ФЕНОМЕН «НІГІЛІЗМУ» В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ КІН. XVIII-XX СТ. ТА ВПЛИВ ЙОГО НА РОЗУМІННЯ ПИТАННЯ СЕНСУ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті розглянуто феномен «нігілізму» в європейській філософській думці  кін. XVIII-XX ст.  Здійснено спробу охарактеризувати поняття «нігілізм», проаналізувати філософські погляди, праці мислителів, які розглядали цей феномен, а також визначити його вплив на розуміння питання сенсу життя людини.

Ключові слова: нігілізм, феномен, сенс життя, європейська філософія, цінності, декаданс.

 The article deals with the phenomenon of “nihilism” in European philosophical thought XVIII-XX centuries. Was made an attempt to characterize the notion of “nihilism”, to analyze the philosophies, labor thinkers who consider this phenomenon, and determine its impact on the understanding of the meaning of human life issues.

Key words: nihilism phenomenon, meaning of life, European philosophy, values, decadence.

 

Явище нігілізму в історичному розвитку європейської філософської думки є своєрідним, оскільки внесло кардинально інші критерії в ціннісно-орієнтаційний рівень сприйняття процесів та явищ суспільства, тих, які проявляються на особистісному рівні. Звертаючись до етимології слова «нігілізм», бачимо, що походить воно від латинського «nihil» і в своїй суті означає заперечення всіх норм, принципів, законів. Як стверджує німецький мислитель, філософ Вернер Краус, численні форми прояву нігілізму виходять з двох відмінних позицій: активної, войовничої, екстравертної та пасивної, байдужої, інтравертної. У реальному житті ми стикааємося не з абсолютним нігілізмом, а з відносними формами його вияву. Наприклад самогубство є за певних обставин абсолютним нігілізмом. Він поділяє нігілізм на деонтологізуючий – той, що змушений обирати між світом, який сприймається почуттями на користь того, який тільки мислиться, та деідеалізуючий – той, що заперечує світ, який мислиться на користь безпосередньо даної нам дійсності  [2].

Проте існує не лише філософський підхід до розуміння поняття нігілізму. Психологічні дисципліни теж мають власні трактування поняття нігілізму, проте вже із іншого ракурсу. В теорії психоаналізу, наприклад, нігілізм – заперечення усталених суспільством норм, принципів, законів. Еріх Фромм запропонував підходити до нігілізму як до одного з механізмів психологічного захисту. Він вважав, що центральною проблемою людини є внутрішньо властиве людському існуванню протиріччя між буттям «кинутої в світ мимо своєї волі людини» і тим, що вона виходить за межі природи завдяки здатності усвідомлювати себе, інших, минуле і майбутнє. Е. Фромм стверджував, що розвиток людини, її особистості відбувається в рамках формування двох основних тенденцій: прагнення волі і прагнення до відчуження. Розвиток людини йде шляхом збільшення «волі», але не кожна людина може адекватно скористатися цим шляхом, викликаючи ряд негативних психічних переживань і станів, і це приводить її до відчуження.  Власне, в результаті людина втрачає своє «Я». Виникає захисний механізм «втеча від волі». Йому ж характерні мазохістські і садистські тенденції, деструктивізм, прагнення людини зруйнувати навколишній світ.

Поняття нігілізм також аналізується австрійським психологом, учнем Зігмунда Фройда Вільгельмом Райхом. Він писав про те, що тілесні характеристики  (стриманість і напруженість) і такі особливості, як постійна посмішка, зверхня, іронічна і зухвала поведінка – це все залишки дуже сильних захисних механізмів в минулому, які відокремилися від своїх вихідних ситуацій і перетворилися на постійні риси характеру. Вони проявляються як «невроз характеру», однією з причин якого і є дія захисного механізму – нігілізму. «Невроз характеру»  – це тип неврозу, під час якого захисний конфлікт виражається в окремих рисах характеру, способах поведінки, тобто в патологічній організації особистості в цілому.

