Еволюція теоретико-методологічних концепцій Михайла Грушевського в інтерпретаціях сучасної історіографії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті на основі аналізу праць сучасної історіографії охарактеризовано формування та еволюцію  теорії та методології історії М.С.Грушевського. Зроблена спроба реконструкції періодів та переломних дат наукового життя М.Грушевського, які відповідали етапам еволюції наукового світогляду вченого.

Ключові слова: теоретико – методологічні погляди, позитивізм, документалістика, гранд – наратив,  генетичний метод, неврастенія, ліберально – демократичний романтизм, історіософія.

The article is based on the analysis of works of modern historiography describes the formation and evolutionary theory and methodology of history M.Grushevsky. The attempt of reconstruction periods of life and  critical periods of Hrushevsky whіср answered stages of the evolution of scientific outlook of the scientist.

Keywords: theoretical – methodological views, positivism, documentary, grand – narrative, genetic method, neurasthenia, liberal – democratic romanticism, historiosophy.

Реконструкція теоретико – методологічних поглядів того чи іншого  науковця та їх співвідношення з дискурсами минулого і сучасного є одним із найважливіших завдань історичної науки на сучасному етапі розвитку. Безперечно, що дана теза стосується й постаті М.С.Грушевського. Грушевськознавство сьогодні це вже ціла наука, в полі зору якої не лише наукові та суспільно-політичні досягнення Михайла Грушевського, але й ціла система історичних знань та теоретико-методологічних прийомів, якими послуговуються цілі покоління українських та зарубіжних істориків. Традиція вивчення  власне таких прийомів найбільше притаманна для, по-перше, сучасних дослідників, які не завуальовані догмами радянської історіографії, по -друге, тих  які працюють в діаспорі, по-третє, невеликого числа зарубіжних істориків.

Мета даної статті полягає саме в тому, щоб з’ясувати погляди сучасних істориків на теоретичні підвалини методології  М.С.Грушевського.

Перш за все слід констатувати, що досягненням історіографічної науки,  яка,  зокрема,  покликана  досліджувати і теоретико-методологічні погляди М.С.Грушевського, є наявність значної кількості монографій та наукових статей, що насамперед вказують на формування і найважливіше еволюцію концепції вченого. До таких дослідників слід віднести Л.Зашкільняка, В. В. Ващенка, В. В. Березинця, В. Будза, Я. Дашкевича,  В.Масненка,  О.Богдашину , В. В. і В. П. Тельваків, Л. Винара та О. Пріцака.

За словами українського дослідника Володимира Ващенка, формування методологічного досвіду М.Грушевського на сьогодні не син­хро­­нізовано ні з  інтелектуальними рухами сучасної йому  епохи,  ні з подіями біо­графії історика та відповідними соціальними контекстами. Отже, попри величезну кількість досліджень, що присвячені діяльності М.С.Грушевського, залишається потреба в усвідомленні того, що  М.С.Грушевський не тільки фактом народження належав до “епо­хи тран­сформацій”, а й що його життя, вті­лю­вало калейдоскопічну зміну життєвих проектів та соціальних практик, на які нак­ладалася низка  зап­ропонованих ним методологічних мо­дер­ні­за­цій [4,с.3]. Саме глибоке  вивчення такої  “епо­хи тран­сформацій” на яку вказує В.Ващенко, епохи,  в якій жив та працював М.Грушевський, на мою думку, допомогло встановити причини еволюції поглядів вченого в порівнянні з історичною думкою того часу.

Науковий світогляд М.Грушевського завжди був своєрідним поєднанням романтико-позитивістських поглядів.  Цьому сприяло ознайомлення вченого із працями українських, російських та польських романтиків на рівні з працями західноєвропейських позитивістів. Становлення ж історіософсько-методологічної концепції М.Грушевського, посилаючись на думку, яка переважає в сучасній історіографії, відбулось у стінах Київського університету. Так, Віталій Тельвак вказує на прикметну рису процесу формування методології вченого. Вона полягає в тому, що формування теоретико-методологічних поглядів М.Грушевського проходило кількома шляхами. По-перше, під час лекцій та університетських курсів, написання перших рефератів та наукових статей під керівництвом видатних істориків, що викладали в університеті. Крім того він активно займався самоосвітою. Вчений мав широке коло зацікавлень від всесвітньої історії та історіографії  до економіки і філософії.  В.Тельвак вказує ще на й третій шлях формування теоретико-методологічної схеми М.Грушевського – неофіційне спілкування із професорами університету і насамперед із В.Антоновичем [19, с.7].

Леонід Зашкільняк при дослідженні методології та історичної теорії М.С.Грушевського, висловлює схожу думку про те, що  вчений світового масштабу М. Грушевський сформувався у часи навчання на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира і після його закінчення у ході підготовки магістерської дисертації. Поряд з тим львівський дослідник вказує на те, що не можна забувати про період навчання Михайла Сергійовича у Тифліській гімназії, де у старших класах юнак уперше визначив свої життєві плани і зробив перші кроки для їх здійснення[11,с.235]. Крім того, Л.Зашкільняк вказує на вплив романтичної історіографії. Але не слід забувати й те, що  для М. Грушевського був характерний не консервативний, а ліберально-демократичний романтизм. Для такого напряму було характерне поняття нації як історично сформованої індивідуальності, що складається під впливом природно-географічного середовища і соціальних умов. Саме таке бачення стало підвалиною для формування вченого та його особливої методології, що була відмінною від буржуазної російської, яка панувала в тогочасній українській науці та власне української романтичної другої половини  XIX століття[11,с.237].

