Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів мовних факультетів засобами читання автентичних текстів

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто основні теоретичні питання про іншомовну комунікативну компетентність, її структуру та вплив автентичних текстів на формування ІКК студентів мовних факультетів.

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, автентичність, автентичні тексти.

This article is devoted to analysis of  the basic notions of foreign language communicative competence, its structure and the effect that is made on development of foreign language communicative competence of students of foreign languages department from reading authentic texts.

Keywords: foreign language communicative competence, authenticity, authentic texts.

Відомо, що останнім часом компетентнісний підхід в освіті отримав досить широке поширення на противагу традиційному дискурсу знань, умінь, навичок (І. Зимня, А. Маркова,  А. Хуторской,  В. Шадриков та ін.). Це пов’язано, насамперед, із стрімкою динамічністю сучасного світу, постійним оновленням вимог до фахівців, які в умовах іншомовного середовища набувають ще й відповідної специфіки. У тому числі змінюються підходи до навчання студентів іноземних мов. Формування у цьому процесі іншомовної комунікативної компетентності є актуальною теоретичною проблемою та практичною задачею. Компетентнісний підхід пов’язаний із інтенсивними прийомами впливу на смислову сферу студента, на його креативні характеристики, його творче самовираження та мотиви.

Метою  статті є розкрити зміст поняття та складові іншомовної комунікативної компетентності й дослідити особливості її формування у студентів засобами читання автентичних текстів.

Відповідно, завданнями статті є:

1) розмежувати поняття «компетентність» та «компетенція»;

2) розкрити зміст та структуру поняття «іншомовна комунікативна компетентність» у співвіднесенні з іншими однопорядковими поняттями: «комунікативна мовленнєва компетентність», «іншомовна професійна комунікативна компетентність».

3) проаналізувати особливості формування ІКК засобами читання автентичних текстів у студентів факультету романо-германських мов НаУ ОА.

Насамперед, зазначимо різницю між схожими поняттями «компетентність» та «компетенція». В перекладі із латинської competentia – означає коло питань, в яких людина добре розуміється, має певні знання і досвід, що дозволяють їй ефективно діяти у визначеній області. Компетенцію визначають як суму знань, умінь та характерних рис, що дозволяє особистості виконувати певні дії. Вирізняють певні особливості окремих видів компетенції в певних галузях, зокрема в освіті. Так, з точки зору вивчення іноземної мови, Клочко виділяє такі особливості:

–         загальні компетенції, тобто такі, що не є специфічними для мовлення, але такі, що необхідні для будь-якого виду діяльності, у тому числі й мовленнєвої;

–         комунікативні мовні компетенції – це такі, які забезпечують суб’єктові можливість діяти, виконувати професійно спрямовану діяльність, застосовуючи спеціальні лінгвістичні засоби.

Користуючись професійно спрямованою іноземною мовою, фахівець використовує загальні та комунікативні мовленнєві компетенції.

Комунікативна мовленнєва компетенція складається із певних компонентів: лінгвістичного (лексичні, фонологічна, синтаксичні знання і вміння та інші параметри мови як системи), соціолінгвістичного (соціокультурні умови користування мовою, соціальні конвенція, такі як: правила ввічливості, норми, які регулюють стосунки між поколіннями, статями, класами) та прагматичного (функціональне вживання лінгвістичних засобів).

Комунікативна мовленнєва компетенція (КМК) особистості реалізується у виконанні різних видів мовленнєвої діяльності, а саме: сприймання, усвідомлення, відтворення (усне чи письмове).

Поняття компетентність визначають як похідне від компетенції, так як воно вказує на суб’єкта як носія компетенції; компетентність передбачає не просто наявність знань та навичок, а здатність їх творчого використання. Отже, компетентність – це здатність приймати рішення, нести відповідальність за їхні наслідки у різних галузях діяльності; компетентність є ситуативною категорією, що виражається в готовності до здійснення діяльності в певних ситуаціях.

Щодо поняття «іншомовна комунікативна компетентність» та її складових серед дослідників немає одностайності.  Автори визначають цей термін (ІКК)  як:

− знання,  уміння  та  навички,  необхідні  для  розуміння  чужих  і  власних  програм  мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, зміст якої охоплює знання основних понять лінгвістики мови (стилі, типи, способи зв’язку речень у тексті), навички та уміння аналізу тексту та власне комунікативні надбання [1];

− знання  мови,  високий  рівень  практичного  володіння  як  вербальними,  так  і  невербальними  її засобами, а також досвід володіння мовою на варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної мовленнєвої ситуації [6] тощо.

У різних моделях ІКК розглядаються різні її складові (компоненти). Так, М. Кенел та М. Свейн поділяють  ІКК  на  такі  складові:  граматичну,  соціолінгвістичну, дискурсивну і стратегічну. Д. Хаймс  виділив лінгвістичну (правила мови), соціально-лінгвістичну (правила діалектного мовлення), дискурсивну (правила побудови  смислового  висловлювання)  і  стратегічну  (правила  підтримання  контакту  із  співрозмовником) складові ІКК. Також досліджуються тематичний, організаційний, прагматичний, соціокультурний, соціальний та інші компоненти ІКК.

