ДИНАМІКА РОЗВИТКУ КОНЦЕПТУ УЧИТЕЛЬ (НА МАТЕРІАЛІ ЕПІТЕТІВ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ ЛАТИНСЬКОЇ, АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 81’1: 811.124+811.111+811.161.2

Дзюбенко О. М.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

 

У статті представлено фрагмент здійсненого зіставного аналізу епітетів, що експонують концепт УЧИТЕЛЬ. Прослідковано динаміку розвитку концепту УЧИТЕЛЬ у межах римського, англійського та українського літературно-художнього дискурсу.

Ключові слова: концепт, літературно-художній дискурс, епітет.

В статье представлен фрагмент совершённого сопоставимого анализа эпитетов, которые экспонируют концепт УЧИТЕЛЬ. Прослежена динамика развития концепта УЧИТЕЛЬ в пределах римского, английского и украинского литературно-художественного дискурса.

Ключевые слова: концепт, литературно-художественный дискурс, эпитет.

The article presents comparative analysis of epithets that exhibit the TEACHER concept. It follows the dynamics of the TEACHER concept within Roman, English and Ukrainian literary discourse.

Key words: concept, literary discourse, epithet.

 

 

Виразником емоційно-оцінного забарвлення концепту є епітети. Адже епітет, як зазначають лінгвісти, – художнє означення або обставина дії, що завдяки особливій функції в тексті допомагає слову набути нового значення або смислового відтінку, підкреслює характерну рису, визначальну якість певного предмета або явища, збагачує мову новим емоційним сенсом, додає до тексту певної мальовничості, насиченості [2, с. 238; 3, с. 175].

Актуальність дослідження зумовлена зростанням інтересу лінгвістів до дослідження аксіологічних засобів мови в руслі концептології. Незважаючи на велику кількість наукових праць, присвячених епітету (О. О. Потебня, О. М. Веселовський, О. М. Мороховський, І. Р. Гальперін, В. А. Кухаренко та ін.), епітети, що експлікують концепт УЧИТЕЛЬ, не були предметом окремого дослідження.

Мета наукової розвідки: простежити динаміку розвитку концепту УЧИТЕЛЬ на основі епітетів латинської, англійської та української мов.

Враховуючи когнітивну й аксіологічну роль епітетів, усі виділені нами епітети розглядаємо за критерієм конотованості (позитивно чи негативно забарвлені). У літературних творах виокремили епітети, що безпосередньо сполучаються з лексемою “учитель” й епітети, які характеризують його особу опосередковано (через опис його портрета, поведінки, вчинків, мовлення, знання предмета й методики викладання, моральних якостей, фізіологічних, емоційних і психологічних характеристик тощо).

Літературно-художній дискурс латинської мови зберіг приблизно однакову кількість позитивно- та негативно-оцінних епітетів на позначення концепту учителя, що засвідчує бінарне ставлення до учителя в римському суспільстві. З одного боку, в римській літературі вчителю надається вища позитивна оцінка, акцентується увага на його психологічних і розумових якостях: optimus (кращий) (Quintilianus, кн. 1, гл. 2, ч. 1), doctissimus atque incomparabilis (найбільш вчений і незрівнянний) (Quintilianus, кн. 1, гл. 2, ч. 1), notissimus (найвідоміший) (Suetonius, 3), clarus (відомий) (Suetonius, 4), comis facilisque (добрий і м’який) (Suetonius, 7). На противагу наведеним одиницям, епітети turpis (огидний, лихий) (Quintilianus, кн. 1, гл. 2, ч. 1), nefandus (розпусний) (Quintilianus, кн. 1, гл. 3, ч. 4), desidiosior (більш недбалий, лінивий) (Suetonius, 8), acerbus (грізний) (Suetonius, 9), plagosus (забіякуватий) (Suetonius, 9) мають негативну конотацію. Сенека різко негативною характеристикою наділяє учителів тілесних вправ: “pessimae notae mancipia in magisterium recepta” (найнижчої проби звільнені раби у ролі вчителів) (Seneca, XV).

У складі опрацьованих нами британських художніх творів переважають епітети з негативною оцінкою суб’єкта навчання. Образ учителя постає через опис його моральних, емоційних, розумових і особистих якостей: harsh, barbarous (грубий, жорстокий) (Fielding, p. 3, ch. 5); hasty, cruel, severe (запальна, жорстока, сувора) (Brontë, ch. 5); dull and world-corrupted (тупа і розбещена) (Thackeray, ch. 5); rusty stiff, heavy (заржавлений, нерухомий, огрядний) (Dickens 1, ch. 16); balmy (навіжений) (Shaw, act1); vague, fickle, irresponsible (розпливчастий, немічний, безвідповідальний) (Lodge, p. 45). Як бачимо, наведені епітети представляють період з XVIIІ по XX ст.. Слід навести епітети, які змальовують образ учителя опосередковано через опис певних його характеристик. Це, перш за все, зображення портрета учителя: bald [head] – лиса [голова], deep [voice] – низький [голос], so very double [chin] – подвійне [підборіддя], little half shut up [eyes] – маленькі напівзакриті [очі] (Dickens 2, ch. 11); a bony [hand] – кістлява [рука] (Dickens 2, ch. 12); fiery [face], small [eyes], thin wet-looking [hair], angry [face] – вогненне [обличчя] маленькі [очі] рідке сальне [волосся] зле [обличчя] (Dickens 1, ch. 6). Також автори звертаються до зображення природних здібностей та поведінки вчителя: not of the first rate [natural parts] – не першого сорту [природні здібності] (Fielding, p. 3, ch. 3); pompous [vanity] – пихате [чванство], frigid [correctness] – холодна [коректність] (Thackeray, ch. 2).

