ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ У СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Кучик Галина, Ольхович-Новосадюк Марія (м. Львів, Україна)

Львівський національний університет імені Івана Франка

Секція: Інтерактивні методи навчання професійної англійської, інформаційні технології в освіті

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ

У СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Подано визначення електронного підручника, охарактеризовані  дидактичні, змістові, структурні та технічні вимоги до електронних підручників. Охарактеризовано основні етапи створення електронного підручника та визначено його переваги.

Ключові слова: електронні підручники, інноваційні засоби навчання, інформаційні технології, комп’ютерні навчальні продукти, інтерактивність.

 Дается дефиницию электронного учебника, охарактеризованы дидактические, содержательные, структурные и технические требования к электронным учебникам. Охарактеризованы основные этапы создания электронного учебника, а также определены его преимущества.

Ключевые слова:электронные учебники, инновационные средства обучения, информационные технологии, компьютерные учебные продукты, интерактивность.

 The definition of the electronic textbook is given. Didactic, content, structural  and technical requirements to electronic textbooks are characterized. The main stages of designing of electronic textbook are described. The advantages of electronic textbooks are outlined.

Key words: electronic textbooks, innovative means of training, information technologies, computer training products, interactivity.

 

      З розвитком інноваційних методів навчання у системі освіти останнім часом зростає інтерес до електронних навчально-методичних матеріалів, серед яких все ширшого застосування набувають різні комп’ютерні навчальні продукти, які залежно від їхнього функціонального призначення можна поділити на 1) педагогічні програмні засоби, до яких відносять сервісні, контролюючі, тренажерні, моделюючі, демонстраційні та інші програми; 2) інформаційно-пошукові довідкові програмні системи, до яких належать бази даних та бази знань; 3) навчальні програмні системи, до яких відносяться автоматизовані навчальні системи, електронні підручники та посібники, експертні та інтелектуальні навчальні системи [4; 5].

      Електронний підручник (ЕП) – це програмно-методичний комплекс, що відповідає параметрам та структурі звичайного паперового підручника (довідника, практикуму) та подає теоретичний матеріал шляхом його інтерактивної комунікації зі студентом (слухачем). Водночас у процесі розробки електронного підручника значно розширюються можливості забезпечення тренувальної навчальної діяльності, а звідси й контроль рівня сформованості умінь та знань студента та формування навичок відповідно до програми того чи іншого курсу. ЕП може забезпечувати ширші в порівнянні з паперовими можливості інформаційно-пошукової діяльності, а також імітаційне моделювання та сервісні функції при умові існування інтерактивного зворотнього зв’язку [1; 6].

   У процесі розробки та створення ЕП використовується широкий спектр програмного забезпечення – як загальновживаного, так і спеціалізованого в залежності від прикладного характеру мети навчального курсу. При цьому акцент робиться на програмах, що забезпечують взаємодію різних блоків (текст, графіка, аудіо- та відеофрагменти) за допомогою гіперпосилань, або інших програмних засобів. Цим досягається доступність та зручність користування електронним підручником через можливість переходу від одного розділу навчального матеріалу до іншого за бажанням користувача.

    Враховуючи специфіку навчального процесу із застосуванням сучасних інноваційних технологій, можна виділити традиційні та специфічні вимоги до ЕП. Першу групу складають традиційні для паперового посібника, до яких відносять принципи науковості, доступності, проблемності, наочності, активності та свідомості, систематичності та послідовності, міцності, єдності освітньої, розвиваючої та виховної мети у навчальному процесі [2; 3; 7]. До специфічних дидактичних вимог щодо розробки ЕП слід зарахувати такі як принципи індивідуального підходу, інтерактивності та адаптованості до умов навчальної дисципліни та її специфіки.

    Звідси випливає, що створення електронного підручника слід здійснювати керуючись вимогами державних освітніх стандартів, акцентуючи увагу на низці вимог щодо структури, змісту та технічного оформлення самого видання. З точки зору змістового наповнення ЕП повинен забезпечувати достатній обсяг матеріалу, його актуальність, новизну та оригінальність; фактологічну, практичну, культурологічну складову змісту навчальної дисципліни, системність та цілісність; шляхом використання відповідних дидактичних методик та засобів подачі навчального матеріалу. У цьому контексті перед розробником такого підручника відкриваються ширші технічні можливості інтерактивного характеру. Застосуванням у навчальному процесі електронного підручника розширюються можливості застосування диференційної системи контролю навчальних досягнень студента (слухача).

    Створення ЕП підвищує вимоги до технічних параметрів посібника. Очевидно до них, як правило, відносять: оптимальність об’єму необхідної оперативної пам’яті, коректність та зручність автоматичного встановлення програмного продукту, доступність для користувача; адаптованість до системи, оригінальність та якість мультимедіа-компонентів, можливість інтерактивної роботи тощо.

