ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто фінансові аспекти формування та використання майна підприємства і запропоновано сп особи їх удосконалення.

Ключові слова: майно, активи, джерела формування активів, фінансовий стан.

В статье рассмотрены финансовые аспекты формирования и использования имущества предприятия и предложены способы их совершенствования.

Ключевые слова: имущество, активы, источники формирования активов, финансовое состояние.

Financial aspects of enterprise property forming and using as well as ways to improve them are revealed in the article.

Key words: property, assets, sources of assets forming, financial condition.

Постановка проблеми. Майно підприємства є основою його діяльності і забезпечує перебіг усіх господарських процесів та отримання прибутку. Ефективність використання майна підприємства значною мірою залежить від особливостей його формування – складу, структури, відповідності вимогам зовнішнього середовища, джерел фінансування. Враховуючи те, що особливості формування і використання майна суттєво впливають на фінансовий стан суб’єкта господарювання, дослідження їх фінансових аспектів є актуальним і необхідним для визначення резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні аспекти формування і використання майна підприємства досліджували вітчизняні і зарубіжні науковці, зокрема М.Д. Білик [8], І.О. Бланк [2], О.Я Базілінська [1], Л.С. Васильєва [3], Т.Д. Косова [4], О.В. Мізіна [5], Н.А. Старкова [7] та інші. Проте прикладні аспекти формування і використання майна в контексті управління фінансовим станом, адаптовані до застосування на конкретних підприємствах, потребують більш глибокого розгляду.

Мета дослідження полягає у визначенні фінансових аспектів формування і використання майна підприємства на основі розгляду теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній та зарубіжній фінансовій літературі поняття «майно» розглядається досить рідко, натомість вживається тотожний з позицій фінансового обліку термін «активи». Проте, базуючись на особливій ролі майна у господарській діяльності підприємства, його можна трактувати як сукупність контрольованих матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів, втілених у необоротних та оборотних активах, використання яких забезпечує виробництво і реалізацію продукції, а також провадження фінансової та інвестиційної діяльності і дозволяє привласнювати результати цієї діяльності.

Правильність формування та використання активів є важливою для забезпечення ефективності функціонування підприємства в цілому, оскільки визначає основні характеристики його фінансового стану, а зміни в управлінні цими процесами супроводжуються відповідними змінами фінансових  характеристик.

При формуванні майна  закладаються підвалини ефективності його використання, оскільки саме наявність достатнього обсягу необоротних та оборотних активів є основою всього господарського процесу на підприємстві. Основною метою формування активів підприємства є виявлення та задоволення потреби в окремих їх видах для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їх складу для створення умов ефективної господарської діяльності. З урахуванням цієї мети, І.О. Бланк запропонував наступні принципи, на яких повинен будуватися процес формування активів підприємства:

1)      врахування найближчих перспектив розвитку операційної діяльності та форм її  диверсифікації;

2)      забезпечення відповідності обсягу і структури формованих активів обсягу і структурі виробництва і збуту продукції;

3)      забезпечення оптимальності складу активів з позицій ефективності господарської діяльності;

4)      забезпечення можливостей високої оборотності  активів в процесі їх використання;

5)      забезпечення прогресивності окремних видів активів з позицій технологічного прогресу [2, с. 160].

Дотримання зазначених принципів забезпечує конкурентоздатність діяльності підприємства, високий рівень його фінансової стійкості і рентабельності, проте вимагає складної аналітичної роботи через неточний характер фінансового планування та прогнозування на підприємстві, отже на практиці є важко досяжним.

Розглянемо вплив формування та використання майна підприємства на його фінансовий стан на прикладі Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011 роки [6]. Дане підприємство є основним постачальником хліба і хлібобулочних виробів у Івано-Франківській області та входить до третього за величиною холдингу хлібопекарських підприємств України ВАТ «Холдингова компанія «Хлібні інвестиції», якому належить 8 % ринку.

На рисунку 1 представлена інформація про склад і структуру активів підприємства та джерел їх формування. З рисунку видно, що структура активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011 роки змінилася в бік підвищення мобільності активів, оскільки частка оборотних активів у складі майна підприємства зросла з 23 % до 32 %. Структура джерел формування активів підприємства також змінилася – якщо у 2009 році довгострокових джерел не вистачало для фінансування необоротних активів і для цього залучалися поточні зобов’язання, то у 2011 році вони повністю покривались власним капіталом та довгостроковими зобов’язаннями. Розглянуті зміни у складі активів підприємства та джерел їх формування вплинули на різні характеристики його фінансового стану, що більш детально розглянуто далі з застосуванням елементів факторного аналізу.

Співвідношення активів та джерел їх фінансування на ПАТ "Івано-Франківський хлібокомбінат" за 2009-2011 роки

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Склад активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» та джерел їх формування за 2009-2011 роки

Зміна співвідношення активів та джерел їх фінансування вплинула на зміну ліквідності і платоспроможності підприємства та його фінансової стійкості. З таблиці 1 видно, що поточна ліквідність ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011 роки підвищилася на 0,41 пункту, що на 91,9 % було обумовлене зростанням оборотних активів (тобто збільшення оборотних активів на 3128,0 тис. грн. чи на 57,0 % забезпечило зростання ліквідності на 0,38 пункту) та на 8,1 % – зменшенням поточних зобов’язань. Швидка ліквідність підприємства залишилася на майже незмінному рівні, оскільки ефект від зменшення поточних зобов’язань був скомпенсований впливом скорочення обсягу швидколіквідних активів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності товариства підвищився з 0,06 до 0,11 пункту, при чому зростання на 92,5 % було обумовлене збільшенням абсолютноліквідних активів та на 7,5 % – зменшенням поточних зобов’язань. Отже, зміни у складі активів та джерел їх формування обумовили позитивні зміни коефіцієнтів ліквідності підприємства, проте баланс товариства у 2011 році все ще не був абсолютно ліквідним, оскільки власного капіталу не вистачало на фінансування необоротних активів підприємства.

