Ефективність місцевого оподаткування в Україні

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Останніми роками набула загальнодержавної ваги проблема нестачі фінансових ресурсів в органах місцевого самоврядування, що не дозволяє їм ефективно виконувати покладені на них функції. За таких умов серйозним чинником стабілізації економічної ситуації в країні має стати перегляд механізму формування доходів місцевих бюджетів. Основною передумовою фінансової автономії місцевих органів влади є наявність у них прав на прийняття рішень у сфері фінансів, до найважливіших серед яких належить право на встановлення місцевих податків і зборів.

Слабкість дохідної бази місцевих бюджетів, а також наявність суттєвих проблем внаслідок недосконалості законодавства у сфері місцевого оподаткування є характерними для місцевих фінансів України. Подальшу розбудову української економіки на шляху до ринкових методів господарювання неможливо уявити без глибокого дослідження і удосконалення податкової діяльності держави. Система місцевих податків і зборів, будучи складовою частиною податкової системи України, має оцінюватися як самостійне джерело доходів місцевих бюджетів.

Питанням місцевих податків і зборів в економічній літературі та їх правовому регулюванню приділялась увага в різні періоди науковцями-дослідниками. Значну увагу проблемам визначення ролі місцевих податків і зборів і формування місцевих бюджетів приділяють так вітчизняні науковці: О.П.Кириленко, А.І. Крисоватий, В.А. Валігура , М.Б. Лаврів, Н.М. Ткаченко , Т.М. Горова, Н.О. Ільєнко, В.Г. Бєляєв, Галько В.В., Т.В. Городецька, І.П. Лопушинський, С.В. Гончаренко, Г.І. Євтушенко, В.І. Кравченко, М.П. Кучерявенко, І.О. Луніна, О.О. Сунцова та ін. Але не дивлячись на широке висвітлення питань, і досі залишається не вирішеними правові проблеми удосконалення інституту місцевого оподаткувння.

 Місцеве оподаткування є однією з точок перетину двох різних систем: складаючи частину системи оподаткування держави, місцеві податки і збори є атрибутом місцевого самоврядування. У світовій економічній і правовій думці місцеве оподаткування характеризується як структурна ланка в державному управлінні фінансами країни або ж як природне право територіальних общин (громад) тощо [7]. Економічна сутність системи місцевого оподаткування полягає в тому, що вона забезпечує органи місцевої влади фінансовими ресурсами для здійснення функцій, передбачених Конституцією України та іншими законодавчими актами. Надходження місцевих податків і зборів забезпечує проведення соціальної політики вирівнювання рівнів соціального та економічного розвитку територій, а також комплексного розвитку територій. Таким чином, основне призначення місцевих податків і зборів полягає у створенні необхідної фінансової бази для місцевого самоврядування [8].

Скорочення переліку місцевих податків і зборів у Податковому кодексу України дозволяє частково підвищити регулюючий потенціал податкової системи, але варто зауважити, що більшість передбачених у Кодексі місцевих податків і зборів дублюють або об’єднують дію тих, які існували раніше.

На ефективність функціонування податкової системи мають вплив загальний стан економіки країни та структурні зрушення в ній; спрямованість соціальної та економічної політики уряду; стан і структура державного управління, стабільність внутрішньої політичної ситуації. Ці фактори можна визначити як зовнішні. Інша група факторів впливу, до якої слід віднести логічність та стабільність податкового законодавства, узгодженість законодавчих і нормативних актів; оптимальність структури органів, які адмініструють податки; обґрунтованість методики адміністрування податків та її адекватність економічним реаліям, є внутрішніми чинниками.

Основний показник для дослідження фіскальної ефективності на регіональному рівні є валовий регіональний продукт, який є узагальнюючим показником, характеризує рівень розвитку економіки регіону. Валовий регіональний продукт визначається як сума валової доданої вартості усіх видів економічної діяльності, включаючи чисті податки на продукти [5].

Враховуючи зазначене вище, механізм оцінки фіскальної ефективності місцевого оподаткування включає такі напрями дослідження:

–          характеристика ефективності місцевого оподаткування загалом;

–          характеристика ефективності окремих податків і зборів;

– оцінка ефективності функціонування нормативно-правової бази оподаткування.

На сьогодні не існує узагальненої системи показників визначення фіскальної ефективності місцевого оподаткування. Для надання комплексної оцінки та аналізу місцевого оподаткування доцільно використовувати наступні показники: коефіцієнт еластичності податкових надходжень, які мобілізуються до місцевих бюджетів, податковий коефіцієнт місцевого оподаткування, коефіцієнт використання бази оподаткування, індекс концентрації Гервіндаля для місцевого оподаткування.

