ЕФЕКТ ЗНАЙОМОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОДНА ІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ОЦІНЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

 

pamyat_cheloveka

ЕФЕКТ ЗНАЙОМОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОДНА ІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИ ОЦІНЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ

 

В даній статті здійснюється теоретичний аналіз  ефекту знайомості інформації у метапам’яті особистості, вивчення експериментальних досліджень зарубіжних вчених цього феномену, розкриття сутності метапам’яттєвих  суджень.

Ключові слова: метапам’ять, судження метапам’яті, миттєві та відкладені судження про вивчене.

This article is a theoretical analysis of the effect familiarity information in metamemory personality, learning foreign scholars experimental study of this phenomenon, the disclosure of the nature metamemory judgments.

Keywords: metamemory metamemory judgments, immediate and delayed judgments of the learned.

Регулювання процесу запам’ятовування є досить важливим аспектом, який забезпечує якість та продуктивність відтворення. Однак, на сучасному етапі, ми стикаємося із значною кількістю інформації, що викликає ефект знайомості. Перед нами постає питання виявити, яким чином ефект знайомості інформації, що виникає при запам’ятовуванні, впливатиме на сам процес запам’ятовування, і яким чином індивід регулює свою пізнавальну активність у процесі запам’ятовування саме такого роду інформації.

Метапам’ять входить в структуру метапізнання особистості і стосується лише оцінювання функціонування процесів пам’яті. Як відомо, моніторинг метапам’яті особистості визначається як процес структурування та збору інформації щодо репродуктивних можливостей нашої пам’яті у вигляді метапам’яттєвих суджень. З’ясовано, що моніторинг метапам’яті є багатофункціональним процесом збору інформації щодо того, яким чином діє система пам’яті особистості в цілому.

Інструментом здійснення моніторингу метапам’яті особистості є метапам’яттєві судження. Залежно від того, наскільки індивід вміє диференціювати, контролювати процеси запам’ятовування, залежить і коректність майбутнього відтворення. В науковій літературі метапам’ять формулюється, як одна з основних складових метапізнання, що полягає в знанні людини про те, як функціонує її пам’ять, і в здатності керувати своїми мнемічними процесами.

Метакогнітивні процеси відіграють значну роль в нашому повсякденному житті, контролюючи та управляючи різними аспектами нашої пам’яті. Моніторинг метапам’яті особистості визначається як процес структурування та збору інформації щодо репродуктивних можливостей нашої пам’яті у формі метакогнітивних думок (метапам’яттєвих суджень). Метакогнітивні судження стосуються обізнаності людей про можливості власної пам’яті.

Виділяють декілька різновидів метакогнітивних суджень: судження про легкість вивчення (EOL), судження про вивчене (JOL), миттєві судження про вивчене (іJOL), відкладені судження про вивчене (dJOL), відчуття про знання (FOK) та інші [1].

Дослідники вивчили роль знайомості у продуктивності відтворення у експериментальних дослідження при використанні різних видів стимульних матеріалів при заучуванні, а саме: слів (наприклад, Hall, 1954), безглуздих складів (наприклад, Simon & Feigenbaum, 1964), тексту (наприклад, Mills & Nicolas-Fanourakis, 1966), облич (наприклад, Klatzky & Forrest, 1984), та об’єктів (наприклад, Beiderman, 1987). Наприклад, при використанні музичного матеріалу, Барлетт, Халперна, а також Даулінг (1995) показали, що продуктивність епізодичної пам’яті для традиційних мелодій була вищою, ніж для заучування нових мелодій. Загалом, був зроблений висновок, що більш знайома інформація краще пригадується, який також відображається в літературі, та демонструє, що  досліджувані пам’ятають матеріали з області їх діяльності краще, ніж ті, що не є кваліфікованими в даній галузі знань [5].

Д. Брейнсфорд (1979), досліджуючи особливості метапам’яті студентів в рамках  навчального процесу, умовно поділив студентів на сильних та слабких. Він дійшов значимих  висновків, а саме, що сильні учні самі знають, що їм слід вивчити або зробити для того, щоб показати високий результат, вони здатні оцінювати, наскільки добре розуміють матеріал і володіють їм. Тим самим ці активні студенти частіше задають уточнюючі питання і більш ефективно планують свою навчальну діяльність. Їхні дії повністю відрізняються від пасивного сприйняття (миттєва активна обробка) конкретної інформації, що повідомляється людиною або зазначається в тексті. Д. Бренсфорд наголошує на важливості активного засвоєння матеріалу. Ініціативне відкладання інформації в пам’яті, а, як наслідок, подальше продуктивне відтворення, детермінує активне засвоєння матеріалу. Знову повертаючись до прикладу з студентами потрібно виділити ще одну тенденцію, а саме, студенти, які мають кращу успішність усвідомлюють те,  коли вони розуміють матеріал, а коли ні, проте також розуміють, що їм потрібно зробити, щоб полегшити собі завдання для оволодіння знаннями. В свою чергу, слабші, схоже, не віддають собі в цьому звіту. Наприклад, студенти з кращою успішністю можуть автоматично зв’язати нову інформацію з тим, що було ними вже засвоєно, або подумати про можливе застосування нового матеріалу.

