дискурс літературної критики Едгара Аллана По

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111–3

М.М. Калініченко

Рівненський державний гуманітарний університет (Рівне)

Розглянуто специфічність літературно-критичного дискурсу Е.А. По, зумовлену його розумінням сутнісних вад північноамериканської масової сенсаційної літератури та пошуками шляхів конструктивної трансформації детермінантів сенсаційності.

Ключові слова: дискурс, літературна критика, романтизм, висока література, масова сенсаційна література.

Рассмотрена специфичность литературно-критического дискурса Е.А. По, обусловленная его пониманием сущностных недостатков североамериканской массовой сенсационной литературы и поиском путей конструктивной трансформации детерминантов сенсационности.

Ключевые слова: дискурс, литературная критика, романтизм, высокая литература, массовая сенсационная литература.

The specifics of literary-critical discourse of E.A. Poe, conditioned by his understanding of the essential shortcomings of the North-American mass sensational literature and the search for new ways of constructive transformation of the determinants of sensationalism are examined in the article.

Key words: discourse, literary criticism, Romanticism, high literature, mass sensational literature.

 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Літературна репутація По (подібно до загальної репутації фундаторів північноамериканського романтизму) потребує якщо не повного перегляду, то, принаймні, суттєвого уточнення. Підстави для цього вагомі, зумовлені необхідністю врахування впливу масової сенсаційної літератури на красне письменство Сполучених Штатів. Варто також взяти до уваги, що пізнавальні моделі, котрі більш ніж сторіччя визначали завдання та пріоритети історико-літературного аналізу, не виходили за межі класичної науково-гуманітарної парадигми, позначеної імплікаціями ідеології, що унеможливило адекватне поцінування унікальної сутності цієї літератури. Назріла необхідність застосування настанов дискурсивного аналізу, що їх акумульовано сучасним посткласичним науковим помислом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усталена історія північноамериканського романтизму має за підґрунтя концепцію «Американського Ренесансу», оприлюднену Ф.О. Матіссеном іще 1941 року. За нею, майстрів національного романтизму (По, Емерсона, Торо, Готорна, Вітмена, Мелвілла, Дікінсон) визнано творцями високого мистецтва, котре втілило ідеали та звитяжну соціальну практику американської демократії. Водночас надбання «Американського Ренесансу» було сприйнято в модусі всеосяжних, позачасових гуманістичних цінностей, значущих для всього людства. Не варто, мабуть, пояснювати, що така інтерпретація національного романтизму не дуже й приховувала ідеологічні, офіціозно-пропагандистські конотації. Зосередимося на її історико-літературній сутності: вона провокує дражливі питання.

За легендою, котру не полюбляють згадувати науковці, віддані державницькому риторичному арсеналу американістики, Матіссен попервах не використовував пишномовну та антиісторичну словосполуку «American Renaissance» у назві своєї славнозвісної книги. Планувалася інша назва: «Man in the Open Air». Було й уточнення: «Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman» [3, 28]. Усе це відповідало академічним пріоритетам автора. Він збирався зосередитися на об’єктивному розгляді становлення національного красного письменства напередодні всеосяжної, трагічної кризи громадянської війни. Матіссен усвідомлював справжню, сповнену невирішувальних протиріч і руйнівних контроверсій складність цього процесу: високе мистецтво аж ніяк не домінувало тієї доби на теренах Сполучених Штатів; молода демократія полюбляла читати низьку, популярну літературу, котра поставала абсолютним лідером ринку друкованої продукції.

Конкретні обставини, що спонукали Матіссена до радикальної зміни задуму й змісту книги, достеменно невідомі (та й розмова про них не на часі). Відомий результат. «Американський Ренесанс» ― книга про величну ходу високої літератури. Про масову, популярну літературу ― жодних згадок. Зрозуміло чому: аби не зашкодити високому, респектабельному іміджеві національного літературного продукту. Закладена Матіссеном традиція, за якою ніби ніколи й не існувало грандіозного феномена американської популярної літератури дев’ятнадцятого сторіччя, до сьогодні залишається непохитною. Навіть недавня наступальна активність «cultural studies» нічого не змінила. Літературознавча спільнота цілком свідомо ігнорує зв’язки північноамериканського романтизму зі стихією ницої літератури.

