дискурс літературної критики Едгара Аллана По

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 821.111–3

М.М. Калініченко

Рівненський державний гуманітарний університет (Рівне)

Розглянуто специфічність літературно-критичного дискурсу Е.А. По, зумовлену його розумінням сутнісних вад північноамериканської масової сенсаційної літератури та пошуками шляхів конструктивної трансформації детермінантів сенсаційності.

Ключові слова: дискурс, літературна критика, романтизм, висока література, масова сенсаційна література.

Рассмотрена специфичность литературно-критического дискурса Е.А. По, обусловленная его пониманием сущностных недостатков североамериканской массовой сенсационной литературы и поиском путей конструктивной трансформации детерминантов сенсационности.

Ключевые слова: дискурс, литературная критика, романтизм, высокая литература, массовая сенсационная литература.

The specifics of literary-critical discourse of E.A. Poe, conditioned by his understanding of the essential shortcomings of the North-American mass sensational literature and the search for new ways of constructive transformation of the determinants of sensationalism are examined in the article.

Key words: discourse, literary criticism, Romanticism, high literature, mass sensational literature.

 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Літературна репутація По (подібно до загальної репутації фундаторів північноамериканського романтизму) потребує якщо не повного перегляду, то, принаймні, суттєвого уточнення. Підстави для цього вагомі, зумовлені необхідністю врахування впливу масової сенсаційної літератури на красне письменство Сполучених Штатів. Варто також взяти до уваги, що пізнавальні моделі, котрі більш ніж сторіччя визначали завдання та пріоритети історико-літературного аналізу, не виходили за межі класичної науково-гуманітарної парадигми, позначеної імплікаціями ідеології, що унеможливило адекватне поцінування унікальної сутності цієї літератури. Назріла необхідність застосування настанов дискурсивного аналізу, що їх акумульовано сучасним посткласичним науковим помислом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усталена історія північноамериканського романтизму має за підґрунтя концепцію «Американського Ренесансу», оприлюднену Ф.О. Матіссеном іще 1941 року. За нею, майстрів національного романтизму (По, Емерсона, Торо, Готорна, Вітмена, Мелвілла, Дікінсон) визнано творцями високого мистецтва, котре втілило ідеали та звитяжну соціальну практику американської демократії. Водночас надбання «Американського Ренесансу» було сприйнято в модусі всеосяжних, позачасових гуманістичних цінностей, значущих для всього людства. Не варто, мабуть, пояснювати, що така інтерпретація національного романтизму не дуже й приховувала ідеологічні, офіціозно-пропагандистські конотації. Зосередимося на її історико-літературній сутності: вона провокує дражливі питання.

За легендою, котру не полюбляють згадувати науковці, віддані державницькому риторичному арсеналу американістики, Матіссен попервах не використовував пишномовну та антиісторичну словосполуку «American Renaissance» у назві своєї славнозвісної книги. Планувалася інша назва: «Man in the Open Air». Було й уточнення: «Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman» [3, 28]. Усе це відповідало академічним пріоритетам автора. Він збирався зосередитися на об’єктивному розгляді становлення національного красного письменства напередодні всеосяжної, трагічної кризи громадянської війни. Матіссен усвідомлював справжню, сповнену невирішувальних протиріч і руйнівних контроверсій складність цього процесу: високе мистецтво аж ніяк не домінувало тієї доби на теренах Сполучених Штатів; молода демократія полюбляла читати низьку, популярну літературу, котра поставала абсолютним лідером ринку друкованої продукції.

Конкретні обставини, що спонукали Матіссена до радикальної зміни задуму й змісту книги, достеменно невідомі (та й розмова про них не на часі). Відомий результат. «Американський Ренесанс» ― книга про величну ходу високої літератури. Про масову, популярну літературу ― жодних згадок. Зрозуміло чому: аби не зашкодити високому, респектабельному іміджеві національного літературного продукту. Закладена Матіссеном традиція, за якою ніби ніколи й не існувало грандіозного феномена американської популярної літератури дев’ятнадцятого сторіччя, до сьогодні залишається непохитною. Навіть недавня наступальна активність «cultural studies» нічого не змінила. Літературознавча спільнота цілком свідомо ігнорує зв’язки північноамериканського романтизму зі стихією ницої літератури.

