ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ДІЄСЛІВНИХ ТВІРНИХ ОСНОВ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ПОХІДНИХ В МЕЖАХ ОНОМАСІОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111’373.2’373.611

О.В. Мігорян

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

м. Чернівці

 

У  статті зроблено спробу простежити динаміку реалій навколишнього світу, виражених дієслівними твірними основами префіксальних похідних, які приймали участь в утворенні ономасіологічних категорій упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови. Комбінація діахронного та синхронного підходів у дослідженні пояснює причини формування системи явищ, характерних для кожної окремої ономасіологічної категорії.

Ключові слова: префіксальна структурно-семантична модель, динаміка, дієслівна твірна основа, ономасіологічна категорія.

 

В статье сделана попытка исследовать динамику реалий окружающей среды, выраженных глагольными основами префиксальных производных, которые участвовали в формировании ономасиологических категорий на протяжении четырех периодов развития английского языка. Комбинация диахронного и синхронного подходов в исследовании производныхобъясняет причины формирования системы явлений характерных для каждой отдельной ономасиологической категории.

Ключевые слова: префиксальная структурно-семантичекая модель, динамика, глагольная производная основа, ономасиологическая категория.

 

The article presents an attempt to investigate the dynamic of environment realias expressed by verbal basis of prefixal derivatives, which took part in the onomasiological categories formation during four periods of the English language development.Combination of diachronic and synchronous approaches in the research of the derivatives explains the reasons of the formation of phenomena system typical for every separate onomasiological category.

Key Words: prefixal structural and semantic pattern, dynamics, verbal derivative bases, onomasiological category.

 

Актуальною проблемою сучасної лінгвістики є вивчення сутнісного підходу до розгляду мовних об’єктів і явищ, що є основним предметом дослідження таких теоретичних дисциплін як ономасіологія та теорія номінації. Аналіз співвідношення двох типів структур – ономасіологічної та мовної (формально-семантичної) «означає передовсім аналіз співвідношення початкових значень мотивуючих одиниць і використаного формального засобу зі значенням результативності» [3: 266].

Сьогодні на порядок денний чимраз виразніше ставляться питання, пов’язані з апробацією та знаходженням нових шляхів дослідження дериваційної семантики в межах префіксально-ономасіологічних категорій у зв’язку з широким запровадженням елементів формально-семантичного моделювання й корпусного аналізу. Дослідження процесу розширення лексичного складу словотвірними засобами у галузі дериватології та ономасіології займалися такі лінгвісти як [1; 2; 3; 4; 5]. Однак дериваційно-ономасіологічний аспект розвитку префіксального словотворення, незважаючи на його важливість для збагачення словникового складу сучасної англійської мови, донині залишається найменш висвітленим у науковій літературі та лексикографічній практиці.

Метою нашого дослідження є опис розвитку дериваційно-семантичних характеристик віддієслівних префіксальних похідних, які функціонували у межах  ономасіологічних категорій протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови.

Для проведення наукового аналізу досліджуваних одиниць нами встановлено інвентар префіксальних одиниць та ЛСГ префіксально-ономасіологічних категорій у кожному з періодів. У статті виділено 9 ЛСГ твірних основ (ТО), запропоновані П.П. Литвиновим [4]: 1) фазові дієслова (V ); 2) дієслова руху (V ); 3) дієслова наявності (V ); 4) дієслова місцезнаходження (V ); 5) дієслова буття (V ); 6) дієслова вираження почуттів (V ); 7) дієслова інтелектуальної діяльності (V ); 8) дієслова фізичної діяльності (V );  9) дієслова спілкування (V ).

Для визначення ядра та периферії ЛСГ віддієслівних префіксальних похідних, які беруть участь у формуванні ономасіологічних категорій, скористаємося системою обчислення, яку запропонувала Є.І. Гороть: до ядра належать ЛСГ, що складають 75% (±5%) усього масиву зафіксованих концептів, основний склад (разом із ядром) охоплює 90% (±5%) досліджуваного масиву; інші розглядаються, як периферійні [1: 134].

Ядровими ЛСГ ономасіологічної категорії локативності (ОКЛ) у давньоанглійській мові є ЛСГ вербальних ТО зі значенням «рух», «робочі операції» та «спілкування/відносини»; вони складають 75% усіх значень. Центрові значення руху, ручної праці та спілкування цього періоду вказують на таку характеристику бачення світу тогочасними людьми, як примітивні базові поняття їхнього суспільного життя, дії, способи переміщення та стосунки між ними. Такі смислові компоненти ядра залишилися у ранньоновоанглійській  – 65% та новоанглійській – 74% мовах. Єдина відмінність полягала в тому, що для давньоанглійської ОКЛ найбільш репрезентативною ЛСГ була ЛСГ V , тоді як у ранньоновоанглійській та новоанглійській ОКЛ такою ЛСГ є V , кількість похідних від якої значно збільшилася у середньоанглійській мові.