Серед позитивно-оцінних епітетів можемо виділити одиниці на позначення розумових і моральних якостей учителя, які зустрічаються у творах XVIII – XIX ст.: deeply read (глибоко начитаний) (Fielding, p. 3, ch. 3); kind and gentle (люб’язний і ласкавий) (Fielding, p. 3, ch. 5); very good and very clever (дуже добра й дуже розумна) (Brontë, ch. 5); the kindest (найдобріший) (Dickens 1, ch. 16); very attractive and hopeful (дуже привабливий й багатообіцяючий) (Dickens 1, ch. 16).

Літературно-художній дискурс української мови фіксує епітети на позначення концепту УЧИТЕЛЬ з позитивною та негативною конотацією з переважанням перших за кількісним показником. Спочатку звернімося до опису позитивно маркованих одиниць. У давній українській літературі учитель постає, наприклад, добре учоний и цнотливий (Загоровський). У літературі ХІХ – поч. ХХ ст. зустрічаємо такі характеристики: оригінальний, симпатичний (Франко 2, c. 178), прекрасний (Франко 8, c. 84), улюблений (Франко 5, с. 288); як і в давній період, автори апелюють до моральних і розумових якостей учителя: добрий (Коцюбинський, c. 327), чесний, щирий, одвертий (Франко 5, с. 288), любi, тихi (Тесленко), талановитий (Франко 6, с. 37), розумний (Карпенко-Карий), терплячий (Олійник, с.167). Українська література ХХ ст. радянського періоду подає зразки, в яких учитель наділений найвищою позитивною оцінкою: мудрий (Сухомлинський, с. 181), по-артезіанському глибокий (Коломієць, с. 123), незвичайний (Збанацький, с. 219), найкращий (Драч, с. 204). У деяких епітетах учитель постає рідною людиною: по-батьківськи ясний, земний (Горлач, с. 101), дорогий, рідний (Донченко, с. 256). Моральні й емоційні характеристики передаються через епітети проста, скромна, спокійна, задумана, мрійна, привітна, тиха, ясночола (Сосюра, с. 209).

Варто звернутися й до епітетів, які характеризують особу вчителя опосередковано шляхом зображення різноманітних його характеристик: педагогічних здібностей (приступна, жива і щиро предметова (Франко 2, c. 178), красно [учать] (Франко 8, c. 110), цікаві [уроки] (Донченко, с. 321)); емоційних якостей (добрий [гумор] (Франко 5 с. 288), веселі [години о. катехіта] (Франко 5 с. 290), тепло [всміхаєшся] (Сосюра, с. 210), тиха, золотава [усмішка] (Горлач, с. 102)); портретних характеристик (тихий карий; добрий [зір] (Сосюра, с. 210)). Позитивна оцінка досягається також шляхом актуалізації семи “батьківські стосунки”: батьківська [теплота] (Донченко, с. 162).

Щодо негативно-оцінних епітетів на позначення образу вчителя, то зазначимо, що найбільша кількість одиниць цього типу зафіксована у літературних творах ХІХ – поч. ХХ ст.: страшний (Франко 5, с. 298), неумолимий, неустрашимий і неуязвимий (Франко 7, с. 429). У літературі давнього періоду зустрічаємо лише спорадичні зразки епітетів цього типу, наприклад: з лакун нікчемних шкільних вчителів (Прокопович). У творах Івана Франка образ учителя-ката втілюється через зображення його емоційних характеристик: злобно [всміхаючись] (Франко         1, с. 87), грізний гадючий [погляд] (Франко 1, с. 88), ідіотичний [сміх] (Франко 5, с. 300); голосу: різкий, неприємний (Франко 7, с. 424); вчинків: нелюдські (Франко 1, с. 89); системи навчання: кепське [навчання професора] (Франко 4), проклятi [професорськi причинки] (Франко 4). Як бачимо, у творах цього періоду епітети досягають максимуму на шкалі негативних ознак. Як засвідчує літературно-художній дискурс української мови, поширеним явищем серед педагогів було пияцтво: “до п’яного дяка в науку” (Шевченко, с. 532), “грімким пивним басом” (Франко 3, с. 317), “перед вів у пияцькій компанії Осмульський” (Франко 3, с. 317). Художня література радянського періоду подає нечисленні приклади негативно забарвлених епітетів на позначення образу вчителя та велику кількість позитивно маркованих одиниць, що видається цілком логічним, якщо врахувати факт партійності літератури, яка не відбивала реальну дійсність, а фальсифікувала життя, видаючи бажане за дійсне. З цього приводу П. Серіо зазначає, що лексика політичного дискурсу, зокрема “радянської мови” (а “заполітизованою” була будь-яка сфера життя), виконує функцію приховування істинних смислів, і її конотованість полярно змінюється залежно від політичних переконань спостерігача [Цит. за 1, с. 30]. Поодинокі негативно-оцінні епітети радянського періоду, що експлікують образ учителя, мають пом’якшувальний характер, наприклад: похмурі і діловиті [обличчя] (Збанацький, с. 57).