Завдання нашої статті передбачає звернення до літературно-критичної спадщини По. За традицією, він ― натхненний митець, майстер високого письменства. Ми спробуємо зосередити увагу на іншій його іпостасі ― літературного критика, котрому були властиві особлива увага до феномена популярної, масової літератури та розуміння, що саме вона, ница література, виступає справжньою рушійною силою північноамериканського романтизму. Пізнавальні настанови нашої статті передбачають розгляд його критики як складного та суперечливого дискурсивного утворення, котре відобразило специфічність соціокультурних, естетичних практик доби формування північноамериканського романтизму.

Виклад основного матеріалу дослідження. Особистісне тяжіння По до масової літератури, насамперед до її сенсаційного відгалуження немалою мірою зумовлювали меркантильні мотиви. Він покладався лише на статки від літературної праці, отже намагався збільшити попит на власні твори. Однак така прагматика не заважала формуванню розгалуженого літературно-критичного дискурсу, в якому особистісні чинники долучалися до складного плетива естетичних й художніх концептів.

1835 року в середовищі новоанглійських інтелектуалів його оповідання «Berenice» було поціноване як абсолютно аморальне й позбавлене найменшого художнього смаку. Підстав для таких звинувачень чимало. Оповідання цілком відповідає поетиці масової сенсаційної літератури, зорієнтованої на провокування потужного емоційного враження, на свідоме шокування читача: йдеться про поховання живцем, про огидну в своїх замірах і жахливих вчинках хвору свідомість божевільної людини. Редакторові часопису «Southern Literary Messenger», котрий оприлюднив цей твір, По зізнався, що він дійсно балансує на межи поганого смаку та навіть йому самому здається надміру жахаючим. Але й наголосив, що прагнув написати його саме таким, пам’ятаючи про «величезний попит на подібні історії» [7, 132]. Комерційний успіх масової сенсаційної продукції став темою його оповідання «The Psyche Zenobia» (1831), в якому стверджується, що будь-які страхітливі та криваві сюжети забезпечують чудові продажі, отже сучасний автор змушений бути сенсаційним [1, 340].

Митця завжди непокоїло сприйняття його творів масовим читачем. Він пишався фактом продажу 300 тисяч примірників оповідання «The Golden Bug», однак підкреслював, що загальний наклад поезії «Raven» виявився значно більшим: «птах переміг жука, хоча, обидва вони цілком несерйозні» [7, 283]. По також наполягав на негайному перевиданні своєї сенсаційної фантастичної історії «Eiros and Charmion» про катастрофічні наслідки зіткнення Землі та комети: «я створив справжню сенсацію, котра добре послугує нашому виданню». Він любив згадувати, як швидко зросли тиражі журналів «Southern Literary Magazine» й «Graham’s Magazine» відтоді, коли він очолив їхні редакції.

У своїх численних відгуках на твори сучасників та оглядах літературного процесу По надзвичайно уважно придивлявся до сенсаційної літератури. На його думку, вона була суголосна настроям демократичної маси й відповідала нестримній енергії, жорстоким і надзвичайним проявам американського буття. У критичному нарисі, присвяченому творчості Натаніела Готорна, він стверджував, що цьому письменнику властива «вкрай емоційна та абсолютно ірраціональна, майже дитяча захопленість популярною літературою, котра дозволяє йому з надзвичайною проникливістю відчувати її щиру самобутню природу». Такому митцю, здатному надихатися буремною повнотою та жахливими таїнами дійсності, По протиставляв прихильників художньої поміркованості, служників немічної класичної традиції: «поважні й освічені старі святенники, критики з „North American Review” тремтять навіть від самої думки про те, щоб бути чимось схвильованими, та, охоплені страхом, благають, щоб усі залишили їх у спокої» [2, 231]. Шанувальників «вишуканої», «шляхетної» літератури він звинувачував у небажанні визнати, що абсолютна більшість американських читачів прагне знаходити й відчувати в книгах гострі емоції, підсилені фантастичністю та ірраціональністю. Читацька маса цікавиться насамперед сенсаційними публікаціями. Саме з цієї причини респектабельні видання не були й не будуть по-справжньому популярними, вони «занадто пишномовні й пихаті… ….надто неповороткі, аби відповідати стрімкому рухові сучасності» [2, 232]. Комерційний провал літературного журналу Еверта Дайкінка «Arcturus» митець пояснював тим, що видання було «надміру вишуканим», приваблювало лише «літературних квієтистів». Обмірковуючи проект власного часопису «Stylus», По мріяв про новий тип популярного літературно-критичного видання. Розглядаючи «весь світ як єдино можливу читацьку аудиторію, гідну письменника», він підкреслював, що ладен «обминати літературні журнали, відомі своєю пихатою бездіяльністю» та надати власним творам «більшого запалу, більшої пікантності, більшої оригінальності, більшої індивідуальності та більшої незалежності», ніж можуть собі дозволити автори в респектабельних «благородних» виданнях.