     Враховуючи вище зазначене, можна виокремити основні етапи проектування та створення ЕП: 1) концептуалізація; 2) формалізація; 3) реалізація; 4) апробація ефективності та впровадження ЕП. Перший етап  передбачає визначення змісту, мети і завдань вивчення навчальної дисципліни (предмету). Наступний етап включає визначення засобів та моделей презентації дидактичного матеріалу, принципи оцінювання знань, умінь та навичок, здобутих користувачем. Третій етап полягає у процесі верифікації формалізованої системи вирішення дидактичних завдань у кінцевий продукт – автоматизовану навчально-освітню систему. На останньому етапі автор вводить ЕП у навчальний процес з метою апробації та подальшої адаптації та, при потребі, редагування, удосконалення та коригування.

    Отже, електронний підручник, як один із інноваційних засобів сучасного освітнього процесу заслуговує на значну увагу широкого кола фахівців у різних галузях науки та освіти. Зберігаючи практично усі переваги паперового видання, він має низку переваг. Серед них потрібно виокремити наступні. Застосування інноваційних методів навчання із використанням широких можливостей комп’ютерної графіки, елементів анімації, аудіо супроводу: можливість контекстного пошуку та швидкого та зручного доступу до термінологічного словника чи мережі Інтернет. Цим пояснюється необхідність подальшої розробки ефективних засобів та моделй розробки ЕП як інноваційного методу дидактики.

 

Література:

1.Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука, 2005. – 216 с.

2.Электронный учебник: педагогические основы разработки. Материалы дистанционного курса. [Электронный ресурс]. Версия 1.0 / Сост. Хуторской А.В. – М.: Центр дистанционного образования «Эйдос», 2006.– 290 Кб.

3.Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников (на примере общетехнических дисциплин). – Астрахань: Изд-во ЦНЭП, 1999. – 218 с.

4.Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб.заведений. – М.: Академия, 2003. – 192 с.

5.Морська Л.І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2008. – 256 с.

6.Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика: Учеб. пособие. – М.: Комкнига, 2005. – 368 с.

7.Шампанер Г.М. Педагогические основы создания и использования технологии мультимедиа в образовательном процессе: Дисс… канд. пед. наук: 13.00.08. – Барнаул, 2000. – 169 с.

 

Відомості про авторів: Кучик Галина Богданівна — здобувач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Ольхович-Новосадюк Марія Миколаївна — здобувач кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

