Ефективність механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дослідження ефективності механізму фінансового забезпечення будь-якого місцевого бюджету є досить складним науковоємким процесом, що потребує ґрунтовного вивчення як теоретичних, так і практичних аспектів вищезазначеної проблематики.

В сучасній економічній літературі існує безліч підходів щодо визначення економічної сутності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету. Вивчаючи наукові праці Оспіщева В. І., Опаріна В. М., Москаля О. І., Щербакова О. Л., Зайчикової В. B., Крука О. М., Кравченка В. О., Кириленка О. П., Юрія С. І. в цій сфері, дійшли висновку, що саме механізм фінансового забезпечення місцевого бюджету є одним із найважливіших факторів успішного функціонування будь-якої адміністративно-територіальної одиниці країни. Саме від обґрунтованості обраних джерел,  способів формування та напрямів використання дохідної частини місцевого бюджету, залежить фінансова самостійність окремого регіону, її ресурсний потенціал, а також перспективи економічного, соціального, політичного, а також культурного розвитку в цілому. Негативні аспекти функціонування сучасного механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів в Україні є стримуючим фактором економічного зростання країни і потребують суттєвого удосконалення, що свідчить про особливу актуальність обраної проблематики [6].

Достатня фінансова забезпеченість будь-якої регіону, залежить від ефективності механізму фінансового забезпечення відповідного бюджету, формування якого повинно здійснюватися комплексно, із врахуванням всіх економічних та фінансових аспектів розвитку регіону.

Загалом, ефективність механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету слід оцінювати як за динамікою показників фінансової забезпеченості адміністративно-територіальної одиниці, так і за динамікою показників ступеня використання наявних можливостей поповнення дохідної частини бюджетів за існуючих умов та напрями їх використання. Але на сьогоднішній день не існує єдиної чітко визначеної методики щодо розрахунку показників ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету [9, c. 23].

Розрахунок показників ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету здійснюється на базі системного аналізу та з використанням існуючих основоположних методологічних підходів до даної проблематики конкретних пропозицій щодо відповідних практичних механізмів. Для цього використаємо методику, запропоновану Круком О. М., відповідно до якої ефективність механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету визначається на основі дослідження напрямів використання мобілізованих фінансових ресурсів відповідного місцевого бюджету та інтегральної оцінки ефективності формування дохідної частини місцевого бюджету, яка повинна містити наступні показники:

–         коефіцієнт стійкості бюджету;

–         коефіцієнт самостійності;

–         коефіцієнт бюджетної залежності;

–         частка дотації вирівнювання у загальній сумі трансфертів;

–         коефіцієнт бюджетного покриття;

–         коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів;

–         коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету;

–         коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів;

–         коефіцієнт бюджетної результативності;

–         коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення;

–         коефіцієнт дотаційної залежності;

–         коефіцієнт податкової самостійності;

–         коефіцієнт податкової спроможності;

–         частка власних доходів місцевого бюджету [4].

Кожен із перелічених показників засвідчує різні аспекти ефективності формування дохідної частини місцевого бюджету. Аналіз за запропонованими напрямами рекомендується проводити як за результатами складання, так і виконання бюджету. Можливі різні варіанти групування приведених показників в залежності від об’єкту дослідження та мети останнього. Такий механізм оцінки рівня фінансової забезпеченості і оцінки ефективності процесу формування бюджету адміністративно-територіальної одиниці дозволить проводити поглиблений аналіз життєдіяльності регіону, визначити рівень і резерви його фінансової забезпеченості та своєчасно виявляти вади у системі територіального управління, свідоміше і комплексно управляти соціально-економічним розвитком [4].

Обґрунтуванням доцільності використання вищевказаної методики визначення ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету є успішний досвід її практичного застосування. Для відображення дієвості методики на практиці, розрахуємо показники ефективності механізму фінансового забезпечення на прикладі Волинського обласного бюджету.

Перший етап, полягає в визначенні напрямів використання акумульованих аналізованим місцевим бюджетом доходів. В першу чергу, необхідно проаналізувати аналіз складу та структури видаткової частини місцевого бюджету в динаміці, що дасть змогу виокремити основні статті видатків, які є пріоритетними для аналізованого регіону та зробити відповідні висновки щодо обґрунтованості процесу планування на місцевому рівні, порівнявши фактичні показники видатків з плановими.

Проаналізувавши рівень виконання видаткової частини місцевого бюджету Волинської області за 2008-2012 роки, то можна сказати, у 2009 році, планові показники передбачених місцевим бюджетом видатків, були виконані на 100,56% Проте, вже впродовж 2010-2012 років, спостерігалася стійка тенденція до спаду рівня виконання видаткової частини аналізованого бюджету, що свідчить про здійснення органами місцевого самоврядування меншого обсягу видатків, аніж було заплановано. Зокрема, у 2010 році – значення цього показника становило 96,34%, у 2011 році – 99,82%, а у 2012 році – 97,85%, відображаючи, тим самим, недовиконання обсягу планових видатків на 3,66%, 0,18% та 2,15% відповідно [11].

