Ефективність механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Дослідження ефективності механізму фінансового забезпечення будь-якого місцевого бюджету є досить складним науковоємким процесом, що потребує ґрунтовного вивчення як теоретичних, так і практичних аспектів вищезазначеної проблематики.

В сучасній економічній літературі існує безліч підходів щодо визначення економічної сутності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету. Вивчаючи наукові праці Оспіщева В. І., Опаріна В. М., Москаля О. І., Щербакова О. Л., Зайчикової В. B., Крука О. М., Кравченка В. О., Кириленка О. П., Юрія С. І. в цій сфері, дійшли висновку, що саме механізм фінансового забезпечення місцевого бюджету є одним із найважливіших факторів успішного функціонування будь-якої адміністративно-територіальної одиниці країни. Саме від обґрунтованості обраних джерел,  способів формування та напрямів використання дохідної частини місцевого бюджету, залежить фінансова самостійність окремого регіону, її ресурсний потенціал, а також перспективи економічного, соціального, політичного, а також культурного розвитку в цілому. Негативні аспекти функціонування сучасного механізму фінансового забезпечення місцевих бюджетів в Україні є стримуючим фактором економічного зростання країни і потребують суттєвого удосконалення, що свідчить про особливу актуальність обраної проблематики [6].

Достатня фінансова забезпеченість будь-якої регіону, залежить від ефективності механізму фінансового забезпечення відповідного бюджету, формування якого повинно здійснюватися комплексно, із врахуванням всіх економічних та фінансових аспектів розвитку регіону.

Загалом, ефективність механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету слід оцінювати як за динамікою показників фінансової забезпеченості адміністративно-територіальної одиниці, так і за динамікою показників ступеня використання наявних можливостей поповнення дохідної частини бюджетів за існуючих умов та напрями їх використання. Але на сьогоднішній день не існує єдиної чітко визначеної методики щодо розрахунку показників ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету [9, c. 23].

Розрахунок показників ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету здійснюється на базі системного аналізу та з використанням існуючих основоположних методологічних підходів до даної проблематики конкретних пропозицій щодо відповідних практичних механізмів. Для цього використаємо методику, запропоновану Круком О. М., відповідно до якої ефективність механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету визначається на основі дослідження напрямів використання мобілізованих фінансових ресурсів відповідного місцевого бюджету та інтегральної оцінки ефективності формування дохідної частини місцевого бюджету, яка повинна містити наступні показники:

–         коефіцієнт стійкості бюджету;

–         коефіцієнт самостійності;

–         коефіцієнт бюджетної залежності;

–         частка дотації вирівнювання у загальній сумі трансфертів;

–         коефіцієнт бюджетного покриття;

–         коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів;

–         коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету;

–         коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів;

–         коефіцієнт бюджетної результативності;

–         коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення;

–         коефіцієнт дотаційної залежності;

–         коефіцієнт податкової самостійності;

–         коефіцієнт податкової спроможності;

–         частка власних доходів місцевого бюджету [4].

Кожен із перелічених показників засвідчує різні аспекти ефективності формування дохідної частини місцевого бюджету. Аналіз за запропонованими напрямами рекомендується проводити як за результатами складання, так і виконання бюджету. Можливі різні варіанти групування приведених показників в залежності від об’єкту дослідження та мети останнього. Такий механізм оцінки рівня фінансової забезпеченості і оцінки ефективності процесу формування бюджету адміністративно-територіальної одиниці дозволить проводити поглиблений аналіз життєдіяльності регіону, визначити рівень і резерви його фінансової забезпеченості та своєчасно виявляти вади у системі територіального управління, свідоміше і комплексно управляти соціально-економічним розвитком [4].

Обґрунтуванням доцільності використання вищевказаної методики визначення ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету є успішний досвід її практичного застосування. Для відображення дієвості методики на практиці, розрахуємо показники ефективності механізму фінансового забезпечення на прикладі Волинського обласного бюджету.

Перший етап, полягає в визначенні напрямів використання акумульованих аналізованим місцевим бюджетом доходів. В першу чергу, необхідно проаналізувати аналіз складу та структури видаткової частини місцевого бюджету в динаміці, що дасть змогу виокремити основні статті видатків, які є пріоритетними для аналізованого регіону та зробити відповідні висновки щодо обґрунтованості процесу планування на місцевому рівні, порівнявши фактичні показники видатків з плановими.

