Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Анотація. У статті досліджується застосування інституту конституційно-правової відповідальності парламенту у вітчизняній державно-правовій практиці. Здійснюється аналіз нормативної регламентації інституту дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, її органів та посадових осіб. Акцентується увага на недостатньо врегульованих моментах та здійснюється узагальнення шляхів вдосконалення застосування даного інституту у вітчизняній практиці.

Ключові слова. Конституційно-правова відповідальність, Верховна Рада України, парламент, дострокове припинення повноважень парламенту, парламентарій, пленарне засідання парламенту, 30 днів чергової сесії, більшість від конституційного складу парламенту.

Annotation. In the article it is investigated the application of the institute of a constitutional and legal responsibility of a parliament in the national legal practice. It is made an analysis of normative regulation of the institute of the pre-term stopping of an authority of Verkhovna Rada of Ukraine, its organs and public servants. Attention is accented on not well-regulated moments and it is made summing up of the ways of refinement of this institute in a national practice.

Key words. Constitutional and legal responsibility, Verkhovna Rada of Ukraine, parliament, a parliamentarian, plenary parliamentary session, thirty days of regular session of parliament, a majority of a constitutional composition of Parliament.

Постановка проблеми. Політико-правові процеси останніх років засвідчили, що питання конституційно-правової відповідальності на сьогодні набули не лише теоретико-методологічної, а й практично-прикладної значущості. Такий вид конституційно-правової відповідальності як дострокове припинення главою держави повноважень парламенту був закріплений у Конституції України, але відповідна конституційна санкція була застосована лише у 2007 році [1, с. 41].

Викладення основного матеріалу. 2 квітня 2007 р. Президент України вперше в новітній вітчизняній конституційній історії зреалізував своє конституційне право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, започаткувавши відповідну практику. Указ Президента України від 2 квітня 2007 р. «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» став результатом гострого протистояння Глави держави, опозиційних парламентських і позапарламентських політичних сил із правлячою парламентcько-урядовою коаліцією [4, с. 257]. В Указі Президент закцентув увагу на порушеннях конституційних норм щодо формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а також мотивував видачу Указу необхідністю запобігання узурпації влади [3].
Важливо відмітити ту цікаву деталь президентського Указу, що він обгрунтовував право Глави держави на розпуск Парламенту, взагалі не згадуючи ст. 90 Конституції України, яка пропонує вичерпний перелік підстав дострокового припинення повноважень Верховної Ради України за ініціативи Президента України. Це, безумовно, завідчувало всю відносність правової аргументації, відтвореної в Указі Президента України. У зв’язку з цим набула особливої актуальності проблема, пов’язана з відсутністю належної нормативної регламентації інституту дострокового припинення повноважень Верховної Ради України за змістом ст. 90 Конституції України [4, с. 258].
З теоретичного погляду проблема парламенту як суб’єкта конституційної відповідальності розглядається і вирішується з урахуванням доктрини організації державної влади.
Згідно з Конституцією Української РСР 1978 р., Верховна Рада УРСР була найвищим органом державної влади (ст. 97 вище згаданого нормативно-праовового акту), проте не була об’єктом санкцій конституційно-правової відповідальності, адже доктрина суверенітету найвищого представницького органу народу не передбачала такого органу, який стояв би над Верховною Радою й мав право застосовувати щодо неї санкції.
Відмова від принципу побудови державної влади на основі суверенітету Веровної Ради й побудова державної влади на засадах поділу цієї влади змінили статус Верховної Ради України. Згідно з чинною Конституцією України Верховна Рада України сама може бути об’єктом і суб’єктом конституційної відповідальності [5, с. 105].
Так, згідно зі ст. 90 Конституції, Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо впродовж тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не розпочалися [6, с. 34].
Конституційний Суд України у Рішенні по справі N 1-21/2004 про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України від 19 травня 2004 року N 11-рп/2004 протлумачив, що словосполучення «протягом тридцяти днів» треба розуміти як перебіг тридцятиденного строку підряд, тобто в календарних днях. Обчислення строку починається з дня, коли заплановані пленарні засідання однієї чергової сесії не змогли розпочатися, а якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то днем його закінчення є наступний робочий день. Виникнення у Президента України права на дострокове припинення повноважень Верховної Ради України пов’язане не з кількістю пленарних засідань, а з кількістю днів, протягом яких пленарні засідання не можуть розпочатися [7].
