Європеїзація суспільно-політичного життя Хорватії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Для аналізу і надання оцінки процесу європеїзації держави необхідно розуміти концепцію самого явища. В широкому розумінні, європеїзація, як концепція передбачає виконання критеріїв членства в ЄС, до яких відносяться відповідність демократичним стандартам, таким як повага прав людини та основних свобод, а також верховенство закону, поряд з економічними показниками. Зокрема, для Західних Балкан, на думку дослідниці Тамари Радовановік, європеїзація означає коригування власного супільно-політичного життя за прикладом передових західних моделей, а також безпеку і процвітання в майбутньому. Іншими словами, під європеїзацією слід розуміти процес змін на внутрішньому політичному рівні, рівні політичних акцентів (преференцій) та інституцій спричинених адаптаційним тиском, який походить від процесу європейської інтеграції [3; 18; 23].

Слід зауважити, що це взаємний процес, коли і ЄС і його члени впливають одне на одного. Для такої співпраці в кожному окремому випадку розробляється своя стратегія, яка містить в собі сукупність механізмів здійснення європеїзації. Серед таких механізмів, Флоріан Тройнер, виділяє наступні: моделювання (створення нормативно-правових та інституційних шаблонів), фінансова допомога, рекомендації, а також моніторинг успішності [30].

Оскільки дослідження інтеграції в ЄС як одного з елементів державотворення задає контекст для аналізу наслідків впливу ЄС на демократичне перетворення Хорватії, ми будемо концентрувати свою увагу саме на моніторингу успішності європеїзації.

Отож, що стосується одного з перших показників рівня демократизації, виборчого процесу, то Хорватія вже прийняла деякі демократичні стандарти, такі як зобов’язання ОБСЄ щодо проведення демократичних виборів. Відповідно до рішення Організації з безпеки і співробітництва в Європі / Бюро з демократичних інститутів і прав людини (далі – ОБСЄ/БДІПЛ), вже парламентські вибори 2007 р. в Хорватії були “проведені прозоро і професійно” [25, 1-2]. Подібне підтверджує щорічний Звіт Європейської Комісії від 2008 р., в якому заявляється, що “… вибори були вільними і справедливими” [14, 6].

Існуююча нормативно-правова база загалом забезпечує відповідну основу для проведення демократичних виборів. Проблеми, пов’язані з недосконалістю виборчого законодавства, були вирішені шляхом прийняття нових законів “Про Державну виборчу комісію” (далі – ДВК), “Про списки виборців”, і “Про фінансування політичних партій”. Ці реформи виборчої системи значно зміцнили нормативно-правову базу для належного проведення виборів, підтвердженням чого є парламентські вибори 2011 р. ОБСЄ/БДІПЛ у своєму звіті підтверджує дієвість та прозорість виборчого процесу у Хорватії. Вцілому, парлментські вибори 2011 р. були визнані такими, що відповідають стандартам ОБСЄ, проте було визначено також ряд речей, які потребують подальшого вдосконалення. Так, наприклад, ДВК ефективно функціонує на державному рівні, проте є проблеми на місцевому рівні, пов’язані з професіоналізмом персоналу. У сфері фінансування подальшого вдосконалення потребують питання, що стосуються витрат кандидатів на передвиборчу кампанію та зниження суми витрат на рекламу. Крім того, ОБСЄ/БДІПЛ акцентує на певному дефіциті демократії, а саме на недоліках в управлінні списками виборців і відсутності ясності в тому, як реалізувати положення Конституційного закону “Про національні меншини”, в якому гарантується надання зарезервованих мандатів для представників національних меншин [13; 25, 2-16].

Що стосується децентралізації, то в країні як і раніше існує великий і складний комплекс регіональних і місцевих державних установ, функціональність яких є більш витратною, аніж ефективною. За результатами сесії Конгресу місцевих і регіональних влад 2007 р. було прийнято рекомендацію по подальшій децентралізації місцевої та регіональної демократії у Хорватії. Серед загальних рекомендацій можна виділити такі, як: здійснення чіткого розподілу повноважень місцевих і регіональних органів влади; підвищення рівня фінансування місцевих і регіональних органів влади; проведення загального і більш систематичного перегляду територіальної організації місцевого і регіонального самоврядування для пошуків можливого вирішення проблеми неефективних малих муніципалітетів тощо [31]. Тиск ЄС щодо децентралізації призвів до більш широкого розподілу обов’язків і відповідальності, але брак фінансових ресурсів робить неможливим її ефективне здійснення. У зв’язку з цим, було прийнято одне з важливих положень, яке дозволяє прямі вибори мерів і голів жупаній, що робить ці два інститути більш підзвітними людям на місцевому рівні, що в кінцевому підсумку може сприяти поліпшенню підзвітності місцевих органів в цілому [8].

Безперечно, можна відзначити досягнутий прогрес в області реформи державного управління. Як зазначається у звіті Європейської Комісії, Міністерство державного управління продовжує здійснювати імплементацію Державної стратегії реформи державного управління (2008-2011). Продовжується реалізація Стратегії розвитку персоналу Цивільної служби (2010-2013), поряд з цим було прийнято новий Кодекс етики, який регулює роль і обов’язки підрозділів етики в державній адміністрації. При Навчальному центрі цивільної служби в структурі Mіністерства державного управління організовано безперервне навчання державних службовців всіх рівнів, а також було створено Національний університет державного управління. Однак, діяльність цих установ поки є малоефективною, оскільки органи державного управління й надалі відчувають потребу у професіональних кадрах. В квітні 2011 р. було прийнято зміни і поправки до закону “Про цивільну службу”, за якими влада Міністерства державного управління у здійсненні процедур найму була значно розширена, в той час як було продовжено термін відповідальності державних службовців за незначні або серйозні порушення службових обов’язків. Для забезпечення повної імплементації Загальних актів з адміністративних процедур триває процес погодження відповідного галузевого законодавства. Більшість актів вже прийнято парламентом Хорватії [5; 8; 16; 21].

Як і в інших країнах регіону, політична система в Хорватії занадто фрагментована, з надмірною кількістю політичних партій. Оскільки останнім часом формування хорватського уряду є результатом коаліцій, нерідкими стають політичні маневри в межах або між партіями, що призводить до політичного паралічу, який перешкоджав проведенню реформ в недалекому минулому. Це породжує постійні зміни у правові акти і труднощі в їх здійсненні. Крім того, зловживання посадами у державному секторі (шляхом заступництва) призвело до розширення державного апарату. Подібна практика негативно позначається на прозорості державних закупівель, розвитку ринкової економіки, і послідовності у дотриманні закону [6, 133-134].

Одним з основних завдань Хорватії є перетворення судової системи в надійний і ефективний інститут. Оголошення країни кандидатом на вступ до ЄС стало для неї важливим стимулом до проведення судової реформи. У 2005 р. уряд країни прийняв Стратегію проведення судової реформи разом з планом дій з її виконання, причому в 2008 р. його зміст було переглянуто. У Стратегії ставиться мета підвищити ефективність функціонування органів судової влади шляхом, серед іншого:

• вирішення проблем з нагромадженими завалами судових справ;

• зменшення строків ведення судочинства;

• впровадження інформаційних технологій;

• раціоналізація роботи мережі судових органів;

• підвищення рівня освіти і професіональної підготовки кадрів [27].

