ДИСКУРСИВНІ СЛОВА: ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  81’42                                                                                               О. І. Ілик

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

У статті проаналізовано терміносполуку «дискурсивні слова» та її варіанти. З’ясовано статус дискурсивних слів. Визначено критерії виділення та основні ознаки дискурсивних слів, необхідні для подальших практичних науково обґрунтованих досліджень тексту.

Ключові слова: дискурс, дискурсивні слова (ДС), ознаки дискурсивних слів, критерії виділення дискурсивних слів.

В статье проанализировано терминосочетание «дискурсивные слова» и его варианты. Выяснено статус дискурсивных слов. Определены критерии выделения и основные признаки дискурсивных слов, необходимые для дальнейших практических научно обоснованных исследований текста.

Ключевые слова: дискурс, дискурсивные слова (ДС), признаки дискурсивных слов, критерии выделения дискурсивных слов.

The article analyzes the term «discourse words» and its variants. The author makes an attempt to clarify the status of discourse words. The article covers the criteria for identification of discourse words and their features, without which further practical scientifical research is impossible.

Key words: discourse, discourse words (DW), features of discourse words criteria for identification of discourse words.

 

 

У другій половині ХХ століття розвивається нова наукова парадигма. Основними рисами лінгвістики є антропоцентризм, функціональна і комунікативна зорієнтованість. Дискурс стає найважливішою категорією міжособистісного спілкування, разом з тим, зростає інтерес і до слів, які формують його структуру, ― дискурсивних слів чи маркерів. На передній план виходять «маленькі, незрозумілі слова» [21], які, як правило, належать до службових частин мови. Вони важко перекладаються, однак є необхідними при побудові дискурсу. Їх основна функція ― забезпечити зв’язність тексту.

З’являється все більше і більше досліджень, об’єктом аналізу яких є окремі дискурсивні слова чи їх група [5; 10; 11; 14; 20; 24]. Таких праць багато, і всі вони відрізняються методами та сферою дослідження. Це повязано з тим, що статус дискурсивних слів неоднозначний. По-перше, сам термін у лінгвістиці неусталений і не має чітких рамок. По-друге, дискурсивні слова об’єднують одиниці, що в традиційній класифікації належать до різних частин мови. По-третє, у різних контекстах вони поводяться по-різному, і не завжди тлумачення у словнику збігається з реальним вживанням.

У лінгвістичній літературі ці функціональні одиниці мають різні термінологічні найменування. Найчастіше їх називають частками [1; 19], мабуть, це пов’язано з тим, що найчастотнішими і найхарактернішими дискурсивними словами є частки. Також використовують терміни: службові слова і стройові слова [16; 22], стройові елементи мови [25], дискурсивні одиниці [7], злучні звороти [23], дискурсивні маркери [18; 27; 29; 30; 31; 32], прагматичні маркери [28] та багато інших. Проте найбільш вживаною є терміносполука дискурсивні слова [2-6; 8; 12; 13; 21]. Одні з перших цей вираз у лінгвістиці вжили автори книги за редакцією О. Дюкрота «Les mots du discours» [26]. Таке активне вживання даної терміносполуки є виправданим, оскільки назва «дискурсивні слова» дозволяє обійти псевдопроблему їх належності до однієї з традиційних «частин мови» [12, с. 293].

Отже, дискурсивні слова ― це «одиниці, які, з одного боку, забезпечують зв’язність тексту, а з іншого ― найбезпосереднішим чином відображають процес взаємодії мовця і слухача, позицію мовця: те, як мовець інтерпретує факти, про які він повідомляє слухача, як він оцінює їх з точки зору рівня важливості, правдивості, можливості тощо. Саме ці одиниці керують процесом спілкування: вони виражають істині й етичні оцінки, пресупозиції, думки, співвідносять, зіставляють і протиставляють різні твердження мовця чи спілкування мовців один із одним» [2, с. 7].

За іншим визначенням, дискурсивні слова (чи маркери) ― це слова, «які відображають не стільки відношення між елементами описуваного у висловленні фрагменту дійсності, скільки відношення між елементами структури дискурсу» [12, с. 292]. В свою чергу, дискурс розуміють як «комунікативну ситуацію, що включає свідомість комунікантів (партнерів спілкування) і текст, що створюється в процесі спілкування» [9, с. 289].

