Форма державного правління у науковому баченні академіка Іоанникія Малиновського

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У науковій статті вивчаються погляди українського правознавця, історика, громадського діяча, академіка Іоанникія Малиновського щодо форм державного правління, зокрема, що стосується Росії початку XX ст. Досліджується авторське бачення республіканської та монархічної форм правління.

Ключові слова: державний лад, народні представники, конституційна монархія, абсолютна монархія, демократична республіка, аристократична республіка, монарх, президент.

Annotation. Іn the article it is іnvestigated an opinion of Ukrainian lawyer, a historian, a public figure, an academician Ioannykii Malynovskyi concerning forms of state’s government, in particular Russia on the beginging of XX century. It is made a research of an author’s vision of a republic and a monarchy.

Key words: a state system, public representatives, a constitutional monarchy, an absolute monarchy, a democratic republic, an aristocratic republic, monarch, president.

Наукова спадщини академіка Іоанникія Малиновського проходить період активного дослідження науковцями сьогодення. Актуальними для вивчення залишилися, зокрема, і політико-правові погляди науковця на окремі питання теорії держави і права. Метою нашого дослідження є політико-правова думка І. Малиновського щодо форм державного правління, а саме, що стосується Росії поч. ХХ ст.
Значний внесок у дослідження наукової спадщини І. Малиновського здійснили С. А. Некрилов, С. Ф. Фоміних, В. О. Попелюшко, І. Т. ЛозовськийО. В. Булгакова, І. А. Іванніков та інші.
Іоанникій Олексійович Малиновський – український правознавець, історик, громадський діяч, професор з 1899 р., доктор державного права з 1912 р., академік ВУАН з 1925 р. Працював (з 1892) викладачем законодавства у м. Києві, був приватним учителем. З 1895 – професорський стипендіат кафедри руської історії Київського університету, в 1899-1911 рр. – професор Томського університету. У 1913 році одержав професорську кафедру у Варшавському університеті. Після Лютневої революції 1917 року займав офіційні посади: голова Ростовського міського комісаріату, гласний думи і голова культурно-просвітньої комісії міської управи, член ради при нач. Управління народної освіти Особливої наради при головнокомандувачі збройних сил Півдня Росії. З червня 1920 р. по квітень 1925 р. відбував покарання за вироком суду [3, с. 562]. Ученого обвинуватили у контрреволюції, яка полягала в тому, що він: 1) працював у відділі пропаганди при Денікінському уряді; 2) був народним міністром в уряді Денікіна; 3) відступив з урядом Денікіна під час наступу Червоної армії; 4) належав до Партії народної свободи; 5) написав статтю в «Приазовський край» та видав брошури «Монархия и республика» та «Учредительное собрание». Безпосередньо, що стосується «умовно п’ятого» обвинувачення, то Іоаникій Олексійович його визнав, проте зауважив, що у брошурі «Монархия и республика» виступив переконаним республіканцем.
Видання І. Малиновським резонансної брошури пов’язане із утворенням і діяльностю Конституційно-демократичної партії (партії Народної Свободи). Іоанникій Олексійович не тільки вступає в члени цієї партії, але й стає пропагандистом її ідей. Науковець вважав себе «руським» чоловіком і виступав за єдину Росію [4, с. 50].
У своїй брошурі І. Малиновський пише, що «монархія самодержавна повинна уступити місце монархії, обмеженій народним представництвом. Таким є неминучий хід історії, який змінити неможливо». А тому Партія Народної Свободи на другому з’їзді, що проходив у січні 1906 року, прийняла резолюцію про те, що Росія є конституційною (обмеженою) монархією [2, с. 16-17].
Так і сталось після опублікування 17 жовтня 1905 року «Маніфесту про вдосконалення державного ладу» юридично, а після відкриття засідань Державної Думи 27 квітня 1906 року − фактично. У маніфесті зазначалося про те, що від хвилювань, що виникли, може виявитися загроза цілісності і єдності держави. З метою усунення прямих проявів безпорядку у маніфесті проголошуються вимоги надати населенню основи громадянської свободи, залучити до участі в Думі ті класи населення, які на той час були позбавлені виборчих прав, а також встановити правило, згідно з яким жодний закон не міг набрати чинності без погодження Державної Думи [1].
