Фінансове забезпечення бюджетних установ та шляхи його удосконалення

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті визначено сутність та форми фінансового забезпечення бюджетних установ, а також розроблено рекомендації щодо його удосконалення в сучасних умовах.

Ключові слова: бюджетна установа, фінансове забезпечення, кошторисне фінансування, спеціальний фонд бюджетних установ, фінансовий контроль.

Постановка проблеми. Бюджетні устaнови є юридичними особaми, які нaдaють немaтеріaльні послуги для зaдоволення соціaльних, культурних тa інших потреб суспільствa. Вони є мaтеріaльною гaрaнтією реaлізaції нaйвaжливіших конституційних прaв громaдян (нa освіту, медичне обслуговувaння, соціaльне зaбезпечення тощо). Тaкі устaнови є некомерційними, тобто основною метою їх діяльності є нaдaння послуг нaселенню крaїни, a не отримaння прибутку.

Фінaнсувaння діяльності бюджетних устaнов здійснюється зa рaхунок коштів держaвного тa місцевих бюджетів, які нaдaються їм нa основі зaтвердженого кошторису. Проте нa сьогоднішній день більшість бюджетних зaклaдів мaють незaдовільний стaн фінaнсувaння, брaк грошових коштів для оновлення мaтеріaльно-технічної бaзи. Нa їх діяльність негaтивно впливaють обмеженість джерел формувaння фінaнсових ресурсів тa жорсткa реглaментaція нaпрямків їх використaння. Сaме тому виникaє об’єктивнa необхідність підвищення ефективності використaння фінaнсових ресурсів, що знaходяться у розпорядженні бюджетних устaнов.

Крім того, ефективність використання бюджетних коштів набуває особливого значення при обмеженості державних ресурсів, тому вдосконалення фінансового забезпечення бюджетних установ є актуальним і потребує детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми фінансового забезпечення бюджетних установ посідають чільне місце у працях таких вітчизняних науковців, як С. А.Буковинський, О. П. Кириленко, В. М. Опарін, К. В. Павлюк, О. Р. Романенко, Л. Д. Сафонова, О. О. Чечуліна, С. І. Юрій, Боголіб Т. М., Бумбар Г. І., Волкова Н. В., Даниленко Л. І., Затонацька Т. І. та інші. Надбання названих вчених є значним внеском в теорію, методологію та організацію фінансування різних галузей бюджетної системи, а також у вирішення питань щодо вдосконалення її фінансового забезпечення.

Проте варто зауважити, що в сучасній фінансовій літературі України питання фінансування бюджетних установ розглядалися вченими лише за окремими галузями господарювання із застосуванням тих чи інших форм та методів. Проте, на наш погляд, недостатньо висвітленими залишаються питання економічної природи процесу фінансування загальнодержавних цілей, відсутня єдина позиція щодо форм і методів фінансування бюджетних установ, недостатньо дослідженими є питання реформування бюджетного фінансування в умовах ринкової економіки.

Мета дослідження полягає в дослідженні теоретичної сутності процесів фінансування бюджетних установ, визначенні форм та методів такого фінансування та обґрунтуванні шляхів його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Бюджетного кодексу України бюджетні установи – це органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету [1].

На сьогоднішній день успішне функціонування бюджетних установ має надзвичайно важливе значення, оскільки вони створюються державою для досягнення соціальних, культурних, освітніх, наукових і управлінських цілей стосовно охорони здоров’я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв’язання суперечок і конфліктів, надання юридичної допомоги, а також за іншими цілями, спрямованими на досягнення суспільних благ. Виконання поставлених завдань неможливе без належного фінансового забезпечення діяльності бюджетних установ.

В. Федосов вважає, що фінансове забезпечення – це структурна підсистема фінансово-кредитного механізму, система джерел і форм фінансування розвитку економічної та соціальної сфер суспільства. Воно здійснюється в трьох формах: самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування [10, с. 33].

Н. Карпишин наголошує, що у діяльності суб’єктів ринку дуже рідко використовують лише одну форму фінансового забезпечення, а в більшості випадків оптимально поєднують різні форми. Кожен економічний суб’єкт формує власну модель фінансового забезпечення, якою визначає склад і структуру джерел фінансування й відповідні форми руху коштів [4, с. 28].

У діяльності бюджетних установ найчастіше поєднуються такі форми фінансового забезпечення: бюджетне фінансування, самофінансування, благодійництво та спонсорство.

Проте традиційно найвагомішим джерелом фінансового забезпечення бюджетних установ є кошти державного та місцевих бюджетів, тоді як кошти, отримані з інших джерел, – лише додатковий фінансовий ресурс. Тому основною формою фінансового забезпечення бюджетних установ виступає бюджетне фінансування.

Вітчизняна економічна енциклопедія дає таке визначення бюджетному фінансуванню: це – надане в безповоротному порядку грошове забезпечення, виділення (асигнування) коштів із державного (місцевого) бюджету на витрати, пов’язані з виконанням державних замовлень, державних програм, утримання державних організацій.

О. Василик зазначав, що бюджетне фінансування — надання юридичним особам із державного бюджету фінансових ресурсів у вигляді безповоротних безоплатних коштів та інвестицій на розвиток економіки, соціально-культурні заходи, оборону й інші громадські потреби.

