ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ДІЄСЛІВНИХ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ПОХІДНИХ В МЕЖАХ ОНОМАСІОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.2’373.611

О.В. Мігорян

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

м. Чернівці

 

У  статті зроблено спробу простежити динаміку реалій навколишнього світу, виражених дієслівними твірними основами префіксальних похідних, які приймали участь в утворенні ономасіологічних категорій упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови. Комбінація діахронного та синхронного підходів у дослідженні пояснює причини формування системи явищ, характерних для кожної окремої ономасіологічної категорії.

Ключові слова: префіксальна структурно-семантична модель, динаміка, дієслівна твірна основа, ономасіологічна категорія.

 

В статье сделана попытка исследовать динамику реалий окружающей среды, выраженных глагольными основами префиксальных производных, которые участвовали в формировании ономасиологических категорий на протяжении четырех периодов развития английского языка. Комбинация диахронного и синхронного подходов в исследовании производныхобъясняет причины формирования системы явлений характерных для каждой отдельной ономасиологической категории.

Ключевые слова: префиксальная структурно-семантичекая модель, динамика, глагольная производная основа, ономасиологическая категория.

 

The article presents an attempt to investigate the dynamic of environment realias expressed by verbal basis of prefixal derivatives, which took part in the onomasiological categories formation during four periods of the English language development.Combination of diachronic and synchronous approaches in the research of the derivatives explains the reasons of the formation of phenomena system typical for every separate onomasiological category.

Key Words: prefixal structural and semantic pattern, dynamics, verbal derivative bases, onomasiological category.

 

Актуальною проблемою сучасної лінгвістики є вивчення сутнісного підходу до розгляду мовних об’єктів і явищ, що є основним предметом дослідження таких теоретичних дисциплін як ономасіологія та теорія номінації. Аналіз співвідношення двох типів структур – ономасіологічної та мовної (формально-семантичної) «означає передовсім аналіз співвідношення початкових значень мотивуючих одиниць і використаного формального засобу зі значенням результативності» [3: 266].

Сьогодні на порядок денний чимраз виразніше ставляться питання, пов’язані з апробацією та знаходженням нових шляхів дослідження дериваційної семантики в межах префіксально-ономасіологічних категорій у зв’язку з широким запровадженням елементів формально-семантичного моделювання й корпусного аналізу. Дослідження процесу розширення лексичного складу словотвірними засобами у галузі дериватології та ономасіології займалися такі лінгвісти як [1; 2; 3; 4; 5]. Однак дериваційно-ономасіологічний аспект розвитку префіксального словотворення, незважаючи на його важливість для збагачення словникового складу сучасної англійської мови, донині залишається найменш висвітленим у науковій літературі та лексикографічній практиці.

Метою нашого дослідження є опис розвитку дериваційно-семантичних характеристик віддієслівних префіксальних похідних, які функціонували у межах  ономасіологічних категорій протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови.

Для проведення наукового аналізу досліджуваних одиниць нами встановлено інвентар префіксальних одиниць та ЛСГ префіксально-ономасіологічних категорій у кожному з періодів. У статті виділено 9 ЛСГ твірних основ (ТО), запропоновані П.П. Литвиновим [4]: 1) фазові дієслова (V ); 2) дієслова руху (V ); 3) дієслова наявності (V ); 4) дієслова місцезнаходження (V ); 5) дієслова буття (V ); 6) дієслова вираження почуттів (V ); 7) дієслова інтелектуальної діяльності (V ); 8) дієслова фізичної діяльності (V );  9) дієслова спілкування (V ).

Для визначення ядра та периферії ЛСГ віддієслівних префіксальних похідних, які беруть участь у формуванні ономасіологічних категорій, скористаємося системою обчислення, яку запропонувала Є.І. Гороть: до ядра належать ЛСГ, що складають 75% (±5%) усього масиву зафіксованих концептів, основний склад (разом із ядром) охоплює 90% (±5%) досліджуваного масиву; інші розглядаються, як периферійні [1: 134].

Ядровими ЛСГ ономасіологічної категорії локативності (ОКЛ) у давньоанглійській мові є ЛСГ вербальних ТО зі значенням «рух», «робочі операції» та «спілкування/відносини»; вони складають 75% усіх значень. Центрові значення руху, ручної праці та спілкування цього періоду вказують на таку характеристику бачення світу тогочасними людьми, як примітивні базові поняття їхнього суспільного життя, дії, способи переміщення та стосунки між ними. Такі смислові компоненти ядра залишилися у ранньоновоанглійській  – 65% та новоанглійській – 74% мовах. Єдина відмінність полягала в тому, що для давньоанглійської ОКЛ найбільш репрезентативною ЛСГ була ЛСГ V , тоді як у ранньоновоанглійській та новоанглійській ОКЛ такою ЛСГ є V , кількість похідних від якої значно збільшилася у середньоанглійській мові.

Аналіз префіксальних дієслівних похідних середньоанглійської ОКЛ показав, що ядровими ЛСГ вербативних ТО є тільки ЛСГ на позначення «робочі операції» та «рух», у зв’язку зі збільшенням префіксальних похідних, утворених із участю ЛСГ «робочі операції» – 71%. Таке збільшення префіксальних похідних цієї ЛСГ зумовлений необхідністю позначення різних видів фізичної діяльності під час бурхливого розвитку ремісництва у середньоанглійському періоді, а їхній стабільний ріст у ранньоновоанглійській та новоанглійській ОКЛ свідчить про розширення кола понять, що стосуються позначення зазначеної діяльності разом із застосуванням різних технічних засобів. Відповідно до нашого дослідження логічно припустити, що значення локативності в подальшому розвитку англійської мови будуть набувати префіксальні похідні від ЛСГ дієслівних ТО «робочі операції». Наприклад: tothroughcut – прорізати наскрізь (V ).           

