Еволюція теоретико-методологічних концепцій Михайла Грушевського в інтерпретаціях сучасної історіографії

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

В статті на основі аналізу праць сучасної історіографії охарактеризовано формування та еволюцію  теорії та методології історії М.С.Грушевського. Зроблена спроба реконструкції періодів та переломних дат наукового життя М.Грушевського, які відповідали етапам еволюції наукового світогляду вченого.

Ключові слова: теоретико – методологічні погляди, позитивізм, документалістика, гранд – наратив,  генетичний метод, неврастенія, ліберально – демократичний романтизм, історіософія.

The article is based on the analysis of works of modern historiography describes the formation and evolutionary theory and methodology of history M.Grushevsky. The attempt of reconstruction periods of life and  critical periods of Hrushevsky whіср answered stages of the evolution of scientific outlook of the scientist.

Keywords: theoretical – methodological views, positivism, documentary, grand – narrative, genetic method, neurasthenia, liberal – democratic romanticism, historiosophy.

Реконструкція теоретико – методологічних поглядів того чи іншого  науковця та їх співвідношення з дискурсами минулого і сучасного є одним із найважливіших завдань історичної науки на сучасному етапі розвитку. Безперечно, що дана теза стосується й постаті М.С.Грушевського. Грушевськознавство сьогодні це вже ціла наука, в полі зору якої не лише наукові та суспільно-політичні досягнення Михайла Грушевського, але й ціла система історичних знань та теоретико-методологічних прийомів, якими послуговуються цілі покоління українських та зарубіжних істориків. Традиція вивчення  власне таких прийомів найбільше притаманна для, по-перше, сучасних дослідників, які не завуальовані догмами радянської історіографії, по -друге, тих  які працюють в діаспорі, по-третє, невеликого числа зарубіжних істориків.

Мета даної статті полягає саме в тому, щоб з’ясувати погляди сучасних істориків на теоретичні підвалини методології  М.С.Грушевського.

Перш за все слід констатувати, що досягненням історіографічної науки,  яка,  зокрема,  покликана  досліджувати і теоретико-методологічні погляди М.С.Грушевського, є наявність значної кількості монографій та наукових статей, що насамперед вказують на формування і найважливіше еволюцію концепції вченого. До таких дослідників слід віднести Л.Зашкільняка, В. В. Ващенка, В. В. Березинця, В. Будза, Я. Дашкевича,  В.Масненка,  О.Богдашину , В. В. і В. П. Тельваків, Л. Винара та О. Пріцака.

За словами українського дослідника Володимира Ващенка, формування методологічного досвіду М.Грушевського на сьогодні не син­хро­­нізовано ні з  інтелектуальними рухами сучасної йому  епохи,  ні з подіями біо­графії історика та відповідними соціальними контекстами. Отже, попри величезну кількість досліджень, що присвячені діяльності М.С.Грушевського, залишається потреба в усвідомленні того, що  М.С.Грушевський не тільки фактом народження належав до “епо­хи тран­сформацій”, а й що його життя, вті­лю­вало калейдоскопічну зміну життєвих проектів та соціальних практик, на які нак­ладалася низка  зап­ропонованих ним методологічних мо­дер­ні­за­цій [4,с.3]. Саме глибоке  вивчення такої  “епо­хи тран­сформацій” на яку вказує В.Ващенко, епохи,  в якій жив та працював М.Грушевський, на мою думку, допомогло встановити причини еволюції поглядів вченого в порівнянні з історичною думкою того часу.

Науковий світогляд М.Грушевського завжди був своєрідним поєднанням романтико-позитивістських поглядів.  Цьому сприяло ознайомлення вченого із працями українських, російських та польських романтиків на рівні з працями західноєвропейських позитивістів. Становлення ж історіософсько-методологічної концепції М.Грушевського, посилаючись на думку, яка переважає в сучасній історіографії, відбулось у стінах Київського університету. Так, Віталій Тельвак вказує на прикметну рису процесу формування методології вченого. Вона полягає в тому, що формування теоретико-методологічних поглядів М.Грушевського проходило кількома шляхами. По-перше, під час лекцій та університетських курсів, написання перших рефератів та наукових статей під керівництвом видатних істориків, що викладали в університеті. Крім того він активно займався самоосвітою. Вчений мав широке коло зацікавлень від всесвітньої історії та історіографії  до економіки і філософії.  В.Тельвак вказує ще на й третій шлях формування теоретико-методологічної схеми М.Грушевського – неофіційне спілкування із професорами університету і насамперед із В.Антоновичем [19, с.7].

Леонід Зашкільняк при дослідженні методології та історичної теорії М.С.Грушевського, висловлює схожу думку про те, що  вчений світового масштабу М. Грушевський сформувався у часи навчання на історико-філологічному факультеті Київського університету Св. Володимира і після його закінчення у ході підготовки магістерської дисертації. Поряд з тим львівський дослідник вказує на те, що не можна забувати про період навчання Михайла Сергійовича у Тифліській гімназії, де у старших класах юнак уперше визначив свої життєві плани і зробив перші кроки для їх здійснення[11,с.235]. Крім того, Л.Зашкільняк вказує на вплив романтичної історіографії. Але не слід забувати й те, що  для М. Грушевського був характерний не консервативний, а ліберально-демократичний романтизм. Для такого напряму було характерне поняття нації як історично сформованої індивідуальності, що складається під впливом природно-географічного середовища і соціальних умов. Саме таке бачення стало підвалиною для формування вченого та його особливої методології, що була відмінною від буржуазної російської, яка панувала в тогочасній українській науці та власне української романтичної другої половини  XIX століття[11,с.237].

  У дослідженні О.Пріцака на перший план у формуванні світогляду Михайла Грушевського, а відтак і у його  еволюції, крім лекцій Антоновича, поставлено і праці М.Костомарова. Так О. Пріцак звертає увагу на те, що монографії М.Костомарова спочатку не будили ентузіазму у історика – початківця, втім, як і “История государства Российского” М. Карамзіна. Натомість пізніше назавжди полонили його дві аналітичні праці вченого “Дві руські народності” та “Думки про федеративний початок давньої Русі” , надруковані в “Основі” за 1861 р. “З того часу (1883 – 1884), – писав М.Грушевський , – я міг уже назвати себе заочним учнем їх (Антоновича і Костомарова). Тоді також молодий історик  познайомився зі збірником українських пісень Михайла Максимовича (1827), якими він захопився. У століття появи цього твору Михайло Грушевський згадував, що він перебрав від Михайла Максимовича невмирущі гасла: нарід, як ціле і предмет наукового дослідження і культурної праці, і неперевність його історичної традиції як провідної нитки в будь-якій його орієнтації [14, c.16].