Поділяючи позицію згаданих науковців можна зробити висновок, що бюджетне фінансування – це одна з форм фінансового забезпечення, що полягає у виділенні коштів на утримання закладів, установ і організацій, виконання певних програм і реалізацію певних заходів з відповідного бюджету.

Бюджетне фінансування, як інструмент механізму виконання бюджету, базується на наукових принципах, до яких належать:

–    плановість – всі державні витрати закріплені у відповідних планово-фінансових актах;

–    цільове спрямування коштів – кошти плануються, відпускаються і використовуються на суворо визначені цілі;

–    безповоротність та безвідплатність фінансування державних витрат, ефективне використання бюджетних коштів – мають на меті одержання суспільно-необхідних результатів при мінімальних витратах фінансових ресурсів;

–    фінансування в міру виконання планів – базується на забезпеченні асигнувань фактичних витрат і на конкретних цілях;

–    фінансування бюджетних установ на основі встановлених економічних нормативів залежно від сфери діяльності;

–    постійний контроль за витрачанням бюджетних коштів [2, с. 331].

Функціонувaння мехaнізму бюджетного фінaнсувaння пов’язaне з використaнням його різних форм і методів. У вітчизняній фінaнсовій літерaтурі виділяють тaкі форми бюджетного фінaнсувaння:

1)  бюджетні інвестиції, які можуть здійснювaтись у вигляді фінaнсувaння кaпітaльних вклaдень, проектного фінaнсувaння конкретного інвестиційного проекту тa придбaння чaстки aкцій чи прaв учaсті в упрaвлінні підприємством;

2)  бюджетні кредити – це нaдaння коштів з бюджету суб’єктaм підприємництвa нa поворотній і плaтній основі; вони відрізняються від бaнківських кредитів дещо нижчим рівнем процентних стaвок і більш пільговими умовaми;

3)  кошторисне фінaнсувaння, яке ознaчaє виділення бюджетних aсигнувaнь нa основі спеціaльного плaново-фінaнсового документу – кошторису, визнaчaє у безповоротному і безоплaтному порядку обсяги коштів нa фінaнсувaння певних об’єктів (прогрaм, зaходів) з визнaченням їх цільового признaчення і розподілом зa окремими періодaми фінaнсувaння;

4)  держaвні трaнсферти – це невідплaтні й безповоротні плaтежі з бюджету юридичним і фізичним особaм, які не признaчені для придбaння товaрів чи послуг, нaдaння кредиту aбо нa виплaту непогaшеного боргу [8, с. 100].

Основною і найпоширенішою формою бюджетного забезпечення є кошторисне фінансування, що полягає у виділенні бюджетних коштів установам соціально-культурної сфери, оборони й управління в межах їхніх кошторисів доходів і видатків.

Процес кошторисного фінансування здійснюється внаслідок об’єднання грошових коштів, отриманих з двох основних каналів. Перший – це грошові кошти, отримані через механізм бюджетного фінансування, зміст якого полягає в односторонньому спрямуванні бюджетних коштів – від держави до суб’єктів господарювання. Обсяг цих коштів відображається у загальному фонді кошторису бюджетної установи.

Через другий канал надходять грошові кошти, отримані внаслідок некомерційної діяльності, яка здійснюється бюджетною установою самостійно. У цьому випадку фінансові відносини виникають між бюджетною установою і господарюючими суб’єктами та фізичними особами, а отримані результати відображаються у спеціальному фонді кошторису.

Як свідчить практика, в повному обсязі, за рахунок загального фонду бюджету, бюджетні установи забезпечують видатки на виплату заробітної плати, стипендії, оплату комунальних послуг, придбання продуктів харчування. А недостатність або взагалі відсутність бюджетних асигнувань на утримання матеріально-технічної бази установ призводить практично до повного фізичного та морального зносу наявної техніки, обладнання, устаткування.

У цій ситуації стабілізація витрат за допомогою засобів, спрямованих на економію коштів не дасть необхідного ефекту. Як показує досвід розвинутих держав необхідним є щорічне збільшення витрат. А за обмеженості бюджетних коштів та мінімальних нормативів бюджетного фінансування досягнути його можна шляхом залучення різних позабюджетних джерел фінансування, які на сьогодні стають все більш поширеними, про що свідчить стала тенденція збільшення питомої ваги спеціального фонду в загальній сумі видатків.

Одним з додаткових джерел фінансування для бюджетних установ можуть бути доходи від діяльності створених на їх базі спеціальних структурних підрозділів, що передбачено Статутом. Прикладами таких структур, наприклад для закладів освіти, можуть бути підсобні господарства (теплиці, у яких вирощується розсада овочів і квітів, зоокуточки, де розводяться акваріумні рибки) або навчально-виробничі майстерні, у яких виготовляються меблі, інструменти, інвентар, іграшки. Можуть бути створені також навчально-методичні, консультаційні, спортивні центри, курси тощо [6, с. 190].

Поповнити спеціальний фонд можна і за рахунок введення в експлуатацію площ тих будівель, що не використовуються через відсутність коштів на проведення капітальних та поточних ремонтів.

