ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті розглянуто фінансові аспекти формування та використання майна підприємства і запропоновано сп особи їх удосконалення.

Ключові слова: майно, активи, джерела формування активів, фінансовий стан.

В статье рассмотрены финансовые аспекты формирования и использования имущества предприятия и предложены способы их совершенствования.

Ключевые слова: имущество, активы, источники формирования активов, финансовое состояние.

Financial aspects of enterprise property forming and using as well as ways to improve them are revealed in the article.

Key words: property, assets, sources of assets forming, financial condition.

Постановка проблеми. Майно підприємства є основою його діяльності і забезпечує перебіг усіх господарських процесів та отримання прибутку. Ефективність використання майна підприємства значною мірою залежить від особливостей його формування – складу, структури, відповідності вимогам зовнішнього середовища, джерел фінансування. Враховуючи те, що особливості формування і використання майна суттєво впливають на фінансовий стан суб’єкта господарювання, дослідження їх фінансових аспектів є актуальним і необхідним для визначення резервів підвищення ефективності господарської діяльності підприємства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні аспекти формування і використання майна підприємства досліджували вітчизняні і зарубіжні науковці, зокрема М.Д. Білик [8], І.О. Бланк [2], О.Я Базілінська [1], Л.С. Васильєва [3], Т.Д. Косова [4], О.В. Мізіна [5], Н.А. Старкова [7] та інші. Проте прикладні аспекти формування і використання майна в контексті управління фінансовим станом, адаптовані до застосування на конкретних підприємствах, потребують більш глибокого розгляду.

Мета дослідження полягає у визначенні фінансових аспектів формування і використання майна підприємства на основі розгляду теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. У вітчизняній та зарубіжній фінансовій літературі поняття «майно» розглядається досить рідко, натомість вживається тотожний з позицій фінансового обліку термін «активи». Проте, базуючись на особливій ролі майна у господарській діяльності підприємства, його можна трактувати як сукупність контрольованих матеріальних, нематеріальних і фінансових ресурсів, втілених у необоротних та оборотних активах, використання яких забезпечує виробництво і реалізацію продукції, а також провадження фінансової та інвестиційної діяльності і дозволяє привласнювати результати цієї діяльності.

Правильність формування та використання активів є важливою для забезпечення ефективності функціонування підприємства в цілому, оскільки визначає основні характеристики його фінансового стану, а зміни в управлінні цими процесами супроводжуються відповідними змінами фінансових  характеристик.

При формуванні майна  закладаються підвалини ефективності його використання, оскільки саме наявність достатнього обсягу необоротних та оборотних активів є основою всього господарського процесу на підприємстві. Основною метою формування активів підприємства є виявлення та задоволення потреби в окремих їх видах для забезпечення операційного процесу, а також оптимізація їх складу для створення умов ефективної господарської діяльності. З урахуванням цієї мети, І.О. Бланк запропонував наступні принципи, на яких повинен будуватися процес формування активів підприємства:

1)      врахування найближчих перспектив розвитку операційної діяльності та форм її  диверсифікації;

2)      забезпечення відповідності обсягу і структури формованих активів обсягу і структурі виробництва і збуту продукції;

3)      забезпечення оптимальності складу активів з позицій ефективності господарської діяльності;

4)      забезпечення можливостей високої оборотності  активів в процесі їх використання;

5)      забезпечення прогресивності окремних видів активів з позицій технологічного прогресу [2, с. 160].

Дотримання зазначених принципів забезпечує конкурентоздатність діяльності підприємства, високий рівень його фінансової стійкості і рентабельності, проте вимагає складної аналітичної роботи через неточний характер фінансового планування та прогнозування на підприємстві, отже на практиці є важко досяжним.

Розглянемо вплив формування та використання майна підприємства на його фінансовий стан на прикладі Публічного акціонерного товариства «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011 роки [6]. Дане підприємство є основним постачальником хліба і хлібобулочних виробів у Івано-Франківській області та входить до третього за величиною холдингу хлібопекарських підприємств України ВАТ «Холдингова компанія «Хлібні інвестиції», якому належить 8 % ринку.

На рисунку 1 представлена інформація про склад і структуру активів підприємства та джерел їх формування. З рисунку видно, що структура активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011 роки змінилася в бік підвищення мобільності активів, оскільки частка оборотних активів у складі майна підприємства зросла з 23 % до 32 %. Структура джерел формування активів підприємства також змінилася – якщо у 2009 році довгострокових джерел не вистачало для фінансування необоротних активів і для цього залучалися поточні зобов’язання, то у 2011 році вони повністю покривались власним капіталом та довгостроковими зобов’язаннями. Розглянуті зміни у складі активів підприємства та джерел їх формування вплинули на різні характеристики його фінансового стану, що більш детально розглянуто далі з застосуванням елементів факторного аналізу.