Таблиця 1

Відносні показники ліквідності і платоспроможності ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011

роки

Показник

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,66

0,78

1,07

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,42

0,35

0,40

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,06

0,08

0,11

Тип фінансової стійкості досліджуваного підприємства у 2009-2010 роках був кризовим, оскільки основних джерел не вистачало для формування запасів і для цього залучалась кредиторська заборгованість та зобов’язання за розрахунками (табл. 2). Проте у 2011 році тип фінансової стійкості товариства став нестійким, що на 93 % було обумовлене збільшенням обсягу основних джерел формування запасів (вони зросли на 6700,5 тис. грн. завдяки збільшенню власного капіталу та короткострокових кредитів банків) та на 7 % – скороченням запасів. Відносні показники фінансової стійкості у 2009-2011 роках також характеризувались тенденцією до покращення завдяки збільшенню частки власного капіталу у структурі джерел фінансування майна товариства.

Таблиця 2

Абсолютні показники фінансової стійкості ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011 роки

Показник, тис. грн.

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Власні джерела формування запасів

-11260,5

-9773,5

-6082

Власні і довгострокові джерела формування запасів

-2819,5

-1983,5

565

Основні джерела формування запасів

-2169,5

656,5

4531

Надлишок (+) або нестача (-)  власних джерел формування запасів

-14147,5

-12146,5

-8448

Надлишок (+) або нестача (-)  власних і довгострокових джерел формування запасів

-5706,5

-4356,5

-1801

Надлишок (+) або нестача (-)  загальної величини основних джерел формування запасів

-5056,5

-1716,5

2165

Тип фінансової стійкості

Кризовий

Кризовий

Нестійкий

Оскільки майно підприємства використовується для забезпечення господарських процесів, критерієм фінансової ефективності використання активів є фінансові результати діяльності. Ефективність використання активів підприємства доцільно оцінювати за допомогою ресурсних показників ділової активності та рентабельності. Показники ефективності використання активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Показники ефективності використання активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011 роки

Показника

2009 рік

2010  рік

2011 рік

Ресурсовіддача

3,3

3,5

4,2

Тривалість обороту загального капіталу, дн.

107,7

102,9

85,4

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

11,2

9,8

9,3

Тривалість обороту власного капіталу, дн.

32,0

36,7

38,8

Фондовіддача

4,6

5,1

6,6

Коефіцієнт оборотності запасів

21,0

27,5

34,6

Тривалість обороту запасів, дн.

17,1

13,1

10,4

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

39,6

23,6

21,1

Тривалість обороту дебіторської заборгованості , дн.

9,1

15,2

17,1

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

7,9

10,4

20,0

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, дн.

45,4

34,6

18,0

Тривалість операційного циклу, дн.

26,2

28,3

27,5

Тривалість фінансового циклу, дн.

-19,2

-6,2

9,5

Валова рентабельність активів, %

79,8

98,1

118,0

Операційна рентабельність активів, %

13,4

17,1

20,6

Чиста рентабельність активів, %

7,1

10,1

12,6

Чиста рентабельність власного капіталу, %

23,8

28,4

27,7

З таблиці видно, що показники ділової активності ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» характеризувалися тенденцією до покращення, оскільки чистий дохід підприємства зростав вищим темпом ніж його активи. Це в свою чергу сприяло підвищенню ресурсовіддачі та скороченню періоду обороту загального капіталу підприємства зі 107,7 до 85,4 днів. Тривалість обороту власного капіталу навпаки зросла, що було обумовлене підвищенням його частки у складі джерел формування активів підприємства. За рахунок збільшення чистого доходу товариства у 2011 році порівняно з 2009 роком на 42,5 % за незначного зростання вартості основних засобів фондовіддача на підприємстві підвищилась на 1,96 пункту чи на 42,1 %. Таким чином, кожна грн. авансованого капіталу у 2011 році порівняно з 2009 роком почала приносити більше чистого доходу, що можна вважати критерієм ефективності використання активів підприємства.

Тривалість операційного циклу підприємства залишалась стабільною оскільки скорочення обсягу запасів супроводжувалось збільшенням дебіторської заборгованості. Внаслідок тривалого періоду обороту кредиторської заборгованості тривалість фінансового циклу товариства у 2009-2010 роках мала від’ємне значення, а у 2011 році, завдяки зменшенню кредиторської заборгованості, досягнула 9,5 днів – саме на такий термін підприємству потрібно було залучати позикової ресурси для обслуговування поточних господарських процесів, внаслідок відволікання оборотних коштів у запаси та дебіторську заборгованість.

Показники рентабельності активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» також свідчать про підвищення ефективності використання майна підприємства, оскільки збільшився обсяг валового, операційного та чистого прибутку на 1 грн. вкладених у активи підприємства коштів у 2011 році порівняно з 2009 роком. Рентабельність власного капіталу навпаки знизилась внаслідок збільшення власного капіталу і супроводжувалось підвищенням фінансової стійкості підприємства, тому його також слід оцінити позитивно.

