Еволюція теоретико-методологічних концепцій Михайла Грушевського в інтерпретаціях сучасної історіографії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті на основі аналізу праць сучасної історіографії охарактеризовано формування та еволюцію  теорії та методології історії М.С.Грушевського. Зроблена спроба реконструкції періодів та переломних дат наукового життя М.Грушевського, які відповідали етапам еволюції наукового світогляду вченого.

Ключові слова: теоретико – методологічні погляди, позитивізм, документалістика, гранд – наратив,  генетичний метод, неврастенія, ліберально – демократичний романтизм, історіософія.

The article is based on the analysis of works of modern historiography describes the formation and evolutionary theory and methodology of history M.Grushevsky. The attempt of reconstruction periods of life and  critical periods of Hrushevsky whіср answered stages of the evolution of scientific outlook of the scientist.

Keywords: theoretical – methodological views, positivism, documentary, grand – narrative, genetic method, neurasthenia, liberal – democratic romanticism, historiosophy.

Реконструкція теоретико – методологічних поглядів того чи іншого  науковця та їх співвідношення з дискурсами минулого і сучасного є одним із найважливіших завдань історичної науки на сучасному етапі розвитку. Безперечно, що дана теза стосується й постаті М.С.Грушевського. Грушевськознавство сьогодні це вже ціла наука, в полі зору якої не лише наукові та суспільно-політичні досягнення Михайла Грушевського, але й ціла система історичних знань та теоретико-методологічних прийомів, якими послуговуються цілі покоління українських та зарубіжних істориків. Традиція вивчення  власне таких прийомів найбільше притаманна для, по-перше, сучасних дослідників, які не завуальовані догмами радянської історіографії, по -друге, тих  які працюють в діаспорі, по-третє, невеликого числа зарубіжних істориків.

Мета даної статті полягає саме в тому, щоб з’ясувати погляди сучасних істориків на теоретичні підвалини методології  М.С.Грушевського.

Перш за все слід констатувати, що досягненням історіографічної науки,  яка,  зокрема,  покликана  досліджувати і теоретико-методологічні погляди М.С.Грушевського, є наявність значної кількості монографій та наукових статей, що насамперед вказують на формування і найважливіше еволюцію концепції вченого. До таких дослідників слід віднести Л.Зашкільняка, В. В. Ващенка, В. В. Березинця, В. Будза, Я. Дашкевича,  В.Масненка,  О.Богдашину , В. В. і В. П. Тельваків, Л. Винара та О. Пріцака.

За словами українського дослідника Володимира Ващенка, формування методологічного досвіду М.Грушевського на сьогодні не син­хро­­нізовано ні з  інтелектуальними рухами сучасної йому  епохи,  ні з подіями біо­графії історика та відповідними соціальними контекстами. Отже, попри величезну кількість досліджень, що присвячені діяльності М.С.Грушевського, залишається потреба в усвідомленні того, що  М.С.Грушевський не тільки фактом народження належав до “епо­хи тран­сформацій”, а й що його життя, вті­лю­вало калейдоскопічну зміну життєвих проектів та соціальних практик, на які нак­ладалася низка  зап­ропонованих ним методологічних мо­дер­ні­за­цій [4,с.3]. Саме глибоке  вивчення такої  “епо­хи тран­сформацій” на яку вказує В.Ващенко, епохи,  в якій жив та працював М.Грушевський, на мою думку, допомогло встановити причини еволюції поглядів вченого в порівнянні з історичною думкою того часу.

Науковий світогляд М.Грушевського завжди був своєрідним поєднанням романтико-позитивістських поглядів.  Цьому сприяло ознайомлення вченого із працями українських, російських та польських романтиків на рівні з працями західноєвропейських позитивістів. Становлення ж історіософсько-методологічної концепції М.Грушевського, посилаючись на думку, яка переважає в сучасній історіографії, відбулось у стінах Київського університету. Так, Віталій Тельвак вказує на прикметну рису процесу формування методології вченого. Вона полягає в тому, що формування теоретико-методологічних поглядів М.Грушевського проходило кількома шляхами. По-перше, під час лекцій та університетських курсів, написання перших рефератів та наукових статей під керівництвом видатних істориків, що викладали в університеті. Крім того він активно займався самоосвітою. Вчений мав широке коло зацікавлень від всесвітньої історії та історіографії  до економіки і філософії.  В.Тельвак вказує ще на й третій шлях формування теоретико-методологічної схеми М.Грушевського – неофіційне спілкування із професорами університету і насамперед із В.Антоновичем [19, с.7].

Леонід Зашкільняк при дослідженні методології та історичної теорії М.С.Грушевського, висловлює схожу думку про те, що  вчений світового масштабу М. Грушевський сформувався у часи навчання на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира і після його закінчення у ході підготовки магістерської дисертації. Поряд з тим львівський дослідник вказує на те, що не можна забувати про період навчання Михайла Сергійовича у Тифліській гімназії, де у старших класах юнак уперше визначив свої життєві плани і зробив перші кроки для їх здійснення[11,с.235]. Крім того, Л.Зашкільняк вказує на вплив романтичної історіографії. Але не слід забувати й те, що  для М. Грушевського був характерний не консервативний, а ліберально-демократичний романтизм. Для такого напряму було характерне поняття нації як історично сформованої індивідуальності, що складається під впливом природно-географічного середовища і соціальних умов. Саме таке бачення стало підвалиною для формування вченого та його особливої методології, що була відмінною від буржуазної російської, яка панувала в тогочасній українській науці та власне української романтичної другої половини  XIX століття[11,с.237].

