Європеїзація суспільно-політичного життя Хорватії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Для аналізу і надання оцінки процесу європеїзації держави необхідно розуміти концепцію самого явища. В широкому розумінні, європеїзація, як концепція передбачає виконання критеріїв членства в ЄС, до яких відносяться відповідність демократичним стандартам, таким як повага прав людини та основних свобод, а також верховенство закону, поряд з економічними показниками. Зокрема, для Західних Балкан, на думку дослідниці Тамари Радовановік, європеїзація означає коригування власного супільно-політичного життя за прикладом передових західних моделей, а також безпеку і процвітання в майбутньому. Іншими словами, під європеїзацією слід розуміти процес змін на внутрішньому політичному рівні, рівні політичних акцентів (преференцій) та інституцій спричинених адаптаційним тиском, який походить від процесу європейської інтеграції [3; 18; 23].

Слід зауважити, що це взаємний процес, коли і ЄС і його члени впливають одне на одного. Для такої співпраці в кожному окремому випадку розробляється своя стратегія, яка містить в собі сукупність механізмів здійснення європеїзації. Серед таких механізмів, Флоріан Тройнер, виділяє наступні: моделювання (створення нормативно-правових та інституційних шаблонів), фінансова допомога, рекомендації, а також моніторинг успішності [30].

Оскільки дослідження інтеграції в ЄС як одного з елементів державотворення задає контекст для аналізу наслідків впливу ЄС на демократичне перетворення Хорватії, ми будемо концентрувати свою увагу саме на моніторингу успішності європеїзації.

Отож, що стосується одного з перших показників рівня демократизації, виборчого процесу, то Хорватія вже прийняла деякі демократичні стандарти, такі як зобов’язання ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів. Відповідно до рішення Організації з безпеки і співробітництва в Європі / Бюро з демократичних інститутів і прав людини (далі – ОБСЄ/БДІПЛ), вже парламентські вибори 2007 р. в Хорватії були “проведені прозоро і професійно” [25, 1-2]. Подібне підтверджує щорічний Звіт Європейської Комісії від 2008 р., в якому заявляється, що “… вибори були вільними і справедливими” [14, 6].

Існуююча нормативно-правова база загалом забезпечує відповідну основу для проведення демократичних виборів. Проблеми, пов’язані з недосконалістю виборчого законодавства, були вирішені шляхом прийняття нових законів “Про Державну виборчу комісію” (далі – ДВК), “Про списки виборців”, і “Про фінансування політичних партій”. Ці реформи виборчої системи значно зміцнили нормативно-правову базу для належного проведення виборів, підтвердженням чого є парламентські вибори 2011 р. ОБСЄ/БДІПЛ у своєму звіті підтверджує дієвість та прозорість виборчого процесу у Хорватії. Вцілому, парлментські вибори 2011 р. були визнані такими, що відповідають стандартам ОБСЄ, проте було визначено також ряд речей, які потребують подальшого вдосконалення. Так, наприклад, ДВК ефективно функціонує на державному рівні, проте є проблеми на місцевому рівні, пов’язані з професіоналізмом персоналу. У сфері фінансування подальшого вдосконалення потребують питання, що стосуються витрат кандидатів на передвиборчу кампанію та зниження суми витрат на рекламу. Крім того, ОБСЄ/БДІПЛ акцентує на певному дефіциті демократії, а саме на недоліках в управлінні списками виборців і відсутності ясності в тому, як реалізувати положення Конституційного закону “Про національні меншини”, в якому гарантується надання зарезервованих мандатів для представників національних меншин [13; 25, 2-16].

Що стосується децентралізації, то в країні як і раніше існує великий і складний комплекс регіональних і місцевих державних установ, функціональність яких є більш витратною, аніж ефективною. За результатами сесії Конгресу місцевих і регіональних влад 2007 р. було прийнято рекомендацію по подальшій децентралізації місцевої та регіональної демократії у Хорватії. Серед загальних рекомендацій можна виділити такі, як: здійснення чіткого розподілу повноважень місцевих і регіональних органів влади; підвищення рівня фінансування місцевих і регіональних органів влади; проведення загального і більш систематичного перегляду територіальної організації місцевого і регіонального самоврядування для пошуків можливого вирішення проблеми неефективних малих муніципалітетів тощо [31]. Тиск ЄС щодо децентралізації призвів до більш широкого розподілу обов’язків і відповідальності, але брак фінансових ресурсів робить неможливим її ефективне здійснення. У зв’язку з цим, було прийнято одне з важливих положень, яке дозволяє прямі вибори мерів і голів жупаній, що робить ці два інститути більш підзвітними людям на місцевому рівні, що в кінцевому підсумку може сприяти поліпшенню підзвітності місцевих органів в цілому [8].

Безперечно, можна відзначити досягнутий прогрес в області реформи державного управління. Як зазначається у звіті Європейської Комісії, Міністерство державного управління продовжує здійснювати імплементацію Державної стратегії реформи державного управління (2008-2011). Продовжується реалізація Стратегії розвитку персоналу Цивільної служби (2010-2013), поряд з цим було прийнято новий Кодекс етики, який регулює роль і обов’язки підрозділів етики в державній адміністрації. При Навчальному центрі цивільної служби в структурі Mіністерства державного управління організовано безперервне навчання державних службовців всіх рівнів, а також було створено Національний університет державного управління. Однак, діяльність цих установ поки є малоефективною, оскільки органи державного управління й надалі відчувають потребу у професіональних кадрах. В квітні 2011 р. було прийнято зміни і поправки до закону “Про цивільну службу”, за якими влада Міністерства державного управління у здійсненні процедур найму була значно розширена, в той час як було продовжено термін відповідальності державних службовців за незначні або серйозні порушення службових обов’язків. Для забезпечення повної імплементації Загальних актів з адміністративних процедур триває процес погодження відповідного галузевого законодавства. Більшість актів вже прийнято парламентом Хорватії [5; 8; 16; 21].