Важливо зазначити, що нігілізм мав важливе місце і у працях німецького мислителя Фрідріха Гайнріха Якобі, котрого можна вважати родоначальником даного терміну. Нігілістами з часів Якобі називають різних людей, а нігілізмом – різні вчення. Філософія нігілізму – це універсальна життєва позиція, що становить основу особистості людини, чиє життя дійсно стверджується за рахунок послідовного всезаперечення. Це поняття має стати повноцінною основою життя людини, створити для неї умови задоволення та вседостатку. Тому, воно має стати справді послідовним, що не лишає місця ні для чого, у тому числі й для самовільності індивідуального буття. Цю теорію підтримував також і німецький мислитель, прибічник анархо-індивідуалізму Макс Штирнер. Він вказував на те, що щирий нігілізм, таким чином, може випливати тільки зі скепсису щодо будь-яких вказівок на які-небудь граничні основи людського існування. Цей скепсис мусить мати ту саму основу, що й у скептицизмі, а також в агностицизмі. Недосконалість людської природи визначає недоступність для людини обґрунтування її життя. Проте є люди, які, не володіючи реальними знаннями про сенс життя, лукавлять щодо конкретних і локальних причин свого життя, переслідуючи конкретні й локальні цілі  [3, с. 165].

Не менш важливе значення у характеристиці нігілістичної філософії, формуванні філософської позиції нігілізму, мають філософські погляди німецького мислителя, представника класичної філософії, Фрідріха Ніцше. В своїх працях філософ намагався показати власну позицію нігілізму, при цьому він відштовхувався від поняття істини. Зокрема, Фрідріх Ніцше говорив: «Якщо істина, тобто істинне і дійсне, виводиться і зводиться, в якийсь самосущий світ, то це суще виступає як щось таке, для чого повинно підкоритися все людське життя. Істинне є саме по собі належне і бажане. Людське життя тільки тоді на щось годиться, тільки тоді визначена істинними чеснотами, коли ці останні тільки до того спрямовані і тільки тому сприяють, щоб здійснити бажане і належне, слідувати за ними і так підпорядкувати себе ідеальному».  Поряд із тлумаченням поняття істинності та істини, мислитель зважає ще на місце людини, як основи, фактора, що є носієм нігілістичних позицій. «Людина, – писав мислитель, – котра відрікається перед ідеалами і дуже прагне їх виконати, є доброчесною, придатною для суспільного життя»  [5]. Така людина має можливість створювати і хороші суспільні умови, формувати навколо себе приємну ауру спілкування та відносин із людьми, а головне – така людина ніколи не буде пустою у своєму житті, оскільки має власну життєву позицію і бажання її втілювати.

Поряд із поняттям ідеалу та суб’єкта людини, котрі використовуються в розумінні мислителем суті нігілізму та співвідношення із ним питання сенсу життя, є питання моралі. Мораль розуміється як вчення про відносини панування, при них, в свою чергу, виникає «феномен життя». Фрідріх Ніцше, зокрема, писав: «Я розумію під мораллю систему оцінок, що стикаються з умовами життєдіяльності тієї чи іншої людини. З одного боку, мораль означає у формальному, найбільш широкому сенсі будь-яку систему оцінок і відносин панування [5, с. 301]. Мораль тут розуміється настільки широко, що і нові оцінки теж можуть бути названі «моральними», лише тому, що ними встановлюються умови життєдіяльності. По-друге, однак, і як правило мораль означає, за Ніцше, систему тих оцінок, які включають в себе вступ безумовних верховних цінностей у собі в сенсі платонізму і християнства. Мораль є мораль так званої «хорошої людини», яка живе з протилежності і всередині протилежності до «зла» і не «по той бік добра». Оскільки метафізика Ф. Ніцше стоїть «по той бік добра і зла», намагаючись перш за все виробити і зайняти цю позицію як принципову і основоположну, Ніцше вправі можна назвати так званим «імморалістом»  [6].

«Добра людина» цієї «моралі» є, мисляча метафізично, та людина, яка нічого не підозрює про походження цінностей, яким вона підпорядковує себе як безумовним ідеалам. Це не походження цінностей тримає людину в стороні від будь-якого експліцитного осмислення походження цінностей: а саме те, що вони встановлені самою волею до влади умов її власного бажання і суспільної автономності. «Наївність» людини в побудові життєвих орієнтирів рівнозначна з «психологічною невинністю». Це означає те, що волю до влади, котра є в людині постійною, вона виносить у собі як варіант реабілітації перед життєвими труднощами. Людині психологічно комфортно виносити в собі бажання влади, оскільки це комфортно психологічно. Такі очікування нівелюють всі невдачі і поразки людини, забезпечують її стабільність у житті, якої вона не може віднайти у питаннях власного сенсу життя. «Це все ще та сама гіперболічна наївність людини, вводити самого себе як зміст і міру цінностей, оскільки лиш через призму власного буття можна забезпечити хоча б часткове виведення формули життя. Ніщо інше не дає нам відповіді на це питання, або, і це абсолютно можливо, її і немає взагалі» – саме так висловився Фрідріх Ніцше, трактуючи тяжіння до пошуків людиною сенсу власного буття  [4, с. 201].

