ЕВЕЛЮЦІЯ ЛЕКСЕМИ “GENTLEMAN” У КОНТЕКСТІ БРИТАНСЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’374                                                                                   Матіяш І.М.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

м. Івано-Франківськ

 

У статті розглянуто динаміку британської мовної картини світу на лексикографічному матеріалі Британії XVIII – XXI ст. Здійснюється аналіз трансформації семантичної структури лексеми gentleman і її національно-культурного змісту.

Ключові слова: лексикографія, лінгвокультурологія, мовна картина світу, семантична структура слова, лексема, семема, сема.

В статье рассматривается динамика британской языковой картины мира на лексикографическом материале Британии XVIII – XXI веков. Осуществляется анализ трансформации семантической структуры лексемы gentleman и ее национально-культурного смысла.

Ключевые слова: лексикография, лингвокультурология, языковая картина мира, семантическая структура слова, лексема, семема, сема.

The article deals with the problem of dynamics of the British language picture of the world on the basis of dictionaries of Britain of XVIII – XXI c. The analysis of transformation of semantic structure of lexeme gentleman and its national and cultural sense is given.

Key words: lexicography, linguistic culturology, language picture of the world, semantic structure of the word, lexeme, sememe, seme.

Постановка наукової проблеми. Про культурологію останніми роками пишуть багато. І це цілком природно: культура – суттєва ознака людини та суспільства, вона проявляється по-різному в різних сферах життя народу ( матеріальній, економічній, духовній, політичній тощо). В той же час важливе місце в житті людини і суспільства займає мова, яка є і однією з форм існування культури, і культурною пам’яттю народу. В цьому плані абсолютно закономірними здаються виникнення і досить швидкий розвиток наукових дисциплін, які вивчають взаємозв’язок мови і культури: етнолінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвофольклористика, етнодіалектологія тощо. В руслі цих нових лінгвістичних напрямків проводяться різноманітні дослідження культурно-етнічних компонентів мови, мовної особистості, мовних стереотипів, ведуться дискусії щодо розмежування мовної та концептуальної картин світу. В запропонованій статті здійснюється спроба відстежити розвиток мовної картини світу британців опираючись на структурно-семантичні зміни лексеми gentleman. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що сучасне мовознавство виявляє тенденцію до вивчення мовних явищ у контексті ментально-структурної моделі суспільства, тобто через екстралінгвальні чинники, крім того розвиток словникового складу мови напряму віддзеркалює розвиток самого соціуму. Говорячи про завдання слід зазначити, що аналіз еволюції лексеми gentleman в англійській мові дасть змогу описати особливості трансформації ментальної, аксіологічної, етнокультурної та ін. моделей світу, що в свою чергу буде маніфестацією британської моделі світу у її розвитку впродовж останніх трьох століть.

Аналіз основних досліджень. Лінгвокультурологічні дослідження активно здійснювали такі вчені як А. Вежбицька, Р. Кізінг, Н. Аротюнова, В. Телія, О. Кубрякова, В. Маслова, О. Селіванова та ін. Проблемами співвідношення мовної та етнокультурної свідомості займалися А. Потебня, Ф. Буслаєв, Ю. Сорокін, Е. Верещагін, В. Костомаров, В. Воробйов, Е. Сепір, Б. Уорф, К. Леві-Строс та ін. Поняття мовної картини світу розвивали В. Гумбольдт, Л, Вайсберг, В. Ужченко, Ю. Апресян, І. Стернін та ін.

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Ідея В. фон Гумбольдта про внутрішню форму мови та гіпотеза лінгвістичного релятивізму американських етнолінгвістів Сепіра і Уорфа лежать в основі поняття картини світу. За Гумбольдтом мова є духом народу, його зовнішнім проявом [2]. Розвиваючи вчення Гумбольдта відомий німецький науковець Л. Вайсберг розробив теорію мовної картини світу. Він вважав, що мова об’єднує увесь людський досвід у єдину картину світу і змушує людину забути про те, як раніше, до того як вона вивчила мову, людина сприймала навколишній світ [1]. Схожу думку має Ю. Апресян: кожна мова віддзеркалює конкретний спосіб сприйняття та організації світу. Виражені нею значення складаються в деяку систему поглядів, свого роду колективну філософію, яка нав’язується як обов’язкова всім носіям мови. В картині світу відбиваються наївні уявлення про внутрішній світ людини, в ній конденсується досвід інтроспекції десятків поколінь, вона слугує надійним провідником в цей світ [5, 55].

Напрямами опису мовної картини світу є: 1) лінгвоконцептологія, 2) прототипна семантика, 3) етноцентрична концепція семантичних примітивів, 4) системно-лексикографічні дослідження, 5) етнопсихолінгвістичні й лінгвокультурологічні розвідки [4, 442]. У своєму дослідженні ми опираємось на два останні напрями.

