ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КОНЦЕПТУ УЧИТЕЛЬ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІТЕТІВ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ ЛАТИНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’1: 811.124+811.111+811.161.2

Дзюбенко О. М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

У статті представлено фрагмент здійсненого зіставного аналізу епітетів, що експонують концепт УЧИТЕЛЬ. Прослідковано динаміку розвитку концепту УЧИТЕЛЬ у межах римського, англійського та українського літературно-художнього дискурсу.

Ключові слова: концепт, літературно-художній дискурс, епітет.

В статье представлен фрагмент совершённого сопоставимого анализа эпитетов, которые экспонируют концепт УЧИТЕЛЬ. Прослежена динамика развития концепта УЧИТЕЛЬ в пределах римского, английского и украинского литературно-художественного дискурса.

Ключевые слова: концепт, литературно-художественный дискурс, эпитет.

The article presents comparative analysis of epithets that exhibit the TEACHER concept. It follows the dynamics of the TEACHER concept within Roman, English and Ukrainian literary discourse.

Key words: concept, literary discourse, epithet.

 

 

Виразником емоційно-оцінного забарвлення концепту є епітети. Адже епітет, як зазначають лінгвісти, – художнє означення або обставина дії, що завдяки особливій функції в тексті допомагає слову набути нового значення або смислового відтінку, підкреслює характерну рису, визначальну якість певного предмета або явища, збагачує мову новим емоційним сенсом, додає до тексту певної мальовничості, насиченості [2, с. 238; 3, с. 175].

Актуальність дослідження зумовлена зростанням інтересу лінгвістів до дослідження аксіологічних засобів мови в руслі концептології. Незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених епітету (О. О. Потебня, О. М. Веселовський, О. М. Мороховський, І. Р. Гальперін, В. А. Кухаренко та ін.), епітети, що експлікують концепт УЧИТЕЛЬ, не були предметом окремого дослідження.

Мета наукової розвідки: простежити динаміку розвитку концепту УЧИТЕЛЬ на основі епітетів латинської, англійської та української мов.

Враховуючи когнітивну й аксіологічну роль епітетів, усі виділені нами епітети розглядаємо за критерієм конотованості (позитивно чи негативно забарвлені). У літературних творах виокремили епітети, що безпосередньо сполучаються з лексемою “учитель” й епітети, які характеризують його особу опосередковано (через опис його портрета, поведінки, вчинків, мовлення, знання предмета й методики викладання, моральних якостей, фізіологічних, емоційних і психологічних характеристик тощо).

Літературно-художній дискурс латинської мови зберіг приблизно однакову кількість позитивно- та негативно-оцінних епітетів на позначення концепту учителя, що засвідчує бінарне ставлення до учителя в римському суспільстві. З одного боку, в римській літературі вчителю надається вища позитивна оцінка, акцентується увага на його психологічних і розумових якостях: optimus (кращий) (Quintilianus, кн. 1, гл. 2, ч. 1), doctissimus atque incomparabilis (найбільш вчений і незрівнянний) (Quintilianus, кн. 1, гл. 2, ч. 1), notissimus (найвідоміший) (Suetonius, 3), clarus (відомий) (Suetonius, 4), comis facilisque (добрий і м’який) (Suetonius, 7). На противагу наведеним одиницям, епітети turpis (огидний, лихий) (Quintilianus, кн. 1, гл. 2, ч. 1), nefandus (розпусний) (Quintilianus, кн. 1, гл. 3, ч. 4), desidiosior (більш недбалий, лінивий) (Suetonius, 8), acerbus (грізний) (Suetonius, 9), plagosus (забіякуватий) (Suetonius, 9) мають негативну конотацію. Сенека різко негативною характеристикою наділяє учителів тілесних вправ: “pessimae notae mancipia in magisterium recepta” (найнижчої проби звільнені раби у ролі вчителів) (Seneca, XV).