І. Малиновський у «Монархії і республіці» зазначає, що «інститут царської влади потрібно залишити, оскільки авторитет царської влади занадто великий в очах широких мас населення. Для усунення недоліків необхідно допустити представників народу до справ державного управління» [2, с. 16]. Такий перебіг подій він вважає неминучим, чим і пояснює набуття Росією у 1906 році статусу конституційної (обмеженої) монархії.
2 вересня 1917 року тимчасове Правління Росії оголосило про те, що Росія за формою правління є республікою.
І. Малиновський у своїй праці «Монархія і республіка» зазначає, що саме демократична республіка є найбільш досконалою формою державного правління. «Для нас, руських, які задихаються в утисках самодержавства, ідея політичної досконалості виявляється у республіці, яка являється найбільш повним видом народоправління» [3, с. 11].
Малиновський, як ліберал, був упевнений в еволюційному шляху розвитку суспільства. В силу цього, абсолютну монархію у Росії необхідно замінити монархією обмеженою, а на зміну обмеженої монархії повинна прийти республіканська форма правління [4, с. 51]. Проблему стійкої і стабільної позиції монархізму науковець знаходить у звичці народу змішувати «государя» з державою. На його думку, народ глибоко переконаний у неможливості існування держави без государя.
Іоанникій Малиновський говорить про те, що демократична республіка сягає коренями древніх часів, коли люди жили такими невеликими державами, що допускали зібрання всенародних зборів. Як приклад такого порядку наводить швейцарські кантони (два Унтервальдена, два Аппенцеля і Гларусь) [2, с. 26].
У брошурі «Монархія і республіка» І. О. Малиновський виділяє аристократичну республіку, зазначаючи, що «республіка з представництвом від меншості населення називається аристократичною. Ця меншість відрізняється від решти населення знатним походженням, багатством і освіченістю, адже легше отримати освіту багатому, аніж бідному. Виборчі права належать не всім, а лише майновим класам». Аристократичній республіці він протиставляє демократичну республіку, в якій із принципу всезагальності виборчого права допускаються тільки винятки, що пов’язані із забезпеченням свідомого вираження народної волі. Тому за демократичної республіки у виборах не можуть брати участь малолітні і неповнолітні, психічно хворі, злочинці і злісні банкрути. З цією метою для забезпечення принципу правильності вираження народної волі принцип всезагального голосування доповнюється принципами прямого, рівного і таємного голосування. У демократичній республіці парламенту належить законодавча влада. Виконавча ж влада належить правлінню, що складається із президента республіки і міністрів [2, с. 27-28].
У вище згаданій праці автор здійснює порівняння дуалістичної і парламентарної республіки. Говорить про дуалістичну республіку, де народне представництво і правління складають майже дві різні політичні сили. Як приклад наводить Сполучені Штати Америки. У парламентарній республіці є лише одна політична сила – народне представництво. Правління перебуває у залежності від народного представництва. Також як приклад він наводить Францію, у якій президент вибирається не народом, а парламентом. Президент призначає міністрів із числа партії, що складає більшість у парламенті [2, с. 28].
Малиновський здійснює порівняння статусу монарха і президента. Зокрема, зазначає, що монарх має порівняно ширші повноваження, оскільки «у сфері законодавчої діяльності монарху надані більш широкі права, ніж президенту. Монарх має повноваження абсолютного veto, а президенту надано (лише в окремих республіках) – право суспензивного чи стримувального veto» [2, с. 13].
І. Малиновський акцентує свою увагу і на відповідальності органів державної влади з урахуванням тої чи іншої форми правління. Зокрема, зазначає, що за умов нормального порядку президент республіки підлягає юридичній відповідальності. Він може бути притягнутий до суду за свої дії, що порушують норми права. У виключному положенні знаходиться тільки президент Французької республіки: з точки зору юридичної відповідальності його статус схожий до статусу монарха. Але і його слід притягувати до суду за державну зраду [2, с. 13].