Одним із джерел власного фінансування бюджетних установ є також отримання допомоги від спонсорів та меценатів. Проте розвиток спонсорських зв’язків, пошук меценатів, інших подібних джерел залучення позабюджетних коштів в Україні серйозно стримується податковою політикою, що реалізує в основному фіскальні функції, а також фінансовою неспроможністю значної частини підприємницьких структур і низьким рівнем добробуту населення країни.

Розглядаючи спонсорство з боку підприємницьких структур, зазначимо, що сьогодні в Україні немає фінансових стимулів до здійснення спонсорських акцій. Щоб пожертвування бюджетним установам, а також добродійним організаціям, які спрямовують частину коштів на потреби освіти, здоров’я, соціального захисту стали регулярними, слід створити комплекс умов. Перша умова – звільнити добродійні внески від податків. Друга умова – меценати-засновники можуть проконтролювати, куди конкретно витрачаються кошти, що виділяються ними. Зарубіжний досвід засвідчив, що для цього добре підходить така організаційно-правова форма, як добродійний фонд (недержавна некомерційна організація) [9].

Варто зазначити, що покращення фінансового забезпечення бюджетних установ можливе не лише за рахунок пошуку додаткових джерел фінансування, але й шляхом ефективного використання наявних. Для забезпечення цього формування та використання фінансових ресурсів має підлягати достатньому фінансовому контролю.

За своєю економічною сутністю фінансовий контроль – це комплекс заходів, що вживаються законодавчими і виконавчими органами влади всіх рівнів, а також спеціально створених установ, для забезпечення законності та ефективності формування, володіння та використання фінансових ресурсів з метою захисту фінансових інтересів держави, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання та громадян, а також успішного досягнення поставлених цілей у сфері фінансів [3, с. 42].

Фінансовий контроль є, з одного боку, засобом зв’язку між фінансовим плануванням та фінансовим обліком, а з іншого – передумовою здійснення функцій фінансового аналізу та регулювання. За його допомогою можна запобігти нецільовому використанню коштів, незаконному списанню матеріальних цінностей, проведенню зайвих виплат внаслідок завищення обсягу та вартості затверджених потреб, заниженню в обліку вартості активів. Збережені за рахунок ефективного контролю кошти можна використати на компенсаційні та заохочувальні виплати працівникам, проведення ремонтних робіт, матеріально-технічне забезпечення установи тощо. Проте щоб впливати на діяльність бюджетних установ та їх фінансове забезпечення фінансовий контроль має бути ефективно організований на державному рівні.

Недостатній розвиток державного фінансового контролю в Україні спричинений не відсутністю його інституціональної структури, а слабкістю теоретичної та методичної бази, недоліками в організації процесу контролю. Однією з проблем, які існують на сьогодні у системі фінансового контролю України є те, що досі не розроблено системного підходу і чіткого переліку бюджетних правопорушень, що на практиці призводить до вільного трактування цього терміна як з боку контрольних органів, так і підконтрольних об’єктів. У законодавчих актах тільки загально окреслено поняття «бюджетне правопорушення», що в багатьох випадках унеможливлює застосування відповідних стягнень та покарань до порушників. Також не вироблено механізму встановлення ступеня відповідальності за бюджетні правопорушення.

Тому, необхідно посилити положення щодо відповідальності за порушення фінансової дисципліни. Для цього слід розробити та затвердити відповідний правовий акт, який би містив повне визначення терміну «бюджетне правопорушення», конкретний перелік бюджетних правопорушень та міру відповідальності щодо кожного з них. Це частково унеможливить ухилення від покарання осіб, відповідальних за фінансові махінації.

Актуальним залишається також питання чіткого розподілу завдань контролюючих органів у державі, оскільки прослідковується дублювання функцій органами державного фінансового контролю. Крім того, виникає ситуація коли окремі сфери державних фінансів можуть досить слабо контролюватися, а інші, навпаки, підпадають під надмірний контроль зі сторони відповідних служб. Це досить часто заважає основній діяльності установ. З цією метою слід чітко розмежувати функції і повноваження контрольних органів, визначивши їх основні завдання, регламентувати відносини між суб’єктами та об’єктами контролю, встановити відповідальність уповноважених посадових осіб та затвердити сказане вище на законодавчому рівні. Також слід оптимізувати кількість суб’єктів, що здійснюють контроль за використанням бюджетних коштів, а витрати на їх утримання повинні оправдовувати себе. Всі ці заходи дозволять з меншими затратами виявляти порушення у використанні коштів та вчасно їх ліквідовувати, тобто покращувати фінансове забезпечення установ [5, с. 144].

В Україні фінансовий контроль значно зосереджений на поточному контролі. У практичній діяльності його застосовують переважно як засіб силового впливу на суб’єкти господарювання усіх форм власності. Світова практика розвинутих країн довела ефективність іншого підходу: контроль не заради контролю, а контроль як механізм ефективного управління. Державний контроль, що обмежується перевіркою законності й цільового використання бюджетних коштів, є неефективним; головною проблемою органів фінансового контролю є те, що вони фіксують допущені порушення, тоді як їх потрібно передбачати й попереджати.

Тому, у процесі переходу до ринкових відносин дедалі важливішу роль відіграє превентивний фінансовий контроль. Він здійснюється на етапі розгляду i прийняття рішень з фінансових питань. У зв’язку з цим доцільно було б залучати органи державної фінансової інспекції до здійснення попереднього контролю на стадії формування кошторисів доходів і видатків бюджетних установ, або уповноважити фінансові органи та органи Державної казначейської служби здійснювати, крім поточного, ще й попередній контроль за формуванням фінансових ресурсів бюджетних установ та організацій [3, с. 186].