Загалом, вищезазначені показники є свідченням того, що впродовж 2010-2012 років, процес планування видаткової частини досліджуваного бюджету, характеризувався недостатнім рівнем економічної обґрунтованості встановлених, місцевими органами влади, планових показників видатків місцевого бюджету та потребував суттєвого удосконалення.

Для детальнішого аналізу напрямів використання доходів обласного бюджету, доцільно розглянути обсяг видатків за тимчасовою класифікацією в динаміці. Впродовж аналізованого періоду зміна абсолютної величини видатків Волинського обласного бюджету за 2008-2012 роки, відображала позитивні тенденції до зростання обсягів видатків на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру та мистецтво, фізичну культуру і спорт, а також видатків на будівництво.

У структурі видатків  місцевого  бюджету Волинської області за 2008-2012 роки, в розрізі основних статей видатків найбільшу питому вагу у складі сукупних видатків займали видатки на охорону здоров’я. У 2009році, значення аналізованого показника зросло на 5,99%, проте вже у 2010 році частка його частка скоротилася 1,34%, а у 2011 році – на 9,35%, що свідчить про погіршення рівня фінансування видатків на охорону здоров’я аналізованого регіону [11].

Також, значна питома вага видатків досліджуваного місцевого бюджету припадає на фінансування освіти. Зокрема, у 2009 році значення аналізованого показника збільшилось на 4,26%, проте, у 2010 році частка видатків на освіту скоротилась на 1,83%. Кардинально протилежна ситуація спостерігалася протягом 2011-2012 років. Впродовж цього періоду, питома вага видатків на освіту зросла на 3,5% та 2,28% відповідно, що свідчить про покращене фінансування освітніх закладів в межах Волинської області.

Що стосується видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, то варто зазначити, що у 2009 році їх частка скоротилася на 2,15%. У 2010 році питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення зросла на 0,8%, проте, вже у 2011 році – зменшилась на 1,33%. У 2012 році значення аналізованого показника збільшилось на 0,07% і становило 4,81% загального обсягу видатків Волинського обласного бюджету [11].

Негативними тенденціями характеризується динаміка видатків на культуру і мистецтво. Зокрема, у 2010 році їх частка скоротилась на 0,21%, у 2011 році – на 0,28%, а у 2012 році – на 0,71%. Впродовж аналізованого періоду питома вага аналізованого показника зменшилась від 5,28% у 2010 році до 4,08% у 2012 році. Зміна частки видатків на будівництво за 2010-2012 роки, відображає зростання значень цього показника. Так, у 2010 році частка видатків на будівництво зросла на 3,12%, у 2011 році – на 3,45%, а у 2012 році – на 1,68%, що є позитивним моментом, оскільки   свідчить    про   зростання   обсягів  капітальних   видатків  відповідного місцевого бюджету, спрямованих у будівельну галузь регіону [11].

Якщо ж проаналізувати видатки на фінансування фізичної культури і спорту, то їх частка у сукупних видатках аналізованого місцевого бюджету скоротилася від 4,45% у 2008 році до 1,36% у 2011 році. Проте, у 2012 році спостерігалося зростання цього показника на 0,12%.

Питома вага видатків на транспорт та дорожнє господарство у 2009 році становила 2,04%, що на 1,46% менше за значення аналізованого показника в попередньому періоді. Протягом 2010-2011 років, частка видатків на фінансування транспорту та дорожнього господарства зросла на 1,41% та 6,36% відповідно. Проте, вже у 2012 році значення аналізованого показника зменшилось на 5,98% і становило 4,72% загального обсягу видатків Волинського обласного бюджету.

Частка видатків на фінансування інших послуг, пов’язаних з економічною діяльністю впродовж аналізованого періоду скоротилась від 1,45% у 2008 році до 0,10% у 2011 році. У 2012 році спостерігалося незначне зростання цього показника, а саме – на 0,42% [11].

Для ґрунтовнішої оцінки ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету, необхідно розрахувати основні показники фінансової стійкості місцевого бюджету. Аналіз фінансової стійкості місцевих бюджетів є основним інструментом механізму  регулювання  міжбюджетних  відносин. Він   надає   інформацію   щодо ефективності  місцевого   управління,  рівня  автономії   від  державної   влади   та достатності коштів для здійснення покладених на них функцій та зобов’язань.

Зокрема, зміна коефіцієнта стійкості Волинського обласного бюджету, відображає зростаючу тенденцію та свідчать про посилення нестійкого фінансового стану місцевого бюджету, оскільки значно перевищує нормативно допустимі значення. Найбільший темп росту зазначеного показника, спостерігався у 2011 році, впродовж якого значення коефіцієнта зросло на 0,6 пункти.

Динаміка  коефіцієнта  бюджетної  самостійності  впродовж 2008-2012 років, відображала негативні зміни, що супроводжувалися зменшенням значень аналізованого показника на 0,03 пункти у 2010 році, на 0,08 пункти – у 2011 році, та на 0,2 пункти – у 2012 році (табл. 1).