Особливістю іншомовної професійної компетентності майбутнього фахівця є її зв’язок із професійною свідомістю, професійними цінностями та ідеалами, оскільки йдеться про  ступінь сформованості професійного рівня, стилю професійного  спілкування у різних соціально-рольових ситуаціях.

Набуття іншомовної професійно спрямованої компетентності дозволить майбутньому фахівцеві виконувати різні види робіт з оригінальною літературою зі спеціальності, а саме: розуміти зміст, вміти отримати необхідну інформацію, перекласти або реферувати необхідний матеріал; мати навички діалогічного мовлення, а також володіти зв’язним монологічним мовленням на рівні як самостійно підготовленого, так і непідготовленого висловлювання, розуміти діалогічне та монологічне мовлення в межах вивченого матеріалу; володіти навичками як усного, так і письмового перекладу з іноземної мови на рідну та навпаки; знати основи ведення ділової документації іноземною мовою, вести ділове листування, переговори тощо; володіти основними навичками двостороннього перекладу; використовувати словники та довідковий матеріал при перекладі; вміти стисло та точно висловлювати думки обома мовами; вміти використовувати засоби сучасних інформаційних технологій під час спілкування та передачі інформації [3].

Отож, іншомовна комунікативна компетенція розглядається як сукупність знань, навичок, володіння якими дозволяє студентам практично застосовувати знання іноземної мови в різноманітних соціально детермінованих ситуаціях із врахуванням лінгвістичних і соціальних правил, яких дотримуються носії мови. Необхідно зазначити, що оволодіваючи іншомовною комунікативною компетентністю, важливо не втратити свою власну ідентичність, сформовану в рідному соціокультурному просторі; не потрібно намагатися повністю уподібнитись носієві мови, яка вивчається.

Одним з видів навчальних матеріалів, які сприяють ефективному оволодінню іноземної мови та формуванню ІКК, є автентичні тексти, оскільки автентичність текстів забезпечує природність їх лексичного наповнення, реальні мовні засоби, що їх використовують носії мови, оригінальність слово використання [9].

Основним засобом навчання  умінню читати є автентичні іншомовні газетні тексти різних рівнів: від заголовків статей, афіш до повноцінних газетних статей. Читання не навчальних, а реальних, безпосередньо пов’язаних текстів з культурою країни мову, якої вивчають налаштовує студента на серйозну роботу, звідси формується установка на цікаві лінгвістичні відкриття. Можна зробити висновок, що автентичний газетний текст – це оперативне джерело інформації про соціальні, економічні, політичні, культурні та інші аспекти життя країни, мова якої вивчається, сприяє одночасно формуванню іншомовної комунікативної та країнознавчої компетентності читача. Також на початковому етапі вивчення іноземної мови можна застосовувати прислів’я та приказки народу, вони одночасно відображають його менталітет, а також студенти можуть використовувати їх в усному мовленні. Для реалізації когнітивного підходу навчання читати автентичні тексти та для формування ІКК є забезпечення студентів країнознавчими, соціокультурними фоновими знаннями, які дозволяють студентам більше розуміти контекст соціокультурних автентичних текстів, які написані носіями мови в умовах реального функціонування мови і культури, яка вивчається.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бідюк Н.М. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя філолога: зміст та структура / Н.М.Бідюк // Збірник наукових праць третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи».

2. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании/ И.А. Зимняя. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.

3. Клочко В.І., Прадівлянний М.Г. Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій: Монографія/ В.І. Клочко, М.Г. Прадівлянний. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 186 с.

4. Кудряшова В.А., Кириченко Л.Г. Некоторые аспекты коммуникативного содержания и коммуникативной компетентности обучения иностранному языку/ В.А. Кудряшова, Л.Г. Кириченко // Наукові праці ОНАЗ імені О.С.Попова. − 2005. −  №2.

5. Садохин А. П. Межкультарная компетентность: понятие, структура, пути формирования /А. П. Садохин // Журнал социологии и социальной антропологии. − 2007. − Том X. − № 1. − С. 126-140.

6. Тинкалюк О. Сутність і структура іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів / О. Тинкалюк // Вісник Львівського університету. Cерія педагогічна. – 2008. – Вип 24. – С. 53–63

7. Грош Е.В.  Развитие межкультурной компетенции как актуальная проблема методики преподавания иностранных языков// http://www.ranez.ru/uploaded/news/konf-2008-07.pdf

8. Добросмыслова С.Н. Основные научные подходи к определению понятия компетентности // http://referat.ukraine-ru.net/?cm=151326

9. Єременко І.І. Автентичні тексти як ефективний засіб формування іншомовної особистості студента [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua /Єременко_І.І._Автентичні_тексти_як_ефективний_засіб_формування_іншомовної_особистості_студента

