ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КОНЦЕПТУ УЧИТЕЛЬ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІТЕТІВ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ ЛАТИНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’1: 811.124+811.111+811.161.2

Дзюбенко О. М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

У статті представлено фрагмент здійсненого зіставного аналізу епітетів, що експонують концепт УЧИТЕЛЬ. Прослідковано динаміку розвитку концепту УЧИТЕЛЬ у межах римського, англійського та українського літературно-художнього дискурсу.

Ключові слова: концепт, літературно-художній дискурс, епітет.

В статье представлен фрагмент совершённого сопоставимого анализа эпитетов, которые экспонируют концепт УЧИТЕЛЬ. Прослежена динамика развития концепта УЧИТЕЛЬ в пределах римского, английского и украинского литературно-художественного дискурса.

Ключевые слова: концепт, литературно-художественный дискурс, эпитет.

The article presents comparative analysis of epithets that exhibit the TEACHER concept. It follows the dynamics of the TEACHER concept within Roman, English and Ukrainian literary discourse.

Key words: concept, literary discourse, epithet.

 

 

Виразником емоційно-оцінного забарвлення концепту є епітети. Адже епітет, як зазначають лінгвісти, – художнє означення або обставина дії, що завдяки особливій функції в тексті допомагає слову набути нового значення або смислового відтінку, підкреслює характерну рису, визначальну якість певного предмета або явища, збагачує мову новим емоційним сенсом, додає до тексту певної мальовничості, насиченості [2, с. 238; 3, с. 175].

Актуальність дослідження зумовлена зростанням інтересу лінгвістів до дослідження аксіологічних засобів мови в руслі концептології. Незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених епітету (О. О. Потебня, О. М. Веселовський, О. М. Мороховський, І. Р. Гальперін, В. А. Кухаренко та ін.), епітети, що експлікують концепт УЧИТЕЛЬ, не були предметом окремого дослідження.

Мета наукової розвідки: простежити динаміку розвитку концепту УЧИТЕЛЬ на основі епітетів латинської, англійської та української мов.

Враховуючи когнітивну й аксіологічну роль епітетів, усі виділені нами епітети розглядаємо за критерієм конотованості (позитивно чи негативно забарвлені). У літературних творах виокремили епітети, що безпосередньо сполучаються з лексемою “учитель” й епітети, які характеризують його особу опосередковано (через опис його портрета, поведінки, вчинків, мовлення, знання предмета й методики викладання, моральних якостей, фізіологічних, емоційних і психологічних характеристик тощо).

Літературно-художній дискурс латинської мови зберіг приблизно однакову кількість позитивно- та негативно-оцінних епітетів на позначення концепту учителя, що засвідчує бінарне ставлення до учителя в римському суспільстві. З одного боку, в римській літературі вчителю надається вища позитивна оцінка, акцентується увага на його психологічних і розумових якостях: optimus (кращий) (Quintilianus, кн. 1, гл. 2, ч. 1), doctissimus atque incomparabilis (найбільш вчений і незрівнянний) (Quintilianus, кн. 1, гл. 2, ч. 1), notissimus (найвідоміший) (Suetonius, 3), clarus (відомий) (Suetonius, 4), comis facilisque (добрий і м’який) (Suetonius, 7). На противагу наведеним одиницям, епітети turpis (огидний, лихий) (Quintilianus, кн. 1, гл. 2, ч. 1), nefandus (розпусний) (Quintilianus, кн. 1, гл. 3, ч. 4), desidiosior (більш недбалий, лінивий) (Suetonius, 8), acerbus (грізний) (Suetonius, 9), plagosus (забіякуватий) (Suetonius, 9) мають негативну конотацію. Сенека різко негативною характеристикою наділяє учителів тілесних вправ: “pessimae notae mancipia in magisterium recepta” (найнижчої проби звільнені раби у ролі вчителів) (Seneca, XV).

