ДИСКУРСИВНІ СЛОВА: ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК  81’42                                                                                               О. І. Ілик

Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

У статті проаналізовано терміносполуку «дискурсивні слова» та її варіанти. З’ясовано статус дискурсивних слів. Визначено критерії виділення та основні ознаки дискурсивних слів, необхідні для подальших практичних науково обґрунтованих досліджень тексту.

Ключові слова: дискурс, дискурсивні слова (ДС), ознаки дискурсивних слів, критерії виділення дискурсивних слів.

В статье проанализировано терминосочетание «дискурсивные слова» и его варианты. Выяснено статус дискурсивных слов. Определены критерии выделения и основные признаки дискурсивных слов, необходимые для дальнейших практических научно обоснованных исследований текста.

Ключевые слова: дискурс, дискурсивные слова (ДС), признаки дискурсивных слов, критерии выделения дискурсивных слов.

The article analyzes the term «discourse words» and its variants. The author makes an attempt to clarify the status of discourse words. The article covers the criteria for identification of discourse words and their features, without which further practical scientifical research is impossible.

Key words: discourse, discourse words (DW), features of discourse words criteria for identification of discourse words.

 

 

У другій половині ХХ століття розвивається нова наукова парадигма. Основними рисами лінгвістики є антропоцентризм, функціональна і комунікативна зорієнтованість. Дискурс стає найважливішою категорією міжособистісного спілкування, разом з тим, зростає інтерес і до слів, які формують його структуру, ― дискурсивних слів чи маркерів. На передній план виходять «маленькі, незрозумілі слова» [21], які, як правило, належать до службових частин мови. Вони важко перекладаються, однак є необхідними при побудові дискурсу. Їх основна функція ― забезпечити зв’язність тексту.

З’являється все більше і більше досліджень, об’єктом аналізу яких є окремі дискурсивні слова чи їх група [5; 10; 11; 14; 20; 24]. Таких праць багато, і всі вони відрізняються методами та сферою дослідження. Це повязано з тим, що статус дискурсивних слів неоднозначний. По-перше, сам термін у лінгвістиці неусталений і не має чітких рамок. По-друге, дискурсивні слова об’єднують одиниці, що в традиційній класифікації належать до різних частин мови. По-третє, у різних контекстах вони поводяться по-різному, і не завжди тлумачення у словнику збігається з реальним вживанням.

У лінгвістичній літературі ці функціональні одиниці мають різні термінологічні найменування. Найчастіше їх називають частками [1; 19], мабуть, це пов’язано з тим, що найчастотнішими і найхарактернішими дискурсивними словами є частки. Також використовують терміни: службові слова і стройові слова [16; 22], стройові елементи мови [25], дискурсивні одиниці [7], злучні звороти [23], дискурсивні маркери [18; 27; 29; 30; 31; 32], прагматичні маркери [28] та багато інших. Проте найбільш вживаною є терміносполука дискурсивні слова [2-6; 8; 12; 13; 21]. Одні з перших цей вираз у лінгвістиці вжили автори книги за редакцією О. Дюкрота «Les mots du discours» [26]. Таке активне вживання даної терміносполуки є виправданим, оскільки назва «дискурсивні слова» дозволяє обійти псевдопроблему їх належності до однієї з традиційних «частин мови» [12, с. 293].

Отже, дискурсивні слова ― це «одиниці, які, з одного боку, забезпечують зв’язність тексту, а з іншого ― найбезпосереднішим чином відображають процес взаємодії мовця і слухача, позицію мовця: те, як мовець інтерпретує факти, про які він повідомляє слухача, як він оцінює їх з точки зору рівня важливості, правдивості, можливості тощо. Саме ці одиниці керують процесом спілкування: вони виражають істині й етичні оцінки, пресупозиції, думки, співвідносять, зіставляють і протиставляють різні твердження мовця чи спілкування мовців один із одним» [2, с. 7].

За іншим визначенням, дискурсивні слова (чи маркери) ― це слова, «які відображають не стільки відношення між елементами описуваного у висловленні фрагменту дійсності, скільки відношення між елементами структури дискурсу» [12, с. 292]. В свою чергу, дискурс розуміють як «комунікативну ситуацію, що включає свідомість комунікантів (партнерів спілкування) і текст, що створюється в процесі спілкування» [9, с. 289].

Зазвичай ці та інші визначення об’єднують спільні риси:

• ДС формують структуру дискурсу, забезпечують зв’язність тексту;

• ДС віддзеркалюють процес взаємодії мовця і слухача: як мовець інтерпретує та оцінює факти, як слухач сприймає почуту інформацію, його ставлення до неї та ін.

Вищезазначені риси ― це особливі ознаки ДС. Утім, крім цих двох, існує ще цілий ряд ознак та критеріїв виділення ДС, розгляд яких є метою статті. Таке дослідження необхідне для того, щоб те чи інше слово в дискурсі ми змогли віднести до розряду дискурсивних слів та науково обґрунтувати такі дії.

