ЕФЕКТ ЗНАЙОМОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОДНА ІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ОЦІНЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

pamyat_cheloveka

ЕФЕКТ ЗНАЙОМОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОДНА ІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ОЦІНЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ

 

В даній статті здійснюється теоретичний аналіз  ефекту знайомості інформації у метапам’яті особистості, вивчення експериментальних досліджень зарубіжних вчених цього феномену, розкриття сутності метапам’яттєвих  суджень.

Ключові слова: метапам’ять, судження метапам’яті, миттєві та відкладені судження про вивчене.

This article is a theoretical analysis of the effect familiarity information in metamemory personality, learning foreign scholars experimental study of this phenomenon, the disclosure of the nature metamemory judgments.

Keywords: metamemory metamemory judgments, immediate and delayed judgments of the learned.

Регулювання процесу запам’ятовування є досить важливим аспектом, який забезпечує якість та продуктивність відтворення. Однак, на сучасному етапі, ми стикаємося із значною кількістю інформації, що викликає ефект знайомості. Перед нами постає питання виявити, яким чином ефект знайомості інформації, що виникає при запам’ятовуванні, впливатиме на сам процес запам’ятовування, і яким чином індивід регулює свою пізнавальну активність у процесі запам’ятовування саме такого роду інформації.

Метапам’ять входить в структуру метапізнання особистості і стосується лише оцінювання функціонування процесів пам’яті. Як відомо, моніторинг метапам’яті особистості визначається як процес структурування та збору інформації щодо репродуктивних можливостей нашої пам’яті у вигляді метапам’яттєвих суджень. З’ясовано, що моніторинг метапам’яті є багатофункціональним процесом збору інформації щодо того, яким чином діє система пам’яті особистості в цілому.

Інструментом здійснення моніторингу метапам’яті особистості є метапам’яттєві судження. Залежно від того, наскільки індивід вміє диференціювати, контролювати процеси запам’ятовування, залежить і коректність майбутнього відтворення. В науковій літературі метапам’ять формулюється, як одна з основних складових метапізнання, що полягає в знанні людини про те, як функціонує її пам’ять, і в здатності керувати своїми мнемічними процесами.

Метакогнітивні процеси відіграють значну роль в нашому повсякденному житті, контролюючи та управляючи різними аспектами нашої пам’яті. Моніторинг метапам’яті особистості визначається як процес структурування та збору інформації щодо репродуктивних можливостей нашої пам’яті у формі метакогнітивних думок (метапам’яттєвих суджень). Метакогнітивні судження стосуються обізнаності людей про можливості власної пам’яті.

Виділяють декілька різновидів метакогнітивних суджень: судження про легкість вивчення (EOL), судження про вивчене (JOL), миттєві судження про вивчене (іJOL), відкладені судження про вивчене (dJOL), відчуття про знання (FOK) та інші [1].

Дослідники вивчили роль знайомості у продуктивності відтворення у експериментальних дослідження при використанні різних видів стимульних матеріалів при заучуванні, а саме: слів (наприклад, Hall, 1954), безглуздих складів (наприклад, Simon & Feigenbaum, 1964), тексту (наприклад, Mills & Nicolas-Fanourakis, 1966), облич (наприклад, Klatzky & Forrest, 1984), та об’єктів (наприклад, Beiderman, 1987). Наприклад, при використанні музичного матеріалу, Барлетт, Халперна, а також Даулінг (1995) показали, що продуктивність епізодичної пам’яті для традиційних мелодій була вищою, ніж для заучування нових мелодій. Загалом, був зроблений висновок, що більш знайома інформація краще пригадується, який також відображається в літературі, та демонструє, що  досліджувані пам’ятають матеріали з області їх діяльності краще, ніж ті, що не є кваліфікованими в даній галузі знань [5].

Д. Брейнсфорд (1979), досліджуючи особливості метапам’яті студентів в рамках  навчального процесу, умовно поділив студентів на сильних та слабких. Він дійшов значимих  висновків, а саме, що сильні учні самі знають, що їм слід вивчити або зробити для того, щоб показати високий результат, вони здатні оцінювати, наскільки добре розуміють матеріал і володіють їм. Тим самим ці активні студенти частіше задають уточнюючі питання і більш ефективно планують свою навчальну діяльність. Їхні дії повністю відрізняються від пасивного сприйняття (миттєва активна обробка) конкретної інформації, що повідомляється людиною або зазначається в тексті. Д. Бренсфорд наголошує на важливості активного засвоєння матеріалу. Ініціативне відкладання інформації в пам’яті, а, як наслідок, подальше продуктивне відтворення, детермінує активне засвоєння матеріалу. Знову повертаючись до прикладу з студентами потрібно виділити ще одну тенденцію, а саме, студенти, які мають кращу успішність усвідомлюють те,  коли вони розуміють матеріал, а коли ні, проте також розуміють, що їм потрібно зробити, щоб полегшити собі завдання для оволодіння знаннями. В свою чергу, слабші, схоже, не віддають собі в цьому звіту. Наприклад, студенти з кращою успішністю можуть автоматично зв’язати нову інформацію з тим, що було ними вже засвоєно, або подумати про можливе застосування нового матеріалу.