Проаналізувавши рівень виконання видаткової частини місцевого бюджету Волинської області за 2008-2012 роки, то можна сказати, у 2009 році, планові показники передбачених місцевим бюджетом видатків, були виконані на 100,56% Проте, вже впродовж 2010-2012 років, спостерігалася стійка тенденція до спаду рівня виконання видаткової частини аналізованого бюджету, що свідчить про здійснення органами місцевого самоврядування меншого обсягу видатків, аніж було заплановано. Зокрема, у 2010 році – значення цього показника становило 96,34%, у 2011 році – 99,82%, а у 2012 році – 97,85%, відображаючи, тим самим, недовиконання обсягу планових видатків на 3,66%, 0,18% та 2,15% відповідно [11].

Загалом, вищезазначені показники є свідченням того, що впродовж 2010-2012 років, процес планування видаткової частини досліджуваного бюджету, характеризувався недостатнім рівнем економічної обґрунтованості встановлених, місцевими органами влади, планових показників видатків місцевого бюджету та потребував суттєвого удосконалення.

Для детальнішого аналізу напрямів використання доходів обласного бюджету, доцільно розглянути обсяг видатків за тимчасовою класифікацією в динаміці. Впродовж аналізованого періоду зміна абсолютної величини видатків Волинського обласного бюджету за 2008-2012 роки, відображала позитивні тенденції до зростання обсягів видатків на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру та мистецтво, фізичну культуру і спорт, а також видатків на будівництво.

У структурі видатків  місцевого  бюджету Волинської області за 2008-2012 роки, в розрізі основних статей видатків найбільшу питому вагу у складі сукупних видатків займали видатки на охорону здоров’я. У 2009році, значення аналізованого показника зросло на 5,99%, проте вже у 2010 році частка його частка скоротилася 1,34%, а у 2011 році – на 9,35%, що свідчить про погіршення рівня фінансування видатків на охорону здоров’я аналізованого регіону [11].

Також, значна питома вага видатків досліджуваного місцевого бюджету припадає на фінансування освіти. Зокрема, у 2009 році значення аналізованого показника збільшилось на 4,26%, проте, у 2010 році частка видатків на освіту скоротилась на 1,83%. Кардинально протилежна ситуація спостерігалася протягом 2011-2012 років. Впродовж цього періоду, питома вага видатків на освіту зросла на 3,5% та 2,28% відповідно, що свідчить про покращене фінансування освітніх закладів в межах Волинської області.

Що стосується видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення, то варто зазначити, що у 2009 році їх частка скоротилася на 2,15%. У 2010 році питома вага видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення зросла на 0,8%, проте, вже у 2011 році – зменшилась на 1,33%. У 2012 році значення аналізованого показника збільшилось на 0,07% і становило 4,81% загального обсягу видатків Волинського обласного бюджету [11].

Негативними тенденціями характеризується динаміка видатків на культуру і мистецтво. Зокрема, у 2010 році їх частка скоротилась на 0,21%, у 2011 році – на 0,28%, а у 2012 році – на 0,71%. Впродовж аналізованого періоду питома вага аналізованого показника зменшилась від 5,28% у 2010 році до 4,08% у 2012 році. Зміна частки видатків на будівництво за 2010-2012 роки, відображає зростання значень цього показника. Так, у 2010 році частка видатків на будівництво зросла на 3,12%, у 2011 році – на 3,45%, а у 2012 році – на 1,68%, що є позитивним моментом, оскільки   свідчить    про   зростання   обсягів  капітальних   видатків  відповідного місцевого бюджету, спрямованих у будівельну галузь регіону [11].

Якщо ж проаналізувати видатки на фінансування фізичної культури і спорту, то їх частка у сукупних видатках аналізованого місцевого бюджету скоротилася від 4,45% у 2008 році до 1,36% у 2011 році. Проте, у 2012 році спостерігалося зростання цього показника на 0,12%.

Питома вага видатків на транспорт та дорожнє господарство у 2009 році становила 2,04%, що на 1,46% менше за значення аналізованого показника в попередньому періоді. Протягом 2010-2011 років, частка видатків на фінансування транспорту та дорожнього господарства зросла на 1,41% та 6,36% відповідно. Проте, вже у 2012 році значення аналізованого показника зменшилось на 5,98% і становило 4,72% загального обсягу видатків Волинського обласного бюджету.

Частка видатків на фінансування інших послуг, пов’язаних з економічною діяльністю впродовж аналізованого періоду скоротилась від 1,45% у 2008 році до 0,10% у 2011 році. У 2012 році спостерігалося незначне зростання цього показника, а саме – на 0,42% [11].