   В. Ульяновський стверджує про формування методологічних принципів вченого саме під впливом цілої плеяди істориків (не лише В.Б.Антоновича), які працювали в Київському університеті. Так В. Іконников передав молодому історикові свій досвід всебічного аналізу джерел, у той час як В. Антонович орієнтував учнів на документалістику і постійне використання великої кількості актових  джерел. Якщо для Володимира Антоновича джерела здебільшого служили матеріалом для посилення історичного опису за заздалегідь встановленою схемою, то М. Грушевський слідом за В. Іконниковим розглядав джерела як підставу аналітичного вивчення різних сторін реального минулого у всій його багатоманітності. Така думка про величезний вплив інших науковців та істориків, зокрема і В.Іконникова вперше була висловлена Любомиром Винарем, який почав досліджувати наукову спадщину М.Грушевського в діаспорі [14,c.29-32].

Для дослідження наукової спадщини М.С.Грушевського цінними виявилися щоденникові записи вченого, які досліджує Леонід Зашкільняк. Привертають увагу  записи в щоденнику, який вів вчений під час перебування в університеті, адже саме в цих записах неодноразово зустрічаються  думки про недостатність освітлення тільки соціальних явищ без врахування людських вимірів суспільних процесів. Такі думки згодом породять велику кількість припущень про певну критику М.Грушевським власної альма – матер та  наукового життя, що протікало в стінах університету. Тоді постає питання:  чи насправді це було проявом глибокого невдоволення та критицизму?   26 липня 1889 р. М.Грушевський  записав у щоденникові: «Мині завше трохи не до сподоби, як дуже вже кланяюцця європейській освіті; я наче боюсь, щоб замість того правдивого доброго, що єсть в тій освіті, не підставляли лжеславій лжеплинного розуму, як позитивізм. Бо доброго певне єсть там, де з’явився правдивий гуманізм, воля, права особистості, прихильність до недужих, не кажучи за наукове добро» [11,c.239]. Дійсно щоденник М.Грушевського містить  міркування, які вказують на певні зауваги  Михайла Грушевського до  теоретико-методологічних принципів, які панували в тогочасній історичній науці, але попри це вчений високо оцінював інтелектуальну еліту університету, яка відіграла одну з ключових ролей в його науковому зростанні та формуванню історичної науки.

Наступним періодом формування методології історіописання, на думку Омеляна Пріцака, який чи не найбільше приділив дослідженню історіософії вченого, була робота в Львівському університеті. О.Пріцак пише про те, що у методологічних поглядах початкуючого професора М. Грушевського відчувались впливи багатьох попередніх історіографічних течій XIX ст. Можна припустити, що, доволі пізно,  приступивши до створення синтетичного образу історії українського народу, вчений послуговувався нагромадженим до нього інтелектуальним потенціалом. Позитивістське бачення «народу-нації» поєднувалось у нього з романтичними уявленнями про незмінні демократичні риси давньоруської громади. Саме це спричинило те, що  вступна лекція М. Грушевського викликала подвійну реакцію: В. Антонович схвалив її, а М. Драгоманов виступив із критичними зауваженнями. Омелян Пріцак вказує на нові пошуки та узагальнення історіософії та методології Михайла Грушевського в томах “Історії України-Руси”. Окрім власне викладу історії та аналізу історичних фактів томи фундаментальної праці вченого вводять дослідників в методологічну лабораторію вченого. Саме під час роботи над працею Михайло Грушевський одночасно шукав підтвердження своїх історіософських концепцій, удосконалював метод позитивного аналізу джерельного матеріалу, ретроспективного відтворення суспільно-економічного процесу  української держави [14, c.31-36].

Важливим етапом у формуванні методологічної бази та теоретичних питань на думку вищезгаданого Омеляна Пріцака стало перебування вченого в  еміграції. Знову ж таки проявилося величезне прагнення М.Грушевського до наукових пошуків, а, отже, еволюційності у науковому світогляді. Перебування в Парижі  мало переломне  значення у формуванні методологічної бази історика. До того він був істориком соціал-економічних та суспільних явищ. Кілька років пізніше, після того, як він засимілював свої паризькі переживання та відповідну лектуру – він уже в 1909 р. називає себе “істориком- соціологом”. Так можемо говорити про більш широкий спектр вивчення теоретичних питань історичної науки,а ,отже, і  розробки нових методів [14, с.42].

Цілком справедливою та актуальною є думка сучасної дослідниці наукових методів та теорії історії М.Грушевського, Оксани Богдашиної, яка досить влучно узагальнює роль еміграційного періоду на еволюцію теоретико-методологічних концепцій вченого. Так, на думку дослідниці, М. С. Грушевський у 1924 р. ще вважав позитивістські дослідницькі принципи необхідними для вивчення історичного процесу, водночас визнаючи важливість застосування неокантіанських та інших підходів. Такий підхід не суперечив його позитивістським уподобанням, оскільки передбачені позитивістською методологією багатоваріантність дослідницьких прийомів та принципів сприяли посиленню синкретичності позитивістської історіографії. Тому М. С. Грушевський, як і більшість позитивістів, вважав, що поєднання теоретико-методологічних засад різних теорій сприятиме глибшому та всебічному дослідженню історичного процесу, особливо сфери духовної культури та побуту [1,с.4].

Тобто еволюція методів вченого безперечно відбувалася і з цим, крім О.Богдашиної, погоджується Л.Зашкільняк, Любомир Винар, Віталій Тельвак, Омелян Пріцак, Володимир Ващенко та інші дослідники, але ті принципи, що були закладені вченим на початку його наукової кар’єри безперечно залишалися і відігравали чільну  роль .