Співвідношення активів та джерел їх фінансування на ПАТ "Івано-Франківський хлібокомбінат" за 2009-2011 роки

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Склад активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» та джерел їх формування за 2009-2011 роки

Зміна співвідношення активів та джерел їх фінансування вплинула на зміну ліквідності і платоспроможності підприємства та його фінансової стійкості. З таблиці 1 видно, що поточна ліквідність ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011 роки підвищилася на 0,41 пункту, що на 91,9 % було обумовлене зростанням оборотних активів (тобто збільшення оборотних активів на 3128,0 тис. грн. чи на 57,0 % забезпечило зростання ліквідності на 0,38 пункту) та на 8,1 % – зменшенням поточних зобов’язань. Швидка ліквідність підприємства залишилася на майже незмінному рівні, оскільки ефект від зменшення поточних зобов’язань був скомпенсований впливом скорочення обсягу швидколіквідних активів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності товариства підвищився з 0,06 до 0,11 пункту, при чому зростання на 92,5 % було обумовлене збільшенням абсолютноліквідних активів та на 7,5 % – зменшенням поточних зобов’язань. Отже, зміни у складі активів та джерел їх формування обумовили позитивні зміни коефіцієнтів ліквідності підприємства, проте баланс товариства у 2011 році все ще не був абсолютно ліквідним, оскільки власного капіталу не вистачало на фінансування необоротних активів підприємства.

Таблиця 1

Відносні показники ліквідності і платоспроможності ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011

роки

Показник

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,66

0,78

1,07

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,42

0,35

0,40

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,06

0,08

0,11

Тип фінансової стійкості досліджуваного підприємства у 2009-2010 роках був кризовим, оскільки основних джерел не вистачало для формування запасів і для цього залучалась кредиторська заборгованість та зобов’язання за розрахунками (табл. 2). Проте у 2011 році тип фінансової стійкості товариства став нестійким, що на 93 % було обумовлене збільшенням обсягу основних джерел формування запасів (вони зросли на 6700,5 тис. грн. завдяки збільшенню власного капіталу та короткострокових кредитів банків) та на 7 % – скороченням запасів. Відносні показники фінансової стійкості у 2009-2011 роках також характеризувались тенденцією до покращення завдяки збільшенню частки власного капіталу у структурі джерел фінансування майна товариства.

Таблиця 2

Абсолютні показники фінансової стійкості ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011 роки

Показник, тис. грн.

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Власні джерела формування запасів

-11260,5

-9773,5

-6082

Власні і довгострокові джерела формування запасів

-2819,5

-1983,5

565

Основні джерела формування запасів

-2169,5

656,5

4531

Надлишок (+) або нестача (-)  власних джерел формування запасів

-14147,5

-12146,5

-8448

Надлишок (+) або нестача (-)  власних і довгострокових джерел формування запасів

-5706,5

-4356,5

-1801

Надлишок (+) або нестача (-)  загальної величини основних джерел формування запасів

-5056,5

-1716,5

2165

Тип фінансової стійкості

Кризовий

Кризовий

Нестійкий

Оскільки майно підприємства використовується для забезпечення господарських процесів, критерієм фінансової ефективності використання активів є фінансові результати діяльності. Ефективність використання активів підприємства доцільно оцінювати за допомогою ресурсних показників ділової активності та рентабельності. Показники ефективності використання активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Показники ефективності використання активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» за 2009-2011 роки

Показника

2009 рік

2010  рік

2011 рік

Ресурсовіддача

3,3

3,5

4,2

Тривалість обороту загального капіталу, дн.

107,7

102,9

85,4

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

11,2

9,8

9,3

Тривалість обороту власного капіталу, дн.

32,0

36,7

38,8

Фондовіддача

4,6

5,1

6,6

Коефіцієнт оборотності запасів

21,0

27,5

34,6

Тривалість обороту запасів, дн.

17,1

13,1

10,4

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

39,6

23,6

21,1

Тривалість обороту дебіторської заборгованості , дн.

9,1

15,2

17,1

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

7,9

10,4

20,0

Тривалість обороту кредиторської заборгованості, дн.

45,4

34,6

18,0

Тривалість операційного циклу, дн.

26,2

28,3

27,5

Тривалість фінансового циклу, дн.

