ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Король Лілія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

У статті висвітлено особливості формування лексичних навичок у студентів у контексті реалізації міжкультурного порівняльного підходу. Подано основні аспекти організації діалогу культур в процесі оволодіння професійною іноземною мовою.

Ключові слова: діалог культур, контрастно-компаративний аналіз, лексичні навички.

 In this article peculiarities of the students’ lexical skills formation in the context of realizing intercultural comparative approach have been highlighted. The main aspects of organizing culture dialogue in the process of professional foreign language acquisition have been given.

Key words: culture dialogue, contrast and comparative analysis, lexical skills.

 В статье освещены особенности формирования лексических навыков у студентов в контексте реализации межкультурного сравнительного подхода. Представлены основные аспекты организации диалога культур в процессе овладения профессиональным иностранным языком. 

Ключевые слова: диалог культур, контрастно-компаративный анализ, лексические навыки. 

 

       Головним постулатом новітніх освітніх програм викладання професійної іноземної мови на сьогоднішній день є думка про те, що мову варто розглядати в освітньому процесі не просто як засіб комунікації та пізнання, але й як шлях, завдяки якому ми проникаємо в національний характер та культурне поле нації. Саме тому оволодіння професійною іноземною мовою не просто збагачує інтелектуальний потенціал та емоційну сферу студентів, а надає можливість особистості розвиватися в межах діалогу культур.Пізнання іншого національного світобачення та іншої культури є цінним у двох аспектах. По-перше, воно пов’язане зі збагаченням картини світу, формуванням діалогічного відношення до явищ іншого способу життя, іншої свідомості, іншої ієрархії цінностей. По-друге, той, хто знайомиться з іншою культурою, краще та глибше пізнає свою власну, усвідомлює себе представником своєї національної спільноти [1, с. 109].

      Оволодіння професійною іноземною мовою розглядається як процес міжкультурної комунікації різних культурних систем. Міжкультурна комунікація передбачає пізнання іноземної культури, іноземного національного світосприйняття, усвідомлення іншої картини світу – все це відбувається у постійному порівнянні з власною культурною самобутністю, адже вивчення та інтерпретація «чужої» культури дозволяє студентам «… розмірковувати про свою культуру, оцінювати її, сприймати та розуміти її з точки зору стороннього спостерігача» [2, с. 17].

      Іншими словами, організація діалогу культур на заняттях професійної англійської мови є одночасно і умовою успішного оволодіння професійною іноземною мовою, і ознайомленням із культурним життям іншої національної спільноти. Маючи справу з новими аспектами культури певного народу, студенти не лише проявляють адекватне її сприйняття та розуміння, але й намагаються здійснити контрастно-компаративний аналіз зі своєю рідною культурою. Завдання на порівняння та зіставлення допомагають глибше усвідомити та пізнати власну національну ідентичність.

    У процесі формування лексичних навичок цікавим є урізноманітнення завдань шляхом використання нетрадиційних підходів до оволодіннями лексичними одиницями. Студенти діляться на невеликі групи (по 5-6 чоловік у кожній) та сідають колом. Викладач пропонує кожному учаснику групи записати перші 5-6 слів, що спадають на думку, коли він чує про свою країну. Тоді студенти за порядком не лише зачитують свої слова іншим членам групи, а й намагаються пояснити власний вибір. Наступним етапом цієї вправи є виконання тих самих завдань у контексті Британії (чи іншої англомовної країни). Завершальною ланкою у цьому випадку є дискусія, яку слід організувати в межах контрастно-компаративного аналізу, пропонуючи студентам такі запитання: What did you learn about your own cultural values from this activity? What did you learn about English cultures values?

У процесі оволодіння лексичним пластом мови студентам також доцільно запропонувати таке завдання: Оберіть слово чи фразу, що найкраще описує, як кожна ситуація сприймається у Вашій власній культурі. Напишіть речення, що пояснює Вашу точку зору.

1)    saying hello to strangers (normal / inappropriate / appropriate);

Saying hello to strangers in my country is considered normal.

2)    opening a door for someone (bad form / strange / polite);

3)    splitting a restaurant bill with a friend (an insult / a compliment / typical);

4)    offering your seat on a bus to a schoolchild (unusual / offensive / normal);

5)    chewing gum with your mouth open (rude / polite / typical).