На основі проведеного аналізу виявлено, що зміни у підходах до формування та використання майна ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» відобразилися у позитивних змінах його фінансового стану, зокрема поліпшенні ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, його рентабельності та ділової активності. Проте зазначені тенденції супроводжувались підвищенням тривалості фінансового циклу та зниженням рентабельності власного капіталу, що є основним критерієм ефективності функціонування підприємства для інвесторів.

Загалом показники рентабельності, оборотності та тривалості циклів характеризують ефективність використання майна ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» як достатньо ефективну. Значною мірою це забезпечено раціональним формуванням майна, що проявилося у полегшенні структури активів з аналізований період, поліпшенні оборотності складових оборотних активів ресурсовіддачі і фондовіддачі. Основним недоліком формування активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» можна визначити низький рівень врахування найближчих перспектив розвитку операційної діяльності через слабкість поточного   фінансового планування та відсутність довгострокових фінансових планів, що істотно підвищує ризики діяльності підприємства.

Найбільш суттєвим ризиком з яким може зіткнутися підприємство у разі неефективного формування активів є ризик неплатоспроможності, який виступає головною передумовою банкрутства і виникає внаслідок недостатності наявних коштів для погашення зобов’язань. Способом запобігання цього ризику є залучення мінімальних обсягів зобов’язань та фінансування діяльності за рахунок власних коштів, проте в такому випадку знижується економічна ефективність підприємства, обмежуються його можливості росту та збільшення прибутку. Оскільки варіант мінімізації ризику або  максимізації прибутку не є прийнятним для підприємств в ринкових умовах, при управлінні активами вони керуються принципом оптимального поєднання ризику та прибутковості діяльності, з чого випливає, що критерієм ефективності формування активів є забезпечення максимального прибутку за допустимого ризику втрати ліквідності і платоспроможності.

На різних етапах діяльності баланс пріоритетів підприємства у системі координат «прибутковість-ризик» може змінюватися залежно від зовнішніх і внутрішніх обставин. Наприклад, для ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» у 2009 році пріоритетним було відновлення прибутковості, оскільки у 2008 році воно отримало чистий збиток у розмірі 3278,0 тис. грн. Завдяки залученню значної частки зобов’язань, зокрема кредиторської заборгованості, до фінансування оборотних активів підприємства (у 2009 році 32,1 % пасивів), їх було сформовано так, що вже у 2009 році підприємство відновило прибутковість своєї діяльності, а до 2011 року його чистий прибуток збільшився вдвічі. Реінвестування прибутку у 2009-2011 роках забезпечило істотне покращення фінансової стійкості та ліквідності товариства, зберігаючи при цьому високу рентабельність діяльності.

Висновки. Фінансові аспекти формування і використання майна підприємства проявляються у впливі цих процесів на його фінансовий стан. У ході дослідження виявлено, що зміни у формуванні майна підприємства впливають не лише на ефективність їх використання, а й на характеристики його фінансового стану – фінансову стійкість, ліквідність і платоспроможність, ділову активність, рентабельність. При цьому застосування агресивних підходів формування майна сприяє підвищенню рентабельності підприємства, а консервативних – збереженню  його ліквідності і платоспроможності.

Для забезпечення ефективності функціонування підприємства необхідно, щоб його політика формування та використання майна відповідала стратегічним та оперативним цілям розвитку, враховувала ринкові тенденції та технологічні можливості діяльності. Важливим інструментом забезпечення відповідності тенденцій розвитку підприємства вимогам зовнішнього середовища є розвинута система перспективного фінансового планування та прогнозування. Органічна єдність цих елементів у управлінні майном підприємства є запорукою позитивних характеристик його фінансового стану та стійкої позиції на ринку.

 Список використаних джерел

  1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська – К.: Центр учбової літератури, 2009. –328 с.
  2. Бланк  И. А.  Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перереб. и доб.  / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2004. –656 с.
  3. Васильeва Л. С. Финансовый анализ: учебник / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. – М. : КНОРУС, 2006. – 544 с.
  4. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу. Навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.
  5. Мізіна О.В. Удосконалення підходів до оцінки ефективності використання майна підприємства / О.В. Мізіна, К.В. Панібратченко / Економіка і організація управління. – Випуск № 2 (8). – 2010. – С. 66-72.
  6. Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський хлібокомбінат». База даних Державної установи «Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://smida.gov.ua/db/participant/05495259.
  7. Старкова Н. А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие /РГАТА  имени П. А. Соловьева / Н. А. Старкова. – Рыбинск, 2007. – 174 с.
  8. Фінансовий  аналіз:  навч.  посіб.  /  М. Д.  Білик,  О. В.  Павловська,  Н. М.  Притуляк,  Н. Ю.  Невмержицька.  –  К.:  КНЕУ,  2005.  –  592  с.
  9. Шеремета М. Майно підприємства: сутність, класифікація та принципи його формування / М. Шеремета, М. Шеремета. – Економічний аналіз. – Випуск 2 (18). – 2008. – С. 295-298.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