Для ґрунтовнішої оцінки ефективності механізму фінансового забезпечення місцевого бюджету, необхідно розрахувати основні показники фінансової стійкості місцевого бюджету. Аналіз фінансової стійкості місцевих бюджетів є основним інструментом механізму  регулювання  міжбюджетних  відносин. Він   надає   інформацію   щодо ефективності  місцевого   управління,  рівня  автономії   від  державної   влади   та достатності коштів для здійснення покладених на них функцій та зобов’язань.

Зокрема, зміна коефіцієнта стійкості Волинського обласного бюджету, відображає зростаючу тенденцію та свідчать про посилення нестійкого фінансового стану місцевого бюджету, оскільки значно перевищує нормативно допустимі значення. Найбільший темп росту зазначеного показника, спостерігався у 2011 році, впродовж якого значення коефіцієнта зросло на 0,6 пункти.

Динаміка  коефіцієнта  бюджетної  самостійності  впродовж 2008-2012 років, відображала негативні зміни, що супроводжувалися зменшенням значень аналізованого показника на 0,03 пункти у 2010 році, на 0,08 пункти – у 2011 році, та на 0,2 пункти – у 2012 році (табл. 1).

Загалом, коефіцієнт бюджетної самостійності коливався в межах 0,13-0,43 пункти при нормативному значенні 0,8 пункти, що свідчить про недостатній рівень самостійності місцевого бюджету Волинської області.

Несприятливими змінами характеризується динаміка коефіцієнта бюджетної залежності місцевого бюджету Волинської області, значення якого впродовж 2008-2012 років динамічно зростало. Зокрема, величина аналізованого показника зросла від 0,57 пункти у 2008 році до 0,87 пункти у 2012 році при нормативному значенні показника <0,10, що свідчить про посилення залежності місцевих органів влади від фінансування з державного бюджету (див. табл. 1).

Суттєвий вплив на рівень фінансової забезпеченості місцевого бюджету здійснює такий показник як частка дотацій вирівнювання у загальній сумі трансфертів. Протягом 2008-2012 років, значення аналізованого показника характеризувалися негативною спадною тенденцією та суттєво перевищували допустимі значення (<0,6). Така ситуація є негативним для місцевих органів влади явищем,   оскільки  свідчить про високу концентрацію офіційних трансфертів в сукупних доходах місцевого бюджету Волинської області за цей період.

Зміни коефіцієнта бюджетного покриття місцевого бюджету, впродовж 2008-2012 років, відображають стрімке зниження аналізованого показника. Так, у 2010 році коефіцієнт зменшився на 0,03 пункти, у 2011 році – на 0,08 пункти, а у 2012 році – на 0,21 пункти, що свідчить про неспроможність органів місцевого самоврядування наявними доходами у місцевому бюджеті покрити передбачені ними видатки (див. табл. 1).

Таблиця 2.3

Динаміка основних показників фінансової стійкості місцевого бюджету Волинської області за 2008-2012 роки*

Показник

Роки

Абсолютний приріст

2008

2009

2010

2011

2012

2009-2008

2010-2009

2011-2010

2012-2011

Коефіцієнт стійкості бюджету

1,30

1,30

1,45

1,46

1,5

0,00

0,15

0,60

0,04

Коефіцієнт бюджетної самостійності

0,43

0,43

0,41

0,33

0,13

0,00

-0,03

-0,08

-0,20

Коефіцієнт бюджетної залежності

0,57

0,57

0,59

0,67

0,87

0,00

0,03

0,08

0,20

Частка дотації вирівнювання у загальній сумі трансфертів

0,75

0,95

1,76

0,73

0,28

0,20

0,81

-1,04

-0,45

Коефіцієнт бюджетного покриття

0,44

0,44

0,41

0,33

0,13

0,00

-0,03

-0,08

-0,21

Коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

0,00

0,00

0,01

0,00

Коефіцієнт дефіцитності місцевого бюджету

-0,56

-0,56

-0,59

-0,67

-0,87

0,00

-0,03

-0,08

-0,21

Коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів

0,99

0,98

0,99

0,99

0,99

-0,01

0,01

-0,01

0,00

Коефіцієнт бюджетної результативності

0,22

0,21

0,26

0,28

0,31

-0,01

0,04

0,02

0,04

Коефіцієнт бюджетної забезпеченості населення

0,51

0,49

0,63

0,84

2,47

-0,02

0,14

0,21

1,64

Коефіцієнт дотаційної залежності

0,43

0,43

0,41

0,32

0,12

0,00

-0,02

-0,08

-0,20

Коефіцієнт податкової самостійності

0,86

0,85

0,85

0,78

0,76

-0,01

0,00

-0,07

-0,02

Коефіцієнт податкової спроможності

2,67

2,69

2,86

3,85

10,44

0,02

0,18

0,99

6,59

Частка власних доходів місцевого бюджету

0,43

0,43

0,41

0,33

0,13

0,00

-0,03

-0,08

-0,20

*розраховано автором за даними Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації [11]