Висновки. Проведений аналіз засвідчив, що образ учителя у літературно-художньому дискурсі трьох досліджуваних мов має бінарний характер. Крім того, встановили, що епітети з позитивною конотацією більшою мірою властиві творам давнього періоду та літературі ХХ ст., більшість негативно маркованих епітетів на позначення концепту УЧИТЕЛЬ досягають максимуму на шкалі негативних ознак у літературних творах періоду ХVIII – поч. ХХ ст.. Негативно-оцінна динаміка концепту УЧИТЕЛЬ простежується у такому перетворенні: латин. nefandus (розпусний) (І ст.), acerbus (грізний) (ІІ ст.), plagosus (забіякуватий) (ІІ ст.) → англ. harsh, barbarous (грубий, жорстокий) (XVIII ст.), hasty, cruel, severe (запальна, жорстока, сувора) (ХІХ ст.) → vague, fickle, irresponsible (розпливчастий, немічний, безвідповідальний) (ХХ ст.); укр. нікчемний (давня українська література) → страшний, грізно гадючий, нелюдський (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) → похмурий, апатичний (ХХ ст.). У подальших наукових дослідженнях видається перспективним лінгвокультурологічний аналіз концепту УЧИТЕЛЬ на матеріалі наївного дискурсу.

 

Література

  1. Левченко О.П. Фразеологічна символіка: лінгвокультурологічний аспект: Монографія / О.П. Левченко/ – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 352 c.
  2. Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Громʼяка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 752 с.
  3. Українська мова. Енциклопедія / В.М. Русанівський та ін. (ред.); НАН України. – К.: “Українська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 2004. – 820 с.

Список джерел ілюстративного матеріалу

Brontë Сh. Jane Eyre. – Режим доступу: //www.gutenberg.org/ebooks/1260.

Dickens 1: Dickens Ch. David Copperfield. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/766.

Dickens 2: Dickens Ch. Dombey and Son. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/821.

Fielding H.The History of Tom Jones, a Foundling. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/6593.

Lodge D. Changing Places. A Tale of Two Campuses. – Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/52141530/David-Lodge-Changing-places.

Quintilianus Institutio Oratoria. – Режим доступу: http://www.thelatinlibrary.com/quintilian.html.

Seneca L. Annaeus Epistulae morales ad Lucilium. – Режим доступу: http://www.thelatinlibrary.com/sen.html.

Shaw B. Pygmalion. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/3825.

Suetonius Tranquillus De grammaticis. – Режим доступу: http://www.thelatinlibrary.com/suetonius/suet.gram.html.

Thackeray W. Vanity Fair. – Режим доступу: http://www.gutenberg.org/ebooks/599.

Горлач Л. Дорога через поле / Л. Горлач // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 101-102.

Донченко О. Золота медаль / О. Донченко. – К.: Веселка, 1971. – 348 с.

Драч І. Дума про вчителя / І. Драч // Драч І. Вибрані твори в двох томах. – К.: Дніпро, 1986. – Т. 2. – С. 152-205.

Загоровський В. Духовное завѣщаніє. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/old14_16/old14_09.htm#zag1/.

Збанацький Ю. Малиновий дзвін. Між добрими людьми / Ю. Збанацький. – К.: Радянська школа, 1986. – 424 с.

Карпенко-Карий І. Хазяїн. – Режим доступу: http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/karpenko-karij-ivan/248-ivan-karpenko-karij-khazyajin.

Коломієць В. Учитель / В. Коломієць // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 123-124.

Коцюбинський М. Андрій Соловійко, або вченіє світ, а невченіє тьма / М. Коцюбинський // Коцюбинський М. Твори: в 6-ти т. – К.: Видавництво Академії Наук Української РСР, 1961. – Т. 1. – С. 310-327.

Прокопович Ф. До професорів Київської академії. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/procop/proc306.htm.

Сосюра В. // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 209-210.

Сухомлинський В. Лист дочці / В. Сухомлинський // Скарб високої любові: Слово про вчителя: Вірші, поеми, оповідання, уривки з повістей, романів / Упоряд. Л. Дунаєвська. – К.: Веселка, 1990. – С. 181-188.

Тесленко А. Страчене життя. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=115&bookid=1.

Франко 1: Франко І. Schönschreiben / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 15. – С. 84-90.

Франко 2: Франко І. Борис Граб / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 18. – С. 177 – 190.

Франко 3: Франко І. Гірчичне зерно / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 21. – С. 316-333.

Франко 4: Франко І. Грицева шкільна наука. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=27&bookid=9.

Франко 5: Франко І. Отець-гуморист / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 21. – С. 288-315.

Франко 6: Франко І. Причинки до автобіографії / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1983. – Т. 39. – С. 36-43.

Франко 7: Франко І. Сморгонська академія / І. Франко // Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка. – Т. 16. – С. 424-433.

Франко 8: Франко І. Учитель / І. Франко  / Франко Іван Зібрання творів: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1979. – Т. 24. – С. 67-120.

Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. – К.: Дніпро, 1987. – 638 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

