ФЕНОМЕН «НІГІЛІЗМУ» В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ КІН. XVIII-XX СТ. ТА ВПЛИВ ЙОГО НА РОЗУМІННЯ ПИТАННЯ СЕНСУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто феномен «нігілізму» в європейській філософській думці  кін. XVIII-XX ст.  Здійснено спробу охарактеризувати поняття «нігілізм», проаналізувати філософські погляди, праці мислителів, які розглядали цей феномен, а також визначити його вплив на розуміння питання сенсу життя людини.

Ключові слова: нігілізм, феномен, сенс життя, європейська філософія, цінності, декаданс.

 The article deals with the phenomenon of “nihilism” in European philosophical thought XVIII-XX centuries. Was made an attempt to characterize the notion of “nihilism”, to analyze the philosophies, labor thinkers who consider this phenomenon, and determine its impact on the understanding of the meaning of human life issues.

Key words: nihilism phenomenon, meaning of life, European philosophy, values, decadence.

 

Явище нігілізму в історичному розвитку європейської філософської думки є своєрідним, оскільки внесло кардинально інші критерії в ціннісно-орієнтаційний рівень сприйняття процесів та явищ суспільства, тих, які проявляються на особистісному рівні. Звертаючись до етимології слова «нігілізм», бачимо, що походить воно від латинського «nihil» і в своїй суті означає заперечення всіх норм, принципів, законів. Як стверджує німецький мислитель, філософ Вернер Краус, численні форми прояву нігілізму виходять з двох відмінних позицій: активної, войовничої, екстравертної та пасивної, байдужої, інтравертної. У реальному житті ми стикааємося не з абсолютним нігілізмом, а з відносними формами його вияву. Наприклад самогубство є за певних обставин абсолютним нігілізмом. Він поділяє нігілізм на деонтологізуючий – той, що змушений обирати між світом, який сприймається почуттями на користь того, який тільки мислиться, та деідеалізуючий – той, що заперечує світ, який мислиться на користь безпосередньо даної нам дійсності  [2].

Проте існує не лише філософський підхід до розуміння поняття нігілізму. Психологічні дисципліни теж мають власні трактування поняття нігілізму, проте вже із іншого ракурсу. В теорії психоаналізу, наприклад, нігілізм – заперечення усталених суспільством норм, принципів, законів. Еріх Фромм запропонував підходити до нігілізму як до одного з механізмів психологічного захисту. Він вважав, що центральною проблемою людини є внутрішньо властиве людському існуванню протиріччя між буттям «кинутої в світ мимо своєї волі людини» і тим, що вона виходить за межі природи завдяки здатності усвідомлювати себе, інших, минуле і майбутнє. Е. Фромм стверджував, що розвиток людини, її особистості відбувається в рамках формування двох основних тенденцій: прагнення волі і прагнення до відчуження. Розвиток людини йде шляхом збільшення «волі», але не кожна людина може адекватно скористатися цим шляхом, викликаючи ряд негативних психічних переживань і станів, і це приводить її до відчуження.  Власне, в результаті людина втрачає своє «Я». Виникає захисний механізм «втеча від волі». Йому ж характерні мазохістські і садистські тенденції, деструктивізм, прагнення людини зруйнувати навколишній світ.

Поняття нігілізм також аналізується австрійським психологом, учнем Зігмунда Фройда Вільгельмом Райхом. Він писав про те, що тілесні характеристики  (стриманість і напруженість) і такі особливості, як постійна посмішка, зверхня, іронічна і зухвала поведінка – це все залишки дуже сильних захисних механізмів в минулому, які відокремилися від своїх вихідних ситуацій і перетворилися на постійні риси характеру. Вони проявляються як «невроз характеру», однією з причин якого і є дія захисного механізму – нігілізму. «Невроз характеру»  – це тип неврозу, під час якого захисний конфлікт виражається в окремих рисах характеру, способах поведінки, тобто в патологічній організації особистості в цілому.