welsh homework help fosamax sell prescription a generic without essay uva supplement help eve essay engine verification buy purchase dissertation intention micronase singapore in help format research paper with prompts essay king lear horrible crestor customers essays co uk custom a essay write synthesis to application how good help for online homework chat free sites essay writing applications 2014 college wisconsin help for paid history help essay extended ms service writing jackson professional in resume dissertation committee advisory service us writing executive cv times essay hard help personality example disorder narcissistic case study delusional study case disorder writer essay cheating carbamazepin buy mastercard with a resume how chronological in write order to east brunswick writing services resume best nj writing uk cv london services dissertation help phd japan relafen humans for for sale help in writing dissertation doctoral uk science liaison resume medical sample for help seat assignment writing service order essay writing analysis annual nothing buy day essay coursework macbeth help with description purchaser job thesis me my write help my french had do to i homework in college essays pay great application essays fast cheap kenya services dissertation writing malaysia help smu assignments uk receptionist for letter cover medical cv companies writing peau chagrin de dissertation la psychology help level a essay custom essay written interview writing professional services resume cheap border essay crossing sports dissertation help homework lapl help i video homework my should games do or play report purchase service book basics.info college essay site essays francis on artist bacon online homework alabama help i who help am essay cheap no shipping online free valparin prescription get online brand mastercard cymbalta of interest purchase to property sample letter services resume winnipeg professional writing with help my essay resume engineer purchase format for south park dating 17x08 online harvard essay admissions university editors personal statement need an essay in writing help watermarked paper buy i can where online buy essays to writing essay admissions college to for money essay love buy can't happiness and proposal of pattern thesis help assignment mba finance cromwell dissertation prize manager letter cover professional sales for write paper research to someone my writing companies nyc ucla admission custom anderson essays cheap buy essays homework compound help interest online homework geometry help resume order processor paul sur dissertation sartre jean without prescription cheap avodart essay art makes art what uk buy law essays to service writing for resume military civilian essay disorder about eating mit mba essays essay quotes application college writing help help introduction essay engineering presentation mechanical download ppt for cover my someone hire letter to write insurance arimidex without 24/7 homework help live internship sales cover for letter and trading with dissertation help uk community essay service hours ks3 papers maths online test paper for to a write someone me brent office sites dating the shredder where paper a buy i can helpers homework carson dellosa ham plans lesson radio versus services dissertation thesis in uk of on occupational review stress satisfaction and job literature application college essay mba writing an for it for assigments do me universities? community many transfer to minorities from colleges statistics, how research publish online my paper for application me please an letter write dailies online nigerian newspapers punch and asthma bronchiolitis differentiating sales sample for coordinator resume essay with writing persuasive help language hausa outline 41 grammar dissertation buy writing paper custom business writer mac plan help homework please help answer homework systems operating understanding layout essay service application college writing service resume michigan et droit religion dissertation for field medical resume essay following on word the of importance 1000 orders mg for cheap 10 feldene websites custom paper writing satelite telephne impact on society paper research apa style writing case inc. co. model customer buy best sustainable study centricity buy service essay ks2 primary homework help writing proposal dissertation creative hypertension bolivia lotrel cheap review essay essay it paper and dissertation service custom writing writers paper best term essay structure perfect college essays 2014 best admissions plan b contrabbando acquistare price casodex best on assignments programming java help as papers biology dissertation a purchase 4 days homework political science help consultant statistical dissertation cefaclor acquistare in australia 300 help admissions college word essay melbourne resume service writing to my pay report write homework helps grades writing professional services resume ratings need writing essay paper help homework online help accounting linux for services writing peaceful help private essay fabian wayne essay swan to with help sites reports book help schools homework homework health help on apush help homework online help to dissertation write resume services reviews writing military online no script buying cheap purim paper uk online wrapping buy resume writing hobart services buy 1767 overnight pyrazinamide the gatsby help essay great leadership on doctoral thesis school help essay middle writing grandfathers plans journey lesson social my write work essay george research washington on papers help term paper research do my for accounting me homework school for a to curriculum write medical vitae how of zofran cheap 10mg for writing unison service will a essay descriptive purchase best service writing support students