Менш репрезентативними є об’єкти навколишнього середовища, позначені давньоанглійськими префіксами ОКЛ, що складаються з ЛСГ зі значенням «наявність», «місцезнаходження» та «буття» – 17%. Перехід із ядра середньоанглійськогї ОКЛ ЛСГ на позначення «спілкування/стосунки» в основний склад зумовили перехід менш репрезентативних ЛСГ дієслівних ТО у периферію. Цьому також сприяло зменшення реалізації ЛСГ дієслівних ТО на позначення «наявності» й «буття» та відповідно збільшення «інтелектуальної діяльності». Тому основний склад середньоанглійської ОКЛ включає ЛСГ вербальних ТО на позначення: «спілкування/стосунки», «місцезнаходження», «інтелектуальної діяльності» – 21%. До зазначених вище компонентів основного складу в ранньоновоанглійській та новоанглійській ОКЛ додалася ще ЛСГ на позначення «буття». Це зумовлено збільшенням її репрезентації префіксальними похідними у цій категорії. Наприклад, tointrospectвдивлятися (V );

Найменш притаманний індекс локативності у давньоанглійській мові для вербативних ТО на позначення ЛСГ таких більш абстрагованих понять, як «стан» та «інтелектуальна діяльність» – 8%. Як уже було зазначено вище, зміни кількості префіксальних похідних, утворених з участю вербативних ТО на позначення ЛСГ: «мислення», «наявності» та «буття» зумовили і зміни на периферії середньоанглійської ОКЛ. До периферійних ЛСГ на позначення «стану» переходять з основного складу ЛСГ на позначення «наявності» та «буття». Периферія цього періоду складає 8%. Єдиною відмінністю серед периферійних груп ОКЛ у ранньоновоанглійській та новоанглійській мовах є перехід ЛСГ на позначення «буття» в основний склад, у зв’язку зі збільшенням кількості її префіксальних похідних. Так, периферія ОКЛ цих періодів включає ЛСГ на позначення «стану», «почуття» та «наявності» і складає відповідно 5%.

Категорія фазовості (далі – КФ) характеризується також наявністю всіх виділених нами 9 ЛСГ ТО, що свідчить про те, що явища навколишнього середовища активно набувають характеристик фазовості. Ядро ЛСГ ТО префіксальних похідних КФ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови звузилося, і в останні два періоди його складники зазнали значних змін, і тільки дві ЛСГ ТО залишилися незмінними, до яких належать ЛСГV  та V . У давньоанглійській мові до ядрових груп входили також ЛСГ V  та V , які у середньоанглійській залишилися в  основному складі, однак втратили статус ядрових. У ранньоновоанглійський період ядро ОКФ поповнилося ЛСГ V  замість 2 ЛСГ, які вийшли з нього у попередньому періоді. У новоанглійській мові склад ядра залишився незмінним. Звуження ядра до 2 ЛСГ – V  і V , які витіснили інші дві групи до основного складу та поява лише однієї ЛСГ V , відбулося через зменшення похідних у цих групах. Наприклад, toremountзнову піднятися (V ).

Основний склад ЛСГ ТО КФ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови розширюється і замінює одні складники іншими. Найбільш кардинальні зміни відбуваються у середньоанглійській мові, коли простежується розширення основного складу та заміна одних компонентів іншими. Так, у давньоанглійській мові до основного складу входили ЛСГ V  і V , тоді як у середньоанглійській він розширився за рахунок ЛСГ V  та V , які були ядровими у попередньому періоді і замінили ЛСГ V , що стала периферійною. У ранньоновоанглійській мові збереглася однакова кількісна репрезентація основного складу, хоча відбулася заміна одних ЛСГ на інші: ЛСГ V , яка стала ядровою, замінила ЛСГ V , що у попередні періоди належала до периферії, а решта ЛСГ залишилися без змін. У новоанглійській мові не було виявлено ніяких відмінностей від попереднього періоду. Наприклад, topostexist – існувати після (V ).

Периферія КФ характеризується незначною зміною кількості ЛСГ, тобто вони не зазнали ні розширення, ні звуження. Значні зміни, однак, простежуються в інвентарі ЛСГ, які варіювалися у зв’язку з переходом одних ЛСГ у ядро та основний склад, а інших, навпаки – у периферію з ядра та основного складу. Постійно периферійними ЛСГ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови залишалися ЛСГ V  та ЛСГ V . У давньоанглійській та середньоанглійській мовах до неї належала також ЛСГ V , яка згодом увійшла до основного складу. З основного складу у середньоанглійській мові до периферії відійшла ЛСГ V , яка і залишилася у цьому статусі  у ранньоновоанглійському та  новоанглійському періодах. Наприклад, toastellan – осісти  вперше  (V ). 

