ЕВЕЛЮЦІЯ ЛЕКСЕМИ “GENTLEMAN” У КОНТЕКСТІ БРИТАНСЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’374                                                                                   Матіяш І.М.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

м. Івано-Франківськ

 

У статті розглянуто динаміку британської мовної картини світу на лексикографічному матеріалі Британії XVIII – XXI ст. Здійснюється аналіз трансформації семантичної структури лексеми gentleman і її національно-культурного змісту.

Ключові слова: лексикографія, лінгвокультурологія, мовна картина світу, семантична структура слова, лексема, семема, сема.

В статье рассматривается динамика британской языковой картины мира на лексикографическом материале Британии XVIII – XXI веков. Осуществляется анализ трансформации семантической структуры лексемы gentleman и ее национально-культурного смысла.

Ключевые слова: лексикография, лингвокультурология, языковая картина мира, семантическая структура слова, лексема, семема, сема.

The article deals with the problem of dynamics of the British language picture of the world on the basis of dictionaries of Britain of XVIII – XXI c. The analysis of transformation of semantic structure of lexeme gentleman and its national and cultural sense is given.

Key words: lexicography, linguistic culturology, language picture of the world, semantic structure of the word, lexeme, sememe, seme.

Постановка наукової проблеми. Про культурологію останніми роками пишуть багато. І це цілком природно: культура – суттєва ознака людини та суспільства, вона проявляється по-різному в різних сферах життя народу ( матеріальній, економічній, духовній, політичній тощо). В той же час важливе місце в житті людини і суспільства займає мова, яка є і однією з форм існування культури, і культурною пам’яттю народу. В цьому плані абсолютно закономірними здаються виникнення і досить швидкий розвиток наукових дисциплін, які вивчають взаємозв’язок мови і культури: етнолінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвофольклористика, етнодіалектологія тощо. В руслі цих нових лінгвістичних напрямків проводяться різноманітні дослідження культурно-етнічних компонентів мови, мовної особистості, мовних стереотипів, ведуться дискусії щодо розмежування мовної та концептуальної картин світу. В запропонованій статті здійснюється спроба відстежити розвиток мовної картини світу британців опираючись на структурно-семантичні зміни лексеми gentleman. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що сучасне мовознавство виявляє тенденцію до вивчення мовних явищ у контексті ментально-структурної моделі суспільства, тобто через екстралінгвальні чинники, крім того розвиток словникового складу мови напряму віддзеркалює розвиток самого соціуму. Говорячи про завдання слід зазначити, що аналіз еволюції лексеми gentleman в англійській мові дасть змогу описати особливості трансформації ментальної, аксіологічної, етнокультурної та ін. моделей світу, що в свою чергу буде маніфестацією британської моделі світу у її розвитку впродовж останніх трьох століть.

Аналіз основних досліджень. Лінгвокультурологічні дослідження активно здійснювали такі вчені як А. Вежбицька, Р. Кізінг, Н. Аротюнова, В. Телія, О. Кубрякова, В. Маслова, О. Селіванова та ін. Проблемами співвідношення мовної та етнокультурної свідомості займалися А. Потебня, Ф. Буслаєв, Ю. Сорокін, Е. Верещагін, В. Костомаров, В. Воробйов, Е. Сепір, Б. Уорф, К. Леві-Строс та ін. Поняття мовної картини світу розвивали В. Гумбольдт, Л, Вайсберг, В. Ужченко, Ю. Апресян, І. Стернін та ін.

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Ідея В. фон Гумбольдта про внутрішню форму мови та гіпотеза лінгвістичного релятивізму американських етнолінгвістів Сепіра і Уорфа лежать в основі поняття картини світу. За Гумбольдтом мова є духом народу, його зовнішнім проявом [2]. Розвиваючи вчення Гумбольдта відомий німецький науковець Л. Вайсберг розробив теорію мовної картини світу. Він вважав, що мова об’єднує увесь людський досвід у єдину картину світу і змушує людину забути про те, як раніше, до того як вона вивчила мову, людина сприймала навколишній світ [1]. Схожу думку має Ю. Апресян: кожна мова віддзеркалює конкретний спосіб сприйняття та організації світу. Виражені нею значення складаються в деяку систему поглядів, свого роду колективну філософію, яка нав’язується як обов’язкова всім носіям мови. В картині світу відбиваються наївні уявлення про внутрішній світ людини, в ній конденсується досвід інтроспекції десятків поколінь, вона слугує надійним провідником в цей світ [5, 55].