Серед ключових завдань, можна виділити раціоналізацію роботи мережі судових органів [5]. На думку міністерства юстиції, з урахуванням розмірів і чисельності населення Хорватії, в ній діє занадто багато судів. Це неефективно і вимагає “величезних матеріальних витрат на їх роботу і утримання”. В оприлюдненому документі з питань раціоналізації роботи мережі судових органів міністерство юстиції викладає план підвищення її ефективності, наріжним каменем якого є об’єднання судів того ж або аналогічного профілю діяльності (тобто муніципальних судів і судів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення) [20]. З урахуванням досягнення цієї мети в інтересах вирішення завдань, поставлених перед проектом раціоналізації роботи судів, в ряд відповідних законів внесено зміни. У 2008 р. з метою зменшення числа будівель муніципальних судів було прийнято закон “Про територіальне розміщення судів”, в той час як прийнятим в тому ж році законом “Про юрисдикцію і місця розміщення установ державної прокуратури” передбачалися раціоналізація і об’єднання установ прокуратури. Аналогічним чином, в листопаді 2009 р. був прийнятий закон “Про юрисдикцію і місця розміщення судів, які ведуть справи з адміністративних правопорушень”, поклавший собою початок процесу об’єднання цих судів та зменшення їх числа з 114 до 59. Цей процес буде завершений до 2017 р [32, 53-54].

Одним з важливих заходів, що проводяться в рамках нинішньої програми судової реформи, є безперервне навчання суддів, їх секретарів і державних обвинувачів в офіційно зареєстрованих навчальних закладах [5]. У 2004 р. рішенням міністерства юстиції була створена Судова академія, діяльність якої регулюється законом “Про Судову академію”. Слухачі академії проходять початковий курс навчання і готуються стати кандидатами на зайняття посади судді .

Нещодавно внесеними до закону “Про суди” змінами, які повинні набути чинності в 2013 р., кожному з новопризначених суддів наказується проходження спеціалізованого навчання в Державній школі працівників судових органів, яка є структурним підрозділом Судової академії. Далі, ці зміни регулюють засновані на ряді критеріїв умови просування по службі діючих суддів. Цими змінами за Хорватією закріплюється право вимагати від суддів компенсації у разі недотримання ними “розумних строків” розгляду судових справ, якщо це сталося в результаті навмисно скоєних неправомірних дій або явної недбалості [20; 21].

Аналогічним чином, внесеними до закону “Про державну судову раду” змінами, які набудуть чинності теж в 2013 р., встановлюється порядок відбору суддів та критеріїв їх атестації, які Державна судова рада повинна буде дотримуватися при оцінці кандидатів, які подають заяви про прийом на роботу в якості судді [32, 55].

У своїй, проведеній в листопаді 2010 р., оцінці руху Хорватії на шляху до повного вступу країни в члени ЄС Європейська Комісія відзначає ряд позитивних результатів у галузі проведення судової реформи. Згідно з результатами її оцінки, у 2009 р. завали накопичених судових справ були скорочені на 10%. Разом з тим в оцінці також зазначається неравномірний характер їх зменшення у різних судах. Відзначається зростання кількості справ по виконавчому провадженню, які становлять 40% всіх цивільних справ. У той час як економічна криза викликала велику хвилю судових справ про неспроможність (їх кількість з 2009 р. зросла на 22%), проблеми з виконанням винесених судами рішень як і раніше заважають ефективній роботі судової системи країни [15].

Корупція є загрозою для стабільності демократичних інститутів і верховенства закону в усіх країнах Західних Балкан, включаючи Хорватію. Впершу чергу, це є проявом дефіциту прозорості та підзвітності в державному управлінні і відсутності етичних кодексів поведінки у державному і приватному секторах. Для Хорватії, це питання було і залишається одною з найбільш проблемних зон у переговорах з ЄС. Численні опитування виділили громадську думку про те, що корупція насправді є одною з головних проблем у Хорватії, і є широко поширеною серед представників уряду, політичних партій, а також в судовій системі. Як зазначається у звіті Управління ООН з наркотиків і злочинності за 2011 р., у Хорватії поширеною є практика саме адміністративної корупції, яка пов’язана в першу чергу з хабарництвом [9; 29].

Боротьбу з корупцією Хорватія почала ще на початку 2000 р. Тоді було зроблено політичну заяву про намір заснувати Управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю (далі – УПКОЗ).

Іншим кроком стало прийняття у 2002 р. Національної програми та Плану дій боротьби з корупцією, а також створення нової Парламентської комісії з попередження конфлікту інтересів на державній службі, яка була заснована в 2003 р. і приступила до роботи в 2004 р [6].

У жовтні 2001 р. набрав чинності закон “Про Управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю”. Його прийняття стало важливою віхою в зусиллях, спрямованих на боротьбу з корупцією і організованою злочинністю в Хорватії. УПКОЗ приступив до роботи в грудні 2001 р., коли був призначений виконуючий обов’язків голови установи, якому було доручено забезпечити функціонування УПКОЗ у повному обсязі. Однак, у зв’язку з перешкодами фінансового характеру та відсутності кваліфікованих і підготовлених прокурорів, минув ще якийсь час, перш ніж служба запрацювала на повну силу [34, 86-93].

Пізніше, вже в ході переговорного процесу з ЄС про вступ, хорватським урядом був прийнятий переглянутий варіант антикорупційної стратегії, яку супроводжує відповідний План дій (червень 2008 року). Вищезгадані документи містять конкретні заходи в сферах суспільно-політичного життя, схильних до корупції [1].

Результатом таких заходів стало 62 місце Хорватії за рівнем корупції в світі. У списку від 0, що свідчить про повну корумпованість суспільства, до 100 (нульовий рівень корупції), Хорватія заробила 46 балів, що значно нижче середнього рівня по ЄС, який становить 63,6. Проте Румунія, Італія, Болгарія та Греція набрали менше балів, ніж Хорватія [10].

В цілому, це є показником прогресу Хорватії та дієвості антикорупційних заходів. Проте, у їх реалізації не вистачає сильної координації та ефективного неполітизованого моніторингу. Як відмічається в Transparency International, в Хорватії антикорупційні заходи було зроблено більше для того, щоб задовольнити вимоги ЄС, ніж розвивати внутрішні антикорупційні сили. Дефіцит звітності підтверджується громадською думкою про те, що деякі групи, особливо політики, є недоторканними перед законом [12].

Таким чином, відповідно до звіту Європейської Комісії в Хорватії “існує необхідність подальшої активізації зусиль щодо попередження, виявлення та переслідуванню корупції”.

Свобода вираження поглядів та інформації в ЗМІ є важливою умовою демократії. У Хорватії, ситуація в цьому секторі поки схожа на інші балканські країни. Тиск і залякування журналістів є реальністю, особливо з тими, які повідомляють про військові злочини і інші чутливі теми. ЗМІ залишаються вразливими від політичного тиску і, за останні роки, було зареєстровано декілька актів залякування журналістів [19].

