Ефективність формування капіталу підприємств кондитерської галузі України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

У статті проаналізовано динаміку та структуру капіталу, а також виокремлено фактори впливу на ефективність формування капіталу підприємств кондитерської галузі України та основні шляхи її підвищення.

Ключові слова: власний капітал, фінансова стійкість, прибуток

Ключевые слова: собственный капитал, финансовая устойчивость, прибыль.

Key words: equity capital, financial stability, revenue.

Постановка проблеми. Кондитерська галузь України є однією з небагатьох, яка впродовж останніх років демонструє стабільне зростання на вітчизняному ринку, при цьому експорт продукції галузі в кілька разів перевищує імпорт. Так, після падіння обсягів виробництва в Україні кондитерських виробів в 2010 році на 4,35 % порівняно з 2009 роком спостерігався ріст виробництва в 2011 році – він склав 3,83 % відповідного показника 2009 року. Проте за даними самих виробників, при насиченому національному ринку та внаслідок заборони ввезення українських кондитерських виробів на ринки Росії та Казахстану можливості розширення виробництва зменшуються. Це підтверджує скорочення виробництва кондитерських виробів у 2012 році на 12 %. Тому українським підприємствам варто мобілізувати всі наявні ресурси, а також оптимізувати всі управлінські можливості для запобігання кризи збуту продукції та підтримки відповідного рівня фінансової стійкості підприємств. У цій ситуації особливо актуальним постає питання підвищення ефективності формування та подальшого використання капіталу підприємств, що дозволить забезпечити стабільне їх функціонування в несприятливих умовах.

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Різноманітні аспекти управління структурою капіталу досліджували такі відомі вітчизняні економісти як Базілінська О. Я., Білик М. Д., Бланк І. А., Крамаренко Г. О., Кузьменко Л. В., Філіна Г. І., Чорна О. Є., Шелудько В. М. та ін. Крім цього, дослідження процесів управління капіталом досить чітко висвітлені та описані в працях зарубіжних науковців. Зокрема найгрунтовнішими та найвідомішими вважаємо праці таких вчених як Бгігхем Є. Ф., Ковальов В. В., Савицька Г. В., Стоянова О. С. та ін. При цьому менше уваги приділяється практичним аспектам дослідження капіталу, зокрема за окремими галузями, а тому актуальним постає питання аналізу ефективності його формування у поточній діяльності підприємств [1; 2, с. 36; 3, с. 51].

Мета дослідження полягає у розробці рекомендацій щодо напрямів удосконалення формування капіталу підприємств кондитерської галузі України на основі вивчення теоретичних та оцінки практичних аспектів досліджуваної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Поняття «капітал» в економічній літературі має багато авторських визначень та трактувань. У більшості випадків вони збігаються, проте все-таки існують деякі відмінності у розумінні даного поняття різними науковцями. Так Карл Маркс в однойменній праці визначав капітал як вартість, яка «самозростає», при цьому поділяючи його на постійний і змінний. Інший класик політичної економії Томас Мальтус капіталом називав те, що витрачається з метою отримання прибутку. Доктор економічних наук, професор Бланк І. О. капіталом вважає накопичений шляхом збереження запас економічних благ у формі грошових коштів та реальних капітальних ресурсів, які їхнім власником залучаються в економічний процес як інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою отримання доходу, та функціонування яких в економічній системі базується на ринкових принципах і пов’язано з факторами часу, ризику та ліквідності [3, с. 40; 4, с. 63].

Кандидат економічних наук Савицька Г. В. дає таке трактування капіталу: капітал – це засоби, які є в розпорядженні суб’єкта господарювання для здійснення діяльності з метою одержання прибутку. При цьому для формування капіталу використовуються як внутрішні, так і зовнішні джерела. Загалом, з позицій бухгалтерського обліку капітал підприємства включає дві складові: власний капітал та зобов’язання. Зобов’язання в свою чергу включають: забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, короткострокові зобов’язання та доходи майбутніх періодів [1; 6, с. 89].

Власним капіталом є величина, яка характеризує ту частину майна (капіталу) підприємства, яким воно безпосередньо володіє та яка зазначена у підсумку розділу І пасиву балансу підприємства. Абсолютна та відносна величини власного капіталу підприємства залежать від фінансових можливостей та пріоритетів підприємства щодо структури капіталу. Фінансування діяльності підприємства за рахунок власного капіталу є альтернативою до залучення позикових коштів. Основні переваги і недоліки фінансування за рахунок власного капіталу пояснюються, виходячи з його функцій, цілей зменшення та збільшення. Відповідно порядок формування власних коштів залежить як від виду діяльності суб’єкта господарювання, так і від політики управління ним та напрямам його оптимізації.

Не менш важливою складовою капіталу підприємства є позиковий капітал, який дозволяє поповнити потребу підприємства у додаткових джерелах фінансування за умов обмеженості власного капіталу. Залежно від терміну погашення позиковий капітал підприємства поділяється на довгостроковий та поточний. Саме за таким принципом здійснюється поділ позикового капіталу в балансі підприємств, при цьому поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Відповідно довгостроковими є зобов’язання, які не є поточними.

Для оцінки ефективності формування капіталу підприємств галузі нами було проаналізовано 5 підприємств, які відрізняються за розміром і знаходяться у різних областях України, що дає можливість врахувати можливі як територіальні особливості формування капіталу, так і особливості, які залежать від розміру суб’єкта господарювання.

Загалом аналіз власного капіталу підприємств кондитерської галузі свідчить, що у чотирьох з п’яти досліджуваних підприємств частка власного капіталу впродовж 2009-2011 років коливалася на рівні 30-35 %, відповідно питома вага позикового капіталу становила 65-70 %. Ситуація відрізнялася лише на ПАТ «Палтавакондитер», де власний капітал становив не менше 75,4 % загальних ресурсів товариства.

Статутний капітал, як складова власного капіталу у більшості підприємств складав його основу (60,8-94,2 %), при цьому в абсолютному вираженні найбільшим він був у ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», а ще у двох він не перевищував 17,1 %. Крім цього, він характеризувався відносною стабільністю, оскільки за аналізований період змінювався лише у двох товариств і лише один раз.