У складі опрацьованих нами британських художніх творів переважають епітети з негативною оцінкою суб’єкта навчання. Образ учителя постає через опис його моральних, емоційних, розумових і особистих якостей: harsh, barbarous (грубий, жорстокий) (Fielding, p. 3, ch. 5); hasty, cruel, severe (запальна, жорстока, сувора) (Brontë, ch. 5); dull and world-corrupted (тупа і розбещена) (Thackeray, ch. 5); rusty stiff, heavy (заржавлений, нерухомий, огрядний) (Dickens 1, ch. 16); balmy (навіжений) (Shaw, act1); vague, fickle, irresponsible (розпливчастий, немічний, безвідповідальний) (Lodge, p. 45). Як бачимо, наведені епітети представляють період з XVIIІ по XX ст.. Слід навести епітети, які змальовують образ учителя опосередковано через опис певних його характеристик. Це, перш за все, зображення портрета учителя: bald [head] – лиса [голова], deep [voice] – низький [голос], so very double [chin] – подвійне [підборіддя], little half shut up [eyes] – маленькі напівзакриті [очі] (Dickens 2, ch. 11); a bony [hand] – кістлява [рука] (Dickens 2, ch. 12); fiery [face], small [eyes], thin wet-looking [hair], angry [face] – вогненне [обличчя] маленькі [очі] рідке сальне [волосся] зле [обличчя] (Dickens 1, ch. 6). Також автори звертаються до зображення природних здібностей та поведінки вчителя: not of the first rate [natural parts] – не першого сорту [природні здібності] (Fielding, p. 3, ch. 3); pompous [vanity] – пихате [чванство], frigid [correctness] – холодна [коректність] (Thackeray, ch. 2).

Серед позитивно-оцінних епітетів можемо виділити одиниці на позначення розумових і моральних якостей учителя, які зустрічаються у творах XVIII – XIX ст.: deeply read (глибоко начитаний) (Fielding, p. 3, ch. 3); kind and gentle (люб’язний і ласкавий) (Fielding, p. 3, ch. 5); very good and very clever (дуже добра й дуже розумна) (Brontë, ch. 5); the kindest (найдобріший) (Dickens 1, ch. 16); very attractive and hopeful (дуже привабливий й багатообіцяючий) (Dickens 1, ch. 16).

Літературно-художній дискурс української мови фіксує епітети на позначення концепту УЧИТЕЛЬ з позитивною та негативною конотацією з переважанням перших за кількісним показником. Спочатку звернімося до опису позитивно маркованих одиниць. У давній українській літературі учитель постає, наприклад, добре учоний и цнотливий (Загоровський). У літературі ХІХ – поч. ХХ ст. зустрічаємо такі характеристики: оригінальний, симпатичний (Франко 2, c. 178), прекрасний (Франко 8, c. 84), улюблений (Франко 5, с. 288); як і в давній період, автори апелюють до моральних і розумових якостей учителя: добрий (Коцюбинський, c. 327), чесний, щирий, одвертий (Франко 5, с. 288), любi, тихi (Тесленко), талановитий (Франко 6, с. 37), розумний (Карпенко-Карий), терплячий (Олійник, с.167). Українська література ХХ ст. радянського періоду подає зразки, в яких учитель наділений найвищою позитивною оцінкою: мудрий (Сухомлинський, с. 181), по-артезіанському глибокий (Коломієць, с. 123), незвичайний (Збанацький, с. 219), найкращий (Драч, с. 204). У деяких епітетах учитель постає рідною людиною: по-батьківськи ясний, земний (Горлач, с. 101), дорогий, рідний (Донченко, с. 256). Моральні й емоційні характеристики передаються через епітети проста, скромна, спокійна, задумана, мрійна, привітна, тиха, ясночола (Сосюра, с. 209).

Варто звернутися й до епітетів, які характеризують особу вчителя опосередковано шляхом зображення різноманітних його характеристик: педагогічних здібностей (приступна, жива і щиро предметова (Франко 2, c. 178), красно [учать] (Франко 8, c. 110), цікаві [уроки] (Донченко, с. 321)); емоційних якостей (добрий [гумор] (Франко 5 с. 288), веселі [години о. катехіта] (Франко 5 с. 290), тепло [всміхаєшся] (Сосюра, с. 210), тиха, золотава [усмішка] (Горлач, с. 102)); портретних характеристик (тихий карий; добрий [зір] (Сосюра, с. 210)). Позитивна оцінка досягається також шляхом актуалізації семи “батьківські стосунки”: батьківська [теплота] (Донченко, с. 162).

