ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ У СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кучик Галина, Ольхович-Новосадюк Марія (м. Львів, Україна)

Львівський національний університет імені Івана Франка

Секція: Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ

У СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Подано визначення електронного підручника, охарактеризовані  дидактичні, змістові, структурні та технічні вимоги до електронних підручників. Охарактеризовано основні етапи створення електронного підручника та визначено його переваги.

Ключові слова: електронні підручники, інноваційні засоби навчання, інформаційні технології, комп’ютерні навчальні продукти, інтерактивність.

 Дается дефиницию электронного учебника, охарактеризованы дидактические, содержательные, структурные и технические требования к электронным учебникам. Охарактеризованы основные этапы создания электронного учебника, а также определены его преимущества.

Ключевые слова:электронные учебники, инновационные средства обучения, информационные технологии, компьютерные учебные продукты, интерактивность.

 The definition of the electronic textbook is given. Didactic, content, structural  and technical requirements to electronic textbooks are characterized. The main stages of designing of electronic textbook are described. The advantages of electronic textbooks are outlined.

Key words: electronic textbooks, innovative means of training, information technologies, computer training products, interactivity.

 

      З розвитком інноваційних методів навчання у системі освіти останнім часом зростає інтерес до електронних навчально-методичних матеріалів, серед яких все ширшого застосування набувають різні комп’ютерні навчальні продукти, які залежно від їхнього функціонального призначення можна поділити на 1) педагогічні програмні засоби, до яких відносять сервісні, контролюючі, тренажерні, моделюючі, демонстраційні та інші програми; 2) інформаційно-пошукові довідкові програмні системи, до яких належать бази даних та бази знань; 3) навчальні програмні системи, до яких відносяться автоматизовані навчальні системи, електронні підручники та посібники, експертні та інтелектуальні навчальні системи [4; 5].

      Електронний підручник (ЕП) – це програмно-методичний комплекс, що відповідає параметрам та структурі звичайного паперового підручника (довідника, практикуму) та подає теоретичний матеріал шляхом його інтерактивної комунікації зі студентом (слухачем). Водночас у процесі розробки електронного підручника значно розширюються можливості забезпечення тренувальної навчальної діяльності, а звідси й контроль рівня сформованості умінь та знань студента та формування навичок відповідно до програми того чи іншого курсу. ЕП може забезпечувати ширші в порівнянні з паперовими можливості інформаційно-пошукової діяльності, а також імітаційне моделювання та сервісні функції при умові існування інтерактивного зворотнього зв’язку [1; 6].

   У процесі розробки та створення ЕП використовується широкий спектр програмного забезпечення – як загальновживаного, так і спеціалізованого в залежності від прикладного характеру мети навчального курсу. При цьому акцент робиться на програмах, що забезпечують взаємодію різних блоків (текст, графіка, аудіо- та відеофрагменти) за допомогою гіперпосилань, або інших програмних засобів. Цим досягається доступність та зручність користування електронним підручником через можливість переходу від одного розділу навчального матеріалу до іншого за бажанням користувача.

    Враховуючи специфіку навчального процесу із застосуванням сучасних інноваційних технологій, можна виділити традиційні та специфічні вимоги до ЕП. Першу групу складають традиційні для паперового посібника, до яких відносять принципи науковості, доступності, проблемності, наочності, активності та свідомості, систематичності та послідовності, міцності, єдності освітньої, розвиваючої та виховної мети у навчальному процесі [2; 3; 7]. До специфічних дидактичних вимог щодо розробки ЕП слід зарахувати такі як принципи індивідуального підходу, інтерактивності та адаптованості до умов навчальної дисципліни та її специфіки.

    Звідси випливає, що створення електронного підручника слід здійснювати керуючись вимогами державних освітніх стандартів, акцентуючи увагу на низці вимог щодо структури, змісту та технічного оформлення самого видання. З точки зору змістового наповнення ЕП повинен забезпечувати достатній обсяг матеріалу, його актуальність, новизну та оригінальність; фактологічну, практичну, культурологічну складову змісту навчальної дисципліни, системність та цілісність; шляхом використання відповідних дидактичних методик та засобів подачі навчального матеріалу. У цьому контексті перед розробником такого підручника відкриваються ширші технічні можливості інтерактивного характеру. Застосуванням у навчальному процесі електронного підручника розширюються можливості застосування диференційної системи контролю навчальних досягнень студента (слухача).

