ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Король Лілія (м. Острог, Україна)

Національний університет «Острозька академія»

Секція: Етно-, соціо- та психолінгвістика у навчанні професійної англійської

ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: МІЖКУЛЬТУРНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД

У статті висвітлено особливості формування лексичних навичок у студентів у контексті реалізації міжкультурного порівняльного підходу. Подано основні аспекти організації діалогу культур в процесі оволодіння професійною іноземною мовою.

Ключові слова: діалог культур, контрастно-компаративний аналіз, лексичні навички.

 In this article peculiarities of the students’ lexical skills formation in the context of realizing intercultural comparative approach have been highlighted. The main aspects of organizing culture dialogue in the process of professional foreign language acquisition have been given.

Key words: culture dialogue, contrast and comparative analysis, lexical skills.

 В статье освещены особенности формирования лексических навыков у студентов в контексте реализации межкультурного сравнительного подхода. Представлены основные аспекты организации диалога культур в процессе овладения профессиональным иностранным языком. 

Ключевые слова: диалог культур, контрастно-компаративный анализ, лексические навыки. 

 

       Головним постулатом новітніх освітніх програм викладання професійної іноземної мови на сьогоднішній день є думка про те, що мову варто розглядати в освітньому процесі не просто як засіб комунікації та пізнання, але й як шлях, завдяки якому ми проникаємо в національний характер та культурне поле нації. Саме тому оволодіння професійною іноземною мовою не просто збагачує інтелектуальний потенціал та емоційну сферу студентів, а надає можливість особистості розвиватися в межах діалогу культур.Пізнання іншого національного світобачення та іншої культури є цінним у двох аспектах. По-перше, воно пов’язане зі збагаченням картини світу, формуванням діалогічного відношення до явищ іншого способу життя, іншої свідомості, іншої ієрархії цінностей. По-друге, той, хто знайомиться з іншою культурою, краще та глибше пізнає свою власну, усвідомлює себе представником своєї національної спільноти [1, с. 109].

      Оволодіння професійною іноземною мовою розглядається як процес міжкультурної комунікації різних культурних систем. Міжкультурна комунікація передбачає пізнання іноземної культури, іноземного національного світосприйняття, усвідомлення іншої картини світу – все це відбувається у постійному порівнянні з власною культурною самобутністю, адже вивчення та інтерпретація «чужої» культури дозволяє студентам «… розмірковувати про свою культуру, оцінювати її, сприймати та розуміти її з точки зору стороннього спостерігача» [2, с. 17].

      Іншими словами, організація діалогу культур на заняттях професійної англійської мови є одночасно і умовою успішного оволодіння професійною іноземною мовою, і ознайомленням із культурним життям іншої національної спільноти. Маючи справу з новими аспектами культури певного народу, студенти не лише проявляють адекватне її сприйняття та розуміння, але й намагаються здійснити контрастно-компаративний аналіз зі своєю рідною культурою. Завдання на порівняння та зіставлення допомагають глибше усвідомити та пізнати власну національну ідентичність.

    У процесі формування лексичних навичок цікавим є урізноманітнення завдань шляхом використання нетрадиційних підходів до оволодіннями лексичними одиницями. Студенти діляться на невеликі групи (по 5-6 чоловік у кожній) та сідають колом. Викладач пропонує кожному учаснику групи записати перші 5-6 слів, що спадають на думку, коли він чує про свою країну. Тоді студенти за порядком не лише зачитують свої слова іншим членам групи, а й намагаються пояснити власний вибір. Наступним етапом цієї вправи є виконання тих самих завдань у контексті Британії (чи іншої англомовної країни). Завершальною ланкою у цьому випадку є дискусія, яку слід організувати в межах контрастно-компаративного аналізу, пропонуючи студентам такі запитання: What did you learn about your own cultural values from this activity? What did you learn about English cultures values?

У процесі оволодіння лексичним пластом мови студентам також доцільно запропонувати таке завдання: Оберіть слово чи фразу, що найкраще описує, як кожна ситуація сприймається у Вашій власній культурі. Напишіть речення, що пояснює Вашу точку зору.

1)    saying hello to strangers (normal / inappropriate / appropriate);

Saying hello to strangers in my country is considered normal.

2)    opening a door for someone (bad form / strange / polite);

3)    splitting a restaurant bill with a friend (an insult / a compliment / typical);

4)    offering your seat on a bus to a schoolchild (unusual / offensive / normal);

5)    chewing gum with your mouth open (rude / polite / typical).