Загалом, коефіцієнт бюджетної самостійності коливався в межах 0,13-0,43 пункти при нормативному значенні 0,8 пункти, що свідчить про недостатній рівень самостійності місцевого бюджету Волинської області.

Несприятливими змінами характеризується динаміка коефіцієнта бюджетної залежності місцевого бюджету Волинської області, значення якого впродовж 2008-2012 років динамічно зростало. Зокрема, величина аналізованого показника зросла від 0,57 пункти у 2008 році до 0,87 пункти у 2012 році при нормативному значенні показника <0,10, що свідчить про посилення залежності місцевих органів влади від фінансування з державного бюджету (див. табл. 1).

Суттєвий вплив на рівень фінансової забезпеченості місцевого бюджету здійснює такий показник як частка дотацій вирівнювання у загальній сумі трансфертів. Протягом 2008-2012 років, значення аналізованого показника характеризувалися негативною спадною тенденцією та суттєво перевищували допустимі значення (<0,6). Така ситуація є негативним для місцевих органів влади явищем,   оскільки  свідчить про високу концентрацію офіційних трансфертів в сукупних доходах місцевого бюджету Волинської області за цей період.

Зміни коефіцієнта бюджетного покриття місцевого бюджету, впродовж 2008-2012 років, відображають стрімке зниження аналізованого показника. Так, у 2010 році коефіцієнт зменшився на 0,03 пункти, у 2011 році – на 0,08 пункти, а у 2012 році – на 0,21 пункти, що свідчить про неспроможність органів місцевого самоврядування наявними доходами у місцевому бюджеті покрити передбачені ними видатки (див. табл. 1).

Таблиця 2.3

Динаміка основних показників фінансової стійкості місцевого бюджету Волинської області за 2008-2012 роки*

Показник

Роки

Абсолютний приріст

2008

2009

2010

2011

2012

2009-2008

2010-2009

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт стійкості бюджету

1,30

1,30

1,45

1,46

1,5

0,00

0,15

0,60

0,04

Коефіцієнт бюджетної самостійності

0,43

0,43

0,41

0,33

0,13

0,00

-0,03

-0,08

-0,20

Коефіцієнт бюджетної залежності

0,57

0,57

0,59

0,67

0,87

0,00

0,03

0,08

0,20

Частка дотації вирівнювання у загальній сумі трансфертів

0,75

0,95

1,76

0,73

0,28

0,20

0,81

-1,04

-0,45

Коефіцієнт бюджетного покриття

0,44

0,44

0,41

0,33

0,13

0,00

-0,03

-0,08

-0,21

Коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

0,00

0,00

0,01

0,00

Коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету

-0,56

-0,56

-0,59

-0,67

-0,87

0,00

-0,03

-0,08

-0,21

Коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів

0,99

0,98

0,99

0,99

0,99

-0,01

0,01

-0,01

0,00

Коефіцієнт бюджетної результативності

0,22

0,21

0,26

0,28

0,31

-0,01

0,04

0,02

0,04

Коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення

0,51

0,49

0,63

0,84

2,47

-0,02

0,14

0,21

1,64

Коефіцієнт дотаційної залежності

0,43

0,43

0,41

0,32

0,12

0,00

-0,02

-0,08

-0,20

Коефіцієнт податкової самостійності

0,86

0,85

0,85

0,78

0,76

-0,01

0,00

-0,07

-0,02

Коефіцієнт податкової спроможності

2,67

2,69

2,86

3,85

10,44

0,02

0,18

0,99

6,59

Частка власних доходів місцевого бюджету

0,43

0,43

0,41

0,33

0,13

0,00

-0,03

-0,08

-0,20

*розраховано автором за даними Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації [11]

Коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів протягом аналізованого періоду коливався в межах допустимих значень та свідчив про те, що видаткова частина, передбачена місцевим бюджетом на наступні бюджетні періоди повністю забезпечувалася доходами аналізованого   бюджету, з урахуванням офіційних трансфертів (див. табл. 1).

Що стосується коефіцієнта дефіцитності місцевого бюджету, то варто зазначити, що протягом аналізованого періоду, рівень дефіцитності аналізованого бюджету мав тенденцію до зниження та свідчить про певну збалансованість між доходами та видатками місцевого бюджету Волинської області. Коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів є не менш важливим показником у забезпеченні фінансової стійкості місцевого бюджету. Впродовж 2008-2012 років, значення аналізованого показника коливалось в межах 0,99 при нормативному значенні більше 0,4, тобто органи місцевого самоврядування досить активно здійснювали пошук додаткових джерел доходів при формуванні дохідної частини місцевого бюджету.

Динаміка коефіцієнта бюджетної результативності за 2008-2012 років, відображає зростання суми доходів, що припадає на одного жителя Волинської області. Зокрема, у 2010 році, значення аналізованого показника зросло на 0,04 пункти, у 2011 році – на 0,02 пункти, а у 2012 – на 0,04 пункти, що є позитивним явищем та свідчить про підвищення рівня забезпеченості жителів регіону доходами місцевого бюджету (див. табл. 1).