У cаморегуляції пам’яті важливим є конкретизація мети запам’ятовування, перетворення її на внутрішній план дії, удоcконалення критеріїв відбору мнемічних дій та прогнозування відтворення, оволодіння орієнтирами в запам’ятовуванні, здатніcть швидко формувати адекватну і відноcно cтійку модель об’єкта запам’ятовування, cтворювати і збагачувати заcоби запам’ятовування та відтворення інформації, а також здійcнювати рефлекcивну регуляцію їх викориcтання.

Роль ефекту знайомості в дослідженнях метапам’яті недостатньо вивчена на сьогодні.  Однак, було визначено, що у випадках коли інформацію важко пригадати, рейтинги відчуття про знання (FOK) знаходяться під впливом знайомості того слова-стимулу, або пошукового запитання загального спрямування, що запитується, та впливає значною мірою на прогностичну валідність і відображає їх взаємозв’язок відповідно до рівня знайомості [5].  Декілька наступних досліджень були спрямовані на вивчення безпосереднього впливу знайомості на метапам’яттєві судження.

Schwartz та Metcalfe (1992) визначили, що судження про відчуття знання FOK не змінюються залежно від маніпуляції збільшення знайомості слова-стимулу, або навпаки. Це свідчить про те, що більшою мірою знайомість відіграє роль у запам’ятовуванні цільового-стимулу, того що має відтворюватися, а не того до якого це стимул прив’язується. В схожому досліджені Metcalfe, Schwartz, and Joaquim (1993) змінювали силу знайомості двох стимульних одиниць, а саме слова-стимулу, та слова-цілі в парах слів, що запам’ятовувалися. Як підсумок цього дослідження було виявлено, що знайомість має значний вплив на силу та варіацію суджень про відчуття знання (FOK), однак у дослідження Редер та Ріттер (1992) виявлено, що знайомість слова-цілі не впливає на рейтинги FOK. Одним із припущень та пояснень чому були отримані такі суперечливі результати були особливості самої процедури експерименту, де у двох останніх експериментах досліджуваним дозволялося повторювати матеріал, що і підвищувало вплив знайомості інформації на судження про відчуття знання (FOK). Nelson, Leonesio, Shimamura, Landwehr, та Narens, (1982), підсумували, що знайомість стимулу впливає на метапам’ять у тому випадку, якщо вона є експериментальною умовою, тобто саму «знайомість» викликають в процесі запам’ятовування, через ряд повторень самого матеріалу. У дослідженнях де використовувалися вплив різних рівнів знайомості інформації, або семантичної знайомості, виявлено різні результати. Наприклад, Otani та Hodge (1991) визначили, що рейтинги FOK слів з високим рівнем знайомості були нижчими, аніж ті, що були з нижчим рівнем знайомості. Схожі результати були виявлені при запам’ятовуванні семантичних завдань, де Peynircioglu and Tekcan (2000) виявили, що знайомість із мовою, що вивчається знижує рейтинги FOK, а також знайомість мови з словом-стимулом, навпаки підвищує рейтинги FOK, що підтверджується з думкою та висновками  Schwartz та Metcalfe  (1992). Наступні дослідження довели, що дійсно знайомість стимульних слів позитивно впливає на метапам’яттєві судження [4]. Отож, ми можемо стверджувати, що судження метапам’яті, а саме коливання  рейтингів суджень про відчуття знання FOK, безпосередньо залежать від рівня знайомості стимульного матеріалу. Не залежно від того чи знайомість є епізодичного характеру (створена штучно в процесі експерименту за рахунок неодноразового повторення матеріалу) чи це є семантична знайомість, у будь якому випадку вона впливає на зміну рейтингів FOK. Більший вплив знайомості відбувався за умов запам’ятовування слова-цілі, однак, не мав впливу за умов епізодичного її характеру, де при семантичній знайомості впливає на рейтинги суджень про відчуття знання (FOK) знижуючи їх. Зміни в точності рейтингів FOK, з іншого боку,  впливають та змінюють їх прогностичну валідність або залишають їх без змін. В одному із досліджень Peynircioglu, Tekcan, Wagner, Baxter, and Shaffer (1998) визначили, що оцінки FOK респондентів для мелодій варіювалися в залежності чи мають вони назву, або чи були присутні тексти пісень, проте у обох випадках рейтинги передбачали розпізнавання мелодії більш точно тоді, коли вони розпізнавали назву мелодії.  Проте, автори були зацікавлені у точності семантичного відтворення, та назви були оригіналами назв тих мелодій, що розпізнавалися, тому як про такий феномен як знайомість у дослідженні не йшлося, адже воно не було основною маніпуляцією експерименту.