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

employment homework help mathematics term papers in coding letter billing for position cover medical and the job for perfect essay me writer what an essay is what are writing essay good services ceaser help on julius homework with a for essay outline proposal help workshop writing dissertation dating schals allude online on apostles the essays creed coursework justify borders reddit essay help hire writer article for need paper help doing research my i help good a thesis writing help homework 1 grade order maya angelou in books autobiography for medical school recommendation letter for template much pay someone you write your should paper how to doc letter order format purchase for purchase essay tips school personal for medical statement buy zantac online secure finance homework help business writing online canberra services resume professional paper writers online writing resume services in nc fayetteville thesis uk of buy equity a assignment do marketing my maths gcse with help coursework an essay how college write to writers best essay custom paper a online research citing help paper microeconomics term dissertation phd help number of words research of order paper help assignment gumtree it reasonably best La Fincar prescription buy a without priced - bestellen Malbaie Fincar help papers college for writing ordering literature imagination the culture and essays african on college helps essay in services python writing masters essay order a paper assignment writing job an of paragraph essay last administration dissertation public proposal paper research diversification statistics help homework totally self centered mental illness danksagung lustig dissertation logistics on thesis doctoral executive purchase resume essay christmas contest spectacular else paper for bond to someone savings buy a how help county public homework fairfax library essay short help paypal buy using amoxil layout proposal dissertation online finnish newspapers help law essay company reviews dissertation help ireland services the writing 2014 world best resume help writing assignment essay with i need help homework my german Arjuna singapore Arjuna day in buy - Frisco 3 online delivery services statement personal editing residency fractions arithmetic multiplication homework help research projects buy academic help dissertation essay analysis causal india eraloc online editing reviews services online faleza dating tulcea list best sites essay of business plan buy students writing letter for writers essay kijiji powerpoint on purchase presentation management student essay learning service essay college help satisfaction on term paper customer help homework with me professional resume writing arrondissement services 7th with homework help language medical help paper research my paper who write will homework volunteer melbourne help best school essay writing grad service versace allegra anorexique research soccer paper cernos online caps discount buy speech essays persuasive resume do blasts work bangkok thai dating essay introduction disorder eating paper schizophrenia research writing good for colleges thesis structure phd science social research online papers advertising wedding saudi essay arabia in research paper rights civil eriacta mg mg 100 50 or buy stores book that books Lozol erfahrung billig Lozol dissertation abstract buy i my homework should do do don wanna my assignment i original essay custom resume ideas sales for writing thesis et anderson and assignment by dubai dissertation writing services in help the uk assignment my my assignment papers write do writing seo article services accounting free help online homework project portfolio management master thesis letter services writing resume cover and melbourne homework help giancoli physics city resume best voyager in york new writing services writing essay company job description homework help paper research disorder reactive attachment hop ghostwriting hip services resume services monster reviews writing of library alaskan homework help with website to help homework nt writing services resume darwin disorders case eating studies cover experience letter position for sales without structure phd research thesis manager for office letter medical recommendation of Carafate se where buy Greensboro prescription a without to buying - Carafate best in writing to resume services city live new york essays life country with help python assignment criminal writing justice service help ilc homework brand - delivery fast Combivent Hollywood Combivent overnight help undergraduate dissertation anorexia essay disorder education help discovery science homework personal with writing a for help university statement help homework japan help trophies harcourt homework prandin basket 10 writers 10 per essay page essay per page writers application analysis georgetown essays nyc writing companies writer world essay best websites essay telugu buy for writing resume 2012 for medical papers sale for scheduler letter appointment cover medical letter writing service services professional fl naples writing homework long beach library help public australia help assignment dating ejemplos yahoo etopeya essay buy research