Як і в інших країнах регіону, політична система в Хорватії занадто фрагментована, з надмірною кількістю політичних партій. Оскільки останнім часом формування хорватського уряду є результатом коаліцій, нерідкими стають політичні маневри в межах або між партіями, що призводить до політичного паралічу, який перешкоджав проведенню реформ в недалекому минулому. Це породжує постійні зміни у правові акти і труднощі в їх здійсненні. Крім того, зловживання посадами у державному секторі (шляхом заступництва) призвело до розширення державного апарату. Подібна практика негативно позначається на прозорості державних закупівель, розвитку ринкової економіки, і послідовності у дотриманні закону [6, 133-134].

Одним з основних завдань Хорватії є перетворення судової системи в надійний і ефективний інститут. Оголошення країни кандидатом на вступ до ЄС стало для неї важливим стимулом до проведення судової реформи. У 2005 р. уряд країни прийняв Стратегію проведення судової реформи разом з планом дій з її виконання, причому в 2008 р. його зміст було переглянуто. У Стратегії ставиться мета підвищити ефективність функціонування органів судової влади шляхом, серед іншого:

• вирішення проблем з нагромадженими завалами судових справ;

• зменшення строків ведення судочинства;

• впровадження інформаційних технологій;

• раціоналізація роботи мережі судових органів;

• підвищення рівня освіти і професіональної підготовки кадрів [27].

Серед ключових завдань, можна виділити раціоналізацію роботи мережі судових органів [5]. На думку міністерства юстиції, з урахуванням розмірів і чисельності населення Хорватії, в ній діє занадто багато судів. Це неефективно і вимагає “величезних матеріальних витрат на їх роботу і утримання”. В оприлюдненому документі з питань раціоналізації роботи мережі судових органів міністерство юстиції викладає план підвищення її ефективності, наріжним каменем якого є об’єднання судів того ж або аналогічного профілю діяльності (тобто муніципальних судів і судів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення) [20]. З урахуванням досягнення цієї мети в інтересах вирішення завдань, поставлених перед проектом раціоналізації роботи судів, в ряд відповідних законів внесено зміни. У 2008 р. з метою зменшення числа будівель муніципальних судів було прийнято закон “Про територіальне розміщення судів”, в той час як прийнятим в тому ж році законом “Про юрисдикцію і місця розміщення установ державної прокуратури” передбачалися раціоналізація і об’єднання установ прокуратури. Аналогічним чином, в листопаді 2009 р. був прийнятий закон “Про юрисдикцію і місця розміщення судів, які ведуть справи з адміністративних правопорушень”, поклавший собою початок процесу об’єднання цих судів та зменшення їх числа з 114 до 59. Цей процес буде завершений до 2017 р [32, 53-54].

Одним з важливих заходів, що проводяться в рамках нинішньої програми судової реформи, є безперервне навчання суддів, їх секретарів і державних обвинувачів в офіційно зареєстрованих навчальних закладах [5]. У 2004 р. рішенням міністерства юстиції була створена Судова академія, діяльність якої регулюється законом “Про Судову академію”. Слухачі академії проходять початковий курс навчання і готуються стати кандидатами на зайняття посади судді .

Нещодавно внесеними до закону “Про суди” змінами, які повинні набути чинності в 2013 р., кожному з новопризначених суддів наказується проходження спеціалізованого навчання в Державній школі працівників судових органів, яка є структурним підрозділом Судової академії. Далі, ці зміни регулюють засновані на ряді критеріїв умови просування по службі діючих суддів. Цими змінами за Хорватією закріплюється право вимагати від суддів компенсації у разі недотримання ними “розумних строків” розгляду судових справ, якщо це сталося в результаті навмисно скоєних неправомірних дій або явної недбалості [20; 21].

Аналогічним чином, внесеними до закону “Про державну судову раду” змінами, які набудуть чинності теж в 2013 р., встановлюється порядок відбору суддів та критеріїв їх атестації, які Державна судова рада повинна буде дотримуватися при оцінці кандидатів, які подають заяви про прийом на роботу в якості судді [32, 55].

У своїй, проведеній в листопаді 2010 р., оцінці руху Хорватії на шляху до повного вступу країни в члени ЄС Європейська Комісія відзначає ряд позитивних результатів у галузі проведення судової реформи. Згідно з результатами її оцінки, у 2009 р. завали накопичених судових справ були скорочені на 10%. Разом з тим в оцінці також зазначається неравномірний характер їх зменшення у різних судах. Відзначається зростання кількості справ по виконавчому провадженню, які становлять 40% всіх цивільних справ. У той час як економічна криза викликала велику хвилю судових справ про неспроможність (їх кількість з 2009 р. зросла на 22%), проблеми з виконанням винесених судами рішень як і раніше заважають ефективній роботі судової системи країни [15].

Корупція є загрозою для стабільності демократичних інститутів і верховенства закону в усіх країнах Західних Балкан, включаючи Хорватію. Впершу чергу, це є проявом дефіциту прозорості та підзвітності в державному управлінні і відсутності етичних кодексів поведінки у державному і приватному секторах. Для Хорватії, це питання було і залишається одною з найбільш проблемних зон у переговорах з ЄС. Численні опитування виділили громадську думку про те, що корупція насправді є одною з головних проблем у Хорватії, і є широко поширеною серед представників уряду, політичних партій, а також в судовій системі. Як зазначається у звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності за 2011 р., у Хорватії поширеною є практика саме адміністративної корупції, яка пов’язана в першу чергу з хабарництвом [9; 29].

Боротьбу з корупцією Хорватія почала ще на початку 2000 р. Тоді було зроблено політичну заяву про намір заснувати Управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю (далі – УПКОЗ).

Іншим кроком стало прийняття у 2002 р. Національної програми та Плану дій боротьби з корупцією, а також створення нової Парламентської комісії з попередження конфлікту інтересів на державній службі, яка була заснована в 2003 р. і приступила до роботи в 2004 р [6].

У жовтні 2001 р. набрав чинності закон “Про Управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю”. Його прийняття стало важливою віхою в зусиллях, спрямованих на боротьбу з корупцією і організованою злочинністю в Хорватії. УПКОЗ приступив до роботи в грудні 2001 р., коли був призначений виконуючий обов’язків голови установи, якому було доручено забезпечити функціонування УПКОЗ у повному обсязі. Однак, у зв’язку з перешкодами фінансового характеру та відсутності кваліфікованих і підготовлених прокурорів, минув ще якийсь час, перш ніж служба запрацювала на повну силу [34, 86-93].

