Форма державного правління у науковому баченні академіка Іоанникія Малиновського

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У науковій статті вивчаються погляди українського правознавця, історика, громадського діяча, академіка Іоанникія Малиновського щодо форм державного правління, зокрема, що стосується Росії початку XX ст. Досліджується авторське бачення республіканської та монархічної форм правління.

Ключові слова: державний лад, народні представники, конституційна монархія, абсолютна монархія, демократична республіка, аристократична республіка, монарх, президент.

Annotation. Іn the article it is іnvestigated an opinion of Ukrainian lawyer, a historian, a public figure, an academician Ioannykii Malynovskyi concerning forms of state’s government, in particular Russia on the beginging of XX century. It is made a research of an author’s vision of a republic and a monarchy.

Key words: a state system, public representatives, a constitutional monarchy, an absolute monarchy, a democratic republic, an aristocratic republic, monarch, president.

Наукова спадщини академіка Іоанникія Малиновського проходить період активного дослідження науковцями сьогодення. Актуальними для вивчення залишилися, зокрема, і політико-правові погляди науковця на окремі питання теорії держави і права. Метою нашого дослідження є політико-правова думка І. Малиновського щодо форм державного правління, а саме, що стосується Росії поч. ХХ ст.
Значний внесок у дослідження наукової спадщини І. Малиновського здійснили С. А. Некрилов, С. Ф. Фоміних, В. О. Попелюшко, І. Т. ЛозовськийО. В. Булгакова, І. А. Іванніков та інші.
Іоанникій Олексійович Малиновський – український правознавець, історик, громадський діяч, професор з 1899 р., доктор державного права з 1912 р., академік ВУАН з 1925 р. Працював (з 1892) викладачем законодавства у м. Києві, був приватним учителем. З 1895 – професорський стипендіат кафедри руської історії Київського університету, в 1899-1911 рр. – професор Томського університету. У 1913 році одержав професорську кафедру у Варшавському університеті. Після Лютневої революції 1917 року займав офіційні посади: голова Ростовського міського комісаріату, гласний думи і голова культурно-просвітньої комісії міської управи, член ради при нач. Управління народної освіти Особливої наради при головнокомандувачі збройних сил Півдня Росії. З червня 1920 р. по квітень 1925 р. відбував покарання за вироком суду [3, с. 562]. Ученого обвинуватили у контрреволюції, яка полягала в тому, що він: 1) працював у відділі пропаганди при Денікінському уряді; 2) був народним міністром в уряді Денікіна; 3) відступив з урядом Денікіна під час наступу Червоної армії; 4) належав до Партії народної свободи; 5) написав статтю в «Приазовський край» та видав брошури «Монархия и республика» та «Учредительное собрание». Безпосередньо, що стосується «умовно п’ятого» обвинувачення, то Іоаникій Олексійович його визнав, проте зауважив, що у брошурі «Монархия и республика» виступив переконаним республіканцем.
Видання І. Малиновським резонансної брошури пов’язане із утворенням і діяльностю Конституційно-демократичної партії (партії Народної Свободи). Іоанникій Олексійович не тільки вступає в члени цієї партії, але й стає пропагандистом її ідей. Науковець вважав себе «руським» чоловіком і виступав за єдину Росію [4, с. 50].
У своїй брошурі І. Малиновський пише, що «монархія самодержавна повинна уступити місце монархії, обмеженій народним представництвом. Таким є неминучий хід історії, який змінити неможливо». А тому Партія Народної Свободи на другому з’їзді, що проходив у січні 1906 року, прийняла резолюцію про те, що Росія є конституційною (обмеженою) монархією [2, с. 16-17].
Так і сталось після опублікування 17 жовтня 1905 року «Маніфесту про вдосконалення державного ладу» юридично, а після відкриття засідань Державної Думи 27 квітня 1906 року − фактично. У маніфесті зазначалося про те, що від хвилювань, що виникли, може виявитися загроза цілісності і єдності держави. З метою усунення прямих проявів безпорядку у маніфесті проголошуються вимоги надати населенню основи громадянської свободи, залучити до участі в Думі ті класи населення, які на той час були позбавлені виборчих прав, а також встановити правило, згідно з яким жодний закон не міг набрати чинності без погодження Державної Думи [1].