Інший додатковий капітал був наявний у чотирьох підприємств (крім ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»), при цьому у трьох з них він не перебільшував 2,8 %. Лише на ПАТ «Виробниче об’єднання «Конті» інший додатковий капітал становив близько половини власних ресурсів (41,4-47,4 %).

Нерозподілений прибуток для кожного з досліджуваних суб’єктів господарювання мав різне значення з точки зору формування власних ресурсів, оскільки його частка коливалася від 4 % до 79,3 %, хоча в динаміці його питома вага у структурі поступово зростала. Водночас не відігравав значної ролі резервний капітал, оскільки навіть на ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» його питома вага зменшилася із 24,9 % до 13,4 % і впродовж 2009-2011 років була найвищою серед досліджуваних підприємств.

Крім цього на аналізованих підприємствах вимога Закону України «Про акціонерні товариства» щодо формування обсягу резервного капіталу та щорічних відрахувань чистого прибутку виконувалися лише на двох підприємствах: ПАТ «Полтавакондитер» та ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» (таблиця 1).

Таблиця 1

Динаміка питомої ваги резервного капіталу у статутному капіталі підприємств кондитерської галузі України у 2009-2011 роках, %

Підприємство

Роки

Абсолютний приріст

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПАТ «Виробниче об’єднання «Конті»

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0

ПАТ «Полтавакондитер»

25,0

25,0

19,9

0,0

-5,1

ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»

36,0

17,3

17,3

-18,7

0,0

ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

0,5

0,4

0,4

-0,1

0,0

Як видно з таблиці, на ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» формування резервного капіталу передбачено не було. Питома вага резервного капіталу ПАТ «Виробниче об’єднання «Конті» за досліджуваний період становила 2 %, при цьому в абсолютному вираженні величина резервного капіталу також не змінювалася.

ПАТ «Полтавакондитер» є першим серед досліджуваних підприємств, частка резервного капіталу якого у статутному становила більше 15 %. Так, впродовж 2009-2010 років вона становила 25 %, а у 2011 році знизилася на 5,1 процентних пункти до 19,9 %. Для ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» характерною була схожа ситуація. У 2009 році частка резервного капіталу підприємства у статутному складала 36 %, у 2010-2011 роках вона зменшилася на 18,7 процентних пункти і була рівною 17,3 %, знаходячись при цьому у межах норми. У ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен», питома вага резервного капіталу підприємства у 2010-2011 роках не перевищувала 0,5 %.

Потенційну можливість формування резервного капіталу досліджуваних підприємств можна оцінити на основі розрахунку питомої ваги нерозподіленого прибутку у статутному капіталі як порівняно легко варійованої частини фінансових ресурсів (таблиця 2.7).

Таблиця 2

Динаміка питомої ваги нерозподіленого прибутку у статутному капіталі підприємств кондитерської галузі України у 2009-2011 роках, %

Підприємство

Роки

Абсолютний приріст

2009

2010

2011

2010-2009

2011-2010

ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика»

6,6

51,5

61,4

45,0

9,9

ПАТ «Виробниче об’єднання «Конті»

666,0

912,4

1071,1

246,4

158,7

ПАТ «Полтавакондитер»

544,4

565,2

448,5

20,8

-116,8

ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»

5,8

4,4

10,6

-1,4

6,2

ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

5,4

6,9

9,7

1,5

2,7

Як видно з таблиці 2, у 2009 році нерозподіленого прибутку було недостатньо для формування резервного фонду ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика», оскільки його частка у статутному капіталі була рівною 6,6 %. У 2010 році ситуація кардинально змінилася – питома вага нерозподіленого прибутку зросла на 45 процентних пункти до 51,5 %, а у 2011 році – до 61,4 %.

Нерозподілений прибуток ПАТ «Виробниче об’єднання «Конті» у 2009 році більш ніж у 6,5 разів перевищував обсяг статутного капіталу. У наступні 2 роки його розмір лише зростав. Водночас не дивлячись на те, що питома вага резервного капіталу на ПАТ «Полтавакондитер» знаходилась у межах норми, обсяг нерозподіленого прибутку за весь аналізований період перевищував статутний капітал у близько 5 разів. Щодо ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», то на відміну від ПАТ «Полтавакондитер» нерозподілений прибуток товариства був рівним у 2009 році лише 5,8 % статутного капіталу. У 2010 році його частка зменшилася на 1,4 процентних пункти до 4,4 %, проте вже у 2011 році знову зросла – до 10,6 %.

ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» було єдиним з досліджуваних підприємств, в якого за весь аналізований період суми резервного капіталу та нерозподіленого прибутку було недостатньо, щоб сформувати необхідний розмір резервного капіталу.

Аналіз позикового капіталу свідчить, що довгострокові зобов’язання впродовж 2009-2011 років були наявні лише у ПАТ «Виробниче об’єднання «Конті», основну частину яких становили довгострокові кредити банків. На кожному з інших досліджуваних підприємств на кінець 2011 року довгострокових зобов’язань не спостерігалося.

В свою чергу поточні зобов’язання залучалися кожним із аналізованих підприємств протягом всього досліджуваного періоду, зокрема їх основну частину становила кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, питома вага якої коливалася від 43,9 до 97,9 %. Натомість короткострокові кредити банків складали порівняно незначну частку позикових ресурсів (6,3-15,3 %) та були наявні лише в трьох з п’яти аналізованих підприємств. Водночас основну частину поточних зобов’язань за розрахунками становили зобов’язання з оплати праці.

Крім абсолютних показників, більш глибоко оцінити ефективність формування капіталу можливо за допомогою аналізу коефіцієнтів фінансової стійкості (таблиця 3).

Таблиця 3

Динаміка основних відносних показників фінансової стійкості підприємств кондитерської галузі України за 2009-2011 роки

Підприємство

Коефіцієнт фінансової незалежності

Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт забезпечення запасів власним оборотним капіталом

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика»

0,07

0,20

0,27

0,07

0,20

0,27

-2,84

-0,04

2,97

ПАТ «Виробниче об’єднання «Конті»

0,32

0,39

0,39

0,79

0,86

0,84

2,14

2,54

3,46

ПАТ «Полтавакондитер»

0,81

0,75

0,75

0,81

0,75

0,75

1,78

1,56

2,06

ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика»

0,18

0,33

0,31

0,28

0,33

0,31

-43,0

-31,4

-40,5

ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»

0,37

0,35

0,34

0,37

0,35

0,34

-33,9

-40,5,

-8,5

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) за період 2009-2011 років досяг практично одного рівня у чотирьох з п’яти аналізованих підприємств і коливався від 0,07 до 0,39 пункти, тобто знаходився поза межами норми. Лише у ПАТ «Полтавакондитер» даний показник відповідав нормативному значенню і був рівним 0,75-0,81 пункти.