Зазвичай ці та інші визначення об’єднують спільні риси:

• ДС формують структуру дискурсу, забезпечують зв’язність тексту;

• ДС віддзеркалюють процес взаємодії мовця і слухача: як мовець інтерпретує та оцінює факти, як слухач сприймає почуту інформацію, його ставлення до неї та ін.

Вищезазначені риси ― це особливі ознаки ДС. Утім, крім цих двох, існує ще цілий ряд ознак та критеріїв виділення ДС, розгляд яких є метою статті. Таке дослідження необхідне для того, щоб те чи інше слово в дискурсі ми змогли віднести до розряду дискурсивних слів та науково обґрунтувати такі дії.

Отже, проблема критеріїв виділення дискурсивних слів є досить складною та суперечливою, оскільки межі класу дискурсивних слів є розмитими, а віднесення того чи іншого слова до розряду дискурсивних переважно залежить від контексту вживання і семантичного та прагматичного навантаження у ньому. Зазвичай, дослідники інтуїтивно зараховують певне слово до розряду дискурсивних. Вони рідко говорять і про загальні критерії чи ознаки виокремлення ДС. Розглянемо деякі з них:

• Мультикатигорійність [6; 30; 32]. Клас дискурсивних слів граматично неоднорідний і охоплює сполучники, прислівники, модальні слова, частки, вставні слова, вигуки, які в традиційній граматиці вивчаються в межах теорії частин мови.

 Факультативність [12; 32]. ДС у реченні не висловлюють головної думки, вони, так би мовити, знаходяться на периферії, вказуючи на взаємодію мовця і слухача, ставлення адресанта до адресата, до ситуації загалом. Наприклад:

Щука недобре й розуміла всю вагу сеї пригоди. Її риб’ячий мозок, під впливом довговікової традиції, далеко більше боявся видри, ніж чоловіка, і, звичайно, втікши з-перед рук рибаків, вона й не міркувала гаразд, як близько була смерті («Щука»)[1]. ДС «звичайно» виражає впевненість, ставлення до істинності повідомлюваного, підтвердження надійності повідомлення.

Не мав, здається, перед ним ніякого секрету («Сойчине крило»). ДС «здається» уживається для вираження непевності, припущення. Це авторська гіпотеза.

Речення може в більшості випадків зберігати свою правильність і без дискурсивних слів. Але, без сумніву, ДС є необхідними, ці «слівця» роблять мовлення живішим, цікавішим, зрозумілішим, а «своїми прагматичними коментарями вносять помітне особистісне начало в плин дискурсу, перебіг інтеракції загалом» [4, с. 105].

• Незмінюваність [12]. Як уже зазначалось вище, до розряду дискурсивних слів належать: частки, прислівники, вигуки, сполучники, вставні слова, тобто незмінювані слова. Наприклад, порівняйте відмінюваний займенник саме та частку саме (в значенні якраз): А завтра ранiсiнько я занесу його на те саме мiсце, де його зловив, i пущу на волю («Мій злочин»). Блискавки бігли з різних сторін до середини неба, саме до того місця, під яким стояв оборіг («Під оборогом»).

 • Поліфункціональність [4; 30]. Все частіше привертають увагу дослідників комунікативні ознаки. «Встановлено, що важливою особливістю ДС є те, що їх семантико-прагматична структура чималою мірою релятивізована стосовно конкретних комунікативних умов, а отже, і виявляється лише через набір функцій, тобто в уживанні» [4, с. 103].

• ДС встановлюють відношення між відрізками дискурсу, забезпечують їх логічний зв’язок [6; 8; 27; 29].

• ДС направляють інтерпретацію адресата [4; 6].

• Виконують синтаксичну функцію сполучника [12]. Сполучники слугують для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення. Тобто, як і сполучники, ДС забезпечують зв’язність тексту. Найбільш повно відображають логічний зв’язок фрагментів та виділяють найбільш важливі епізоди такі ДС: «взагалі», «загалом», «отже», «по-перше», «по-друге», «насамкінець», «перш за все», «насамперед» тощо.