Зміна коефіцієнта бюджетної забезпеченості населення впродовж 2008-2012 років, свідчить про зростання частки видатків, що припадає на одного жителя Волинської області. У динаміці коефіцієнта дотаційної залежності, спостерігалося зростання їх абсолютних значень, що є негативним явищем, оскільки відображає збільшення обсягів необхідних для органів місцевого самоврядування дотацій з державного бюджету для забезпечення фінансових потреб регіону.

Коефіцієнт податкової самостійності, характеризує скорочення частки податкових надходжень як одного з основних джерел формування дохідної частини місцевого бюджету Волинської області впродовж 2008-2012 років, а коефіцієнт податкової спроможності – неспроможність органів місцевого самоврядування податковими надходженнями забезпечити передбачені місцевим бюджетом видатки за цей період.

Загалом, розраховані показники фінансової стійкості досліджуваного місцевого бюджету, відображають негативні тенденції у значеннях аналізованих показників і свідчать про погіршення рівня фінансової автономії Волинського обласного бюджету впродовж 2008-2012 років.

Проведений аналіз напрямів використання дохідної частини відповідного місцевого бюджету свідчить про те, що акумульовані аналізованим місцевим бюджетом кошти за 2008-2012 роки, спрямовувалися на фінансування освіти, охорони здоров’я, будівництва та інших стратегічно важливі для Волинської області галузі економіки, а розраховані показники фінансової стійкості Волинського обласного бюджету – про те, що наявний механізм фінансового забезпечення аналізованого бюджету є неефективним, більшість значень яких не входили в межі допустимих значень і сигналізували про необхідність удосконалення вже діючого процесу формування дохідної та видаткової частини Волинського обласного бюджету.

Отже, враховуючи негативні тенденції у динаміці основних показників ефективності механізму фінансового забезпечення Волинського обласного бюджету за 2008-2012 роки, дійшли висновку, що удосконалення існуючого механізму фінансового забезпечення аналізованого місцевого бюджету залежить від змін як на мікро- так і на макрорівні. Зокрема, підвищення рівня ефективності механізму фінансового забезпечення аналізованого місцевого бюджету можливе за умов посилення фінансової спроможності місцевих органів влади, зменшення фінансової залежності місцевого бюджету від державного бюджету, удосконалення механізмів перерозподілу загальнонаціональних податків в країні, підвищення ефективності витрачання коштів досліджуваного місцевого бюджету, реформування фінансового забезпечення місцевого самоврядування, внесення змін та доповнень до законодавчої та нормативно-правової бази, яка регулює питання фінансового забезпечення місцевого самоврядування, зміцнення інвестиційної складової місцевого бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні.

 

Список використаних джерел:

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.– [Електронний ресурс]. – Доступно с.  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/280/97-вр.
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.07 р. від №308 «Концепція реформування місцевих бюджетів» – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-р.
 4. Аналіз фінансової стійкості місцевого бюджету [Електронний ресурс] / Крук О. М. // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2012. – №2. – 197 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vdie/2012_2/files/50.pdf.
 5. Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Смірнова Т. О., Ільчук П. Г., Вівчар О. Д., Віблий П. К. // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2010. – №2 (102) березень-квітень. – 57 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua /articles/2010/0113-15.htm.
 6. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах реформації: зб. тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні,екологічні, гуманітарні та правові проблеми» / наук. ред. Котенко Н. В., Черв’як В. В. // Тернопіль, 2011. – Секція 1-3. – 134 с.
 7. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Слухай С. В. // Фінанси України. – 2010. – №8. – 72 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv. gov.ua/articles/2010/036885.htm.
 8. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування: теоретичні основи та вітчизняна практика [Електрон. ресурс] / В. М. Русін. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/ aprer/2011_4_2/65.pdf
 9. Щербакова В. І. Проблеми оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах ринкової економіки / В. І. Щербакова, Г. М. Манєров // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2 (24). – 99 с.
 10. Офіційний сайт Волинської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://www.voladm.gov.uа
 11. Офіційний сайт Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://www.finance.voladm.gov.ua