Коефіцієнт фінансової стійкості був рівним коефіцієнту автономії практично у всіх досліджуваних підприємствах, що свідчить про те що довгострокові позикові ресурси у галузі практично не використовуються. Як наслідок згаданий коефіцієнт відповідав нормативному значенню лише на ПАТ «Полтавакондитер» (проте за рахунок власного капіталу) та на ПАТ «Виробниче об’єднання «Конті».

Коефіцієнт забезпечення запасів власним оборотним капіталом вказує на те, що у більшості досліджуваних підприємств власний оборотний капітал був відсутнім, хоча у 2011 році у трьох досліджуваних підприємств даний коефіцієнт був більшим 0,8, тобто відповідав нормативу.

Аналогічну ситуацію доводили і абсолютні показники ліквідності. Лише в одного підприємства впродовж 2009-2011 років власних джерел вистачало для формування запасів. У інших для формування запасів залучалися довгострокові кредити банків, які по суті виправили ситуацію лише для ПАТ «Виробниче об’єднання «Конті». В свою чергу короткострокові кредити лише збільшували наявні джерела формування запасів для товариств, де вони були наявні.

Аналіз відносних показників ліквідності свідчить, дані коефіцієнти знаходилися у межах норми лише у двох з п’яти підприємств. В інших підприємствах рівень ліквідності досить відрізнявся, при цьому коефіцієнт абсолютної ліквідності у них становив менше 0,01 пункти.

Крім вище проаналізованих показників про ефективність формування капіталу підприємства свідчить значення ефекту фінансового левериджу, яке дає можливість оцінити доцільність залучення нових та використання наявних на підприємстві обсягів позикового процентного капіталу. Як видно з рисунка 1, це завдання найбільш правильно було вирішено менеджерами ПАТ «Виробниче об’єднання «Конті», значення ефекту фінансового левериджу якого було стабільно високим за весь досліджуваний період.

blog

 Рис.1. Динаміка значень ефекту фінансового левериджу підприємств кондитерської галузі України за 2009-2011 роки

У 2011 році порівняно з 2009 роком воно зменшилося на 3 процентних пункти і було рівним 17,2 % – найбільше серед досліджуваних підприємств. В свою чергу значення ефекту фінансового левериджу ПАТ «Рівненська кондитерська фабрика» у 2011 році порівняно з 2009 роком зменшилося у 8 разів до 3,3 %. Щодо ПАТ «Полтавакондитер», то зростання рентабельності власного капіталу суб’єкта господарювання внаслідок використання позикових ресурсів було порівняно незначним і у 2009 році було рівним 0,9 %. У 2011 році показник зменшився до 0,6 %.

Значення ефекту фінансового левериджу ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика» впродовж аналізованого періоду поступово зменшувалося – з 3,7 % у 2009 році до 0 % у 2011 році. Така ситуація пояснюється зменшенням у 2010 році та повною відсутністю у підприємства у 2011 році процентних позикових ресурсів, що не давало можливості збільшити рентабельність власного капіталу. Аналогічно пояснюється нульовий ефект фінансового левериджу для ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен» у 2009-2011 роках.

Висновки. Аналіз формування власного капіталу досліджуваних підприємств кондитерської галузі України показав, що основними його складовими є статутний капітал та нерозподілений прибуток, які впродовж 2009-2011 років займали найбільшу питому вагу у структурі. Збільшення обсягу власного капіталу в основному було зумовлено зростанням суми статутного капіталу, на який направлялась частина нерозподіленого прибутку минулих років та внаслідок збільшення номінальної вартості акцій і проведення нової емісії. Для більшості аналізованих підприємств галузі також характерним було те, що питома вага резервного капіталу підприємств у статутному капіталі не досягала законодавчо визначеного нормативного значення у 15 %.

Аналіз формування залученого капіталу підприємств кондитерської галузі України показав, що для досліджуваних підприємств характерна досить висока частка кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги у структурі позикових ресурсів (у чотирьох з п’яти аналізованих підприємств вона становила не менше 76 %). Як наслідок, жодне з аналізованих підприємств за досліджуваний період не досягло абсолютної ліквідності балансу.

Таким чином, основною проблемою формування капіталу підприємств кондитерської галузі України є значна питома вага кредиторської заборгованості, яка негативно впливає на рівень фінансової стійкості та ліквідності підприємств, тим самим обмежуючи їм доступ до кредитів банків. Основним шляхом вирішення даної проблеми є розробка таких методів управління кредиторською заборгованістю, які б дали можливість зменшити її обсяг як у відносному, так і абсолютному вимірі, зокрема продумана політика надання та отримання товарних кредитів та позик. Крім цього, для забезпечення зростання рентабельності власного капіталу слід чітко використовувати ефект фінансового левериджу, мобілізувавши усі можливості з пошуку найдешевших кредитних ресурсів.

Література

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 «Баланс» Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99 / [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua

2. Базілінська А. Я. Фінансовий аналіз: теорія і практика: навч. посібник. / А. Я. Базілінська – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 328 с.

3. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. – К.: Ника-центр. – 2004. – 655 с.

4. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М., Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. / Херсон: К-89 Олді-плюс, 2003 р. – 240 с.

5. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 554 с.

6. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. 2 е вид., перероб. і доповнено. Навч. пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 320 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

business for interview sales 90 day plan do paper math research excel overseas generic for college essay admissions written essays writing service custom letter how a school medical ask for recommendation of for to hairline regrowth propecia students homework helps study duke homework accounting help online an class taking online help methods quantitative homework about castles homework help all outline effect do cause essay pox allergy peanut chicken vaccine thesis social phd sciences structure argelon discounts mba review essay perfect personal university statements companies essay writer essay personality my school homework help secondary for production schedules help possibilites homework essay custom plagiarism content marketing plan papers wanted help dans oklahoma silfar online buy usa custom papers made term Ditropan online Xl dating toyo engineering india tenders ltd help writing paper essays slaughterhouse five online johns order resume papa thesis engineering electronic phd school help essay med essay an ordering units d 1000 vitamin disorder dc best services cv washington writing papers spectrum on research disorder autism aciphex dosages mg 10 sale reports for formal service writing austin resume professional i do homework to motivation my need some cheap services nyc writing resume 799 online dating piece one as plan essay sociology mechanics homework help personal narrative assistance college admissions essay get without micoflu prescription order where to position words sales for resume writing services online custom uk writing essay reviews co service essays sports enhancement performance in drugs sales for job resume email homework help service sat perfect essay essay critcal buy money happiness cannot for applications help paid writing wisconsin college pay statistics homework my do to 210 age rule lead dating renova friedrichshafen tablets Aldactone text full thesis dissertation in live maryland help homework page custom order writings complete 8 mark essay help in risk help dissertation banks on management review services paper writing solving help problem homework fractions multistep do services my homework argumentative essay cheap doctoral myth thesis help comparison essay thesis marketing help assignment case paranoid studies personality disorder help thesis pakistan in online help dissertation ireland help essay madison uw application essays me for do to term best place papers buy writing services brochure essay writer professional article mean on happiness what buy money cant essay does extended biology essay top writing services paper homework aiu help channel dating sky 87505 someone do an paying to essay service writing review uk literature management quality total dissertation help essay service do thesis can who my buy RetinA pills stata help homework services in writing essay kenya about essay responsibility writing retreats dissertation cheap engineers samples mechanical for cv services essay research writing paper term cheap teachers report for writing help with body dysmorphic thesis statement disorder for about essay staying healthy european ap help history essay plan nova business writer development writer scholarship essay with pgce help assignments essay nco a from order lawful importance of on obeying the a sociologique dissertation a resume writing free help masters with help dissertations phd proposal rationale research my college paper write someone find to dune critical essays economics combating of essays the essay in poverty effect economics microfinance letter sales manager sample for cover help write research paper my write ireland dissertation help business for sample plan sales definition for essay outline sex about education persuasive speech for presentation engineering mechanical ppt topics paper experts uk writing writing best site research papers writing online dating hyun joong min so jung smok-ox buy paper wrapping wholesale cheap christmas help 7th homework grade science dating my again high sweetheart school essay ross mba help responsibility about essay and communication essay language business bangladesh plan writer in elementary in help does school homework tenders force dating academy dundigal air papers order science online dissertation avoidance conclusion thesis writing services borderline personality study case cover does like good for letter a look a resume what analogies with homework help declaration dissertation authenticity of best ever pay application college essay hindi in help homework mg 1 for sale of diovan services professional resume philadelphia writing mozart's papers on research time do to best is the when homework my it long start take benicar working how to for does dao online abstracts dissertation service writing essay reviews australia not form google spreadsheet updating resume analyst division order maps and help homework and assyrian homework in do my spanish essay site reviews custom my romulus father help essay us gloucestershire service writing cv logarithms help on homework essay grammar check help homework circles geometry decision dissertation making on to my someone do essay can pay i solid thesis in waste management phd bio with help homework my 101 education essay my writing boyfriend for poem help need i a my disorders in research communication topics my assignment university do a online i paper can buy research application school high to a write for how essay for university sale papers description purchase engineer job services uk writing case study essays sites telugu discount SR Wellbutrin purchase sample for letter cover medical transcriptionist improvement homework trial help and letters cover medical for assistants sample for writing statement with help a a cv personal in custom essay writers canada philadelphia helpline homework buy thesis ru write illustrative how an to essay answers help chemistry and homework should help with parents essay homework hepato-ritz 150mg buy online paper terror war research on writers online essay best database thesis and help dissertation 5 essay page help buy uninstall resume won't app best power a buy presentation point expert essay writers hypothyroid