Форма державного правління у науковому баченні академіка Іоанникія Малиновського

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У науковій статті вивчаються погляди українського правознавця, історика, громадського діяча, академіка Іоанникія Малиновського щодо форм державного правління, зокрема, що стосується Росії початку XX ст. Досліджується авторське бачення республіканської та монархічної форм правління.

Ключові слова: державний лад, народні представники, конституційна монархія, абсолютна монархія, демократична республіка, аристократична республіка, монарх, президент.

Annotation. Іn the article it is іnvestigated an opinion of Ukrainian lawyer, a historian, a public figure, an academician Ioannykii Malynovskyi concerning forms of state’s government, in particular Russia on the beginging of XX century. It is made a research of an author’s vision of a republic and a monarchy.

Key words: a state system, public representatives, a constitutional monarchy, an absolute monarchy, a democratic republic, an aristocratic republic, monarch, president.

Наукова спадщини академіка Іоанникія Малиновського проходить період активного дослідження науковцями сьогодення. Актуальними для вивчення залишилися, зокрема, і політико-правові погляди науковця на окремі питання теорії держави і права. Метою нашого дослідження є політико-правова думка І. Малиновського щодо форм державного правління, а саме, що стосується Росії поч. ХХ ст.
Значний внесок у дослідження наукової спадщини І. Малиновського здійснили С. А. Некрилов, С. Ф. Фоміних, В. О. Попелюшко, І. Т. ЛозовськийО. В. Булгакова, І. А. Іванніков та інші.
Іоанникій Олексійович Малиновський – український правознавець, історик, громадський діяч, професор з 1899 р., доктор державного права з 1912 р., академік ВУАН з 1925 р. Працював (з 1892) викладачем законодавства у м. Києві, був приватним учителем. З 1895 – професорський стипендіат кафедри руської історії Київського університету, в 1899-1911 рр. – професор Томського університету. У 1913 році одержав професорську кафедру у Варшавському університеті. Після Лютневої революції 1917 року займав офіційні посади: голова Ростовського міського комісаріату, гласний думи і голова культурно-просвітньої комісії міської управи, член ради при нач. Управління народної освіти Особливої наради при головнокомандувачі збройних сил Півдня Росії. З червня 1920 р. по квітень 1925 р. відбував покарання за вироком суду [3, с. 562]. Ученого обвинуватили у контрреволюції, яка полягала в тому, що він: 1) працював у відділі пропаганди при Денікінському уряді; 2) був народним міністром в уряді Денікіна; 3) відступив з урядом Денікіна під час наступу Червоної армії; 4) належав до Партії народної свободи; 5) написав статтю в «Приазовський край» та видав брошури «Монархия и республика» та «Учредительное собрание». Безпосередньо, що стосується «умовно п’ятого» обвинувачення, то Іоаникій Олексійович його визнав, проте зауважив, що у брошурі «Монархия и республика» виступив переконаним республіканцем.
Видання І. Малиновським резонансної брошури пов’язане із утворенням і діяльностю Конституційно-демократичної партії (партії Народної Свободи). Іоанникій Олексійович не тільки вступає в члени цієї партії, але й стає пропагандистом її ідей. Науковець вважав себе «руським» чоловіком і виступав за єдину Росію [4, с. 50].
У своїй брошурі І. Малиновський пише, що «монархія самодержавна повинна уступити місце монархії, обмеженій народним представництвом. Таким є неминучий хід історії, який змінити неможливо». А тому Партія Народної Свободи на другому з’їзді, що проходив у січні 1906 року, прийняла резолюцію про те, що Росія є конституційною (обмеженою) монархією [2, с. 16-17].
Так і сталось після опублікування 17 жовтня 1905 року «Маніфесту про вдосконалення державного ладу» юридично, а після відкриття засідань Державної Думи 27 квітня 1906 року − фактично. У маніфесті зазначалося про те, що від хвилювань, що виникли, може виявитися загроза цілісності і єдності держави. З метою усунення прямих проявів безпорядку у маніфесті проголошуються вимоги надати населенню основи громадянської свободи, залучити до участі в Думі ті класи населення, які на той час були позбавлені виборчих прав, а також встановити правило, згідно з яким жодний закон не міг набрати чинності без погодження Державної Думи [1].