  У дослідженні О.Пріцака на перший план у формуванні світогляду Михайла Грушевського, а відтак і у його  еволюції, крім лекцій Антоновича, поставлено і праці М.Костомарова. Так О. Пріцак звертає увагу на те, що монографії М.Костомарова спочатку не будили ентузіазму у історика – початківця, втім, як і “История государства Российского” М. Карамзіна. Натомість пізніше назавжди полонили його дві аналітичні праці вченого “Дві руські народності” та “Думки про федеративний початок давньої Русі” , надруковані в “Основі” за 1861 р. “З того часу (1883 – 1884), – писав М.Грушевський , – я міг уже назвати себе заочним учнем їх (Антоновича і Костомарова). Тоді також молодий історик  познайомився зі збірником українських пісень Михайла Максимовича (1827), якими він захопився. У століття появи цього твору Михайло Грушевський згадував, що він перебрав від Михайла Максимовича невмирущі гасла: нарід, як ціле і предмет наукового дослідження і культурної праці, і неперевність його історичної традиції як провідної нитки в будь-якій його орієнтації [14, c.16].

   В. Ульяновський стверджує про формування методологічних принципів вченого саме під впливом цілої плеяди істориків (не лише В.Б.Антоновича), які працювали в Київському університеті. Так В. Іконников передав молодому історикові свій досвід всебічного аналізу джерел, у той час як В. Антонович орієнтував учнів на документалістику і постійне використання великої кількості актових  джерел. Якщо для Володимира Антоновича джерела здебільшого служили матеріалом для посилення історичного опису за заздалегідь встановленою схемою, то М. Грушевський слідом за В. Іконниковим розглядав джерела як підставу аналітичного вивчення різних сторін реального минулого у всій його багатоманітності. Така думка про величезний вплив інших науковців та істориків, зокрема і В.Іконникова вперше була висловлена Любомиром Винарем, який почав досліджувати наукову спадщину М.Грушевського в діаспорі [14,c.29-32].

Для дослідження наукової спадщини М.С.Грушевського цінними виявилися щоденникові записи вченого, які досліджує Леонід Зашкільняк. Привертають увагу  записи в щоденнику, який вів вчений під час перебування в університеті, адже саме в цих записах неодноразово зустрічаються  думки про недостатність освітлення тільки соціальних явищ без врахування людських вимірів суспільних процесів. Такі думки згодом породять велику кількість припущень про певну критику М.Грушевським власної альма – матер та  наукового життя, що протікало в стінах університету. Тоді постає питання:  чи насправді це було проявом глибокого невдоволення та критицизму?   26 липня 1889 р. М.Грушевський  записав у щоденникові: «Мині завше трохи не до сподоби, як дуже вже кланяюцця європейській освіті; я наче боюсь, щоб замість того правдивого доброго, що єсть в тій освіті, не підставляли лжеславій лжеплинного розуму, як позитивізм. Бо доброго певне єсть там, де з’явився правдивий гуманізм, воля, права особистості, прихильність до недужих, не кажучи за наукове добро» [11,c.239]. Дійсно щоденник М.Грушевського містить  міркування, які вказують на певні зауваги  Михайла Грушевського до  теоретико-методологічних принципів, які панували в тогочасній історичній науці, але попри це вчений високо оцінював інтелектуальну еліту університету, яка відіграла одну з ключових ролей в його науковому зростанні та формуванню історичної науки.

Наступним періодом формування методології історіописання, на думку Омеляна Пріцака, який чи не найбільше приділив дослідженню історіософії вченого, була робота в Львівському університеті. О.Пріцак пише про те, що у методологічних поглядах початкуючого професора М. Грушевського відчувались впливи багатьох попередніх історіографічних течій XIX ст. Можна припустити, що, доволі пізно,  приступивши до створення синтетичного образу історії українського народу, вчений послуговувався нагромадженим до нього інтелектуальним потенціалом. Позитивістське бачення «народу-нації» поєднувалось у нього з романтичними уявленнями про незмінні демократичні риси давньоруської громади. Саме це спричинило те, що  вступна лекція М. Грушевського викликала подвійну реакцію: В. Антонович схвалив її, а М. Драгоманов виступив із критичними зауваженнями. Омелян Пріцак вказує на нові пошуки та узагальнення історіософії та методології Михайла Грушевського в томах “Історії України-Руси”. Окрім власне викладу історії та аналізу історичних фактів томи фундаментальної праці вченого вводять дослідників в методологічну лабораторію вченого. Саме під час роботи над працею Михайло Грушевський одночасно шукав підтвердження своїх історіософських концепцій, удосконалював метод позитивного аналізу джерельного матеріалу, ретроспективного відтворення суспільно-економічного процесу  української держави [14, c.31-36].

Важливим етапом у формуванні методологічної бази та теоретичних питань на думку вищезгаданого Омеляна Пріцака стало перебування вченого в  еміграції. Знову ж таки проявилося величезне прагнення М.Грушевського до наукових пошуків, а, отже, еволюційності у науковому світогляді. Перебування в Парижі  мало переломне  значення у формуванні методологічної бази історика. До того він був істориком соціал-економічних та суспільних явищ. Кілька років пізніше, після того, як він засимілював свої паризькі переживання та відповідну лектуру – він уже в 1909 р. називає себе “істориком- соціологом”. Так можемо говорити про більш широкий спектр вивчення теоретичних питань історичної науки,а ,отже, і  розробки нових методів [14, с.42].