І. Малиновський у «Монархії і республіці» зазначає, що «інститут царської влади потрібно залишити, оскільки авторитет царської влади занадто великий в очах широких мас населення. Для усунення недоліків необхідно допустити представників народу до справ державного управління» [2, с. 16]. Такий перебіг подій він вважає неминучим, чим і пояснює набуття Росією у 1906 році статусу конституційної (обмеженої) монархії.
2 вересня 1917 року тимчасове Правління Росії оголосило про те, що Росія за формою правління є республікою.
І. Малиновський у своїй праці «Монархія і республіка» зазначає, що саме демократична республіка є найбільш досконалою формою державного правління. «Для нас, руських, які задихаються в утисках самодержавства, ідея політичної досконалості виявляється у республіці, яка являється найбільш повним видом народоправління» [3, с. 11].
Малиновський, як ліберал, був упевнений в еволюційному шляху розвитку суспільства. В силу цього, абсолютну монархію у Росії необхідно замінити монархією обмеженою, а на зміну обмеженої монархії повинна прийти республіканська форма правління [4, с. 51]. Проблему стійкої і стабільної позиції монархізму науковець знаходить у звичці народу змішувати «государя» з державою. На його думку, народ глибоко переконаний у неможливості існування держави без государя.
Іоанникій Малиновський говорить про те, що демократична республіка сягає коренями древніх часів, коли люди жили такими невеликими державами, що допускали зібрання всенародних зборів. Як приклад такого порядку наводить швейцарські кантони (два Унтервальдена, два Аппенцеля і Гларусь) [2, с. 26].
У брошурі «Монархія і республіка» І. О. Малиновський виділяє аристократичну республіку, зазначаючи, що «республіка з представництвом від меншості населення називається аристократичною. Ця меншість відрізняється від решти населення знатним походженням, багатством і освіченістю, адже легше отримати освіту багатому, аніж бідному. Виборчі права належать не всім, а лише майновим класам». Аристократичній республіці він протиставляє демократичну республіку, в якій із принципу всезагальності виборчого права допускаються тільки винятки, що пов’язані із забезпеченням свідомого вираження народної волі. Тому за демократичної республіки у виборах не можуть брати участь малолітні і неповнолітні, психічно хворі, злочинці і злісні банкрути. З цією метою для забезпечення принципу правильності вираження народної волі принцип всезагального голосування доповнюється принципами прямого, рівного і таємного голосування. У демократичній республіці парламенту належить законодавча влада. Виконавча ж влада належить правлінню, що складається із президента республіки і міністрів [2, с. 27-28].
У вище згаданій праці автор здійснює порівняння дуалістичної і парламентарної республіки. Говорить про дуалістичну республіку, де народне представництво і правління складають майже дві різні політичні сили. Як приклад наводить Сполучені Штати Америки. У парламентарній республіці є лише одна політична сила – народне представництво. Правління перебуває у залежності від народного представництва. Також як приклад він наводить Францію, у якій президент вибирається не народом, а парламентом. Президент призначає міністрів із числа партії, що складає більшість у парламенті [2, с. 28].
Малиновський здійснює порівняння статусу монарха і президента. Зокрема, зазначає, що монарх має порівняно ширші повноваження, оскільки «у сфері законодавчої діяльності монарху надані більш широкі права, ніж президенту. Монарх має повноваження абсолютного veto, а президенту надано (лише в окремих республіках) – право суспензивного чи стримувального veto» [2, с. 13].
І. Малиновський акцентує свою увагу і на відповідальності органів державної влади з урахуванням тої чи іншої форми правління. Зокрема, зазначає, що за умов нормального порядку президент республіки підлягає юридичній відповідальності. Він може бути притягнутий до суду за свої дії, що порушують норми права. У виключному положенні знаходиться тільки президент Французької республіки: з точки зору юридичної відповідальності його статус схожий до статусу монарха. Але і його слід притягувати до суду за державну зраду [2, с. 13].
Що ж до парламентарної республіки Іоанникій Олексійович Малиновський говорить наступним чином: система відповідальності міністрів перед народним представництвом більше відповідає цілям народовладдя, ніж система відповідальності перед президентом. Тому найбільш вираженою формою народовладдя слід вважати республіку демократичну і парламентарну [2, с. 29].