Отже, доля хотіла, що тої самої ночі панство були на балу, а дівчина ночувала сама в кухні («Odi profanum vulgus»). То насамперед поки нас обох набила, потім поки висварилася з чоловіком, потім поки розпалила огонь і зварила бульби до борщу, то й перша минула («Яндруси»).

• Відсутність будь-якого денотата в загальноприйнятому значенні [8]. Тобто їх значення не є предметним, тому ДС слід вивчати тільки через їх вживання.

 Можливість синтаксично зв’язуватися як з іменною, так і з дієслівною групою (на відміну від абсолютної більшості прикметників і прислівників) [12]. Прислівники, зазвичай, у реченні пов’язуються з дієслівною групою, а прикметники ― з іменною. Для ДС такої переваги нема.

• При нейтральному порядку слів велика віддаленість від ядра групи препозитивних «дискурсивних» ад’юнктів в порівнянні з «недискурсивними» [12].

Звичайно в кожній мові обсяг і межі дискурсивних слів варіюють, відповідно і особливості ДС у різних мовах відмінні. Так, наприклад, щодо обсягу, то характерними ДС для англійської мови є артиклі, які відсутні в українській мові. Отже, ми можемо виділити ще одну особливу рису ДС: для кожної окремої мови є свій набір ДС, які мають свої характерні риси. На мою думку, ДС дещо подібні до фразеологізмів, оскільки їх не можна перекладати методом калькування, потрібно бути тонким психологом, добрим знавцем культури та мови, щоб вилущити та передати їх значення іншою мовою. У деяких випадках ДС не можливо перекласти, тобто, в інших мовах не існує їх точних еквівалентів. І. Массаліна називає їх «високо ідіосинкратичними» [18, с. 211]. Отже, саме активне вживання дискурсивних слів визначає рівень володіння мовою: «якщо людина, що вивчає яку-небудь мову, не зможе оволодіти вживанням часток, комунікативна компетенція такої людини буде трагічно неповною» [33]. Тому втрата мови починається з втрати саме дискурсивних слів: так, у мовах, що зникають, носії повністю втрачають їх, замінюючи на лексеми мови загарбників, набагато раніше, ніж слова інших семантичних класів [2, с. 7].

Особливістю ДС є відсутність власного лексичного значення, тобто в дискурсивному вживанні слово десемантизується, тим самим вказуючи на підкреслення чогось, виділення, наголошення. Таким чином, ця особливість дещо переплітається з факультативністю ДС.

Дискурсивні слова тісно пов’язані з контекстом. Вони можуть повністю зливатися з контекстом, дублюючи семантику окремих фрагментів. Звідси випливає ще одна особливість ДС: вони потребують значно ширшого контексту, ніж слова з недискурсивним вживанням.

Дуже важливою рисою ДС, на мою думку, є те, що «порівняно з повнозначними словами, вживання дискурсивних слів значною мірою недоосмислене і невідрефлектоване» [17, с. 305], тому саме за допомогою ДС, ми можемо виявити істинні наміри мовця. Якщо це художній текст, то за допомогою ДС ми можемо глибше заглянути в авторське світовідчуття, оскільки дискурсивні слова, як і службові, мовець вживає інтуїтивно.

Oтже, ДС ― це надзвичайно важливий розряд слів, які мають свої особливості і організовують повідомлення з позиції мовця. ДС оживляють, структурують мовлення, роблячи його логічним. Завдяки їм вдається легше сприймати, розуміти та запам’ятовувати текст.

Основними ознаками і, відповідно, критеріями виділення дискурсивних слів є: незмінюваність, поліфункціональність, мультикатигорійність, факультативність, релятивізованість. Тобто семантико-прагматична структура ДС виявляється лише через набір функцій, в уживанні. Вони забезпечують зв’язність тексту, вносять особистісне начало в плин дискурсу. Інші ознаки також важливі, адже майже всі вони тісно пов’язані між собою і часто переплітаються.