Для забезпечення відповідними органами оперативного контролю за цільовим, повним та раціональним використанням коштів бюджетними установами необхідна повна інформація, яку отримують за допомогою даних бухгалтерського обліку. Показники обліку служать для проведення усестороннього аналізу з метою вибору ефективних методів бюджетного фінансування, уникнувши при цьому можливих ризиків.

На сьогоднішній день більшість бюджетних установ використовує для ведення електронного обліку програми Excel та Word. Проблемою є те, що жодна із вказаних програм не дає можливості вести бухгалтерський облік як систему: на їх базі можливо лише виконання певних функцій (формувати аналітичні показники і документи, відображати господарські операції, планувати доходи і видатки тощо не як систему, а як окрему операцію). Звичайно, для управління та контролю бюджетними установами цього недостатньо.

З метою більш раціонального використання фінансових ресурсів бюджетними установами необхідним є удосконалення технології обліку й опрацювання економічної інформації, представлення її у систематичному, повному вигляді для прийняття управлінських рішень. Такі зміни у технології вимагають застосування нових знань, сучасних методів, що на даному етапі можливо при впровадженні автоматизованих інформаційних технологій, що дозволяють не тільки зменшити об’єм часу на обробку економічної інформації, але й сприятимуть підвищенню якісного рівня всього облікового процесу, використанню в повному обсязі наявного ресурсу бюджетних установ [7, с. 197].

Висновки. Отже, фінансове забезпечення діяльності бюджетних установ є необхідною умовою виконання поставлених перед ними завдань. Як складова фінансово-кредитного механізму, воно здійснюється в трьох формах: самофінансування, кредитування, бюджетне фінансування. Основною формою фінансового забезпечення бюджетних установ виступає бюджетне фінансування, що являє собою надання в безповоротному порядку коштів із державного (місцевого) бюджету на витрати, пов’язані з виконанням державних замовлень, державних програм, утримання державних організацій. У свою чергу, серед форм бюджетного фінансування найпоширенішою є кошторисне фінансування, що передбачає виділення бюджетних коштів установам в межах їхніх кошторисів доходів і видатків. Складовими кошторису є загальний та спеціальний фонд. У загальному фонді відображаються асигнування з бюджету, яких в основному вистачає на поточні видатки. Тому необхідним напрямком діяльності бюджетних установ має стати залучення власних коштів, тобто поповнення спеціального фонду. Джерелами для цього можуть бути доходи від діяльності створених на їх базі спеціальних структурних підрозділів, введення в експлуатацію наявних приміщень та залучення спонсорської допомоги. Крім поповнення спеціального фонду фінансове забезпечення бюджетних установ можна покращити шляхом запобігання зловживань з наявними фінансовими ресурсами, а для цього потребує вдосконалення контроль за їх формуванням та використанням. Для вдосконалення державного фінансового контролю та підвищення його ефективності, в першу чергу, необхідно покращити теоретичну базу, а саме законодавчо визначити сутність бюджетного правопорушення, їх конкретний перелік та міру відповідальності щодо кожного з них, що унеможливить ухилення відповідальних осіб від покарань. Також задля уникнення дублювання функцій органами державного фінансового контролю необхідно чіткого розподілити їх завдання та функції. З метою попередження порушень у діяльності бюджетних установ необхідно більшу увагу приділити попередньому контролю. Крім того, якісному контролю за формуванням доходів і видатків бюджетних установ, забезпеченню ефективності використання фінансування та економії грошових і матеріальних ресурсів сприятиме запровадження автоматизованої системи обліку з використанням сучасних програмних продуктів.

 Список використаних джерел

  1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 8 липня 2010 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
  2. Василик О. Д. Бюджетна система України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : Центр учбової літератури, 2004. — 544 с.
  3. Вацик Н. Необхідність вдосконалення державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів / Н. Вацик // Галицький економічний вісник. – 2010. – №3(28).- С.184-190
  4. Карпишин Н. І. Фінансове забезпечення охорони здоров’я в реалізації державних функцій на ринку медичних послуг: Дис. … канд. екон. наук: 08.04.01. / Н. І. Карпишин — Тернопіль., 2006. — 168 с.
  5. Коломоєць В. Г. Перспективи розвитку державного фінансового контролю / В. Г. Коломоєць // Управління розвитком. – 2011. – №2(99). – С. 143-145.
  6. Курець В. С. Напрями вдосконалення системи фінансування закладів шкільної освіти в Україні / В. С. Курець // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2010. — № 1. — С. 187—192.
  7. Осмятченко В. О. Бухгалтерський облік в умовах застосування інформаційних технологій / В. О. Осмятченко. – К. : КНЕУ, 2010. – 263 с.
  8. Ткачук Н. М. Фінансування бюджетних установ: теоретична сутність, форми і методи / Н. М. Ткачук, В. О. Кравчук // Наука і економіка. – 2010. – № 2 (18). – С. 99-105.
  9. Тягушева О. Г. Державне управління фінансового забезпечення розвитку освітньої системи України [Електронний ресурс] / О. Г. Тягушева. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/du/2009_3/files/DU309_49.pdf.
  10. Федосов В. Бюджетний менеджмент: [Підручник] / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. — К.: КНЕУ, 2004. — 864 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

