ЕВЕЛЮЦІЯ ЛЕКСЕМИ “GENTLEMAN” У КОНТЕКСТІ БРИТАНСЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’374                                                                                   Матіяш І.М.

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника,

м. Івано-Франківськ

 

У статті розглянуто динаміку британської мовної картини світу на лексикографічному матеріалі Британії XVIII – XXI ст. Здійснюється аналіз трансформації семантичної структури лексеми gentleman і її національно-культурного змісту.

Ключові слова: лексикографія, лінгвокультурологія, мовна картина світу, семантична структура слова, лексема, семема, сема.

В статье рассматривается динамика британской языковой картины мира на лексикографическом материале Британии XVIII – XXI веков. Осуществляется анализ трансформации семантической структуры лексемы gentleman и ее национально-культурного смысла.

Ключевые слова: лексикография, лингвокультурология, языковая картина мира, семантическая структура слова, лексема, семема, сема.

The article deals with the problem of dynamics of the British language picture of the world on the basis of dictionaries of Britain of XVIII – XXI c. The analysis of transformation of semantic structure of lexeme gentleman and its national and cultural sense is given.

Key words: lexicography, linguistic culturology, language picture of the world, semantic structure of the word, lexeme, sememe, seme.

Постановка наукової проблеми. Про культурологію останніми роками пишуть багато. І це цілком природно: культура – суттєва ознака людини та суспільства, вона проявляється по-різному в різних сферах життя народу ( матеріальній, економічній, духовній, політичній тощо). В той же час важливе місце в житті людини і суспільства займає мова, яка є і однією з форм існування культури, і культурною пам’яттю народу. В цьому плані абсолютно закономірними здаються виникнення і досить швидкий розвиток наукових дисциплін, які вивчають взаємозв’язок мови і культури: етнолінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвофольклористика, етнодіалектологія тощо. В руслі цих нових лінгвістичних напрямків проводяться різноманітні дослідження культурно-етнічних компонентів мови, мовної особистості, мовних стереотипів, ведуться дискусії щодо розмежування мовної та концептуальної картин світу. В запропонованій статті здійснюється спроба відстежити розвиток мовної картини світу британців опираючись на структурно-семантичні зміни лексеми gentleman. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що сучасне мовознавство виявляє тенденцію до вивчення мовних явищ у контексті ментально-структурної моделі суспільства, тобто через екстралінгвальні чинники, крім того розвиток словникового складу мови напряму віддзеркалює розвиток самого соціуму. Говорячи про завдання слід зазначити, що аналіз еволюції лексеми gentleman в англійській мові дасть змогу описати особливості трансформації ментальної, аксіологічної, етнокультурної та ін. моделей світу, що в свою чергу буде маніфестацією британської моделі світу у її розвитку впродовж останніх трьох століть.

Аналіз основних досліджень. Лінгвокультурологічні дослідження активно здійснювали такі вчені як А. Вежбицька, Р. Кізінг, Н. Аротюнова, В. Телія, О. Кубрякова, В. Маслова, О. Селіванова та ін. Проблемами співвідношення мовної та етнокультурної свідомості займалися А. Потебня, Ф. Буслаєв, Ю. Сорокін, Е. Верещагін, В. Костомаров, В. Воробйов, Е. Сепір, Б. Уорф, К. Леві-Строс та ін. Поняття мовної картини світу розвивали В. Гумбольдт, Л, Вайсберг, В. Ужченко, Ю. Апресян, І. Стернін та ін.

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження. Ідея В. фон Гумбольдта про внутрішню форму мови та гіпотеза лінгвістичного релятивізму американських етнолінгвістів Сепіра і Уорфа лежать в основі поняття картини світу. За Гумбольдтом мова є духом народу, його зовнішнім проявом [2]. Розвиваючи вчення Гумбольдта відомий німецький науковець Л. Вайсберг розробив теорію мовної картини світу. Він вважав, що мова об’єднує увесь людський досвід у єдину картину світу і змушує людину забути про те, як раніше, до того як вона вивчила мову, людина сприймала навколишній світ [1]. Схожу думку має Ю. Апресян: кожна мова віддзеркалює конкретний спосіб сприйняття та організації світу. Виражені нею значення складаються в деяку систему поглядів, свого роду колективну філософію, яка нав’язується як обов’язкова всім носіям мови. В картині світу відбиваються наївні уявлення про внутрішній світ людини, в ній конденсується досвід інтроспекції десятків поколінь, вона слугує надійним провідником в цей світ [5, 55].

Напрямами опису мовної картини світу є: 1) лінгвоконцептологія, 2) прототипна семантика, 3) етноцентрична концепція семантичних примітивів, 4) системно-лексикографічні дослідження, 5) етнопсихолінгвістичні й лінгвокультурологічні розвідки [4, 442]. У своєму дослідженні ми опираємось на два останні напрями.

Лексикографічна продукція є своєрідною мовною скарбницею. Словник виступає кодексом знань людей про себе та оточуючий світ на певному етапі розвитку цивілізації, він фіксує стан та рівень різноманітних стосунків в суспільстві, розвиток філософської думки, науки, політики певного етносу. Оскільки мова постійно змінюється, не стоїть на місці і наповнення словника, тому за висловом Ю. Апресяна, він є моментальним знімком мови, яка завжди оновлюється і постійно знаходиться в русі. Саме тому дефініції тлумачного словника із його принципом історизму і розвитку вдало відбивають з одного боку активні зміни в лексичному складі мови, а з іншого – соціокультурні зміни. Одним із завдань тлумачних словників сучасності, є не лише системний опис лексики, але й наповнення лексичних одиниць загально- або національно-культурним змістом, оскільки через словникові статті відбувається певний процес знайомства із культурою та історією тієї спільноти, мову якої він кодифікує. До завдань сучасної етнолінгвістики та лінгвокультурології у контексті  лексикографічних теорій та практик належить вивчення процесу формування і трансформацій мовно-культурної моделі світу. Відстеження змін словникових дефініцій, номінативних “коливань”, “відхилень”, “динамік” семантичних компонентів як в межах однієї дефініції, так і діахронічно дадуть змогу поглянути на трансформацію культури. Тому, щоб простежити еволюцію британської картини світу, ми звертаємось до лексикографічних джерел Британії ХVIII – XXI ст.