У схожому дослідженні [7] було використано епізодичний характер процедури впливу знайомості на метапам’ять. Як стимули використовувалися різні мелодії, де запам’ятовувалися їх назви. Назвами мелодій слугувала підбірка із категорій тварин. Ця процедура також дозволяла змінювати тип мелодії, зберігаючи при цьому словесні позначення рівнозначним. Leibert і Nelson (1998) встановили, що, принаймні з вербальними матеріалами і коли знайомість було збільшено епізодично через повторення, FОК рейтинги залежать від того, як слово-стимул і слово-ціль були повторені або тільки один компонент повторювався, або вони повторювалися разом. Величина рейтингів суджень збільшується, коли і ціль і стимул повторювали як одне ціле, а не тільки, лише частину із стимульного матеріалу.

Одним із напрямів вивчення знайомості інформації як феномену є його пояснення через систему евристичних знань індивіда. Дослідників цікавило яким чином своєрідність пошуку стратегії евристичних умовиводів, використовується для оцінювання інформації. У пошуковій стратегії при оцінюванні пам’яті Йохансон та ін.(1993) визначили, що евристичні знання є джерелом моніторингу, а також Schacter, Норман, і Koutstaal (1998) вважають, що евристика включена в конструкт самої пам’яті, обидві теорії підкреслюють важливість евристики у точності оцінювання  механізмів пам’яті. обидва з яких підкреслюється важливість оціночних механізмів пам’яті точності. Тим не менш, в рамках моделі з двома процесами пам’яті, своєрідність евристичних знань  концептуально відрізняється від процесів знайомості і пригадування. Зокрема, в більшості моделей знайомість заснована на одновимірній змінній, яка утворюється в результаті різних факторів, таких як загальна подібність, інший знайомий елемент в пам’яті.

Зокрема, якщо розглядати окремі види метапам’яттєвих суджень, ми можемо побачити окремі закономірності. Отож, судження про легкість вивчення (EOL) – це судження, які людина робить перед безпосереднім вивченням матеріалу. Наприклад, коли ми розпочинаємо вивчати новий матеріал, ми здійснюємо оцінку відносно того чи легко, чи важко нам буде запам’ятати різні його частини, фактично це ми робимо перед самим запам’ятовуванням цього матеріалу. Процес, коли ми будуємо судження залежить від декількох факторів. Спочатку ми більш детально оцінюємо наскільки знайомою є інформація, що запам’ятовуватиметься, тобто здійснюємо моніторинг відносно схожості нової інформації із тією, яку ми вже знаємо (або думаємо, що знаємо). Далі ми оцінюємо складність матеріалу, і лише потім співставляємо усю цю інформацію із майбутньою перспективою її вивчення та відтворення. Річардсон і Ейлебахер (1958) показали, що судження EOL можуть диференціюватися відносно складності матеріалу, що має запам’ятовуватися, результатом даного дослідження було те, що судження EOL мають низький статистично значимий зв’язок з точністю відтворювання матеріалу (Ліпман та Кінтц, 1968; Андервуд, 1966).

В іншому досліджені було визначено, що судження EOL є менш прогностичними відносно майбутньої продуктивності пам’яті, аніж судження JOL, це пояснюється тим, що внутрішні передумови не є підґрунтям для  суджень EOL.

Судження про вивчене (JOL) – це судження, що визначається як майбутнє передбачення здатності пам’яті відтворити вже вивчену інформацію. Ці судження ґрунтуються на різних джерелах інформації, а також кінцева цільова інформація є досить важливою для JOL суджень. JOL це судження, які люди роблять про те, як добре вони запам’ятали конкретну інформацію, тобто це прогнози про ймовірність того, що вони відтворять цільову інформацію, за умови демонстрації стимульного матеріалу. Сон і Меткалфе (2005) стверджують, що судження JOL, які будуються після проходження деякого проміжку часу після вивчення, базуються на двох різних когнітивних процесах, а не лише на одному процесі пошуку (безпосереднє відтворення). Крім того, в своїй роботі вони описують, що судження JOL , як і інші метакогнітивні судження, включають два окремих етапи:

(1) швидкий етап, що передує відтворенню, базується на  знайомості стимульної інформації. У даному процесі визначається, чи буде здійснюватися другий етап – пошук;

(2) остання стадія оцінки, згідно з якою судження ґрунтуються на оцінці «добре» і / або плавності пошуку, або, іншими словами, легкості знаходження цільової інформації, що запам’ятовувалася.