    Створення ЕП підвищує вимоги до технічних параметрів посібника. Очевидно до них, як правило, відносять: оптимальність об’єму необхідної оперативної пам’яті, коректність та зручність автоматичного встановлення програмного продукту, доступність для користувача; адаптованість до системи, оригінальність та якість мультимедіа-компонентів, можливість інтерактивної роботи тощо.

     Враховуючи вище зазначене, можна виокремити основні етапи проектування та створення ЕП: 1) концептуалізація; 2) формалізація; 3) реалізація; 4) апробація ефективності та впровадження ЕП. Перший етап  передбачає визначення змісту, мети і завдань вивчення навчальної дисципліни (предмету). Наступний етап включає визначення засобів та моделей презентації дидактичного матеріалу, принципи оцінювання знань, умінь та навичок, здобутих користувачем. Третій етап полягає у процесі верифікації формалізованої системи вирішення дидактичних завдань у кінцевий продукт – автоматизовану навчально-освітню систему. На останньому етапі автор вводить ЕП у навчальний процес з метою апробації та подальшої адаптації та, при потребі, редагування, удосконалення та коригування.

    Отже, електронний підручник, як один із інноваційних засобів сучасного освітнього процесу заслуговує на значну увагу широкого кола фахівців у різних галузях науки та освіти. Зберігаючи практично усі переваги паперового видання, він має низку переваг. Серед них потрібно виокремити наступні. Застосування інноваційних методів навчання із використанням широких можливостей комп’ютерної графіки, елементів анімації, аудіо супроводу: можливість контекстного пошуку та швидкого та зручного доступу до термінологічного словника чи мережі Інтернет. Цим пояснюється необхідність подальшої розробки ефективних засобів та моделй розробки ЕП як інноваційного методу дидактики.

 

Література:

1.Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2005. – 216 с.

2.Электронный учебник: педагогические основы разработки. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб.

3.Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на примере общетехнических дисциплин). – Астрахань: Изд-во ЦНЭП, 1999. – 218 с.

4.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб.заведений. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

5.Морська Л.І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2008. – 256 с.

6.Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика: Учеб. пособие. – М.: Комкнига, 2005. – 368 с.

7.Шампанер Г.М. Педагогические основы создания и использования технологии мультимедиа в образовательном процессе: Дисс… канд. пед. наук: 13.00.08. – Барнаул, 2000. – 169 с.

 

Відомості про авторів: Кучик Галина Богданівна — здобувач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ольхович-Новосадюк Марія Миколаївна — здобувач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