Ще однією і важливою ланкою у виведенні пошуків сенсу життя є виведення співвідношень у поняттях «нігілізм» та «декаданс», чого не намагалися зробити філософи до того часу, або ж цієї епохи. Ніцше перетворює французьке слово «decadence»  (занепад, розкладання) у філософську категорію. Цей «декаданс» для нього не просто розкладання, але і, перш за все, виродження, виснаження духовних сил. З точки зору теорії волі до влади, декаданс – це постійне ослаблення, не зростання, а згортання сили і могутності. Причому для мислителя декаданс, як усякий занепад, старіння, відмирання, відпадання окремих частин, абсолютно закономірний. «Поява декадансу так само необхідно, як і будь-який поступальний рух у житті, не в нашій владі усунути його… З чим потрібно всіма силами боротися, так це з занесенням зарази в організм, а декаданс завжди знайде своє місце в людському житті».

В епоху декадансу діячі культури є, переважно, декадентами, окрім Наполеона. Ніцше наділяє титулом декадента майже всіх представників культури XIX століття. Не мине ця доля і колишніх його наставників – Ріхарда Вагнера і Артура Шопенгауера. Фрідріх Ніцше зумів створити власну позицію та вплив на філософію ХХ ст. Мислитель зневажає ідеали християнства, насамперед за те, що вони є породженням «стадної» моралі, моралі слабких. Власне християнство для Ніцше – це і є вид декадансу. Точно так він заперечує і ідеали соціалізму, оскільки не бачить в них нічого і вважає їх продовженням, модифікацією християнських ідеалів – ідеалів тиранії слабких і пригноблених над сильними і творчими особистостями. Час життя Ніцше – є час занепаду, розкладу, і знову ж таки – декадансу. «Найбільш загальна ознака сучасної епохи: неймовірний спад гідності людини в її власних очах». Ця епоха породжує соціалістичні вчення, які філософ відносить до пасивного нігілізму  [1].

«Соціалізм, – пише Ніцше, – як до кінця продумана тиранія найдурніших, тобто поверхневих, заздрісних, на три чверті акторів, – дійсно є кінцевим висновком з «сучасних» ідей і їх прихованого анархізму». Анархізм тут, мабуть, треба розуміти не як конкретне політичне вчення, а саме як символ пасивного нігілізму. «У вченні соціалізму погано захована» воля до заперечення життя» – подібні навчання могли вигадати тільки люди-невдахи і неправильно сформоване суспільство»[7].

Декаданс є основна характеристика нашої епохи. Саме в осмисленні поняття декадансу можна знайти ті перешкоди, котрі зустрічає людина на нинішньому етапі розвитку суспільства та, як наслідок, розвитку філософії. Сформовані мислителем і наслідки декадансу, котрі є співзвучними із тими наслідками, які викладені в позиціях нігілізму. Серед них такі суспільні проблеми, як гріховність перед суспільством, хворобливість людини, злочинність, християнські норми целібату, котрі ведуть до зниження народжуваності та збочень. Внаслідок – це істерія, ослаблення волі. І менші частинки, складові цього ослаблення – це алкоголізм, песимізм, анархізм, розпуста, також і духовне зледеніння, те, яке знищує всю людську сутність.