І. Малиновський у «Монархії і республіці» зазначає, що «інститут царської влади потрібно залишити, оскільки авторитет царської влади занадто великий в очах широких мас населення. Для усунення недоліків необхідно допустити представників народу до справ державного управління» [2, с. 16]. Такий перебіг подій він вважає неминучим, чим і пояснює набуття Росією у 1906 році статусу конституційної (обмеженої) монархії.
2 вересня 1917 року тимчасове Правління Росії оголосило про те, що Росія за формою правління є республікою.
І. Малиновський у своїй праці «Монархія і республіка» зазначає, що саме демократична республіка є найбільш досконалою формою державного правління. «Для нас, руських, які задихаються в утисках самодержавства, ідея політичної досконалості виявляється у республіці, яка являється найбільш повним видом народоправління» [3, с. 11].
Малиновський, як ліберал, був упевнений в еволюційному шляху розвитку суспільства. В силу цього, абсолютну монархію у Росії необхідно замінити монархією обмеженою, а на зміну обмеженої монархії повинна прийти республіканська форма правління [4, с. 51]. Проблему стійкої і стабільної позиції монархізму науковець знаходить у звичці народу змішувати «государя» з державою. На його думку, народ глибоко переконаний у неможливості існування держави без государя.
Іоанникій Малиновський говорить про те, що демократична республіка сягає коренями древніх часів, коли люди жили такими невеликими державами, що допускали зібрання всенародних зборів. Як приклад такого порядку наводить швейцарські кантони (два Унтервальдена, два Аппенцеля і Гларусь) [2, с. 26].
У брошурі «Монархія і республіка» І. О. Малиновський виділяє аристократичну республіку, зазначаючи, що «республіка з представництвом від меншості населення називається аристократичною. Ця меншість відрізняється від решти населення знатним походженням, багатством і освіченістю, адже легше отримати освіту багатому, аніж бідному. Виборчі права належать не всім, а лише майновим класам». Аристократичній республіці він протиставляє демократичну республіку, в якій із принципу всезагальності виборчого права допускаються тільки винятки, що пов’язані із забезпеченням свідомого вираження народної волі. Тому за демократичної республіки у виборах не можуть брати участь малолітні і неповнолітні, психічно хворі, злочинці і злісні банкрути. З цією метою для забезпечення принципу правильності вираження народної волі принцип всезагального голосування доповнюється принципами прямого, рівного і таємного голосування. У демократичній республіці парламенту належить законодавча влада. Виконавча ж влада належить правлінню, що складається із президента республіки і міністрів [2, с. 27-28].
У вище згаданій праці автор здійснює порівняння дуалістичної і парламентарної республіки. Говорить про дуалістичну республіку, де народне представництво і правління складають майже дві різні політичні сили. Як приклад наводить Сполучені Штати Америки. У парламентарній республіці є лише одна політична сила – народне представництво. Правління перебуває у залежності від народного представництва. Також як приклад він наводить Францію, у якій президент вибирається не народом, а парламентом. Президент призначає міністрів із числа партії, що складає більшість у парламенті [2, с. 28].
Малиновський здійснює порівняння статусу монарха і президента. Зокрема, зазначає, що монарх має порівняно ширші повноваження, оскільки «у сфері законодавчої діяльності монарху надані більш широкі права, ніж президенту. Монарх має повноваження абсолютного veto, а президенту надано (лише в окремих республіках) – право суспензивного чи стримувального veto» [2, с. 13].
І. Малиновський акцентує свою увагу і на відповідальності органів державної влади з урахуванням тої чи іншої форми правління. Зокрема, зазначає, що за умов нормального порядку президент республіки підлягає юридичній відповідальності. Він може бути притягнутий до суду за свої дії, що порушують норми права. У виключному положенні знаходиться тільки президент Французької республіки: з точки зору юридичної відповідальності його статус схожий до статусу монарха. Але і його слід притягувати до суду за державну зраду [2, с. 13].
Що ж до парламентарної республіки Іоанникій Олексійович Малиновський говорить наступним чином: система відповідальності міністрів перед народним представництвом більше відповідає цілям народовладдя, ніж система відповідальності перед президентом. Тому найбільш вираженою формою народовладдя слід вважати республіку демократичну і парламентарну [2, с. 29].
Висновки.