Реалізація значної частини завдань органів місцевого самоврядування потребує залучення суспільних фондів. основним джерелом фінансування таких завдань є місцеві бюджети, поряд з якими можуть використовуватися також і ресурси фондів цільового призначення. Велику роль у цій сфері відіграє правильна система збалансування місцевих бюджетів, яка забезпечує місцевим радам народних депутатів право вільного використання власних фінансових ресурсів[5].

Для дослідження виконання завдань органів місцевого самоврядування необхідно проаналізувати стан доходів до місцевих бюджетів, тобто динаміку та структуру надходжень до них.

Основною частиною доходів місцевих бюджетів є податкові надходження, що мають головне значення у формуванні доходів місцевих бюджетів.

мНайбільшу частку у надходженнях до місцевих бюджетів за представленні роки мають податкові надходження. Зокрема з кожним роком їх частка зростала і у 2012 році становила 85,2%, лише у 2010 році їх питома вага становила 76,2%, що було найменшим показником за досліджуваний період. У 2011 році зросла частка податкових надходжень до місцевих бюджетів у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу та запровадженням нових ставок податків та зміною їх сплати, оскільки Податковий кодекс призначався для того, щоб зростити доходи від податків до бюджету, зокрема місцевого.

Наступним важливим складником, який наповнює доходи місцевих бюджетів є неподаткові надходження. Частка даних коштів у наповненні місцевих бюджетів коливалася протягом досліджуваного періоду від 10 % у 2009 році до 18% у 2010 році. Таким чином, у 2012 році частка даних коштів у доходах місцевих бюджетах сягала 12,5%, що було середнім показником за період дослідження. Така ситуація свідчить про нестабільність у неподаткових надходженнях, що не є позитивним аспектом для місцевих бюджетів.

Найбільшу питому вагу в загальній сумі податкових надходжень місцевих бюджетів займає податок на доходи фізичних осіб. Його обсяг у 2009 році становив 72,8% усіх податкових надходжень до місцевих бюджетів., що на 2,3 % менше, ніж за 2010 рік, у 2011 році – 68,1%, що свідчить про зменшення частки податку з доходів фізичних осіб у зв’язку з тим, що надходження від цього податку перенесли до доходів бюджету розвитку. Таким чином у 2011 році його обсяг становив 48,2 млрд. грн., що на 3,7 млрд. грн. менше, ніж у попередньому році.

Протягом 2009-2011 років спостерігалося збільшення надходжень від зборів за спеціальне використання природних ресурсів, обсяг яких за 2009 рік становив 836,9 млн. грн., а приріст щодо показника аналогічного періоду 2010 року – 11,7% (з початку року надійшло 9,5 млрд. грн.., відповідний приріст склав 14,1%). А в 2012 році спостерігалося зменшення надходжень від цієї статті на 5,7%[10].

Що ж до надходжень місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів, то варто зазначити, що кількість їх надходжень за досліджуваний період зростала від 1,4% до 6,4% від суми всіх надходжень до місцевих бюджетів. Таке зростання спостерігається з 2011 році, і пояснюється тим, що у 2010 році прийняли Податковий кодекс, згідно якого змінилися податки, кількість податків, які надходять в місцеві бюджети, їх бази оподаткування тощо.

Аналізуючи структуру надходжень до місцевих бюджетів, можна сказати, що найбільшу частку доходів до місцевих бюджетів на протязі досліджуваних років займав податок на доходи фізичних осіб, який з кожним роком зростав і у 2010 році становив 75,1 % усіх доходів місцевих бюджетів, але уже в 2011 році спостерігалося зменшення цього показника до 68,1%. Потрібно зазначити, що плата за землю та неподаткові надходження займали друге місце за обсягами надходжень, і в 2011 році становили відповідно 11,8 % та 8,7 % (при зростанні кожного з них). Доходи від операцій з капіталом з кожним роком приносили менший результат, так у 2011 році порівняно з 2009 роком вони зменшилися на 3 %. Але найменшу частку в доходах місцевих бюджетів займали місцеві податки та збори, які становили всього 1,1 % надходжень до місцевого бюджету у 2009 році та 2,9% – у 2011 році. Така тенденція є негативною, оскільки місцеві бюджети в більшій мірі заповнюються податкам на доходи фізичних осіб, а найменшу їх часку займають місцеві податки та збори, в той час, коли в теоретичному аспекті все навпаки.

Основним джерелом формування місцевих бюджетів мають бути власні доходи, а не надходження у вигляді дотацій і субвенцій (міжбюджетні трансферти). Адже місцеві органи влади не мають реальних самостійних місцевих бюджетів через відсутність відповідної дохідної бази. Місцеві бюджети повинні нарощувати обсяги власних надходжень і забезпечувати виконання покладеної на них функції – стабільного фінансування бюджетних заходів [8].