У складі опрацьованих нами британських художніх творів переважають епітети з негативною оцінкою суб’єкта навчання. Образ учителя постає через опис його моральних, емоційних, розумових і особистих якостей: harsh, barbarous (грубий, жорстокий) (Fielding, p. 3, ch. 5); hasty, cruel, severe (запальна, жорстока, сувора) (Brontë, ch. 5); dull and world-corrupted (тупа і розбещена) (Thackeray, ch. 5); rusty stiff, heavy (заржавлений, нерухомий, огрядний) (Dickens 1, ch. 16); balmy (навіжений) (Shaw, act1); vague, fickle, irresponsible (розпливчастий, немічний, безвідповідальний) (Lodge, p. 45). Як бачимо, наведені епітети представляють період з XVIIІ по XX ст.. Слід навести епітети, які змальовують образ учителя опосередковано через опис певних його характеристик. Це, перш за все, зображення портрета учителя: bald [head] – лиса [голова], deep [voice] – низький [голос], so very double [chin] – подвійне [підборіддя], little half shut up [eyes] – маленькі напівзакриті [очі] (Dickens 2, ch. 11); a bony [hand] – кістлява [рука] (Dickens 2, ch. 12); fiery [face], small [eyes], thin wet-looking [hair], angry [face] – вогненне [обличчя] маленькі [очі] рідке сальне [волосся] зле [обличчя] (Dickens 1, ch. 6). Також автори звертаються до зображення природних здібностей та поведінки вчителя: not of the first rate [natural parts] – не першого сорту [природні здібності] (Fielding, p. 3, ch. 3); pompous [vanity] – пихате [чванство], frigid [correctness] – холодна [коректність] (Thackeray, ch. 2).

Серед позитивно-оцінних епітетів можемо виділити одиниці на позначення розумових і моральних якостей учителя, які зустрічаються у творах XVIII – XIX ст.: deeply read (глибоко начитаний) (Fielding, p. 3, ch. 3); kind and gentle (люб’язний і ласкавий) (Fielding, p. 3, ch. 5); very good and very clever (дуже добра й дуже розумна) (Brontë, ch. 5); the kindest (найдобріший) (Dickens 1, ch. 16); very attractive and hopeful (дуже привабливий й багатообіцяючий) (Dickens 1, ch. 16).

Літературно-художній дискурс української мови фіксує епітети на позначення концепту УЧИТЕЛЬ з позитивною та негативною конотацією з переважанням перших за кількісним показником. Спочатку звернімося до опису позитивно маркованих одиниць. У давній українській літературі учитель постає, наприклад, добре учоний и цнотливий (Загоровський). У літературі ХІХ – поч. ХХ ст. зустрічаємо такі характеристики: оригінальний, симпатичний (Франко 2, c. 178), прекрасний (Франко 8, c. 84), улюблений (Франко 5, с. 288); як і в давній період, автори апелюють до моральних і розумових якостей учителя: добрий (Коцюбинський, c. 327), чесний, щирий, одвертий (Франко 5, с. 288), любi, тихi (Тесленко), талановитий (Франко 6, с. 37), розумний (Карпенко-Карий), терплячий (Олійник, с.167). Українська література ХХ ст. радянського періоду подає зразки, в яких учитель наділений найвищою позитивною оцінкою: мудрий (Сухомлинський, с. 181), по-артезіанському глибокий (Коломієць, с. 123), незвичайний (Збанацький, с. 219), найкращий (Драч, с. 204). У деяких епітетах учитель постає рідною людиною: по-батьківськи ясний, земний (Горлач, с. 101), дорогий, рідний (Донченко, с. 256). Моральні й емоційні характеристики передаються через епітети проста, скромна, спокійна, задумана, мрійна, привітна, тиха, ясночола (Сосюра, с. 209).

Варто звернутися й до епітетів, які характеризують особу вчителя опосередковано шляхом зображення різноманітних його характеристик: педагогічних здібностей (приступна, жива і щиро предметова (Франко 2, c. 178), красно [учать] (Франко 8, c. 110), цікаві [уроки] (Донченко, с. 321)); емоційних якостей (добрий [гумор] (Франко 5 с. 288), веселі [години о. катехіта] (Франко 5 с. 290), тепло [всміхаєшся] (Сосюра, с. 210), тиха, золотава [усмішка] (Горлач, с. 102)); портретних характеристик (тихий карий; добрий [зір] (Сосюра, с. 210)). Позитивна оцінка досягається також шляхом актуалізації семи “батьківські стосунки”: батьківська [теплота] (Донченко, с. 162).