Лексикографічна продукція є своєрідною мовною скарбницею. Словник виступає кодексом знань людей про себе та оточуючий світ на певному етапі розвитку цивілізації, він фіксує стан та рівень різноманітних стосунків в суспільстві, розвиток філософської думки, науки, політики певного етносу. Оскільки мова постійно змінюється, не стоїть на місці і наповнення словника, тому за висловом Ю. Апресяна, він є моментальним знімком мови, яка завжди оновлюється і постійно знаходиться в русі. Саме тому дефініції тлумачного словника із його принципом історизму і розвитку вдало відбивають з одного боку активні зміни в лексичному складі мови, а з іншого – соціокультурні зміни. Одним із завдань тлумачних словників сучасності, є не лише системний опис лексики, але й наповнення лексичних одиниць загально- або національно-культурним змістом, оскільки через словникові статті відбувається певний процес знайомства із культурою та історією тієї спільноти, мову якої він кодифікує. До завдань сучасної етнолінгвістики та лінгвокультурології у контексті  лексикографічних теорій та практик належить вивчення процесу формування і трансформацій мовно-культурної моделі світу. Відстеження змін словникових дефініцій, номінативних “коливань”, “відхилень”, “динамік” семантичних компонентів як в межах однієї дефініції, так і діахронічно дадуть змогу поглянути на трансформацію культури. Тому, щоб простежити еволюцію британської картини світу, ми звертаємось до лексикографічних джерел Британії ХVIII – XXI ст.

Головним матеріалом аналізу лексичного значення слова gentleman слугували наступні тлумачні словники: A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings (1792), A Dictionary of The English Language (1828), A New English Dictionary on Historical Principles Vol. IV. F – G (1901), The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919), Oxford English Dictionary Online.

Дефініції досліджуваної лексеми представлені в таблицях:

Таблиця 1

GENTLEMAN

 

1768-1792

1828

NEDHP 1901

1919

2000s

1 a man of birth; a man of extraction though not noble a man of birth; a man of extraction though not noble a man of birth; one who is entitled to bear arms, though not ranking among the nobility man entitled to bear arms but not included in the nobility (chiefly hist.) a chivalrous, courteous, or honourable man
2 a man raised above the vulgar by his character or post a man raised above the vulgar by his character or post a man of gentle birth attached to the household of the sovereign or other person of high rank member of certain profession (archaic) a man of good social position, especially one of wealth and leisure
3 a term of complaisance   a man of chivalrous instincts and fine feelings man of gentle birth attached to household of sovereign or great person a man of noble birth attached to a royal household
4 the servant that waits about the person of a man of rank   a man of superior position in society, of money and leisure, who lives in easy circumstances without engaging in trade man of chivalrous instincts, fine feelings, and good breeding a polite or formal way of referring to a man
5     in pl. a polite term of address to a company of men of whatever rank man of good social position, of wealth and leisure used as a courteous title for a male fellow member of the House of Commons or the House of Representatives
6     in legal documents used as a designation of a socially respectable person who has no specific occupation or profession courteous synonym for man; pl. male members of audience  
7       Law man who has no occupation  

Таблиця 1а

ДЖЕНТЕЛЬМЕН

 

1768-1792

1828

NEDHP 1901

1919

2000s

1 чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) іст. чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) галантний, ввічливий чи шанований чоловік
2 чоловік, який знаходить на вищому соціальному щаблі завдяки репутації чи професії чоловік, який знаходить на вищому соціальному щаблі завдяки репутації чи професії шляхетний чоловік наближений до вельможі заст. представник окремої професії багатий чоловік із високим суспільним становищем
3 ввічливе звертання   галантний і ввічливий чоловік шляхетний чоловік наближений до вельможі шляхетний чоловік наближений до вельможі
4 слуга знаті   багатий чоловік із високим суспільним становищем, якому не потрібно працювати галантний, ввічливий чоловік із хорошими манерами ввічливе звертання
5     в мн. звертання до всіх чоловіків багатий чоловік із високим суспільним становищем ввічливе звертання до представника британського парламенту
6     юр. шанований у суспільстві чоловік без конкретного роду занять ввічливий синонім до “чоловік”; в мн. чоловіча частина аудиторії  
7       юр. чоловік без професії  