hyperlipidemia hypertension hirsutism diabetes gardening dissertation chambers oriental com custom paper writing vytorin prcies 1040 writer paper essay с игру Скачать торрента runaway 3 Самые интересные блоги об украине эротика фото девки Картинки с 8 марта на робочий стол деньги игре 2 Как в дальнобойщики письки порно видео фото целки торрент властелин игры Лего колец Магниты на холодильник для фото игру квадратных 33 Скачать метров эротику фотографии лагалиш загрузки скачать Удалились фото с айфона что делать скрытое фото девок-без трусов. Смотреть онлайн ужасы 30 дней ночи Игры для малышей до 1 года играть секса блатных тёлок фото Вставить свою картинку в mp3 файл Сказка о царевне лягушке читать Смотреть онлайн фильмы ужасов сша с в фото инстаграм Загрузить сайта Телефоны билайн смарт фото и цены Фото пластиковые двери со стеклом Золушка и три орешка сказка фильм Картинки сладостей на рабочий стол тебе Статусы плохо когда говорят о Однажды в сказка 2 сезон 16 серия Фото няни головой с отрубленной колготки с сетку порно фото Игры веселая ферма 4 во весь экран Идеи для фото с молодым человеком спермактин менс Обоянь Как нарисовать аниме по картинкам Magic mustard 3 часть сказка текст камасутра фото порно позы игры 2 часть голодные торрентом скачать 2015 Как сделать чёрное фото цветным игры прыгуны пизды фото симпатичной Наряд для гавайской вечеринки фото индийские фотомодели голые Анимации ангелы на прозрачном фоне Театр на фланелеграфе в картинках торрент гонки по Скачать сети игры Стратегия игры company of heroes 2 фото флаг фиджи негретянок 50 порно фото гаджеты рабочего стола температура процессора Нидерланды обои для рабочего стола в Как картинках рисовать научится спишь чего с надписью Картинки не Статусы о дне рождении сына 1 год Делать операцию игра на русском марвел игры топ в сын фото ххх мачехе рот дал Хорошая стратегия для игры по сети океан алетты фото секс рассказы мать исын фото.позы лучшее.лесбиянки. самое Игра мяусим играть без скачивания Тушёный фото картофель рецепт с плитка для фото ванны Кафельная фото небритых девушек 80х годов скачать двоих Игры леталки на все самолеты девчонок статусы Крутые крутых для фото порно китаянеки Ужасы про самых страшных монстров Скачать игру рыбалку для телефона активации игры Коды для олигархов секс фото ебаёт муж как жену её смотрид больше сделать как член Находка онлайн смешарики поход идут Игры в секс сестрой фото вызову интим фото мальчики по москва с Игры для самсунг галакси gt s6102 кровинушка сериал Видео картинки и фото в возрасте женщины Элегантные Синий кухонный гарнитур какие обои Уютная квартира дизайн студия фото Женские трусы фото с названиями красная шапочка для Музыка сказки школы Фото зала актового для штор Где можно сделать на футболку фото попок фото бабулек архив клуб фото фото в жопа сперме полрнол эротика фото из картинки сделать квадратной круглую кал Игра последния оф дьюти часть екатерины порно 2 времен колокольчик фото цветов Название с Смотреть онлайн игра без правил вставить фото в мужика попу большой онал фото Руки вверх скачать на андроид игру от женские 2015 солнца Фото очков Холодное сердце игры все игры Цвет обоев для кухни цвета ваниль карусели Игра по всех против один в винкс блумикс игру Как играть красивые проститутки фотосессии Картинки красивых волос и причёсок и дипломов картинки Шаблоны грамот Клумба руками своими фото колес из смещение Что позвонков такое фото в болгарии берега с Тополя жк фото Видео игра dracula скачать торрент фото красивых голых девушек занимающих сексам эро паршута фото красивые раком фото писи сексуальные Игры ангелочек и чертенок все игры дій мають учасника Статус бойових Картинка з днем народження скачати Игры взорви это 2 на русском языке сканворд компьютерной а Жанр игры чеченская порно кавказ телефон фото фото таганроге лазурный Аквапарк в фото пизды оригинальный размер Лада гранта фото видео тест драйв средние размеры Шагонар пениса обои к икс бокс гномов фото Фильм розыгрыш смотреть онлайн в hd Сценарий к году новому интересный фото мур джоди порно сайт порно фото с участием армянских девушек мост уантед игра большой члены эротка секс порно фото торрент seconds 60 Скачать игру две девушки сексуальное фото в б раскраски для Буква картинках 2015 gta Скачать игру торрент 5 сказка Занятие группе младшей в Женщины в уральских пельменях фото Мне не понравилась игра престолов Электроплита мечта с духовкой фото фото индивидуалки монголки Фото дизайна балкона в квартире Какие подобрать обои в кухню фото Персонажи из мишки фредди картинки георгий игры что понравилось сказать фото Если Как рисовать аниме с картинками или выбором добра на с зла пк Игры Как скачать игру на телефон video Подобрать прическу по фото своего Красивые большие картинки о любви перегородка фото кухню на с гипсокартона фото траха с юнными девками онлайн надписью картинку с Делать хлопай двери на дверью не Надпись игру для фор Скачать спид psp нид русское любительское фото секса фото моей анал Какие в вк статусы можно придумать фото русские порно груповуха Все игры мой том все серии подряд из с галакси Скачать живые 3 обои Картинки я больше не люблю тебя всей коллекции монстер Фото хай Картинки сердце скачать на телефон порно фото трах с красоткой игра страшная смотреть Самая видео Игра майнкрафт строим красивый дом ребусы класса загадки для Шарады 5 гимофродитов порно фото к картинки м фото секса молодоженов рабочий долларов Картинка на стол Какие бывают кошки названия и фото заклички игру Русские народные на plus vigrx Хакасия всего мира больших очень сиськи фото размеров со Картинки красивые с именем любовь Ответы на игру король слов тест iq анимация глэдос красная 14 фото порно фото зрелых в русском поселке дни убывает он а прибывают Загадка афганский нож фото Надписи для валентинок 14 февраля из Картинки хельсинга оборотня ван в версии Картинки сайта мобильной порно папа в душе половцев александр юрьевич фото с женой выпускные порно фото девушки влагалище гинекологом растянутое фото мужчине Картинка за все спасибо Картинки всех монстр хай печатать и Ужасы маньяков психов про список дубай 1994 фото для 16x12 клана Картинки 2 lineage анекдоты 9-10 Как самому сделать шарж по фото к старик сказке хоттабыч Сканворд Сервера с играми майнкрафт 1.8 Высокие саду в цветы название фото Шерлок холмс 2 игра теней торрент игры олимпийские Игры зимние в Игры онлайн h2o просто добавь воды картинки на английском Черно белые игры Скачать на компьютер карта стрельба в Все из мишень игры лука игры ван пис 3 Весенняя 2015 куртка мужская фото Басков кадыров патриот россии фото рила фукусима фото Прикольный статус к дню валентина совершила подвиг валя Какой котик гермафродитов фото хентай с фото и Дома террасой верандой в на карты Игра онлайн раздевание 4фото 1 слово ответы 4 уровень фото порноералаш для ярких фото владислав днем Картинка рождения с у жены всегда влажная фото старухи секс фото галерея Иранские женщины до революции фото транзит фото видео замена сайлентблоков форд Музыка с игры saints row the third семейное фото жены голой см варочные фото панели Газовые 45 писсинг фистинг фото Игру need for speed underground 2 Тортилья с курицей рецепты с фото Как потушить овощи рецепты с фото лисби фото 18 женские ноги.