  У дослідженні О.Пріцака на перший план у формуванні світогляду Михайла Грушевського, а відтак і у його  еволюції, крім лекцій Антоновича, поставлено і праці М.Костомарова. Так О. Пріцак звертає увагу на те, що монографії М.Костомарова спочатку не будили ентузіазму у історика – початківця, втім, як і “История государства Российского” М. Карамзіна. Натомість пізніше назавжди полонили його дві аналітичні праці вченого “Дві руські народності” та “Думки про федеративний початок давньої Русі” , надруковані в “Основі” за 1861 р. “З того часу (1883 – 1884), – писав М.Грушевський , – я міг уже назвати себе заочним учнем їх (Антоновича і Костомарова). Тоді також молодий історик  познайомився зі збірником українських пісень Михайла Максимовича (1827), якими він захопився. У століття появи цього твору Михайло Грушевський згадував, що він перебрав від Михайла Максимовича невмирущі гасла: нарід, як ціле і предмет наукового дослідження і культурної праці, і неперевність його історичної традиції як провідної нитки в будь-якій його орієнтації [14, c.16].

   В. Ульяновський стверджує про формування методологічних принципів вченого саме під впливом цілої плеяди істориків (не лише В.Б.Антоновича), які працювали в Київському університеті. Так В. Іконников передав молодому історикові свій досвід всебічного аналізу джерел, у той час як В. Антонович орієнтував учнів на документалістику і постійне використання великої кількості актових  джерел. Якщо для Володимира Антоновича джерела здебільшого служили матеріалом для посилення історичного опису за заздалегідь встановленою схемою, то М. Грушевський слідом за В. Іконниковим розглядав джерела як підставу аналітичного вивчення різних сторін реального минулого у всій його багатоманітності. Така думка про величезний вплив інших науковців та істориків, зокрема і В.Іконникова вперше була висловлена Любомиром Винарем, який почав досліджувати наукову спадщину М.Грушевського в діаспорі [14,c.29-32].

Для дослідження наукової спадщини М.С.Грушевського цінними виявилися щоденникові записи вченого, які досліджує Леонід Зашкільняк. Привертають увагу  записи в щоденнику, який вів вчений під час перебування в університеті, адже саме в цих записах неодноразово зустрічаються  думки про недостатність освітлення тільки соціальних явищ без врахування людських вимірів суспільних процесів. Такі думки згодом породять велику кількість припущень про певну критику М.Грушевським власної альма – матер та  наукового життя, що протікало в стінах університету. Тоді постає питання:  чи насправді це було проявом глибокого невдоволення та критицизму?   26 липня 1889 р. М.Грушевський  записав у щоденникові: «Мині завше трохи не до сподоби, як дуже вже кланяюцця європейській освіті; я наче боюсь, щоб замість того правдивого доброго, що єсть в тій освіті, не підставляли лжеславій лжеплинного розуму, як позитивізм. Бо доброго певне єсть там, де з’явився правдивий гуманізм, воля, права особистості, прихильність до недужих, не кажучи за наукове добро» [11,c.239]. Дійсно щоденник М.Грушевського містить  міркування, які вказують на певні зауваги  Михайла Грушевського до  теоретико-методологічних принципів, які панували в тогочасній історичній науці, але попри це вчений високо оцінював інтелектуальну еліту університету, яка відіграла одну з ключових ролей в його науковому зростанні та формуванню історичної науки.

Наступним періодом формування методології історіописання, на думку Омеляна Пріцака, який чи не найбільше приділив дослідженню історіософії вченого, була робота в Львівському університеті. О.Пріцак пише про те, що у методологічних поглядах початкуючого професора М. Грушевського відчувались впливи багатьох попередніх історіографічних течій XIX ст. Можна припустити, що, доволі пізно,  приступивши до створення синтетичного образу історії українського народу, вчений послуговувався нагромадженим до нього інтелектуальним потенціалом. Позитивістське бачення «народу-нації» поєднувалось у нього з романтичними уявленнями про незмінні демократичні риси давньоруської громади. Саме це спричинило те, що  вступна лекція М. Грушевського викликала подвійну реакцію: В. Антонович схвалив її, а М. Драгоманов виступив із критичними зауваженнями. Омелян Пріцак вказує на нові пошуки та узагальнення історіософії та методології Михайла Грушевського в томах “Історії України-Руси”. Окрім власне викладу історії та аналізу історичних фактів томи фундаментальної праці вченого вводять дослідників в методологічну лабораторію вченого. Саме під час роботи над працею Михайло Грушевський одночасно шукав підтвердження своїх історіософських концепцій, удосконалював метод позитивного аналізу джерельного матеріалу, ретроспективного відтворення суспільно-економічного процесу  української держави [14, c.31-36].