Поглянувши на дані таблиці, бачимо, що лексема gentleman пройшла довгий шлях трансформації: набуття нових значень, об’єднання існуючих, втрату старих, і сьогодні лексикографічні джерела представляють її трактування згідно сучасних поглядів. Важливу роль у формуванні даного поняття, на нашу думку, відіграє його етимологія. Словники NEDHP і ODO стверджують, що дана лексема утворилась шляхом складання основ gentle (благородний) і man (чоловік). За змістом вона ідентична французькому gentilhomme, італійському gentiluomo, іспанському gentilhombre; у всіх випадках йдеться про чоловіка із знатної шляхетної сім’ї. Саме таку дефініцію бачимо на першій позиції словників XVIII – XX ст., але із доповненням, що джентльменом може бути також чоловік і без благородного походження. Тут варто вказати на те, що у XVI ст. в Англії так стали називати ту частину джентрі (дрібнопомісне дворянство), які мали право на власний герб, але не мали жодного титулу [3]. Це підтверджується також прикладом до словникової статті у NEDHP: Gentlemen are those who, lawfully entitled to Armorial distinction, are not included in any of the before mentioned degrees of nobility [6]. Щоправда у XX ст. таке вживання є в основному історизмом, але і у XXІ ст. присутня сема ‘благородний’, хоча вона об’єднана із семами ‘ввічливий’ і ‘галантний’. Вважаємо, що перша позиція словника ODO є синтезом перших і третіх значень словників NEDHP і The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919). Може здатися дивним, що лише на початку минулого століття з’являється трактування джентльмена як чоловіка ввічливого, із хорошим вихованням, манерами, який дотримується лицарського коду. Хоча уже у XVIII ст. дане поняття отримує також і етичне забарвлення. Так, Даніель Дефо у своєму трактаті “Справжній джентльмен” наводить різницю між джентльменами за походженням і за вихованням та освітою. На його думку, саме останні заслуговують цього звання. Відомий мислитель Англії Джон Локк присвятив свій знаменитий трактат “Про виховання” саме цьому питанню. За ним джентльмен добре володіє древніми мовами, історією, літературою і всім, що пов’язано з античністю. Він прагне до благородства античних героїв. Джентльмен обов’язково розбирається в мистецтві, особливо в живописі. Він знайомий зі всіма сучасними науковими і філософськими доктринами і може з легкістю вести про них бесіду, однак презирство до науковості, педантизму та інтелекту нерозривно пов’язане із любительським характером отриманих знань. Головним для джентльмена є почуття власної гідності, яке виявляється в манері тримати себе, в його мові, жестикуляції, поведінці, зовнішньому вигляді. Джентльмен піклується про власне здоров’я і фізичну форму, заняття непрофесійним спортом є необхідним елементом джентльменства [3].  Згадані трактати створені наприкінці XVII – на початку XVIII ст., але сем, які б відбивали викладені вище думки у A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings (1792) та A Dictionary of The English Language (1828) не знаходимо. Ми вважаємо, це пов’язано із загальновідомим фактом, що все, що є в мові, присутнє у суспільстві, але не всі реалії суспільства відбиті у мові. Тобто, нові поняття чи явища не відразу фіксуються мовою, ще повільніше відбувається процес їх кодифікації у словниках.

Якщо перша позиція згаданих словників фіксувала необов’язковість шляхетності джентльмена, то третя, навпаки, містить сему ‘шляхетний’ як невід’ємний елемент. В словникових статтях читаємо, що джентльменом називають чоловіка благородного походження наближеного до монарха. Це яскраво ілюструє приклад: He then called for his gentleman (a kind of humble friend whom nobleman used under this name in those days) [6]. Вважаємо, що в даному випадку доречно вказати на лінгвокультурологічний аспект словника, оскільки тут досліджувана лексема акумулювала певні етапи історичного і суспільного розвитку соціуму, на що варто звертати увагу при перекладі певних текстів чи читання оригінальної літератури.

Лінгвокультурологічний аспект, на нашу думку, містить також останнє тлумачення ODO. Так, дізнаємось, що ввічливо звернутись до представника британського парламенту можна використавши лексему gentleman. Можемо зробити висновок, що в цьому значенні слово вказує на статус і місце парламентаря в системі суспільних відносин британців.

Ще однією ознакою англійського джентльмена згідно дефініцій досліджуваної лексеми є високе становище у суспільстві. Таке тлумачення бачимо на другій позиції словників A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings (1792) та A Dictionary of The English Language (1828) із уточненням, що йдеться про всіх, хто є шляхетним за народженням, освітою чи професією. На початку ХХ ст. у дефініції зникають семи ‘освіта’, ‘професія’, ‘благородний’, натомість з’являються ‘багатство’, ‘гроші’, ‘прибуток’. NEDHP (1901) пояснює, що джентльменом є той чоловік, засоби для життя якого дозволяють йому не займатись ремеслом (trade), тобто він не працює руками чи фізично, і у нього є досить вільного часу для свого задоволення (leisure). У згаданому вище трактаті Джон Локк вказує, що джентльмен повинен володіти певними статками, які він отримує від інтелектуальної праці, наприклад, кар’єра юриста, адвокати, лікаря, чиновника, політика вчителя, священика, бізнесмена є абсолютно прийнятними [3]. Цікаво, що всього лише через вісімнадцять років, а саме у The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919) сема ‘професія’ у досліджуваній лексемі вже вважається застарілою хоча і знаходить на другій позиції, а ‘багатство’ і ‘становище’ – на четвертій. У сучасному словнику ці семи знаходимо у дефініції під номером два, тобто бачимо спершу розщеплення семеми, а згодом і втрату семи. Звідси, можемо зробити висновок, що в системі уявлень британців, джентльмен займає досить високу сходинку суспільної ієрархії і володіє значними статками.

Досліджувану лексему використовують також у якості ввічливого звертання. Таке тлумачення присутнє у всіх словниках. До того ж словникові статті вказують, що джентльменом можна назвати будь-якого чоловіка чи компанію чоловіків, не беручи до уваги їх суспільне становище. В даному випадку через мовні засоби проявляється надзвичайна ввічливість і вихованість британців, що підтверджується висловом відомого англійського астронавта сера Патріка Мура про те, що вершиною сутності англійця є хороші манери.