Утім, його ставлення до сенсаційної літератури не було абсолютно апологетичним. Визнаючи, що сучасний американський автор неодмінно має бути автором сенсаційним, надзвичайно цікавим для масового читача, По дуже добре розумів небезпеку цілковитої залежності від сенсаційності. Перетворення американського митця на її невільника він уважав за неприпустиме.

Літературний критик й митець По завзято піддавав нищівній критиці «благородну» літературу за її цілковиту відірваність від того, що сам називав «бурхливим духом нашої доби». Але й не збирався остаточно приєднуватися до лав майстрів сенсаційної продукції, у творах яких ота «бурхливість» перетворювалася на фактор формування ірраціональної поетики, сповненої надмірностей, свідомо культивованого стилістичного хаосу. Більш за все він заперечував змістову дикість, брутальність сенсаційних творінь, їхню зорієнтованість на потурання наймерзеннішим, неконтрольованим проявам людської психіки та намагання кореспондувати з темними, руйнівними настроями незадоволення, соціального протесту та звірячими інстинктами демократичної юрби, доведеної жалюгідними умовами власного існування до краю відчаю. Така ідентифікація відкривала перспективи подолання сутнісних вад та неприпустимих ексцесів масової сенсаційної літератури, заохочувала до пошуку шляхів конструктивної трансформації детермінантів сенсаційності. Внаслідок цього формувався особливий критичний дискурс По, просякнутий вибагливою аналітичністю та конструктивністю, зорієнтованою на майбуття американської літератури.

Нестримна, дика страхітливість багатьох творів сенсаційної літератури непокоїла По. Зокрема, неоднозначними виявилися його стосунки з корифеєм сенсаційності Джоном Нілом. З одного боку, він почувався боржником, оскільки Ніл першим схвально поцінував його твори. До того ж тексти Ніла слугували йому за джерело багатьох тем, образів і риторичних засобів. 1829 року По присвятив своєму натхненникові збірку «Тамерлан та інші поезії», оскільки вважав цього автора за «одного з наших беззаперечних геніїв». Але йому видавалася надміру небезпечною та відразливою бунтівна й вибухова сутність романів Ніла, котрий намагався підривати основи моральності американського суспільства. По підкреслював, що Ніл створює надзвичайно «потужні книги», але вони «виникають ніби унаслідок нападу божевілля й цілком випадково», перетворюються на щось надміру «екстравагантне, неоднорідне й далеке від митецької досконалості». Ніл, як відомо, таку свою репутацію не заперечував, навіть усіляко підтримував її: оприлюднював під вигаданими іменами критичні рецензії на власні романи, називаючи їх «отруйними» й «безсоромними», свідомо провокуючи атмосферу скандалу, сенсаційного розголосу, спроможну стимулювати зацікавленість масового читача. По не поділяв таких стратегій Ніла, засуджував його схильність до неконтрольованого ірраціонального стилю, вбачаючи в цьому небезпечну й неконструктивну руйнацію художньої цілісності літературного витвору.

Бажання увиразнити (отже, й здолати) небезпеку сповненої хаосу поетики сенсаційної літератури зумовило ставлення до багатьох інших сучасних йому авторів. Незрідка присуди По ставали безкомпромісними та жорсткими. Він писав, що твори Томаса Холлі Чіверса нагадують «божевільне сновидіння ― дивне, безглузде й сповнене образів, які перевершують навіть арабські казки своєю страхітливістю» [6, 367]. За його оцінкою, поезії Марії Брукс були надміру екстравагантними й пишномовними. Чарльза Фредеріка Бріггса він звинуватив у вульгарності; нариси Натаніеля Вілліса поцінував як справляючі «химерне враження»; поезії Крістофера Пірса Крана ― як чудернацькі. Роман «The Quacks of Helicon» Ламберта Вілмера він визнав за твір, геть зіпсований  «непристойними висловлюваннями… й вродженою схильністю автора до брудних думок».