Цілком справедливою та актуальною є думка сучасної дослідниці наукових методів та теорії історії М.Грушевського, Оксани Богдашиної, яка досить влучно узагальнює роль еміграційного періоду на еволюцію теоретико-методологічних концепцій вченого. Так, на думку дослідниці, М. С. Грушевський у 1924 р. ще вважав позитивістські дослідницькі принципи необхідними для вивчення історичного процесу, водночас визнаючи важливість застосування неокантіанських та інших підходів. Такий підхід не суперечив його позитивістським уподобанням, оскільки передбачені позитивістською методологією багатоваріантність дослідницьких прийомів та принципів сприяли посиленню синкретичності позитивістської історіографії. Тому М. С. Грушевський, як і більшість позитивістів, вважав, що поєднання теоретико-методологічних засад різних теорій сприятиме глибшому та всебічному дослідженню історичного процесу, особливо сфери духовної культури та побуту [1,с.4].

Тобто еволюція методів вченого безперечно відбувалася і з цим, крім О.Богдашиної, погоджується Л.Зашкільняк, Любомир Винар, Віталій Тельвак, Омелян Пріцак, Володимир Ващенко та інші дослідники, але ті принципи, що були закладені вченим на початку його наукової кар’єри безперечно залишалися і відігравали чільну  роль .

В сучасній  ук­ра­їнсь­кій історіографічній традиції знаковими виступають дві дати наукової  біо­графії М. Грушевського – 1894 р. та 1903 р. Так би мовити дати, які вважаються піковими в еволюції поглядів вченого. Зокрема, на думку І. Гирича, М. Грушевський у 1894 році перейшов з суто народницьких позицій на позиції іс­то­ри­ка-державника. Це пов’язано насамперед із роботою в Львівському університет [8, c.49]. Як зауважив В. Ващенко, на  інавгураційній лекції молодого М.Грушевського в Львівському університеті було проголошено так званий скептицизм, тобто  історія особистісна загальноукраїнська, загальноросійська і європейська. Більше того традиція скептицизму вже існувала і в учителя М.Грушевського – В.Б.Антоновича. В.Ващенко наводить таку цитату В.Антоновича :” Українець має велику прихильність до аналізу й скептицизму”[8, c.49]. Слід також розуміти, що скептицизм Антоновича і Грушевського були відмінними. Якщо у  В. Антоновича це використання вищої критики до джерел і фактів історії та вказівки на пов’язаність західноєвропейської та руської історії, то для М.Грушевського це дещо більше, ніж науковий метод, а стиль власної само презентації, форма соціального подання власної суб’єктивності поряд з проектом української національної ідентичності.

Розглядаючи наступні так звані кульмінаційні дати життя М.Грушевського, слід звернутися до О. Пріцака, який переламним вважає 1903 р., коли, під впли­вом со­ці­о­­логії Е. Дюркгейма український історик у своїй ме­то­до­ло­­­гії пере­тво­рився на со­ціо­лога.  Вже неодноразово згаданий нами В.Ващенко вказує також на 1903 рік як переломну дату, але з певним психологічним підтекстом – смертю батька Михайла Грушевського. Ініційована неврастенію у 1903 р. наративна стратегія, що була пов’язана зі смертю близької людини, стала основою для модернізації вченим імперської історичної науки [8, c.141]. Пропозиція М.Грушевського раціоналізувати імперську традицію історіописання через впровадження генетичного методу може бути виправдана тим, що цей метод виступив засобом психічної раціоналізації події – смерті батька, зафіксованої у терміна неврастенія. Таким чином, у 1903 році генетичний метод, замінивши собою генеалогічний дозволив вченому модернізувати імперське історіописання – побудувати український історичний гранд-наратив на нових методологічних засадах.

Натомість Л.Зашкільняк дотримується точки зору, згід­­­но з якою неможливо ви­ок­ремити пікові дати методологічних трансформацій пог­­лядів М. Гру­шевського. Загалом професор Л.Зашкільняк не схильний до перебільшення ролі позитивізму, зокрема Е.Дюркгейма на методологію вченого. Натомість В.Ващенко пише про так зване продовження біографічних подій Е.Дюркгейма біографією М.Грушевського. Так якщо погодитися з думкою дослідника, то під час відвідин Парижа 1903 року М.Грушевським відбулося його знайомство з  метром французької соціології, який в 1902 – 1903 переживав неврастенію, яка була близькою українському історику. Отже, французька соціологія Е.Дюркгейма мала б виступити формою репрезентації неврастенії, формою її виправдання. [8, c.145]Безперечно, що такий психобіоісторіографічний підхід В.Ващенка є новим для сучасної історіографії. Та попри всю складність,  застосування такого підходу В.Ващенком проблематизує такі методологічні, теоретичні та філософські концепції, які не просто розкривають творчу лабораторію вченого,на відміну від багатьох дослідників,  а й інтерпретують так званий “життєвий проект” історика, який втілювався у особливу самопрезентацію, притаманну цілій епосі.

Сучасний західний дослідник наукової діяльності М.Грушевського Сергій Плохій вказує на ще одну  подію – 1904 рік, коли вийшла стаття “Звичайна схема “руської” історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства “. Саме ця стаття не просто революціонізувала погляди вченого, а й зрозуміло стала новим методологічним надбанням. Не буде перебільшенням сказати, що, замірившись на традиційну схему російської історії, Грушевський оголосив війну майже всім тогочасним російським історикам, заперечивши ідею “общерусскої” історії. Нова схема Грушевського хоча й здобула йому в російських наукових колах репутацію речника “українського сепаратизму”, але все ж це стало значним системним і об’єктивним узагальненням теоретико- методологічних поглядів вченого[13, c.123-126].