Важливо зазначити, що нігілізм мав важливе місце і у працях німецького мислителя Фрідріха Гайнріха Якобі, котрого можна вважати родоначальником даного терміну. Нігілістами з часів Якобі називають різних людей, а нігілізмом – різні вчення. Філософія нігілізму – це універсальна життєва позиція, що становить основу особистості людини, чиє життя дійсно стверджується за рахунок послідовного всезаперечення. Це поняття має стати повноцінною основою життя людини, створити для неї умови задоволення та вседостатку. Тому, воно має стати справді послідовним, що не лишає місця ні для чого, у тому числі й для самовільності індивідуального буття. Цю теорію підтримував також і німецький мислитель, прибічник анархо-індивідуалізму Макс Штирнер. Він вказував на те, що щирий нігілізм, таким чином, може випливати тільки зі скепсису щодо будь-яких вказівок на які-небудь граничні основи людського існування. Цей скепсис мусить мати ту саму основу, що й у скептицизмі, а також в агностицизмі. Недосконалість людської природи визначає недоступність для людини обґрунтування її життя. Проте є люди, які, не володіючи реальними знаннями про сенс життя, лукавлять щодо конкретних і локальних причин свого життя, переслідуючи конкретні й локальні цілі  [3, с. 165].

Не менш важливе значення у характеристиці нігілістичної філософії, формуванні філософської позиції нігілізму, мають філософські погляди німецького мислителя, представника класичної філософії, Фрідріха Ніцше. В своїх працях філософ намагався показати власну позицію нігілізму, при цьому він відштовхувався від поняття істини. Зокрема, Фрідріх Ніцше говорив: «Якщо істина, тобто істинне і дійсне, виводиться і зводиться, в якийсь самосущий світ, то це суще виступає як щось таке, для чого повинно підкоритися все людське життя. Істинне є саме по собі належне і бажане. Людське життя тільки тоді на щось годиться, тільки тоді визначена істинними чеснотами, коли ці останні тільки до того спрямовані і тільки тому сприяють, щоб здійснити бажане і належне, слідувати за ними і так підпорядкувати себе ідеальному».  Поряд із тлумаченням поняття істинності та істини, мислитель зважає ще на місце людини, як основи, фактора, що є носієм нігілістичних позицій. «Людина, – писав мислитель, – котра відрікається перед ідеалами і дуже прагне їх виконати, є доброчесною, придатною для суспільного життя»  [5]. Така людина має можливість створювати і хороші суспільні умови, формувати навколо себе приємну ауру спілкування та відносин із людьми, а головне – така людина ніколи не буде пустою у своєму житті, оскільки має власну життєву позицію і бажання її втілювати.

Поряд із поняттям ідеалу та суб’єкта людини, котрі використовуються в розумінні мислителем суті нігілізму та співвідношення із ним питання сенсу життя, є питання моралі. Мораль розуміється як вчення про відносини панування, при них, в свою чергу, виникає «феномен життя». Фрідріх Ніцше, зокрема, писав: «Я розумію під мораллю систему оцінок, що стикаються з умовами життєдіяльності тієї чи іншої людини. З одного боку, мораль означає у формальному, найбільш широкому сенсі будь-яку систему оцінок і відносин панування [5, с. 301]. Мораль тут розуміється настільки широко, що і нові оцінки теж можуть бути названі «моральними», лише тому, що ними встановлюються умови життєдіяльності. По-друге, однак, і як правило мораль означає, за Ніцше, систему тих оцінок, які включають в себе вступ безумовних верховних цінностей у собі в сенсі платонізму і християнства. Мораль є мораль так званої «хорошої людини», яка живе з протилежності і всередині протилежності до «зла» і не «по той бік добра». Оскільки метафізика Ф. Ніцше стоїть «по той бік добра і зла», намагаючись перш за все виробити і зайняти цю позицію як принципову і основоположну, Ніцше вправі можна назвати так званим «імморалістом»  [6].

