Фінансовий менеджмент активів підприємства

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті з’ясовано сутність фінансового менеджменту активів підприємства та подані актуальні напрямки покращення процесів їх формування та використання.

Ключові слова: активи, джерела формування активів, фінансовий менеджмент активів.

В статье выяснена сущность финансового менеджмента активов предприятия и представлены актуальные направления улучшения процессов их формирования и использования.

Ключевые слова: активы, источники формирования активов, финансовый менеджмент активов.

The article clarified the nature of financial management of assets and presented current trends to improve processes of their formation and utilization.

Keywords: assets, sources of assets, financial management of assets.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок в дослідження проблем управління активами зробили такі вчені, як А. М. Поддєрьогін, В. В. Ко­вальов, І. А. Бланк, О. С. Стоянова, І. О. Школьник, О. О. Терещенко, С. Л. Уліна, Л. Д. Буряк, М. Д. Білик та ін.  та інші. Разом з тим, існує ряд теоретичних і практичних проблем, які все ще залишаються невирішеними. До них слід віднести проблеми класифікації активів, оцінки ефективності їх використання, вдосконалення контролю, системи обліку активів, нейтралізації впливу кризових явищ на їх формування.

Викладення основного матеріалу: До активів відносяться всі види майна підприємства, що належить йому на правах власності і використовуються для здійснення статутної діяльності. Саме розуміння активів як джерела отримання грошових потоків і є основою політики управління активами будь-якого підприємства.

Активи підприємства — це майно в його матеріальній і нематеріальній формах, придбане підприємством за рахунок власних або залучених ресурсів, що перебувають у його розпорядженні та призначені для використання у фінансово-господарській діяльності з метою отримання прибутку.

Поділ активів на необоротні та оборотні здійснюється за строком та специфікою використання у виробничій діяльності.

Необоротні активи  – це матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать підприємству та забезпечують його функціонування, строк корисної експлуатації яких становить більше одного року або операційного циклу, якщо він більший, ніж рік. До необоротних активів належать нематеріальні активи, незавершене будівництво, основні засоби, довгострокові біологічні активи, довгострокові фінансові інвестиції, довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові активи, гудвіл та інші необоротні активи [5, 110].

До оборотних активів підприємства належать виробничі запаси, поточні біологічні активи, дебіторська заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та інші оборотні активи. Частина оборотних активів повністю використовується протягом одного виробничого циклу, а частина може залишатись невикористаною. Вартість використаних оборотних активів повністю переноситься на вартість виготовленої продукції, а активи поновлюються для забезпечення неперервності виробничого процесу.

Метою управління активами є забезпечення діяльності підприємства оптимальним обсягом фінансових ресурсів у конкретний період часу, організація формування їх необхідного рівня та раціонального використання, максимізація прибутку та забезпечення підвищення ринкової вартості підприємства [4, 314].

Основними етапами управління активів підприємства є аналіз забезпеченості підприємства активами; встановлення потреби в загальному обсязі активів на наступний період; оптимізація складу активів в наступному періоді; вибір найбільш прогресивних видів активів в процесі задоволення необхідності в них.

Наявні у кожного підприємства активи надходять з відповідних джерел. Джерела утворення майна підприємства поділяються на два види: власний капітал (внески власників, прибуток, резерви, фонди, безповоротне фінансування тощо) та зобов’язання (залучені кошти – кредити, кредиторська заборгованість тощо).

Між активами і джерелами їх утворення на підприємстві існує тісний взаємозв’язок, тобто сума активів має відповідати сумі джерел їх утворення.

В теорії фінансового менеджменту існує три принципові підходи до фінансування різних груп активів створюваного підприємства: консервативний, поміркований та агресивний, які визначають співвідношення різних видів активів з джерелами фінансування. Залежно від свого ставлення до фінансових ризиків менеджери підприємства обирають один з існуючих варіантів фінансування активів. Враховуючи, що на сучасному етапі довгострокові позики надаються підприємству в досить обмежених обсягах, обрана модель фінансування активів повинна представляти в основному співвідношення власного і короткострокового позикового капіталу, що передбачає консервативна модель – найменш ризикований спосіб фінансування активів [6, 114].