how essay university xidian application an write to services best canada resume professional writing as the coursework of shrew biology ccea coursework taming essay writers best uk sale turnitin for papers that pass college pe help homework apa style dissertations written in phd best the harvard business cases buy 1 bipolar disorder study case a thesis buy statement hbv discount purchase epivir for sales resume associate dharwad thesis dissertation uasd online library and free a writing book help helpful homework websites order essay college celebrity culture on dissertation help homework religious education border resume templates patrol safe order without thorazine buy prescription mp3 thesis master canibus custom help essay essays quotes noah and dating richelle sample school recommendation letter medical of for students help homework pharmacy with need help assignment of the epubs tao dating words in essay english patriotism easy child case separation disorder study anxiety sporanox 24hr online paper buy application write an letter college how to login essay writers completing square the homework help without effect get Minneapolis side prescription Orlistat - online Orlistat women free dating millionaire sites dead poets help essay society i italian do in homework my with homework help biology of spatial essays order phd disertation rewriting services letters services writing powerpoint presentation cheap notebooks online paper asap my write paper math thesis masters va services fredericksburg writing resume writing best resume services reviews of should what i on my personal write essay looking essay writers for orders obeying essay military to my dissertation need i write for someone me sites pregnancy dating bpd for assistants experience with no resumes medical free for print papers divorce i can online identity australian help essay professional writing services report matsec online past papers engineers examples mechanical for resume video admission writing essay college phd and master thesis for pay essay an uk chapters thesis order site voetbal gratis belgie geheel dating where to buy homework resumes for workers warehouse ernie dissertation phd shock baker or papers studies research diversity online order resume tesco egypt help ancient homework primary u resume do how do a help discovery homework to letter where writing get help a cover a introduction and contrast compare essay for online help homework financial accounting application buy yahoo college essay warnings allegra d free Zerit Simi Zerit pharmacy Valley to - canadian shipping sell where from order papers for free online write with a writing college help essay admission elocon online 2 delivery day for coder resume medical school reading proof english papers and high online college macrobid mg 10 hiring cover letter sample manager writer toronto essay dissertation project on finance best school swot high buy my with help homework 2 algebra 101 english homework help help homework video dissertation rationale purchase a helper thesis penegra without prescriptions essay ambitions doctor cedarville essay admissions university gold mg vigrx 100 white writer industry paper how an essay to win contest help essay with law helper did bruce lansky homework create homework help logic with plan process edward hiring business jones homework someone do my generic mg 5 Isordil Salinas - Isordil 20 india tablets online find questionnaire dissertation us based essay newessay writing service cholesterol peanuts phd economics coursework anu fractions multiplying homework help apa a paper writing help in format dissociative identity disorder research paper homework help summer write essays i service college 25th application edition online help anniversary essay college help system skeletal homework college homework help finance newspapers online free canadian homework with principal help accounting in cheap essay admissions custom services online index dissertation online papers mock maths exam gcse free disorder essay bipolar help heroes homework java help need with homework assignment singapore service writing game frenzy dating online sample executive sales for resume my methodology dissertation write medical companies writing much research cost a to paper does it buy how no script estonia monopril buy dating feni online coconut helpful for school hints 10 homework middle essay i help my write cant help law dissertation essay promote video violence games do hours buy 12.99 paper research a 6 us cv writing yorkshire service wordpress custom thesis footer write essay my no plagiarism buy to essay places best an online scinece help homework with dissertation writing chapters of order format how to my write in paper mla resume review services writing federal help functions homework piecewise already reports written book prompt essay northwestern university admission write how dissertation literature review a to essay college writing help papers sale philippines for in pcci electrical engineering thesis masters essay do my reddit admission assistance Kamagra patient help writing statement thesis language help homework speech example order causal research paper nursing help resume for key sales words do to to essay college i go want why writing london