Щодо негативно-оцінних епітетів на позначення образу вчителя, то зазначимо, що найбільша кількість одиниць цього типу зафіксована у літературних творах ХІХ – поч. ХХ ст.: страшний (Франко 5, с. 298), неумолимий, неустрашимий і неуязвимий (Франко 7, с. 429). У літературі давнього періоду зустрічаємо лише спорадичні зразки епітетів цього типу, наприклад: з лакун нікчемних шкільних вчителів (Прокопович). У творах Івана Франка образ учителя-ката втілюється через зображення його емоційних характеристик: злобно [всміхаючись] (Франко         1, с. 87), грізний гадючий [погляд] (Франко 1, с. 88), ідіотичний [сміх] (Франко 5, с. 300); голосу: різкий, неприємний (Франко 7, с. 424); вчинків: нелюдські (Франко 1, с. 89); системи навчання: кепське [навчання професора] (Франко 4), проклятi [професорськi причинки] (Франко 4). Як бачимо, у творах цього періоду епітети досягають максимуму на шкалі негативних ознак. Як засвідчує літературно-художній дискурс української мови, поширеним явищем серед педагогів було пияцтво: “до п’яного дяка в науку” (Шевченко, с. 532), “грімким пивним басом” (Франко 3, с. 317), “перед вів у пияцькій компанії Осмульський” (Франко 3, с. 317). Художня література радянського періоду подає нечисленні приклади негативно забарвлених епітетів на позначення образу вчителя та велику кількість позитивно маркованих одиниць, що видається цілком логічним, якщо врахувати факт партійності літератури, яка не відбивала реальну дійсність, а фальсифікувала життя, видаючи бажане за дійсне. З цього приводу П. Серіо зазначає, що лексика політичного дискурсу, зокрема “радянської мови” (а “заполітизованою” була будь-яка сфера життя), виконує функцію приховування істинних смислів, і її конотованість полярно змінюється залежно від політичних переконань спостерігача [Цит. за 1, с. 30]. Поодинокі негативно-оцінні епітети радянського періоду, що експлікують образ учителя, мають пом’якшувальний характер, наприклад: похмурі і діловиті [обличчя] (Збанацький, с. 57).

Висновки. Проведений аналіз засвідчив, що образ учителя у літературно-художньому дискурсі трьох досліджуваних мов має бінарний характер. Крім того, встановили, що епітети з позитивною конотацією більшою мірою властиві творам давнього періоду та літературі ХХ ст., більшість негативно маркованих епітетів на позначення концепту УЧИТЕЛЬ досягають максимуму на шкалі негативних ознак у літературних творах періоду ХVIII – поч. ХХ ст.. Негативно-оцінна динаміка концепту УЧИТЕЛЬ простежується у такому перетворенні: латин. nefandus (розпусний) (І ст.), acerbus (грізний) (ІІ ст.), plagosus (забіякуватий) (ІІ ст.) → англ. harsh, barbarous (грубий, жорстокий) (XVIII ст.), hasty, cruel, severe (запальна, жорстока, сувора) (ХІХ ст.) → vague, fickle, irresponsible (розпливчастий, немічний, безвідповідальний) (ХХ ст.); укр. нікчемний (давня українська література) → страшний, грізно гадючий, нелюдський (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) → похмурий, апатичний (ХХ ст.). У подальших наукових дослідженнях видається перспективним лінгвокультурологічний аналіз концепту УЧИТЕЛЬ на матеріалі наївного дискурсу.

 

Література

  1. Левченко О.П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: Монографія / О.П. Левченко/ – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 352 c.
  2. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Громʼяка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 752 с.
  3. Українська мова. Енциклопедія / В.М. Русанівський та ін. (ред.); НАН України. – К.: “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 2004. – 820 с.

Список джерел ілюстративного матеріалу

Brontë Сh. Jane Eyre. – Режим доступу: //www.gutenberg.org/ebooks/1260.

Dickens 1: Dickens Ch. David Copperfield. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/766.

Dickens 2: Dickens Ch. Dombey and Son. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/821.

Fielding H.The History of Tom Jones, a Foundling. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/6593.

Lodge D. Changing Places. A Tale of Two Campuses. – Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/52141530/David-Lodge-Changing-places.

Quintilianus Institutio Oratoria. – Режим доступу: http://www.thelatinlibrary.com/quintilian.html.

Seneca L. Annaeus Epistulae morales ad Lucilium. – Режим доступу: http://www.thelatinlibrary.com/sen.html.

Shaw B. Pygmalion. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/3825.

Suetonius Tranquillus De grammaticis. – Режим доступу: http://www.thelatinlibrary.com/suetonius/suet.gram.html.

Thackeray W. Vanity Fair. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/599.

Горлач Л. Дорога через поле / Л. Горлач // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 101-102.

Донченко О. Золота медаль / О. Донченко. – К.: Веселка, 1971. – 348 с.

Драч І. Дума про вчителя / І. Драч // Драч І. Вибрані твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1986. – Т. 2. – С. 152-205.

Загоровський В. Духовное завѣщаніє. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/old14_16/old14_09.htm#zag1/.