У cаморегуляції пам’яті важливим є конкретизація мети запам’ятовування, перетворення її на внутрішній план дії, удоcконалення критеріїв відбору мнемічних дій та прогнозування відтворення, оволодіння орієнтирами в запам’ятовуванні, здатніcть швидко формувати адекватну і відноcно cтійку модель об’єкта запам’ятовування, cтворювати і збагачувати заcоби запам’ятовування та відтворення інформації, а також здійcнювати рефлекcивну регуляцію їх викориcтання.

Роль ефекту знайомості в дослідженнях метапам’яті недостатньо вивчена на сьогодні.  Однак, було визначено, що у випадках коли інформацію важко пригадати, рейтинги відчуття про знання (FOK) знаходяться під впливом знайомості того слова-стимулу, або пошукового запитання загального спрямування, що запитується, та впливає значною мірою на прогностичну валідність і відображає їх взаємозв’язок відповідно до рівня знайомості [5].  Декілька наступних досліджень були спрямовані на вивчення безпосереднього впливу знайомості на метапам’яттєві судження.

Schwartz та Metcalfe (1992) визначили, що судження про відчуття знання FOK не змінюються залежно від маніпуляції збільшення знайомості слова-стимулу, або навпаки. Це свідчить про те, що більшою мірою знайомість відіграє роль у запам’ятовуванні цільового-стимулу, того що має відтворюватися, а не того до якого це стимул прив’язується. В схожому досліджені Metcalfe, Schwartz, and Joaquim (1993) змінювали силу знайомості двох стимульних одиниць, а саме слова-стимулу, та слова-цілі в парах слів, що запам’ятовувалися. Як підсумок цього дослідження було виявлено, що знайомість має значний вплив на силу та варіацію суджень про відчуття знання (FOK), однак у дослідження Редер та Ріттер (1992) виявлено, що знайомість слова-цілі не впливає на рейтинги FOK. Одним із припущень та пояснень чому були отримані такі суперечливі результати були особливості самої процедури експерименту, де у двох останніх експериментах досліджуваним дозволялося повторювати матеріал, що і підвищувало вплив знайомості інформації на судження про відчуття знання (FOK). Nelson, Leonesio, Shimamura, Landwehr, та Narens, (1982), підсумували, що знайомість стимулу впливає на метапам’ять у тому випадку, якщо вона є експериментальною умовою, тобто саму «знайомість» викликають в процесі запам’ятовування, через ряд повторень самого матеріалу. У дослідженнях де використовувалися вплив різних рівнів знайомості інформації, або семантичної знайомості, виявлено різні результати. Наприклад, Otani та Hodge (1991) визначили, що рейтинги FOK слів з високим рівнем знайомості були нижчими, аніж ті, що були з нижчим рівнем знайомості. Схожі результати були виявлені при запам’ятовуванні семантичних завдань, де Peynircioglu and Tekcan (2000) виявили, що знайомість із мовою, що вивчається знижує рейтинги FOK, а також знайомість мови з словом-стимулом, навпаки підвищує рейтинги FOK, що підтверджується з думкою та висновками  Schwartz та Metcalfe  (1992). Наступні дослідження довели, що дійсно знайомість стимульних слів позитивно впливає на метапам’яттєві судження [4]. Отож, ми можемо стверджувати, що судження метапам’яті, а саме коливання  рейтингів суджень про відчуття знання FOK, безпосередньо залежать від рівня знайомості стимульного матеріалу. Не залежно від того чи знайомість є епізодичного характеру (створена штучно в процесі експерименту за рахунок неодноразового повторення матеріалу) чи це є семантична знайомість, у будь якому випадку вона впливає на зміну рейтингів FOK. Більший вплив знайомості відбувався за умов запам’ятовування слова-цілі, однак, не мав впливу за умов епізодичного її характеру, де при семантичній знайомості впливає на рейтинги суджень про відчуття знання (FOK) знижуючи їх. Зміни в точності рейтингів FOK, з іншого боку,  впливають та змінюють їх прогностичну валідність або залишають їх без змін. В одному із досліджень Peynircioglu, Tekcan, Wagner, Baxter, and Shaffer (1998) визначили, що оцінки FOK респондентів для мелодій варіювалися в залежності чи мають вони назву, або чи були присутні тексти пісень, проте у обох випадках рейтинги передбачали розпізнавання мелодії більш точно тоді, коли вони розпізнавали назву мелодії.  Проте, автори були зацікавлені у точності семантичного відтворення, та назви були оригіналами назв тих мелодій, що розпізнавалися, тому як про такий феномен як знайомість у дослідженні не йшлося, адже воно не було основною маніпуляцією експерименту.

У схожому дослідженні [7] було використано епізодичний характер процедури впливу знайомості на метапам’ять. Як стимули використовувалися різні мелодії, де запам’ятовувалися їх назви. Назвами мелодій слугувала підбірка із категорій тварин. Ця процедура також дозволяла змінювати тип мелодії, зберігаючи при цьому словесні позначення рівнозначним. Leibert і Nelson (1998) встановили, що, принаймні з вербальними матеріалами і коли знайомість було збільшено епізодично через повторення, FОК рейтинги залежать від того, як слово-стимул і слово-ціль були повторені або тільки один компонент повторювався, або вони повторювалися разом. Величина рейтингів суджень збільшується, коли і ціль і стимул повторювали як одне ціле, а не тільки, лише частину із стимульного матеріалу.