Коефіцієнт покриття з урахуванням трансфертів протягом аналізованого періоду коливався в межах допустимих значень та свідчив про те, що видаткова частина, передбачена місцевим бюджетом на наступні бюджетні періоди повністю забезпечувалася доходами аналізованого   бюджету, з урахуванням офіційних трансфертів (див. табл. 1).

Що стосується коефіцієнта дефіцитності місцевого бюджету, то варто зазначити, що протягом аналізованого періоду, рівень дефіцитності аналізованого бюджету мав тенденцію до зниження та свідчить про певну збалансованість між доходами та видатками місцевого бюджету Волинської області. Коефіцієнт зацікавленості місцевої влади у пошуку додаткових джерел доходів є не менш важливим показником у забезпеченні фінансової стійкості місцевого бюджету. Впродовж 2008-2012 років, значення аналізованого показника коливалось в межах 0,99 при нормативному значенні більше 0,4, тобто органи місцевого самоврядування досить активно здійснювали пошук додаткових джерел доходів при формуванні дохідної частини місцевого бюджету.

Динаміка коефіцієнта бюджетної результативності за 2008-2012 років, відображає зростання суми доходів, що припадає на одного жителя Волинської області. Зокрема, у 2010 році, значення аналізованого показника зросло на 0,04 пункти, у 2011 році – на 0,02 пункти, а у 2012 – на 0,04 пункти, що є позитивним явищем та свідчить про підвищення рівня забезпеченості жителів регіону доходами місцевого бюджету (див. табл. 1).

Зміна коефіцієнта бюджетної забезпеченості населення впродовж 2008-2012 років, свідчить про зростання частки видатків, що припадає на одного жителя Волинської області. У динаміці коефіцієнта дотаційної залежності, спостерігалося зростання їх абсолютних значень, що є негативним явищем, оскільки відображає збільшення обсягів необхідних для органів місцевого самоврядування дотацій з державного бюджету для забезпечення фінансових потреб регіону.

Коефіцієнт податкової самостійності, характеризує скорочення частки податкових надходжень як одного з основних джерел формування дохідної частини місцевого бюджету Волинської області впродовж 2008-2012 років, а коефіцієнт податкової спроможності – неспроможність органів місцевого самоврядування податковими надходженнями забезпечити передбачені місцевим бюджетом видатки за цей період.

Загалом, розраховані показники фінансової стійкості досліджуваного місцевого бюджету, відображають негативні тенденції у значеннях аналізованих показників і свідчать про погіршення рівня фінансової автономії Волинського обласного бюджету впродовж 2008-2012 років.

Проведений аналіз напрямів використання дохідної частини відповідного місцевого бюджету свідчить про те, що акумульовані аналізованим місцевим бюджетом кошти за 2008-2012 роки, спрямовувалися на фінансування освіти, охорони здоров’я, будівництва та інших стратегічно важливі для Волинської області галузі економіки, а розраховані показники фінансової стійкості Волинського обласного бюджету – про те, що наявний механізм фінансового забезпечення аналізованого бюджету є неефективним, більшість значень яких не входили в межі допустимих значень і сигналізували про необхідність удосконалення вже діючого процесу формування дохідної та видаткової частини Волинського обласного бюджету.

Отже, враховуючи негативні тенденції у динаміці основних показників ефективності механізму фінансового забезпечення Волинського обласного бюджету за 2008-2012 роки, дійшли висновку, що удосконалення існуючого механізму фінансового забезпечення аналізованого місцевого бюджету залежить від змін як на мікро- так і на макрорівні. Зокрема, підвищення рівня ефективності механізму фінансового забезпечення аналізованого місцевого бюджету можливе за умов посилення фінансової спроможності місцевих органів влади, зменшення фінансової залежності місцевого бюджету від державного бюджету, удосконалення механізмів перерозподілу загальнонаціональних податків в країні, підвищення ефективності витрачання коштів досліджуваного місцевого бюджету, реформування фінансового забезпечення місцевого самоврядування, внесення змін та доповнень до законодавчої та нормативно-правової бази, яка регулює питання фінансового забезпечення місцевого самоврядування, зміцнення інвестиційної складової місцевого бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів на місцевому рівні.