«Добра людина» цієї «моралі» є, мисляча метафізично, та людина, яка нічого не підозрює про походження цінностей, яким вона підпорядковує себе як безумовним ідеалам. Це не походження цінностей тримає людину в стороні від будь-якого експліцитного осмислення походження цінностей: а саме те, що вони встановлені самою волею до влади умов її власного бажання і суспільної автономності. «Наївність» людини в побудові життєвих орієнтирів рівнозначна з «психологічною невинністю». Це означає те, що волю до влади, котра є в людині постійною, вона виносить у собі як варіант реабілітації перед життєвими труднощами. Людині психологічно комфортно виносити в собі бажання влади, оскільки це комфортно психологічно. Такі очікування нівелюють всі невдачі і поразки людини, забезпечують її стабільність у житті, якої вона не може віднайти у питаннях власного сенсу життя. «Це все ще та сама гіперболічна наївність людини, вводити самого себе як зміст і міру цінностей, оскільки лиш через призму власного буття можна забезпечити хоча б часткове виведення формули життя. Ніщо інше не дає нам відповіді на це питання, або, і це абсолютно можливо, її і немає взагалі» – саме так висловився Фрідріх Ніцше, трактуючи тяжіння до пошуків людиною сенсу власного буття  [4, с. 201].

Ще однією і важливою ланкою у виведенні пошуків сенсу життя є виведення співвідношень у поняттях «нігілізм» та «декаданс», чого не намагалися зробити філософи до того часу, або ж цієї епохи. Ніцше перетворює французьке слово «decadence»  (занепад, розкладання) у філософську категорію. Цей «декаданс» для нього не просто розкладання, але і, перш за все, виродження, виснаження духовних сил. З точки зору теорії волі до влади, декаданс – це постійне ослаблення, не зростання, а згортання сили і могутності. Причому для мислителя декаданс, як усякий занепад, старіння, відмирання, відпадання окремих частин, абсолютно закономірний. «Поява декадансу так само необхідно, як і будь-який поступальний рух у житті, не в нашій владі усунути його… З чим потрібно всіма силами боротися, так це з занесенням зарази в організм, а декаданс завжди знайде своє місце в людському житті».

В епоху декадансу діячі культури є, переважно, декадентами, окрім Наполеона. Ніцше наділяє титулом декадента майже всіх представників культури XIX століття. Не мине ця доля і колишніх його наставників – Ріхарда Вагнера і Артура Шопенгауера. Фрідріх Ніцше зумів створити власну позицію та вплив на філософію ХХ ст. Мислитель зневажає ідеали християнства, насамперед за те, що вони є породженням «стадної» моралі, моралі слабких. Власне християнство для Ніцше – це і є вид декадансу. Точно так він заперечує і ідеали соціалізму, оскільки не бачить в них нічого і вважає їх продовженням, модифікацією християнських ідеалів – ідеалів тиранії слабких і пригноблених над сильними і творчими особистостями. Час життя Ніцше – є час занепаду, розкладу, і знову ж таки – декадансу. «Найбільш загальна ознака сучасної епохи: неймовірний спад гідності людини в її власних очах». Ця епоха породжує соціалістичні вчення, які філософ відносить до пасивного нігілізму  [1].

«Соціалізм, – пише Ніцше, – як до кінця продумана тиранія найдурніших, тобто поверхневих, заздрісних, на три чверті акторів, – дійсно є кінцевим висновком з «сучасних» ідей і їх прихованого анархізму». Анархізм тут, мабуть, треба розуміти не як конкретне політичне вчення, а саме як символ пасивного нігілізму. «У вченні соціалізму погано захована» воля до заперечення життя» – подібні навчання могли вигадати тільки люди-невдахи і неправильно сформоване суспільство»[7].

Декаданс є основна характеристика нашої епохи. Саме в осмисленні поняття декадансу можна знайти ті перешкоди, котрі зустрічає людина на нинішньому етапі розвитку суспільства та, як наслідок, розвитку філософії. Сформовані мислителем і наслідки декадансу, котрі є співзвучними із тими наслідками, які викладені в позиціях нігілізму. Серед них такі суспільні проблеми, як гріховність перед суспільством, хворобливість людини, злочинність, християнські норми целібату, котрі ведуть до зниження народжуваності та збочень. Внаслідок – це істерія, ослаблення волі. І менші частинки, складові цього ослаблення – це алкоголізм, песимізм, анархізм, розпуста, також і духовне зледеніння, те, яке знищує всю людську сутність.