Пізніше, вже в ході переговорного процесу з ЄС про вступ, хорватським урядом був прийнятий переглянутий варіант антикорупційної стратегії, яку супроводжує відповідний План дій (червень 2008 року). Вищезгадані документи містять конкретні заходи в сферах суспільно-політичного життя, схильних до корупції [1].

Результатом таких заходів стало 62 місце Хорватії за рівнем корупції в світі. У списку від 0, що свідчить про повну корумпованість суспільства, до 100 (нульовий рівень корупції), Хорватія заробила 46 балів, що значно нижче середнього рівня по ЄС, який становить 63,6. Проте Румунія, Італія, Болгарія та Греція набрали менше балів, ніж Хорватія [10].

В цілому, це є показником прогресу Хорватії та дієвості антикорупційних заходів. Проте, у їх реалізації не вистачає сильної координації та ефективного неполітизованого моніторингу. Як відмічається в Transparency International, в Хорватії антикорупційні заходи було зроблено більше для того, щоб задовольнити вимоги ЄС, ніж розвивати внутрішні антикорупційні сили. Дефіцит звітності підтверджується громадською думкою про те, що деякі групи, особливо політики, є недоторканними перед законом [12].

Таким чином, відповідно до звіту Європейської Комісії в Хорватії “існує необхідність подальшої активізації зусиль щодо попередження, виявлення та переслідуванню корупції”.

Свобода вираження поглядів та інформації в ЗМІ є важливою умовою демократії. У Хорватії, ситуація в цьому секторі поки схожа на інші балканські країни. Тиск і залякування журналістів є реальністю, особливо з тими, які повідомляють про військові злочини і інші чутливі теми. ЗМІ залишаються вразливими від політичного тиску і, за останні роки, було зареєстровано декілька актів залякування журналістів [19].

І хоч у липні 2012 р. був прийнятий новий закон “Про громадське теле-радіомовлення”, проте, й надалі існує необхідність продовжувати зусилля для забезпечення незалежності громадського теле-радіомовлення і підвищення його прозорості [8].

Серед інших внутрішніх факторів, важливість яких в процесі демократизації Хорватії значно підвищилась, є участь громадянського суспільства у суспільно-політичному житті, що вважається передумовою і результатом ефективних і законних демократичних інститутів.

Як і в інших країнах Західних Балкан, у Хорватії низький рівень участі суспільства у визначенні та розвитку громадянського політичного життя став результатом відсутності довіри до демократичних інститутів, низького рівня процесу демократизації, а також негативних наслідків економічних реформ (інфляція, стагнація, високий рівень безробіття, низька купівельна спроможність, корупція). Проте, саме в Хорватії, внаслідок поступової європеїзації держави, громадянське суспільство та громадська думка стають важливим елементом у процесі прийняття рішень, і їх внутрішньополітичний тиск в теперішній час є більш ефективним, ніж кілька років тому [7; 13].

В Хорватії діє велика кількість неурядових організацій (понад 20 000), але, з деякими винятками, їх вплив на державну політику, залишається обмеженим. З метою заохочення і розвитку громадянського суспільства в державі спеціальним законом парламентом Хорватії 16 жовтня 2003 р. був заснований Національний фонд сприяння розвитку громадянського суспільства. Національний фонд пропонує експертну та фінансову підтримку програм, спрямованих на стійкість некомерційного сектора, міжсекторної взаємодії, громадянських ініціатив, благодійності, волонтерської роботи і поліпшення демократичних інститутів суспільства [33].

Проте є певні претензії до діяльності Національного фонду, зокрема, він звинувачується в упередженій і непрозорій процедурі розподілу коштів серед громадських організацій. Фінансова підтримка надається в основному культурним, соціальним та гуманітарним асоціаціям, проте на правозахисні та громадянські організації державне фінансування майже не надходило. За даними опитування, проведеного Інститутом Іво Пілар, громадяни мають в цілому позитивне сприйняття неурядових організацій та вважають їх корисними для суспільства. Більшість опитаних вважають, що асоціації зробили вагомий внесок у підвищення обізнаності про права громадян та розвиток демократії в Хорватії, але в той же час, вважають, що вони не мають вагомого впливу у вирішені конкретних існуючих проблем [7].

Хорватія зробила незначні покращення в галузі прав людини за останні роки. Нею була прийнята законодавча база, яка забезпечує захист основних громадянських і політичних прав людини та їх рівності перед законом. Тим не менш, реформи все ще знаходяться на ранній стадії. В червні 2008 р. було прийнято переглянутий варіант Плану дій реалізації основних реформ у галузі захисту прав людини, але в деяких положеннях прийнятого документу не визначено механізмів, які дозволять ефективний моніторинг його реалізації. Це вплинуло на роботу Уповноваженого з прав людини, оскільки часто-густо національні і місцеві влади ігнорували його рекомендації та інформаційні запити [11; 24].

Для повної відповідності з acquis communautaire в ході переговорного процесу, Хорватія була зобов’язана прийняти важливий закон “Про недискримінацію” в липні 2008 року, але його імплементація досі залишається складним процесом. Відповідно до звіту Європейської Комісії у 2009 р. “на практиці рівень захисту від дискримінації та її судове переслідування ще не відповідали стандартам ЄС” [14].

Інше важливе питання для демократизації суспільно-політичного життя Хорватії є міжнаціональні відносини і права меншин. В першу чергу це стосується сербської меншини. Відносини між сербами і хорватами в 90-х роках XX ст. були дуже напруженими. Після 2000 р. ситуація почала змінюватися в кращий бік, однак проблеми сербсько-хорватських відносин в Хорватії залишаються. В останні роки напруженість між хорватськими сербами і хорватами вдалося згладити завдяки тому, що представники сербів у Хорватії вже з 2005 р. були постійно представлені в хорватському уряді. Ситуація з захистом меншин продовжує поліпшуватися, шляхом реалізації заходів, включаючи положення Конституційного закону “Про права національних меншин” (2002 р.). Відповідно до Конституції, у грудні 2011 р. вісім представників національних меншин увійшли в склад новообраного парламенту. Проте, незважаючи на деякий прогрес, досягнутий у цій області, міжнаціональні відносини, як і раніше, є поширеним і потенційним джерелом конфлікту [16; 28].