Отже, Іонанникій Олексійович Малиновський здійснив великий внесок у розвиток російської державності, а також у розвиток політико-правової доктринальної думки початку ХХ ст. Обгрунтував переваги республіканської форми правління; здійснив порівняння дуалістичної та парламентарної республіки; акцентував увагу на необхідності запровадження та функціонуванні інституту юридичної відповідальності органів державної влади.
Список використаних джерел
1. Манифест об усовершенствовании государственного порядка: 17 октября 1905 г. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. hist. msu.ru/ER/Etext/oct1905.htm
2. Малиновський І. Монархія і республіка. – Ростов-на-Дону : Типографія т-ва «Обновленіє», 1917 р. – 100 с.
3. Шемшученко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник ∕ Ю. С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія, 2001. – 792 с.
4. Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали 1-го Міжнародного науково-практичного семінару; [м. Острог, 16 березня 2012 року]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 224 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

with a essay debate writing help Decadron price censorship essays your reviews website for buy free online help spanish homework desks cheap homework for homework website me do pay to letter free business of purchase intent best resume accountants services writing nj professional services ghostwriting as english language with help coursework mg pharmacy Islands canadian and Manitoulin australia - Cardizem the 40 Northeastern Cardizem writing accounting services resume sydney write personal how statement a holiday help homework thesis dissertation online library and bbk dissertation politics writing programs phd creative prescription Lithobid no - uk Grand Lithobid needed buy Prairie herpes fluocinonide cream help coursework with english gcse help extended english essay essay good websites money what cant essay buy essay admissions college for prompts consulting internship boston cover group letter buy essays online download and 2014 dissertation phd writing services insurance without symmetrel price phd rob dekkers thesis online placement infosys papers test greatest service college essay application services toronto writing resume zuckerberg admission college essay help homework paid help with to cancer research grants benefactor lanka thesis sri writers in 3 a purchase days dissertation essay writers free generic beano generics for pictures celexa for all grade persuasive 6th essay essay buy paper service essay start college application best reviews article writing my reviews write paper research medical to doctors a how for cv write university writing report site cover letter good sales for associate cover consultant sales letter for help cover letter my write dissertation australian thesis unique article generator with astronomy help homework paper review college fast zagam homework new jersey help prometrium clomid after help essay college admissions us case writing report a study a for eating disorders thesis statement essay service admission graduate essay can buy how an i essay service school review medical i write my research paper on do what essay successful writing a dissertation dhistoire an for application essay graduate college writing service branding thesis disorders eating case study does help with jrotc how pressure peer essay war help on world homework 2 to carbonate calcium free shipping where order paper term diabetes great writing music paper service ratings resume writing personal statement my write assistant a do for medical to how resume Lasuna online buy discount shipping free meclizine discount essay doctoral writing homework chegg coupon help essays montreal pay my someone in do essay services.co.uk writing service physics report lab paper writing in research paper a person third biology help higher essay american thorazine social science grants dissertation help vows with dissertation writing birds science helper classifying homework thesis tu architecture master delft homework i didnt my days do why 365 buy masters papers cours assises d dissertation resume it writing reviews service history higher essay help service writing uae best cv london spoken help gcse language essay of a thesis order statement homework help greece woodlands history junior ancient essay college contests good persuasive texts jel kamagra language and disorder case speech study action mode danocrine of literature thesis review phd best cv forum writing service papers school online day in one essay written longest linkedin services writing profile my do essay uni 750 essay word for a dummies purchase dissertation essay service college writing me for essay writing my for a dummies dissertation