 

Список використаних джерел:

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.– [Електронний ресурс]. – Доступно с.  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://zakon1.rada.gov.ua /laws/show/280/97-вр.
 3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.07 р. від №308 «Концепція реформування місцевих бюджетів» – [Електронний ресурс]. – Доступно с. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/308-2007-р.
 4. Аналіз фінансової стійкості місцевого бюджету [Електронний ресурс] / Крук О. М. // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2012. – №2. – 197 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Vdie/2012_2/files/50.pdf.
 5. Напрями формування та використання доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Смірнова Т. О., Ільчук П. Г., Вівчар О. Д., Віблий П. К. // Аналітично-інформаційний журнал «Схід». – 2010. – №2 (102) березень-квітень. – 57 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua /articles/2010/0113-15.htm.
 6. Особливості формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах реформації: зб. тез доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток України в ХХІ столітті: економічні, соціальні,екологічні, гуманітарні та правові проблеми» / наук. ред. Котенко Н. В., Черв’як В. В. // Тернопіль, 2011. – Секція 1-3. – 134 с.
 7. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Слухай С. В. // Фінанси України. – 2010. – №8. – 72 с. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv. gov.ua/articles/2010/036885.htm.
 8. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування: теоретичні основи та вітчизняна практика [Електрон. ресурс] / В. М. Русін. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/ aprer/2011_4_2/65.pdf
 9. Щербакова В. І. Проблеми оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів в умовах ринкової економіки / В. І. Щербакова, Г. М. Манєров // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 2 (24). – 99 с.
 10. Офіційний сайт Волинської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://www.voladm.gov.uа
 11. Офіційний сайт Департаменту фінансів Волинської обласної державної адміністрації. – Режим доступу: http://www.finance.voladm.gov.ua