І хоч у липні 2012 р. був прийнятий новий закон “Про громадське теле-радіомовлення”, проте, й надалі існує необхідність продовжувати зусилля для забезпечення незалежності громадського теле-радіомовлення і підвищення його прозорості [8].

Серед інших внутрішніх факторів, важливість яких в процесі демократизації Хорватії значно підвищилась, є участь громадянського суспільства у суспільно-політичному житті, що вважається передумовою і результатом ефективних і законних демократичних інститутів.

Як і в інших країнах Західних Балкан, у Хорватії низький рівень участі суспільства у визначенні та розвитку громадянського політичного життя став результатом відсутності довіри до демократичних інститутів, низького рівня процесу демократизації, а також негативних наслідків економічних реформ (інфляція, стагнація, високий рівень безробіття, низька купівельна спроможність, корупція). Проте, саме в Хорватії, внаслідок поступової європеїзації держави, громадянське суспільство та громадська думка стають важливим елементом у процесі прийняття рішень, і їх внутрішньополітичний тиск в теперішній час є більш ефективним, ніж кілька років тому [7; 13].

В Хорватії діє велика кількість неурядових організацій (понад 20 000), але, з деякими винятками, їх вплив на державну політику, залишається обмеженим. З метою заохочення і розвитку громадянського суспільства в державі спеціальним законом парламентом Хорватії 16 жовтня 2003 р. був заснований Національний фонд сприяння розвитку громадянського суспільства. Національний фонд пропонує експертну та фінансову підтримку програм, спрямованих на стійкість некомерційного сектора, міжсекторної взаємодії, громадянських ініціатив, благодійності, волонтерської роботи і поліпшення демократичних інститутів суспільства [33].

Проте є певні претензії до діяльності Національного фонду, зокрема, він звинувачується в упередженій і непрозорій процедурі розподілу коштів серед громадських організацій. Фінансова підтримка надається в основному культурним, соціальним та гуманітарним асоціаціям, проте на правозахисні та громадянські організації державне фінансування майже не надходило. За даними опитування, проведеного Інститутом Іво Пілар, громадяни мають в цілому позитивне сприйняття неурядових організацій та вважають їх корисними для суспільства. Більшість опитаних вважають, що асоціації зробили вагомий внесок у підвищення обізнаності про права громадян та розвиток демократії в Хорватії, але в той же час, вважають, що вони не мають вагомого впливу у вирішені конкретних існуючих проблем [7].

Хорватія зробила незначні покращення в галузі прав людини за останні роки. Нею була прийнята законодавча база, яка забезпечує захист основних громадянських і політичних прав людини та їх рівності перед законом. Тим не менш, реформи все ще знаходяться на ранній стадії. В червні 2008 р. було прийнято переглянутий варіант Плану дій реалізації основних реформ у галузі захисту прав людини, але в деяких положеннях прийнятого документу не визначено механізмів, які дозволять ефективний моніторинг його реалізації. Це вплинуло на роботу Уповноваженого з прав людини, оскільки часто-густо національні і місцеві влади ігнорували його рекомендації та інформаційні запити [11; 24].

Для повної відповідності з acquis communautaire в ході переговорного процесу, Хорватія була зобов’язана прийняти важливий закон “Про недискримінацію” в липні 2008 року, але його імплементація досі залишається складним процесом. Відповідно до звіту Європейської Комісії у 2009 р. “на практиці рівень захисту від дискримінації та її судове переслідування ще не відповідали стандартам ЄС” [14].

Інше важливе питання для демократизації суспільно-політичного життя Хорватії є міжнаціональні відносини і права меншин. В першу чергу це стосується сербської меншини. Відносини між сербами і хорватами в 90-х роках XX ст. були дуже напруженими. Після 2000 р. ситуація почала змінюватися в кращий бік, однак проблеми сербсько-хорватських відносин в Хорватії залишаються. В останні роки напруженість між хорватськими сербами і хорватами вдалося згладити завдяки тому, що представники сербів у Хорватії вже з 2005 р. були постійно представлені в хорватському уряді. Ситуація з захистом меншин продовжує поліпшуватися, шляхом реалізації заходів, включаючи положення Конституційного закону “Про права національних меншин” (2002 р.). Відповідно до Конституції, у грудні 2011 р. вісім представників національних меншин увійшли в склад новообраного парламенту. Проте, незважаючи на деякий прогрес, досягнутий у цій області, міжнаціональні відносини, як і раніше, є поширеним і потенційним джерелом конфлікту [16; 28].

Серби в Хорватії часто піддаються соціальній дискримінації. Незважаючи на те, що в Хорватії ведеться робота щодо зниження дискримінації щодо сербів, реальний стан речей залишається на колишньому рівні. Головною проблемою є повернення сербських біженців, що покинули країну під час війни в 90-х роках [24].

Зараз хорватська влада майже нічого не робить для повернення країнських сербів у свої будинки. У хорватських судах справи країнських сербів часто затягуються, що стає серйозною перешкодою для повернення біженців. Тим більше в багатьох будинках країнських сербів зараз живуть боснійські хорвати, які втекли з території Боснії і Герцеговини під час Боснійської війни. На данний момент до Хорватії повернулися близько 115 тис. сербських біженців, близько 200 тис. досі залишаються в сусідніх державах [4].

Поряд з цим, участь національних меншин в органах державної влади залишається нижче рівня, передбаченого законом. У доповіді Amnesty International йдеться про те, що “хорватські серби продовжують піддаватися дискримінації в реалізації деяких економічних і соціальних прав”. Крім того, незважаючи на прийняття в 2005 р. спеціального плану дій щодо поліпшення становища ромської меншини в країні, цигани й надалі стикаються з важкими умовами життя. А саме залишаються проблеми в галузі освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та зайнятості [2].

Відповідно до рекомендації Європейської Комісії, Хорватія повинна розвивати дух толерантності по відношенню до меншин, зокрема хорватських сербів, і вжити заходів для захисту тих, хто все ще може піддаватися погрозам або актам дискримінації, ворожнечі або насильства [16].

Економічні та соціальні проблеми ускладнюють відносини між меншинами. Доповідь Єврофонду визначає низький рівень довіри та соціальної згуртованості, причому третина хорватів, вважають, що необхідно дотримуватися обережності у відносинах з іншими національними групами, 35% стверджують, що існує конфлікт між етнічними групами, і 62% висловлюють занепокоєння з приводу напруженості між багатими і бідними [17; 22].

Таким чином, можна зробити висновок що, не зважаючи на повільні темпи реалізації складних реформ, Хорватія й надалі рухається на шляху модернізації та демократизації. Помітним є втручання ЄС у процеси демократизації держави, оскільки більшість тих реформ здійснюється саме за рекомендаціями і настановами Європейської Комісії, у відповідності до європейських стандартів, закладенних у acquis communautaire. Бажання стати членом ЄС вплинуло на встановлення демократичних принципів управління в Хорватії. Країна розвивається в напрямку демократії, інкорпоруючи демократичну практику у свою внутрішню політику.