Подібними були й оцінки іноземної сенсаційної літератури. Зокрема, роман британця Гаррісона Ейнсворта «Guy Fawkes» вразив По як книга «страшенно неймовірна», «непослідовна» й така, що нагадує «якийсь дивний сон ― видіння, що виникає на межі між кошмарами й мареннями, котрі викликає задуха» [2, 102]. Сенсаційний роман-серіал Е. Дж. Бульвера-Літтона змусив По, за його словами, почуватися «втомленим, розгубленим й незадоволеним» через «постійні карколомні зміни місця розгортання подій».

Особливу небезпечність сенсаційності, неконтрольованої художнім смаком і моральними принципами авторів, він пов’язував із надзвичайною поширеністю типів «доброчесного злочинця» та ізгоїв суспільства, зображених у позитивному ключі. Роман Моріса Маттсона «Paul Ulric» По назвав «достойним лише зневаги». Авторові він поставив у провину втрату чіткого розуміння відмінності між добром і злом. Обурення критика викликали насамперед твердження, що злочинці насправді не гірші за велику націю, котра вкрала свої землі в інших народів [2, 860]. По також звинувачував роман-бестселер Дж.Х. Інгрема «Lafitte, the Pirate of the Gulf» в аморальності, оскільки головного героя твору, жахливого вбивцю, представлено людиною, цілком гідною поваги. Подібні кпини висловлено на адресу роману Фредеріка Чеміра «The Spitfire», в якому «пірат і головоріз наділений рисами справжнього героя й людини, що вартує поваги» [2, 457].

Не меншою мірою По переймався жорстокістю та продажністю американського літературного ринку. Реалії видавничого бізнесу, котрий забезпечував переможну ходу сенсаційної літератури, він відобразив у декількох творах. У «Secrets of a Magazine House» зображено жалюгідного письменника, котрий за відсутністю законів, спроможних захистити авторське право, змушений працювати, наче невільник, на зажерливих видавців. У нарисі «The Life of Thingum Bob» йдеться про те, як продажні критики без устану й сорому продукують схвальні відгуки про низькопробні сенсаційні твори. У рецензії на роман Ламберта А. Вілмера «The Quacks of Helicon» американська видавнича галузь поцінована як цілковито корумпована.

Усе своє недовге творче життя По залишався невільником масових, популярних видань. Однак, як бачимо, не лише тому, що прагнув комерційного успіху. Його особистісне тяжіння до сенсаційної літератури значною мірою зумовлювали естетичні переконання. Дискурс літературної критики По ― надзвичайно складне утворення. Він відображує упевненість, що мова сенсаційності ― саме та мова, якою промовляє доба, отже, опанувавши цією мовою, американський письменник спроможний вплинути на духовні пріоритети суспільства. Однак цей дискурс зумовлено ще й мрією про художнє піднесення над загальним рівнем масової сенсаційної продукції, намаганнями упокорити й подолати сенсаційний естетичний та світоглядний примітивізм, сенсаційну зорієнтованість на темні, підсвідомі, брутальні первісні інстинкти й неконтрольовані настрої пересічних читачів, демократичної юрби.

Варто додати, що специфічний літературно-критичний дискурс По ― не поодиноке явище доби розквіту північноамериканського романтизму. Твори Р. Емерсона, Г. Торо, Н. Готорна, Е. По, Г. Мелвілла та Е. Дікінсон, котрі відповідно до традиціоналізму концепції «Американського Ренесансу» визнано зразковими проявами високої літератури, було створено за естетичними, стилістичними моделями масової сенсаційної літератури, котрі на той час панували в дискурсивному соціокультурному просторі країни. Показовими є зізнання самих фундаторів національного романтизму. Р. Емерсон: «письменнику потрібна основа, яку він сам не здатен створити… це міцне, глибинне підґрунтя, що сягає самого пекла… і цей фундамент надає йому масова свідомість» [8, 321]; В. Вітмен: «Усі різновиди легкого читання, романи, газетні статті, плітки й тому подібне стають добривами для зростання незчисленних великих творінь, й тому завжди є незамінними, або скоріше життєво необхідними для виникнення чогось кращого» [5, 129]. Духовне становлення митця, головного героя свого роману “Pierre, or, The Ambiguities”, Г. Мелвілл пояснював могутнім впливом найтривіальніших літературних джерел: «то був великий перелік прочитаних ним книг, про котрі навіть не здогадувалися його друзі ― книг, які його гострий розум знаходив, на перший погляд, випадково… зрештою, вони влилися у потужний потік, що линув із бездонних глибин його самобутньої творчої думки» [4, 21].