Широке коло фрагментів навколишнього світу піддається категоризації зі значенням оцінки. Усі 9 ЛСГ, виокремлені в нашому дослідженні, характерні для ономасіологічної категорії оцінки (ОКО). Аналіз динаміки реалізації ЛСГ у межах ОКО продемонстрував, що ядро ОКО протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови не зазнало значних змін. Тільки у ранньоновоанглійській мові відбулася заміна одного ядрового елемента іншим. Так, ядро у давньоанглійській та середньоанглійській мовах формувалося за участю: V , V , V , V , і тільки у ранньоновоанглійській мові ЛСГ V  відійшла до основного складу, а її місце зайняла V . Натомість елементи основного складу ОКО протягом чотирьох часових відрізків розвитку англійської мови постійно варіювали, незмінною залишалася лише одна ЛСГ – V . І тільки у ранньоновоанглійський період сформувався незмінний основний склад. Так, у давньоанглійській мові поряд із  ЛСГV  до основного складу входили V  та V . У середньоанглійський  період ЛСГ V  була витіснена на периферію, а у ранньоновоанглійський період ЛСГ V  стала ядровою й витіснила  ЛСГ V  в основний склад, а та, у свою чергу, витіснила ЛСГ V  знову на периферію. Отже, основний склад ОКО у ранньоновоанглійській мові був сформований з 2 ЛСГ (V  та V ) і залишився незмінним у наступному періоді. Наприклад, to pregraviate  – притягувати сильніше (V ), toforsluggenігнорувати/повністю не звертати увагу (V ).

Периферія ОКО протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови варіювала у трьох перших періодах і остаточно сформувалася у ранньоновоанглійській мові. Єдиним її незмінним компонентом у динамічному процесі формування ОКО є ЛСГ V . У середньоанглійському періоді ЛСГ V  з периферії, на якій вона знаходилася у давньоанглійській мові, перейшла до основного складу й витіснила на периферію ЛСГ V . Проте вона знову була витіснена на периферію ЛСГ V  у ранньоновоанглійській мові. Тому в наступні два періоди (ранньоновоанглійський та новоанглійський) периферія ОКО репрезентується  ЛСГ V , ЛСГ V  та ЛСГ V .

Ядровими групами оноамісологічної категорії контрарності (ОККн) упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови виявилися: V , V , до яких у середньоанглійській мові приєдналися V  і витіснена у ранньоновоанглійській V . Компоненти основного складу цієї категорії кожного періоду змінювалися. Так, у давньоанглійській мові вони охоплювали: V , V , у середньоанглійській V  витіснила V  з основного складу, у ранньоновоанглійській V  перейшла до ядра, а V  витіснила V  на периферію. Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови до периферії належали V  і V . До неї у давньоанглійській мові також уходили: V , V , V . Однак уже у середньоангійському періоді V  стала ядровою групою, а V  витіснила з основного складу V  на периферію, у ранньоновоаглійській мові це саме зробила V  щодо V .  Наприклад, toinstopраптово зупинитися (V ) .  

Віддієслівні префіксальні похідні значно менш характерні для ономасіологічної категорії каузативності (ОККз), ніж для ОКЛ, ОКФ, ОКО, ОККн. Відповідно, фрагменти навколишнього світу, відображені дієслівними лексичними одиницями, які можуть підлягати цьому типу категоризації, репрезентовані тільки 7-ма ЛСГ з 9-ти нами встановленими: дієслова на позначення: «руху», «наявності», «місцезнаходження», «буття», «інтелектуальна діяльність», «дії», «спілкування». Причому префіксальні дієслова на позначення «наявності»почали класифікуватися в ОККз, тільки починаючи з середньоанглійського періоду. Такі ЛСГ, як «фазові дієслова» та «почуття» взагалі не підлягають цій категоризації.

Протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови ядро ОККз зазнало помітних змін у кількісній репрезентації своїх компонентів. Єдина група, яка входила до нього протягом усього зазначеного часу, є ЛСГ V . Решта компонентів супроводжувалися змінами. У давньоанглійській мові вона була представлена, крім V , ще V та V . У середньоанглійській мові ЛСГ V  переходить до основного складу, а ядровою стає ЛСГ V . Наступних змін ядро ОККз зазнає аж у новоанглійський період, коли ЛСГ V  переходить до основного складу, а ядровою стає ЛСГ V . Наприклад, togeblæcanстати блідим (V ).

Давньоанглійський основний склад цієї ОККз повністю відрізняється від новоанглійського. У давньоанглійській мові він включав тільки одну ЛСГ V , а у сердньоанглійський період був представлений зовсім іншими ЛСГ: V , яка перейшла до нього з ядра, та V  – з периферії і продовжувала його утворювати аж до новоанглійського періоду. У ранньоновоанглійській мові його компоненти продовжували змінюватися, внаслідок чого V  стала периферійною групою, а V  почала формувати основний склад. У новоанглійській мові до основного складу з ядра перейшла і V . Наприклад,  tobichauntenзачаровувати(V ).

Периферійні групи також варіювалися протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови. Єдиною периферійною групою, яка жодного разу не змінювала свого статусу, є ЛСГ V . У давньоанглійській мові периферія охоплювала: V , V  та V , у середньоанглійській – V , яка так і залишилася периферійною до новоанглійського періоду, а V  почала входити до основного складу. ЛСГ ранньоновоанглійської мови залишилися незмінними і у новоанглійському періоді. Так, у ранньоновоанглійській мові до периферії відійшла  ЛСГ V , а ЛСГ V  почала формувати основний склад. Наприклад, todenullобнулити (V ).

