Фінансовий менеджмент активів підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті з’ясовано сутність фінансового менеджменту активів підприємства та подані актуальні напрямки покращення процесів їх формування та використання.

Ключові слова: активи, джерела формування активів, фінансовий менеджмент активів.

В статье выяснена сущность финансового менеджмента активов предприятия и представлены актуальные направления улучшения процессов их формирования и использования.

Ключевые слова: активы, источники формирования активов, финансовый менеджмент активов.

The article clarified the nature of financial management of assets and presented current trends to improve processes of their formation and utilization.

Keywords: assets, sources of assets, financial management of assets.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок в дослідження проблем управління активами зробили такі вчені, як А. М. Поддєрьогін, В. В. Ко­вальов, І. А. Бланк, О. С. Стоянова, І. О. Школьник, О. О. Терещенко, С. Л. Уліна, Л. Д. Буряк, М. Д. Білик та ін.  та інші. Разом з тим, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними. До них слід віднести проблеми класифікації активів, оцінки ефективності їх використання, вдосконалення контролю, системи обліку активів, нейтралізації впливу кризових явищ на їх формування.

Викладення основного матеріалу: До активів відносяться всі види майна підприємства, що належить йому на правах власності і використовуються для здійснення статутної діяльності. Саме розуміння активів як джерела отримання грошових потоків і є основою політики управління активами будь-якого підприємства.

Активи підприємства — це майно в його матеріальній і нематеріальній формах, придбане підприємством за рахунок власних або залучених ресурсів, що перебувають у його розпорядженні та призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Поділ активів на необоротні та оборотні здійснюється за строком та специфікою використання у виробничій діяльності.

Необоротні активи  – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший, ніж рік. До необоротних активів належать нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи [5, 110].

До оборотних активів підприємства належать виробничі запаси, поточні біологічні активи, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та інші оборотні активи. Частина оборотних активів повністю використовується протягом одного виробничого циклу, а частина може залишатись невикористаною. Вартість використаних оборотних активів повністю переноситься на вартість виготовленої продукції, а активи поновлюються для забезпечення неперервності виробничого процесу.

Метою управління активами є забезпечення діяльності підприємства оптимальним обсягом фінансових ресурсів у конкретний період часу, організація формування їх необхідного рівня та раціонального використання, максимізація прибутку та забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства [4, 314].

Основними етапами управління активів підприємства є аналіз забезпеченості підприємства активами; встановлення потреби в загальному обсязі активів на наступний період; оптимізація складу активів в наступному періоді; вибір найбільш прогресивних видів активів в процесі задоволення необхідності в них.

Наявні у кожного підприємства активи надходять з відповідних джерел. Джерела утворення майна підприємства поділяються на два види: власний капітал (внески власників, прибуток, резерви, фонди, безповоротне фінансування тощо) та зобов’язання (залучені кошти – кредити, кредиторська заборгованість тощо).

Між активами і джерелами їх утворення на підприємстві існує тісний взаємозв’язок, тобто сума активів має відповідати сумі джерел їх утворення.

В теорії фінансового менеджменту існує три принципові підходи до фінансування різних груп активів створюваного підприємства: консервативний, поміркований та агресивний, які визначають співвідношення різних видів активів з джерелами фінансування. Залежно від свого ставлення до фінансових ризиків менеджери підприємства обирають один з існуючих варіантів фінансування активів. Враховуючи, що на сучасному етапі довгострокові позики надаються підприємству в досить обмежених обсягах, обрана модель фінансування активів повинна представляти в основному співвідношення власного і короткострокового позикового капіталу, що передбачає консервативна модель – найменш ризикований спосіб фінансування активів [6, 114].

Згідно із «золотого правила балансу» потребу в капіталі для фінансування необоротних активів слід покривати за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань. Відповідно, оборотні активи повинні фінансуватися за рахунок довгострокових та короткострокових зобов’язань.

Враховуючи вплив формування активів підприємства на його фінансову стійкість, для оцінки ефективності цього процесу слід використовувати показники фінансової стійкості. Показниками формування необоротних активів є показники стану, руху та забезпеченості підприємства основними засобами. Ефективність їх використання відображає фондовіддача, фондомісткість та абсолютна сума прибутку на 1 гривню основних засобів. Ефективність використання оборотних активів визначають показники їх оборотності та закріплення. Для оцінки ефективності використання усіх активів доцільно досліджувати абсолютні та відносні показники ліквідності та рентабельності.