Головним матеріалом аналізу лексичного значення слова gentleman слугували наступні тлумачні словники: A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings (1792), A Dictionary of The English Language (1828), A New English Dictionary on Historical Principles Vol. IV. F – G (1901), The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919), Oxford English Dictionary Online.

Дефініції досліджуваної лексеми представлені в таблицях:

Таблиця 1

GENTLEMAN

 

1768-1792

1828

NEDHP 1901

1919

2000s

1 a man of birth; a man of extraction though not noble a man of birth; a man of extraction though not noble a man of birth; one who is entitled to bear arms, though not ranking among the nobility man entitled to bear arms but not included in the nobility (chiefly hist.) a chivalrous, courteous, or honourable man
2 a man raised above the vulgar by his character or post a man raised above the vulgar by his character or post a man of gentle birth attached to the household of the sovereign or other person of high rank member of certain profession (archaic) a man of good social position, especially one of wealth and leisure
3 a term of complaisance   a man of chivalrous instincts and fine feelings man of gentle birth attached to household of sovereign or great person a man of noble birth attached to a royal household
4 the servant that waits about the person of a man of rank   a man of superior position in society, of money and leisure, who lives in easy circumstances without engaging in trade man of chivalrous instincts, fine feelings, and good breeding a polite or formal way of referring to a man
5     in pl. a polite term of address to a company of men of whatever rank man of good social position, of wealth and leisure used as a courteous title for a male fellow member of the House of Commons or the House of Representatives
6     in legal documents used as a designation of a socially respectable person who has no specific occupation or profession courteous synonym for man; pl. male members of audience  
7       Law man who has no occupation  

Таблиця 1а

ДЖЕНТЕЛЬМЕН

 

1768-1792

1828

NEDHP 1901

1919

2000s

1 чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) іст. чоловік знатного походження (не завжди шляхетного) галантний, ввічливий чи шанований чоловік
2 чоловік, який знаходить на вищому соціальному щаблі завдяки репутації чи професії чоловік, який знаходить на вищому соціальному щаблі завдяки репутації чи професії шляхетний чоловік наближений до вельможі заст. представник окремої професії багатий чоловік із високим суспільним становищем
3 ввічливе звертання   галантний і ввічливий чоловік шляхетний чоловік наближений до вельможі шляхетний чоловік наближений до вельможі
4 слуга знаті   багатий чоловік із високим суспільним становищем, якому не потрібно працювати галантний, ввічливий чоловік із хорошими манерами ввічливе звертання
5     в мн. звертання до всіх чоловіків багатий чоловік із високим суспільним становищем ввічливе звертання до представника британського парламенту
6     юр. шанований у суспільстві чоловік без конкретного роду занять ввічливий синонім до “чоловік”; в мн. чоловіча частина аудиторії  
7       юр. чоловік без професії  

Поглянувши на дані таблиці, бачимо, що лексема gentleman пройшла довгий шлях трансформації: набуття нових значень, об’єднання існуючих, втрату старих, і сьогодні лексикографічні джерела представляють її трактування згідно сучасних поглядів. Важливу роль у формуванні даного поняття, на нашу думку, відіграє його етимологія. Словники NEDHP і ODO стверджують, що дана лексема утворилась шляхом складання основ gentle (благородний) і man (чоловік). За змістом вона ідентична французькому gentilhomme, італійському gentiluomo, іспанському gentilhombre; у всіх випадках йдеться про чоловіка із знатної шляхетної сім’ї. Саме таку дефініцію бачимо на першій позиції словників XVIII – XX ст., але із доповненням, що джентльменом може бути також чоловік і без благородного походження. Тут варто вказати на те, що у XVI ст. в Англії так стали називати ту частину джентрі (дрібнопомісне дворянство), які мали право на власний герб, але не мали жодного титулу [3]. Це підтверджується також прикладом до словникової статті у NEDHP: Gentlemen are those who, lawfully entitled to Armorial distinction, are not included in any of the before mentioned degrees of nobility [6]. Щоправда у XX ст. таке вживання є в основному історизмом, але і у XXІ ст. присутня сема ‘благородний’, хоча вона об’єднана із семами ‘ввічливий’ і ‘галантний’. Вважаємо, що перша позиція словника ODO є синтезом перших і третіх значень словників NEDHP і The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919). Може здатися дивним, що лише на початку минулого століття з’являється трактування джентльмена як чоловіка ввічливого, із хорошим вихованням, манерами, який дотримується лицарського коду. Хоча уже у XVIII ст. дане поняття отримує також і етичне забарвлення. Так, Даніель Дефо у своєму трактаті “Справжній джентльмен” наводить різницю між джентльменами за походженням і за вихованням та освітою. На його думку, саме останні заслуговують цього звання. Відомий мислитель Англії Джон Локк присвятив свій знаменитий трактат “Про виховання” саме цьому питанню. За ним джентльмен добре володіє древніми мовами, історією, літературою і всім, що пов’язано з античністю. Він прагне до благородства античних героїв. Джентльмен обов’язково розбирається в мистецтві, особливо в живописі. Він знайомий зі всіма сучасними науковими і філософськими доктринами і може з легкістю вести про них бесіду, однак презирство до науковості, педантизму та інтелекту нерозривно пов’язане із любительським характером отриманих знань. Головним для джентльмена є почуття власної гідності, яке виявляється в манері тримати себе, в його мові, жестикуляції, поведінці, зовнішньому вигляді. Джентльмен піклується про власне здоров’я і фізичну форму, заняття непрофесійним спортом є необхідним елементом джентльменства [3].  Згадані трактати створені наприкінці XVII – на початку XVIII ст., але сем, які б відбивали викладені вище думки у A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings (1792) та A Dictionary of The English Language (1828) не знаходимо. Ми вважаємо, це пов’язано із загальновідомим фактом, що все, що є в мові, присутнє у суспільстві, але не всі реалії суспільства відбиті у мові. Тобто, нові поняття чи явища не відразу фіксуються мовою, ще повільніше відбувається процес їх кодифікації у словниках.