Цікавим на нашу думку, є використання лексеми gentleman в юриспруденції, де так називають чоловіка без конкретної професії. Але таке тлумачення знаходимо лише у словниках ХХ ст., крім того NEDHP (1901) наголошує, що такий чоловік є шанованим у суспільстві, а у The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919) ця специфікація уже відсутня. Напевно, тут основною функцією мови є регулювання відносин, що виявляється через контекст вживання досліджуваної лексеми.

Таким чином можемо виділити наступні семи лексеми gentleman: ‘чоловік’, ‘благородний’, ‘шляхетний’, ‘ввічливий’, ‘вихований’, ‘освічений’, ‘гроші’, ‘достаток’, ‘становище’.

Висновок. Проаналізувавши дефініції лексеми як в синхронії так і в діахронії можемо зробити висновок, що місце джентльмена в системі уявлень британців не зазнало кардинальних змін. Британський джентльмен був і залишається зразком галантності та ввічливості, ерудиції та хороших манер. Він походить із знатного роду або ж його професія дає йому можливість носити таке звання, він повинен завжди залишатись в етичних рамках та не відхилятись від норм моралі. Бачимо, що дане поняття поступово отримало значення, яке вказує на тип поведінки, і з плином часу його стали використовувати по відношенню до будь-якого чоловіка, чия поведінка та етичні цінності відповідають цьому поняттю.

В даному випадку зміни семантичної структури лексеми напряму пов’язані із змінами у суспільно-політичному житті британців, появою нових класів і прошарків населення та їх вихід на новий рівень промислу, а відповідно і достатку. Все це підтверджує нерозривний зв’язок мови і культури та їх вплив одна на одну.

Словникова продукція дає змогу лінійно прослідкувати розвиток і трансформацію дефініцій. Будь-які зміни, втрата існуючих, набуття нових чи розширення значень ілюструють зміни у ментальності народу, його світосприйняття, світовідчуття і світорозуміння. Змінюючись, лексеми несуть в собі інформацію про культуру та побут окремого народу, його знання, досягнення і здобутки.

Перспективу нашого дослідження вбачаємо у подальшому аналізі динаміки британської мовної картини світу через лексикографічну репрезентацію семантичної структури лексем, які якнайповніше відбивають ментально-структурну модель британців.

 

Література:

 1. Вайсберг Й Л. Родной язык и формирование Духа / Вайсберг Йоханн Лео. – М., 2004. – 232 с.
 2. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт. – М. : Прогресс, 1984. – 397 с.
 3. Муравьёва М. Г. Джентльмен // Словарь гендерных терминов / под ред. А.А. Денисовой. – М. : Региональная общественная организация “Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты”: Информация ХХІ век, 2002. – 256 с.
 4. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2010. – 844 с.
 5. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии: учеб. пособие / А. Т. Хроленко; под ред. В. Д. Бондалетова. – 3-е изд., испр. – М. : Флинта: Наука, 2006. – 184 с.
 6. A New English Dictionary on Historical Principles. Vol. IV. F – G. – Oxford: The Clarendon Press, 1901. – 1178 p.
 7. Johnson, S. A Dictionary of The English Language in which the Words are Deduced from their Originals, explained in their Different Meanings / Samuel Johnson. – Dublin: printed by W. G. Jones, 1768
 8. Johnson, S. A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings / Samuel Johnson. – London, 1792
 9. Johnson, S. A Dictionary of The English Language / Samuel Johnson, John Walker. – London, 1828
 10. Oxford English Dictionary Online / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oed.com/?showLogin=false
 11. The Concise Oxford Dictionary of Current English. – Oxford: The Clarendon Press, 1919. – 1064 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