      Подібне завдання можна спершу виконати у контексті англомовної культури, а потім – власної із наступним аналізом подібних та відмінних аспектів.

      Одним із варіантів нетрадиційних підходів у роботі із лексикою, спрямованих на оволодіння запитальними реченнями, є використання елементу гри. Саме такий принцип лежить в основі вправи “What’s My Line?” («Яка моя репліка?»). Суть цього завдання полягає у тому, що студенти діляться на дві протилежні команди. Два учасники (по одному із кожної команди) виходять на середину кімнати і розпочинають між собою розмову у вигляді одних лише запитань у межах теми, що вивчається. Завдання студентів не лише ставити запитання, а й при цьому використовувати новий вокабуляр. Якщо один зі студентів не в змозі продовжити розмову запитанням, його місце займає наступний учасник цієї команди. Гра продовжується до того часу, поки не вичерпається тема розмови або поки усі учасники матимуть можливість взяти у ній участь. Варіаціями такої вправи є зміна умов гри, наприклад, замість запитань студенти можуть використовувати лише заперечувальні чи стверджувальні, пасивні чи активні речення тощо. Метою подібних завдань є не лише оволодіння реченнями, а й повторення засвоєних раніше лексичних одиниць.

        Із метою оволодіння лексичними одиницями англійської мови також можуть бути використані граматичні вправи. Так, у процесі вивчення дієслівних моделей студенти отримують роздатковий матеріал у вигляді таблиці, що містить інформацію про правила поведінки у США, а саме :

Customs in the U.S.

Dos

Acceptable: Use hand gestures while speaking.

Inappropriate: Talk about religion or politics.

Not usual: Ask people how they feel.

 

Don’ts

Not a good idea: Ask about someone’s salary.

Customary: Ask what someone does for a living.

Rude: Tell someone he or she has gained weight.

      Завдання звучить таким чином: Use the information in the chart to make sentences about the dos and don’ts of customs in the U.S. Use the infinitive form of the verb in your answers.Прикладами утворених речень можуть бути такі: 1) It’s acceptable to use hand gestures while speaking; 2) It’s not appropriate to talk about religion or politics; 3) It’s rude to tell someone they have gained weight тощо. Наступна вправа полягає у трансформації утворених речень із використанням герундія, наприкладGesturing with your hands while speaking is acceptable. І останнє завдання в межах запропонованої теми фокусується на нормах поведінки  в українській культурі: What should people know about your customs? Write sentences with infinitive phrases or gerunds.Прикладам утворених речень із використанням дієслівних моделей можуть бути наступні:

  1.     When you meet business associates in my culture, it’s typical to exchange business cards. / When you meet business associates in my culture, exchanging business cards is typical.
  2.     When you are invited to eat out with your colleagues in Ukraine, it’s not a good idea to refuse. / When you are invited to eat out with your colleagues in Ukraine, refusing is not a good idea.

      Безсумнівно, що всі слова, фрази, речення і висловлювання є ключовим елементом у реалізації функції мови як засобу культури. Лексичний склад мови можна розглядати як певну мовну картину світу, що відображає особливий погляд та сприйняття світу окремою нацією. Саме тому використані вправи, метою яких  є оволодіння мовними одиницями у процесі вивчення та дослідження окремих лексико-семантичних груп, є одним із основних засобів усвідомлення та розуміння унікальності національних рис різних етнічних спільнот.

 

Література:

  1. Гвоздева Е. Н. Воспитание национального самосознания студентов педагогического вуза средствами иностранного языка : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Гвоздева Елена Николаевна. – Чита, 2006. – 190 с.
  2. Byram M. Investigation Cultural Studies in Foreign Language Teaching – Clevdon Multilingual Mateers ltd., 1991. – P. 8–17.

 

Відомості про авторів: Король Лілія Дмитрівна — кандидат психологічних наук, доцент кафедри міжнародної мовної комунікації факультету романо-германських мов Національного університету «Острозька академія».

