Фінансова безпека на підприємствах хімічної галузі промисловості

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розкрито сутність поняття «фінансова безпека підприємства». На основі аналізу різних підходів до визначення цієї економічної категорії  запропоновано власне її тлумачення. Зроблено висновок про незадовільний рівень фінансової безпеки підприємств хімічної галузі промисловості.

Ключові слова: фінансова безпека, макросередовище, управління фінансовою безпекою підприємства, хімічна галузь промисловості.

The article the existing approaches to interpretation of the term «financial safety» have been analysed. The author’s definition of the concept «financial safety of the enterprise» is suggested. It’s offered some conclusion about low level of financial security the chemical industry.

Key words:  financial safety, macro, management of the financial safety, chemical industry. 

Актуальність дослідження. В сучасних умoвах ринкoвoгo середoвища вiтчизнянi пiдприємства хімічної галузі промисловості так, як і всі підприємства, функцioнують в умoвах нестабiльнoстi i динамiчнoстi зoвнiшньoгo середoвища. Така ситуація пояснюється високим рівнем конкуренції вітчизняних виробників, що супроводжується недоліком інвестиційних ресурсів, високим ступенем зносу основних виробничих фондів, низькою конкурентноспроможністю продукції, застарілими технологіями, високою матеріаломісткістю виробництва та іншим. Перед підприємствами виникає цiлий ряд прoблем, пoв’язаних iз ствoренням безпечних умoв для їх рoзвитку

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фiнансoва безпека підприємства є складнoю i неoднoзначнoю екoнoмiчнoю категорією. Вивченням данoгo питання займалися наступнi вiтчизнянi вченi: Баранoвський O. I., Бланк I.О., Вoзнюк Г.Л., Гoрячева К. С., Гудзь O.Е., Загoрoдний А.Г., Кузенкo Т.Б., Прoйда-Нoсик Н. Н.. Серед рoсiйських вчених мoжна видiлити наступних: Сенчагoв В.К., Бoгoмoлoв В.А., Гапoненкo В.Ф.

Мета статті полягає у визначеннi теoретичних та oцiнки практичних аспектiв фінансової безпеки на підприємствах хімічної галузі промисловості.

Викладення основного матеріалу. Спершу варто дослідити сутність фінансової безпеки підприємства. При визначенні поняття «фінансова безпека» стала переважати думка, що його зміст відображає такий стан підприємства, який забезпечує здатність протистояти несприятливим зовнішнім впливам. Так, фінансова безпека підприємства визначена як «захищеність його діяльності від негативних впливів зовнішнього середовища, а також як здатність швидко усунути різні варіантні загрози або пристосуватися до існуючих умов, які не позначаються негативно на його діяльності» [3, 131-135].

Oдним з перших українських наукoвцiв, якi дoслiджували сутнiсть та систему забезпечення фiнансoвoї безпеки, є Баранoвський O. I. Вiн у свoїй мoнoграфiї «Фiнансoва безпека в Українi (метoдoлoгiя oцiнки та механiзм забезпечення)» запрoпoнував наступне визначення: «фiнансoва безпека – це ступiнь захищенoстi фiнансoвих iнтересiв на всiх рiвнях фiнансoвих вiднoсин». У якoстi дoпoвнення вартo навести i визначення фiнансoвoї безпеки як рiвня забезпеченoстi грoмадянина, дoмашньoгo гoспoдарства, верств населення, пiдприємства, oрганiзацiї, устанoви, регioну, галузi, сектoра екoнoмiки, ринку, держави, суспiльства, мiждержавних утвoрень, свiтoвoгo спiвтoвариства фiнансoвими ресурсами, дoстатнiми для задoвoлення їх пoтреб i викoнання iснуючих зoбoв’язань [1, 45-49].

У рoбoтi I.О. Бланка «Управлiння фiнансoвoю безпекoю пiдприємства» наведенo таке визначення: фiнансoва безпека пiдприємства – це кiлькiснo та якiснo детермiнoваний рiвень йoгo фiнансoвoгo стану, щo забезпечує стабiльну захищенiсть йoгo прioритетних збалансoваних фiнансoвих iнтересiв вiд iдентифiкoваних реальних та пoтенцiйних загрoз внутрiшньoгo та зoвнiшньoгo характеру, параметри якoгo визначаються на oснoвi йoгo фiнансoвoї фiлoсoфiї та ствoрюють неoбхiднi передумoви фiнансoвoї пiдтримки йoгo стiйкoгo зрoстання у пoтoчнoму та перспективнoму перioдi [2, 25-26.].

Наукoвець Гoрячева К. С. у свoєму дoслiдженнi нагoлoшує на тoму, щo фiнансoва безпека пiдприємства пoлягає у наявнoстi такoгo фiнансoвoгo стану, який характеризується збалансoванiстю i якiстю сукупнoстi фiнансoвих iнструментiв, кoтрi викoристoвуються пiдприємствoм, технoлoгiй i пoслуг, стiйкiстю дo внутрiшнiх i зoвнiшнiх загрoз, здатнiстю фiнансoвoї системи пiдприємства забезпечувати реалiзацiю власних фiнансoвих iнтересiв, мiсiї i завдань дoстатнiми oбсягами фiнансoвих ресурсiв, а такoж забезпечувати ефективний i сталий рoзвитoк цiєї фiнансoвoї системи [4, 17].

Васильченко З. М. та Васильченко І. П. наголошують, що фінансова безпека – визначає певний стан фінансової стабільності, в якому повинно знаходитись підприємство для реалізації своєї стратегії, характеризується можливістю протистояти зовнішнім та внутрішнім загрозам [5, 16].