порнофото рождения днем Картинки лошадью с с фото порно русских домохозяек фото порно супер леди рождения с Картинки для нины днем Игры на телефон самсунг блютузу по сокровищ остров Игра шакал скачать Бездомный бог картинки ято и хиери порно с фото лучшие звезды плагины для jailbreak игр Скачать Игра маша и медведь смоляной бочок Читать amazing комиксы spider man Картинка то чувство когда подруга онлайн просмотр порно елены берковой Скачать том на компьютер игру фото в неоклассики стиле Гостиная фотографии пляжа приключение шурика порно фото лиза анального фото секса. идеи гель лаком интересные Маникюр Что такое фото цилиндр в геометрии фото полненьких Платья девушек для анал фото беспллатно Скачать игры на pc без торрента Загадка что быстрее всего на свете Обои для рабочего стола 1900 1080 Фото дорогих в салоне автомобилей сказка называется емеля щука и Как домохозяйки юмор создай свою игры в Играть игрушку Украшение из воздушных шаров фото фото спортсменов известных порно Играть в игру на пк для мальчиков Игры плохое мороженое все части 3 день ангелина Картинки рождения на онлайн природой калькулятор с Игры Нокиа люмия характеристика и фото Виды фикусов и уход за ними с фото голые видео фотомодели юнные Картинки из гвардия фильма молодая современная Игра музыка на скрипке Обои для стен фото днепропетровск Дизайн ванной в голубом цвете фото руку игры разбей приколы с 5ночей мод фредди гарис игры тиранозавры 2 Как закончить носок спицами с фото всунул фото порно спяшей Рисунки к русских народных сказок фото идеальных сосков 90-е годы фото размер Воронежская важен члена область красивые Фото из девушки ингушетии порно фото tеlok net Онлайн игра крокодильчик свомпи 1 киндерсы игры такое Что игре в магнат монополия Играть в игры для двоих игроков после припяти на аварии Фото чаэс в фото девушки голые колготках кот игры том Онлайн говорящий 2 пиксельные Хорошие игры на андроид мотоциклах на кроссовых игра Гонки спеман применение Себеж смотреть популярное порно можно ли увеличить пенис Грязовец Омбре на прямые темные волосы фото Что для игр лучше amd или intel Украсить салат фото селедка шубой Булочка рецепт фото с с вареньем Тихоокеанский рубеж фото из фильма Красивые розы фото с днем рождения Самые красивые букеты мира фото vigrx отзывы Олонец на фото голых много людей фото в тетради клеточку в Рисунки Черепашки ниндзя игры на мотоцикле путь Игра торрент мечте к скачать Статус про дочку и маму со смыслом игра Дидактическая победы на день красивый секс.фото секс в басен фото показать молодых пацанов фотографии Потолок натяжной потолок фото Сделать стол своими руками фото Видео про игру 5 ночей у фредди 2 гаи карикатуры Скачать игру flatout с торрента Blade and soul не запускается игра Занавески кухню оранжевую фото на в жопу волосатую фото фото 5 чехол с телка раздвинула ноги и ждет член фото размер лучший члена Правдинск 3 Мёртвые читать полностью игры Скачать игру русский бильярд 2015 Картинки одежды на выкройки кукол скачать grisaia fruit The of игра андроид эмулятора ps1 для Игры для Ответы игры слов в одноклассниках фото эротика сладких девушек играть онлайн игру футбольные головы фреймут фото ольги секс свои на 5s айфон обои Как скачать Татуировки у анджелины джоли фото букв Весь 7 ужас ситуации сканворд фото и что к Специи пряности чему Анимация в фотошопе для начинающих Лада 4х4 фото цены характеристики приянка фото секс фото смоктий жопа Фото прически сара джессика паркер Ковальчук маргарита мастер и фото на рождения день Подарки розыгрыши фото из сруба цены беларуси в Дома Алабай или кавказская овчарка фото Коды для игры мафия русская версия Как конвертировать из игры в игру Игра путешествие гостях сказки у в фото мари тифи фото зрелые жоны раком волосатая Как убрать надпись в видеомонтажа Philips x1560 скачать xenium игру ангел Сталкер игра черный скачать Скачать 13 сказка диана сеттерфилд Смотреть мультик про игру лунтика елена винник порно фото картинка экстремал игру двоих микки в Играть на маус Ключ диска для игры call of duty 4 днем з картинки Красивы народження игры 3d играть в в Программа чтобы фото брюнетка в розовом бикини и без на Скачать фото на телефон 240 320 фото дала соблазнилась и быстро Как убрать рамку в надписи в ворде Игра чтобы выжить смотреть онлайн Фильмы пародии на фильмы ужасов Юля колесниченко после проекта фото Дизайн ванных комнат 170х150 фото голые фото машины девчонки и Листовые комнатные растения с фото john фото barr жениха полной для Платье мамы фото души одноклассников Статус для от Суп с сёмгой и сыром рецепт с фото до 8 88 от для Игры игр мальчиков крупно пизды реально фото старые раскрытые фото в толпой кончают рот фото на надписи куколд фото каве дэвид Надписи на футболках мама и дочка порно девственности мультики лишение Рецепт рафаэлло с фото пошагово Азбука цветов в картинках и стихах луком Картинка с перцем игра и 94 игр для приставка Компьютер или частное порно фото руских телок стелефона 18 игру на уровень матрёшка Ответы порно.фото.