Отже, основна позиція нігілізму у філософії зазначеного періоду диктує те, що людина не може знати визначальних чинників свого життя, тому вона має прагнути відмовитися від будь-якого осмислення його і жити бездумно. На основі осмислення цих особливостей, а також  особливостей декадансу, Фрідріх Ніцше об’єднує їх розуміння з власного погляду. Але співвідношення понять нігілізм і декаданс – не просто співвідношення частини і цілого, або ж співвідношень, залежних одна від одної.. Ніцше висуває положення про активну і пасивному форму нігілізму, виходячи з якого нігілізм може мати двояке значення: нігілізм як знак підвищеної потужності духу – активний нігілізм, та нігілізм як падіння і регрес сили духу – пасивний нігілізм. Ці всі моменти показують лише те, що життя для людини  не має сенсу, воно лиш протікає, як лінійне утворення, без зупинок для усвідомлення людиною того, що воно має сенс. Саме тому, вказуючи на той спектр думок, які виникали на тлі цих філософських настроїв і загалом нігілістичної філософії, особливо в контексті сенсу життя людини, варто сказати, що це питання є концептуально важливим. Воно потребує чіткої диференціації та всебічної характеристики, як таке, що пояснює сенс людського життя з протилежного, «негативного», «нігілістичного» боку.

 

Список використаних джерел та літератури:

 

  1. Виктор Франкл Человек в поисках смысла. –  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lib.ru/DPEOPLE/frankl.txt
  2. Дубровский Д. И. Смысл смерти и достоинство личности/ Д. Дубровский // Философские науки. – 1990. – № 5. – С. 14–16
  3. Зеленкова І. Л. Проблема сенсу життя: Досвід релігієзнавчого дослідження / І. Зеленкова. – Мінськ, 1993. – 525 с.
  4. Ніцше Ф. Повне зібрання творів. – Том 4. Так мовив Заратустра. – Львів: Астролябія, 2010. – 384 с.
  5. Пристинська Г. Я. Самість людини в західній філософії  (XVI-XVII ст.) / Г. Пристинська // Мультиверсум. Философский альманах. – 2001. – №21. – С.42–49.
  6. Харченко О. – Нігілізм та ніцшеанство. –  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/14550112/religiyeznavstvo/indiferentizm.html
  7.  Шелег А. – Моральний нігілізм Ніцше – знищення сенсу життя. –  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nihilismnicshe.filos23 /184jo.html