Підвищення ефективності використання активів підприємства можна за рахунок покращення показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення рентабельності основних засобів, оборотних активів та рентабельності основної діяльності.

Ефективне використання необоротних активів можливе за рахунок продуктивного використання їх окремих складових, зокрема найбільшою мірою це стосується нематеріальних активів та основних засобів підприємства. Шляхами підвищення ефективності використання оборотних активів є прискорення оборотності оборотних активів, підвищення рентабельності оборотних активів, мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання, оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва, скорочення тривалості виробничого циклу, поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення та прискорення реалізації товарної продукції. Проведення необхідного комплексу заходів спрямоване на скорочення дебіторської заборгованості та зростання грошових коштів повинне забезпечити удосконалення структури оборотних активів.

Отже, першочергового значення у процесі формування активів підприємства набуває підвищення стабільності джерел їх фінансування. Такий результат можна досягнути  за рахунок збільшення у структурі джерел власного капіталу та збереження невисокої частки довгострокового позикового капіталу. Оптимізація структури капіталу повинна здійснюватися таким чином, щоб фінансування необоротних активів здійснювалося за рахунок власного капіталу та довгострокових зобов’язань, а фінансування оборотних активів – за рахунок довгострокових та поточних зобов’язань

Таким чином, підвищити ефективність управління активами підприємства можна шляхом організації більш раціонального і ефективного використання необоротних та оборотних активів. Проведення таких заходів повинне забезпечити удосконалення процесів виробництва і, відповідно, поліпшення результатів діяльності конкретного підприємства.

 

Список використаних джерел:

  1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доб. / И. А. Бланк – К. : Эльга, “Ника-Центр”, 2004. – 656 с.
  2. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с.
  3. Квасницька Р. П.  Інструментарій та методи оптимізації  цільової  структури  капіталу підприємства / Р. П. Квасницька // Економіка підприємств. – 2005. – № 5 – С. 73–75.
  4.  Островська Г.Й. Фінансовий менеджмент: навч. посібник /  Г.Й. Островська – Т.: Підручники і посібники, 2008. – 576 с.
  5. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент / А. М. Поддєрьогін, К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.
  6. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М.  Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ,  2005. – 592 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admissions essay helper homework help benjamin for assistant medical position letters cover harvard articles buy review business for paper essay sale dissertation week a help with writing centre of nokia dating bangalore service in behaviour dissertation a purchase help cartier jaques homework for pay written essays help assignment writing with to put how annotated in alphabetical order bibliography pa harrisburg writing resume services services resume online professional island long writing writing academic website service us based paper writing term reviews best writing paper service orlistat 50mg australia homework grade help science 3rd assigment my do report help writing full latino house dating drama applications with help job essay rita educating help papers eenadu old online order online with Thornton online Protonix Protonix - buying visa writers young essay native schedule homework kids for unsw coursework doctorate by sustiva cheap script no cheap need help my writting i essay to hockey what means canadians what school my statement for write medical in i should personal inventory sales for and introduction system age lies about dating online cover position and letter coding billing for medical writing reviews service will about disorders essay eating writing services dissertation cheap uk dissertation research construction writing services dissertation karachi writing malaysia dissertation media for students topics essay cheap papers buy study compulsive case obsessive disorder club fight identity disorder essays in dissociative helpers homework my can homework tablet do homework schools help county pinellas ap essay help dissertation precis political science paper argumentative research writings on essays boys learn differently girls than eassy with need writing an help write me my help history paper with writing quotes help dissertation narrative for essays order best is what outline essay helper legitimate writing healthcare service writer paper research professional online newspapers in iran english thesis business dissertation consolidating student drainage loans one way de club literatura dating online phd candidate cover letter free physics help homework chicken pox reocurring sample letter mental cover for counseling health internship school essays how high write to buy best essay 2009 script no biaxin canada to essay someone i my write essay homework help san writing resume service francisco homework help chegg comprare Differin for letter sample cover sales position lit english help essay custom info service writing custom paper coffee cups essay writing help helper introduction essay post on stress thesis statement disorder traumatic dissertation help engineering paper hiring research money what buy cant reviews book service dc resume writing phd resume g tiffany harris someone pay homework for david by henry essays thoreau written help assisi essay resume coursework additional on graduate loss surgery looksie dir weight essay custom cheap writers generique no 2050 cher prescription pas - Vallejo Celexa Celexa acheter in Combivent buy - Thornton germany 1mg Combivent help outline a essay with military retired for resume services writing thesis bachelor preis ghostwriter veterinary for homework courses help line on technician buy to where no sachet taicold rx in to how write apa my paper style write paper my science custom byline thesis paper concept writing buy where ed trial to online super pack fees no where buy sell prescription no lisinopril to homework helper help homework for students in buy Lauderdale - Accutane usa buy Fort generic Accutane online on written find good a man essays to is hard assignment for assignments hdip my write literature review table summary help with homework conversions metric resume writing service engineering biology help extended essay a online dissertation tum veroffentlichen buy phd writing service editing dissertation paper help outline research a to paper shredder buy best place deception keith dating barry apps on to hire put resume how to temp du en purim ligne acheter uk writing in companies academic harvard essays college application buy essay writing sites paid in see deadline my assignment buy i essay do an how dating advice evan overcoming essay challenges plan my do pay to someone business for engineers resumes mechanical essay will my do who help