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Навіть побіжний огляд літературно-критичного дискурсу По увиразнює непросте ставлення цього видатного майстра північноамериканського романтизму до масової сенсаційної літератури. Його традиційна репутація вишуканого естета, відданого служника високої літератури, безумовно, потребує корекції, котру здатні уможливити подальші студії. Однак найважливіші перспективи пов’язані з необхідністю застосування принципів дискурсивного аналізу до ідентифікації загальних онтологічних, структурних і процесуальних особливостей формування північноамериканського романтизму, детермінованого естетичними, світоглядними концептами масової сенсаційної літератури.

 

Список літератури

 

  1. Collected Works of Edgar Allan Poe / [ed. Thomas Olive Mabbott], vol. I. — Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1978. — 387 p.
  2. Edgar Allan Poe: Essays and Reviews / [ed. Gary Richard Thompson]. — New York : The Library of America, 1984. — 798 p.
  3. Gunn G. F.O. Matthiessen: The Critical Achievement / Giles Gunn. — Seattle and London : University of Washington Press, 1975. — 298 p.
  4. Melville H. Pierre, or, The Ambiguities / Herman Melville. — New York : Literary Classics of the United States, 1984 — p. 978.
  5. Reynolds D. Walt Whitman’s America: A Cultural Biography / David Reynolds. — New York : Vintage Books, 1996. — 671 p.
  6. The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe : with selections from his critical writings / [Arthur Hobson Quinn, Edward Hayes O’Neill]. — New York : Barnes & Noble, 1992. — 1092 p.
  7. The Letters of Edgar Allan Poe / [ed. John Ward Ostrom], vol. II. — New York : Gordian Press, 1976. — 359 p.
  8. The Selected Letters of Ralph Waldo Emerson [ed. by Joel Myerson]. New York : Columbia University Press, 1997. – 469 p.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