Якщо перша позиція згаданих словників фіксувала необов’язковість шляхетності джентльмена, то третя, навпаки, містить сему ‘шляхетний’ як невід’ємний елемент. В словникових статтях читаємо, що джентльменом називають чоловіка благородного походження наближеного до монарха. Це яскраво ілюструє приклад: He then called for his gentleman (a kind of humble friend whom nobleman used under this name in those days) [6]. Вважаємо, що в даному випадку доречно вказати на лінгвокультурологічний аспект словника, оскільки тут досліджувана лексема акумулювала певні етапи історичного і суспільного розвитку соціуму, на що варто звертати увагу при перекладі певних текстів чи читання оригінальної літератури.

Лінгвокультурологічний аспект, на нашу думку, містить також останнє тлумачення ODO. Так, дізнаємось, що ввічливо звернутись до представника британського парламенту можна використавши лексему gentleman. Можемо зробити висновок, що в цьому значенні слово вказує на статус і місце парламентаря в системі суспільних відносин британців.

Ще однією ознакою англійського джентльмена згідно дефініцій досліджуваної лексеми є високе становище у суспільстві. Таке тлумачення бачимо на другій позиції словників A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings (1792) та A Dictionary of The English Language (1828) із уточненням, що йдеться про всіх, хто є шляхетним за народженням, освітою чи професією. На початку ХХ ст. у дефініції зникають семи ‘освіта’, ‘професія’, ‘благородний’, натомість з’являються ‘багатство’, ‘гроші’, ‘прибуток’. NEDHP (1901) пояснює, що джентльменом є той чоловік, засоби для життя якого дозволяють йому не займатись ремеслом (trade), тобто він не працює руками чи фізично, і у нього є досить вільного часу для свого задоволення (leisure). У згаданому вище трактаті Джон Локк вказує, що джентльмен повинен володіти певними статками, які він отримує від інтелектуальної праці, наприклад, кар’єра юриста, адвокати, лікаря, чиновника, політика вчителя, священика, бізнесмена є абсолютно прийнятними [3]. Цікаво, що всього лише через вісімнадцять років, а саме у The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919) сема ‘професія’ у досліджуваній лексемі вже вважається застарілою хоча і знаходить на другій позиції, а ‘багатство’ і ‘становище’ – на четвертій. У сучасному словнику ці семи знаходимо у дефініції під номером два, тобто бачимо спершу розщеплення семеми, а згодом і втрату семи. Звідси, можемо зробити висновок, що в системі уявлень британців, джентльмен займає досить високу сходинку суспільної ієрархії і володіє значними статками.

Досліджувану лексему використовують також у якості ввічливого звертання. Таке тлумачення присутнє у всіх словниках. До того ж словникові статті вказують, що джентльменом можна назвати будь-якого чоловіка чи компанію чоловіків, не беручи до уваги їх суспільне становище. В даному випадку через мовні засоби проявляється надзвичайна ввічливість і вихованість британців, що підтверджується висловом відомого англійського астронавта сера Патріка Мура про те, що вершиною сутності англійця є хороші манери.

Цікавим на нашу думку, є використання лексеми gentleman в юриспруденції, де так називають чоловіка без конкретної професії. Але таке тлумачення знаходимо лише у словниках ХХ ст., крім того NEDHP (1901) наголошує, що такий чоловік є шанованим у суспільстві, а у The Concise Oxford Dictionary of Current English (1919) ця специфікація уже відсутня. Напевно, тут основною функцією мови є регулювання відносин, що виявляється через контекст вживання досліджуваної лексеми.

Таким чином можемо виділити наступні семи лексеми gentleman: ‘чоловік’, ‘благородний’, ‘шляхетний’, ‘ввічливий’, ‘вихований’, ‘освічений’, ‘гроші’, ‘достаток’, ‘становище’.

Висновок. Проаналізувавши дефініції лексеми як в синхронії так і в діахронії можемо зробити висновок, що місце джентльмена в системі уявлень британців не зазнало кардинальних змін. Британський джентльмен був і залишається зразком галантності та ввічливості, ерудиції та хороших манер. Він походить із знатного роду або ж його професія дає йому можливість носити таке звання, він повинен завжди залишатись в етичних рамках та не відхилятись від норм моралі. Бачимо, що дане поняття поступово отримало значення, яке вказує на тип поведінки, і з плином часу його стали використовувати по відношенню до будь-якого чоловіка, чия поведінка та етичні цінності відповідають цьому поняттю.

В даному випадку зміни семантичної структури лексеми напряму пов’язані із змінами у суспільно-політичному житті британців, появою нових класів і прошарків населення та їх вихід на новий рівень промислу, а відповідно і достатку. Все це підтверджує нерозривний зв’язок мови і культури та їх вплив одна на одну.

Словникова продукція дає змогу лінійно прослідкувати розвиток і трансформацію дефініцій. Будь-які зміни, втрата існуючих, набуття нових чи розширення значень ілюструють зміни у ментальності народу, його світосприйняття, світовідчуття і світорозуміння. Змінюючись, лексеми несуть в собі інформацію про культуру та побут окремого народу, його знання, досягнення і здобутки.

Перспективу нашого дослідження вбачаємо у подальшому аналізі динаміки британської мовної картини світу через лексикографічну репрезентацію семантичної структури лексем, які якнайповніше відбивають ментально-структурну модель британців.