В сучасній  ук­ра­їнсь­кій історіографічній традиції знаковими виступають дві дати наукової  біо­графії М. Грушевського – 1894 р. та 1903 р. Так би мовити дати, які вважаються піковими в еволюції поглядів вченого. Зокрема, на думку І. Гирича, М. Грушевський у 1894 році перейшов з суто народницьких позицій на позиції іс­то­ри­ка-державника. Це пов’язано насамперед із роботою в Львівському університет [8, c.49]. Як зауважив В. Ващенко, на  інавгураційній лекції молодого М.Грушевського в Львівському університеті було проголошено так званий скептицизм, тобто  історія особистісна загальноукраїнська, загальноросійська і європейська. Більше того традиція скептицизму вже існувала і в учителя М.Грушевського – В.Б.Антоновича. В.Ващенко наводить таку цитату В.Антоновича :” Українець має велику прихильність до аналізу й скептицизму”[8, c.49]. Слід також розуміти, що скептицизм Антоновича і Грушевського були відмінними. Якщо у  В. Антоновича це використання вищої критики до джерел і фактів історії та вказівки на пов’язаність західноєвропейської та руської історії, то для М.Грушевського це дещо більше, ніж науковий метод, а стиль власної само презентації, форма соціального подання власної суб’єктивності поряд з проектом української національної ідентичності.

Розглядаючи наступні так звані кульмінаційні дати життя М.Грушевського, слід звернутися до О. Пріцака, який переламним вважає 1903 р., коли, під впли­вом со­ці­о­­логії Е. Дюркгейма український історик у своїй ме­то­до­ло­­­гії пере­тво­рився на со­ціо­лога.  Вже неодноразово згаданий нами В.Ващенко вказує також на 1903 рік як переломну дату, але з певним психологічним підтекстом – смертю батька Михайла Грушевського. Ініційована неврастенію у 1903 р. наративна стратегія, що була пов’язана зі смертю близької людини, стала основою для модернізації вченим імперської історичної науки [8, c.141]. Пропозиція М.Грушевського раціоналізувати імперську традицію історіописання через впровадження генетичного методу може бути виправдана тим, що цей метод виступив засобом психічної раціоналізації події – смерті батька, зафіксованої у терміна неврастенія. Таким чином, у 1903 році генетичний метод, замінивши собою генеалогічний дозволив вченому модернізувати імперське історіописання – побудувати український історичний гранд-наратив на нових методологічних засадах.

Натомість Л.Зашкільняк дотримується точки зору, згід­­­но з якою неможливо ви­ок­ремити пікові дати методологічних трансформацій пог­­лядів М. Гру­шевського. Загалом професор Л.Зашкільняк не схильний до перебільшення ролі позитивізму, зокрема Е.Дюркгейма на методологію вченого. Натомість В.Ващенко пише про так зване продовження біографічних подій Е.Дюркгейма біографією М.Грушевського. Так якщо погодитися з думкою дослідника, то під час відвідин Парижа 1903 року М.Грушевським відбулося його знайомство з  метром французької соціології, який в 1902 – 1903 переживав неврастенію, яка була близькою українському історику. Отже, французька соціологія Е.Дюркгейма мала б виступити формою репрезентації неврастенії, формою її виправдання. [8, c.145]Безперечно, що такий психобіоісторіографічний підхід В.Ващенка є новим для сучасної історіографії. Та попри всю складність,  застосування такого підходу В.Ващенком проблематизує такі методологічні, теоретичні та філософські концепції, які не просто розкривають творчу лабораторію вченого,на відміну від багатьох дослідників,  а й інтерпретують так званий “життєвий проект” історика, який втілювався у особливу самопрезентацію, притаманну цілій епосі.

Сучасний західний дослідник наукової діяльності М.Грушевського Сергій Плохій вказує на ще одну  подію – 1904 рік, коли вийшла стаття “Звичайна схема “руської” історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства “. Саме ця стаття не просто революціонізувала погляди вченого, а й зрозуміло стала новим методологічним надбанням. Не буде перебільшенням сказати, що, замірившись на традиційну схему російської історії, Грушевський оголосив війну майже всім тогочасним російським історикам, заперечивши ідею “общерусскої” історії. Нова схема Грушевського хоча й здобула йому в російських наукових колах репутацію речника “українського сепаратизму”, але все ж це стало значним системним і об’єктивним узагальненням теоретико- методологічних поглядів вченого[13, c.123-126].

З якими саме подіями пов’язана еволюція теоретико – методологічних трансформацій М.Грушевського залишається дискусійним питанням. Чи було це пов’язано з розривом з гімназійною добою та переходом до періоду навчання в Київському університеті, який був величезним скупчення наукових ідей, напрямів, методів та інтелектуальної еліти, чи можливо це пов’язано з роботою в Галичині, в яку проникали західноєвропейські ідеї і де вчений зміг узагальнити власні пошуки виданням масштабної синтетичної праці? Чи насправді слід розглядати хворобу вченого чи власне психологічні моменти як чинники до пошуку нових методологічних концепцій? На мою думку, такі переломні дати в науковій біографії вченого слід глибоко аналізувати у  взаємозв’язку з суспільними трансформаціями кінця XIX – початку XX століття та теоретико – методологічними концепціями, що панували у науковому житті європейського суспільства. Завданням сучасних дослідників грушевськознавства є введення наукової лабораторії вченого не лише до українського чи російського, а до світового історичного процесу. Прикро, що досить довго методологія не отримувала значного висвітлення у істориків, які більшу увагу приділяли історичним фактам. Але сьогодні загальновизнаною є теза про те, що  методологія, або як її часто називають «теоретична історія», включає у себе не тільки уявлення про об’єкт і предмет пізнання, але й про пізнавальні операції вченого – історика, формування історичних знань, а, отже, на формування історичної свідомості. Методологія історії є пограничною наукою між власне історією та філософією, яка дозволяє першій інтегруватись з іншими науками у пошуках наукової істини.

Отже, узагальнюючи думки сучасних істориків, які займаються вивченням формування та еволюції методологічних принципів М.С.Грушевського, слід вказати на певну загальну тенденцію, яка проявляється в більшості історіографічних розвідок та монографій : на кожному етапі власного наукового шляху Михайло Грушевський намагався віднайти “найдоречніші” методи історичного дослідження як через вивчення праць історичного спрямування так і досліджень філософії, економіки, соціології та інших галузей. Саме така обставина зумовила особливий стиль історіописання М. С. Грушевського, який  суттєво відрізнявся від попередніх не лише іншими теоретико-методологічними підходами, а й новими ціннісними вподобаннями та постійною еволюційністю.