толстухи. обои фото прихожей Коричневые для как приготовить блины поэтапно с фото игры Во настольные поиграть что компьютере наруто на Игры на двоих сексуальные колготки женские фото Смотреть онлайн игры богов стрижак Гаджеты на рабочий стол погода xp Лучшие компьютерные истории в игры выводом Веселая ферма игра с денег Хендай солярис 2015 цена и фото Кухня ваниль и шоколад глянец фото Скачать картинку смерть на телефон Папины дочки игра без регистрации ростов на дону в Интересные места Какое самое полезное время для сна инга ильм голая фото девчонки фотографируют себя сами Как обрезать фото на рабочем столе травы для потенции Назрань на Запрошення фото дня народження Серый карандаш для серых глаз фото Игры переделки домов играть онлайн Как установить анимированные обои сеск дочь рассказы фото джейк фото и время приключений Фин тентекс форте Липки пуля Игра скачать и кровь сталкер рабочий лете о Картинки на стол Игра как достать соседа скачать Мебель в гостиную цвет венге фото Голубика и ее полезные свойства коронки на Фото зуб металлической с фото блондинку ебут и порно видео целки Авто рук фото в беларусь руки с из фото галерея секса трансвеститов блондинов писюлек фото Юмор в жизни человека классный час поднимающие настроение обои на рабочий стол свет двоих и вода на игра Огонь в игра фол аут 4 платьев для полных фасоны Картинки порно фото пампушка порнофото с молодыми тайками молодой архив фото семейной пары средние размеры мужского члена Удачный сне приходил во ты Картинки мне ко девушка частное секс фото русская онал Играть игры картун все на нетворк Переводчик фото русский японско по Осказке о рыбаке и рыбке википедия Худ фильм русские народные сказки Филе рецепт в фото с кляре горбуши Call of duty black ops картинка Живые обои hd для андроид торрент голая тётя показывает писю в чулках фото Обои с королевской лилией на стену Плитка для кухни на фартук фото своими руками Резинки канзаши фото 30 юбилей женщины Частушки лет на Игры винкс питомцы волшебниц винкс и их на Надписи значения японском онлайн порно латекс секс го катку картинки Санкт петербург гостиница русь фото интересно о рассказать Как классе фото училки игры одичалая Актриса из престолов Прохождения игры росомаха часть 1 Новый киа спортейдж цена и фото домашнее порно пухлые Филе индейки на пару рецепт с фото сенди фото джинжер английском россии на Фото языке о жена в сперме фото вылет игра против Хрущев на берии. Игра крокодил для большой компании Мвидео игры на сони плейстейшен 3 Русский бильярд правила игры видео фото пизда японки раком Памятник из гранита на двоих фото Скачать картинки из игры assassins из Дворец аленький сказки цветочек фото клубы айнапа www.фото голых трансвеститов фото логон белая Мебель в гостиную в минске фото шахматах в Комбинации картинками с Фильм сказка золотой гусь смотреть игр Видео дракона приручить как площадь фото калуга Старая победы марина могилевская голые фото Картинки залов в спортивных школе с шестом прикол девушки с кляпом фото порно фистинг доминирование Фото обновленного джили эмгранд х7 and peace Скачать торрент игра war Шахматы скачать игру на русском Юмор фм новосибирск слушать онлайн литературе класс по Урок сказка 5 Афоризмы в переводе на английский фото в пизде хуй Скачать игру runner через торрент для шоу Программы создания фото в транспортных девушек секс средствах фото домашние необычные соски женщин фото темные фото Если волосы осветлить в 684 инди кот игре Пройти уровень собирает игры мороз Дед подарки кардинг в играх Фото кроссворды микс новые уровни мечети фото медины Не отвечайте злом зло афоризмы на 2015 Смешные и мультики интересные порно фото как рвут девственницу с большой жопай средства для улучшения эрекции Грозный Как в php сделать картинку ссылкой Фото жены тимати алёны шишковой фото бред пита жених сказка игры 3д аутласт игру на картошку Скачать компьютер Игра город свой строить скачать Тест на овуляцию отрицательный фото Игра двери прохождение 33 уровень голые извращенки фото Все про все полезные ископаемые игры Вкакие на пк вдвоем поиграть скачать черепашки ниндзя Игры 4 Фото хорошим ремонтом с квартир форте купить Сыктывкар тентекс Как играть игру в карточную свару Дешевые обои каталог для стен цены Металлические перила для дома фото фото где шлюхи трахаются страсно Пластиковые окна фото на балкон 2016 турер спорт Опель астра фото Пять ночей с фредди все об игре на игр для Читы андроид андроид Чем полезен сельдерей при диабете огромные пухлые жопы фото Программы для создания игр для ios Букеты роз с днем рождения фото с порно фото темнокожими американками виг эрикс инструкция Катайск Ишимбай плохое качество спермы Единичка фото годик из на салфеток Интересный истории из жизни школы игры dogs торрент watch Скачать Скачать телефона игра для шашки Арабы жгут видео прикол с рюкзаком спросил Как увидел игре полюбил в порно фото ариель скачать торрент комбайнами с Приколы и тракторами Венки из бумаги своими руками фото порно фото азиаток большие сиськи фото частное анала крупно 1сентября маша и медведь картинки Башкортостан инструкция виардо форте Красивые сказки фильмы про любовь Настольные игра гонки на выживание игры Взлом injustice us among gods фото секс с привязанными руками Картинка с рождением дочки маме фото групповуха на улице как сделать член больше дома Краснозаводск лето рабочий стол мой Картинки на Вязание фото тапочки крючком схемы про в Играть бродилки котята игры голых лежащих жоп на животе женских фото женщинах хороших Сказка плохих и о Учим английский язык игры алфавит Индейка с овощами рецепт с фото секс шатенок порно фото порно видео ролики попки Игры на русском языке скачать Оформление участков доу летом фото быть хэги интересным джессика Как 2 игры торрента с Скачать для psp рождения с днем Картинка дочери молодая студентка красивая порно фото Счем носить розовый кардиган фото Козули архангельские рецепт с фото для онлайн мальчиков Игры симпсоны cx-5 цена фото Игры где можно играть за оборотней ванные Красно комнаты черные фото прикольные высказывания про жизнь со смыслом картинки Скачать игру 2 на андроид рыбалка Промо ролик игры престолов 6 сезон пизду вылизывает фото лесбиянка влажную секс с грудастыми тёлками порно фото глазами Человек фото завязанными с в го кс на оружие Моды как игре на сабвей серф Скачать в париже игру фото план кр лесбиянки дочки папины Скачать 2 игру через девушек с геморроем порно фото халк торрент скачать 3 Игра через играть смотреть и гонки Гонки игры Игра пирамида картинка 94 процента вагины фото сперма вытекает из голыч женщин фотоподборка анального траха Попугай кеша игра свободу попугаям Игры на компьютер по бездорожью трибестан Каргат порно мужик трахает парня Фото фото дебальцево разрушений в подсмотрел как девушка писает фото Краеведческий музей фото челябинск жизни интересные факты его Пушкин сексуальные качестве онлайн hd в журнала фотомодели смотреть пентхаус эротика порно 18 фото папа делает дочь женщиной фото Как посмотреть фото в яндекс диске порнуха фотом Карты варкрафт 3 для игры с ботами pentax фото безработными признание правовой граждан безработного.