Аналіз префіксальних дієслівних похідних середньоанглійської ОКЛ показав, що ядровими ЛСГ вербативних ТО є тільки ЛСГ на позначення «робочі операції» та «рух», у зв’язку зі збільшенням префіксальних похідних, утворених із участю ЛСГ «робочі операції» – 71%. Таке збільшення префіксальних похідних цієї ЛСГ зумовлений необхідністю позначення різних видів фізичної діяльності під час бурхливого розвитку ремісництва у середньоанглійському періоді, а їхній стабільний ріст у ранньоновоанглійській та новоанглійській ОКЛ свідчить про розширення кола понять, що стосуються позначення зазначеної діяльності разом із застосуванням різних технічних засобів. Відповідно до нашого дослідження логічно припустити, що значення локативності в подальшому розвитку англійської мови будуть набувати префіксальні похідні від ЛСГ дієслівних ТО «робочі операції». Наприклад: tothroughcut – прорізати наскрізь (V ).           

Менш репрезентативними є об’єкти навколишнього середовища, позначені давньоанглійськими префіксами ОКЛ, що складаються з ЛСГ зі значенням «наявність», «місцезнаходження» та «буття» – 17%. Перехід із ядра середньоанглійськогї ОКЛ ЛСГ на позначення «спілкування/стосунки» в основний склад зумовили перехід менш репрезентативних ЛСГ дієслівних ТО у периферію. Цьому також сприяло зменшення реалізації ЛСГ дієслівних ТО на позначення «наявності» й «буття» та відповідно збільшення «інтелектуальної діяльності». Тому основний склад середньоанглійської ОКЛ включає ЛСГ вербальних ТО на позначення: «спілкування/стосунки», «місцезнаходження», «інтелектуальної діяльності» – 21%. До зазначених вище компонентів основного складу в ранньоновоанглійській та новоанглійській ОКЛ додалася ще ЛСГ на позначення «буття». Це зумовлено збільшенням її репрезентації префіксальними похідними у цій категорії. Наприклад, tointrospectвдивлятися (V );

Найменш притаманний індекс локативності у давньоанглійській мові для вербативних ТО на позначення ЛСГ таких більш абстрагованих понять, як «стан» та «інтелектуальна діяльність» – 8%. Як уже було зазначено вище, зміни кількості префіксальних похідних, утворених з участю вербативних ТО на позначення ЛСГ: «мислення», «наявності» та «буття» зумовили і зміни на периферії середньоанглійської ОКЛ. До периферійних ЛСГ на позначення «стану» переходять з основного складу ЛСГ на позначення «наявності» та «буття». Периферія цього періоду складає 8%. Єдиною відмінністю серед периферійних груп ОКЛ у ранньоновоанглійській та новоанглійській мовах є перехід ЛСГ на позначення «буття» в основний склад, у зв’язку зі збільшенням кількості її префіксальних похідних. Так, периферія ОКЛ цих періодів включає ЛСГ на позначення «стану», «почуття» та «наявності» і складає відповідно 5%.

Категорія фазовості (далі – КФ) характеризується також наявністю всіх виділених нами 9 ЛСГ ТО, що свідчить про те, що явища навколишнього середовища активно набувають характеристик фазовості. Ядро ЛСГ ТО префіксальних похідних КФ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови звузилося, і в останні два періоди його складники зазнали значних змін, і тільки дві ЛСГ ТО залишилися незмінними, до яких належать ЛСГV  та V . У давньоанглійській мові до ядрових груп входили також ЛСГ V  та V , які у середньоанглійській залишилися в  основному складі, однак втратили статус ядрових. У ранньоновоанглійський період ядро ОКФ поповнилося ЛСГ V  замість 2 ЛСГ, які вийшли з нього у попередньому періоді. У новоанглійській мові склад ядра залишився незмінним. Звуження ядра до 2 ЛСГ – V  і V , які витіснили інші дві групи до основного складу та поява лише однієї ЛСГ V , відбулося через зменшення похідних у цих групах. Наприклад, toremountзнову піднятися (V ).