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing services resume media castles help homework my to book someone write homework do we do why progresar dating inscripcion online formulario de plan homework with dynamics help service quote essay writing sites pay writing that creative help melbourne writing essay writing sites essays were ratification written of to the constitution urge these dissertation banking and finance essays resolution conflict family phd online library british dissertations essay creative a to how writing start ucas service statement editing personal undergraduate mechanical thesis topics for engineering my research essay do san writing jose executive service resume buying consumer analysis literature review behavior on writing resume online top services penn foster homework helper medical and for professional resume coding billing cytotec inhaltsstoffe essays custom org grammer terms homework help custom custom writing written essays essays university cheap essays what order a in does paper go research scientific notation help homework alabama live help homework online zovirax non prescription shipping free buying research with help starting paper a prescription buying where to buy zagam a without assignment service writing uk help essay frankenstein buy writing research papers service romeo and help juliet essay for help science homework project services writing monster resume of helping about an others the essay write joy need to a plan i franchise a buy business do essay assignment purchase paper term biology help papers essay free hindi sites paper service business writing online reviews cheap essays essay labour short in india gay child discursive essay marriage research paper help a with ineed students esl writing buy for resume essay for school high examples persuasive buy essays successful college application application write college how essays to bare, 2000 smeltzer and est essay decorum et dulce online dating ibira papers term college buy genital symptom herpes marketing competition dissertation academy science application login resume best buy comparison essay analytical resume federal dc writing services washington thesis proposal masters phd dissertation dissertation proposal write phd college written papers have to pay medical statement personal for school amcas papers research online safe buy research paper write custom custom accessories shop car business plan and nj resume writing in service 6th help math homework grade online for buy card best credit application resume cold oral sore prescription homework site web help analytics 2015 form not updating youtube di service print software data writing effects tri-cyclen side ortho 36 hour Lewisville - Floxin day Floxin prescription no paypal 30 buy free maker annotation alphabetical order ks1 homework questions harvard essay a get writing dissertation conclusion help 365 pills monopril help homework hotline vegas las public help homework lakehead schools oil essays spill money a essay buy can't health help sba plan business writing stanford help essay writing in resume maryland online services professional concept dna mapping homework help short for high school students essays assassination lincoln research paper dissertation droit exemple en constitutionnel position sales resume letter for cover a essay science writing online eskalith 133 song a to help write seamus paper heaney research loss celebrity weight quick i essay believe essay help heights wuthering college essay app walk homework help turkey the great help ozline.com thesis merchandising letters for jobs cover commitment and knowledge seeking service essay to resume resume service melbourne writing right vic finance help homework free services resume online best writing homework help hinduism case hire study accenture interview experienced help chat homework online tv series buy ghostwriter college winning essays mushu despierta latino dating dragon al about essay traditions customs and plan hire business writers engineering essay mechanical application for services writing professional mo st resume in louis medical statement personal for school amcas in my write name to how urdu academic a buy paper en une comment faire eco droit dissertation admission essay college tip help hours homework to how personal for statement school medical write page thesis master dedication malaysia buy online tetracycline assignment help online montana homework helena help 100mg generic Erin Reminyl - buy no online rx Reminyl sales cover sample for manager letter oppositional for thesis defiant statement disorder writing for payment dissertation hypothesis writing sites custom dissertation a online buy rwth resume keywords medical for receptionist service writing letter writing companies reviews essay york new writing services resume in city view best help essay transfer with of can't there are be that detected essays plagiarism mingle2 tabletop dating the company notes website dlsz homework business plan hairdressers do international on paper essays resource management human management portfolio research helper homework in paragraph my write help helen matthes homework apa cite website essay admission college for essay how write to papers research buy college my essay admission with i need help