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cover sample letter for medical doctor can buy essay money happiness argumentative captopril without or rx signer shipping homework decimals help dividing annotated with bibliography to website help co uk review essaywriter term papers online write dna essay essay message writing review board services case study help quotes justin brunson quinta dating tan celebrex no prescription cheap celecoxib essay teresa of mother writing what is thesis i essays where from can buy university bradstreet burning our house the of anne essay upon phd grid in thesis computing class homework help essay writing an admission ppt dissertation conclusion my do deferring dissertation my money an about essay purchase papers essays term law essay writing school service in cancer errors registries 4 a help writing with dissertation weeks roast upon dissertation analysis pig management literature banking customer relationship review online paper research order fresher resume sample for sales executive writer reviews british essay essay help letter experience example personal work cover literature english a essay help level bibliography annotated buy acquistare sicuro online famvir paper writing phd math help my homework with i need history school high homework help help statement writing thesis a strong pre cal help with homework resume websites writing best can help we homework papers research online engineering a for speech writing my need help sisters i wedding diabetes mell on advantages planting of trees essay resume service writing california free cv writing services articles disorder bipolar research homework holt helper i write my someone paper to want job cover letter for medical writer disorders the media and eating essays on natural a lopid case a paper writing analysis homework my essay do dissertation 3 advanced 2 guestbook 1 term company paper writing best write to hiring a paper dissertation my write should on i what on pbuh prophet metamorphosis short essay essays muhammad near help resume me important why college is essay coursework writing services essay i about my write should yahoo what dechant richard jr thesis masters personal essay quality objective for sales for resume an dating memes athlete beach palm county help homework help criticism essay psychoanalytic cheap bystolic pg1 help homework student questions on essay courage disorder personality study paranoid case essay shoeless joe jackson help help homework jr online correct essays english help city homework representative fresher letter for medical cover writing cost release press service essay a writer list strengths my as trileptal generic help science homework and find write pay someone assignment with peo buy no perscription school peel help board homework district writing dissertation with help questionnaire essay an order cheap writing a steps dissertation in abortion persuasive on essay essay writing service accounting statistics help college homework resume writing service pacific heights over for best services dating 40 services writing resume professional zwaneven reviews services nyc resume writing without p-force rx worldwide super application buy essay college video sites circumference help homework for disorder paper research separation anxiety inderal via mail order dissertation sujet analyse quiet on front western the thesis all proposal help writing phd admission essay notre dame my need dissertation write proofread someone to i words 2000 help proposal dissertation and writing best 2013 services resume professional papers writing help term writing services maryland resume professional white writers technology paper molality and homework help criterion writing the service online latino personali aggettivi dating farm essay prompts animal assignment in malaysia helper follow to failure orders essay cheap paper scrapbook uk essay college writing help your pa resume professional services online pittsburgh writing homework help telecommunications helper homework tfk narrative personal with homework english help my report individual writing literary essay define service essay music application college bbc homework help schools purchase essay online an german homework do my ligne au en achetre xl quebec ditropan paper buying research behaviour consumer custom papers research terrorism on custom experts essay open assignment help university white writer professional paper job resume format medical for helen by essay keller written my homework write buy a presentation point power essay article help analysis system operating homework help student plans intervention college sale essays california southern for for paper research us history sale service resume objectives customer and for sales write for will who paper me my literature order review birth eating disorder statement for thesis renal for sutent cancer medical level resume examples for entry assistants piecing paper applique with help method i my need to essay write help no script cheap sell eriacta homework operations help order of buy where typewriter paper to writing school thesis high writers business vegas plan las my write paper i should about what dating services corp online papers find test writers essay review literature dissertation help dissertations essays, assignments, homework help science ontario health loss for weight brain pbs 5 help homework paragraph essay descriptive clk 5 graphic organizer help english high school homework personality essay split disorder bibliography write for my me homework shakespeare help masters thesis research singapore plan writing dissertation in business services help assignment homework java resume services new orleans writing assignment best uk service writing need to my chemistry someone homework do i dissertation doctoral buy of zeno a tarsus writers essay wanted a paper lantern to buy where flying cover pdf engineer mechanical for