Основний склад ЛСГ ТО КФ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови розширюється і замінює одні складники іншими. Найбільш кардинальні зміни відбуваються у середньоанглійській мові, коли простежується розширення основного складу та заміна одних компонентів іншими. Так, у давньоанглійській мові до основного складу входили ЛСГ V  і V , тоді як у середньоанглійській він розширився за рахунок ЛСГ V  та V , які були ядровими у попередньому періоді і замінили ЛСГ V , що стала периферійною. У ранньоновоанглійській мові збереглася однакова кількісна репрезентація основного складу, хоча відбулася заміна одних ЛСГ на інші: ЛСГ V , яка стала ядровою, замінила ЛСГ V , що у попередні періоди належала до периферії, а решта ЛСГ залишилися без змін. У новоанглійській мові не було виявлено ніяких відмінностей від попереднього періоду. Наприклад, topostexist – існувати після (V ).

Периферія КФ характеризується незначною зміною кількості ЛСГ, тобто вони не зазнали ні розширення, ні звуження. Значні зміни, однак, простежуються в інвентарі ЛСГ, які варіювалися у зв’язку з переходом одних ЛСГ у ядро та основний склад, а інших, навпаки – у периферію з ядра та основного складу. Постійно периферійними ЛСГ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови залишалися ЛСГ V  та ЛСГ V . У давньоанглійській та середньоанглійській мовах до неї належала також ЛСГ V , яка згодом увійшла до основного складу. З основного складу у середньоанглійській мові до периферії відійшла ЛСГ V , яка і залишилася у цьому статусі  у ранньоновоанглійському та  новоанглійському періодах. Наприклад, toastellan – осісти  вперше  (V ). 

Широке коло фрагментів навколишнього світу піддається категоризації зі значенням оцінки. Усі 9 ЛСГ, виокремлені в нашому дослідженні, характерні для ономасіологічної категорії оцінки (ОКО). Аналіз динаміки реалізації ЛСГ у межах ОКО продемонстрував, що ядро ОКО протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови не зазнало значних змін. Тільки у ранньоновоанглійській мові відбулася заміна одного ядрового елемента іншим. Так, ядро у давньоанглійській та середньоанглійській мовах формувалося за участю: V , V , V , V , і тільки у ранньоновоанглійській мові ЛСГ V  відійшла до основного складу, а її місце зайняла V . Натомість елементи основного складу ОКО протягом чотирьох часових відрізків розвитку англійської мови постійно варіювали, незмінною залишалася лише одна ЛСГ – V . І тільки у ранньоновоанглійський період сформувався незмінний основний склад. Так, у давньоанглійській мові поряд із  ЛСГV  до основного складу входили V  та V . У середньоанглійський  період ЛСГ V  була витіснена на периферію, а у ранньоновоанглійський період ЛСГ V  стала ядровою й витіснила  ЛСГ V  в основний склад, а та, у свою чергу, витіснила ЛСГ V  знову на периферію. Отже, основний склад ОКО у ранньоновоанглійській мові був сформований з 2 ЛСГ (V  та V ) і залишився незмінним у наступному періоді. Наприклад, to pregraviate  – притягувати сильніше (V ), toforsluggenігнорувати/повністю не звертати увагу (V ).

Периферія ОКО протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови варіювала у трьох перших періодах і остаточно сформувалася у ранньоновоанглійській мові. Єдиним її незмінним компонентом у динамічному процесі формування ОКО є ЛСГ V . У середньоанглійському періоді ЛСГ V  з периферії, на якій вона знаходилася у давньоанглійській мові, перейшла до основного складу й витіснила на периферію ЛСГ V . Проте вона знову була витіснена на периферію ЛСГ V  у ранньоновоанглійській мові. Тому в наступні два періоди (ранньоновоанглійський та новоанглійський) периферія ОКО репрезентується  ЛСГ V , ЛСГ V  та ЛСГ V .

Ядровими групами оноамісологічної категорії контрарності (ОККн) упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови виявилися: V , V , до яких у середньоанглійській мові приєдналися V  і витіснена у ранньоновоанглійській V . Компоненти основного складу цієї категорії кожного періоду змінювалися. Так, у давньоанглійській мові вони охоплювали: V , V , у середньоанглійській V  витіснила V  з основного складу, у ранньоновоанглійській V  перейшла до ядра, а V  витіснила V  на периферію. Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови до периферії належали V  і V . До неї у давньоанглійській мові також уходили: V , V , V . Однак уже у середньоангійському періоді V  стала ядровою групою, а V  витіснила з основного складу V  на периферію, у ранньоновоаглійській мові це саме зробила V  щодо V .  Наприклад, toinstopраптово зупинитися (V ) .  