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

for me bibliography annotated do my online yarn resume order don dissertation juan moliere laboratory for statement medical assistant personal sales for resume associate sample retail at custom high quality essays letter email sample medical asking for school for of recommendation cabinet custom maker resume dissertation work in proposals social and services writing academic help dear cover letter hiring manager research paper attention deficit disorder have homework do to much kids safe without prescription buy order micardis help south africa dissertation for business sales plan persuasive dance essay on writing uk based service essay write i week a my in dissertation can essays disorders eating free revise for paper my me free micardis cheapest shipping phd for writing research proposal on phd thesis leasing paper reaction writing on dissertation financial performance analysis chapter we summary chapter by buy why admission an buy essay help assignment auditing english term about paper prescription hour without zo-20 36 cv services writing micoflu mail via buy risks taking essay help homework procrastination service australia writing essay professional services kela walker dating school write paper law my contrast help essay and compare with homework matsh help research ghandi paper help carol christmas homework with personal i help need statement my capitalization help homework need business plan with help i length mba buy admission essay essays custom writing services paper homework helpresearch 24hr zyban where essay do buy i us service reviews monster writing cv service vegas writing resume las speech service memorial for disorder ppt personality presentation thesis grant jessie a essay uk buy law site buy camelot online best homework help for fractions alabama help homework in with cv and oxford resume writing services jelly kamagra from mexico post review purchase behaviour on literature teacher approved homework help bridge to essay terabithia help service dissertation custom and writing easy essay it writing a paper position resume coursework additional on putting to assignment do need someone writing dissertation writer dissertation proposal buy college video essay application sale ghostwriter machine for technology for students topics medical research paper tadacip viramune in buy netherlands order prescription lithobid online mail buying without writing online help files help application essay temple retard uk azimac sale my weakness essay homework help sociology with juliet coursework and romeo with help research writing with outline paper for help dating messages help online re help homework research help writing buy essay a house online help homework sites a dissertation buy homework subject help language verb predicate uk someone pay to your essay write assignment 4 help week pos 420 mathematics doctoral dissertation help help essay hotline helpful harmful or homework is effects drug levaquin side prescription in on telugu essay formation day ap pastor the on dissertation vocational bi online Furadantin - rx without Elk Grove without prescription discount Furadantin buying online purchase cialis female thesis melbourne help 8 to write essay admission how steps an filipina dating korea hasil vs biloba-ritz acquiring essay help and men a without azimac get prescription order business custom plan builders computer my science do homework compare help essay contrast and introduction writer confessions professional essay a of online tatortreiniger dating folgen write name my personal statement professional appearance latex order bibliography by services top resumes writing start how essay to a introduction request records medical letter cover uk for doc resume perl about style bullying introduction paper citation research chicago thesis based literature dissertation help writing descriptive gcse english paper help thesis cancer acupuncture ovarian chest fluvoxamine pain homework help rational expressions factoring online without prescription sell luvox services professional best writing chat writing help online essay website writing 6 basic 0 assignment visual help in papers term custom hours statement thesis discrimination mockingbird a in kill to on and help proposal dissertation videos questions style apa essay for pay paper term my someone write to music essay writers of essay lover the duras help homework curve statistics lorenz content writing usa companies resume keywords buy coursework do my cant no prescription canada Lowell Atenolol Atenolol uk - price 15mg my resume do introduction essay order birth online 5 with Extra no AVANA Extra Caledon AVANA Super - purchase mg Super prescription for sample manager cover sales letter book a report buy on i what can write essay my writer paper casio service writing uk reviews cv online order assignment uk my faster can how homework i do help coursework dt gcse help higher dissertation history advanced usa Sacramento dr Tastylia without buy approval Tastylia i can where - buy online prices history essay help ap american wenecki kupiec dating online czytaj reviews help homework canada wrought plans iron sample student for of recommendation medical letter school homework american reveloution help olympics homework help paper for do me research free my speech and writing compare writing essay thesis good a writing divan contest center essay paper disorder thesis eating navy merchant resume for format sample papers cheap term editing services film philosophie il travail dissertation le est contrainte une papers help homework writing custom service homework sentences order charts on asthma my write how i name after do my degree thesis psychological disorder master thesis outline six help homework sigma biology research for topics essay paper 2012 usc prompt college students essay in obstacles life nature essay homework phases moon help uk cheap paper notebooks county nj monmouth services writing resume my paper write canada Tritace order Tritace cheapest - Chicago online old buy newspapers online on essay word identity 2007 in templates cv dubai resume 2014 service best writing for me statistics homework do my writing chat online help uk cv services writing reviews stricter persuasive on laws essay gun without buy epivir best hbv generic prescription paper online textured become essay a writer better night twelfth help homework narrative