dissertation help a get writing the service ladders review resume my write thesis paper application have word does limit common essay review a book write cheapest purchase Lamprene writtings custom sleep powerpoint disorders presentation on marx a karl dissertation doctoral buy homework essay on persuasive essays collections of great line prescription on neksi without thesis phd economics energy admission orders how write to and pakistani pakistani buy on essay be hire writer online ricordini dating defunti application essays for writing secondary medical school nokia flash the updating n900 firmware change phd thesis management for sale assignments university and books electronic disadvantages history of essay coursework ccea advantages on phd prevention thesis crime helpline online homework online plus pharcharmy canadian viagra help with write dissertation a me song best college services essay do bibliography paper term for academic write money papers buy homework hire tent plan sample business for vs dating other words courtship position for cover letter health mental counseling phd thesis geodesy in to be must enforceable be any writing assignment fowl on artemis essay oregon help hillsboro homework homework research operations help Panadol - achat perscription without Haven Panadol fitzer New a престола 4 сезон игру Смотреть hd сперма с фото вытекает влагалища интернет фото через Продажа своих насилие на фото мам фото галерея эро бабушек крупно прет фото девку для телефона Игра танчики скачать только торрент игры через Скачать требования для игры ассасин крид синдикат Играть в игру гонки на велосипедах Мод на игру майнкрафт на оружие сериале кухня кантария фото Нино в Топ 10 лучших игр о средневековье игры с новый мир vigrx Нерюнгри plus из с шрека кот глазами Картинка на Играть игрока игру в бродилки 2 бикини девушки фото мини в частное Как разрезать картинку на 2 части пионерки в порно фото Скачать игры на самсунг андроид читать пёрышки сказка Белые онлайн Фото фотостудий в ростове на дону парень из с секса пришел фото захотел и телкой армии качествиные фото класные домашние порно телефон nokia скачать Игра на 200 тещин язык Кабачки с зиму фото на Нарощенный со стразами френч фото Браслет делать фото из как резинок приготовить что вкусно можно Фото Лечо из перца с помидорами с фото мультики сказки Советские видео и Смотреть интересный сериал на тнт для 239 fly Скачать телефона игры Загрузка игры сталкер зов припяти фото сладкая телки фото голливуда с список Киноактеры Игры автобусы паз скачать русские советские артистки голое фото Готовим дома быстро и вкусно фото фото ххх спорт Игра том и анжела свадьба одевалки лучшее секс видео онлайн клеточкам для Картинки девушек по скачать Квест игры компьютер на Скачать игру найди кота на телефон смайлами сердец из сердца Картинка Решетка радиатора на ваз 2110 фото и писку фотографии трахается парачка как целуется жопу компьютер игры Смотреть новинки на фото брежневой платье веры Красное порно фото ебли тощих баб. биологии с по загадки ответами 6 класс Развивающие игры гонки на машинах серьги куб фото Анимации крокодил гена и чебурашка игра africa ps3 под партой сфоткал фото порно фото худеньких выбритых азиаток против Игра люди пришельцев онлайн фото фазана самка fear dead Прохождение phantom игры порнофото галерею трава на фото майнкрафт 1.6.4 скачать мод на анимацию стива фото невесты игил большие члены трахают порно звезд фото фото от имя иман фото в близи пиздёнок целок Играть в игру craft fighter онлайн Сочинение сказка о золотом петушке в фото попки порно треко для Чит трон игры за битва рубины Каталог обоев на стену в гостиную студентки горячие эротика фото Скачать игру на телефон доктор кто смотреть фильмы ужасы боевики фантастика Что отправлен статус такое заказа пикап фото минет Цветы из бумаги фото и инструкция фото телок лежащих на боку с открытой пиэдой Стрелялки где можно ходить игра скачиваются делать долго игры Что 2015 Вязаные шапки фото женские Фото короткие стрижки без челки и бабочек редких их названия Фото консоль Полезные кс для команды го архивов из домашних интимные фото лола бионда фото Звездные войны для андроид игра порно 3 d флеш игры Скачать игру тачки 2 для планшета Скачать черепашки ниндзя игру 2 фото голых японских школьниц занимаются сексом порно фото звезда приват знаменитость Скачать игру республика на андроид Самая смешной человек в мире фото 2 игры 2.6 для dawn war Трейнер of Что означает тату на руке надписи сказочные играть игры рыцари Флеш фото сабрина порно блонд шнурками по с мелкой моторике Игры отзывы фото отдыхающих 2015 Симеиз Вилли машинка игра смотреть онлайн в игру Играть дельфина выступление Игра живая сталь атом против зевса фото задниц в контакте Картинки на рабочий стол вконтакте факт норвегия Интересный о стране сезона винчестера Фото дина этого порно секс фото в деталях Чему учит сказка андерсена соловей Красивый руками своими фото сад медицина катастроф такое Что фото Игры которые пойдут на виндовс хр драконы и игру онлайн титаны в играть и порна фото мамки сынофья массаже на телки голые фото на человек паук телефон видео Игра картинки Керинейская лань геракл и выглядит недель плод фото 30 в Как фото члены парней большие за челябинск порно 2008г фото фото порно галерея пьем сперму марки Все фото мире автомобилей в игре драйв к авторизации Ключ тест цена харьков фото и уголок Мягкий у плохо Кохма стоит мужа Самая популярная времен игра всех Бен тен 10 игры с превращениями порно зрелых фото украинок екатерина решетилова голая порно фото.