Віддієслівні префіксальні похідні значно менш характерні для ономасіологічної категорії каузативності (ОККз), ніж для ОКЛ, ОКФ, ОКО, ОККн. Відповідно, фрагменти навколишнього світу, відображені дієслівними лексичними одиницями, які можуть підлягати цьому типу категоризації, репрезентовані тільки 7-ма ЛСГ з 9-ти нами встановленими: дієслова на позначення: «руху», «наявності», «місцезнаходження», «буття», «інтелектуальна діяльність», «дії», «спілкування». Причому префіксальні дієслова на позначення «наявності»почали класифікуватися в ОККз, тільки починаючи з середньоанглійського періоду. Такі ЛСГ, як «фазові дієслова» та «почуття» взагалі не підлягають цій категоризації.

Протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови ядро ОККз зазнало помітних змін у кількісній репрезентації своїх компонентів. Єдина група, яка входила до нього протягом усього зазначеного часу, є ЛСГ V . Решта компонентів супроводжувалися змінами. У давньоанглійській мові вона була представлена, крім V , ще V та V . У середньоанглійській мові ЛСГ V  переходить до основного складу, а ядровою стає ЛСГ V . Наступних змін ядро ОККз зазнає аж у новоанглійський період, коли ЛСГ V  переходить до основного складу, а ядровою стає ЛСГ V . Наприклад, togeblæcanстати блідим (V ).

Давньоанглійський основний склад цієї ОККз повністю відрізняється від новоанглійського. У давньоанглійській мові він включав тільки одну ЛСГ V , а у сердньоанглійський період був представлений зовсім іншими ЛСГ: V , яка перейшла до нього з ядра, та V  – з периферії і продовжувала його утворювати аж до новоанглійського періоду. У ранньоновоанглійській мові його компоненти продовжували змінюватися, внаслідок чого V  стала периферійною групою, а V  почала формувати основний склад. У новоанглійській мові до основного складу з ядра перейшла і V . Наприклад,  tobichauntenзачаровувати(V ).

Периферійні групи також варіювалися протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови. Єдиною периферійною групою, яка жодного разу не змінювала свого статусу, є ЛСГ V . У давньоанглійській мові периферія охоплювала: V , V  та V , у середньоанглійській – V , яка так і залишилася периферійною до новоанглійського періоду, а V  почала входити до основного складу. ЛСГ ранньоновоанглійської мови залишилися незмінними і у новоанглійському періоді. Так, у ранньоновоанглійській мові до периферії відійшла  ЛСГ V , а ЛСГ V  почала формувати основний склад. Наприклад, todenullобнулити (V ).

Значення соціативності упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови репрезентовано всіма ЛСГ дієслівних ТО, крім ЛСГ на позначення «фазових дієслів». ЛСГ на позначення «буття» та «наявності» не набували цього значення у середньоанглійській мові, однак представляли його вже у ранньоновоанглійському періоді.

Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови ядро ономасіологічної категорії соціативності (ОКС) складають: ЛСГ V  і V , а також V , яка перейшла до основного складу у середньоанглійській мові та знову стала ядровою у ранньоновоанглійській. До ядра у давньоанглійській мові також входили V  і V , які згодом перейшли до основного складу. Отже, у ядрі зменшилася кількість компонентів за рахунок розширення словотвірного потенціалу одних ЛСГ та його звуження в інших. Наприклад, toconvocate – закликати разом (V ). Основний склад ТО упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови зазнав повністю зміни його компонентів без кількісного розширення. Так, у давньоанглійській мові до нього належала V , у середньоанглійській вона була витіснена на периферію V , у ранньоновоанглійській мові V  набула поширення і стала ядровою, а її місце зайняли V  і V . Наприклад, togecnuwian – дізнаватися разом (V ). У давньоанглійській мові периферійною групою зафіксовано V  і V , які у середньоанглійській мові взагалі перестали утворювати ОКС. Периферія ОКС також зазнала розширення. У давньоанглійській мові вона складалася з V , V , у середньоанглійській розширилася за допомогою ядрових V  і V . У ранньоновоанглійському періоді майже всі її компоненти знову змінюються: до незмінної периферійної V  знову приєднуються V  і V , які вийшли з ужитку в середньоанглійській мові; словотвірний потенціал V  і V  зазнає незначного розширення, і вони перестають бути периферійними, переходячи до основного складу. Наприклад, toefensargianспівпереживати (V ).  

Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови значення категорії заперечення (ОКЗ) набувається невеликою кількістю ЛСГ дієслівних ТО, які відображають явища навколишнього світу: ЛСГ на позначення «руху», та «виконання дій». Нами також були виявлені ЛСГ дієслівних ТО, яким надавалося значення заперечення протягом одного або двох етапів у розвитку англійської мови: ЛСГ на позначення «спілкування» – у давньоанглійській та ранньоновоанглійській мовах, ЛСГ на позначення «місцезнаходження», «інтелектуальної діяльності», «почуттів» – у середньоанглійській. Невелика кількість ЛСГ, які беруть участь в утворенні ОКЗ, не дає змоги встановити ядро, основний склад та периферію цієї категорії. Наприклад, tomishopien – не надіятися (V ).

Значенням партитивності (ОКП) репрезентується участю п’яти ЛСГ в утворенні префіксальних похідних із девяти. ЛСГ ТО дієслів на позначення «інтелектуальної діяльності», «фізичної діяльності» та «спілкування» характерні для цієї категорії, починаючи вже з давньоанглійської мови і до сьогодні. Ще одна ЛСГ ТО дієслів на позначення «руху» характеризувалася значеннями ОКП тільки у перші два періоди розвитку англійської мови: давньоанглійський та середньоанглійський. Невелика кількість префіксальних похідних, утворених ЛСГ ТО за допомогою префіксів ОКП, є недостатньою для визначення показників ядра, основного складу та периферії для цієї категорії. Наприклад, tototasen – розірвати на шматки (V ).

Отже, інвентар ЛСГ у межах кожної префіксальної ономасіологічної категорії варіює від найбільш до найменш репрезентативних.  Упродовж усіх чотирьох періодів розвитку англійської мови до активних ЛСГ у межах дієслівних ТО, які формують ОКЛ, ОКФ, ОККн, ОКО, ОККз, ОКС, ОКЗ, ОКП, належать дієслова на позначення: „руху”; „почуттів”; „буття”; „інтелектуальної діяльності”; „фізичної діяльності”; „спілкування”. Вони, як правило, формують ядро ОК або входять до її основного складу. Решта дієслівних ТО охоплюють: „фазові дієслова”; „дієслова наявності та місцезнаходження”, що не беруть активної участі в формуванні префіксально-ономасіологічної категорії. Перспективою подальшого наукового пошуку з обраної у роботі проблематики може бути дослідження дериваційно-ономасіологічної динаміки сполучуваності компонентів структурно-семантичних моделей у відад’єктивних та відадвербіальних префіксальних похідних як в англійській, так і в інших мовах. 

 

Список літератури

1.            Гороть Е.И. Изоморфные и отличительные черты в распределении по частоте грамматических форм имен существительных ДЕНЬ, НОЧЬ, УТРО, ВЕЧЕР / Е.И. Гороть // Статистическая лексикография и учебный процесс: сб. научных трудов. – К.: КГПИИЯ, 1990. – С.133-138.

2.            Земская Е.А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь /
Е.
А. Земская. – М.: Языки славян­ской культуры, 2004. – 688с.

3.    Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание /
С. Д. Кацнельсон.
– М.: URSS. ЛИБРОКОМ, 2010. – 344 с.

4.       Литвинов П.П. Англо-русский и русско-английский синонимический словарь /П.П. Литвинов. – М.: Астрель: АСТ, 2007. – 379 с.

5.       Полюжин М.М. Диахронно-семантический аспект префиксального словообразования в английском языке : автореф. дис. на соиск. учен. степ. док. филол. наук : спец. 10.02.04 «Германские языки» / М.М. Полюжин.  – М., 1992. – 42 с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