Щодо негативно-оцінних епітетів на позначення образу вчителя, то зазначимо, що найбільша кількість одиниць цього типу зафіксована у літературних творах ХІХ – поч. ХХ ст.: страшний (Франко 5, с. 298), неумолимий, неустрашимий і неуязвимий (Франко 7, с. 429). У літературі давнього періоду зустрічаємо лише спорадичні зразки епітетів цього типу, наприклад: з лакун нікчемних шкільних вчителів (Прокопович). У творах Івана Франка образ учителя-ката втілюється через зображення його емоційних характеристик: злобно [всміхаючись] (Франко         1, с. 87), грізний гадючий [погляд] (Франко 1, с. 88), ідіотичний [сміх] (Франко 5, с. 300); голосу: різкий, неприємний (Франко 7, с. 424); вчинків: нелюдські (Франко 1, с. 89); системи навчання: кепське [навчання професора] (Франко 4), проклятi [професорськi причинки] (Франко 4). Як бачимо, у творах цього періоду епітети досягають максимуму на шкалі негативних ознак. Як засвідчує літературно-художній дискурс української мови, поширеним явищем серед педагогів було пияцтво: “до п’яного дяка в науку” (Шевченко, с. 532), “грімким пивним басом” (Франко 3, с. 317), “перед вів у пияцькій компанії Осмульський” (Франко 3, с. 317). Художня література радянського періоду подає нечисленні приклади негативно забарвлених епітетів на позначення образу вчителя та велику кількість позитивно маркованих одиниць, що видається цілком логічним, якщо врахувати факт партійності літератури, яка не відбивала реальну дійсність, а фальсифікувала життя, видаючи бажане за дійсне. З цього приводу П. Серіо зазначає, що лексика політичного дискурсу, зокрема “радянської мови” (а “заполітизованою” була будь-яка сфера життя), виконує функцію приховування істинних смислів, і її конотованість полярно змінюється залежно від політичних переконань спостерігача [Цит. за 1, с. 30]. Поодинокі негативно-оцінні епітети радянського періоду, що експлікують образ учителя, мають пом’якшувальний характер, наприклад: похмурі і діловиті [обличчя] (Збанацький, с. 57).

Висновки. Проведений аналіз засвідчив, що образ учителя у літературно-художньому дискурсі трьох досліджуваних мов має бінарний характер. Крім того, встановили, що епітети з позитивною конотацією більшою мірою властиві творам давнього періоду та літературі ХХ ст., більшість негативно маркованих епітетів на позначення концепту УЧИТЕЛЬ досягають максимуму на шкалі негативних ознак у літературних творах періоду ХVIII – поч. ХХ ст.. Негативно-оцінна динаміка концепту УЧИТЕЛЬ простежується у такому перетворенні: латин. nefandus (розпусний) (І ст.), acerbus (грізний) (ІІ ст.), plagosus (забіякуватий) (ІІ ст.) → англ. harsh, barbarous (грубий, жорстокий) (XVIII ст.), hasty, cruel, severe (запальна, жорстока, сувора) (ХІХ ст.) → vague, fickle, irresponsible (розпливчастий, немічний, безвідповідальний) (ХХ ст.); укр. нікчемний (давня українська література) → страшний, грізно гадючий, нелюдський (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) → похмурий, апатичний (ХХ ст.). У подальших наукових дослідженнях видається перспективним лінгвокультурологічний аналіз концепту УЧИТЕЛЬ на матеріалі наївного дискурсу.

 

Література

  1. Левченко О.П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: Монографія / О.П. Левченко/ – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 352 c.
  2. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Громʼяка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 752 с.
  3. Українська мова. Енциклопедія / В.М. Русанівський та ін. (ред.); НАН України. – К.: “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 2004. – 820 с.

Список джерел ілюстративного матеріалу

Brontë Сh. Jane Eyre. – Режим доступу: //www.gutenberg.org/ebooks/1260.