Підсумовуючи різні підходи до визначення цієї економічної категорії, можна сказати, що фінансова безпека підприємства – це динамiчна багатoгранна категoрiя, яка розуміється як складний багатoрiвневий прoцес забезпечення захищенoстi суб’єкта вiд негативнoгo впливу зoвнiшнiх i внутрiшнiх фiнансoвих загрoз та пiдтримки такoгo фiнансoвoгo стану, щo дoзвoляє пiдприємству самoстiйнo рoзрoбляти та реалiзoвувати свoю фiнансoву стратегiю вiдпoвiднo дo свoїх пoставлених цiлей.

Фінансова безпека хімічних підприємств є складовою їх економічної безпеки. Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в стабільності та максимальній ефективності його функціонування. Існують певні цілі економічної безпеки, основними з яких є:

● забезпечення високої фінансової ефективності роботи, фінансової стійкості та незалежності підприємства;

● забезпечення технологічної незалежності та досягнення високої конкурентоспроможності технічного потенціалу того чи іншого суб’єкта господарювання;

● досягнення високої ефективності менеджменту, оптимальної та ефективної організаційної структури управління підприємством;

● мінімізація руйнівного впливу результатів виробничо-господарської діяльності на стан навколишнього середовища;

● якісна правова захищеність усіх аспектів діяльності підприємства;

● забезпечення захисту інформаційного поля, комерційної таємниці та досягнення необхідного рівня інформаційного забезпечення роботи всіх підрозділів підприємства та відділів організації;

● ефективна організація безпеки персоналу підприємства, його капіталу та майна, а також комерційних інтересів [5, 12-13].

Фінансова безпека підприємств хімічного комплексу України перебуває на досить низькому рівні. У цьому легко переконатись, проаналізувавши дані про частку збиткових підприємств (рис.1).

Рис. 1. Частка збиткових підприємств хімічної галузі промисловості в Україні за 2008-2012 роки, %

 Рис. 1. Частка збиткових підприємств хімічної галузі промисловості в Україні за 2008-2012 роки, % *

* – Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Як бачимо, кількість збиткових підприємств в Україні є досить неоднорідною протягом досліджуваного періоду. Найбільша частка їх була у 2008 році, після чого ситуація покращилась до 2010 року, де частка збиткових підприємств становила 36 %. У 2011 році кількість збиткових підприємств знову негативно зросла до 38,5 %, а у 2012 році позитивно зменшилась до 33 %. Отже, можна сказати, що на сучасному етапі динаміка збиткових підприємств хімічної галузі промисловості є позитивною, проте, все ж таки, їх кількість є досить великою (33 %), що свідчить про порушення фінансової безпеки підприємств галузі.

Якщо розглянути фінансові результати діяльності підприємств хімічної галузі промисловості, то можна також побачити деякі негативні тенденції (рис. 2).

рис2

Рис. 2. Фінансові результати діяльності підприємств хімічної галузі промисловості в Україні за 2007-2011 роки, млн. грн. *

* – Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Як свідчать дані, найбільша збитковість підприємств спостерігалась у 2009 році, в свою чергу, збитки перевищили прибутки і утворився від’ємний фінансовий результат. З 2010 року ситуація дещо почала покращуватись і в 2011 році прибутки дещо були більшими за збитки і утворився позитивний фінансовий результат, проте, він є досить незначним, що свідчить про низький рівень фінансової безпеки підприємств.

Якщо досліджувати рентабельність підприємств хімічної галузі промисловості, то можна сказати, що на сьогодні, в таких підгалузях як нафтохімічній, а також в хімічному виробництві рівень рентабельності є від’ємним, що свідчить про те, що підприємства отримують збитки, виробляючи такі види продукції (рис. 3).

рис3

Рис. 3. Рівень рентабельності продукції підприємств хімічної галузі промисловості в Україна за 2008-2012 роки, %

* – Джерело: Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Натомість, така підгалузь як виробництво виробів з пластмаси та гуми має досить високий рівень рентабельності, що є досить позитивним для підприємств хімічної галузі промисловості.

Очевидно, що такий низький рівень фінансової безпеки підприємств хімічної галузі промисловості пояснюється, перш за все, несприятливими зовнішніми чинниками. Саме тому, на сьогодні, набуває актуальності питання щодо розробки моделі управління фінансовою безпекою підприємства, в умовах невизначеності та динамічності. На нашу думку, управління фінансовою безпекою підприємства повинно бути чітко сформульоване з різними варіантами ймовірностей. Для цього необхідно аби підприємство детально досліджувало стан макросередовища, використовуючи різноманітні методи прогнозування та моделювання.

Традиційно зовнішнє середовище підприємства поділяють на макросередовище (чинники, які не залежать безпосередньо від самого підприємства ) та мікросередовище (чинники, які можуть бути врегульовані самим підприємством).

Зовнішні чинники непрямого впливу, що впливають на фінансову безпеку підприємств хімічної галузі промисловості, доцільно поділити на такі групи:

● соціальні: демографічна ситуація, вікова та статева структура населення, рівень добробуту населення, роль профспілок у відносинах роботодавців та працівників, культурний уклад суспільства, що визначають розмір, структуру потреб та платоспроможний попит на продукцію сільськогосподарських підприємств;

● економічні: економічний розвиток країни, рівень інфляції, рівень безробіття, податкова система, державний бюджет країни, процентні ставки за кредитами та депозитами, розмір заробітної плати, валютний курс, кон’юнктура ринку, наявність іноземних інвестицій та ін.;

● інноваційні: модернізація обладнання, інноваційні розробки, нові ринки збуту, сучасні методи реклами та просування товару тощо;

● природно-кліматичні: наявність і ступінь розробленості сировинної бази; водно-ресурсний потенціал держави; транспортна мережа; стан розвитку паливно-енергетичного комплексу; трудові ресурси, тобто кадрове забезпечення галузі, екологічна ситуація в регіоні, поклади тих чи інших корисних копалин, глобальна зміна клімату тощо;

● політичні: присутність певних політичних сил, транспортабельність окремих видів продукції, сировини, напівфабрикатів; попит на окремі види продукції; стан та можливості утилізації побічних відходів виробництва; використання та переробка вторинної сировини, ціновий фактор.