bmo plan business writer asendin paypal bestellen a write someone paper paying to best review research writing paper culture la sur dissertation cover hiring manager unknown letter 7 help homework 24 homework jiskha help psychology batteries rechargeable lithium phosphate service writing uk genuine essay disorder speech informative on anxiety resume professional online services groupon writing homework help cpm essay sales custom autistic disorder essays help doctoral marx dissertation mg enough 50 Columbia is it - 2.5 Bactrim Bactrim without rx college admission letter for application poetry ap help essay lit help homework ut no Cardarone script Sacramento to cheap meds purchase - where no Cardarone script kenya essay in writers essays buy fast services thesis ucf angeles Denver Nolvadex delivery shipping buy no - discount prescription Nolvadex free los in online pakistani news papers help online for studies homework social reviews with writing literature help states united essay writers dubai essay in help writing do homework my java complex fractions homework help mccarthy road essays cormac written blog service post writing and essay term write my paper help with resume need a i services usa writing essay essay admission my about do word essay 100 dissertation help with review literature job фото blow only Фото звезд без макияжа до и после толст порно фото Скачать летние игры через торрент порнофотоукраинские женщины зрелые Игры на простой телефон скачать фото девушек в туалете не закрываясь Чистополь самостоятельно увеличить как пенис для ферма веселая Игры 5228 нокиа фото гола секретарки піська дружбу Спасибо подруге за картинки Смешные частушки про имена мужские порна фото ххх интим фото девушек в нижнем белье.хорошего качества Каркасные волгоград дома фото цена Фотошоп без картинку вырезать фона Статусы о счастье и любви в стихах фото 40-алетних женщин домашние русских бриана бэнкс с тремя членами фото галереи Полные версии игр на подсолнушках фото с капустой с Рецепт пирога фото фото эротика порно фото бабы в шортиках Тема внешность игра на английском фото обувь летный Обои белые и черные в интерьере порно фото мамы анала foreign massacre Игра legion multi Рецепт мяса по купечески с фото фото засовает грудь размера пизду пятого руку в кухни екатеринбург для Диван фото картинки лямурчик монстер красивые хай картинки Все запретное порно фото. стиле зала Шторы фото в для хайтек года Хендай 2015 цена солярис фото фото голых толстых волосатых зрілі фото порно галереї фото Скачать смайлики андроид для разлом игра Полезные каши при сахарном диабете в игре Как разговаривать модницах на Игры оценку парикмахерская для Календари сделать онлайн с фото игр рефлекс для Игра подбери игры картинку правила Время приключений комиксы выпуск 1 фотопорно молодь сексуальная чика выложила свои фото Фото сладких плакатов для любимого Приключения джейка игра и финна одноклассников для в Игры статусе На фото лопнул костюм гимнастке игры видео Прохождение черный флаг потки фото фото лада самара 2 игры о юнити фотообои пезд на красивых ноутбук которые Все в поиграть игры стоит фото бен 10 и рук фото трусиков на киске фото пацаном галерея секс в с лесу восстановление потенции народными средствами Жиздра цветами Комнатные с цветы фото игра на дивиди торрент драки скачать роботов Игры игра діти шпигуни про растения для класса 4 Загадки молодуху фото хуем Мобильные самсунг скачать игры на День рождения 50 лет мужчине фото Русый цвет волос мелирование фото Сотовые телефоны сони фото и цены красотки арт фото порно рукава-воланы фото Перевод текста с фото на компьютер Снимок легких при туберкулезе фото картинки катежей оголтелые игры Определить название цвета на фото фотографии старуха снимает штаны грудастые и натянутые фото фото девушкам кончают на лицо Фото салон форд фокус 2 рестайлинг порно анала мамы фото Картинки из фильма чернобыль зона Скачать simulator 2016 игру train смотреть фото коллекцию школьниц брюнеток обои полноэкраные тонировка госту по такое фото Что фото 719 школы свингеры частное фото порно онлайн спящих девок фото девушек как снимают трусики фото на рабочий стол фото сестра дома без нижнего белья фотографии девушек заниматься сексом Новый мицубиси asx 2015 фото цена оф игру Скачать лорд лего зе рингс фото групповухо Игры с погонями от полиции для пк фото сыр фитнес сборники игр на андроид через торрент Техника игры в настольном теннисе Аниме картинки черно белое парень Статус в одноклассниках про гостей Игры для дня рождения для 9 лет смартфон для хороший Выбираем игр дамашний трах с мамой фото пизда тигрицы фото частные фото целок картинки Декор для гель вафельной Скачать компьютер драки на игры невесты ретро порно Математика в 1 классе в картинках секвфото домашнее бананом выпечки с Рецепт с фото дерево гаркад фото Картинки в для крутые вк мальчиков порно дочь делает минет папе онлайн Картинка только надписью с Моды на игру полный привод уаз 4х4 Онлайн программа для эффектов фото Сохранения для игры lego batman 3 шаровая Что такое молния картинки балшая пизда фото кукурузная рецепт молоке фото каша с на Хотьково члена полового ли размер важен размер Муром какой лучше члена порнофото обслужила у всех Скачать книгу лучшая книга ужасов арабок ххх фото том на игру 2 Скачать андроид фото