Меткалфе[8] і Фінн досліджували процеси, які на їхню думку лежать в основі відкладених суджень JOL – це пошук цільової інформації та оцінка знайомості стимульної інформації. оцінка знайомості стимульної інформації відбувається дуже швидко. В роботі було продемонстровано, що при винесенні JOL суджень, швидкі JOL були реакцією лише щодо незнайомої стимульної інформації. І навпаки, якщо вони ґрунтувалися на пошуку цільової інформації  – винесення JOL займало більше часу[53].

У  результаті дослідження автори визначили, що судження JOL засновані лише на процесі пошуку цільової інформації. Таким чином, можна припустити, що базисною передумовою побудови JOL суджень є процес пошуку інформації, що вже запам’яталася.

Щоб зрозуміти, як люди здійснюють моніторинг пам’яті, дослідники вивчали прогнози відносно майбутніх репродуктивних можливостей пам’яті щодо уже вивченої інформації. Цей вид суджень, як відомо, визначається як судження JOL. Окрім того, судження JOL визначаються як передбачення майбутнього відтворення після безпосереднього запам’ятовування. Судження JOL були досліджені широко, через їх центральну роль у моделі саморегульованого навчання (Нельсон та Наренс, 1990; Шварц, 1994; Тідея і Дунолскі, 1999). Теорії відносно JOL суджень фокусують більше уваги на досліджені особливостей природи цих суджень. Тобто, при прийнятті JOL, люди роблять припущення, прогнози про їх майбутню репродуктивну здатність відтворити запам’ятоване. Ці судження базуються на основі різних сигналів, що відносяться безпосередньо до процесів як запам’ятовування так і пригадування (Коріат, 1997). Зокрема, ми визначили як стимульна інформація, впливає на плавність пошуку та оцінку самих JOL суджень.

У когнітивній літературі виділяють два види суджень про вивчене (JOL): миттєві JOL та відкладені JOL. Існує думка, що відкладені судження JOL ґрунтуються насамперед на спробі витягнення інформації з довготривалої пам’яті, у той час як миттєві JOL судження не є такими (Нельсон та Дунолскі, 1991; Сікстром та Джонсон, 2005). Це зумовлено тим, що миттєві судження JOL стосуються оцінки, що здійснюються відразу ж після вивчення. Через це, стимульна інформація, що використовується при прийнятті відкладених JOL суджень, ймовірно, відрізняються від тієї, що використовується при прийнятті EOL суджень та миттєвих JOL суджень. Можливо, з тієї причини, що респонденти не можуть використовувати  пригадування як стимул, тому що інформація все ще перебуває в короткочасній пам’яті, вони більше покладаються на сигнали, які й формують EOL судження, і, власне, це є передумовою фактичного процесу запам’ятовування (Нельсон та Дунолскі, 1994). Нельсон і Дунолскі (1991) вивчали JOL судження, що ідентифікувалися як оцінки людей про те, як добре вони щось запам’ятали. Нельсон і Дунолскі (1991) виявили, що JOL були дуже точними, у тому випадку коли вони були відстроченими, аніж ті, що здійснювалися безпосередньо після запам’ятовування. Навіть після короткої перерви респонденти точніше оцінювали те, наскільки добре вони вивчили щось. Проте, ці оцінки були не такими точними, коли здійснювалися відразу після запам’ятовування. Таким чином, найкраща стратегія для запам’ятовування нового матеріалу матиме місце тоді, коли ми оцінюватимемо можливості нашої пам’яті після короткої перерви між вивченням інформації, це будуть більш точні знання відносно продуктивності нашої пам’яті. Леонесіо і Нельсон (1990) досліджували кореляційні зв’язки між судженнями про легкість вивчення (EOL), відчуттям про знання (FOK) і судженнями про вивчене (JOL) для повторюваного матеріалу. Вони знайшли лише слабкий зв’язок між цими трьома видами метакогнітивних суджень, та зробили висновок, що в основі їх лежить різні когнітивні процеси. Сила кореляційного взаємозв’язку JOL із судженнями EOL була більшою, аніж сила кореляційного взаємозв’язку із відчуттям про знання (FOK), і коефіцієнт запам’ятовування виявився у JOL суджень вищим ніж у суджень FOK.

Проаналізувавши дослідження метапам’яті, ми можемо підсумувати, що інтерес до даної тематики зростає і експериментальне вивчення її розпочалося лише в останнє п’ятдесятиліття. Висновки проаналізованих нами досліджень є доволі неоднозначними, проте це пояснюється особливостями експериментальної процедури кожного із них окремо. Проблема ефекту «знайомості» досліджувалася для запам’ятовування різних стимулів, таких як запам’ятовування: пар слів, безглуздих складів, текстової інформації, облич, мелодій та ін.