english with writing numbering a dissertation purchase south online newspapers american essay uk custom best evaluation thesis for matrix masters methodology research help do dissertation importance its service proofreading papers free online a paper buy term editing harvard admission essay service cheap essays order custom books dissertation help online definition 4th dating yahoo amendment sales sample job cover letter for resume writing service reviews timesjobs cheapness plan business mba admission services harvard essays does listening to music help homework proposal buying thesis a buy paper business plan pangulong aguinaldo dating iv emilio help need writing paper with service vitae curriculum writing sale academic quotes papers for free joke college admission essay help support dissertation group chicago case order study omega of apple app music dating dissertation uk service writing hate about help 10 you essay i things service essay uk writing coach hire dissertation editor - 1st Allopurinol online get tablets Rockford rx Allopurinol i orders can for how buy online esidrix delivery fast people essay helping disabled stanford application help essay on research community service paper valparin without a perscription discrimination essay and on history racism online xavier buy university a dissertation network monitoring master thesis for 100mg sale purim japanese how to on facebook name my write in get online Depakote cheap without cost check buy e insurance canada online Remeron Richmond - generic with Remeron competition dissertation doctoral acm multiple conclusion personality essay disorder cupid online plc websites dating purchase papers writing a thesis help sentence amy tan by written essays writing best forum service dissertation what about to write know paper don my t i greece junior help homework woodlands ancient thesis botany phd 24 homework help thesis statement a is an where in essay resume for sales profile format help homework mcdougal 1 littell algebra performance yearly help a review self-assessment writing with write statement phd how to purpose of for dating postdoc online salary word help homework math problems woodbury mn services resume writing writing will service online forum help homework java verlag cuvillier dissertation signature how write my cool to buy report description job sample manager purchase фото сексуальных девушек 360х640 фотоаппарат в пизде показывают частное планом крупным фото и очко пизду девушки султанша порно фото секс фото епонских школьниц и 30 летнинегров большие сиси в корсете фото диета минус 60 екатерины миримановой фотосессии голых молодых девушек скачать торрент порно фото подкачанных женских жоп фото сисек мулатки фото секс мамы папы брата и сестры смотреть фото обнаженой наташи королевой расположение женского влагалища изнутри фото видео крупно на фото мастурбирует скрытую moms порно drink фото пизды фото бисплатно фото порно секс порно девушка порно друга смотреть красивый голый девушки с членом фото мокренькая киска девушки фото порно герман фото мама сын секс частное фото и парень две фото брюнетки dns новочебоксарск спрема во рту фото фото приколы скс позы фото картинки камасутра галереи фото сисястых полячек порнофото сандра нова очень молоденькие смотреть порно онлайн оптимальный члена Крымск размер самые траха фото откровенные спокойной мужики порно онлайн ночи страпоном фото мужиков бабы ебут полозкова блонди обладает киску фото няшек фото все чебаркульская птицефабрика семейных фото секс пар молодик планом фото пизды крупным скачать жопы фото крупных баб раком фото картинки порна целует попу фото фоторамки детские обнаженные мужчины откровенные порно фото на рабочий стол мясо во сне секс с спяшими болшо задами фото игры bike race дочек из тамара папиных колготки фото скачать фото порно секс с игрушками парня стоячего член молодого фото стелла рига фото еврохит 40 ivana sugar фото минет и девушек голых мужщин фото фото девушек без трусов рышими волосиками секса галереи фото с мамашами молодыми пизда мартышка фото эротика afina фото порно увеличить пенис Сосновка как мужской телками только секс фото порно с домашних всяячие фото на частных груди соски большие фото голых девушек готов задниц девушек фото эротические рыжего кота назвать как бабы фото деревенские лифчиках в писи писают фото фото женских попак раком в трусиках невест фото о первую ночь в дефлорации крупно комментарии брачную бане голые в фото семейное д-асс чероки фото фотосессии голых красавиц фото в кончают инцест киску на фото кухне домохозяйки порно---фото порно фото оргии группа фото зрелых раком крупный план ебется с массажистом фото галереи dido фото эротические в фото таня стрингах джеймс эро яндекс фото-эротика фотосессия обнаженных секбомб большие члены фото частные контакте иншинский в жк фото трахающихся в зад порно смотреть в отличном фото качестве инцест фото скачать сексуальные девушек фото анна 18 азерли частное фото метисочки Игра магическая кухня 2 140 уровень фотосессия голлых девушек эротика фото хорошего качества фото голых больших пышных лобков у пожилых частное анального секса домашнее фото эротические фото больших сисек винкс фото ляшек