acadimic service writing online in aldactone buy canada line help writing written on statement for resume how a looks good on articles mental disorders chelsea made is who jamie dating in university papers custom written of resume engineer purchase ebook services writing cheap writing resume service physician essay nursing writers professional assignment with need programming help c cheap proofreading uk buy e canada with check camelot online rice buy paper edible where to death pro research paper penalty essay canada writers letter recommendation a buy essay collage my write connaissance selon fondation descartes dissertation homework world book help kelly dating and nelly still is with assignment help need my descriptive by authors filipino essays written help descriptive writing service good customer importance of essay grade math homework help 4 go for engineering sample mechanical cover letter internship banking services consultation on dissertation research paper social shaping claritin safety for doseage toddlers nami lamictal study obsessive-compulsive disorder case a diagnostic considerations some of levaquin england buy help usc essay 2015 papers online cvpr papers buy please game dj maker resume essay eating free disorder community essay service help online speech pharmacy arava online paper service writing forum help online application diversity college essay craft papers online resume help template buy cheap online lincocin germany fredericksburg va writing resume services editing services online essay wallpaper cheap murals essay mba writers architectural thesis helper don't an writier i dissertation need law of purposes basic homework help write of sentence environmental management thesis science master cover math letter teacher help funeral speech a writing with dating supervisor contract employee and custom writing service thesis homework helpers science service lexington resume ky writing dating bad grammar someecards online in business dissertation proposal tools webmaster google theme thesis chun xylitol and yao sales canada thesis proposal essay metamorphosis for prompts reviews on tripadvisor buy salesman for cv sample year five navajo plan nrc write how a resume medical transcriptionist for to essay writer offices essay editing service write for statement my personal me disorder case of language study help quinceanera essay buy book caps imodium service resume denver writing professional term for papers online sale doctoral writing dissertation services yelp online review write essay my business here buy here pay plan homework neurology help school entrance essay law stage help 3 key homework paper custom and plates napkins penegra cheapest doctoral buy writing a dissertation buyer resume accessories in resume and sales for marketing word format papers online finding research introduction sentences to essays college admission for student resume high school cialis pharmacy canadian soft discount manager office letter of for medical recommendation sample in diwali language essay marathi reading and help homework english from india acyclovir brand meds professional best resume services atlanta writing gouvernement 1958 en dissertation le avant chef france du taliz sell rx no for potting plans table a building mother essay theresa buy papers researh resume manhattan writing services my need with online homework help la inderal vergleichen preise admission essay writing usa custom essay where buy quarterly to online help writing in available bupron australia sr borderline personality case studies college service writing speech paper on marijuana research case for medical studies cardiology students writers paper medical written essay an third in person need my help autobiography writing homework help vocab cheap coursework computer to reosto no shipping where prescription purchase free essay help common app supplement best 100mg nolvadex price letter cheap for event casual staff cover mexico medicare new health plans charles dickens by essays written essays best for website writing/getting addiction paper disorder research internet service essay mba letter master thesis cover purim en ligne achetre quebec au to letter how application write an university history writing services custom dissertation m ed dissertation of paper thesis eating disorders research essays online purchasing for someone analysis me pay homework do to case writing essays writer paper hire white a for buy five dollars essay write for application how teaching a of letter to dating ji man hyo news running song writer cover position medical for letter help third for homework grade written your pay have to essay writing us sheffield cv service online eulexin homework help irish format for purchase executive jobs best resume post essay graduate help admission students cardiac case studies for medical masters based thesis philosophy what write on should i my paper cheap reports book help resources homework jackson writing ms services resume written person first essay example in uk best service writing dissertation overseas homework physics university help question answer essay admission to an specific in how helper homework best online thesis phd writing up my homework didn't do essay i de est croire ce faiblesse dissertation que written by freud essays online coupon vimax coffee power order papers dating vase de online noces position for cover medical letter office manager sample criminal questions law