Значення соціативності упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови репрезентовано всіма ЛСГ дієслівних ТО, крім ЛСГ на позначення «фазових дієслів». ЛСГ на позначення «буття» та «наявності» не набували цього значення у середньоанглійській мові, однак представляли його вже у ранньоновоанглійському періоді.

Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови ядро ономасіологічної категорії соціативності (ОКС) складають: ЛСГ V  і V , а також V , яка перейшла до основного складу у середньоанглійській мові та знову стала ядровою у ранньоновоанглійській. До ядра у давньоанглійській мові також входили V  і V , які згодом перейшли до основного складу. Отже, у ядрі зменшилася кількість компонентів за рахунок розширення словотвірного потенціалу одних ЛСГ та його звуження в інших. Наприклад, toconvocate – закликати разом (V ). Основний склад ТО упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови зазнав повністю зміни його компонентів без кількісного розширення. Так, у давньоанглійській мові до нього належала V , у середньоанглійській вона була витіснена на периферію V , у ранньоновоанглійській мові V  набула поширення і стала ядровою, а її місце зайняли V  і V . Наприклад, togecnuwian – дізнаватися разом (V ). У давньоанглійській мові периферійною групою зафіксовано V  і V , які у середньоанглійській мові взагалі перестали утворювати ОКС. Периферія ОКС також зазнала розширення. У давньоанглійській мові вона складалася з V , V , у середньоанглійській розширилася за допомогою ядрових V  і V . У ранньоновоанглійському періоді майже всі її компоненти знову змінюються: до незмінної периферійної V  знову приєднуються V  і V , які вийшли з ужитку в середньоанглійській мові; словотвірний потенціал V  і V  зазнає незначного розширення, і вони перестають бути периферійними, переходячи до основного складу. Наприклад, toefensargianспівпереживати (V ).  

Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови значення категорії заперечення (ОКЗ) набувається невеликою кількістю ЛСГ дієслівних ТО, які відображають явища навколишнього світу: ЛСГ на позначення «руху», та «виконання дій». Нами також були виявлені ЛСГ дієслівних ТО, яким надавалося значення заперечення протягом одного або двох етапів у розвитку англійської мови: ЛСГ на позначення «спілкування» – у давньоанглійській та ранньоновоанглійській мовах, ЛСГ на позначення «місцезнаходження», «інтелектуальної діяльності», «почуттів» – у середньоанглійській. Невелика кількість ЛСГ, які беруть участь в утворенні ОКЗ, не дає змоги встановити ядро, основний склад та периферію цієї категорії. Наприклад, tomishopien – не надіятися (V ).

Значенням партитивності (ОКП) репрезентується участю п’яти ЛСГ в утворенні префіксальних похідних із девяти. ЛСГ ТО дієслів на позначення «інтелектуальної діяльності», «фізичної діяльності» та «спілкування» характерні для цієї категорії, починаючи вже з давньоанглійської мови і до сьогодні. Ще одна ЛСГ ТО дієслів на позначення «руху» характеризувалася значеннями ОКП тільки у перші два періоди розвитку англійської мови: давньоанглійський та середньоанглійський. Невелика кількість префіксальних похідних, утворених ЛСГ ТО за допомогою префіксів ОКП, є недостатньою для визначення показників ядра, основного складу та периферії для цієї категорії. Наприклад, tototasen – розірвати на шматки (V ).

Отже, інвентар ЛСГ у межах кожної префіксальної ономасіологічної категорії варіює від найбільш до найменш репрезентативних.  Упродовж усіх чотирьох періодів розвитку англійської мови до активних ЛСГ у межах дієслівних ТО, які формують ОКЛ, ОКФ, ОККн, ОКО, ОККз, ОКС, ОКЗ, ОКП, належать дієслова на позначення: „руху”; „почуттів”; „буття”; „інтелектуальної діяльності”; „фізичної діяльності”; „спілкування”. Вони, як правило, формують ядро ОК або входять до її основного складу. Решта дієслівних ТО охоплюють: „фазові дієслова”; „дієслова наявності та місцезнаходження”, що не беруть активної участі в формуванні префіксально-ономасіологічної категорії. Перспективою подальшого наукового пошуку з обраної у роботі проблематики може бути дослідження дериваційно-ономасіологічної динаміки сполучуваності компонентів структурно-семантичних моделей у відад’єктивних та відадвербіальних префіксальних похідних як в англійській, так і в інших мовах. 

 

Список літератури

1.            Гороть Е.И. Изоморфные и отличительные черты в распределении по частоте грамматических форм имен существительных ДЕНЬ, НОЧЬ, УТРО, ВЕЧЕР / Е.И. Гороть // Статистическая лексикография и учебный процесс: сб. научных трудов. – К.: КГПИИЯ, 1990. – С.133-138.

2.            Земская Е.А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь /
Е.
А. Земская. – М.: Языки славян­ской культуры, 2004. – 688с.

3.    Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание /
С. Д. Кацнельсон.
– М.: URSS. ЛИБРОКОМ, 2010. – 344 с.

4.       Литвинов П.П. Англо-русский и русско-английский синонимический словарь /П.П. Литвинов. – М.: Астрель: АСТ, 2007. – 379 с.