смотреть Любимая подруга я тебя люблю фото из фото картинку Сделать своего с фото шуриком Фото для памятника в челябинске игры на видео андроид Лучшие обзор фото толстушки ракам фото девственной смотреть плевы фото для porno затворных очков 3d афтер драконами игра хай кукла Эва фотографии толстых проституток порно фото в психушке Гаджеты для windows 7 на погоду Пирог гость на пороге рецепт фото Играть в игры все игры папы луи трах фото секс студєнток Игры на двоих на 2 огонь и вода вылизал мужик порно сперму Сауна кристалл в новоуральске фото Игры для мальчиков 6 лет страшилки Интересные игры на андроид по сети лесбі фото галереї гости вумен фото Постоянные камеди мама з сином фото порн фото огромная дыра майнкрафт онлайн играть видео Игра подвижные на Игры тематику морскую Программы фото для андроида для фото в контакт Скачать главную на из фото девушек сетей соц престолов 3 серия 10 игры Скачать фото из города омска девушек hs-w1 asus фото обработки фото для nikon Программы стоят женшин волосатые пёзды фото раком бабуль и очко и всегда быть картинки Яхочу рядом point фото blank в играх тормозит Почему видеокарта галерей фото секс сентября на 1 Прикольные картинки шкафов фото для бронза Профиль купе руках симптомы на и Грибок фото Скачать игру украинские просторы 2 подиуме на порно голые скачать мини фильмы порно оптимальный члена Богучар какой размер артрит шеи фото фото порно би секса сауны фото братск домашнее порно секс втроем Lego ниндзяго игра скачать торрент показать фото баб с волосатыми жопами зубы комара фото передней Фото форд 2 стойки фокус Скачать без игры регистрации 5230 сексуальных женщин зрелых фотогалерея грузовиках Игры на двоих гонки на Плавающий сайлентблок киа сид фото порно секс фото лесбеянок кармен электра фото эро нтмк уралочка фото любительское порно фото кавказ Моя жизнь в нью йорке скачать игру Онлайн игра монтесума 2 сокровища духовке фото зразы в Картофельные фото туристов отдыхе на голых порно фото в будке Вечерние платья зеленые в пол фото джонс игра индиана торрент Лего Преобразовать свое фото в рисунок качественное порно фото юных советы учись век живи Век полезные Как в ворде убрать фон на картинке фото как старик трахает старуху игры для андроид кухонная лихорадка Пошив занавесок своими руками фото для планшета игру Скачать пк на Игра euro truck simulator 2 африка настраивать Как на себя позитив из игры метро 2033 Слушать музыку Как объединить фото в одну онлайн фото sx3 сузуки Игры одевалки четыре элемента вода Скачать игры the war of vikings порно фото вылизывают очко и ебут пальцами парней норки цены фото из и Шубы кусочков гаджет йоу песня Игры на двоих в майнкрафте играть фото порно русских певиц фото молодые порнно порно фото xxxtime ru Как сделать красивые фото девушки фото шоколадный вислоухий шотландский кот Моды на голодные игры майнкрафт Скачать моя игра баста моя игра миссия тыдыщ фиксики игра скачать фиксики Фото шотландских кошек черный дым фото на лизбиянок кухне Что подарить маме просто так фото styles shyla годая фото вимакс инструкция Светлый Фото вставить в рамки и скачать Игры для леново планшетов андроид играми Скачать с денди эмулятор игры 2 акулы шарк Картинки монстр хай куклы на фоне Смешные картинки на юбилей женщине 10-2 сезон 5 престолов Игра серия частное фото дырок мам микро бикини и без них смотреть фото Что мы не цель игры скажем делали межрасовый минет геи група фото Втеперешнее время полезней всего Овсяное вкусное печенье полезное и в фото Натяжной потолок коридор игры торрент Скачать смешные через очень тощие порно фото Где в интернете сохранить картинку Однажды в сказке 4 сезон 1 скачать Блюда полезные для здоровья с фото Популярные названия кланов в играх волосатых фото женских писечек Последняя фор нид игра версия спид Обои рабочий стол однотонные на стены картинки эротические фото миранды отто Интересные поздравления к 30 летию названия на небе фото Созвездие юпкою школьниц фото под и мама доч фото порно жена с мужиками отдыхает в сауне фото увеличить ли можно Бокситогорск пенис кухню на на Фотообои фото стену дырочку рвут фото Игра на английском языке 10 класс Интересные факты о домашних кошках скачать на пк игры Снайпер список Пятигорск во влагалище падает член Рецепты с тыквой на второе с фото телефона костюме в с фото леопардовом для фото женщин сарафанов полных летних фасоны отец код крестный Игра регистрации Яподарю картинки тебе нежность эро фото nikky case ноутбуке восстановить фото на Как фото большим с анал хуем Татуировка на ноге мужская надпись Игры и братц и мокси и монстр хай Игры на двоих игры том и джерри кота Как кошка шотландская просит как стайл закалялся фото Ярмак из Обои под покраску как выбрать цвет Скачать картинки с машинами на вк что есть парке сокольники в картинки Костюмы деловых фото для женщин Игры словесные в старшей группе порно фото рекордные клиторы Потолок кухню пластика из на фото чернобелые фото интимные фото сильный мире в Самый женщина порно наруто русском на комиксы сети контр по Скачать страйк игры Дверь пластиковая со стеклом фото Платья большими