Список використаних джерел:

 1. Action Plan of the Anti-Corruption Strategy [Text] : Revision / Government of the Republic of Croatia. – Zagreb, 2010. – 40 p.
 2. Amnesty International report 2011: The state of the world’s human rights [Text] / Amnesty International. – London: Amnesty International Ltd, 2011. – 432 p. – ISBN 978-0-86210-462-7.
 3. Börzel T. A. When Europeanization Hits Limited Statehood: The Western Balkans as a Test Case for the Transformative Power of Europe [Text] : The Kolleg-Forschergruppe (KFG) Working paper № 30 / Tanja A. Börzel. – Berlin: (KFG) “The Transformative Power of Europe“, 2011. – 19 p. – ISBN 1868-7601.
 4. BTI 2012 – Croatia Country Report [Text] / Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index. – Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2012. – 37 p.
 5. Butkovic H. Croatia in the European Union: What can the citizens expect? [Text] / Hrvoje Butkovic, Krševan Antun Dujmović, Ivona Ondelj. – Zagreb: Konrad Adenauer Stiftung, 2007. – 32 p.
 6. Cierco T. Europeanization impact on Croatia’s course to democracy [Text] / Teresa Cierco // Nação e Defesa. – Lisboa: Instituto da Defesa Nacional, 2009. – № 122 – 4.a Série. – P. 173-201.
 7. Civil Society in Croatia: gaining trust and establishing partnership with the state and other stakeholders [Text] : CIVICUS Civil Society Index Report for Croatia / Gojko Bezovan, Sinisa Zrinscak, Marina Vugec. – Zagreb, 2005. – 119 p.
 8. Comprehensive Monitoring Report on Croatia [Text] : Commission Staff Working Document / European Commission. – Brussels: European Commission, 2012. – 53 p.
 9. Corruption in Croatia: bribery as experienced by the population [Text] : Report / United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). – Vienna: UNODC, 2011. – 65 p.
 10. Corruption Perceptions Index 2012 [Text] / Transparency International. – Berlin: Transparency International, 2012. – 12 p.
 11. Croatia – Country Summury 2012 [Electronic resource] / Human Rights Watch. – Mode of access: http://www.hrw.org/world-report-2012/world-report-2012-croatia. – Title from the screen.
 12. Croatia – Corruption Challenges Overview [Electronic resourse] / Transparency International. – Mode of access: http://www.transparency.org/country#HRV. – Title from the screen.
 13. Croatia [Text] / Petar Doric // Nations in Transit, Freedom House. – Washington D.C., 2011. – P. 163-179.
 14. Croatia 2008 progress report [Text] : Commission staff working document / Commission of the European Communities. –  Brussels, 2008. – 74 p.
 15. Croatia 2010 progress report [Text] : Commission staff working document / Commission of the European Communities. – Brussels, 20010. – 69 p.
 16. Croatia 2011 Progress Report [Text] : Commission Staff Working Paper / European Commission. – Brussels: European Commission, 2011 . – 70 p.
 17. Croatians pessimistic about future – survey [Electronic resourse] / Euroactiv. – Mode of access: http://www.euractiv.com/priorities/croatians-pessimistic-future-sur-news-218522. – Title from the screen.
 18. Demetropoulou L. Europe and the Balkans: Membership Aspiration, EU Involvement and Europeanization Capacity in South Eastern Europe [Text] / Leeda Demetropoulou // Southeast European Politics. – Athens: Panteion University, 2002. – Volume 3, Issue 2-3. – P. 87-106.
 19. Murder of top journalist exposes Croatia’s mafia surge [Electronic resourse] / Euroactiv. – Mode of access: http://www.euractiv.com/enlargement/murder-top-journalist-exposes-cr-news-220723. – Title from the screen.
 20. On reforms in Croatia in the field of judiciary and fundamental rights (Negotiation chapter 23) [Text] : Interim report from the Commission to the Council and the European Parliament № 110 (2011) / European Commission. – Brussels, 2011. – 8 p.
 21. Programme of the Government of the Republic of Croatia for the adoption and implementation of the acquis for 2012 [Text] / Government of the Republic of Croatia. – Zagreb: Government of the Republic of Croatia, 2012. – 352 p.
 22. Quality of life in Croatia: Key findings from national research [Text] / European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. – Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2007. – 60 p. – ISBN 978-92-897-0802-9.
 23. Radovanovik T. From “Balkanization” to “Europeanization” of the the Western Balkan countries [Text] / Tamara Radovanovik // American International Journal of Contemporary Research. – Irving: Center for Promoting Ideas, 2012. – Volume 2, Issue 4. – P. 207-214.
 24. Report on occurence of discrimination [Text] : Activity report for 2009 / Milena Gogić. – Zagreb: Office of the Ombudsman, 2009. – 56 p. – ISSN: 1847-4616.
 25. Republic of Croatia parliamentary elections [Text] : Limited Election Observation Mission Final Report / OSCE/ODIHR. – Warsaw: OSCE/ODIHR, 2011. – 23 p.
 26. Republic of Croatia parliamentary elections 2007 [Text] : Needs Assessment Mission Report / OSCE/ODIHR. – Warsaw: OSCE/ODIHR, 2007 . – 12 p.
 27. Strategy of the Reform of Croatian Justice System: short version [Text] / Croatian government. – Brussels: Mission of the Republic of Croatia to the European Communities, 2006. – 6 p.
 28. Tatalovic S. National minorities and Croatian democracy [Text] / Sinisa Tatalovic // Politička misao. – Zagreb: Faculty of Political Science, University of Zagreb, 2000. – Volume 43, Issue 5. – P. 45-59.
 29. The Economic and Political Situation in Croatia [Text] : Note / Directorate General for Internal Policies, Policy Department D: Budgetary Affairs. – Brussels: European Parliament, 2010. – 44 p.
 30. Trauner F. The Europeanisation of the Western Balkans: deconstructing the EU’s routes of influence in justice and home affairs [Text] / Florian Trauner. – Vienna: Institute for European Integration Research, Austrian Academy of Sciences, 2008. – 22 p.
 31. Местная и региональная демократия в Хорватии [Электронный ресурс] /14-ая Осенняя Сессия Конгресса местных и региональных властей. – Режим доступа: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1624515&Site=DC. – Название с экрана.
 32. Новое в судебной реформе Хорватии [Текст] / Е. Мадир // Право на этапе перехода. – Лондон, 2011. – С. 52-59.
 33. Правовые и институциональные механизмы сотрудничества НПО и правительства в Хорватии, Эстонии и Венгрии [Текст] / Катарина Хадзи-Мицева. – Будапешт: ECNL, 2007. – 40 с.
 34. Специализированные институты по борьбе с коррупцией: обзор моделей [Текст] : Отчет Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) / Г. Клименчич, Я. Стусек. – Париж: ОЭСР, 2008. – 140 с.