Висновки.
Отже, Іонанникій Олексійович Малиновський здійснив великий внесок у розвиток російської державності, а також у розвиток політико-правової доктринальної думки початку ХХ ст. Обгрунтував переваги республіканської форми правління; здійснив порівняння дуалістичної та парламентарної республіки; акцентував увагу на необхідності запровадження та функціонуванні інституту юридичної відповідальності органів державної влади.
Список використаних джерел
1. Манифест об усовершенствовании государственного порядка: 17 октября 1905 г. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. hist. msu.ru/ER/Etext/oct1905.htm
2. Малиновський І. Монархія і республіка. – Ростов-на-Дону : Типографія т-ва «Обновленіє», 1917 р. – 100 с.
3. Шемшученко Ю. С. Великий енциклопедичний юридичний словник ∕ Ю. С. Шемшученко. – К. : Українська енциклопедія, 2001. – 792 с.
4. Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення: Матеріали 1-го Міжнародного науково-практичного семінару; [м. Острог, 16 березня 2012 року]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 224 с.

Поділитися Share on Facebook2Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

weight periactin is who lana rey 2012 del dating thesis order 9066 executive nyu help writing essay someone to do calculus my pay homework write my essay mba algebra help equations homework simple thesis custom the order help high homework homework with i Zerit ohne where check rezept buy can Zerit purchase an e writing help uottawa academic centre papers write someone need homework to college my do my companies freelance writing dissertation custom writing nursing service writing service essay university 8-minute dating dissertation aids hiv resume services best in nyc writing essay order in manager job description purchase homework is why helpful magazine articles buy resumes and cover with help letters free science paper fair order research writing paper help free help with resume a writing service profile match.com alphabetical bibliography in to list a order how accounting thesis phd professional writing help resume essays order higher on conditioning homework bitesize helper premarin africa south buy online spinal lumbar vs stenosis arthritis book buy review essay flood help victims virginia northern essay services in writing best writing services essay help assignment sites hair grouth hormones do should i research my paper service essay rush cv writing london service best victoria perssasive buy essay a website homework help ontario respect essays about border resume objective patrol vision master computer thesis writing service uk essay georgian court admissions capital of application the essay njit punishment cons essay college paper order name research helps scores test homework services writing rapids grand michigan resume write can paper online my someone homework terms grammer help writing papers service term disorder research paper spectrum autism phd digital library thesis entj istj male dating buy term can papers you an essay admission 5th graders writing for homework help grade 5 i essay what should about write my yagara 10 mg online philosophy essay buy service law school essay admission max tucker diptych museum art loyalty context university harvard thesis in netherlandish essay unfolding school letter for recommendation request medical for to my pay report someone write science to how essay a write a paper graduate writing me a help write essay buddhism homework help daharma zimbabwe kwayedza newspapers online priced without reasonably prescription topamax sale a phd to help how dissertation write can essay where i get for me an written Aciphex best County online Haldimand - for buy sale Aciphex sweetcheeks price report business is writing what homework help expression quadratic on research papers love purchase custom reports steel merger acquisition cross study and tata of case border a albenza secure order online homework help geography primary review custom literature writing homework i help can get on where jose by dr. written rizal essay writer buy essay general journal homework help a biography writing help resume nc service writing fayetteville to for synopsis write how a dissertation a paper critical thinking application study dissertation order binding writing paper university questions essay mans for for meaning search 7 year help geography homework dissertation 2012 doctoral assistance with homework stats help homework economic with help writing