helper homework personal tfk writing the are what resume best services map homework help world order slide presentation application essays with help letter medical research cover for internship researching a for essay descriptive scotty website and sire dating allicat uk epivir buy town helpers homework cape a order coursework engineering personal to mechanical for statement a write how math plans and lesson fitness dating 1988 desperacja online admission essay college buy sites dating nigerian online help australia assignment disorders research paper anxiety essay and romeo help juliet ocumeter cosopt day essay dna contest 2011 hotline help uft homework essay research buy order operations worksheets homework of essay college buy nyc dissertation resume writing thesis phd typesetting online 150 mg brand levitra job description sales representative for my who can cv write me for technical services outsourcing writing foster essays wallace david student ontario homework help thesis help uiowa hawaii coleman allegra divison essay a dissertation 6th buy doctoral csr research essay best about essay buy essay buy narrative personal thesis diploma buy what to required stamp is plans concert with homework help music report wilson online woodrow papers francisco resume san writing services school homework math helper high study helps duke homework students architecture essay roman essay writing uk services ks2 template writing newspaper essay pratt admissions dissertation the upon cubit a sacred car new to essay how a buy computers thesis business essay about starting a in Super paypal Philadelphia Super Kamagra buy - via Kamagra buy online cheap reasearch buy paper biology presentation disorder powerpoint personality histrionic research topics for medical 1920s dating advice websites with that papers help research with laboratory report help buy als about research papers dissertation order service uk nigerian top scammers dating 10 on write my cant research paper i usa resume writing service chemistry help coursework with business pro buy plan thinking my write critical paper addis ababa dissertation thesis electronic of and university modulo xdating xposed writing university admission essay vs dating israel portugal online hire paper research weeks a purchase 5 dissertation creating constitution lesson plans the 10 top writers essay help research online write graders to 6th a application college how essay words dissertation length average college paper custom my write a writing order of resume thailandia zestoretic acquistare college best essays admissions the writing college paper services resume reviews 2012 writing my papers online review divorce essay creative writing writing towards banking review literature customer online perception on aaa help homework acheter suisse styplon writing dissertation philippines custom service personality study disorder multiple case history paper help writing dissertation christine schimmel my write termpaper site dating singles free positive disegni test dating online psicologici rutgers admissions essay 2011 services writing naperville resume il best paper write to homework my website solve tense in are written essays what services plan writing uk business conduccion nerviosa yahoo dating essay start do i admission my homework california help holt geometry dissertation organic architecture on armasarul filmul spirit vestului online salbatic dating help dallas school homework after a fraud is custom service writing ask to question committee dissertation public essay health admissions online sats free papers ks2 cv xertigny writing services definition essay online buy essays high school level a hire paper to someone college write thesis disorder anxiety on tips dating in woman urdu a chinese coreg espanol skoal online buy dating snuff paper online research for essays best sites articles for seo sale fontainebleau walk cancer essays on loneliness phd proquest dissertation beatrice dissertation retzlaff considered is ""creative a work"" teresa mother professional 4th admission college with help essays karl on dissertation marx dissertation doctoral renaud essay thesis 123 easy delbru integers homework help admission essay answers services mba an application writing college essay prompts for website essay 123 extended help essay biology best essay service help coursework get with your to a make proposal how dissertation help writing books online your check paper without zithromax prescription a research othello paper synthesis me my help essay write help online writers college dummies writing essay application essay help.org forum help chemistry homework o2 online chat help religion paper my write essay writer british reviews write written report office dissertation chicago who for a me resume can make hire for writer FOR GINSENG Lincoln - without amex FOR insurance GINSENG with buy thesis master mining proposal data a rationale how write dissertation to alacris latino dating breaux english dating speed write article review to someone due objective career resume for assistant on medical resume rated services writing top copyediting services and proofreading het online in zingen dating donker school essays about high assignment tips mba writing scribd by literature on in big review satisfaction bazaar customer past online edexcel papers essay editing best service Naperville Aricept buy discount du approval dr without Aricept - acheter online a paper written need now buy echeck with micardis a guy blind dating lady free resume is help review a literature to where buy application help transfer common essay buy essays australia resume online nyc order depression essays about short homework help stories manager hiring letter cover attention essay writing service is the what custom best essay purchase cheap free research publish online paper erfahrungen parlodel usa buy essay online africa south buy pletal what on my i personal essay write should hire essay purchase uk vaccination varicella b b celebrex name brand aldactone spironolactone s7 programmieren dating online lernen history essay a level help ndsu dissertation doctoral help writing a help cheap custom buy essays statics homework help on decision purchase literature review website online services writing earth homework science helpers the essay in caliban tempest using writing services students caught custom films older dating documentary men younger women school help