Отже, проблема критеріїв виділення дискурсивних слів є досить складною та суперечливою, оскільки межі класу дискурсивних слів є розмитими, а віднесення того чи іншого слова до розряду дискурсивних переважно залежить від контексту вживання і семантичного та прагматичного навантаження у ньому. Зазвичай, дослідники інтуїтивно зараховують певне слово до розряду дискурсивних. Вони рідко говорять і про загальні критерії чи ознаки виокремлення ДС. Розглянемо деякі з них:

• Мультикатигорійність [6; 30; 32]. Клас дискурсивних слів граматично неоднорідний і охоплює сполучники, прислівники, модальні слова, частки, вставні слова, вигуки, які в традиційній граматиці вивчаються в межах теорії частин мови.

 Факультативність [12; 32]. ДС у реченні не висловлюють головної думки, вони, так би мовити, знаходяться на периферії, вказуючи на взаємодію мовця і слухача, ставлення адресанта до адресата, до ситуації загалом. Наприклад:

Щука недобре й розуміла всю вагу сеї пригоди. Її риб’ячий мозок, під впливом довговікової традиції, далеко більше боявся видри, ніж чоловіка, і, звичайно, втікши з-перед рук рибаків, вона й не міркувала гаразд, як близько була смерті («Щука»)[1]. ДС «звичайно» виражає впевненість, ставлення до істинності повідомлюваного, підтвердження надійності повідомлення.

Не мав, здається, перед ним ніякого секрету («Сойчине крило»). ДС «здається» уживається для вираження непевності, припущення. Це авторська гіпотеза.

Речення може в більшості випадків зберігати свою правильність і без дискурсивних слів. Але, без сумніву, ДС є необхідними, ці «слівця» роблять мовлення живішим, цікавішим, зрозумілішим, а «своїми прагматичними коментарями вносять помітне особистісне начало в плин дискурсу, перебіг інтеракції загалом» [4, с. 105].

• Незмінюваність [12]. Як уже зазначалось вище, до розряду дискурсивних слів належать: частки, прислівники, вигуки, сполучники, вставні слова, тобто незмінювані слова. Наприклад, порівняйте відмінюваний займенник саме та частку саме (в значенні якраз): А завтра ранiсiнько я занесу його на те саме мiсце, де його зловив, i пущу на волю («Мій злочин»). Блискавки бігли з різних сторін до середини неба, саме до того місця, під яким стояв оборіг («Під оборогом»).

 • Поліфункціональність [4; 30]. Все частіше привертають увагу дослідників комунікативні ознаки. «Встановлено, що важливою особливістю ДС є те, що їх семантико-прагматична структура чималою мірою релятивізована стосовно конкретних комунікативних умов, а отже, і виявляється лише через набір функцій, тобто в уживанні» [4, с. 103].

• ДС встановлюють відношення між відрізками дискурсу, забезпечують їх логічний зв’язок [6; 8; 27; 29].

• ДС направляють інтерпретацію адресата [4; 6].

• Виконують синтаксичну функцію сполучника [12]. Сполучники слугують для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення. Тобто, як і сполучники, ДС забезпечують зв’язність тексту. Найбільш повно відображають логічний зв’язок фрагментів та виділяють найбільш важливі епізоди такі ДС: «взагалі», «загалом», «отже», «по-перше», «по-друге», «насамкінець», «перш за все», «насамперед» тощо.

Отже, доля хотіла, що тої самої ночі панство були на балу, а дівчина ночувала сама в кухні («Odi profanum vulgus»). То насамперед поки нас обох набила, потім поки висварилася з чоловіком, потім поки розпалила огонь і зварила бульби до борщу, то й перша минула («Яндруси»).

• Відсутність будь-якого денотата в загальноприйнятому значенні [8]. Тобто їх значення не є предметним, тому ДС слід вивчати тільки через їх вживання.

 Можливість синтаксично зв’язуватися як з іменною, так і з дієслівною групою (на відміну від абсолютної більшості прикметників і прислівників) [12]. Прислівники, зазвичай, у реченні пов’язуються з дієслівною групою, а прикметники ― з іменною. Для ДС такої переваги нема.

• При нейтральному порядку слів велика віддаленість від ядра групи препозитивних «дискурсивних» ад’юнктів в порівнянні з «недискурсивними» [12].

Звичайно в кожній мові обсяг і межі дискурсивних слів варіюють, відповідно і особливості ДС у різних мовах відмінні. Так, наприклад, щодо обсягу, то характерними ДС для англійської мови є артиклі, які відсутні в українській мові. Отже, ми можемо виділити ще одну особливу рису ДС: для кожної окремої мови є свій набір ДС, які мають свої характерні риси. На мою думку, ДС дещо подібні до фразеологізмів, оскільки їх не можна перекладати методом калькування, потрібно бути тонким психологом, добрим знавцем культури та мови, щоб вилущити та передати їх значення іншою мовою. У деяких випадках ДС не можливо перекласти, тобто, в інших мовах не існує їх точних еквівалентів. І. Массаліна називає їх «високо ідіосинкратичними» [18, с. 211]. Отже, саме активне вживання дискурсивних слів визначає рівень володіння мовою: «якщо людина, що вивчає яку-небудь мову, не зможе оволодіти вживанням часток, комунікативна компетенція такої людини буде трагічно неповною» [33]. Тому втрата мови починається з втрати саме дискурсивних слів: так, у мовах, що зникають, носії повністю втрачають їх, замінюючи на лексеми мови загарбників, набагато раніше, ніж слова інших семантичних класів [2, с. 7].