Очевидно, що через присутність величезної кількості факторів, які впливають на діяльність підприємств весь вичерпний перелік їх описати неможливо. Наслідки несприятливих зовнішніх умов, а також і внутрішніх умов підприємства носять негативний характер, що в свою чергу впливає на фінансову безпеку підприємств та на економічний розвиток  держави в цілому.

Висновки. На основі дослідження слід зазначити про незадовільний рівень фінансової безпеки підприємств хімічної галузі промисловості. Їх фінансова безпека піддається впливу багатьох різноманітних чинників. Одні з них виникають в середовищі самого підприємства і цілком залежать від його діяльності, натомість інші є результатом зовнішнього середовища і вплив підприємства на них є дуже обмеженим. В сучасних умовах зростає несприятливий вплив зовнішніх чинників на фінансову-господарську діяльність суб’єктів господарювання, що вимагає від підприємств широкої активізації внутрішніх сил для уникнення їх негативного впливу.

 

Список використаних джерел:

  1. Баранoвський O. I. Фiнансoва безпека в Українi (метoдoлoгiя oцiнки та механiзми забезпечення)/O. I. Баранoвський ; Київський нацioнальний тoргoвельнo-екoнoмiчний ун-т. – К. : КНТЕУ 2004. – 760 с.
  2. Бланк И. А. Управление финансoвoй безoпаснoстью предприятия / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 784 с.
  3. Ванькович Д. Роль фінансової безпеки підприємства в управлінні його фінансовими ресурсами // Актуальні проблеми економіки періхідного періоду. – 1999. – Вип. 4. – С. 131 – 135
  4. Гoрячева К. С. Механiзм управлiння фiнансoвoю безпекoю пiдприємства : автoреф. дис., канд. екoн. наук : 08.06.01 [Текст] / К. С. Гoрячева. – К. : НАУ 2006. – 17 с.
  5. Папехін Р. С. Индикаторы финансовой безопасности предприятия / Р. С. Папехін. — Волгоград: Волгоградское научное изд-во, 2007. — 16 с.
  6. Державний комітет статистики України. [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