-19,2

-6,2

9,5

Валова рентабельність активів, %

79,8

98,1

118,0

Операційна рентабельність активів, %

13,4

17,1

20,6

Чиста рентабельність активів, %

7,1

10,1

12,6

Чиста рентабельність власного капіталу, %

23,8

28,4

27,7

З таблиці видно, що показники ділової активності ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» характеризувалися тенденцією до покращення, оскільки чистий дохід підприємства зростав вищим темпом ніж його активи. Це в свою чергу сприяло підвищенню ресурсовіддачі та скороченню періоду обороту загального капіталу підприємства зі 107,7 до 85,4 днів. Тривалість обороту власного капіталу навпаки зросла, що було обумовлене підвищенням його частки у складі джерел формування активів підприємства. За рахунок збільшення чистого доходу товариства у 2011 році порівняно з 2009 роком на 42,5 % за незначного зростання вартості основних засобів фондовіддача на підприємстві підвищилась на 1,96 пункту чи на 42,1 %. Таким чином, кожна грн. авансованого капіталу у 2011 році порівняно з 2009 роком почала приносити більше чистого доходу, що можна вважати критерієм ефективності використання активів підприємства.

Тривалість операційного циклу підприємства залишалась стабільною оскільки скорочення обсягу запасів супроводжувалось збільшенням дебіторської заборгованості. Внаслідок тривалого періоду обороту кредиторської заборгованості тривалість фінансового циклу товариства у 2009-2010 роках мала від’ємне значення, а у 2011 році, завдяки зменшенню кредиторської заборгованості, досягнула 9,5 днів – саме на такий термін підприємству потрібно було залучати позикової ресурси для обслуговування поточних господарських процесів, внаслідок відволікання оборотних коштів у запаси та дебіторську заборгованість.

Показники рентабельності активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» також свідчать про підвищення ефективності використання майна підприємства, оскільки збільшився обсяг валового, операційного та чистого прибутку на 1 грн. вкладених у активи підприємства коштів у 2011 році порівняно з 2009 роком. Рентабельність власного капіталу навпаки знизилась внаслідок збільшення власного капіталу і супроводжувалось підвищенням фінансової стійкості підприємства, тому його також слід оцінити позитивно.

На основі проведеного аналізу виявлено, що зміни у підходах до формування та використання майна ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» відобразилися у позитивних змінах його фінансового стану, зокрема поліпшенні ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, його рентабельності та ділової активності. Проте зазначені тенденції супроводжувались підвищенням тривалості фінансового циклу та зниженням рентабельності власного капіталу, що є основним критерієм ефективності функціонування підприємства для інвесторів.

Загалом показники рентабельності, оборотності та тривалості циклів характеризують ефективність використання майна ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» як достатньо ефективну. Значною мірою це забезпечено раціональним формуванням майна, що проявилося у полегшенні структури активів з аналізований період, поліпшенні оборотності складових оборотних активів ресурсовіддачі і фондовіддачі. Основним недоліком формування активів ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» можна визначити низький рівень врахування найближчих перспектив розвитку операційної діяльності через слабкість поточного   фінансового планування та відсутність довгострокових фінансових планів, що істотно підвищує ризики діяльності підприємства.

Найбільш суттєвим ризиком з яким може зіткнутися підприємство у разі неефективного формування активів є ризик неплатоспроможності, який виступає головною передумовою банкрутства і виникає внаслідок недостатності наявних коштів для погашення зобов’язань. Способом запобігання цього ризику є залучення мінімальних обсягів зобов’язань та фінансування діяльності за рахунок власних коштів, проте в такому випадку знижується економічна ефективність підприємства, обмежуються його можливості росту та збільшення прибутку. Оскільки варіант мінімізації ризику або  максимізації прибутку не є прийнятним для підприємств в ринкових умовах, при управлінні активами вони керуються принципом оптимального поєднання ризику та прибутковості діяльності, з чого випливає, що критерієм ефективності формування активів є забезпечення максимального прибутку за допустимого ризику втрати ліквідності і платоспроможності.

На різних етапах діяльності баланс пріоритетів підприємства у системі координат «прибутковість-ризик» може змінюватися залежно від зовнішніх і внутрішніх обставин. Наприклад, для ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» у 2009 році пріоритетним було відновлення прибутковості, оскільки у 2008 році воно отримало чистий збиток у розмірі 3278,0 тис. грн. Завдяки залученню значної частки зобов’язань, зокрема кредиторської заборгованості, до фінансування оборотних активів підприємства (у 2009 році 32,1 % пасивів), їх було сформовано так, що вже у 2009 році підприємство відновило прибутковість своєї діяльності, а до 2011 року його чистий прибуток збільшився вдвічі. Реінвестування прибутку у 2009-2011 роках забезпечило істотне покращення фінансової стійкості та ліквідності товариства, зберігаючи при цьому високу рентабельність діяльності.

Висновки. Фінансові аспекти формування і використання майна підприємства проявляються у впливі цих процесів на його фінансовий стан. У ході дослідження виявлено, що зміни у формуванні майна підприємства впливають не лише на ефективність їх використання, а й на характеристики його фінансового стану – фінансову стійкість, ліквідність і платоспроможність, ділову активність, рентабельність. При цьому застосування агресивних підходів формування майна сприяє підвищенню рентабельності підприємства, а консервативних – збереженню  його ліквідності і платоспроможності.