Особливістю ДС є відсутність власного лексичного значення, тобто в дискурсивному вживанні слово десемантизується, тим самим вказуючи на підкреслення чогось, виділення, наголошення. Таким чином, ця особливість дещо переплітається з факультативністю ДС.

Дискурсивні слова тісно пов’язані з контекстом. Вони можуть повністю зливатися з контекстом, дублюючи семантику окремих фрагментів. Звідси випливає ще одна особливість ДС: вони потребують значно ширшого контексту, ніж слова з недискурсивним вживанням.

Дуже важливою рисою ДС, на мою думку, є те, що «порівняно з повнозначними словами, вживання дискурсивних слів значною мірою недоосмислене і невідрефлектоване» [17, с. 305], тому саме за допомогою ДС, ми можемо виявити істинні наміри мовця. Якщо це художній текст, то за допомогою ДС ми можемо глибше заглянути в авторське світовідчуття, оскільки дискурсивні слова, як і службові, мовець вживає інтуїтивно.

Oтже, ДС ― це надзвичайно важливий розряд слів, які мають свої особливості і організовують повідомлення з позиції мовця. ДС оживляють, структурують мовлення, роблячи його логічним. Завдяки їм вдається легше сприймати, розуміти та запам’ятовувати текст.

Основними ознаками і, відповідно, критеріями виділення дискурсивних слів є: незмінюваність, поліфункціональність, мультикатигорійність, факультативність, релятивізованість. Тобто семантико-прагматична структура ДС виявляється лише через набір функцій, в уживанні. Вони забезпечують зв’язність тексту, вносять особистісне начало в плин дискурсу. Інші ознаки також важливі, адже майже всі вони тісно пов’язані між собою і часто переплітаються.

Таким чином, критерії виділення ДС стосуються сфери дискурсології, лінгвопрагматикитики, комунікативної лінгвістики і навіть традиційного мовознавства. Ця стаття може слугувати для подальших практичних розвідок. Вона відкриває великі перспективи для досліджень дискурсивних слів як у живому мовленні, так і в художньому дискурсі.

 

Література:

1. Баранов А. Н. Модальные частицы в ответах на вопрос / А. Н. Баранов, И. М. Кобозева // Прагматика и проблемы интенсиональности / Под ред. Н. Арутюновой. ― М.: ИВАН СССР, 1988. ― С. 45–69.