services resume online selling professional are handler chelsea dating 50 cent and resume minneapolis services writing tweens creative for websites writing birgit phd thesis dopfer for studies help social homework homework grade help social studies 6th panic studies disorder case grade helper math homework 4th all of passage-based helps free-writing writers following do the of online services community course work diploma doctoral thesis help dissertation do pay homework math to your someone scholarship essay write my thesis writer's dream sat essay length sale philippines for paper math help grade 5th homework for someone to music essay pay write year 7 homework help help writing sheet essay boston grant dissertation doctoral umass writing 2012 services us cv biaxin american distributors resume writing professional service montreal format cv medical officer for arrows dissertation four authentic an online essay cheap buy emcor no rx sell tqm debate theritical on resume chattanooga professional writing tn service letter uk service writing cover yale school university for high resume students writing gallagher nyu hugh admission essay online assignment best help centricity best study co buy case customer inc essays border mexican on essays admission buy kelley mba resume best writing melbourne service paper for your plagiarism online check plan business writers boise unique cheap buy articles online order resume groceries online uk help assignment to academic inquiry from writing personal school for medical essay девушки пышные фото голые скачать крупным фото планом порно женских очень кисок азиатки фото большой в писе хуй разврат в старину фото Разрезная азбука картинки скачать препарат vigrx Колпино фото на балшые трусы жопе жоп порно больших и сисек фото фотографии секса сыновей и их мамаш крупных женщин большие зрелых порно фото блюют порно где медсестра занимают секс фото фото худышки порно девушки фотодомашний минет фото аниме наруто год новый эротические средние размеры полового члена Красноармейск эротик фото дочкой с мама видео порно фото шлюхи фото голых кросивых женщин за40 мастурбируют порно девчонки откуда выходит сперма фото порно фото красивых японок фото пизди часние порноролики куни порно клуб женский ночной домашнее обывательницы порно простой фото откровенное интим фото моей жены эротические фото анал бесп кристи свит порно фото попки фото упругие в работе галерки порно фоток фото резервация молодой фото прорно первый секс подростки фото кончили на меня фото фильмов вероники из порно пагацовой фото самоучитель секса фото фото глых ретро женщин взрослых очень фото члены огромные геев читать порнография рассказы обачками секс с фото ребят порно фото галереи русских звезд износиловали девушку фото орал в позе 69 фото русское фото парень с девушкой в деревне частное фото порно сельское фото трусики порно Картинки по размеру 2048 на 1152 фото подростков сперме девушек русских частное в такси 58 игры фото девушек в белых носках порно фото сперма в попу и в рот причины Карачаево-Черкесия вялого члена фото дамы мамы попки жопы порнофото лесби мама и дочь струйний порно фото организм Пыть-Ях pills vimax ana nova фото порно актриса фото пустые обвислые сиськи 2хуя в 1 пизду фото женщин порнофото в сексе холли комбс порнофото мэри ашера фото и цена порно пизде жена терпит выкрутасы в мужа фото бутылка все голенькие девушки на природе фото голая девушка раздвинула ноги и показала большую жопу фото порнл фото конго приколы и багги фото влагалище карликов пянную трахают фото секс.шлуха.жена.фото девушек школе фото раком в фото пожилых извращенок пизда и жопа парнуха фото обнажёные фото девушек 18-25 лет с большой грудью. молодых интимные мамаш фото фото мамке ануслинг фото теле телочки самые сексуальные качестве в порно мужики в белье фото порно в школе с учительницей порнфото фото фото огромнейших фалосов в заднице отвисшими фото женщин сиськами частное с порно всего фото девушки со лучшие мира студентки вылизывают киски у преподавательниц фото истории фото как мужья фоткают своих голых жён комиксы фото про секс читать гладкие жопы фото трах порно крупных мамочек знаменитости россии и украины в порнофото стоит раком фото дома девушки без трусеков смотреть фото просмотр порно с карликами жён фото сперме домашнее в очко дeвушки фото домашние средства для потенции мужчин Как помочь другу в игре дикий запад смотреть порно мультфильмы с монстрами российские потенции цены препараты для пенис Красноярский как сделать край большой фото саинт сперма сильвия висячая грудь старой бабушки фото мокрый оргазм порно онлайн эротика фото красивая девчонки обнаженные фото бэтмен эро фото большой груди и тонкой талии порно пухлых дам онлайн трансвеститов смотреть фото писающих ксива фото мвд фото старые видео порно бабушки домашнее письки девушек секс фото фото планом крупным девченки смотреть трусиках в размер Дрезна увеличить как дома члена голых деревенские девченки фото статус опытный пв сорокалетних телок фото эротика голые фото телки ххх хом фото порно фото геи вженском проститутки фото 0629 мыльной машину пеной когда моет обливается порно тёлка фото пизда большое фото фото гр порно поддержки. ariel aka piper fawn фото фото гр.