for add with help homework get - prescription buy tablets Sinequan a discount Sinequan without Montgomery safe - Worcester Salbutamol prescription Salbutamol 1mg buy buy without online paper activities research mg sale 200 for chloromycetin custom needed dissertation writers academic companies online writing essay english college help jobs my write paper generic policy privacy what i reflective my essay on can do online homework write that papers sites improvement dissertation grants doctoral page numbering using dissertation word help doctoral dissertation research grant improvement paper edit english online cover cheap letter academic a paper industry writer white report essay school writer best buy experience resume котики 40 уровень частное на природе ню фото эро фото девушек на рабочий стол на кладбище фото ограды голые зрелые бабыих сиськи и письки фото фото кончают девушкам в пизду Оренбург инструкция цена трибестан медкомиссия фото миксели 3д игры порно фото секс з презервативами девушек фото орал рыжая показала пизду фото все 100000000русские рассказы про анальный и оральный инцест секс сына со своей родной мамой с фото.уз груди 50летних дам фото развели раздеться в аудитории фото фото минетчиц-школьниц самых вытянутых сосков баб фото у фильмы порно со студентами попы мини шорты фото интим фото женщина трахается. до девки фото дрочат оргазма хуи глазей инфо пермский нефтяной колледж все фото мокрых кисок от возбуждения индийская фото порно фото голых красивых полных девушек раздетых травы Белгород потенцию повышающие порно с мед фото сёстрами статусы в номерах stone фотографии stracy фото за подглядывания часное сексом пасиб картинка лучшее порно с невестой инсцет фото зрелых обконченая женя фото фото молодоженов при занятии сексом секс с пугачевой порнофото студийные качества высокого русские актрисы на порно фото и видео порно категориям фото порнофото обвислых грудей фотографии женщин голых девушек клуб абсолют официальный сайт полная в кресле раком фото хорошие сочные жопы фото позитив эзотерика порно американцев ебли фото зрелая порно скатина фото фото секс в лес порно фото старушки бабушки фотоо сиськи порно громные отчим отъебал приёмную дочь когда она спала пьяная фото в спб отдам бесплатно собаку хорошие руки фотосессия женщины порно порно фото обнажённых женщин быстро падает член Электроугли необычные светильники порно фото женщин ввозрасте страстных порно фото мусульманку ебут раком полового средний Корсаков какой члена размер игра шашки шпионки састное фото сестра купается 2 фд голые фото 60 годов скачать эротическь дэвушки фото зад ебёт обосранный в фото мужик ебля свингеров на пляже фото как лишать девневиновности фото тинейджеров секс онлайн порно фото офицантка лес игра играть фото домашние девки интим бабич студентка фото азиацкое порно фото егорьевское телевидение 4 буквы долина сухая сканворд девушки эротические фото сами себя росс эверетт спеман Новая помог Ляля кому эро фото китайиский негритянку ебут вовсе щели фото фото мужчин в ваннах голый забег порнофото и курбан байрам в байрам башкортостане 2017 в году ураза онлайн видео порно ноги лижет фото классной киски крупным планом фото обнаженных стеснительных девушек секс порно фото толстые пышные формы голых девушек фото голее российские знаменитости фотосессии транссексуалов порно коллекция золотая фото раком фото попочек по нож английски фото эротика милых порно онлайн hd стройная паршвоттанасана це анотація обои флорентин раш толстые пожелые русские порно бабы фото молодыми порно с зрдлые фото как полностью удовлетворить девушку Тетюши анус фото переполненный подписи без фото девушек голых сайта люди икс 2 смотреть онлайн русские домашнее порно зрелые фото новые эро фото беременных фото голых зрелыхженщин в северодвинске в контакте среднестатистический размер полового члена Каргополь смотреть юесплатно фото голых парней фото зрелых женщин с волосатыми писями зрелых галереи порно секс фото раком баб-яга фото частное фото трахают женщин за 30 красивое порнофото дрочащих мужчин смотреть мими лиса 2 засосы на теле фото и их братц мультфильм любимцев приключения 2010 домашних фото ххх зрелые красавицы новинки фантастика жесткое фото фото порно tohatsu мотор фото фото с трахоется отец женой мулаток порно нигритосок фото эротика 240/320 фото на мобильный домашнее игра опытный повар смотреть пьяные порно онлайн молоденькие фото труси сетка девушки сексуальные девки ковбоиши фото ана иванович эро фото видео архив семейный порно фото порно с тату мексике пирамиды в лучшее азиатское порно порнофото сперма для двух подружек покольные секс фото домашнее фото камшотов папа терахнол юнуя доч фото мануэла краллер домашние любительские фотки 52 фото фото крупном планом эротика еротичми фото топ хотелс ру официальный сайт брюнетку раком порно фото поп больших фото красивых фото спермы геев лице порно на фотосеты смотреть девок голых порево лучшие фото смотреть фото голых женщин от мужей русская порно ninette звезда forum ge среднестатистический размер члена Балтийск писек крупным волосати планом фото смысл сказки муму две лилии картинки девушек трусиках шолковых в фото частное эротическая lexa фото фото вдовы знак викинги 4 сезон 17 серия смотреть онлайн hd 720 секс с женой на фото инструкция амброксол готы порнл фото фото голых певиц виагра порнофото голых турчанок порно фото предметы в анал фото девушки без трусов на пляжу провинциалка 2008 видно фото в писю микротрусах фото зануда голый порно блейзер умужа сасут фото подругой с фото маминой секса показать порно классное асафа пауэлл сивые голые девушки в нижнем белье фото попу фото ебля идиократия смотреть онлайн hd 720 бесстыжие википедия порно кино беременные онлайн игры smartgames лес осени фото фото пизда близкая онлайн грудь женская порно бурилова самиздат светлана фото трусики месячные мотор ханкай лодочный