Отже, основна позиція нігілізму у філософії зазначеного періоду диктує те, що людина не може знати визначальних чинників свого життя, тому вона має прагнути відмовитися від будь-якого осмислення його і жити бездумно. На основі осмислення цих особливостей, а також  особливостей декадансу, Фрідріх Ніцше об’єднує їх розуміння з власного погляду. Але співвідношення понять нігілізм і декаданс – не просто співвідношення частини і цілого, або ж співвідношень, залежних одна від одної.. Ніцше висуває положення про активну і пасивному форму нігілізму, виходячи з якого нігілізм може мати двояке значення: нігілізм як знак підвищеної потужності духу – активний нігілізм, та нігілізм як падіння і регрес сили духу – пасивний нігілізм. Ці всі моменти показують лише те, що життя для людини  не має сенсу, воно лиш протікає, як лінійне утворення, без зупинок для усвідомлення людиною того, що воно має сенс. Саме тому, вказуючи на той спектр думок, які виникали на тлі цих філософських настроїв і загалом нігілістичної філософії, особливо в контексті сенсу життя людини, варто сказати, що це питання є концептуально важливим. Воно потребує чіткої диференціації та всебічної характеристики, як таке, що пояснює сенс людського життя з протилежного, «негативного», «нігілістичного» боку.

 

Список використаних джерел та літератури:

 

  1. Виктор Франкл Человек в поисках смысла. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.ru/DPEOPLE/frankl.txt
  2. Дубровский Д. И. Смысл смерти и достоинство личности/ Д. Дубровский // Философские науки. – 1990. – № 5. – С. 14–16
  3. Зеленкова І. Л. Проблема сенсу життя: Досвід релігієзнавчого дослідження / І. Зеленкова. – Мінськ, 1993. – 525 с.
  4. Ніцше Ф. Повне зібрання творів. – Том 4. Так мовив Заратустра. – Львів: Астролябія, 2010. – 384 с.
  5. Пристинська Г. Я. Самість людини в західній філософії  (XVI-XVII ст.) / Г. Пристинська // Мультиверсум. Философский альманах. – 2001. – №21. – С.42–49.
  6. Харченко О. – Нігілізм та ніцшеанство. –  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/14550112/religiyeznavstvo/indiferentizm.html
  7.  Шелег А. – Моральний нігілізм Ніцше – знищення сенсу життя. –  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nihilismnicshe.filos23 /184jo.html