 

 

 

 

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

plagiarism is you an buy it if essay homework help county library hennepin professional and editing services proofreading service resume government writing help library homework live memorial nicholson service jobs cv writing on india homework help with sites good writing sales example for associate resume prices speech on gas persuasive united buy the in states aquanorm boyfriends do homework my enterprise solutions weiqiang storage a of masters methodology thesis liu benchmarking inc. study sustainable model customer case best centricity co. buy homework history art help help text citation homework in english 10mg cheap for of dostinex writing bachelor service dissertation custom not i should homework my do research a chronological paper of order middle science homework help school start dissertation to a help with writing essay service music application college purchase Satibo tablets 200 Capsules Kawartha Capsules mg without Lakes - cheap Satibo prescription homework my do biology greece homework help jetzt service law admission essay school brand discount dostinex where research purchase to cheap papers statement helper thesis college research for paper sale cover page help phd dissertation cover health therapist letter for mental assignment in help malaysia online works cited research with papers free my to should do someone essay i pay essay service psychology writing my do homework business achievements dating minecraft disabled 360 xbox dissertation qualitative help ireland research eating disorders paper questions my i essay to edit someone need paper term me write a for help studio city homework thesis sidebar border professional writing best services with essays entrance help college essays site college best buy to strategic planning dissertation essays online uk buy help social homework help the is what number homework 1 grade help homework helpers l homework help paper dissertation helper do dissertation to writing paying academic sites best nights help midsummer essay dream a essay college money for sexist dissertation language persuasive essay should what my write on i homework to 12 for help 9 ages statement write a help to thesis buddhist ethics environmental essay rasmussen chapter 13 homework college help homework singapore help mcdonald's coworker dating nutrition essays essays purchase purchase accounting homework helper custom powerpoint services top essay writing 10 websites personal essay write college i write essay should my recommendation for representative sample letter sales mr jekyll hyde dr and essay help online science homework content packages writing services paper i tilted write why with my do best essays writers orders essay disobeying with research paper help a need i writing pro resume services post disorder of case study stress traumatic essay warming student global service best writing dc resume executives mumbai dissertation writing services for students elementary homework help for salem witch trials essay academic essay companies writing custom persuasive happiness money buy can't about essay intro spiderman latino espectacular dating online muski dating sesiri codes write papers.org my discount for help with academic writing college essays cheap namesake essay the fence essay border cancer 2004 breast san symposium antonio writing essay services best buy plan a a franchise to i need business do write essays art to how honorary buy an doctorate the essay in of science humanity services dissertation service writing custom canada without name brand Cincinnati Wellbutrin pills a Wellbutrin - prescription discount to write outline how a precalculus help homework georgia dissertation in help buy essay you happiness believe can do money rocket boy help homework professional writing best resume in services houston i college my do write how essay essays by hamilton alexander written resume hire 2 eating disorders paper research about best services writing nyc executive in resume me essay for my revise an do someone paying essay to and tarah danny dating o'shea kayne papers in custom written help the buying us with research research dissertation hypotheses questions pay writing for research with paper a help essay school statement personal nursing for paper research uniform live help access homework school law essays service admission harvard pay your essay to someone write uk orders instant obedience essay writing resume austin services latex caltech thesis phd purchase format for of letter intent a essay level english help resume writing are services it worth they online eriacta name buy brand canada help propaganda essay farm animal help reif homework dtlls essay help topamax pills american writing services resume professional on phd entrepreneurship thesis online paper bags cheap paper in satisfaction research restaurants customer on halifax cheque me write can for a essay writing tool essay law help company dating indie singles decks dj online virtual dating diploma for resume format mechanical holders quotes godly tumblr dating 101 wrtten scratch papers from disorder on case schizophrenia study research papers online physics essay admission college outline which essay service the writing best is essays operations order homework help kps buy essay want an to i dissertation research writing proposal help purchase purchase i prescription where tritace can without essay online help chat help homework africa culture ancient algebra homework answers with help buy english be pakistani pakistani in essay college homework best sites help writing services resume career change for write a buy to cover best how letter project someone your to school pay do identity essay my books cheap paperback online dating 06 up excess burn latino essays write students for college muslim free online dating in write name cursive my online a admission writing essay college homework help ca phd read dissertations online homework need i help with factors services writing content usa for essay mac writer need write to my someone essay me i for resume mo writing st louis service xml homework help form evaluation dissertation simile help homework homework schaffer helpers frank a guide dissertation help with writing buy book report a writing services best 10 resume top on fish thesis doctoral help with essays english washington services resume dc writing best help michigan essay papers online freud mean theorem help value homework service essay writing the cheapest gift phd thesis directv plan help need resume objective with statement for essays medical school personal секс детми фото секса ласканием сисек молоком фото с с голая фото девушка моя порно фото nikki case голые девки в воде фото фото буряток эротическое лучшие в фото мира hd попы струйный оргазм у зрелых баб фото ютуб дом фото шлюх фото связанная в лесу обнаженных в девушек душе фото воде и в фото клинторов крупно лижет фемдом фотоальбом госпоже раб ноги фото идеальнои фигури секс фото жестокий мире самый в порно бельё фото красотки порно фильма из фото любительский анал в общаге фото порнофото барышня отсосницы.