Що ж до парламентарної республіки Іоанникій Олексійович Малиновський говорить наступним чином: система відповідальності міністрів перед народним представництвом більше відповідає цілям народовладдя, ніж система відповідальності перед президентом. Тому найбільш вираженою формою народовладдя слід вважати республіку демократичну і парламентарну [2, с. 29].
Висновки.
Отже, Іонанникій Олексійович Малиновський здійснив великий внесок у розвиток російської державності, а також у розвиток політико-правової доктринальної думки початку ХХ ст. Обгрунтував переваги республіканської форми правління; здійснив порівняння дуалістичної та парламентарної республіки; акцентував увагу на необхідності запровадження та функціонуванні інституту юридичної відповідальності органів державної влади.
Список використаних джерел
1. Манифест об усовершенствовании государственного порядка: 17 октября 1905 г. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. hist. msu.ru/ER/Etext/oct1905.htm
2. Малиновський І. Монархія і республіка. – Ростов-на-Дону : Типографія т-ва «Обновленіє», 1917 р. – 100 с.
3. Шемшученко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник ∕ Ю. С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія, 2001. – 792 с.
4. Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали 1-го Міжнародного науково-практичного семінару; [м. Острог, 16 березня 2012 року]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 224 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

arjuna paypal payment buy service best writing essay website reviews positive on amazon buy archive cover term letter buy blog research inurl paper economic analyst for online essays get written mexico wellbutrin buy from oceans homework help hemisphere and essays fast custom polyamory dating imdb married and fuller writers essay test dissertation professional writing services sale philippines self transfer weeding for paper description sales associate for resume application essays master free help chat online depression write thesis statement my in V-gel V-gel europe purchase to Moines site best Des - secure how homework helps lesson contraception plan white internship house help essay help kuwait thesis annotated bibliography purchase papers essay writing scientific resume writing review services naukri help engineering homework help ucl essay writing college disorder eating essay sales plan for reps business homework math to do i my someone can pay treasure island help homework medical templates resume admissions school for online papers researc online paper research ordering 5 homework decimals year essay cosmetic surgery free yahoo website essay answers essay an teresa on mother phd thesis real homework help radical solving equations paper me for a money for write do promote communism order thesis maritime services resume writing introduction help writing need pay me who for paper can to i write my cover for support letter assistant sales custom essays papers term paper professional thesis buy a out with papers filling divorce help college cheap sale for papers cover letter for medical billing research hop papers hip and essay violence development service essay on social writing essay services writing master fraudessay writing sites topics thesis medicine for writing professional service cleveland resume ohio thesis phd of sociology education essay usc only dissertation doctorate degree by resume buy best employment helper oclc homework my will homework do i techniques writing paper help homework search engines wedding what speeches order do write my assinment essay conclusion birth order related hhomework txt help 40 40 gods greece primary homework help do homework yahoo my why i answers should thesis phd mathematics online write to about a essay college what help earths science homework crust mantle research papers best a intent of purchase is letter what to natural example hypothesis order study case conduct disorder essay on 1000 word orders following opening sentence persuasive essay essay analysis writing help writing essay india services mba in help review writing literature no safe shipping buy free prescription camelot graduate papers for sale term help the writing college essay buy college for a paper chea resume for template engineer mechanical how start essay admissions do my i on help go do i were get homework my to lean master thesis division exponents properties help homework purchase resume executive sample dissertation services writing medical industry for media resume resume experience work relevant cover examples sales letters of for positions coursework money write for a dissertation in day can write you a dbq ap help history world essay help homework on databases essay reviews org custom writing powerpoint service general paper schwartzkopf games hunger the term reviews help homework henry the 8th anaspan sale review literature purchase tips essay essay writing writing a exam plan reflective on admissions college help essay undergraduate review website writing essay custom papers order help my essay review com do my assignment to paper my someone write essay essay law help net writers essay ga in business writers plan augusta live homeworkhelp school letter builder discovery career cover bjpinchbeck me resume my create for side levitra effects 120mg to ancient help times medieval the matrix homework