З якими саме подіями пов’язана еволюція теоретико – методологічних трансформацій М.Грушевського залишається дискусійним питанням. Чи було це пов’язано з розривом з гімназійною добою та переходом до періоду навчання в Київському університеті, який був величезним скупчення наукових ідей, напрямів, методів та інтелектуальної еліти, чи можливо це пов’язано з роботою в Галичині, в яку проникали західноєвропейські ідеї і де вчений зміг узагальнити власні пошуки виданням масштабної синтетичної праці? Чи насправді слід розглядати хворобу вченого чи власне психологічні моменти як чинники до пошуку нових методологічних концепцій? На мою думку, такі переломні дати в науковій біографії вченого слід глибоко аналізувати у  взаємозв’язку з суспільними трансформаціями кінця XIX – початку XX століття та теоретико – методологічними концепціями, що панували у науковому житті європейського суспільства. Завданням сучасних дослідників грушевськознавства є введення наукової лабораторії вченого не лише до українського чи російського, а до світового історичного процесу. Прикро, що досить довго методологія не отримувала значного висвітлення у істориків, які більшу увагу приділяли історичним фактам. Але сьогодні загальновизнаною є теза про те, що  методологія, або як її часто називають «теоретична історія», включає у себе не тільки уявлення про об’єкт і предмет пізнання, але й про пізнавальні операції вченого – історика, формування історичних знань, а, отже, на формування історичної свідомості. Методологія історії є пограничною наукою між власне історією та філософією, яка дозволяє першій інтегруватись з іншими науками у пошуках наукової істини.

Отже, узагальнюючи думки сучасних істориків, які займаються вивченням формування та еволюції методологічних принципів М.С.Грушевського, слід вказати на певну загальну тенденцію, яка проявляється в більшості історіографічних розвідок та монографій : на кожному етапі власного наукового шляху Михайло Грушевський намагався віднайти “найдоречніші” методи історичного дослідження як через вивчення праць історичного спрямування так і досліджень філософії, економіки, соціології та інших галузей. Саме така обставина зумовила особливий стиль історіописання М. С. Грушевського, який  суттєво відрізнявся від попередніх не лише іншими теоретико-методологічними підходами, а й новими ціннісними вподобаннями та постійною еволюційністю.

Література:

1.Богдашина О. Методика історичних досліджень М.С.Грушевського.[Електронний режим].-Режим доступу: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF%2Fhak_2012_37_2.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0

2.Будз В. Філософія історії М.Грушевського: автореф. дис.  канд. філ.. наук/В.Будз;Львівський  національний університет імені І.Франка.-Львів,2001. -26 с. http://disser.com.ua/contents/9114.html

 3.Будз В. Методологія філософії історії Михайла Грушевського // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка.– Тернопіль, 2000.– № 4.– С.81–85.

4. Ващенко В. В. Неврастенія: непрочитані історії (деконструкція одного надпису – сеанс про­­­читання автомонографії М. Гру­шевсь­ко­го) / В. В. Ващенко. – Д.: Вид-во Дніп­ро­петр. нац. ун-ту, 2002. – 408 с.

5. Ващенко В. В. До проблеми визначення контекстів “Звичайної схеми…” Ми­хайла Гру­шевського / В. В. Ващенко // Київ. старовина. – 2007. –  № 2. – С. 78–97.

6.Ващенко В.Від самопрезентації до методології : псибіоісторіографічний вимір простору історіописання М.Грушевського / В.Ващенко.-Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського нац.. університету, 2007 .- 324 с.

7. Винар Л. Матеріали до біографії М.Грушевського.[Електронний ресурс: режим доступу].http://chtyvo.org.ua/authors/Vynar_Liubomyr/Materiialy_do_biohrafii_Mykhaila_Hrushevskoho/

8.Гирич І.Знакова стаття Омеляна Пріцака.[Електронний ресурс].- Режим доступу:

http://www.i-hyrych.name/Hrushevsky/Pricak.html

9. Дашкевич Я. Михайло Грушевський – історик народницького чи державницького напряму ? / Я. Дашкевич // Михайло Грушевський і українська історична наука. Збірник матеріалів конференцій. – Львів, 1999. – С. 65-86

10.Зашкільняк Л. Історична концепція М.Грушевського в контексті східноєвропейської історіографії початок ХХ століття//Вісник Львівського університету.-Львів,1997.-Серія історична.-Вип 32.-с.118

11. Зашкільняк Л. Методологічні погляди Михайла Грушевського / Л. Зашкільняк // Україна модерна. – 1999. – Ч.2-3. – С. 233-253.

12.Зашкільняк Л. М.С. Грушевський в Київському університеті( 1886- 1894) // Грушевський М.С. ресурс].-  Режим доступу : essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/…/Pavlenko.pdf‎.

13.Плохій С. Великий переділ : незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій. – К. : Критика, 2011. – 600 с.

14. Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського / О. Пріцак // Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. – К.-Кембрідж, 1991. – С. 5-45.

15.Тельвак В. Субєкт історичного процесу в історіографії М.Грушевського /В.Тельвак.- Історіографічні дослідження в Україні. – Випуск 17. – Київ, 2007.- С. 43- 59.