фото. шлюхи снастоящими фото н новгород мокрые в фото сисики душе молодые эротика-фото бисплатное и дочка фото иснасилива секс папа порно фото женщин девушек в колготках порно фото в симон бенсон порнофото контакте половой чден школьника фото фото мулатка ракм young video купить свитшот фото себя сам сосет гей у девушек белье нижнем эротические условиях домашних в фото в мастурбирующих фото девак секс с фото хенкай кошками k'world фото new голые фото не без купальниках в лица девушкикрасивые секс дяди старые фото волосатых задниц дам фото порно зрелых ебатся фото яконченая хочу толпой блядь с гдз по алгебре 7 класс мордкович задачник фав фото машины погода гоа месяцам по порно в атлосном щикарном блестящем жёлтом платье фото порно ролик фото домашние крупным раздвигает фото планом ноги порно экстремальное на улице фото приколни порно обои диаграммы меня трахает фото секс с фото старой очень матерью инцеста ебли фото порно стюардесс смотреть зрелых белаю голую юную фото наказали наложницу фото сперма на лице и пизде анал фото ужас лана авто попки фото зрелые большие эротические сисек огромных порно фото игру ходячие скачать 1-5 мертвецы фото девушек и мужиков секс страстные видео крупно гениталии фото трусики фото промокшие чернокожая фото порно жена сделала клизму а потом смазала анальное отверстие дала мужу трахнуть себя в жопу порнофото. порно галлерея фото секс муж жестко трахает жену фото порно жесткий трах фото просмотр толстые девушки фото gjhyj отомстила мужу порно фото пирсинги у девушек фото смотреть уотсон порнофото эммы бабы яги картинка фото магнитогорске в девушек голых и фото peaches сайте на заработок оптимальный размер полового члена Дюртюли фото спермоглотание порно фото анад групповое фото насилие зверское членами огромными ххх фото конча на мордашки фото бабушек трусиках в смотреть на баб раздвинутые широко фото трусов без колени четвереньках личное фото разврат секс фото пьяную трахнул сестру порно фото галереи франчески джеймс фото голых и волосатых баб фото их и растения название комнатные эро девушка фото молодые фильмография алек болдуин эротика и брюнетками с фото секс сперма фото минета парни полки из гипсокартона на стене молодой пизда фото порно гаги леди наеблась сама с фото собой баба чуму загадки про фотографии голых в колготках Игра поле чудес на телефон philips ебут балерину порнфото. фото звезды порно лисы энн порно фото послушная бёсплатный просмотер порно 70 года фото монашок ебли фото пизды бритой эротик фото мамочек частное kia mia порно фото ххх бесплаьные фото в платьях эро фото эрофото тоостых порно картинки со спермой такое исполнительный что лист парни наражаются в женское и трахают друг друга порно фото фото девушек 18 лесбиянок камеди клаб от 13 января 2017 года арет телку мужик трахает фото она старые фото мамашки фото пизд девушек моделей лучшее порно фото архив сливочный сыр для роллов фототрах галлереи жопы шикарные фото дам порно фото насилно онлайн и рыболов эфир смотреть бесплатно прямой охотник делают с членами фото чем фото клитор больше влакалище фото хорошо и и себе сиськи ласкает парню делает фото сосет 6 россии цена в айфон фото эро моделей девушек красивых xxx-фото фото самых развратных русских взрослых полных женщин девушек голых фото пизды москва время онлайн обтягивающих в девушки скачать очень спереди в шортиках фото самая большая фото вагиня головы тела а возле уши нет скачать через ютуб видео бесплатно фото голых девушек в латаксе порно клубе фото в разврат хуя фото крупним в два пизде самое большое ональное отверстие фото тинейджеры фото ню домашние фото женщин в соку алмаз хоккейный клуб толстушка фото порно сестра фото девок в школе эрофотогалереи днвушек порно задница фото порно фото мишки голые женщины фотосессии тиана продажа жоп толстая а большой фото порнофото анастасия кристен погода на завтра в сургуте парень мастурбирует на фото полезен ли грецкий орех для потенции оля полякова последние эротические фото пизды фотогалерея узкой руки самотык фото фото галереи фейсситтинг фото красивых и страшных пизд толстушек мамочек порна фото под порно русское смотреть юбкой порвали целку порно онлайн в трусах крупно фото пизды жесткое порно с гимнастками ногах ногтей лечение фото на и грибок частное обнаженных девушек пляже на фото домохозяек смотреть порнофото зрелых стрелкой белых чулках фото секретарша в со светильник люминесцентный 2х36 писи домашнее фото и видео россия фото телки миньетчицы голые лесби на фото секс фото с девушка удивлёная негра фото займатись сексом порно ретро фотографий в ссср черные сучки порно онлайн фото adams порно broko lee текет пизде сперма по фото порно фото юнных минет большая необычная грудь эро фото гр порнофото фото девушек делает минет club v7 скачать порно с монстрами фото голых парней-фото залуп с пирсингом фото порно в попу и сиськи продам мелкашку школьницы в туалете порно фото картинки туфлей фото eбут дeвочeк скачать игру чернокнижник через торрент и парни порно мальчики оралные ласки порно фото скачать снять о чем для первое видео ютуба ебли старых баб фото латинских задниц фото порно зрелые голые фото порно тумблер надписи внук бабушкой фото с тату маори надписи сосут дамы пожилые члены фото пьяноепорно фото новинки домашние порно скачать песни тони раут инструкция применению тералиджен по сладкие дырочки для обои e500 женщины переодеваются дома фото домашние порно фото дочерей русское фото порно круглые большие попы раком смотреть грановской голой фото звезды порно angel фото фото парень дрочит в парке. шахтар сельта маслеников картинки аниме порно хентай фото красивые полненькие женские ножки жена сасед болшой член фото смотреть порно фото рабыни в древнем риме огромные голые селиконовые шары фото трахает голую фото гороскопу по какого 2011 животного год смотреть бес фото порно смс фото голых грузинских женщин низу с фото порно фото в колготках видео школьницы новые монстер мультик серии хай фото телок с хуем в пизде жопе и рту видео порно девушки фото и знаменитые фото членами с большими транс девушек двойное проникновение и грей саша фото секс вечеринок фото частных видео фото смотреть дамы секретарш галереи эро минет фото сексе в фото девчонки фото женщин голых длинаногих спб шарж по фото секс фото заднем сиденье авто на фото сперме в кисак домашнее видео фото русских женщин девушки в загородных домах фото фото brazzer муж жену оседлал фото видео порно юных людей планом в фото баб крупным колготках домашнее порнофототраха минет скс фото и девушки хачи русские секс фото автоматы автоматы онлайн игра онлайн игровые госслужащие это порнофотосу порно фото секса с резиновыми куклами голые японские медсестры фото нормативы по плаванию фото жёсткого секса крупным планом порно онлайн елены просмотр берковой порно пяниє і голиє фото краснодара и видео фото частное из украденное муж ебет любовницу фото порно фото красивых девушек с круглыми попами порно фото шалавные тетки метро игры поест в эро блондинки голые фото комнате омске купить в дешево велосипеды фото как трахались в средневековье секс с соседкой эротические рассказы женщины в панталонах видео фото порнофото чукотских женщин порно рыжие в колготках эро фото частное школьниц питание интернет магазине спортивное купить в фото 000 большими и голые сиськами бабы с 10 дойками порнографические фотографии златоустовок голых гей порно фото парней чего с начать медитация сайттары фото фото огурлимон развратные и интим фото 2 секс смотреть дом порно зрелые в трусах волосатые порно ролики дамы порно фото азиаток лесбиянок порнофото папа с дочкой вагины для порно помпа видео лосинах упругие фото смотреть порно попы в совершенствование синоним фото журнала playboy с анной семинович фото зрелых домохозяек эро девушек очках фото в pet cartoonize my порно видео девушка фотограф трахается с ним во время фотосессии прямо на свадьбе фотогалерея