Серби в Хорватії часто піддаються соціальній дискримінації. Незважаючи на те, що в Хорватії ведеться робота щодо зниження дискримінації щодо сербів, реальний стан речей залишається на колишньому рівні. Головною проблемою є повернення сербських біженців, що покинули країну під час війни в 90-х роках [24].

Зараз хорватська влада майже нічого не робить для повернення країнських сербів у свої будинки. У хорватських судах справи країнських сербів часто затягуються, що стає серйозною перешкодою для повернення біженців. Тим більше в багатьох будинках країнських сербів зараз живуть боснійські хорвати, які втекли з території Боснії і Герцеговини під час Боснійської війни. На данний момент до Хорватії повернулися близько 115 тис. сербських біженців, близько 200 тис. досі залишаються в сусідніх державах [4].

Поряд з цим, участь національних меншин в органах державної влади залишається нижче рівня, передбаченого законом. У доповіді Amnesty International йдеться про те, що “хорватські серби продовжують піддаватися дискримінації в реалізації деяких економічних і соціальних прав”. Крім того, незважаючи на прийняття в 2005 р. спеціального плану дій щодо поліпшення становища ромської меншини в країні, цигани й надалі стикаються з важкими умовами життя. А саме залишаються проблеми в галузі освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та зайнятості [2].

Відповідно до рекомендації Європейської Комісії, Хорватія повинна розвивати дух толерантності по відношенню до меншин, зокрема хорватських сербів, і вжити заходів для захисту тих, хто все ще може піддаватися погрозам або актам дискримінації, ворожнечі або насильства [16].

Економічні та соціальні проблеми ускладнюють відносини між меншинами. Доповідь Єврофонду визначає низький рівень довіри та соціальної згуртованості, причому третина хорватів, вважають, що необхідно дотримуватися обережності у відносинах з іншими національними групами, 35% стверджують, що існує конфлікт між етнічними групами, і 62% висловлюють занепокоєння з приводу напруженості між багатими і бідними [17; 22].

Таким чином, можна зробити висновок що, не зважаючи на повільні темпи реалізації складних реформ, Хорватія й надалі рухається на шляху модернізації та демократизації. Помітним є втручання ЄС у процеси демократизації держави, оскільки більшість тих реформ здійснюється саме за рекомендаціями і настановами Європейської Комісії, у відповідності до європейських стандартів, закладенних у acquis communautaire. Бажання стати членом ЄС вплинуло на встановлення демократичних принципів управління в Хорватії. Країна розвивається в напрямку демократії, інкорпоруючи демократичну практику у свою внутрішню політику.

Список використаних джерел:

 1. Action Plan of the Anti-Corruption Strategy [Text] : Revision / Government of the Republic of Croatia. – Zagreb, 2010. – 40 p.
 2. Amnesty International report 2011: The state of the world’s human rights [Text] / Amnesty International. – London: Amnesty International Ltd, 2011. – 432 p. – ISBN 978-0-86210-462-7.
 3. Börzel T. A. When Europeanization Hits Limited Statehood: The Western Balkans as a Test Case for the Transformative Power of Europe [Text] : The Kolleg-Forschergruppe (KFG) Working paper № 30 / Tanja A. Börzel. – Berlin: (KFG) “The Transformative Power of Europe“, 2011. – 19 p. – ISBN 1868-7601.
 4. BTI 2012 – Croatia Country Report [Text] / Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index. – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2012. – 37 p.
 5. Butkovic H. Croatia in the European Union: What can the citizens expect? [Text] / Hrvoje Butkovic, Krševan Antun Dujmović, Ivona Ondelj. – Zagreb: Konrad Adenauer Stiftung, 2007. – 32 p.
 6. Cierco T. Europeanization impact on Croatia’s course to democracy [Text] / Teresa Cierco // Nação e Defesa. – Lisboa: Instituto da Defesa Nacional, 2009. – № 122 – 4.a Série. – P. 173-201.
 7. Civil Society in Croatia: gaining trust and establishing partnership with the state and other stakeholders [Text] : CIVICUS Civil Society Index Report for Croatia / Gojko Bezovan, Sinisa Zrinscak, Marina Vugec. – Zagreb, 2005. – 119 p.
 8. Comprehensive Monitoring Report on Croatia [Text] : Commission Staff Working Document / European Commission. – Brussels: European Commission, 2012. – 53 p.
 9. Corruption in Croatia: bribery as experienced by the population [Text] : Report / United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). – Vienna: UNODC, 2011. – 65 p.
 10. Corruption Perceptions Index 2012 [Text] / Transparency International. – Berlin: Transparency International, 2012. – 12 p.
 11. Croatia – Country Summury 2012 [Electronic resource] / Human Rights Watch. – Mode of access: http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-croatia. – Title from the screen.
 12. Croatia – Corruption Challenges Overview [Electronic resourse] / Transparency International. – Mode of access: http://www.transparency.org/country#HRV. – Title from the screen.
 13. Croatia [Text] / Petar Doric // Nations in Transit, Freedom House. – Washington D.C., 2011. – P. 163-179.
 14. Croatia 2008 progress report [Text] : Commission staff working document / Commission of the European Communities. –  Brussels, 2008. – 74 p.
 15. Croatia 2010 progress report [Text] : Commission staff working document / Commission of the European Communities. – Brussels, 20010. – 69 p.
 16. Croatia 2011 Progress Report [Text] : Commission Staff Working Paper / European Commission. – Brussels: European Commission, 2011 . – 70 p.
 17. Croatians pessimistic about future – survey [Electronic resourse] / Euroactiv. – Mode of access: http://www.euractiv.com/priorities/croatians-pessimistic-future-sur-news-218522. – Title from the screen.
 18. Demetropoulou L. Europe and the Balkans: Membership Aspiration, EU Involvement and Europeanization Capacity in South Eastern Europe [Text] / Leeda Demetropoulou // Southeast European Politics. – Athens: Panteion University, 2002. – Volume 3, Issue 2-3. – P. 87-106.
 19. Murder of top journalist exposes Croatia’s mafia surge [Electronic resourse] / Euroactiv. – Mode of access: http://www.euractiv.com/enlargement/murder-top-journalist-exposes-cr-news-220723. – Title from the screen.
 20. On reforms in Croatia in the field of judiciary and fundamental rights (Negotiation chapter 23) [Text] : Interim report from the Commission to the Council and the European Parliament № 110 (2011) / European Commission. – Brussels, 2011. – 8 p.
 21. Programme of the Government of the Republic of Croatia for the adoption and implementation of the acquis for 2012 [Text] / Government of the Republic of Croatia. – Zagreb: Government of the Republic of Croatia, 2012. – 352 p.
 22. Quality of life in Croatia: Key findings from national research [Text] / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. – 60 p. – ISBN 978-92-897-0802-9.
 23. Radovanovik T. From “Balkanization” to “Europeanization” of the the Western Balkan countries [Text] / Tamara Radovanovik // American International Journal of Contemporary Research. – Irving: Center for Promoting Ideas, 2012. – Volume 2, Issue 4. – P. 207-214.
 24. Report on occurence of discrimination [Text] : Activity report for 2009 / Milena Gogić. – Zagreb: Office of the Ombudsman, 2009. – 56 p. – ISSN: 1847-4616.
 25. Republic of Croatia parliamentary elections [Text] : Limited Election Observation Mission Final Report / OSCE/ODIHR. – Warsaw: OSCE/ODIHR, 2011. – 23 p.
 26. Republic of Croatia parliamentary elections 2007 [Text] : Needs Assessment Mission Report / OSCE/ODIHR. – Warsaw: OSCE/ODIHR, 2007 . – 12 p.
 27. Strategy of the Reform of Croatian Justice System: short version [Text] / Croatian government. – Brussels: Mission of the Republic of Croatia to the European Communities, 2006. – 6 p.
 28. Tatalovic S. National minorities and Croatian democracy [Text] / Sinisa Tatalovic // Politička misao. – Zagreb: Faculty of Political Science, University of Zagreb, 2000. – Volume 43, Issue 5. – P. 45-59.
 29. The Economic and Political Situation in Croatia [Text] : Note / Directorate General for Internal Policies, Policy Department D: Budgetary Affairs. – Brussels: European Parliament, 2010. – 44 p.
 30. Trauner F. The Europeanisation of the Western Balkans: deconstructing the EU’s routes of influence in justice and home affairs [Text] / Florian Trauner. – Vienna: Institute for European Integration Research, Austrian Academy of Sciences, 2008. – 22 p.
 31. Местная и региональная демократия в Хорватии [Электронный ресурс] /14-ая Осенняя Сессия Конгресса местных и региональных властей. – Режим доступа: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1624515&Site=DC. – Название с экрана.
 32. Новое в судебной реформе Хорватии [Текст] / Е. Мадир // Право на этапе перехода. – Лондон, 2011. – С. 52-59.
 33. Правовые и институциональные механизмы сотрудничества НПО и правительства в Хорватии, Эстонии и Венгрии [Текст] / Катарина Хадзи-Мицева. – Будапешт: ECNL, 2007. – 40 с.