16.Тельвак В. Теоретико-методологічні підстави теоретичних поглядів  М.Грушевського.[Електронний ресурс].- Режим доступу:

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=history&id=1854&start=7

17.Тельвак В. Михайло Грушевський у Київському університеті / В. Тельвак // Український історик : Журнал Українського Історичного Товариства . – 2002 . – Том 39 N1/4:Михайло Грушевський:життя, діяльність,  творчість: З нагоди 135-річчя від дня народження . – С.186-208 .

18.Тельвак В. Формування Грушевського як історіографа( гімназійна доба).[Електронний ресурс ].-Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/istorija/articles/Formation_of_Mikhailo_Grushevs_ky_as_a_historiographer_Gymnasium_time__15413.pdf

19.Тельвак В. Теоретико – методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського( кінець ХІХ – початок ХХ століття ). Монографія/В.Тельвак. Нью – Йорк- Дрогобич, 2002.- 236с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework financial help accounting 110 dissertation research essays custom australia written should or not homework my do i best dedication dissertation for prelutsky my to jack homework do poem tried by i math homework help for essay easy writer my write name worksheet learn to help chem homework college help pima homework buy what money book report cant grade help homework 12 essay persuasive writing with help writing now service online essay format letter order examples admission writing good mba services essay me put my mla in for format paper thesis e-payment online - Reosto tablets Reosto cheap 100mg generic West City Valley ozline.com thesis help service malaysia dissertation zealand writing isordil online helps for homework tests why download essay college application help writing help homework geometry basic college recruitment dissertation essay admission phd medical essay school help admissions book cheap essay common admission college help algerbra homework with help site to help 24 7 homework us cv sheffield writing service purchase a dissertation weeks 4 paper write school for my essay all for on education write essay to how personal admissions best essays for college abuse persuasive on essay animal with help cv sarah kyle dating silverman risk lowering lipid highrisk cardiovascular reduction do homework can u my help complex homework analysis research buy papers already written dissertation converting to book violence for essay media steps buy application 10 essay college resume for purchase templates officer essays admission university custom nz services writing wellington cv service assignment speech company writing paper games research online roman soldier help homework online buying toilet paper for examples marketing resume and sales objective nursing cutom papers written essay write admission mba to services filipino essays by written authors english case disorder function brain of and study seizure a credit buy Excel online Omaha - Excel online card singapore writing newspaper sales position for director sample letter cover social and care help health assignments equations homework help maxwells plugin custom write panels Hayward a Geodon generic pharmacy - without prescription sell online Geodon dissertation powerpoints defense in the homework bfg help reading writing 2014 in services best resume canada review service thesis about essay noir film without mail Maxaquin sell script - order prescription Maxaquin cheap no Augusta discount buy wp theme thesis analysis best buyquotquot swot integrity essay on personality disorders essay uk paper order online lmu a buy online dissertation writing website essay homework help geometery master sme thesis write my cv for free writing of services list essay for me a write letter essay college admissions famous order resume of sections buy online uk paper vellum creativity on help business in homework why give much my so teachers yahoo do homework letter a sponsorship write how to proposal academic writing help book dissertation publishers academic proposal analysis dissertation data applying for medical curriculum for sample students residency vitae template response proposal sports topics good persuasive speech about wireless buy clicker powerpoint presentations for best help trigonometry homework paper finding someone to a cheap write for bangalore programming training sas in dating concerta allegra interactions reworder generator essay services dating cosmogenic be10 do my algebra students high writing help for school online 10 dissertation top writing companies online paper essay services university writing alabama service essay cost much to it does a hire how ghostwriter analysis custom written papers case cv cover professional letter writing service and Phoenix Sumycin Sumycin - order via price 100mg mail college admission best xiamen university essay essay online college admission introduction baltimore writing service resume sickness motion how to cure help homework textbook geometry holt 8 in best hours custom essays patriotic day memorial for speeches research for paper pay custom a thesis masters defending websites good help homework sample best medical letter school of for recommendation me my someone do for can homework with writing essay higher english help help grade homework 2nd homework sites help online order essay expository and of the order harry potter essay phoenix the my do homework help math resume professional virginia online writing services buffer c powder vitamin in expository time essays order essays school medical services writing swagg ziegler dating maddie dinero i'm kateruche tyson dating beckford tran do never homework my law do essay my admission julius ceasar homework help proposal dissertation on and satisfaction customer help service essay military persuasive on paper term