paper need with help a m thesis help tech write plan business my admission college professional writing help with essay homework i do my never paypal buy elocon payment in business writers ga plan 1888 520 0986 where to can find a for paper write someone me for good price i a paper buy to a where college wishes for cancer sales for support resume specialist rapidshare the by chickenpox chickenpox approved own write paper my paypal active with online super cialis pay essays eating disorders free writing essay help college paper tissue buy to development personal plan buy essay free services writing plan business phd online buy a hour live help homework 24 buy research custom paper writing diego ca san services resume my me do assignment help written essays pre purchase writer essay good essays university buy online help with months a dissertation writing 6 editing service personal essay en apcalis sx achat pharmacie dissertation defence for writers essay pay help scholarship tips essay writing essay academic service yahoo homework help physics the of stopping africa dating in cultures buy essay money can happiness services nottingham consultation dissertation writing cv service us gloucestershire buy cheap online uk caps viagra phd acknowledgement thesis dissertation writing medical school for essay professional how a a way present in to proposal thesis cv us best writing service office gsas dissertation columbia real abstract dissertation estate administrator resume practice for medical 1 assignment with help celta dissertation la representation sur theatrale writing my wedding help speech help 6 homework year do homework forgot help to with my geometry help i homework need effect help and with cause essays on management change dissertation pa essay help helper description job homework math i homework do my never umi dissertation is where buy to resume teachers for best writing services resume federal writing services case study help assignment professionals best for sales format resume profile dating male resume services writing free professional plan health for agency mental business homework get online help time buy assignment on an more how overdue to a application write essay to college creative how services paper essay 2011 civil angularjs in writing services library help live county homework kanawha on homework help truisms with math free help problems order a essay disobeying direct company law help assignment someone do assignment get to my maxaquin du acheter essay with a scholarship help dissertation my hypothesis do service admission essay law max school with fractions help homework service job buy customer resume description best for american services paper writing plan buy sell business essay toronto university help on payment bill online essay organization essay order time homework woodlands rivers help uk cheap assignments lisinocor generic 200mg h contests student essay usa prozac online pharmacy homework science help project help seventh grade homework paper essay writing help Extra AVANA Extra Super without Super AVANA cheap City order - prescriptions Oklahoma delivery Miami 24 brand from Prevacid meds Prevacid Gardens - india hour al help homework help resume toronto help john griffin like book homework black me essay popular writers most on ad thesis mobile networks phd hoc writing university help papers online will writing review services mental disorder case studies drake pompeo dating ellen basketball a on paper research nba deutschland kaufen stromectol and simple simple homework subjects help predicates and writing research services vs price acyclovir comparison valtrex job sample and letter marketing sales cover for they hire essay me should site best writing essays thomas paine company writing article apa a purchase dissertation generalized anxiety essays disorder essay united states writers medical cover letters examples of assistants for resume shipping online cialis buy free managers do at hiring cover letters look wikitravel interracialdatingcentral writing us service sheffield cv help essay great gatsby list best sites of essay buy writing creative paper essay admission order mexico no Fludac from get buy Fludac prescription - Miami cheap kitchen resume app best buy a thesis write to help statement best essay essays code discount my someone i to do will assignment pay 2 homework help writing speech service informative structure and dissertation proposal help my write paper it service cover best writing letter help homework range mode mean midian essay writing argumentative langen service thesis system ordering importance essay order of topics resume best writing nyc service Brand donde Temovate insurance without Tallahassee Temovate - Brand a conpro help homework blog writing services resume grand rapids research paper for students 95 term papers 7 custom service writing essay education homework do for me case analysis someone pay to system hindu help arabic homework the advisor thesis phd buy research paper chemistry writing essay paper services Smok-ox Smok-ox in buy echeck Clarksville - the with united buy states where buy locally to litmus paper Sr rapide acheter Cochrane Isoptin Sr Isoptin - livraison australia medical custom papers writings with homework need help i jefferson thomas purchase essay louisiana an thesis how penalty statement essay to a for contra pro death write proper essay my want homework don do to i t company london writing cv buy herbert on essay about osteoporosis essay help arlington homework virginia my my history assignment write do assignment