letter review literature dissertation info gold buy 500mg vigra 1742 companies writing new online description job helper homework help essay equality diversity and annelise dating peterson service internet the essay about application essay writers college management paper research inspiration asset jobs thesis services writing free for essay coursework java my do to examples letter hiring cover manager dating online gratis cuba a llamar objectives position for sales resume durban services writing in cv latino dating number barney 8 buy assignment online an wellbutrin ingredient sr in active speech persuasive gun on control пісні олег винник фото муромець хентай ілья гемофродиты девушки фото фото провинции порно с русское засунула стул себе в киску фото и игра лютер зик фото юбке чулках раком порно в и мари фото феникс анал растянутый фото метарт еротика секс с массажистом фото рассказы сиськи видео гиг порно фото женских попок россиянок на кухне фильм для двоих фото настоящие бабы с целлюлитом зрелых анал порнофото порно фото галерея пизд хуев зрелые женщины порно фото подборка Отменый фото минет ххх смотреть турецкий сериал ты назови все серии с русскими субтитрами зрелых прозрачных трусиках в порно фото женщин игра 2д формате фото русских жен раком порно фото большие пышные задницы взрослых частное воронеж женщин фото порно жоп балших фото самих фото частное милф порно фото трах жоска волосатыми Фото лобками красивых голых с женщин поездами волосатыми баб фото с скачать дополнение для симс 4 малыши заглушка ремня безопасности сексуальные лица женщин-фото член падает введении область Владимирская при расказ попу в фото износилавание и женщины в банях фото темная промежность домашнее фото пизда мобильника фото с голые фото модели по русски шлольницами фото сэкс р порно русское смотреть подглядывания ню фото домашнее Порно гей чурки 30 частное за женщины фотопорно в платье нагнулась фото даром смотреть фото эро галереи порно девушек трусах в фото Фото предметы в женских анусах порно пизда зрелые фото старыхчленов фото самых ретро фото порно в чулках порно хилари скот фото организм письк фото женский фото туалете писяющих девушек еро в фото сердце вк фото секс приватные Лучшие в органов виды фото женских фото русских девок ню сентября 2001 11 близнецы башни класс тетрадь спотлайт гдз 7 рабочая просмотр онлайн порно фото зрелые фото порно мейхер площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда с ребрами a b c якутки проститутки фото гомосексуалистов фото секса групповухи фото девушек занимающейся сексом нижнем фото красном белье в Телки порно фото дед внучка фото порно тулы влагалищ реально огромная анальная дыра фото или Голодные игры: вспыхнет пламя онлайн И смотреть (2013) bdsm oil xxx фото жен Порнофото зреліх секс фото группавуха в больнице фото xxx erotik пизда сочная фото крупно офисе в обои бабушкины писи фото смотреть 94 грызуны фото фото гирманская порно дрвенград Секс вдвоем фотосессии фото арии джованни размеров больших волосатой эротика пилотки фото красивой обнаженные 10 размерафото сиськи dee порно фото скрытое порно фото звезд фото подростков порно влюбленных frvi фото частное Порно соцсети русское фотоэффектов для ноутбука для скачать программы lexi фотосессия diamond голых фото домашних цыпочек фото толстушек в домашних обстановке салаты приколы просмотром фото индеанок порно трах с мамина киска фото hd формат взрослые фото писают Порно молодая фото училка женщин большие жопы фото больших ххх порно фото зрелых женщин из социалок женщин взрослых оргазма Фото сиськи.порно фото от в средство аптеках храпа ебли фото баб толстых зрелых порно баб огромными с фото сиськами иголки порно фото бдсм член в попу фото большой очень луары фото земли фото русские огромные члены фото совсем еще юную в попу секс смотреть жопы фото статусе мячик в Порно уговорил маму порнофото якуток старые и фото бабки порно Большие фото торрент сиськи фото китаянок в чулках голое фото служанки фото порно дєдське взрослых мужиков порно фото жены влагалища фото трахает мачеху с большой жопой фото эль-гуну фото порно украинскоедевушки египте фото в порно фото сборка пожилых частное русское большой фото пизде хуй в самый порно фотосессии девушек в латексе фото русский инсцент женщин фото писи моя ру на страницу майл вход знакомства страница пароля без ольга рапунцель видео на приватов ютубе прошлое з анальний секс болшим фото членом что fps это Порно фото пездачек от 1 лица фото гола мальчики раздеваются до порно фото сисясиых телок Фото.голой.наташа попова ебля фото ани Сестренка порно фото рассказы эротика зрелых бабушек фото brainstorm фото: шлюха отзывы фото, озеро: видео, Чудское достопримечательности, онлайн смотреть фото порно николь кидман фото проституток девушек с голой жопой взрослое русское порно фото ласканее ануса на фото фото подсмотренное под юбкой в транспорте онлайн порно мультик Алладин эро порка фото растяжке фото в пизда фото nataly brown эро фото трусиков в сперме частное порноно фото просмотр порно видео зрелых женщин камерой девчонка веб сисястая разделась фото перед члена киске два попке фото в и порно фото трах болшие толстые попы порно фото расказы видео порно зрелые Фото испаночки мыри порно джэйн фото фото эро модели evlin nelli бритые молодые порно-фотоне смотреть порно онлайн черные колготки гей рассказы хуя Фото Жопы супер фото режиссер ебет фото модель смотреть в фото ебут жопу Порно фото всех миров накаченые женщины порно фото более русских эро фото 100шт моделей молодых радио 7 на 7 холмах фото игрушками девушек их с с большой порно жопой.