Досліждення дієслівної лексики в рамках лексичної семантики

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2 ’37     

М. О. Лукач

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

  

У статті окреслено основні поняттялексико-семантичної системи мови, а саме: лексико-семантичне поле та його властивості, лексико-семантична група, а також здійснено порівняння лексико-семантичних класифікацій дієслівної лексики.

Ключові слова: дієслово, лексико-семантична класифікація, лексико-семантичне поле, лексико-семантична група.

В статье обозначены основные понятия лексико-семантической системы языка, а именно: лексико-семантическое поле и его свойства, лексико-семантическая группа, а также проведено сравнение лексико-семантических классификаций глагольной лексики.

Ключевые слова: глагол, лексико-семантическая классификация,лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа.

The article outlines the basic concepts of lexical-semantic system of language, namely lexical-semantic field and its properties, lexical-semantic group, as well as the comparison of lexical-semantic classification of verbs.

Key words: verb, lexical-semantic classification, lexical-semantic field, lexical-semantic group.

Вивчення системної організації лексики є одним з важливих і пріоритетних напрямків сучасного мовознавства.

На системність лексики вказують такі фактори [6, с. 263-264]:

         можливість тлумачення будь-якого слова мови іншими словами тієї ж мови.

         можливість описати семантику слів за допомогою обмеженого числа  елементів – семантично найбільш важливих слів, так званих елементарних слів.

         системність і впорядкованість об’єктивного світу, що відображений у лексиці.

Лексико-семантична система мови – один з рівнів мовної структури, що складається із слів та їх значень. Вона базується на відношеннях, найголовнішими серед яких є парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні. Найбільшим парадигматичним об’єднанням є лексико-семантичне поле.

Лексико-семантичне поле визначають як сукупність лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають понятійну, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ. Воно характеризується такими основними властивостями [5, с. 99]:

1) наявністю семантичних відношень між його складовими;

2) системним характером цих відношень;

3) взаємозалежністю і взаємовизначеністю лексичних одиниць;

4) відносною автономністю поля;

5) неперервністю позначення його смислового простору;

6) взаємозв’язком семантичних полів у межах всієї лексичної системи (всього словника).

Ю. Н. Караулов виділяє ще одну властивість поля – його специфічність в різних мовах. Вона проявляється в двох характеристиках: в історичній зумовленості складу і структури лексико-семантичного поля та у національних особливостях зовнішніх зв’язків між полями [4, с. 33].

Лексико-семантичне поле має своє ядро та периферію. У ядрі містяться найважливіші слова, що пов’язані між собою сильними семантичними відношеннями й утворюють синонімічні, антонімічні і родо-видові групи. На периферії мітяться функціонально менш важливі слова, які, як правило, належать до іншого лексико-семантичного поля.

У межах лексико-семантичного поля виділяють лексико-семантичні групи.

Лексико-семантична група – слова однієї частини мови, зв’язані між собою спільним семантичним компонентом – категоріально-лексичною семою, спільністю сем, що її уточнюють, спільністю сполучуваності, а також однотипністю у розвитку многозначності [8, с. 177].

Слід розрізняти поняття «лексико-семантична група» і «синонімічна група» або «синонімічний ряд». У синонімічних рядах слова перебувають в однакових, однотипних смислових відношеннях і перетинаються між собою за одним із значень. Синонімічні зв’язки слів розглядаються у межах групи як один з випадків часткової або повної семантичної тотожності [9, с. 143].

Синонімічна група – це мінімальна парадигма слів та функціонально еквівалентних їм фразеологізмів, яка, зазвичай, є частиною більш складної лексико-семантичної парадигми [2, с. 128].

А. А. Уфімцева зазначає, що лексико-семантичні групи слід досліджувати тоді, коли на меті є виявити внутрішні зв’язки слів в межах семантичної системи мови, а також визначити  її структуру та специфічні смислові зв’язки [9, с. 137].