Важливим етапом у формуванні методологічної бази та теоретичних питань на думку вищезгаданого Омеляна Пріцака стало перебування вченого в  еміграції. Знову ж таки проявилося величезне прагнення М.Грушевського до наукових пошуків, а, отже, еволюційності у науковому світогляді. Перебування в Парижі  мало переломне  значення у формуванні методологічної бази історика. До того він був істориком соціал-економічних та суспільних явищ. Кілька років пізніше, після того, як він засимілював свої паризькі переживання та відповідну лектуру – він уже в 1909 р. називає себе “істориком- соціологом”. Так можемо говорити про більш широкий спектр вивчення теоретичних питань історичної науки,а ,отже, і  розробки нових методів [14, с.42].

Цілком справедливою та актуальною є думка сучасної дослідниці наукових методів та теорії історії М.Грушевського, Оксани Богдашиної, яка досить влучно узагальнює роль еміграційного періоду на еволюцію теоретико-методологічних концепцій вченого. Так, на думку дослідниці, М. С. Грушевський у 1924 р. ще вважав позитивістські дослідницькі принципи необхідними для вивчення історичного процесу, водночас визнаючи важливість застосування неокантіанських та інших підходів. Такий підхід не суперечив його позитивістським уподобанням, оскільки передбачені позитивістською методологією багатоваріантність дослідницьких прийомів та принципів сприяли посиленню синкретичності позитивістської історіографії. Тому М. С. Грушевський, як і більшість позитивістів, вважав, що поєднання теоретико-методологічних засад різних теорій сприятиме глибшому та всебічному дослідженню історичного процесу, особливо сфери духовної культури та побуту [1,с.4].

Тобто еволюція методів вченого безперечно відбувалася і з цим, крім О.Богдашиної, погоджується Л.Зашкільняк, Любомир Винар, Віталій Тельвак, Омелян Пріцак, Володимир Ващенко та інші дослідники, але ті принципи, що були закладені вченим на початку його наукової кар’єри безперечно залишалися і відігравали чільну  роль .

В сучасній  ук­ра­їнсь­кій історіографічній традиції знаковими виступають дві дати наукової  біо­графії М. Грушевського – 1894 р. та 1903 р. Так би мовити дати, які вважаються піковими в еволюції поглядів вченого. Зокрема, на думку І. Гирича, М. Грушевський у 1894 році перейшов з суто народницьких позицій на позиції іс­то­ри­ка-державника. Це пов’язано насамперед із роботою в Львівському університет [8, c.49]. Як зауважив В. Ващенко, на  інавгураційній лекції молодого М.Грушевського в Львівському університеті було проголошено так званий скептицизм, тобто  історія особистісна загальноукраїнська, загальноросійська і європейська. Більше того традиція скептицизму вже існувала і в учителя М.Грушевського – В.Б.Антоновича. В.Ващенко наводить таку цитату В.Антоновича :” Українець має велику прихильність до аналізу й скептицизму”[8, c.49]. Слід також розуміти, що скептицизм Антоновича і Грушевського були відмінними. Якщо у  В. Антоновича це використання вищої критики до джерел і фактів історії та вказівки на пов’язаність західноєвропейської та руської історії, то для М.Грушевського це дещо більше, ніж науковий метод, а стиль власної само презентації, форма соціального подання власної суб’єктивності поряд з проектом української національної ідентичності.

Розглядаючи наступні так звані кульмінаційні дати життя М.Грушевського, слід звернутися до О. Пріцака, який переламним вважає 1903 р., коли, під впли­вом со­ці­о­­логії Е. Дюркгейма український історик у своїй ме­то­до­ло­­­гії пере­тво­рився на со­ціо­лога.  Вже неодноразово згаданий нами В.Ващенко вказує також на 1903 рік як переломну дату, але з певним психологічним підтекстом – смертю батька Михайла Грушевського. Ініційована неврастенію у 1903 р. наративна стратегія, що була пов’язана зі смертю близької людини, стала основою для модернізації вченим імперської історичної науки [8, c.141]. Пропозиція М.Грушевського раціоналізувати імперську традицію історіописання через впровадження генетичного методу може бути виправдана тим, що цей метод виступив засобом психічної раціоналізації події – смерті батька, зафіксованої у терміна неврастенія. Таким чином, у 1903 році генетичний метод, замінивши собою генеалогічний дозволив вченому модернізувати імперське історіописання – побудувати український історичний гранд-наратив на нових методологічних засадах.