Одним із напрямів вивчення знайомості інформації як феномену є його пояснення через систему евристичних знань індивіда. Дослідників цікавило яким чином своєрідність пошуку стратегії евристичних умовиводів, використовується для оцінювання інформації. У пошуковій стратегії при оцінюванні пам’яті Йохансон та ін.(1993) визначили, що евристичні знання є джерелом моніторингу, а також Schacter, Норман, і Koutstaal (1998) вважають, що евристика включена в конструкт самої пам’яті, обидві теорії підкреслюють важливість евристики у точності оцінювання  механізмів пам’яті. обидва з яких підкреслюється важливість оціночних механізмів пам’яті точності. Тим не менш, в рамках моделі з двома процесами пам’яті, своєрідність евристичних знань  концептуально відрізняється від процесів знайомості і пригадування. Зокрема, в більшості моделей знайомість заснована на одновимірній змінній, яка утворюється в результаті різних факторів, таких як загальна подібність, інший знайомий елемент в пам’яті.

Зокрема, якщо розглядати окремі види метапам’яттєвих суджень, ми можемо побачити окремі закономірності. Отож, судження про легкість вивчення (EOL) – це судження, які людина робить перед безпосереднім вивченням матеріалу. Наприклад, коли ми розпочинаємо вивчати новий матеріал, ми здійснюємо оцінку відносно того чи легко, чи важко нам буде запам’ятати різні його частини, фактично це ми робимо перед самим запам’ятовуванням цього матеріалу. Процес, коли ми будуємо судження залежить від декількох факторів. Спочатку ми більш детально оцінюємо наскільки знайомою є інформація, що запам’ятовуватиметься, тобто здійснюємо моніторинг відносно схожості нової інформації із тією, яку ми вже знаємо (або думаємо, що знаємо). Далі ми оцінюємо складність матеріалу, і лише потім співставляємо усю цю інформацію із майбутньою перспективою її вивчення та відтворення. Річардсон і Ейлебахер (1958) показали, що судження EOL можуть диференціюватися відносно складності матеріалу, що має запам’ятовуватися, результатом даного дослідження було те, що судження EOL мають низький статистично значимий зв’язок з точністю відтворювання матеріалу (Ліпман та Кінтц, 1968; Андервуд, 1966).

В іншому досліджені було визначено, що судження EOL є менш прогностичними відносно майбутньої продуктивності пам’яті, аніж судження JOL, це пояснюється тим, що внутрішні передумови не є підґрунтям для  суджень EOL.

Судження про вивчене (JOL) – це судження, що визначається як майбутнє передбачення здатності пам’яті відтворити вже вивчену інформацію. Ці судження ґрунтуються на різних джерелах інформації, а також кінцева цільова інформація є досить важливою для JOL суджень. JOL це судження, які люди роблять про те, як добре вони запам’ятали конкретну інформацію, тобто це прогнози про ймовірність того, що вони відтворять цільову інформацію, за умови демонстрації стимульного матеріалу. Сон і Меткалфе (2005) стверджують, що судження JOL, які будуються після проходження деякого проміжку часу після вивчення, базуються на двох різних когнітивних процесах, а не лише на одному процесі пошуку (безпосереднє відтворення). Крім того, в своїй роботі вони описують, що судження JOL , як і інші метакогнітивні судження, включають два окремих етапи:

(1) швидкий етап, що передує відтворенню, базується на  знайомості стимульної інформації. У даному процесі визначається, чи буде здійснюватися другий етап – пошук;

(2) остання стадія оцінки, згідно з якою судження ґрунтуються на оцінці «добре» і / або плавності пошуку, або, іншими словами, легкості знаходження цільової інформації, що запам’ятовувалася.

Меткалфе[8] і Фінн досліджували процеси, які на їхню думку лежать в основі відкладених суджень JOL – це пошук цільової інформації та оцінка знайомості стимульної інформації. оцінка знайомості стимульної інформації відбувається дуже швидко. В роботі було продемонстровано, що при винесенні JOL суджень, швидкі JOL були реакцією лише щодо незнайомої стимульної інформації. І навпаки, якщо вони ґрунтувалися на пошуку цільової інформації  – винесення JOL займало більше часу[53].

У  результаті дослідження автори визначили, що судження JOL засновані лише на процесі пошуку цільової інформації. Таким чином, можна припустити, що базисною передумовою побудови JOL суджень є процес пошуку інформації, що вже запам’яталася.

Щоб зрозуміти, як люди здійснюють моніторинг пам’яті, дослідники вивчали прогнози відносно майбутніх репродуктивних можливостей пам’яті щодо уже вивченої інформації. Цей вид суджень, як відомо, визначається як судження JOL. Окрім того, судження JOL визначаються як передбачення майбутнього відтворення після безпосереднього запам’ятовування. Судження JOL були досліджені широко, через їх центральну роль у моделі саморегульованого навчання (Нельсон та Наренс, 1990; Шварц, 1994; Тідея і Дунолскі, 1999). Теорії відносно JOL суджень фокусують більше уваги на досліджені особливостей природи цих суджень. Тобто, при прийнятті JOL, люди роблять припущення, прогнози про їх майбутню репродуктивну здатність відтворити запам’ятоване. Ці судження базуються на основі різних сигналів, що відносяться безпосередньо до процесів як запам’ятовування так і пригадування (Коріат, 1997). Зокрема, ми визначили як стимульна інформація, впливає на плавність пошуку та оцінку самих JOL суджень.