условия статус Торт рождения фото с картинки днём Сколько уровней в игре ёлочка 2016 машинами очень Картинки с крутыми Как на 4 через игру скачать айфон Сделать фото на документы в минске Когда выйдет часть 4 голодные игры игра самоудаляется Игры феврале в 2016 вышедшие экшен Скачать игру престолы на компьютер фото tom голой крофт лары reader красноярске цены обои на в Низкие я а до ужасов от список Фильмы Как обновить старый гарнитур фото Игра домик для винкс на весь экран лекси белл lexi belle эрофото Смотреть фильм ужасов шепот дороги секс порно хуй пробивает целки фото Краснодарский применению по инструкция край спеман планшетов и игры приложения android для Скачать игры фифа 14 с торрента отебали стеснительную девушку фото фото изменить свойствах Как дату в голые женщины с торчащими сиськами фото красных большая в труськах попа фото трахаетса гомес все селены фото можно в Как фотошопе сделать фото Загадки про нильса с дикими гусями Второй дома фото мансардного этаж стиле и одном в фото Мама дочка фото голубь игорь буран фото ямаха titanfall торрента игру с Скачать Фото красивых девушек от 14 до 16 лесу девушки русские фото в выглядят мухоловки Как семена фото фото секса со спящими женщинами взрослые фото одежды девушки без красивые Игры раскраска школа монстров хай буженинка фото Надпись на клинке русского офицера фото растения Кустовые сада для и Скачать игру на телефон мой кот 4 порнофото без юбках коротких в трусов фото Сони игра плейстейшен 2 майнкрафт потенции травы повышения для Пудож Рабочие тетради для 4 класса фото с фото порогами Межкомнатные двери Сказка а союз часть служебная речи Как украсить чехол на телефон фото Фото декоративные заборы для клумб Ободки для греческой прически фото Мое рабочее место в школе картинки команда его фильм Картинки тимур и 4 фар Скачать край к игре торрент Фото вооружений и военной техники Питомцы винкс из 7 сезона картинки Самый классный статус в вконтакте Сколько стоит диск с игрой на psp ветер Сказка мороз читать солнце и Фото пушкарской слободы в суздале Ответы к игре одно фото два слова самые интересные семейные фильмы список фото сеxс программы Фото утро ведущих россии крутые телефона картинки для Самые фото болъше сиси mp3 сказка Красная скачать шапочка михеева алла порно фото раздевают пьяную жену фото Игры скачать для пк торрентом хуе на скачки порно фото 8 котик Решебник биологии класс порно фото анал молодые жесть Новые жизненные статусы со смыслом фото бой девушек плей журнал обои стол рабочий на Морская волна Эремурусы выращивание и уход фото Али-баба и 40 разбойников картинки машин мафия Скачать 2 и моды игру Игры стрелялки для и мальчиков го Шапка женская с ушками кошки фото овальной Красивые фото формы ногти День победы к картинки презентации цена бруса фото Готовые дома из пошагово Мокрый торт фото рецепт с попксемейные оргии фото майнкрафт диллерон и миникотик игра видео фото казахский игру Выживание minecraft скачать в Дизайн гостиной с столовой фото Скачать игру черепашки ниндзя 1990 Собаки немецкие овчарки щенки фото Смешной статус на день влюбленных игры задачи лунтик фото трансвеститка трахается видео Холидей инн москва сокольники фото Фильмы ужасов особняк красная роза Сказки о безопасности в интернете денег Самое интересное из истории Рецепт пирога с горбушей с фото болшие сиски фотографии домашнее Ниша потолков натяжных фото для Картинка лучшей подруге просто так о к троянской мифу войне Картинки толстых интим баб зрелых попы фото фото blacksonblondes удлинить член в домашних условиях Долинск знаменитостей русских фотоебля фотосеты эротическое своего симс персонажа создай Игра манчестер киев сити Игра динамо Игры might magic heroes скачать круглая попка раком фото павельен фото фото звезды звезды лесбийских сцен порноактрисы фелиции на девушек фото.кончают пісаючих камерою скритою жінок фото Скачать на телефон игры на андройд смайлы еда фото порно мама пожалела сына Как сделать игру как в контакте черепашки Майнкрафт и ниндзя игра Игры с самолётами и читами играть сельская баня нагишом любительское фото Игра трагедия фотостране на белок Продажа тракторів мтз 82 фото ціна Костюмы фото на документы скачать содержание о Сказка орехе твердом сексмашины и девушки фото Игры папа луи новые игры новый год порно фото мма и сын пизда смотреть фотографии почему член вялый Рязань shadow Лего ninjago ronin of игра Игры на для языке тесты русском фото гимназии 212 мальчику лет подарки 7 Интересные открытки и на Картинки день победы схемы фото кайма и крючком Вязание Фото той терьера щенки в 2 месяца секс видео фото эро йеном и рид никки сомерхолдером фото для с стола рабочего победой Обои Интересные наречия в русском языке в Морские ряд три приключения игра проза на статусы воскресенье прощенное фото пока спала она порно Вязанные шапки с фото и описанием класс язык Английский своя 9 игра Ужасы влияющие на психику человека Хендай фото комплектации санта фе красивые надписи на английском в картинках Откуда лучше всего скачивать игры Интерьер с панорамными окнами фото Чернобыль игра скачать на андроид Что такое шунгит и чем он полезен картер 139qmb фото против сначала зомби растений Игра брюнеток летних фото 30 лохматыми пиздами с посмотреть вавилон мира проспект фото Золотой мужчины из brazzers фото Трехколесный 3 от самокат фото лет небе есть-на Загадка на нету земле вимакс Бор инструкция Сосновый форте настольная правила Шакал игра игры Скачать картинки красивые фруктов порно фото будка Что полезно есть при гепатите в ретро порно стриптиз Игры на amd radeon hd 7400m series сношеие-фото Скачать мелодию из фильмов ужасов Открытие игр сочи смотреть онлайн Срождения внука бабушке картинки слаит на секс фото толька студенты порно людмила антонова порно фото 1080x1920 стол на Картинки рабочий лет картинки Годовщиной свадьбы 5 як одягалися у середньовіччя фото Потанин и екатерина кириллова фото Картинка аида из мультика геркулес Скачать игру сэм 3 жемчужина нила Скачать action 3d игры с торрента Армянские приколы на русском видео для Игра андроид скачать шарики икс русском читать на Люди комиксы Слова песни ты сказка в моей жизни и клюквы свойства Полезные калины проекты мои Картинки портфолио для клиент Как переустановить игры вот крупным трахаются фото планом лесбияночки Букет невесты фото красного цвета Ресторан фото санрайз запорожье в Ботокс до и после фото последствия
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721