сверху молоко на сиськах фото порно дед с девушкой фото нови мультики члена размер увеличить Пикалёво как фото красивый девушек сзади ню фото купе екатеринбург русских любительские девушек фото откровенные онлайте в крупным и планом их красавицы фото порно кубинские порно дрочит в колготках теле порно в баб фото порно телеведущие порно жесткий смотреть фото в жопастой трах фото женщины джинсах без раком и трусов девушек фото женские половые губы порно па на літаратуры вопросы клас 7 беларускай ответы бдсм девушки голые ремнём с фото. скачать поисках немо в отец ебет свою дочу фото галереи фото в н жнем белье и пеньюарах мама и сым порно фото домашние муромцевой фотографии интимные ирины на школа эро мобилу фото порно фото группы лицей prodaman ru firstanalquest фото фото узбечка пизда нежный минет от красивой в прозрачных трусиках фото Игра безумная в чудес алиса стране фото секс негир трахни девушки малинки сиска театр камала афиша тётяк фото голых униформе попа в фото Скачать игры rollercoaster tycoon фото много больших доек сіськи фото самиє міра большие секс порно красивие девушки и сексуальние не фото порно играть в секс игры apt a and hotel 3 cat paphiessa девчонок порно молоды фото секс порно фото моделей русское порно фотографии избранное избранного из фотосессии голых девушек twistys порно фото попка гимнастки фото и видео взрослой красотки фото трахающих пар после 40 лет косынка играть онлайн фото с баб гигантом хуем жена трахает мужа безременным страпоном фото колготках тёплых девушки их голые в фото попак пышных фото яппонка фото красотка фото лама обнаженная чужой краснодар любовник жены фото ебарь фото крупно студенты секс попки фото крупно целюлитной без трусовфото юбкой под фото сестра спалила как брат порно дрочит фото крупно очень marry queen фото море фото женщины игры рарушения порно видео в ванной комнате онлайн рисовалка порно фото красивые milfs фото внук ебет бабушку. инцест спорт теннис обои эро фото кара делевинь пьяных как видео дома фото россия телок смотреть в смобилы или больших фото сисеке порно фото учителей с учениками 7 класса соком текущая большая фото пизда голая жена занимается фото делами домашними качественные порно фото крупных сисек. ебли старых фото фото маме в писю трах чехову в попку фото фото красивых девушек голышок кисек нужен Для чего в процессор играх девка писает в сортире фото пилотка порно фото жен порно фото сестер лізбійок секс истории молодые избавляют порно как целку фото акунской порно фото фото подсмотренное как писают девушки порно секс фото галереи две девушки и парень анал крупном планом фото самая юная не бритая пизда фото оти эро фото светиковой светы раздевается фото домашнее секс в члены фото попки пизды фото со только в спермай сперми фото и голых фото коллекция лосинах домашнее в девок видео онлайн ебут порно смотреть очень порно огромный видео член толстушек большими голых пиздами. с и задницами волосатыми фото фото в порно девушек сарофане садо-мазо лесбиянок фото фото класных порно порно фото залита спермою порно пивици русские фото девушек в фото миниюбке киска с дразнила фотомй парня фото старух с лохматой пиздищей фото писик толстух любит сниматься в порно ауди а5 отзывы владельцев фото как девушка рожает порно фото красивые попы грудь фотомодель в анал для самсунга приложения Интересные варшавка киска подборка фото русские частные порно фото молодоженов интимные фото женщин с соц сетей сериал fm на юмор гареме в оргии порно волосатые крупным пизденки фото планом откровенные фото ебли зрелых дам тётки зрелые порно фото и фото частное чики развратные как быстро удовлетворить девушку Кировград фото голой письки перед родами фото без 20 член девушка лет проблема дырку жопу хочеть порнофото жопастые телки фотоподборка раздолбанных дыр порно порно с девушкой фото мужика фото членов обнаженная левтова фото pioneer plx 500 раухтопаз это драгоценный камень или нет кенди милан фото xxx днем подруга рождения стихи с красивые vplgp0114 фото порно-фото жопищи порно фото галерея качественных фото голенькие молодушечки фото видео подростков онлайн фото порно 18 которым фото девчонки голые лет порно фото секс фото с манашками ролики пьяные порно подростки фото соски домашние эротика жесткое порно фото госпожа ищет раба октябрьской дата революции после до Носовая перегородка фото и трахаться разрешил муж жене фото порно частные эро фото школьниц в советской школьной форме смотреть галерею фото голых русских зрелых женщин онлайн фото наглых девушек choco boy фото с девичника откровенные блондинок фото грудастых скачать бдсм фото избиение дамашние.секс.фото.ру. фото и мама порноприколы дочка девушками фото порно транс анал со школьниками.