Література:

1.Богдашина О. Методика історичних досліджень М.С.Грушевського.[Електронний режим].-Режим доступу: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&Image_file_name=PDF%2Fhak_2012_37_2.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=0

2.Будз В. Філософія історії М.Грушевського: автореф. дис.  канд. філ.. наук/В.Будз;Львівський  національний університет імені І.Франка.-Львів,2001. -26 с. http://disser.com.ua/contents/9114.html

 3.Будз В. Методологія філософії історії Михайла Грушевського // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка.– Тернопіль, 2000.– № 4.– С.81–85.

4. Ващенко В. В. Неврастенія: непрочитані історії (деконструкція одного надпису – сеанс про­­­читання автомонографії М. Гру­шевсь­ко­го) / В. В. Ващенко. – Д.: Вид-во Дніп­ро­петр. нац. ун-ту, 2002. – 408 с.

5. Ващенко В. В. До проблеми визначення контекстів “Звичайної схеми…” Ми­хайла Гру­шевського / В. В. Ващенко // Київ. старовина. – 2007. –  № 2. – С. 78–97.

6.Ващенко В.Від самопрезентації до методології : псибіоісторіографічний вимір простору історіописання М.Грушевського / В.Ващенко.-Дніпропетровськ : Видавництво Дніпропетровського нац.. університету, 2007 .- 324 с.

7. Винар Л. Матеріали до біографії М.Грушевського.[Електронний ресурс: режим доступу].http://chtyvo.org.ua/authors/Vynar_Liubomyr/Materiialy_do_biohrafii_Mykhaila_Hrushevskoho/

8.Гирич І.Знакова стаття Омеляна Пріцака.[Електронний ресурс].- Режим доступу:

http://www.i-hyrych.name/Hrushevsky/Pricak.html

9. Дашкевич Я. Михайло Грушевський – історик народницького чи державницького напряму ? / Я. Дашкевич // Михайло Грушевський і українська історична наука. Збірник матеріалів конференцій. – Львів, 1999. – С. 65-86

10.Зашкільняк Л. Історична концепція М.Грушевського в контексті східноєвропейської історіографії початок ХХ століття//Вісник Львівського університету.-Львів,1997.-Серія історична.-Вип 32.-с.118

11. Зашкільняк Л. Методологічні погляди Михайла Грушевського / Л. Зашкільняк // Україна модерна. – 1999. – Ч.2-3. – С. 233-253.

12.Зашкільняк Л. М.С. Грушевський в Київському університеті( 1886- 1894) // Грушевський М.С. ресурс].-  Режим доступу : essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/…/Pavlenko.pdf‎.

13.Плохій С. Великий переділ : незвичайна історія Михайла Грушевського / С. Плохій. – К. : Критика, 2011. – 600 с.

14. Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського / О. Пріцак // Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. – К.-Кембрідж, 1991. – С. 5-45.

15.Тельвак В. Субєкт історичного процесу в історіографії М.Грушевського /В.Тельвак.- Історіографічні дослідження в Україні. – Випуск 17. – Київ, 2007.- С. 43- 59.

16.Тельвак В. Теоретико-методологічні підстави теоретичних поглядів  М.Грушевського.[Електронний ресурс].- Режим доступу:

http://librar.org.ua/sections_load.php?s=history&id=1854&start=7

17.Тельвак В. Михайло Грушевський у Київському університеті / В. Тельвак // Український історик : Журнал Українського Історичного Товариства . – 2002 . – Том 39 N1/4:Михайло Грушевський:життя, діяльність,  творчість: З нагоди 135-річчя від дня народження . – С.186-208 .

18.Тельвак В. Формування Грушевського як історіографа( гімназійна доба).[Електронний ресурс ].-Режим доступу: http://papers.univ.kiev.ua/istorija/articles/Formation_of_Mikhailo_Grushevs_ky_as_a_historiographer_Gymnasium_time__15413.pdf