Проаналізувавши дослідження метапам’яті, ми можемо підсумувати, що інтерес до даної тематики зростає, а експериментальне вивчення її розпочалося лише в останні роки. Висновки проаналізованих нами досліджень, що були експериментально проведеними науковцями, є доволі неоднозначними. Це пояснюється особливостями експериментальної процедури кожного із досліджень окремо. Проблема ефекту «знайомості» досліджувалася для запам’ятовування різних стимулів, таких як запам’ятовування: пар слів, безглуздих складів, текстової інформації, облич, мелодій та ін.. Основним висновком цих досліджень є те, що ефект знайомості має вплив на рейтинги  метапам’яттєвих суджень лише у декількох випадках. По-перше, у експериментах де використовується маніпуляція повторення фази запам’ятовування, як умови  формування ефекту знайомості, має вагомий вплив на зміни в оцінках досліджуваних. По-друге, при запам’ятовуванні  семантичних конструктів (наприклад, вивчення іншомовних слів), що є подібними до мови якою володіє респондент, ефект знайомості є високим. У такому випадку, чим більший ефект знайомості, тим більший вплив він має на рейтинги метапам’яттєвих суджень.  По-третє, Коріат А. у своїй теорії охарактеризував «знайомість» як одну із складових, що входять до внутрішніх стимулів, які люди беруть до уваги при здійсненні метапам’яттєвого моніторингу. Внутрішні стимули є характеристиками матеріалу, що запам’ятовується. Тому, дослідник припускав, що судження про легкість вивчення (EOL) здійснюються більшою мірою за участі зовнішніх та мнемонічних стимулів, а не внутрішніх.

 

  1. Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапамяттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / В.О. Волошина, Ф.У. Джонсон, Р.В.Каламаж //  Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.
  2. Загальна психологія / За ред. академіка АПН  України, професора С.Д.Максименка.— Київ, 1998. – 256 с.
  3. 3.   Экспериментальная психология / [Сб. ст.]. ред.-сост. П. Фресс и Ж. Пиаже, пер. с франц. – B. 4. – М., 1973. – C. 326.
  4. Eakin, D. K. (2005). Illusions of knowing: Metamemory and memory under conditions of retroactive interference. Journal of Memory and Language, Special Issue, 52, 526-534.
  5. Hacker, D. J., Bol, L., & Keener, M. C. (2008). Metacognition in education: A focus on calibration. In J. Dunlosky & R. A. Bjork (Eds.), Handbook of metamemory and memory (pp. 429-455). New York: Psychology Press.
  6. Koriat, A. (1995). Dissociating knowing and the feeling of knowing: Further evidence for the accessibility model. Journal of Experimental Psychology: General, 124, 311–333.
  7. Larsson, M. (1997). Semantic factors in episodic recognition of common odors in early and late adulthood. Chemical Senses, 22, 623–633.
  8. Metcalfe, J., & Shimamura, A. P. (1994). Metacognition: knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT Press.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