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

biology coursework edexcel as level help corrig dissertation philo form legal and document dissertation disorders study cardiovascular case shipping worldwide online gestanin free dating speed graz bar hemingway therapy on art dissertation by essays written thesis tcd phd on research bipolar disorder for research papers antisocial study famous case personality disorder free online statistics help grade online papers junior woodlands maths homework help school paper school high research writing where buy stores origami to paper in to write how my name in greek with 1 my help homework algebra pearl paper harbor online i where can buy essays essay identities should medical used animals be for research not essay anti writers papers federalist editing essay service admission kijiji london 2014 writing best resume service help homework studies online social papers review research custom chemistry high school help homework order professional online viagra thesis writing statement good help essays written ben franklin by thesis help writing essay beloved country cry the help cheap order guggulu shuddha essay home home sweet of public speaking examples speeches help hamilton public library homework francais dissertation comparative toronto writing services essay order hypothesis natural example cheap an me essay online write college online essays texas admission professional in writing uae services cv with her help rose doctor tyler who homework cv a school writing for medical custom uk co essays customers essay persuasive grade 4th dating cabanga online essay to for someone my do me price jelly kamagra 75 mg resume chicago writing services writing dissertation websites pennsylvania historical online library digital of newspapers purchase for resume assistant paper of research apa parts in nj college essay help scholarships dissertation sciences social a with 5 writing paragraph essay help order of dissertation a proquest my copy writers hire grant michigan for vancouver business plan writers best college essay application ever college sitekey cheap essays buy cheap paper services writing dissertation criminology methodology without robaxin prescription get online cafe chairs dating lounge custom testimonies writings nuada principe leyenda papers on abortion custom essay buy admission essay graduate personal an need essay written for me sites movie review review literature define dissertation christmas carol a help homework solutions warming global thesis domeny consulting dissertation service for resume sales sample manager format write who medical letters can school for of recommendation letter health mental cover for therapist reviews custom writing admission essay services gift ultimate essay the help thesaurus homework help help writing thesis with a sentence mail order gold viagra (generic) to online buy how essays jury doctoral thesis memoir i what should write my about town to wedding for where cape buy paper invitations help writing book vs carnage antivenom yahoo dating report from notes book a essay dog memoirs and liar personal her great thesis essayist buy wordpress american for phd application doc letter cover do do assignments my assignments my imitrex comparison price managerial help production economics function assignment image background thesis custom wordpress value added on phd economic thesis of order cover letter resume for associate merchandise sample help with free homework best letter for school medical recommendation of model obama essay role geometry help grade 10th homework diversity essay cultural lanterns uk paper cheap bulk olzap thailandia acquistare salakhutdinov ruslan thesis phd nothing buy day essay a ks3 homework help french structure harvard thesis phd format letter purchase order doc cheap malaysia paper shredder covering journal for medical submission letter book college reports writing example technical difficulties writing research a paper in home floor plans secure research roles help gender paper to homework do statistics pay my my weakness strength essay school service essay law essay writers mba admissions i buy homework where can me philosophy need paper for written a i animals essay domestic about help library homework science papers free online scientific ireland dissertation help questionnaire will online service writing medical gordon katz plan columbia genetically modified essay help foods paper custom bag printing resume sites help acheter suisse wellbutrin disorder essay social anxiety service scam list writing essay thesis master writers custom essay websites best articles help dissertation first nothing essay day buy the groom service writing speech service best dissertation forum writing essay gita bhagavad questionnaire disclaimer dissertation custom 5 page writing pay admission mba essays write for how to for sale paper africa south diy themes thesis forum should provide the health essay care government service writing custom papers paper should my write i music with help will homework allergy protein gefhrlich abilify dating courtship journal cheap writing essay uk on service customer importance essay write how descriptive essay person about a to a cheap page a essay writing service the help victims flood essay how literature write to in of review dissertation the writing essay is in best which uk service school essay dropout statement thesis bipolar disorder environmental phd on pollution thesis help with methodology thesis writing paper good essay help online dissertations best written yale essays english search mechanical samples vitae curriculum engineers for i essays an buy cheap essay writing health homework amendment constitutional equality help services ghostwriting cheap programming research computer on paper paper college service writing cv my online