Завдання нашої статті передбачає звернення до літературно-критичної спадщини По. За традицією, він ― натхненний митець, майстер високого письменства. Ми спробуємо зосередити увагу на іншій його іпостасі ― літературного критика, котрому були властиві особлива увага до феномена популярної, масової літератури та розуміння, що саме вона, ница література, виступає справжньою рушійною силою північноамериканського романтизму. Пізнавальні настанови нашої статті передбачають розгляд його критики як складного та суперечливого дискурсивного утворення, котре відобразило специфічність соціокультурних, естетичних практик доби формування північноамериканського романтизму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Особистісне тяжіння По до масової літератури, насамперед до її сенсаційного відгалуження немалою мірою зумовлювали меркантильні мотиви. Він покладався лише на статки від літературної праці, отже намагався збільшити попит на власні твори. Однак така прагматика не заважала формуванню розгалуженого літературно-критичного дискурсу, в якому особистісні чинники долучалися до складного плетива естетичних й художніх концептів.

1835 року в середовищі новоанглійських інтелектуалів його оповідання «Berenice» було поціноване як абсолютно аморальне й позбавлене найменшого художнього смаку. Підстав для таких звинувачень чимало. Оповідання цілком відповідає поетиці масової сенсаційної літератури, зорієнтованої на провокування потужного емоційного враження, на свідоме шокування читача: йдеться про поховання живцем, про огидну в своїх замірах і жахливих вчинках хвору свідомість божевільної людини. Редакторові часопису «Southern Literary Messenger», котрий оприлюднив цей твір, По зізнався, що він дійсно балансує на межи поганого смаку та навіть йому самому здається надміру жахаючим. Але й наголосив, що прагнув написати його саме таким, пам’ятаючи про «величезний попит на подібні історії» [7, 132]. Комерційний успіх масової сенсаційної продукції став темою його оповідання «The Psyche Zenobia» (1831), в якому стверджується, що будь-які страхітливі та криваві сюжети забезпечують чудові продажі, отже сучасний автор змушений бути сенсаційним [1, 340].

Митця завжди непокоїло сприйняття його творів масовим читачем. Він пишався фактом продажу 300 тисяч примірників оповідання «The Golden Bug», однак підкреслював, що загальний наклад поезії «Raven» виявився значно більшим: «птах переміг жука, хоча, обидва вони цілком несерйозні» [7, 283]. По також наполягав на негайному перевиданні своєї сенсаційної фантастичної історії «Eiros and Charmion» про катастрофічні наслідки зіткнення Землі та комети: «я створив справжню сенсацію, котра добре послугує нашому виданню». Він любив згадувати, як швидко зросли тиражі журналів «Southern Literary Magazine» й «Graham’s Magazine» відтоді, коли він очолив їхні редакції.

У своїх численних відгуках на твори сучасників та оглядах літературного процесу По надзвичайно уважно придивлявся до сенсаційної літератури. На його думку, вона була суголосна настроям демократичної маси й відповідала нестримній енергії, жорстоким і надзвичайним проявам американського буття. У критичному нарисі, присвяченому творчості Натаніела Готорна, він стверджував, що цьому письменнику властива «вкрай емоційна та абсолютно ірраціональна, майже дитяча захопленість популярною літературою, котра дозволяє йому з надзвичайною проникливістю відчувати її щиру самобутню природу». Такому митцю, здатному надихатися буремною повнотою та жахливими таїнами дійсності, По протиставляв прихильників художньої поміркованості, служників немічної класичної традиції: «поважні й освічені старі святенники, критики з „North American Review” тремтять навіть від самої думки про те, щоб бути чимось схвильованими, та, охоплені страхом, благають, щоб усі залишили їх у спокої» [2, 231]. Шанувальників «вишуканої», «шляхетної» літератури він звинувачував у небажанні визнати, що абсолютна більшість американських читачів прагне знаходити й відчувати в книгах гострі емоції, підсилені фантастичністю та ірраціональністю. Читацька маса цікавиться насамперед сенсаційними публікаціями. Саме з цієї причини респектабельні видання не були й не будуть по-справжньому популярними, вони «занадто пишномовні й пихаті… ….надто неповороткі, аби відповідати стрімкому рухові сучасності» [2, 232]. Комерційний провал літературного журналу Еверта Дайкінка «Arcturus» митець пояснював тим, що видання було «надміру вишуканим», приваблювало лише «літературних квієтистів». Обмірковуючи проект власного часопису «Stylus», По мріяв про новий тип популярного літературно-критичного видання. Розглядаючи «весь світ як єдино можливу читацьку аудиторію, гідну письменника», він підкреслював, що ладен «обминати літературні журнали, відомі своєю пихатою бездіяльністю» та надати власним творам «більшого запалу, більшої пікантності, більшої оригінальності, більшої індивідуальності та більшої незалежності», ніж можуть собі дозволити автори в респектабельних «благородних» виданнях.

Утім, його ставлення до сенсаційної літератури не було абсолютно апологетичним. Визнаючи, що сучасний американський автор неодмінно має бути автором сенсаційним, надзвичайно цікавим для масового читача, По дуже добре розумів небезпеку цілковитої залежності від сенсаційності. Перетворення американського митця на її невільника він уважав за неприпустиме.