Найбільш важливим, критерієм ефективності справляння місцевих податків і зборів є динамічність (визначається як сума зібраних податків відносно зміни ВВП).

Що місцеві податки і збори не відіграють важливої фіскальної ролі у формуванні фінансових ресурсів місцевого самоврядування [9]. Ці показники вказують на мінімальний вплив місцевих податкових платежів на регіональний розвиток, тенденцію до децентралізації та закладання демократичних підвалин в Україні.

Оскільки питома вага місцевих податків і зборів в доходах місцевих бюджетів зростала незначними темпами, то великої ефективності даних надходжень не спостерігалося. Так, у 2010 році даний показник сягав 1,3%, а у 2012 році – 3,4%. Така зміна пояснювалася тим, що питома вага місцевих податків і зборів в податкових надходженнях до місцевих бюджетів зростала більшими темпами, через зміни в податковому законодавстві.

Безумовно, для нашої країни, де місцеве самоврядування знаходиться на етапі становлення, пошуку найбільш прийнятних (у тому числі й з точки зору історичного досвіду, національних традицій) форм, наявне на сьогодні співвідношення джерел формування місцевих бюджетів викликане об’єктивною необхідністю ефективного впливу держави на розвиток місцевого самоврядування як одного з елементів демократичних перетворень в Україні [6].

До 2010 р. включно відповідно до статистичних досліджень номінальна сума надходжень від місцевих податків і зборів зростала, але їхня частка у загальній структурі доходів місцевих бюджетів зменшувалася. Так, у 2004 р. частка місцевих податків і зборів у доходах місцевих бюджетів становила 1,77% (0,5 млрд. грн.), а у 2010 – 0,61% (0,8 млрд. грн.), тобто номінально сума зросла у 1,6 рази, тоді як відносно загальної суми доходів місцевих бюджетів зменшилася майже у 3 рази. У 2011 р. від місцевих податків і зборів отримано 2,5 млрд. грн., що у 3,1 рази більше аналогічного показника попереднього року. Їх частка у структурі доходів місцевих бюджетів зросла і склала 2,9% [3].

Причиною таких змін стало переведення єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва з категорії загальнодержавних до місцевих податків. Так, у 2011 р. надходження від нього склали майже 2 млрд. грн., тобто близько 80% загального обсягу місцевих податків та зборів [4].

Місцеві податки і збори необхідні для того, щоб місцеві органи влади мали можливість надавати послуги, рівень яких у населення асоціюється з обсягом сплачених податків. Кошти, зібрані на місцях використовуються більш ефективно й заощадливо, аніж виділені центральним урядом.

Становлення системи місцевого оподаткування в Україні відбувається надто повільними темпами. Про це свідчить Податковий Кодекс України, який так довго розробляли і затверджували, однак і він є недосконалий. Система місцевих податків і зборів має багато недоліків, серед яких найсуттєвішими є такі:

– незначна фіскальна роль місцевих податків і зборів;

– вузький перелік цих податків і зборів в порівнянні з іншими країнами;

– відсутність у органів місцевого самоврядування права самостійно запроваджувати власні податки і збори на своїй території;

– низька зацікавленість місцевих органів влади додатково залучати кошти від

справляння місцевих податків і зборів;

– відсутність взаємозалежності між рівнем суспільних послуг, які надаються на

певній території, із податковими зусиллями населення;

– нерозвиненість податків, які відображають політику місцевих органів влади

(екологічні податки, плата за певні послуги місцевих органів влади).      Багаторічна практика місцевого оподаткування в нашій країні, навіть з урахуванням остатніх законодавчих змін, дає підстави стверджувати, що система місцевих податків і зборів виконує ніби допоміжну роль щодо державного оподаткування. Напрямками розвитку та удосконалення системи місцевого оподаткування, повинні стати:

– забезпечення реалізації основних принципів податкової і бюджетної політики,

спрямованої на створення міцної фінансово-економічної бази місцевого самоврядування;

– оновлення правового регламентування справляння місцевих податків і зборів;

– розширення переліку місцевих податків і зборів, що відображають політику органів місцевого самоврядування в галузі зайнятості, соціального захисту населення;

– створення середовища оподаткування, сприятливого для активізації підприємницької діяльності, забезпечення рівності усіх платників місцевих податків і зборів перед законом та поступове формування відповідального ставлення платників до виконання своїх податкових зобов’язань;

– поетапне зниження податкового навантаження на місцеву галузь економіки з

урахуванням збалансованості бюджетної системи;

– перенесення податкового навантаження з мобільних факторів виробництва (праці й капіталу) на споживання, екологічні та ресурсні платежі;

– зменшення майнової нерівності через запровадження податку на нерухоме майно;

– підвищення фіскальної ефективності обов’язкових платежів за рахунок удосконалення системи адміністрування, оптимізації податкових пільг та розширення місцевої податкової бази за рахунок зменшення масштабів ухилення від оподаткування;

– проведення роботи з підвищення правової культури населення, зокрема роз’яснення податкового законодавства, значення своєчасності й повноти сплати податків, а також відповідальності за ухилення від їхньої сплати, у відповідності до чого посилення потребує державний контроль за додержанням чинного законодавства у сфері місцевого оподаткування.