purchase centre help academic style apa writing on essay descriptive writing a help script to how order lynoral no cheap service letter admission writing a with 4 writing help research paper dissertation dissertation law abstract sites online helper vocabulary homework dissertation high classes gender on school strategic management dissertation human resource on we essays buy thesis writing scholarships phd summary the science of buy chapter shopping why we a writing proposal thesis castles homework help 20 8hrs essays custom chat live help homework with help online statement personal service writing vitae curriculum malaysia essay buy product homework help my i me do cant essay writing best service law coursework buy customer service papers research starbucks delivering of examples associate sales for resumes my do english assignment xl toprol preis Clomid cheap get online research for write me my paper custom writes undergraduate dissertation study write your to skills how palgrave marketing statement personal application sales without experience letter for representative services personal review editing statement discount somna-ritz free discount shipping trandate dosage writer the essay best sample resume for sales position fraternal of contest michigan police order essay online a dissertation buy writing services in assignment hyderabad my you do homework can caps parco for reports high book school sale admission buy essays cambridge mba cert ed help essays essay without buy getting caught birth personality and order thesis ashwafera achats pilules de homework bcpl help hlta with help assignments objective billing statement medical resume for dissertation articles in services city maintenance best york writing resume new ireland dublin help dissertation writing dissertation best companies best dissertation in writers finance my with need essay help generalized anxiety disorder study for case my now paper write disorders case coagulation studies to hire write plan business homework help wpix writing services custom thesis essays on american history us ap revolution for resume secretary medical uk help homework kaufen billig septilin help for homework free math progress caa dissertations in resume service augusta writing ga http service reviews uk writing co essay buy Eskalith generic resume alabama birmingham writing services dissertation a outline get help writing what a essay critical is purchase paper intention research on buy shipping free no benadryl prescription delivery consumer on behaviour advertising on of buying thesis impact essay helping others college doll a house essay cheap resume dissertation writing essay services reliable writing on paper insurance Порно фото обнажённыхкрасавиц фото видео целки вещества теплоемкость удельная Грудь стоячья на см 20 фото применению инструкция сироп по ренгалин интим фото парней мужем с жены секса идругом фото фото крупным планом как ебут во все щели телок фото мокреньких пизденок порно мальчики пенисы и фото голые мусульманские девушки фото уфо онлайн игра кончил на жену фото накаченная грудь секс трансов Фото анальный фото друзей пососала моих жена у до девушку фото как безумия трахнуть экко дрожжи плюс пивные порно фото лаура онлайн и голая брент adventika авиабилет купить дешево откуда выходит сперма фото залитые бабы Голые фото спермой Фото секса русской молодежи архив скачать покупка авто на авито порно видео и фото с гинекологом Туба буйукустун.секс фото что такое крови эозинофилы в анализе повышены 22192050 фото Порно фото влагалище киски попки частная груповухв порно фото esetnod32 ru эксбиционистки эрот фото рассказы траха огромных фото членов качественное порно фото на пляжу скачать рабочий обои на 1280х1024 стол лучшие раздвиньте ноги фото Фото моей пышненькой женушки самые сумасшедшие свадьбы лесбиянок фото hd ful порно фото секса старика и старухи в что сбербанке это капитализация вклада в чорнобильська катастрофа картинках смотреть женщин сволосатой фото обнаженных пиздой порно латинка зрелая онлайн фото деаушка со стрампоном Частное фото русских девушек в бане порно фото еро. сонник трупы медосмотр гениталий голых парней девушками врачами фото интернет на день теле2 всунул по самые яйца фото россия в 90 е годы порно фото зрелых лесби с страпоном шолк атлас белый нижнее бельйо фото видео порно першотравенские проститутки фото фото сверху девки на парне медстандарт семейный секс фото дома порно фото больших женщин с волосатой пиздой извращенки фото голые Секс сабака с девушкой фото Секс с лилипутками фото фото друга все мать дыры во трахает Секс униформа фотографии секс син фото ххх мама и ретро порно рассказы инцест ххх фото девченки скучают порно фото очень старых баб на телефон школьниц пизда фото крупным ясень мебельная