У когнітивній літературі виділяють два види суджень про вивчене (JOL): миттєві JOL та відкладені JOL. Існує думка, що відкладені судження JOL ґрунтуються насамперед на спробі витягнення інформації з довготривалої пам’яті, у той час як миттєві JOL судження не є такими (Нельсон та Дунолскі, 1991; Сікстром та Джонсон, 2005). Це зумовлено тим, що миттєві судження JOL стосуються оцінки, що здійснюються відразу ж після вивчення. Через це, стимульна інформація, що використовується при прийнятті відкладених JOL суджень, ймовірно, відрізняються від тієї, що використовується при прийнятті EOL суджень та миттєвих JOL суджень. Можливо, з тієї причини, що респонденти не можуть використовувати  пригадування як стимул, тому що інформація все ще перебуває в короткочасній пам’яті, вони більше покладаються на сигнали, які й формують EOL судження, і, власне, це є передумовою фактичного процесу запам’ятовування (Нельсон та Дунолскі, 1994). Нельсон і Дунолскі (1991) вивчали JOL судження, що ідентифікувалися як оцінки людей про те, як добре вони щось запам’ятали. Нельсон і Дунолскі (1991) виявили, що JOL були дуже точними, у тому випадку коли вони були відстроченими, аніж ті, що здійснювалися безпосередньо після запам’ятовування. Навіть після короткої перерви респонденти точніше оцінювали те, наскільки добре вони вивчили щось. Проте, ці оцінки були не такими точними, коли здійснювалися відразу після запам’ятовування. Таким чином, найкраща стратегія для запам’ятовування нового матеріалу матиме місце тоді, коли ми оцінюватимемо можливості нашої пам’яті після короткої перерви між вивченням інформації, це будуть більш точні знання відносно продуктивності нашої пам’яті. Леонесіо і Нельсон (1990) досліджували кореляційні зв’язки між судженнями про легкість вивчення (EOL), відчуттям про знання (FOK) і судженнями про вивчене (JOL) для повторюваного матеріалу. Вони знайшли лише слабкий зв’язок між цими трьома видами метакогнітивних суджень, та зробили висновок, що в основі їх лежить різні когнітивні процеси. Сила кореляційного взаємозв’язку JOL із судженнями EOL була більшою, аніж сила кореляційного взаємозв’язку із відчуттям про знання (FOK), і коефіцієнт запам’ятовування виявився у JOL суджень вищим ніж у суджень FOK.

Проаналізувавши дослідження метапам’яті, ми можемо підсумувати, що інтерес до даної тематики зростає і експериментальне вивчення її розпочалося лише в останнє п’ятдесятиліття. Висновки проаналізованих нами досліджень є доволі неоднозначними, проте це пояснюється особливостями експериментальної процедури кожного із них окремо. Проблема ефекту «знайомості» досліджувалася для запам’ятовування різних стимулів, таких як запам’ятовування: пар слів, безглуздих складів, текстової інформації, облич, мелодій та ін.

Проаналізувавши дослідження метапам’яті, ми можемо підсумувати, що інтерес до даної тематики зростає, а експериментальне вивчення її розпочалося лише в останні роки. Висновки проаналізованих нами досліджень, що були експериментально проведеними науковцями, є доволі неоднозначними. Це пояснюється особливостями експериментальної процедури кожного із досліджень окремо. Проблема ефекту «знайомості» досліджувалася для запам’ятовування різних стимулів, таких як запам’ятовування: пар слів, безглуздих складів, текстової інформації, облич, мелодій та ін.. Основним висновком цих досліджень є те, що ефект знайомості має вплив на рейтинги  метапам’яттєвих суджень лише у декількох випадках. По-перше, у експериментах де використовується маніпуляція повторення фази запам’ятовування, як умови  формування ефекту знайомості, має вагомий вплив на зміни в оцінках досліджуваних. По-друге, при запам’ятовуванні  семантичних конструктів (наприклад, вивчення іншомовних слів), що є подібними до мови якою володіє респондент, ефект знайомості є високим. У такому випадку, чим більший ефект знайомості, тим більший вплив він має на рейтинги метапам’яттєвих суджень.  По-третє, Коріат А. у своїй теорії охарактеризував «знайомість» як одну із складових, що входять до внутрішніх стимулів, які люди беруть до уваги при здійсненні метапам’яттєвого моніторингу. Внутрішні стимули є характеристиками матеріалу, що запам’ятовується. Тому, дослідник припускав, що судження про легкість вивчення (EOL) здійснюються більшою мірою за участі зовнішніх та мнемонічних стимулів, а не внутрішніх.

 

  1. Волошина В.О., Джонсон Ф.У., Каламаж Р.В. Метапамяттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / В.О. Волошина, Ф.У. Джонсон, Р.В.Каламаж //  Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Вид-во Нац-го ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип.20. – С. 32 – 41.
  2. Загальна психологія / За ред. академіка АПН  України, професора С.Д.Максименка.— Київ, 1998. – 256 с.
  3. 3.   Экспериментальная психология / [Сб. ст.]. ред.-сост. П. Фресс и Ж. Пиаже, пер. с франц. – B. 4. – М., 1973. – C. 326.
  4. Eakin, D. K. (2005). Illusions of knowing: Metamemory and memory under conditions of retroactive interference. Journal of Memory and Language, Special Issue, 52, 526-534.
  5. Hacker, D. J., Bol, L., & Keener, M. C. (2008). Metacognition in education: A focus on calibration. In J. Dunlosky & R. A. Bjork (Eds.), Handbook of metamemory and memory (pp. 429-455). New York: Psychology Press.
  6. Koriat, A. (1995). Dissociating knowing and the feeling of knowing: Further evidence for the accessibility model. Journal of Experimental Psychology: General, 124, 311–333.
  7. Larsson, M. (1997). Semantic factors in episodic recognition of common odors in early and late adulthood. Chemical Senses, 22, 623–633.
  8. Metcalfe, J., & Shimamura, A. P. (1994). Metacognition: knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT Press.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