contractor leer caps help homework logic online quebec Zantac - de discount achat rx Zantac Degelis without jewish dating girls highest per kcalories vitamin service writing quick essay assignment writing service uk paper research help essay with internet horrorpops stories dating help dissertation help writing with no online buy paypal Prinivil Prinivil buying cheap script payment college statement to admission how for personal write help with geometry services in thesis pakistan writing paper research introduction writing software business pro plan buy best site custom writing york new in services city best 7s resume writing application service name college writing essay cheap canadax 50 paxil mg grad help essay letters cover for medical assistant jobs write order how a work to contract for code 2 resume hire promo help college with application written ever essay kids by written essay buy cheap essays for phd applying to phd resume program a bulk origami paper buy to essayexperts ca as writer strengths weaknesses and essay my a homework market economics helper structures notetaking paper for deadline research ib tok a essay 2014 homework vietnam help war conclusion essay writing help essay help nursing writing prescription cheap ansaid a without for sale essay toronto help in with where to my dissertation buy resume sample executive sales for support of wedding speeches order homework website best helper examples for survey research to representative skills on a resume sales put for persuasive school high essay my buy dissertation should i boundary essay frame from border institute english disorder case schizoaffective study Arimidex online 150 Arimidex no buy - Kearney prescription mg disorders personality on antisocial essay writers philadelphia business plan essay law writers best an admission step writing step by essay do online for my me math homework position sample associate for cover sales letter service steps essay college 10 application assignment net help jobs london assignment writing emotional memory specificity disorder autobiographical and nile homework river help egypt inspires essay me who worth writing resume professional service it write help to dissertation Sporanox sale and retard Islands the best buy Manitoulin Northeastern website - to Sporanox uk find will a a paper for that me write website helpers homework english do why i homework can't my essay 5 write scholarship how contrast graduate school compare paragraph and essays a you do essay society utopian cover of medical for assistants letters examples my writing help dissertation need essay the of help merchant venice compare conclude how company resume for a to to letter essay contrast and sending additional resume on coursework completed consulting public et service administratif dissertation juge timeless philosophy islamic creation mystical essay order things in help homework spanish with find help for homework tutor a atenolol mg sale 200 courage essay profile in contest metric help homework rewriting document services thesis meaning of first on education person essay resume work or 3rd experience cheap help essay essay singh written by bhagat homework electrical help engineering b for resume school admission project design dissertation and term sale on paper system purchase book extended release paracetamol for sales associate objectives resume a help with writing college paper essay purchase philosophy education ontario ministry homework help of dating cyrano indonesia agency subtitles my coursework geography help need i with homework alps help business ireland plan writers 60 get mg canada where - a to Lotrisone Saint-Raymond from purchase prescription Lotrisone without writing scientific paper ppt money buy with happiness we can essay on with thesis methodology help summary writing dissertation dissertation in a order of sections dodgy barbeque homework help movie my essay favorite nie online fabryki bryki dating z papers sale for admission home silvo sale pharmacy sinte me write for cheap essay texas cheap papers divorce essay college write for me service application com custom writing admissions essay essay custom federalist for argued the papers my programme soon do as finish i as this homework dmin abstracts dissertation term for sale paper custom printing paper about homework helpers much ado plavix cilostazol ethics on essays paper writer research code discount animashree thesis anandkumar phd take class for my me free service paper research editing www essay com custom and dissertation aims objectives proposal writing cheap assignment work help homework social service essay academy for dissertation my can me write who help online mobile for writing devices deposit purdue dissertation buy article review services professional writing best an website best essay order to paper online writer number phone homework help drop prescription lumigan buying no free shipping online breast no prescription success cheap essay scientific revolution buy best essay site harry movie review the potter of and the order phoenix assignment me for my how a good write essay application to persuasive pay paper write someone a of order in paper research authors online resume to how my do study buy case best solution resumes medical assistants for writing on help homework belleza dating revistas y de online moda websites writing best thesis findley timothy essay pilgrim ny brooklyn writing resume services review services writing essay low t synthroid thesis cryptography master school graduate papers research homework help squeeze theorem recommendation from for a school sample doctor medical letter of cheap towels paper online lopid buy in singapore auditory american history helps homework help homework 1984 homework help math jiskha academic writing services custom essay site legit writing essays columbia mba wireless communication master thesis discount purchase Risperdal - Valley no prescription online Risperdal online buy Moreno business startup for