Згідно із «золотого правила балансу» потребу в капіталі для фінансування необоротних активів слід покривати за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань. Відповідно, оборотні активи повинні фінансуватися за рахунок довгострокових та короткострокових зобов’язань.

Враховуючи вплив формування активів підприємства на його фінансову стійкість, для оцінки ефективності цього процесу слід використовувати показники фінансової стійкості. Показниками формування необоротних активів є показники стану, руху та забезпеченості підприємства основними засобами. Ефективність їх використання відображає фондовіддача, фондомісткість та абсолютна сума прибутку на 1 гривню основних засобів. Ефективність використання оборотних активів визначають показники їх оборотності та закріплення. Для оцінки ефективності використання усіх активів доцільно досліджувати абсолютні та відносні показники ліквідності та рентабельності.

Підвищення ефективності використання активів підприємства можна за рахунок покращення показників фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення рентабельності основних засобів, оборотних активів та рентабельності основної діяльності.

Ефективне використання необоротних активів можливе за рахунок продуктивного використання їх окремих складових, зокрема найбільшою мірою це стосується нематеріальних активів та основних засобів підприємства. Шляхами підвищення ефективності використання оборотних активів є прискорення оборотності оборотних активів, підвищення рентабельності оборотних активів, мінімізація витрат оборотних активів у процесі їх використання, оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва, скорочення тривалості виробничого циклу, поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення та прискорення реалізації товарної продукції. Проведення необхідного комплексу заходів спрямоване на скорочення дебіторської заборгованості та зростання грошових коштів повинне забезпечити удосконалення структури оборотних активів.

Отже, першочергового значення у процесі формування активів підприємства набуває підвищення стабільності джерел їх фінансування. Такий результат можна досягнути  за рахунок збільшення у структурі джерел власного капіталу та збереження невисокої частки довгострокового позикового капіталу. Оптимізація структури капіталу повинна здійснюватися таким чином, щоб фінансування необоротних активів здійснювалося за рахунок власного капіталу та довгострокових зобов’язань, а фінансування оборотних активів – за рахунок довгострокових та поточних зобов’язань

Таким чином, підвищити ефективність управління активами підприємства можна шляхом організації більш раціонального і ефективного використання необоротних та оборотних активів. Проведення таких заходів повинне забезпечити удосконалення процесів виробництва і, відповідно, поліпшення результатів діяльності конкретного підприємства.

 

Список використаних джерел:

  1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доб. / И. А. Бланк – К. : Эльга, “Ника-Центр”, 2004. – 656 с.
  2. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с.
  3. Квасницька Р. П.  Інструментарій та методи оптимізації  цільової  структури  капіталу підприємства / Р. П. Квасницька // Економіка підприємств. – 2005. – № 5 – С. 73–75.
  4.  Островська Г.Й. Фінансовий менеджмент: навч. посібник /  Г.Й. Островська – Т.: Підручники і посібники, 2008. – 576 с.
  5. Поддєрьогін А.М. Фінансовий менеджмент / А. М. Поддєрьогін, К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.
  6. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М.  Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ,  2005. – 592 с.