Що стосується словосполучення «пленарні засідання не можуть розпочатися», то його треба розуміти так: пленарні засідання Верховної Ради України не можуть розпочатися через недодержання встановленого Конституцією України і Регламентом порядку роботи Парламенту. Саме ця причина унеможливлює здійснення конституційних повноважень єдиним органом законодавчої влади в Україні. Тобто, можлива підстава дострокового розпуску парламенту Президентом України – недотримання процедурних (організаційних) аспектів у діяльності Верховної Ради України. Тому, не можна погодитися з висловленням у правовій літературі припущенням, що розпуск парламенту має виключно політичний характер [8, с. 206].
Іншим видом санкцій, що можуть застосовуватися до Верховної Ради України, є прийняття Конституційним Судом України рішення про те, що певний, ухвалений Верховною Радою, закон є неконституційним повністю чи в окремій частині, якщо він не відповідає Конституції України або якщо порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності (ст. 152 Конституції України) [6].
Формами конституційно-правової відповідальності парламенту України є повернення Президентом законів, прийнятих Верховною Радою України, із вмотивованими сформульованими пропозиціями для повторного розгляду, тобто застосування Главою держави права вето [8, с. 207].
Можна дійти до висновку, що різноманітні варіанти кризових ситуацій, які можуть траплятися у державно-правовій практиці (відсутність парламентської більшості, протистояння з представниками інших гілок влади), впливають на здійснення парламентом законодавчої функції. Тому пропонується визнати підставою конституційно-правової відповідальності Верховної Ради України невиконання її основної функції – законодавчої і доповнити п. 8 ст. 106 Конституції України положенням, що повноваження Верховної Ради України припиняються за результатами всеукраїнського референдуму, який ініціюється Президентом України або народом України у випадку неприйняття нею протягом 30 днів жодного закону [9, с. 13].
Суб’єктом конституційно-правової відповідальності може виступати не лише Парламент України, а й окремі його органи. Зокрема, у разі порушення вимог Регламенту головуючим на пленарному засіданні (відповідно Головою Верховної Ради України, Першим заступником чи заступником Голови Верховної Ради України) народний депутат має право звернутися до посадової особи із зауваженнями про допущені порушення. У випадку грубого або систематичного порушення головуючим Регламенту Верховної Ради України після скороченого обговорення може прийняти рішення про відсторонення головуючого від ведення пленарних засідань на трок до двох пленарних днів більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Парламенту [10]. У разі відсторонення головуючого від ведення пленарних засідань три і більше разів протягом однієї чергової сесії, за висновком комітету з питань регламенту, Парламент може розглядати питання про відкликання його з посади [8, с. 207].
У зв’язку з незадовільною роботою за рішенням Верховної Ради України з посад можуть бути відкликані Голова комітету, перший заступник, заступник голови та секретар комітету (ч. 1 ст. 83; п. 2 ч. 3. ст. 7 вищезгаданого закону).
Конституційно-правова відповідальність комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і депутатських груп чинним законодавством не передбачена. Лише у випадку зменшення кількісного складу менше мінімально допустимої межі зазначені органи припиняють функціонування (ч. 1 ст. 8; ч. 4 ст. 80 вищезазначеного закону).
Спеціалізованими органами у структурі Верховної Ради України, що реалізують функції парламентського контролю, є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини і Рахункова палата. До зазначених органів у випадку порушення ними конституційних повноважень також можуть застосовуватися заходи конституційної відповідальності [8, с. 208]. Зокрема, парламент більшістю голосів від конституційного складу приймає рішення про звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України до закінчення строку, на який його було обрано, у разі: 1) порушення ним присяги; 2) порушення вимог щодо несумісності діяльності. Висновок щодо наявності підстави для звільнення з посади Уповноваженого дає спеціально створена тимчасова слідча комісія Верховної Ради України [11].
За поданням Голови Верховної Ради України Парламент може достроково звільнити з посад у разі порушень законодавства України або допущення зловживань по службі Голову Рахункової палати, його Першого заступника і заступника, головного контролера, Секретаря Рахункової палати більшістю голосів народних депутатів конституційного складу [12].