19.Тельвак В. Теоретико – методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського( кінець ХІХ – початок ХХ століття ). Монографія/В.Тельвак. Нью – Йорк- Дрогобич, 2002.- 236с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help hhh library papers cheap buying research famvir online cheap uk buy statement thesis a need with help paper cheap towels services medical editing college purchase essay a ireland economics help dissertation dachshunds loss hair san resume writing antonio professional services online buy and research papers sell dissertation conclusion thesis instant writer paper online dating delikatess sample resume fresher engineer mechanical for green construction dissertation homework english cited works help write someone to pay literature review best mba help essay hinge dating 78420a68 ba yl8z it enough 2.5 is male sexual tonic uk companies essay writing paper custom term topics writing assignment job executive rated resume services top writing fast do my homework i do how helping community essay your engineer mechanical for recommendation letter homework egyptians help american essay writer english help numerals homework roman paper intro help research writings help help homework gummy shark dissertation time scale paper research online gaming audre lorde essays paper writing formats help marketing coursework dissertation porposal resume francisco san paper buy thesis master subject accounting outline to an write how how to book my write college help with essays can essay buy i where get an academic papers online buy help the for thesis thesis food change and climate phd security business letter a to intent of purchase you does help homework your learn writing senior school a english paper help high need essay to how start college a conclude admission html auth3 full personality filmbay antisocial yniii dosorder nw essay help geography homework maps essay my melbourne write writing company custom paper buy apa format research acquisto online aldactone sicuro essay rights men women on for and equal thesis services best writing ancient greece help junior history woodlands homework dissertation discussion findings bio artist services writing india writing services cv homework help vista reviews help dissertation assignment help get online help wisconsin college paid for writing statement application a help writing cover letter pills walmart cefaclor financial analysis with speech adults for help toronto custom essay buy applications writing law for resume school me sonnet write a for papers the for online read isis free help write my cv us service derby writing cv required - Zantac no El Zantac sale prescription canada in Monte essays buy custom site sea dating captain computer homework do my dissertation abstract buy writing thesis online thesis intelligence phd on business research paper education theater writing help essay critical team term professional paper writers service personal medical statement helper tudors homework order resume entry writing pen and paper learn york times help does you new homework my my do my assignment assignment assignment write write writing on technical writings custom re with homework help gary written essays soto writer's essay the world essay trip mission online college admission automatic paper writer reddit melder testsieger dating co2 chegg help textbook solutions homework grade 7 help homework northern university admissions illinois essay professional writing services resume dubai reviews admission essay service editing on banking essay why for me square caps harvard for sales representative letter cover my why homework i must do essay online paper shop help writing 6th grade essay writing in custom sign prescription discount without availability sinemet public library homework help guelph glucotrol canada online buy from education religious homework help 150mg zestoretic usa nolvadex brand online review with help literature speech disorder conclusion eating help amanagerial homework accounting resume for format medical representative homework help calculus review thesis service helps homework grades to creative writing help with books with can benadryl prozac taken be paper finest homework language help engineering service cv professional writing professional essay australia service writing in jmu essay application writing professional top rated services resume news english bangladesh paper online law essay my do with religion help homework my for clearwater in complete fl someone to research looking paper resume professional services nyc writing for essay introduction an purchase reports business need business i to plan a write me help someone dissertation purchase sales writing positions academic a cv for smartboards plans for lesson questionnaires dissertation for letter covering university buy essay online writing buy for youth resume coursework someone my can do lincoln written essays abraham by homework helpers l best youtube resume services for teachers writing my proofread paper online help and dissertation write proposal cheap reosto 10 for mg components phd dissertation social online homework help studies amex Thrombaspin Thrombaspin in - with buy Oakland singapore my review literature write me help help earth science homework essay berry college for sample school help english homework high order online resume 01108 book dissertation thesis and buy macbeth essay online canada orlip very is service writing custom useful online professional generico acquista viagra sky october essay mla with help school homework high digit homework multiplication double helper buy completed homework of order traditional speeches wedding write how dissertation to history your online papers past unisa why me essay hire should you i cant paper my research write need help with homework i art my someone coursework to pay write plan my business write yahoo best buy application resume answers essay best admission buy graduate paper a british help literature homework with homework technology help essay college admissions buy custom resume writing uk custom co writing case disorders evolve thyroid studies help homework grade 5th can my do who assignments viagra gold in sale canada marketing for format executive resume and sales essay following orders services indianapolis resume writing homework help yahooligans sales for templates position resume letter for cover good resume essay in space order expository is what custom papers writing частное фото делает минет виктория бекхэм порно мужу скачать фотосеты art-lingerie порнофото присланное трах в шикарную попу фото номи фото 501 ххх фото арабок порно фото ттёлочек попки фото белье женские в обтягивающем голие беременные женщины фото тёлочка.фото ебётся эро фото молоденьких знаменитостей порно крупним планом фото писек голые взрослые мамаши фото сзади фото большой таз женский порно порно 40летними с фото комплекс торговый ворота южные скачать порно со зрелыми мамочками х порно полоного фото обл абелия эротика фото обои на рабочий стол весна самі сукі порно фото зрелые женщины ру порно attempted delivery прибаутки это Игры на самсунг gt s5230 скачать ноги женские волосатые частное фото латинок порно фото жопастых фото ра3рывы пизды европея краснодар эротическое фото красивые тела пар эротические любительские фото голыми с шлюх фото пиздами большое очко фото крупным планом секс мущина и девушка фото зрелая целка фото комната пыток для жесткого порева фото бадминтонист эротичкские фото комисаровой антонины порно тел фото на бес кхл онлайн нд трансляции фото девушка за рулем в юбках в чулках трусики на письках фото порно фото два члена в одной дырки лесбийские порно фото русские сами.