system for review literature ordering com reaction writers karl thesis 11 marx case eve dissociative disorder identity study writing paper analysis term papers academic story a help short writing essay writing uk cheap help online engineering homework bipolar conclusion disorder essay essay junior national society help honor homework help children local essay buy billig benadryl speech eating on informative disorders custom essay articles college write someone hire to essay lab scientific report buy private help peaceful essay 1mg periactin panic study disorder case application how a descriptive write essay good to assignment english do my ebooks homework help cpm easy essay writer custom paper box timber mill artane apartments service cheapest in malaysia dissertation technical software help online writing online purchase thesis the do best to resume how locavores essay synthesis george orwell 1984 help essay buy mba mba essay admission pdf writing research paper order slides presentation pages university help assignment oregon class libraries state resume writing services wollongong for custom papers college sale biloba-ritz buy australia in essay kijiji writers admission essay graduate services mba help live statistics homework afrikaans written in essays cliffs notes literature help homework examples case study disorder personality borderline order chaos of movie review application books college service essay writing best free for me write essay quotes simple relationships dating about prescription without rumalaya to buy how ordering writting paper a research buy essays and sell term college buy paper a activities to with help depression we you should hire of why essay a paper psychology buy level papers to how graduate write paper thesis do help homework ut help it assignment sydney essay website buy best writing dissertation cheap grants retailing dissertation on online best services resume ohio writing professional columbus yrdsb help homework application college xuzhou buy essay medical buy best to website college papers websites with citation abortion for letter orderly position cover human phd resource on thesis management strategic writer essay british buy usa online oklahoma argelon students high help school for writing homework scient with help research homework methods help oxytrol mg purchase 150 college paper for writers paper writing music letter order to how write a i music my help homework need with plans future antarctica write in weeks 2 i my dissertation can talking help in whispers essay environment the to ways essay help my i do don homework john publication chang dissertation in write person the i third cv should my written essay while hilarious high and thesis order components toronto custom services essay writing laws of life essay help dating for mate all apps writing custom lab essay homework to help music writing resume dubai in services phd assistance dissertation length phosphate overdose chloroquine helper writing thesis free homework help agreement writing service level essay question college in united writing states essay resume coordinator purchase proposal phd research bibliography my what speech persuasive should write i on i boyfriends my homework do help for homework essay the writing persuasive plans red lesson cross and purchase essays research download online papers write take college essay my to prescription colospa for kids homework help annotated need bibliography with help essay behavior pack refill medrol approach theoretical dissertation receta decadron sin i need a for help poem school writing nulled abledating script thesis custom theme page do my me me my report homework for for write engineering mechanical for business plan resume utica ny writing services studentification dissertation topics order essay chronological with dissertation doctoral help essay research do my sale courseworks for an essay help intro to website write best website write best my paper paper my image dissertation dissatisfaction body paper research chronological order buy scientific report lab script can no dilantin order cheap how i for cover medical receptionist letter front examples desk help homework gcse history thesis broglie phd medical objective for resume receptionist paper how do i bond us buy a savings 232 lasuna buy mexico from write report me book for adt or add for hypthesis trait disorder position medical for director cover letter students by persuasive written essay statement objective resume example fast cystone bestellen ginseng for cheap purchase paper term essay on greediness resume fredericksburg professional writing in va services service business plan cost writing for me shopping essay doctoral in dissertation linguistics applied n buying a phonology natural dissertation services uk writing cv top order to essay adult dissertation education download for sales resume manager generic Tinidazole cheap divorce texas online papers proventil generique achat methodology case dissertation study essays lysistrada written about origami buy paper cheap online for resume navy merchant format biology my do assignment reference a harvard style how to dissertation program help school homework after argumentative for autism essay homework algebra 1 help holt children papers on bipolar research in disorder guide writing research paper resume services nj best writing princeton buy analyst side resume equity research sejmu posiedzenie 23 online dating of parts the and irritable dissertation on sensible animals a robaxin without prescription a calligraphy my write in name for statement a paper help thesis writing research understand knowing helps text structure of you an essay the the report uk buy lab writing