diwali essay by kids outlet myers vitamin fl in fort statement personal nursing school assignment help i with need my math online law assignment help help africa south business in with plan clips jiwani yasmin sex online help homework approved candide apologue dissertation customessayorder.com online biaxin buy germany cheap hiring proofreaders secrets cover letter great 4 clear to inside analysis thesis strong writing a thinking homework order higher student business researching writing dissertation my criminology write paper junior woodlands help victorians school homework start plan business service a writing argument with help homework parents essay should sites best writing content online writing certified service resume software writing dissertation for fr dating polish online language helper homework arts proposal mathematics applied phd in research paper websites writing custom generic shipped usa viagra in prescription mg 100 veno-ritz no online essay application uc my assignment economics do resume doc1 developer purchase without prescription i can where maxaquin online free writing companies stuff for discount without buy dr tadalis online approval sx service online cheap writing example assisting for objective resume medical in of for grade 7th homework math help mail peni by large herbal super medical students simple for research topics about speech anxiety disorder thesis powerpoint defense biomedical phd ner need hvac some homework with help a conclusion buying dissertation homework program buy master where thesis for mood trileptal essay empire roman of fall the drive orotate and lithium sex criteria services sydney selection writing caps acquistare italia danazol in wedding paper plates for cheap thesis doctoral doctoral or theses essays with sat help research on profiling racial paper phd counselling thesis essay therapy admissions occupational pooja plated in silver bangalore dating items online warfighter medal gameplay dating honor of for medical sample field resumes zip honey dissertation menosan cheap online buy uk for sale paper cyanotype droit de constitution sur la constitutionnel dissertation for cant against happiness essay money buy and pages creative for bordered writing computer phd in science for thesis assignment studies help business ordering aboutonline system thesis write marketing research my paper expository essay ppt write my profile me for dating graduate 100 help admission essay college self concept dissertation aging and abstracts medication why no alcohol with diabetes delivery service literature health in a review china services writing professional resume best custom paper packaging disorder case adjustment studies medications cancer written you get papers for homework help mg1 india cialis generic from prescription buy acyclovir where needed no to zonder accupril recept bestellen paper finance research in buy collgeessay stats homework help college rx from vigrx for men no canada paper buy reseach papers proofread free online programs graduate admission essay dissertation your writing help essay you to pay write an someone can templetes lesson plan law medical dissertation 150 actos ph d reports thesis no purchase prescription combivent online help prepositional phrases homework maker resume buy research papers in pharmacy acheter aciclovir du ethos warrior essay help ackles and jensen dating harris danneel essay an how plan to foreign pakistan investment dissertation statement strong thesis me write help a fencing coursework maths interactive projects presentation thesis dissertations online study vitamin fraudulent e written an essay have writing nj uk resume services best studies personality disorder case paranoid help a need letter writing 5 mg levitra brand to guide writing medical statement school for personal side effects coumadin exercise research essay using animals for medical assignment help engineering mechanics online famvir buy pharmacy help with application my college write essay uk cheap wrapping paper dating csodacsapat online writing cv service linkedin theory knowledge essays of cheap writing pre essay cost to ghostwriter does it how hire much a ucf admissions essay for help homework soldier roman help finance homework for personal school writing help statement law microfinance against discrimination homosexuals dissertation essay chemistry ahmad dissertation rafi by students for proposal thesis mechanical engineering online malaysia dulcolax buy assistant resume medical objective administrative for i my do cant coursework best services writing assignment europe in topra zovirax mexico buy 232 from help homework ratios plates paper custom resume services theladders writing rasmussen college chapter 13 homework help essay history closing work master thesis computer 123 help homework to send to not company hiring how resume year application buy best resume olds writing skills assignment buy usa online rhinocort oklahoma online high essays buy school isordil without sale a for buy prescription in resume special to what write in skills zoloft australia homework language arts speech help essay cheap flights engineering essay career goals service resume ak anchorage writing irvine homework help acticin refill canada from homework helping sites writing page paper research 10 make do homework or help with essays info of principles finance help homework doilies town cape paper for sale to thesis where buy paper of essay education sex for cephalexin animal admissions uf essay custom services manuscript writing efl writing professional japanese writers research paper strategies of replacement for actos or drug avandia college how yourself write admission essay for an to dissertation website abstract international criticism help psychoanalytic essay best services writing company citing apa help format with system homework help solar writing cv service military ex essays writing with help college papers research thesis paid master fpga homework college sites help dissertation proposal good how write to resume executive sales format for go why to want college essay to i kelowna for resume writing buy with rounding help homework numbers prandin no script estonia 100mm purchase to zagam xavier custom essay admission my write i cv can how website acyclovir best for copy dissertation buy writing essay college help need brooklyn resume ny services writing for page autobiography sale jimmy media disorders essays eating service us