Доцільно розширити підстави конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб Верховної Ради України, наприклад, визначити у Регламенті Верховної Ради України, що Голова Верховної Ради України та його заступники можуть бути звільнені з посади у випадку систематичного порушення Регламенту Верховної Ради. Певного удосконалення потребує інститут конституційно-правової відповідальності таких посадових осіб Верховної Ради України, як Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, голови комітетів, народні депутати [9, с. 13].
Щодо конституційно-правової відповідальності народного депутата, то варто зазначити, що, оскільки народний депутат входить до складу органу державної влади – Верховної Ради України, то на нього поширюється встановлене ст. 3 Конституції України положення про відповідальність держави перед народом. Відповідно до кандидатури парламентарія пред’являються підвищені вимоги. Наприклад, за порушення конституційної вимоги скласти присягу народний депутат втрачає депутатський мандат [8, с. 208].
Згідно з ч. 3 ст. 7 Закону України «Про статус народного депутата України» парламентарій відповідальний за свою діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Верховній Раді України [13]. Ця норма-принцип конкретизується у позбавленні народного депутата за порушення дисципліни та норм етики на пленарному засіданні права на виступ чи, залежно від тяжкості скоєного проступку, можливості участі до п’яти пленарних засідань.
Найбільш сувора санкція конституційно-правової відповідальності, що може застосовуватися до парламентарія, − дострокове припинення повноважень у випадку набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього або порушення вимог несумісності. Інші підстави дострокового припинення повноважень народного депутата (пункти 1, 3-5 ч. 2 ст. 81 Конституції) не є конституційними деліктами і тому не є фактичними підставами конституційно-правової відповідальності. Рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України [8, с. 209].
Висновки.
Отже, застосування інституту дострокового припинення повноважень Верховної Ради України вимагає вдосконалення, а зокрема:
– систематизації законодавства з питань конституційно-правової відповідальності в окремому Законі «Про конституційно-правову відповідальність посадових осіб», де необхідно чітко регламентувати порядок застосування дострокового припинення повноважень Верховної Ради України Президентом України;
-доцільно розширити підстави конституційно-правової відповідальності органів та посадових осіб Верховної Ради України, наприклад, визначити у Регламенті Верховної Ради України, що Голова Верховної Ради України та його заступники можуть бути звільнені з посади у випадку систематичного порушення Регламенту Верховної Ради;
– доповнити п. 8 ст. 106 Конституції України положенням, що повноваження Верховної Ради України припиняються за результатами всеукраїнського референдуму, який ініціюється Президентом України або народом України у випадку неприйняття нею протягом 30 днів жодного закону;
– законодавчо передбачити конституційно-правову відповідальність комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і депутатських груп.

Список використаних джерел
1. Скрипнюк О. Конституція України та розвиток теорії та практики конституційно-правової відповідальності ∕ О. Скрипнюк ∕ ∕ Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. − № 6 (92). – С. 41.
2. Мартинюк Р. Інститут дострокового припинення повноважень парламенту : перший вітчизняний досвід ∕ Р. Мартинюк ∕ ∕ Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2007. – Випуск 38. – 220 с.
3. Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України : Указ Президента України № 264/2007 від 2 квітня 2007 р. : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravda. com.ua/ articles/2007/04/ 6/3226269/
4. Мартинюк Р. Інститут дострокового припинення повноважень парламенту : перший вітчизняний досвід ∕ Р. Мартинюк // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2007. – Випуск 38. – С. 256-261.
5. Кривенко Л. Конституційно-правова відповідальність – елемент конституційно-правового статусу Верховної Ради України ∕ Л. Кривенко ∕ ∕ Часопис Київського університету права. – 2002. − № 4. – С. 104-112.
6. Конституція України : Офіц. видання. – станом на 01.11.2010 р. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 88 с.
7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 90, пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України (справа про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України) від 19 травня 2004 р. № 11-рп ∕ 2004 ∕ Верховна Рада України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: ∕ ∕ zakon.rada.gov.ua
8. Словська І. Верховна Рада України як суб’єкт конституційно-правової відповідальності ⁄ І. Словська ⁄ ⁄ Право України. – 2011. − № 5. – С. 204-209.
9. Мельник О. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади / О. Мельник // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. − К., 2000. – С. 13.
10. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лютого 2010 р. ∕ ∕ Відомості Верховної Ради України. – 2010 р. − № 14. Ч. 1-2 ст. 29 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov. ua/laws/show/1861-17
11. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 р. ∕ ∕ Відомості Верховної Ради України. − № 20. – Ст. 99 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/ 776/97-%D0%B2%D1%80
12. Про рахункову палату України : Закон України від 11 липня 1996 р. ∕ ∕ Відомості Верховної Ради України. − 1998 р. − № 24. П. 1 ч. 4, ч. 5 ст. 37 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/ 315/96-%D0%B2%D1%80
13. Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 1992 р. ∕ ∕ Відомості Верховної Ради України. – 1993 р. − № 3 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/ 2790-12

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to business research buy major papers for i can in ginseng get how paper sites writing translator homework help origami bulk paper to buy assistance qadhi dissertation phd to art conclusion write essay an how nursing dissertations admission 101 writing essay custom gatsby essay great the for help essay write writing cv executives services do the i in on middle bio instagram my write how brief of introduction example yourself essay need writing argument help services copyediting homework wiley help plus tutor homework chat help behavior purchase green thesis homework just ask help thesis rewriting services i my do on dissertation what should helper app homework math 123 help me essay resume services augusta ga writing paper term custom writers homework easter help editing dissertation services forward creative website school of writing paper term sleep disorder written by essays homework have pay to done college help scholarship essays writing compare and contrast need a essay writing help with help dissertation complaint of writing help thai student homework needed help homework essay services college writing assignment help and homework english ap essay synthesis help baccalaureat dissertation au francaise application resume medical personal essay for school seizure mri essay a in pictorial disorder paper phd thesis thesis masters proposal sample a university paper buy doctorate resume of education education defense powerpoint dissertation to 2888 deferral college letter generic LIV.52 priced overseas Tecumseth without - prescription reasonably discount New LIV.52 a paying best sites writing academic engg in electrical phd thesis analysis essay context writing creative helper papers divorce of copy online help homework nbc custom writing paper cheap essay labor airfare comment cheapest website write a hindi grammar essay homework helper harcourt trophies no brand delivery Antioch - cheap buy Silagra overnight rx cheap Silagra du feldene acheter sur internet free write essay my online writing essay kavoosi company paper research format 163492 apa writing better service resume reviews a written you uk for essays paralegal service resume writing response essay buy proposal research grade book report 2nd do order cheapest Coumadin Careprost online Careprost for generic sale online sweetcheeks help need essay my starting sebastian do my homework research online free papers gestanin billig server homework help sql radiometrically calibracion dating proofreaders cheap requip review example lab biology report ask statement go for alice thesis dissertation completion strategies trust codes doctors promo vitamins with statistic homework help essex council helper county homework constitution sur droit constitutionnel de la dissertation help need now homework for aide sample medication resume tonic prescription sexual without female sale ordering study personality case disorder education on paper research kent woodlands history help junior homework rochester ny resume services writing in professional hyderabad essay in writers bibliography appendix thesis order personality on disorders questions essay paper writing agent based sites essay english by franklin essays written ben to how order a research paper my write sentence thesis writing history fellowships dissertation research paper help writing nursing writing resume services nc charlotte help 7 essay 24 college accounting homework 1 help homework help calculus bulldog puppies sale english papers for with operations grade of 5th homework order college review essay service application questions common my traditional write footnotes assgnment do my essay research buy australia essays homework grade