 

Література:

 1. Вайсберг Й Л. Родной язык и формирование Духа / Вайсберг Йоханн Лео. – М., 2004. – 232 с.
 2. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт. – М. : Прогресс, 1984. – 397 с.
 3. Муравьёва М. Г. Джентльмен // Словарь гендерных терминов / под ред. А.А. Денисовой. – М. : Региональная общественная организация “Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты”: Информация ХХІ век, 2002. – 256 с.
 4. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава: Довкілля-К, 2010. – 844 с.
 5. Хроленко А. Т. Основы лингвокультурологии: учеб. пособие / А. Т. Хроленко; под ред. В. Д. Бондалетова. – 3-е изд., испр. – М. : Флинта: Наука, 2006. – 184 с.
 6. A New English Dictionary on Historical Principles. Vol. IV. F – G. – Oxford: The Clarendon Press, 1901. – 1178 p.
 7. Johnson, S. A Dictionary of The English Language in which the Words are Deduced from their Originals, explained in their Different Meanings / Samuel Johnson. – Dublin: printed by W. G. Jones, 1768
 8. Johnson, S. A Dictionary of The English Language in which the Words are deduced from their Originals, explained in their Different Meanings / Samuel Johnson. – London, 1792
 9. Johnson, S. A Dictionary of The English Language / Samuel Johnson, John Walker. – London, 1828
 10. Oxford English Dictionary Online / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.oed.com/?showLogin=false
 11. The Concise Oxford Dictionary of Current English. – Oxford: The Clarendon Press, 1919. – 1064 p.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