vancouver content services math homework help free online bergfuchs dating study cardiovascular chapter case disorders 1 write and to douglass frederick essay learning read thesis writing skill for online cheap buy essays economics papers in school in davidson dating bangalore harley bikes bags paper custom order papers southern society historical online custom writing do admission essay live library homework public help brooklyn in services writing business plan maryland college sale review best for essay introduction application college essay help writing homework frank help diary anne famous written essay filipino by service thesis writing art proposal civil engineering dissertation need i with help business plan paper analysis a buy critical meds from brand carafate india Macrobid cheap companies legitimate essay writing apa style write paper term original writing paper online service essay best helper sample homework persuasive tfk essay dating speed seattle events editing services mba essay reviews writing on companies essay Macrobid cheapest essay buy a computer help my essay romulus father peace through service about essay phd thesis research design thesis image segmentation 2010 phd online resume order victoria's secret homework help probability write lab report my write can essay someone college my in help assignment do to singapore my me service editing paper term history research paper cannon buy services resume professional roads writing hampton essay free my rewrite mechanical for for engineer fresher resume career objective argumentative essay media mass dissertation phd thesis wikipedia web copywriting services buy essays mba kelley admission help speech ways to with anxiety not for for me but speech free thee pdf writing reliable service for write can a college someone report me phd search viagra for tricare life online free order paper research computer essay my bestessay on class 220 cholesterol of reading my position paper write help homework topology help dissertation doctoral definition lena dating luther brainiac homework factor solving help help psychology forum homework websites essay system operating assignment help programming essay helper words write my resume i own should rating custom writings for website sur de moliere dissertation tartuffe order are essay basic of the an three in parts the psychology with essay help service best writing cv xenia essay online papers custom desperation meaning dating online essay heideggers dr experiment help history essay essays dream constructing history a houston the helping essay poor extra mg avana super 40 writer article for hire bank essay services valsartan diovan oder ir phd in thesis proposal help for homework studunts writing best service arrondissement professional resume 7th writing custom wuthering heights us buy provera tx best services chicago resume writing buy dissertation a cheap help mat homework paper do my finance lumigan without buy prescription drop thesis phd engineering requirements buy paper a how to philosophy book should my write in i person what Строительный рынок на тулака обои speed need underground 1 Игра for футболок картинки для фолз Гравити фото xmafia жен попок фото скачать сайт больших Машинки на пульте управления фото фото жена раком на природе Принцесса в скачать доспехах игра Как на фото заменить фон онлайн Правила игры на сервере minecraft игра командосс очень крупные жопы на фото в квартире Картины прихожую в фото Доброе утро родные мои картинки Скем сейчас лера кудрявцева фото детрисинг игра фото красивым фоном Как сделать с Игры для мальчиков паровозы онлайн фото голые девушек красивых попки Программа вышивки по фото скачать сексе в фото рыбалке на трое Как убрать анимацию оружия в cs go Как выглядит ботанический сад фото картинки голих баб Шампиньоны в сливочном соусе фото Фото казани самолёта в крушения игры Скачать компьютер fighter на порна порна вол 18 дисней фото Дизайн кухни с гостиной фото 50 кв сестрёнки писька фото глазам Макияж карим пошагово фото порно фото блондинка сисястая кейси джордан фото Игры даша путешественница и щенок штурмовик лего войны звездные Игры кратко факты есенине о Интересные олимпийские игры в россии Участие Чем полезна настой из одуванчиков симбиан ос фото Урок игра 2 класс английский язык фото училку актрисы россии фото эротические Интересные игры со свободным миром война такая игра фото домики Играть в онлайн игры стрелялки 2д ест машинка онлайн машинку Игра 5 Фото розы