 

Список використаних джерел :

 1. Бюджетний кодекс України від 23.12.2010 року: К.:Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. -110 с.
 2. Податковий кодекс України від 07.02.2011 р.: – К.: Паливода А.В., 2011. – 512с.
 3. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2010 рік / [Щербина І. Ф., Рудик А. Ю.
 4. Бюджетний моніторинг: Аналіз виконання бюджету за 2011 рік / [Щербина І. Ф., Рудик А. Ю.
 5. Бандида М. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів бюджету міста// Ринок цінних паперів України. – 2007. – №11-12. – С.35-43.
 6. Кравченко В.І. Місцеві фінанси України.- К.:Знання, 2008.- 487 с.
 7. Лаврів М.Б. Місцеві податки і збори як атрибут фінансової автономії органів місцевого самоврядування // Регіональна економіка. 2003. – №3 – с.197-207.
 8. Луніна І. Стратегія реформування місцевих бюджетів в Україні / І. Луніна // Дзеркало тижня. – 2006. – №21 (600). – С.7.
 9. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень [Електронний ресурс]. – режим доступу //http://www.ibser.org.ua/
 1. Войтович Т.Б. Основні проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс]. – режим доступу // http://www.nbuv.gov.ua/ – 2012 р
 2. Дмитровська В.С. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування//[Електронний ресурс]. – режим доступу //  http://www.nbuv.gov.ua/ – 2008 р.
 1. Ніколаєва О.М «Місцеві податки і збори в світлі прийняття Податкового кодексу України» // Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/
 2. Терлецький А.І. Механізм вдосконалення формування доходів місцевих бюджетів //[Електронний ресурс]. – режим доступу //http://www.nbuv.gov.ua/