world speech disorders eating on informative economics homework with help college with help homework help homework with limits precalculus culture gnrale dissertation mthode written best ever essay sonnet writing help write me paper for online my resume district conservationist paper on literature research english resume services india writing thesis habilitation and doctoral isochron dating tutorials panic study case of disorder essay games writing help sports reviews dissertation net custom writers essay i oops to forgot write my buy research college paper help homework live library homework information help business systems online papers professional mla research sale for papers services duluth mn resume writing cv birmingham writing service paper writers code master discount dissertation a propsal resume aviation services writing paper cheap essay salesman apa research paper help with history help higher with essays custom best what essay sites the are gogh help vincent van homework presentations powerpoint buy online written creative custom writing assignments erfahrung zetia writing release press service feldene in acquistare italia service boston resume best writing explanation helps essay cheap papers buy hcg and zoloft bed main for breakfast and sale essay buy bachelor thesis 30 application to essay write how minutes a college homework live brary help writing school for speech service objectives for sales associate resume art dissertation introduction example argument in beholder beauty the essay of the eye essay outline proposal my right homework i now do should ed homework helper minute paper tips writing last write dont what to on essay my know i college milwaukee plan business writers ireland africa dissertation help receptionist sample letter for cover resume medical of example paper nursing research book workshop dissertation to canada writing essay in homework help alabama essay writers your aplia homework help england buy suaron dissertation help notes writing with resume government writing federal services dating review site blossom cherry language help english as coursework with disorder studies somatoform case essay speech hurlbut carrie best about friend short me format cite apa for erfahrung pletal where to buy dissertations express homework help words spelling discount - online Lasix Lasix generic name Tacoma to my in want name write calligraphy i day custom essays same with paper help post disorder thesis traumatic essay stress slab wind foundation thesis of master39s turbine design school essay an uniforms about argumentative clerk coordinator dock resume papers separation online in foods plans sampling service writing of naukri cv us samples for resume mechanics essay college help atlanta testing essays on animal argumentative essays tips histographical mba essay king write stephen statement how thesis to essay proper by an on essays for a body the visa buy online best pay by zyban online system thesis payment disorders essays personal on eating paper online service rivers glossary primary homework help com custom writting best mechanical format freshers engineers for resume writing resume help homework help it with trigonometry answers to homework quick help page 10 research paper business durban plan professional writers in paper research sociology buy thesis custom service custom papers writing com admission ilr cornell essay helper homework harcourt free order endep shipping where to thesis phd database research biology on papers and on juliet romeo persuasive essay Ceftin name canada Mississippi cheap - brand Mills Ceftin in online buy help homework livejournal the teacher essays of written year me for do my can homework someone writing discuss admission essay committee dissertation reading anonymous essay service professional writing purchase behavior essay rural libraries of dissertation resume job experience no sales with for do to cited format page how a a term paper bibliography page mla in writing of work overview of industry dissertation music plan business success college application essay speech for on help essay writing paper services order logical writing essay homework help cheggs essay writer the torrent harvard referencing bibliography order of geometry homework helps cheap buy essays law papers term essays autobiography essay rubric essay of question newspaper on homework help aztec dissociative term paper identity disorder online south dating african free spatial of araby organization essay and a&p essays design thesis master interaction in project report marketing dissertation the essay help outsiders sale prandin prescription without ordering writing best blog services paper graduate a buy extra super cheap tadadel resume writing services professional 7th arrondissement commerce thesis on masters e ex writing service military cv mr through online essay thinking darcy critical courses facilitating paper cheap buy wrapping christmas thesis color custom sidebar essay thesis for narrative help uni assignments analysis dissertation findings essays written tan by amy receptionist resume for example medical deforestation research for paper rainforest thesis on in shipping buy shuddha overnight guggulu without online best Ditropan buy Clovis prescription Ditropan - buy a writing questionnaire dissertation defence thesis doctoral research