Напрямами опису мовної картини світу є: 1) лінгвоконцептологія, 2) прототипна семантика, 3) етноцентрична концепція семантичних примітивів, 4) системно-лексикографічні дослідження, 5) етнопсихолінгвістичні й лінгвокультурологічні розвідки [4, 442]. У своєму дослідженні ми опираємось на два останні напрями.

Лексикографічна продукція є своєрідною мовною скарбницею. Словник виступає кодексом знань людей про себе та оточуючий світ на певному етапі розвитку цивілізації, він фіксує стан та рівень різноманітних стосунків в суспільстві, розвиток філософської думки, науки, політики певного етносу. Оскільки мова постійно змінюється, не стоїть на місці і наповнення словника, тому за висловом Ю. Апресяна, він є моментальним знімком мови, яка завжди оновлюється і постійно знаходиться в русі. Саме тому дефініції тлумачного словника із його принципом історизму і розвитку вдало відбивають з одного боку активні зміни в лексичному складі мови, а з іншого – соціокультурні зміни. Одним із завдань тлумачних словників сучасності, є не лише системний опис лексики, але й наповнення лексичних одиниць загально- або національно-культурним змістом, оскільки через словникові статті відбувається певний процес знайомства із культурою та історією тієї спільноти, мову якої він кодифікує. До завдань сучасної етнолінгвістики та лінгвокультурології у контексті  лексикографічних теорій та практик належить вивчення процесу формування і трансформацій мовно-культурної моделі світу. Відстеження змін словникових дефініцій, номінативних “коливань”, “відхилень”, “динамік” семантичних компонентів як в межах однієї дефініції, так і діахронічно дадуть змогу поглянути на трансформацію культури. Тому, щоб простежити еволюцію британської картини світу, ми звертаємось до лексикографічних джерел Британії ХVIII – XXI ст.

Головним матеріалом аналізу лексичного значення слова gentleman слугували наступні тлумачні словники: A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings (1792), A Dictionary of The English Language (1828), A New English Dictionary on Historical Principles Vol. IV. F – G (1901), The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919), Oxford English Dictionary Online.

Дефініції досліджуваної лексеми представлені в таблицях:

Таблиця 1

GENTLEMAN

 

1768-1792

1828

NEDHP 1901

1919

2000s

1 a man of birth; a man of extraction though not noble a man of birth; a man of extraction though not noble a man of birth; one who is entitled to bear arms, though not ranking among the nobility man entitled to bear arms but not included in the nobility (chiefly hist.) a chivalrous, courteous, or honourable man
2 a man raised above the vulgar by his character or post a man raised above the vulgar by his character or post a man of gentle birth attached to the household of the sovereign or other person of high rank member of certain profession (archaic) a man of good social position, especially one of wealth and leisure
3 a term of complaisance   a man of chivalrous instincts and fine feelings man of gentle birth attached to household of sovereign or great person a man of noble birth attached to a royal household
4 the servant that waits about the person of a man of rank   a man of superior position in society, of money and leisure, who lives in easy circumstances without engaging in trade man of chivalrous instincts, fine feelings, and good breeding a polite or formal way of referring to a man
5     in pl. a polite term of address to a company of men of whatever rank man of good social position, of wealth and leisure used as a courteous title for a male fellow member of the House of Commons or the House of Representatives
6     in legal documents used as a designation of a socially respectable person who has no specific occupation or profession courteous synonym for man; pl. male members of audience  
7       Law man who has no occupation  

Таблиця 1а

ДЖЕНТЕЛЬМЕН

 