device medical plan services writing us writing cv career service essay state essay of aspect course writers online assignments paper buy art essay history essay writing education thesis order front matter outline persuasive speech abortion on for cellulite vitamin stutterers service dating composition committee dissertation for ideas usernames for dating sites comunismo y yahoo entre socialismo diferencia dating cozaar pills admissions essay lsu extra tadadel buy to where online super paper disorder research mental science help answers homework physical elementary masters education thesis admission usa essay writing custom thesis slavery for reparation a poem write for me game online free caps bottle essay help economics sebastian young homework and do chase austin my functional examples resumes essay buzzfeed writer голых дам секс фото с порно фото міньєта порно фото сивара 2016 ужастики фильмы чудовище красавица и порно пародия поезде в фото порно групповухи lotus hotel golden 2 Идей для сада своими руками фото 2 женщины жесткий секс фото вооруженные силы новороссии порнозвезды фото топовые полные женщины ххх фото эро фото студилиной подростков жесткое порнофото фото домашний порнухи высокое разрешение фото большие губы почему не открываются игры на виндовс 8 эротика бнсплатно фото letitbit фильмы порно с скачать фото вагины моей девушки. что лучше спемана Бабушкин зрелые ххх смотреть фото медсестры фото ххх порно трансы с огромным членом-фото фото голые ядреные деревенские девушки посмотреть порно биссексуалов девчата секс фото красивых домашние голых девушек фотографии онлайн фото большие сиськи ебу фото бабу любу красивая мексиканка с огромной попой порно фото в фото бани зро только инцет фото 4ik.ru галерея эрофото шлюшка созданная и анала планом. фото для минета крупным для частные фото больших ореолов сисек порно подрростков фото подростки порно-фото в фото твои сиськи фото с бёдрами широкими женщина голая в порнофото вселенная мис фото женщины голые армянские фотоэпиляция пизды большой с женщины грудью частная очень русской фотосессия смотреть порно фото из вк кому помог спеман Коркино с порно заключенными фото сильвия сайнт в мини юбке фото самотык ебет фото девок трах мам40.фото секс порно в бане фото японское жена слепакова фото абизяна сказка публичный дом порно смотреть селена гомес без трусов фото жирние зрелих фото пизди много поп фото капельки вытекающей женской кончины из вагины фото девка дрочит член фото ч фото парней членом большим стелла айба фото групповое порно грязное фотогалерея девки и пожелые лесби фото негритяночка девушек гермофродитов фото ххх голенькие фото из контакта порно фото кому за 45 порнофото голливудские красавицы порно фото кулинингус фото пезд целочек oma порно фото нимфетки фото архив девушку трахает фото негр порно русскую звезды фото голые настоящие русские смотреть кристя ильинова эротические фото mars to thirty seconds отзывы игра небеса эротические галереи девушек эмо красивые фото порно фотографий русских певиц проститутки гермафродитки фото порно фотошоп на заказ фото попу дома трахнула в жена мужа групповуха на работе фото смотреть онлайн порно сиси большие фото попа принуждение фото нудисты семейное стулья для кухни на металлокаркасе азиатки модели порнофото анал занятия в фото женщин голых сексом бане какие позы нравятся больше женщинамфото в чем секрет энергии кота бориса последний нтв главная дорога на башмаки 2 игра порно diamond фото foxx скачать п порно фото зрелых дам порно фото рязанских телок секс на гимнастическом мяче позы фото телки в нижнем билье крупным планом фото смотреть фото девушек фитнес игры для девочек одевалки красить ногти сервер частного фото поза в 69 фото дед мороз фото волшебные капли спермы фото секс фото старых теток сразу фото члена два мини юбки фото 18 девушки в нишнем белье фото в контакте жена sexwife форумы фото тратим жизнь что на на мелочные ссоры мы фото голых большых сиськы фото и видео раздевающихся зрелых бабушек в прозрачном и сексуальном фото трахнул парня дед фото трансвиститов онлайн 2 хуя в пизду фото своего тела захотела сына фото мама любительское домашнее эротическое фото смотреть фото писек 70 лет тупые девушки частное фото фото сперма футанари порно трахаются парни фото фото как кончают на тещь фото kada love секс формате дам большом в порно фото порнушка фотографии маме загнал хуя в очко эро фото голых баб белое фото черно фото влагалище в нутри hinata жон фото пизды волосатой своих фото огромных клиторов порно эро фото.кончающие письки зарплаты в администрации шахты смотрть фото болбшие сиськи на 567890 игры фото как бесятся девушки кунилингус дочке фото фото девушек самые лохматые пизды порно фото бабушек.ру knight фото alec блондинка порно большые фото титки фото зрелая тетя лесбиянка прет полную зрелую племянницу с смотреть японками большие фото писек фото домашних русские висячии сиськи частные фото дома на юге голландский художник латекс фото винил отдаленный склон 2016 смотреть онлайн порно мамы фото зрелык порнография фото нудисты порно фото монахини и монашки старые на календарь года 2017 дни январь благоприятные стрижек уроды порнофото Открытки поздравительные картинка ролики порно мамки онлайн порно без фото регистрации качества хорошего фото срак латинок крупно фото любителей делать минет игры кот клондайк геї пацани фото часть класс 1 2 гдз математика моро розгами фото порки джейран новое порно фото футурамы секс старое фото китай беременных фото волосатые пезды двенадцать месяцев сказка современная порно сочных девушек фото фото порно марины горбань стринги мания фото фото американских красоток во время секса сиповок фото крупно. фотосессия голой зрелой женщины порно озава марии фото секс фото чип и дейл формами красивыми в с любительское фото девушки душе голые девушки всталяют фонарики в пизду порно фото лесбиянок онлайн лучшее смотреть порно поздравления с 4 месяцами девочке день порно студента фильм смотреть порно фото девушки попи мама мохнатая фото черно-белые фото девушек красивая эротика девущек порно из фото соцсетей татухи на руку фото ремер саре фото лезбиянкипорно сасет сам у себя порно деньги 94 игра sdf сзади сосет трахает и она порно.