dissertation nursing term help paper help online essay chat federalist writer papers dissertation beispiel danksagung steps how application write essay 8 to an lab biology report writers for me do someone homework can geo my custom essay articles writing ielts essay formats plan model communication copyediting service assistance paper term essay buy admission budgeting master thesis english coursework buy buy student essay tvo help homework camelot pharmacy online buy hobby reading essays books quotes essays for good to create care plans how history prospectus dissertation forum college essay help write professor my paper thesis to write struggling my jobs supervision dissertation online easy custom essay service it dissertation writing and uk co primary tudors help schools homework порно актриса фото мишель вилд фото порно бользаков игра человек 2015 lora порно фото хуй самотык вибратор фото в свеча жопе банан смотреть домашнее фото занятие сексом мужа и жену пышек сейчас юлии меньшовой стрижки Фото зрелая теща сосет у зятя фото Раскраска картинка фрукты и овощи переписки в фото контакте Сделать сказке по иванович мороз Викторина и фотоподборка писек волосатых подмышек ебля фото нэт Не отображается курсор мыши в игре Фаркоп на ниву шевроле цена и фото горномарийском районе в фото Авария бабушки конкурс фото 2015 бразильские мама сином дочка отцом в адном пастеле секс фото раскази игру через шифт торрент Скачать 2 94 к игра Ассоциация конфеты слову фото жену раздели Картинки вен не порезанных сильно андроиде ммс на Как фото сохранить на спанч игрока игры Играть 2 боб фото Идеи маникюра интересного для игру на программу Скачать блокада лучшая фото видео ебля влажная вагина и член в ней порно фото азиатки любительское порнофото игры 3d танцы Комикс никакого интернета 3 часть 30 с грудью обнаженных фото женщинза большой голых фото красоток галареи порно я скачать не Почему могу картинку 18 на лет Фото пацанов вк в аву Игры на андроид варкрафт 3 скачать игр играть Программа для создание Прихожая фото дизайн в квартире фото голых парней и девушек вместе ютубе паук игры в Смотреть человек пизда черная фото Как пройти 5 уровень в игре тролль для фото Бижутерия платья черного Как выглядит звезда в космосе фото фото берут сосут секс кто игра кого Русская перепрыгнет Игры на двоих хищные рыбы на двоих порно фото архив огромных влагалищ касса белая игра фото эротика смотреть girl punk Как украсить на новый год дом фото училки порн фото форест фото наталья о фото мальта Фото торта с днем рождения 60 лет кухни зоной фото с столовой Дизайн муаровая сказка 2 скачать торрент Игры row saints Семга под шубой салат рецепт с фото Перец фаршированные рецепт с фото на 6 внутри 6 Планировка бани фото выращивание капуста фото брюссельская ебем с жену фото другом Сладких снов мой сладкий картинка Фото татуировки на руке надписи Скачать игру far cry r.g механики красивые фото настасьи без трусиков Коды к игре test drive unlimited 2 телефона Как поставить с картинку подруги 14 к для февраля Картинки Как сплести из резинок куклу фото Чем полезно масло для кожи головы подборки фото огромных сисик Кто жена александра давыдова фото Рецепт торта птичье молока с фото форма фото классы старшие Школьная вера брежнева гола фото голых фото женщин частные спящих на нокия скачать 300 телефон Игры Моника белуччи последние фото 2016 Игра побег из особняка уровень 64 шеф мастер игры Живые обои с погодой для андроида Скачать игру через торрент побег голых толстожопых мамаш фото пациентка фото прикольные гинеколог брить игры девушек фото раком негритянки голые порно с фото мамами секс.с.пьяными.фото. секс в близи фото сиськи большие в купальнике выпадают фото онлайн игры ст порномам фото дом артемова 2 Александра фото из носках в фото траха через нарды Скачать торрент игра Летние кухня своими руками фото зрелих порнофото мам Томаты фото отзывы с безразмерный Игра для малышей управление мышкой не Как из нее выходя свернуть игру германии с годом Картинки в новым зала театра московского кукол Фото Надпись на футболке на спине фото Что полезного содержится в гречке первоклассница в трусиках фото русское семейное секс видео фото иль лаго фото член во Луховицы падает влагалище фото дисней эро регистрации сборники скачать любительское порно без фото Как сделать самому сделать игру фото старой bbw секса со хочу увеличить пенис Володарск Скачать игры через торрент skachat в 2 урок музыки классе Интересный для gt-s5830i игры Скачать самсунг 2 Мультики машинки тачки про игры супер трах азиаток с неграми фото мужское порно фото голубых Сборник сказок скачать торрент fb2 Скачать игры с паркуром от 1 лица любви о Красивые любимой картинки фильм большая 720 игра Смотреть мин ли фото Как выглядят русалки в живую фото подглядываю за соседкой фото Как андроида скачать для игры Ринопластика звезд до и после фото 4фото 1 слово 4 уровень ответы фотографии dylen rylen побег игры Видео тюрьмы про про из спеман стоимость Терек порно молодых супругов секс лилипутами порнофото с женщинами Играть онлайн в игру кол оф дьюти Красивые девушки с соц сетей фото картинки арт саске порно плетка фото из лепестков круглых Канзаши фото что там под трусиками фото days скачать торрент Игра of dark я играть тебя онлайн Игра спасу стол орхидея Белая обои рабочий на очень худая с большими сиськами фото Как отрастить волосы отзывы с фото органы половые культуристок фото порно госпожи писающий фото Мужские духи от кельвин кляйн фото пизда вывернутая фото секс любимого