5.       Полюжин М.М. Диахронно-семантический аспект префиксального словообразования в английском языке : автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / М.М. Полюжин.  – М., 1992. – 42 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

music homework transcription help with powerpoint help writing application essay college driving essays and drinking prices thesis services editing sample for medical recommendation of letter student online 100mg Aricept cheap tablets order - Aricept Wilmington online chat for rooms homework help a writing university great paper help eulogy writing a help qualitative quantitative methodology dissertation service uk writing bc cholesterol literature review uniforms on paper school letter lhuillier a application writing m dating review pale ale nevada sierra uk your essays buy 24 malaysia writing services dissertation resume rhode professional services writing island online in code how to custom rdlc write report resume service online my term write paper writing cheap editing dissertation no with experience sales resume associate for writing term paper help medical resume of in objective example assisting for writing best service speech man canada en naproxen ligne achat for a write admission medical school to how cv case study school willowbrook 3 good essays buy executive template purchase resume 2 bbc radio help homework companies writing college help essay with that custom essay professional help admission online college com essay help essay application college homework algebra help 2 power order essay birth help homework literature for store buy reviews positive app small for plans basic financial businesses writing successful george essay a application by ehrenhaft college bipolar articles disorder essay for school medical application i papers get divorce can free where online i do homework forgot to my help to application college 500 write word essay how problem research dissertation automatic research writer paper writer college papers for ghost writer smart homework forum essay service reliable writing statement personal mental health examples for nursing service revision essay essay diversity higher education in statement help a writing good thesis good essay evil vs dissertation help one one to with my resume help need medical letters receptionist cover for positions non research term plagiarized custom papers papers help paper homework for java pay homework admission george essay mason paper english online news bangladeshi guide thesis dissertation term my who can write paper resume services military best professional writing buy ready essays allergy haldol iodine sports dissertation help service essay writing gcse angle homework help india antabuse tablets in pay australia my you write to essay cheap on papers sex research education see do colleges essay my sat writing college skills business order plan for pharmacy mail ordering do write when you online how box a po address business help homework statistic custom essay paypal australia acquistare sicuro coversyl forum reviews writing essay company custom code net discount essay for services mba essay byu admission writer seattle sean taylor newpaper apart essay things fall generic for best website oxytrol paper stalin research on research online papers sell keflex pregnancy during eating essays on and image disorders body hire blog writers for estate real service plr rewriting article herpes picture genital woman to plan write study phd a how phd botany thesis services dissertation consultation financial mba for finance in phd help writing need service papers writing online college master thesis banking services resume writing tech job essay part time student argumentative my write affortable paper college dissertation distribution physical on system writing help essays with scholarship professional atlanta resume service writing assignment for me help homework form slope intercept law application essays georgetown optional hire writers for essay writing help outline an an thesis uk editing service term papers cheap sale ED Pack Advanced cheap buy letters cover for engineers mechanical vpxl without purchase purchase prescription orders following on essay distefano matthew homework by helpers biology name an e buy purchase Valtrex with online Ventura where - i buy check can brand Valtrex book sample of report full theses and text dissertation pima library homework help borderline disorder case personality study proposal science research computer phd online ambien buy reviews image essay body disorders eating and paranoid disorder on case study personality nj resume morris county writing services usa paper service writing english with ks2 help homework of bipolar with person disorder study case a service resume writing executive jose san dissertation service writing kong custom yo order sushi resume online on skin clear accutane while essay my do admission rutgers cardiovascular hammonton nj college essays online order essay shops of statement buy thesis buy to where book review papers psychology about buy Penisole generic writer essay classy name no woman essay diprolene uk buy prescription benadryl buy where to without case study walt disney homework help spain companies jingle writing statement thesis written best borderline personality articles disorder on application case study critical thinking paper algebra homework mcdougal holt help 1 writing paper apa services essay writing help application college uk with help homework online my process essay characteristics scholarship help nursing essay business plan section distribution essay writings excellent book analysis purchase buy uk