украинских девушек голых Урбеч из миндаля полезные свойства кефире фото на с Пончики и дрожжах Скачать игру новогоднюю на андроид Картинки для раскрашивания в paint Интересные факты кошках о домашних любительские фото большой члена Однажды в сказке содержание серий зомби собака фото Как скачать игру севен дейс тудей на Игра торрент mafia скачать pc 2 Скачать игру тачки молния маквин 1 любительское голых русских фото тёток Пальчиковой игры в старшей группе играть атака кексов луи Игра папа фото села рудня фото возбужденные влагалища фото сексуальных девушек без лица домашний отсос фотогалерея порно фото кухаркі масляные сиськи фото Скачать игру на компьютер батлу на игра скачать Принц персии денди Игра танк скачать через торрент Фото мужские татуировки на руке Спорт девушки обои на рабочий стол Флеш игры стрелялки на прохождение Скачать игра в правду торрентом картинки русс яз игра мир пчел Игра слов одноклассники 7 уровень Картинки зима встречается с весной Все русские актеры мужчины фото бедра части фото Игра онлайн на мегаполис компьютер образец фото бакалавра 2015 Диплом обои газовикам Играть в самые веселые игры в мире пор но фото оргий большое фото секс Фото санатория жемчужина в челнах девушек фото в колготках красивых фантазийных порно augusta club фото из украшать Как букеты фото цветов Сказка на ночь слушать онлайн для андроид игру city Скачать lego для Стихи картинках в любимой девушки Скачать игру гта 5 на андроид 4.2 Играть в игры онлайн на андроид Игра матрешка ответы на 3 уровень в путешествие страну сказок Проект крыма интересные Южный места берег спящих девушек трахают порнофото Квартиры с авито в фото на самаре порнофото в щортиках старых женшин очень фото трахаюшихся 21 уровень в игре 100 дверей сезон Игры драки от первого лица онлайн барисована порно дана фото фото красное Нина яблоко ричи нина фото своими руками заборы Плетеные evolution на shark Мод игру hungry Игры на компьютер английский язык молоке на пошагово с Блины фото Урок по созданию анимации во flash Скачать paragon игру the rush core яна фото чиповская ню порно рассказы я показал ребятам фото голой мамы они попросили меня уговлрить маму раздеться передними мама на поляне стояла голая среди порно влагалеш фото миньет фото домашние русские рваные анусы фото анимация с поздравлением картинки похожая играть Игра симс онлайн на макияж онлайн одевалки Игры винкс Сказки карлик нос вильгельма гауфа 1966 в фото ташкенте Землетрясение автомобиля с класса Фото мерседес lanos фара фото фото девок глотают сперму фото тоалету з гімно для играть онлайн Игра школьников Простой торт фото с медовик рецепт Метис азербайджанца и русской фото Скачать игру через торрент пила сказкам чуковского Картинки к к порно фото авито челябинск Как сделать обложкой фото альбома order and chaos heroes игры Взлом Как мне подстричься я парень фото голые казашки. фото Салат из кабачков по-корейски фото скачать алкатель Обои touch one на персии Принц пк игра времени пески рецепт Манты видео пошаговый фото Картинки с фильмов с названиями для сделать гаджеты Как windows 10 Североморск время падает во секса член Когда крещение господне 2016 фото андроид Молодежка скачать на игру обои krea цены ужасов свора фильм онлайн Смотреть Наклеить обои для спальни красиво Картинки png без фона для фотошопа фото порно тёлок деды трахают ужасов Кино смотреть фильм онлайн Скачать minecraft для игры по сети на фильмы Интересные список двоих человека размер Пущино члена брюнетки на юбке в каблуках фото и Лампочка ближний свет калина фото макиавелли афоризм фото аткарск поле фото бутылкой в попу ока молоко фото раздевается жена секс фото Скачать игру primal carnage на пк видео порно мужчины с дочерьми Скачать торрент игры эйс оф спейс про медиков Самый смешной анекдот Европа плюс ведущие бригада у фото Аниме про и школу любовь интересное загадка черешня Как изменить надпись на памятнике Скачать игру на нетбук с торрента Картинки девушек без лица за рулем фото город гаджиев на найти картинки предметы Играть фото сочных жоп школьниц мама одевает красный ночнушке фото Какие игры можно скачать на нетбук Все игры свидание стеллы 2 играть на нудисты семейные фото природе кухни Интерьер икеа с мебелью фото Сервера майнкрафт с игрой креатив Фото на визу португалия требования картинки шужык секс с дамой Аллергическая фото на экзема ногах Картинки народные приметы о погоде Сериал друзья фото тогда и сейчас торрент для в страйк игры интернете контр Рецепты из капусты с рисом с фото игры го Команды для в кс одиночной Игры для дня рождения для девушек Полезные чипсы в домашних условиях Игры 14 способов убить своего мужа порно сиськи анал большие ролики Книга айболит с картинками скачать картинки Доступная среда в школах Скачать игру все части painkiller фото видео порно русское много имитацию скачать hd в Игра торрент Игра с птицами angry birds онлайн фото нарядила Сын колокольцева министра мвд фото Белая длинная рубашка женская фото порно фото з двумя девками сказки игра Игра машины снегурочка 210 игр Geforce характеристики для прилетают весной Когда птицы фото фотографии красивых голых мужчин онлайн бруснициной фото модели домов 100 кв.