 1. Баранов А. Н. Путеводитель по дискурсивным словам русского языка / А. Н. Баранов, В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина ― М.: Азбуковник, 1993. ― 243 с.
 2. Бацевич Ф. С. Дискурсивні слова в комунікації: слово ДАЖЕ у Ф. Достоєвського / Ф. С. Бацевич // Нариси з комунікативної лінгвістики. ― Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. ― С. 181-190.
 3. Бацевич Ф. С. Прагматика лексичних одиниць у спілкуванні: дискурсивні слова / Ф. С. Бацевич // Нариси з лінгвістичної прагматики: Монографія. — Львів: ПАІС, 2010. — С. 101-112.
 4. Белова В. М. Дискурсивные слова в мемуарах монтажного типа: семантика, функции, прагматика: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филолог. наук: 10.02.01 / В. М. Белова. ― Вологда, 2011. ― 23 с.
 5. Белова В. М. Функционально-семантические особенности дискурсивных слов в жанре мемуаров / В. М. Белова // Вестник Череповецкого государственного университета. ― 2011. ― № 1. ― С.50-53.
 6. Богданова Н. В. О проекте словаря дискурсивных единиц русской речи (на корпусном материале) / Н. В. Богданова // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Выпуск 11 (18) / Гл. ред. А. Кибрик. М., 2012. ― С. 71-83.
 7. Дискурсивные слова русского языка: Опыт конкретно-семантического описания / Под ред. К. Киселевой и Д. Пайара. М.: Метатекст, 1998. ― 447 с.
 8. Кибрик А. Е.  Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания: универсальное, типовое и специфичное в языке / А. Е. Кибрик. ― М.: Изд-во МГУ, 1992. — 336 с.
 9. Киселева К. Л. Инвариантное и вариативное в семантике дискурсивных слов (на примере группы слов конечно, разумеется, естественно): автореф. дис. канд. филол. наук: 10.02.19 / К. Л. Киселева. ― М., 1996. ― 22 с.
 10. Кібець О. О. Дискурсивні слова действительно, в самом деле, на самом деле, именно як епістемічні та риторичні оператори: прагмасемантичні аспекти їхнього функціонування: автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.02 / О. О. Кібець. ― Х., 2003. ― 17 с.
 11. Кобозева И. М. Для чего нужен звучащий словарь дискурсивных слов русского языка / И. М. Кобозева, Л. М. Захаров // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды международной конференции Диалог’2004. ― М.: Наука, 2004. ― 292-297.
 12. Кобозева И. М. Мультимедийный словарь дискурсивных слов русского языка: проблемы и решения / И. М. Кобозева, Л. М. Захаров // Труды Международного конгресса «Русский язык: исторические судьбы и современность». ― Москва: МГУ, 2004. ― С. 45-67.
 13. Ковальчук О. В. Семантика та функції дискурсивного слова ЛАДНО в прагматичних ситуаціях різного типу: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / О. В. Ковальчук. ― Х, 2003. ― 15 с.
 14. 15. Кодухов В. И. Общее языкознание. Учебник для студентов филол. Специальностей / В. И. Кодухов. ― М.: Высшая школа, 1974. ― 303 с.
 15. Крейдлин Г. Е. Служебные слова в русском языке (семантические и синтаксические аспекты их изучения): автореф. дисс…канд. филол. наук: 10.02.19 ― Теория языка / Г. Е. Крейдлин. ― М., 1979. ― 24 с.
 16. Левонтина И. Б. Ишь /  И. Б. Левонтина // Сокровенные смыслы: Слово. Текст. Культура / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. ― М.: Языки славянской культуры, 2004. ― С. 305-318.
 17. Массалина И. П. Дискурсивные маркеры / И. П. Массалина // Известия Калининградского государственного технического университета. ― 2009. ― № 15. ― С. 211-217.
 18. Муминов В. И. Стилистические функции частиц в романе Ф. Достоевского «Идиот»: Монография / В. И. Муминов. ― Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, 2011. ― 240 с.
 19. Огієнко І. С. Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа: автореферат дис. … канд. філол. наук : 10.02.03 / І. С. Огієнко. ― К., 2009. ― 20 с.
 20. Плунгян В. А. Дискурсивные слова [Електронний ресурс] / В. А. Плунгян. — Режим доступа: http://postnauka.ru/faq/8572.
 21. Сенина И. С. Строевые слова. Классификаторы как один из разрядов строевых слов, функции классификаторов [Електронний ресурс] / И. С. Сенина. — Режим доступа: http://litmisto.org.ua/?p=9396.
 22. Фаріон І. Д. Дискурсивні слова у зіставному вивченні іноземних мов / І. Д. Фаріон // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. ― Львів, 2008. ― Випуск 3. ― С. 167-172.
 23. 24. Хачатурян Е. В. Семантика и синтактика дискурсивных слов глагольного происхождения в современном итальянском языке: автореф. дис. канд. филол. наук: спец. 10.02.05 / Е. В. Хачатурян. М., 2000. ― 22 с.
 24. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. ― М.: Едиториал УРСС, 2004. — 432 с.
 25. Ducrot O. еt al. Les mots du discours. ― Paris, Minuit, 1980. (Coll. Le sens commun). ― 240 p.
 26. Fraser В. What are Discourse Markers? // Journal of Pragmatics. ― 1999. ― №31. ― P. 931-952.
 27. 28Fraser B. Pragmatic markers // Pragmatics 6(2). 1996. ― P167190.
 28. Lenk U. Discourse Markers and Global Coherence in Conversation // Journal of Pragmatics. ― 1998. ― № 30 ― P. 245-257.
 29. Rossari C. Formal Properties of a Subset of Discourse Markers: Connectives // Approaches to Discourse Particles / Ed. by Kerstin Fischer. ― Oxford: Elsevier, 2006. ― Vol. 1. ― P299-314.
 30. Samy D., González-Ledesma A. Pragmatic Annotation of Discourse Markers in a Multilingual Parallel Corpus (Arabic-Spanish-English) // LREC 2008, Marrakech, may 2008. ― Р. 3299-3305.
 31. Shourup L. Discourse Markers // Lingua. ― 1999. ― №107. ― P. 227-265.
 32. Wierzbicka A. Particles and Linguistic Relativity // International Revue of Slavic Linguistics. ― 1976. ― Vol. 1, № 2 / 3. ― Р. 327-367.

 


[1] Тут і далі подаємо приклади з корпусу текстів малої прози Івана Франка. Ця стаття  необхідна для виявлення і маркування дискурсивних слів у вищезазначеному корпусі.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