1768-1792

1828

NEDHP 1901

1919

2000s

1 чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) іст. чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) галантний, ввічливий чи шанований чоловік
2 чоловік, який знаходить на вищому соціальному щаблі завдяки репутації чи професії чоловік, який знаходить на вищому соціальному щаблі завдяки репутації чи професії шляхетний чоловік наближений до вельможі заст. представник окремої професії багатий чоловік із високим суспільним становищем
3 ввічливе звертання   галантний і ввічливий чоловік шляхетний чоловік наближений до вельможі шляхетний чоловік наближений до вельможі
4 слуга знаті   багатий чоловік із високим суспільним становищем, якому не потрібно працювати галантний, ввічливий чоловік із хорошими манерами ввічливе звертання
5     в мн. звертання до всіх чоловіків багатий чоловік із високим суспільним становищем ввічливе звертання до представника британського парламенту
6     юр. шанований у суспільстві чоловік без конкретного роду занять ввічливий синонім до “чоловік”; в мн. чоловіча частина аудиторії  
7       юр. чоловік без професії  

Поглянувши на дані таблиці, бачимо, що лексема gentleman пройшла довгий шлях трансформації: набуття нових значень, об’єднання існуючих, втрату старих, і сьогодні лексикографічні джерела представляють її трактування згідно сучасних поглядів. Важливу роль у формуванні даного поняття, на нашу думку, відіграє його етимологія. Словники NEDHP і ODO стверджують, що дана лексема утворилась шляхом складання основ gentle (благородний) і man (чоловік). За змістом вона ідентична французькому gentilhomme, італійському gentiluomo, іспанському gentilhombre; у всіх випадках йдеться про чоловіка із знатної шляхетної сім’ї. Саме таку дефініцію бачимо на першій позиції словників XVIII – XX ст., але із доповненням, що джентльменом може бути також чоловік і без благородного походження. Тут варто вказати на те, що у XVI ст. в Англії так стали називати ту частину джентрі (дрібнопомісне дворянство), які мали право на власний герб, але не мали жодного титулу [3]. Це підтверджується також прикладом до словникової статті у NEDHP: Gentlemen are those who, lawfully entitled to Armorial distinction, are not included in any of the before mentioned degrees of nobility [6]. Щоправда у XX ст. таке вживання є в основному історизмом, але і у XXІ ст. присутня сема ‘благородний’, хоча вона об’єднана із семами ‘ввічливий’ і ‘галантний’. Вважаємо, що перша позиція словника ODO є синтезом перших і третіх значень словників NEDHP і The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919). Може здатися дивним, що лише на початку минулого століття з’являється трактування джентльмена як чоловіка ввічливого, із хорошим вихованням, манерами, який дотримується лицарського коду. Хоча уже у XVIII ст. дане поняття отримує також і етичне забарвлення. Так, Даніель Дефо у своєму трактаті “Справжній джентльмен” наводить різницю між джентльменами за походженням і за вихованням та освітою. На його думку, саме останні заслуговують цього звання. Відомий мислитель Англії Джон Локк присвятив свій знаменитий трактат “Про виховання” саме цьому питанню. За ним джентльмен добре володіє древніми мовами, історією, літературою і всім, що пов’язано з античністю. Він прагне до благородства античних героїв. Джентльмен обов’язково розбирається в мистецтві, особливо в живописі. Він знайомий зі всіма сучасними науковими і філософськими доктринами і може з легкістю вести про них бесіду, однак презирство до науковості, педантизму та інтелекту нерозривно пов’язане із любительським характером отриманих знань. Головним для джентльмена є почуття власної гідності, яке виявляється в манері тримати себе, в його мові, жестикуляції, поведінці, зовнішньому вигляді. Джентльмен піклується про власне здоров’я і фізичну форму, заняття непрофесійним спортом є необхідним елементом джентльменства [3].  Згадані трактати створені наприкінці XVII – на початку XVIII ст., але сем, які б відбивали викладені вище думки у A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings (1792) та A Dictionary of The English Language (1828) не знаходимо. Ми вважаємо, це пов’язано із загальновідомим фактом, що все, що є в мові, присутнє у суспільстві, але не всі реалії суспільства відбиті у мові. Тобто, нові поняття чи явища не відразу фіксуються мовою, ще повільніше відбувається процес їх кодифікації у словниках.