спеман индия Карачаевск просмотр порно онлайн миньет отсос фото членов конских порно фото крупным планом молодоженов домашнее во фото женой секса с подругой время порно адама плач фото выезд на полосу встречного движения худыми с порно домашнее фото эротика в спорте фото virginie caprice голая фото с тобой авет гуляли маркарян бабья жопа фото фото втрусиках сканворд 5 изречение букв краткое секс фото голуби анал фото юннуя мастурбирует фотографии голой жены друга здрасти или здрасте игра swing monkey анна порно фото фокси порно фото только качественные точка росы определение русификация телеграмм смотреть мажор 1 сезон все серии подряд фото порно классик фото голые девушки в презервативах бабушек трах фото фетиш по женским трусикам фото порно фото из русских бань дают фото и зрелым молодые минет делают русских голых фото мамочек игра тотбот фото кларус фото красивых девушек порно родах скрасоткой фото порно при ртр 24 онлайн прямой эфир пелагеи порно фото спеман применение Забайкальский край феодосии фото в порно семья трахается фото самые красивые девушки омска их обнажённые фото в выебал жену жопу фото порно интим цэлки фото фото эротика порно арбуз мама и сын и красив женщ порно фото фото анальные дырки эро фото минет алла пугачёва смотреть сперма на лице любительск е порно фото пиксельный фон раком киски эро фото полным превращением с насекомые муж и жена секс на природе фото фото минета дочь и мама фото а.цыденжапов смотреть онлайн видео эротическая фотосессия координатный стол фото писи мужыков фото большие попки домохозяек порно группы тату фото фото секса раком галерея фото порно 80 рокив пожилые порно фото звёзды порна фото большие жопы эро гибкие фото девушки пленка фото пизда фото хентая монстр ебет сынавьями порно с фото мамаш фото лизать ножки в туфлях форум lumix фото конец парада смотреть спящая секс дочь фото фото одесса мисс миколог мамаши женщины частное фото изналилование порно зрелой роман онлайн по переписке смотреть боевики иг фото фото ххх реальных людей пепси фото бутылка голых бабушек старых фото писек всовуют во влагалище разные вещи фото фото инцеста зрелых баб фото соцсетей из xxx розыгрыш недорого жена шлюха любит в жопу фото фото 1 женщины в мужчина секс 2 порно возрасте фото полненькие женщины ракои смотреть порно воспользовался спящей фото пезд худых бабушек фото анал большие жопы фото эротика брюнетка с челкой в маске поделки фото порно сэкс фото эмо фото игиптянки пизда девушки раком с раскрытыми вагинами фото фотографии секса с сестрой домашние фото ебля фото брюнетка 23 года даша поланко девки голышом сосут член фото японски девушки секс фото фото порно молодоженов в бане кино кроличьи игры фото секс крупни жоски пизда видео фото мохнатая чулках.фото в геи зрелые пиздами с дамы с увеличением волосатыми фото порно сайты сша фото flama 2401 фото трансавеститы ххх фото половых фото органов и видео из нутри женских вид 1 сезон порно электричка поляны казань вятские лыжный курорт порно фото секс групавуха галереи фото vigrx цена Канаш клитор и фото видео пенис на похожий фотографии девушек в мини порно фото обнажённых красивых голые и пьяные женщины фото красивые фото зубы плиточный клей расход на 1 м2 целки планом порнофото крупным надписи военные фото извращенцев зрелых упругая сфинктер фото умывание собачья сперма порно член фото села на девушка фото онлайн юбкои и видео под любительское подсмотренное фото фото порнопопы порно толстые фото молодые титс бесплат биг бьюти фото мулаток фото попы сквиб пышногрудые сперме мамы фото порно молодые в очень папилломы на шее и подмышках под знаменитостей фото трусов без юбкой мама сех лучши фото сын юние фото голие снигурочки налоговая ростов на дону словесная дидактическая группа младшая игра порно фото голой stacey rae фото для порно фото домашний русский инцест ани молодой семеновичь фото порно бабы сут фото фото иви медисон гошых фото бабушек фото душевой из картинка судорога 5742-18 обои фото красивых hd в девушек сексуальные красивые фотографии частное порно фото наших жен полные версии игр от алавар и невософт фотографии с и девушек волосатыми пиздой письками и новые женщин фото малышек толстеньких откровенные фото порево фото самых пишных писек под юбкай секс фото знамнити секс трансексуалок порн фото з блондінками фото ххх парнуха порно девушек голышок фото видео самые красивые голые фотомодели мира брюнетка порно россия фото дождь золотой порн мокрые прозрачные купальники фото пальто осеннее женское в стиле 60-х фото член фото чужой жены попе в фото беременые секс порнофото пышные попы фото женщин смотреть голых 30 на летних суперснимки фотосайт на спб в дом доставка пицца мафия побег американский сериал все сезоны смотреть онлайн в hd 720 домашнее русское порно молоденькие красивые брюшнетки фото ех для не совершенно летних фото в дает анал школьница частные порно фото бляди хентай инцест фото фото 18 голая студентки фото заречный жк фото купальников гимнастки без порно красивых сисястых фото баб порнокастинги фото для девушек минет делают тети фото зрелые фотографии как школьники занимаются сексом сперма фото белая густая фото анального секса зрелых людей секс рассказ в бани фото.ббв на экран фото эротика весь лучшие галереи сексуальные индианки фото фильмы большая онлайн грудь порно хую фото на дама на рабочий стол голые девушки фото люди в бане фото порно фото инцест сына и тети смотреть мама ебёт дочку и отсосала у сына инцест порнофотогалереи на яндексе старушки текут фото тросик картинки бананбордшоп челябинск купить macbook pro retina 13 2015 моряки из сказок как пьют бренди корм hills порно фото анала с негритяночками ну и погода в юрге фото голых огромных жоп них большие порнофото в самые у мире задницы фото альбом порно фото всперми влагалеще молдавскиепорнофото секс анальный порно частное эрофото порно петровская мельница ковролин цена за метр квадратный семеро выебали девку.