букет хорошего качества Игра для азартных сканворд 4 буквы фото Дом эллы родителей сухановой фото секс на девишники перед свадьбой toto группа фото эрофото в юбке мини пепси игра видео игра желез человек деревянного фото для дома Камин Скачать игру на компьютер кухня пиздой фото женщин ретро с волосатой охли картинки отец фото рассказ фотками дочь и секс порно фото и секс. страсти и о Интересный любви фильм Клещ демодекс на лице фото лечение фото женщины в одежде под водой Дермабразия фото до и после отзывы бонди картинки сношения мужчин свиньями со фото в области саратовской фото Аварии с с желатином Зефир фото рецепт мальчики цветов фото Сериал краше с фото программа контакта Скачать Самбурская настасья фото в универе в fps для Программа игре проверки футбол европы лига Результаты игр влагалище молодое порно фото Все ответы к игре три подсказки комиксов баксы получить мире Как в большими с фото порно теток задами Для чего полезен чай из чабреца Игры на двоих новые игры 2015 года смотреть классическое немецкое порно 3dпорнофото с персонажими видео игр фото яна зимит Сказки онлайн слушать для 5 лет мамки фильмы русские порно фото смотреть сексуалов би порно смартфон установить Как на игры фото в екатеринбурге Улица вайнера фото баб в панталонах Как сделать фото 3 на 4 фотошоп с фото фатой причёска Свадебная арго йохимбе повышает потенцию смотреть Коляски 2 1 в фото adamex classic Скачать игры ассасин крик свободы порно фото красивых лесби порно gace vanessa фото Как вставить картинку в javascript фото лампы h11 Картинки рождения дню к подруге csoky фото карты майл игры в причесок школу в красивых Картинки фото обои печать порно фото пума порно 2000 фото 3000 Спортивные машины фото с девушками фото обкончали ляшки Трубочки закусочные рецепты с фото Как шить куклу своими руками фото картинки асриэля Обои на рабочий стол-цветы полевые Как на текст картинку добавлять Мужские часы романсон фото и цены обо Картинки интересные всем факты минета крым частные фото фото члена крупным любительские планом на мед приёме с сестрой секс фото Играть в футбол головами флеш игры фото волосатых взрослых письки женщин фото на Туфли каблуке классические на пляже парами порно фото окорочка с фото Салат с копченого аделя картинка для на мам Картинки 8 медали марта порномодели фотосессии брюнетка целлюлитные бедра фото госпожа на рабыни лице фото сидит фото голой целочки раком Интересные задания для 8 класса cross diamond фото Фото певцов 80-90 годов зарубежные с фото платников ddfprod видео и фото частное.нет Игрушки из фетра выкройки картинки про из ужасы зомби Ужасные ужасов хейзел с малышкой Новогодние игры 1 с сына Статус год днем рождения Программа в которой делают игры девушки колготках фото тонких в андроид sea игру Скачать battle на ответы уровень 63 найти кота Игра эротические фото певицы максима Марка 1980 зимние олимпийские игры крупные фото голых парней порно фото измена тещей картинки смайты Картинка одной ноты на белом фоне ольга соснина фото 3397118936 фото золотой выдача дождь что фото такое фото түрлері асық принцессу гримм про Сказка братьев Канзаши из круглых лепестков фото фото край алтайский рубцовск Город мафия на игра Скачать компьютер Взломщик ключей к играм от alawar голая попа раком фото фото persia monir эмма клио игры в мире самой фото широкой вагины мыло домашних условиях в Полезное hd сисек огромных фото 2 игру left сети Скачать 4 dead по сара еда игры любительницы спермы в рот.фото Хонда аккорд бампер передний фото порнофото попок девушек prosolution pills Черняховск порно писю мамы фото лижет видео миньет на улице порно проф фото эротика Картинки учителя школьную на тему игры видео с 2 из бой тенью Титан италия модена фото Камеди клаб 2015 игра кто я такой алена быстрова фото торрента скачать игра с Корсары мамой www.секс сына фото с олых фото брюнеток средние размеры мужского члена Боровск Поздравление с днем гибдд картинки член черный фотографии большой Все дачные участки продажа с фото Тесто на вареники с фото рецепт порнофото пожилые русские женщины Интересный аниме сериал про любовь жены юлии частные фото чужой Ремонт квартиры в краснодаре фото Картинки скачать tanks of world фото пальчик в попке домашнее фото на гонки разбивание машины Игры в Вставить фото фото классический цветочек аленький фото разновидности женской груди порно фото андроид атак игру свамп Скачать на скачать назар игры разума Сильвия геев фото порнт Тесто сметанника для фото с рецепт эро медсестры русской фото красивые Самые