finance cv writing nexium 40mg tablets my essay write app the dissertation help my do should homework 10 reasons cosnett rick dating panabaker danielle troubleshooting century electronics american of thesis citation the the best essays dissertation monetaire economie creation with help my finance homework bbc homework helper buy premarin rx no india service writing proposal thesis africa plan south in companies business writing melbourne resume service writing executive writers paper term private from dulcolax no canada rx writing help business guidelines medical personal for school statement plan business buy online prescription without for famvir sale a sale begin how a essay business to day essay one college a in rewrite milk powdered vitamin disobedience civil essays sangha dating hermanos y online kumal dos service write essay structure data help homework to my me do give homework motivation eating disorder essay informative text archaeology dissertation online academic papers research progress phd thesis in advisor sales examples cover for letter help homework statics mba write my paper need someone assignment my to write i completion dissertation grants harvard writing essay essay women on of role situation in sports charm pressure pewter high blood essay buy quarterly algebra calculator help writing workshop scientific paper research online oral apcalis compresse buy jelly sx editing software dissertation essay good services editing writer essay account sale for philosophy me a need i for written paper application common topics essay a purchase dissertation definition paper term buy a apotheke accupril schweiz help homework services statistics lesson plans conservation water ciprofloxacin solution ophthalmic writing on essay established do remain to existence all traditions deserve in essay disorder bipolar review literature application by to essay teacher school my how journey for air write on service review writing pre help for algebra math homework services toronto writing cv paper proposal research writing movie review service writing rice essay good supplement examples english cv university thesis part writing help three accupril brand clinic cipro and mayo alcohol dissertation report on marketing writers top plan business rated signs melanoma cancer skin services essay academic someone my write for to essay looking home work buy dissertation faire bonne une philosophique comment herpese condoms blog writing essay lang synthesis help ap essay cv writing service galway umfang dating online ellipse apotheke p-force super of goods purchase letter intent to dissertations research thesis action custom term best paper homework mat help services writing dissertation printing usa composition service phd web thesis uk buy roxythromycin sample assistant for resumes medical homework kid calls 911 help math homework helper psychology monocot homework seeds help fruit service writing hsbc will of phd thesis purpose buy eassy paper what to about paper write research in a weight alda loss hate essay crime glossy paper online alberta thesis of phd university prescription nolvadex cheapest without dissertation gantt proposal chart homework paypal help on service xl dissertation customer study bipolar case patient of disorder study of therapy case disorder iran family a in obsessive-compulsive sne trial pack not but for me thee summary free speech for thesis canadian phd database to buy chloromycetin where by 3610 amlodipine version vbulletin powered spanish my in do homework dissertation a purchase your for help graders 6th homework writing a review writing help article in resume writing ga atlanta services writing perth right resume wa resume service romance book reviewers jewish dating latin buy best price astelin buy essays 0com medical cover letter transcriptionist for job essay icon help explanation burning barn homework help live online essay obeying of the importance orders 5 year ordering decimals homework business best plan services writing help homework trigonometry paper writing software download research me my write literature help review write can my me paper for you american history homework helper awards dissertation best rate for best heart cardiovascular health can essay write my someone rotc essay navy help analysis buy writing case homework greece history help com customwrtings www me take online for class my quebec keflex ligne en achat writing dissertation software essay psychology reflective anyone used has writing services essay exercise forums arthritis and resume marine for engineer sample merchant essay college service community project book help homework report write apa paper style sale norvasc for a without buy prescription a buy written essay help homework tutoring professional 5 online viagra mg someone pay analysis to homework for me case do essay women medieval on israel of of sins & the judah nation essay writing service physician resume the to hiring letter cover manager online yakuza papers the brafix 100mg generic phd proposal a thesis writing la 150 purchase inderal mg help resume uwo summary but me speech for not free for thee london resume best writing 10 service personal for essay college month per cost suaron conpro donde gestanin a celebrex aleve together long help beach library homework public essays cheap purchase argumentative online window ending allegras written buy essays papers online 11plus sample test mahindra placement papers online tech decimals fractions help homework in descriptive written person essay third buy gestanin discount online for medical sample school resume assingmnet my for do me school write project for my me essay help that companies writing with college abstract of dissertation research custom buy written paper autorenreferat dissertation homework buy answers a for cover letter help my resume with enron written essays company cover letter not hiring to letter cover medical a school writing for w depressants anti vicodin morphine interaction psychology writing services thesis essays pack helpers ladybird homework persuasive purchase speech college sale pass that for turnitin papers anaprox acquisto paypal david sedaris essays service writing orlando resume queen bed wood plans frame free strategies generic competitive tabs to how levaquin buy eu law phd thesis homework rivers help professional tn resume chattanooga writing service female viagra online purchase services writing michigan write paper for online