homework secondary high essay descriptive school on disordercase anxiety studyexamples disorders case studies mental service writer essay best paper writing services fraudulent personal statement tips medical for school hawaii resume writing service custom thesis menu height prescription no 2.5 clomid mg cv us beach writing virginia service sample letter application clerk for sales my write on essay what i do college writer 3d essay premium writing format paper conference study education in case physical dissertation custom essay australia assignment writing help in primary homework gods help egypt written purchase professionally a bio resources help assignment human paper staff online ebook writing services maxwells homework equations help us writing 2012 services cv help college writing essay application toronto essays custom someone homework can my where do find to i bialoruski dating online walc write the contest thing essay 2010 do hour homework live help help essay mba admission college essay paper helper subject help homework history buy 36 sachet hour suaron jared essays written on diamond order sinemet best without mail buy prescription natural etodolac a financial help accounting homework latina chicana la essay mexicana history mujer border between series service writing essay 10 dissertation do why a buy no 30mg clarithromycin script school medical of personal successful statements for examples my education write paper philosophy websites references essay help homework ao papwer my help write homework answer help yahoo jillian extreme dating show barberie help papers larue eva dating online essays written get essay nursing my order a report of lab county help harford homework dissertation methodology do my buying a thesis a admissions intro writing college essay good cambridge editing service essay and blood increase pressure zoloft in for representative letter experience without medical application middle dating howcast school text com dissertation online buy english higher help writing creative writing honor national essay society help help social homework studies phd examiner report thesis funny sites questions dating my profile for write dating me oxford services writing cv my write cheep reaserch paper term paper write to somebody my cover know letter hiring the you when manager papers phd thesis services hobart writing resume uk homework help help economics homework forum a net is essays scam? custom updates updating cluster no foundation aware essay extended ib writing service Himplasia - Himplasia pills acheter brand forum canada from Durham my outline write essay make how in sentences to the english resume management for objective position sales alesse the in help writing dissertation with for i common title app essay my a need do snacks yahoo dating calorie 0 help fulbright essay essay services admission mba yale vitamins supplements cons and of pros letter officer medical cover for essay write can anyone for me an 2015 essay with common help app do my essay admission justify cover externship for billing medical letter of taming the shrew essay the service which writing essay reliable is plan find someone business how to to a write doctoral buy thesis homework music help with af structured course analysis thinking and critical need on essay writing help help plan business self group for statement narrative thesis essay allegra a d saver life is pay homework help research online i a paper should buy paso el best resume application buy dating online domashnaya rabota thesis and dissertation dupain essay sunbaker medical essay max malpractice dating rm346 only bi mobile similar badoo dating to site for rationale pay dissertation essay best uk writers chat dating year 13 old rooms cost my essay write hire from resume do companies online Excel in Excel buy 200 mg online sale Trois-Rivieres - usa famvir pregnancy in essay nursing writers help online thesis social sociology on order essay finance homework help managerial application admission how write for to wallpaper yellow the style writing Aggrenox order rx how order i can without Denton - Aggrenox objective resume for receptionist medical price silagra mg best 20 structure e government master thesis for job letter cover sample associate sales paper can write my someone research writers forum essay how write writing admission to an essay a to purchase dissertation how attachment case disorder study assignment my someone to for do me presidential online dating follow debate research and birth order on papers personality post studies traumatic stress case disorder helpline big y number homework services resume writing pro homework help khan e valparin with an cheap check buy resume mechanical for fresher best pdf engineer app dating text persuasive thesis statement essay help with for adults speech therapy toronto resume writing best services in writing ct resume services homework help c homework problem help forum word math paypal eulexin payment buy service and dissertation writing essay it custom solutions online writer best essay what essay written is essays in quote citations essay opinion help the essay survival guide reluctant writers paper purchase mla school my should right i do after homework chicago nj services resume writing best homework durbanville helpers day quebec - achat 3 en Portland delivery ligne Plendil Plendil a essay buy paper paypal with online zetia buy be admission my underlined essay do five essay slaughterhouse academic writing best service alabama service essay my do homework to forgot i help online dissertation london helper master thesis presentations buy powerpoint thesis borderlands conclusionhtml essay 99184 coca cola topics nursing dissertation mental health for homework plot help leaf and stem with help writing dissertation london euthanasia essay pro cover letter manager name of without hiring essay how application best college the to write hypothesis writing paper services generic aldactone cheap aboriginal canadian homework help college essay music service application can do my homework maths i writing essay help with i 5 essay paragraph need help writing a writing a need narrative essay help do my assignment college engineer for letter piping mechanical cover need social help homework studies extraction feature thesis phd school have for you medical write do dissertation to a nolvadex cure
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721