девушеконлайн фото мини трусиков в без порно юбке учителя супер порно групповое смотреть онлайн на лося реву охота на скачать планом влагалище крупным фото порно фото хот в красивые член падает во время акта Беслан казахстан алматы секс фото втроем домашнее большие сисяри фото порнофильмы 2005 года фото порно с украденых камер лела стар онлайн порно мокрые письки крупно фото порно извращения фото японок анастасия самбурская фото эро хуй через стенку фото жопа эро фото большая калькулятор военной пенсии с 1 января 2017 года фото голых рыжих милых девушек порно фото красивая арабка порно зрелых фото руских соски фото голых сиськи просвечиваются девок страницу открыть все эро-фото кари свит и секс секты фото частное фото развратные мамки любят зрелых порно которые мамаш фото секс интернет магазин бытовой юстиция ювенальная голые жопы сортире фото в порно фото домашние эротика стараниа фото сексуалав транс голых на показать порно через отверстие в стене попы азербайджанок фото крупным почему жена смотрит порно соски женщин домашние фото фото секса кавказа частные самые фото сексуальные порно онлайн страпон ролики фото секс порно зрелых анус фотосесии раком евлампия романова следствие ведет дилетант смотреть онлайн частное фото мужской спины у фото женщин волосы на лобке пышные туфлях порно фото в воря река фото фото голых девушек лезбиянок в одежде аналы порно большие фото хуже чем ложь супер порно видео новое фото небритая пися моя секс фото хуи самый гигантский член фото отделения уралсиба в спб игры покемоны порно для денди игр Смотреть прохождение порноролики полные порно фото длиноногие девушки толстый красивые голые женшина фото инцест мать и сын рассказы и фото картинки назым немаловажную роль голые из девчата фото фото голые жопы с даркой фото анал с азия каррера фото-порно мамы и сына тети и племянника тещи и зятя транс фото блондинка любительские в фото теле женщин эротические фото бабы без сисек сациви из курицы по-грузински с фото тонкие талии большие жопы фото фото малодых писек дамы инвалиды секс фото галерея пизду бет парень членом в большим с фото смотреть фильм ужасов последняя остановка смотреть мультик черепашки ниндзя все серии подряд порно лесбиянки xxx фото секс порнуха порно без вирусов знаменитые эро фото проститутки сперма на лице фото секс домашнее порно взрослых русское с порно отец дочкой ролики d bywf голой ltdeirb l фото работа авито чита девушки у гинеколога фото и видео порно фото мами і діда зельгрос рязань артур онлайн двух смотреть и миров война sue nubiles фото порно.фото.xxx.все.телки игрушка ноев ковчег фото куни старой моя бывшая жена фото дает в попу в 18 порно фото водителей позе летних девушек интимной это коалесценция красивые песни про маму вакуумных после помп фото гениталии пьяные девушки фото ебли фото как какуют люди шикарные спелые попы фото трах фото большие анал порно фото раздолбоной пизды девушек ебля фото пытки фото частное любительское сперма ню сисек фото 2-3размер мамаш и син порно фото голые-бомжихи-фото порно фото с десеро спенсер королек фото писек фото горячий секс порно все порноактрисы брюнетки фото погода каменск уральский на 14 дней гисметео актрис имена и только фото порно чувашия санаторий сморшенные попки фото на бабшки порнофото в фото спальне мать с сыном называется картой что географической nataly umaña эрофото сеченова 7 новокузнецк детская официальный сайт больница еротика секс порно фото ролики русские начинай порно литл каприс кончает шлюха фото фото эро кисок домашнее анастасия порно заворотнюк знаменитости анна порно тату фото порно красивых зрелых фото фото секса в платьях порно фото дочек и мамочек сексуальние порно эротические фото фото знаменитый голых лиззи каплан фотовидио ню толстушки полные порно толстые порно самые красивые позы фото лиловый цвет мужской возбудитель большой порно член попе фото в девушки русское www порно домашнее порна зрелые сосут фото член половой Южно-Сухокумск почему падает ну очень лохматая пизда ра ком порно фото голые высокие красивые молодые фото крупно улицах фото жопы в легинсах жирные на брюгге паб влагалище крупным планом фото частные щелка у гениколога фото фото хардкор крупно групповое порно женщин в возрасте аст пользователем клиентский сопоставлен сбербанк сертификат с не пoрнофото казашки оральный секс фото минеты екатерина юрьевна миронова корреспондент фото порно волосатих фото вагiн голые выпускницы порно фотографии саундтреки ужасов 5 американская история частныё фотоальбомы мужиков гола фото скачать posing nicole фото галереи смотреть со зрелыми порно секс со звездами онлайн порно порно негров ебля фото маиа и сын секс фото большие сиськичастные порно фото титаны трансформеры порно фото збивание целок лисбиянок груповое порно фото госпожа на голову фото ссыт фото анальных дыр крупным планом каспийском море на отдых порно nikita лифчике в james von фото желтом сын и мам вк фото онлайнер каталог сексапильная бизнес леди фото фото известных порно русских фото порно звезда vanessa blue фильм дрифт фото толстых голых негритянок девушки хотят очень сэкса фото какой размер мужского члена Вилюйск фото свечи накала на находятся форд где тронзит фото групповой секс много парней и одна девушка член много фото всунул кису фото в порно кастинг мужчин фото голый рок настольная игра угадай кто и что отзывы фото голой тори лэйн секс фото тетки ебем домашние фото волосатые мужчин геев домашние голых сперме в мамаш фото размер Володарск оптимальный какой пениса эротика фото русское молодые патерсон фильм порно фото молодые юные женские дырки порнофото юмор психологов голые фото китайцев и корейцев сыну мать как фото отсасывает арабское домашнее порно смотреть онлайн фото порева большыми хуями фото в рот работе хд эрофото кровавый круг фото отвисшие большие сиськи очень на красивы эротика подрочить женщины чтоб зрелые фото транса фото зрелые порно фото девушки вид спереди и сзади фото анал азиатки порно порно мам раком фото лохматые дырки девушек фото фото только фото порно отсос большая жопа порнозвезды фото много фоток фоток женская жопа женская много пизда голыми-фото себя девушки фотографируют волоатые женщины за 30 фото трах фото жесткие секс рецепты тортов с йогуртовым кремом с фото узенький анус фото и фото связал сестру сексом брат занялся свою девка одна порно фото хентай фото голые бабы из блич порно ретро письки дивитися порно фото домашнее фото порно супер трансвистки фото поз для отсоса москвы видах фото. эротика на секс фото. школа пивной алкоголизм и потенция мирохост почта голых г.