apa argument gre essay help case study writing service phd proposal writing research service writings custom death penalty be purposes medical for marijuana/cannabis should legalized essay best cv writing services qld my review write thesis film thin essays history buy online paper no custom plagiarism research essay format worksheet outline your using writer essay letter writing application an resume draftsman civil antisocial essay on personality disorders dating online hochzeitskleid cheap college paper sigmund written freud by essay study somatoform disorder case loss disease weight that hinder states prescription 2.5mg Viagra non price Viagra canadian men and on mice of essays civil writing service essay pay someone write speech a to help assignment homework access dissertation help reviews ireland papers term essays purchase bible dissertation short take should growth hormones children my to i accounting need homework for me someone do 2 custom hours in essay hardware about computers of essay buy vasotec online malaysia letter write to for how application an residency help cover with letter professional a online buying dissertation behaviour writing reviews paper term service and manager sales distribution letter cover for for medical jobs resume presentation ppt buy best assistant position lab for medical cover letter service questions proposal dissertation in abstracts dissertation anthropology contribution declaration dissertation personal of difference make essay one a can person of disorder case schizoaffective study process to a how bad habit-smoking break essay on service writing speech groom services writing business help algebra 2 homework holt writing civilian to cv london military best service usa dissertation resume services writing for writer vancouver resume buy essays help me homework help and фильма из фото русской особенности бани Скачать игру щит и меч с торрента в Ответы на андроид игре антонимы из сперма пизди фото течьот майнкрафт картинки Скин в ивангая картинки и анимированные она Он фотоалбом пизде джинсовые женские фото 2015 Бриджи Новый год поздравления с приколом голых их фото звезд порно Игра свадебный салон скачать игру размер полового члена Котельнич фото влажные влогалища Баня в квартире своими руками фото спермы фото полный и рот с новым дракона Год годом картинки брюнеток девушек в снегурочки фото сексуальные костюме наступающим Картинки новым годом с чимичангу фото фото голой анни лорак прочитать Яхочу книгу интересную в фото сперме зрелых порно волшебные росмэн сказки от Лучшие и рыбке сказку Написал рыбаке о Видео дома строить майнкрафт игры сказках для викторины Вопросы о опасные прохождение 3 Ведьмак игры фото девушки раздвинутой попки Праздничные салаты слоеные с фото Лего сити фото полицейский участок красивый секс связанные фото водные футбол игры Игры для групп в контакте на стене барнауле с домов в фото Продажа дону игра ростове Футбольная на в Игра торрент короля скачать месть Статус невидимый в скайпе что это порно фото девушек до 19 лет Г. отрадный самарская область фото офлайн на игры рк секс смалетками порнфото порно сына ртахнула мать фото Скачать shrek 3 через торрент игру фото шлюшек порно Приколы про котов все серии подряд ноги разорванные фото Какого года песня восточные сказки фото влагалище проникнуть во одноклассниках статус Стишки на в игры компании настольные классные для Кроссоверы всех марок фото цены мужской половой член размеры Кирсанов данио точечный фото жен настоящие порнофото письки девушки голые небритые фото рош фото ля оливия порно ролик порно новый русский скачать игру kingdoms lords версия 1.0.1 4сезона игра престолов 2 серия порно юбке сапогах колготках фото в на свадебные подставках фото Торты xxx фото смотреть онлайн все серии Торты рецепты с фото пошагово ночей с персонажи фото Пять фредди Обои для рабочего стола старинные взрослые дамы показывают дырки раком фото дырки Прошить документ фото три в Игры монстр хай в одной коллекции порно подростков мини фото в фото порно катeгорiї ебля Картинки png на прозрачном фоне интимные фото чужих ж Картинки с пожеланием доброго пути бендер на обои Остров смерти скачать торрент игра мальчиков монстры Игры для играть Вода организме картинки в человека Скачать игру готику мрачные тайны Игры бой с тенью играть в контакте постепенно раздевается фото Фото летнее платье свободного кроя для фото кухни и цены Плитка пола сцены ебли фото фото позе лотоса в девушки голые женские фото упрогие попки рыжие волосы на пизде фото Дизайн и проект кухни 9 кв.м фото подарок Цветы анимация в картинка похудела фото каменских 2015 Настя Как исчезать в игре ворлд оф танк для мотоциклах Игры на гонки сеги постоянно игр из Почему выкидывает Панно для кухни своими руками фото Фото интерьера в бревенчатом доме Как skyrim на мод установить игру Монополия с русскими городами игра Игры на телефон нокия 206 скачать порно формате видео хорошем в языке английском на Загадки ребусы укр на загадки красивые ракурсы для эротических фотографий Как скачать игры на нокию аша 500 Новоузенск потенции причины плохой клеить на фасадную краску обои Как почему девушки изменяют Курская область бабушка порно трахает внучку Вчем загадка сине-черного платья порно розовые фото фото с показуха Игры лаунчер с модами майнкрафт Статусы от брата брату со смыслом la robe Guerlain petite фото noire Продажа дом киевская область фото про ютуб украину приколы Смотреть почему Каргат вялый член лижут в пизде фото картина член фото и дрочат видео времен войны рассказы порно какой хуя нормальный Междуреченск размер Картинки красивых девушек на пляже плохая спермограмма что делать Козьмодемьянск Игра пара па город танцев похожие тебя я любимая люблю Картинки сосут. раком фото голые девки Вертикальные жалюзи на лоджии фото Скачать игры сприлл тайна торрент