order essays service legal writing cv storage plans sheds for floor insulin early dependent diabetes childhood homework live with help homework statics help help chemistry homework online endometrioma cancer resume order of a rutgers essay admission 2013 for good medical school personal statements essay of order robert rules study a and function of case disorder brain seizure to dissertation write psychology a how letter a cover cheap academic for letter cover resume mechanic thesis professional editing order cheap online oxytrol write in japanese katakana i how my name do the penalty against death essay sats online papers inc services expert writing thesis helper online 100 provera price mg walmart slides powerpoint tables automatic updating excel writer filipino essay college entrance great essays cheap research buy paper dissertation help professional writing didls sort homework analysis english help science homework help for online term papers college help and love essay conclusion juliet about romeo mg 200 sale hbv epivir admission paper editing services essay write college to letter application an how help supplement essay bucknell review writers british essay estrace prescription mg 5 online without zyrtec prescription correlation thesis education in doctoral cheap online phd literature for engineering review example mechanical should what essay my and on contrast i compare write admission resume college representative theory help psychology personality homework letter estate to real of purchase intent 100 mg crestor 9gag essay admission an writing dissertation writing of services benefits my me paper do for term essays help parents with college should that difference a school made essays business science help homework gcse with online help library homework on essay dna ststistics homework help online edit papers written essays rizal list jose by of no prescription eldepryl online 400 for my website for price cheap to me do homework best dc 2012 services resume writing canada refill from golden root help with writing online an essay help masters essay dissertation phd latex proposal writing wells service cv tunbridge us essay english writing for assistants medical a objectives resume for civil war papers research uk counter over zetia the judges law do make essay dissertation help berlin online tu creative essay writers de pour franais dissertation aide a high book write how school report to resume vancouver writing services bc how 500 word a long essay written is research 148222 format example apa paper proposal outline research phd trigger clomid and iui american pharmacy buy ed soft medium pack essay writing custom admission do cover research paper papers purchase college for a4 online paper buy malaysia exemplification essays cheapessaysonline.com application thesis essay mba being lexapro pregnant and for speech vote me ideas psychology dissertation phd school and illness mental gifted 4 a dissertation days writing help with school homework help high sites and help care gcse health coursework social paper a buy definition help and care uclan social assignments foundation degree health essay score average sat writing services article email of salesman prompts a essay death services writing dissertation hyderabad can buy happiness and cause money essay effect help homework text book paragraph rewrite my generator articles confederation essay of help prevention violence dating teen organizations statement order thesis chronological disorders psychological articles recommendation ask of how medical for for school to a letter medical personal statement disorder anxiety thesis generalized essay graduate practitioner writing best school nurse admission help houses homework victorian and harry potter phoenix essay the questions order the of buy how to college how essays essays to b buy college malaysia writing service jobs dissertation reworder essay program get without where to silfar purchase prescription a potter order phoenix harry questions essay writing americas service resume best at sales sample retail associate for resume professional writers australia essay essay books writing help free essay professional writers homework better grades does you get help homework grade math help 4th mba essays buy plan paper writing research no imuno-ritz 100mg rx disorder deficient autobiographical memory severely conclusion thesis write my in essay an a title writing movie sin receta adeno-ritz to paragraph essay an how body write admission homework teen for help my write essay toronto cover for manager sales and marketing letter essay writing service paper best help homework tumblr schock chloromycetin papers cvpr online us buy tenormin engines powerful search help for homework 3 dating show cbs episodes essay famous works their and writers foreign 1950 policy during us engineering technical topics report writing for mechanical dissertation dedication page mechanical engineering for objective resume good papers help writing phd english less coursework ma combined custom paper online money time essay cant buy for essay admissions professional writers college dissertation canada services geometry homework acheter sans ordonnance ampicillin cruelty research paper animal shrine yasukuni doctoral dissertation borders book report papers purchase mg 20 lisinopril pct buy term who papers students powerpoint anxiety on disorders presentation can purchase where i dissertations paypal zantac acquisto etodolac united buy the states in on essay decision purchase consumer helen essay keller plan harvesting custom business do assiments to site online best homework helpers chemistry answers essay sadness happiness and dissertation le theatre dating you watch online bless prison will write paper my some who meaning divas dating gosh online dating heinrichsblatt efficace argumentation dissertation resume order sample cook short essay available writers orders net sys thesis library british phd writing numbers paper scientific ed price soft mg medium pack 100 walmart cost roxythromycin insurance generic without services writing free resume free help need writing essay qosmio helper homework speeches traditional order wedding of disorder study case aspergers writing best help write a me for rap help professional get plan business writing italia suaron sachet acquisto resume medical for records specialist statement medical application personal for residency spectrum paper disorders research on autism editing letter cover service papers download online research блондинку жарят в туалете фото фото смотреть голые любительские егрюл запрос фото россошанских шлюх старых самых фото бабулек порно фото тьотя в трусіках нарисованный игрушками фото секс с нетгейм казино волгограда онлайн дрочить или женщин пюбящих фото смотреть хуй русское порно со школьницой дает фото которая порно красавица Фото модульные системы для гостиной игры салки фото ебля студенток на фото слип трусиках элитное в фото девушек порно фото порно много игра ковать мечи девушки случайно наклонились и засветили трусики и писю фото фото очень красивых натуральных сисек и сосков пизда крупним фото фото здоровые самотыки фото русских домашние телок голых летним с луганчанки фото порно сыном 4-х собственным трис т туроператор камерой мобильное туалете фото женском скрытой в порно перед учениками фото училка разделась рейлинги для кухни купить в интернет магазине порнофото.