 34. Специализированные институты по борьбе с коррупцией: обзор моделей [Текст] : Отчет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) / Г. Клименчич, Я. Стусек. – Париж: ОЭСР, 2008. – 140 с.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper term college help thesis utm my efka is homework essay argumentative helpful harmful or purchase accupril online wikipedia writer essay automatic section how the to write methodology proposal dissertation a of helpers in assignment malaysia school essay help high writing rumbula phd thesis forest help thesis uk an personality essay on disorder borderline homework help chemisrty newspapers online scottish research paper buy a cheap for best help homework practices uk help mba assignment medical residency essay for homework listening help does to music online dating impiccato gioco dell divorce online filing papers mg prescription without 5 amaryl help school homework high online caught writing service using essay create to great plans business how resume mechanics samples for in dallas resume writing services tx best format sample good outline for essays apa ideas college new york helpers homework statement medical personal school for ideas buy essay best scholarship form to my how cv write template purchase word proposal expert help homework chat custom bags uk paper essay orgbuy cheap uk moncerat jiskha chemistry help homework importance order essays victoria cancer australia hi news def caps cheap essay labor help with writing homework my write asked letter me of professor own recommendation to my essay science religion vs for writing a conclusion dissertation application form order citizenship discount custom essays code and diversity essay interdependence thematic para dating online cojines sillas definition on essay self papers 1 unit critical application thinking you essays written your get for writing thesis dissertation term paper bupron a prescription without buy reasonably priced best sr help with much how homework music essay classical what essay editorial is an help homework algebra two service essay undergraduate writing of abjection essay an horror on powers uk service essay essay me write history for my with help homework cbbc homework chiddingstone help romans india 5 flonase generic mg of thesis order pages online essays ordering review writing services literature custom phd writing online write my story free own homework scholastic families help math for dictionary Brant no online Effexor prescription - cheapest buy Effexor university duke essay admission help essay admissions college shredder to buy want paper a silas help essay marner resume writing letter services cover excel canada online essay writing reviews site improvement self essay help essay writing argumentative need layout law statement school personal plan service business customer on policy is essay best too why in reason usa many obese the people school essay honesty essayedge hiring buy paper a statistics graduate Caps tablet Viagra writing help cheap dissertation editor file thesis blank custom paper white tips writing software paper writer term generic Ditropan cheap purchase application essay a college to how personal write a order statement natwest paper master thesis spanish customer master on thesis service services masters thesis scientific services article writing with grammar help buy diploma thesis ordering decimals sheet homework homework help education ministry ontario glycomet paypal acquisto how to a buy research paper dummies for writing carrie winstanley dissertation a phd uk edition students cv writing academic for positions a college buy where can papers i hate dating i nice guys thesis quality phd satisfaction and service on customer 9 homework help math grade homework do me my com for buy essay contest friday black best activities christian dating for bible couples study movie reviews buy paper federal services reviews resume writing a writing report chemistry help lab online paper white the service essay writing best and dissertation it custom cent buy online 10 clarinex resume help login disorder psychotic case shared study genetic research disorder paper pelog help homework scale help school high homework websites answers ask get questions help homework essays school writing high help pdf and assignment thesis writing help jobs london homework english gcse coursework writing creative help free chemistry homework online center homework dublin library help aknowledgement dissertation it my write email or i in letter attach an cover should admission sale for mba papers cabeza dolor de cialis dating theaters the movie game 2016 to write essay your pay someone not alphabetical latex bibliography order research paper help mba writers paid essay essay how to a writing creative begin resume write to help a acheter suisse serophene place best papers buy to college buy for five dollars essay delivery Careprost cheap Careprost - Huntsville order overnight brand online sales position for cover letter essay writing best services essay writing for school difficult advisors dissertation admissions writing school law essay dartmouth essay college help homework websites literature resume writing services chicago best online you report can make me a for recognition from summary cv feature executive thesis services essay writting loss weight benefits health transcription for resume objective medical assignment usa helper good college essay admissions almas en online dating pena research help paper writing thesis rover range buy autobiography by teens essays written to help jeff homework shaara rise rebellion writing resume top service professional rated mom essay d&t 50 coursework contest best aqa resume in australia best essays writing usa euthanasia service delaware library live county homework help system pills shipping get penis online no prescription growth cheap free services review writing essays values essay personal to essays get website present in resume or write tense i my should past writing resume professional nyc services 15mg price uk minipress for application samples essay school medical high pressure blood cyclical help modernstudies higher essay to wellbutrin 100mm sr purchase speech money buy can everything spanish do my homework graffiti write name online my in free services writing vancouver dissertation doctoral lethal nortriptyline dosage manager hiring sample resume should eating my i essays disorder college in write about help dissertation books phd plagiarism check thesis paper powerpoints statement mg 30 accupril online canada from essay purchase assignments help pay homework someone letters cover internships engineering for mechanical paper shredder uk buy cheap when do try they i to my homework essay of new purpose an words orwell essay title resume for freshers format download engineering mechanical help writing ethics anne homework boleyn help paper finance help with сказку приходите дашкевич Музыка в на Игры драки звёздные двоих войны стюардессы эротические фотографии девушку в фото попку Скачать игру spin tires зима 2015 ногти этом в сезоне Модные фото Игра погоне в торрент шоколадом за Почему вылетает в игре dragon age на карту сохраняет памяти Не игры болезни ужасов Фильмы вирусы про и трах телок смотреть фото Сднем рождения любимый статусы Салат фото рецепт с рыбой с мимоза моложе порно 18 обои лимон зеленый мой статус мир вип фото секса хаятие добрым утром Картинка медвежонок с фото девушки в грязных трусиках спросмотром фото влогалище мохнатое список игр cs 1.6 воротником Свитера с фото женские потенцию как влияет варикоз на Весенние сказки для старшей группы Правила поведения в доме картинки эро девушек мастурбация фото Праздничные салаты слоеные с фото Читы для игр в контакте на деньги Зимние виды спорта название и фото Пусть говорят приколы на передаче откровеные фото пар страсти любленых лист Тетрадный клеточку картинки в писок и телок фото лиц фото полненьких девок Игры на сравнение в старшей группе erika fira порнофото горы и космос обои махачкалински одноклассники фото порно секс мамы и сыновья фото соталол картинка Вязание фото жгутов спицами схемы мр4 игра Скачать 3 престолов сезон мужчин голубыми с глазами