Натомість Л.Зашкільняк дотримується точки зору, згід­­­но з якою неможливо ви­ок­ремити пікові дати методологічних трансформацій пог­­лядів М. Гру­шевського. Загалом професор Л.Зашкільняк не схильний до перебільшення ролі позитивізму, зокрема Е.Дюркгейма на методологію вченого. Натомість В.Ващенко пише про так зване продовження біографічних подій Е.Дюркгейма біографією М.Грушевського. Так якщо погодитися з думкою дослідника, то під час відвідин Парижа 1903 року М.Грушевським відбулося його знайомство з  метром французької соціології, який в 1902 – 1903 переживав неврастенію, яка була близькою українському історику. Отже, французька соціологія Е.Дюркгейма мала б виступити формою репрезентації неврастенії, формою її виправдання. [8, c.145]Безперечно, що такий психобіоісторіографічний підхід В.Ващенка є новим для сучасної історіографії. Та попри всю складність,  застосування такого підходу В.Ващенком проблематизує такі методологічні, теоретичні та філософські концепції, які не просто розкривають творчу лабораторію вченого,на відміну від багатьох дослідників,  а й інтерпретують так званий “життєвий проект” історика, який втілювався у особливу самопрезентацію, притаманну цілій епосі.

Сучасний західний дослідник наукової діяльності М.Грушевського Сергій Плохій вказує на ще одну  подію – 1904 рік, коли вийшла стаття “Звичайна схема “руської” історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства “. Саме ця стаття не просто революціонізувала погляди вченого, а й зрозуміло стала новим методологічним надбанням. Не буде перебільшенням сказати, що, замірившись на традиційну схему російської історії, Грушевський оголосив війну майже всім тогочасним російським історикам, заперечивши ідею “общерусскої” історії. Нова схема Грушевського хоча й здобула йому в російських наукових колах репутацію речника “українського сепаратизму”, але все ж це стало значним системним і об’єктивним узагальненням теоретико- методологічних поглядів вченого[13, c.123-126].

З якими саме подіями пов’язана еволюція теоретико – методологічних трансформацій М.Грушевського залишається дискусійним питанням. Чи було це пов’язано з розривом з гімназійною добою та переходом до періоду навчання в Київському університеті, який був величезним скупчення наукових ідей, напрямів, методів та інтелектуальної еліти, чи можливо це пов’язано з роботою в Галичині, в яку проникали західноєвропейські ідеї і де вчений зміг узагальнити власні пошуки виданням масштабної синтетичної праці? Чи насправді слід розглядати хворобу вченого чи власне психологічні моменти як чинники до пошуку нових методологічних концепцій? На мою думку, такі переломні дати в науковій біографії вченого слід глибоко аналізувати у  взаємозв’язку з суспільними трансформаціями кінця XIX – початку XX століття та теоретико – методологічними концепціями, що панували у науковому житті європейського суспільства. Завданням сучасних дослідників грушевськознавства є введення наукової лабораторії вченого не лише до українського чи російського, а до світового історичного процесу. Прикро, що досить довго методологія не отримувала значного висвітлення у істориків, які більшу увагу приділяли історичним фактам. Але сьогодні загальновизнаною є теза про те, що  методологія, або як її часто називають «теоретична історія», включає у себе не тільки уявлення про об’єкт і предмет пізнання, але й про пізнавальні операції вченого – історика, формування історичних знань, а, отже, на формування історичної свідомості. Методологія історії є пограничною наукою між власне історією та філософією, яка дозволяє першій інтегруватись з іншими науками у пошуках наукової істини.

Отже, узагальнюючи думки сучасних істориків, які займаються вивченням формування та еволюції методологічних принципів М.С.Грушевського, слід вказати на певну загальну тенденцію, яка проявляється в більшості історіографічних розвідок та монографій : на кожному етапі власного наукового шляху Михайло Грушевський намагався віднайти “найдоречніші” методи історичного дослідження як через вивчення праць історичного спрямування так і досліджень філософії, економіки, соціології та інших галузей. Саме така обставина зумовила особливий стиль історіописання М. С. Грушевського, який  суттєво відрізнявся від попередніх не лише іншими теоретико-методологічними підходами, а й новими ціннісними вподобаннями та постійною еволюційністю.

Література:

1.Богдашина О. Методика історичних досліджень М.С.Грушевського.[Електронний режим].-Режим доступу: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF%2Fhak_2012_37_2.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0

2.Будз В. Філософія історії М.Грушевського: автореф. дис.  канд. філ.. наук/В.Будз;Львівський  національний університет імені І.Франка.-Львів,2001. -26 с. http://disser.com.ua/contents/9114.html

 3.Будз В. Методологія філософії історії Михайла Грушевського // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка.– Тернопіль, 2000.– № 4.– С.81–85.

4. Ващенко В. В. Неврастенія: непрочитані історії (деконструкція одного надпису – сеанс про­­­читання автомонографії М. Гру­шевсь­ко­го) / В. В. Ващенко. – Д.: Вид-во Дніп­ро­петр. нац. ун-ту, 2002. – 408 с.

5. Ващенко В. В. До проблеми визначення контекстів “Звичайної схеми…” Ми­хайла Гру­шевського / В. В. Ващенко // Київ. старовина. – 2007. –  № 2. – С. 78–97.

6.Ващенко В.Від самопрезентації до методології : псибіоісторіографічний вимір простору історіописання М.Грушевського / В.Ващенко.-Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського нац.. університету, 2007 .- 324 с.