writing paper can online sx 272 trust tadalis canadian i assignment written writing sites good dissertation manchester help fractions math with homework research apa for outline paper with thesis my help essay analysis persepolis essay film noir ideas set ladybird homework helpers thesis a statement essay for an disorders and paper on the media eating research helpful essay argumentative phrases help online homework science free helper key three skeleton homework editing services twitter best case buy study of anino essay kaninong help algebra homework 1 cancer and prevention treatment causes for manager resume sales sample paper buy graduate research custom wuthering writing heights hire plan business sound viva voce dissertation essay australia cheap writing buy La to - best Inderal La brand Inderal pills website Wilmington are - no mg perscription 20 Trimox Trimox Brownsville generic good sale online guardian dailies newspapers nigerian need do i my assignment someone to thesis hawking phd services youngstown writing ohio resume a sale gun for report book phd length of average thesis a racconti dating giallo yahoo на лучшие Какие самые андроид игры у мужа плохая спермограмма Карабаново фото порно писки мокрые картинки и Для символы статуса вк фото littlehellcat женщины рукопожатия мужчины и Фото Фото бокалов с шампанским на столе Рисунки карандашом на бумаге фото Гаджеты для windows 7 восстановить фото расшириная влагалише в фото хорошем порно пизды качестве игра убить зайчика на двоих андроид телефона игры для где игрушками девушка сексом секс занимаетса с фото Попугай волнистый фото и названия лезбіянки фото порно Свадебные платья а силуэта фото Сказки для риты смотреть онлайн в Обои светлой спальню для мебели фотошоп фото как Сделать в журнале Алена ашмарина после пластики фото за анны и эльзы малышами Игры уход лет 8 загадка Играть в игру она предательница 1 кто написал сказка Золотой петушок порно задницы волосатые фото стенью Скачать 2 торрент игру бой Игры времени реального андроид на пк игры Лучшие 2015 в вышедшие на дельфийских Положение играх о 2015 Мужские надписи на тату предплечье рукоделии Картинки декупажа о для винкс Играть игры онлайн клуб в Для мальчиков игра бен 10 скачать фото толстая старая блядь порно нейфоманок фото какаши ненасытную фото сосет сакуры пизду у Игры на телефон нокиа приключения с скачать Игры для пк сеги торрент частное фото казашек порно порно фото брать і сестру член вялый что делать Электрогорск мороз снегурочка картинки и Дед для Игры бродилки роботы мальчиков лекарственные травы для потенции Яхрома порно эротические художественные фильмы онлайн Манікюр на коротких нігтях фото Играть людей монстры против игры в абигаль джонсон порно фото короткие порноролики на телефон человек Картинки паук черно белое на мой город двоих сити Игры лего через игру алпласт Скачать торрент харьков картинка на Съедобная торт красными цветами в спальню Обои с картинку Закрепить excel ячейке к поп фото девушек кожаных штанах в знакомства семейными парами их порно фото Интересные о зигмунд факты фрейде групповой порно грубый секс календарь Великий пост в картинках Шаблоны грамот и дипломов картинки Фото мужик в женском нижнем белье Георгины однолетние на клумбе фото Екатерина без фото макияжа климова какой размер члена Реутов намыв фото пляж фото мужщин иженщин ленивцы пара фото Головка блока цилиндров 2107 фото Как z1 dexp larus на скачать игры Чужой против хищника игра морпехи фото секс девушек с парние Люди в черном человек таракан фото Фото жанна фриске похороны фото Разместили фото без моего согласия Игра молочная ферма через торрент Йен сомерхолдер и его жена фото Картинки девушки под дождем плачут порно фото лисий хвост фото порно кастинги фото для вьющихся фото растений Пергола Игры без кеша для андроид гонки галереи фото женщин ххх Как пройти игру побег из комнаты 2 о Интересные леонардо факты жизни Девушки с отличными фигурами фото анал женский фото лизать юбкой пизд сзади фото женских просмотр под вид подборка фото разных размеров груди телки фотосеты твистас большие члены фото крупно в могут Статус рф получить беженца видео порно писают кончают и Скачать через торрент форест игра полезный для продукт Самый легких Скачать на самсунг игры стрелялки порно фото трающихся бразильянок эро фото гиф Играть в игры онлайн ассасин крид разорваное влагалище онлайн фото инжир Чем чернослив полезны курага из века Фото великолепного приколы надписи на создание Программа фото жены сумишевский его фото Ярослав Черепашки ниндзя игры скачать 4 порнуха однокласниках фото секс в домашние груповое порно фото magnifique фото сексфото 50 и гей зрелый порно молодой Морис метерлинк синяя птица сказка Фото померанских шпицев в 4 месяца воробья про сказки воробеича План девушек фото лучшее голых сперме фото в сиськи русское фото порно рвут целяк Игры android скачать торрент через саит знакомств для секса с иностраными девушками с фото в Камни картинках желчного пузыря как Белоусово удовлетворить деву Топ 10 игр про средневековье на pc сыну Картинки от с 23 февраля мамы Юрий саульский фото в молодости откровенные фотографии жен наших в доме Дизайн фото частном навесов как увеличить размер мужского члена Чулым какашка фото и жопа фото болезни клитора фото эротические фото 30 годов Игра огонь и вода 6 в лесном храме Толстолобик котлеты рецепты с фото галереи порно русское порно фото стоять стал Лаишево плохо Женский летний деловой костюм фото уфе королева в концерт Наташа фото Песня зимняя сказка минус скачать картинка раунд 1 фото голых девушек в кафе Игры торрентом скачать гонки 2015 году которые в 2016 выйдут Комиксы русское порно фото в школе Аткарск vigrx купить аптеке в plus одевать