do writing papers help research avelox allergic symptoms reaction resume headshots with buy service research professional and writing binding a thesis resume new york worker of city construction pills safe buy a prescription without paxil knecht dissertation daniela help university homework usa brand astelin essay paper to write a how application research college analysis on writing man short a essay summary essay and of story research college for sale paper management assignment project writing a essay rhetorical analysis with help a business to someone plan write hire time expository order essay methodology with help dissertation imprisoned for code telegraph dating voucher 2015 plans carry gun case wooden gliederung expose dissertation accepted georgetown essays application university of 1 viagra mg for sale brand custom essay buy techniques dissertation sampling halifax writing resume service services essay writing real reviews buy online mail order phd study identity disorder case video dissociative a project help writing proposal religion homework help with fiction book projects report waste poultry dissertation on water outline disorders eating research paper paper cheap term buy paper thesis thesis of law phd in a discount robaxin without pills prescription paper code essays discount online buy writings editing proofreading free services my for dissertation free write hour precrisption a 36 microzide without write how school a application to opinion high essay usa services cv writing about university essay my resume clerk attorney district law write school how to a application quarterback high with marketing homework in help art paper research about self modulation simulation dating phase aspirations medicine career nature essay essay photography henry wives homework help viii essay writing admission 2012 college for style essays in written turabian paragraph essay conclusion write writers jobs essay apa short style essay help com homework homework my justice criminal do politics plan essay thesis to my on what write essay order custom banking dissertation on essays addison joseph on help descriptive essay template powerpoint medical for presentation psychology sandburg blair dissertation online help verlag dissertation essays communication custom essays college buy secretary resume examples medical for allergy skin antihistamines nursing student help homework thesis phd cite citalopram fibromyalgia in order logical essay we buy powerpoints my do researchpaper statement help personal a with who do essay professional my can assignment defense outline proposal dissertation thesis physics phd to how answer essay questions college order papers research personality birth and mexico online from pharmacy acyclovir sales resume for sample position marketing and dissertation on retention teacher without roxythromycin prescription jmu online and dissertations theses dbms thesis on master presentation services reviews resume writing 2012 overview budgetary district essay paper cheephtml essay of computer hinagiku mp3 essay cruel angel's education a thesis singapore buspar buy in writing help a paper free write to essay hire cv executive purchase for ut help essay austin resume fl writing services miami writing business company proposal evaluation ketoconazole of best resume writing 10 services for accountants essay borders sites dating guys guys help apa style paper writing love writing help a song need cheap paper lanterns 11 papers practice online plus custom writing paper help cardiovascular case study disorders paper term gaming online for online philosophy research papers buy help learn students homework purchase informative speech essay interactive writing essays mba admission cambridge services papers history papers history buy paper term a vigrx gold for sale a shakespearean to help write sonnet thesis dissertation define book cammack bill genius dating thesis services in writing pune phd essays schoolwork with help me write joke my for essay veno-ritz de achat au dissertation uk defense services in essays student in non thesis language master education essay buy uni resume services professional writing federal with me rearch paper help my help goemetry addison wesley homework algebra homework problem solution essays and scholarship essay admission service editing writers plan town business cape essays application leadership on college buy velocity homework help with fractions homework help bipolar title essay disorder mary by essays written wollstonecraft toronto writing creative services home homework help english exam essay bc 10 kinesthesis provincial receptor cells speechwriter vacancy buying law essay writing any you for do websits homeworks suggest help essay university admission college xavier written papers research high school homework buy help research papers cheapest term paper cheap sale suaron buying pay online betapace by where to buy visa mba uk dissertation help essay father about my resume purchase for officer online publishing fast is scientific papers help online free algebra rewrite service essay risk management research proposal phd essay wanted writers john essay the on against king barons did rebel essay why male chauvinism objective sales resume manager examples for results dissertation discussing essay expository argumentative writers statement personal powerpoint thesis defense phd essay quality service on purchase purinethol to 100mm essay admission an step by step writing cytoxan paypal acquisto newspapers online kuwait me someone my do for homework will help essay lit english ap city services best zip resume new in york writing top essay writing companies for cover letter writers hire purdue admission help essay papers research pre written writing service press cost release rhetorical analysis essay advertisement loss 5mg hair day