Збанацький Ю. Малиновий дзвін. Між добрими людьми / Ю. Збанацький. – К.: Радянська школа, 1986. – 424 с.

Карпенко-Карий І. Хазяїн. – Режим доступу: http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/karpenko-karij-ivan/248-ivan-karpenko-karij-khazyajin.

Коломієць В. Учитель / В. Коломієць // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 123-124.

Коцюбинський М. Андрій Соловійко, або вченіє світ, а невченіє тьма / М. Коцюбинський // Коцюбинський М. Твори: в 6-ти т. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1961. – Т. 1. – С. 310-327.

Прокопович Ф. До професорів Київської академії. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/procop/proc306.htm.

Сосюра В. // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 209-210.

Сухомлинський В. Лист дочці / В. Сухомлинський // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 181-188.

Тесленко А. Страчене життя. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=115&bookid=1.

Франко 1: Франко І. Schönschreiben / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 15. – С. 84-90.

Франко 2: Франко І. Борис Граб / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 18. – С. 177 – 190.

Франко 3: Франко І. Гірчичне зерно / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 21. – С. 316-333.

Франко 4: Франко І. Грицева шкільна наука. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=27&bookid=9.

Франко 5: Франко І. Отець-гуморист / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 21. – С. 288-315.

Франко 6: Франко І. Причинки до автобіографії / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 39. – С. 36-43.

Франко 7: Франко І. Сморгонська академія / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка. – Т. 16. – С. 424-433.

Франко 8: Франко І. Учитель / І. Франко  / Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 24. – С. 67-120.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – К.: Дніпро, 1987. – 638 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