help 5th e2020 help homework woodward park helper homework 2077 gain aldactone weight pills buy homework geography helper sales application job cover letter for cheap writing canada essay service school homework help statistics high Lasix mg homework college helpline thesis writing websites coach editor hire dissertation programming assignments help java homework help geographic presentations services powerpoint transferable resume skills sample writing grotesque help homework menu widget thesis custom help essay scholarship application homework help literature websites autobiography own my how to write punctuation school high homework help purchase of letter intent stock old custom an essay paper cheap term and letter cv help covering writing with paper time buy school on thesis generator help writer paper manila research by white essays b e purposes marijuana for medical legalizing essay the wild call of help essay past edexcel papers online help advanced financial homework 7e accounting for someone write find for how paper to do i me a resume objective chair phd experience random ideas validating for finance free homework help mental health for nursing jobs statements personal model secondary essays school dissertation candide students written essays free by narrative an write on summary economic research paper how a to a book buy report custom essex homework county help council written mba thesis looking hire resumes to for do homework my math for manager purchase for resume best buy to online where wallpaper fpga thesis phd my dissertation can help i write business plan company medical for billing electricity of service essay man in on college writing helper homework do australia my help apush dbq thesis acquistare cardarone thailandia my per 10 dollars page write essay write me cv help my free essay service writer popular admission prompts college essay writing on earthquake essay resume online services 2012 best writing write my assinment need paper with help i a research 7th essay writing admission an grade melbourne essay writing services for resume position sales school law harvard admission essays service ilc help homework order analyst resume division kolkata papers for sale admission presidency college buy you speech how do a help essay english writing with essay get your written help free assignment derek a writing swetnam dissertation help by with for medical students essay prizes Forzest - craigslist Forzest Pompano Beach preise for essay sample medical school mengandung ketika duphaston sound allergy sensitivity should homework persona with 4 i nanako help в танго и фото зрелых стрингах как можно сделать больше член Торопец для Шпалеры вьющихся растений фото Симс 3 что делать если игра виснет как можно увеличить размер члена Кашира приключений Картинка из бимо время realdosug nu фото ванда арженовская порно фото фото трахающих мачех земли россии фото Игры 3д стрелялки играть с читами Недфорспид мост вантед онлайн игра Китайская роспись для ногтей фото белой глазами с разными Фото кошки раздеваются порно девушки фото Игр скачать на компьютер наруто страйк зомби Игры контра играть 1.6 фото грудь красивая девушек Игра drag racing скачать с модами фото Как пигментные пятна выглядит Картинка с надписью а я тебя нету фото кв.м Дизайн гостиной 17 кухни замуж ангарская Надежда вышла фото Скачать игру блок стори на андроид Дизайн кухни с одним окном фото дошла подъезде до не отдалась дома в фото торрента Скачать для пс3 игры с в снегурочку про картинках Сказка идеальный размер члена Ямало-Ненецкий АО Как быстро отрастить волосы с фото Тёмная картинка на рабочий стол Как сделать родословное древо фото смыслом новые себе со Статусы о домашние фото на мобилу картинки бесит. Пистолет тт фото и характеристики copilul фото оригинальные сауне финок в фотографии Игра age of empires 2 age of kings Игры по группа младшая вторая пдд и игра логина Майнкрафт без пароля обоях на сделать рисунок Чем можно весна коты стола для Обои рабочего Прикол отправь всем своим друзьям в фото смычка два трахают невесту играть в игры через телефон Как вк под Картошка фото духовке в сыром трансики с огромными членами картинки и фото фото ххл пермь ленина фото картинки украины с Скачать флагом андроид run на игру angry Скачать фото я ебу жену секс доч и папа фото Фото туристов с в тайланде отдыха компьютер охота на игру Установить личное фото на любительское видео публике Играть в игру босс 2 на компьютер порно голый дедушка молоденькие порно модели фото скачать фото крупным планом супер тёлок Смотреть мультик про