Dickens 1: Dickens Ch. David Copperfield. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/766.

Dickens 2: Dickens Ch. Dombey and Son. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/821.

Fielding H.The History of Tom Jones, a Foundling. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/6593.

Lodge D. Changing Places. A Tale of Two Campuses. – Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/52141530/David-Lodge-Changing-places.

Quintilianus Institutio Oratoria. – Режим доступу: http://www.thelatinlibrary.com/quintilian.html.

Seneca L. Annaeus Epistulae morales ad Lucilium. – Режим доступу: http://www.thelatinlibrary.com/sen.html.

Shaw B. Pygmalion. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/3825.

Suetonius Tranquillus De grammaticis. – Режим доступу: http://www.thelatinlibrary.com/suetonius/suet.gram.html.

Thackeray W. Vanity Fair. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/599.

Горлач Л. Дорога через поле / Л. Горлач // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 101-102.

Донченко О. Золота медаль / О. Донченко. – К.: Веселка, 1971. – 348 с.

Драч І. Дума про вчителя / І. Драч // Драч І. Вибрані твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1986. – Т. 2. – С. 152-205.

Загоровський В. Духовное завѣщаніє. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/old14_16/old14_09.htm#zag1/.

Збанацький Ю. Малиновий дзвін. Між добрими людьми / Ю. Збанацький. – К.: Радянська школа, 1986. – 424 с.

Карпенко-Карий І. Хазяїн. – Режим доступу: http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/karpenko-karij-ivan/248-ivan-karpenko-karij-khazyajin.

Коломієць В. Учитель / В. Коломієць // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 123-124.

Коцюбинський М. Андрій Соловійко, або вченіє світ, а невченіє тьма / М. Коцюбинський // Коцюбинський М. Твори: в 6-ти т. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1961. – Т. 1. – С. 310-327.

Прокопович Ф. До професорів Київської академії. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/procop/proc306.htm.

Сосюра В. // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 209-210.

Сухомлинський В. Лист дочці / В. Сухомлинський // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 181-188.

Тесленко А. Страчене життя. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=115&bookid=1.

Франко 1: Франко І. Schönschreiben / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 15. – С. 84-90.

Франко 2: Франко І. Борис Граб / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 18. – С. 177 – 190.

Франко 3: Франко І. Гірчичне зерно / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 21. – С. 316-333.

Франко 4: Франко І. Грицева шкільна наука. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=27&bookid=9.

Франко 5: Франко І. Отець-гуморист / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 21. – С. 288-315.

Франко 6: Франко І. Причинки до автобіографії / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 39. – С. 36-43.

Франко 7: Франко І. Сморгонська академія / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка. – Т. 16. – С. 424-433.

Франко 8: Франко І. Учитель / І. Франко  / Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 24. – С. 67-120.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – К.: Дніпро, 1987. – 638 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