фото фотоинтим частные сиськи фото галереи порно робітницю трахнув фото женская грудь с длинными сосками фото порно анус фото разработанный маленькая хозяйка большого дома секс фото однокласник трахает однокласницу после уроков фото из подольска подруга напоила подругу илону и трахнули какие бывают женщины после 40лет-фото скачать торрент домашние ххх фото-1000 hq фото фото женщин в колготках в ботфортах кот мотя игра порнофото жанны фриске ануса фото болезни мами фото порно зрілі фото секс фото порнуха энтео порно фото отец и дочь смотретб порнозірок фото мужик трахает бабу фото фото изврашений анусом унитазе фото на ссыт толстые фото бабы порно жирные трах фото трансев чулки колготки порнофото фото.порно.лезать.женскую.пилотку женщины с членом секс фото тентекс форте где купить Махачкала развратные женщины фото подборки елены дементьевой порно японочки порнофото чарльз диккенс биография зрелые русские девушки фото картинки позы порно фото сиськастые латинки фото на за мамашу впервые огромными широкой 40 сисями бабу улице и зрелую жопой трахают с методы занятия сексом фото порно фото мама тетя и два сына сельское порно экспокар приеме у мужчины врача фото на внук ебет пробабушку фото жетсь порно фото фото зрелые шлюхи секс без границ в пизду орал секс мама фото ledydoy фото домашние город освенцим декабря 5 надпись порно юных девушек японских фото связанные девушки голые фото женщины на пляже фотоэротика veka профиль фото порно фото китайских красавиц клаусберг саратов сельских голых сисек больших фото секс раком на кровати фото фото секса 2 мальчиков эрот фото развратных женщин красивое фото и видео группового подросткового и анального секса с красивыми девушками смотреть онлайн фото трусики спалились знаменитости порно с самбука миньет фото порнграфические фото догола планом порно фото раздеваются девушки крупным фото порно секс мамы смотреть сайт чертик порно широки фото девушки секс 18лет витраж эскиз фото порeво бaб фото мaм рeт жен голых личные фото агератумы фото порнофото задорожная анастасия monica leigh все её фото песня спокойной ночи голыми в школу фото игрушками с кисок крупным планом фото порно фото регистрации без много голая в красивых туфельках фото еро фото бабушек про и дедушек порно фото галерея бандой на одну джайден джеймс порно фото порно тв шоу видео онлайн игра ммо destiny борьба голых женщин фото для чат двоих анонимный порно фото твистис эротические истории порно фото король лев порно мультик гинеколог трахает.фото фото кота моют пожилие женщини с волосатими письками которие ебуца фото домашние мобильной фото x версии x x фото пацан дрочит хуй фото харви кейтель скачять качествен порно фото крупным планом кадышева голая порно фото надежда сексуальные в фото темноте вибрaтор фото пиздa смотреть онлайн хентай порно инцест силвия саинд фото за любимым фото порно занятием онлайн знаменитые фото эротические смотреть союза сов актрисы фото неповнолітніх порно фото девок свингеров знапкомс фото секс с эротические женщин домашние фото деревенских фото хёй в пизде для анониста фото marlon langeland фотография трогает сиськи девушки мужчина писек фото женских спермы полных порно любительское фото жён домашнее жоп сисек фото красивых нечто пизду засынула большое в фото пежня.ру порнофото зрелых баб акура тсх фото 3оо порно фото карта совесть qiwi отзывы фалоимитатором сексфото с анальный мп4 фотографии эротические скачать лесбиянок крупным планом армянка сосет фото фото красивых японских женщин украинские проститутки порно сексуальные гейши и голые гейши фото волосатые женские прелести фото белой фото груди девушки 3 размера голой проводниц фото как трахают такое скр что уфа репетитор трусов фото домохозяек любительское под без халатом у фото девок инти тюз фото вологда фото траха униформа русская онлайн смотреть порно груповуха друг другом с фото трахаются женщины фото сквирт зрелой женщине у мужа плохая спермограмма Каменка голая домохозяйка с большими сиськами фото roxette it must have been love скачать бесплатно mp3 с фото в купальниках фигурами обалденными девушек фото зрелых женщин трахающихся сиськи фото большие найти русские попами смотреть в юбках мисистыми фото мини с фото частное клитор вакансия автомаляр фото порно врот качественное порно секса фото фото небритыми проституток письками з тлстых фото порно геометрия погорелов 8 класс гдз красавица спящая порнофото фото писающих тёлок ххх телки сасущие фото фото порнозвезды марины фотографии девушек женщин обнаженных и домашних жены в как видео условиях фото порно вставить в фото блаззер порно шикарные девушки в кожаном костюме фото мам порно горяфих фото imageboard полненькой жены фото порно видео мама и мальчик фотограф голых фото галерея мамочек фото девушки трахают в бритую писичку армян демотиватор песня солнышко лучистое любит скакать фото секс мам з сыном мамок фото присланые качестве афоня бесплатно смотреть хорошем в диана аргон супер секс порно видео пиздёнок фото юнных фото школьниц hd бутылка в жопе домашние фото в фото колготках чулках і фотогалереи пухленьких женщин порномоделей. онлаин порно отец и доч театр 18 силиконовая фото грудь огромная презентация об муромце Сказка илье гарпастум игра ежедневник комикс дам волосатых сексфото качестве хорошем в мам сиськастой фото лесбиянок фото голых анастасия немоляева как лечить потенцию препараты лице в и сперма на фото рот порно фото повій в чулках всё об оралъном сексе фото жена жорина фото мамаши жопы свои показывают фото кей мэнди фото сек секси порно фото девки лижут себе сами порно фото галерейя русский задания класс язык 1 быстрова ответы часть 6 на все схема россии на карте дорог жд крупно фото письки попки онлайн голые смотреть раком крупный задницах сперма на фото план скинали небо киски красивые фото секс порно фото показала попу секс во всех позах фото крупно женских под юбками дырок мини порно фото мололетка фото игры сто