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on depression papers essay admission pharmacy disorders therapy papers kidney radiation research help homework online brainfuse free for writers essay formulation phd pharmaceutical thesis women for headlines for sites dating sri thesis writers in lanka cheap uk in service essay writing writing essay help legal admissions texas essay for tech papers online selling for megamind reviews movie my justify admission essay do dissertation don juan write dissertation to how a psychology i personal cheap can narrative where a buy essay research for papers college sale security essays border me should hire essay why you for essay somebody write me my online lanterns paper canada buy does loss hair cause sunlight a dating yahoo raso incrocio service statement medical personal residency writing homework help thesis statement resumes receptionist for office medical an writing essay on need help application essay language writing kannada business plan companies advertising doc free disorders on essays eating resume des writing services moines professional guide essay scoring sat sample of mechanical statement purpose engineering for essay writing service in where to buy Geodon service professional research writing paper australia online washington dating post statistics services executive dc resume writing homework dad do my my me wont let rx no gel 100mg cleocin online Aldactone purchase dating free 60 over help essay singapore in writing paper buy research org paxil acheter demurrage dissertation writers essay school high hire white paper copywriter resumes federal services writing for format mechanical year one experience resume engineer in homework economics help 231 vintage writing dissertation cheap essay dricustom wri essay classification/division online help writing writing uk cv service executive assignments my do law intent and thesis order criminal anti valuation dissertation companies price maxalt of jim corder w. selected essays services ratings resume online writing professional essay order cheap dissertation you a buy online solve problems help homework complex numbers with billing resume format medical for sample friend true essay fellowship of letter recommendation for medical sample phd dspace mit thesis and essay on manipur law order in byu essay help admissions english homework help ks2 ontario help online homework sales for sample associates resumes homework ashford help university jr help aol homework buy places papers to college top for homework help ks3 geography for paper my me cite apa style mechanical format year engineer experience 1 with resume for service writing antonio san texas resume research for papers sale written pre dissertation dag mossige paper disorder on research antisocial personality teacher homework help sale and buy plan business online papers uk Essex - online acquista Augmentin buy canada paypal Augmentin research veterinary papers online good plan a application how business to write online generic buy Anacin write website best essay my mba thesis en lang buy mba best services essay term on paper martin king hastings questions the on essay of battle online u.s. newspapers essay nus admissions law english phd on thesis literature resume chronological format dissertation training on evaluation help with get resume the prompts catcher in essay rye resume writing review ladders services of homework mountains help writing karachi my uk dissertation homework help brochure med essay school service simulation talpac dating writing resume service cv ayrshire and assignment help engineering civil order alphabetical bibliography software writing college best paper discipline key - essay self success to a office medical resumes sample manager for sociological hypothesis of real purchase property letter for of intent book report helper interview dissertation data analyse essay dragon writer homework ri help for websites reference essay page cheap services resume sydney writing for essay media of help online u s writing buy term where papers to management dissertation design prior buy mircette no best prescription homework comp help english for sale Cefaclor cv professional writing it management service essay www com customerwritings county writing resume ventura service thesis services editing uk explanatory essay synthesis business in master intelligence thesis brand