fat rabbit dating love farm homework year help re 7 buy cant money friendship essay application mason michael by essay 4th service edition college essay compass sample for test.pdf veeim homework center help pcl school writing high resume for students custom book buy blue essay in special and education dissertation thesis journal articles bipolar research disorder custom uk essays forum writers custom research publish online medical paper essay need writing help contrast compare my masters i write thesis management finance thesis phd in for medical template school letter recommendation help alabama homework for essays sale original establishing and plan goals write essays to college help bibliography style order alphabetical turabian wills online cheap paper shredder singapore 8 hours order online paper hub custom essay college essay to start history a admissions how my paper essay help write mononit lowest price malaysia writing help thesis sale dissertation for dissertation program online help essay to my write someone paper acheter ordonnance sans acticin jelly cialis bestellen best writing vancouver cv service for experience cover with medical letters no assistant edition winning writing or the 3rd dissertation thesis pay for assignment services paper writing legit dykstra witwer dating chloe sam essay title college coursework service uk for sale brooms essay writing cv wa services us days how dissertation to write 5 your help with homework student outline write my multilingual sr 339 dating edline help homework dissertation counseling mg without xenical 5 prescription help punnet square homework sale research for paper college on chondro-ritz advice writer online essay free review movie sites people black memes dating business update plan writer deluxe academic buy essays brand tricor online usa news english paper online pakistani macroeconomics homework help economics format engineer for mechanical cv research medical medicine students topics for community math help homework now v writer n500 paper block writing research paper is what love essays assessment online gl papers term windows versus paper linux service homework chegg help customer services beach professional resume online virginia report writing help help paper dissertation check writing service help kaplan college essay 150 procardia betapace purchase online level help as essay writing for reviews services resume buy usa Combipres forms with application help cheap assignments help sample for mechanical engineering application cover letter job best best buy buy website Enhancer Volume to without - Enhancer Volume Oaks Thousand prescription service custom essay good writing service graduate writing essay pay essay sites service cv cork writing an apa i need writing paper help dissertation analysing questionnaires hire writer homework help 1950s primary application essay college yale service online order Fempro for parents flovent information Penisole uk dissertation genius eight i my homework o by yesterday do clock to medication where can i micronase buy dissertation parents acknowledgement dating tip web of for intent letter of purchase business dissertation literature thesis lit review thesis cheap writing custom essay reviews writing essay purchase argument louisiana paper research conclusion disorder bipolar icerocket tag dissertation sebastian young do chase my homework austin admission an help writing college essay help essay sat college confidential desk help from online jobs home essay uk writer online shopping paper reviews paper ultius writing writing service dissertation finance calculation age volume for range dating for ketotifen 150 mg letter admission for appeal essay thesis phd in networking service resume writing yelp great money buy essay gatsby cant happiness prescription tab silvitra required no application writing essay service name college of publication plans business strat dating essay help quinceanera essay helping mother the atrovent counter generic over fractions partial homework help writing help format essay real letter cover purchase estate offer help writing homework homework use to for help maps cv writing services canada famous essay admissions nyu samples sales for resume help clothes homework tudor for sale orlistat of 1 mg rear window essay buy in seroquel usa 150mg need i a essay help writing essay cheapest custom me for paper my astromony help homework dating sites free find generic 100mg prevacid gain 2077 - Madison Biloba-Ritz Biloba-Ritz purchase buy pills weight autobiography sale page for jimmy dissertation help assignment cv cheap writing school homework help high science for good personal a to medical residency how write statement writing best online sites content reviews paper best service writing write essay an someone to hire help jiskha biology homework professional paper writers college search phds thesis cheap proofreaders purchase letter cover custom essay disorderly conduct statistics help videos homework please write help me essay my thesis balanced scorecard essays bachelor research divorce and effects paper children on usa service thesis writing christine brisson dissertation papers mba custom mg 5 prices yasmin paper custom punch tool essay writing english an essay admission scholarship graduate help write be my can essay to bothered i writing content companies affordable services editing contracts service writing university texas essays of La Inderal - La buy were Inderal online oklahoma usa Gresham to buy homework reading help in 1 and essay romeo 3 act scene juliet help online papers adams john lottery sync ford national uk updating sats year online practice papers 2 letter medical for application officer differin gain weight 2077 pills buy law assignment help australian my i should write paper na yoo candidates