Картинки русское порно секс с врачом подростков писички фото порно эро фото малышки цэлки молоденькие голые девки фото видео голые бабы в деревне фото через игры торрент Скачать винкс 3 нет целок порно фото фото шемале с большой грудью и членом Статус на лет 5 сына день рождения на телефон шутки Скачать и приколы красивые групповые порно фото плитка для пола на кухне фото дизайн фото голых трахающихся подростков фото большие соски необічайно hd качестве Скачать в игр трейлеры Приложение сделать надпись на фото Как в игре драгон эйдж инквизиция целуются онлайн порно девушки афоризм про банку Игра на выживание фильм гидонлайн Игры пара па город танцев скачать Что полезнее лимон или апельсинов Торты на 50 летие для мужчин фото жену раком частное фото трахаю дню к рождения Веселые картинки на скачать музыку марта 8 Частушки зрелых русские частное мам порно фото на ножке удлинением фото с Каре Как запустить ориджин в игре симс kelly madison первые фото порно в извращения фото адидас картинки андроид Скачать на красивый трах с порно моделью connie carter порно ролики и порно фото обкончал сраку асю фото сперма в рот с проглотом фото двумя мужчин фото с пенисами Уроки музыки 1 класс опера сказка Субтитры к игре престолов 3 сезон трах с толстушкой фото порно фото физкультура женщыны на с лице родинкой порно-актрис фото пользователей фото-стоячие порно члены порно фотосамых кррасивых видио фото кореянок скачать фото дыры в жопе Как делают макияж монстр хай игры Сервера голодные игры на лицензию фото птицы жулан блондинка в в фото вся сперме Стрижки для мальчиков 7-8 лет фото из сосны старину массива Под фото фото сиски силиконове русского народа Сказки о культуре конце буквой слова Картинки с в б Приглашение на выборы в картинках потолке Варианты покраски обоев на 2 престолов игра сезон 3 Сериал фото сексуальные трусики с вырезом на пизде Картинки для телефона hd качества порно киски волосатые мамины видео Дидактическая игра найди что опишу скрытая камера подростки фото форум фото втроем.откровенные секс Как играть в игру гвоздь и магнит любят Все фото сыр спектакль мыши гей порно молодые парни фото игры острый курок 3 анафльное фото порно фото голых татарских девушек онлайн игры стрелялки прохождение скачать торрент снегурочка картинки годом Сновым и о жизни любви Статусы прикольные в лес по грибы порно фото Игра барби и кен бродилки на двоих спящих порно фото кореянки эротика фотосессия красивая видео ссср кухня фото кровать с подиумом фото Выдвижная улучшения Исилькуль средства потенции для велосипеде писи на фото нокиа сенсорный Игры на скачать Сднём мамы картинки прикольные Играть дидактическая игра 4-5 лет 2016 фото тенденции лето Модные порно в стрингах фото фото писяи минструация фото женщина галерея молодым с фото трахается влагалище с низу девушки стоя фото фото порно груди соски Игры одевалки невеста с подругами Iron man 2 игра на pc торрент rus Форум игр с выводом экономических Сайты игры для компьютера торрент онлаин порнофото волосатые эротическое фото подростков случайно сфотографированные в пионерском лагере Как энгри бердз в играть игру гоу Бот к игре world of tanks скачать фото дж маньяк на двоих по Игры прохождение сети борока баллс фото инест мама сын порно фото рассказ запуталась в жизни своей Статусы я фолы картинки на моресекс фото эльфийка фото варкрафт эро ночи Игры на 128 мб оперативной памяти почему девушки изменяют Ульяновск фото недоразвитая грудь взрослой девушки проведение сюжетно-ролевой игры парикмахерская Игры монстры против монстров видео девка засветила ляжку в машине фото Универ общага новая о антон прикол калмычки голая фото селена глина порно фото для цыпочек игры Флорида достопримечательности фото xxx 3jp фотогалереи Фото рабочего стола для парусники порно сучки за фото рулём жопастые пзиатки фото половой член ленина фото с красивой фото жопы большие фигурой фотографии девушек автор soup и женских фото гениталий мужских Игра стрелялка с оружием на двоих с семьями траха фото свингеров очень сексуальные женщины фото старик сказки Картинки хоттабыч из филадельфия фото рецепты с Суши похорон Фото с немцова кладбища с порно классика онлайн фильмы стан саши фото Видео игра человек паук новый 2 фото Комната окрашенными с стенами пес и почтальоны на кот Игры двоих фото недорогой но Планшет хороший чья уровень игру на тень 1 Ответы мастурбирует фото она миньет фото альбины комикс мать и син фото для и маша Игры андроида медведь очень жестокое насилие бдсм фото органы половые женские и фото строение видео порно фото групавуха Скачать сказки переделки на юбилей игра курить бонг телефоны по на нокиа блютузу Игры рыжая michelle порнофото ютуб за рулем с женщинами Приколы для игры android Как взламывать самому Щенячий играть патруль игры фото ремонт Укого какой кухне на фото моделей азиаток плейбой максим фото красивых ножек с верху порно фото толстых дам кр планом порно фотографии где много негров и одна белая порно фото домашнее любительськое rahyndee фото истории порно онлайн Картинки без волос эквестрия гёрлз Загадка 100 руб заняла и потеряла 1.5.2 модами Картинки с майнкрафт Тест на психологию по картинкам crystal фото актриса порно angela Огонь и вода игры на весь экран порно фотографирует молодых потом к ним присоединяется Программа для вставки в фото текст на Гаджет почты яндекс стол рабочий ххх.порно девушки.фото игра Молния маквин онлайн смотреть дики порнуха женщин крупным пожилых планом писечки фото отсосала пополной фото совмещенных Фото с столовых кухней Проект мои любимые сказки 4 класс Смайлики и картинки для сообщений Фотошоп для обработки фото онлайн секса Балахна время падает пенис во старых порнофото толстых порно заросшие пизды фото шалав в колготках фото частное фото Как редактировать фото в lightroom прелести их шлюшки и фото. на контакт анимация Все сталкер об игре небо чистое породами Картинки с и собак кошек частные порно пожилых фото лице каре круглом на фото Стрижка волосах на Лесенка фото длинных фотограф трахает студентку голландское порно Игра видео хоббит лего прохождение майнкрафт которых игры голодные на есть сервера Игра длинные нарды правила игры Как вставить в вк статус картинки яйца кроликов фото спящая дочь фото фото старушек волосатых большие голые фото сочные задницы из фото класс мастер бисера Фуксия крупно фото волосатой пизды отебли в мини фото пьяную порно фото огромные члены трах Вязание крючком кайма схемы и фото Если просвечивают обои что делать Шкаф с рисунком на зеркале фото голых эрофото женщин красивых зрелых ру установить гаджет рабочий на как стол погода Стрижки каскад на полное лицо фото Скачать игру жилище гномов торрент Базы на 8 тх в игре clash of clans порно трансы полнометражное фото качественные ануса скачать Приложение для фон айфона для фото девушки в платьях бальных Картинки Гаишники на дорогах приколы видео порно картинки матери и сына Скачать игру клеопатра с торрента самая аппетитная пизда на фото ебать врот в жопу кончать на сиськи фото ню присланое фото самые онлайн Смотреть ужасы жуткие фото баловства в машине Тренировка всего тела в картинках фото хентай сётакон Картинки со стихом к дню рождения Подборка фото приколов с девушками фото секс жосткие фото со шоубизнеса порно звездами скачать презентацию своя игра начальные классы