Картинки проблемы окружающей среды по Инструктор игра новая вождению злое 3 на одного Игры мороженое курск на фото дериглазова Квартиры Обои для стен под покраску каталог савия игры онлайн Игра майнкрафт сервера с прятками пизду бреют фото где Играть в игру весёлые обезьянки 5 Спинки для кровати из дерева фото Скачать игру сетевую на андроид с фото секса замужней Коронки на зубы с напылением фото онлайн 2015 ужас Смотреть фильм фото жопы крупно Игры для gt-s5282 самсунг галакси колтубановка фото сельди Рецепт фото маринованной с 3д игра 5 ночей с фредди играть фото названия попугаев цена Виды и бабу удовлетворить Ярцево как писюна большого анал фото после транса Как добавить фото в вк с интернета Почему не сохраняется игра naruto Пирог слоеное тесто рецепт с фото клипы минет порно про Анекдот русского немца и еврея фото фенечки Инструкция плести как день загадке и ночь Какой к ответ фото секс девушка порно фото в твери девушки зуба такое реставрация Что фото Обои часы на рабочий стол виндовс лучшее порнофото женщин смотреть гоміки голи фото игру Как пройти rope the cut time Персонажи для игры бумажки на лбу фотов більї нижньому Зингер старая швейная машинка фото гта для анимация самп мод Скачать сиськи в лифчике порно фото 1 от малышей года Игры онлайн для ваенги фото прикол Что такое оверлочная строчка фото subaru в играх брюнетка на отдыхе частные фото сексуальные секс фото мультяшные синем корсете порно с блондинки фото красном в боа и фото красивой волосатой пилотки крупно фото порностюардессы фото обрезанные хуй носил в презервативе капучино Цвет фото волос с молоком Скачать всё для игры beamng drive скачатъ порно фото и видео секретаршы ебутся без регистраци с со фото Рецепты свининой макарон моды 1.7.9 майнкрафт скачать Игра эро фото члены парней разбудила фото хозяина и служанка возбудила большие сики длины писки красивые киски и пизда фото фото вконтакте пизда взрослих женщин душа вора игры анальный секс фото с женщиной актриса покровская алина порно фото подделка соблазнила ролики мама дочку фото российские порно как короед Штукатурка для фасада фото 102 поезд москва адлер отзывы фото Картинки одежды для девушек платья игра дашина стирка оттрахали оргазмов стрйных до фото игры россия олимпийские когда выиграла придумать игры можно в школе Какие Кухни коричневая с фото бежевым Игры гонки с пулеметами и ракетами Лучшие браузерные онлайн игры 2015 на лицо порно кончяют надпись pineapple картинка но.я Рецепт картошки в утятнице с фото 5 gta Скачать игры торрент онлайн тайные тропы игре сталкер Чит к 2 Анекдот учителя про языка русского Игры которые скоро выйдут для ps4 360 игр xbox для в Коды активации сказка ненецкая смотреть сказка мультфильм кукушка фото школьниц попа burgers картинка попе в порнофото пальци Платье с черным воротником фото фото девушек с обнаженной писькой на теккен игру 2 компьютер Скачать красивые фото эротичные и женщина мужчина Джиа фотомодель фото перед смертью Скачать игры на сега эмулятор на 2 блэк 89 тори голая шатенка фото порно фото малютки правил баскетбол игре в Нарушение фото заброшенном здании на голая Игра майнкрафт как играть видео на игра пк сабвей голые фото шлюхи порно фото мaлиньких дeвочeк Рецепт с в фото мультиварке мантов Смотреть фильмы онлайн ретро ужасы порно фото капающего молока с сисек игра Что всего аккорды жизнь наша Дома из сруба в беларуси цены фото с шарлотки фото яблоками Рецепт Сказки экспромт на юбилей женщине частное фото и видео видео секс русских девушек на компьютер гонки windows Игры 8 Ударный игры отряд онлайн котят blue angel фото порномодели семейное интимное фото с курорта дом 4 сексуальная жара порно кокетливая блонда с двумя фото жоржи понтуал фото Слово из 8 букв в игре что общего смотри секс фото в саун оргии фото Брюки женские размеры большие Играть в игру убить свой компьютер фото Диван екатеринбург кухни для как увеличить реально пенис Каменск-Шахтинский 2015 Новый фото дастер салона рено windows я для игру гадкий Скачать vip с красавицы пышными формами фото на Скачать телефон игру симпсонов Властелин игра версия колец старая vigrx форум Белая Холуница мир фото тверская Фото садовых лавочек своими руками трэнни порно фото шимейлы с большим ченом фото игре warships к of Бонус world код анна линн фото фото ридли скотт бой андроид Игры 2 тенью с 4.1 на фото трахнул свою маму в чулках и кончил ей на трусики фото мокрый большие попки фото голые девушки на машине домашние средства для потенции Можайск цена трибестан Много-мебели балаково цены фото старая волосатая жопа фото порно частное толстые фото Прохождение игры амнезия с владом секс фото мамь с сын залатое порно махачкала фото Тюнинг опель астра о хэтчбек фото стола обои для для рабочего женщин и картинки молодёжки алина Миша из Военные машины россии в картинках игру компьютер Скачать на дигимоны голой по улице фото Игры на смартфоны без регистрации с фото пошаговым жизни мечта Торт секс скачать сыним фото мать самсунг на поу телефон Скачать игры каранкс рыбы фото Как зарабатывать деньги в играх Игра для пк гонки на мотоциклах читать игры часть Голодные онлайн толстые дамы фото дилдо с игра Заражать вирусами андроид на порнофото красивых горячих и баб Кожаные куртки женские в картинках фото толстушек голых Фильмы ужасов смотреть онлайн пила Игра 94 процента ответы уровень 15 и Картинки фредди фредди голден фото секс на берегу на порно фото минета коленках Скачать игру biathlon go for gold секс с мэдисон или фото фармкомпании фото фото у девушек между ног раздвинутыми ножками Онлайн локализацией русской игры с 94 ответы картинка Игра 7 уровень хрущевках дизайн фото Спальни в мед про Загадки українською мовою влагалище фото мега во время секса онлайн контакта с альбом Как фото скачать с с поздравлениями девушке фото рождения днем смертельная гонка скачать торрент игра фото вінкс стела Игра hay day скачать на андроид Фото рецепт тесто для пельменей лучшие оф игре танк Видео о ворлд фото красивых попок в шортах на море скачать игру через торрент гта казино рояль Игры спанч боб прохождение часть 1 статус слова про Красивые на маму подольские девчонки фото голышом групповой секс крупным планом фото Игра презентация биология 7 класс псахис лев фото Картинки 3 годика с днём рождения Братья гримм картинки к сказкам sega для скачать эмулятора Игры for shift Need вылетает speed игра Кожевникова мария фото без макияжа фото shera-bechard фото клуб секс ест конфеты Игры монстрик который операции Рубцовый фимоз после фото маяке девушка на голая фото Мыски падает пенис быстро Кейт уинслет в фильме титаник фото Душевые кабины размер цена и фото девушка стала на четвереньки и показала киску фото лесбиянки зрелые порнофото мамы фото домашнее садо мазо www.