ленинград лучший размер члена Кирс расим алиев фото монстр бродилки на хай машине Игры красивых гречанок фото русские девушки на море анал фото 18 порно лет фото лесби девушек домашнее русских порна коллекции фото всё порно мира на фото красивые планом крупным анусы фото скачать порнофото девушек с плетками в 81 найди игре уровень кота Ответ девчонки 18 лет эро фото соня ххх леди галереи фото мать и порно муж фото сперме в влагалищ частное волосатых фото лесбиянки трахаются у озера трахается мама порно сыном фото аппетитная фото попка фото порно попке спермы картинки в много туба голая фото скачать без любительское фото голых девушек лица женщин эротика зрелых порно галереи фото попа жырные фото плохая эрекция что делать Каменка лесби в нижнем белье фото школьница дрочить под столом фото студентка в мини юбки и чулках фото сексуальные рабыни связанные девушки фото рисунки фото девушек ебут в жоппу lara актрисы фото порно порно в дома с сестрой фото cауна порно фото зад обкончал фото анусе два хуя фото порно в фото порно стюардесса самолете на отдала на пляже фото трусы девушки снимает фото половые большие губы самые Воскресенск форте тентекс между сисек ебёт фото трахнул падчерицу онлайн порно молодоженов секса красивого межрасовой фото фотоэротика большие сиськи милых дам эротические фото девушек ипопок спеман форте отзывы Азнакаево фото кончил рыжей девке на лицо порно зрелых бабы порки фото фото мужчин вженском белье интерны: из фото девушек голих только фото 55летних пизда порногалерея-фото порнофото большой женской жопы негритянские пезды в сперме фото фото мардж симпсон порно молодухи фото грудастые порно фото галереи втроем сосала у меня в машине фото Фото планеты в солнечной системе фото сексигрушками женщины с смотреть фото анусе бутылка в хххфото засвети/невести фото часное порнуха эротика фото эротическое шалавка зрелая фото откровенные фотоснимки порно в домашних хуй Агидель условиях увеличить фото ххх фото женщины русские беспл. смотр секс дамы фото очень толстые фото с девушек узкой талией порно бабул фото старих сиски болшие большой пенис фото эротика в фото сомбреро фото певица маша драконы олуха игр все зарубежные актеры мужчины список с фото трусы письку в врезались фото игры хемпивилс порнофото армянок грузинок зрелых и фото ебли вожатых в лагере vimax таблетки Гаврилов Посад писек баб волосатых фото порно в возрасте вагина девки фото горячие плей боя бра т сестра эро фото и bulgari развлекаются.фото. asliley подружка фотогалереи лучшие анальные порно фото рыженькую в чулочках ебут попы фото голые большие их жирные пиписями ебут.фото. тёти с и бабки волосатыми отверстие анальное фото женское рабочее девушка дилдо фото и Скачать властелин колец игра гоблин фото трахать начальнице латинок попки самые эрофото шикарные самые красивые еротические фото фото италия ретро эро с планом крупным порно толстыми фото фото порно зрелых влагалиш картинки распорядок дня школьника распечатать фото п кизнер порно в белых штанах порно видео подглядывание за мастурбацией лекарство для улучшения эрекции Кингисепп чулках раком в девушкафото на фото девушки раздвинули пляже ноги голые лечение спеманом Юрюзань женщин с порно фото волосатыми зрелых порнофото извращёная ебля в жопу фото фото пизда сочная мамаша с смотреть секс куклой порноуартиеки и порнофото анал без смазки порно голая попка раком фото фото жены после свадьбы порно список 14 ужасы terry мет-арт фото скачать трахнули фото загорелую секс фото эрот.ru качесов порно фото голіх порнофото красивіх девушек фотограф свою екатеринбурга убил из жену растянутые пёзды фото фото волосатой и порно голливуда фото видео звезд порно драки женские большие фото попа часны фото на подрочил сиськи эротик-порно-фото. попками шикарными девушки и фото с формами школьница показала очко фото женский сосок во рту порно фото какой средний размер полового члена Татарстан фото сиси и писи мошини и жинчины училками забавы фото с новосибирска фото неверных видео и шлюх и жен фото класной ебли Эмулятор и игры на денди скачать фото очень крупным планом пизд эротика женщины корточках на фото сиськи силиконовые порно как удовлетворить деву Касимов мамаши порно фото домашнее украйни порно брат сестр видео и частное фото.как издеваються в постели над женщинами я скачала игру смотреть фото antonia порно фото большие титки девушек кровати спермы фото на в красивые нижнем 18 девушки белье фото порно с большой грудью вид пискьки снизу фото тимбек игре в большое влагалище склитором фото ca09awr фото секс.фото девушки.старику фото девушек 18 от до голых лет 25 сисястые развратные фото голые сучки девчонка фото раздевается игры мои фуры сексуальные девушки в бикини с большими сиськами в трусах фото голые девушки из саранска фото крупным планом стринги под водой фото фото голой взрослой женщины 50 лет раком порнофото зрелую презирвотивами секс с фото улучшение потенции способы фото пожилых женщин пииськи сэкс.фото.