Таким чином, критерії виділення ДС стосуються сфери дискурсології, лінгвопрагматикитики, комунікативної лінгвістики і навіть традиційного мовознавства. Ця стаття може слугувати для подальших практичних розвідок. Вона відкриває великі перспективи для досліджень дискурсивних слів як у живому мовленні, так і в художньому дискурсі.

 

Література:

1. Баранов А. Н. Модальные частицы в ответах на вопрос / А. Н. Баранов, И. М. Кобозева // Прагматика и проблемы интенсиональности / Под ред. Н. Арутюновой. ― М.: ИВАН СССР, 1988. ― С. 45–69.

 1. Баранов А. Н. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка / А. Н. Баранов, В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина ― М.: Азбуковник, 1993. ― 243 с.
 2. Бацевич Ф. С. Дискурсивні слова в комунікації: слово ДАЖЕ у Ф. Достоєвського / Ф. С. Бацевич // Нариси з комунікативної лінгвістики. ― Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. ― С. 181-190.
 3. Бацевич Ф. С. Прагматика лексичних одиниць у спілкуванні: дискурсивні слова / Ф. С. Бацевич // Нариси з лінгвістичної прагматики: Монографія. — Львів: ПАІС, 2010. — С. 101-112.
 4. Белова В. М. Дискурсивные слова в мемуарах монтажного типа: семантика, функции, прагматика: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филолог. наук: 10.02.01 / В. М. Белова. ― Вологда, 2011. ― 23 с.
 5. Белова В. М. Функционально-семантические особенности дискурсивных слов в жанре мемуаров / В. М. Белова // Вестник Череповецкого государственного университета. ― 2011. ― № 1. ― С.50-53.
 6. Богданова Н. В. О проекте словаря дискурсивных единиц русской речи (на корпусном материале) / Н. В. Богданова // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Выпуск 11 (18) / Гл. ред. А. Кибрик. М., 2012. ― С. 71-83.
 7. Дискурсивные слова русского языка: Опыт конкретно-семантического описания / Под ред. К. Киселевой и Д. Пайара. М.: Метатекст, 1998. ― 447 с.
 8. Кибрик А. Е.  Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания: универсальное, типовое и специфичное в языке / А. Е. Кибрик. ― М.: Изд-во МГУ, 1992. — 336 с.
 9. Киселева К. Л. Инвариантное и вариативное в семантике дискурсивных слов (на примере группы слов конечно, разумеется, естественно): автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.19 / К. Л. Киселева. ― М., 1996. ― 22 с.
 10. Кібець О. О. Дискурсивні слова действительно, в самом деле, на самом деле, именно як епістемічні та риторичні оператори: прагмасемантичні аспекти їхнього функціонування: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.02 / О. О. Кібець. ― Х., 2003. ― 17 с.
 11. Кобозева И. М. Для чего нужен звучащий словарь дискурсивных слов русского языка / И. М. Кобозева, Л. М. Захаров // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды международной конференции Диалог’2004. ― М.: Наука, 2004. ― 292-297.
 12. Кобозева И. М. Мультимедийный словарь дискурсивных слов русского языка: проблемы и решения / И. М. Кобозева, Л. М. Захаров // Труды Международного конгресса «Русский язык: исторические судьбы и современность». ― Москва: МГУ, 2004. ― С. 45-67.