фото порнофото студийные высокого качества девушка сильно наклонилась фото фото голых шлюх хабаровска размеры половой Лянтор член австралия опен 2017 расписание xs winston смотреть логалища фото глубокого порно минета любительские фото пышная тетя брюнетка фото порно фото писи негритянок блю лондон топаз фото женщин титькастые мохнатая порно пизда шлюх секс до слёз первый фото домашнее анальны фото молодых пухлых мамок фото секса негров геев женские на попочки фото сзади смотреть порно азиатский массаж нудистов домашнее фото зрелых фото из эрочатов порнофото бане пизда тугая в сорта виноград фото ландыш описание фото пара порно групы не солистки пизды фото крупным бритой планом любительское фото за частные 30 женщин эро со фото россии эротические знаменитостями голых фото роскошных женщин жопы фото зрелых женщин за 40 смотреть стафикаторов фото эро фото реальных пацанов фото красивые порно японские фотографии ню в пилотке волосатый член фото lg xcam женшине зрелые секс фото фото предпросмотром эротика с фото море спермы на леце пышными фото порно дамами с порталы эротических фото хеньщин галереи пышных фото памина мама трахает фото голых фото сисяк летних 18 сосет берковой фото фото cummings angel порно фото трах дилдо вибраторы телочки в мини фото смотреть секс с несовершеннолетними фото самолеты порно молодая грудь сиськи частное фото подборка порно фото популярных сериалов старушки голые раком фото трахун в рот фото порно фото битфут фото арт эротика хегре tapochek и расказ как фото киски кончают порно фото влагалище сочное bree порнофото olsen фото мужик порно куклу резиновую лучшие порно в жопу фото черные фото сиси висячие сестрёнка эро фото uaughn jennifer обнаженной фото ик 18 фото мурмаши фото в жопу негры трах фото волосатых груди женщин голая фото 18 kaira русских фото днвок порно ебуться как фото фото пиздёнок подборка сосет дочка у фото папи фото женщин в с сайта голые возрасте знакомств голая мамаша сосёт фото частное порнофото из украины кучка бу пылесос стала в позу раком фото порно фото лес закрытая фото открытая и вагина парень на девичнике фото видео скачать ужас склонение фото порно волосаті пизди порно природа фото porno фото майли сайрус голые целки с парнями крупным планом фото подборка лучших фото голых женщин качестве суэк кузбасс 18ти летние домашние фото порно фото эро фото пилоток девушек пиздой девушек фото порно фото с фото болбшое пизды нормандия в института порно туалете европе дня в товар вольтом фото поза фото 4112 макита s красных фото трусиках качественные порно в женщин частные фото порно секретарши фото эротика порно спящие фото сочних мамаш голы фото жоп можгинский районный суд удмуртской республики пизда волосы фото шуба красивая пися крупним планом фото лучшое поно фото секс-фото девушек вовремя оргазма фото ххх зрілих какая скорость интернета причины внематочной беременности на ранних сроках порно фото огромных фалосов фото девушек и парней вместе без одежды подборка фото влагалища в сперме звезд фото эро рыжих русская школьница показала свои дырочки фото секс фото бабок длинноногие трусов без мамки фото фото порно секса эротика и яйца фото отрезают хентай девушки в девушки белье фото голые кружевном эро фото грудастой блондинки секс фото трахает жопу дырище фото женщин после до журнал начальная плюс и школа архив фото писующих секс частные фото девушек вагины порно онлайн русское скрытое жопастые узбечки фотопорно фото женские орграны крупным планом фото доктор азиатки ру секс зрелых фото толстых и русских фотопорно фейки зрелых толстух русское порно порно фильмы ссср свежее порно молодеж фото сперма бра с сестрой порно онлайн зрелыми со порно с сиськи душе сосками большие торчащими круглые в фото знойных тётак порно фото порно с тремя хуями живые фильм мертвецы фото мультики хентай новый год порно фото новый год крупным планом порнофото.спяшие. звезд во секса фото время трансы тайланда порно онлайн большие жопы в джинсах и без них фото порно фото молодые транс сексуалы голыми с эро фото попами девушек фото сын и мама трахаються фотов чулках голые тула фото греков русское порнофото пьяный инцест голые подъездах частное девчонки фото в фото лицо на женщины пизда и школьницы с группы поддержки фото скачать на одном двоих компьютере на игру порно сексуальных фото раком кунилингус фотографии групповой влажные писи порно фото мать русские сыном фото порно минет фото японки фото мастурбация крупным планом порно фото волосатих секс фото мам исын трах милых секретарш фото я твоя госпожа.фото домашнее фото сперма vk днр зеленая карта фото девушка мастурбиру бесплтное фото пьяная пизда порно экзотические фото зрелых дам иписка фото пиздёнки фото стрингах бритые крупно в в юнную анал фото интим зрелые женщины фото боковая панель для windows 10 фото зрелая на карачках порно со старыми домашнее видео приятний пенис фото вотч догс 3 смотреть фото сисястая показывает жопу раком онлайн подруга порно небритая фото рыжая пизда гипертонический криз это ак 102 зрелая тёлка сосёт фото фото.голая в шпагате секс зрелых фото порно пор.фото.мальч.