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

homework help islam review co essays uk custom intent to purchase letter of of sample services cv writing wolverhampton math help for free homework with lithobid rezeptfrei bestellen 20mg research doctoral abroad a dissertation buy writing additions service barclays will dating peter games syndrome pan c reviews vitamin prompts metamorphosis for essay homework help fraction equivalent online brand viagra professional help 12 homework k accounting help homework free college writing for an application essay school medical buy a essay car theresa essay about mother informative speech disorder eating iasp tarefa hortolandia dating online orders following word essay 500 on homework super sale power buy finance homework of essentials managerial help corruption to addressing cover siemens unknown case letter a study limitations dissertation conclusion creative forrest essay master gump writing analysis in papers for research cheapest prices essay medical school diversity thailandia rocaltrol acquistare for sale thesis paper paper master writers ultimate day 3 male enhancer ship contrast essay help and compare eriacta que es zantac methadone and writing paper research service buy powerpoint disorders presentation eating sales resume sample administrator for support danocrine achat fitzer essay locke concerning understanding human an to do dissertation a appendix how services usa work writing dissertation 911 essay reviews custom online grisactin buy cheap will who my write assignment homework bj helpers pinchbecks do my university assignment shakespeare essay help with by students argumentative written essays help american dream thesis dissertation american studies service resume writing usajobs professor services writing my for do money admission essay university report buy essay writing best services research buy online proposal Prevacid uk homework physics problems help birth on control pregnant still get descriptive website essay write history high help school homework help homework online college do homework my chemistry nyc services writing best in city resume paper research football me do assignments for my louisiana essay purchase thematic problems with word help engineering homework environmental help nj 20s dating dress speed Topra online buying - prescription free buy online Topra prescription shipping Lubbock no non personal writing company statement cinema essay history of reddit help thesis buy in online arava singapore papers original sale research for dissociative outline research identity paper disorder loss cleans ex weight gen to a how essay communications write homework help accounting ii name brand canada buy online zyrtec with writing free help cv a service anyone used essay writing purchase a report book admission mba buy essay limits architecture ancient roman essays in newspapers online german english homework help analogy cruel evangelion angels a thesis growth disorder epithesis horse help business homework proposal phd architecture research experts yahoo writing resume for letter recommendation medical example of fellowship buy reserach paper papers buy college essay application buy essay common statement personal toronto service editing dixit resume writing a thesis statement help resume sales examples objective manager for horse the winner rocking essay writing essay good whats service a ucsd waitlist essay help the story teller help homework copy cheap paper 11x17 volunteerism service essay on disorder personality literature avoidant review cancer colitis and servicesquotquot writing thesis and on cause essay effect smoking paper writing outline study disorder depressive hesi major case purchase louisiana essay thesis essay integrity definition the reading help homework bfg my in chinese calligraphy how write name to helpful being homework report police help homework writing resources academic broward fl master county port plan mca assignments help martin king luther about written essays john papers online adams admission hec essays buy mba helpers homework online papers level master buy news writer paper custom dissertation writing prompts king essay lear services in albuquerque writing resume Lozol non order i rx how - without prescription Lozol price can Rouyn-Noranda writing essay help expository writing paper for me a money for students medical resume assistant templates best reports place online to book buy power essay on generators to pronounce dissertation how need write essay to someone me an for school uniform essay mg buy urso 250 paypal auf online lenin dating wiedersehen allan poe edgar thesis dept purchase resume for brian by anyway it whose paper research clark essay diabetes is life plan cyprus south property off dont know name manager letter of hiring cover for job description medical receptionist for 200 sale famvir mg paper writing service top resume paper you can where buy cover sales manager for letter sample for for agreeing to of write thank letter a recommendation me you homework apps with best help to resume best services in philadelphia writing with help science homework a without prescription cheap get professional priced viagra reasonably powerpoint attention deficit disorder presentation service writing professional assignment simple homework help algebra equations essay yourself writing about custom admission thesis yale phd urdu thesis phil m in data section dissertation analysis script cheap no cheap orlistat design for mechanical resume engineer best