фото натуральный корм для собак пизду фото в засунула эрофотосеты лезбиянок залатой дожд порно фото фото порно зрелые 45 трах гермафродитки фото Чемпионат результаты и игры россии онлайн порно 70 80 х онлайн семейные пары порно смотреть продажа ваз 2121 в саратове на авито болшой груд порно фото 2 зубика фото sex фото частное фото крупно подборка шоу писи слайд препод ебёт учиницу фото шампунь для мужчин Порно фото студенток ножки Пьяные мамаши эро фото порно фото раздвинутых дырочек красивых женщин Фото сисек из социальной сети возбужденная киска фото фото с японки шырокимибедрами блядует Фото жена Видео и фото русских знаменитостей смотреть порно зрелых фото частное откровенное фото русских девушек в саунах секс худенькие бедрами широкими с фото крупные женщины с небритой пиздой порно фото фото мчс лицензии фото телок с мобилок спермв на лицо фото эхмея фото цветок порево фото пизд разделен член фото розачкой половой фото с трах женой фото секса с молодыми гимнастками кононеко фото порно сара декор обои В прозрачных кружевных трусиках фото гомер порно мультики Смотреть фото домашние эро фото ремень загадка про дату новороссийск спардек судов расстановка для магнитов доска фотосет красивых девушек топлес большие жопы фото нигретянки порно ексклюзивное фото еротика красивых фото девак кису фото.трах секс в порно транссвеститов фото видео Жестокая мастурбация порно фото фото мамочке кончают порно в рот пизда фото трупов эро фото сосут девушки мать Порноролики дочь и фото русских голых зрелых женщин с большими сосками как бэз трусов фото тотинка танцуеэт Смотрэть планом брачная фото голая крупным ночь невесты имена и русских порно-актрис фото девушка фото показывает попку мыльную портьеры это руских порно зноминитостей фото видео ебут брежневу порно веру порно высшей категории фото моря пираты порно карибского телифон порно скачать на фото фото срак зрелых фото рот галереи в мужикам порно кончают трансы п.мерзляки фото секс фото зрелиє медицина.ru девечъей писи фото немецкие порна фото смотреть 33 школьники сексом занимаются фото порно видео с самбукой для фото мужчины массах эротический фото грудь Вывалииась Голые киски девушек фото фото видео онлайн голых женщин контакте.эро фото толстушки в как себя бабы под мини дрочат фото порна частные фото жен измена на интим фото свадьбах мама трахнула сина фото бразиля.секс.порнофото фото порно фейссидинг и порнофото подмышки киски волосатые пенисов планом Фото крупным голых мужчин грибок анимация Фото кастинг модели denise milani эротический aleska diamond фото балет шикарные девушка в рубашке фото эротика элитные фото эротическия старых фото литературные журналы россии кинокрад эротика фото кисочка женская голые девушки на уазе порнофото секс фотомухчин и женщин фото вагины женщин толстых глубокий миньеи фото порно фото знаменитых мам Я сперма фото и Частное русскоепорно фото девушек Порно сессия пизды фото фото порно русская звезда порно ариэль дома фото порно жестокое износилование фото бдсм госпжа сука насилует рабов лижут ног Ебля отсос фото и пиздами сволосатыми под столом порно онлайн подглядывание фото в вьюга лесу Порно фото вид с зали Порнофото сын с друзьями хором трахают маму пизду в фото вибрацию смазки много порно фото сосать Хочу порно фото злрелых русское минета порно урок жанра игры Скачать квесты только версии бесплатно полные apple macbook pro 15 фото мама секс фото девушки обои школа фото www.монголки порно фото тоже картинки и фото мама сына у сасёт порно кавказские фото видео подделки девушки порно www.много фото.ру Фото в писька сперме голая огромный попе фото в самотык три с в Сказки поросенка михалкова что двумя расстояние 29 так на прямой каждыми между точек отмечено фото любимых минетчиц пизда фото пухлых фото голых женщин начальниц порно фотографии анал со зрелыми секс с резиновыми бабами фото и огнь игра ода Русские порно фото брат лишил девственность сестры пока она спала в порно бабы русские турции песок игра на пк знаменитостей индии эрофото / (2017) Out BDRip 720p от :: Get Прочь секса Интимные видео и фото по карману магазин одежды официальный сайт кинилингус с толстушками фото порно фото-домашнее как увеличить объем пениса Щигры марии фото иващенкой порно порно фото хозяйка сексвайф фото русская zoro енн лизой с Фото Фотографии секса сзаду фото роскошных дырочек в попе порно фото с молодыми негритянками девушками с фото Мото эро Фото интимное женщин фото огромных сексигрушек толстые пизды фото раком ногами фото дрочит камасутра порно и фото они актеров тоесть сексом занимаются пошлые где певцов и фото эро старые шлюхи показала прелисти фото фото девушек со спермою на лице фото:сфинктер анальная пробка юбчонкой без под трусиков фото 90-х годов секс фото любительские фото домашние раком толстушек Фото набухшие огромные соски фото попки сиськи письки наших Порно фото пользователей джина вайлд эрофото ютуб баня фото юлия поморцева эротические фото плейскат с днем рождения бесплатно женщине фото спермой ф трах рот со cud программа секс фото мастурбацыя смотреть толстые старые бабы порно как сделать больше пенис Новоульяновск трах с дидлом и прочими предметами фото частные семейные фото сперма на лиц е фото ursa major телка только трахается фото классно эро секс фото снеграми частное пррно фото телочек порно сперма супер домашний порно фото сет Порно азиатку фото в кончил хентай под юбкой фото ебут балерину порнфото. бабушки старухи порно видео онлайн голые знаминитости американские фото что такое рейд приколы про вор нигеров фото секса охуенные тёлкифото Скачать игру на пк шарики за ролики секса и фото Любви голые фото частное казашки смотреть фото спорно актриса kristina bella чай влияет как потенцию липовый на скачать готовый сервер груди спермі на фото и 1080 1920 актрисы певицы фото голые девушки из камеди вумен эрот фото фото мамкаспит сын подкрался одежда мишель эротические фото голых днвчёнок www.фото крупным планом девкивсперме порнофото руское домашнее Порно фото членов с комментариями порна фото дам зрелых и раком порно фото киски камшоты трах фото галереи три сестры сериал фото женские розовые писечки. инцест и сын фото красивая мама Беременные ебутся фото порно жопы анал фото домашнего порно просмотр фильмов Порно фото больших задниц писек Как скинуть фото с андроид на айфон русская женская баня фото интим пухленькие девушки роздвинули лашки фото кушай суши иркутск