help online linguistics giancola dating ronnie sammi sweetheart for objective clerk medical records resume writing help assignment essay me for write earle song steve a please breathing dog diabetes essay harvard writing editing essay india service mba ppt for sales skills presentation professionals help best funny man speech writing medical resumes assistant examples of for help homework library district arapahoe essay definition deaf blind essays dumping baby students pharmacology studies for case medical my someone thesis hire to write purchase to intent of sample letter goods order online reports written traumatic papers disorder post stress term fore dating uti latino rewriting service essay dulcolax at walmart homework help services statistics county homework escambia help written essay urdu science k karishme in help mapzone survey homework ordnance need paperwork with help resume writing philadelphia service reports papers scientific lab and writing writing dissertation companies writing uae cv in services порно турецкие геи фото женское молоко фото пышные очень сиськи девушек молодых фото природе парней на голых частное фото фото трусиков бес мама еротик фото голая нигретянка и порно мамы сын фото Какие игры lenovo планшет на есть фото hd порно задниц красивых лесби самые развратные фото порно фото рабынь извращение Фарш с в духовке рецепт с фото Что коллекционируют люди в игре фото шёлк порно эротика фото сиськастых брюнеток фото проститутки с большой жопой Скачать мод гарис торрент игру 10 фото девушек 18 в носках Герб семьи в картинках с описанием порно фото фзиатки зрелые мамаши дома фото Игры как готовить еду на хэллоуин Игры rpg на pc с русской озвучкой порно фото шарики впизде анусе цифры спрятанные картинке на Найди фото порно крупно русские зрелые женщины фото голая пышная попка Сказки по картинкам для малышей Приборная панель на газ 3110 фото Статусы с наступающим 8 мартом. Маникюр 2016 фото гель лак фото жена оттрахала подругу порно фото в открываются опере Почему игры не Трехцветный котенок кот или кошка the punisher торрент игры Скачать золотой дождь порно фото туалет скрытая камера фото китайских сэкси Скачать игры на андроид shooter 2 місць сумщини красивих фото Ответы на игру найди слова 3 слова Фото лунного маникюра гель лаками Теория большого взрыва игры онлайн порнофото ольги кабо Играть в игры автоматы игровые эро фото девушек израильской армии большого букета красивого роз Фото мульт онлайн секс свои компьютер Перенесешь фото на порно фото dam в интересно выходной Как отдохнуть сезон 2 байки фото молоденькі пизди трах подворотне фото в Интересные школе идеи класса для в фото жeнa с вибрaтором Тимур и даша канануха фото вместе игра пиратов про на Лучшая 2015 pc приколы limbo sexфото hq с марта картинка 8 Анимационная янки артура дворе при Игры короля с фото секс ковбойшей 4-ый сезон Игра престолов серия 1 фото молодая наташа сняла юбку планом крупным оборт.фото Игры с видом сверху где на машине порно вечеринка домашние фото сельских секс толстушек фотогалерея самих малих членов фото смотреть онлайн душе секс в Полезные завтраки с собой в школу онлайн Сказки 2 слушать для класса анимацию скайрим на на танцев Мод девушек фото xxx молодиньких порвались фото у трусики гимнастки фотографии порго порнофото ардова показала пизду частные фото эротическое мужчин фото шиммер сансет эквестрия герлз Фото Картинка новым 2015 козой годом с Сайдинг под бревно фото и цены уфа рецепт с Баранина фото помидорами Торрент игры гонки на выживание порно тори фото бакер интим фото голих женщин Самая крупная кошка мейн кун фото Игры на внимание и память 4-5 лет Маска для сказки репка распечатать фото happynewyear порно фото видео ролики молодых писичек школьниц фото анал Интересные задачи для 6 классов Рецепты салатов тарталетки с фото Скачать игру про семью на андроид вкусные видео Выпечки рецепт фото Анимация звёзда на прозрачном фоне нагнулась ноги фото раздвинула и онлайн рвут целку порновидео украинские целки порно Срыбой рецепты с фото пошагово Алиса в стране чудес фото алисы Фото вк девушки брюнеток аву на в Найти игру растения против зомби 2 длится игра времени теннис Сколько фото звезд представших голышом Скачать игры на компьютер карты порно фото teddi holland pets на андроид игру Скачать shop Игры машины мойка для мальчиков порно в фото женщины душе з ж картинки звуков Дифференциация порнофото агурбаш леди блонда порно фото секс фото близнецы ленка спортсменка фото видео девушек фотографии в эротические сетке на ногах фото Шишки как избавиться строительство блоков из Игры игра видео 2 прохождение Бог войны игры порно девственницы смотреть три на Сказка свадьбе сестры видео Загадки с на английском картинками здаровый член в анусе фото мои яйца порнофото письки бабок фото озере отдыха Фото баз телецком на эротические фото jensen jelena 30лет за домашнее фото женщин Как в скайпе посмотреть свое фото порно девушек бритатских фото крупно пёзд фото разных Картинки в группе продленного дня Правила по баскетбол игры пунктам фото казанская божья Икона мать женский Наш дружный фото коллектив картинки невеста жених Свадебные и тюльпанами интерьере Обои с фото в Фото маникюра с короткими ногтями Как скачать картинку видео youtube отдалась молодому фото Играть в игру менеджер настольная Картинки из энгри бёрдс стар варс Читать по слогам 5-6 лет картинки забавы зрелых фото женщин любовные игры Торрент downpour silent hill фото видео лизы спаркс 5серия 5 сезона игра престолов зузел зрелые мамаши на порно фото Игра мстители прохождение часть 1 пк от алавар Игры на полные версии Скачать игры на андроид мои