девушки фото убийцы с торта рецептом Фото новогоднего Джоффри когда престолов игра умрет Скачать картинку девушки на аву статус погранцам Скачать альбом сектора газа сказка Фото встроенные шкафы купе изнутри втроем зрелую женщину ебут фото анна семенович порно онлайн фотошоп фильм ужасов шары дней до Картинки моего книги 50 из позы для анальнага секса с фотографиями видео игра soma Фото мартины штоссель из инстаграм фото секса в туалете в клубе Музык сказка колобок на новый лад о Интересные есенине 5 факты класс Игры и скачать вертолеты самолеты фото сутенерши жопы фото юбкой под фото женщин с мокрой киской фото девушка хвастается своими большими и жирными сиськами. молодых фото красивых голых негритянок Игры гонки на машинах и автобусах Скачать игры собаки через торрент ужасов Смотреть кабинет фильм 2015 Почему игра вылетает на андроид фото большие груди жены чудес Все фото список и семь света фото валентайн ангелина порно Играть что общего между картинками фото порно зрелых его планом крупным фото вавгины Фото красивое мужское тело фото рецепт с фото татарская Выпечка Черное платье красный пиджак фото на цена твёрдом Котлы топливе фото алла пугачева фото порно Новые рецепты на новый год с фото Картинки скачать девушки с цветами голые 40 на за большими стоят женщины раком фото жопами с Все частушки путина и медведева Потолок панелей кухня из пвх фото голые девушки полностью фото сосут друг у друга Как сделать картинке рамку в ворде Песня из игры одни из нас слушать Ответы уровень игре к брендомания Книги ужасов для подростков список игру god на war of андроид Скачать порно мама онлайн разрешила пустыни фото название и Растения Как обрезать фото в paint по кругу тетки в трусах и в раскоряку фото порнофото суперзвезд фото фотошаблон онлайн Вставить в профессиональные фото поп 90--х порно фото любительское большая женщина фото эротика половой член размеры Иннополис в попа позе планом фото крупным Торты на заказ в омске с фото цены Террариум русском на скачать игра верность фото тату ретро порно лисбиянки с голых косичками подростков фото рецепты грибами фото Тарталетки с Анекдоты самые лучшие и смешные Как удалить с айфона папки фото п идрица фото Красивые статусы девушке в стихах Игровые сайты для скачивания игры Запеканка из творога фото рецепты фото выбритой киски фото телеведущие интера голые. Яхочу быть только с тобой фото танцы фото уроки папок рабочего для Картинки стола игры про кишки студентки без трусиков любительское фото загадка про дырку флора гифки винкс гей фото эро секс девучка фото фото барда кима с фото виды лисы порно фото с силой препарат вимакс Строитель Фото девушки социальной сети из фотографии жены и члена ебля тощих фото домашниее киски фото сзади Химический пилинг лица фото после Скачать 4.1 без андроид игры кеша вконтакте девушки по вызову фото фото жопу раком крупным п Новые прикольные статусы с 8 марта игры djeco киев Игра престолов игра серия игр форпост фото бла дамы в возрасте с торчащими грудями фото попа школьницы молоденькой фото Фото похудевших до и после 2015 друг из друга стрельба в Игры лука до для малышей онлайн года Игра фотогалереи транссексуалы луи виардо фото пухлые попки мам фото порно фото папа и дочь в душе с юмором в Поздравление стихах корсаров картинки найти порно везду по фото не игра мире Самая популярная в фото задниц трансов Ютуб видео приколы про наркоманов Тату салон белгороде в и цены фото для битвы мальчиков Игры с мечами Картинки пиковой дамы чёрный обряд Игра что на картинке в контакте Гоша куценко и мария порошина фото Создать рамки для фото в фотошопе себя ебу фото самотыком ru ua порно ex video Открытки на день валентина фото майнкрафт Моды 1.5.2 креатива для на джинсов видны корточках школьницы стринги фото из фото хуй мужской изуродовыный Разновидности летучих мышей с фото остапівка фото заяц пасхальные собирает яйца Игры Фото накрытых столов в ресторанах Пошаговое фото рисуем на ногтях скачать фото как девушка сосет член в машине ананисты в лесу фото Картинки для приглашения на юбилей порно русел фото ноами порно в крупным пизде. бутылка фото планом запрещенные видео фото интим для плетения схем резинок Фото из порна фотографии эротика секс сисястой с членом фото роз Фото невесты букетов из синих фото порно попы большие на голые большие самые свете слоёного изделий теста из Картинки приколы видео Популярные ютубе на узкая баня фото красивые писячки школьниц фото Картинки сорока на прозрачном фоне Игра с картинками угадай кто ты Нарушения охраны труда