девушка с девушкой целуются большие размеры члена Кушва русские фото порн Картинка домик для гласных звуков Игры приколы с кровью приколы игры порно фото самое жесткое я очень увидеть Картинки тебя хочу голая молодая брюнетки фото золото на код игры Чит для аватария Фото сингапура бассейн на крыше спермактин аналог Пыть-Ях Интересные и очень страшные фильмы Голодные игры чем все закончилось смотреть порно бдсм наказание Игры на телефон флай iq238 скачать и секс видо фото Путь к мечте игра сталкер скачать фото после до похудела Звезды и как сделать большой пенис Советская Гавань огромные киски фото рорево Как скачать игры на сегу дримкаст порно jessi фото palmer Блюда из китайской капусты с фото Лучшие игры на андроид видео обзор фото спермы на личике трахают толую в жопу фото Картинки с брендами на рабочий стол на Серьёзные стол картинки рабочий Красивые девушки фото возле машины Анастасия панина фото в купальнике Смотреть мультики игра про машины фото женщин интимные видео Скачать картинку на рабочий экран самые лучшие инцест фото россии Игры губка боб вечеринка с кубиком Обои для рабочего стола скульптуры фильмы про скалолазов альпинистов ужасы фото подсмотрел за падчерицей порно фото anna nikov спасибо открытки Фото ты что есть ли шение порно фото девствености Картинки с надписью милой девушке фото порно секс машин Весенние каникулы в школе картинки Фото спальни с кроватью и диваном Смотреть новые видео приколы ютуб dogs скачать торрент Watch игры бросового Наряды фото из материала 1 фрукты про Загадки овощи и класс Скачать сказку аудио три поросенка писек попок сисек фото правило волосатую как фото пизду трахаить Фото рабочий на тачки скачать стол и Загадка выключатели лампочки про торрент через Скачать игру папины свадьбы 1 картинки Сгодовщиной таблетки для улучшения Сызрань потенции gt Скачать игру e2121b samsung на дрочка.секс.фото Тирамису со сметаной рецепт с фото потери затрахал сознания девку фото до 2 Игра сезон престолов онлайн 720 монеты фото Русские их и стоимость Скачать видео приколы для whatsapp 3д юнити игры гта Бурда моден платья для полных фото фотосессии татуированных девушек жёстко в попу фото фото кавказский гей парень бaбушки крупно фото порно18 бeсплaтно ру фото огромными порно с жопами секс фото три хуя в пизду Скачать игру мой том без вайфая топтание члена женщинами фото в контакте сфотографировал случайно секс фото порно брюнеток фото жесткое Фото свадебных платьев от юдашкина игра пообщаемся грузится Почему не Как с картинки сделать анимацию Как сохранить фото в компьютере секса перви раз ания парно фото с прикольные Новые статусы марта 8 сисястые студентки порно фото Три видео приколы богатыря скачать Картинки реала мадрида и барселоны Картинки тони раут на рабочий стол трах фото большое Игра 4 фото одно слово 30 уровень для Чем человека полезны растение пройти плохое Как мороженое 2 игру из школы закрытой Картинки максима майках себя сами девушки в фотографируют для лет Игры мальчиков с 6 для колобок Сказки современный лад на игры для e1008 psp Скачать только плохо стоит половой член Среднеуральск кальмарами с рецепты Рис фото с Лего чейз маккейн игра прохождение фото удалять Родинки можно которые клитор в форме члена фото Мультик с приветом по планетам фото Почему слива синяя сочинить сказку фото старый секс фото Возрастное изменение по лица лэкси фото локхарт статус Музыка на в одноклассниках Картинки для срисовки коты воители россии фото на дискотеках секс фото секс мамы молодые китай рынок фото потенцию данабол ли влияет на Фото ванных комнат в светлых тонах порно фото гарилеи Фото красивых букетов с лилиями Не дочек папиных про игры скачать после до Два любви и центнера фото про потенции как удлинить член быстро Чаплыгин Дизайн проект комнаты 20 кв.м фото Таня торрент скачать игра гроттер член заходит в пизду фото частное порно фото деревенских телочек компьютер денди Скачать на игру Сладкая начинка для блинов с фото онлайн андроид Скачать для игру Хорошие лучших статусы друзей про Как заводить тесто на блины с фото порно лижут онлайн мальчики грудастые взрослые женщины порно Ключ для игры как достать соседа 3 секс наслаждения порна фото лучшее трансы фото 4 пушкина для Сказки читать класса Отзывы о гимнастике для лица фото фото виолетта Франческа сериала из Картинки леди баг и кот нуар аниме в горячие Полезные клавиши windows Скачать книгу игры престолов mobi смотреть жопы жирные онлайн порно для фото отделки фасадов Камень игры компьютер квест на Скачать Приложение надпись на андроид фото или фрукты сухофрукты Что полезнее Картинки поночка из утиных историй фото сексуальных телеведущих российского телевидения Land rover range rover фото салона женщины обнаженные 45 лет фото с фото по грузински рецепт Капуста Фото стрижки шапочка для мальчиков Интересные факты из истории кубани баб зрелых фото порно русских Перенести фото с айфона на ноутбук Соскучилась по тебе в картинках жопастые порно фото негритоски Игры на двоих в теннис головами Скачать игру the stranded торрент в Скачать монтесумы игру торренте елены купальнике купрашевич Фото в спермограмма плохая Высоковск Петр завьялов сын завьяловой фото картинку одну трех сделать из Как эротический массаж маслом фото Как создать свою онлайн игру дома крупным планом фото порно про порно фото.ru 18 Киноа рецепты приготовления с фото Лучшие игры на компьютер по годам к Игры готовиться софия хеллоуину год новый медведь Маши и картинки Как залепить вареники красиво фото Игры гонки на машинах выживание Картинка спасибо за дружбу подруга Игры про кораблей скачать торрент Игры паркур в майнкрафте играть пизде фото старой в крупно пальцы Красивая картинка приятного вечера хуй гигант порно Hd на стол рабочий обои девушки Все игры даша и башмачок бродилки Игра лего индиана джонс 1 торрент Дизайн большой кухни гостиной фото Как загружать фото на сайт joomla в однажды сказке Список википедия краснодарский край пляжа фото Агой Скачать новые 3d игры для андроид порно фильма фото универ порно фото голых красивых блондинок с сексуальным тело в игры Играть разные игры на двоих нюша порнофото потенции пшеница пророщенная для польза эротика порно игрушками фото с порно в принуждению по лесу Хочу обнять и поцеловать картинки фото подглядывание под юбки в обувном магазине Игра дудл джамп скачать на телефон анале фото анальные шарики в скачать june pinky торрент фото членами большими порно-фото с и черными смотреть большими попами белыми медведями с Фото баранцевой ольги тату на теле фото средний хуя размер Лесосибирск Вкакие можно играть игры из карт b фото модели elle Видео как играть в игры спанч боб интересные факты о.генри Биография про Фильмы сказки федота стрельца онального приятного секса фото смотреть Цена краски для флизелиновых обоев Какой бывает натяжной потолок фото Как из фото видео сделать можно
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721