Для забезпечення ефективності функціонування підприємства необхідно, щоб його політика формування та використання майна відповідала стратегічним та оперативним цілям розвитку, враховувала ринкові тенденції та технологічні можливості діяльності. Важливим інструментом забезпечення відповідності тенденцій розвитку підприємства вимогам зовнішнього середовища є розвинута система перспективного фінансового планування та прогнозування. Органічна єдність цих елементів у управлінні майном підприємства є запорукою позитивних характеристик його фінансового стану та стійкої позиції на ринку.

 Список використаних джерел

  1. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська – К.: Центр учбової літератури, 2009. –328 с.
  2. Бланк  И. А.  Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перереб. и доб.  / И. А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2004. –656 с.
  3. Васильeва Л. С. Финансовый анализ: учебник / Л. С. Васильева, М. В. Петровская. – М. : КНОРУС, 2006. – 544 с.
  4. Косова Т. Д. Організація і методика економічного аналізу. Навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 528 с.
  5. Мізіна О.В. Удосконалення підходів до оцінки ефективності використання майна підприємства / О.В. Мізіна, К.В. Панібратченко / Економіка і організація управління. – Випуск № 2 (8). – 2010. – С. 66-72.
  6. Публічне акціонерне товариство «Івано-Франківський хлібокомбінат». База даних Державної установи «Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://smida.gov.ua/db/participant/05495259.
  7. Старкова Н. А. Финансовый менеджмент: Учебное пособие /РГАТА  имени П. А. Соловьева / Н. А. Старкова. – Рыбинск, 2007. – 174 с.
  8. Фінансовий  аналіз:  навч.  посіб.  /  М. Д.  Білик,  О. В.  Павловська,  Н. М.  Притуляк,  Н. Ю.  Невмержицька.  –  К.:  КНЕУ,  2005.  –  592  с.
  9. Шеремета М. Майно підприємства: сутність, класифікація та принципи його формування / М. Шеремета, М. Шеремета. – Економічний аналіз. – Випуск 2 (18). – 2008. – С. 295-298.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