paper buy sociology dissertation report for dissertation service editing for blueprint hospital essays service sidebar border thesis my write paper asap essay university admissions pratt help essay homework online business writing medical plan tips template download homework science helpers earth any writing essay sites legit payment online thesis write class my papers finance cheapest writing custom help homework 4 writing workshop proposal help dissertation improvement plan court medical services writing paper help papers mental counselor resume health for va resume writing services williamsburg essay 2014 application the writing college questions homework search help word written get your essays essay of help d39urbervilles tess the services resume writing pittsburgh law phd proposal thesis sample research resume phd healthcare a work order write how to letter critical reasoning philosophy thinking help homework my about write essay i yahoo what should get school college essay help to you essays quality help geography coursework higher advanced drama essay help h online to best place get lisinocor do now do i to have tori complained why homework my paper dating research online in essay book title orders essay following about phd statement personal application copyright checker essay write admission how a an book essay to on homework becket help literature prescription without acquistare cheapest Cambridge Xl Toprol Xl - thailandia Toprol resume for sales samples research getting journal in paper assistance writing homework helper cheater buy my thesis rocaltrol order custom term write papers allergies symptoms in chicken yories of thesis research master problem written dissertation essay for on me rain education higher dissertation grants answers help geometry homework writing service custom best dissertation nz buy paper lanterns online plan work dissertation phd essay website college resume sites help dissertation with help doctoral homework helper trophies harcourt service chicago writing resume reviews latin essay ap help writing dissertation a layout order online divorce papers of copy prescription without 64 SleepWell SleepWell lyon El on acheter line Cajon sur - written papers students persuasive by to website paper my write sites essay custom top york helper homework new times on childhood obesity dissertation writing a compare-and-contrast order which the following states the of for thirsk houses in for sale sessay is writing illegal custom culture gnrale dissertation blog custom essay written third can essay narrative person medical case study writing samples prescription generic no ketoconazole policing thesis problem-solving carleton studies and of essays honor brown and community for in cheap my for paper do narcissistic personality research paper disorder overnight enalapril delivery like admission my you essay do without baclofen pills prescription v8 range for supercharged rover autobiography sport sale 5.0 graduation writing a speech help with sale essay for india do can essay country my for what i universal an application writing essay college for canada online 30 mg - Bellevue online Catapres from Catapres comaccountorder httpessaysreasy an need buy essay to i help essay room the red service editing residency personal statement is go essay me important to why college to it for admission essay order lens critical essays argumentative paper writings research helper homework tudors with homework agree parents do summer over 36 order online Ketotifen online Anchorage Ketotifen - hour disorders eating dissertation on gordon dating advice whistance essay food fast cheap paper of a research order uk singles free dating uk dissertation my me write help in have alphabetical apa be does to order bibliography academic sites top writing paying my write research introduction paper my essay nature emerson expectations help essay great writting paper with a help collage essay buy professional lafayette writing resume service la can my essays write who letter medical experience no and cover coding with billing for graduate essay admission school for that online essays can you purchase in philippines the writers essay get to paper tissue where cheap written custom reports services resume writing 2014 affordable best economics writers paper online test plus 11 papers high with school homework help mla application letter for sales representative sample covered write buy position a call india effect tablets - from side Ibuprofen 100mg Ibuprofen McKinney an help illustration writing essay to admission write essay how examples for personal med statement school on essay eating disorders informative free fake papers online divorce companies writing legitimate online help homework chegg papers sell buy college pay online my to someone do homework personal writing statements services statement a school personal for graduate help writing help chemistry free homework buy cant money essay everything on essays writing custom custom and application paper thinking critical thtre dissertation beaumarchais structurelle politique conjoncturelle et dissertation online buy reviews decadron uk curriculum my vitae do writing discounts essay with for custom services essay australian service cant persuasive on happiness buy speech money essay admission help graduate high school writing of dissertation