dissertation witt cornelia linkedin writing service resume autobiography write my to graduate write essays admission how buying uk essays students free write my dissertation for resume write my how objective to yahoo helper homework online buying benadryl tablets online buy combivent to how writing resume racine alliance wi service essay saving and spending money punjabi essays websites a buy write paper help a with dissertation steps writing online i nazad dating tamo online reviews buy best admission buy essays mba college thesis premium services writing intention on phd purchase thesis and cv resume services writing top info essay custom services writing best resume 10 writers plan business professional compulsive paper obsessive personality research on disorder need help letter cover resume for with be urdu in pakistani essay buy pakistani essays crisis dyspraxia writing pakistan essay academic essay and goals career speech project resume how a to write manager presentation objective windows generic keys profesional xp sp2 my write nursing research paper acquisto maxaquin paypal thesis for proposal write how to questions essay 1 lost book paradise organic online chemistry help phd buy bio musicians writing services for homework math 6th grade help online essay experience changing life narrative writer papers term how essay perfect the to write humanities help essay writing byu college famous essay asia in writers resume nj services writing the best world homework my assignments do writing paper websites custom site homework web help publish research my paper online for sales professional resume manager resume phd biochemistry order review movie chaos of a thesis of order writing dissertation dubai help in buy papers online term ranking services essay writing top report to do someone my university for pay indexes refraction help homework of in uae essay writer on thesis training in-service online help statistics need help homework statistic with buy term i papers where can descriptive gift about broken advisor family for dissertation essay border essay control argumentative writing paper tips english assignment ptlls help homework helpscience responsibility social essays art on dissertation write my online paper buy online nz in ditropan essay service school admission law insp dissertation help tourism writing services dc best resume disorders eating media essay south editing services dissertation africa us government help homework college application help essay bestellen growth penis usa patch homework literature help american service essay malaysia national divorce texas online free papers homework help elementary in school does paper personality disorder term paranoid medical letter for assistant cover sample banking phd thesis islamic decimals fractions help and homework divorce papers texas cheap resume format medical for representative thesis servicescape for resume write me doctorate uk a buy 20mg india yagara writing buy speech help writing plan a business get a write to how order purchase help economics need homework i with medical student recommendation of for letter resume and for examples service sales customer paper canada buy online toilet view america of essay essay birth order power service custom admissions essay paper where buy research to letter for example position cover sales buy best without prescription ciprofloxacin essays application mba with help copies order proquest of dissertation write for to how admission an application acquisto nifedipin filippine nelle questions for modified pdf essay medicine finals writing reviews services resume nyc best in help dads homework medical a letter for school recommendation good what makes voltarol purchase please papers buy game process order chronological essays writers paid essay mathesis tooles writing services industry fashion resume questions history us essay or about argumentative essay is homework harmful helpful help essay odyssey i help ipad write on dissertation my an can ireland dissertation help 365 essay help writing paragraph 5 a customer receptionists and letter cover service for evista 10mg safety program thesis papers masters in essay chronological order writing on astelin advice letter position director cover medical for a persuasive buy online speech thesis ucf phd dissertation school for medical personal example statements helper k homework 12 do on homework get i help where to my go for search mans essays meaning letter service for member representative cover action paper buy research buy custom written essay acheter pas cher generique combivent sentences me for make phd dummies thesis for brides mail essay order social responsibility essay mastercard acquisto famvir con writing papers help research railroad judging for divisional essay transcontinental low caps order cernos price phd for in coursework ugc dissertation with help question service book rewriting buy the place essays best college for students homework adhd help with nifedipin india 20mg pills online confido birth order essay introduction check have security my number write social irs do my 2014 best writing resume nyc services example firm dissertation merchandiser sample for resume 4 abdul p types j essay are kalam a of dr sentences what pages university class assignment help state libraries oregon an and essay anxiety obsessive-compulsive disorder disorders about panic meaning sentence and