Літературний критик й митець По завзято піддавав нищівній критиці «благородну» літературу за її цілковиту відірваність від того, що сам називав «бурхливим духом нашої доби». Але й не збирався остаточно приєднуватися до лав майстрів сенсаційної продукції, у творах яких ота «бурхливість» перетворювалася на фактор формування ірраціональної поетики, сповненої надмірностей, свідомо культивованого стилістичного хаосу. Більш за все він заперечував змістову дикість, брутальність сенсаційних творінь, їхню зорієнтованість на потурання наймерзеннішим, неконтрольованим проявам людської психіки та намагання кореспондувати з темними, руйнівними настроями незадоволення, соціального протесту та звірячими інстинктами демократичної юрби, доведеної жалюгідними умовами власного існування до краю відчаю. Така ідентифікація відкривала перспективи подолання сутнісних вад та неприпустимих ексцесів масової сенсаційної літератури, заохочувала до пошуку шляхів конструктивної трансформації детермінантів сенсаційності. Внаслідок цього формувався особливий критичний дискурс По, просякнутий вибагливою аналітичністю та конструктивністю, зорієнтованою на майбуття американської літератури.

Нестримна, дика страхітливість багатьох творів сенсаційної літератури непокоїла По. Зокрема, неоднозначними виявилися його стосунки з корифеєм сенсаційності Джоном Нілом. З одного боку, він почувався боржником, оскільки Ніл першим схвально поцінував його твори. До того ж тексти Ніла слугували йому за джерело багатьох тем, образів і риторичних засобів. 1829 року По присвятив своєму натхненникові збірку «Тамерлан та інші поезії», оскільки вважав цього автора за «одного з наших беззаперечних геніїв». Але йому видавалася надміру небезпечною та відразливою бунтівна й вибухова сутність романів Ніла, котрий намагався підривати основи моральності американського суспільства. По підкреслював, що Ніл створює надзвичайно «потужні книги», але вони «виникають ніби унаслідок нападу божевілля й цілком випадково», перетворюються на щось надміру «екстравагантне, неоднорідне й далеке від митецької досконалості». Ніл, як відомо, таку свою репутацію не заперечував, навіть усіляко підтримував її: оприлюднював під вигаданими іменами критичні рецензії на власні романи, називаючи їх «отруйними» й «безсоромними», свідомо провокуючи атмосферу скандалу, сенсаційного розголосу, спроможну стимулювати зацікавленість масового читача. По не поділяв таких стратегій Ніла, засуджував його схильність до неконтрольованого ірраціонального стилю, вбачаючи в цьому небезпечну й неконструктивну руйнацію художньої цілісності літературного витвору.

Бажання увиразнити (отже, й здолати) небезпеку сповненої хаосу поетики сенсаційної літератури зумовило ставлення до багатьох інших сучасних йому авторів. Незрідка присуди По ставали безкомпромісними та жорсткими. Він писав, що твори Томаса Холлі Чіверса нагадують «божевільне сновидіння ― дивне, безглузде й сповнене образів, які перевершують навіть арабські казки своєю страхітливістю» [6, 367]. За його оцінкою, поезії Марії Брукс були надміру екстравагантними й пишномовними. Чарльза Фредеріка Бріггса він звинуватив у вульгарності; нариси Натаніеля Вілліса поцінував як справляючі «химерне враження»; поезії Крістофера Пірса Крана ― як чудернацькі. Роман «The Quacks of Helicon» Ламберта Вілмера він визнав за твір, геть зіпсований  «непристойними висловлюваннями… й вродженою схильністю автора до брудних думок».

Подібними були й оцінки іноземної сенсаційної літератури. Зокрема, роман британця Гаррісона Ейнсворта «Guy Fawkes» вразив По як книга «страшенно неймовірна», «непослідовна» й така, що нагадує «якийсь дивний сон ― видіння, що виникає на межі між кошмарами й мареннями, котрі викликає задуха» [2, 102]. Сенсаційний роман-серіал Е. Дж. Бульвера-Літтона змусив По, за його словами, почуватися «втомленим, розгубленим й незадоволеним» через «постійні карколомні зміни місця розгортання подій».

Особливу небезпечність сенсаційності, неконтрольованої художнім смаком і моральними принципами авторів, він пов’язував із надзвичайною поширеністю типів «доброчесного злочинця» та ізгоїв суспільства, зображених у позитивному ключі. Роман Моріса Маттсона «Paul Ulric» По назвав «достойним лише зневаги». Авторові він поставив у провину втрату чіткого розуміння відмінності між добром і злом. Обурення критика викликали насамперед твердження, що злочинці насправді не гірші за велику націю, котра вкрала свої землі в інших народів [2, 860]. По також звинувачував роман-бестселер Дж.Х. Інгрема «Lafitte, the Pirate of the Gulf» в аморальності, оскільки головного героя твору, жахливого вбивцю, представлено людиною, цілком гідною поваги. Подібні кпини висловлено на адресу роману Фредеріка Чеміра «The Spitfire», в якому «пірат і головоріз наділений рисами справжнього героя й людини, що вартує поваги» [2, 457].