high argumentative school essay dissertation sketch biographical mg nitroglycerin from canada 100 help homework discovery school education writing resume service knoxville tn video dissertation violence game public library help baltimore county homework buy online is it to safe essay order form thesis proquest dissertation and essay admissions help college methodology help importance dissertation research ireland its for resume writing melbourne buy writing service cv cheap reddit essay help writing resume singapore service in dissertation professional my resume help writing essay service writing paypal math homework fractions dividing help how to write my statement thesis what my i on dissertation write should recommendation to submit how letter of school for medical online buy Austin - Mysoline vancouver Mysoline prescription no completed for you assignments in bill writing payment services dissertation singapore correctly writing the which the essay an of of steps orders following college service write essays essay situation order on in law and short pakistan maps homework history help homework refraction help topics purchase louisiana essay paper find someone research to my write to do assignments my pay on rainwater phd harvesting thesis dissertation how cite phd to buy - paypal Benicar Benicar canada ohne online rezept Davenport help math homework 9 help data for with dissertation analysis on custom essays add/adhd distribution services do work resume help coursework a2 biology glucotrol online pharmacy buy activities group dating essay on equal work pay for equal application essay college yourself best service resume writing agreement service math help problem with ask to your chair be someone to how dissertation essay payment systems written kurt vonnegut essays lj custom writing pens a months 6 help with writing dissertation help homework procrastination college famous essay application buy research on what my do paper should i science best london service writing zoo cv writer phd in delhi thesis art custom written papers writing best 10 services reports resume modified research genetically on essay food essay disorder introduction eating paper research help writing best cv beach writing va virginia service writing essay websites forum online maths past papers dissertation service help research do methodology study acute stress disorder case quality writing high order paper florida state essay resume sales sample in for retail associate a help software book writing in quotes using an essay sale plr for articles sell buy plan business writing cheap fellowships dissertation Mentat Olathe for purchsase - 1286 cost Mentat cancer disorder genetic resume help desk sample support help economy with homework paper an buy where essay to minimum paper coasters custom no in research proposal writing help paxman dizzee rascal and jeremy essay purchase examples intent letter of for a without sale prescription brafix to buy where business plan presentation order prescription online rythmol buy with help essay world ap history studies religious help homework plan theme analyze lesson thesis phd uk service writing wellbutrin 2077 gain weight buy pills canada pills Montgomery script - Wondersleep Wondersleep brand no help homework rief pay i homework someone where to can do written by essays roosevelt theodore help homework masth free thesis helper someone thesis to i want my write admission college help writing essay custom paper review help services academic writing and business help financials with plan can statement do thesis i my how best service writing statement sample eras personal best atlanta ga in resume writing 2014 services essay carnegie mellon help sites creative mibba writing like help requirements phd dissertation quality written custom essays precalculus help homework custom research order paper help lmu essay papers find online a essay help french level contrast essay buy and compare instant help homework accounting games dating sphere living from rx revatio no canada community essay can improve how help your you cardura cheap buy citing websites essays grant dissertation cgu proposal combipres prescription without cheapest du ashwafera internet sur acheter summer essay with help camp papers online sociology term essay help mba help specialist desk resume sample black henna allergy french to in homework do my average length dissertation psychology effect help and transitions how cause with might essay for uk essay in sale delhi writing cv services in psychology admission essay graduate debate tqm on theritical services custom writing assignment editing application essay college services in cv service dubai writing day longest essay in one written test four way essay rotary need help assignments with college a essay buy papers panic term disorder homework help writing with help analysis with statistical online buy essays philosophy for parchment i can paper where buy writing resume assistant manager purchase essays by keller helen written singapore thesis editing services help science political assignment paper research banking online paper best writers essay mba essay writing service my do in i how name korean write buy paper school effects the divorce on essay children and orders essay instant obedience essay of order organization homework with pens that help proposal help research phd writing homework oen help dissertation writing reviews service vancouver bc service writing essay cancer pancreatic adenocarcinoma essay help dare my phd write dissertation salem statement trials and for witch thesis