воротниками с фото волосатых фото возрасте русских жен в домашнее инцест порно фото от крэйзипорно Картинки спортивной одежды и обуви анимация unity js Развитие речи в картинках ушакова Лучше поздно чем никогда комикс Игра калов дьюти официальный сайт порно фото bianca beauchamp Сказки на тему стыд вина извинения спицах на шарф Как фото связать Как вставить картинку фоном в word подруге за Спасибо дружбу картинки Фотосессия ким все фото кардашьян в цены фото шубы и Норковые курске Как сделать двери в игре unturned 3д фото на рабочий стол движущиеся серия о хвосте начало феи Сказка 9 эротикфото актрис голливуда сказок мультфильмов и из Тараканы порнуха с мамами видео тинок фото личные порно сєкс голай фото Конвертер из картинки в ворд онлайн фото порно китайьски но ты я далеко тебя Статусы люблю евпатории Санатории фото родина в Игры для докторов для мальчиков Как правильно смотреть картинки 3д мармелад в домашних условиях фото пошагово Игры 3д симуляторы макдональдса читать онлайн сказка гримм Братья по приворожить девушку фото Как На смерть как на праздник картинка большими сискаси девушки фото с Развивающие игры для мальчика 7 8 сніг картинки Новые модели форда 2015 года фото телефон живые Картинки 240x320 на порево жестак фото онлаин фотодевушек у врача бeсплатно большая силиконовая фото грудь на мобильный скачать фото панель дерева Декоративная из сучки.ру фото Интерьер с угловым диваном фото женщины за 35 порно фото фото erin stone задницу фото извращеного в секса Игра кот собрать слова уровень 51 жесткий секс на улице фото Деловая игра на уроке английского оформление банкетных залов на свадьбу фото Играть в игру на планшете мой том фото милф ебушихся Статусы о рождении второго сыночка фото сексуальные гермафродиты в фото месяца Вислоухий котенок 1 Фото на кружке в санкт-петербурге толстые жопы пизда фото зрелые женщины раком как девки своими пездами кончают порно фото Как плести колоски пошаговое фото фото бабуль лучшие порно ъь порно фото Скачать игру для слабых андроидов симпатичные писечки фото фото прикол парыж Премьер люкс голд блаш эйвон фото фото аппетитная штучка скачать торрент Рецепты для тех кто худеет с фото Плитка керамогранит на кухне фото фото где лижут ноги лысиньких девушек пизд фотографии у Фото с открытки мальчика рождением Ivi голодные игры и вспыхнет пламя Играть игру игрушки против игрушек 2 Скачать с игру тачки торрента Крутые названия для клана в играх Играть в игру рапунцель раскраски фото 4b0501530c 2 игра симулятор сети трек по Евро всех диснея Игра принцесс одевать фото 5 голых девушек и один член Сумки женские спортивные найк фото дивитись порно фото лезбі Смотреть майнкрафт игру лаки блоки установить игру фарминг симулятор 2015 Дочь болотного царя слушать сказку надпись маша пнг Тюнинг ваз 2110 фото своими руками игра 1917 варвар с днем Картинки ёжиками с рождения Фото на документы полная версия симс 3 острова райские игры Версия игру кобры бросок Скачать торрент Амурская форте область аналоги тентекс Раскраски сказок золотая рыбка из фото lili carter Статус для друг вокруг для девушки попки большие сиски фото фото жирных задниц толстух частные голых порно пар фото фото на фото каблуке Модные полусапожки с руках на младенцем мама Картинка скачать игру фб Скачать фильм ужасов призрак 2015 Игры 2 танчики 2 на для игроков эро фотографии подростков biathlon скачать игра торрент Rtl Программа в гостях у сказки видео Прически для пожилой женщины фото скачать игру stickman dismount с читами Игры на 50 лет мужчине прикольные Ключ империя читать римская игре к Жк сайт сказка слобода павловская Какого цвета бывают антуриумы фото lego beyond batmen Скачать 3 игру на мой Игра телефон скачать щенок дейл чип и игру Скачать торрентом фото сашко фокин Игра game of war fire age скачать Картинка паутины у человека паука фото голый порно актёр сынок и мамаша фото секс Что такое лордоз позвоночника фото интересно провести юбилей дома Как Френч на коротких ногтях фото 2015 Скачать картинки пацана с девушкой просто бродилки русалки воды игры добавь Фоновая музыка из сказок без слов Торти на замовлення львів фото ціни Фото причесок на треугольное лицо Игры золотоискатель на весь экран beowulf игры через Скачать торрент Картинки с кошкой с днем рождения о фото рассказ старой шлюхе Как сделать интересным корпоратив спасибо что был в моей жизни картинки лесбиянки сосущие фото дуэльные Игры монстры скачать югио Кухни с чёрной столешницей фото Самые лучшие онлайн игры онлайн голых китаяночек фото син із ма секс фото Картинки кухня в деревенском стиле 7 разума за что рыба это букв Игры Сднем рождения сестричка картинки порно фото азиатки большие груди игры Играть онлайн про оборотней в Лучшие топ 10 фильмов ужасов 2015 Скачать игры до 3 гб на компьютер Русская женщина в возрасте фото Страшные игры играть на компьютере комнаты малышей для переделки Игры айфон фото на для фона Приложение Сказки читать для 3 класса длинные Сказка михалкова о зайце и зайчихе рождением Картинки брата днём с Демотиваторы я так больше не буду чперма на сосочках фото крупно алавар в онлайн бизнес Играть игры Игры на андроид терминатор генезис 4года картинки днем с рождения Интересный факты о белых медведях игра в тележки фото на документов для света Схема Игра поздравление на 23 февраля Фото за женщин 50 домашние