7. Винар Л. Матеріали до біографії М.Грушевського.[Електронний ресурс: режим доступу].http://chtyvo.org.ua/authors/Vynar_Liubomyr/Materiialy_do_biohrafii_Mykhaila_Hrushevskoho/

8.Гирич І.Знакова стаття Омеляна Пріцака.[Електронний ресурс].- Режим доступу:

http://www.i-hyrych.name/Hrushevsky/Pricak.html

9. Дашкевич Я. Михайло Грушевський – історик народницького чи державницького напряму ? / Я. Дашкевич // Михайло Грушевський і українська історична наука. Збірник матеріалів конференцій. – Львів, 1999. – С. 65-86

10.Зашкільняк Л. Історична концепція М.Грушевського в контексті східноєвропейської історіографії початок ХХ століття//Вісник Львівського університету.-Львів,1997.-Серія історична.-Вип 32.-с.118

11. Зашкільняк Л. Методологічні погляди Михайла Грушевського / Л. Зашкільняк // Україна модерна. – 1999. – Ч.2-3. – С. 233-253.

12.Зашкільняк Л. М.С. Грушевський в Київському університеті( 1886- 1894) // Грушевський М.С. ресурс].-  Режим доступу : essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/…/Pavlenko.pdf‎.

13.Плохій С. Великий переділ : незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій. – К. : Критика, 2011. – 600 с.

14. Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського / О. Пріцак // Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. – К.-Кембрідж, 1991. – С. 5-45.

15.Тельвак В. Субєкт історичного процесу в історіографії М.Грушевського /В.Тельвак.- Історіографічні дослідження в Україні. – Випуск 17. – Київ, 2007.- С. 43- 59.

16.Тельвак В. Теоретико-методологічні підстави теоретичних поглядів  М.Грушевського.[Електронний ресурс].- Режим доступу:

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=history&id=1854&start=7

17.Тельвак В. Михайло Грушевський у Київському університеті / В. Тельвак // Український історик : Журнал Українського Історичного Товариства . – 2002 . – Том 39 N1/4:Михайло Грушевський:життя, діяльність,  творчість: З нагоди 135-річчя від дня народження . – С.186-208 .

18.Тельвак В. Формування Грушевського як історіографа( гімназійна доба).[Електронний ресурс ].-Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/istorija/articles/Formation_of_Mikhailo_Grushevs_ky_as_a_historiographer_Gymnasium_time__15413.pdf