Якщо перша позиція згаданих словників фіксувала необов’язковість шляхетності джентльмена, то третя, навпаки, містить сему ‘шляхетний’ як невід’ємний елемент. В словникових статтях читаємо, що джентльменом називають чоловіка благородного походження наближеного до монарха. Це яскраво ілюструє приклад: He then called for his gentleman (a kind of humble friend whom nobleman used under this name in those days) [6]. Вважаємо, що в даному випадку доречно вказати на лінгвокультурологічний аспект словника, оскільки тут досліджувана лексема акумулювала певні етапи історичного і суспільного розвитку соціуму, на що варто звертати увагу при перекладі певних текстів чи читання оригінальної літератури.

Лінгвокультурологічний аспект, на нашу думку, містить також останнє тлумачення ODO. Так, дізнаємось, що ввічливо звернутись до представника британського парламенту можна використавши лексему gentleman. Можемо зробити висновок, що в цьому значенні слово вказує на статус і місце парламентаря в системі суспільних відносин британців.

Ще однією ознакою англійського джентльмена згідно дефініцій досліджуваної лексеми є високе становище у суспільстві. Таке тлумачення бачимо на другій позиції словників A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings (1792) та A Dictionary of The English Language (1828) із уточненням, що йдеться про всіх, хто є шляхетним за народженням, освітою чи професією. На початку ХХ ст. у дефініції зникають семи ‘освіта’, ‘професія’, ‘благородний’, натомість з’являються ‘багатство’, ‘гроші’, ‘прибуток’. NEDHP (1901) пояснює, що джентльменом є той чоловік, засоби для життя якого дозволяють йому не займатись ремеслом (trade), тобто він не працює руками чи фізично, і у нього є досить вільного часу для свого задоволення (leisure). У згаданому вище трактаті Джон Локк вказує, що джентльмен повинен володіти певними статками, які він отримує від інтелектуальної праці, наприклад, кар’єра юриста, адвокати, лікаря, чиновника, політика вчителя, священика, бізнесмена є абсолютно прийнятними [3]. Цікаво, що всього лише через вісімнадцять років, а саме у The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919) сема ‘професія’ у досліджуваній лексемі вже вважається застарілою хоча і знаходить на другій позиції, а ‘багатство’ і ‘становище’ – на четвертій. У сучасному словнику ці семи знаходимо у дефініції під номером два, тобто бачимо спершу розщеплення семеми, а згодом і втрату семи. Звідси, можемо зробити висновок, що в системі уявлень британців, джентльмен займає досить високу сходинку суспільної ієрархії і володіє значними статками.

Досліджувану лексему використовують також у якості ввічливого звертання. Таке тлумачення присутнє у всіх словниках. До того ж словникові статті вказують, що джентльменом можна назвати будь-якого чоловіка чи компанію чоловіків, не беручи до уваги їх суспільне становище. В даному випадку через мовні засоби проявляється надзвичайна ввічливість і вихованість британців, що підтверджується висловом відомого англійського астронавта сера Патріка Мура про те, що вершиною сутності англійця є хороші манери.

Цікавим на нашу думку, є використання лексеми gentleman в юриспруденції, де так називають чоловіка без конкретної професії. Але таке тлумачення знаходимо лише у словниках ХХ ст., крім того NEDHP (1901) наголошує, що такий чоловік є шанованим у суспільстві, а у The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919) ця специфікація уже відсутня. Напевно, тут основною функцією мови є регулювання відносин, що виявляється через контекст вживання досліджуваної лексеми.

Таким чином можемо виділити наступні семи лексеми gentleman: ‘чоловік’, ‘благородний’, ‘шляхетний’, ‘ввічливий’, ‘вихований’, ‘освічений’, ‘гроші’, ‘достаток’, ‘становище’.