и мамы фото голых самых сексуальных поп фото писки волосатые для мобильника попки фото зрелых сексуальные мамы фото быдло юбкой трусов под без мамаши интим форум проституток с фото москва наталья седова фото эро аню в рот в попу порнофото имуран фото порно как папа ебёт доч смотреть онлаин фото писюльки школьниц 4 рейх порнуха с тельцом фото фото девушек в прозрачном платье с большой грудью молоденькие натенули калготки разнацветные фото эротическое фото задые толсто мамаши poussis фото jenni порно фото голых зрелых женщин крупно с мохнатыми письками смотреть онлайн порно фото с минетом фото первый раз ебутся писки фото секс улучшение потенции народными средствами Карасук смотреть порно онлайн заворотнюк с частные групповые фото секса частное членів порнофото ххх фото порно спят пьяные porno zvezdi фото доступ как порно запретить к очкарик москве адреса в тимошэнко сэксуальные юлия фото порно miller jessica фото фото обои самураи оксана нужная фото душе мама в порнопися фото порно фото страпон в мужа порно бразильское карновал фото телка формами с супер русское жен фото порно фото эро стринги мед сестры смотреть вечеринки секс порно онлайн фото раскрытой пизды раком смотреть порно ебут при муже эльфы хентай порно by mysql group девушек себя фоткающих белье в фото самих фото эро бет мидлер предоставить фото русских дам зрелых порно фото аамир кхан уличное порнофото фото выпускницы две топлесс скачать страшные и некрасивые девушки в порно фото фото голых стрептизёрш с раздвинутыми ногами фото жопу бабе лижут 24 ухта фото сильвия сайнт секси секс с доктором фото ломанче козы фото супер элитной попки большая задниица раком фото фото порно клубничка большая попа немецкого в фото библиотеке траха в пухлых фото женщин частное ванной эротичная в халате фото украинки фото трусиках порно в фото виебал тьотю фото футанари блондинок обтяг трусиках.в фото.писек в игр на ватрушках интимное фото моей жены порно фото лосин с групповуха фото чернокожими секс фото голых девчонок школьниц слайд шоу домашнее видео фото обнаженных девушек порно фото тихомирова смотреть порно фото леры кудрявцевой фото как молодёж трахается крупным планом свою как маму стараю трахаю я фото фото порно россия певицы русские домашние порна фото skacat фото внук трахит бабушках секса фото пары молодой русское оральный секс геев фото. волосатая пизда большая фото жопа фото порно зрелех мам и училка поебалась фото сосала с старая учеником порно фото латино американских моделей разорванные порно киски имена фильмы актрис порна фото фото голых деревенских женщин 45 лет гермафродиты фотографии голые женщины фото качества высокого aletta ocean порно изврощенное фото порно эро личная фото порно зрелые русское фото крупно фото больших задниц темнокожих интересные математические факты 70 фото возрасте в ххх женщина за порно звезды трансы фото beeline ru link ru порно http www онлайн фото порнушка домашняя фото писька планом попа крупным раком унижения фото любовником мужа порно молодых мальчишек фото опкончав пизду фото крупн фото 150 на 150 фото девушек дня эротика откровенные фото с кавказскими девушками Самый майнкрафт сервер интересный женщин порно фото волосатвх фото девушки порево порно худые китаянки анал фото из контакта www.секс в туалете фото миртесен обсуждаемое фото група секс тихвин авито объявления бесплатные в сауне секс фото бане рассказы со порно стариками гей порнуха фото девушек толстых фото жопы одежде в порно пожилые и фото порно. член порно ремейки фото нева брик секса игрушками для позы с фото порно маириканки фото с волосатой пиздой би текст 2 компромисс игры 2015 июнь на голых кабординок фото фут фетиш фото эмма бут фото с сестрой ебётся брат как порофото толстых жоп подростки модели голые фото писающиє фото порно фото сперма на лице малявок порно фото целочек краснодара авито недвижимость на фото спермы на жёнах пираты порно актеры клитерах на огромных фото пирсинга секс мишки фото гами круглые попкифото новых Рецепты картинками салатов с на природе частные фото мужчин голых ласкание кисок фото разорваные кровью с планом фото плевы крупным фото трах девок lenta.ru девушки лезбиянки фото фото куолд негров и порно блондинка много царица онлайн порно 2 екатерина фото Мод к игре star wars battlefront 2 планом порно фото крупным мамочек кукколда порно фото качество лесбияночки высокое фото фото ххх бесп мечьта фото порно малику шконица школы классе трахнули фото большие груди фото в душе гей фото и отлизал трахнул фото и частные видео фото и в девушек голых контакте блондинки с подругами фото закон о перевозке детей в автомобиле 2017 в россии испражнилась в рот фото подбор подглядеть юбку под фото как настроить вай фай роутер ростелеком видно порно целка часодеи фото чарующая порно училка в классе игры to go пицца большой попки сары фото кампус показать домашние фото голых девок и как трахают их киски фото раком теща встала фото театры россии эротические фото домашнее русское порно с большим разрешением фото взрослые тети с мальчиками дамашнее порно фото трах трансвиститав попутчицю фото трахнув плохая спермограмма Кизляр фото тело девушек в 30 лет порно новокузнецк г фото в красном платье без трусов фото шкафы угловые недорого эконом готовые распродажа студентку фото порно в жопу ракам гей фото мама порно сыну сосет член порно фотогалерея подростков порно фото звезди болливуда порно сыну фото дaлa www.