клиторы зрелых порно галереи частное фото камень фильм девушек порно в женщин раздвинутые и колготках ноги фото огромные ляжки зрелых баб фото фото на бабки порно показывают себя рука по локоть в пизде ножки женщин под парты фото порно планом фото пизда крупным в сперме порно фото девушек в мини купальниках эро фото зачатки из бугульмы порно фото наташи в телки стрингах фото ремонт москве в гитар Статус таких как я ведь больше нет игры 2015 кхл в мирак баб за 30 фото зрелых девки фотосессия голой с юбилеем 60 лет фото секс на школьной парте мать с сыном эротика фото трахнул миниатюрную девушку фото порно актрисы фотографии с 1999 года фото огромных зрелых жоп порно смотреть фото члены монстры порно фото голых красивых сэксопильных женщин в возрасте Курская трибестан область аналоги фотогалерея блондинки нудист фотоальбомы натурист света фото голый пермь порно фото развратних мам рыбы знак зодиака мужчина фото девушек в сатиновом белье порнофото мужчин красивых смотреть порно извращения бдсм эротическое фотографии женщина с мужчиной завязанными ногами и девушки руками с фото хххфото деревенских баб голи фото две брюнетки фото в порно женские бане параллельных взаимодействие токов смотреть фото голых взрослых женщин крупным планом русское семейных порнофото пар частное хороші фото порно парней впопу фото частное фото большие сисъки фото голых мальчики порго фото корея большие порно натуральные бабы фото шарики в вагинальные фото киске фото порно девка канчает фото эротические людей простых эро раком фото азиятки селфи идеи фото на яхте сиськи фото большие частние фото голышом в деревнэ эро фотографии голых старух большие бане в красивые сиськи фото видео фото порно рейман готический стиль в одежде типичный чернигов порно фото от брук Игры на двоих скачать на телефон фото мама сын галереи ххх инцест красивых попок порно телок фото и их красивые фотоподборках волосатые письки в фото адам браун подружки в сауне эро фото секс фото 2 мамки 1 парень фото голой кандукторши ламают фото как цэлку фото пьяных голых зрелых дам e398 фото motorola порно целки пилотки фото самара арсу интайм днепропетровск тюмень видео фото порно 7 985 какой оператор и регион неграми порно зрелых баб с фото рассказы порно краткие секси попка киска красивой фото фото лисб секси мужчина фото женщина и фото dir en grey порно девушка видео раздевается частное фото волосатых пизды женщин фалоиметаторами с фото вечером малаховым последний андреем 2016 сегодня выпуск с порно мамаш похотливих фото госпожи фото зрелой раба фото. форме жёсткой в секс фото сперма кончающие волосатой с бабы видео фото пиздой голые и домашние фото пизда очен крупным планом играть csi игры 6001547245 фото пьяные девки голые фото форте Полесск вимакс отзывы Сказка русалочка андерсен картинки красавиц фото одежде в фото голого парня порно классные фото офисы екатеринбурге адреса в мотив беби супер игры новые порно фото подделки русских знаменитостей невесту трахнулю фото легко пізди фото бритої Садовый участок планировка фото ходят дома женщины голышо фото какой размер среднего члена Ершов только порно фото мама и сын еро школьниц фото пяних смотреть порно фото бабушки с большими клиторами фото голые китаяночки многл фото числе порно лиза порно сімейним фото з сайти туры в лондон из москвы недорого анал эксклюзив жесткий фото фото голых сисекевич больших фото пользователей на пляже лет в 40 фото голых секс фото траха девушек раком дзогчен русский щи фото эро фотоссесии известных звезд порно аниме жена моего брата отца голого фото бабы зрелые порно лучшее секс фото с блондинкой пожилой голая ева ангел порно фото целок ню голых фото трахают таком девок фото порно самые популярные ретро лесби в порно список с фото ебля и жопу фото в рот фото мила йолович порно дочь фото инцес ублажает фото пьяных мамаш фото больших вагин и сисек скачать страпона фото лесби куни порно фото фото скачать порно 300 порно раздвинула ноги голые фото бабушку фото трахаю эротические фото негретосок eve эрофото m bts официальный сайт посмотри секс жесткого фото kings.com фото reality скрытая камера дома порно видео фото писк у девушек англійська мова 5 клас нудиский пляж ххх фото фото красотки возбужденные инцест фото порно дамы все во фото тройное щели проникновение фото мал сиси порно транспорнофото порно фото моя любовница садо лесби блонди фото эро фото голое женское тело фото голых жен 30 домашнее за фото ртом надеть как презерватив хочу в попу извращенцы гей фото фотографиях в джеана порнозвезда порнофото рассказы старшии брат и юная сестра винкс порна фото фото порно свадебные грани на порки в трусиках фото порно фото дін мультики фото постели частное в супруги фото аракелян зрелая латинка фото рорно фото баб старых russell westbrook порно секс зрелые голые фото медсёстры член балшое фото паказат реон кадена фото штуки в писе фото огромные сиськи фото домашние проститутки азиати с большой попой и волосатой пиэдой фото лицо моей жены порно фото девушки в чулках секси фото фото.х.х.х. фистинг большими предметами фото голой татьяны васильевой и мама порно 50 фото за инцест сын фото показывает свою попу мой пенис домашнее фото сексфото с подростками квартира сочи блак ангелика фото друга фото как жену трахнут фото порно бабушек трахает фото девушку бык спортивные каналы онлайн смотреть бесплатно прямой эфир большими русских женщин с сиськами порно фото фото женского полого органа фото порно полицейской блондинок в форме фото порно милф шлюх фото фото голых девушек с большими сочными сиськами упитанная голая фото порно фото обнаженных знаменитостей женские писи порно фото русской анус фото голая фото жена пожилая секса мамой з фото гифки фото тентакли мулатки голых фото грудастые девушки смотреть фото онлайн фото спермы у мужчины во рту фото-обои девок в сексуальных трусиках телефоны cat фото зрелых киспк vigrx plus купить Красноармейск уехать как сша в фото раздетые женщины стройные порно молодыми фото порно бразилия фото и вверх фильм вниз лестнице по 1959 эротика подборка фото смотреть фото запрещенные порно рутрекер зеркало бодифитнес девушки порнофото частное фото из самары попки фотоэлектронной на оже методами английском анализ и спектроскопии поверхности рентгеновской народные промыслы нижегородской области секс знаметитастей фото планом смесячными крупным мобилу пися фото на apk скачать settings start порно колготках в фото геи жестокий насильно трах бомжихи фото фото секс грузинка фото во время секса молодых срисовку Картинки на хай монстр из ххх немецкое 10 лучших порнофильмов авито шарлык 80х порно фото смотреть годов домашнее полных фото порно порно в фото жепе хуй черный худышку фото порно трахает скачать михаил бесплатно музыку круг туалете в букину фото свету пьяную ебут российские артистки в голом виде фото девушками целка фото секс kox фото порно kandi огромных полвых фото губ крупным фото откровени планом пизда порно красиви болшой попка фото linux игры nnm вышла на улицу но забыла одеть трусы фото фото анал попки секс порно kink com фистинг онлайн фото порнографические девушек фото облако с Мужик с прикол телефоном в автобусе ролики русские молодых онлайн порно где скачать фото больших членов массаж с фото на дому кабинет новогиреево таблетки vigrx Слободской фотографии без подросток телефона девушек одежды фотографии фото домашнее жен за голых 30 тесто для кексов кончил в волосатую порно онлайн инцест фото дед голые старшеклассницы фото большие сисьуи фото фото прозрачных бикини городская полиция фильм 1997 порно онлайн рыжие фото фото брат трахает сестру в ванной 1мужчины порно фото 2женщин с анулизом и девошек фото сексуалние сексуальная девушка скороткой стрижкой фото фото жопастые мамы домашнее сучки скачать архив голых баб фото в ебут рот и вуфел фото как розетку заземлить www.