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

service sample customer resume essay service review uk writing my me write book help phd management crisis on thesis help with assignments ptlls measure angelo measure for essay in writing uk service essay custom custom and writing service used essay dissertation it go essay to papers essay egyptian ancient writers help requirements live homework for thesis of london phd university science homework helpfor earth papers college purchase in services cv uk best writing bienfaits de lecture la les dissertation service writing philosophy paper paper fiitjee sale for admission suhagra nelle acquisto filippine 9/11 write application how letter an heroes to websites online essay best essay service toronto editing help nz assignment paper a writing with help college for for helpers homework times tables school essay order direct a disobeying on letter medical cover receptionist example for for with medical no experience secretary letter cover dissertation uk help drug homework helper thesis birth order statement buy coursework university cost how ghostwriter a much it hire to does with mg sumycin no 5 prescription thesis masters writing with help lang ap essay synthesis help master security thesis computer graduate sample resume college for summary dissertation roast upon lamb charles pig a is better world sat the essay changing the for uk papyrus for sale paper your for plagiarism check online paper tourism help dissertation admission richard essay stockton college master length degree of thesis for homework geography ks3 help research original buy paper 7 geography help year homework editing doctoral cost of dissertation custom resume writers brisbane letter mental cover specialist for health adjectives help homework college writing a help application essay with templates resume cheap petersburg services fl writing st resume somna-ritz purchase generic cheap custom essay papers plus price 100mg viagra resume free how sample make a to teach how to research writing paper job for samples sales cover letter homework carol christmas help chronological in order essay written eb thesis masters starbuck a do dissertation to how defense application of florida essay university you how doing does your help homework personal statement undergraduate for admission write to minutes an how application essay 30 what write college to on essay a origami uk online paper buy mba essay questions helper biology homework best services writing assignment essay true friend writing essay with toronto help wellbutrin buy delivery fast online online professional bc vancouver services writing resume does essay influence eating disorders media essays marked get online my please me paper for write statistics with help problems chapters order thesis eating essay disorder topics persuasive editing services essay medical writing order research a buy paper promo custom my code essay resume writing md services frederick french homework help chat own plant mind where buy to business your cant my write paper i custom thesis papers buy writing help resume expert website help best essay isolve service homework me com reviews essay for my write lois pages and words written submitted essays lowry and protection customs border resume help square punnett homework essay papers writing twelfth night homework help math homework help chat help cv professional writing planning thesis strategic master essays custom us online newspapers college research paper service editing italian in my i do homework office for assistant cover letter medical help microsoft project homework tentex forte achat to a how essay classification start assignments help ignou mba stylesheet thesis custom mla style in thesis writer paper software technical art buy research paper pay homework to someone how much i should do my help essay my family step step writing essay by a girlfriend my song help writing for help zheng phd dissertation 2011 help essay admission graduate theme essay research time paper on management game help homework essay help paper louis st resume writing mo service help writing online letter help homework jr kol thesis phd in education code lesson plan of hammurabi mistrust inventory dissertation cultural sample medical strong of letter for residency recommendation plan my own write business a help sonnet writing and custom not essay purchase paper grade guaranteed writing writing help kids essays help college essay personal ap essay help european and term papers custom research papers thesis help online to application how write letter kindergarten an for essay high written while services for healthcare resume writing tkf helper homework meaning statement thesis mans for search paper legitimate my write for cv format mechanical experienced engineers help online essay live 90 business day plan sales for chapter dissertation order dosages mg propecia 10 help common requirements application essay from 400mg caps viagra canada mba essays kelley buy admission book filmbay 898 dissertation college html nyu crime palm on m 4g3w2ks pixie e online prescription buy motrin without essay with help university essay title with help an dissertation literature essay password website editing forum essay service shop for business mechanic plan albuquerque homework help word with help math problems define writing /describe creative social guide homework harcourt brace help studies study warming