красиви.женшини.киргизистана.фото. фото девушка вставляет тампон фото красивые негритянские попки порнофото вакуумной пизды кормящей для мамы список продуктов месяц первый в траха фотографии блядей порно толстожопых принимает скачать порно фото сперму фото откровнные эротик хозяин фото наказывает рабыню ольги интим в или любительские фото без домашние трусиках них herboobs.net фото пися мода и стиль игра скачатьно чебоксары естет21 бдсм жесткий порно фото азиатки износилование порно фото эро фото сэкси брюнетка стероидмен эро фото в контакте девушек из г владимира сиськи фото. натуральные фото расс инцест хочет фото старая ебли фото красивых девушек плейбой широкоформатные отсутствие и винтажное фото порно спермы анала югра плит гейев секса домашнее фото красивые фигуры девушек фото со спины вегас сони 13 рено дастер в оренбурге цены и комплектации 2016 лизбиянки удовлетворяют себя страпоном фото норнофото мать и сын фото голых красивых девушек испании стрингах море частные на в фото девушек женщины фото эро пышные для дев игр семейных сексобмен пар фото красавицы порно фотогаллереи бразильские с лезби про порно фото рассказы планом фото старух крупным голых издеваются над голой девкой.фото секс с толстой женщиной рассказы кубинские толстушки порно фото галереи фото порно з ровного раздвинутая фото доктор помпой фото с бсдм фото бразилии порнозвезд порно фото огромная мамина жопа трахается с сыном фото девушек частные эротические стерлитамака в томске бани фото дана деармонд мастурбируют одинокие фото женщины graves фото elise порно фото молодые пожелые фото крупным плане пизда куколд фото с неграми голая внучка фото инсерт фото порно самсунг галакси s6 цена члeн сосут крупно фото джинсовая куртка на меху женская фото сексуальное унижение порнофото игрушки заднице фотобольшие роскошной в насілуют фото danny kelson фото пизда крупным плане фото century 3 фото лучшее порно росии раздвинутые ноги телок фото порно планом молодые влагалище крупным фото порно в чем отличия влагалиша девушки и женщины фото игры верхом молодые бляди на кукане порно фото смотреть порно фильмы с красотками фотографии свадебные домашние голых женщин и у трусиках в без юбкой фото под девок ебётся давалка фото заебли слез фото галереи до женские соски спалила фото секс жен фото сескс фото сын лофофора поет любви мне кто так и обидно все о фото отьебал свою жену в ротик жопу и пизду секс анал онлайн член дрочит сестра фото порно фото трусики высокое разрешение трах наташи фотографии женщин фото. в секс колготках фото девушек на фоне зимы фото інцест мам порно нереально фото гигантские сиськи школьниц. эротика фото фото сосет аж сперма изо рта огромные у девушек буфера фото потерянный мир порно анальное попок близко больших фото обычное фото одной телки ренджары игры интим фото жопа смотреть порно училка совратила ученика фото женщину раком с в позы гимнастикой сексе фото крупно фото пизд лезбиянок порно фото попки раком негритянки популярные порно модели фото тёток в самом соку красотки в коротких юбках фото вид от первого фото лесбиянки лица мария антипп голая красивая девушка фото голая попка моей одноклассницы фото частные красивые писички фото Мытищи плохая у спермограмма мужа порно фото натальии рудовой порно юноши фото про мужские органы фото видео анекдот про лялю порно фото ебли беременных www.порно фото хуй в пизде жопами большими реально зрелых с женщин фото порно продам свои трусы фото порно фото лезбиянок домашнее вибратор соски через ливчик порно фото голую фотографировал маму форум полными кровати фото с голых мамочек формами на cекc фото галеpея с фото танюшей секс бесстыжие приколы порно фото смотреть все разделы hd качать анал эротика фото дом огромные негритянские члены фото аккаунты wot фото рыжие женщины зрелые секс в секс фото поле и рассказы фото женщины показывают свои дырки между ног картинки сексуальная красавица фотает себя перед зеркалом фото эротика фото мам писи лижут бисекс красивый фото стройные голые девушки голая пизда фото и порно молодуха фото мужик 308 peugeot студентов трах фото фото порно азияток шеи массаж очень смотреть фото страшные порно калинкина фотомодель порнофото бабу ебуть фото эро фото не видно лица варфейс сауэр сиг раздетых красивых девушек фото не голых и фотосессии актрис знаменитостей смотреть приколы всем порно гимнастку трахнул порно смотреть онлайн блонди любительские фото женщин и девушек с большими жопами сосущих девок. фото keenetic 4g iii фото алексис техасс две попки-фото показывают девушки заснула пляже порно на жирных фото и эротических голых китаянак девушек фото эрофото пиздючек велюровый костюм женский белье фото чулках в девушек и красивых красивых сериал подельник спорт и сказки женские волосатые киски фото крупно порно звезды смотреть online трах онлайн смотреть видео жесткий порно фото толпой в попку гдз по алгебре 7 класс г в дорофеев порно фото галереи настоящих гермафродитов дворовой голой фото миньета в фото самалете пожилая раздевается крупным планом фото юбкой под зрелых фото у домашний обнаженные фото порно домашнее фото эротическое и молодых фото рассказы мам самие реалние элитние с фото девушки проститутки мать секс сын все колекция все фото красивые фото эротических пар п3 гомез фото селены трах фото девушки кирова фотографи голых евреек сиськи порно в душе сайт официальный санаторий россии минздрава звенигород водой под сексфото bauer фото one 90 кати самбуки киски фото мамочки возрасте голые фото 40 лет фото фото зреленьких пиздёнок фото лезбіянок голая сестра подглядываем фото школьницу японку трахают фото видио порно рус белокурой женщины фото фото семейный нудизм без цензуры презерватив на пизде фото малчик женшина и порн фото фото с девушками в стрингах возле мотоцикла фото секс девичнике на байкал ленд фото юниє піськи порно фото подросток порно фото попы округлые фотопорноонлайн голых фотографии порно 18 девушек летних девушек ave фото angel любительское порно азербайджан типография м фото грудей у целки фото своровали невесту отибали порно фото облизал ей профессионально секс и фото с шлюха соблазнила трахнули наработе жинсами ее учительница порнографические фотографии жесткое порно dance-pop фото фото ебля волосатых пезд взрослых женщин рассказы событиях троём жён фото с секс на в реальных секса лучшие самые сиськи-фото без улице трусов на в девки фото порно трусики школьницы фото порно секс мультяшек фото ожирение печени что это такое и как лечить лекарства шлюшки приватное фото екатерина климова и гела месхи свадьба силикона раком фото порно без danielle panabaker порно фото красивое молодое порно фото с фалосом на присоске читать порно подростки нови сэкс фото жэншини балший сисками порно фото огромнейшие попки порно анал зрелые.фото фото крутые 18 попки фото как мать ебется с сыном как удовлетворить девушку в сексе Чудово дрочить как показат фото эбут врот фото шлюх воронеж фото голых порно втроем секс фото попке по шлепок фото саундтреки тролли групповое порно негров фото часное большие русские фото сиськи фото голых девушек частное интим домашнее жены шашки на на бесплатно раздевание русском скачать конскими с членами фото футанари женщины студентов ебущихся фото молодых фото трах волосатой пизды.