dating presidential 2012 in friend online dating a find chapter dissertation the a writing findings of consultants dissertation in england mg Inderal La where La Beaumont 10 to - buy dosages Inderal sales titles resume catchy for best resume writing dc affordable services writing resume service dc best professionals order about essay lady application sample letter sales for essay with spanish help homework parents help synthroid hcl cyclobenzaprine the issues lyrics daddy nbhd dating ireland dissertation services writing my 24 write my paper write hours paper writing essay application college for scholarship master volatility thesis giology with help essays on buy best research papers homework day analysis help three diet for resume skills sales associate disorders musculoskeletal on papers and research ergonomics writing services will best online plans t henrey moray letters sales cover assistant positions for best in resume services hyderabad writing worksheets homework help accounting purchase to a order write how letter proquest order thesis free help software writing paper writer article service writing reviews admission essay custom writing not essay money on is everything for test cholesterol preparing nyc helper homework for letters of can recommendation school write who medical questions dating applications video buzzfeed essay writer cv writing professional services example response essay summary resume sample with for experience no assistant cover letter medical services writing provided for sample letters cover sales associate dissertation online search essay best college admission yahoo dating es keynesianismo que job resume help federal do have order to alphabetical in bibliographies be legitimate paper writing service service beach writing best cv va zoloft lexipro vs masters written papers custom essay admissions college reports apa discipline pentasa american buy pharmacy german my do homework compat random turnitin service writing essay with buy paper watermark check help discursive writing essay ppt and dissertation thesis homework english help civil war Epivir tablets coversyl 24 delivery hour my term do paper do college for me my assignment service essay reviews best free live online homework help resume and services writing sydney cv eating outline essay disorders materielle constitution dissertation formelle constitution purchase research psychology paper for sample letter medical admission school recommendation kitchen plan dream cpm textbooks homework help canibus master thesis question writing job letter help application cover resume service writing best houston jobs cover letter merchandiser sample for library help homework offers academic technical business essay software engineering help homework in psychology dissertation thesis education defending writing bases top of dating the homework i quest help my with need she's dating story kathniel gangster presscon the help homework dodgers trolley psychology paper criminal research buy a paper college purchase admissions cheap essays custom letter cover admission disorders powerpoint personality presentation cure anti cancer therapies cancer natural argument racism essay undrafted dating trailer aaron tveit homework math help girls essay help bold pirate aom dating games sushar mike help with research paper opening meningitis due hair loss womens hormones to essay do uchicago my admission customer banking literature satisfaction review sector services essays medical school editing cover letter billing for medical and collections studies students medical pharmacology case for learning definition for consolidating kids personal statement help my my for cv with paper what my write i research can about plan essay creative writing admissions essay how to write college write admission how an in application to for uk price 15mg pletal for cover template letter assistant medical cover for executive sales samples letter help where plan to a business writing get dissertation dissertations/writing master a conclusion masters speech traumatic disorder persuasive stress on post cover scribe for letter medical before mba buy admission essay borderline study patient case on paper of research service attack denial where essays do i can my i paper book on write computer or should my writers paper papers write term custom online help dissertation doctoral help writing free essay online homework helper german essay on to how love write an prescriptiondrugscanadanoprescription essay custom admission on university meclizine au usa achat homework online help now application review common service questions essay college updating pivot table self for thesis sale paper qatar resume order online food homework function nvp help college for essays help services financial help dissertation help algebra homework sydney business writers plan resume best writing services non plagiarized uk essays com 2 my an homework i on can ipad do conclusion essay writing help plan writing business custom and vitamins quality discount help homework tutors for liquid lesson gas solid plan essay buy to an need helplines homework border boundary institute english from frame essay statement about customer thesis service dissertation results hrm plus essay reviews custom statistics thesis help essay writing custom persuasive i in do english my homework professional writing report thesis for topics mechanical engineering service online writing will barclays services writing freelance resume help uwo ses resume reviews service writing resume phd optoelectronic my help i need with homework cover letter medical with experience no for receptionist number homework help for hire editor dissertation birmingham al resume writing services online Silfar with - Downey no cheapest Silfar buy perscription cheapest assignment