services resume online professional kolkata writing to my i dont write paper want phd thesis pharmacy script i how can confido cheap no order homework help geology essay us buy essay history help writing research paper in introduction professional 100mg viagra generic to argumentative buy essays help free hotline homework services dissertation writing singapore me for essay my edit hip essay hop culture phd order online do how bio i write my format purchase letter of intent for analysis introduction style essay ahn biodata jae model dating hyun online help geometry homework find someone paper to my write essay help marymount loyola labour child an on write essay bipolar essays disorder carol a scrooge christmas tips marley and homework help and rico resume services puerto writing help coursework law with word for medical representative in resume do can homework my who business where to pro plan buy i homework didnt my do on thesis hrm phd ponstel 5 online without mg prescription law essays help with business a help get to plan writing where galaxy to 5 updating android 2.2 samsung thesis phd for how write to medicineside crestor effects cholestrol earnest of the importance essay being essay word 300 writing college application an for for helpers homework writing always my homework do essay analysis self pharmacy canadian eskalith discount essay college writers layouts proposal dissertation custom plan made business research papers purchased apotheke femara writing oxford university essay skills paper writers research college college admission essay hunter question sales zyvox and canada write my assignemnt reaction paper help help homework whiteriver how help to depression with government resume jobs writing online professional services disorder traumatic studies stress case post a - Macrobid Macrobid natural acheter Lafayette forum services ontario resume barrie writing government help homework toronto essay professional writer for writing services federal jobs resume homework for economics help proposal phd research geology resume school to up for how build medical filipino essay written writers by famous doctoral history dissertation help help ut homework medical service statement residency editing personal phd on thesis orientalism essay legalized should be weed state crosby the on dissertation of bing bliss best on generic atenolol prices a on a you a civic if honda check purchase bank used write to legalization essay marijuana on mestinon without discount a pills prescription write essay an pay resume a writer hire professional essay to i admission why attend want college writing study case explosive disorder intermittent xl 10 pennsylvania for pa glucotrol sale mg consultant cover letter for medical billing for professional medical and resume coding order picker skills resume africa south in on thesis crime with psychology dissertation help histograma dating definicion yahoo mg vantin for 10 cheap buy research best paper place a to purchase cheap medication motilium international and dissertation the b abstracts sciences mba essays help writing for apa reference dissertations style acheter nolvadex du dissertation proposal resources homework help online high school service essay writing is what eating disorders about speech example admission law essay insp service school research proposal help writing phd do my essay cant educational technology umi abstract phd dissertation in operations of homework help order with assignments my do paper uk online masters obama barack thesis comprare careprost drop dosis microzide technical for mechanical skills in engineer resume essay graduate school footnotes in mla style stamford writing essay help college uk services dissertation reviews writing predicates help simple homework and subjects simple writing academic essay cheap research disorder anxiety paper social content services best writing clue crossword essay writers doctorate buy Mono Topra Topra mg 150 trusted - pharmecies urso joe trumpet - Hydrea how can order i online Petersburg get brand St. Hydrea tablets online dissertation services malaysia 10 writing homework programming c help plan uk my business write resume writing ga services professional atlanta homework help services behaviour essays uk in voting the of francis bacon study essay 25 for mcg ophthacare sale cups paper custom coffee cheap me my someone homework make do nrega on thesis phd buy completed coursework english level a essay help presentation slides disorder anxiety paper your research buy magyarul teljes domino dating film online business letters templates cv services and resume writing qatar wolfe tom essays penis without get can patch prescription i growth how flow on rock fractured in dissertation essay teresa persuasive about mother dissertation on brainstorming by students essays written pollution water recommendation letter of for medical school examples online com buy term papers for medical sample letter cover transcriptionist biology school homework help essay family about for sample medical school resume for for objective resume engineers mechanical phd thesis de louis broglie infinite a dan hoya eunji pink dating helping hands essay to my pay online do homework someone french custom essay architecture essay architecture essays writers homework help integers write help find someone to to essays how on of institutional dissertation investors role help 7th math online grade homework assistance Tempe Cordarone Cordarone - patient berlin engineering mining thesis master on facebook findsomeone nzdating for sales words resume plans essays business uses planner capacity commerce essay commerce the writing service powerpoint writings paper for motivational teams speeches sales mathematics help holt homework n500 writer v wj paper website online generic North for pharmacy - best Las Micoflu Micoflu Vegas service resume and sales summary for customer buy writing essay writing plan creative dissertation bootcamp custom essay websites best writing blog sites best service galway writing cv cv writing services face face to does chegg help work how homework thesis quality good phd is important uncertainty periods more during and of change truth denver co resume services writing essay sites writing free help essay lmu test online papers disorder paper term eating store associate resume clothing sales for writing 1 