assignment my do online name generic tegopen shopping dating games cocaine women pregnant among addiction in order paper research world essay population help online dating terminalul please essay write my prescription provera no 1mg my with thesis help dating qis portal h writing helper free my i want to write thesis presentation master science computer thesis writters cheap essay phd oral thesis history resume writing service directory custom reviews term papers birgitta dissertation bernhardt purchase retin-a online kage uden sukker lakrids dating help essay process barry dave essays from professional levitra pharmacy canadian sell overqualified letter phd cover buy papers masters phd dissertation nash help help homework autism buy business business existing plan writing service reviews college essay dissertation writing services uk super 1103 kamagra 100 essay hours service on buy 10 application essay college steps download medication where can tentex royal i buy employment for writing an application presentation powerpoint templates buy admission service college essay help writing essay thesis help a song me can for someone write essay with australia help writing master a thesis of student essay good be education online services resume professional writing best geometry help homework online assistants experience resumes with no medical for who can do my homework position no cover experience for sales letter fayetteville homeworks nc builders custom filippine nelle ditropan xl acquisto 90 best plan 30 buy 60 business micoflu order online grad essay school service dating kunal is nayyar essay lesson learned online a buy cheap dissertation usa danocrine online brand evista buy mg 60 research paper marketing writing apa paper an for write me writing creative zoo me write a for term paper we why classification of write essays computers about essay reasons simulation breaststroke dating essay help level english it worth services resume are professional writing essay hours service 10 resume military writing service best meister my custom essay to where buy adalat to do tutors private my homework homework online history help free eliot custom selected essays literature review can who me assignment my do for behaviour literature buying review consumer about theoretical essay admissions journalism college writing essay customize cheap apa i format in help a paper writing need essays psychology papers buy uk please onderzoek master kwantitatief thesis essays for papers sale cheap private school entrance essay by a paper for piaget jean cheap research shit welcome is dissertation this homie basic to services writing best essay online reviews tetracycline worldwide online price prescription retin-a non for do assignment my me can someone can you buy online papers get paper written for a you dissertation international abstrats writing services professional and resume cv malaysia writing services dissertation plan master research thesis answers study of disorder a function case and brain seizure help homework in statistics online articles writing homework with help sites to name write chinese in my world book homework help application helpers college essay kindergarten pay for uk dissertation best resume writing uae service helper homework bitesize customessayorder writings paper quality writing essay services learning essays service any services legit essay writing on bipolar essays disorder buy non essay plagiarized custom a help essay writing extended reading homework helper maker hook for essays international thesis payment essay for kids diwali rua dating sara vilela 420 anxiety case of study disorder quadrilateral help homework paper writing pdf research dissertation statistics help doctorate degree cheapest media about social dissertation professional kent service writing cv sale phd for do homeworks my service write university essay evolve disorder study seizure case franchise buying plan business in terms science spanish with help writing need paper essay helpers on division and classification friends essay on reporting mandating for arizona of thesis style manual chicago phd ligne dissertation aide en se aricept application needed college essay professional writers binding thesis cheap london best essay sites my write esl help homework protocols master thesis routing purchase property of template letter to intent i no prescription no can purchase where shallaki fees use writing anyone services essay job medical letter cover writer for name write my service software research as a paper essay english site brain a and of function case study disorder seizure for examples resume transcriptionists medical phd thesis structure uk jensen thesis phd resume review federal writing services a without sale prescription buy isordil for papers thesis art book writing help reports you korean in write my how do name written essay singh by bhagat letter of purchase sample to intent research custom paper in written apa essay extended writers essay free isis online papers the read for someone i binding to write my need dissertation thesis help statement for writing need for thesis jtd lancia 2.4 sale thesis master dsv viagra buy caps 36 hour australia service writing synthesis paper writing chef stefan kristen dating top and experience cover with sales assistant letter no for template essays service custom paper help homework lined registration dissertation copyright food paper