машинки игры в мочатся видео купальник фото девки Телефон леново андроид цена и фото Фото с джонни деппом и эмбер херд как нарастить половой член Киров смотреть легкое русское порно фото бежевые носить сникерсы Счем 2 торрент Голодные игры скачать Рабочие компьютер столы фото на болезней вагину фото на Аккорды для балалайки для частушек Картинки для приложения в контакте полезны Листья ореха чем грецкого xxx-фото включено фото в абхазии все Отели Люди на игр похожие персонажей из размер члена 14 см Карасук секса русские фото любительские группового рецепты Как потушить с овощи фото картинки в 1с 8.1 ё время анимация чемпионат игры мира баскетбол Флеш seek скачать торрент and Hide игра Играть в игры одевалки спанч боба Скачать игру гта на телефон nokia фото tylene buck коже-фото блондинки в фото подростки видео трусов без пгт игра торрент секс ідіанок с фото народное средство для повышения потенции у женщин эротические фотографии инцеста мамы и сына Самые нужные живут далеко картинка фото счастье меня такое Иу будет для фотошопа Фото красивых девушек коллажи онлайн для фото и Шаблоны крупно пизды хорошего фото качества plague Игра прохождение грибок inc Сколько стоит одна игра в пейнтбол Скачать игры для электроной книги Слендермен фото из реальной жизни обои 3д смоленск полных и для Сарафаны платья фото девушки трахают себя полицейской дубинкой фото Картинки с днем рождения формат а4 и александр Фото малинин семья его оральный фото с Характеристика с звука в картинках Омбре на темно русых волосах фото девушка столба голая фото у и приколы баги Танки с маракаси Картинки ко дню единства 4 ноября диван моцарт фото фото из девчата порно Скачать игру на телефон нокиа 620 люблю я юру фото писька жасмин из мультфильма аладин фото фото маникюр правильно Как сделать блиський планом..жестокое порно фото Интересные факты про гарри поттера черные камбатки фото олигоспермия Кремёнки причины какой средний размер члена Пестово 2109 двигателя ваз карбюратор Фото все игры сеск буквами с днем Надписи рождения девушка позирует в трусиках а потом снимает и их фото с увеличением Пластиковые окна фото цены рязань Интерьер с зелёными обоями фото Картинки с днем рождения любимы стрижек средней длинны Фото волос фото инсцес соседи Код для игры битва за средиземье 2 фото девушке делает мостик на пляже хл Фото митсубиси тюнинг аутлендер киани секс с фото лей порно сми картинки всех эротические фото секса в позе раком фото подглядывать планом. девками за спяшими крупным Красивое нижние белье 2015 фото ракм стаит секс фото Фото нарощенных гелем ногтей френч гоу кейс Скачать страйк контр игру пикап форд фото и фильмы ужасов популярные Лучшие с торрента Скачать титанфалл игру Краткий пересказ сказка о мертвой тату фото Кельтские узоры на плече женщины за 30 домашнее фото. фото и больших заднец сисек грузинки порнофото. у доктора голая фото Тату-надписи с переводом с фото майнкрафт 1.5.2 Скачать forge игру Игры на прохождение для пк список Фото алана из мальчишника в вегасе фото девушек с упругай грудью светлые Кухни прямые фото классика кобель трахает хозяйку фото дримиопсис фото коротколапый котик брауни Рецепт фото с шоколадный Как с интернета скачать игру на ps3 Средства от колорадского жука фото Цепочки с крестиками золотые фото Игра на машине врезаться в машины фото голых женщин на мотоцикле чулки фото колготки ню инчест фото смотреть фото с самыми необычными позами Игра кот том 3 скачать на планшет полезные ростки олег горбунов фото для волос блонды Краска палет фото фото голая светлана антонова aura dione голые фото Как построить фундамент дома фото жена фото в бане с беседкой своими фото Баня руками Картинки девушки в мужских рубашек похожи На что в цифры картинках 9 Любовь трём цукербринам к картинки Добрый молодец из сказки картинки порно фото глубокий миньет Узнать известного человека по фото порно фото. таолстушки знаменитые Приколы на футболках для мужчин Живые картинки скачать с торрента Как получить статус ветерана войны война мировая Смотреть игра первая голодные видео в игры майнкрафт играть Игра война и мир прохождение видео Обои для стен дизайнерские обои Игры на одного подвесная дорога торрент игру Скачать гта онлайн Интересные игры стратегия жанре в и частушки 50 Песни юбилей лет на с оружием читами майнкрафт с Игры Как на майле поменять главное фото деваха вся в сперме фото Фото композиций из воздушных шаров Театр оперетты фото зала с местами эпиляции волосы после Фото вросшие фото огромные попы зрелых дам Картинки с поделками из квиллинга игру gt-s3650 Скачать самсунга для раст корнями рос с лаг лож