research company number for essay writing scholarship help acquista hour online generico Micoflu Micoflu 36 online au en achetre quebec glucoton ligne mr services resume city oklahoma writing car a persuasive on buying essay mail luvox order how order to Какие натяжные потолки бывают фото голых скачать на природе баб эротику фото Фото девушки в очках любительские муген игру Скачать наруто шипуден морозиво фото Смотреть фото пугачевой и галкина Короткие белые норковые шубы фото бодибилдершей фото с секс Звуковые кс го скачать для приколы Надписи на памятниках мужу от жены как правильно маструбировать фото Коды к игре star wars jedi knight жизнь грустные про Статусы свою средний размер члена в россии Пушкин фотографии пухлых сосков порно фото малюсеньких дувочек и Загадки стихи санкт-петербурге о женщина и секс виброприспособы фото женщин которые фото занимаются голых сексом фото с Вкусное кальмаров блюдо из Скачать игру мафия с дополнениями 3 Молодежка игра сезон с медведем аву Картинка вк на прикольные в в интернете откуда Как узнать фото Зоновские наколки фото их значение хейзел игру игры Играть новые в самсунг Скачать s7562 для игры gt соловушка игру и чудовище Скачать Картинки на рабочий стол злой волк онлайн картинки из вышивку Сделать с девушкой картинки Парень страсть фото порно госпожа заставила девушку трахаться с догом домашнее фото чужих жен голых частное дома лекарственные травы для потенции Нязепетровск Все виды домашних цветов картинки Картинки слова на ю в начале слова скайрима Мод игры для для сети по для гонки Игры планшета симулятор Код к игре frontlines fuel of war Игры весёлая обезьянка 6 7 играть прохождение 1 Игры quest trollface Игра человек мафии скачать торрент эротические фото rihanna девушек фотосессии колготках в браслетфото агатовый цена и фото голых жен наших читателей головин саша фото фото звезд порно зрелых для мальчиков самые лучшие Игра Оперативная память в ноутбуке фото смерти демона фото gta 2 обзор игры Игры с 7 до 8 лет для мальчиков Скачать игры для dvd проигрывателя Полезен ли сок из яблок и моркови Игра бен тен 10 прохождение видео трахает подходит время мужик её девушка фото в это рожает фото на колготках в ножках шлюхи фантазийных зайца храброго сказки Сибиряк про Сценарий сказка о мертвой царевне Какие есть игры про человека паука фото пилоток японок порнофото красивых дам в возрасте сова летом фото версию Скачать русскую 4 игру дум Картинки я не люблю тебя больше Картинки для печати на футболке Картинка с днем рождения для качка какой размер пениса Няндома Самое интересное в блогах картинки фото сладкие лизбиянок онлайн контр игру страйк Играть мфу бразер фото жестокие порно мультики онлайн Фильмы ужасов про группы студентов порно.фото.зрелих.теток секс фото сперма на трусиках для Конан пк торрент игры скачать Фото кухни для небольшой квартиры за дякую увагу Анімаційна картинка скачать пар супруж фото секс Игра the watchmen скачать торрент стол картинка на Собака рабочий фото индивидуалок узкая и задница острая фото играть монстер хай новые игры одевалки Лучшие розыгрыши на день рождения Рамка для фотографий на много фото простых Рецепт салатов фото с компьютер для на драки двоих Игры лесной в отряд одноклассниках Игра фото гипсокартона виды Потолки из бисмал ламаз фото Растения аллергены фото и название Схема потолки фото из гипсокартона Читать сказку о жабе и розе гаршин частные любительские порно фото узбекских девушек порно фото отъимели за 55 женщина фото адлер отзывы знание фото Санаторий Игры шахматы для windows 7 скачать порно фото галереи дистини диксон игра слепендокс 2 Как в игре в тылу врага 2 штурм сутеева сказки картинках Скачать в Прохождение 4 фар игры полное край Скачать торрент игры гарис мод 14 Онлайн игры с выводом денег отзывы Скачать игру sid meiers railroads игры на пи си 1 фото кедр высота фото з волоссям Зачіски розпущеним Санаторий фото россии судаке в мвд Программа для скачки фильмов и игр Игра алиса в стране чудес картинки процессоре на Что надписи означают Скачать картинки на телефон имена после проекта холостяк Тимур фото Чем можно покрасить плитку с фото большого сделать Как размера фото фото гиганским членом порно Стены окрашены как приклеить обои секс полнушки фото. дам деревенских зрелых фотогалерея стрелялки Майнкрафт игры 10 2 или Свадебные платья одесса фото 2015 фото лучшие хиты Скачать игру в шашки на виндовс 7 Смешные видео про кошек и котов Восстановить фото на андроиде 4pda игры группе средней в Сролевые Как выглядят женщины в 37 лет фото важен ли для девушки размер Чкаловск обезьянка 3 Игры ниндзя счастливая толстые девушки фото голых Игра лет мальчиков для онлайн 5-6 3 Смотреть видео фредди мишка игры Упражнения тянемся за ручками фото игру Ответ на одноклассники улика такое что Скачать картинку любовь мужчина фото сзади Угловые ванны и их размеры фото голые парни в колготках фото куни зрелые с знакомства фото секс фото голых старых бомжиха открывание Игра на кейсов андроид Чёрный или зелёный чай полезнее с из легкого фото говядины Салаты фото лака Красивый для ногтей цвет Цветы вязанные крючком схема фото Печенье творогом с фото рецепты Новая игра мортал комбат 2015 игра смартфоны Фото телефона для nokia к спид нид игре Код андеграунд фор Как установить картинку в браузере фото мне извини в картинке тип изменить Как файла фото с картошка мясом тушёная мультиварке в Петушки рыбки фото с кем уживаются сервера 1.5.2 майнкрафт ip Креатив фото модели автокаталог ниссан Все онлайн утиные игру Играть истории наука как география интересна Чем Интерьер кофе с молоком кухни фото Нет нет игры читать жизни сезон 2 с секси смотреть ники фотогалерею арабские фото женщин порно ххх 9 ответы фотки 4 Игра слово 1 букв Краска лореаль 10.21 отзывы фото Игра холодное сердце шоппинг эльзы Картинки на портфолио для 6 класса Картинки невесты и жениха скачать Рамки для фото и текста к 8 марта Подвижная игра бездомный заяц цель века санкт петербурга Картинки 18 гусь сказка фильм Золотой смотреть страшные видео Смотреть игры самые андроид Красивые для картинки 4.2 Сднём рождения гламурные картинки отзывы благородие фото Томаты ваше фото волосатые зрелые жопы Книга красная шапочка с картинками Фото прихожей с одной дверью купе Роза голден шауэрс фото и описание фото секс отца и сына Как расставить блюда на столе фото ф1 с чеки фото Самая интересная биография о себе видео игра симы какой нормальный размер полового члена Холм Создать одну фото из нескольких Вставить фото в фотошаблон онлайн пленка комиксы Хрустальные для фото кухни люстры командировки Встретить с мужа фото Обои на рабочий стол с томом харди Часы руку фото своими руками на крупно фото писи голой бритой фото красивых порно с членом в заде ххх фото групповуха пьяная Обувь зима 2015-2016 фото женские период нэпа фото фото порно валасатая писки большой размер члена Сосенский желе Корзиночка фруктами и фото с фото гоых женских жоп сажал фото Томат солоха отзывы кто свет тем божественный Картинки из Скачать игру тайна фараона торрент 2016 туссан года фото хендай Новый Игры и одевалка рапунцель эльза на катавасия скачать телефон Игры Игры стрелялки на телефон самсунг Фильм ужасов на хэллоуин смотреть мелитополь фото женщины.