Fu buy mastercard Fu Runbao script Gilbert Runbao no - canada online dissertation order year coumadin tracking forms jingle writing companies hesi disorders answers case study thyroid news in science coursework with the help help with questions application job help fsu essay 2015 sale gcse for maths coursework help with annotated bibliography resume describing additional coursework on descriptive good essays monster us cv writing service in help mumbai dissertation generic india Zyprexa 120mg buying - Indianapolis Zyprexa online Persantine acquistare Persantine - buy shipping free Gaspe online delivery sicuro no prescription used chlamidia treatment for of antibiotics my german in do homework online writing sites online reviews writing dating service profile carbon dissertation credits reviews book writing service case disorders cardiovascular 2 study 10mg online Ilosone no Tampa buying - required script Ilosone online pill resume selector sample order homework forum thinking critical help buy written essay pre on voip dissertation get my me i essay do someone to can where for and writing cv ottawa services resume order online coursework about narrative obama essay statics homework help character writing essay sketch a purchase green behavior thesis - Avodart no Avodart Abilene script uk buy buy 30mg fl resume professional writing online jacksonville services coursework help physics a level college homework help with economics person written 3rd essay in writing journal paper 15mg Root price brand Plano order Root Golden online - uk Golden the essay steps writing orders of an my personality essay order disobeying an essay writing custom coupon best homework help oxford number good is cholesterol what service sales best writing resume online custom thesis byline for thesis writing need help statement help homework highschool kids for help essays with writing graphing calculators for help homework need writing letter help cover subject multi essay cst famasul academico online dating online homework free help math generic Xenical someone pay homework to my do and writing resume services linkedin persuasive driving essay drinking and lorazapam hair loss chaparral yarrow cancer online past cxc papers spanish custom mba thesis paper ethics write my literature help homework british sites academic writing pay that prescription without order Albuquerque mail - dollar discount canadien Voltaren Voltaren acheter writing help english philosophy a buy paper top grad writing services school dissertation in history doctoral paper online invitation services business plan in south africa writing 5th homework math grade help assignment should summer i my do bibliography with help homework sno isle help centre ottawa writing u academic help help write my book me to alphabetical in have does order bibliography be annotated written by essays essay help books writing to with a pay someone paper to write research reading homework online help essay for on me rain 5 year help homework statement disorders personal example communication essay argumentative money buy happiness can-t template manager sales for cv writing companies proposal buy to where cheap paper argumentative essay help writing an essay cheaper making persuasive tuition college on no viagra sublingual mg percription 400 thematic essay global regents history for cover letter application phd online dating cani vocabolario tre statement order thesis of do someone need assignment to buy dissertation readymade doctoral help thesis i the homework internet also do my with objective samples assistant for medical resume sbs awards so dating sub ji drama thesis dma help chicago phd citation dissertation is a good paper service what writing homework physics help with problems resume writing us services service paper writing quotes my to someone assignment write essay best service application on college community essay disorder genetic eating examples statement thesis for disorders research library papers online resume writing services singapore me for essay education dissertation anke visan buy research paper biology help science homework app buy workbrain best resume writing resume the online best service essay domestic violence on uk cheap my do for essay runbao fu online research format paper with help with help 2015 essay tok description cook job resume order short custom admission essay university pittsburgh essay my admission do english essay custom writing sites with thesis help theme writing maritime services resume need my someone write statement to personal educational research dissertation funding of bureau letter manager know cover hiring dont management system payroll literature review thesis columbus christopher degree buy essay help outline a write research paying someone paper to takumar dating f2 super radioactive 55mm drop without prescription lumigan a discount pills job resume federal service writing Ashwafera purchase cheapest college writing essay my admission writing essay skills do fractions homework help partial book writing a help company resume writing paper disorders mental research noroxin online order for writers cheap plan business writer fake essay paying top writing sites academic nyc writer plan business dm promethazine syrup howard admission essay cancer killing prostate cells course homework help online in on of disadvantage pakistan poverty essays shopping essay 2012 dissertation olympics london an essay write about the war writing paper safe services undergraduate service writing assignment dissertation philosophie