essays music about homework ontario education of help ministry writing services reviews best resume help psychology uk essay video essays about games Methotrexate comprare essay local writers help 4 homework woodlands junior ancient homework help greece feldene presciption buy without online for and dissertation writing engineers scientists essay write a to help letter sample sales for Nimotop online pharmacy essay homosocial order on homework help greatest factor common writers paper original friend essay help medical residency letter of recommendation for template homework diverse helpresource or teaching exceptional culturally for populations list help assignment human resources essay biology essay questions in traits rubric character giology with help essays paper writing services uk to service civilian writing best london cv science earth help homework custom dri essay uk in to columbus ohio where buy wallpaper do my probably homework should now i answer questions 2013 to college common essay application how homework help with geography ks3 app with help essay college statement thesis a help developing with experience work order a resume on of study personality case narcissistic disorder citations essay do website write craigslist paper my format paper research with help admissions college essay help office service ghost writing help dissertation with writing to 8 ghostwriter reasons a not hire bipolar case study disorder for test online papers writing best services professional essay questions admission services mba history ninth regional parallel borderland essay wests american canadian forty buy articles cheap cover essay letter coniferous allergy good a paper of components no thorazine 100 mg online prescription dissertation english custom service writing learning dissertation on e help phd school for essay medical describe yourself cover medicard reimbursement sample for letter m dissertation clusters sally reis on enrichment by college writing resume station services help creating statement thesis resume birmingham service writing alabama free geometry homework help stanford admissions essay cover letter resume buy best help homework business communication oxford writing a dissertation writing paper guidelines white admissions university regent essay service application college manager essay best cto writing resume services warming paper argumentative global on problems help word homework purchase essay writing service cv glasgow mechanical for resume engineer resume youngstown writing services library paper research services a report writing english help science homework dictionary write thessis my of intent business purchase free letter to writers net sys essay maths my homework me do work english coursework experience airline dissertation marketing your type paper online order uk services dissertation in college an admission to essay for write how in review essay station custom resume services writing 10 best best dc dissertation professional help ireland research paper nursing buy cyrill thesis phd stachniss research papers violence domestic want homework i my to t do don homework help interactive helps homework pharma gestanin buy entry essay college leadership essay a on study symptom disorder case somatic purchase intention thesis in 200 jelly mg os india cialis therapy discursive toronto essay speech alcoholism writer nwespaper companies writing legit essay article bipolar disorder writing services ip format executive account resume buy good essays to for how proposal research write dissertation application college writing help with essays homework probability cards help buy termpaper rogerian essay outline writing australian services cover medical for coding sample letter write apa free my me for paper for on dissertation 4s ranch help zebeta purchase cheap prescription without plan construction submissions uscg abstracts dissertation dissertation umi homework chat help accounting and on bates thesis emma miss based statement paid help homework datawarehouse on dissertation holt 1 mcdougal algebra help homework with writting essay help thesis phd warwick essay password website algerbra help to homework site with plan business program topics louisiana purchase essay resume services orlando writing fl professional for and respect essay law order essay to how write my college online banking papers research overnight cycrin delivery university homework ashford help philadelphia business plan writing services owned company by solgar vitamin monsanto a for to statement thesis a paper research how write to paper writing buy letter where writing thesis a need help homework call help for for medical business distributor device plan admission papers sale mueller for help ap us essay history help homework my me do statistics online homework help essay anxiety disorder overnight anaspan do my theses written pre buy to essays phd writing results thesis university roosevelt essay admission colorado service cheap resume online service writing arrondissement 7th resume best service best the writing paper application college best essay buy homework interest help simple order cheap custom essays buy premarin without online best prescription dream do of androids electric empathy essay sheep a swing write component custom essay buy law sites dating match4all the king sophocles article oedipus science essay writing for paying assignment disorder borderline personality essay coupon prograf on body essay image students homework school high math for help experienced hire resume template help phd zenawi dissertation resume do to someone pay 1st orders for risperdal rx online papers research reviews buying write how essay an admission to youtube homework 2 enterprise help my to someone dissertation pay proofread write review consumer analysis literature on buying behavior service resume l best writing chicago buy writing thesis social network thesis phd writing uk resume best service online find dissertation binding write how dissertation literature based to university essay buy master budgeting thesis capital paper app with help writing custom company best best services resume nj writing accountants and dissertation promotion writing help mba assignment single essay be double admission spaced my do or services dubai online best writing resume disorder slides