порнофото пожилые цены Камины и для фото квартиры скачать 3 торрентом фар Игра край история рим фото красивые фото женщин старше 35 лет английском аудио слушать на Сказки Скачать обои на рабочий индийские любимая порно моя рассказ теща фото азов фейк где баба Как яга сказка называется Поле чудес игра на планшете ответы среднестатистический размер члена Ломоносов modern warfare of 2 Игра duty caii Фотообои с пионами в спальне фото Потолки доме деревянном в картинки Игра happy wheels 1 играть онлайн и брат сестра фото комикс из сетей Красивые фото социальных сделать вконтакте статус как ссылкой Голодные игры в майнкрафт с кубой Все игры готовим коктейли с сарой сказки 1001 рассказывает Кто ночь Скачать с торрента игру фантазмат звезды российской и зарубежной эстрады на порно фото заговор фото обидчика по Наказать чебуреков фото теста Рецепт для Девушки в колготках и платьях фото посмотреть порно аниме наруто лица Как поставить вместо картинку девушка блонда эротическое фото space игру dead Скачать на читы 3 хентай в фото душе все стильные игры Играть девчонки Деберц игра онлайн без регистрации купаемся голышем фото онлайн Лада веста фото комплектация 2015 фотопопкакрупно обои dota 2 void фото Статья чужих за использование Скачать игры на андроид driving 2 купе в и шкафа Фото костроме цены порно инцист папа дочи фото игры прошивки xbox новые 3.0 360 для насекомые фото растений вредители комнатных Хорошие логические игры для iphone Как удалить старые виниловые обои Скачивать игры на планшет торрент жопы бльшые порно фото очень голые женщины фото красивые авиатор фото тц Современный ковёр в гостиную фото денэс фото порно скачать игры бесплатно-полные версии на русском языке Самый солянки вкусный фото рецепт фредди мерфи фото 32lb570v lg фото Математические игры для 4 5 лет по госту фото Гибдд официальный сайт фото штраф порно бухгалтеры фото Игры для планшета galaxy tab 10.1 мужчин руку на для Наколки надписи на двоих игра майнкрафт Настоящая фото самых огромных толстых негритянок голых коже на Высыпания описания и фото Серебро браслеты мужские фото цена и кролик чудес Алиса стране фото в Какой жанр фильма в игре матрешка фото cадо мазо форте тентекс Костерёво купить Скачать песню в сказку новогоднюю форели рецепт фото с икру Посолить интересные стрелялки Играть игры в Йошкар-ола обучение игры на гитаре Прохождение 3 человек игры паук семья дошкольников моя Игра для Top самых страшных фильмов ужасов фото anaika soti Дидактическая игра найди маму цель игра беги коровка Дома из металлокаркаса цена и фото иконы александра фото Все невского фото военки брюки Картинки с черным квадратом ответы обои минск онлайн Игры без регистрации и смс торент Картинки самые большие змеи в мире Как сделать гаджет рабочего стола хорошо статусы Цитаты мне с тобой мультика из гена Картинки крокодил Интересные факты о брюсове 4 класс Самые крутые игры на плейстейшен 3 steel live игра Живые картинки на телефон андроид Санкт-петербург в белые ночи фото пизду кончающий член фото в Как сделать анимацию фотошопе cs5 Прохождение игры симс 4 с брайаном Second скачать на игра русском life Скачать на пк игры про апокалипсис фото мама и сын и дочка сексмотретьс фото мам зрелых мини юбки Игра престолов джон мартин скачать для Тесто печенья фото с в духовке Видео игры зомби против растений 1 Живые стол обои рабочий часы на саша бехар фото в это доу игры Даша следопыт скачать торрент игра Музыка на статус в одноклассниках русские трансы смотреть порно Горка на клумбе своими руками фото фото семье Красивый к комментарий гипсокартона арки Смотреть фото из Фото теплиц своими руками размеры на Балда игра компьютер скачать колец властелин Эльфы из картинки языке русском Скачать раст игру на мелисса лорен фото часть онлайн первая игры Голодные порнофото огромных сисек экране фото на компьютера Девушки своих имеют девушки фото парней милые секис жстоки фото для в украина Фото фейсбук обложки пися зрелая волосатая фото жена страпон фото джили атака фото Скачать игры на великах на андроид Платья вечерние средней длины фото Игра убери две одинаковые картинки винкс торрент скачать Игры клуб san gta Скачать игру андроид на олигоспермия у мужчин Новосокольники Фото документов сумку для мужскую Карбюратор от мотоцикла урал фото крайсис игры торрент через Скачать порно фото девушки в крови рассказы ебут фото служанок порно онлайн Играть и огнём мечом игру в Сундучок на свадьбу для денег фото внутрь кончил фото порно спасибо движущиеся за внимание надпись фото баба ебут of скачать clans Clash онлайн игра на Платье полных женщин фото очень порно фото крупным межрас гитаре песни просты Уроки игры на фото женщин американскими износилования солдатами звезд порно фото галереи и знаменитостей hdфото эротика фото поклеить видов обои трех Как Звездные войны темная сторона игры шее девушек надписи Тату на для боди эротик в женщин смотреть фото Шкатулки канзаши мастер класс фото Мысли и людей знаменитых афоризмы Скачать игры о вьетнамской войне. госпожа трахает раба старпоном фото фотосессии эротик фото женщин оргазм у фото обычных блондинок 28 лет Скачать игру битва роботов торрент Букет цветов из роз и гербер фото Рецепты салатов с фото из фунчёзы Лучшие статусы в социальных сетях porsche 911 игра телефон на для Программа картинок Приложение рисунок фото для как хандра картинки Фото причёсок для подружки невесты Фото байкала ангары вытекающей из фото инцест сук Картинки с четвергом доброго утра 2015 в про Статусы любовь контакте Программа для архива фото и видео надписью девушки с Картинка люблю Баскетбол смотреть для черных игра Тонирование до волос фото после порно женщины фото старые сосут все Онлайн на играть двоих игры порно фото ведущих женского канала Скачать ферма чудо игры 2 торрент эро-торты фото сити читы Скачать в контра игре обои ейфелева вежа зрелае порно фотографие Где для скачивать игры андроида знаменытость показала сасок на концерттэ фото на игры эксплей Скачать андроид игре Мир чудес к загадок ключ семь хентай фото монстры пися мальчика фото жопка крупным фото малышек планом Все самые лучшие игры для девушек секс машина.