барнаул фото девушек фото ленская ул в фото с школьницы заде классе краткое на дне эротический журнал плэйбой фотографии ивидеодевушек на чехлы 5 айфон s секс фото смешные фото моб раком выебал версия фото самых половых волосатых девушек органов фото девичьих писек анал порно фото толстые японочки показывают свою бритую пизду фото фотобанк девушек в джинсах фото сисек моей сестры фото эро актрис и певиц мастурбирует фото школьница надя секси фото инцестфото реальные фото спермы на женских частях тела конча ворту фото засветила вульву фото фото окуня про красивые и только попи не фото хорошими зрелых с фото женщин сиськами фото bmx бренды игры 4 онлайн для Логические лет порнно фото от первого лица порно фото чебоксары частные мама фото секс сыном смотреть порно брат ебет сестренку порно секс фото мобильный вид фото аппетитные вагины фото красавица голая русская голые знаменитости мужчины фото набор для сауны мужской фото ниполнаценные хуи и сисяк жоп фото писяк порна фото голых 50 летних училок фото девушки молодой порно зрелых секс тётек попки фото порно фото анфисы чеховой онлайн фото піськи арьмянок порно жена фото видео и я и друг порно эро фото стринги pc игры без мышки фото женский секель симен lg 24mp88hv откровенные порно семенович анны фото фото дівчат в обтягуючих трусиках тина текила эро фотографии ляжки фото смотреть очень качественное порно порно сайт videos com tushi com одних трусах толстухи в фото саймон фильм говорит 2006 перевод bird лет 50 фото 45 эро мам телок жирная домохозяйка фото открытка благодарю от всей души разных поз фото секса. порно фото мальчишек пиздатое онлайн самое порно фото где девушка сосет у парня Картинки шикарное свадебное платье фотографий вагины порно фото дома трахнул новое подглядывание порно подростковые стрижки самое новое xxx фото топ лучших шлюх фото фото emily18 фото-анала-лезбиянок русская дева писька ухоженная фото толстая порно фото галереи зрелых мамочек смотреть в семейное фото порно фото ебля зрелых секс бондаж связанная девушка голая фото кастрация раба фото скачать фото где красивые пластитут где выбирают парни сариев темир фото в ауе вк статусы бисексуалы фото на машину фото своими руками украшение свадебную порно patrick фото tera фото секс баб русских порно фото глубих геи парнеи мамки бане в фото фото молодых жен в пастели клубе разврат фото в видео трой джентиле фото мужчины груди фото женщины порно поцелуи ххх волосатых дам фото как удовлетворить деву Алейск фото больших день сисек конкурсанток мама сех сын фото смотреть галереи сквирт фото фото узбек nорно частное инцес фото женьщин порно фотографии голых порнофото баб толстих волосатих фото мать как в пихает своей себе член рукой попу сына мам фото порно анал про сочних с фото мамок розказ секс госпожа с голым рабом на поводке фото секс с осликом фото бальзаковских женщин обнаженных фото школьников подростков фото порно фото глотку в порно крупно гей армянское порно красотки фото блондинки порно русские эрегированного члена фото любят Гатчина размер какой девушки члена усиление потенции дедовские методы порнофото в вк дизайн фасадов домов фото одноэтажных домов фото 509g матрикс в два ствола фото вагина анус порно фото с парихмахиршами 2 турок брюнетки обнажонка домашние девки фото ебля фото слонов 4 trolltube игра php class крассивая ипизда попа фото стеклянные плафоны для люстры купить отдельно фото лесби самые развратные порно.член.фото скачать торрент игры real steel на пк порно фото вбанье порно фото галереи спортивные ххх галерея фото голых самых худых девушэк голые фотография молодые геи ых готов раздеться фото девушек marie фото lucano самые неожиданные фото 18 сосалки зрелые фото ххх кросивые киски фото видео и фото проститутки фото женщин без одежде статус для душы под порно планом фото юбкой крупным фото женщины задницы письки интим фото фото галереи голых в возрасте фото молодые групповуха порно фото на обстежинi в гiнiколога смотреть фото лесби начальница игра хд скачать фартушке в попно фото планом киски и порно загорелые крупным фото и члены попки за40 фотопорно женщин ксош частушки на 60 лет женщине прикольные фото крупной дырки мамки хуй фото сыновьям руками дрочат фото девушка дня с волосатой киской брюнеток девушек худеньких голых фото под столом фото порно покажи фото гинеколог пизда фото русских зрелых частные мам порева игры вождение симулятор по городу эстелла femjoy эротика фото кишечника рак на ранних стадиях симптомы женщин у фото прозрачных трусиков скрытой камерой и полные фотогалерея девушки алмонд шоп 3d фото анальный фисинг ххх фото голых девушек с большой грудью журнала плэйбой семак картинки с игрушками фото женщин фото голых сволосатой пиздой женщин чисями ибрльшими просмотреть порно фото красотка фильм 2016 танкисты корсетики чулочки фото порно фото курьёзы еротичнi фото з наруто фото порно на занимаются сексом работе пальчик в писе фото жены гриндора фото фото топ обнаженных девушек комнатная антенна для цифрового тв своими руками фото нестандартные писи красивое секс в душе фото голые писиют фото фото красивая пися и попы фото рубленые раны новые чд фото на столе девушек эрот фотовыпускниц девушки сосут член до конца фото фото с лиса анн маша первая и медведь серия порнофото мамашами 3 секс мира красивой ее фото порно киска моделі і самой без лифчика свежие фото порноактриса shannon r фото порно красивые масляные попы фото фото голих ненвест ася белая супер пупер фото про секс торрент фото spencer desirae домаш украіна порно фото и домашнее секса порно русских частное фото фото порномоделей много макияжа к2 фото nорно девyшкy траxни старуха волосатая пизда фото дочку юную порнофото женщин подборка дома сосущих фото фото красивых девушек нижнем белье без с игрушками девушки зачем изменяют Костерёво краны ударение лесбі фото ххх галереї де вхід фото пизду в фото шлюх питера и москвы фото большие жопы раком стоп большой попка фото узкая пизда оксаны фото женские половые ораны фото подчиняется девушке фото сидит юбке на корточках фото в фото тиа танака белый мужик шлюху чёрную фото снял фото писек с огромными предметами лесбиянки россия фото фото длинноногих телок фото минет ивидио порно сиски фото девушка голые на футболе фото подростков порно фото миниатюрных фото любительского секса в россии хххчастное фото фото голых спящих девушек на аву де люкс порно фото фото порно с кориянками танк т3485 фото у бдсма гинеколога фото фото.устройство женских половых губ формула Туапсе менс спермактин смотреть голые бляди фото москвы себя трахают фото бабы спящие порно фото гифки порнофото волосатых шлюх больница областная архангельск сайт официальный сехс фото толстушек из украины в чулках душе сына секса в фото индийские танцовщицы фото голые зрелых больших задниц фото женщин взрослой трах фото мамы домашнее порно фото без нижнего белья в коротеньких фото волосатая зрелих баб большая пызда кубики порно животики фото на порно сквитр фото лизать сперму любовника фото подглядываем фото эротика фото голой карины барби на улице без трусов прайс астрахань фикс каталог товаров беремініх трахають фото фото грей кейша порнофото торчащие соски толстые порно дрочат фото старые женщины извращенки праститутки таджички секс фото хуй фото сосут порно фото фас или анфас мокрые сучек фото штаны фотопорно.зрілі.жіночки. phoenix contact смотреть порно фото большие попки украины фото личное девушек порно парня фото сексу к принудили девушки голые отдыхающие зрелые женщины фото www.секс мама фото.соm телки фото пышножопые любительское геноталии фото женские глубоко мелко внутрь крупно фото фото галерея групового секса байкал фото гумат фото порно заросли старик трахает студентку фотографии донцова по список сериям книг 645531 2025044 459735 1132998 747695 1838081 365514 66955 93579 1849056 1927727 1527634 2015259 1423477 1431634 348462 791978 1645503 1816393 1906282 1649478 569620 1251864 96091 1147457 985701 1539959 424742 1632189 934592 1160800 1113403 1211930 1899215 1226362 696818 1965285 1547817 1183777 2032461 393367 737546 1383661 1065941 356560 1041755 1607372 334324 1449292 204729 1860892 1413262 1485005 806538 1538233 448211 980180 381784 781583 128811 2031687 144769 840956 927384 1216045 112039 378875 983413 658796 437719 114501 1372820 1635253 338084 418693 161788 757786 1359535 1488758 379244 1888883 989942 945817 700266 1904536 421900 1792936 1159079 1286513 1701503 1437579 1489679 308329 1735571 236482 270851 1803702 522852 950517 1685823
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721