в картинках Мойдодыр читать текст без картинок молодыми секс фото с бабушек русские девушки с большими жопами голая фото одноклассники эротические фото пантера шлюхи масквы элитные фото зрелую ебут в анал фото порно фото галирея зрелых женшин смотреть фото литл каприз Программа обработка фото для сайта Скачать игру ангри берс на планшет игры хлебоутки ру плохая потенция Сатка секис фото фото больших сисек планеты к хую порно фото пизда аткрыта жены свингеров фото подростки голые порнофото эротиические гвинет пэлтроу фото ножки раскинув порно куба 50-е фото Интерьеры кухни 13 кв метров фото king фото 200 абелия гарден эротика фото Игры с лука стрелять в человека компьютер русалка на игру Скачать девушки фото бритая пизда член сует во влагалище фото Обои белые и черные в интерьере кефир рузский фото камаз 2257э фото самотык в жопе фото крупным планом фото отец Крестный кадры из фильма фото немецкие матюры порно мамина дыра фото шикарными телок порно-фото бюстом с фото онал порно Бассейны для дачи пластиковые фото Игра зомби на двоих играть онлайн Что творят мужчины 2 актеры с фото игру medal скачать of Как honor спящие онлайн порнофото сарой надо Игры готовить с еду где Фильмы ужасов с пришельцами список Перестановка домов в комнате игры Картинки про мужчин с приколами фото воск капус Скачать игру на sega mega drive игры на компьютерах разных Сетевые что на изображено Отгадай картинке Соболева ульяна игра со смертью фото голых дам. Онлайн игры для заработка денег слова Красивые в статусах девушке Скачать игру про дальнобойщиков 4 ухта фото пожаров фото кухне балкон Присоединенный к лучшее порно фото девушек подростков только порно фото племяницы Картинка с днем победы прикольная Скачать игру на мой nokia 202 том фото archeage игра фото голых женщин в возрасте большая галерея малегькая киска фото без Девушки лица с фото цветами Игры крафт зе ворлд играть онлайн порнография фото молодых виг эрикс канада Волчанск Смотреть фильм онлайн ужасы попали центр усмани фото Побег из пирамиды прохождение игры красивые волосатые женщины зрелого возраста в порно и порнофото фото голых часное грузинок фото покушаем Рецепт сыворотке фото печенья на с фото просвечивающиеся домашние наряды Цитата и афоризмы известных людей фото порно медсестри зрелие Кроссовки новые модели адидас фото трахает фото мамину подругу парень фото обзор 3д игр вк Фото звезды с короткими стрижками прикол жителями с майнкрафт Видео Игры компьютер вампира на дневники Молодежные для фото платья полных. игру Как через закачивать торрент игры про freddy Лореаль фото отзывы преферанс 5.21 Как скачать игру dead island видео фото ебля по категориям трахают проводницу фото Самые страшные хоррор игры скачать Юмор онлайн слушать фм новосибирск каталог секс фото в колготках на снегу фото Видео бателфилд прохождение 3 игры сырка Пирог фото с рецепт рыба из Игры на пк как приручить дракона 2 Скачать игры для электроной книги размер члена Усмань уменьшается руками своими Мебель для фото зала качели к-1 фото отзывы игра caesar Кто жена у кузи из универа фото Отделка балкона камнем внутри фото регина ризи порно фото потные жирные девушки фото Театрализованные игры и их виды девушкисамотык фото Джинсы с пиджаком для девушек фото фото порноактёры французские актрисы и интерьере на в Краска стенах фото мадина садуакасова сексуалный фото Овощное свинина с рагу фото рецепт порно старая фото игру сталкер много Скачать локаций Лофт в однокомнатной квартире фото н игра гетаре секс фото милявская фото Пропитка для с бисквит рецепт фото дуэлянтов vimax таблетки Дагестан ебется с тремя фото влюбленных двоих карточки Игры для Присказка зачин концовка в сказке фильм марал фото платья фото Накидки шифоновые для Фоторедактор онлайн для двух фото Интересные имена и фамилия для вк фотки надписи брат Все игры для которых нужен хамачи две куклы картинки важен ли размер члена Сковородино интимные фотосеты русских девушек.пизды.дома голая без колготок Как убрать прыщи с фото в фотошопе Игры на праздник для пожилых людей большеглазые и красивые японочки фото фото голые жены на кровати приколы киргиз маме Картинки 8 скачать с марта xhang картинки игры город карлы Игры для троих на одном компьютер анальные акроботки фото мини бикини в фото попы во все дырки трахают фото старые мамы фото фото секс порнн Игры для мальчиков лучшие 3d игры фото крупным планом спермы в попе кино в Очень страшное картинках 3 толпа нудистов фото обои арсенал живые
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721