 13. Ковальчук О. В. Семантика та функції дискурсивного слова ЛАДНО в прагматичних ситуаціях різного типу: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / О. В. Ковальчук. ― Х, 2003. ― 15 с.
 14. 15. Кодухов В. И. Общее языкознание. Учебник для студентов филол. Специальностей / В. И. Кодухов. ― М.: Высшая школа, 1974. ― 303 с.
 15. Крейдлин Г. Е. Служебные слова в русском языке (семантические и синтаксические аспекты их изучения): автореф. дисс…канд. филол. наук: 10.02.19 ― Теория языка / Г. Е. Крейдлин. ― М., 1979. ― 24 с.
 16. Левонтина И. Б. Ишь /  И. Б. Левонтина // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. ― М.: Языки славянской культуры, 2004. ― С. 305-318.
 17. Массалина И. П. Дискурсивные маркеры / И. П. Массалина // Известия Калининградского государственного технического университета. ― 2009. ― № 15. ― С. 211-217.
 18. Муминов В. И. Стилистические функции частиц в романе Ф. Достоевского «Идиот»: Монография / В. И. Муминов. ― Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, 2011. ― 240 с.
 19. Огієнко І. С. Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа: автореферат дис. … канд. філол. наук : 10.02.03 / І. С. Огієнко. ― К., 2009. ― 20 с.
 20. Плунгян В. А. Дискурсивные слова [Електронний ресурс] / В. А. Плунгян. — Режим доступа: http://postnauka.ru/faq/8572.
 21. Сенина И. С. Строевые слова. Классификаторы как один из разрядов строевых слов, функции классификаторов [Електронний ресурс] / И. С. Сенина. — Режим доступа: http://litmisto.org.ua/?p=9396.
 22. Фаріон І. Д. Дискурсивні слова у зіставному вивченні іноземних мов / І. Д. Фаріон // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. ― Львів, 2008. ― Випуск 3. ― С. 167-172.
 23. 24. Хачатурян Е. В. Семантика и синтактика дискурсивных слов глагольного происхождения в современном итальянском языке: автореф. дис. канд. филол. наук: спец. 10.02.05 / Е. В. Хачатурян. М., 2000. ― 22 с.
 24. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. ― М.: Едиториал УРСС, 2004. — 432 с.
 25. Ducrot O. еt al. Les mots du discours. ― Paris, Minuit, 1980. (Coll. Le sens commun). ― 240 p.
 26. Fraser В. What are Discourse Markers? // Journal of Pragmatics. ― 1999. ― №31. ― P. 931-952.
 27. 28Fraser B. Pragmatic markers // Pragmatics 6(2). 1996. ― P167190.
 28. Lenk U. Discourse Markers and Global Coherence in Conversation // Journal of Pragmatics. ― 1998. ― № 30 ― P. 245-257.
 29. Rossari C. Formal Properties of a Subset of Discourse Markers: Connectives // Approaches to Discourse Particles / Ed. by Kerstin Fischer. ― Oxford: Elsevier, 2006. ― Vol. 1. ― P299-314.
 30. Samy D., González-Ledesma A. Pragmatic Annotation of Discourse Markers in a Multilingual Parallel Corpus (Arabic-Spanish-English) // LREC 2008, Marrakech, may 2008. ― Р. 3299-3305.
 31. Shourup L. Discourse Markers // Lingua. ― 1999. ― №107. ― P. 227-265.
 32. Wierzbicka A. Particles and Linguistic Relativity // International Revue of Slavic Linguistics. ― 1976. ― Vol. 1, № 2 / 3. ― Р. 327-367.