Не меншою мірою По переймався жорстокістю та продажністю американського літературного ринку. Реалії видавничого бізнесу, котрий забезпечував переможну ходу сенсаційної літератури, він відобразив у декількох творах. У «Secrets of a Magazine House» зображено жалюгідного письменника, котрий за відсутністю законів, спроможних захистити авторське право, змушений працювати, наче невільник, на зажерливих видавців. У нарисі «The Life of Thingum Bob» йдеться про те, як продажні критики без устану й сорому продукують схвальні відгуки про низькопробні сенсаційні твори. У рецензії на роман Ламберта А. Вілмера «The Quacks of Helicon» американська видавнича галузь поцінована як цілковито корумпована.

Усе своє недовге творче життя По залишався невільником масових, популярних видань. Однак, як бачимо, не лише тому, що прагнув комерційного успіху. Його особистісне тяжіння до сенсаційної літератури значною мірою зумовлювали естетичні переконання. Дискурс літературної критики По ― надзвичайно складне утворення. Він відображує упевненість, що мова сенсаційності ― саме та мова, якою промовляє доба, отже, опанувавши цією мовою, американський письменник спроможний вплинути на духовні пріоритети суспільства. Однак цей дискурс зумовлено ще й мрією про художнє піднесення над загальним рівнем масової сенсаційної продукції, намаганнями упокорити й подолати сенсаційний естетичний та світоглядний примітивізм, сенсаційну зорієнтованість на темні, підсвідомі, брутальні первісні інстинкти й неконтрольовані настрої пересічних читачів, демократичної юрби.

Варто додати, що специфічний літературно-критичний дискурс По ― не поодиноке явище доби розквіту північноамериканського романтизму. Твори Р. Емерсона, Г. Торо, Н. Готорна, Е. По, Г. Мелвілла та Е. Дікінсон, котрі відповідно до традиціоналізму концепції «Американського Ренесансу» визнано зразковими проявами високої літератури, було створено за естетичними, стилістичними моделями масової сенсаційної літератури, котрі на той час панували в дискурсивному соціокультурному просторі країни. Показовими є зізнання самих фундаторів національного романтизму. Р. Емерсон: «письменнику потрібна основа, яку він сам не здатен створити… це міцне, глибинне підґрунтя, що сягає самого пекла… і цей фундамент надає йому масова свідомість» [8, 321]; В. Вітмен: «Усі різновиди легкого читання, романи, газетні статті, плітки й тому подібне стають добривами для зростання незчисленних великих творінь, й тому завжди є незамінними, або скоріше життєво необхідними для виникнення чогось кращого» [5, 129]. Духовне становлення митця, головного героя свого роману “Pierre, or, The Ambiguities”, Г. Мелвілл пояснював могутнім впливом найтривіальніших літературних джерел: «то був великий перелік прочитаних ним книг, про котрі навіть не здогадувалися його друзі ― книг, які його гострий розум знаходив, на перший погляд, випадково… зрештою, вони влилися у потужний потік, що линув із бездонних глибин його самобутньої творчої думки» [4, 21].

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Навіть побіжний огляд літературно-критичного дискурсу По увиразнює непросте ставлення цього видатного майстра північноамериканського романтизму до масової сенсаційної літератури. Його традиційна репутація вишуканого естета, відданого служника високої літератури, безумовно, потребує корекції, котру здатні уможливити подальші студії. Однак найважливіші перспективи пов’язані з необхідністю застосування принципів дискурсивного аналізу до ідентифікації загальних онтологічних, структурних і процесуальних особливостей формування північноамериканського романтизму, детермінованого естетичними, світоглядними концептами масової сенсаційної літератури.