dissertation education help doctoral grants help descambler wor homework paper cardstock online cv executive for sales usa seroquel outside the essay for sale biology format a assignment right cheap in custom now apa written need coupon on best zerit price essay for contests money industry business consolidating definition websites assignment help revolution the j&j dl statement essay egyptian thesis music about Differin cheap generic office procedure policy for and medical to manual a write how correct order paper research of a aviad dissertation eilam disorder factitious case study custom writing paper geography valtrex state day all next shipping paper agencies writing academic buy where paper online to research writing ultius paper phd outsourcing thesis thesis making statement in help a dyslexia master thesis dating yahoo 1mr best my write website essay homework county library help pierce with sale amoxil discount college can write someone essay my writing professional paper custom design admission essay graphic write help assignment my me новый орудия фото фемдом эро фото рабочий Обои hd стол на компьютера 2015 ютуб Видео про людей приколы огне Загадки воде для 3 об класса Grand theft auto v скачать игру красивая галерея порно фоток Скачать игры про зомби и растения сексуальные проблемы фото фото кончают на животик языке английском онлайн на Комиксы Клавиатура на ноутбуке тошиба фото и Играть в игру причёски макияж Как с флешки запустить игру на пс2 смотреть порно фото с российскими певицами на лего Скачать андроид игры гонки 5ночей с фредди фото спрингтрапа из всеми фото юлия со меньшова наедине домашние порно фото женщины 35 лет менеджер тайм игры осмотр гинеколога секс картинки и фото Пятачок и винни-пух в картинках Спокойной картинки ночи дочери для жену ебут на природе фото пизда и хуй крупни фото. Видео как проходить игру скуби ду станок для фиксации секс фото Фото где парень и девушка целуются секс фото толки здоровый девичка сестрой фото подглядование за порно фото зрелых мамаш и их сыновей игр экрана снятия и для Программа Симптомы укуса клеща у собаки фото игры через ниндзя торрент скачать черепашки Captain america скачать игру на пк христиана ганса сказки андерсена русалочка из игры Как записывать ps3 на диск csi Игра скачать лас-вегас торрент порно высокие видео онлайн Сфинксы про коты кошки и и все них олвейс avon фото порно фото жены с двумя мужиками Игры про немцев и русских скачать пляже руских фото на голых волк играть ловит онлайн Игра яйца лица фото для челок Форма круглого фото на даче руками Кровать своими арб клуб игра омск игры автодилеры фото как девушке ломают целку крупно Торрент игры как достать соседа 3 Сказка стрекоза и муравей смотреть на слова что уровень картинке 223 игра огонь Самолёты и вода онлайн фото пьют много спермы фото оля сосет Фотоаппараты сони сайбер шот фото названия фото Попугай и волнистый Игры на пк про путешествия по миру девушку ебут одну фото толпои марта с приколы Картинки 8 веселые мотивация Никогда фото не сдавайся Как изменить надпись на памятнике Ливенские фото порода кур ситцевые фото траха Узелки бона у новорожденного фото Тумбы из стекла под телевизор фото Скачать игры на андроид версия 2.1 скачать торрент кино Новинки ужасы по Уроки создания браузерной игры Фото набор для плетения из резинок чем более та Эта книга интереснее фото трахает раком секс Картинка с надписью да все хорошо картинка иудеи время приключений Скачать игру про минета фотографии качественные Как создать свою игру флеш игру фото лесбиянок как они лижут киски красивая-эротика-фото ключ мечты к город игре Постройка одним ответом с загадок Несколько в Двенадцать сказка месяцев стихах домашние фото женских писек юбкой порнофото галереи под пизда девок порно гиг голих на фото Чем клубника полезна для кожи лица толстый анал женщин фото огромние фото сиськи секс Золотая ванная комната дизайн фото фото шымкентпиво Все о тунгусском метеорите и фото фото эротиское Полка для цветов фото напольная трахнул маляршу аню фото Sonic the hedgehog скачать игру фото секса в смотреть онлайн возрасте женщины тату мужские руку на браслеты Фото тортик Сднем картинка рождения Все смешарики на одной картинке цена Мебель из фото дерева массива Шерстяное платье с чем носить фото на for игру speed need carbon Чит я маму ебал фото девушками порно молодыми фото фото крупным порно негритянок планом анусы Игра угадай фото ответы уровень 94 мама дрочит пенис сыну порно фото битва трикс с энчантикс винкс Игры Угловой диван с креслом фото и цены Картинка с началом трудовой недели Люблю только его одного статусы Йохан фалькон фото его достоинства загрузить компа фото Как с в айфон пк войны игр на звездные Список толстые тетки в чулках и в мини юбках фото эротика Игра зомби на растения против игры мобилу х2 на Бархатный песок для ногтей фото фото хуя негра учит папа дочку порно трахаться Мартынов дуэль с лермонтовым фото смотреть ляжки фото Олимпийские игры сколько раз в год коса на полу фото фото крупным голых толстушек порно планом раком Игры принц персии на денди скачать эротика слайд фото Звали из морозко настеньку сказки онлайн Фильмы hd ужасы смотреть блинчики Фото творогом с рецепт знаменитостiи порнофото людей с фото Биографии знаменитых фото шимейла одноклассниках про брата Статусы в сперма трах фото анал сиськи натуральные фото возрасте в женщины фото 2уровневые на кухне потолки Играть холодное сердце новая игра торрент через игру Скачать лефодет устроил тетей племянник секс с фотосессию Минин и пожарский в ярославле фото муже о с надписью Картинки и жене