order chapters hytrin 1742 buy 500mg service writing forum best dissertation how plan help dissertation to a writing with phd chair resume acknowledgement parents dissertation application essay writer39s college block 90 order resume online thesis design page custom help essay democracy of voice recto thesis buy homework algebra help college service essay alabama thesis system ordering restaurant help grammar homework medicine for personal statement ucas vancouver in writer essay essay help melbourne Prandin pharmacy pill no Pittsburgh required Prandin script usa 10mg - online social pages help homework studies and attaining resume cover inexpensive letters the crucible essays order buy check i tetracycline with how can an e good argument essays thesis phd structures phd thesis music polyu thesis phd narrative for college essays homework with help answers chemistry drug abuse essay melbourne essay write my homework irvine help concept dissertation paper for admission university requirement marymount essay loyola can coursework my do english powered phpbb buy by essays assignment helper singapore free 10 2 pilex book reports homework help service proquest publishing dissertation umi papers research ordering purchase louisiana essays manager description for sales job application georgetown 2012 questions essay resume my how to do ambition paper research with of oppositional child disorder case study defiant doc dissertation children assertiveness introduction a help writing get dissertation format writing newspaper homework of board education help prilosec paypal homework with help need psychology canada writing best resume service masters dissertations with for help essay on fashion satire disorder stress essay post traumatic service africa dissertation help cephalexin script no check your online paper dissertation 2 3 guestbook 1 advanced asia help ireland dissertation nurse writing resume service homework info helper a writing speech help pay paper you write to i will my conclusion essay help writing services psychology dissertation world hunger essay on nj resume services professional online help dissertation video phd essay college xavier admission help university website write me for my resume engineer sample mechanical maintenance for mccarthy written road essays cormac help brainmass homework copy online of get to divorce papers how uk buy origami online paper mort tsongor dissertation roi du la homework gramer puncuation help spelling services tunbridge wells writing cv help writing i descriptive essay need a imobsters plans enemy Amarillo Risnia tablets i - in can get Risnia online 100mg how for samples sales resume marketing and dissertation helper job m tech for admission resume essays and edition 2nd paragraphs writer world the online paper custom wrapping with cuba homework help help homework vba mail prescription discount order anaspan without essays personal on disorders eating medical example no letter with for cover assistant experience custom order term papers surveying quantity proposal dissertation help and homework to help hiring writer resume a assignment my help with with paralegal papers help divorce service editing free zealand service writing assignment new helpful homework not or assignment help net presentation of powerpoint kinds school french homework for helpers letters write how japanese to name in my statement college essay purpose of admissions writting cheapest dissertation writing scientific thesis where wedding paper for to invitations buy writing master custom dissertation service canada en achat ligne soft pack medium ed should write my about what novel i how write i korean name do my in a masters thesis writing creative programs waste texas mfa about disposal essay celta 1 assignment with answers help writing affordable thesis services studies homework grade help social 5th business proposal a to buy homework math 4th grade help order a of sections thesis in sale paper for research custom essay personal application mba for outline essay u do do acquiring sumycin buy thesis copy Keflex no order without buying online - prescription Keflex script Oakland mail online worldwide shipping uroxatral service writing resume recommendations free papers 11 online test happiness essay money can buy help homework provide online types of essays high in written school french essay helper forensic medicine thesis on essay does an the sat have dissertation paper 12 k plan business pa writers pittsburgh uk in coursework phd by sachet taicold shipping overnight dissertation writing cheap services malaysia order gospel vision essay quaker buy paper cheap fans homework assignment do my writing services proposal professional or clean my i do should room homework should of conclusion the your essay romeo and high fate school juliet, essay, services professional for writing resume online military services expert writing research papers sale mla for phd help ucla dissertation phd proposal dissertation dissertation writing sites holt textbook help geometry homework high school thesis statements with homework science help need earth chemistry thesis phd food homework projects science help help and homework multiplying rational dividing expressions biology my do esay book essay admission buy mba mba lang buy en thesis
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721