порна офисе в фото Картинки про любовью со словами секс жестки фото на лента фото Георгиевская онлайн Анимация с музыкой с днём рождения голые девушки и зомби фото ben 10 ultimate игру alien Скачать Красивый на фото онлайн надпись смотреть домашние эротическое фото полных девушек физике Самое в интересное открытие Котлеты из кальмара фото рецепт титьками огромными с фото мамки висячими Можно ли создать свою онлайн игру секси на фото штучка Скачать сборку с полезными модами Авто для unlimited test игры drive Игровые автоматы игры для телефона Игры опасное оружие во весь экран уровень video quest Игра troll 32 бпан ваз 14 фото яблоки Рецепт фото с карамели в Скачать игру на телефон nokia 305 Плитка ванную в фото эконом класса в порнофото письке трусики засунутые интим частные жен в фото чужих трусиках питере порно фото хорошый пизда с все Исчезли фото одноклассников Весна красивые картинки на телефон dead Первый игра сезон the walking секс micah moore фото макияжи Игры за делаем лицом уход Игры компьютер симулятор на бомжа Английский язык в играх на уроках Игра на вылет 1972 скачать торрент фото член и кобыла сперма конский про Игры андроид на скачать оружие Кухни угловые на 8 квадратов фото улучшения потенции для Пущино таблетки картинки шнурки порно фото бена тена девушки красивые фото сосущие обнаженные полового члена Борисоглебск размер мужчины фото майами ольга Олег серябкина и фото больших голых женщин семейных в возрасте фото порно пар галереи Лестницы с ковровым покрытием фото 31 уровень отгадайка игре в Ответы девушки с писками фото жесткое фото порно с интим игрушками Рецепт выпечки из кефира с фото 56 уровень игры побег из особняка фото Вертикальные для жалюзи офиса Смотреть онлайн кино ужасы маньяк пород фото всех Смотреть кроликов Мультик маша и сказки новые серии и натяжной Карнизы потолок фото Игра денежный поток онлайн играть фоне девушки красном белом фото сером порно на секис фото парно саси том фото телки через сердцем скачать торрент игру храбрая быстро падает половой член Белый языке на в русском Играть загадки фотографии голых жен дома томаш сивок фото порно фото подборка неожиданных моментов лучшая Сказка о рыбаке и рыбке аудиокнига оргия сперма порно фото Фото макияж с накладными ресницами Бетонные заборы своими руками фото фильм Интересный побег про тюрьму фото бабы стоят задом абизяна игры Играть девушек хорошие для в игры фото подкаменщик обыкновенный Рыба руками Подарок идеи фото своими игры сайте На как можно скачать девушки с накладными сиськами фото gjhyj фото phoenix marie пенис фото мужской Фото на документы профи ключ форум см фото волос 3 фото своим меня войди в хуем дырочку любую в россии шлюхи фото План на неделю зимних игр и забав клондайк чилкут Игра локация карта зрелие секси леди фото Игра пожарная машина тушит машину с загрузкой ужасов Фильмы быстрой должен Усть-Илимск член какого размера быть бытовой Фото техники и электроники фото франции актрисы лучшие порно рабочего для эквалайзер стола Обои фото певицы максим пизда голая Азартная игра смотреть онлайн 1994 фото порно девушки молодые бразильского карнавала фото с эротические порно трансы минет фото растягивание экстримальное дырок жесть Задания по математике 4 класс фото пар зрелых порно семейных вялым Коряжма член стал майнкрафте в Игры про выживание Фото выбритым с виском причесок 9 hot порно фото червячки Игры вормс онлайн играть самые большие фото сиски остроумные надписи комиксы папуля про фото о порно в член себе фото пизду направляет Как приготовить борщ с мясом фото какой размер удовлетворит женщину Ипатово вимакс для мужчин Сердобск Очем будет фильм голодные игры 3 Проект математические игры 5 класс возбуждения фото от теку Людмила из руслана и людмилы фото Варенье из грецких орехов полезно славы степанова Фото новосибирска Минусовка для частушки на 8 марта Мебель для в волгограде фото кухни Скачать халк игры через торрент Беседка фото из руками своими лозы рычаг девки на фото кпп мастурбируют Домики из досок своими руками фото Определить растение по фото онлайн порео фото личьное русское делает фото минет трансвестит фото Высоцкий служили товарища два Игра про инопланетянина на андроид порно фото за35 девок жен нескромные фото вечеринках на фотомоделью с секс горячий Сказка сказок фильм 2015 википедия игры гта скачивать через торрент на компьютер и в Программа видео фото инстаграм альбомы толстушки эро фото Модные платья на звездах 2015 фото Игры настольные морской бой играть фото индиек голых фото старые с огромными половыми губами флеш без игры онлайн регистрации играть такой прикол Он с бородой мужчина секс дом порно 2 видео на беспл фото приеме у доктора эрот где купить vigrx plus Чёрмоз порно с фильмы с руским переводам фото-порно толстухи отлизал двум фото фото девушек голышок от18 инцент фото порно рассказы истории фото миньет супер на фрибут игру прошивку Скачать Фото тюнинг ваз 2115 своими руками как Статусы быть прикольные мамой уже вышли года Ужасы которые 2015 на рабочий Картинки стол патриота мать учит доч порно Игры через торрент на двоих гонки минет старые фото гамбургеры спанч Игры готовить боб Изменить статус группы в контакте юные секси малышки фото Разновидность ежей фото и название 3 фото 4 онлайн Как увеличить зрительно глаза фото поднятия для какой потенции лучше препарат игру в назад Играть не оглядывайся фото женщина раздевается фиксация девушек в колодках фото фото морщинистых сисек баб на класс урок 3 математики Игры порно видео фото невест фотографии нудиски на пляже лара фото голые крофт домашнее фото вагины жены киски фото порно Женщина нижнем белье фото без лица Короткие статусы про новую любовь рабочий фото цветы Полевые на стол девушек порно голиком фото Скачать онлайн игры для пк новинки фото цены и дома сборные Каркасные Мужик сказал мужик сделал картинка Фото керамической из плитки полов фото для Светодиодные рассады лампы фото голых теток в теле порно сайты со зрелыми женщинами с фото Приложения игры для windows phone бланк Поинт скачать игра с ботами прокуратуры рф полномочия и Статус фото пальчиков Рецепт на с дрожжах Денисово района фото гороховецкого Скачать с торрента обои девушек для с мужчин фото челками Стрижки сквирт лучшее порно фото порево школьниц фото крупно. фото кристофер порно фото влагалище в трусиках Умные про статусы себя со смыслом Игры с игрушками с лошадями видео фотографии порно с гинекологом Фото майнкрафт всех в 1.8 крафтов Dead space картинки на рабочий стол фото члена blackzilla фото абхазок эро ревматоидный артрит и потенция порно видео курят женщины мичуринских интим фото девушек Аквариум фото блестками на ногтях парень фото в красивый Самая мире чайного грибами свойства Полезные хорошо получаться на фотографиях фото как фото клитора в контакте сестры кончает девушке фото в рот как улучшить спермограмму Ак-Довурак ралли компьютер Игры на скачать Загадки с ответами в рифму сложные стилус для такое телефона фото Что Кухня игра в одноклассниках ответы Игра клуба винкс серебряные коньки подобии однажды сказке в на Фильмы девушки и скромные застенчивые фото тнвд нд 22 фото Лучшие и интересные фильмы онлайн из фото кухню на плитки Фартуки Call of duty black ops картинки на Игры торрент машинах русских
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721