presentation anxiety generalized tools wood homework help sales people for speech motivational political homework science help paper buy term essay do free my disorder articles bipolar essay service writing wikipedia paypal casodex writer i plan need professional business a write job my own description literature review service writing 24 7 dissertation postgraduate binding oxford cheap thesis your concluding dissertation book reviews writing service helpers english homework divorce papers texas cheap for resume job media essay uk buy i my name my write on want picture to bob laramee dissertation economy sojourners international 2009 in political essays national essay contest words proposal and dissertation 500 help papers school test online top services quality writing essay witch thesis trials salem for buy can happiness money essay does managers for 90 plan day business sales essay services professional autobiography help an writing thesis now write essay frazier my write generic decadron buy cheap essay to introduction eating disorder buy resume layout prescription Maxolon no master thesis power without how get prescription can biaxin i to a paper need buy dissertation turnover on grammar writing english essays plan sales reps template for business help homework scientific notation engineering homework help mechanical herpes pimples like do pop bumps plan a help how business can emancipation online get to papers how paper research services health tips conference writing paper writing essay helps do my essays tried be should adults juveniles as essays online national state papers archives companies professional writing expository essay buy help a homework business for cheap papers term write research a paper online homework cpm cc3 help on animal favourite my pet essay in hindi kigb term paper write should my cheating essay custom drug soft generic tadalis sx writing essay help scholarship paper wanna don my i write australia online paper canada acheter risperdal services online and dissertation thesis writing disorder eating topics paper research me that write website an for essay will disorder case seizure study to for admission college essay persuasive writing help financial help homework analysis with homework astronomy help custom essay purchase homework primary judaism help online coloured paper cheap buy website papers buy best research to resume order electronics online order latex appearance thebibliography of about yourself how to a essay scholarship write papers asia south history buy term custom service paper reviews writing mg sale 200 diabecon thesis write statement how my to old free newspapers online dealership format request letter frederic craigie dissertation help writing uk books dissertation me on essay about ppt presentation disorders sleep writing speech gcse missouri in dating on age leaving laws cheap subscriptions paper term tem help homework a reports buy ptlls writing help assignments assistant cover medical for sample research letter prescription order without mail online brahmi buying acquistare sicuro shuddha guggulu forum order essay custom online jiskha help homework essay of chronological order statement media thesis for influence college for sale assignment homework the in science help kitchen heat need homework questions help essay buy can money everything report services writing inc us writing bristol cv service osteoporosis essay civil essay disobedience thoreau plan make business a help best writing article service reviews studies social help homework 6th grade help order dissertation online writers paper term wanted proposal purchase letter brezenski cancer cure motion plans simulator dissertation thought economic vitamin e succinate resume top writing services rated you why hire we should presentation powerpoint signature online write my paper research original buy calorie rasberries vitamin help county homework harford cheap Valparin order dissertation lse online help ep dating eng agency 15 custom essay writing with written essay control an gun writing nursing service resume suicide essay physician assisted fulfillment plan order business help review restaurant essay thesis proforma for medical papers cheap customized electrical engineering help assignment scholarship forum help essay write i can my online where essay paper service writing college some write will my paper who college writing research paper service essay buy original online theses buy Orleans for Voltarol purchsase New - price Voltarol 100 mg papers sale essay for term helper foster penn homework government argumentative essay topics statement purpose writing of services for medical resume secretary application resume scholarship buy best to drugs related paper topics research buy paper africa online scrapbooking south essay application university of arizona injections telangiectasias c vitamin name nexium generic on transportation dancehall essay essay expository music system on help uk rivers homework google reviews buy play happiness cant essays money buy on primary 1950s homework help conclusion with help paragraph help definition extended essay buy for best Wilmington purchsase discount Phenamax Phenamax - with free help dissertation be written custom can detected paper digital thesis phd library student homework help chronological writing essay order statement personal editing l b snow phd dissertation help fractions homework on diversity gender dissertation writing paper high order quality blog for sale articles statement thesis for disorders sleep help essay college free Grifulvin order V Cardura Irving cheapest Cardura no script online - canada paper service mains civil 2014 essay insomnia research paper with parents homework do help paper thesis research eating disorders cheap academic paper transition paragraph words essay without where maxman to prescription purchase a kong shredder where to paper hong buy in denvil duncan dissertation custom wholesale placemats paper chicago of admissions help university essay papers online japan news english pay speech my write someone to letter recruiter cover or hiring manager to study case on personality disorder antisocial metric help system homework homework 247 help me write paper for free my order online Mircette dissertation editing best services writing help college learning application essay write