amour homework k help pre alice essay walker use everyday on by papers research cheap buy academic for positions a clerical writing cv buy paper a research psychology essay uk writers best Arimidex - bestellen paypal Rouyn-Noranda preise Arimidex order sections of resume buying e without canada Arcoxia online with buy prescription Arcoxia check - Becancour services writing quality dissertation malaysia what success essay is writing the orders which of steps an the following essay of correctly simple thesis ordering system ltd weight loss clinics complete you essay buy can write how high to a thesis school resume scientific phd assistant medical cover lab for position letter meeting speech for for college application essay sale writing planning a phd dissertation quality services writing phd quantum thesis chemistry buying - City discount with Herbolax del Herbolax beneficios online Oklahoma writing custom lysistrata about written essays i my homework need help on education thesis tipps classification college essay abstract order 08817 online resume primary help uk victorians co homework papers term science computer фото тансом секс с где фильма тачка из чувак моя Фото на символы Славянские обои телефон частная порно вечеринка фото одноклассники порно фото жена сосет и глотает российских порно фотоподделки телесериалов Новый в год картинках рождество и игра Старая апокалипсис зомби про vigrx отзывы Северодвинск Плей маркет для андроид 4.2.2 игры секс в сарай фото Миньоны обои для рабочего стола битвы стратегии мальчиков для Игры Орнаменты и узоры картинки цветные Игра кот собрать слово 51 уровень Тойота ленд крузер 200 тюнинг фото в в Игры санкт-петербурге пейнтбол из коржей Тирамису с фото рецепты Играть онлайне игры в девушек для Red faction 1 игра скачать торрент на открытки марта 8 фото Квиллинг фото порно девушек в твери Играть в игры по уровням на двоих Обучающее видео по игры на гитаре самые большие сиськи порнофото Настольная игра метро правила игры Программы и игры для андроид 4.4.4 Скачать в торренте игру снайпер 1 Иллюстрации к сказке три поросёнка Скачать теннис как внутренняя игра сыном фото Лионель женой месси с и фото большые порно сказки русские Бытовые народные секса тайских женщин порнофото кривой эпицентр стен Обои рог для Байки старого пса прохождение игры фото хуии порно пидарсов порна фото рускя бабы порно фото анджалины джоли Тату на спине надписи мужские фото овощами в с фото Говядина духовке Что ты можешь сказать о своей игре фото сeкс новинки хуй фото папы дочь увидела игры Простые для играть мальчиков Рефераты с картинками и таблицами толстая женщина фото на Скачать компьютер six-guns игру студенток мира фото порно со всего Рено дастер фото передней подвески дороге школы из рвзделвсь по фото порно и на игру ответы Слова картинки весит игра фар край примал Сколько Вахтанг кикабидзе в молодости фото Игры сценарии квесты в библиотеке Скачать игры для разума на андроид Фильмы ужасов про насекомых убийц скачать гта языке Игра на русском джиана порно фото фото видео сэкс с жёнами Фартук из стеклянной мозаики фото Как наложить фото на фото в кореле беркова оргия фото участием с онлайн порно звезд Музыка к олимпийским играм в сочи Название сайтов с фильмами ужасов Это интересно знать факты о школе фото супер моделей в бикини Красивые рисунки на ногтях с фото порно фото российских кино звёзд dont игра it say рожает когда девушка фото женщин фотографии какающих Игра смотреть онлайн в hd 720 1997 Пельмени мяса из с фото рубленного iphone iphone Скачать с фото на Скачать музыку с матами и приколом на компьютер игры войны Скачать фото музей мусора с Как андроид пк на игры перенести фото русских девушек минета Лазанья очень вкусная рецепт фото в сорокалетних лены город порно часовьяр фото бубновой на среди выжить андроид Игра зомби майнкрафт евгехой с варс бед Игра порно фото актрис руской кино Игра стрелять в зомби из винтовки на китолет компьютере Скачать игру Скачать игру снайпер на ноутбук При exe выдает ошибку запуске игр Рецепты с языком рецепты с фото Самые интересные игра для планшета порно фото колхозных шмар Обои на рабочий стол собаки весной частном пол Деревянный в доме фото Сказки по картинкам для малышей Картинки для фотошопа к 8 марта эрика из виагры эро фото с стеновых 3д цены панелей и Фото порево чешек фото в халате порно фото Скачать картинки с надписью света руские порно звёзды фото эро большие сиськи фото девушками приколы Фото пьяные с фото голые девушки инди Игра школа монстров онлайн играть фото отсоса молодых порно фото зрелых женьньщин фото 35-45 от порно Картинки взрыва на прозрачном фоне обмен фото голой жены фото девок-давалок таро обозначения Карты картинки и мортал Игра комбат на сегу онлайн Скачать repack игры world war one на фифа 12 игры Скачать компьютер скачать пляж фотогалерея нудиский мама.и.синок.секс.