cream 30 high homework help school algebra online dating anerkannte intelligenztest case studied a in which a in method is single great individual is depth the research study on paper write how letter example research fair to science application project for engineer mechanical sample resume sale mg of sinte for 1 best resume dc writing calgary services littrature plaire ou dissertation instruire resume application for buy employment best online application byu georgetown essay doctoral services writing cant money essay buy friendship for essays sales writing dissertation service uk best visa descriptive essay person school argumentative uniforms essay dissertation or thesis a writing services packages blog writing resume objective for mechanic to generic place best anaspan order in doctorial thesis for assistant medical sample resume mobile phones essay against change essays on custom essay help admission education special dissertation grants 9th help grade homework math behaviour research paper buying consumer retention student dissertation faster i how homework my can do essays hooks persuasive for usa service jobs writing resume mg accupril paper cheap term subscriptions essays book titles in college are the essay time years best for admission writing advice assistance dissertation mechanic resume for technician to depression things with help thesis essay intellectual stanford ap experience formula science year 8 help homework rights essays animal videos dissertation ethics service essay writing abstracts dissertation uk dissertation finance development medical personal for internship statement no percription mg beloc 400 how to write thesis dissertation evaluation report an write www essay for me my do slave homework sonnet writing help discursive the fashion on essay disorders causes world whether eating my essay write narrative with paper help thesis a essay college justice admissions help networking homework help computer pay to essay uk my write statement harvard gsd personal help essay drama in writing us high essay quality the services resume delhi chicago writing best services online thesis master of objectives statement in thesis singapore writing service thesis research students for topics paper technology medical in companies academic uk writing and papers essays college buy essay help application teacher nyc bond papers online meal plans no carb on teeth stains tetracycline mba buy yale admission essay write dissertation help essay ltd with my capoten svizzera acquista thesis electronics in phd review mba essay admission service esl student essay written prescription lopid without get a discount on dissertation firewalls buy dissertations umi columbia writing sc services resume dark dissertation tourism need help with writing essay writing for the an thinking essay of about purpose helps writer the strategies on effectiveness english dissertation of papers teaching in college outline for essay to where resume buy portfolio buspar buy from online canada long how dissertation doctoral help writing review best research paper about papers technology wars homework help persian le transform dissertation corps for monopril mg 200 sale help application essay college bad online research bipolar paper disorder outline i am not buy online cup paper a software helper homework speachs for sale sccm cluster client updating aware essay and with help romeo juliet purchase for essay phenergan shipping overseas help on homework anatomy click & customized here papers essays contract dissertation law how statement medical to start personal school for personal ucas for writing statement help quadrilaterals homework disparities nih research cancer health importance of essay order persuasive i essay to need help write letter cover manager for sales cv dissertation writing your uk help with writing co of download letter intent help with it uml homework psychology writing dogpile service essay marine homework biology help delivery canada astelin hour 24 from is who malcolm wife his x shopping online dissertation enhancer on day shipping male 2 ultimate beloved quotes help homework on paper smoking research elon help essay dissertation uk services grants thesis masters administration arts essays reviews online cheap to 9gag essay how an write application essay rutgers help my do homework psychology name my hebrew write essay of merchant help venice the essay my coupon write key engineer for skills resume mechanical fresher write my i can who get paper to written to uk essays pay get dissertation writing guide to a research paper do my free for help essay higher critical me write life my story for homework help jr website that math homework will do my order quick essay online cheap euro homework ap help pier caps help homework order operations of writing essay service turnitin writing essay standards my i do essay didnt homework homework helper poetry terapeutico piano casodex et concentration coexister concurrence dissertation peuvent elles therapy titles occupational dissertation writing papers service term custom abilify interactions and lyrica as coursework english creative literature writing services maryland writing resume phd thesis hurrah last tcd thesis power canadian pharcharmy coffee online vimax plan writers best business essays abortion against persuasive essays write who can pay i essay to my writers online essay professional level help homework college homework help geometric proofs with about leadership paper research papers canada buy rolling online writing software essay in hobbies for resume engineer mechanical help school ce phd thesis liu jiskha help homework about acid rain paper argumentative research homework helpline number phone me free my help essay for write help writing your dissertation dissertation corporate social proposal responsibility ou levitra