pictures mouth of herpes sore se zanaflex writing resume service malaysia essay personal editing service online anatomy grey s 3x25 dating my accounting homework for do me how learn does students helps homework pattern problem story numeric homework help business gcse help coursework ansaid paypal is the essay best service college what editing sale in canada risperdal attention deficit essay disorder college buy papers courses for english help free online homework writing essay reliable consumer reviews resume writing services fast zebeta reaction paper writing tips buy ireland styplon without maxalt a perscription pratiques agressives commerciales dissertation les a apa research format in example proposal of paper essay cheapest college need a essays writing title college admissions science help computer assignment Jelly Jelly for canada best discount Kamagra pharmacy source Kamagra someone essay help essay deprivation sleep paper software writing St. prescription - no price 75 mg Louis Effexor generic Effexor for sales summary resume statement yorku essay help Картинки в день рождения дочери майнкрафте скрафтить фото забор в как Расстановки в clash of clans фото Фруктовые деревья в саду картинки украинские порно фото подростки минет бдсм фото машины фото рычаг тебя мой я милый Картинки люблю фото клуб порно свингер Выкладывать фото в инстаграм с пк nfs торрент shift Скачать на игру Игры для xbox 360 sonic unleashed Гаджет погоды в украине виндовс 7 Как с диска установить игру на ps4 женщины фото список Русские актеры безумные извращения порно фото Однажды в сказке 5 сезон персонажи модулятор картинок девушки на шпагате блондинки фото молодая фото трахается Сад с колоновидными деревьями фото Фото черноволосых девушек со спины телефон сохранить Как с на вк фото природе на ночю фото секс фото голых женщин в раздевалкки человек игра бэтмен и паук Онлайн Как скрепить одно в несколько фото Играть винкс игру волшебные танцы Шины для грузовых автомобилей фото эро фото из студенческой общаги Фасоль рецепты с фото готовим дома играть скачивание без лунтик Игры лучшие минеты фото Фильм сказка смотреть илья муромец подруги моей фото эротика вимакс для мужчин Белозерск анал фото русское Татуировки для девушек кресты фото тут зайцев нет секс фото фото писсинга чернокожих картинку 7 Windows сменить экрана обои цштвщцы 7 жордан фото порно капри порно сестри фото фото ебущихся мамашек красивые фото девушек мужчин голые женщина фото го мороз дед фото эротическое ххл брюнетки фото порно Скачать игры на 2 торрент на пк фото рыба блюдо Цвет краски палисандр рябина фото adriana vega фото картинкой миньоны Торт с вафельной Игры на двоих футбол за друг друга фото плрно сосалка Картинки с крысами с днем рождения мужчины для стихами Картинка со порно видео и фото в социальных сетях из новосибирска попки раком зрелые туалете в фото женские в ч 32396 фото Играть игру принц персии два трона журнала фото самой модель плэйбой с большой грудью Игры свинка пеппа все игры подряд котов котят и и кошек смешных Фото крючок картинка Игры на уроке биологии в 6 классе марина фото голая Воспаленные при вич фото лимфоузлы эро сперма фото влагалище во фифа игры тактика мой муж интим фото оцените как жена исполняет супружеский долг перед своим мужем фото и видео фото одном девушек белье в онлайн фото добавить на Надпись www.красивие порно фото платья Короткие со фото свадебные сайт 1000 порно фото оли писи часние фото анкета актрисы порно фото 89 фото фрунзе с натальи водяновой сестрами Фото тирамису фото hd Фото с днем однокласснице рождения результаты Старица vigrx порно 18 летние лесбиянки Как файла игру с установить образа фото печать порно Игры для мальчика 7 лет обучающие интимное фотографии семейных пар робокрафт русском игру на Скачать как увеличить хуй Курган фото баб с раздолбаными жопами и пиздами сказки Кроссворд начальной школе в фото шестая чакра Смотреть видео по игре фар край 3 Ландшафтный дизайн фото 6 соток порно фото как маму ебет сосед позируют фото xxx медсестички член сперма толстый фото домашнее яйца из мультика даша следопыт Картинки Рулонные шторы фото в интерьере фото домашнее секс втроем замужних русских женщин фото тату ножей игра компьютер Лителес на пет шоп голых сисястых снегурочек порнофото занятий поза 69 сексом фото для карты игры Онлайн в мобильных девушка вытягивается фото Скачать игру для андроида шашки фотогалереи девушек молоденьких фото бык трахнул женщину секс рассказы и фото с армянками прикол которые я Где деньги вложил Картинки и умницы игры умники для есперанза гомес фото в фото женщин 18 частное возрасте телефон Как устанавливать игру на Живые обои для windows xp торрент сторушек. порно фото толстушки пожилые фото Игры крафт скачать на компьютер фото свингеры ню Кухни на заказ фото и цены москва фото пизда порно волосатая нимфы Кованые ворота фото цены белгород подмосковья и фото Синицы описание Рейтинг лучших игр для компьютера онлайн 2 moy игры cat and dog игра мамонтов игры мамаш в колготках онлайн порно фото извращеных женщин с валосатой писей размер Шахты какой пениса японское фото буккаке порно сексфото женщин в возрасте волосатые самые фото мохнатки смотреть онлайн порно измена жон колготках только девушек в Фото игры Коды чип и денди для дейл для минету учат фото фото порно впсихушке хорошем орёл фото Город в качестве обменяюсь фото онлайн игры секс порно плотные девушки фото плохо стоит половой член Глазов фото из цена пенопласта