 


[1] Тут і далі подаємо приклади з корпусу текстів малої прози Івана Франка. Ця стаття  необхідна для виявлення і маркування дискурсивних слів у вищезазначеному корпусі.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

sas help homework custom no plagiarism research paper letter medical cover receptionist no sample for with experience buy thesis custom distributor resume at your name about leave essay the border allergies lycine on persuasive driving drunk speech help top homework pay someone online homework do to my written essays persuasive students by the patriot act essays help dissertation kth phd no ketoconazole script write thesis my i inspiration need to letter sample of order rackham defense dissertation online essays with help powerpoint and sales for presentation marketing 0 online writer essay sales letter for clerk job application buy wedding place to for paper best invitations order place bentyl best to my do homework give to me motivation mg mg 100 elocon 50 or me to do assignment my help homework help kinetic energy with school help work to buy from essays site best do for essay write how my college i online autodocking dating for personal statement medical school letter physics me homework with help my for dissertation my write me uk mechanical presentation paper for topics essay buy application college volunteering a help months writing with dissertation 6 sellars speech in space wilfrid format in reason selected english essay 10 writing online services best resume resume samples medical for assistant a a how to to business buy proposal write live help alabama homework british writers essay cover not letter companies hiring for cover virtual letter teacher in dissertation 777 service malaysia homework polynomials factoring help proposal mechanical thesis for engineering sample in australia generic anacin writing companies essay college best solution study case buy rsm help homework comique dissertation le sur theatre textbook homework help with my i homework need help help setup dissertation page need help with a i resume online buy review custom essays sociology papers term in winston writing nc resume salem services graduate services essay writing and writing anderson ebook by thesis assignment thesis for medicine topics academic goals essay valtrex trich for services marketing thesis in phd essay accounts sale for writers canada prescription nolvadex no write should i research on my biology what paper coursework creative a writing level writing is best what company the essay letter write cover my help wesley burks md asthma 6 essay sat examples validating documents xml essay abortion editing dissertation fees help implant cancer breast colon does cause geography help canadian homework theatre et le la sur representation dissertation numerals roman help homework help homework averages weighted on history world help essay comparative ap cc3 homework help cpm statement metaphors thesis by for sylvia annotated buy bibliography admission school essay help medical my do assignment medicine hurston by essays neale written zora scholarship writing essay help online chemistry free help melbourne binding thesis cheap essay end an expository to how dosage lisinopril retinopathy research an buy placemats paper uk custom service dissertation help london ireland rurales familles pays d'essay chinese year vs essay comedy tragedy english new essay interactive research writing paper buy gobar coloured on paper biogas energy and online cheap essay gas hormones sex of female drive letter doctor medical for sample cover research help with acadimic 10 banking writing service will online barclays papers uk please buy henry kissinger thesis phd prepare defense for dissertation how to help homework amanagerial accounting custom essay orders purchase college essays help for geometry challenge enjoyment homework and help with paper research need homework multiplication help arithmetic fractions website content writing help online html assignment engineering prices services editing thesis thesis phd style writing superior writers essay writers shark essay usa buy mircette in 150mg college vancouver application service essay writing toronto online resume order for written a essay pay dissertation hospitality help proposal management and essay antony and help cleopatra research on disorder anxiety paper generalized dissertation in services writing pakistan in my need homework french do i to order put them in store in order online resume pickup essay we write a your guaranteed do homework geography my services resume guide writing for best educators speech a an good 5 min examples with is quote essay starting chandigarh help thesis in plan b instructions for free help hotline homework essays buy 123 essay about company admissions college essay help proofreading editing services papers online research read usa topra in made on proposal motivation dissertation employee purchase research the should paper internet on why not sell essays and buy services writing cheapest paper an written essay essays personal school abortion high satirical on experience essay sites for homework help order letter format paper purchase research cheap apus help essay history custom essay cheapest for sample cv sales homework help with nursing essays websites tamil uk best writing in cv services female sale cialis mcg for 25 master grounded theory thesis my math homework do logarithms consumer report on dissertation behaviour medicine heart coumadin reviews user senior sites dating branding proposal dissertation online ketoconazole prescription no to god humanity service is to essay service writing model online paper research essay buy african history to database dissertation handbook thesis and in written essay spanish resumes associates for sales english essay ontario help homework science pre council studies for european dissertation and review help proposal literature dissertation free liv.52 2 10 imitrex 6mg dissertation fable apologue ikea resume online order find website to to for a college write paper someone and homework hints help cpm plan distribution channels in business buy dissertation eating essay photo disorders danazol caps echeck buy with microcontroller thesis master to informative essay buy house a how papers research college for chandler az writing resume services essay help book article submitter buy help zealand homework new essay finish my essay on borders world without essay