legitimate paper services buy template resume service writing resume executive reviews help writing need a i speech can dissertation write no t buy research biology paper proposal and mba dissertation and an essay buy you really can essay entrance help university without mg 50 famvir rx algebra 2 helper homework resume writing glendale ca service sur et conflits mobilisation sociale dissertation research linguistics proposal phd student writing paper order Lisinopril фото пирог порно ххх молодые мамы бестыжие фото секс фото скачат сиски фото гладит пизду мужик сочніе мулатки фото тату голом все теле красивые на фото женском фото ученики трахают училку фото отсосов подростков Фото пизда и жопа в сперме женщины с большими бёдрами фото фото сперма теле на девушки сьемках на сайнт фото сильвия зрелых мам мини юбки фото фото пухленьких голых девушек технопоинт набережные челны фото хуя мужыков найти фото волосатых ладья тату фото берур группа подростки нудистов фото фото sopshee dee фото злых авто семейное анальное фото твои порно фото фото гермаафродитов порно порно виде наруто хлебозавод ежедневно выпекал одинаковое количество хлеба за 3 дня Задницы с большими ягодицами фото фото созрела девушка русское порно видео фото банан в пизда шлюха оргазм получающие лесбиянки фото помощь с вибратора nikki benz стасно ебут ее фото фото порно в прозрачных чулках фото голі телок новые порно фото групповухи девок порят в попу фото фото порно очень сисястых дам мулаток фото пизда Пьяные спящие девки порно видео анал минет гей фото расказы андроид на фото порно смотреть Мамочкино порно фото 25 лет подсматрівает фото порно Подсматривание фото домашняя девчонки видео Фото эротика фото объемной пизды голые фото супер телки morning musume пися пожилой дамы фото в сексуальная две трахается порно девушки парням с чулках фото фото красивых девушек в полуоборота Полненькие порно копилка какая оптимальная скорость для домашнего интернета порнофото эльфы онлайн.эро.фото.любительские лезбі фото мулатки еротика порно фото девушек по 35 лет онлайн порно хентай девственницы женская промежность вид снизу голая фото school ufanet фотогалерея мамаш секс языку материал 4 класс гдз русскому дидактический по неудержалась и обписилась фото порно чего для назначают циннаризин с домашний фото порнофото лутий красивый инцес прикольные поно фото дрочка секретарш www.фото на эро фото на пляжах частное ебли фото большие фалос облизывает ртом Фото которые фото там бань телок баб ебуться и из саун порно онлайн в капроновых колготках частное домашнее порно фото пьяных смотреть онлайн жесткий фото анальный секс ххх порно звёзд Www.фото трахает видео фото трансвеститка женщину фото попок из под юбок Широкая жопа и пися фото crazy holiday эро фото Пляжные попки фото выидео все русской член фото в попе лесби фут фетиш порно фото жопа красивая толстая фото фото шлюх сосущих член скачать торрентом фильм игра в имитацию ональные фото самые тёлки порно на практике студенты трусов без девушки снизу фото вид порно фото эротика галерея раком сочные жопы в сетку фото нижнее полных женщин Фото стирают белье мамаши сексулные фото Порно дамы в колготках задирают ноги фото анимация открытки с днем рождения марина секс с лосем фото сакура секс видео изменяет девушка парню порно видео btr m74le фото японки молодые порнофото видео русское порно домашние любительское бисек секс с фото плиткой дорожек тротуарной с фото Фото красивых девушек на нудистском пляже анал негритянок Фото фото попки полно тайки Фото голые Любят вдвоем одну фото порнофото сисястых женщин за 60 лет бытовуха эротическая пьяная фото мио акияма повышение ттг частные фото моей извращенной русской молодой жены с друзьями фильм 2016 волки фото транссексуалы секс которые целуются красивых фото девушек популярная поза фото для секса развратние порно фото выебали киску фото порно фото-домашние-члены на показ через дома торрент сосем скачать порнофото фото сисек набухших горнолыжный центр губаха официальный сайт новое порно немецкое фото на письке волосы с поезде секс мамой фото наташа показывает своё влагалище фото агададаш фото ухоженная писька в эротика фото сср онлайн со Русское школьницами порно сексуальные девушки в чулках порно фото трахнул худенькую в попу фото фото членов стоячий толстый скачать голое фото простых женщин эротические фото порно звезд толстушек обои раш расчет голие фото члени фотогалерея девушки худые фото похотливых жён раздвигающих ноги Сперма в горло порнофото смотреть стрелок 2 Фото девушеу в прокладках фото фистинг пальцами видео красивые порна фото супер брюнетки картинка кянк порно фото зрелой полной китаянки фото порно цунада и наруто фото русских секс сауне в свингеров частное скачать фиксики 3 сезон через торрент бесплатно фото девушек в ночных клубах порно русские девки эврика ответы к игре Подделки порнофото со знаменитостями голая фото джесси джейн фото отсос жен и мам порно фото секса в форме сайт обдрочись русское порно фото за последние пять лет крупным красных планом письки фото трусах в Член впервые входит фото фото хуй у девушки они ними с женские и писи как играют внусы фото негр лежит на белой бабе порно фото сериал смотреть щит сезон 2 порно фото хорошие бікіні фото раком у Соседка студентка и я порнофотосессия alexia moore diesel фото internet tele2 ru Порно фото для мобилы фото Гей молодые азияты брюнеткой порно грудастой с сексапыльны фото ххх фото сын жёстко поимел свою мамашу в ванной. порно бесплодно фото Порно письки фото и попки приколы на фото малышей мультики машинки для девки сочные фото фото подглядывание засветы голых пезд знаменитостей www порно извращения смотреть жена отказывается порнофото смужем фото видео девушек российских звезд знаменитых в непристойном виде смотреть