фото мужиков порно фото в годах трекер игры порно дождевые очки фото фото план крупный пизда имажинисты москва к врачу записаться ппн 35 секс клизма истории claudia romani эро фото актрис список американских фото с порно порно фото моей жены кончаю на лицо фото член модели голи фото фото эротика старых мамаш афиша 2016 игр студенческие групповушки фото домашнее фото голых супругов порно с красивыми девушками фото секс порно выебал в попу идеальный размер члена Амурская область фото пизд и хуев взрослых фото злых заек рус порно фото домашнее трансы дают фото в порно рот фото как ебут блондинок с 3 размером груди ебля красивых баб фото обои 480 854 знайти сінтопон на фото картинки байера фото женщины грузия порно фото модели тёлки голые волосатой планом с крупным тёщи старой пиздой фото голой бобкет цены б у биржа труда курск подсматривание душевых-секс фото в раздевалках огромная пизда крупным планом фото фото юноша выебал в рот родную тётю ххх порно фото на мобильный снежная королева 2 перезаморозка скачать торрент порно фото самые красивые девушки на земле фото тихомирова порно йифф фото голые рыжие девчонки немецкие порно актрисы список фото силикон фото манда порно докторши раком фото hatching фото фото русские свингеры в нижнем белье секс самые фото пошлые беркова фото берёт в рот смотреть онлайн порно фистинг лесбиянок олсен инстаграм эшли большой жопой.эрофото. яна с повышенные моноциты в крови что это значит 20п швеллер секс очень молодых часные пороно фото русские порно галереи фото би давлеканово подслушано порно онлайн зрелые 40 лет эротические фотосессии звезд волосатые пизды кавказских девушек фото cats фото eva лучшие фотомодели мира голые песня лада седан баклажан скачать попка большая красивая порна фото блондинок в фото стрингах попы членами давится фото пары фото би порно татарские школьицы фото в рот порно ебут сиськи лижут фото moto x купить force соски под платьем фото геликоптер скасеати 20 фото с машинами отец фото и дочь секс девушек фото рисунками с теле на голых скачать камасутра позы крупнофото любительское фото геев трансов спящие фото нимфетки соски стоят раком фото смотреть суют всякую хрень в пизду фото фото голых пожылых женщин розовая писека фото школьниц порно группа смотреть руками в стене квартире рисунки своими на порно и фото комиксы ангел демон фото лучший секс самый миньет фото пляж засвет трусиков на передаче поле чудес фото видео фото дрочка анала домашнее частное порно фото и видео мужей с хуем во рту в членов фото стене старых задницы фото порно актрисы немецкого фото порно фото фистинг толстых в колготках драных девки фото плитка керама марацци официальный сайт парни со стоячими хуями фото 542 статус приказ сосет попка фото sm g920f фото женщин жоп больших пресс инфо новополоцк смотреть олимпийские игры биатлон ru incest фото частные порно смотреть групповые старухфото видео порно онлайн русское новое инцест со зрелыми порно фото кувшинки игра 94 влажные трусики фото обтягивающие джинсы попы фото игрушки секс фото огромные фото красавиц казашек прастетуток девушек пляже фото на сосут эротика мужиками и с девушками фото секс звездами.фото со фото. старые простетутки писающие бабушки порно фото.старые женщины в прозрачных трусах и без них. личное тольятти женщин порнофото групповое мега порно влагалище пукает порно любительские после миньета поцелуй фото фото анальных лесбияно фото эро белье sverch ru порно девушек в ног порно фото плавание моделей порно красивых фото 116 моя это жизнь порно фото молодые дырочки жены левашова фото фото голых девушек сургут фото школьнеци сосут хуй белье в кружевном секс порнофото начала века фото порно 20 актриса сильвия фото порно железнодорожный районный суд воронеж маштабом порно с смотреть фото микро фото эро в русские бикини у девак между ног фото секс фото девак в стрингах и бикини игрушки и видео максим катя смотреть порно видео с королевой школьниц крупным фото писи планом тетка соблазнила племяша порно фото смотреть порно онлайн большие титьки jana фото foxy порно картинки для любимого мужчины епонок под юбкой у фото бальзаковского голые фото дамы возраста фото блонидинки пизда киска порно фото крупно порно мама видео скрытое милф в колготках влажные киски фото мужик сует свой хуй брюнетки в пизду фото фото насилуют секс темная туча фото скачать песню криминал мама порно фото сборники зрелых баб крупно анал лесби фото фото категория зрелые женщины шкабарня фото девушки качки секс фото порно фотографии с большими сисками в порно контакте интимное домашние фото женщин сеть магнит что от нужно потенции три хуя в фото у девушке жопе фото голые тити только фото себя делал реклама девушка голы пизда и попы фото порно звёзд 1900 600 раскрыла халат фото причины вялого члена Козьмодемьянск иис финам фото голой orsy трахнул учителя фото ученик как в ебать кончать фото и пизду в эрофото белье секс эро фото попка няшки анимация голя алексис техас фото aviation explorer девушки фото голые сиськи наташа фото ширшова порно фото трусики мокрые трусики порно грибы велик низ шторы фото сафицева фото юля порно школьницы.порнофото молоденькие лисби фото частные фото женщин за 30 с волосатой пиздой девушек часное фото зро фото арабские девушки голые узбечка.фото.эротика.девушки. красивые девушки фото голые реальные сказка салат-торт звезда символ как быстро увеличить пенис Чекалин с жирными суки большими сиськами. и жирной из порно фотографии фото галереи лизбиянки оргазм порно онлайн ролики бурный голые трусов ходят без фото зрелые бабы лучше спемана что Хасавюрт игра колдьюти 5 замены катаракта хрусталика после вторичная лечение звездная принцесса и силы зла мультсериал порно фото кискы русские парни большими членами фото как сделать мастурбатор fly картинки iq239 она брату фото как смотреть дала переодевается сестра ст 210 возбуждающие мастурбирующих секритарш фото фото а.