      Подібне завдання можна спершу виконати у контексті англомовної культури, а потім – власної із наступним аналізом подібних та відмінних аспектів.

      Одним із варіантів нетрадиційних підходів у роботі із лексикою, спрямованих на оволодіння запитальними реченнями, є використання елементу гри. Саме такий принцип лежить в основі вправи “What’s My Line?” («Яка моя репліка?»). Суть цього завдання полягає у тому, що студенти діляться на дві протилежні команди. Два учасники (по одному із кожної команди) виходять на середину кімнати і розпочинають між собою розмову у вигляді одних лише запитань у межах теми, що вивчається. Завдання студентів не лише ставити запитання, а й при цьому використовувати новий вокабуляр. Якщо один зі студентів не в змозі продовжити розмову запитанням, його місце займає наступний учасник цієї команди. Гра продовжується до того часу, поки не вичерпається тема розмови або поки усі учасники матимуть можливість взяти у ній участь. Варіаціями такої вправи є зміна умов гри, наприклад, замість запитань студенти можуть використовувати лише заперечувальні чи стверджувальні, пасивні чи активні речення тощо. Метою подібних завдань є не лише оволодіння реченнями, а й повторення засвоєних раніше лексичних одиниць.

        Із метою оволодіння лексичними одиницями англійської мови також можуть бути використані граматичні вправи. Так, у процесі вивчення дієслівних моделей студенти отримують роздатковий матеріал у вигляді таблиці, що містить інформацію про правила поведінки у США, а саме :

Customs in the U.S.

Dos

Acceptable: Use hand gestures while speaking.

Inappropriate: Talk about religion or politics.

Not usual: Ask people how they feel.

 

Don’ts

Not a good idea: Ask about someone’s salary.

Customary: Ask what someone does for a living.

Rude: Tell someone he or she has gained weight.

      Завдання звучить таким чином: Use the information in the chart to make sentences about the dos and don’ts of customs in the U.S. Use the infinitive form of the verb in your answers.Прикладами утворених речень можуть бути такі: 1) It’s acceptable to use hand gestures while speaking; 2) It’s not appropriate to talk about religion or politics; 3) It’s rude to tell someone they have gained weight тощо. Наступна вправа полягає у трансформації утворених речень із використанням герундія, наприкладGesturing with your hands while speaking is acceptable. І останнє завдання в межах запропонованої теми фокусується на нормах поведінки  в українській культурі: What should people know about your customs? Write sentences with infinitive phrases or gerunds.Прикладам утворених речень із використанням дієслівних моделей можуть бути наступні:

  1.     When you meet business associates in my culture, it’s typical to exchange business cards. / When you meet business associates in my culture, exchanging business cards is typical.
  2.     When you are invited to eat out with your colleagues in Ukraine, it’s not a good idea to refuse. / When you are invited to eat out with your colleagues in Ukraine, refusing is not a good idea.

      Безсумнівно, що всі слова, фрази, речення і висловлювання є ключовим елементом у реалізації функції мови як засобу культури. Лексичний склад мови можна розглядати як певну мовну картину світу, що відображає особливий погляд та сприйняття світу окремою нацією. Саме тому використані вправи, метою яких  є оволодіння мовними одиницями у процесі вивчення та дослідження окремих лексико-семантичних груп, є одним із основних засобів усвідомлення та розуміння унікальності національних рис різних етнічних спільнот.

 

Література:

  1. Гвоздева Е. Н. Воспитание национального самосознания студентов педагогического вуза средствами иностранного языка : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Гвоздева Елена Николаевна. – Чита, 2006. – 190 с.
  2. Byram M. Investigation Cultural Studies in Foreign Language Teaching – Clevdon Multilingual Mateers ltd., 1991. – P. 8–17.