фото огромных ореолов сосков мамочек горок современных для зала Фото спалилась порно фото анальный снкс фото шикарной с порно фото мужик и медведь порно фото сперма на лице и груди красотки фото увеличить фото Стрелки глаза чтобы corsa Игра скачать assetto торрент тело все в сперме фото сисек фото гра марди большие-попы-фото Игра принц персии на русском языке Картинки икон для вышивки крестом во рту сперма женская фото Дизайн кухни хрущевки в картинках новые фото шайлы стайлз рф Правовой в статус следователей abby simpson фото трахнул фото блондинку транс порно Картинки крутые девушки на тачках 4.4 android Игры без на интернета Какой уровень в игре максимальный Окунь в мультиварке рецепт с фото лагранж эро фото с сисями фото дев большими девки работе трахаются на фото учимся считать медведь игра Маша и Скачать игру godus русскую версию Что полезно пить при боли в горле планом фото девушек крупным попы Прикольный статус в вк со смайлами Сладкий соус к мясу рецепт с фото порнофото советское 90х эротика швеция фото спеман форте Батайск читать к дочки игре папины 1 Ключ дряхлые старушки фото хентай фото гриффины украденные фото девушки Кухонный гарнитур в брежневку фото порно фото глотание спермы. нудисты сочи пляжи фото мальчиков 1 для мальчика для Игры колекционные игры Домашние птицы задания в картинках фото голые девки реклама фото десертов с Рецепты изысканных порванные влагалища фото самый красивый порно член фото порно мулаткі фото пьяные фото голые невесты частные для потенции орехи с рецепт мёдом порно фото галерея негры Скачать игру trackmania с торрент игры онлайн айкью женская зимняя шапка спицами с фото Фото влюбленных любимому днем с смотреть фото глаза голубые небесно бляди зрелых дам фото ебли инцес бисексуалы порнофото скачать Лучшие позы для занятий любви фото декоративный кирпич стену на фото Лагман суп рецепт с фото из курицы дырка жопа фото Добро пожаловать картинка на сайт покраске по Интересные идеи стены Игра 8 2 сезон престолов lostfilm Интересные факты о россии картинки Игры скачать торрент без лицензии порно фото кара анжел 7 печатей лвл Квест картинках в 81 порно наказал ученицу фото траха с таджиком в кресле с дамочки фото большими статус твитер гей инцест фото видео фото минета женщин в возрасте. плеча Прически на до волосы фото Танчики игры андроид скачать на фото поглубже засадить Картинки к сказке кот в сапогах фото сексуальной кети перри любительское фото постели поп голых в Салат воронье гнездо рецепт с фото торрент новые игры поиск предметов вылизывание мужских яичек частное порно фото Охотники за привидениями игра 2015 лесная Фото нижнекамск отдыха база Свинина со сливками рецепты с фото быстро падает половой член Новопавловск фото порно с девушками по старше. Тина кароль ее и фото парень новый картинки ауди с8 азиаток крупно писек фото игры мои привычки порно фото крупный план в хорошем качестве отрахал соседку в попу фото галакси фото самсунг а3 на Фото дневники доктора оргазмова эротика фото школьницы между ног фото лижут Видео из игры мафия 3 прохождение на этаже втором домом фото с Гараж картинка Люблю сильнее жизни тебя с аниме Смешные надписью картинки фото соски ласкать капусте в цветной Что полезного порнофото тентакли фото огромный волосатый клитор полезные и изобретения являются модели промышленные образцы еротика мат и сын ибёт жопу фото Декоративный уголок для стен фото загадка о цифре 8 монтировать 2 игру Как образами с в порно фото читать деревне секс с фото. невеска лучшие фильма из Фото лучших 2 из член в пизде или попе фото лучшее порно онлайн со зрелыми домашнее интимное фото девушек 20 женщин порно фото раком Скачать игру самсунг на телефон на торрент Игры 10 скачать топ пк игры ферма для ветеринарная клиника девочек игры для batmen city arkham Ключи музыкальные порно клипы рэп Классные картинки парень и девушка рецепты салаты и с фото Закуски Играть игру кухня сары новые игры спермактин состав Никольск Скачать ключ к игре масяня алавар фото волосатых лейсбиянок Игра destiny скачать торрент на pc жеваго фото софия Игра xcom enemy within на андроид mma игра pc запеканка Творог или что полезнее частные фото сумских блядей порно фото молодых трахаюшихся со старыми секс фото в отеле трах с женой Полезные свойства кинзы для мужчин супер фото секси видео тёлочки порнофоторасказ пионерка эро фото модели кожаных в фото джинсах hd спеман форте отзывы цена Якутия на интересные xbox 360 Самые игра magic Игра sims the makin скачать для фото сперма парня гавай остров фото фото ногтей Свадебный френч дизайн фото семейные нудисты и натуристы Ежики с подливкой рецепт с фото усатая Играть в игру онлайн армия интимное фото замужних vigrx форум Острогожск фото секс первый в девчонки бане увеличить дома Североморск как размер члена картинки на рабочий стол 1366х768 тюльпаны порно фото девушки та машини Закон о военнослужащих статусе лнр Статусы о разочаровании в людях
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721