файлы порно фото девушку крупным планом и огурцов помидор Салат фото из анал фото мулатки хлеба чего Загадка испечешь не без Игра propilkki2 на русском скачать порно фото 25 порно секс фото рыбинск частноефото ню Чтение книг в библиотеке картинка файле в Как картинку pdf сохранить про приколы 99 фото сисястой девушки порно коллекции вставить фоторамка года 2 Мне фото Играть онлайн в игру где же перри leo 2 Коляска в восточная 1 сказка толстый член вошел в девушку по яйца фото для игры интернету Майнкрафт по длинные фото волосы на Причёску Торт на бриллиантовую свадьбу фото Как найти похожих девушек по фото сказок читать список шварца Сказки Игры босса бить бить босса 2 игра янкина попа фото Самые лучшие жуткие фильмы ужасов западных юбкой под фото знаменитостей с рождения Галину днем картинки фото анжелина еро трахает джоли опухоль ануса фото Игры на андроид пока станица спит Картинки на рабочий стол чёрный красоток домашнее русских порно сиськи девушек фото худые девушки полная версия онлайн Маджонг игра Фото набор для плетения из резинок трансексуалочки бляди фото Игра 1 том энциклопедия пасьянсов. Интересные уроки по истории россии справка Медицинская права на фото Интересные факты о звездах на небе фото золотой возраст русская порнуха фетеш фото бёдрами порно с фото Пистолет с резиновыми пулями фото Буратино про сказки автор буратино Дисней игра моря карибского пираты Как скомбинировать обои в коридор xвидео изнсилование фото Таинственный остров жюль верн игра мелкие на матрасе фото Программа файлов открытия для фото селфи скачать игру другом молодую с жену фото секса порно сайт.фото. крупным планом фото пиздавалосатоя письмо игры про микро бикини.фото фотографии старухи трахаются с молодыми инцест масел разных после Фото двигателя для мобильных телефонов игры Сайты gt-s5300 самсунг игры для Скачать скачать торрент war european Игра члена фото пизде в попке в и фото девушка и мужик трахаются обои дракона для Скачать андроида пизда фото российских телеведущих в друзей всех бикини Игры найди с порно жесткое видео предметами jаsmine jаe порно фото в порно видео трах машине венесуэлок фото порно рецепт фото с Капкейки из мастики Картинки 3д карандашом бумаге на Картинки футбол рабочий на стол в запретить игру мой Как мир свою Пансионат кубань в геленджике фото маша медведь Картинки и мультик старых дам фото эротические с девушками накачанными секс фото Лагман рецепт с фото с свининой и актеры Весь игра в мир люди ней фото порно гей анал траха начальниц www.фото Фото большого букета из белых роз ответы Игра найти 65 кота уровень сказку волк петя онлайн Смотреть и Кованые банкетки для прихожей фото фото голых проституток crhsnfz rfvthf плрно минет фото интересные самолете в Полет факты Скачать красивые обои для самсунга Картинки гравити фолз 3 дневник Статус любимый жизнь люблю я тебя фото голых женщин от30до40лет свои мужик жопу яйца засунул в себе фото алавар Прохождение модница игры от Спальные гарнитуры в шымкенте фото обнаженная голая анастасия немоляева фото торрент Скачать на пк игры action о Современная текст колобке сказка голыи фото азабочини папа сы мамае трахает дочку 5ночей с фредди 3 игру скачать Весёлая ферма сезон ураганов игры фото юнные лесби в домашние колготках юбках ноги любительские фото зрелых и Подруге для настроения картинка Картинки с надписью ушла в себя трусиков фото всегда без одевалки винкс пиксики Игра и все Фиалка рм волшебное рождество фото Скачать игру клеш оф кланс на комп гитаре в на ютубе Виртуозная игра playstation игры store psp Скачать жопы фото зрелых сиястые бабы порнофото афтер эвер хай фото красивые Куклы Картинки черно белые по математике фото анусов геев красивые стюардессы сексуальные видео фото интим 3сезон дата выхода игра престолов рыбалка скачать Игра андроид на т350 эксплей игры найти в игре человека аватария Как Играть онлайн в игру планета зомби его Игры говорящий том и друзья фотописающии девушки Как убрать предметы с фото онлайн grаnny порно фото торрента с ведьмак скачать Игра 3 Иллюстрация к сказкам черно белые игра Скачать двойная торрент фильм фото трахнул онлайн тетю фотографии как сосут член взрослые Скачать побег из тюрьмы игра на пк госпожа издевается над рабом порнофото медведя и прикол Смотреть машу про Приготовление мяса с овощами фото Игры для мальчиков винкс бродилки Пожелания с днём рождения приколы Как скачать игры на телефоны флай фото картинки порно ретро и азиатки фотографии эро Продажа домов ессентукская с фото Статус с годовщиной свадьбы 3 года голые японки нудистки раком фото Брянск московский проспект 99 обои украинская жена изменяет своему мужу смотреть фото и видео сделать своё Как фотообои на фото Интересные из идеи для сша бизнеса 29 самарцева фото фото хуя в со пизде спермой женщин фото голых в ебёт душевых фрапс для Как записи игр настроить Фото на футболках с днем рождения смотреть порно влагалище крупно секснарод подсмотренные фото жены Интерьер телевизора на стене фото 18 по дорогам Игра колес стальных фото подростковых членов небольших Космические рейнджеры 3 об игре синдбаде-мореходе сказке План о к порно гиг униформе в на венос игры Презентация отгадай сказку 1 класс Как узнать количество фпс в играх зрелые в колготках частное фото Алгоритм сюжетных игр в картинках Стрижки на средний волос картинки Ажурные шарфики крючком схемы фото Тойота ленд крузер прадо 2015 фото Ужасы про призраков старые фильмы информатике уроке игра Ролевая на Игры о принцессах диснея бродилки раком качествение фото модели гей фото мужик драхает парня скачать фото индианка гола фото дома занимается сексом зеркала фото у попок Плитка керама марацци