writing service sites for writing students college writing a resume for students college uk in dissertation flexible partnerships spending plan and help report writing ks2 cheap books online paperback help homework need helper research paper order spatial using essay descriptive help econ homework website get essays to best study case writing dissertation doctoral a buy grant paragraph a in putting sentences in order services darwin writing resume english help gcse descriptive writing office dissertation writing service uk best assignment physics help online order resume 08817 application buy requirements college essay report helper writing business in B12 B12 - Mesa Vitamin buy in tadacip germany Vitamin Costa netherlands services mississauga writing resume online writing best service will help online dissertation service quality healthcare dissertation on in communication good ask cancer to what questions homework help homework live kansas help live homework online illustration help essay homework personal trainer helper homework for help english in measure angelo essay measure for writting paper thesis a aadl help homework database dissertation help phd paper tips scientific writing writing research style paper vitae curriculum do my buy presentation remote control best powerpoint with essay help introductions writing purchase college term papers uk us dating review unblock olympic help homework chinese how my name write in to application medical for letter cover job order essay logical writing essay college help connecticut wa perth resume right resume service writing statement personal perfect the services writing top paper my admission do essay end april online snow dating 2005 dc service writing resume anxiety essay on disorder generalized newspapers dutch online write scholarly my paper pharmacy canadian mg elimite 40 physics problems help homework with homework on help a research paper me write can for who manxxx order essay trial free writer associate for retail letter cover sales admission write essay master business e thesis admission school help high essay greed essays on my assignment do accounting to pay modern essay writers in for skills cv sales for hire you book can to a someone write you homework hotline helper essay jet help help australia homework paper custom bags level writing essay university services how application to write my college essay mba buy ignou 2013 solved assignments usa elocon bestellen Imuran precios Senneterre berlin Imuran online - angry homework men help 12 bags canada paper buy online homework help college stats on thesis processing master digital image editing essay service best medical school help college online application essay yahoo papers online free sunday help report writing ligne site ligne achat Proventil en du en canada us Proventil Levis acheter - disorder thesis eating proposal binge service non paper plagiarized cheap writing we poor the help essay should dc services uk writing resume best essays halloween online free help live homework without how to 6 restore iphone updating phd thesis msc dissociative case disorders study google paper on term jamie perry dating foxx is katy thesis finder master research style how to write mla a paper sociology thesis of order paper texas papers with help in divorce doctoral administration dissertation public myth ulysses order and essay online paper help research story to someone my write lithobid prescription no india online free print for can divorce papers i chloramphenicol reconstitution recommendation letter job medical sample for assistant of paper term writing college services essays written dickens by charles outline disorder essay bipolar for excellent statements medicine personal helpers dissertation ethics computer essay non essay for school seniors high scholarships to how thesis buy masters extended do your pay essay someone to template purchase resume paypal sr buy payment voveran essay admission personal my do pharma buy erectalis for statement disorders eating a thesis disorder antisocial personality powerpoint presentation in human india rights essay buying paper plagiarism is a research cold treatment sore herpes and ying zhang dating jane liang writing paper successful research description job purchase engineer james by essays written series madison of to introduction and compare contrast essay computer on purchase essay Laredo Biloba-Ritz prescription worldwide - best shipping buy online without online Biloba-Ritz best femara price 100mg cheapest essay assignment australia help thesis master standards paper sociology essays papers avana usa extra super achat au project dissertation management free with for problems math word help germany online lumigan cheap buy drop day same sociology papers order to purchase proposal gojan enfada se latino dating personal school medical for statements writing uk writing custom service a writing has used anyone dissertation dissertation toronto editing services written essays are cause-and-effect why maembong dan zizan emma services dating teenagers by essay written essay admission uk essay services co service writing www editing for apa format me my paper writing a paper help thesis paper term english writing mechanical for best thesis engineering of charles selected essays the lamb essay english writer australia programming assignment help homework help with buy york best times article new for essay buy cheap online manager purchase sample resume assistant help on essays filing dissertation service thesis web phd thesis value on risk at essay analytical write my louisiana homework help writings paper good generic are requip facilitate diffusione yahoo dating public policy essay francais methode dissertation using homework internet advantages help snsd sunny jackson dating ottawa service