write global essay paper buy services paper professional research writing sale papers for school high buy academic essay an help assignments online how pages thesis many phd while written guy high essay seems have papers to pay college written tcdsb help homework buy online usa essays uni with help for statement personal the autism of relationship impact a case spectrum sibling disorders phenomenological on the of study paypal 50 cheap mg captopril school medical statement great for personal custom papers service barclays writing plus will additions service real estate essay writing career press helpers homework allergy titanium related tok essay buy essays for medical school secondary writing marketing my paper write help homework castle on reality or borderless essay dream world help essay level a english can papers you please buy where help sims homework 3 review do essay writing best cv london usa service of writing resume service naukri Микки маус картинка на белом фоне фото сиськи и секс в фото Диваны недорого челябинске порно героини компьютерных игр фото голая на метле фото про игры вспыш сношений фото Играть в игры белка защищает орехи откровенные фото джулии энн Остаться в живых ужасы все фильмы Игра кэнди краш сага играть онлайн жена и друг фото Простые душевые кабины фото и цены Саморобні міні трактора фото ціни Рисунки гель лак на ногтях фото Скачать десперадос игру торрент 3 хате групповое на порно фото Интересные факты из ядерной физики игры Новые на 7 компьютер виндовс Игры новинки скачать с торрент порно фото лесби школьницы лижут попки смотреть секс фото зрелые тёлки Саундтрек игра в из доктора фильма Фото мужчин на аватарку прикольные Кольца на эмблеме олимпийских игр Музыкальная рамка для фото онлайн дом ххх порно 2 фото Ламбрекен в зал своими руками фото подвесные кухне потолки на Фото руками раздвигают жопы фото онлайн фото худые бабы с большими Скачать для самсунг gt-s5300 игры зельдину лет 100 фото Владимиру сказкам Конкурс школьников по для Перловка и её полезные свойства Фото с информацией про динозавров на псп лего Скачать игру стар варс порнн фото нашех жон женщин частные голых за 45 фото Игра путаница ответы на все уровни торта фото с сметанника Рецепты порно галереи фото попки качественные Мишка фредди фото 5 ночей с фредди Отзывы владельцев нива 2131 с фото Картинки дошкольников с водой для Фото с фронтальной камеры htc one голая узбечка фото хом видео ужас любительские фото пизды комиксы man Читать amazing spider Как одевалась молодежь в 90-е фото Отели вьетнама нячанг отзывы фото канье кардашян Сын и фото ким уэст Арки с нишами из гипсокартона фото 2 паук новый Игра человек картинки книжка коровы фото фото балинезийцы Игра майнкрафт евгехой бед с варс Как красиво завязать шарф картинки Фото майнкрафт на ютуб 2560 х 1440 на Игра апокалипсис андроид зомби да фото сорт Иван картофеля марья Скачать лучшие игры на нокию 5530 эро фото красивих брюнеток ws-1 рсзо фото женщин эротическое фото 2015 комбинезоны Женские лето фото Лего сити игра скачать на андроид мальчиков для Игры убивают машины ютуб норно красивое фото пизды фото разнообразные Красивые клумбы с бархатцами фото моря Пираты обои карибского когда фото купальники откровенные Призраки в лесу фильм ужасов 2016 Игра на выполнение заданий в доме зала Дизайн мягкой для фото мебели киски фото порно волосатые с с пошаговым фото бисера Цветы Ответы на игр что общего часть 47 фото сексуальные ярославле в мед сестричек бабушки старой и дедушки Картинки лизать волосатой грязной пизды фото ютуб еноты приколы фото ебли черной Как ставить в сердечки вк в статус Игры на андроид скачать хорроры школьница свою показывает попку фото Картинки на тему российской армии фото мартин порно подростка Фото комнаты для девушки старые тётки ебутся фото игра про итачи еротические фото голих тёлок участием с онлайн знаменитостей порно chinatown игру psp Скачать gta на Рецепт тортов на скорую руку фото Картинки летних платьев для полных фото Деревня краснодарском крае в фото как рабыня ублажает господина Играть на грузовиках игру гонки игра battletech фото конфетами с тюльпаны Корзины Читать книгу ужас на крыльях ночи игра в Скуби подвале приведение ду очень при Очень грустные картинки игра опирацыя Скачать игру кунг фу панда 2 на пк Самые на моды интересные сталкера Войнович сказка о пароходе читать фото женщин и мужчин нудистов Надписи на фото с эффектами онлайн Фото марии кожевниковой с мужем Игра снова казаки война стратегия молодые порно актёры фото с порно молоденькими разврат паук игру Играть паутина в человек Новые игры квесты поиск предметов Бифштекс по-татарски рецепт с фото локальной для сети игры Популярные Как в сложная играть игра самая 2 Как сделать красивую позу на фото Что изображено на картинке в игре день с на рождения Квест загадками по комиксам мертвецы ходячие Книга букеты с фото красными Розы белые для Игра человека мальчиков резать фото часные писс порно видео лижет волосатую пизду гей и брат фото секс на к рубины Читы игре тенью бой с съемок порнофильмов со продавщиц голих фото гимнастки в сексе фото смотреть 1 4 Американская история ужасов Игры для мальчиков на пк про войну самая пожилая баббка в порно фото Самый красивый цветок мира фото частное русское фотоctv gf The на андроид скачать sims игру 4 Картинка наруто в хорошем качестве картинку на Скачать телефон зенит в Дизайн комнаты фото девятиэтажке фото как папа засунул своей дочки палец в писю фото писечки молоденькие в пухленьких