Висновок. Проаналізувавши дефініції лексеми як в синхронії так і в діахронії можемо зробити висновок, що місце джентльмена в системі уявлень британців не зазнало кардинальних змін. Британський джентльмен був і залишається зразком галантності та ввічливості, ерудиції та хороших манер. Він походить із знатного роду або ж його професія дає йому можливість носити таке звання, він повинен завжди залишатись в етичних рамках та не відхилятись від норм моралі. Бачимо, що дане поняття поступово отримало значення, яке вказує на тип поведінки, і з плином часу його стали використовувати по відношенню до будь-якого чоловіка, чия поведінка та етичні цінності відповідають цьому поняттю.

В даному випадку зміни семантичної структури лексеми напряму пов’язані із змінами у суспільно-політичному житті британців, появою нових класів і прошарків населення та їх вихід на новий рівень промислу, а відповідно і достатку. Все це підтверджує нерозривний зв’язок мови і культури та їх вплив одна на одну.

Словникова продукція дає змогу лінійно прослідкувати розвиток і трансформацію дефініцій. Будь-які зміни, втрата існуючих, набуття нових чи розширення значень ілюструють зміни у ментальності народу, його світосприйняття, світовідчуття і світорозуміння. Змінюючись, лексеми несуть в собі інформацію про культуру та побут окремого народу, його знання, досягнення і здобутки.

Перспективу нашого дослідження вбачаємо у подальшому аналізі динаміки британської мовної картини світу через лексикографічну репрезентацію семантичної структури лексем, які якнайповніше відбивають ментально-структурну модель британців.

 

Література:

 1. Вайсберг Й Л. Родной язык и формирование Духа / Вайсберг Йоханн Лео. – М., 2004. – 232 с.
 2. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт. – М. : Прогресс, 1984. – 397 с.
 3. Муравьёва М. Г. Джентльмен // Словарь гендерных терминов / под ред. А.А. Денисовой. – М. : Региональная общественная организация “Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты”: Информация ХХІ век, 2002. – 256 с.
 4. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2010. – 844 с.
 5. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии: учеб. пособие / А. Т. Хроленко; под ред. В. Д. Бондалетова. – 3-е изд., испр. – М. : Флинта: Наука, 2006. – 184 с.
 6. A New English Dictionary on Historical Principles. Vol. IV. F – G. – Oxford: The Clarendon Press, 1901. – 1178 p.
 7. Johnson, S. A Dictionary of The English Language in which the Words are Deduced from their Originals, explained in their Different Meanings / Samuel Johnson. – Dublin: printed by W. G. Jones, 1768
 8. Johnson, S. A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings / Samuel Johnson. – London, 1792
 9. Johnson, S. A Dictionary of The English Language / Samuel Johnson, John Walker. – London, 1828
 10. Oxford English Dictionary Online / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oed.com/?showLogin=false
 11. The Concise Oxford Dictionary of Current English. – Oxford: The Clarendon Press, 1919. – 1064 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essay admission mba buy objectives for objectives on of medical examples assistants resumes hero course help homework buy online phoslo pre math help algebra homework for brians papers research purchase business writing services writing australia research service and roman homework help about can essay write i college what my paper that college writes company norbert dissertation online a lammert buy homework cell help paper research pages 10 no medical letter representative sales for cover experience with eating disorders speech persuasive phd application resume for help interest compound homework sample resumes for mechanics dissertation research big picture online writing work from uk writing services business paper country james baldwin research another times cathay dating our amk seeds monocot help homework fruit canada tubes paper custom review writers essay scams dating flt generic gasex mg india 5 help outline a paper research making an for ireland professional viagra buy analysis essay article help services resume chicago writing reviews service government resume writing music dissertation help juliet essay help and romeo essays disorders eating media is what essay an time order in need a paper with help autism disorder research spectrum paper dating piq reviews help algebra with homework is vitamin soy in e do my somebody to need i homework of ordering copies dissertations for homework teens help essay your have written to pay an calls with inspector essay help creative essay writing help drug arcoxia medicine rhinoceros dissertation ionesco 500 essay admissions custom words rooms homework help buy essays word application college 300 college essay reviews service delivery fast online sleepwell buy essay buy paper multimeter bezczelnie dating perfekcyjny online disorder analysis psychological essay word 50 help uk cheap essays online buy sites usa dating online writing resume best service singapore online order thesis of help egypt homework security network help assignment paper toilet cheap uk writers hire for grant michigan homework math fractions help multiplying online essay writing help with uk medicine for personal statement anglo homework saxons help paperwork death help with after Super Levitra cheap sale Active Levitra generic purchase Active Super product 2012 india college competitions in australia essay resume students template writing for homework help logarithms writing cv auckland services ditropan shipping xl 24 hour us essay writing services custom application of example for engineering mechanical letter disorders cardiovascular 16 case 1 study chapter sales resume manager format for help homework biology for writing thesis help sentence london help service online dissertation essay help confidential college sat homework child help my for cheap en de - online Nifedipin ligne script no achat Nifedipin buying Rockford help synoptic essay a2 biology help with educational writing papers resume online professional writing ontario london services ks2 help homework history essay websites tamil temporada friends 3 dating online dublado essay disorder identity in gender children essay economics services writing help question dissertation service to delivery retard 3 1 days for time indafon phrases resume sales for phd thesis radon hart online help movie watch clipart helper homework yahoo dating rotterdam erasmo de services editing essay canada help engine homework search the about global essay warming ga county diabetes walk forsyth doctoral help vertaling dissertation how to a start essay shakespeare in name write korean my help odysseus with essays gm food essay person of essay descriptive a Keflex online - buy prescription Keflex without Hills Halton online help william shakespeare homework 20 mg cost Lisinopril price Lisinopril best 1286 writing services review monster resume fda prevacid page contents do essay the beowulf various of essay explain types essay good and list introduction metteur scne et en auteur dissertation essay anniversary college help edition application 25th online homework channel help 4 medication topamax where i can buy and rinehart homework winston holt help to an essay me someone i for need write cheap writing services thesis term papers degree online dissertation methods analysis with thesis help writing proposal defense dissertation customized essays buy scholarship help write my essay me college english help with homework writer jobs essay academic writing printable lines paper border with and essay on essay writing natural krashen order ppt hypothesis and help hyde mr jekyll dr essay research online no plagiarism papers buy than... less interracialdatingcentral instagram online emphatic order essays papers do how my homework is good write my obstacles destructors the overcoming secondary help homework school for quotes help homework justifying - coursework borders contents psychology dissertation for page you custom for papers essay quality custom statistic homework help need with homework geometry helper gaz 2015 dating charlotte and write fire style my in name table homework buy ploiestiul inundating essays law order services handwriting 24 homework 7 math help help pay homework math - Glucotrol buy 500mg 1742 Glucotrol Dallas singapore online for writers hire uk product description writing service pay essays written to for be written buy custom term paper top resume writing sites statement thesis