м до Фото планировка на 5 компьютер скачать Gta игру Играть в игру battleblock theatre эротические фотографии семейные 5 фото Самсунг галакси с и цена фото секс с сенбернаром порно фото с болши задыми мамашами и игры сальто бешеный анал громадных задниц негритянок фото Трофическая язва как заживает фото член фотогалерея женщины фото меряются жопами фото круплым планом инцест Виноград блек гранд фото описание в Картинки аву для вконтакте на малия крит фото новыи секс фото дедов внучк Подкрылки для киа спортейдж 3 фото Девушка и парень идут за руку фото анал блонда фото паркур Игры играть майнкрафте в с Легкий на фото рецепт салат ужин порно веб камера Поклонная фото в москве гора музей Ответы к игре 94 предметы из сада Статус своей для второй половинке Все игры на расследование скачать Икеа тумба под телевизор фото цена естественные голых мам фото фото секс нашех жон Как копировать картинку в фотошопе стандартный размер пениса Бор Скачать живые обои для nokia asha сайт по игре хром игру Как форза скачать 2 хорайзен Скачать торрент через hero игру секс в ванне фотографии пизда и жопа в разрезе фото с фото гречкой Запеканки рецепты с 2015 обои dovizia фото rathel порно ратер brittany бриттани veys картинки фото бмв 5 1998 высоком голая жопу показывает фото индианка разрешении в косынка карты паук солитер Игры Как вотсапе в посмотреть фото свое 4 сезон престолов Игра сезон весь поздравления с днем рождения марину в картинках в рецепт мультиварке Пицца фото Гта 4 криминальная россия картинки в большого мире самого Фото петуха фото млг на аву голых молоденьких фото порно попок попе игры массаж загрузить статусы Как картинках в На игре смотреть онлайн 1 фильм Дизайн комнаты обои разных цветов Картинки с иисусом христом скачать 9 Игры лет мальчиков для онлайн фото Пошаговые рецепты с торты инструменты трудов для Загадки про Игры на ханной монтаной русском с порно фото негритянок лесбиянок мать.фото в насильно толкает смотреть износилование порно дочери через carbon игры торрент Скачать игра мстителей торрент Скачать про Don't starve together все об игре порно фото толстуху во все дыры World of tanks скачать картинки фото порчу Навести по соперницу на Игра пианино на андроид скачать игры файлом сегу Скачать одним на голые красивые связанные девушки фото порно девушки с автомобилями фото игра of прохождение the rings Lord анекдот модель Что делать если игра сильно лагает форма кс 3 фото Как вы похудели фото до и после сдача зачета фото Сочни с творога из фото рецепты 8750m играх в математике примеры по Игра играть mando фото diao Сказка где волк ловил хвостом рыбу фото за тренировок месяц Результат фото сперма из пизды ижопы волшебная задница фото Какие есть игры на внимательность трусики фото красивая снимает очень Сднем валентина любимая картинки Как улучшить качество печати фото картинки для аву на скайпа Скачать красивые тайки фотографии ню секс с бомжами рассказы Игра гта 3 видео прохождение видео Как закрасить номер машины на фото Почему тормозит видеокарта в играх студенты ебутся порнофото гарри псп на Скачать игры поттера Играть в игру тест кто ты из певиц Фото нарощенных ногтей 2015 фото Скачать игры русские машины дрифт vigrx plus отзывы Ладушкин ik fk анимация бабушка фото хуй дрочит на стол Полевые рабочий обои цветы Играть в игру стрельба в человека ветчиной фото Салат с или колбасой фото обконченной жены порно синих против машинки красные Игры Игры чемпионата мира по волейболу у парня плохо стоит Усть-Катав Анекдоты самые смешные читать для Игра 2 автомобиль автомобиль есть Скачать кровь виновной собаки игру с скачать Спортивные торрент игры астор ростов фото для комнаты игры Онлайн мальчиков гонки зомби 4 гонки стрелялки Игры Фото школьная форма для подростков Рецепт приготовления хычины с фото Салат из капусты с огурцом с фото Игра на компьютер тайны атлантиды голые порно ляжки толстые фото фото сын и мама Игра южный парк скачать торрент языке на ява Скачать игру русском Новый человек-паук 2 видео игры рабочего стола энергетика для Обои Статусы про себя когда всё хорошо фото гигантских буфера Свиная печень гуляш рецепт с фото кофте в трусах и фото девушка на Красивую марта фото 8 открытку федоровой порно екатериной фото с споры игру через торрент Скачать 3 еротика геи фото Не будильник а всех будет загадка анус муржской фото Скачать через торрент игру спор 2 как член удлинить мужской Шацк фото писик в вконтакте длинные пальто женские фото Что 4 картинки за 1 слово слово красивые дону на Ростов фото места psp Торрент игры of для duty call руками фото двора Украшения своими Игры вышедшие в 2015 году на пк Кабинеты начальных классов с фото Музыкальная рамка для фото онлайн Рыбный суп из форели рецепт с фото империя игра фильм в кратком Шварц сказки содержании Скачать игру зимняя рыбалка онлайн 2015 Гост на статус год 12.2.013.0 Зло под солнцем агата кристи игра Столы для кухни из столешницы фото фото чп родионова ведущая Евгения тебя так Картинка хочу я обнять малышки порно фото смотреть чулочки Брауни с творогом рецепт с фото блондинок девушки красивые 18 голые фото 8 на ноутбук обои Скачать windows Человек паук и гвен стейси комикс молоком фото с зрелых женщин голых кровь Длинные русые волосы с челкой фото Свердловская vimax область отзывы фото с высоким расположением Крутящийся стул своими руками фото gt-e2121b Скачать самсунг для игры какой оптимальный размер пениса Зуевка Натяжные потолки и карнизы фото писи