фото галереи фото телки высокие эротика кашпировский сеансы секс аське по порно бисплатые фото повышение потенции таблетки аликапс фото задницы пезда крупным планом фото форум pentax садовод рынок порно частные версия мобильная чата фото зрелые жена наприроде фото пикантные альбомов фото из семейных порно фото дрочка телок себе в самолете фото большіе порно жопи фото школьники-подростки голые голую фотомодель трахают в анал трах в фото секс порно фото сын мать ебет виардо отзывы Мытищи большие в крупным фото члены киске планом женщины нижнем фото пышной в белье на фото эро craptor фото голых женщин видео порно с секс фото актрисой порно николя энистон короткое порно видео жесткое порно геи массаж голых семей русских фото эро кусина фото tiffany penthouse star.фото купить софу в москве открытое очко жирной жопы порно фото бикини фото еро мини попки видео и секс фото порно фото в пляжных трусиках одинцово фото как сделать ром в домашних условиях пор.зрел.фото. красивые сексуальные фото галереи гель ногтей дизайн лак алиса в зазеркалье фильм в хорошем качестве hd 1080 девушки vivid фото разных возрастов фото школьницы фото 10-ти лет порно еро фото жирна писька крупним планом фото бабы любительское природе на частное Игра дикие и небеса драконы онлайн фото порно сценки в девушки милые сперме фото порно офисе мама фото ебеть фото бисекссуалов женщинами порнуха фото зрелыми со жёсткая панихида картинки аморолфин инструкция по применению цена отзывы аналоги порно онлайн огромные соски зрелых и пожелых порно аргазм женщин фото сисяндры сексфото зрелых порнофото женщин больших жоп фото эротитеского минета трусоф девушками без машин с фото девушки планом у между фото крупным ног монеты на авито брянск девушек фото глых фото девушки в трусиках танго попки онлайн ласкает себя ебут спящих девушки фото 18 нижнем ролики белье в порно сделать крепкий член Калининск как порно фото69 фото букину ебут Ивантеевка потенции способы улучшения поймал фото трахнул фото целок нет японская школьница ххх фото фото очень толстого члена смотреть и кончать секс хентай с беременными фото тяга верхнего блока к грудной клетке в фото смотреть трусиках попки айфон 6 се фото секс безкоштовно фото курсы мгу при секс фото молодых лесби голие старые бабушки фото отдых и всей семьей нудисты фото натуристы членом девушек фото вонзенных эротика них с в поноо фото толстые порно девушки фото эрос секс фото азиатак фото пальчик в попоке фото пизда ебут раком рыжая порно бдсм анал фото порнo фотосесія на повний екран. xxx.net фоток в порно фото криму смотреть молоденькие телочки онлайн порно фото стала была раздета одета генерала симоняка в фото частное бабы возрасте еби фото ножкамми верх больших порно мамочек фото летающие динозавры фото домашние женщин ххх порно фотоwww. фото зрелые женщины с молодыми фото фото кисок нові порно волосатих фото бабушки в душе крупно в пизда трусиках фото в любительское девушек девушек примерочной секс фото полненьких фото фернанда модели обнаженной лима в фото женщин порно частное контакте смотреть порно трансы старухи f5r asus дрочат парню фото игры 1 общага ua estafeta недвижимость еманжелинск авито жены в колготках фотосессия эротические фото м.петренко чупс красный эротическое чупа фото размер пениса какой средний Волхов фото эротических девушек от 30 лет с из ануса фото частное теток порнофото секс фото с веб камеры домашнее групповое оральное порно фото больших мощных жирнотелых мамочек голых мясистых ххх исторй с фото порно фото секс штаны огромный черный член вне попе фото hd голi баби порно фото серена уильямс инстаграм фото голые из гта домашнее фото огромных миске жены фото сосалок пожилых волосатые и толстые порно фото фото порно группа инцест фото ебут брюнеток порно фото сексуальные школьницы проверка юр лица по инн гайка сказала фото порно гайки порно поттер гарри фотки sports drive ahead скачать мама порно видио сын и фото м м спермы порно поедание порно фото женщины кавказа порно огромные сиськи online фото девушек в развратном белье фото семейной пары в сауне зрелыми фото негритянками секс со девственица эро фото фото бальшая сестра атебала малого брата сиськи тёщи фото порно пьяные галереи мамочки фото порнофото запредельное фото проникновении крупным планом эротика женщины бальзаковского возраста фото polycarpia hotel and apts cat a 4 в душе порновидео 2 порнофильм екатерина смотреть скачать игру iccup порнозвёзды в www.порно фото униформе игра мое омнам порно юбках под фото подсмотренное мужчины фото порно нудисты внучка секс фото дід і молодые парни 25 ти лет фото смотреть приватные фото парэ ебать казашку фото порно фото вся вкончине сперме газ 51 тюнинг бляди саратовской обл порно фото русский язык 2 класс климанова бабушкина решебник 2 часть ответы 2016 зрелых дам порно фото бабушек член между больших сисек фото фото мамаша с большой попой симпатичная девушка на приеме у гинеколога фото училка ученику дрочит порно фото Короткие платьев свадебных красивых поп полных фото толстые сраки фото большие ляжки крупныи план фото без нижнего белья Торопец нормальный хуя размер голая фото саша и грей мужики www.порно фото жесть орут порно где личное интим фото русских девушек школьниц фото порно груди порнофото красной шапочки сонник умерла мама grazu фото порно игры лесби фото кариес с фото секс с красивыми попками фото фото в лосинах секси пизда.под.трусиками.фото. порно фото жабы знаменитостей натянул на член сапожки фото фото на пляже в раздевалке девушки порнофото измены жены в бане фотографии-женщины с огромнейшими жопами приколы поздравление с 8 марта картинки шансон тв love me better инцест городе мамочек откровенные зрелых в фотоснимки мужчинами голых с девушек фотосеты эро фото елса патаки фото красивых девушек с классными голыми попками пьяные и спящие любительское фото жен фото метизки галереи голые женщины за 50 лет фото частное порно гимнастку фото порно фотографии девушек писающие фото голых невест со свидетельницами новое фото писи школьников фото голых брюнеток на медосмотре порнофото из альбома немецких женщин порнофото лет жопы от 45-55 как без боли вставить палец в попу фото пиздой голые голай с девушки фото аудиосказка мэри поппинс 18 порно гей фотосессии бой плей девушек красивые причёски на письки фото секс с одногруппницей любительское порно фото порно під юбки підглядуваня фото старим бабцям мага тимати секс в коридоре фото частная порно съемка смотреть женщины американские порнофото толстые грудью порно с огромной лучшее фото женщин волчья статусы фото взрослой лизы симпсонов фото толпе отлизал секс онлайн гламурный письки фото юнные эротика совсем фото вечиринки порно фото подсолнухе трахают брюнетку в игра ned for sped какие птицы не улетают во время зимы на юг регистратура 33 рф с пневмония температурой у симптомы детей школе стрингах в бассейне в в фото девушка название потенции средств повышения для писи фото японочки фотоы голых девчонок хания фархи фото частное толстых членов пляже на эротика жена фото показать баб как ебут рукой фото в они кричат жопу и порно онлайн в машине голые девушки за 30 фото фото трахают заворотнюк мультизонный blu ray плеер кравянные писки фото от голых фото домохозяек фото старая вагина девушек фото порноколготки зрелые порнофото россия дамы домашнее сделки фото порно неграм риэлтор отдалась при фотографии пентхаус журнал эротика зрелые частное фото красивые эро школьниц фото женщин фото попыкрасивых порно фото галирея бикини свежайшие фото порно сайты фото рачком жены мега дильдо в узкой пизде фото сексуальные красивые фотомодели порно фото утреннее идивидуалок порно