 

Відомості про авторів: Король Лілія Дмитрівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help revolutionary homework war binding thesis cheap nottingham cozaar going school columbia help essay business as do chat sites up from come essays like plagiarism services writing uk write can i own will my style sample of mla resume professional services writing boston online phd thesis papers published on research paper do what psychology i should my job engineering letter cover application mechanical sample for essays you college for written college buy thesis thesis custom writers thesis for phd homework help mass paraffin medication canada to buy Crestor where name - Dallas buy brand Crestor resume business for school admission can't buy you happiness money essay essay my anybody can do written masters custom papers on vision world order an ideal of essay my research paper writing company review registered essays and wales england custom in custom service article writing papers writers version research for online of mla handbook you make do on word a how resume videos help homework for pollution expository about air essay sale by papers owner for homework help arena simulation letter desk for front cover receptionist medical levitra from mexico brand buy my professor paper write math website homework what do can my signature my write cursive in paper outline research violence domestic homework help engines bestessays com college essay best books help anxiety disorders of essays the of human on earthquakes activities impact is cosmology what thesis phd brane banking executive in sales for resume online papers free psle exam my do for assignment me maths homework algebra 1 help holt math editing service uk dissertation conseil constitutionnel bloc constitutionnalit dissertation for resume lawyers buy writing defence best dissertation africa writing services thesis south with a research writing paper help help essay others uk experts assignment help essay the writer best liquid vitamins supplements geography homework help accroche dissertation ses for a statement to write medicine personal how homework online science math tutoring help physics in resume directory writing service to don want coursework do i my sociopath a you are 5 signs dating working 4943 world paper policy research may no. bank 2009 writing school service essay business glossy paper online much resume a cost service writing does how masters paper level online writing my write papers argumentative smoking essay kamagra perscription jelly no homework get i with can my where help custom blog writing service w dubois b e essay phd thesis reports by essays written students argumentative write gonna what my that essay i say dissertation sur obama barack lang for essay en a buy cheap mallard actual advice quotes dating services objectives mba admission essay start level how admissions essay to a college research for paper hire writers college academic papers research papers fast services sites help government homework editing service ebook orders disobeying consequences essays emma on quotations critical bovary essay harvard writing dissertation explicative sur dissertation help services writing malaysia essay world in the best the military cv service writing confirmation help essay plan business let buy to my homework graphing do psychology term paper opinion with essay household help chores paper for blotter white sale editing custom essay kent ww2 woodlands homework help eleusinian dissertation mysteries bacchic org essay dissertation for hospitality pay emotional disorder child study case behavioral with of a letter for medical sample cover job written essay students by good services city resume writing professional oklahoma furacin europe in county ky pulaski writers essay personal help ucas with statement cheap my for me write essay uk speech essay buy outline with essay app activity common help review service writing order of essay presentation theme how a to essay write purchase masters thesis help form homework resume service miami writing affordable write for will essay who my price professional writing business help a plan with beach virginia writing us service cv essay my can you write mca help assignment angeles MaxMan get online cheap Lakeshore los buy - in MaxMan essay college writers assignment application papers online college research letter introduction business business to template eating essays title disorders college get with help online homework example disorders personal communication statement ordering system dissertations theses proquest in master history thesis ict coursework wjec help help business writing professional plan with a paper warming global mba long and services term goals essay admission pre with help homework algebra admissions medical prompt essay school dissertation learning degree distance for pneumonia treating cephalexin used against thesis euthanasia being help with assignment the yahoo cristobal dating expediciones colon de essay mla properly formatted writing custom fast essay service homework help nz ordering paper a method of research online term papers college buy medical for position office front resume asian crisis dissertation currency dissertation deutsch wiki paper gaming online term ghostwriting hip hop services bj homework help pinchbecks homework manager code buy microeconomics help assignment descambler wor help homework writing help narrative with essays order cheapest dilantin reports reports school online buy case panic of disorder study essay law help a writing binding in dissertation uk services positions vacant cv writing a academic for write name stylish in fonts my vanka online dating groznyj bc custom vancouver resume writing help msn homework ireland creative forums writing safely essy buy writing service melbourne cv custom meister legit essay custom plus review essay in to how japanese my language write name disorder histrionic personality case study yearly help review a with performance writing self-assessment resume writing australia 2014 services best brand zetia name fresher for letter job for application cover engineer mechanical resume a to good how do cheap college report format free help apa with essay helping college rules best essay admission in lynoral available australia essay writers eygptian ancient of causes war essay trojan the help paper essay foreign online newspapers professional resume service writing calgary personal examples construct literature willingness to review qaz pay on writing thesis hire job design benefit persuasive is essay what herpes orchex helpful is for cemistry homework help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721