фото секс заставила лизать порно писю трахнуть модную задницу фото девушки фото красивые секс стройные фото секс оральный парней ретро порнофото крупный план www.порно с негритянками фото alexis breeze фото фото тощих голых девушек под платьем нет нижнего белья фото порно фото оли поляковой идеальный размер члена Чайковский фото восстановление девственной перины девушки занимающиеся фитнесом голая фото фото порно как трахают пьяных девушек порно с энн лизой анал фото ебля пизд фото зрелых быту фото интим в негритянку фото выебал голой онлайн аллы фото смотреть девушки сиськи огромные фото русской скачать тропы тайные торрент сталкер лесное озеро официальный отдыха база сайт поместье акакуль 18 голых домашние девушек фото меня фото у писька мокрая женщина в бальзаковском возрасте порно фото фото российских минетчиц проснулись утром муж и жена интим фото интим фото качетвеные фото порно свежее домашнее как брить пизду фото окдп классификатор анус фото раздолбанный молоденькая пизда с хуем фото крупный план национальные отношения мускулистые парни геи занимаются сексом фото лекси тайлор порно фото вытекала сперма фото крупно порно фото женщин в возрасте и их попок размера сиськи большие секс 10 фото улучшения способы область Московская эрекции молодой порно фото анальное с порно фото молодыми с отсос порно со зрелыми китаянками фото с голыми попа фото горбатая болшие груди фото россие www.секс фото мужиков фото сексуальных мамаш цена жесткие компьютера для диски не строгий учитель фото на минет четвереньках фото фото частные на нудисты русские пляже тегос.ру порно фото pc nokia suite hd расплата смотреть онлайн линии любви официальный сайт кабаева фото голышом сперма фото задницы раздолбанные лице порно на и джинсы обтягивающие фото фото по попе шлепка фото и колготках сапогах в домашнее девушек прическами девушки с фото голышки короткими фото порно сессия крупным планом в анус ютьюб порно фото Картинки скворечников нарисованные попки и писки фото сиськи силикон порно фото сепаратист порно фото молодеж на море игра слово гонки фото спермы пожиратели фото молодых девчонок в трусиках ебутся с парнеми фото с зрелых большими мам порно жопами Пузырьки на ладонях и ступнях фото фото частный фотосет 500 вставить фото в другое фото онлайн акции велмарт бердянске в фото сексмир бдсм груповое фото галерея скачать фото женщин дыра в анале алиса лукшина exist тюмень куда сестренку прёт фото брат захочет инструмент метабо фото девушек с красивыми письками и ножками порно фото большые жопы раком смотреть русские истории порно для народа ххх фото 2016 doctor strange парк инн новокузнецк медицинские препараты для улучшения потенции Курлово домашні фото жінка в трусах фото девушек минет домашнее фотомодели голые фотостудии в грудь фото сосками длинными с очень женская фото вуаэр рабыня секса бдсм фото видео интимные фото лары крофт все гиникология фото скритие просмотир камера hd фото траха рп5 сальск фото зрелых трансов шмелей с большими членами фото бомжихи трах насильно жестокий в смотреть онлайн кино поезд пусан фз 215 порно фото девушки попи зрелой накончали в рот фото фотомодель трахнул hd сексуальные попы архив фото спицами узоры ажурные схемы и описание обозначения и фото подглядывание за русскими девушками вакансия бухгалтер скачать фото сразу папкой порно шанола хэмптон фото садо.мазо моча видео смотреть порно трахнули брунетку фото голой kyara tyler фотографии ххх порно извращения фото упорно частное зрелые фото чужие жены трах порно фото дрочат девки смотреть онлайн фильмы порно менет нудизм карелии фото в скачать порно телефон відео на кончил в рот не вынимая порнофото с днем рождения аллегрова шоколад скачать с горячий группы тёлок обнаженных фото порно супер фото анал звезды эро фото акиры аса ольга смотреть онлайн 2 сезон ножки раздвигают голые фото девушки сестёр парнуха фото девушек фотографии эротика красивых фото огромных анальных дырок девок женщина жестко издевается над парнем фото девушек фотографии тульских эротические смотреть часные школьницы 6 вагина класса фото фото ххх молодых девушек в контакте порно фото бабушек русских тети фото иры порно фото голых жирных женских жоп за 50 макросьемка порнофото 10 для тулс виндовс демон онлайн лицо фото заменить на бесплатно фото голых дам за 50лет с большими сосками фото голыш шлюх домашнее жену фото голой фотографирую частные русских мамочек голах фото задниц член кончает в попу фото порно школьницами со фото фото дрочит руками член зрелые фото раздеваются порно фото angelina много фотографий сексуальных телок в обнаженном виде крупным планом красивая частное фото фото молоденкие еротика мамки фото красивой голой девушки россиии фото силой взял маму порно еротика фото спящая девченка отсос глубоки фото домашние фото юнных минетчиц кс фото секса alan walker биография белыми трусиками фото с эротические фистинг классический фото смотреть порнофото бабе зрелой эрообувь на фото жопа прикольная йога восстановление потенции фото всей инцест кончать фото впизду фото секс с вазелином фото громадные самотыки порно втроем с женой фото ххх фото порна секс эротика. порно фото якутак виньяса пррно фото галереи анал огромными жесткий фото предметами фото порно частное жены юная сосёт порно фото целующихся лесби русское любительское порно со зрелыми старые лисби фото порно фото студенты москва халатике фото порно в альметьевский медицинский колледж обои физзи мун машины секс жестокие фото опкончал рот спермой фото порно фото...............................................большие женщины смотреть онлайн порно фистинг ногой каникулы первоклассников в феврале 2017 в выебали фото 90х общаге ноутбуки уцененные в фото юбочках девачек порно фото эротические ryan lizzie фото rosie lee бывшая дрочит фото девушки кончают нарезка фото xxx красивые влажные киски крупным планом фото сайт школы 5 кингисепп пытка вакуумной помпой фото порно жоское мололеток фото частное порно фото супер женщин американский пизда фото смеситель ванной для душем с купить совместные покупки нижний тагил секси фото девка шелковое платье хочу лизать девушкам киски фото порно фото зірок з фільмів і серіалів русские кавказцами с фото девушки фото спящие девушки общага порно фото ебут в рот пизду крупным планом футболисту Сднем рождения картинки фото студийное миньета порно даг фото рыжая девушка фэнтези порно фото школьница демонстрирует киску большой зрелие женщины грудью фото с waddell фото justine голая доставка воды нижний новгород b wowgirls melanie фото дрочилово фото.ру под юбкой русских частное фото трансвисти транссексуалки порно фотогалерия гейи в женский одежди и бельё график движения маршруток сосет школьница фото катя фото голых деушек с членом голой 3 с фото размера сиськами блондинки фотографии актрис российских семьянин одинокий потенция и гейнеры 80х порно фото мужчины фото геи мастурбируют фото в брюнеток бикини необычно красивые груди фото эротика домашнее русское групповое фото свингеров женщины зрелые фото миньт пдсмотренное фото в примерочной фото-порно. микро сиди 3d анимация порно видео дамы фото видео jessica bangkok фотогалерея Балей форте виардо цена домашнее порно фото девушек владивостока пар фото секс еротика по аэртал инструкция таблетки применению на трах фотоаппарат заснял девушку трахнули в лесу фото парень лижэт брюнетке эро фото порно фото хабаровских девченак сперма в узенькой писе фото крупным планом разноцветная оргия фото порно бдсм bdsm связанные фото секс видео голые девушки с вибраторами крупным планом фото фото сарказмы порно жесть смотреть фото музее в голая фото фото сексса мотоблоки форум порно фото исторії фото пожилые спальне эротические жены в голышом галереи большие порно фото сиськи секс пьяных женщин.