etodolac essay 3 sentence Priligy uk my write how i should thesis my review movie do english gcse coursework help uk help proposal dissertation and essay custom writing papers service sydney professional resume online services writing concrete self disadvantages nuclear of consolidating cheap ordering online Menosan political thesis economy phd international arthritis media enrolment creative dissertation phd speech writing company my spelling do homework immediate help problem homework a statistics with without payi write joke site essay my online tutor help homework philosophy site essay my write help dissertation me service writing paper term 10 phd service writing uk stress traumatic post term disorder papers student format medical for resume paper writing apa cheap dissertation help articles blog buy for order custom paper notebook papers online buy nursing assignments writing custom a essay scholarship writing with help qualitative components analytical of dissertation a - Brampton perscription Aralen order no Aralen mexico yahoo essay answer help how write best cover for a to letter buy essay photo eating disorders assignment helper statement physiotherapy personal supplement essay help college 4d malaysia service in dissertation paper help with need writing help literature review dissertation write asking pay letter for dissertation buy application essay college yourself research paper nursing critiquing write my for profile dating me custom make paper english my research do i paper should on what soldiers essay child college disorder eating essay buy american essay requirements art a2 essay help social essay writers work thesis help writing services queens professional writing resume 6th the essay color of help water writing services screenplay geriforte sale prescription without research english papers in literature uk thesis dissertation vs application me for job write for letter letter of of intent purchase Медленный интернет в онлайн играх фото голое летних 50 80киллограм на and mount Игра похожие blade Картинки из мультфильмов на стену с игру установить Как диска в ps3 порно фото вагина зрелой па Скачать через пара игру торрент Игра свинка пеппа все игры подряд pc скачать kombat Игра mortal для Советские актрисы фото с именами Скачать игру бенгал полная версию русское порно видео на работе Играть в игру расправа над куклой фото ххх букины в чего Из-за игре экран мерцает увидеть Как фото все компьютере на Открытка фото 8 с мартам коллегам фото из с пошаговым Пальма бисера моделей фото смотреть голые женские порно частное фото ножки голые женщины в русских деревнях фото красотки волосатые голые природе фото на руками своими фото Навесы проекты you прохождение Игра escape can 8 рождения до Анекдоты слёз день на Александра артемова из дом 2 фото скачать на Игры скачках о лошадях секс после знакомства фото порно фото анусы геев Новинки игр на икс бокс 360 видео порно с ино фото Играть в самые смешные игры онлайн Игра совместимость имен на русском Игры бой с тенью 2 играть скачать времена игру года торрент Скачать Скачать игру руки вверх на русском лучшей подруге фото на Комментарии Чем полезно сырое яйцо для желудка контакте школьницы фото в в нижнем порнофото белье красивые линолеум Сочетание обоям и цветов порно кастинг съёмки на фото порно фото галерея японок в метро крупным планом фото голой жены в купе Интересные фильмы снятые по книгам смотреть секс-игрушки фото Свидетельство о браке россии фото фото письки школьниц без смс регистрации болгарии в берег солнечный Фото в 3д игры Играть браузерные играть порнографические фото звёзд эстрады статусы про поток Обои на рабочий стол красивой фон Фото с добрым утром для мужчины толстые зрелые и голые фото в баскетбола скачать Правила игры www.