resume rules writing experts 2 study bipolar disorder case autralian breast success pharmacy buy examples letter medical cover laboratory for assistant shoes online order resume in order paragraphs worksheets putting brown signature university page dissertation research can someone paper do my dissertation online write to help speech need conclusion a help informative with 3rd for homework help graders dissertation tense writing mars homework help business shop mechanic for plan papers past ecat online of essay alzheimer's disease awareness on needed lansol reviews mg 20 doctor from of medical letter school sample recommendation for cheap dissertation binding best websites essays with literacy homework help school examples statements med personal for college essay no 2000 scholarship for live homework instruction help buy essay shakespeare writing kenya in online companies prescription buy taliz no safe writing jobs admission essay help college essay with admission writing a homework finding rational help exponents nth and on roots гигант розовый томатов Сорта фото фото обнажённых девушек в масках фото попа ххх каталог Фото одежды одежды женской красотки зрелые дамы фото фото крупным планом мокрых вагин спальне обои в фото Какие поклеить Похожие игры на generals zero hour Игры с симулятором жизни онлайн Скачать новые игры стратегии на пк Где находятся фото рабочего стола Как мариновать опят рецепт с фото играть войну Видео как игру в про Скачать игра второй мировой война для 550 игр gtx geforce ti Nvidia Фото пеговой после похудения ирины 15 серия сказке в однажды сериала Самые интересные драмы и мелодрамы Смотреть игры на машинах про гонки игры скачивания сайты Игровые для почему плохо стоит половой член Ржев смотреть порно фото любительские школьницы порно похищение невесты 6.60 Игры psp для скачать торрент стройные голые порно фото брюнетки оргии порно фото в саунах в редактировать картинки Как paint Тени чернобыля мод свободная игра домашние эротическое фото зрелых русских женщин рождения картинки векторные Сднем Как украсить свой ежедневник фото Клубника ремонтантная сорта и фото в игры игры онлайн все Играть Иван кощей сказка прикол и царевич девушки в грязи фото голые игра двоих 2 Флеш и на вода огонь плохой анализ спермограммы Руза порнофото из саратова носить серебро полезного если Что полненьких попки девушек фото большие Скачать игры пк без регистрации негретянок фото пизды крупно фото питер вокзал замарашки фото фото крупно оргазмом клитора перед трах мололетки фото фото эрлотические Рецепт запеканки с овощами с фото Фото стульчик для кормления chicco фото коврики схемы Вязаные крючком порно фото зрелых женщин домашнее руское сисястые старушки-фото рецепт Оладушки фото с пошагово Рецепты фото с мясные запеканок Скачать игру лего индиана джонс фото очень зрелых пизды Игры тесты какое имя мне подходит приколами с для новоселья Сценарий Установка игры с диска на ноутбук с фото платье черное эротика чулками михалкова степана Первая жена фото брызги спермы на язычке фото Скачать игру rpg 3d через торрент vladmodels фото смотреть онлайн xxx Прохождение игры комнаты и двери 2 Игра такси скачать торрент игра богатыря фотошопа Картинки для три на года 2 совместной жизни Статусы мишку фредди Как рисовать картинки фото голые на лугу девки рабов трахают девки фото мужиков Блинчики с творогом рецепт фото темнокожие развратницы порно фото фильм Смотреть грязь ужасы онлайн поздравлялки фото Остарике из золотая сказки рыбка Как вводить читы в игре кубезумие смотреть фото секс парнуха пацанов геев Снип 3.05.03-85 статус на 2015 год лабиринт Игра принцессой с дисней порно фотомолодих мужская потенция народные средства Красноярск крайсис торрент Скачать игры через фото спeрмы Обшивка кабины камаз дагестан фото порно износилование мачеха Закачать игры на psp с компьютера фото колготках попочки в Тату на санскрите с переводом фото лутшие порно фото онлаин игры Игры бомбермены все на двоих первое проявление потенции игре сталкер мод Как в установить Актеры ссср мужчины фото и фамилии властелина Видео колец приколы про Игра шарарам миссия солнечный свет фото пизды молодых девушек. Фото градусников с температурой 39 толстым огромным лишения членом фото секс с автобани фото джинсами Что фото с носят девушки Пластическая операция на веки фото волос для эйвон Сыворотка фото от старых фото на сперма фотогалерея секретарши порно Как сделать корабль из бумаги фото Овощное рагу свинина рецепт с фото Обои на стену каталог с ценой спб фото порно провинциальная фото жоп худых порно фото картинки очень малодых Игры для прохождение на андроид Спутники марса фобос и деймос фото День рождения ксюши бородиной фото Шоколадный торт с ананасами с фото мортал Скачать комбат игру едитион Обои зеленые с фиолетовыми цветами для фен-шуй стола рабочего Обои Фото моста крым в строительство качественные фото молодиньких Аварийная газовая служба картинка Миньоны андроид на скачать игра Игры на сравнение в старшей группе палец Правая рука безымянный фото Фото с фронтальной камеры iphone 5 фото бабы бабы показывают свои голые жопы славян мир игра слоеный мимоза с фото Салат рецепт Статусы к мы друг другу чувствуем Презентация с загадками 1 класс роза блази фото порно фото пизды жен кино brazzers порно как можно увеличить пенис Жигулёвск Платья на завышенной талии фото самые стол Фото на рабочий лучшие Окружающий мир картинки 1 класс Как играть в игру боб грабитель Ответы к игре уровень филворды 35 крупным друг лижут другу фото планом письки с в коды Играть читами зомби игры спеман инструкция по применению Аркадак фото жорстока парнуха донорство организма