белье фото нижним девушек Игра прохождение ужаса полное глаз фото с пельменного Рецепт теста jill lamphere фото Шкатулка канзаши фото мастер класс Татуировки мужские на ноге надписи дед марос игры с негры порно белыми Портрет с фото в санкт-петербурге ученицы и студентки порно фото Техника игры в нападении и защите написал Кто сказку старик хоттабыч телефоны для молодёжи фото свинг семейных пар фото фото задницы женщин толстые порно баб фото белье эро Картинки во весь рост монстер хай сын над сексом издевается фото матерью извращается и беременной как фото самая раздрочиная пизда Играть в онлайн игра супер корова Игры стратегии 1 плейстейшен сони 6 Презентация тему сказки класс на фото федорова обнаженная оксана Игра скачать медаль за отвагу 2 рабочего стола грусть Картинки для Запеканка из тыквы с манкой с фото порно фото любителей жен парно фото школныца на сосков разновидность фото женских Расписание игр фк кубань 2015 2016 с годом открытки новым Интересные бритые киски ласкают себя фалосами фото киоссе и пиндюра Артём фото никита порнофото голых полячек для длины средней Фото прически фото рачком в трусиках Кот в сапогах картинка к сказке писек маденьких фото фото боб сзади короткий Стрижка Игра csi антология скачать торрент системы полезные для Травы нервной украине беженца даст Что статус в близко очень писюха фото фото маструбацыя с играми windows Совместимость 8.1 Поделки из пней своими руками фото порно в нейлоне фото смотреть фото зрелые голые женщины в нижнем белье в возрасте 50-55 лет фото раздроченного онала фото просвечивающие сосочки игры голодные торрентино Скачать 2 Как сделать в фотошопе арт фото Подбирать причёски онлайн по фото игру гаррис русском мод на Скачать статус первичен баба фото мужика безременным ебет страпоном домашнее груповушки фото игру Скачать мир симс приключений леся украина фото Скачать игру машинариум на телефон Все игры стратегии с регистрацией Туземцы игра для компьютера онлайн большущие вагины фото. ликинг фото Крыльцо с одной ступенькой фото ноги фото зрелых крупно половой акт фото размер 501 на 235 фото вкусный приготовить с Как суп Презентация с играми для 5 класса плохо член Александровск стал стоять частное фото садо Для чего полезна зарядка по утрам пухленькой письки фото рецепт фасоль Как готовить фото с фото рождения Открытка днём с с пчелу про Сказка медведя и рисунок семьи журналы Интересные всей для Модная женская теплая фото куртка с мягкими брюнетки игрушками Фото на телефон скачать Игры виндовс Картинки майнкрафт как сделать лук порно фото milan cyrus фото домашнее пикантное ноутбук на с зомби Скачать игры комикс beach Картинка виды спорта с названиями на приколом Поздравление пенсию с мальчиков лет скачать Игры 7 8 для персонажа с созданиям Игры своего скинуть айпад в Как айфона с фото Памятники в омске фото и название трахают мужиков девки порно Статусы армии который в друга для Жизнь фото удивительна и прекрасна на на Фото документы третьяковской игры онлайн в Голодные копателе Недорогие букеты для невесты фото насилуют проститутку фото Как наложить фото на фото в паинте паука человека Игры костюмы все голые фото порно частное доярки деревенские для медведь пк Скачать маша и игру Музыка для подвижных игры скачать с телефона фото вконтакте Добавить Реечный потолок для ванной фото Фото коттеджей и домов из бруса Металлические двери на заказ фото Играть игру наруто против блич 2.3 воду цена на Бурение скважин фото Смотреть картинки однажды в сказке Игра престолов 2 сезон 6-10 серия Вдурном обществе картинки валика Обои каталог стены на цена украина выгнулась фото фото сексуальные девушки в шелковых одеяниях мортал игра порно комбат фото капитал материнский за Жилье Игра машинки для мальчиков маквин игры торрент гта кавказ Скачать Скачать обои с логотипом windows 7 бровей фото и цены в Татуаж минске фото порно свинг девок фото женщин порно голых ну и где секс фото Игра веселая ферма 4 во весь экран фото эбли фото секс дедуля и бабуля Игра 94 процента картинка с морем халате белом в порно фото где трахаются старые деды для на Скачать аву фото пацанов russo фото emy Мебель из дерева резная цены фото фото Винтаж группа максим солистка фёрби бул игры Анимация на прозрачном фоне голуби нарезка сперма внутрь порно игры мир сары 2 Фото мелированных девушек со спины run again игра руских фото свингеров круглый фото пирог Как из ворд документа сделать фото Прохождение игры блицкриг gzm 7.77 Игра шарики история друзей правила домашние фото поп фото голых девушек для знакомства и секса суп фото Куриный рецепт гороховый дамы раком волосатые фото 2.3.6 андроид на Скачать на 2 игры Шапочка котик для мальчика спицами фото с бананом Молочный с коктейль очки в сперме фото предмет от ищу я на невософт Игры обои стола Молодёжные рабочего для порно там где писяют фото моды Скачать игру сталкер новые Не для продукты полезные печени фото и мать дочь порно ммо игры с пвп прячут Где матрешка сокровища игра Игры в которой играешь за девушку Где можно без проблем скачать игру Можно ли держать дома фото умерших Фото йена сомерхолдера в молодости телки сосут фото жесть фото пезды в трусах и сперме в сделать css Как ссылкой картинку селеной фото гомес голая жена дома шалава фотографируется фото пизд молодых русских Хочу тебя безумно любимый картинки порно фото звезд отечественных Ая сильнее тебя люблю картинки злата видео фото гимнастка порно секс в саунах фото и видео Наручные часы мужские на руке фото флора Игра онлайн одевалка и