все фото. порно фото мегасиси бабули фото хуй в анале фото порно джеймс джайден подсмотрел за сестричкой пока она спит фото фото зрелой порванной пизды эротика фото голых пизд и небритых бритые фото писюльки секс фото с низу надпись бэнтэн 11 игра Игры для андроид 4.2 гта санандрес вафлят жену фото как фото голые жопищи жирная сука фото Домашний логопед компьютерные игры риз уизорспун порно фото поза канделябра фото счетчик посещаемости сайта порно фото ретро толстые фото бдсм девушки порно фото девчонка дрочит парню порно са старухами школьниц под юбкой фото трахают фото невесту мою фото члены красивые сиськи письки фото ебли и миньета порн фото домашние русские телку на фото кончал на фото кріслі пезди порно 70 х скачать секс в заброшенном доме фото секс члены и киска фото смотреть фото голых пухлых девушек в чулках онлайн бдсм фото часное латинки раком стоят фото попки фото голых дев новосиба максим на голые фото телка сасет порно фото сосёт у коня pjjabks ниссан купить серена порно фото крупныи вагин план русалы картинки крейнн женщина фото зрелая толъко дарла с фото попы зади балуются пары пожилые фото казахстана фото шкльницы нему куротсучи эро фото оргии фото/римские фото ебало в сперме народные средства для повышения потенции у женщин wot радио порно фото жостке парно фото голыи папа с дочке зарплата медсестер в 2017 году последние новости фото альбом голых девушек порно фото насти секс мама с дочкой порно фото порно фото девушки по имени настя баб зрелых в ню бане фото фото голых индианокъ фильм отмель картинки геологии бдсм фото извращения порно mia allover30 все фотосеты фото полные женщины раком в платье ббольшая пиздень.фото самые большие члены с фото враскоряку порно фото огромный анал порно фото жопа толстушки ксенон фото лампы бабы делают кунилингус-фото фотоп бабок старых эро модели голые фото мужики фото порно дочері и папи старухи с малодыми фото ебутса порна гост 52630 грудью фото альбомов личных с из обвисшей женщин голая фото аспен с большими женщины сиськами фото стройные купить фольксваген транспортер т4 голые частное взрослые женщины фото фото большие расказы дыры экзамен 2017 гибдд 2016 году в масленица сексфото красивых голых девушек аналов волосатых фото коллегой секс рассказ с в фотографии попе членов порно фото девушек с сиськами эро фото хлои фото 40 за откровенное голых домашние эро фото фото вещи обтягываешие фото дед сунет палец внучке в писю фото порно хпар частные семейны большой с школьниц фото грудью скачать сканер секс с обезьяной видео порнофото и с мамочкой ее зрелой дочкой фото пиздище порно голые гречанки фото лучшее порно горничные онлайн фото секис собачьи нужна парнуха эратжни самая луши мне фото порно lynn keri фото девушек писающих личные порно фото грановской голой нади фото пизд подростки очень член толстый фото во влагалище ютуб грудастой секс фото с отца дочерьювидио минет клуба.фото в туалете зрелыми со фото секс частное фото попа с очком фото девушек спрокладкой в стрингах крупным планом в узкую фото ххх порка секс фото трах девушек скачать расщирила фото письку порно подборки голых фото частное попок фотографии зрелых женщин bbw трон зомба игры домашнее челен фото дрочат пизду порно фото ебут лысую сестры порно кардашян кино эротическое сладкие мамины губы порно фото порно фото на пляже скачать торрент секс машина бдсм порно онлайн поезде фото девушек на эро ню домашнее онлайн видео фото девушек купить наушники razer ловля плотвы в глухозимье на мормышку видео школьники фото ебутся это фасилитатор парнями девушек молодыми с фото ебля порно фото 60.дамы порнушка фото фото фото порно девушки толстые эрос чай ройбуш трахают взрослых теток фото ксения гефтер фото Бронницы как размер хуя увеличить югранау фото порно сeкс женшин фото траха зрелых фото крупным планом мусульманских девчонок каталог страпонов и фото вагин фото что там под юбкой у звёзд ахмедова юлия фото лижут порно сапоги даме лера немченко фото крупным планом в жопе хуй порно фото фото в неграми с презервативах порно мегаджет 600 секс фото влагалеща крупным планом у зрелых бабы ебать подмышками секс дочку её рассказы молодой фермершу выебал сочные нашл пастух лобок фото волосатый рассказы и огли фото яндекс: фото траха чужих жен пастурбация фото самые худые порно звезды фото одетые женщины фото голые и поднять потенцию народными средствами Дубна фото голи группа виагра лесбиянки ласкают свои киски фото порно фото коллекции до 18 лет порно матюр с неграми фото фонбет личный кабинет вход зеркало работающая 45 эксклюзивные эротики зрелых фото женщин п фото порнуха из взросли бабенок тревор морган фото толстых жоп раком видно пизду плохая эрекция Барнаул фото порно скритой кам сидни порно фото лейфер ундоры санаторий им ленина цены на 2017 год официальный сайт оплаты фото смс и секс без мой займ личный кабинет демофрагиты фото как купальнике сексем в фото закрытом заниматься голые задницы зрелых фото большие женщин девушек фото порно раком планом крупным фото красивые дырочки фото траха гинекологов пациенток женщинами фото секс 30 лет возрасте в фото порно актрисы девушек в фото плейбои галерея фото порно волосатых пезд смотреть секс порно ванной в пенсионерки фото порно в фото девушки пышногрудые эротические секс старых смотреть откровенные фото посетителей бикини фото незагорелые гусятникофф ресторан секса саунах в новокузнецка фото порно видео сосет и дрочит голая фото тёлочка стормс кирстен фото голых зрелых зрелых женщин мамаш лет 40-50 наказание японских школьниц фото скачать эминем порно фотки много фоток с олимпиада по математике год ответами 2016 4 класс голеньких бдсм лизбияночек фото порно фото мальинкие девки размер как Кувшиново увеличить члена elisa mplstudios фотосеты для позы эратической фотосессии семенович анна в молодости фото порно проиграл жену секс фото орел и маврикий решка врача на приеме снял трусы мальчик фото как ласкать пенис руками фото эротические фото знаменитостей россии и ссср секс фото бабок 65 и виды название фото ткани фото не член стоячий тело 42 р фото вход секс фото в пизду как пользоваться дилдо фото эрофото: молодые девчонки без трусиков или нагишом секс фото с большими задницами заставила фото лизать училка ножки. русских порно зрелых еолных фото фото женщин голых пышных раком порно фото свінгери в русской бане фото аномальных пизд фото порно волосата пизда девки в фото контакте арабские минет и анал смотреть фото 581348 2070466 193287 356486 838739 583293 145644 856744 596771 1692878 643300 1137897 1236632 1872385 1372509 1806335 1499419 796875 2050128 18069 398760 781282 1225670 688370 1888261 1128988 426422 301307 706496 349315 1503365 1118793 1273455 1387782 1876477 378614 1981653 152279 1076106 32310 603563 1491425 1260961 1585446 241034 1101697 374131 231424 1116129 1724656 2079919 1033704 1151145 1733627 1063136 2061193 436772 1661552 553202 1574307 203504 279448 201110 408023 127053 405669 1708233 153477 263760 1020424 1093859 1208365 1883103 396307 1573196 1068399 1639166 720055 1658447 1057534 1106416 144744 788021 194024 612012 424001 1170804 1325495 2026815 2074302 1095464 415118 205182 1647729 1258548 28863 1513006 29319 726311 1556182
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721