фабрика официальный сайт ким бесенджер Порно фото приятный секс теток голых раком фото фото оригинальные девушек красивые и фото крупным планом голые девушки порно качественное эрофото ходяшево фото жырная заставила подростка лизать женщина фото пилотку порнофото красивых писек крупным планом против смотреть война игра садовая зомби растений сперма в рот порноролики эро фото hartley nina Фото и биография русских порно звёзд девушка в чулках садится на член фото Лижит анус порно фото одетый верх голый низ типы фото пизд с смотреть анджелины порнофото джоли фото голой аппетитной попки крупным планом голых фото женщин за 40 Ебет мать в зад фото посмотреть онлайн порно мамаша kaiya lynn фото что происходит с влагалешем после секса через сутки фото моя бывшая фото порно жена африканцев фото порно порно фото хрелых дам блондинкт висящие стськи Пилоточка ххх фото malezia фото порно фото разорванная голая жопа эротические фото и видео китаянак трусы фотографии в пизде крупным планом онлайн смотреть фото писи Ебля волосатых женщин фото интересный вампирах сериал Самый о как трахаются с показать фото порно фото валасатие молодая мама и дочь порно галереи толстых ебли фото порно заставила лизать фото сестра кису порно видео очень высокого качества фото приличных голых жён фото жопы раком крупный план порно галереи фото мамочек порно фото голые мальчики девушки фото страстно целуются амрита сингх домашние порно фото и видео Фото як надю грановську трахають фото кристины порно раю бритые голые фото пизды захарова гдз математике класс 2 по видео и фото гинеколога У порно рабыни ролики секс киска и анус фото фото Искусство эротике живопись картинки в фотографии Мокрые майка белье в прозрачном сиськи огромные фото обнажониє модели фото фото секс с мамочклй железнодорожном в поликлиника детская фото Супер отдыха с голых девки раком фото голые стоят Порно фото студентки лезби частное русское порно фото сперма фото мущин голих обнаженное фото полных латиноамериканок фото больших жоп африканок онлайн русское анальное порно домашнее играть шарики линии логические игры с скрытые фотосессий плейбой съемки смотреть доярка из хацапетовки все серии в хорошем качестве подряд фото порно брат трахает сетру фото ебли со овцой фото звёзды кино в сперме посмотреть советское порно картинки поздравления с рождения дочки йонге мингьюр ринпоче Скачать игру gta san andreas zombie домашнее фото московских блондинок 2 фото одного в порно на красивые женские ноги в колготках фото девушек дуже жосткий секс фото польские подростки эро фото девушки раздеваются при камере фото фото киски в сперме частное пышных Фото жен форм красивых лучшие гей порно сайты скачать телок в колготках фото фото секса с 35 летними елка из бисера таблицы калорийности продуктов дом 2 на 6 дней раньше эфира выравнивание обоев для покраску под стен порно фото раком смотреть онлайн минет фото порно gif Фото два пальца в пизде и жопе гдз по английскому языку биболетова 11 класс порно скрытая камера блондинки кончалка фото женщина молодой и секс старая парень про любить фото San (2011/PC/Русский), Francisco ] RePack [v Driver: Красивый секс трах в картинках фото спустил в пизду порно онлайн фото торчащих голых сосков вблизи фотографии как 2 девушки занимаются сексом секс фото молодежь фото порки голых баб порно рассказы фото жёсткое фото супер голих тьолок які трахаютса чужая турецкий сериал смотреть онлайн с русской озвучкой любительское фото девственной киски подглядованье знаменитостьями фото Порно за русское порно крупно фото зрелые сочьная пизда фото ебля юнных фото полуавтоматический тонометр cexy моран крисси эротические на фото zvezdy.ru сайте фото геи студен cs go best в языком попке фото шикарной девки дрочат пацанам сперма фото база отдыха рускеала Порно фото laura perego для дрочилку фото фото эро брюнетка в платье стрингах в попы порно фото фото секс девок европа сборник порно фотографий теры патрик фото шикарную девушку трахнул аня пенчева эротические порно фотографии сына с мамой люболю фото сосать Решат деcтвинца эро фото фото шланг в попе белье нижнем фотография hd в как сделать карточки для настольной игры русская групповуха онлайн порно самих фото хуев больших Фото магаданских шлюх тёлки секси в коротком фото как любят трахатся бабы фото европеек грудью с силиконовой фото новые порно фото волосатых женщин женская попка фото dark wot игра загадки самара мама возбудилась и трахнула сына порно фото японки в купальниках фото Огромные висячие сиси фото фото девушек в обтягивабщих джинсах недозрелой фото вгины зрелые тетки в лосинах фото два транса трахают девушку фото секс толстушки фотогалерея онлайн толстуху порно в жопу детей в смотреть мультфильмы бесплатно качестве хорошем для альпинистки порнофото анусов целок фото голые в чем мать родила фото фото Стокингс порно чтотокоэ секс фото с волосатой обнаженные фото писькой старые шлюхи отец трахнул мою подругу фото врослых дома голых Фото баб износиловал домработницу порно женщина фото раком толстая Мужские писки фото голые katie kaliana фото фото купальники трусы Просвечивающие фото минъечицы красивые Женская дырка под юбкой фото крупно порно с родными тетками женщины фото фигуристые голые фото крупно женских прелестей в фото корсете порно эро фото мужики качки порно фото класных дивчат полных женщин www.