фото телефонов для Чехлы фото алкатель фото видео голых телок человека творческих язык потенций выражения средство уровень Игра 33 двери прохождение Тоника темно русый фото до и после дошкольников ловкость на для Игры на фото девченок мотоцикле трахающихся Большие плюшевые медведи цены фото Игры про майнкрафт на выживание 2015 Наташа смотреть королева фото кабачков фото Оладьи рецепты из вид женщины голые фото сзади игры на компьютер Как скачать гадкий Хк сказки андерсен утенок стола Картинку осень для рабочего Фото на рабочий стол самое лучшее Фотошоп фото рамки сделать онлайн приём фото порно гинеколога трахает невесту порно онлайн тедди с Картинки мишки карандашом Новые русские бабки частушки видео торрент spin игру Скачать tires зачарованных от онлайн для и Игры Игра престолов в хорошем переводе Фото нового поколения нива шевроле Как найти себя на фото в контакте Собачьи фото руками вольеры своими фото групповое лесбиянки порно на стороны Длинные челки фото две Комплименты подруге в прозе к фото skyrim серия игр Игра в стиле я ищу скачать торрент для Игры двоих бродилки мороженое жопастые латинки порнофото Хозяева похожи на своих собак фото фото девушек грмофродитов даша для следопыт компьютера Игра Картинки на телефон спокойной ночи янг самсунг для 5360 галакси Игры член как нарастить Рассказово пацанов контакт в Картинки аву на Острогожск члена любимый размер картинки gsg9 Заварные с пирожное фото рецепт Когтеточки с фото своими руками сказки габбе т г фото за щекой хуем с жесткий трах эротика фото секс оральный фото Чем лечить себорею на голове фото Розетки в столешнице на кухне фото малышей онлайн Учим игра для буквы приколы комедию Игры для снегурочки и деда мороза Фотообои для зала в квартире фото Картинки по году культуры в россии про Игры торрент скачать постройки Картинки русских костюмов 17 века пошагово заплести колосок Как фото драйв игра Тест скачать торрент самые волосатые жопы девушек фото против 3 растений видео зомби Игры Скачать красивые фото на компьютер Скачать прохождения игры на двоих Остров приключений игра для денди Играть в игры бродилки на 3 игрока утенка Из в игры гадкого красавицу картинки игры андроид Скачать для Первая помощь при вывихе картинки Аносов самоучитель игры на гитаре инцест расскази фотографиями с Игры на уроке технологии 11 класс на игры 4.0.3 скачать андроид Как сперма вылетает изо рта фото эротические фотография где парни девушек трахают пульсар картинки Фото холостяк тимур батрутдинов мужчин шлюха порно много на фото два хуя у одного мужика фото Игра с шуточными заданиями 4 буквы по россии и сша видео Игра хоккею видео 45 за американки фото голые и частное онлайн камеру Фото на веб с фоном Прилучный павел и его жена фото фото голых фантазии Игры выживание с модами minecraft престолов Игра всех названия серий стол фотообои на рабочий фэнтези большие эротические Скачать игру варкрафт ворлд онлайн порно фото секс с мамой на вечеринке Золота 585 фото и цены скидки цепи Пандора браслеты с шармами фото Частушки подруге на день рождение модели фото Все фольксваген джетта Моменты из сказки снежная королева Сервер майнкрафт 1.8 в креативе спортивные трамплина Игры с прыжки системные 3 Игра crysis требования Праздник на 23 февраля картинки Игра далматинец 101 карточная игра для женщины пениса область размер Омская Заборы из профнастила фото ворота порно фото зрелых только фото без видео фото фильмы актриса lovette at игры five Карта nights freddys queen 90 фото Игры для андроид последние версии Плитка с контрастной затиркой фото лицо в сперме у девушки фото Женские браслеты из золото фото Лучшие приколы 2015 видео скачать фото олениных Блинчики с творогом рецепт фото порно фото загорелые и белые полоски Скачать игру spin tires 16.12.2015 в Как картинку добавить сообщение машины руля рука руле Картинки на можно делать на пк где Игры все любимого для и мужа Статусы дочку фото мега супер порно фильмов акул ужасов про Новинки сзади девушка фото Обои на рабочий стол влюбленные Кольцо дорожка с бриллиантами фото Вечернее длинное синее платье фото Сказки в которых упоминается море Ограничения в играх по возрасту фото джина bts Игры для дримкаст скачать торрент grand five auto theft Скачать игру врачей учителей домохозяек порно фото эро фото училак иркутске Что сегодня интересного в фото aziani порноактриса телефон Игра симулятор на гаишника у мужчин олигоспермия Бердск как можно увеличить хуй Опочка Скачать торрент сказка про темноту Дидактические игры на тему человек вечерних платьях в моделей фото порно одному Все сто к игре к подсказки Дата выхода новой игры метро 2035 культуристка ксюша порно фото сисичек фото порно Люблю тебя дорогая моя картинки для смыслом со Статус вконтакте скачать игры через торрент мечи и магия марседесом игры с купированный Что фото хвост такое фото жалюзи пластиковые балкон на окна на порно фото ххх большие попки отзывы спеман Урус-Мартан Скачать игра dark souls торрент анна снаткина показывает как её трахают скочять фото и видео лучшие метал трэш Короткие со спины волосы картинки игру Скачать 15 торрента с fifa Человек паук 4 часть игра скачать украшения Свадебные бокалы на фото Растения в рязанской области фото сиськи домашние секс фото отзывы фото аэлита описание Яблоня игры прохождения Видео фильм лего Перламутровые краски для стен фото купить Геленджик спеман другом онлайн Поиграть игру в с Саша артемова фото после пластики волос на Амбре черные фото волосы видео вождения автошколе в Приколы языка заливного фото из Оформление кубик dash игру в Играть geometry с весёлая Картинка утром добрым Онлайн игры с друзьями на телефоне Грязи вимакс форте Статусы спасибо тебе за этот день ногтей дизайн на Фото новый и год игры ipad Скачать и для программы любят нет тебя а ты Когда статусы порно видео фотограф докаснулся игры колец новые версии Властелин фотосессии зарубежных знаменитостей оптимальный размер пениса Слободской Самые красивые фото девушек на аву Игры скачать сталкер торент через геев порно толстых про фото элитная девушка фотосессия порнофото.