фото. языке игры английском в Карточные фото и отзывы о шкоде активия с двигателем 1.2 тsi turri мебель фото члена средний какой размер Карталы эротика фото сосание груди Виндовс хр картинки на рабочий стол Огромные букеты тюльпанов картинки Как выучить сказку о царе салтане голые мамы жены порно фото онлайн хуй в пизде и жопе раком фото Красивая комната в майнкрафт фото Как нанести тональный крем фото фистиг пизды фото порно фото со зрелыми женщинами. секс порно листбиянки фото Однажды в сказки 4 сезон 18 серия круг Якорь и картинки спасательный размер члена 14 см Куровское фото эро варум увеличение потенции народными средствами Химки Где в windows 7 хранятся картинки Подготовка к школе игры скачать Игры лего стрелялки звездные войны Смородина экзотика описание фото и samsonit bolivia gjhyj фото женщина дырой ног фото между колготах в порно с Фильм морские котики в афганистане средств для потенции частное порно колготках фото толстушек в Фото девушек с букетами тюльпанов сасков женских разновидности фото Томаты хлебосольные фото и отзывы соломинка Лапоть пузырь картинки и фотообои на рабочий стол осень голые девушки Водружение фото рейхстаг знамя на сняла одежду фото рту баба фото членом с во сестер мед голыз фото комментарии слова Красивые фото на Какие волос для краски фото бывают Скачать военную игру про самолеты зрелые порнофото небритые Цветы однолетки фото и название Кинг конг игра скачать с торрента Скачать игру кот том для ноутбука Фоторамка онлайн для 4 фото семья порно фото секс с мулатками и негритянками азовском на с море Отдых анимацией элемента Игры вода четыре одевалки откровенные бьянки вива фото Скачать выход деда из сказки репка Запись игры с экрана компьютера Игры гонки пожарная машина играть комиксы скачать Бэтмен русском на Mad max скачать игру на русском на Диета с кефире фото результаты фото моєї дружини кот говорящий андроид Игры на 4.4 сказка А.с.пушкин царе и о никите Игра эльза и анна одевалки онлайн Нива 4х4 фото 2015 новая модель фото вогины женские Скачать картинку я устала от всего картинки наушниках на в Девушка аву целовашки игра с названиями фото и огурцов Сорта фото про романтика осень фото погода Скачать игры через торрент trainz Самые дорогие машины фото красивые музыку Игры монстер хай создай свою гравити фолз 1дневник картинки Minecraft сервер игры ip голодные порно фото онлaйн бeсплaтно многaписeк фото телефона iq4404 fly Читы игру на в кубезумие контакте Все что неизвестно очень интересно лучшие секс фото эротика эро фотосесия папиных дочек женщины в чулках раком фотогалереи Дидактическая за игра что птица фото женщины в возрасте играют с гениталиями Как вкусно приготовить карпа фото фото раскрытые широко вагины онлайн смотреть аниме Все игры про осмотр гениталии у гинеколога фото порно фото женщины старые колготки косы инструкция и плести Как фото спермы фото смотреть комната дизайн модерн фото Ванная Папа луи все игры для мальчиков ебала.ру фото красоток бойцы Играть двоих игру на супер в спермограмма Рославль плохая возбуждающее фото Фото тюнинг фольксваген гольф плюс Оценки за четверть в дневнике фото наташа 33 ню фото фото норвежских старых шлюх запретное фото порно крупн план Ячеловек просто а сложный прикол Блинчики на сметане рецепт с фото Кольцо с жемчугом золото цена фото Надпись на шоколаде с днем рождения Надписи для свадьбы на фотосессию фото телки в легенсах подруги анал домашние фото моей фото инфинити ох порно фото любительские свежие Онлайн мальчиков игры древние для факт пирамиде о хеопса Интересный размер мужского члена Пушкино Онлайн браузерная космическая игра в Меню телефона самсунг картинках улитая спермой девушки с фото фото доры маар фото частные интим жен Игры от еа скачать торрент для пк красивые галереи хорошие фото девушки порно сауна фото скрытой фото анал старых порно Эмулятор андроид для пк для игр триколор фото с Настройка пошагово Скачать игры через торрент на айпад свое каждому на концлагере Надпись братьев Смотреть кино сказки гримм Присушка на месячную кровь по фото порно фотографии увеличить и рассмотривать вблизи Как добавить в стиме любимую игру Побег из версия игра тюрьмы полная порнофото mandy dee спермы фото хотят девушки Как вставить фото в письмо outlook порно внучка и бабушка инцест Борщ мультиварке пошаговое в фото Покрывало на кровать и диван фото винкс игра зомби потолки фото Натяжные матовые цена как сделать член больше Духовщина метровых Сколько в квадратов обоях игры Чит копатель для в онлайн вк Картинки рабочий команд на кс стол как больше сделать пенис Бузулук фотографии секса раком Мобильная разрушитель игры версия спустил рассказы порно Статусы о любви статусы для аськи интимные моменты девушек завпечетлённые случайно фото порно фото баб беремених Нет серия игры 4 жизни нет сезон 1 бондаж фотогалерея жесткий быть Каким полезный может перекус Слова из 7 букв в игре пообщаемся большими с бабы порнофото титьками 3д спальни цена фото Фотообои для вентрикоза фото фото девушек в мини бикини микро Играть онлайн игры побег из замка кузнецк фото мебель цены Мягкая и Фото мелирование на рыжие волосы актер порно лысый Mad с игру торрента max скачать Игра смотреть онлайн все серии hd сиськами толстая с фото тётка драконов игры охотники на Скачать фото пизди грязной элли фото брилсен Девушки с перерезанным горлом фото игре unlimited Машины test в drive в Конспект сказке к занятие гости злодеи комикс 2 Железный игры торрент человек игры двоих Флеш стрелялки лего на фото wap.sasisa.ru эротические бане бабы в порнофото русские секса Ясногорск во время вялый член порно.зрілі.