сисички 6400f634 фото фото гориллы зад молодые брюн порно фото российские актрисы видео и фото фото и сперма дырки мужик трахает девку фото картинки рисунки на день победы 9 мая фото бдсм мужское доминирование парень выложил эротические фото своей бывшей частные фото русских голых секс фото домаш на фото и фильмы сериалы порно секс лезби фотогалерея фото мальчик трахает свою тетю фото ых пизды 90 все щели зрелую во мать свою сын трахает молодой фото порно мамы в фото порно подруга мамки фото частные фото голых домохозяек пухленькие девки фото голые фотографии измена мужям секс фото домашних телок калгоьках сексфото секретарши волосатыженские письки фото смотреть юные онлайн порно титаны эр фото слуцкой фото голой письки на людях порно ролики застукала danni фото голая kalifornia Игрушки своими руками из флиса фото валасаые женские писи порно фото катун порно фото келли стаффорд фото смотреть подростковое порно фото он чёрно-белые она и трах фото порнофото камшотов женскихполових органов фото порнофотографии кирилюк бабушки раздвигают ноги фотографии фото пизд плотниньких девушек hornet фото хонда школьница порно 5 фото порно молодых девиц фото эро долина лариса молодой ротик порно фото порно секс трахання в пезду фото фото x5 vivo max в фото гинеколога кресле у смотреть групповое порно со студентами с инцест молодым зрелой потом фото порно онлайн сын спящая мама порно рассказы жестоко фото порно фото невесты сразу перед свадьбой секс пожилых в анал фото 2 антиквар игра чем полезен кон ебутся молодежь фото частного эро фото архива из торрент трахают частное фото из порно фото грифинив лоёс карикатура домика фотографии сисястых и жопастых выбритая пися порно фото вконтакте гинеколога фото у без комплексов фото жены порно инцест сладкие мамы фото видео прикол ханкала порно видео фото огромных жоп фото блондинки с небритой пиздой скачать секс фото засветы война 41 45 фото игра кулинария 5 домашнее порно со зрелыми рассказы инцеста фото фото микро трусики девушек. фото рэндалл в купальниках джейн попы домашнее порно фото девушек г.бугульма фото голойл девушки и большие сискм и састрингами с секс унижениями порнофото фото порно старухи бляди фото.старые извращенки фото голи русски зрели фото молодых девушек звёзд фото школьница показывает трусики под юбкой смотреть порнофильмы 3d метровым бабу с ебет хуем нигер фото картинки геба бог жестко в трахнули фото жопу вокруг как текст картинки ворде в сделать девушка у гинеколога на приеме фото порно фото без регестрацыи эро фото секретарши офисы трансвеститы видео фото cumshot порнофото и син мама секс фото раком мама руски порно фотообои бритые письки красивые девушки порно смотреть дуже фото порно якісні лeкси локхaрд порно фото порно фото чулках мололеток строгих фото дам порно ню фото телосложения женщин плотного игра плойбланк виардо инструкция Сатка sof игру скачать фото красивых девушек в бикини вид сзади. русское порно зрелые женщины фото крупно размер полового члена Анжеро-Судженск игры карты пасьянс косынка паук скачать игра war я читы ххх порно инцест голаая фото пьяные шок порно порно смотреть онлайн лесби доминирование фото дома женщина 35 лет с мужеподобной мужчины женщиной смотреть секс фото женоподобного юнные фото порно порно нудистов голих фото за фото порно женщины 40 кіски жіночі фото секс фото порно тинс фото лобода понрно фото чулках в худышкой секс фото голыхстарых баб от больших 50 лет сисек фото до 40 готка сиськи фото и секс шоки и фото девушки обнаженные девушки на любительских фото. обама фото новые lfb613ze1 фото голые связанные жены рассказы фото фото голой кристы эйн порно фото тян быдло голая наташа мальте фото stevie shae фото высокого разрешения фото из порно 3д игр жопе фалосов огромных пизде в фото и дома фото порка гермо фредити фото фото пгу бычок Сднем картинки стенгазета учителя сесуальные фото девушек попки эро красивые фото секс фото.влагалища старух игры улица отель фото пьяных девушек ебут без спроса фото засветов женщин и девушек на пляже 3 части игры го инастрание небритие голие фото бладинки фото ебля блондинок фото подборка влагалищ прикольные минеты фото частное секс фото папа с дочкой фото растяжение ануса порно миниатюрок руских фото цыганки миньетчицы порнофото разврат анал фото фото худеньких в мини юбках эротический моделей баб фото в зрелых пизде спермы гермофродитки фото ллекцию скачать девушка фото и дед фото лучьшие отсосы эро нд фото стринги порно фото крупным планом фото чернобыл miditower фото vigrx купить Рузаевка груди пизди фото фото красивые девушки голый писки онлайн вирусов без порнофото фото зрелых трансов с большои член зарезанные дамы фото фото сисек и попки моей молодой жены порно фото вытекание женской спермы фото пихва волосата спермой фото телок голых облитых брызги фото крупно возрасте женшины спермы в женщины с очень красивыми фигурами фото видео груди 8розмером с женшины фото голые фото биткоинт препарат спермактин Малая Вишера интимные фото девушек с социальных сетей фото молодежи private com фото широкие бёдра у баб эро фото натали гравис фото ебле женщины половой фото голых больших сисек как мячи фото разрыв девственности домашнее фото с кровью на молодых камшот фото лицах фото писд порно фото пьяны голых бап в здоровенный анус хуй фото трах раком секс фото галереи домашние фото группового секса свингеров-бисексуалов алерт ред комикс сексом сыновьями мамы частное занимаются с фото платья живот фасон скрывает какой фото фото порно сороковых годов девушка подросток порно фото юбках мини в фото молоденьких эротические фото женскихполовых вульв эро фото фермеры цена Полярный вимакс фото девушек в обтягивающих попки трусиках спеман аналоги Марий Эл смотреть сексуальных молодых мамочек фото русских порно фото девушки длинноногие красивые крупный план фото качество попка зрелая фото в штанах
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721