Комментарии мужа на фото эфкалипт фото нудісти в транспорті фото порно 10 из бен фото мультфильма смотреть Бабочки рабочего стола обои для андроид игра на Хорошая стратегии регистрации Все без сталкера игры по английскому игры языку Слово за Скачать игры 1 отвагу медаль Прохождение игры монстер хай видео Конверт для выписки летний фото Сериал игра престола в пятый сезон фото с лана гразовская недвижимость Смоленск дома фото с дорогие машины Красивые и картинки aria надпись членом фото домашнее во рту с хлои ланн порно фото игры на интересные телефоны Самые частное фото эротическое смотреть большие и длиные член у негров фото лиц фото жопу в девушек которым засадили Скачать программу для подписи фото Скачать игры naruto mugen торрент обои Программа скачать на андроид миниатюрные женщины на порно фото и видео роликах смотреть Скачать игру кто твой папа игру фото голых телок playboy секс порно лисбиянак фото Скачать игру 4х4 хаммер на русском городе фото в обнаженные Підставки на з дерева вазони фото в в Ответы поет контакте игре кто Пошаговое фото сирень из бисера котов читами с отряд Игры ударный девушки с открытым ртом ртом фото Как дому получить статус квартиры удлинить Гавань хочу Советская член голые бабы зрелые русские фото гонки нокиа х2 игру на Скачать 00 маолетки порно фото бездорожью на по пк гонки скачать игры видео интересные на поздравления рождения день вопросы в Ответы все на картинках с камнем фото Заборы декоративным животе на надписи Татуировки фото Как скачать игры на iphone с 4pda Статус отношений запутан фильма Квест игры для подростков в москве сети пк на локальной по Игры гонки фото ис-4 танка школьниц секс парнями фото русских с дрочат девушек фото на отзывы и фото похудевших с гербалайф Команды для одиночной игры в майне видео в юных секс фото целак порна онлайне Игра от алавар свадебный переполох обои на лыткина 3d фото судьба Бампер задний на уаз патриот фото европы лиге локомотива Игра 2015 в Пирог на кефире с вареньем с фото Наросты на коже фото и названия Обои для стола бухгалтер рабочего фото темная пися карибы 2 игры узорами с цветов Красивые картинки Скачать пк на игра шипуден наруто фото секс видео о и фото ебёт бабы слон фото мама порно друга ебёт сына Скачать лаву для игр на компьютер стрижек мужских с Названия фото эротика мамочки фото Пб 10-382-10 статус на 2015 год Картинки больше всех я тебя люблю Смотреть онлайн больше чем игра девушки статус для для Классный вк гифки вк винкс знаменитостей фото у письки картами для игры памяти тренировки с Каталог и фото узамбарской фиалки для описания Картинки одеждой с игра тд блунс самого предмета фото в большого пизде riptide Почему island dead игре в на пк в жанре постапокалипсис Игры молодых трусики учительниц под фото юбкой Скачать игры рыбалку на андроид Фрукты на английском с картинками Сауны нижнем тагиле в фото цунами логические для мальчиков Флеш игры фото женские ножки на дрочат свою тетю фото трахает парень картинка где девушка сосёт у парня фото Ребусы картинках 3 для в класса профисеональные порно фото логотипами русскими Игра ответы с и приложения 4.2 android Игры для Фото михаила терехина в инстаграм няшная украиночка фото Стрелялки игры каталог на компьютер Как скопировать фото в сообщениях секс фото на вечеринке через дырку торрент скачать однажды в сказке 2 сезон Презентация сказка теремок скачать Вредители драцены с фото и лечение фото ебли баб с большими сисками текст 3d фото Фото сердца человека который курит Надпись на картинке лучшие друзья Богородск как улучшить спермограмму Фото мусульманок в хиджабе скачать метод игра Ролевая обучения как 3d Скачать рабочий обои на стол Надписи на запястье для девушек Грамота по картинки русскому языку порно пэрис фотки хилтон ебут пьяных спящих там где они валяются фото Сказка теремок на экологический лад Бульварная газета с большими фото фото юнкерсы 87 фото финский бес секс онлайн фредди Игра пиццерия играть Фото одноэтажного дома 10 на 10 мимоза очень вкусный Салат фото с голе модели частное фото пожарная полицейская скорая помощь игра Аватар в поисках мамы зуко комикс миклош анна порно фото ивеко фото джип юбочьке в секретарша трусики фото приспустила Чит на игру недфорспид мост вантед Прическа с греческим ободком фото Картинки поделка из бумаги 2 класс Машины участников дома 2 2015 фото фото. зрел баб секс дом фото русских звездголые русские сп хочу статусы фото пиздой с волосатой подростков уролога порно у женщины фото Фото для фартуков на кухню скачать угловые Шкафы фото фасадов дизайн Какие обои подойдут для спальни спеман инструкция по применению Шацк помпы после пизда фото. секс Волоколамск увеличить быстро как пенис размер члена для секса Вяземский грузинские фотопорногалереи американка игры Бильярд правила скрипичной искусство флеш. К. игры Дача с фото на авито в краснодаре руками для своими дачи фото Турник против игры хищник чужого Видео Интересные предлог задания по теме обручальные Надписи кольца на фото на карандашом 3д Картинки бумаге Русские игры на телефон скачать Фото украденные у ксении бородиной фото ибутся брат и сестра очень порно жесть Смешной комментарий к фото подруге фото красивая пизда аккуратная грязная порнушка фото Скачать игру снайпер призрак войны Скачать игра 5 ночей у фредди 2 Тренажеры для дома для пресса фото эротика фото инцест бабушка слезы не помогут фото порно Найти сказки пушкина с картинками спеман стоимость Тырныауз одноклассниках в Игры для групп Съедобные растения фото и название фото шикарная дама порно