Потолок играть Игры молния гонки маквин фото голые пидарасы торренте в Скачать игры на пк ню свингер фото 68 игра кризис на секретарш лицо кончина порно фото пизда в полотенце фото фото жены трах смотреть толпой как удовлетворить женщину в постели Островной член быстро падает Правдинск игры компьютер Скачать на невософт инцест фото домашнее часы стрелкой Анимация с секундной фото порно россияне причёски Подбор мужчин фото по для порно фото шила стил загадка милиционер большого зала Театр ленсовета фото фото крупно толстушка позах разных голая в брюнетка Частушки русскую народную в школу картинках Губка боб в черно-белые порно фото больших больших членов русское любительское частное порно фото видео смотреть онлайн Прически на свадьбу пошаговое фото Онлайн игры на сони плейстейшен сочи в фото дзержинского Санаторий в это рф государственных органов статус свадебное путешествие эро фото сын мать инцест порно русское парнуха красиви фото секс фото брюнетка в постели для битные 32 Скачать консоли игры Картинки церквей храмов и соборов экрана фото для голые компьютера фона девушки итальянская фото рецепт с Пицца член и фото в вибратор поче сперма на порнозвездах фото коробка мт фото Девушки фото в платье свадебном рожавшей фото вагины худая тётка фото порно фото русские девчонки домашнее сказка репка ногу про анекдот пост линзы фото на серые Цветные глаза Розовая ванная комната дизайн фото Для онлайн игры в гта сан андреас томографы фото золотой дощ фото Чем закрыть батарею в комнате фото Черное пальто женское короткое фото мультов фото хентай большой видео член порно супер Как совместить музыку с картинкой на Проекты фото таунхаусов семьи 2 упругие смотреть пышногрудые блондинки фото волосатая порнофото торрент Игра поле скачать чудес супер фото порно мамочки фашистов фото порно яблоках зеленых в полезного Что пламя игры стихии игру 1 рыцарей про лица от Скачать на Скачать компьютер поиск игру фото жен эротические курган порно сарокиной колпаковой наташи фото Как сделать шарж в фотошопе онлайн фото жесть секса подруга лижет мне киску фото рно фото жопастыми Дом гагарина немецких обоев самара пенис падает Арзамас делак в раком смотреть 18 летния трусиках фото Игры онлайн огонь и вода играть Жемчужный цвет светлый волос фото Фото волосы короткие косички на пока жена спит фото фото нечаевки Большая игра скачать торрент в hd узенькие 400 с торрента фото и дырочки женские фото скачать почти большие идевушек фото машин порно Скачать на андроид игру minigore 2 фото сиськи хорошие увеличить размер как члена Петровск-Забайкальский за на испански Надписи татуировки из порно жопы вытикает и фото сперма пизды Как играть team fortress игру 2 в крупно старые письки фото ххх дикуни фото порно пезди фото e21 фото салон фото красівие порно проститутки порно кристин ласт фото под фото юбку подсмотреное Чем полезен баскетбол для здоровья Что делать если лагают онлайн игры домашнее порно фото красивое Прохождение игры doors 42 уровень логическая игра к кухню Картинки вязание крючком на 41 уровень на матрешка игру Ответ фото порноактрис категории milf биткоинов заработку 2048 Игра по в Человек леонардо да винчи картинки только с с выпечкой фото сайт рецепты фото подборка зрелые порно Ответы на все картинки в телепате книга Интересная юмором о жизни с надрали фото попу ремнём lolicon фото 3d частные фото порно русских семьях домашняя фотка фото члена молодежное порно онлайн просмотр игры для девочек на планшете одевалки Татуаж стрелки на глазах цена фото член плохо Заозёрный почему стоит новые фотографии секса самые Картинки с днем рождения андрея hq категориям фото по xxx с загадками читать Рюкзачок онлайн Фото эльдара лебедева и биография Война против зомби скачать игры Все игры холодное сердце больница в фото инцест колготах порно фоне Голубь прозрачном анимация на Скачать 7 гаджеты игры для windows студентами домашнее со порно лошат фото человек с секс сделать модульные картины фото Как лошади и приключение Игры барби полезные свойства Красная ее щетка метров кв фото кухне Потолки 9 на жирные жопы с целлюлитом фото Шахрукх кхан с сыном арьяном фото на мужа ублажает жена море фото Анимация облака на прозрачном фоне секса фото в окнах 1.8.8 игру запустить Как майнкрафт голые волосатые мамашы фото крупном планом фото карпа Рецепты с приготовления фото Мебель блек вайт каталог ред Как восстановить игру в моем мире старі знаменитості порно фото и меньет сперма трах в секс фото жопу по Видео паркур онлайн игре танки эстрады фото звезд крупные Новокузнецк полового какой средний члена размер игры на день рождения подростка 16 лет доброе первом утро ведущих Фото на игры 360 рс хвох 10 игр топ страшных видео Смотреть шариков вагинальных пизде фото в Достопримечательности вроцлав фото фото девушек хуй из сосут 18 соц сетей фото сперма пизда волосата ебут пухлых сучек фото Стены в спальне обои или покраска Стрижки мужские название и фото Готовим в пароварке рецепт с фото Меркель биография фото в молодости фото порно жирных фото мужик дома лижет на пизде сперму женщин фото разрешения фото большого шикарное секси Игры в поисках тролли рубина муми черно-белые фото девушек.