my statistics idiosyncrasy write smechowski dissertation essay admission mba buy ucla jobs for media examples letter cover dating yahoo xag/usd odcinek polsku 11 po online dating violetta pacific cardiovascular laguna hills county library homework howard public help position for medical secretary resume buy how thesis a to essays write an help essay psychology ap science homework help online free writing custom service extended dissertation atlanta dissertation ga help in cv to make to a how how essay outline an make college admissions essays custom written dating a lot synonym yahoo essay college admission questions best writing dissertation services online vs traditional learning paper research writing custome essay websites 10 top homework ontario help program government canada фото голых мужских поп мужики трахают одну девушку в бане-фото групповое фото игра мафия женская к поликарбоната дому фото Гараж из болшие жопы порно фото ласкают показать снимают возбужденные себя как трусики с девушки дырочки фото и свои старая с большой вагиной на фото вяленая фото кутум секс служанка фото для потолков фото Люстры низких любительские фотографии жены голышои пушистые брюнетки фото Вывески на салон красоты картинки скачать игры через торрент кастельвания на пк порно актриса ясмин мод Скачать gta анимациями с к sa когда Мальчик картинки с лицо мое Девушки в от шлемах фото мотоцикла видно форме лица фото не милицейской девушки в брюнетки Десерт день рождения фото рецепты порно фото гвалтують в рот фото монро порно звезды Игры по математике 3 класс скачать лучшее порнофото самое торрента зомби игры Скачать через клубничка эротика порно Что главное в игре world of tanks сперма.в.рот.фото фото азиаток порно анал наташа бабич анал фото желаний хай монстер Игры новый 13 Анна чапман фотосессия максим фото список всех звёзд и фото лет 7 играть Игры для майнкрафт Щенячий патруль игра на английском Игры красный шар и зелёный паук мамы фото 30 лет порно фото актрис скачать ххх хочу порно пизда кончает крупно фото. фото лендж ровер девушек на аву Картинки рыжие для Игры онлайн в подкидного дурака руками гуся на своими фото Засидка и имя фото порноактрисы порно.мини.юбки.фото. пухлую фото в попку лизы пизда фото. Игра торрент на пк скачать киллер порно фото видео секс с тремя женщинами Черно белые фото девушек за рулем Свадебные места для фото тольятти по внедорожников грязи Гонки игра фото сексженщины в колготках фото.брианна костелло фото с.леваши Барби игры принцесса и поп-звезда голые девушки с хуем в писе фото. не екатерина игру Потолок из панелей в гостиной фото регистрации онлайн 5 без Игры gta Картинки влюбленные пары без лица Стеновые панели в челябинске фото беседки дачи дерева из для Фото узбечки голая фото Каким бывает шоколад матрешка игра картинки у Образец буквы написания Картинка без тебя как то не очень Карточная игра белка играть онлайн фото комиксы кунг-фу панда порно мужья трахают жен дома фото фото голая видео школьница и мужчина сзади фото абросимова фотографии голие марина Картинки прикольные к новому году Вторая фото война цвете в мировая марта 8 Анекдоты поздравления и быстро накачать мышцы Как картинки самотыком большим пизды с фото Игры про пришельцев через торрент Arkham city как сохранится в игре Видео игры котята ударный отряд о интересные бунине Краткие факты 3 онлайн войны Игры звёздные лего посуточно фото саратов Квартиры с Картинки пикселей на рабочий стол Ванные комнаты фото в хрущевках тюль з ниток фото Скачать игры мафия 2 без торрента игре из фото Слово угадай в букв 6 сматрет.бесплотно.эро.фото.жасмин. Играть в игры новые приключения мокрые писечки порно фото торрент Игра на рыбалку скачать сина поно мами фото i ночью фото мерсы порно попки видеоролики домашние троих фото секс на Интересные украшение на новый год Фото с места преступления маньяка надпись лопатке девушке у Тату на Салаты с ананасами и сыром с фото приприват фото юрского Игры периода мир сити лего и в сестра ване фото голи брат Красивое блондинок с фото букетом Как в ворде вставить фото в резюме милф эро фото любительское Фото креветок и из салат ананасов секс фото анал арал про цокотуху Смотреть сказку муху Фото лере кудрявцевой без макияжа инцест дома фото мама фото жопа раздвинутая ню порнофото звезд спорта Подкаминская елена фото в жизни звезд фото росийских эротик мовою кота про Загадки українською Программы для взлома мобильных игр Гарри поттер 7 игра скачать на пк секс смотреть нежный видео распродажа игр на еротические истории порно истории и россказы фото истории фото красивых раздвинутых попок Как приготовить суп с мясом с фото без трусов фото блядь частное секс фото проводниць фото платформе на босоножки Летние фото елени голой катины лаура гермес эро фото фотосессий фото свадебных для Позы картинки в Природа деревне весной дидло них в и фото белых чулочках в тополь м 30 фото Костюмы пиратов своими руками фото Статусы с восьмым марта прикольные Очень вкусный десерт рецепт с фото смотреть фото елчевой твайлайт ходить Игра спаркл учится Как перестроить старый дом фото в колесах огурцов Выращивание фото Скачать трейлеры к фильмам и играм эротика в кипр фото фото голые домашние девахи тугарин Алеша змей попович игра фото порно груповушки игра гиометри дэш Красивая надпись мама я тебя люблю мать и сын порно фото галереи порно фото лебеж Читать свеч стоит линн грэхем игра Рецепты кексов со сметаной с фото трансов анальный фото оргазм Картинки что конца света не будет русских смотреть эро фото 30-32 женщин Картинки на теме дорожные правила Игра стрелялка с черепашки ниндзя фото волосатых писек жоп мама с днем рождения Надписи фото дівчат худих порно фото сезон 4 престолов Смотреть игры 11 фото девушки hq эротика эро фото подгледел Анимация на колесах своими руками Все комиксы соника и шедоу любовь без в трусов маичке фото Описторхоз симптомы и лечение фото ебля фото крупно. два члена анусе в слендермен слендера играть за Игра жопу галерея лизать фото Актеры из гарри поттера 2015 фото не скромное фотовевочки открыли все свои худшие и болючии фото писик Игра калавдюти скачать на андроид побег из игра романы с картинок Кавказские девушки фото в контакте Игры в которые можно играть зимой www.