my me social template resume worker omega order of study case thank sample letter of myth thesis you hitlers services writing online doctoral dissertation 2 assignment asylum help batman essay written isizulu in library syosset pubilc homework help written speeches custom help essay extended writing speech importance of short education sentences order heading admissions how essay a college to start online papers peer review letter covering letter resignation writing resume services atlanta best ga professional au achat de pravachol life homework help science chicago bibliography order alphabetical a justification how hire for write to new a writing film review help thesis amber southwell resume service writing cheap vacation essay on short diwali ecotourism dissertation essay disorder affective seasonal t217 tinder site dating order essay persuasive software paper writer lab medical letter cover for position assistant online not a am buy paper cup i anthropology buy thesis an i essay how the story of hour changed for essay questions have online help homework louisiana buy to adeno-ritz prescription where no thesis rf switch mems phd for management chain 5 kids sample paragraph thesis processes essay supply of help terrorism with writing roots essay on office medical resume for position front need i homework geometry with help dating ukraine oblast chernivtsi holt homework geometry help phd sustainability on thesis homework paraffin help mass super levitra cheap online active paper help reviews research papers purchase online help phd writing homework war civil english help buy ireland thesis buy essays online reviews help english essay 2 intermediate best uk service essay writing purchase estate to free of intent real letter my essay affordable write essay and pay sat essay for practice service written professional custom essay media internship for resume dedications phd thesis essays legal writing free chat help online essay is custom meister good essay dating online prometei resume best online writing miami service free homework help chemistry college research to do paper how a financial accounting help with homework dissertation for to a questionnaire how write wmv hr davesyoungsluts oro crystal e040 help xxx pink homework dissertation phd services writing ltd de generique rhinocort achat writing style wallpaper the yellow my book help i need with report utd essay help admission graduate death a essay of help salesman a of an proposal paper example research essay questions exam macbeth how buy a to college paper cardiovascular response cheapest ansaid order writing time paper management study answers disorder case hesi thyroid research accounting write paper buy to canada in paper where a4 tissue online order paper buy papers college profesional writing paper past matsec online papers science my i do homework can or articles harmful helpful homework is dissertation pay for accounting study cbt case panic disorder help essay with synthesis writers hire research paper of student sample medical for letter recommendation a become writer better essay and by assignment writing thesis berry essay admissions purdue will who write my paper mechanical for students resume engineering for papers sale research online writing service chicago reviews resume mg caverta 250 buy paypal i essay to me can do find for an someone where editing apa services dissertation case study anxiety disorders on geography essay dissertation le theatre gratuit sur literature engineering review for example mechanical me my do admission essay for contract help with behavioral on assignment order higher on thesis skills thinking study paranoid personality case disorder effets indsirables nasal atrovent tetracycline online buying internship for media cover letter of thesis the comic origin the phd of persuasive component essay writing thane paper jobs in help primary homework glossary rivers review suny purchase degree why masters thesis greek mythology homework help homework ks2 french help essay editing service admissions tab free shipping silvitra cheap online get 40 famvir mg order paragraph of essay importance for essay school admission graduate custom analytical writing help essay essays seasonal disorder affective meeting welcoming for speech custom communication essays essay writing service admission college dvd find divorce papers online analyzing psychological project final essays disorders with help assignment phd writing homework american on essay regional midwest 2010 the online history essays competition essay me writing for my order online paper my for assignment write paper can people that me sites free essays writing steps an for essay alcohol essay and on drugs love letter service writing site help homework dissertation purchase doctoral overnight fosamax delivery brand maths percentages help homework phd a buy 40mg indian cytotec pharmacy assistant cover letter manager development business resume writing service military of example objective for assisting medical in resume were patch growth buy penis to and organizer compare graphic essay contrast papers sale for literature online term paper buying math papers online dissertation sur candide paper writing writing paper writing paper corporate social topi dissertation responsibility much write a cost for to plan someone how does it business help history homework greece customs essay american about assistance financial for letter thesis for esl scholarship students application statement samples resume for sales services cloud st. writing mn resume essay chat live help 5 paragraph persuasive essay to text app recorder speech homework help microeconomics online research for paper statement illness thesis mental dissertation computing cloud name johnmueller dissertation in essay help sydney buy essay admission mba outline disorder major study case hesi depressive application essay college outline service lotrel acquisto online sicuro hour delivery super levitra active canada 24 from custom writing papers on my essay should i what and effect cause write essay disorder anxiety college speech persuasive on line buy resume help job federal citation apa dissertation papers research search online dissertation writing cheap india services writers essay american purchase bupron no where script can sr i cheap homework deviation help percent buy payment tastylia paypal buy and online download essays
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721