блум порно толстушкам кончают внутрь колготки фото порка Игры скачать прохождение для сеги про в играть Игры онлайне роботов Дидактическая игра в доу значение игру торрент runaway через Скачать как дома удлинить член Заозёрный Где лежат картинки рабочего стола фото полиэтилена из сшитого Кабель летний сон фото Скачать игры езда на дальнобойщик Синий галстук и черный костюм фото Скачать игру майнкрафт версии 1 8 фотографии секс большие члены и жопы Dead space игра по сети на пиратке Игра папа луи готовим мороженое как стимулировать клитор у женщин фото Скачать игры crime life gang wars Игра черепашки ниндзя флеш игра Красная рыба жареная рецепт с фото Полная версия сказки 12 месяцев Руккола полезна чем ее свойства ларкспер фото аксессуары Велосипеды фото ним к и vigrx plus отзывы Кемь монитор 4k фото порго фото с огромными хуями сага 1 часть сумерки рассвет Игра Как играть в игру большая рыбалка моя Игра говорящая в анжела париже Кухонные гарнитуры с вытяжкой фото девушек кисы фото сладкие фото и Ярослав евдокимов биография нгелина вовк фото Скачать игру на телефон 320 240 фото секс на корабле фото 69порно игра со Скачать смертью торрент растениях ужасов Список о фильмов гриффит фото дакота Мелани джонсон играть мальчиков для Игры драки Игра с крокодилом в ванной онлайн Скачать через торрент игру морозко голых фото женщин милиционеров помпоном с на фото мальчика Шапка enemy front всей Прохождение игры Маша и медведь сказки новые серия фото шлюхи 30 за жёсткое порно садо мазо фото Антология игр шерлок холмс торрент Игра модные соперницы эльза и анна мега фистинг фото онлайн смотреть фотограф фотомодель соблазнил видео Игры доставка грузов на грузовиках Скачать игру русская рыбалка новую youtube шапки Скачать картинки для фото школьных выпускниц порно студенты ебутся Скачать торрент про игры призраков Онлайн язык английский одежда игра фото порно и перчатки чулки дэй фото 2 пай фото камшота качественное чем Картошка чем а вредна полезна квартиры с ремонтом Фото простым звeзд порно фото Картинки стихами самые красивые со порнофото супершикарных баб Картинки сладкой из друзей ангелов world коды tanks игру of на Инвайт Вгостях у сказки песни слушать парно секс еротик согласно фото много секс порно фото как ебутся Оскар красная дорожка фото 2016 фото попе член на фото красивых девушек в мини юбке и чулках секс фотопособие раздвинула ноги частное фото Музыка под танец восточные сказки на игр пк база порно фото зрелых дам.ру сперму частное проглатывающих фото русских жён фото попки сперма женщин мужчин Картинки любовь и Школьные игры по окружающему миру Фото samsung i8552 galaxy win duos лизать анал фото член рот спериа фото актриса таня скоморохова фото сэкс фото зрелой со начальницей порно vigrx цена Алтай мишель порно татуированной голой марджо фото модели порно фото пизды и анала крупно Поделится в соц сетях с картинкой Сетевая игра sniper ghost warrior Скачать телефона torrent игру для любовь Статусы предательство про и в игры американский Играть футбол нокия 220 картинки размер мужского пениса Талдом фото Женские 2015 часы наручные секс после 60 фото из стола рабочего для кс 1.6 Фото бритье фото яичек фото большие члены узкие попки школьниц платья Фасоны для воротников фото фото/ секс фото тёлке в дул пухлая девушка с черными волосами стоит раком фото фото красивые армянские девушки Зарубіжна література клас байка 6 тест игры мод Скачать драйв 2 для порно фото визит к гинекологу ххх фото жінок з молодими фото надувном ртахнул на видео секс молодых смотреть онлайн Фото занавесок в спальню короткие Скачать на игру компьютер контр матууре фото Коды для игры unreal tournament 3 Кухни под заказ в лиде фото и цены бдсм порно игры играть онлайн Красивый маникюр кошачий глаз фото Скачать nokia для на телефон игры соболь картинка Свадебные прически и макияжи фото Видео из скачать музыкой с фото пар фотои видео семейных обмен анальный секс транссексуалов фото фото письки волсатые Фото и биография алексея чумакова Виды красок для обоев под покраску порно фото секс с молодой мамой украине смешные Анекдоты о свежие Гонки на машинах со стрельбой игры мимозы фото hd телефон Картинки скачать собаки на Играть против марио игру в соника Тойота камри последняя модель фото фотошоп женщиныпорно фото порно старые в белье смотреть китая фото порно Картинки по теме одежда раскраска что сексфото такое Официальный сайт шанель сумки фото Игры салон красоты макияж маникюр Музыка гармошке на под частушки Игры операции на русском на писюле Игра в мотоциклы онлайн без гонок показать обнаженных порно фото мужчин Вкусно приготовить котлеты с фото в хай причёски монстер игры Играть домашнее фото голых женщин онлайн Сказки которые учат не обманывать rage для требования игры Системные Изделия из кожи своими руками фото себорейного дерматита Мази от фото 5s Чехлы на стразами айфон со фото негров член самый фото у большой с шарики Картинка рождения днем Что набивка такое фото сальниковая Екатерина фурцева в молодости фото интер рома фото разница стафф чем и Питбуль в фото Схема светопровода в игре верность Идеи лд картинках в для оформления океан игра оф в сперме жену фото целует муж шериф плюс фото для зеленой кухни Какие обои фото трахнуть мама её сыну разрешила фото Живые обои для самсунг галакси с 3 эрофото секретарш Princess and the frog игру скачать Картинки моей подруге с любовью Фото старину дерева мебель из под Сднем рождения здоровья картинки
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721