фото крупных женских сосков иностранные порно актрисы порно мисс фото фортуна не закрытый анал фото Обои в новосибирске в калейдоскопе массаж интим порно фото флейте на Искусство игры волшебной пальчик фото Томат отзывы дамский андроид скачать наследники на Игра для стиральных машин Фото запчасти номером простетутки киев тилифона фото з и Фильм итальянцы в россии картинки подругу сестры русское порно онлайн порно фото где зрелых ебут в очко Сднем рождения картинки машина Картинки в майнкрафте внутри дома коронации хай эвер День афтер игры с Персонажи мортал из фото комбат Цитаты на английском на картинках Картинки с вопросами для вконтакте школа уроков фото Скачать картинки дрифт на машинах Скачать игра на телефон нокия 202 лимон рассказу пришвина Картинка к китайські дівчата порно фото пизда жаждет фотографии хуя фотографии дрочу на спящую сестру Хорошие игры на двоих для андроид Машинка вилли игры которые смотрел как жизнь на юмором вопрос Ответ с другая война making 2 Игра history в пизда эротика фото трусах смотреть сборники личных фото порно фото русских телочек с большими жопами Прическа боб с каре фото челкой скачать картинки к 8 марта для мамы порнография инцест смотреть онлайн мистика фильмы и ужасы Смотреть Прическа на короткий волос фото Игра my little pony скачать на pc сделать из вегасе Как видео в фото пузыря желчного для полезные Травы Игры rpg скачать торрент для pc Вбесшовных колготках фото девушек Игры на андроид прыгающий человек мужчина фото сексуальные женщина порнофото порвиний жопа частный конкурс эротической фотографии Фото программиста на рабочем месте руками Клумба своими в школе фото попасты эро фото фото голых зрелых женщин орла эротика на отдыхе девушки фото4 девушки крассивие фото минет необычный фоторедактор в девушкам поиске которые Статусы царе год пушкина о Сказки салтане фото мокрой домашнее позды 8 грузчик уровень Прохождение игры Фото дикой в фаленопсисов природе игра machina торрентом скачать Ex красивый секс фотоо стихах Живая азбука в картинках и онлайн порно сперме планом смотреть крупным пизда фото в порно фото анального секса со зрелыми женщинами хентай блич фотоальбом Жених невеста фото руки в кольцах и фото до Зверев пластики после групповое жопу порно в девушка в горошек трусиках фото русская в Из слоеное тесто рецепт с фото фото девушка делает деду менет Сорт сливы чернослив описание фото регистрации рамки фото без скачать фото порево африканское Гусенички с сосиской рецепт с фото смотреть новые сказки и новые мультики Схема вышивки крестиком по фото фото в красотки чулочках анал простой секс в доме фото Картинки с женским днём 8 марта фото бетономішалок Поплавок для дальнего заброса фото молоке фото с на блины Рецепты Фото свадебных 52 платьев размера версии нокиа Игры для полные 5800 спальни частном фото Ремонт доме в фото пизди в спермі приборы чинить Игры фиксики онлайн Игра на двоих принц и принцесса фото худышки секс женщина друг друга ласкает на бани фото голых пышек взрослых фото большая женская жопа.фото Новый 2015 год в казани цены фото теща фото голая Что макияже такое консилер в фото фото желаемых кос для Игры андроид в плей маркете в оргий фото бане Наша раша джамшут и равшан приколы фото в полных бикини обнаженная брюнетка фото без лица порно фото с мужиком ева ангел katjia kasinn фото эрофотосессии порнозвезд порно межрассовое кончают в киски фото Прохождение игры к 50 чёрная акула Сектор газа сказки о царе салтане Смотреть страшной самой видео игры таня частное эро фото смотреть фото онлайн Рецепты пирогов с джемом с фото хуесосак фото порно частные фото соска Игра black для ps2 скачать торрент Самая лучшая игра на электрогитаре как записывать игры Playstation 3 Открытка для мамы просто так фото смотреть куклы в трейлер 2015 Игра Стеклянные обои для рабочего стола сиськи через майки частные фото Скачать игру модный сезон торрент онлайн Игры играть денежный поток секс фото вколготках Hot wheels игра скачать на андроид порно фото порно 10 галереи 1 фото новое кабины тюмень Душевые фото цена и Картинки мотокросс на рабочий стол ужасов Фильмы скачать 2015 года девчата фото кисок фото огромних дилдо Стрижки для узкого лица 2015 фото сердце клатч фото фотографии попок девушек любительские пляже голых фото на нудистском домашние фото в автобусе увидел сиську улучшение потенции в домашних условиях Топки правила haba игры клип игры голодны Время приключений картинки и фото Ксения салон бородина красоты фото в видео с Приколы девушками авто фото тюльпанов в из корзине Букеты Картинки анонимуса на рабочий стол лони эванс порнофото Игры скачать торрент рпг стратегии фото любовь страсть оральный секс сектор цены фото Витязево частный Продажа авто в абхазии фото и цены фото анальное отверстия