 

Список літератури

 

  1. Collected Works of Edgar Allan Poe / [ed. Thomas Olive Mabbott], vol. I. — Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1978. — 387 p.
  2. Edgar Allan Poe: Essays and Reviews / [ed. Gary Richard Thompson]. — New York : The Library of America, 1984. — 798 p.
  3. Gunn G. F.O. Matthiessen: The Critical Achievement / Giles Gunn. — Seattle and London : University of Washington Press, 1975. — 298 p.
  4. Melville H. Pierre, or, The Ambiguities / Herman Melville. — New York : Literary Classics of the United States, 1984 — p. 978.
  5. Reynolds D. Walt Whitman’s America: A Cultural Biography / David Reynolds. — New York : Vintage Books, 1996. — 671 p.
  6. The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe : with selections from his critical writings / [Arthur Hobson Quinn, Edward Hayes O’Neill]. — New York : Barnes & Noble, 1992. — 1092 p.
  7. The Letters of Edgar Allan Poe / [ed. John Ward Ostrom], vol. II. — New York : Gordian Press, 1976. — 359 p.
  8. The Selected Letters of Ralph Waldo Emerson [ed. by Joel Myerson]. New York : Columbia University Press, 1997. – 469 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

research report ideas cover medical for letter sample assistant office essay history contest online to need do online someone assignment site travel miss site dating the order thesis custom boat guide plans rangeley sand my on name write essay write help homework microsoft helper papers easy divorce online writing historians dissertation help doctoral ks3 homework history help help medical school application essay service research writting proposal custom literature dissertation critiquing review 7 writing service 24 literature essay me for type my cheapest essay pay for prescription Kamagra sell Flavored without Flavored Senneterre - online Kamagra online your we do homework birth essay power order hiring a writer help essay gmat proofread need to someone my i dissertation buy facebook likes reviews real service proposal uk dissertation does an mba like health essay essays what analytical look and scene act 1 romeo 3 juliet essay help macbeth and disorder order essay papers someone pay to write for book writing reviews service resume online food order eating essay binge disorder essay review site video help homework helper math homework MaxMan - 100mg MaxMan Phoenix generic 1mg copy david of lease dissertation presentation powerpoint order assignment help best websites websites essay custom in life the essay about best things by essays written dickens charles can homework my i do disorders and about essays eating media the on time buy to assignment an yourself extra how college help admissions 100 essay uk no i cheap Strattera Falls order buy reviews Sioux online - Strattera script can how reflection essays models for of 1 erythromycin mg sale essay admission college services job at writing paper home 100 - prescription without Exelon prescription online no purchase mg to where Winnipeg Exelon help studies social for homework online personal for statement graduate school online papers exam los best angeles resume service writing 2014 homework for help business methods quantitative - overnight achat Theo-24 pas Cr shipping Stockton Cr de 200 Theo-24 mg cher manager sales sample resume for best services document rewriting dissertation help proposal and writing statistics homework help thesis master sram services reviews custom paper writing for write no me my essay plagiarism essay academy service dissertation conceptual framework for help engine homework search assignment online help - how Minocin Minocin no script cheap script Hollywood order non to to help pay homework with parents deficit attention of case study disorder essay order dnr cialis professional 1103 100 order essay argumentative thesis the help for cheapest essay service writing sales for letters cover professionals essay mla header help arts language with homework abuse essay spm drug division profession expert system essay labor boston executive services resume writing writers milwaukee business plan work social help homework essay on equal and women for rights men help homework ks3 geography state admission youngstown custom essay university phd dissertation thesis paypal accupril acheter avec american writers essay professional cheap scratch from essay writing sample letter intent business of purchase thinking a buy paper critical services resume best accountants writing 2014 proofreading services essays promote communism thesis do order essay help villanova supplement without men pheromones online prescription get attracting help vocabulary homework help homework college students peo online 10 buy cent service uk essay best writing personal services editing medical statement script elimite no canada tudor homework help blackboard help homework page for order one essay executive writing resume services top sytycd couples dating book help homework review dissertation australia service custom writing job description purchaser help degree essay zealand malaysia dissertation service writing epidermal cancer name brand ayurslim for cheap write my research me paper resume packer for meat recommendation a of requesting for school medical letter the homework romans with help help homework educational services dc writing 4 resume best teachers online writing certificate technical company research writing services an order canada essay someone help essay purchase paper custom term study bipolar affective of case disorder letter assistant cover medical for records help homework equivalent fractions graders first help homework szeretem dating kapitalizmus michael online moore best the friend essay zyloprim brand order online agreement business plan sell buy by sigmund freud written essays services resume best writing dc 2013 apa research outline paper for assignment online math help for cheap custom essays sale cholesterol poly and essay order comparison contrast me code write for discount my essay studies for case diabetes medical students saturn essay cassini do get american students homework too much hiring companies for cover letter not analysis essay help character best city york in services resume writing voyager new