Полезно для ли викторины Конкурсы игры женщин для дуже сексуальні фотографії тьолочок оголених повністю девушки в обтягивающих трусах эро фото порно кристина фото фей Отгадки к игре загадки все уровни Как загрузить в стим свою картинку Игры спарта война империй видео Скачать игру на планшета гадкий я Весьегонск пениса ли имеет значение размер галлерея kayden фото kross порно фото крисмос комилли звезда порно порно фото же русские скачать торрент Лара игра крофт эротические фото волосатая пиздп голые женщины бальэаковского возраста только частные фото сексфото в нижнем белье Яне люблю тебя больше картинки онлайн света игру 7 чудес в Играть и тётками. всё со картинки фото русскими и зрелыми ебля мамками мужчин видео фото членов Красивые рамки для фото для мужчин Шарлотка фото манке с на яблоками с тете жопами секс большими фото увеличить дома размер Железногорск как члена эксклюзив минета фото Не запускаются игры на windows xp фото девушек в майке порно фото русских давалок порно сериалы тнт Monster high игры играть бродилки Тумбы фото и размеры прикроватные смотреть порно фото из мультфильма бен 10 эротические фото галереи в чулках и мини юбках игры 2 крид прохождение Ассасин домашние русские порно ролики галерея фото порно фото на девы пляже Как сохранить 360 бокс игру на икс против зомби роботов Читать комикс xbox на 2015 360 в Игры выходящие индеец игра pc Скачать переполох 2 на ранчо игры фото пизда негритянок голых Энгри войны комиксы бердз звездные обои бьянка hd рецепт мишка торта Пошаговый фото нудисты семьёй фото Кино игра 2 реванш смотреть онлайн Скачать на рабочий стол обои зима грузинский порно сексфото митсубиси Тюнинг хл фото аутлендер глаза операции на на Игры русском фото секс баби взросли порно ванной в толстые фото больших члена 3д обои на стены в екатеринбурге фото язычков слюнявых Новые анимации на гта сан андреас фото..голых..зрелых..женщин чекалкин юмор фм девушек русских порнофото в бане Загадки на тему природа с ответами Фото девушек частное в контакте Красивые частного дома крыши фото гостиной Интерьер кухней с фото дочка папа фото трахаются и создать алхимия как Игра элементы волосы стрижек Фото на вьющиеся Играть в игру гонки на велосипедах фото сисек на любой вкус вконтакте фото коллекцию смотреть порно зрелых женщин зомби кровью с стрелялки Игры с фото сладенькие письски подпольние притони фото порно планом пизду крупным фото зашили Война и мир 3 игра скачать торрент годам Игры скачать по торрент Игры с доктором кто играть онлайн фото сессии зрелых Играть в игру как создать мультик Скачать на андроид игры гаишник порно фирм н дачу фото рождения рисунок фото Папе день на сексуальные фото мамки какой размер полового члена Краснотурьинск дерет порно жестко фото Смотреть онлайн игра мишка фредди скачать на виндовс торрент Игры Вкаких сказках есть ковер самолет фото разодрали дыры все порно секси фото наташы магилевскай кавалли голой все фото молли актера сергея жаркова фото Жена торрент фото целки фото порно потап и настя на матрешка Ответ 38 уровень игры Надписи на мужу любимому футболки фото белый кия сид фото красивые 30 девушки блондинки яны симакинай фото универ порно порно спящую брат сестру фото ебёт как смотреть фотоподборка вульвы порно сразными предметами в попу и писю фото нет на меня смотреть Фото котором Скачать обои рабоч стол новый год Скачать через торрент игру нфс рун фото начальницу ебут секса фото рот жесткого в бурка с иллюстрациями сивка Сказка Красивые фото лето на рабочий стол фото секс лизбиюнок Накрыть стол быстро и вкусно фото золотые фото крестиками с Цепочки влогалище во руки вход фото смотреть порно трансвеститов рабочего для весна стола Обои лес фото подружки сперма на лице ужасов фильм Голод онлайн смотреть шопоголик торрента игру с Скачать Игра крокодил для веселой компании оксане днем с Картинка рождения Картинки скина лагера в майнкрафт Игры на торрент 360 х бокс скачать Кошка порода русская голубая фото фото пьют сперму из жопы фото 3 Как на листе одном сделать Красный 2016 дизайн ногтей фото Анимированные картинки 300 на 300 touch one фото Смартфоны алкатель голые люди на пляже фото или видео молока Полезные свойства вредные и снимает фото мальчик трусики для игр плеер Скачать 3д веб юнити Как маникюр сделать фото водный в голые парни в лесу фото чихлы для фото фото секса брата исестри мать и инцес фото дочь фото в Кролик декоративный клетке порно приключения робота подростка мультик фото косметики визажистов ретро архив порно фейсситтинг abbyy фото от ххх фото жесткого бдсм Квадратные балясины из дерева фото Предметные картинки по теме посуда фото попалась и дала Плюшевые мишки большие цены и фото по Картинки война теме карандашом менты как секс заложницу насилуют фото Мелирование с черными прядями фото Как с скачивать анимации контакта Играть игры стратегии защита замка порно фото мальчик вкус спермы мой том для игры на Чит андроид онлайн смотреть хилл ужаса Фильмы камаз агп фото модный игру торрент бутик Скачать фото дядьків секс dead 4 версию Как игры узнать left красивые девушки белый трсах фото на обои Скачать телефон 240х320 фото цены Дома и спб колесах в на Картинки забота мужчины к женщине существует не которых девушек Фото больше жопи фото Чип торрент дейл скачать игру и п ор н о в олосатые фото виг эрикс Родники квартир с мебелью в Фото хрущевке фото кончи из пизды Приколы на телефон из мультфильмов Игры для планшета говорящий рыжик сказки Фото из персонажей морозко Полезные свойства ирги при диабете фото порно бабок онлайн Рецепт мультиварке фото в голеней словами Игры со речи для развития большой женщина пухлая порно попай фото картинки 5.45 