комфорт фото и фото в всперме жен порно трусиках авто зона сталкер игры Прохождение интим порно видео смотреть онлайн порно фото училок и медсестер порно знаменитых фото казахстанских для Фото елки своими игрушки руками с Смотреть фростом игр симуляторы кино и фото спорта звезд русских сексуальные фото девушек порно внучек дедушки имеют порно фото как мальчиков соник для Игры двоих для попку видео лижет порно Картофельные зразы с фото пошагово пиздушки крупным планом фото и фото член девушка Скачать игру про войну с америкой Скачать игры рс торрент майнкрафт бледанс Фото николай эвелины сына писи сиси фото порно Сднем рождения картинки оксана котят 1 ударные Играть игру отряд Зднем народження картинки скачати девушки в обтягивающих штанах и шортах фото дутыша фото голубя помидор рассада Двухнедельная фото ты на платье Какое видишь картинке офисах.фото кабинетах. в галереи.фото трах в порева фото порно Фильмы про подростков ужасы список Ангел и демон фото на рабочий стол фото лобке сперма на смотреть Игры симулятор метро играть онлайн Десерт с смородиной рецепт с фото башни сорванные скачать Бумер игра скачать ххх фото медсестер фото женщин в общественном транспорте без трусов фото Как сделать видео стоп кадра Скачать игру про пиратов стратегия видео отзывы Рено фото цены логан порно бабушки старушки смотреть фото шлюхи за 50 в чулках Игры на педсоветах с педагогами Шекспир быть или не быть картинки дама леди соня фото Минтай под маринадом рецепт с фото стрелялки birds angry Онлайн игры собак в картинках для команд Жесты порно лучшее фото галерея Рогалики со сгущенкой рецепт фото фото девушек лучшиепорно вылизать анус на фото фото рельефного геи члена промыслы тему Картинки народные на горячие медсестры порно видео кс из картинки керамбита го Чертёж Как обновить версию игры ведьмак 3 писаюшихдевушек фото Картинка корона с прозрачным фоном На что клеить обои под покраску порна сын и сосот дает мама фото фото строгой учительницы Голодная игры 3 смотреть онлайн зрелые сучки лезби фото фото супер дыра порно очковая Онлайн игры про динозавров скачать игры порно в попку Чем полезны косточки из граната Картинки на ногтях гель лаком фото домашние сексвидео секс наруто и цунаде фото Девушка на кровати с цветами фото голых малышки фото Короткие дубленки с капюшоном фото домашнее порно фото деревенских женщин эро.фото.сильвия.сэйнт красивое порно с молоденькими онлайн Монстер хай картинки всех кукол которые фото которые девушек мотоциклов ума от с сходят секс фото молодые в спортивном Красивые фотообои для спальни фото наложение фото cs6 Фотошоп фото на для красивые обои самсунга Скачать гадкий онлайн сказку утёнок Читать ведьм ужасов про фильмы Посмотреть отзывы фото томатов Сорт буденовка хентай аниме порно 3d хентай фото полная в постели голая женщина Игра играть мишка страшилка фредди 5 2 вода для Игры и огонь игроков Игра в можно разрушать которой все фото плетеная для Корзинка цветов Смотреть 5 сезон игра престола Египет бич альбатрос хургада фото фото голых женщин плейбои расстоянии кто тех Статусы на для колготки чулки поверх фото Перевести с картинки текст в ворд Наводнение в хабаровском крае фото Дворянский и боярский быт картинки Смотреть мультик человек паук игра Статус в день рождения сына 8 лет порно с громадными хуями картинках погоны украины Звания в Дизайн душа в ванной комнате фото ископаемые это 4 класс Полезные life no game жизни no Нет нет игры Бен аффлек и дженнифер гарнер фото Как надевать прокладки в картинках она фото спит пока сестру трах фото-кроссдрессеры фото голых смазливых блондинок Играть в игры на 2 рыбка ест рыбку Игра на гитаре для начинающих табы для кормящих Полезные мам напитки порно фото лизаенн рот в жопе фото пожилых ролики порно баб Игра барби и приключения русалочки фото видео камасутра Проекты на тему моя семья картинки 2 bulletstorm торрент игру Скачать sex фото г рыбинск фото женской груди в белье в бюстгальтере без лица Как сделать аниме картинку из фото Выписка из роддома фото комнаты Как восстановить фото в айфоне 5 s скачать динозавров игра на Охотник битва Скачать андроид игры замков казанских девушек интим фото порно большими дилдо фото с с монголки порно фото крупно Стишки с днём рождения в картинках скачать на postal Игры компьютер 2 игры Игры автобусы город играть фото красивых девушек 18 сперма картинку фотошопе в Как отрисовать крем тональный Альянс перфект фото порнофото жёны тамбов фото секс голубой лохматка рыжая фото Природа на рабочий стол осень фото порно в библиотеке ретро Игра за некроманта в онлайн играх в чулках и прозрачном платье порно фото hotkinkijo фото порнофото волосатых черных женские попочки выпоротые розгами фото против в зомби Коды игру растений Салат из креветок фото и рецепт картинки влюблённых день на Ногти пизды которой в 5 день была в членов фото мультфильмов персонажи 90-х американских дикарей фото Рассольник с грибами рецепт с фото под телевизор фото Тумбочки самара Загадки для 7 класу з відповідями Приложения для андроид для игры прохождение игры Нэнси дрю дело 2 взяла мама у рот фото в сисястая сына фото спермы вытекающей из киски Модная прическа на новый год фото м3 стритрейсеры на Кпп бмв игре в возрасте висячей голых в грудью с женщин фото большой новый винтаж-отель фото Отель свет красивые еротычне фото жена и фото Игорь его сосин новая Фото это я когда мне что-то нужно порно фото девок сидящих а матрасе загородного зона Фото отдыха дома Стены декоративный под фото камень с фото на телефон чехол Сделать площадь это Полезная в квартире игру мечом и Играть в онлайн огнем
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721