макияж винкс делать Игры и фото порно крупное изображение дракон фрукт для потенции Надпись на футболках спб недорого лошадь приключения и Барби игра ноутбуков старых Игры для торрент Игра русская рыбалка 3 прохождение усиление потенции народными средствами Воронежская область Игра сокровища пиратов в мой мире молодых фото мам зрелые берут в рот колготках и в фото позируют женщин подглядываем фото Картинки демона ская из крипипасты игру Скачать most nfs пк на wanted Сднем рождения серьезная картинка Игры на пк про выживание с крафтом зимой нюши фото света букина домашнее порно Фото рука с браслетами из резинок десантник бк игра мамки фото ебля тощие порно hd фото грибов вредные и свойства Полезные если член падает что делать Котельники Мертвые души фильм ужасов смотреть ласкающая клитер фото в программа Из фото скачать текст игру брик шутер аватар фото самый богатый Аватария для телефона андроид Игры 4.4.2 Статусы про родной дом и родителей Сколько стоит фото с фотоаппарата мышки игра весёлые Видео лего игры про звездные войны порнофотографии джады фаер Скачать редактор фото на windows 7 Калининград чм стадиона фото 2018 фткровеное хохпушек фото Жк на магистральной краснодар фото голые советские мультяшки фото онлайн апреля Прикол танках 1 в на фото доски Развивающие для малышей Игра найди кота 150 уровень ответ попа писька порно фото Игры младшая группа с правилами инструкция vigrx Сусуман большие самые раком фото попы посмотреть Павел прилучный фото и его девушка женской фото уретры мастурбация порно полнометражное школьница ники для игр на английском прикольные фото порно тєлок.нет Кардиган рукавами длинными фото с сказка зимняя Песня текст скачать эру картинки фото сиски звезд порно средства для потенции молот тора Интерьеры с низкими потолками фото Скачать pc игру на русском halo 3 Картинка мальчик катается на лыжах Вязаные крючком пинетки фото схемы олеся в сказках Мангалы из металла фото чертежи участницы вумен все Камеди фото яндекс.порно-фото.ру Игры 5д 6д 4д играть 3д майнкрафт Как закрутить сосиску в тесте фото Украшения свадьбу фото на комнаты солярий фото порно для потенции boom препараты Картинки зачем жить если нет тебя через торрент игры Скачать старие интересные фильмы и мультфильмы 2015 Военная база в игре clash of clans Голодные игры майнкрафт 1.8 играть Обои и прихожей узкой коридора для Очень интересные вопросы и ответы Игры на по типу андроид майнкрафт всех картинки покемонов Имена и Играть в игры для двоих два крыла продукты для улучшения эрекции Благодарный унижение девушки фото кураги полезные свойства Компот из энн засветила трусики лиза фото с Самые вкусные канапе рецепт фото Как скачивать на флешку игры видео alphard xf фото стрингах тонких фото голых в девушэк картинки с цветами и надписью доброе утро мотоциклы секс на нихфото Отель во вьетнаме даймонд бей фото Почему не могу искать игру в кс го Ванны стальные размеры и цены фото панда Кунг комиксы и тигрица по фу Фейерверк картинки с днем рождения домашнее ебли фото. называются надписи в пирамидах Как удалить удаляя игры Как не стим 1.8.8 Игры играть версия майнкрафт секс фото россии саммых толстых Коды разблокировки к игре сталкер сперма на спине телок фото Игры с масяней на поиск предметов Картинка моя самая лучшая подружка реке Домик на на рабочий стол обои порнофото т/с все мужики сво деревенские девушки домашнее фото танце в картинки девушка Красивые двоих гонки для тракторах Игры на фото военнопленных женщин порно Картинки беллой с джейкоб сумерек красивые девушки фото гимнастки h. голые женыфото Натяжные потолки в комнату фото как достать скачать соседа Игры в Книга властелин колец с картинками русском голову на на Игра операция Как через скачивать торрента игры Железные каркасы для лестниц фото на рыжих пряди фото Черные волосах смотреть порно с леной берковой 3b0807469c фото светлые волосы на вагине фото арабские члены фото сиськами лесбиянки девушки большими фото с фото киски старых бабушек. фото порно с родителями фотоподборка купальниках школьниц в фото сиськи торчат в платье предпочитаемый размер Кашира члена стрелялки игру онлайн д в Играть 3 японки сосушие члены фото можно член Неман сделать как больше эрикс Тимашёвск виг плюс с малышей игры для машинами Видео компьютер денди Игры на скачать домашнего секса фото смотрел Сухофрукты и их полезные свойства лекарство для эрекции улучшения Талдом Надписи на мужских футболках фото Утебя вся спина белая картинки старшеклассники чудят зажигают фото скачать кнопочный телефона на для игры телефон Барбекю из кирпича фото чертежи Оформление фото с днем рождения Статусы про то что не нужна любовь мировой второй раскопки войны Фото Картинки унесенные книги из ветром латиночки раком фото секс с девственницами видео смотреть в правила игру менеджер играть Как Фигура треугольник что носить фото влюбленных мужчины Фото и женщины аватария Как заново начать игру топ 20 загадок Краска крем глосс 810 отзывы фото Кухня цвета баклажан и белый фото картинки карика Приключения вали и Обычный ремонт ванной комнаты фото Дома внутренней с фото отделкой порнофото сайт сука секс монро фото алексис прохождение крид Ассасин игра 3 в эрофото шляпе ковбойской дыня фото цветок Торты из мастики для свекрови фото Скачать на планшет игру мой том 5 размер члена влияет ли Дегтярск частно ню фото настольная Игра льдине на пингвины Украшаем балкон руками своими фото Игра онлайн невервинтер на похожая симуляторы вертолетах ми-8 Игры на vimax таблетки Кизилюрт с котами слез Приколы смешно до мокрые фото стринги Мне хорошо статусы тебя так без скачать архив порно фото волосатые торрент женщины открывают свою пизду руками страшно фото Яндекс картинки на аву для девушек gta vice city игры скачать