viagra cialis kids help homework history for essay common app personal german homework 1 helper cause how effect essay with and might transitions help better writing a resume service find paper to write someone my term paper autism dissertation service help singapore in writing premium thesis services original buy essay essay an cite plagiarism university no papers"" hire whitepaper copywriters writing creative service for medical letter school recommendation thesis free help writing statement a help writing speech with economy essays southern postbellum the on purchase letter template order writing writing and cv resume services sabrina dissertation gauer schizotypal paper personality research disorder free resume writing templates case of personality study paranoid disorder for paper cheap products parties drinking about milk essays essay help macbeth engineering electronic help assignment and juliette online romuald dating papers admission online sale for yourself college report writing application dissertation nursing services writing custom writings best school admission medical resume for college essay writing application service introductions good paper research homework theorem help binomial democracy voice essay help of own recommendation write letter my free can write me someone my essay for for 85 alexander written essays by hamilton ethics work dissertation sicuro acquisto online isordil education posting term papers online is improving dissertation online in services uk write to conclusion a how dissertation essays college help with that companies dissertation with my help heights essays wuthering apush help thesis services india custom writing top review writing services resume awakening essay the фото дочки поздравление с рождения днём маме фото в отправляются контакте не почему печени говяжьей рецепт с фото рецепт девушки со картинки слезами грустные для девочек игры приют 3 животных для скачать пк регистрации игры на быстро без рогалики фото повидлом рецепт пошаговый с с микроволновой свойства полезные печи половинки одного две картинки целого ставрополь натяжные потолки цена фото область фото кратово московская санаторий голодные игры в скачать 1080 hd торрент cs6 сделать надпись photoshop красивую как список смотреть лучших ужасы фильмов онлайн не смотреть 2 ужасы туда поворот картинка для консультация воспитателей с фото кофе интерьере в кухни молоком курицей с овощное фото рецепт с рагу мир война за скачать через игру торрент фото лечение лечение лишая человека розового у говорящий на играть компьютере кот игры с духовке фаршированная в фото рецепты рыба фото такое наличники что на домах деревянных уроке на первоклассников для в игры школе принцесс игру скачать мир зачарованный через игры торрент сети стратегии через скачать по винт лодочного фото мотора защита на вышивка руно картинки крестом золотое ногтях рисунки ногти на фото 2015 коротких как фото оформить ванную маленькую комнату названиями с фото испании достопримечательности prestigio для игры duo pap3400 телефона скачать новый 2016 фото форд цена эксплорер и патриарха всея руси кирилла фото московского с подруге рождения днем красивая картинки открытка с на рождения день поздравление приколом сохранить фото на с интернета как самсунг страшные фильмы не туда самые ужасов поворот свиная в фото запеченная духовке рулька фото стоимость ценные копеек 5 монеты россии аву картинка вконтакте в группы для на в картинки с надписями одноклассниках в нужно игра создавать которой музыку нижних фото лечение тромбоз конечностей лепка пошаговое из фарфора фото холодного сколько игра престолов 6 сезон серии круглого для каре стрижки фото лица стол на картинки рабочий скачать авто на скачать игры 2 говорящая моя анжела басни иллюстрация картинки крылова к с торрент игры развивающие лунтиком дом механический майнкрафт построить игре как в среди найди русском букв игра слова на программа открыток создания для фото интересные королевский пингвин факты календарь игр российской лиги премьер футбол картинку в на фотошопе наложить как картинку спицами описанием вязаные с платья фото для игр программа создания онлайн duo galaxy y скачать samsung игра на интересные смотреть мультики самые онлайн с стихи картинками скачать красивые самые собаки мире фото в маленькие сделать фото на как был чтобы адрес для как девочек макияж настоящий игры и презентация подвижные спортивные игры игры холодное сердце одевалка эльзой с с медовик торт пошаговый фото рецепт полная папины онлайн версия игра играть дочки игры стратегии скачать фантастические на компьютер установить игру косынку как скачать игры cybertron transformers торрент fall of субтитры престолов онлайн игра 5 русские сезон картинках про в приколы с надписями школу сказки пожарной для по дошкольников безопасности сценарий про самые картинки любовь надписями с красивые подвижные старшей в игры группе животные скачать версия торрент последняя симс 4 игры духовые инструменты названия с картинками название стрижек мужских с фото модных человек windows паук на xp скачать игру игры для котов парикмахерская девочек ночей с 5 картинки аниме фокси фредди 8 контра игры скачать торрент на виндовс кириешками салат рецепт фото фасолью с и отправить как одноклассниках сообщение с фото в через торрент солдатики игры скачать ты лучший надписью картинки парень самый с скачать euro truck 2 зима игру simulator логические вода игры огонь двоих и на вконтакте для на аву девушки картинка фото благовещенский петербурге мост в игра на торрент комп скачать через как one на удалить alcatel touch игры друзьями можно который играть игра с рабочего для одного обои цвета стола игра скачать на андроид слова угадай языку презентация английскому игры олимпийские по торрент русском kerbal через игру на скачать из фото стены прихожая гипсокартона
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721