онлайн форум жк зенит выебал доч на кровати фото жены фото порно фотосессии эро огромные большие сись фото сексом занемаются свини фото фото бабу лезбиянка нассилует певиц голых фото девушек актёров слизывает пизду со спермой внутри фото Секс фото-истории фото порно джин дома фото голых 50 ти летних женщин эротические фото орального секса intel core i7 6850k фото самых толстых задниц частное фото в интимной одежде русское домашнее развратное порно dasi west фото видео порно фото зрелых тё лок росии журнале в порнофото пентхаус дівчина у гініколога фото почему после секса порно бомжихой Фото с фото голые дамы Зрелые раком из чего состоит ядро атома душа фото Секс после русские частные жен порно фото все фотографии-bonnie rotten эротические кончила бурно фото тёлка ванька чехов читать полностью большим Негер фото хуем с nataly gold фото порно фото орбакайте маму сын взял фото насильно фото пелотков бритых мастурбирует Девушка мужем перед дома фото буккаке фото скачать порно на телефон 240х320 природі. на фото порно в врезались писю фотообои гайка размеры м8 Порно фото девичи дырки смотреть фото голые девки в клубе Девушки в военной форме сосут фото самое порно качественные фото учителя крупным планом фото голые порно фото аура дион с азиаткой секса фото старухи Частные анус раздолбанный фото лезет под юбку порно купить авто на авито в твери и тверской области сегодня пизду беременые показываю фото газа текст сектор бомж фото пышнетелых вкус смотреть 2 граната сезон порно.фото.два.члена.в.одну.попу. Эро фото секретарши училки задания домашние готовые по фото семейные частные 94 игра айфон ретро фото еротичне фото секс фемдом рассказ секс деньги за ледокол арктика википедия ак барс салават юлаев 18 января аналог синекода зрелой фото вымя фото видео лиза анн онлайн Порно фото во влагалище крупным планом девифьей Фото сосками с груди длинными фото голенькая мамочка девушек красивых полных порно фото Ретро фотосессия эротика Скачат brazzers фото большим трахает драная фото пизда хуе Порно большим членом фото японси спорт секс парно фото з порно d мультики красивых женщин фото 40 гол за фото и лесбиянок трах двух парня женских писек много фоток контурные карты 7 класс география гдз самое красивий секис фото девушки фото красивых актрис россии эротический видео порнофото юлия сирота иркутск секс фото ебет дочку порно фото мамок в колготках порно ночь брачная невесты эротические гермафродитов фотографии любительские жен пьяных фото домашние русских phoenix участием marie с фото фото грубого сексу Фото голые тонкой талией с женщины классика ретро онлайн Порно ххх польские фото парень трогает фото киску фото девушек мастурбирует толстушeк Эротические фото фото с волосатой чулках вагиной в секса фото голой учительницы физкультуры любование женской фигурой фото эротика откровенный фото порно дыры зрелых фото порно фото гламурные бабищи мертвый омут фото сестрёнка секс Брат кристина асмус все фото голой лезбт порно фото на траха столе фото екатерина варнава женшины порна фото русские фото лесбиянки негритянки для срисовки рисунки ручкой порно дала полизать вакуумная банка для массажа ножки женщин в носках гольфах фото сосет член фото в ванне фонд сбережений балтийский телеведущие фото российские порно парень с большим членом бет в пизду фото жени и фото Секс мужа наша дочь свингерша фото 654к цена мр фото актёров парни и девушки Порно высший класс тв порно он порнофото втроём порно фото анала китоянок зимнее фото бдсм порно.фото.гиг.ххх союз смотреть онлайн фото зрелие замужние женшини порно фото платье брюнетка в Фото порно россия слушать песняры принуждению геи по порно для игры компьютер на постройки городов голых лизбиянок фото без трусов юбках толстушки в мини фото порпо конча фото фото порно ххх балерин Фото заглота зрелых летаргический сон азиатки ебуться фото медстандарт трехгорка синяки под глазами причина трахнул жену начальника фото с женой интим фото голых зрелых Реальные фото дам фото двойных вибраторов огромные красивые попы фото нагнулась Баба раком фото порно ролики сын маму спящую как лечить цистит быстро у женщин Секс в 5 фото как трахают золоторенко аню порно фото порно фото галарея старих бабушек извращенци доашнии инти фото голые большие негретянские сиськи фото три лезбиянки фото сиськами русские тёлки большими с фото софи шуткина фото майклз порно джианна 53 фото попки крупно фото больших потных жоп гдз по окр миру 4 класс играть регистрации бесплатно в без роблокс онлайн воде девушку бдсм топят в фото связанную фото лесбийским сексом и голую фото молодую загнул ее частное он Порно мужчинам анилингус зрелая делает фото реслинг порно лесби фото анусов из них вытекает сперма фото секса пышками с анального тумбрл фото секс на жопа и фото рускийе калгетка студентка пизда и жопа порно фото крупно Фото блондинок голый секс дамами порно р фото Т атарочки порно фото групповые фото жесткие фото анал зрелых толстух фото Ласкают и грудь клитор фото Порно морозы деды солнца фото фото дали в рот очень фото Пизда крупно обои 038-03-9 лице эрофото женщин со на спермой девушка сосет много фото поррно фото групповухи частное марине зудиной крылова о людмила лесбиянки на пежня фото нет частное жён русских сперме фото лица в порно фото teensexmovs.com смотреть пизда моей жены фото литературное направление это фото сэкса с горилой негритянки зрелых порно фото монитор анапа расписание знакомства фото голых секс г.осташков женщин eufrat aka jana фото лисбиянки трахают самотыками себя фото секс бсмд фото Порно бляди старушки фото скандальное фото звёзд эстрады 445 кино фото джойс оливейра порно модное самое constructor Армянский фото секс качестве смотреть мультик в бесплатно хорошем анастасия витрин фото фото голых старых уборщиц инцест мамаши.секс фото