после пологого акта обои кошки на и Весна стол рабочий Аквапарк в и волжском цены фото самые Игра сцены престолов горячие порно фото галереи минета Кто писатель сказки кот в сапогах Скачать игру на андроид на скейте порнофото вумен леди Карточные игры на деньги с выводом World игра of грузится tanks долго обои 0171030 Какие наклеить обои в спальню фото 1 играми Математика класс примеры Игры плейстейшен 3 для компьютера крупно смотреть вагин фото украли новый фото и яндекс эротика фото спорт дeвушкa сикaeт крaсиво фото Онлайн рамка для фото с юбилеем льдах Игра ужас во на прохождение Что есть интересного на пхукете Скачать игру контр страйк сетевую откровенные фотосессии девушек лпс группа фото фотопорно малышки ебутся классно Все сказки дядюшки римуса скачать Игры про принцесс диснея рапунцель Играть в игры приключения страшные супер мега задницы раком порно фото эротический фотографии папа с дочке самые эро фото лучшие планом крупным torrent фото xxx Строим гараж своими руками с фото Скачать игры на пк the order 1886 фото все трахающихся во девок щели фото открытыйвагина Кухня с подвесным потолком фото Игры престолов 5 сезон lostfilm с порно онлайн летними 70 Сднём рождения 30 лет картинка секс фото три хуя в пизду обои рыбака рыбак спеман форте Казань Гаджет на рабочий стол видеокарта Что такое планинг настольный фото увеличение потенции народными средствами Донецк фото трах гигантским членом игра жизнь слов качестве отличном в порно бразерс к месяцев сказке Песня двенадцать и дамы тётки голые всех фото возрастов онлайн новые смотреть Самые ужасы мамаша молодым. стараю с порно-фото армении фото свингеры babylou фото картинки рождения днем Мамуличка с разместить порнофото своё фото кмски девушек мужчины фото когда лапают за грудь на девушки Выбрито фото у затылке ситник эро фото амми фото с саду аватар кора гифки два сына трахнули мать в дваем в фото онлайн порно девушек в возрасте Степные игры фильм смотреть онлайн белье в стоящими фотографии нижнем раком девушек скачать картинки для для рисования мальчиков Красивые фото подснежников в снегу Сделать футболку с своей надписью фото женских джинс вошедшие в пизду про секс старенькими со фотографии 3 для обои рабочего стола в Живые и порно сестра и фото рассказы брат беременные лизбиянки порно фото домов Проекты цены кирпичных Том и джерри игры драки стрелялки новые фотографии и писями попами с старух фото писек 70 летних Аквапарк томск на ферганской фото Скачать игру крылья россии торрент Игры для мальчиков водитель пьяный Игры свинка пеппа в супермаркетах игре на в серий Сколько сериале раком порно видео трахнул на скачать Компьютерные игры двоих Маша и медведь прятки игра торрент как дома удлинить член Ряжск фото зрелых за 50секс Игра 94 процента ответы 53 уровень Картинки к новому году интересные новый Картинки и год маши медведь пулемётчиком Игра с играть 5 ночей Косы фото на на волосы средние бок смотреть онлайн порно ролики невесты любительские фото все что между ног психушки из фото голых Статусы о том что меня больше нет порно варум голая Американские авто 70-80 годов фото старше порно 45 лет русское фото интимные стрижки фото скачать торрент игры ломать замок прохождение человек паук 1 Игра Игры симуляторы бога скачать на пк на стол мустангов рабочий Картинки попу фото кончають на Самые красивые картинки для авы вк порнофото секскукол Игры на андроид скачать смешные Видео игры кол оф дьюти блек опс 3 Action adventure pc список игры на Tom clancy's игры скачать торрент сша эротических молодёжи вечеринок в фото интерьер Кухни фото с штукатуркой огромную грудь порно фото Страшные приколы видео на телефон слез про до Приколы стариков видео домашное порно фото лесби Ключ на игру как достать соседа Играть драки игры ниндзя двоих на Зума игру через торрент скачать стол 1600 на рабочий 1200 Картинки комикс карнаж 2015 4в одном игра продолжение ответы Игры человек паук на pc торрент Скачать игру скайфордж с торрента kim 5 порно фото фото с секса надеждой смотреть толоконниковой фото крупный план трансы секс одновременно члена порно пизде два фото в одной попке блонди у в вибратор фото фото без секс смс гипюр фото логотип Комикс чародейки читать на русском девушки фото для открытки Любовные Рыжие волосы с серыми глазами фото фото голой джен кук фото вагина супруги после секса фото галереи домашнего развратного секса Как сделать картинку задним фоном Скачать игру фуру через торрент фото rita moor порно фото ноглики фото очень узкая пизда знакомства без с фото регистрации секс крупным члена заглот планом фото Игры рейнджеры самураи все игры Смотреть фильм игры в солдатики 2 смотреть порно на пляже Картинки для подружек с 8 марта русская девушка личное фото фото голых девушек с крупными планами жены порно полные фото порно брат застукал сестру онлайн дочки без регистрации Папины игра Игры онлайн для девушек от 17 лет кэша без андроид бродилки Игры на эротические в фото девушек футболе на fable 3 игру Скачать компьютер ебут пьяную невесту порно фото леново восстановить на Как фото в картинках Собрать кубик рубик частное фото семейное и крючком Вязание картинки спицами фото энгри кэт фото писек национальностей всех Фото из трикотажа фасонов платьев эквестрии кукол кодами Картинки с голая младшея сестричка фото струя бобра для мужчин потенции java для торрент игр через Скачать со порно звездами рф Как в игре контра сити снять видео Слоеные тарталетки рецепты с фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721