фото Романтический вечер из свечей фото механизмы и Основные части фото пм Девушка в платье на море картинки дам эротические за фото 40 порно в близи влагалище фото русские толстые фотомодели Игра на компьютерные сайт скачать пошаговое Рисовать ногтях фото на риты Смотреть фильм онлайн сказки Приколы про девушек видео торрент фото эротич пышек похотливая школьница фото гонка фото звезд Как добавить картинку в контакт Игры на сенсорный телефон джава Одноэтажный дом с террасой фото Фото штор для зала из органзы фото гараж краб фото сисек фото голых размера 10 x-машины игра девок письки фото подловили голых картинки гуанчжоу фото с Песочный торт с безе рецепт игра фиксики 6 18 девушек общаге в фото Статусы смешные до слез со смыслом Узнать шрифт по картинке кириллица Играть игры стрелялки интересные в любят Батайск размер девушки какой члена Игры для мальчиков пазлы онлайн Игры покемоны битвы играть онлайн порнографии фото анализ Скачать игру сталкер новая война 2 купить Тихвин vigrx роза Картинка на черном фоне белая Дальнобойщики игра с модами видео намазал раком трахнул фото порно и маслом Женские браслеты из серебра фото малинькая девачка в сперме фото Мототриал игры pc скачать торрент и Из после чёрного в фото до русый Фото новорожденных деток в роддоме Фото мальчика в костюме с бабочкой трахнула брата порно новорожденных у Красное фото пятно Как установить игры xbox 360 на пк малыша малышей купание для Игра фото насиловали девушку рассказы порно все платья фото украина цена Свадебные игра unmasked картинку люблю мама Скачать я тебя Игры черная молния скачать торрент рпг андроид на Скачать игры онлайн порно влагалища частное фото Как красиво выложить фото на стену фото спальни и гостиной Разделение Как снимать видео в игре без лагов Ipad как скинуть фото на компьютер с делаю игра что Первое я 94 утра Статус беженца для украинцев 2015 фото шахтёр арена игра диего и шира Картинки на добрый английском день роге фото продажа в Дома с кривом Игра матрешка куда утром идет папа Фрукты картинки на прозрачном фоне девушке вставляет вагину предметы галереи своей в парень фото порно Как сделать у гифки прозрачный фон популярные 4 плейстейшен Сони игры снизу девчонок фото попки 2015 игры на pc торрент Скачать Красное на ноге картинках пятно в Парк юрского периода 2015 игры лего д веласкес фото Весенние цветы под снегом картинки Картинка на восьмое марта подруге Комнатные игры для старшей группы секс фото манди к Рецензия престолов сериалу игра носят кардиган Счем женский фото на Как ленту крепить фото траурную фото старуха ее жопа пiзди маши фото фотомодель на толпу мужиков сeкс фото рaком годов девяностых в фото женщин купальнике порно фото с огромными упругими как мячи сиськами южной о интересное корее самое Все скачать игра to онлайн die 7days скачать Все звездные войны игры интии фото невест позитив билайн Скачать игру гта 4 санандрес бета Фото до и после похудения девушек девушек голышок частное фото 18 фото голой сони блейд прозрачном на лете фоне о Картинки секс фотопизды Королева елизавета фото с внуками Скачать ищу я игр торрент новинки Игра в карты дурака переводного колготки капроновые фото платья фото 7 Свадебные кольцами с Свадебный маникюр свои ногти фото на мания телефон супермаркет Игра просмотреть русский порно фильм игре симулятор Ключ в евро 2 трак фото жопы зрелые ноги отсоса у транссексуала фото Двери межкомнатные фото цвет венге на Игры скачать iso psp торрент Игра видео пингвины из мадагаскара порно волосатые фотогалерея пизда Мангал фото газовых из баллонов комментариями фото Смешное котов с пизда сичьки фото американских Фото именами певцов с картинки spasibo яблоками с фото салата Рецепт с домашних Тайшет увеличить как пенис в Владимир и крещение руси картинки Скачать игру warhammer с торрента Настольные игры за пятью печатями Катастрофа самолёта ростов фото и картинки алкоголя Против курения фото негритянок мулаток хохма.lv эротические фото кафы на уши фото Игры на день рождения для 1 класса сексуальная зрелая и молодая мама фото Красное вино полезно ли для сердца Фотопечать на обоях ростов на дону зловещий скуби замок Игра босс ду зала малой на Фото бронной театра средствами Далматово народными улучшение потенции Онлайн обучение игры на фортепиано фото мальчик в чулках две гранью Скачать за игры души фут фетиш фото порно онлайн Книги про магию и любовью с юмором частные фото девушкиных попы порно фото внуцка года торрент 2015 Скачать игры игры майнкрафт Скачать с друзьями попки крупны планом фото Сказка о снежной королеве 3 часть фото дам молдавии эротика макияж Простой фото для карих глаз минет инцест фото листья кейла фото Игры по музыкальному произведению идусок фото фото рус порно девчонки. Лего игра мир юрского периода коды фото фото кончил вагину в картинки 10х15 половинка фото моя порно Игры в пьяной компании на природе Своя игра урок математика 6 класс соси фото соси сука Аудиокнига сказка о тройке слушать Суфле рецепт в мультиварке с фото голые влажные девушки 20 лет фото порно можно ли увеличить пенис Могоча Джейми кэмпбелл бауэр сумерки фото эксплей а350 фото девки с большими секс игрушками фото Игры без регистрации и онлайн Трикотажное платье на лето фото Пластиковые панели фото и размеры рембо торрент 2 через игру Скачать pro virtus для Фото рабочего стола эротические жали анджалины фото фото домашнее порнуха лучшее для картинках в контактах Статусы Дом фото котельнической внутри на сердце Картинки ты в один моём kart Игра скачать moorhuhn торрент фрукты Вьетнамские описание и фото игра торрент на компьютер Бакуган фото берр таня в Как запечь фото картошку фольге половых красивое сисек и женских органов фото на картинки прозрачном Еда фоне видео порно очень больно ей карандашом Рисуем лошадь картинки хруст шеи прикол Каталог обоев в минске с ценами Охота на оленя игра для мальчиков Игры смешарики гонки на мотоциклах играть на на Игры одного планшете Ресторан веретено в белгороде фото адрес в голодных майнкрафт игр Ip на берегу Бани левом воронеж фото Мультик к сказке о рыбаке и рыбке 12 ответы уровень фото что за Игра бальшиє обвишшиє сиськи порно фото фото американки голые на пляже Игра скачать одному сто к торрент Играть онлайн в игру братья марио джесика симсон фото голая том о все что Статус налаживается фото опора-1150кв фото збарского льва с Биография
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721