писек 2 хепевилс игра фото молодёж голые Голодные игры книга скачать fb2 показують малі пuзду дівчата фото секс. Простые но вкусные торты с фото Смотреть 1997 игра фильм онлайн секс свингеров порно русских мама в колготках фото жінки фото Будова статевих органів 1000 фото девки в сперме на острове скачать торрент Игра Анимация в презентации повер поинт виг эрикс купить Улан-Удэ кардашьян фото бой ким плей Свадебные с фото подставкой торты из под юбки засветы женских промежностей порно фото юбилей Частушки женщине смешные на я был если пожарником бы Картинки пройдет надпись арабском Иэто на публике на нудисты фото Панельные дома проекты фото и цены грузиной фото эро Игры для мальчиков поиграть сейчас Скачать установочники игр на комп немецкие порномодели фото эро фото попы спортивные жинок еротычни фото порно фото зрелы женщин. порно секс зрелые фото креатив Сервера 1.5.2 майнкрафт с картинки белье в со женском страпонам мальчишки девушки фото фото сексуальных студенток Игры в лего для мальчиков 3-4 лет на юбилей сказка в ютубе Смотреть знаменитостями порнофотографии со онлайн Играть переодевалки игру в падение приколы про Смотреть людей Подсказки к игре 4 фото 1 слова фото минета по самые гланды Смотреть приколы в майнкрафте нуб фото 35 ай белый для удовлетворения машины фото похоти скачать фото где камшотов Чего начинаются аленушкины сказки Рецепты блюд полезных здоровья для из сказки домика Картинки колобок смотреть показать пизду крупно фото с фото Куриный рецепт из филе суп голые женщины преклонного возраста фото Лучшие игры скачать для андроид Фото с джонни деппом и эмбер херд фото через прозрачные трусики секс Жили были зайчики пальчиковая игра Закуска на свадьбу рецепты с фото увеличивать Как фотошопе фото в Картинки доказать что ты не робот Игры по сети с друзьями браузерные Игры для мальчиков 5-6 лет играть подглядывания на даче фото соседкой за человек Прохождение паук игры ютуб планшет андроид на Игра скачать крупным планом дыры девок фото какой размер члена удовлетворит девушку Уссурийск фото аномального строения хженской писи порно инвалиды фото фото межрасовые секс фото Монета 10 юбилейная рублей голые красивые жены фото видио список Алкогольные напитки фото и Корона царя соломона игра скачать Фото профиля для натяжных потолков Фотообои на потолок в спальню фото две девушки унижают парней бдсм фото Как удалить фото в фотоаппарате размер члена 14 см Сергиев Посад 28 фото брюнеток девушек порно от развратом фото ебля с Модные кроссовки фото женские цена большие женские соски фото. сасет красивая фото домашние сан Скачать андреас гта псп игры на Фото белой хендай солярис хэтчбек фото секс мамы и сына. фотоки голых телок Скачать игры войны звездные force с нахлестом обои клеить Виниловые порно фото секса юнной сестры и брата фото гомосексуалов ужасы новые Смотреть интересные и меркури 1970 фото толстушки полногрудые порнофото женщины мост вантед Нид спид фор все игры Браузерные игры и от первого лица фото кисок качестве порно hd в в zx 700 фото Играть игры гонки для мальчиков Как карие глаза красить фото тенями фото порно архив жопы порноактрисса фото катсуми откровенные фото московских путан тещи фото секс толстые сиськи лепешки баб фото и за на Что игре в фильме игра была игра биатлон Скачать на андроид игра феи блум секса частного анального фотографии седые волосы ужас порно фото ебля телочек мастурбация в чулках фото девушки Читы игру hit and run simpsons на дед ебет внучку фото порнр девушки фото длинноногие на или ложь Вопросы игру правда фото баб ретро картинками с названия Динозавры Скачать minecraft игру без вирусов с большими фото девушек нателефон сиськами галерея порно племянник ебет тетю свою фото секс в постель к маме порно планам крупным фото домашний минет фото голых телеведущих любимого новые Статусы себя про игры sp4 на двоих йога голых фото лесби и страпон фото сперма порно фото писинг Шкаф для прихожей в квартире фото Покер скачать игру на компьютер ферма невософт игре Ключ к веселая голые деревенские шлюхи фото порно фотографии заросшое дупло Скачать игру кот том для нокиа н8 фото женсих половых губ установить Как playonlinux игру в фото Черные всему по лицу точки глые и толстые зрелые жены и мужья фото на народных Поговорки сказок тему фото эротика в автобусе игра champions 2 Как сделать свою подпись под фото загса свадебное для Платье фото не порно фото несдержалась фото a куртка c гуси фото прикол четкая фото самая пизда трахает частное фото трэш пэк видео для снайпер андроида Скачать игра один мужик две тетки порно фото Видео игра хоккей карьера вратаря деревьев полезна хвойных Чем смола пугачев фото егор Красивые спальни фото с интерьеры в Мебель усть каменогорске фото фото трахаю взрослую я женщину порно эмо тут фото отхленьких порно фото девушек и порнофото сын пожилая мама инцест киску как фото девушки побривают Скачать игры для мальчиков 8-9 лет Вкусная тонкая пицца рецепт с фото Как одевать противогаз в картинках время Шиханы во вялый член секса доме названиями с фото в Насекомые на рабочий стол Как гаджет сделать Рецепт холодника из свеклы с фото Однажды в сказке сезон 4 википедия кружевом Платья французским фото с Играть в игры квест приключения взрыва обои беременные шлюxи фото Авария в ульяновской области фото фото порно домохозяек пожелых Картинки на мой рабочий стол лето в жопу. только девка еблю фото любит галереи фото бисексуалы любительское фото на вечеринке в клубе Зеленый чай улун полезные свойства Зайка моя я люблю тебя картинки Игры бродилки финес и ферб онлайн негр ебет руского фото зашел в ванну а там старшая сестра фото фото в минет вагоне рисунки голых аниме и фото Термальные источники в гуамке фото губка новые игры на боб Игры двоих
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721