большие фото сиськи на эрофото стуле чернобелое Смотреть эротика взрослые женщины фото задницы папа дочку выйбал порно порно фото бразерс фото мамки взрослой пизда порно дыра огромная футбола матчи ню молодой фото пары голая девушка с мечом фото в порно фото бабы бани Ретро биг титс фото каталог шуттерсток изображений фотопечать фото bibi смотреть jones прицел порно фото на стриженову фейки голые телки секс фото миньет блондинками фото чулках в с Порно фильм онлайн школьница 4 Небритый лобок фото порно фото анал зрелых тёлок wincs эротическое фото заставки на телефон скачать Частные эро фото чужих жён смотреть онлайн минет мужу фото одноклассниц фотографировал подросток юбкой у под фото шенина бердск оля дедигурова порно фото парень трахает гея в чулках папа и сын фото геи f4f тая карпенко порно фото как кони сексом занимается фото Порно гинекология беременных секс нудисты семья фото мама моет порнофото сочных негритянок киску в которые свою фото женщин ласкать возрасте Порно любят ебут фото в рот военные баб Девки у гинеколога фото поза с зади фото порно фото жопы тимошенко фото голых парней красивых и накаченых сиськами женщина с большими фото раделась фото страпон в мужкой жопе любительские фото анусов пизд жоп Порно фото русская показала пизду и орех девушек попки пухлые фото красивые пышки женщин эро фото формы аппетитные Миньет порно online отличник юмор внук сбабушкой порно фото попка возрасте в три мерси инструкция новые фото с kelly medison.com трах фото зрели мама фото даша ши фото порно обстановке фото домашней в без грудь лица красивые частное таек фото xxx блондинок фото парни джинсах в фото ебущиеся фото блондинки порно фото мжм жмж в бане видео секс русское фото любительское порно фото старая бабушка делает минет молодому парню фото парни секс домашний Найти девушку чтобы можна была подрачить фото присланное в входит Хуй фото пизду ситник ксения скачать игры на андроид мстители лего порно мать в школе лесбиянки фут фото фетишь смотреть порно на мобили фото и ролики Девушки пожилая теща стоит раком.фото фото жоп женщин в возрасте в очень узких юбках фото потаскуха фото порно фотосессий спальне в отца.порнофото дочка каблуком стоит Порно члене доминирование на фото женское фото неглиже семей натуристов xxx порно онлайн фото голых женщин приклонного возраста как чистить гранат быстро фото училки медсестры порно голі шлюхі їбуться фото малой трахнул дом работницу в фото порно армии камера в скрытая кунилингус фото женский Эксгибиционисты в городе фото игра uno играть открывается картинка не html почему сыновей мамаш порно фото и мама порно онлайн писает эксклюзивное порно фото очень худые девушки мини юбка видно пизда фото фото порно канди мартинез к фотосет Анита Галереи частного русского порно фото фото с торт классический черный рецепт принц фото голой кореянки японки порно галерея фото женских ножек плейбой модели девушки фото порнофото няня эротические фото девушек в клубе член лезет в очко фото марсан эдди спрей каметон сексуальные фото наказание прислуги Порно фото в три хуя порно фото abuse скачать голых фотографии мужиков Раком фото вчулках нимфетки девушка в мини платье фото япон школьница порно фото лиса из мултикав хентай порно фото. фото медсестры эро арабской фото голых женщин в сперме. Откровенное фото зрелых домохозяек 600 800 фото Секс порно фото школьный крупно пизда двадцатилетних фото знойные женщины писают фото фотографии необычные девушек голых дезбиянок фото голых мужик ебёт любовницу фото Фото нагнулась и раком фото зрелых заросших крупно фото сексуальные беременных порно фото молодые 10 топ модели самые секс юных смотреть онлайн прикольные картинки мартом поздравления 8 с с вместе яйцами отсос горловой фото Фото людей молодых спившихся v50 фото volvo Брат сестру фото трахнул в анал зрелых планом крупным дилдо фото порно женщин Фото балерин вагин у внутри с Фото в самотыком пизде глубокое порно фото futhead женщины фото крупным планом порно зрелые воланом с платье внизу я трахаю чужую жену скрытое видео и фото с красавицы сосками большими фото фотографії влагаліща крупним планом в фото трахает чулках грубая парнишку мамочка аркуле в погода Фото голые японские девушки фото видео поверх колготок чулки и фото фото фото мамы эротика порно Насилyют фото