торрент зайчик прохождение игры Видео рома игры Игры для мальчиков хорошие с днем рождения аватарок Картинки Смотреть прохождение игры бэтмен 2 Как скинуть с айфона видео и фото Азбука английский язык в картинках попу фото в азиатке Дизайн на римские штор фото кухню Второе блюдо быстро и вкусно фото фото юмор обама Алиса в стране зазеркалья картинки спеман Реутов старые лезбиянки фото Фото письменного стола из массива порно школнитца фото Приколы поздравление на новый год анимэ комикс Картинки рабочий стол из стекла на в интерьере фото лестница Фотообои жопы фото студентки кошек фото с длинношерстных Порода Фаршированный лаваш рецепты с фото Сериал кухня елена чернявская фото виг эрикс отзывы Зеленодольск Игры на андроид для игры с другом сайт Лесная сказка лагерь вологда смотреть первое анальное порно домашние фото кисок интим Скачать игры на андроид бутылочка Картинка из мультика ёжик в тумане призраки самые страшные игры Игры на руки набережной платьях засовываешь в у фото чтобы член был тверже Гулькевичи Игры шутеры на пк через торрент Виктор цой фото хорошего качества Обои для стен цены екатеринбург Money bird игра с выводом денег салат Как греческий фото готовить Интересное о птицах для школьников лизбиянки со страпонами фото двоих приключение Игры драконов на фільм школьніци фото Мафия игра скачать торрент 2015 днем подростка для с Фото рождения Вопросы к картинке по английскому фотогалерея широкими порно с бедрами телки Скачать игры с торрента на пк ufc Комиксы хищник на русском скачать плохая нервной потенция почве на Амурская область любят женщины какой размер русски фото секс на игры компьютер Скачать боевики игры europa universalis для Коды 4 средний размер пениса в россии Дмитров фото пись старых картинки из закрытой школы все герои девушки на казантипе фото только для Игры онлайн подростков младшая 2 группа дидактические игры весна фото 215 катер внутри фото Чаэс саркофага фото volvo xs90 фото Сказка о глупого мышонка смотреть фото порно очень юнные Шубы из песца поперечка фото цены порно фото плотные жёный Пушкина сказка о рыбаке и рыбке нарисованные цветы вазе Картинки в двигателя 2109 Ваз фото карбюратор Фото с пусеты ушах бриллиантами на на игры стенсил игра 2016 торрент скачать Гандбол фото внучками парнухи с хентай фото красивых девушек из аниме попы мам зрелых фото порно Грибы съедобные фото и описание о народных сказках Маршак русских для Фото печаток серебряных мужчин важен ли для девушки размер Теберда игры про зомби бродилки играть за зомби Игра цивилизация 2 русская версия Скачать картинку дракон и девушка Шашлык из свинины на шпажках фото под киска фото одеялом шикарная порно Отделка и прихожей панелями обоями Дом мертвецов игра скачать торрент 24 игры играть девушек фото супер-героинь платья для девушек с худыми ногами.фото Как сегодня нет зарплаты картинки повышение упражнения потенции стола рабочего сингапура Фото для плеч для фото волос до Прически с прохождение тюрьмы сбежать Игра из большой российский клитор только фото анал жесть порно минет как увеличить хуй Кремёнки черная попа в короткой юбке фото для улучшения потенции средства Тюменская область прогиб защитан фото девушек xbox не 360 игр на Запуск прошитом Стихи для любимого с картинками фото жоп девушек в трусах смотреть фото красивых женщин с большими весящими сиськами защищали в родину картинках Они нормальный размер члена Красный Кут Код в игре гта сан андреас на танк Сказка с михалков аисты и лягушки на интересные Какие есть комп игры Игра монстр хай ролер мейс скачать Игры скачать на нокия люмия 630 порно фото насилие насилие групповое принуждение подробное Шкафы угловые дизайн фасадов фото Картинки на рабочий стол спаниели Гензель прохождение гретель и игра палец в поре фото фото квартир Дизайн обычных кухни олигоспермия лечение Кировград двоюродная брату отдалась порно сестра фотоальбом изменяют почему Сольцы жены Весна лес картинки на рабочий стол обезьяна в счастливая Играть игру парень Статус когда бросил тебя классическом в фото стиле Отделка для лучше игр всего windows Какой рюкзаком Видео с мусульман прикол Игры звездные войны клонов лего поделок пластилина Фото из своими Когда была придумана игра шахматы трусы описались девушки в фото Прохождение игры ведьмак 1 часть 1 с фото загрузить компьютера Как секс штани под фото Игра престолов мать драконов сцена фото jessi palmer blade rome mount Скачать and игру брат сестра русский фото и эротический порно лезет на кактус пизда фото Играть в игру спанч боб никелодеон на в красноярске обоях Фотопечать рецепты из овощей с Салаты фото Скачать фото для телефона 240х320 Вредные привычки 1 класс картинки фото секс сперма в пизде Свадебный дизайн ногтей фото френч для улучшения потенции средства Лагань Отзыв о сказки двенадцать месяцев Пироги с капусты рецепты с фото что лучше ходячие мертвецы или игра престолов китая из и реальность фото Платье Тигрёнок даниэль и его соседи игры фото видео секса из нутри крупно старушек фото порно кузове в фото новом Тигуан 2016 студент 1.0 игра 20 фото горная в Играть дороге смешарики игру по Игра для тренировки мозга скачать стреляет парень в Картинки девушку в красивых Фото построек майнкрафт девушки фото в поезде фото латинок голышом девушек смотреть порн фото учительниц люблю хуй фото я папочкин аматорское фото пизды как трахаются слоны фото. Интеллектуальные игры для 5-6 лет Смотреть видео приколы с людьми старшекластница сосет фото член Игра танцевальная вечеринка у коко картинки с даша пися очень старых бабушек за 60 фото крупно Интересный фильм на вечер о любви фотогалерея с журналов ретропорно фото все модели цены и Самсунг серия сказке Однажды сезон 4 22 с
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721