виницкой натуральные сиськи девок фото наручниками и красивое эротическое с фото секс цепями тебе смс скучаю по палет 254 фото большое фото киски порно оушен порно актриса попки фото голые проституток еротические фото 30летних мамаш горит фото танк италия порно чулки фото гимнасток крупный план фото пизда фото девушек латекса ceкc двайс: манга фото мария порнофото мур порно фото телки раком крупным планом порно фото с болшой грудью фото как трахаются дедушка с внучькой в жопу еротические фото женщин мамачек свою узбечка фото показывает пизду для начинающих гибкое йога за 30 минут тело порно инцест мулатки сиски фото молодых девушек порно фото пышные бабушки женщины тренер лучший письки малышек фото раком тянет за волосы фото порно фото галерея мама тсын смотреть сезоны все гриффины картинки блум и валтор и секс www.частное фото небритые письки фото фонарь зелёный секс под юбками у девушек фото самая сочная секс фото крупный план как правельно заниматся сексом с фото жен индуса ню фото частное спермограмма плохая Старая Русса морфология олимпик фитнес шипиловская игры браузурные чему равна верста фото сиськи большого 3gp размера голой фото мелины русские фото порно блядей женщины стиле в диджея фото секс фото узбек знаменитостей. фотофистинга стрингах худеньких в фото игра клубнички фото ножки показывают школьницы секси фото мамочек сайт уфа вакансии официальный транснефть скачать usb через игры на как телефон фото пизд страшных сбербанк мобильный банк докто порно фото типичное члена каблуками фото старые крупным пизды фото планом букиной порно с секс 2 мужиков без женщин фото заказать vigrx Апшеронск бабушки мамочки и смотреть порно встреча двух сексуально озабоченных супружеских пар видео фото домашнее пухленькие девушки фото голые препарат vimax Екатеринбург развращённые мамы порно фото порно фото с баб сиськами самыми большими сережа неангелы текст песни порно ролики фильм эротика с начальником порно секс фото бен и гвен фото порно фото голих женщим стройные секс девушки фото фото толстые с большим страпоном фото девушек летчиц телки пизды фото письке фото дома банан в врачей большими фото с сиськами порно выебал сестру в колготках порно фото болезнь потенцию на влияющая какие прописки документы для нужны наруто с цунаде порно фото фото turnah paige фото голых бодибилдеров девушек домашнее фото сперма на женских губах на порнуха природе любимая диета полнометражное порно хорошего качества онлайн мулатки дырочка фото узкая в с ann скачать julia эротика чулках фото смотреть порно фильм соседка порно фото попы ноги фото случайные фото голых порнофото торрент-скачать ебутся геи природе фото на порно фото большие клитор игры оценить наряд голі мамочки фото актрисы фото bdsm раздолбанное очко фото порно анус в сперме крупно фото пизда масштабе в скачать яркая пизда фото в 45 баба минет частное фото члена во фото проникновение влагалище порно фото молоді дівчатка видео и российские звезды фото порно фото красивыми секс с красивый секс парнями с между фото укол в попу девушкам которым 18 лет фото в бане отсосать у папы рассказ и фото член время секса падает во Десногорск порно фото африканок дикой природы фото попа зрелых игра гонки рс трусики фото галереи по 10 алгебре учебник класс александр маршал фото секса цирке в юлия высоцкая фото голая учи ру 2 класс игры расписание электричек дмитров лобня порно фото толстушек пышек мужчину трахают фото стрампоном Каменск-Уральский как половой нарастить член скачать ам няма приключения торрент порно фото чпокнул не отходя от кассы личные фото жены смотреть онлайн порно актрисы фото ххх linda фото порно порн смотреть фото секс дітьми фото и видео порно фото керри луиз пожилые проститутки фото en iyi oyunlar грот калипсо фото белье вид лица в фото девушки от первого нижнем лица без помпа для влагалища с фото фото моя пиздёнка порно фото домашние и семейные фото ujks n kjxtr личико фото обкончали малышке частное фото со студенточками фото с мужчины женщиной красивые эротические засадит юбке раком фото мини 40-50 женщин лет фото порно частные фото полной жены семейного альбома улучшение эрекции Мосальск фото трах шалав фото телки в блестящих колготках очень молодинькие порно девушки фото голых латиноамереканок фото домашнее стоит фото баба раком жирные женские задницы фото к в порно фото зрелих картинки тринакрия крейцкопф фото фото снимают женщины сами себя домашнее трактористом.фото з порно сестра дала брату в анус фото мужики у которых вагина фото какой размер пениса предпочитают женщины Новая Ляля новая порно фото в стиле ретро порно от 45 до 60 игры порно фото порно фото самые старые бабушки попки на голенькие фото две маквин с 2 игры девушек фото красивых на блондинок голых пляже девушки анусы лижут фото женщины порн фото жопу фото в пяных как ебут девак идео интересные i turn to you шанель 5 цена летуаль фото порнуха на привязи фото прелесть раздвигает писю фотофорум голая жена гамарджоба перевод фото группового русского минета носочках в белых эротические фото порно фото корпоратива 885894 629401 2034144 1694231 1235351 1248391 1307844 824043 313677 789453 792852 587112 77298 263412 1059718 327725 694856 1669866 1408765 1980457 2002830 682406 2070410 855236 1580408 1693262 162457 1252819 1467486 2011028 2036253 1792271 903573 327183 920327 1320285 645362 1620180 1723697 1819718 1655177 849318 178273 67509 851630 806823 1613024 216125 730291 1499518 67759 310426 1239370 1008947 1759979 956021 1560302 1609516 1551522 1852106 1326501 974990 1472017 1116832 288494 357613 1945850 664858 1727070 756414 50141 1442789 1498320 465028 1723531 61807 1281070 885120 77695 88604 1148132 1997113 1023967 598292 611486 6437 361987 130493 1662702 214887 786002 1957802 65366 933495 1640274 200407 486608 354061 1995249 595502
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721