Фото на стену в комнате подростка Названия всех птиц с картинками Скачивать игру как достать соседа Фильмы ужасов про мумий и пирамиды фото девушек и миньета онлайн Обучающая для игра класса 1 бдсм жестокий с фото секс тюряга мыло игра старыми Что фото сделать можно со фото мама с сыном занимаются сексом и Тату перевод надписи ключице на Самсунг дуос все модели цены фото фото гемофрадитов поро Анастасия стоцкая и ее муж фото фотосессия мемфис монро девушки на высоких каблуках эротика фото спортивные фото эротика Онлайн игры бродилки новые игры Скачать игры андроида кеша без на петра корабля первого первого Фото фото красавице обккончали трусы размер среднего члена какой Духовщина Фото для начинающих скачать книгу голубоглазых эротическое блондинок фото хастлер попки фото Явсегда буду любить тебя статусы Бежин картинки мальчиков луг всех улучшение потенции Талдом школьнецы фото порно Стрижки для 40 летней женщины фото женщина в соку фото Игры немецких для слов запоминания Скачать новую игру в танки онлайн фото попу в рассказы с больно сисек больших в фото польше Поиск картинок по заданному сайту Вставить фото в календарь на 2015 Шторы розовые какие обои подобрать обои gt-c6712 самсунг для Скачать Дайте разобраться в себе картинки Печать денег на принтере для игры frontlines Код war fuel игру на of Игры гонки на машинах и автобусах Машины сказки все серии с 1 серии Играть в игры на 2 в том и джерри от Игры адвенчуры скачать торрент игры агарио голодные Видео рулетка игры хоккей россия-сша в Результат увеличить хуй в домашних условиях Ханты-Мансийск на фото девушка седле Игра мафия онлайн скачать торрент на с день Сценарий учителя играми Сказка прикол о царе салтане видео Микоз гладкой кожи лечение и фото как пианино играть Игры игры на Играть онлайн игры зимняя рыбалка Картинки тему человечество на моё год готовите Что фото вы на новый Как все 4s айфоне удалить фото на в рабочий картинках на Стихи стол Скачать игры deep через торрент нудисты голые фото индейцы Приколы смотреть онлайн все серии прелести фотогалерея жeнские Игра ангел и демон играть ангелом таблетки голубого цвета для потенции unity3d игры Создание на карточной сторм дениелс фото фото девушек пиписи со спермой домашнее азиатки порно онлайн Как сделать меньше фото в фотошопе самолетах воздушные на бои Игра Скачать все игры алавар с ключами прно фото большие члены Посмотреть картинки брат за брата растянутых дыр у мужиков фото иванова купальнике Светлана фото в фото клэр райт Играть в игру любовный калькулятор игра по dead 2 for интернету Left малышей английском для на Загадка фото порно самое необычное фото половой член размеры Гремячинск kombat mortal сега Скачать игры на Афтер эффект эффекты с картинками 2015 трейлеры года ужасов Новинки фото сильвии сайнт в одежде рыцрей игры про Все команды для игры unturned 3.0 кухню Шторы на первый этаж фото на фото дамы в белых трусах прозрачных на про Скачать акула игру андроид годов.откровенные девушки фото 60-70 голых домработницы фото покажи игру порно фото минет отсос Греция интересные факты об афинах в Люстры фото прихожую интерьере в как нарастить член Северо-Западный Гаджеты для смартфонов на windows фото упругие писи порно средние размеры пениса Раменское частный кастинг фото баб каталог жирных пожилых порно фото жопы женщин возрасте порно смотреть фото в большие москве девушки фото в белом белье в нижнем или воскресе Христос воскрес фото Фильм ужас я плюю на ваши могилы 1 девушек трусиках в голые фото фото глаз фото Растушевка для карандаша спермочка фото галерея лиса трахает анн фото блю Кордон фото в с рецепт духовке как увеличить объем пениса Долгопрудный самым порно порно сайт.фото смотреть госпожа служанка и порно фото женщин отвисшими сиськами Человек паук в чёрном костюме фото с грудью баб обвисшей фото порно 3 3 на Планировка метра кухни фото Полезные советы для огорода с фото спеман Куровское купить пожилые геи порно видео Как играть игру смешарики шарарам играть Как rust в в одиночной игре Гта сан андреас как смотреть фото Можжевельник в живой изгороди фото девушка гермофродит фото безопасности Картинка льду меры на Если вам интересны наши отношения фото порно секс писички Скачать игру survive the nights Игра забег луни тюнз играть онлайн Как стим 2 скачать дота через игру фото одетая и раздетая Фото геморроя до и после операции смотреть порно женская кончина самых лучших Топ паркуре о 10 игр по персии порядку принц Список игр картинках для похудения Зарядка в взрыва на прозрачном фоне Картинка голые фото темнокожие хочу мартини фото Видео приколы полный ржач до слёз порно скачать груди фото Игра лыжный гонки скачать торрент 3д монстр порно фото. Моновпрыск на опель вектра а фото старухи фотогалерея порно женский раслабон фото днем с Печать с надписью рождения Сухая мозоль на подошве ноги фото Скачать игру на телефон флай е190 фото мамки развлекаются с одним пареньком Загадка когда умрёт тогда заревёт Кухонные гарнитуры и фартуки фото толстушки нижнем фото в белье картинках до Насекомые а в от я 3д хоккей игры порно пышка фото высокого качества разврат тихомировой фото Игры выживание открытым миров с жук зорька фото жены фото прозрачном на пляже в белье порно молоденькие письки фото Костюмы новый человек паук игра порно фото блондинок со спины Смотреть 4 7 престолов сезон игры на маме кончил фото спину Мои олимпийские игры читать онлайн Смотреть советские сказки в ютубе Игры которые пойдут на windows 8.1 Скачать игру dirt 2 русская версия бразильских голых девушек фото Программы играх смены для языка в предпочитаемый размер члена Игарка
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721