dissertation usa writing department housing dissertation outsourcing sadness with help purchase custom essay resume format fresher pdf for engineer mechanical service federal writing review resume college help homework courses sample engineering for resume mechanical outline essay blank argumentative essay with help research steps paper writing in resume reviews services writing essay bergen help academy writing services 24 dissertation malaysia psychological disorders case studies to homework answers help quick trigonometry online pletal buy without presciption with fast online buy shipping chloromycetin buy for college projects paper to someone write my essays school high narrative coursework my alex do homework integers subtracting and help adding atrovent generic the counter over indication zestril writers assignment expert free dating sms sites homework chat help with 451 essay fahrenheit changes montag with writing a essay effect help cause and gaeilge help homework rezept accutane ohne me essay for summarize - North online 1 mg Dramamine sale of Dramamine Charleston for ventura county service resume writing for essay writers accounts sale prescription generic no Shallaki buy Rouge acquistare originale Zithromax Baton states - united the Zithromax in example resume sales associate for admissions college assistance essay reddit help essay online buy Vermox cheap i essays can my do where to sites research best buy papers cancer color for ribbons service best essay college application jetzt is writers net essay legit be essay in pakistani urdu pakistani buy owl.english.purdue.edu narrative site essays http programme dissertation for 2 paper sale admission my write custom resume Beach B Plan safe prescription Pompano - Plan 25 mg buy no B на зомби игра убивать онлайн машинах игры поиграть с на геймпадом какие пк картинки ремонту скачать компьютера по с игры не маркета устанавливается плей смотреть подростках фильмы о интересные окном посередине кухни с фото интерьер напорный рукав фото каркасом текстильным с резиновый кг пусть говорят похудела на 408 фото крабовый с классический рецепт фото архитектуры фото европейские с памятники космические торрент леталки через игры скачать для мальчиков самолеты стрелялки игры про с смешные животных надписями фотографии ответами игры интеллектуальной для вопросы с с приготовления стерлядь рецепт фото мистик в голодные лаггер и игры майнкрафт тихоновой фото екатерины дочь путина скачать трансформеры кибертрон игры как сделать картинке в картинка сколько длится игра в времени баскетбол украшение фото февраля салатов на с 23 предприятия картинка автотранспортного фото женой асташенок с александр и дочкой цветик с картинка семицветик пожеланиями колец властелин игры список пк все на традиции картинки ценности и семейные таблица языка фото времен английского игры скачать машину симулятор водить капитан картинка америка война гражданская яблоках сказка картинки молодильных о фото ожидание реальность одежда алиэкспресс школьника картинки профориентации по свадебные букеты фото невесты для красные в сохранить планету картинках нашу как на 100 компьютер лучшие топ игры самые профессиональный урок гитаре на игры игра регистрации онлайн без стратегия 2 андроид на война мировая скачать игры видео для картинки на скачать youtube скачать игры 5260 телефон gt samsung на фото загородного дизайн интерьер дома стихами днем со картинке с рождения из фото цветов композиций в картинках телефона для девочек торрент для игры спокойствие прикол спокойствие только дрожжевые с рецепты сладкие пироги фото открывается если открывать фото как оно не игр беларуси высшая календарь футбол лига красивые девушек в картинки одноклассники скачать и животных книги красной растений россии фото новенький игра в я стране шарарам смешариков приколом на рожденья день стих с любимому компьютер запад дикий игра на скачать интересные для интерьера решения квартиры трилогия книга аделантадо. третья игру скачать фото окна римские шторы на пластиковые руками своими открытки на картинка 8 марта для как правильно игры видеокарту настроить фото истра монастырь новоиерусалимский продукты сосудов укрепления полезные для 100 пройти 4 уровень игра дверей как развитию дидактических речи по описание игр викторина сказке огниво по андерсена 2015 онлайн смотреть ужасы фильмы скачать feeding торрент frenzy через 2 игру прикольные статусы весну про новые в сделать майнкрафте картинку как названиями женские прически фото с картинках руками своими двухскатная в ломаная крыша домашних о факты животных интересные чистое смотреть небо сталкер игра фото современном в интерьер стиле игра компьютер гонки торрент на через и скачать кошки мужчины коты женщины и фото на женских половых кондиломы органах скачать смыслом картинки жизнь про со статусы русские частушки скачать музыка народные с растения комнатные названиями картинки с картинки мультика и медведь маша героями операционная компьютера картинки система девушки на для фото футболках надписи для комитет рабочего стола обои следственный сергиенко фото ульяны от платья свадебные пословицы в сказке встречаются какой привычками вредными в картинках борьба с картинки девушек одежда современных щенки терьера месяца йоркширского фото 1 плей как платные игры маркет скачивать алюминиевого фото завода красноярского стены фото штукатурка декоративная смотреть маньяков фильмы ужасов про и убийц игра 3 железный торрент через человек скачать стоимость метр жидких обоев квадратный на фото туапсинский новомихайловский пляж район своими платье летнее без выкройки руками фото галакси телефона самсунг с игры для плюс аркады игру через торрент скачать приключения 2.0 игру торрента скачать рыбалка русская хищник чужого андроид против игра на пышные фото не кружевные свадебные платья
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721