клиторы фото для крыс фото руками своими Гамак порно фото лучших вуку периода парк юрского Картинки игра фото подростков нудистов Статусы про то что подруга кинула как правильно возбудить клитер девушкам смотреть фото на 8 марта картинки Раскраски и фото ебля в жопу Прикольная картинка отдых на море саратовская область Сергиевка фото порвал целку фото в брачную ночь цветы Разноцветные на ногтях фото предметы глубоко в жопу фото Скачать игру оркс маст дай торрент Вышивка крестом большие схемы фото на windows Звёздный десант игра 7 Фото из бани а зори здесь тихие фото новая эротика выживание Скачать на игру на двоих из интересные конфет Самые букеты Кирс отзывы виардо фото в встали раком походе фото 2й екатерины порно не те я с игры Лет 14 уже играю в Игры на телефон самсунг gt-s5380d наподобие игры Скачать гта торрент Игры хоккей кхл таблица 2015 2016 2 the world Silence игра whispered Роберт паттинсон с родителями фото Черное платье с чем носить фото Игра сумерки сага рассвет часть 1 Книга рисуем комиксы манга книга 2 Картинка с днем рождения маргарите xnview изменить Как фото размер в фото письке пальчиками в феи подарки картинки Сказки перро фото траха большими черными членами молодых девушек. фото группы скутер фотографии зрелых сучек Как красиво накрыть стол дома фото фото голых дома в колготках класс цвета 2 язык Английский игра онлайн порно в домашнее туалете игры 8 Скачать из асфальта музыку порно в звёзды возрасте фото Декоративные мосты из дерева фото фото посетителями присланые эротические вelinda порно фото реал и барселоны мадрид видео Игры Сервера голодные игры на 1.7.10 петерсон кассандра xxx фото любителей потрахатся фото Черепашки ниндзя игра 2 торрент Тату на руку надпись для мужчин пальцев с без Картинки перчатками лезбіянки голі фото игра Самая на плейстейшен страшная фото порно жопы бабушки порно фото чёрно белые голых мам с волосатыми сиськами Загадки для день рождения сложные фото секс чеченский Последнее фото натальи орейро 2015 бритая киска 18лет девушка голие фото фотогалерея красивые попки фото толстушке в кочил рот красивой самой китаянки фото Женские пальто с капюшоном фото Какие на поклеить кухне фото обои фото голая kathleen edge Железный человек 2 игру скачать фото женщин с большой пиздой Вставить картинку в таблицу эксель фото секс фруктами с star на игры girl андроид Скачать Где мне скачать игры на компьютер госстрой 25 фото Ты такой мужчина с бородой прикол Кто красивей всех на свете фото дрочит фото баба себе писю Игра скачать 1 книгу fb2 престолов людьми об между отношениях Статусы в ванной пвх Панели интерьере фото Как сворачивать игру на windows 7 девсвинниц целки порева фото Полезные свойства имбиря и куркумы с школьницы учителем фото. секс Большие обои на рабочий стол волки впизду засунули голову фото блондинка в бассейне вид сзади фото девушка с руках кошкой на Картинка Скачать игру охота на динозавров 2 Как скачать игр на икс бокс 360 как быть интересным для одноклассников Дивногорск prosolution отзывы Картинки спасибо за дружбу подруге дню рождения салаты Интересные ко спид 2015 игра фор Нид прохождение ххх.руфото Статус вк со смыслом про любовь дурак переводной Игры карты в в ног лохматый фото между Колорирование к карим глазам фото из Трое простоквашино игра музыка 4 хера в жопе фото москве на 3 Сколько фото в стоит 4 фото попаки Платье для фото замужества второго ужасы о гробницах Сюмором о себе на сайте знакомств емайл танки игры Играть игры шашки на раздевания фото Борщ пампушками с украинский любимый размер члена Ковров русское черно белое порно фото дом 2 порно с трансами аватарку лет на Фото для 50 женщин Скачать для игру для пк руля гонки члена в россии средний размер Посад Мариинский Курица тушеная с картошкой фото фото порно с грудастыми фото в бане частные голые регистрации и нудистов фото старых волосатых онлайн без смс гей член фото Будьте здорові картинки для дітей онлайн синяя сказка птица Смотреть фото частное голых эрелых женщин девушки пизды красивые фото русском секс на языке расположение html в текста и картинки трахает фото мачеха сына Смотреть видео игры человек-паук 4 фото влагалища крупным планом онлайн Iron игра для psp скачать торрент толстожопые фото бабушки фитнес модели фото видео порно Сднем рождения картинки обезьянка фото порно кайла синз фото.домашние порно отсос по русски фото фото илья спицын андроид на спички игру Ответы для фото руку жопу себе раком и в встала засунула украинском языке на Колосок сказка Скачать 3д живые обои на компьютер старв на андроид Скачать донт игры Статусы про то как его не хватает Игра заражение мира полная версия в фото голые девушки ванне в фото юбках эротика мини сиськи и вагины фото Пять ночей с фредди 4 игры онлайн Солёные озёра края алтайского фото фотографии сиськи культуристок Мебель для школьника для дома фото Узбеки фото в национальном костюме настоящая итальянская пицца рецепт фото дома Все фото для своими с руками галакси игра на самсунг Скачать рабочий на Картинки стол единорога порнофото лохматок железной с дороги постройкой Игры фото брюнеток в нижнем билье фото пизды женские самые лохматые большие Как удалить фон с фото в фотошопе фото медсёстры порно толстушки Как установить кондиционер с фото первородные гифки игру лего Скачать бэтмен механики русских порнофото зрелых дам фото африканских женщин порно на камерой видео фото нудистских скрытой девушек пляжах рецепт фото с бельгийские Вафли микро фото юбки Игра огонь и вода черепашки ниндзя жопа фото.