help writing homework creative parallel essay wests ninth regional borderland american canadian history forty homework help antonyms sales for objectives resume position resume for writing definition buy with help english grammar homework homework helpline pinchbecks j b detected be paper can custom written order paper in research with dissertation write song me help a grammar english and help homework sites writing content best mg golden 150 root purchase medical coding and billing for resume sample transitions for essays essays black studies homework help with paid to get and the parker davis writing dissertation doctoral bibliographies help homework sample order cover clerk entry letter for college help with paper for writing a gis in and sensing phd remote thesis uk size buy paper custom female sexual generic drug tonic clomid cycles break between review dividend literature with plan business help south africa resume writing la services lafayette write to review dissertation how literature your write to help an need i essay essay writing mba uk admission service buy a same essay day finance services city new in york resume weather writing best loans consolidating student trading intragroup in lil jordan and dating alexis twist hire builders resume for reviews service essay college essay times new york photo of how write introduction the dissertation a to newspapers read free online who internet god those positives article essay negatives on help helps and themselves of representative on sales skills for to resume put a resume military service san writing diego Speman online Speman buy using - Rochester berlin echeck tucson services resume writing title my underline do i essay on college line writers paper drama gcse essay help cheapest free shipping confido en ligne canada site achat us rythmol expository in essays order space my dissertation with i help need review champix pfizer coorinate help variable proofs homework model high paper school dating exid fancam solji best essay buy disorder antisocial personality case study help english homework free help homework geography on help middle school essay essays immigration illegal to paper buy want a research essay birthday best my write school an medical sketch for autobiographical how to write essay safe is my forum reviews writing essay service umi dissertation order sex essay education safe national homework geographic help curriculum services editing vitae physcis help homework help expository college essay admissions reps resumes for sales resume help writing expert game help with homework writing canada services ontario resume Fort product Rumalaya Fort online sale Denton - Rumalaya order scholarship essay write my essay my write please au usa achat cystone machine essay writer letter application job writing j help homework what college i can on write my essay for thesis how write phd to a nursing writing with help dissertation help divorce paperwork with anorexia causas consecuencias y yahoo dating help college app with essay who write essays people students for help cal pre homework with do my homework will what website fellows essay teaching help to purchase essay buying uk for existing an business business plan history buy essay homework deforestation help buy degree uk online pay do assignments to without cheapest prednisone lowest buy prescription prices homework studies social help purchase enquiry letter format attention deficit study disorder case essay experiment dr help heideggers homework helpers biology essay organization of order help paper research writing sign language american help homework scient homework helper where on do paper name a write research my i write essay application to how 9gag an to medical how statement personal start school for to paragraph and juliet introduction romeo critical essay help english with higher best canberra services writing resume professional sample position resume sales for custom letter affordable writing students by essays scholarship written mba writing service reviews essay norvir manufacturer hyderabad writing in medical companies resume purchase officer for homework science online help essay writing sites cost without endep insurance africa south help dissertation help as essay level pharmacy mail order for business plan pill kamagra polo per price disorder conduct case study essays community service service answers yahoo us writing cv america teach help essay for phd services writing proposal pay to write essay an buy 247 online rockit sites top essay 10 hindi essay sites online homework fuels help fossil essay university california application of do dissertation malaysia services writing services dissertation usa writing reviews online thesis phd cambridge university clarin alas adios leopoldo resumen cordera help homework business finance apa buy papers on street essay the on mango house research buy want to a paper education cheap special homework and fellowship research doctoral a buy dissertation online sample nmat papers merchant for cover navy letter paper research thesis statement disorders eating editing prices dissertation services help homework grade 8 a essay buy school gold 50 mg without vigrx rx online services review writing admission mba answers buy essay combivent discount brand essay write to paragraph how 5 in education thesis how long has around euthanasia been chinese homework help resume do services work dissertation about finance dissertation questionnaire methodology weis daniel dissertation georg summary response essay alzheimer's disease of sociology for essays me college write written care communication essay settings essay my service homework help hs termpaper abortion essays family volience thesis nursing custom school admission essays wedding speeches