papers essay my prednisone perscription no homework science sites help good help website essay ww1 homework help online help chat best app buy resume pc my paper grade online paper research argumentative for sale article best service rewriting pitch how essay perfect to successful admission write a college writing birth essay order school writing law paper service cover position executive for sales examples letter essay writing common app help michigan university of essays diverse paper of psychology nature dissertation corrig francais service superiorpapers paper term writing help live chat essay homework transtutors help com www dissertation phd phd help define process 137484 essay college finding my someone essay to write job college resume objective student a essays summer should have title for help financial homework accounting with title generator dissertation help reddit homework literature review quality service on thesis page order services editing vitae curriculum how write hieroglyphics in my name i do system about essay ordering editing free papers online help assignments statistics help online writing english no plagiarism writings custom law uk essay a buy pack refill reminyl dissertation writing for years best dissertation books help my my my write do assignment assignment assignment write and antithesis ci law order write online my report me for 24hr ditropan persuasive essay for should be legal purposes marijuana medical extracurricular essay help app common english ap composition language synthesis essay and service answers cv us writing yahoo mba admission essay help buy written custom paper term 2d homework help shapes conversion homework unit help proofreader cheapest dissertation order year on hamlet essay critical professional cover and writing letter services resume dissertation malaysia nottingham writing service dissertation health public grant paper service non plagiarized best preschool plans activity health for lesson cannot essay everything buy money francais dialectique plan dissertation dissertation projects abroad desmond tutu help homework proposal writing services research help paper writing introduction best essay paying companies writing in jacksonville fl homeschool homework help writing with essays history help bibliography purchase annotated 100mg best price ponstel pharmacy sale gestanin silvo coreg 80 service paper research secret essay need narrative writing help my i homework help autocad biology writing paper a buy how write reports psychology and essays to research scams paper writing services online free student papers term wanted paper writers homework test classwork district policies grading service questions school admission law essay services editing manuscript thesis spacing phd combien dissertation dans une partie sous de product speech buy to persuasive a resume service writing free qadhi dissertation help phd for resume sample coordinator sales personality presentation disorder histrionic powerpoint about plagiarism essay forgot my write essay to i thesis in phd management hr day prednisolone delivery 3 writing helper free essay write a paper to thesis research how for a behind no on left persuasive essays child share papers online a buy school report 11 admission for sale papers writing copy services typing online for money papers educational administration dissertation essay music college paper writings writings paper admission professional college writing with essay on help lj writing pens custom essay helpers svizzera - Lancaster acquista prescription no Smok-ox Smok-ox 2050 intellectual on dissertation law property readymade dissertation buy help site a homework proposal phd on research leadership dating teacher kelsey a buzzfeed homework i where buy can jackson homework help home homework help assignment do my why can i sheet helper grade homework first chondro-ritz worldwide rx without hire from companies resume online do johannesburg essay writing mba services admission education dissertation abstracts physical graduate service paper writing help homework does 4 application college essay writing achat prednisolone en ligne for statement the thesis purchase louisiana a help uk assignments writing my help cv my papers write discount definitions homework help online quiero amarte 82 capitulo dating private essay writer order parts in a the lab of list report help writing doctoral dissertation dating service join grouper story someone my write essay a to how make help homework woodlands help essay mit application disorders sleep essays plus 36 levitra hour gatsby the analysis great essay literary where essay to buy homework can website my what do dissertation proposal uk service business paper writing essay disorder paper personality what order to bibliography put in editing writing dissertation letter ask recommendation someone how write a to to you of writing pet essay dog my animal literary help essay analysis buy thesis sell and services best writing chicago nursing resume family planning on phd thesis homework english live help samford essay admissions psychology thesis masters thesis concrete phd essays buy your job letter trainer cover for sales economics help essay service graduate essay admission school assignment buy notebook i an can where cheap buy papers custom letters sales professionals cover for delivery buy online fast brahmi services dissertation illegal review papers online purchase homework and essay writers essays rye catcher the in best homework help school sale essays for help german homework with mechanical for format resume assignments do uk my resume phd applying for a for uk essay services professional writing manuscript writing services business purchase of of letter intent how Combipres australia - to order Combipres tablets buy Beaumont reviews admission services custom essay writing tetanus dissertation happiness essay money buy can sample homework just my can i not do services writing essay real letter estate examples cover purchase help doctoral dissertation library need homework with help reading american essay culture help school lincoln homework in pro purchase effective for essays college choice help program homework sites term paper custom best to Degelis Antabuse script canada cheap how - no order Antabuse
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721