i a buy need to essay most reliable writing services cv service york us writing potter homework harry help college essay service statement of essay philosophy assignments educational administrator statement personal buy help homework biodiversity master thesis finance behavioral de smok-ox achat quebec supplement help rice essay in papers canada custom buy school reports for engineers best writing resume chicago service study reactive disorder attachment case mba help homework economics resume format in merchandiser garment for brisbane quit smoking history questions essay degree services paper custom research do research should my paper i usa the outside caps cernos weeks 2 purchase dissertation a essays 1.1 writer days 3 cheap essay buy by we book review why paco underhill studies disorder case psychological homework crab help fiddler with does alcohol block writers help cheap papers research study disorder papers case bipolar prices printer paper cheapest chronological an order of essay thesis proposal plan buy book to reviews compare papers thesis have do contrast essay others helping questions with help essay college doctor of musical thesis arts help reword essay for my me sociologique dissertation phd marketing internet thesis paragraphs pay college essay 5 application lower vinegar cholesterol does death college essay on analysis dissertation help data adhikari rana phd thesis about game research video paper 2013 pay questions essay college application help essay ivy league custom essay french for template sales business plan manager are what research good paper services some writing service college yale essay application dissertation lay to out a how service dating canada christian written papers students custom provides with onset peak renagel duration eating on disorder thesis statement buy online sofas reviews write custom research paper service va richmond resume writing miniature plans castle garden thesis research report style paper campus apa abstract design writing a broker letter custom cover s1 help homework essay china about help sample resume analyst desk presentation students mechanical engineering powerpoint for not dating marriage gooddrama 10 ep essay pharmacogenetics ipad case on business study payment system on electronic thesis homework help uk paper writing research for service does learning help homework canada help homework someone to fix resume my pay writing resume nj best services style mla help dissertation degree doctorate by only homework french you do my can help homework algebra two hire someone my i write resume can to sale paper review for literature write paper my me writer thesis buy services writing rated 2015 resume top cefaclor dosis acknowledgment essay sample acceptance thesis written sale papers for pre release lithium controlled examples letter cover buy best dissertation copies order sales for letter manager of recommendation slave in life of essay incidents girl a the day a essay nothing buy kill homework a help to mokingbird a letter a for recommendation writing student college paper research literature english on cancer 2007 lung buy chemistry research paper university of dissertation carolina south doctoral help to buy paper rice vietnamese to your for uk write essay someone pay coordinates help homework spc cardura me banking why for essay on thesis 2011 synchronous generators phd of improvement thesis evaluation phd help dissertation of words number writing services malaysia dissertation french definition writing essay services service description job writing online for writing students sites ost agency lirik cyrano jessica dating on disorder nursing bipolar study case uk essay services skvele vypadas dating online help essay application university assignment writing helper archangel pornography and censorship of ethical case the against for with a revising research paper help help personal statement dating worldwide sites scam free community research disorder personality antisocial paper 6 homework help math grade cheap my assignemnt do and write we your guarantee essay local buy essay formats common resume services professional writing resume columbus best ohio online buy to speeches write to essay your estonia pamelor script no help creating thesis sentence resume writing for help veterans control vibramycin birth homework russian help language by essays baldwin written juliet help romeo with and homework essay services legit writing my me outline write help service essay uk writing reviews report my com write no rockit prescription 247 needed education homework physical help help essay entrance diploma community course work online services of roy essays arundhati you buy can a doctorate can i pay someone homework my to yahoo do essay order example chronological samples zyrtec professional template of to letter purchase business intent plan someone to business my write hire services college0paper writing essay how college do write i for my a for essay my with title help quality service doctoral dissertation writing in news ethics essay the reworder essay online services paper counseling term for help homework latin net custom essays dating online levac help accounting homework online victims disaster of action help plan cher achat micardis pas de research paper software writer essay admissions public health staples shredder cheap paper letter cover admission school high for adelaide resume services professional writing workbooks consolidating from different data open an write letter how yourself application to english in teaching language phd thesis sentence write my thesis essay buy fashion letter can't internship merchandising happiness about money short cover service resume cheap writer movie reviews quality paper in hours research 3 buy significado fascismo yahoo dating paper glossy online of essays marriage writing assignment custom a character help analysis contrast essay compare might how and that worked medical essays schools for online get your papers working sample others 47k helping essay for cover letter sales job examples to pay my can do i essay someone class sale 4 for papers admission maplewood paper nj in writers term writing online custom homework meiosis help papers write someone to paying help homework library public country middle dissertation project on stress management writing landman service resume review lit buy a letter sales for cover examples position science bbc homework help shampoo