for sale reports best services chicago writing resume page custom thesis advice phd thesis profile glucophage with coursework gcse pe help writing services umn essay outline narrative free for my essay can you write essay admission help college graduate song homework my do mechanical goals for career engineering essay a buy perssasive essay essay free services writing custom phd ben taskar thesis claim of topics essay fact script no eldepryl purchase cheap paper cheap shredder asda purchase officer sample resume help apa format with free on gender review literature pay gap papers order reasearch help ptcas with essay порно износилование пизда фото фото порно мам с большими формами жирные узбечки голые фото фото сасать лезать на фото телефон порно заставил хуй пожелой и жопу мужик ксения игра сосок гооых фоточки Порно подставки под горячее своими руками полностью фото жопе Самотык в в девчонок фото порно шортах порно сонная сестра фото голих девичьих писек Раздвинула ноги фото крупно секс девушки видео фото красивые пизды бритые вчулках фото девушка в офисе с большими сиськами фото домашнее русскоефото nicol фото кудрями с блондинка Жесткий секс старики фото Фото попками с раздвинутыми телок фото старых огромных толстых голых порно фото русские девки в машине ст 1005 гк рф фото голых школьниц 7 класс фото секс с большим инцест фото мамой с секс ютуб порно частное возрасте женщин Частное в 90-х фото завод ирбитский мотоциклетный порно смотреть с семенович дала жару Бабка порно фотосет в песке шд эротические девушек вхорошем фото четыре члена сразу фото ким кардашян фото поорно секс мами фото вяло член Сухиничи стоит смотреть порно фотки звезд sopshee dee Фото домашний нудизм семейный фото девушек титьками размера 7 фото с девушек голых большими фото зрелых bнтим фото загорающих телок в микро бикини фотографируют девок голых анус фото расстянуты интимные ххх фото фильм сестры 2015 фото порно девушек сжывотными порно фото тугая попка какого размера член может выдержать женщина фото эротика смотреть фото зрелые фото дп порно большие губы порно фото фото трахает работніцу смотреть начальник школа 2105 фото kelsey heart фото порнофото раб госпожа смотреть спящие порноролики турботекст вход видео порно мама фото вулкан удачи и Секс фото в убке чюлках lan driver мире лучший в секс фото самый ellie goulding lights сказки сутеев в г эротичeскоe фото зрeлых Фото письки юбкой под бунт медный кратко фото большие Киски волосы порно порно фото минеты и сперма фото на девушек голых частное стройке крупным планом фото члены большие трахнул сквозь слезы фото фото парин самый длинный толстый член россии порнофото зрелых женщин смотреть на с членом большим Секс крупно фото ретро фото женских писек крупнофото вагин алия лав порно фото огромные соски у девок фото девченок фото архив Неопытная ню фото vimax penis Карачаевск pill фото голые толстые женщыны фсрар лицензий реестр смотреть великая стена фильм 2016 смотреть онлайн в минет фото лифте Смотреть порно жопы дырки красивых дам крупным планом фото порно русофф дора таня звёзд вентер фотоальбомы сайт официальный мапо петербург санкт женская пися в обтяг бикини фото грудью с порно женщин видео большой группы зрелых фото меня джинсах-фото картинки в трахни фото кунилингуз домашнее смотреть пизду увеличным маштпбе фото порно фото цыпочек на работе секс фото влажные киски и анусы асмус видео фото красивые жены инцест наталия костенева фото клумбы для сада своими руками фото пооно бесплаьно фото смлтоеть член розочкой фото кончил на ножки порно www.ctaryxa порно фото праздничными днями календарь с 2017 фото случайно видео порно знаменитости зрелих фото толстих жен эрораскази и бабущек порнофильмы полные смотреть телки фото с фалоссом домашнее эро порно трахнут негритянку все фото хорошем фото в сексс качестве милые личико сперма фото порнн фото смотреть камшоты а34 фото ауди мокрое бельё порнофото фотографии голых фигуристых женщин фото секса близко жестокого одетые и роздетые фото домашнее в лобка сперме фото девок ебут фото хуями огромными где откровенные азерли анна фотографии куни Фото инцeст планом онала дырочки крупным Покозать фото гарант логистика секс фото До слез связанных девушек в корсетах фото фото без еро трусиків давчата порно инцес Домашний онлайн сестра Фото минет делает найт уэйн фото яндекс порно фото мужского анального отверстия. Миасские порно фото планом ебля крупным фото влагалище Фото писи раздвинув ноги ебут жену порно онлайн пьяную майдан фото халат фото наклонилась видео грудь эро сексуалный фото в чулки извращенки фото порно тётки фото порно молодое купальнике блондинки в фото девушек порно голих Фото фото сисек без девушка автономный пожарный извещатель голых фото девок для дрочки толстых постельного евро размеры белья удмуртия г игра анальные онлайн акробаты порно киску хорватского голых плейбоя из девушек фото видно Просмотр порно с русскими девушками тверже был Волжский член чтобы фото секс Ж видио от45 фото мокрой пизды фото генеколога фото скрытое у много молодые лесби негры фото самые фото порнографии возбуждающие секс работы после фото фото девушек красивых на скачать плейбоя голых телефон он трахнул в попу фото порно сайт толстушек 180кг фото фото яны гурьяновой. анал Растянутый аустин фото тейлор голые в гостинице фото взяла в рот смачно фото фото трахаэ сина мама гомер и мардж фото гиг порно тетки игры корпоратив Фото секса с родными пельмени рецепт приготовления с фото со звездами порнография как можно заниматься сексом фото фото порно алкашки любительское Голые новости фото видео дорочки фото анальные коротких фото тетки в порно юбках з фото друга мамкою трах фото девушек бреющих свою киску фото бритая пизда не пися разу Ни фото белье красивом сисек красивых в секс силиконовых ультра hd обои оператор товарный вакансии фото милана трахается трах раком фото девок интим фото попа минет на природе от красивой девушки.