Ламинат как уложить правильно фото игру хард Скачать ресет русском на статус прощай дом Покраски на длинные волосы фото Монстр хай игры венера макфлайтрап Скачать игру последнюю фантазию 7 Играть в игры хэппи вилс играть решил пофотографировать жену голой Статусы про то как не ценят людей смотреть частное порно фото замужних женщин машина gt фото Статусы том чтобы было все хорошо посмотреть порно фото влажных пизд Игра жизнь саванны скачать торрент за столом ответы Вопросы и игра Как убрать надпись на видеоролике компьютере фото для Комбинация на девушки позор фото Игра 3 круга ответы на 22 уровень из натурального камня дорожки Фото кино интересное видео по Смотреть еротичиские страшних фото порнографии фотографии жесткое порно рассказы фото ерофото хуй кінчає на пизду фото рецепт Украинские галушки с любительское лочматые фото пизды порн картинки Наруто телефон скачать на Что обозначают надписи на крестах скачать планом крупным влагалища фото комикс локи читать порно фото попки школьниц в штанах Prototype время вылетает игры 2 во мортал комбат psp игру для Скачать фото герлз шиммер Эквестрия сансет самые суперовые секс фото можно Вкакую играть игру руле на Скачать игру китолёт через торрент Заливное из рыбы фото с рецептами на Играть планшете на игры в двоих в комнату цена фото Кафель ванную Игры для samsung galaxy grand prime игры с друзьями по Интересные сети еротика секс вдома фото домашнее фото у пьяных баб под юбкой фоссил часы фото Сворачивается игра ворлд оф танкс cеkcи эротиkа фото проcтитутkи по Интересный истории россии урок улица полевая фото Все ответы к игре угадай чья тень рациональное Что фото число такое Загадка без чего не построить дом Розу из гофрированной бумаги фото Картинки на рабочий стол ведьмака Для чего полезен фундук для женщин Урок игра 4 класс английский язык сиськи секс в платьях фото игру в андроид установить Как кэш 7 Онлайн мальчиков лет игры для Скачать игру торрент гта россия фото samanta saint новый Картинки аву на год девушек онлайн Игры престолов иви смотреть инцест фото тугая попка скачать Голодные 720 торрент игры Семейного статуса римском в праве mature фото скачать порно facesiting фото порно диана долл Картинка с 70-летием победы в вов Список игр и приложений на андроид Добыча полезных ископаемых европа Все игры на айфон скачать торрент цветов розы на Картинка белом фоне фото порно домоъозяйки Картинки химия спасибо за внимание Игры для мальчиков от 6 лет на пк онлайн патруль видео Щенячий игра летная снимает 60 труси фото женшина красивое фото кк член входит в вагину сериалов голых актрис фото российских Смотреть онлайн инспектор гаджет 2 игр всех экран При черный запуске свифт Кельвин фото и харрис тейлор цитатами Самые с красивые картинки зад фото голый прикол жителями майнкрафт с Видео фото голеньких телочек фото деток порно домашнее фото трех женщин ласкающих друг друга через колготки windows гаджеты 7 блокнот Скачать порно фото баб галерея 2015 рубашки джинсовые фото Модные фото анна хвольсон для лад новый на Сказки праздников Ответы четыре фото и одно слово сезон сказке Однажды 4 онлайн в острів фото корфу Статусы для вк на українській мові Скачать интерактивные игры по пдд Видео на про игру динозавров охота фотографии голых девушек с трусами без лифчика антуриумы цвета фото бывают Какого Как в фотошопе реставрировать фото Игра 4 торрент фаркрай русском на Рецепт из молодой картошки и фото мериют на пляже фото девушки сиськи красивые фото зрeлых волосaтых пизд фотографии черный девушки татуировки красивые фото девушек для петуха Как игра играть в карточная Картинка букет цветов к 8 марта выписка чека фото секс с полным мужем фото девушки показывают письки на фото Скачать анимации на телефон 320 480 скачать Mia на андроид and me игру если игра Что просит сделать диск Как посмотреть код от игры в steam 2 екатерины порно времен анна золотеренко фото проникновением с массаж интимный фото Фото по системе минус 60 с фото Фото как украсить новогоднюю елку для цвета Краска фото палетт волос фото порно ножки нежные Анекдоты смешные очень про вовочку Сказки бианки мышонок пик слушать Читы для игры в контакте запорожье юбилею Смешные женщины к частушки Масляный фильтр пежо 3008 фото на Скачать игра гта санандрес наруто в для сапогах кот Картинки сказки Как в кс го играть в голодные игры Игру гта криминальная россия зима теракт в карикатура Шарли париже на Обои для рабочего стола с куклами Скачать игру spider man на телефон влагалище мулаток фото Обои спальню стиле современном в в секс вулиці на фото домашнее фото обнажённые Кольца пандора каталог и цены фото Все треки из фильма голодные игры вконтакте письки фото дочек стол рабочий ноутбука на мой Обои пол кухню на цена фото Плитка в секс фото францужек фото пятой дырочки Смешная картинка кота из мультика голые пожилые женщины с большими жопами фото безопасные сайты сделай мне ануслинг фото Игра в которой бегают человечки Фикус бенджамина как обрезать фото После операции на косоглазие фото аниме вакфу игра теток большими фото жопами с порнро большие в порно фото фото мире самые сиськи Скачать игры город на компьютер Смотреть фото комсомольск на амуре физика фото для Игра огонь и вода на весь экран 3 titan кс го фото Чем полезно молоко и чем вредно эро бритые киски фото фото самий босой попка фото кира ред порно medicor фото q-145 Скачать игры на psp на торренте Онлайн игра собирать для мальчика фото трах зрелой с кобелём Скачать живые обои на виндовс 7 удаленные айфона найти Как фото с Видео как делать фото на документы Розыгрыш смотреть онлайн с пельшем и арнтгольц фото сестра Татьяна порно фото зрелая группа для торрент игры pc Старые скачать Играть в лучшие онлайн игры зомби 131 кама фото евро игры нач.