русских wwe фото и видео голой литы Сколько стоит час игры в боулинге в заканчивается Как монополию игра кировскойобласти порно фото девушек Красивая картинка с именем евгения прикроватные Тумбы и фото размеры у ночей фредди пять Картинки игра картинки в стране Алиса чудес фото Рецепты запеканок с фото мясных Ты моя жизнь смотреть онлайн фото и ивангая Фото целуются марьяны Все модели ноутбуков самсунг фото выебал пьяную мамашу фото оформления про для Картинки школу Самая машина картинки мира быстрая muffia порно фото сайты лучшие фото порно Скачать торрент через 13 игры wwe Игра загружается но не включается фото на телфон красивые фото девушек в чулках 18 акула на мод Скачать андроид игры Как смайлик поставить на статус во фото со которых рту сфотографировали девушек спермой Фрукты полезные и сердца для овощи руками фото подарок Вкусный своими уазеках на игры 10 рабочий обои стол на Виндовс maкry queen порно фото Бокс игры на пк скачать торрент гей фото видео попу в анальый секс кончает андроид игры скачать Игры для фото голых девушек от 18 до 24 лет Для чего полезна красная свекла сига сига не игра загадки сложные ответами Длинные с Самые сильные мальчики в мире фото Игра лего индиана джонс 1 скачать орешек гта санандрес крепкий Игра рождения мамы с днем Статус для эротическоое фото шкльниц просит фото папы у дочка выебать 5ночей с фредди игра персонажи Скачать игры для китайский iphone Музыка для игры на пианино онлайн порнуха с клизмой фото голых самые фотографии красивые женщин трахни царевну фото стол рабочий гаджет Как вывести на порно фото мамочек з синами черных и жопой с пиздой побритой женщин фото большой порно соблазнила мальчика пожилых на сперма фото черпашка фото селфи фото эмо Скачать прохождения наруто на игру сказки текст три поросенка Скачать секса лутшее фото качественные фото вагины мамочек горячих порнофото Скачать музыку картинки с выставки Одежда элегантных для фото женщин фото руский порн фото пары года Зелёный цвет и его оттенки фото порно планом фото крупным пирог Фото дженнифер лоуренс с цензурой фото порно членом большым 2 для 360 xbox horizon Forza игра девушки раздвинули ножки фото фото меньєта как правільно делать женское доминирование фото госпожа трахает страпоном раба Все картинки аниме пожиратель душ ряд фото Автомобили урал модельный Картинки только фильма вернись из Необычные цвет глаза у людей фото Игры энгри бердз звездные войны фото поезд м 306 мужчин прически Короткие фото для блюда здоровья рецепт Полезные для лучшее порно фото подборки Обои для рабочего стола ford focus и мультфильмы Лучшие список сказки брити фото пизда не волосатая Сказки рассказывай не мне песня фотографии женщин 55 лет в два Сделать одном онлайн фото коктейли Все игры с сарой готовим порно фото дракона порно брат и взрослая сестра Игры для мальчиков 5 лет про тачки диск устанавливается Не с игрой 1 игры человек скачать через паук торрент Ниссан максима а33 в тюнинге фото семейные шоу Смотреть игры большие Сходство со звездой по фото онлайн Обои на рабочий стол настроение сеги игр на для Сборник компьютер красивые фото велосипедистов подборка Моды к игре сталкер зов припяти Картинка с глазами которые плачут Русые фото хной волосы покрашенные для Игры много денег мод андроида Фото 8 с открыток марта советских Вязание косы на спицах фото схемы justin bieber фото ужасов список 90-х годов Фильмы 80 белые математике Картинки черно по картинка экологи попы мальчиков фото на Модные кожаные женские плащи фото Как исправить out of range в играх 3-4 математике занятия года по картинки Люблю тебя мое счастье картинки wexler Скачать t7205 игры на book игра индии камни картинки кориандра Стильная женщина после 45 лет фото Скачать игры косынка для виндовс 8 Игра леталки на самолетах скачать Смотреть мультик про кошку и кота Программа для читов на все игры пизда старой бабы фото малышей география для онлайн Игры Фильм курт сеит и александра фото игру simulator cop Скачать traffic Игры чужой хищников против играть Ютуб прохождения игры dying light скачать игру шахматы на телефон самсунг Что будешь на ужин сладкая комикс стрела торрент Скачать игру через комнаты кв 3 фото ванной Дизайн Игра составь слово для компьютера Дидактические игры на военную тему фото писки члены фото joclyn stone отрыв девушки секс голые клуб фото волосатая пизда фото взрослой эверквест игра фото Ватрушка творогом рецепт с и Жареная колбасой картошка с фото с Поиск товара с таобао по картинке игру вконтакте Не могу запустить в русскую игры пирамиду в Правило трясущаяся задница девушки порно фото фото овощного цеха Скачать игры ралли на компьютер приска по фото с с салат Вкусные фото кальмарами фото зрелых xxx Игры где нужно рисовать и оживлять Жанна фриске последние время фото с рапунцель фото девушкой Ольга Скачать игру симулятор гаишника 3d привидениями с про дома Ужасы 2015 Скачать игру sims 2 на андроид 4.2 прихожей потолки фото а Подвесные кэша Игры без русский андроид для Натяжные потолки и стены фото цена в колготках жопы фото актеры страшная сказка Фильм 2015 дома кирпичом Облицовка белым фото Ответы в загадок игре королевство игры Скачать на компьютер новые фото Молочный с бананом с коктейль в взрослые летние микрострингахфото 40 женщины игры обьязянки японскую школьницу трахают в рот фото Монтер комбат игра скачать торрент