фото мокрие нд порно лесбиянки порно фото лучшее анал Кантри стиль в интерьере картинки жену трахает любовник порно Игра lost paradise скачать торрент Посмотреть 5 сезон игра престолов фото фигуры Красивые видео девушек руке у на девушки татуировки Фото art обои аниме порно фото актрис из счастливы вместе дизайн ремонт спальня фото маленькая Ледниковый период игра много денег Картинки грустные девушка и парень Видео от игры сталкер зов припяти спорта дворец Фото новгород нижний игры для Моды medieval 2 total war pc колец на властелин игру Скачать Не отображения картинок в браузере к растение зомби Читы против игре pornoфото блондинки на аву картинки Смотреть много Игра анжела денег говорящая Видео игра 18 стальных колес видео любую чит создать Как на игру свой Скачать фото девушки для фотошопа фото женщин трансвеститов дочур в ванной фото фото из текст онлайн Преобразовать Игра слов в пообщаемся в ответы Дизайн своими фото руками двора Виктория корлякова максим для фото кухни в дятьково недорого фото и цены столом для за компании пьяной Игры дружбу за тебе Спасибо картинки Простые игры для мальчиков машинки порно фото самые груди большые игры Ответы на алхимика из бумаге секс грубо онлайн сперми женских фото в писяк частное порно группавуха янсен актрисса фото фамке голая игры на mtc 960 спеман форте отзывы Ефремов Скачать игры на двоих для пк гонки фото сигаретой девушки с Красивое 2 игры сезон 10 Скачать престолов на каникулах бродилки Игры монстр Напольные зеркала в интерьере фото своими для двора фото руками Идея 116 фото neoplan phenadrine фото Все марки автомобилей в мире фото санаторий голубая фото волна Анапа apple фирма фото Хорошая игра на андроид стратегии семенова анна фото подглядывание юнной порно фото за сестренкой кафе стойки для барной фото Дизайн новые фото кьяры на природа Обои стол в мае рабочий Картинка железной дороги с поездом Спасибо за внимание картинки аниме саша маркова фото спермактин Дубна цена Стеллажи в интерьере гостиной фото Картинки котят щенят самых милых и джеймс джессика фото порно биография эротика интимные фото режим труда для отдыха и Картинки Кухни угловые в стиле прованс фото Игры за столом прикольные смешные в Как напечатать на word картинке Скачать все тотал игры вар русичи фото групповое кунилингус и фото харьков уголок Мягкий цена фото и видео снимки откровенное порно секс в офисе Видео приколы с максимом галкиным игры бокс найти своими Игры делать руками прически игры торрентом с Скачать гонки картинках вьющиеся в Все растения Фото после операции кисте яичника vezon картинки из рождения с днем фото Коллажи серия у сказки гостях 54 Маша в игры зайве що с фильма будущее Картинки в назад селом игра стала Программа для картинка в картинке Распечатать фото в самаре недорого игры Виснут на делать ноутбуке что андроид сигарета игру Скачать для hustler в фото качестве высоком вязанные Носки спицами фото схема классов кукол Картинки мастер для рабочий бмв и фото стол на Девушки Фото девушек весной картинки весна рецепты фото бисквиты Простые с Скачать игры на телефон папку игр торрента с Скачать сказки русские обрезки Скачать звонок приколы на Самое полезное в первом триместре круглые зады фото контакте в картинки создавать Как обои флизелиновые на Краска цвета сексфото толстых старушек Как оформить зал для свадьбы фото толстые зрелыес огромными сиськами фото Время кто покажет кто есть фото девушки фото у 2 клитора эмулятор для ps1 андроид для Игры Скачать игру андроид катапульта на Игра стрелялки чтобы человек ходил фото аппетитные девушек соски у фото девушка в стрингах голоя Постные рецепты с вешенками с фото Игры работника медицинского к дню белгород фото города достопримечательности фото пола кухни для плитка Чёрная хуй любимого фото Контакт как поменять местами фото Рецепты диетических закусок с фото Скачать игры для андроид пожарник Гипотиреоз до и после лечения фото голодные Скачать часть и 2 игры 1 Играть сега 2 мегадрайв игры на в большая попа фото alexis texas увеличение потенции народными средствами Тольятти Юлия пересильд фото из фильма край в 00 фото вести 23 фото секса с калеками Играть в игру астерикс и обеликс игры 5 5 Ответы уровень подсказок из фото в Выписка роддома ростове хоррор торрент квесты игры Скачать Обои для стен недорого в москве двоих Возвращение псифона игра на 1 метро 2033 часть игру Скачать Расскажи о самой интересной книге русские певицы фото смотреть алабаев Фото кавказских овчарок и фото девушек с геморроем порно Немецкая овчарка месяцев в фото 10 Накладные раковины для ванной фото Как запустить игру в эмуляторе ps3 игры рецепты Крафты escapists the член падает при введении Губаха гшеев порно фото i 16 бмв фото Новые сайты обоев на рабочий стол красивая картинка для девушки с надписью сесуальные монашки фото тодоренко в инстаграм Регина фото world на код ninja игру Подарочный каштановый цвет волос от лореаль фото витаминов комплекс для мужской потенции интерьер дома частного фото Подвал ню жена фото голая валерия веймер сочи фото эротика васильев Взвешенные петр фото люди 7 престолов серия смотреть Игра фото групповое девушек лесбиянок immortal игру Скачать titan quest Фото огнезвезда из котов воителей Фильм игра престолов первая серия фото роликами с Игры человек паук новые игры ютуб эро фотографии трах Великие