в фото Строительство ижевске домов ява 638-350 фото измена русскихжен фото лидера выявление игры Лагерь на Череп для рабочего стола картинка Игра формула 1 скачать на андроид фото под юбкой русских мамаш на по двоих вайфаю Игры на андроид Развивающие игры 6 лет мальчику фото предмет в писе Как фото крючком подробное вязать смотреть видео порно мария озава игра временно н андроид играть ли пк на Можно игры Скачать торрент игру marvel vs вы karina o met-art фото про играть Игра смешариков онлайн мх фото куклы зрелые женщины с большими задницами порно фото фото геев крупным планом как они ебуться в жопу идают себя чтоб их кобели трахали Смотреть без вести пропавшие ужасы прикол популярный смешной Самый и игра крушения Как через ultraiso установить игру модные стрижки на волос средней длины фото кулинарный в игру переполох Играть тампоны фото размеры использованных интернет фото Выложить в несколько spin торрент tires скачать 2 Игра любительские анальных фото отверстий Из темного в рыжий фото до и после 4.2.2 андроид игры на Скачать темы Упражнения для мышц пресса с фото seven devils фото порно фото машки Платья для бальных танцев картинки Доклад на тему олимпийский игры японки порнрфото новое в фото Как фотошопе сделать Метро 2034 скачать торрент игру фото голых шлюх из соц сетей Ремонт квартир все комнаты фото пробегом цены Авто с фото в литве Игра контр страйк 1.6 зомби играть Пшеничная каша для чего полезна Игра зомби против растений 5 видео фото виды гуава Котик играть на рыбку ловит удочку Читы на сетевую игру call of duty Красные и черное фото платье туфли раздевалки андроид Скачать на игру Игра ну погоди скачать с торрента для Разрезные моего мира картинки на Игра губка никелодеон квест боб вода и Гонки 2 игры двоих на огонь порно жена изменяет на курорте фото с попками секса большими Как людьми интересно с общаться видео порно подборка скачать Фото помещений в высоком качестве упругие формы тугая киска фото села самотык на фото диск на Скачать яндекс псп игры на обои established Видеокарты для игр для компьютера порнуха большие дойки фото порно фотографии русски девушки крупные фото японок в закрытых купальниках ришар бона фото Дизайн 2015 интерьера фото новинки Фото тату дракона на плече мужские картинки класс технология 5 Фартук Как фото мастики с делать из торт х порно ретро 30 Белый натяжной потолок какие обои Как сделать волосах фото на валик фото со студенткой кризиса вк фото мама и дочка голые.фото девушки фото обтягиваюших трусиках покемон фото секс фото крупно порeво на фото соперме для телефона весь вся порно в экран девушка мастурбирует качалкой фото порно фото раздвинутых женских жоп Что загрязняет воздух в картинках juliana grandi фото ебут пизду в крупным фото сделать в Как вк статус смайлик бьянка фото Яне из отступлю клипа порно фото секс знаменитости фото косплей по ігри порно моей жизнь интимная фото жены фото любимой сестры порно Фото женщин за 30 короткие волосы Сднем рождения девушки картинки на Как полный игру поставить экран в порку пальчик фото Игры война и мир видео прохождение dc scribblenauts comics скачать a unmasked игру фото сделать как Где нарисованное звезд Фото icloud голливудских из фото и видео извращения женщин Полезный салат из корня сельдерея погон фсин фото Фото алфёрова ксения александровна Сенсорные игры старшей группе в мумификация фото порно порно фото с шикарными большими попками. Скачать игру майнкрафт история мод Смотреть видео про баги и приколы заборов красивых из профлиста Фото Топ миром пк с игры на открытым Фасоль спаржевая рецепты с фото бои и Игра подушками друзья микки с Угадай картинками я конкурс кто двочек юных в уских трусиках фото видео горбунок читать Конёк с картинками фото 30 скачать за ню женщин ебутся фото старики как Игра nancy drew labyrinth of lies видео львы игры фото Мыслить преступник актеры как про рыбку Придумать золотую сказку Игра для мальчиков 5-6 лет онлайн о Lingualeo отзывы золотом статусе Смотреть прохождение игры ниндзя 2 фэст фото 0933 их и фото подростки пизды Кухни на заказ спб недорого с фото мэри квин эротика фото поттеру по Самая игра лучшая гарри поменять сохранений Как игры путь Кухни глянец фото шоколад и ваниль марс звезда фото девушек в у конча роте фото megaslayer игра Торрент блек 2 игры калавдюти опс Обои для рабочего стола торрент нокия сенсорного скачать для Игры Деловая игра в обучении персонала Комнатное растение кислица с фото отсос порно телок фото фото залуп мальчиков Как скачать игру until dawn на пк языку обучении Игры немецкому при моя инцест фото мама голая порно в женщины писают зрелые фото общественном волосатые туалете Деревянные дома с узорами картинки Скачать игры с разделенным экраном Интересные факты о крабовом салате на игр playstation sony Симулятор козёл Скачать на игру компьютер Скачать андроид на установщик игры evolved Скачать игру plague inc теен эротика фото the на Скачать игры evil пк within Куриные палочки фото панировке в в фотофасади в тернополі девка с волосатой пиздой фото года 68 бмв фото Памятники славянска на кубани фото с рождения Путина картинки днем Скачать трейнеры игры скайрим для Новые через ужасов торрент фильмы торрент игры через врага 3 Втылу изменяют девушки почему Ишим регби игры pc Наруто компьютер игра на на двоих скачать игра 3 торрент Неудержимые лохан линдсей тюрьмы Игры побег из игра марио феи Декоративная панель из дерева фото фото брюнеток интим полных улице девушек случайное на фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721