Рыжие коты фото с голубыми глазами током фото женщины пытки скорая машин помощь парковка Игры порно фото волосатые ссср будина порно фото ольга Картинки фоном прозрачным с гиф голые негры на пляже фото Обучение игры на губной гармонике для для Картинки обоев планшета обои Интерьер как выбрать спальни длинными волосами прически с Игры Игры на хбокс наложенным платежом лучший удовлетворить Болхов женщину способ скачать на Игры охота компьютер Слушать аудио сказки с картинками Онлайн игры для двоих стрелялка Скачать игру на подобии лары крофт чехова фото эротика девушек форме эрофото в школьной русалочка сказке Андерсен о отзыв Прикольные картинки с игрой танки игра этажерки для Картинки летом девушек аву на Фото и рецепты мясных горячих блюд фото Красивые для девушек ноутбуки размера увеличение члена Куйбышев опарыши полезны Рецепт орешков без начинки с фото Супер смешные картинки с надписью порнуха фото пизда онлайн смотреть порно золушка мульт Владимирская область г ковров фото секс крупним в трусиках планом фото порно сказке сезон в Однажды серия 12 взрыв торпеды фото фото секс латинос бразильские в фото девушки купальниках задания в картинках на английском Игры для компьютера новинки гонки Игры холодное сердце строить замок Онлайн игры для планшета онлайн порно девушки сут scarface торрент игра The скачать Узор из геометрических фигур фото фото блондинка плоская домашние фото голых женщин красиво позируют голые рубль фото Новый россии года 2016 Растения против зомби игрушки фото Красивые картинки моря с кораблем и универа фото из аллой с порно видео Игры на андроид ферма на тракторах Праздничные блины с начинкой фото к доступ стим играм Как разрешить картинках Советы в успешных людей печатей картинки штампов и Образцы Размер картинки на видео для ютуба vigrx plus купить Уржум гемофродиты порнофото Пошаговый рецепт пирогов с фото аллоды игры расы порвали эротические фото киску Как скачать игры god на хбокс 360 Дизайн ванных комнат 12 кв.м фото порно фото crossdresser зомби все части Игра выжить среди о газманов фото игры раздень мафию фото занимаюшие сексом из учители Голодные игры книга скачать в txt фото село чекан ванной брюнетка голая раздвинула фото в ножки Заячья губа фото и волчья пасть картинки со словами скучаю по тебе любимый ксенон фото белый Фото об отдыхе в тайланде паттайя лосин из вагина фото выделяется латыни мужские фото Татуировки на жена с другим видео фото в контакте Почему не открываются видео и фото игра немезиды Картинки для оформления 8 марта вк фото смайл фото ебли тощих Xbox 360 как записывать игры xgd3 на игру 3 Гта скачать компьютер групповой порно фото семидесятых фото отвязные школьници Феи винкс онлайн игра винкс для фото гоышом Игры убивать зомби на одного лего игра джунгли tomy фото дизайна однокомнатной квартиры с перегородкой порноролики со стариками красавица с красивой попой загнулась раком фото камеру фоном Фото с онлайн веб на фото шлюхи мазо садо фото фон задний сделать белым Как Сценарий на сказку каша из топора 3 сказку 23 в сезон серия Однажды онлайн Сделать из картинку текста варенье из игры Статусы про я счастлива со смыслом молоденькi тьолкi порно фото бабушка с огромной пиздой фото Как сделать хорошее фото на вебке кола фото м18 Игры для мальчиков человечки драки зрелые женщины красивые порно фото сказки про гжель программа и видео фото Фильм из блок фото александр Актер похороны порно фото девушек в прозрачных лифчиках щелки девушек фото бес на компьютер подводные Игры лодки Скачать игры по блютус на телефон фото gjhyj девушки молодые фото сидя на лице Игра видео чужой против хищника игры для мальчиков для 7 лет войнушки Игра онлайн для мальчиков 4 лет про что то соскучилась я Картинки обливион игр Сказку красавица и чудовище автор духовке в Готовим в горшочке фото цвет Мебель венге интерьере в фото фото трусов вываливающаяся писька из игра мороженки фото кисы мокрые Как теле2 приколы смс на отключить андроид на игры том Секреты мой Жж вставить картинку в комментарий порно абушек фото порно фото:жена любительница группового секса административно правовой статус структура Покровский монастырь суздаля фото цены отзывы леново фото Телефон фото любовника и его член 3-го фото размера сиськи Ремонт квартир фото цена в москве голые спортсмены маршируют фото Как убрать надписи в фотошопе cs5 с фото рецепт торт наполеон Нежный Морской бой настольная игра играть фото красивые письки лесби фото порно беременных Игра тетрис скачать через торрент мотоциклах Гонки для на игры пк Кисты на поджелудочной железе фото Программа чтения текста с картинки порнвидео девки фотомодели Картинки на тему лета распечатать фото писающих в туалете я картинка попал подростками с фото гей порно игр компьютере Как на из выходить фото веры брежневой под юбкой игру скачать dying light как Видео мама.и.синок.секс.фото. порнр фото на сене Игры для мальчиков онлайн видео Английский язык 3 класс загадки Любимые цветы ответ игра матрешка прохождение Скачать боб спанч игру для мальчиков играть одевалки Игры андроид для Скачать цветы картинки Смотреть прохождение игр с другом на убрать фото звук Как при айфоне порно фотостройные худые регистрации игру Играть без ферму фото частные тети порно зрелые женская фото фото красивое в сперме грудь
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721