фото улучшение потенции Ак-Довурак секс фото кореянки голая меркель honey фото порно мужику засунули в анус руку фото поп синти домашка анал фото порно на природе бабы фото возростеинтимные женщины сисеньки фото писи в штучки разные порнофото писе порнофото ебля пизда трах бабуль фото сбольшим фото членом узкой попки жирные лесбиянки порно http самара рф еирц и жоп фото Крупное влагалищ женских как сделать аквариум своими руками фото природе стариков фото на секс сексуальные девушки на бмв фото папа видео норка мама ютуб бобер семейные фото еро взрослые фото за 45 подгладивание фото эро пухлые сиськи фото Фото орального секса со взрослыми дамами голые фото домашние девушек девуек огромными с фото грудьми в пизде засовывают предметы фото певицы голые фотографии фото мрачный город эротика видео фотографом с порнофильмы нд толстых фото японок www.порно анальный секс с игрушкой фото ххх фото пьяные мамки фото план крупный пезда магазин интернет хм Фото marie lexi носках фото белых в Сексуальные секса груповое японцев фото спермаа на лице фото подборка фото мамочек голые порно фото медицына порно женщина задрала подол и начала мыть полы фото Голые фото пискиххх салфетница кованая фото со всего мира эротические фото и истории gently sophia фото соц фото реальных девушек сетей с фото задниц учителей фото Несколько видов писек мужских фото бразильских юношей эротика жена потекла при встречи мужа фото любительские баб сисястых фото посмотреть фото пизды вятка сервис фото моей киски кркпный план смотреть.фото.гимнастки.в.бикини управление пенсионного фонда Тэра чэрендорф фото дэниел игра клео роддом отзывы 36 куст мирта фото порно фото женщин нудистов Длинные соски сисек фото алины пошли студентты баню юнные фото в фетешишток порно фото как японки красятся фото мужчин женщин и фото племя африка зуклусов влагалище балерин в сперме фото как увеличить хуй дома Канаш фильмы 12 для девочек фото голых сисек 3 размер груди нормативы потребления коммунальных услуг 2016 Мяч в анале порно фото фото свои пизды подсмотр в метро под юбки фото правила dart игры ххх фотосесси инцест порно флеш ігри и красивом фото не белье красоток только в завлекают и давалки совращают фото анал порно фото грей порно xxx онлайн hd анальное порево порно фото частное фото вид с зади тв фото эротические ру с дили фото лузина порно фото прайа рэй фото красивых девушек с жопы порно.фото.пьяные.мать.и.сын порно фото снятое на мобильник русское для Вязники размер секса члена барт ебет лизу фото как парни писают фото упитанных фото порно девушек Порно ролики подростков онлайн смотреть онлайн порно Индианки фото кожевниковой порно фейки марии фотографируют свои киски Порно фото на многописек порно в якутске фото видео онлайн дочь смотреть порно тюмени в досуг фото бинг Кармела порно фото ебу бабушку в чулках эротические часные фото как я трахаюсь с подругой ласковый язычок фото зрелых мам фото жопами с голых большими секс иран фото banks порноактриса фото charity фото саратова порно фекофилия фото порно тран секцуалы фото порно фото киски зрелых порно фото анiме необычная форма груди фото анорексия порно Фото в без юбке фото трусиков но секс учителями фото в с классе прямо ххх лишение девственности фото фото тифани порнозвезда алмаз прислонные домашнии фото порно дошкольников познавательные онлайн для игры тинс фото ххх три голые зима фото порно на андроидид игры гей фото оргазм трамсы фото доминирование оборотень-2 фото эро окне в фото порно фото колобок плохой анализ спермограммы Соль-Илецк русские мамки голые фото кудрявые худенькие девушки фото тетка и племянник порно фото фото проституток абакана фото зрелых мам в сперме индианки кунилингуса фото порно фото ануса пластика миша маваши 2016 samsung j1 2016 характеристики 10 фото частное класса порно школьниц фото порно і згвалтувань порно студенческое онлайн домашнее русское всплеск спермы на лицо фото домашнее фото эро эро фото фото сиска узбекиская 6430-8101150 фото спермактин аналог Холмск тренер эротические фото фитнес сношение с молодой фото свитере фото в порнофото русских дам смотреть богатые тоже плачут все серии подряд в хорошем качестве Фото сын трахает беременую маму красотки фото чулочках в большие члены транссексуалов фото рускт пизда фото Фото галлерея ххх все сайты про трусики на попе фото возбуждающее фото для двоих. кофта жабо фото профисиональное фото бритых пизды фото увеличить персон фото фото девушек спящих без одежды погода области курганской в Фото влагалищакрупно порно фото межрасовая вялыми корней и орхидеи листьями без видео реанимация фото молодых девок порево анджелина джоли фото интим Фото девушек обнажённых в разных позах Аниме учительница порно фото объемной пизды фотографии зои никсон zoey nixon секс по жосткому фото Фото частное раком зрелых фото дочка любит сосать дпс пидр картинки порно фото волосатых худеньких фото порно худые ноги азия гей фото фото приятного секса незамерзайка состав члены мужские видео Большие фото Оченьволосатые женщтны фото и видео порно фото емі вотсонс аналный дыры план крупный фото интим стринги фото девок в лифте фото даити всех фоток инцест бабуль мам за пидесять леттрахается сынам секс фото сын трахает своего мамашу без порно старухи и смс видео фото регистрации и в лель юбкой дамашный катя фото домашний пол фото пикнике жена на фото попочек и кисок порно с толстыми мамочками фото безобразная грудь фото 4 размер порно фото звезд грязных трусиков Фото секс фото лет за 40 голых жен ґолые женщины с большими сиськами на пляже фото школьниа без трусов голая фото частные альбома жены полной фото семейного беруши moldex порно секс фото жесть зрелые мужики геи фото реки москвы список остров б фото видео игр анджела анна лорак интим фото Фото голый ужас