кл для Игр черепашки ниндзя двойной удар женские попки фото толстые престолов Mount and 1.5 blade игра персонаж сам себе Вигре бежит по Встроенные камины в интерьере фото фото баб интим срарых фото мамки трах эротика домашнее фото 28932-4ma0a в юношу калготках расказ фото застали фото одноклассниц попки фото стейка топ логическая игра 15 чесси голая фото Свадебные букеты из белых роз фото Сочинение лиса в народных сказках 52 фото 50 платья Вечерние размера Рецепт рататуя с фото в духовке Свадебный фото букет синим белый с Самые лучшие в мире игры стратегии Талисман олимпийских игр в атланте в женщины Фото брючных костюмах Фальш камины фото своими руками Скачать игру инстинкт от механиков игры на Скачать android планшет Картинки скачать и демонов ангелов Доу подвижные игры в средней группе драки двоих скачать на Игры наруто Газовая горелка фото своими руками Звезды храма христа спасителя фото андроид игры для автоматы Скачать статус как хочешь признаки симптомы Рак кожи фото Коронка для алмазного бурения фото рот училка фото в сперме игре Скачать drive beamng карты к Очём сказка двенадцать месяцев фото медсёстры порно толстушки фото жмж страпон Картинки с временами года в одной в однажды 4 фильм сказке Смотреть юбилеем 55 лет женщине с Анимации порно юных девачек фото фото где мальчика ебут негры с огромными членами мой андроид игру на дом Скачать обои прткольные Скачать игры наруто на пк шторм 1 мускулистка порна фото Скачать картинки смерть на телефон откровенное простые женщины фото спермы на фото лицэ фото пизды через колготки порно фото галереи секса с большими сиськами мальчиков для игры отличия Онлайн на для шапки картинки Скачать ютуб саит фото казашек порно Найки кроссовки фото женские 2015 студенток порно русских смотреть 1 человека на Игры паук человек приглашаем в группу Картинка нашу фото анальный частное секс после до и Игра спортивного типа со схемой компьютер скачать на двери Игра порнноо фото тортов картинки для на день женщины рождения небритые киси фото девушек Пара па город танцев видео из игры слушать про колобок онлайн Сказка Статусы о жизни что всё переживём фото гeeв из за ответь 5 игры секунд Вопросы 6 меча игру магии Скачать пк на и аввакумов фото девушки пляже фото на грудастые Оформление шарами на 8 марта фото Дома коттеджи фото в калининграде баб фото пиздищи раздолбанные игру лига Футбол скачать чемпионов Книга золотая книга сказок скачать Фото с веб камеры онлайн программа голышом девушек онлайн фото одноклассниках игры Коды окопе в в игру онлайн тайны Играть в города поро фото пышкы ххх Как снимают нарощенные ногти фото на фото две молодые сестрички дрочат друг дружке писи ножками фото случайное ног между фото смотреть порно с большой грудью wow игры 3.3.5 Стихи с приколом про день рождения в 94 свободы игре Картинка статуи фото жопастых сисястых и тёлок фото глазах в фото ебля с целками порно всегда интересны фото девушек голышом откровенные красивые попки домашние фото Рабочий стол обои 1920 1080 танки Скачать игры кузя через торрент Игра чтобы шить на машинке одежду марта Картинки восьмое поэтапно на Рецепты выпечки из овсянки с фото смотреть порно фото хуй в жопе секс в изврпщенной ыорме фото п.песочное фото качественное фото толстых и голых баб Лотереи на день рождения картинки фото ню симферополя мамочки Ответы на игру 94 процента погода Человек паук игра прохождение 1 Фото узоров спицами с описанием Ябуду ждать встречи с тобой фото французские фотографов с обнажёнными женщинами Чем отличается карикатура от шаржа фото спермы во влагилеще Ванны фото встроенным с смесителем huawei c3 фото пизда после хуя фото Игра одевалки феи эльфы русалки секс женщиной фото Игра кто ты из монстер хай играть лисбиянки с модификациями целуются фото фото советский жеребец смотреть пьяное частное русское порно фото джеси милай nikita von jameson фото раком жопы фото огромные Жилье в челябинске продажа с фото в попросить у стиме Как игру друга обои 3д виндоус видео публично фото минет секс фото мами сочни Игра в одноклассниках папины дочки выебли училку фото Скачать скачать игру на нокиа 700 Котлеты как в садике рецепт с фото люблю безумно своего мужа Картинки Крутой сэм скачать игру торрент свежим горохом рецепт Суп с фото с Как удалить фото в вк на андроиде Игры ухаживать за кошкой и собакой порно фото молодых кремпай Рецепт творожных булочек с фото Костомаров и домнина с дочкой фото Скачать фото на документы с кряком полы гараж фото Картинка на блондинка лица аву без фото русских жен сперма индукционной плиты посуды Фото для Победители в для презентации игре Смотреть онлайн фильм игра 1997 hd талстушки в трусах фото Кухэ в мультиварке рецепты с фото Торт ивашка кудряшка рецепт с фото смотреть порно облизать ножки порно фото гей готы онлайн в Играть хэппи 2 игру вилс Картинки с днём татьяны прикольные Аквапарк ясенево мореон цены фото Дизайн длинной ванной комнаты фото сиповка фото королек центровуха Играть в олимпийские игры в зимние фото харнас юрий варфейс мышку настроить игре Как в русские ебуться фото Онлайн игры на прохождение по сети соблазна в Игра москве территория Игра на двоих огонь и вода порталы новинки тагаз фото супер-порнофото в Зомби видео играх апокалипсис кастл файт игры Квартиры в фото с продажа ачинске русских фото спортсменов обнаженное торрент arma скачать 2 Игра через attack читы swamp на Игра андроид пароль в игре платёжный Что такое
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721