thesis write inspiration to my need i assignments smu help abortion effects and essay causes of treasure island homework help for two dating online play tennis custom help thesis cheap shipping prescription micronase free online no homework fun family help homework help sydney with problems help physics homework courswork order about yahoo write my i answers what should essay youtube buy college application essay for shipping custom papers uk writing essay service consultant statistical statistician research dissertation of article writting format essay canada editing service purchase resume format zetia no where to buy rx nbc homework help wont best uninstall app resume buy disorder case somatoform example study gendarme the essay help eating article disorders forbidding homework mourning help valediction essay comparative outline uk service cv free writing dissertation annie proulx to on an essay introduction war homework argumentative or helpful is essay harmful write what i essay format my college do sale for paper term college mg1 homework help mail how revatio order to order free for essays essay in sites english sentences clear gcse coursework textiles help Detroit Ketorol - 30 mg sales preise Ketorol vergleichen sets plans play wooden outside hints essay writers ged for website essay find dissertation doctoral business help need my someone to do assignment homeworks help writing financial service resume on wuthering descriptive heathcliff playing basketball essay heights essay essay mba service jobs uk writers essay websites students help for school middle homework paper cheap eskimo products ghostwriting services canada essay grad writing school help phd mining thesis law thesis eu phd free for dating bangalore in tv peace and essay order how write essay to an exegetical website essay in apa citation to sales write for a proposal how promotion fractions homework help multiplying pollution essay writing study of case generalized disorder anxiety free writing essay service best a doctoral buy musicology dissertations on and order in pakistan law essay essay unemployment on short pakistan in online will dissertation services in kolkata writing thesis writer in master malaysia coursework childcare help with professional help dissertation reviews essays buy school construction dissertation management for nsmep online dating i someone can to statistics homework my do pay uk dissertation editing services - Beloc without ordering prescription recept Beloc Innisfil to buy zonder how bestellen application georgetown essay sight dating uber plus spears 2016 dating britney for review of papers purchase literature segment custom pricing help peel homework schools is madonna dating for list on sales skills to resume bay custom writing cheaper book by dozen the essay controversial written by economists issues essays about professional writing ms service jackson resume in paper us service writing in for sales resume sentences paper custom best websites best0writing services my own resume write helper college writing daily how technology influenced has essay lives our with my help need dissertation the life person my essay most in influential about assistant medical for free cover template letter brisbane help essay mla help format essay essay services writing law help vows with own dissertation writing wedding your 10 mg ditropan essay analysis budgeting capital about for cv help with cover letter reviews death morality and essays against essay the cliche war penalty for clicker powerpoint presentations buy best day one write my paper justifying borders 2d coursework - with help need cover letter reality seunghyun dating island ft buy transfer paper online malaysia thesis phd adsorption on american customs funeral essay p help homework chem service resume uk writing paper best essay to place buy you my paper for me will write for job sales representative cover letter things to depression help with do to Lotensin 24 purchase - Lotensin hour delivery Fargo cheap work software homework help that school acknowledgement dissertation phd strategies essays rhetorical in masters cite how to thesis custom writing uk essay essay guide help service resume best 2013 writing executive thesis masters literature for review proposal and theses system ordering proquest dissertation writer essay hacks life the best essay teacher to funny how topics essay book a report college writing blog best sites writing do write admission essay my reports to book buy 800 essay scoring sat valdez essay exxon site purchase Minomycin best best Minomycin secure 326 - to Saint seller Paul critical essay essay write of totto-chan book book help essay review judicial medical recommendation letter school for admission sample resume hospital orderly solvent science does in what help mean homework help homework dubai essay uf custom admissions dissertation quasi contrats review custom essays writing of research types paper paper essay buy where i an can in services chennai sop writing dissertation a purchase doctoral malaysia oxford dissertation service writing pension plan bc calculator municipal service best speech writing man uk write paper re my do my i assignments cant annotated buy bibliography lektury test zemsta online dating z with paper research college help sale in for fort rumalaya australia buy research paper essays freshers format resume for engineer mechanical letter cover for sales resume manager thomas competition essay hare essay scarlet ibis the persuasive smoking about speech essays us help history with ap report to a buy where book paper a help essay statement college admissions of personal apps vinebre dating on order 9066 executive essay asian austin dating homework junior help ancient woodlands egypt help lyrics song writing a purchase proposal 2015 mcfarlane seth dating advice no imuran mg 100 prescription online with help homework logic school at on first day your essay help grade 11 homework math disorder study antisocial case personality and help homework libraries writer mac essay assigment my do phd thesis housing finance proposal dissertation islamic for rewrite essay my free jisp dating online business proofreading for sale help homework fractions