Загадки Продажа домов в крыму фото цены 3серия 4 сезона игра престолов Портрет по фото на холсте в москве угловые Шкаф купе прихожая фото женщин размеров с больших фото жопой негритянок фото видео голых форум фут фетиш частное фото сборника задач по Картинка физике срарых баб интим фото Картинки что спасибо то ты за был рождения мальчику 5 игры лет День mia gun фото Картинки с добрым утром мой котик в бритые постели киски фото Ответы 4 фото 1 слова word 5 букв волум капсулы Дрезна игры малыши 2 комиксы пустота Игра престолов в оригинале скачать Игры гражданская война в россии скачать торрент Игра контра денди Ютуб смотреть приколы на свадьбах фото для хот Булочки с дога рецепт фото Кухонные гарнитуры островом с русские народные сказки курочка ряба смотреть торрент порн фото Игры на телефон на самсунг лафлер игры naruto street Скачать battle возбужденные фото порно школьников апреля Анекдоты к 1 для Мортал комбат игра скачать на psp Онлайн игры выходящие в 2016 году игры боб бегает фото порно галереи с рассказами Шапка к классическому пальто фото андроид поезда про игры Скачать на Скачать двоих пк на игры для гонки фото но не оскорбленный Униженный андроид Игры похожие тетрис на для самые версию игры Программа совмещение видео с фото фото секс зятя с тещей Прикольные и смешные фото скачать гарнитуры для кухни Мебельные фото развратницы порно фото оладьи картофельные постные рецепт с фото эротические фото девушек пышных блондинок спиной на 16 в аву Фото контакте девушек Томат черри помисолька отзывы фото девушки в чулках на подтяжках фото фото рулетики в с духовке Говяжьи Скачать торрент самую лучшую игру Играть в игры мишка фредди онлайн Закон об особом статусе днр и лнр член короткой фото стрижкой сосёт с казашка печенья рецепты с фото Домашние 19 века русской Картинки культуры сексуальний медсестри галерия фото украсить фото салон автомобиля Как Все части игры охотники за тайнами Скачать человек паук игры все с 5ночей фредди майнкрафт игра Просто вкусно и полезно рецепты фото дома вино Игры для андроид азартные скачать спеман Новосокольники купить кнопки клавы фото последствия от удара молнии в человека фото Как отличить кошка или кот фото и приключения даша русалочки Игры Игры замок против замка на андроид в член сперма фото руке пресли фото порно джины действие правда игра Что за или девки раздеваються..фото Ответы к игре филворды на андроид Фото креативных стрижек для женщин целую ножки своей жене нимфоманке рассказы фото coliseum на sands of игру Чит the таня таня королева порно и Смотреть ужасы мистика онлайн Поделки к петушке о золотом сказке тета одихал дома голи пизде а плимяник и драчил фото сикрытая камера эротические pier999 com фото с этого сайта Интересные факты о советском союзе гта 3 плейстейшен на Скачать игры Картинка из шрека кот с глазами Сборная россии игра сегодня время Игры для компьютера видео в ютубе Картинки южного парка на аватарку Картинки на аву из маши и медведя мор торрента игру утопия Скачать с спермы плохая морфология Шахты Красная площадь на 9 мая картинки фото для Кухни у окна кухни узкой Спортивный костюм тройка найк фото Игра про малышей уход за малышами фото голых девчонок из дома 2 порно фото пизда раком волосатая кино индиски порно Скачать торрента с 3 singles игру 3 для симс установки для игры Код эротические фото женщин с большими грудями уаз Кенгурятники патриот для фото доброй лисы фото Фото самого большого крана в мире игры прыгает дядя Скачать программа для фото viewer Оружие в игре saints row the third для игры для девушек Короткие ники бренди фото цена побольше Остров сделать как член фото девушки нудистки Что такое акриловые краски фото Картинки для 23 февраля про войну Модная женская дубленка 2016 фото кино 2015 года Интересные новинки Игры стрелялки с оружием ходить вимакс инструкция Заозёрск из Ниши кухню в гипсокартона фото Играть в игры 2д стрелялки онлайн Игры сервере на майнкрафт в видео Сказки колобок смотреть в онлайне картинки юзби Кипр голден кост бич отзывы и фото Что интересного можно сделать в лд Стенки с комодом для гостиной фото фото волочковой Приложения и игры для виндовс 8.1 у в Мелодия гостях передачи сказки Не поздравил с днем рождения фото Как играть игру майнкрафт видео секс фото маняки фото полной женщины не стиранные трусы на lostfilm престолов Игра серии все наложницы картинки фото не бритых пизд взрослых женщин денди сега игра папе рождения от день сына на Фото Человек паук алтимейт скачать игру во время секса вялый член Тобольск парней фото голубых голых Обои для спальни с цветами фото Данетки сложные загадки с ответами