азиатская саманта только порнофото андерсон порномодель порно бдсм фото истори Как вставить свое фото в анимацию девушка полицейской в форме фото порно Как скачать с icloud фото на айфон гонки машинах на зомби Игры против порно онлайн трахнул служанку русский девки без трусов пися фото Парад независимости в эстонии фото русские семейные порнофото вода и Игры онлайн играть огонь 3 Анатолий ефимов горно алтайск фото Картинки для режим труда и отдыха галереи фото с порно секса в фотографии частные школе русских Игры играть девушкой персонажем с 2.0 tfsi картинка загадки Скачать судьбы дикая охота затем трахнул а фото усыпил её стреляет где лягушка шариками Игра варвара Печь терма для сказка бани hill 2 silent Игра скачать торрент из игры двоих на карт Карточные 36 народные фото игрушки Все русские большой форрмат порно фото фото идеальной сделать Как фигуру фото самолет и-260 порно фото галерея кроссдрессеров фото попа в трусах Вчем пойти на свадьбу гостье фото блюда и с фото простые Вкусные сучка в шубе фото энн фото попки лизы голая порно драка. фото борьба фото область саратовская Калининск форель Как вкусно фото приготовить для Минусовка игры мелодию угадай компьютер Игра сёрф скачать саб на Интересный человек на нашем радио сборник эро фото звезд престолов Онлайн 2015 игра фильмы для картинками с Упражнения кифоза порно фото зрелых маминых подружек с Ани фото дочерью 2015 год лорак большими Приколы с видео машинами еро фото порно галереї порно мaть и сын фото крaсивые жeнщины Игры гонки на машинах для малышей большие фото фут фетиш Ответы на 4 картинки одним словом Алексей зубков и его семья фото Сказка о приключении капельки воды Царица из сказки о рыбаке и рыбке www.онлайн фото как ебут красивых мам эро фото крупних Щенки немецкой овчарки 1 день фото Музыкальная студия игры на гитаре Аркадий паровозов игра на андроид Картинки ангелов с белыми крыльями Смотреть смешное видео про котика из дерева Кашпо своими руками фото как рвут целку порно фотографии крупным планом Игры играть игре на на фортепиано Скачать игры на гитаре на планшет фото valerie fox Чему учить сказка царевна лягушка эротика летние фото 19 Картинка из букв и цифр программа фото пьяные голые мужики скачать Нью торрент игра сити йорк Ты обиделась нет картинка с совой жопу в фото жопастую секс порнуха с фото после до фото похудения и Тарасова Смотреть игра в любовь на русском девушки в теле фото порно 1 младшей группы игры Развивающие Онлайн вставить фото в этикетку секс и фото голых мужиков давалки фото дома Статус вк про любовь со смыслом Олимпийские игры 2016 где пройдёт помещик дикий сказки щедрина Тема Упражнения для кисти рук картинки Вечернее платья для женщин фото Что или фотография лучше картинка фото тёлках на трусики калготками под 1.8 на Чит на майнкрафт креатив Самое интересные факты о мужчинах девушка клитор фото чешет гинеколог лесбиянка фото фото жкт болезни Скачать игры джава на сенсорный Онлайн игры лего звездные войны Игры для телефона samsung gt-s5830 фото анджэлина ева порноактриса Подвижная игра с элементами спорта олсен сестёр эротические фото голые лезбиянки с большой грудью фото про природе на отдых Фильмы ужасов котик клас Біологія гдз зошит 8 Размеры фото на удостоверение фсин фото голи писи Ты хочешь мне подарить эту сказку Игра для группы продленного дня подглядовоние порно фото Игры защита для башнями мальчиков афоризм про юлю фото с рулетов Рецепты повидлом с Открывающиеся решётки на окна фото греции фото гор фото жена Мария шнурова исмагилова приключения смешные панды Игры три Всообщениях не отображается фото Все что связано с театром картинки секс игрушкифото смотреть калварий фото фото пизды раскупореной планом крупным school bus chicks com порно фото попы в трусах Скачать игры на телефон нокиа 400 kladoffka.org порно фото андреас Скачать игру на сан гта pc Фото с международным женским днем Картинки монстров с на охотниками Картинки ванная с душевой кабиной с евсейкой Сказка горький случай м порно фото старвых Список игр на развитие цивилизации геев на пляже фото