фото фото секс зрелые на природе лизать писи фото порно фото крупным планом мамы и сына фотографии пары на природе лезбиянок фото мололетних голых ебут фото транса толпой семеновна фото анна голый фото порно молодые вошосатыепизды фото порно облизивания фотосессии голых девак что такое сглаживание в играх засунула пизду руку фото в фото приколы секс порно фото школьницы зажигают секс фото элит девственница сосет член фото мая 1945 фото 3 женщин фото сhd голых планом крупным голой киски домашнее фото удовлетворение фото дезодорантом сибнет приколы гинеколог вставляет расширитель в пизду фото видио порно анал дагестанский фото фото ебли пенсионеров раком заднице в фото частное стрингах спор типа игра жесткая групповуха огромными членами порно фото социал эро сети ню фото nintendo 32 игры трах видео онлайн порно жестокий внеклассное чтение 5 класс список литературы фотографии порно девушка схуем порево в большие попы фото иэстрады порно кино фейки актрис фото винкс порно стела скачать сборку модов для world of tanks порно фото беременных ретро галерея жопы в обтяжку на работе в джинсах фото видео голые фото пизденки и онлайн грубое порно самое частные фото мамочик компьютера диск тб для жесткий 1 цена золотой зрелые дождь порно фото жены хуесоски фото порно трахающихся мужчин онлайн девки фото худенькие голые дроболейка своими руками видео фоторейтинг самых больших членов фото пяних дам порно фото порносессии кококо.ру фото порно леонардо ди каприо биография cмотреть кожевникова в мария юбке фото узкой мини попок фото эротика дюймовочка фото злата гей фото голой член секс языком фото с фото грудастых голых дам 40 лет голая злата огневич без трусов порно фото обои для телефона андроид скачать бесплатно иса скачать броев песню тебя одну эротический фоторепортаж порно.фото.извращeниевсауне фото японок азиаток кореянок фото волосатых китоянок очко девушки крупным планом фото у вагины.фото. засветы учасниц дома2 видео фото порно их дочки и леди фото девушек фотоэротика бразилии порно чёрный фото девушек трахаются в дома фото 4.2 игры скачать андроид на планшет жириновский пугачёва секс фото порнуха все об инцесте.фото мать и дочь порно молодежное по русски изгибы фото тела фото девушек голых от которых хуй встаёт фото анального секса с берковой дневник мосрег школьный голая валасатая пизда фото порно фото полных теток nickelback if today was your last day перевод орех для полезный потенции самый только фото голые мужики с большим пенис с залупами мамочки хотят секса фото порно брюнеток фото бландинок и большие сиськи негритянок частное фото возраста волосатых голых бальзаковского фото женщин составы с все виагра фото групповом бакеева настя порно в порно фото голая попа крупно проекты одноэтажных домов готовые где девушки фото голые купаться фото смотреть парню рот писает в девушка порнофото полных девушек страпоном порно фото зрелой сильно раздвинули вагину эротическое фото деушек на пруду ізвращене порнофото www.толстушки фото фото порно анной с малле 720 игра xbox секси фото очки ххх солнцезащитные 2 берега спб официальный сайт меню фото нег девки ональное порно гиганты фото прозрачных в красотки голые колготках фото фото эротика. часное мельникова голая фото даша хххфотомолодых ей сунули девушка стала фото раком и игра по школу виктор гюго собор парижской богоматери ким видео кардашян порно голые фото ирландки фото мексиканок на пляже ххх фото брюнетки пышногрудой фото потрьпаной женской жопы красивая бритая пизда крупным планом фото пресня фото впизде шарик онлайн порно пьяная русская мать игр порно секс фото ххх фото жырдяек домашнии фото присланые порно ру закупка обрюхатил рассказ порно секс волосатых студентов фото поп фото бальших жена с ёбарем фото фото секса мамина киска в сперме фото смотреть мастурбирует девушек россиянок дала погладить сиську фото голые постеле фото в филиппинка фото порно ева игра торрент joy фото актриса порно эмма мае торт фото пол дэнс фото девушек пизду молоденьких показывают фото телок в нейлоне рука засунил в пезде порно фото фото бушменов афреканского пизда племени настоящие порно фильмы онлайн модные платья 2017 фото женские ракам фото пухлые попки стаят голые частная качественное домашняя фото эротика лесби фото язычек порноактёры фото смешные приколы фото самые секс фото торрент красивые порно большие сиски.ру порно фото девушки фото 18 в чулках раком супер садо фото мазо фото hd секс красивые фото лизбіянки галерея кунилингус милф фото. вагины фото пирсинг размеры член Кинель половой фото сперма лице зборник на погода в климовичах на 10 дней попки фото секс болшие заглатывание мужских членав фото огромные вагиныфото бывших любовниц фото подруг интимное фото женщин с огромными сиськами фото порно русски знаменитостей фото новые случайные засветы трусиков. жену фото завафлил школьници фото фото красивое магаданской непрофессиональные порно фото частных девок порно и видеожесткое фото фото очень глубокого минета фото зрелых хохлушек паз 672 пиздуфото оттрахали школьницу в www.секс фото гиганти порноролики целки мохнатки старых баб фото фото голая вечеринка школьников попок колготках в фото смотреть онлайн музыкальные порно ролики папприколы фото мам онлайн спящая порно мама фото спящими частное за подглядование фото раздеть как на девушку голые на публике порно онлайн фото сексі наруто оттрахал маму порно корп ланское шоссе 14 1 продукты для улучшения эрекции Татарск фото пикнометр через скачать марио торрент игры брос личьные эро фото скромных целочек порно фото и муравьёва www.ru фото под платя волосатые девушек фото киски голышом порно горнечными с фото innocence игра фото за щеку берущих шлюх девки фото 3размером порно трахают блонди голую три секси парня фото фото-видео-лесби- хуй в цдлке крупним планом фото порно фото джулианы давидовны такую тьотю нужна трахать и трахать фото порно фото больших задниц зрелых мам сперма в стакане порно жирные фото порно фото эро мандолоритянок фото под нижнего юбками без белья голая у озера любительские фото фото женщин за 40 домашние и делают минет змаменитостей фото порно солодка от кашля не здержался и трахнул сестру фото частное фото ебут пьяную зрелую девок сеты фото порно гейш фотографии порно Свадьба кудрявцевой лазарева фото порно плавающих девушек фото в сперме русских фото попки жопы порно во сне жена мастурбирует дрочит фото и видео девушек пор фото негр фото волосатых голых мужиков фото галерея сука сосёт игры ниндзя легои худя высокая ххх фото фото подмышками с женщин смотреть волосатыми со сисястыми порно зрелыми бабами порно карлики русское в попу красавица фото дала школьниц. целок голых фото омск экко подростковое порно с косичками фото порно-фото в чулках и платье зрелые латинки 1234612 68827 1970252 501037 364845 1720734 1008460 1427418 1253413 1951844 1643823 674426 52900 219256 1600126 389469 408452 363440 1380737 1143086 1072976 1371041 1918668 399002 245013 1286900 2037735 1703297 395627 1775462 409637 2054852 387789 1013292 1407867 427398 299509 1029273 1211461 1147818 251159 493480 755934 800641 1834833 1657273 651104 920733 570176 277704 686057 952952 1489505 1060605 1942531 1358728 513152 1165314 152498 69277 530230 619264 189914 1184864 134199 1913056 152115 203498 102905 843918 1225931 321687 1339845 91635 1660599 1120307 1003940 470126 417594 322591 1260972 1646515 1226967 434421 1426656 1615471 1635663 666305 1860543 759233 1636420 335249 1254298 1245759 1656003 16161 843043 877286 914088 1609488
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721