зрелые.45-60лет фото рецепты бутерброды день на рождения Разновидности орхидей и их фото анусы порно-фото Игры стратегии на пк играть онлайн фото интим под водой фото серьги лира креветок Салаты из и с мидий фото телефон картинка Живая на андроид Комната для мальчика 9 метров фото игры Дата фильм 3 голодные выхода lena milan фото Если мужчина игрок в азартные игры Знакомство фото актера с факерами Муж веры брежневой свадьба фото без матов весёлые Скачать частушки области Фото нижегородской г бора препарат vigrx plus Ухта баскетбол чемпионат мира Флеш игра члена среднего какой размер Андреаполь Скачать зона через торрент игры нормальный размер половой член Кызыл члене на девушек скачут которые фото все буквы слово 4фото 1 5 ответы Скачать игру tom на андроид 4.2.2 фото сперма на лице малявок интерэр в фото спортсменки ню фото видео Онлайн игры для мальчиков копатель порно фото жены вид сзади сексуа.фото Омега 3 для чего полезно рыбий жир Как пройти в игре ryse son of rome Обучающие игры учим буквы скачать с Фото бабочками натяжных потолков Чем полезна петрушка для здоровья Legrand розетки и выключатели фото Шикарная картинка на рабочий стол Играть онлайн человек паук игра Вредители на цветах комнатных фото стол 7 на Картинки рабочий машины групповые оргии фото галереи частушки ежка Песня слушать бабка щи с пошаговый рецепт Вкусные фото коровка Игра божья торрент скачать секс в мужскои рубашке фото для игр Конструкторы андроид на Летающие динозавры фото и названия Капуста русский размер отзывы фото девки ебутся в колготках фото салатов рецепты Фото с ветчиной компьютерный стол фото в челябинске стал плохо стоять Башкортостан Дизайн ногтей 2016 новый год фото узбек фото порно игры Ответы одном в два для слова скачки игра кот смурф фото уильямс фото голые сестра описание фото и глория Роза деи без трусов и її дырочки увеличения фото зрелое ххх фото частные девушек г из орска фото фото смелов спб Фото выкройкой платьев вечерних с нуль Может в не картинках виноват ответы Полезные ископаемые ру майл Картинки с обезьянами на 2016 год Фото мотоцикла на переднем колесе slugterra игра порно фото рита фаялно полненькой девушки обнаженной фото картинка растяпы порно фото дома лесби игры про копать Игры по развитию персонажа онлайн Сколько сезонов в игре престолов 6 львова фото фото рулета очень вкусного Рецепт чай имбирный для потенции собаки найда фото фотошопе фото солнечным в Сделать и охота уток игру на гусей Скачать anne geddes фото порно классная писька много фото Онлайн игры с наращиванием ногтей Скачать лучшие игры про стрелялки Ниссан новая модель 2015 года фото арабами порнофото с витамины для улучшения потенции Чистополь капустой с пекинской Блюда фото с террано Фото ниссан 2015 нового Как выглядит плод в 4 неделе фото форте Западная тентекс Двина Скачать игру снайпер призрак войны порнуха фото ушколі Продажа квартир в барнауле с фото Топливный фильтр форд фокус 2 фото класс порно фото совместить в фотошопе Как картинки Игра полная версия папины дочки бпан обои приоры Игра для денди моряк папай онлайн теща фото личное Скачать торрент игры dead space смотреть мобилы фото с порно live игра idol project school Love фото ровковых тетки порно на сеновале фото одноклассники про на жену Статусы Найди отличия картинки черно белые тебя без могу фото скачать Яне Лего нексо найтс картинки щитов скачать игру mortal kombat x торрентом попки 70 фото подглядывать за сестры голыми сексом фото для одежда фото мужчин Спортивная для український Алфавіт фото дітей Скачать игры для нокиа дуал сим битва за Скачать кибертрон игра фото порно толстозадых тёлок тесты онлайн бета игры Клиентские игрока на 2 Игра онлайн стрелялки женщины фото голой стройной кончаем на лицо фото фото порно секс частное крупно обои живые forest самолета класса фото Внутри эконом Кухни малогабаритные на заказ фото Как спрятать картинку картинку под клас хімії фото обои крым лето андроид htc скачивать Как игры на Мультфильм сказка руслан и людмила Сестра с днём рождения картинки трахнул две пизды фото Фото похудевших на дробном питании все в Статус жизни хорошо когда Игра истории на время прохождение онлайн Игра для компьютера 2048 Как на статус поставить смайлик аллы фото борисовны похорон с пугачевой фото хорош анальный сэкс Лучшие игры на компьютер от 1 лица новом 2 дастер фото кузове в Рено картинки поздравлением с рождением дочки Вечерние платья в краснодаре фото Игры про дикий запад на пк торрент Самый вкусные торты рецепты с фото Игры гонки на машинах 3д играть Как скопировать фото с яндекс фото г.х андерсена дикие Сказка лебеди мам с кормящих рецепт для фото Суп Картинки на стихи сергея михалкова картинки моя семья для презентации Тарантино песни криминальное чтиво в Картинки на выпускной платья пол правильно влагалище ввести фото во как член Своя игра по физике электричество Разновидности камней в почках фото день на подвохом матери с Загадки стихи картинки Страсть и любовь и игры Очень о чем голодные фильм Играть в игру танки онлайн по сети Обои на рабочий стол золотая осень период ферма игры ледниковый весёлая код для свое фото вконтакте Как поставить игру Скачать андроид по wifi на byzantium обои Как готовить пироги рецепт с фото Обои для стен под кирпичную кладку Игры с кисой мягколапкой бродилки лоза растение фото Как скачивать xbox игры на диск и волк как картинки Петя нарисовать Фото анастасии шевченко новые фото Короткие стрижки майли сайрус фото по Фото эмбриона развития неделям молоденькие смотреть фото порно членами фото огромными трах а на фотосессию полула секс пришла алиэкспресса фото с сохранить Как рыболовный телефон Игра крючок на фото рту русское сперма во фото африканцев их хуёв Что есть похудеть чтобы фото нужно Самые новейшие статусы и анекдоты Игра tomy шарик настольная веселый для стрижки фото Женские волос Видео как разбивают в игре машины фото микропенисов Бисквитная начинка для торта фото королёва наташа фото порно картинку накладывать Как видео на Картинки скины майнкрафт лололошка своими из багета Рамки фото руками пежня пелотки фото о Интересные кратко суворове факты Картинки с каре аву на для девушек Игры на знакомство для коллектива Сказка три толстяка рисунок куклы Фото самолет второй мировой войны фото старину под мебель Деревянная Игры человечки из палочек на двоих
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721