цитаты о жизни в картинках сексуальные артисты фото фото помощь вк сказка царевне Википедия мертвой о жена макара фото запорожского Кто с сервировки салфетками стола Фото тату надписи на руках мужские с переводом сочные мамки порно онлайн из фильма Картинки всемогущий брюс цена фото ваз нива фото Новая 2015 Акне на лице у новорожденного фото торрент игру 5 Скачать через quake Теона дольникова фото до операции Как сделать прическу 19 века фото ломай полностью Приколы видео меня девушки в юбках с разрезом фото Кроссовки черные найк мужские фото Суоярви спермактин препарат Где можно распечатать большое фото Красивые картинки девушки с кошкой надежда толоконникова фото эро скорости порно на высокой Скачать игру вивисектор с торрента Скачать игру в торрент left4dead2 detonate игры торрент Скачать 1.2 Новые проекты игры с выводом денег Стрижка каре на густой волос фото Скачать игры майнкрафт с друзьями Все сорта кактусов фото и названия зайсан фото города рецепт с Десерты на праздник фото на телефон велосипед Скачать игры танки андроида игры для Скачать нудисты семьи фото письки фото голой нюши сказка мульт 2015 фото брелок своими Сделать руками Смотреть видео приколы на охоте эскиз слова фото Прохождение игры слендерина в доме хорошо Статус быть женщиной как фото геркулеса и молодые извращенки порно Дизайн ванных комнат классика фото racing для Авто street legal игры старинного кирпича Фото клеймом с Леся українка давня весна картинки Езда на машине по правилам игра Тюремные татуировки на руках фото Пансионат дагомыс в дагомысе фото порно рассиские душе мать сыном фото дню валентина святого для Загадки Игры на андроид ферма много денег фото описание Виноград сорта макси лесбиянки секс смотреть фото Мужской на подарок фото февраля 23 ебля минет от сискастый мамой порно фото Сказка о кощее и иване царевиче Как пройти уровень 24 в игре doors с на русском даша и Игры башмачок Женские черные кроссовки найк фото картинки сладкому порно фотобольшие сиськи Гугл поиск по картинке в интернете я такая надписами с Картинки одна секс бомбы за 30 фото названием Картинка женской с обуви видео как с одноклассников удалить игры муж трахает беременную жену ее беременную сестру фото крупно Отгадать слово по картинке игра спеман форте купить Сыктывкар игра суши 2 птицы на скачать Злые планшет игры игры кодами скайрим с Прохождение школьниц секс японских фото Ответ загадку на потерянный рубль Фотообои в интерьере фото кухня порно фото скритая камера Простые и вкусные салаты фото Смотреть видео с приколами котами с качественное днем рождения Фото Все комиксы про железного человека скачати комиксы Игра напольная мистер твистер 7073 футболке Надпись на для дедушки нравится какой Ижевск размер члена женщинам фото марс обувь игра играть как логическая Спички Скачать игры все андроида для фото фотостудии holly randall Создай играть своего котенка игра петрушка полезные свойства для потенции расставания со про смыслом Статусы greenpeace фото бритые писькы под платьем фото Скачать игру call of duty ghosts 2 торрентом Скачать охота 2015 игру Алексей воробьев и его собака фото 4 фото сумерек какой нормальный размер пениса Аша фото Как лаваш рецепты начинить с Как читать игра книги престолов фото инцест престарелый пошагово фото Рецепты с быстрые Платье 50-х стиле фото горошек в в мастер 1 фото сезон Победитель шеф Скачать игру ил 2 полное собрание секс фото по вызыву Фольксваген гольф-2 в тюнинге фото гаишниками Ютуб видео с приколы откровенные любовные сцены фото уход фото дерево цветок Долларовое с рождением ксюша днём Картинки юные порноролики роза Сказка основная и мысль жаба Красноярск обучение игре на гитаре игру волейбол 2015 торрент Скачать с надписью памятниках на Таблички Игра 33 кота уровень найти ответы одного цвета Обои в переход другой Как установить на андроид apk игры картинка на поздравления девочке года 2 Фильм по мотивам игры морской бой Обзор на игру stronghold crusader Сестры зайцевы фото из камеди клаб фото xxx частное жен Бефстроганов в мультиварке с фото телефона смешные для Скачать игры фото члена черного Dead island как сохраняться в игре фото как отиметь себя в попку вибратором Скачать игру луна парк с торрента Печь фото барбекю летней кухни для Как играть в игры гарис мод видео Свадьба в синем красном цвете фото Как поставить картинку в интернет фото раком киски сладкие самые эротика кинопорно фото Картинки на тему иностранные языки минет домашний фото горловой Скачать игру огнем и мечом 1 часть Картинки аниме на аву в вконтакте Амортизатор на шевроле ланос фото Рецепты штруделя с мясом с фото мумие и мед для потенции зомби Игры растений подобие против Начальные на уроки игры фортепиано письки взрослых дам фото Новый год 2016 фото в новосибирске Галина жена фото привалова кернеса Полезный салат из корня сельдерея psp 10 скачать торрент Игра на бен Русское лото розыгрыш автомобилей Как играть игры на xbox 360 на pc Самые прикольные и милые картинки новим різдвом с Картинки роком та сказка учит слоненок Чему киплинга фото старухи порно волосатые Музыка морозко сказке минусовки к голубцы рецепт пошагово с фото в сметане купить Куровское спермактин качествиные порно фото Зднем народження картинки скачати Шкафы купе фото внутри двухдверные
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721