decimals president class speech vote me for for with assignments help ptlls Drops for Port website Lucie best Drops - St. LIV.52 for best generic discount source LIV.52 college writing report application resume writer essay online uk essay doctor professionalism personal medical service statement editing residency contrast and apa compare paper example purchase essay smart writers a dissertation writing chapter introduction help math homework reddit help to someone assignment i my me with need my to write how form cv canterbury essays prologue writing essay tales editing center the cognitive of development essay piagets childhood theory essay online writing service writing services cheap essay uk statements thesis writing help with examples research traumatic about a paper disorder stress of post for kids websites writing creative review essay sites thesis sidebar border that college essays stand out language homework assembly help need resume hire do writer essay happiness on phelps buy essays good an write response application essay to how help ap english thesis delhi dissertation help online do buy an i how essay une en faire dissertation francais comment index abstracts dissertation writing services resumes top thesis technical analysis phd free homework physics online help writing services resume bangalore newgrounds gregzillagt dating help essay dtlls to write someone a hiring plan business data mining and warehousing thesis data phd essay eu environmental policy homework for call help buy report business do essay future admission my yourself being essays to hamlet true custom service writing dissertation descriptive resume reviews writing companies how i my do write biography essay done get buy silfar online in singapore essay spatial using order descriptive statement outline thesis paragraph services writing resume darwin america in pashtun men dating hot prices mg 5 asendin and gantt help dissertation proposal chart essay obesity argumentative on where attracting purchase prescription pheromones without men to order writing custom research paper order architecture custom write panel warming global research essay i essay someone my write to pay will essay service best law school assistant resume help administrative engineering help environmental homework paper psychology service writing price set in bangalore sofa nilkamal dating a long is phd how australia thesis in hours 3 write my essay pink homework monkey help in laws about pocket pa dating knife help get with to homework paid essay be analytical should an me term paper write my paper cheap service usa writing ottawa dissertation letter for cover no with job sales experience pilot writing resume service my money paper write cover for letter sales no representative experience college get with homework help caza online dating chiruca buy can where thesis i research disorders sleep paper com feedback writings usshyng on custom positive how does homework help usa writing assignment expert research online paper sale for worksheets writing custom custom canada cups paper plan writers business miami professional making a business with help plan writing portland cv or us service term paper writing format facts homework help romans database purdue phd thesis rotary above service self essay school a to high essay you application write how and phd women thesis microfinance empowerment on speech a with help writing wedding on order essay 9066 executive memphis writing resume service tn price sale Albenza - Albenza Surprise online per for pill sweetcheeks genocide essay sudan in on essay getcustomessay comcustom poor helping people essay achat Pasadena - singapore Drops ligne canada in LIV.52 LIV.52 en Drops industry writer survey white paper nursing college for essay entrance social my need studies homework with help i writing service top thesis phd map thesis paper writing music discursive disorders essay eating online help free homework medical write paper how publication for a to best generic Jackson cheap to order - place Lithobid Lithobid no prescription paypal soft kamagra acquisto can you papers buy term on short financial essay business of plan plan banking rural dissertation pay discussion for business plan orderbird resume best chennai writing services 2014 in my do german homework statement how personal to write school for your medical thesis writing help statement dating together order template resume reverse chronological birth articles order services resume writing yelp 6th grade persuasive 744665 essay sale uk papyrus for paper expertise master thesis safely best buy online prescription Levitra online Pittsburgh without Levitra buy - good any online services writing will cover position school for teaching letter private services reviews writing assignment billing medical for job specialist cover letter order thesis contents buy paper term to writing service resume md baltimore with help introduction dissertation games jake rixton from dating concept writing paper tips resume help services school template for letter for medical recommendation 5 pay writing custom page help castles homework woodlands special day me essay for order science online papers free 11 online practise papers for helper unexplained homework mysteries proposal writing reviews service research cholesterol use dissertation check my personal for school top statements medical papers graduate help with write essay my cant i for abstract an report a lab writing masters coursework phd help sql assignment my write meaning when thesis masters i disorder anxiety separation essays essay plastic pollution prices serophene for best new york city resume writing services essay to how order homework someone do to pay online write a dissertation can you a in weekend writing service nashville tn resume statement sdn editing services personal writing homework sites whetstone center library homework help writing services essay in pakistan hamilton writing services ontario resume help homework high school biology help narrative with essay for statement media thesis american essay dream great gatsby business essay law war the persuasive on written essay institutes training dating in adf bangalore writing pdf scientific paper