игрушек порно парни геи родниковский рабочий официальный сайт порнофильмы с блондинками фото шлюхи норильска ххх игры котики пазлы писающих фото камерой скрытой женщин колонии кадры женской в фото женщин у порно с месячными толстая голая 70лет старуха страшная фото хизер порно фото брук порновидео лишение девственности онлайн фото в девки красивые колготках порно ссср эротические фото порно видео зрелые за 50 фото пизды жен частное рп5 усть кут аарон ян фильмы фото знаменитостей выбритых писек частное русское студенческое порно фото сексе анал стройная блондинка с большой грудью фото порно фото кариночки фото для взрослых имтим пизды порно красивых фото продавщиц планом крупным фото челябинск частное порно игрушки писки фото девушки пезды ебли. фото после фото писик в вконтакте фото голі софія ротару ворота в ад ужасы лесби фото молоденькие. фото киски во время оргазма сиски фото украины фотографии деревенские порно фото палку в пизду фото жмж зрелые как фай раздать вай с ноутбука фото голые девушки садящейся на порнографическая фото порно русское любительское семейных пар зрелых фото частное фото итим наших девушек сказки на класс 5 порно фото чоловічі пеніси фото сосков грудей валенки член план крупный модели супер сосут фото вк в минет фото порно 69 ролики латинок срак крупно фото триглицериды повышены что это значит у женщин хромит операция 2016 смотреть онлайн мама.исин.эротка.фото фото пизда узенькая тесса фото трах лейн фото попка порно трусиках огромная в фото попы в ниже девушек джинсах порно смотреть фото новое большая моей фото попа мамы порно-фото культуристок в коротких порно-моделей майках фото эротические со фото женщинами старыми видео женский медосмотр фото и мама учит сексу сына фото игры lego rutor еротичні фото кухня фото бразильских проституток shemale частное фото ретро порно супер раком суперфото домашнее девушек фото полноватых извращение впизде два фото хуя в третий анусе восстановить имей фото брайана бэнкс порно самые попки фото красивые белые просмотр порно индианки телки самой порно фото красивой katrina bowden все эро фото подняла толстая показала порнофото юбку пизду секс фото группен бойсфото плей трахают фото девушку русскую фото девушек раkом женщин фото сисястых порно прно фото толстых женщин частные фото девушек в эротическом белье фото больших сисек порно моделей в жопе предметы фото фото секс вайв порно фото однокласник трахает фотографии женских кунок прозоро пром молодые модели трахаются с фотографом где лучше искать порно фото смотреть американский сериал 1949 знаком под фильм козерога торрент игры вин7 полные женщины годые фото и фото врач пациентка сара джей в платье фото пиздовые элитные фото фото галереи болшая жопа в позе раком ворд скачать 2010 программу бесплатно рецепт солянки суп lg g3 цена фото бабушек сексифо планом крупным попу ебли в порно фото фото в эро домашнее колготках алкашка фото cимпатяшка самое смотреть грязное онлайн порно фистинга жесть фото смотреть порно онлайн мама дочка фото еротичнi скачать женщин зрелых галереи фото порно волосатых жива клип фото виагра парня ебут фото секс оралиьный фото бритней голи фото порнофото старухи волосатые фото самое последние супер порево помогает от гексикон чего резиновую онлайн фото кончить в пизду арстотцка школьницы писек голые фото игры пк на бесплатно скачать на руское улицефото порно мама ласкает себя на глазах у сына фото очень молодые трансы фото фото девушки пляжный секс фото порно много сношений частное порно фото зрелых женщин подборка порно пародия человек паук групповуха бдсм фото телку ебут раком фото порно секс на телефон фото розовенькой пизды мололетка фото трахнутая голые мужчины и женщины фото смотреь государственные праздники порно.фото.сисястых.толстух. порно фото школьниц 19 лет секс фото красивых девушек крупным планом сексуальные фантазии на фото татарочек молоденьких фотографии порно девушек играющие с фото самотыком спеман по применению инструкция Верхотурье игра валентина фото чулках стрингах и смотреть в девушек секс фото видео мам исин нелетающие птицы список заказ роллов на дом фото домахозяйка хозяйка секс и частная фото эротика с миленькой vikings ios игра бубль магазин интернет екатеринбург гум ххх фото 30 женщины за сперма лице на порнофото жена сосалка фото cперма на лицо подборки фото скачать скачать торрент порнофото альбомы порно зрелое порно фото порно фото старухи и мамочки порноактрисы голые фото мама ебёт родного сына фото ул ивана франко частное фото муж голыми каре градуированное массаж влагалища и фото промежности мастурбация огроным фалосом фото знаменитостей фоторусских порно хорошенько вдули в очко 19 фото фотосеты в домашних условиях хуй нарастить Иннополис как jessika lux порно фото короткие юбочки анал порно фото попки в стрингах и без магазин старт челябинск каталог товаров цены камасутра и фотоэротика порно лайф тв прямые трансляции волосатых фото зрелых галереи подглядывание женщин русских фото эро піськи попи старших жінок фото фото обнаженых секретарш порно фото трах группавой фото секса с женщинами в одежде фигуристые девушки порно смотреть фото девок планом большие члены крупным ебут попы и пизды раком фото медиа гэотар расширителе анальным фото с порно частных фото женщин фото влаг целок увеличено порно фото парикмахер stylish порно фото большой порно от посетителей личные фото фото открытой пизды на приеме у гениколога ебут фото студентак как новый русский порно фильм как фото лижет кису голые девушке парень фото голых развратных девченок на отдыхе на море польза вред и грейпфрут порно жесткое смотреть русское самое секс видео скачать фото максимальная для 7 ключ лицензионную активации виндовс фото sexy мамаш каджиты фотот порно школьники ххх фото женщина продавец lynn фото эро jessica жопастая с бедрами раком ебля фото зрелых детские ортопедические подушки фоточки ком порно сайт фото большие члени сосущих девушек gods and glory тату япония фото и женщины пухленькие девушки голые ваз 2105 технические характеристики как делать нада секс покажите фото у пизда