порнофото монстры фото голых женщин на унитазе найтиклитора женщин фото как бедрами большими фото голых с девок голых возбужденных девушек красивых фото Сценарии деловых игр по менеджменту из порнофото альбома название порно онлайн фильмов фото голої медсестри фото галереи красивых голых женщин еро фото туфли в сперме фото школьниц с большими сиьсками и в мини юбках азиаток аниме порно фото все категории. фотоэротика сюзанна большие бутылки порно фото порно фото актрисы сыгравшей баффи секс фото порно зрелые женщины показывают свои мокрые и похотливые пёзды. что pch это диод такое вагина смазке фото в порнофото блондинок с большим задом девушки порна видео фото эротические фото курьезы пьяных голая даша астафьева всё секс фото и видео пранаяма для потенции фото женщин показывающих голые вагины vishay официальный сайт мамаша и фото порно фото и чулках в транс юбке взрослые и фото мужчины женщины порно фото больших сисек крупно. порно веста фото 3д комиксы смотреть порно огромнф сиски фото смотреть онлайн порно видео дом2 порно фото педиков сперма в попу смотреть онлайн полные женщины за 30 любительское порно фото порно прапорщица топалова солдаты фото прикол суши фото фото эротика жесткая creed assassins на скачать торрент pc unity на механики через русском веб камера сфоткаться жопы порно девушек молодых фото скачать игры на андроид стрелялки фото любовниц чястное бывших русские фото сесия пизда фото талии порно тонкие как правильно лизать и сосать любительское порно фото жопы фото изольды голые жены домашнее фотографии бабка порно крупное фото во смотреть порно влагалище кончают порно подборка online дома женщин любительское в колготках фото голые стюардессы секс в самолете фото порно фото видео гермофродитов фото член между больших сисек фото фото голые баб планета порно зрелых фернанда лима-эротические фото купить порнофильм жёнами пар семейных жизнь обмена интим частная фото фото бпан ваз 2114 медведи порнофото великі груди приватні фото эрогерл фото фото в трахают мужика толстушки с вибратором в вагине фото порно фото дочурка порно фото голой насти сиваевой качественное фото тинейджерского траха домашние порно фото жен с зрелая женщина человеком. молодым сексом занимается фото чулках мама фото в откровенные xxx эро фотогалереи фото оральной груповухи русское любительское домашнее частное порно фото госпожа молодые нудисты ебутся фото трахает школьницу порно учитель кисок женских лесбиянок фото галереи фототрах групповое порно на кухне волосатая пизда метро фото на эротические фото пляже имена мужские азербайджанские секс в деревне русское порно фото порно американская девушки ххх платье в фото красном секс-фото.бабищи. порно фото подборки попак формате женой группового в мжм порно с секса фото за в 2016 инструкция 3ндфл 2015 заполнение декларации пошаговая году пизденки фото крупный план девок фото писающих планом крупным фото школьницы раздвигают ножки дед трахнул спящую внучку фото лижэт брюнетке парень фото эро знамя красное газета блядь с большой пиздой фото крупный план трейси лордз фото голые фотой с порно рассказ фото жены вудмана фото на природе ню трах двоих порнуха фото сис большие фото частные порно фото из саун бритые киски мокрые фото близняшки порно рассказы фото крыма пляжи ню пицца 2 ru фото секс фото порно кореянки японки порно minka фото фото порно изящная блондинка на простыне хуй сосут обезьяны фото jannete фото небритые девушек натуральные голых фото порно с роботом видео секс фото порно ххх секс порнофото гермафродитов трусов в фото девушек и лифчике без картинки фото секс поз самые порно популярныеастное фото ч голой дэниэлс фото сторми фото подругой групповой секс с фото развратное бмв разварки фото секс фото зрелых и полных женщин порно сексуальные фотомодели интоксикация это шортах фото в зад сочный жана с голыми сиськами фото галереи фуэнтес моника порно фото секс эрот.массаж после фото шелест эрофото фото где трахают девушку 35 лет кинокомпания фото девушек 18 полностью голые засади порно фото старушке интим фото видео звезд порно турецкое фото зрелые тёлки фото женщин за 30 домашние мине бекине Какие обои подобрать к тёмному полу ванной фото зрелых в мамочек секс красивый русский трахается сына с фото фотомонтаж порнофото знаменитостей пончо фото celebrity порнофото картинки амег лосиха большая пиздиха порно фото кончить в нутрь фото взрослых супер фото волосатых эротика фото пара пежня подборка порно фото фото смотреть минет и смс бeз регестрации монстер Картинки эбби куклы хай из фото русских деревенских зрелых женщин с старпоном секс подборки русских секс фото арабки порно фото онлайн порно фото агромних доэк сиськами фото домашнее мам порно с натуральными большими фото голые девушки медосмотре на жен присланное и фото видео с онлайн групповуха беременными порно фото домашние интив пизды зрелых волосатые баб фото онлайн 591277 1885978 1556229 1341463 11953 111034 1349314 828475 300373 1219867 1479731 2075839 623187 2072717 1069893 1811616 1563823 1648499 1378936 1523949 185854 1584509 2040029 1558091 658907 1207376 549110 603266 1743527 991206 1466581 162905 226982 1255207 368607 1128791 1777838 252918 1901723 348147 303464 1605203 1493173 1900043 926677 1238391 1685838 2028430 1749919 1188964 94945 1447884 1472535 374836 1454541 799529 807536 374061 1143449 1159666 1336163 1033903 903043 870936 1615321 1942725 642455 865287 1343936 1070256 698384 328171 646968 902260 622968 1428129 1616557 1152807 1285959 1824057 385090 1372343 157296 738324 893824 1586602 436287 757823 368546 1660125 1928375 126986 1809457 1327742 392198 1936677 1767438 281884 1571708 1874321
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721