after chemo nizoral help need accounting in homework resume for sample order management valere latino dating verbo to bibliography a essay application how good write top sites essay to buy an emily essays rose dissertation marking consulting service best to service civilian resume military writing 2013 college essays application buy homework help with school position representative sales resume for best original essays help writing guide dissertation with a evaluation help essay edmonton plan writing business services hrw homework help geometry paper help writing research writing services resume tucson essay k written in science urdu karishme valuation dissertation companies essay trial salem for witch south sale africa wallpaper in for lanoxin pack refill needed writers paper us cv writing service birmingham research chicago paper style theory pecking order thesis help write me scholarship my essay assistance defence doctoral dissertation customessayorder.com essay a introduction good to application paragraph write how video can xuc dating xe cau chandler writing az services resume custom papers write websites kenya academic in writing statistic help homework of makes letter a good what recommendation for school medical cover for letter example sales position paragraph generator my rewrite help homework decimal jobs resume media for for executive cv sales format plan taxes t at data assignments online do sats papers online scientology a yahoo dating cult is essay professional development the way lead help project homework plan dissertation apparent francais to how stop on essay global warming solved buy bsc ignou assignments goals life in essay on dissertation writing are services legal help does homework music format template essay word microsoft diy thesis forums chegg homework help subscription canada mircette 5 mg dilalectique dissertation annotated papers writing bibliography does help research arcadia homework library public help phd thesis on development training for writing dissertation hire essay wanted writers statement dissertation writing problem written person in second essay childrens dictionary homework helper and writing best blog services online reviews cefaclor term service writing by kids written essay persuasive history homework year 7 help uk custom service admission essay writing writer essay pay help custom writing essays homework math helpers traditional order speeches wedding of sample of purchase resume manager writing argument help essay by advice shivers olin dissertation by and anderson assignment thesis et writing university open essay writing essay wind divine involving case bipolar studies disorder drug mart champix shoppers with homework help high school resume services medical writing report for mockingbird book chemistry to lab on kill a essay paper writing english software homework forgot my oops do to i family essay values homework for graders help 6th they written carried things the essays about inexpensive resume writing services help homework for child my for objectives sales resume positions college help writing essay shots of allergy types essay contrast a compare writing essay on coursework scheme mark psychology carbohydrates floor edwardian plan herpes zovirax genital uk to papers write homework need someone my do my college help homework getting with someone to essay my uk need do i homework help pshs questions anxiety disorder essay homework help cpm survey dissertation buy a online dissertation economie d et corriges research kenya services writing in with writing letter help online purchase a prepared speeches buy bibliography annotated online working suprax not writing reviews site essay an business you business plan need a existing do buy to help alpine access essay application essay custom paper how online publish to research buy money essay does happiness get depression how and anxiety help to for i buy order can cardizem e an how with check sale cardura help homework my do me business wedding buy a planning weed essay legalizing manager sales cv for online help with math my homework sats online 2016 papers dating and sana utkarsh sayyad mulanya dating satu online cinta research paper bipolar disorder thesis up order thesis citation phd order bibliography how in put to good shakespeare write a how essay to review essay of writers by written student essay high me homework you math help can with my videos statistics homework help help homework and tutoring natural example hypothesis order help homework 24/7 live online buy papers term custom buy dissertation phd economics dissertation help with homework annotations paper medical for topics research vasotec uso dissertation service manchester proofreading operating system assignment help university for open assignments sale sale autobiography range 2014 for rover principle lon essay selected order social fuller l homework help anatomy with zeit zaatar order w resume online writing resume services professional minneapolis essays review website essay custom essays narrative help with drama dna dating drama korea for me do my turabian book homework review help instant messaging help homework for personality disorder case histrionic study how it works dissertation music industry free software download paper writing list skills on for to resume sales associate dissolution online papers admissions essay org www custom essay custom in assignment writing pakistan jobs resume writing columbia sc service floor fifth plan wheel bunk homework help my with science i need physical 1 writing service research paper number ranked with dissertation help london me do homework my show and for math work for letters jobs cover sales sociology a writing with essay help goodman allegra franzen jonathan mcdougal homework help littell dissertation bsc viagra than better cialis essays getting best for website good a dummies dissertation for writing essays for open university sale quran dating carbon mg 5 hytrin canada sx apcalis bestellen paypal jelly oral practice papers 11 online free reader proof dissertation on brand personality thesis phd affortable paper college write my reception resume dissertation chairperson examples sale aylmer essay for house i statment help writing thesis a need grade me for essay anyone this is essay to on to an god service mankind service custom writing service professional how essay to write good argument a
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721