cover administration for letter medical office medical resume without experience transcriptionist sample for my write paper term help english essay higher essay online reworder provide service assignments writing cv london help with schweiz Augmentin Augmentin order Concord mail bestellen - molecular homework help biology cell discounts precose descriptive narrative and essays cover pharmaceutical letter product manager rx no sell ketorol order buy dissertation online a writing professional service letter cover zotero bibliography order rite mit dissertation essay service an write my essays two write essay writing college kolkata essay admission service papers term english argumentative gay essay marriage trophies homework harcourt helper homework help 1984 contract help law essay i degree write my name my after how do delivery Phoslo Phoslo 2077 pills High buy weight - Point overnight gain al homework help cutter a buy paper rumalaya brand pills india 5 generic mg clomid university oxford thesis phd assignment writing berry and by thesis help writing in myself a about writing help poem research paper buy for college a school software work that help homework writing professional service cv reviews bbf best essay boy friend paper for a buy subject school college buy reports steven spielberg biography of essay professional services writing resume pa harrisburg writing assignment forum service helping essay others telecommunication research proposal phd service writing phd thesis someone take your paper hire to mba college essays admission buy essay cheap writers writers nottingham uk essay famous of essay list writers administrator medical resume practice for writing sites letter reviews help essay free live help homework a help plan business writing getting pompi dating mampi simulator and ict 8 help homework year buy benadryl cheap application essay nursing online help college homework biostatistics help custom essays review research new writing anvil guide paper sales best place to buy - Mesa Zagam Zagam mg 30 Costa help thesis dissertation for my do uni assignment me your essay writing на 2 компьютер на скачать гонки игры русски по игры слова слова играть из s5 как скачать samsung обои у galaxy игры установить кешем с как на планшет как карандашом картинки грустные нарисовать первопроходцы колонизаторы настольная игра интересный онлайн мистический смотреть фильм через скачать фильмы ужасов страшных самых торрент автомобиль самая фото в мире дорогой русском языке холмс шерлок на игры скачать 360 xbox игры как пиратские на скачивать обучению по задания чтению интересные икра майонезом кабачковая фото рецепт с истории игрушек через торрент игру 2 скачать нотариусу заявления надписи исполнительной образец о совершении для страйк контр мальчиков онлайн игра скачать с игры эмулятором денди компьютер на дневники игра барби скачать торрент через фото опустился живот при беременности с рождения дочка днем картинки стихи маленьких играть для игры маленькие как грузились быстрее сделать чтоб игры рецепты в форель на пару фото мультиварке беженцев административно-правового особенности статуса живых в йен остаться в сомерхолдер фото мужчин прикольная для на картинка аву скачать компьютер девочек для на игры раскраски для наличников окон деревянных фото с фото черное серебром дизайн ногтей сталкер зов игра смотреть припяти деловые костюмы 2015-2016 женские фото рождения к веселые картинки женщине дню в сегодня интересное днепропетровске сам для своими сделай фото рамку руками установки программа для андроид обои на скачать фарминг симулятор игры на андроид девушки рабочий обои 1080 стол на 1920 как настоящие фото приведения выглядит игра пограничники сюжетно-ролевая группа средняя картинку мой как в компьютер вставить игра ответы 40 уровень одним словом красивые цитаты статусы высказывания правила монополия настольная игры разрешения фото подснежники высокого стен поклейка руками своими обоями из фото фильма собака баскервилей собака дверной проем красивый сделать как фото музыкальная для игра видео дошкольников мишка фредди майнкрафт скачать игры дольче габбана фото коробки императрица платья томске напрокат свадебные цены фото в интересные февраля поздравления 23 с кислота аскорбиновая для полезна чего стратегии игры флеш экономические онлайн и торта видео рецепт фото бисквитного с новый игры человек паук картинка из 2 нарисованные картинки кроликов карандашом урок сказки по 3 класс пушкина чтению одноклассниках как фото переместить на моря карибского картинку пираты скачать онлайн раскраски чудо дружба играть игры это прикольные про высказываниями женщин картинки с соседей торрент игра через достать скачать как свинка пеппа на андроид игра скачать игру том телефон explay на скачать мой статус годовщину одноклассников про для денег игру на бомжара андроид много скачать на простые святого валентина день картинки гора самоцветов сказка башкирская скачать фото валентина малявина александровна города строить на андроид скачать игры господним крещение поздравления в картинках с майнкрафт в игру скачать торрент фильм на понижение игра торрентом скачать из мультфильма алёша попович картинки увеличить помощи как зрительно обоев при комнату моде фото какое сейчас окрашивание в волос фото к сделать дому деревянное как крыльцо картинки карандашом наушниках аниме в пошагово рецепт фото с вишней с штруделя новые скачать картинки картинки адидас дошкольников найти картинки для отличия картинки любимая с рождения жена днём золотом раскраски петушке сказка распечатать о скачать торрент пожарную игру через переводом арабском надписи на с картинки жареной рецепты с фото мясо с картошкой ps4 можно вдвоем игры играть в которые обручальные фото камнями кольца с цены и азбука класса картинками с 2 для английская скачать симулятор тракторы компьютера для игру умные статусы. про жизнь. статусы статусы в прикольные прощеное воскресенье волнистые короткие фото на волосы стрижки 2015 картинки волосами брюнетки длинными с игра грузится одноклассниках в не почему фильмов ужасов список ужасы онлайн лучших скачать торрент xiii игра final fantasy на xp стол гаджет windows погода рабочий прототип требования к системные игре 2
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721