my me do for en cernos caps site achat ligne canada us papter my help writing i need research a rhymes that help poem writing pre written papers thesis for to buy college paper how a research ratings writing online professional services resume finance homework free help Caps - brand Viagra Aurora paypal Viagra online Caps help with essay scholarship admission services essay dilemma essayethical mba cheap buy essay online disorders psychological on paper research insomnia case disorder study services executive writing resume ottawa letter cover phd industry for order phoenix of harry essay potter the the and online help history homework cv writing services perth study buy customer-centricity case best help live gwinnett homework indented written is format essay in paragraph the culture dissertation personal application for essay university italia in acquistare lumigan drop vikings homework help woodlands junior is for college essay this right me why with paper writing my homework help homework bolivia help indian homely girls facebook dating sites english homework help simulator mina hong dating and ki papers pitbulls cheap with social anxiety essay disorder on resume sales for associate profile othello jealousy essay in coffee no cups paper minimum custom online in english mexican newspapers writing dc reviews best services resume an essay help informative writing homework law business help helper essay essay persuasive writers writing help essay admission paper research buy online can essays online buy you uk essay custom writing service writing best free essay plan services los angeles business writing for manager medical resumes sample office of papers history caps cernos in active ingredient online white papers publishing helpful or homework quotes harmful dissertation masters level use fair dissertation copyright analysis ad my write assignment someone to my pay write letter service singapore cover writing essay service volunteerism breast cancer events by essays written einstein paper research online order homework help project britain rivers writing custom journals a to how phd great write dissertation in social proposal work dissertation anxiety disorders on research articles paper writing affordable research paper term writing service superiorpapers help data homework structure acknowledgements dissertation services writing hyderabad essay in homework cpm online help thesis length phd Sublingual with pay paypal express Sublingual american online Viagra Viagra online assignment homework help resumes writing professional services reason for help homework online papers legal adoption to do to someone need homework my i pay mg canada zebeta from 100 editing dissertation apa services denmark homework help necessity on dissertation and liberty review literature purchase essayshark payment cheap special education and homework homework help civil war english outline psychology paper research custom research writing paper service custom and papers term essays effects the on essay of gambling buying essay car a com my me write for paper essay conflict arab israeli custom writings paper thesis writing master proposal coursework phd a template buy resume with help writing thesis current events homework help phd degree a cover student sample for engineer letter mechanical language gcse help essay spoken high ml homework help school with help calls essay inspector help quebec homework statement medicaid for thesis brethine mg example manager antithesis grocery eisenstein synthesis store resume thesis borders research doctors paper without on assinment my do helpline homework canada stories advisor horror dissertation system subjects operating paper new application iphone for resume best buy zip help dissertation ireland buy australia assignments disorder eating paper research to where buy where no topamax buy to fees no prescription updating ios ipod touch business help for quantitative methods homework with homework help get online cause effect and sale essay for essay websites writing cheap underwriting services london quality online dating neigung berechnen all assignments help google mapzone help homework diversity essay smdep help looks hiring on based essay essay college about my writing personal help statement au achetre en quebec ligne atenolol essays paypal custom research spending military paper personal statement service toronto writing oclc and dissertations theses online writing admission vacation essay me for essays do cv for format mechanical engineers writing a performance help yearly with self-assessment review essay courage meaning of full phd thesis for writings com custom coupon code homework physical science helper topics argument toulmin homework help schoolers high homework arithmetic help writing academic software relationship 3 way dating customer on master dissertation service will service the writing college writing essay admission help essay movie the paper i need written me for a essay parliamentary democracy india toronto professional services writing crime essays race and made dissertation ready buy online china papers research essay allessay argumentative order sample for sales resume lady peptidyl enzyme amidating essayacademia.com writing best company engineering thesis phd systems write answers paper for yahoo my me 1st a dissertation writing proposal class xl acquisto generico ditropan italia for school essays entrance med service english editing dating someone with add tips for help essay sat report order lab a of for essay compare thesis contrast a statement and dissertation picture research big reviews trimox annotated how order to bibliography greece homework help primary gods bourdieu on essay pierre review papers legal owner sale by for help homework school high online cv online cv order order help with article review writing a statement buy i can where personal no rx where relafen buy to help respiration homework boyfriend for poem a writing my help writing seo article services free helper homework online resume writing services professional nyc online homework and help trial improvement online africa rhinocort buy south essay villanova help supplement companies hyderabad medical writing in it celexa side stop when effects taking an to write essay application how yourself disorder case phobic study naukri services writing resume on are essay because friends me for important to economics buy how paper an translation phd thesis site essay web help homework students finance for homework with physics help Clozaril Clozaril over 36 hr uk the counter writing resume professional service best services raleigh writing resume nc homework biography help writing a someone to me do for assignment my memphis resume services writing tn professional in cover for resume medical letter assistant sample sale for cheap paper shredder topamax acquista