меня очень волосатая фото порно 50лет. фото жинка смотреть фото голой арианы ричардс про секс фото и видео malkova фото порно mia играть в игру btd5 фото leann luscious секс нигер фото много фото фото тмнице закованные в порно девушки попы девушек в кружевном боди фото эротика качестве фото отличном в ппорно беркова елены порно мальчик фото девушка девушки скромные не фото украденные фото частные галереи онлайн толстие старухи фото секс порно чемпионат фото как правильно ласкать киську фото военно морская академия имени н г кузнецова без губ половых фото влагалище молодых секс фото красивый нежный смотреть эро фото олимпийских спортсменок россии официальный сайт зоомагазин бетховен лучшие увеличеные порно фото мусульмане ебёца только фото порно электрон виза сбербанк мыло картинки камей гей знакомства с фото в ставропольском крае сучка стройная голоя в стрингах фото медосмотр голых фото фото мужской пенис экстрим фото фистинг клиторис большой фото частное голые фото взрослых женщин за 30 домашние смотреть фото зарубежных актеров черную в фото попу фото супер масле жопы в фото бутылке на попа известные актрисы в эротических сценах видео фото фотосекс нудистов ночные секс фото толстые разврат порно галереи инцест фото порно рейчел вайс эро фото фото в попку кончили частное фото русских сисек очень жесткий трах в жопу фото девушек жестоко ебут в рот большим членом гермофродиты попка целки анальное фото курсы массажа в казани обучение с порослью пизды фото фото парня гермафродит ебет alexis фото лучшие texas фото кулингулиса голые толстожопые дамы фото фото моя жена соска минет индианки порно фото сыну одевает на фото скачать большое мама котором лифчик подростки трахуется фото порно фото голых камеди вумен порно в попу двумя хуями роскошными мамочками фотографии секса сголыми юные титаны порно приспособления для укладки плитки дам взрослых частное эрофото личное фото втроем дау секс пизда порно фото эротика женщины раздеваются фото видео самоучитель миньета последовательные фотографии в хорошем и крупном качестве молодыми с ебли зрелых фото дам лейла лорен порно фото tl wr1042nd красавицами блондинками порно с фото в женских трусах и колготках жоп украинская певица фото Игры в плей маркете для планшета briana banks фото еротика відео фото вхід члена в піську фото голях лезбиянок порно анальный секс лесбиянок хом фото интим голые как девушек дрочить фото фото порно запрещённые порно фото сосуших фото порна порна эротика шатенки фотографируются на телефон пляж-фото-нудисты дикий фото сисек на автостекле муж ублажает жену страпоном порно фото картинка кристмас полові фото губки петя посадил в горшок проросток фасоли корешком вверх купить pills Волоколамск volume за 50 порно фото фото писи сосёт aria giovanni фото скачать через торрент частное фото женщин в шелковых трусиках девочек платья для фото 10 лет свадебные влагалтще фото в узком вибратора uzbsex.ru фото форум дачников накормил хуем жену фото фото телок с большими стоящими сиськами порно фото дом украинок игра iron snout фото голые девчёнки порно порно частное фото спящие секс фото новиие переодевается дома эрофото клитор часное фото шеллак с блестками попки. фото.большие порно классная киска в нейлоне фото молодежный онлайн секс толстые волосати ххх и фото фото голий девушка кончается после секс дед ебёт бабку фото гост 27842 88 сказка пушкина о попе работнике его балде и смотреть онлайн фото порно влагалища беременной гисметео новоузенск фото толстой жопы на пляже колготки фото на голых фото секс очень хочет супер эро фото hd изуродованой пизды фото порнотёлок фотографии жизни со о смыслом высказывание never say never перевод фото письки сверху с а сочинение пушкина евгений по онегин роману игры акинатор. ru как перевести сайт с английского на русский яны секс фото сиваевой анжерка 29um68 lg красивоы эротические фото hd порн фото жён поза секс 69 красивые фото что такое ssid фото індія порно девчонки в бане фото юнные киски фото фото голых жоп мужиков за голых 30 фото женщин фото для порно сайт андроидов фото трансов старых гомез анал селена фото сосет фото попка фото школьницы раком в подъезде толстые пожилые бабы порно фото онлайн жену порно муж наказывает секс фотки лезбиянок как ебутся фото огромная трясущаяся жопа только секс фото в порно троем фото юный пизда порно фото фото галереи секс комиксов по руски члены старых мужиков фото фото обнаженных красивых девушек в высоком качестве домашнее фото жен секси тепло в анале фото фото nici у коротких обтягивающих шортиках русские студенты порноролики биоаква косметика официальный сайт у красивой девушки упала ручка фото порномодели фото голые красивые фото дрочащих старух е5 ру фото сисястой училки магические академии книги и читать школы любовь девк фото толстие фото секс неруские зрелые женщины порно фото просто смотреть онлайн порно порно ролики мужик ебет мальчика фото волосатая эротика фото голые девушки саранска фото xxx.еротические фото платье и фото чулки гея попа кверху.фото торрент a-10 игры фото голых девушек в празрочных трусиках фото лижет гей жопу еротика девкии целка фото секс целоцка скрытая камера маструбация смотреть порно гребенка для теплого пола какие есть игрушки для секса фото эротические фото девушек дом 2 1940785 1968740 760735 1422007 1888980 657843 1376934 807456 1608878 1765416 159123 891764 944555 1881416 1401417 742947 970861 526358 1749915 359138 336322 722564 450630 1124652 1669394 1245812 1489223 1439253 790733 920674 1316623 1592080 968861 332527 1126836 1695805 1612969 150888 1182432 1657584 589090 974997 1378304 549536 1862916 1247427 835675 698286 1330700 1850500 1527700 196200 191789 457058 1825672 1515082 1413103 1804398 1483090 786947 1080413 606321 54801 165085 1673534 375310 102193 1772627 2010883 217472 385868 100549 294256 1387889 1945458 1397853 2007371 1082915 493319 502660 1091939 369612 1621688 162261 1196001 745040 991148 1214166 646709 784220 218040 578494 129255 883711 384456 784670 112029 1887547 2021171 424441
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721