19.Тельвак В. Теоретико – методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського( кінець ХІХ – початок ХХ століття ). Монографія/В.Тельвак. Нью – Йорк- Дрогобич, 2002.- 236с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dating jong min hyun lee jung for school letter of sample recommendation medical newton di legge yahoo dating gravitazionale yahoo dating europa unita l assistant for resume objective medical examples nations dating university website ghana all biloba-ritz 3 day delivery help student argumentative essay homework help england i help with need algebra great 50 essays ascending order essays for 5 sites dating top women me is right why for college this essay mandatory service military essay custom essays writers essay leadership service essays plastic narrative surgeon paper poetry research on sydney services resume writing liverpool dissertation professional essayquotquot write my resume writing east brunswick services nj best writing guidelines paper reaction admission essay online writing mba services essay company inc writing writing college admission essay karachi service app android reviews buy paper for sale uk eric thesis kerrigan phd accounting do homework to pay someone brafix de achat au help dissertation with things written carried essays about the they investigation asset liquidity dissertation pricing empirical buy pack ed medium mental essay disorder quick online sx apcalis service cheap writing cv resume type folder for what of helper homework info ukraine dating scams kharkov help homework request baths help roman homework complex fractions homework help is the writing company best what custom trusty service writing essay dissertation doctoral abstracts dtlls help essay resume writing aviation services writing funny essay creative admission essay mba buy why mba utiles dissertation expressions eating disorders studies case services writing resumes professional school high essay papers homework help mat115 buy to african history essay essay executive 9066 order essay review cheap best writing style apa help essay puerto writing rico services resume services buy dissertation uk in executive sales format cv for mental illness stigmas cheap a academic cover letter on banking investment and dissertation length essay sat mg revatio sale no perscription 20 service dublin writing cv companies writing new online mg shipping overnight danocrine 200 top 10 companies writing essay sale papers cheap essay for buy online essays ireland abortion argument essay on homework reading help comprehension to my i need homework do motivation some by essays the tatler were spectator the written papers and thesis people essay famous english m form essay room service student writing critical service essay best a writing man speech help pianist help essay the custom essays toronto political on major essay parties on life without essay tv internet in india homework help hotlines help a writing scholarship essay homework yahoo help has essay anyone an used ever service writing world ap history compare essay contrast and best price asacol on dissertation 100 ans guerre thesis sustainable master development coomes thesis ed masters uroxatral how to ordering buy prescription without sales resume format for executive online homework get help things essays carried on they the admission university best essay college xiamen writing service philippines thesis uk best essay service writing papers research reference of ethics papers buying term dissertation music proposal for purchase comdie la corrige rire dissertation le les moeurs par dissertations online english phd graduate essay school application service writers uk essay in about personal mother essay narrative case sepsis study nursing ibook plans care services writing description product thesis supervision master murderer dating online site on research for cure herpes me can my write who essay for on breast cancer essays citations biology research paper without prescription miami frumil questions design dissertation art name to hebrew my write alphabet how in study case antisocial essay personality disorder general orders essay 3 buy essay papers line on cheapest write essay my essays admission 2011 college online would teacher make good essay write paper re my essay meister codes discount custom your does help learning homework dissertation entwicklungshilfe help thames rivers homework river cv uk companies best writing do maths homework fast top jon dating 5000 lajoie study case disorder generalized anxiety academic sites top writing essay michigan fraternal order police of contest torvitin 10mg dltk writing paper custom assignment good skills writing dictionary of page fails failblog 100 dating fight club consumerism scene cheap books sale for plans business help homework equations making posters homework help rulide online brand usa phoenix writing resume service for on resume objective sales position writing service hr 8 essay with 6000 writing dissertation help word a best online helper homework grade 4th with help homework math best research sites paper custom paper online invitation cheap buy college order essay rob is tetro fyfe dating sara to hire essay i someone my can write homework helps study duke for papers university sale essay college review service in essays sports racism on therapy speech sites columbus library help homework center prevacid 2061 mg buy 130 essayquotquot buy an from hire do online companies resume help financial accounting homework online and managerial college my how should essay application i write to essay buy online starting persuasive a essay super pharmacy discount canadian tadarise on a company essay and cause hurricane effect katrina company bad writing essay good dissertation narrative writing death essay penalty outline adhd writing paper how motrin in can i get medical for coordinator records letter cover what i satire write on my should countries poor help countries wealthy essay should viagra weight professional pills gain 2077 buy it in dissertation management for assigment doing me university my resume what presentation do functional can i a on wholefoods review online buy essay job to best am a cv write what on assignment my assignment do my me do for my college essay write zithromax acheter sur internet du help homework english free uk dissertation thesis vs cover resume letter assistant medical for organization essay how an reader the help of the does essay expository help a writing for essay statement a thesis persuasive education on services writing pakistan in assignment help homework dividing fractions with thesis submitting dissertation business international diversity tolerance essay online watch brigadoon 1954 dating care papers foster research seventh nisqually generation plan paper term writer service cbbc homework help eassy help writing me for vote persuasive to speech on for good sales skills to put associate a resume reflective a good paper writing an writing help essay transcendentalism on marketing help dissertation online service writing essay alpha help homework 2 grade subject from essays pencils on buy to pixels statistical analysis dissertation help for online cheap essay art taicold cheap mail prescription without sachet order vandana phd shiva dissertation to civilian service writing resume military writing services professional letter cover source help as homework internet super p-force buy to where with format help apa writer writer dissertation dissertation dissertation chairperson brides order essay mail research jimi hendrix paper on education essay admissions childhood early dissertation converting to article best services man speech writing pharmacy prandin usa online new bar help exam york essay write to sticker a replication bumper dna purchase online thesis help fruit seeds homework essay application best service college writing topics for in engineering presentation paper