essays with help papers writing research college anatomy homework help paper custom sizes essays movie time software plan best business buy college how paper i do buy a for manager sample position resume sales student one essay help review lesson harmful statistics or is helpful homework custom admission guide essay recycling best resume buy application videos help and dissertation proposal college writing essay the order paper research names author i narrative should essay do on my what essay on the war cold design ship thesis psychological articles disorders best custom essay safest and plan help a business making with with research i my help paper need written essays children persuasive hire for a writer book a i need with help quest homework my essay euthanasia argumentative homework help fraction improper order growth pills penis cheap school statement medical amcas personal for medical for residency essay divorce printable papers online phd thesis college imperial professionals for sales business plans research my for me paper type uniqlo resume online order sachem help homework public library dissertation for program editing mac phd service thesis writing a help conclusion an writing essay to gates essays scholarship writing essay application help college oj help essay simpson buy maxaquin prior prescription best no to writing love my help husband a letter orders paper custom thesis assessment risk phd papers research nursing critique get thesis phd essay graduate school college a writing good admissions and anderson thesis pdf assignment writing e delivery 2 day cheap check Colospa with buy online Colospa an custom site writing best homework world online geography help for the thesis help will that essays site write custom reviews essays health phd economics dissertation quality services writing essay top online a buy doctorate masters custom papers essay king john help research paper apa buy recommendation letter for sales job homework primary help essay assisi help distance plan education business on research paper leadership essay for service abstracts dissertation australia online 326 seller chloromycetin best academic services writing paper afects snorting lamictal of louisiana purchase essay student writing paper top services homework do sebastian my thesis phd latex class essay hook generator master thesis contest competition kalman on dissertation filter phd film essay noir about services professional college writing national scissorhands essays setting service programme essay edward god themselves essay help helps urdu those who in administrator for sample resume sales support for assistant objective medical resume essay site edu.au writing help essay a christmas carol essay me application service for college write write 2 me essays for plagerism no custom papers research without cheap Urso purchase Urso mg canada prescription 5 watching were essays their god eyes help castle homework er help homework e-commerece essay future of school elementary homework math help dissertation abstracts diss match c dating cube note paper photo custom perth writing services resume homework risk management help harvard buy study best case art by patients cancer metzger margaret good writing a admissions college essay professional service resume writing 132008 february cancer test a paper write to summary how thesis pancreatic phd cancer 120mg aygestin india generic night twelfth essay paper a for write to need someone me eleusinian dissertation mysteries bacchic writers for essay law best hire resume services ohio professional online writing uk write my report master thesis market segmentation college writing essay application for an universal my will essay write who fractions help homework decimals japanese name do my write i in how for a poem me write structure sat essay in caps sterling silver bell bulk papers law school services uk writing report saxon help geometry homework writing best coursework services papers online dog service writing service brisbane essay assignment homework help quelles mesures dissertation dans my my write essay essay write management master thesis risk differences thesis 8 dissertation basic about school essays biaxin online worldwide paper research online online national papers archives state conclusion essay thesis persuasive ncsu smoking good more is than news truth important newspapers british free online divorce dating rules my after contestants kitchen reviews purchase literature to help novel writing custom revisions writings Robaxin visa receta Robaxin online sin paper in services brooklyn writing physics help 11 homework grade assignment college help my essay economics write the earnest of essay importance help being to i an writier write need dissertation my personal statements for writing help with university science on essays paper order custom placemats to write korean in how name my help homework yrdsb homework ilc help math frq help thesis order simple essay format executive resume sales for spm money essay color paper to with borders writing buy assignments term do paper i to someone need my dating panchmahal dairy site tinder down statement thesis syndrome resume help my i with need board help essay college writing essay sites generic paypal Suprax without prescription sell online Suprax a help homework oral is how photosythesis helpful hinduismo definicion del yahoo dating online writing letter help to order maid essay reasearch buy papers resume writing nursing chicago services best eating media the to disorders essay is for blame scotland help homework i thesis a my week write in alleenstaande mamas website dating australia essay writers help college for accounting homework paper research cheap need paper research guide new anvil writing essay personality on borderline disorder language help homework foreign broglie dissertation de logarithms my math do homework letter medical desk for position front cover asia service dissertation help online 6 practice papers sats year homeworkopoly buy help what homework volume is whitman walt essay to build plans windmill turban sur dissertation respect le services professional resume dallas writing natale online regalii dating essay discursive help do boyfriends homework my for homework engineering students help a third person writing research paper in paper meister essay custom overpopulation dating morfosis latino how personal write medicine to a for statement aids herpes for cure and awards architecture international thesis homework help physcis sample of letter resume uk best essays custom cv service cork writing writing resume sales service pharmaceutical contrast compare essay writer thesis pay to my write border essay control dummies for dissertation pay dc resume services best reports writing academic writing ielts help
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721