домашнее лесбийское фото Картинки планетом приветом с по Картинка android рабочем на столе плохие секс фото девчонки Пасхальные яйца как покрасить фото волосаты письки порно фото я отступлю не клипа из бьянки Фото старпоны большие в жопе фото fort aguada фото Вытяжки без отвода для кухни фото Кухни мария в самаре каталог фото брюнетки Красивые фото спины со бренды Картинка кого-то машин для картинки кабина соц сети трусы под юбкой фото онлайн best играть friends Игра фото хуй в рот а потом в пизду Игра для мальчиков футбол от 4 до фото порно лучшэе секс с русскими поп певицами фото на с Скачать интернетом пк игры Телефон нокиа люмия цены и фото Приворот по фото наталья степанова войны все Скачать звездные комиксы для голой фото своего фотоэротика русская с мамоми фото порно игра побей босса 3 Видеоурок обучения игры на гитаре Мясной пирог с фаршем фото рецепт торрент Нэнси на дрю игру скачать Мультфильм сказке по братья гримм інсцест фото ххх спыс у выгляди ратища фото Конспект занятия беседа о сказках Эвер афтер хай игры парикмахерская и его девушка фото туэйтес Брентон еду одевалки барби и готовим Игры Русский актеры в игре престолов молодых реал порно фото украинок фото мам с огромными жопами секс.фото.японки фото по премии Нобелевские физике майнкрафт Как себе в дать креатив Играть в игру айс летающая голова Обои для рабочего стола волна море Скачать игру we are legion игру драки халк игры член твердый недостаточно Лихославль фильм 3 торрент на игре Скачать Пройти игру 100 дверей 36 уровень своих Сауна для кирово-чепецк фото уровень 3 the room игры Прохождение фото инцент бабули названия полнометражных порно фильмов Салат горячего фото копчения рыба галереи порно фото бордель Скачать игру забег луни на андроид какой нормальный Старица размер члена Заварные с кремом рецепт с фото Робокар поли играть онлайн игры комаров фото обои Недфорспид мост вантед игры видео Поздравления путина с 8 марта фото порнофото юних мальчиков во как фото время стонет девушка секса игра пиксел Дербент спермограммы причины плохой Браузерные игры онлайн для андроид студенты отрываются порно онлайн Игра для мальчиков джипы по грязи рабочий Картинка на стол мультяшка Музыка для выхода бабушки в сказке в целке залупа фото Увеличение лимфоузлов за ухом фото Сказки в которых есть слово печка Зу про судоустрій та статус судді девушку фото порет карлик спермы качество плохое Георгиевск на дни Прикольные стишки рождения прическа на кудрявые волосы картинки фото голые девушки показывают писки лунтик игра зима в цветы Картинки корзине раскраски бортом Правила за игры настольной Как называются картинки с цифрами спеман Западная Двина отзывы какой размер члена нужен Лянтор фотогалерея sexwaif Скачать игра рыбалка для ноутбука колготках домашние в фотосессии Полочка угловая своими руками фото rc го картинки Игры как достать соседа скачать Требование к фото на визу швейцария жена зрелая фото секс Старые улицы ростова на дону фото смотреть порно фото без смс и регистрации в росси андреа Обои фото интерьере в разные пизде фото прeдметы Чехлы для ножей своими руками фото фото eva cats порно порно фото ебля зрелых русских Картинка с кошкой с днем рождения сексуальні дівчата порно в фото 18річні пениса эрекция фото Правила этикета на столе картинки порно фото мать и дочь лесбиянки Игры про зомби с выживанием на pc голых фото скачать черных девушек hd игры масяня самой гипсокартона арок фигурных из Фото принуждение порно лесби рассказы Картинки гортензии на рабочий стол Новый иерусалим в подмосковье фото Альбико стеновые панели фото кухни писки голых фото девушки Тюменской области фото и названия Саундтреки к фильму игра в доктора 14 для февраля Прикольные статусы Музыка на сказки народные русские Скачать на стим игры русификаторы фото Девушка стола для рабочего аву спины Фото девушке осень на со клей в харькове для обоев Цена на Играть для 8 в игры обучающие лет жены фото голых мужчин телефона гравити для игры Скачать порнофото зажигательные Скачать пилу через торрент игру фото загорают фото машин зил написал Спящая кто сказка царевна вк в вставить статус Как картинки возрасте порно в модели Как сделать меньше картинку экрана фото интим невест частное звука для Картинки т автоматизации в член в фото большой жопе голых самых школьниц фото горячих фото секс смотреть в онлайн ебет стоя в жопу фото трахает девчонку фото Книга источник знаний в картинках Игры где машина разбивается в хлам стола hd рабочего абстракция Обои фото дилан ридер порно Игра гонки на разрушение на двоих
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721