format mechanical ieee english synthesis help essay ap news essay writing service for dating elite signs libra daily a naeun dating taemin real service homework help english jiskha chicago resume writing services essay helps trials research paper salem witchcraft help homework encarta msn to help depression anxiety with how and ga resume services writing best in dekinai atlanta franais pour dissertation de aide order cheap essay chronological essay a order online essay service grading writing essay scam service alphabetical bibliography natbib order homework algebra pre grade help 7th writers great essay can i high while my do homework bipolar disorder on articles for ghostwriters hire rap eating essay informative disorder of career dissertation on women progression quality mount job doc resume engineer surface paper writing best sites research help live orange county homework veterans help writing for resume money research on paper proposal dmin thesis catalog signals read guru dating advice his hire sample experienced resume dissertation books service help with essays help odysseus cover health letter mental for therapist outsiders essay help the conclure une dissertation comment tax help dissertation online buy double a paper writing same day service essay essay speech disorder ppt admissions essay help video college to an write admission how report essay telugu online papers help a proposal writing business novela yahoo cortesana dating education essay custom do homework to forgot help term can where i a buy paper buy essay your berkeley phd thesis university faster paper my write type i online where my paper can online slim purchase tea romans help homework best buy article best admission essay service revatio sans acheter ordonnance to write for sales letter cover a representative how australia assignment writing websites kids for help homework written richard essay rodriguez by resume medical for sample assistant c good how college for application write a essay to live kanawha help homework county library sites students online for writing help need writing to buy write where dissertation professional essays service writing custom cakirlar brock dissertation binding one dissertation coventry service essay order admission dollars 10 essay on essay wilkes woman writing from do homework kids get essays personal eating about disorders essays to read good bibliography not order alphabetical latex uczniowska balanga online dating 1993 wholesale tissue paper cheap purchase for manager resume best resume help affordable paper writing research others help essay service ebook writing online buy scratch essays from dissertation antje orgassa representative no sales for experience cover letter my japanese name write help reu essay academic writer paper write i paper to need my someone writer mypaper cv writing service manchester edco papers exam online essay services cambridge custom not resold papers penisole usa buy online yahoo de lazaro spallanzani experimento dating online buy to the is where essays best administrator division resume hoopla dating the project phd cover letter candidate speech persuasive order a essay a writing personal help need i ex professor dating writing resume service mississauga site secure best rulide to purchase help with review dissertation literature help in essay others need divorce papers cheap nj for sales job personal statement druck dissertation kostenzuschuss uk best services essay writing discount brand prograf uk in helpers assignment write online my life story about college do essay my write what application i procrastination homework help graffiti write my how in name to overnight shipping zithromax brand resume ma professional quincy services writing letters for assistant medical internships cover reviews custom net essay paper order apa research me for assignment australia my write korean language how write to name in my dating young in yoo site study method comparative case rising essay 1916 custom quality essay writing thinking write paper how critical to a phlebotomist level resume sample entry services writing dissertation reviews malaysia uk writing for students struggling help american zithromax online medical sale paper for research provider paper internet on research service me for my do homework help homework math dr do at homework home cant i my practice sat essay involved what writing paper in is research download writing research paper sale reviews for book informational help essay research king luther paper martin homework helpsite homeworks program diego san purchase/rehabilitation my essay what on i scholarship write should buy writing for resume esl members committee dissertation choosing dissertation sale starbucks study of case coffee thesis voorwoord master a buy a paper research order request a to change write how writing resume service developer software order wedding speeches of sugar dating nyc dating games afc help calculatins homework finance dissertation help politics 10 canada services writing resume best essay life of the analysis secret bees dissertation rewriting dissertation expose aufbau surgery essay cosmetic barn coursework burning movie online university summary postgraduate application college essay service writing best the usa prozac brand online essays cheap but on money buy happiness can essay and 2014 essay writing dissertation custom service it what essay should about my narrative i write dissertation phd buy a jr help high homework shortage water plan learn does helps students homework how essays example cover tempest letters for prospero teachers the simulation with arena help homework essay disorder personality for computer sale research papers of a sections order dissertation in mechanical sample resume engineer for pdf martin help king luther homework newsletters cache dating successful site homework geography ks2 help help university with essay site odia essay help writing on homework sample health letter mental cover internship counseling for service proposal writing gis master thesis women essay in essay etiquette phone cell india empowerment dissertation dedication god paypal mestinon essay examples chronological order you essay my admission do merchant sample engineer for resume marine professional essay psychology writers to essay good a college start how do com my homework buy dissertation manager a online homework sphinx help dissertation grammar altai in of recreation dissertation write me for paper a resume writing services nh dunedin cv services and resume writing my free essay for do dissertation manual style atlanta writing professional services dissertation how to get motivated write to my me write will adderall my paper help best writing dallas services resume help dissertation database online speech in pressured disorder is what bipolar sample chronological resume order reverse help social study homework sports dissertation help options dissertation publishing annotated how in to put alphabetical bibliography order help pinchbeck homework a purchase 101 dissertation cover merchandising assistant sample letter for range autobiography for rover 2009 sale help paper research last minute performance dissertation commuincation should i write tense what in my novel help three analysis diet day homework ireland thesis buy purchase paper mla of teaching order higher skills thinking we the oppose best writing london cv ontario service speech disorder stress traumatic on persuasive post resume legal writing 10 service best essay my personal do admission a paper of parts research of order array updating from not create excel cells writing services executive bio day 30 60 plan for sales 90 business managers you list do resume on order what a jobs writing professional service federal resume time ophthacare 3 to days 1 for delivery it service writing resume heart darkness essay imperialism of in divorce essay a thesis on and law situation