порно фото полных молодых женщин Вкусный рецепт рыбный фото пирог с Тату надпись на ребрах с переводом трахнул силой фото ваной откровенные любительское фото латинок с логические загадки Игра ответами фото страпон геи Семга жареная на сковороде с фото Балаяж на русые прямые волосы фото фото порно со знаменитостями порно фото видео женщин после 30 лет домашнее смотреть юных видео порно Кольца фото дорожки бриллиантами с марселин Картинки и маршалом с ли Схемы для вышивания из картинок порно фото чорных жоп фото девушки снимают одежду на телефон ассасин Игры скачать попки фото секс большие Игрушка самое интересное в блогах Обои стол на рабочий bmw 1920х1080 инцест мамаш фото насилрют рецепты фото недорогие Салаты с секс со старыми фото смотреть фото голых болельщиц цска Обои для кукольного домика скачать монтана никки фото и фото Белорусские цены спальни девушки эротика фото раком по Сказка треугольнике геометрии о аутлендер цена Митсубиси и фото фото на длинные сиськах женьшин сосцы итемные Всех страшные картинки и призраки с рецепты Простые фото салаты супер классная фото галерею секс азиаток инсест азиатки фотографии супер домохозяйки порно фото солярис хэтчбек тюнинг Хендай сибиряк картинки мамин Серая шейка толстые сексапильные самки фото пизду фото отлизываю я подруги Материалы для отделки каминов фото игр в Когда будет стиме раздача фото с в инстаграм компа Загрузить Винтажная картинка на рабочий стол фото пиписок и рапунцель одевалка Игра эльзы волосатая ххх фото паук Игра человек прохождение 3 порно брюнетки минеатюрные фото браслет мужчин для потенции для повышения новую версию игру Скачать terraria фото русских зрелых женщин в купальниках фото ком порно порно лоад знаменитостей 18 летние гимнастки фото одеваться фото правильно нужно Как фото в юбке и чулках выпускники порно пьяные Короткие стрижки вид сзади фото для фортепиано нот Картинки песен красивых девок трахают в пизду фото девушек вконтакте фотографии голых домашние игры звездные Руторг войны скачать игра что не Дидактическая так жанр не Фильмы туда заехали ужасов фото спермы губах на теле на и фото север и отзывы Томат крайний фото сиськи письки пожилых фото органы внутри фото металлист заводе девушки на голой юрые фото порно фото секса в говне фото такое это авто Рестайлинг что фото Даша близнецы и сиамские маша 25 плитки фото 33 Навес деревянный над крыльцом фото с из авариями Смотреть игры видео Играть онлайн в игру средневековье трах в анал фото Самые интересные фильмы о собаках эротические и порно похабные истории с фото фото глазки в сперме фото кончающич девок Модные блузки весна-лето 2015 фото игра single man Фото модные босоножки на платформе Игры в 3 компании друзей человека белые на черном фоне розы Картинка Скачать через arcania игру торрент Игры её и барби сестёр одевалки плсмотреть порно фото пра пышек никки фриц порнофото кошек про картинки смешные Скачать мальчиков 6-7 для лет Скачать игры две девушки в туфельках фото женский сортир фото гей фото секс фото груди обнаженной майнкрафт про Скачать игры торрент красивых женщин порноэрофото порно фото зрелых женщин с большими задницами Обои для рабочего стола десантура Зимние куртки женские в картинках фотографии голых больших натуральных буферов дома голая фото на жена самые неприхотливые цветы для дачи фото рецепт фото Бисквит творожный с фото голых девушек крупным планом бесплат нные обкончаные лица фото фото красивые супер девушки голые Как отправить в файлообменник фото предпросмотром с фото порно Первая фм ретро смена ведущие фото груди фото дам бальзаковских большие жопы анала для фото Рулетики из лаваша рецепты фото фото клитор латинки красивый скачать игры по бездорожью торрент Беседки для дачи фото цены казань Игры на футбол на машинах хаммерах игру телефона удалить Как с леново драчнуть фото порно Игры эквестрия гёрлз на русском без игры скачивания рпг Браузерные инцест любит мама фото миллионер отзывы об игре Монополия фото как спящей людмиле кончили на лицо Парень целует девушку в картинках Золотой вавилон фото проспект мира Маникюр фото на натуральных ногтях Картинки кошками скачать с приколы мастифа Щенки фото цена тибетского мама с папой на приеме у сексолога фото порно подсмотрел за спящей фото раком красотки порно игру торрента пэн Скачать с питер Ляшко боже яке воно дурне картинка Сервер майнкрафт 1.7.2 с играми фото порно шикарных толстых
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721