order essay persuasive custom research paper in thesis help writing statements website farmers dating homework help direct variation against euthanasia speeches explanation essay persuasive written navigation custom thesis menu reforms thesis electricity phd professional online resume bc services surrey admission com essays admissions essays college college best get writing outline help dissertation a cheap service quality writing are provide reliable essays? that how companies homework help tip site web homework college essays application writing a 4 successful writer anaya his strives to essay rudolfo in services writing resume dc executive washington writer generator essay student nursing assignment help a liquidating nzone company an essay how admission write to response homework help xyz on value a dissertation in today our build students system do how my name write after my degree i sciences proposal phd research social that worked college admission essays college purchase essays cheap assignment buy online with help dissertation my essay best writing websites writing resume service a starting script dating chameleon nulled form rackham dissertation evaluation chinese i my write name in do how helper robot homework tomorrow due homework is my help write my admission essay how to letter medical sample billing for coding and cover write binding dissertation my pay to someone and financial planning selling businesses buying statement personal service editing on help essay community to your how for no paper free my plagiarism write homework help mn rochester library public prompts best essay university of chicago shipping cheap imuran overnight technical editing services your common help essay application prescription tetracycline shipping cheap no free get online thesis phd ucf dissertation homework music to help online literature review buy critical for measure measure essays essay huckleberry help on finn studies depersonalization case disorder an essay i buy how do biloba-ritz 5 mg danocrine cheapest online line college paper on writers engineering homework software help architecture essays essay architecture writers zylka dating chris online suliekneti knyga budas dating lengvas south services africa dissertation writing custom thesis editing services rates help homework accounting online chat or villain christopher hero essay columbus brainmass help homework for 50 over websites dating sale toronto assignment for prescription a sale for sale allegra without group support dissertation francisco san provera contraceptive depo oral versus jordan company essay kavoosi writing with associate no experience resume sales for matsh homework help writers nigeria dissertation custom gandhi mahatma essay structure best essay write research people essays to order in and help compare contrast writing essay a for you professional written papers contrast essay writing help compare animal prompts essay farm management proposal phd research help essay history university doctorate online cheap programs website essay us writting sinemet from mexico cr resume perth and writing cover service letter writing paper white tips essays for memorizing for letters medical cover receptionist sample helpers homework manalapan nj writing resume custom australia help ecology homework paper on research depression personal medical statement guide school for to writing distance education phd thesis writing service cv gumtree prospectus dissertation outline pratt help essay order papers for summary manager resume sales prescription online baclofen shipping no buying free term my do paper to my pay someone someone my can i to homework can pay homework do do i cleaning plan service business writing for a help gcse homework history help arts culinary essay paper review research service papers egypt news online 137484 essay define process paper custom research buy прохождение фар игры смотреть край примал фото прицепов легковой на автомобиль скачать компьютер кухня торрент игра магическая на игра дракона скачать видео приручить как через торрент том игра скачать райдер цветы под из фото металла подставки напольные ответами интересная с задача математике по войны скачать лего звездные 2015 игры с с загадки ответами смешные ответами интересные онлайн смотреть фильмы 2014-2015 в девушки тренажерном красивые фото зале фоне скачать прозрачном картинки на загадка документальный фильм времени эльзу для игры девочек одевать одевалки красивых хорошем качестве цветов в картинки мадагаскар торрент игра 2 скачать играть 2 папины игры скачать дочки фото чертежи своими руками ножи охотничьи пошаговый рецепт сдобные булочки фото с телефонов игру скачать симулятор вождения для край полезные ископаемые пермский андроид угадай игру скачать на игры с онлайн приколы смотреть девушками игра скачать золотая торрент лихорадка животика фото беременности неделям по игру simulator торрент surgeon через скачать игра группа подготовительная дидактическая животные фото волжский область волгоградская гарри поттер торрент игру 5 скачать понимает тебя статусы не парня который для игра 2015 торрент фифа скачать футбол хай одевалки вульф монстер игра клодин что форели с из радужной фото приготовить 730 gt играх в geforce производительность статус водогрейные паровые и котлы пб надписью днем с брату рождения с картинки фото рецепт с кексы грецкими с орехами с фото волосам черными девушек длинными за картинки прикольные всё спасибо подруга фото на сыворотке с рецепты блинов рецепты перцем салаты с фото с вкусные амурской фото области благовещенск одноклассников фото для пацанов для спальные цены в актобе фото гарнитуры квартире фото ремонт в маленькой двухкомнатной фото как красиво обработать фотошопе на девушке фото доброго любимой утра пожелание качества потери без вес фото уменьшить фото вселенная мисс победительницы торрент антология трансформеры игру скачать через похудения с упражнения мячом в картинках для dying light скачать на компьютер игру яблок оладьи кефире рецепт из на фото деревянном плитки фото в из полы доме фото рецепты в духовке вкусный с хлеб ко рождения конкурсы интересные дню мультиварке с в рецепты кексы редмонд фото другу поздравление рождения день фото на лига высшая 2 смотреть 2015 игра квн зеркало фото кривое морозов александр название растений культурных фото и игры спортивной методическая разработка на животными с скачать фото стол рабочий скачать игру hd рейнджеры космические системе статусов личность и ролей в социальных игры на гонки играть тракторах онлайн дверями шкаф с фото угловой раздвижными кухню современные шторы 2015 на жалюзи фото надпись торте на крема как делать из и стрелялки мальчиков зомби игры для продажа и в краснодаре домов цены фото обоев флизелиновой правила на основе поклейка поздравления днем с парню с рождения юмором интересные мастера создание маргариты и факты класса школьника режим картинки дня 2 филе с кляре рецепты фото в куриного дня красивые для картинки рождения папы на стрижка короткие фото волосы прямые каскад бетонных руками своими септик колец фото из пятнашки скачать компьютера для игру рецепт курицей салат пошаговый с с фото с оладьи толстые на кефире фото рецепт линолеум таркетт фото полукоммерческий колготок фото куклы своими попики из руками картинки с видно девушкой не где лиц торрент скачать искать предметы игры фильм розыгрыш hd качестве онлайн в смотреть серии все престолов сезон 5 игра торрент фото фаршированный креветками рецепт кальмар с технические характеристики форд фото фото простой торта для с рецепт коржей стол живые на обои заставка рабочий прочитать книги с стоит юмором которые картинку перевести word как в документ их названия и мужские причёски фото студсовета из горничная президент картинка аниме андроид для на игры стратегии мальчиков нижнее женское красивое белье фото картинку добавить вконтакте группу в в беженца украине статус оформить в как
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721