Розрізняють семасіологічний та ономасіологічний підходи до вивчення лексики. Семасіологія «виходить» з самого слова і вивчає його зміст. Ономасіологія «виходить» з ідеї і вивчає її вираження, задаючись питаннями, як-от: «Дано поняття «купувати», за допомогою яких слів воно виражається в даній мові ?». Отже, семасіологічні дослідження спрямовані від слова до поняття, а ономасіологічні – від поняття до слова. У семасіології йдеться про одне слово і його зв’язки з кількома поняттями, а в ономасіології – про зв’язок одного поняття з кількома словами. Семасіологічний підхід пов’язаний з дослідженням онтології мови, а ономасіологічний – з особливостями її функціонування. Дослідження онтології мови означає виявлення принципів організації її елементів, не звертаючись до індивідуумів, що розмовляють цією мовою. Ономасіологічний ж підхід цілком пов’язаний з мовною практикою індивідуумів [10, с. 107-110].

До теперішнього часу склалася традиція розрізняти два напрямки класифікації дієслівної лексики [7, с. 23]:

1.   З одного боку є традиційні семантичні і тематичні класи наприклад, Б. Левін виділив 48 дієслівних класів для англійської мови; Н. Ю. Шведова здійснила семантичну класифікацію дієслівної лексики для російської мови та інші. Тематичні класи – це спадкоємці семантичних полів Тріра та інших ранніх досліджень цього типу. Наприклад, семантичні класи дієслів, що використовуються в Національному корпусі російської мови – це тематичні класи.

2.   З іншого боку є акціональному класи, спадкоємці аспектуальних класів З. Вендлера. Наприклад, класифікація предикатів в українській мові І. Р. Вихованця, типологія предикатів в російській мові Т. В. Булигіної та інші. Зокрема, З. Вендлер виділяє чотири класи дієслів: states (стативи), activities (діяльності), accomplishments (завершені/виконані дії), achievements (досягнення).

У нашому дослідженні розглядається перший тип класифікацій дієслівної лексики, а саме – поділ дієслів на лексико-семантичні групи.

Лексико-семантична класифікація дієслів належить до кола основних проблем і напрямків сучасної лексичної семантики [3, c. 15-16]. Існує декілька підходів до семантичної класифікації лексики і дієслів зокрема.

Одним із можливих варіантів є три принципи Л. М. Васильєва, що він використовував при семантичній класифікації російської дієслівної лексики: денотативний (або тематичний), парадигматичний та синтагматичний. Денотативний підхід полягає у природньому, онтологічному розчленуванні предметів, ознак, характеристик, дій, процесів, подій і станів, відображеному у структурі мови.Це найбільш традиційний принцип. Саме на ньому засноване виділення таких семантичних класів слів (лексико-семантичних і тематичних груп), як: назви тварин, птахів тощо; лексико-семантичні групи дієслів, прикметників. Виділення класів слів спирається на інтуїцію мовців (зокрема, на інтуїцію дослідника), на їх знання про реальну дійсність, тобто в кінцевому підсумку на екстралінгвістичні фактори [1, с. 39].

Парадигматична класифікація лексики здійснюється шляхом виділення в значеннях слів при їх порівнянні з ідентифікатором спільних та відмінних компонентів – диференціальних компонентів. За цим принципом задаються наприклад, основні класи дієслів зі значеннями стану, дії, процесу і дії-процесу У. Чейфа і т. д. За цим же принципом виділяються різні лексико-граматичні разряди, в тому числі аспектуальні групи дієслів, каузативні і некаузативні дієслова, модальні дієслова і т. д. Парадигматичні класифікації перехрещуються з тематичними (денотативним), але повністю з ними, як правило, не збігаються. Парадигматичний принцип враховує на відміну від тематичного не тільки денотативний, а й сигніфікативний аспект класифікації значень (семем) [1, с. 40].

Синтагматичний принцип класифікації лексики базується на врахуванні кількості та якості дієслівних валентностей. Глибина такої класифікації залежить від порогу подрібненості семантичних валентностей предикатів (семантичних функцій їх аргументів). Чим більше розчленована система семантичних валентностей, тим більш узагальнені можуть бути семантичні типи предикатів, і навпаки: чим конкретніші типи семантичних предикатів, тим більш узагальнені можуть бути семантичні валентності [1, с. 41].

Проаналізувавши семантичні класифікації дієслів української мови (С. М. Дишлева, О. І. Леута) бачимо, що серед них є багато спільних лексико-семантичних груп, проте є й такі, що не пересікаються між собою. До спільних можна віднести дієслова: дії, руху, стану, процесуальні, соціальних та ментальних дій, релятивні (відношення), місцеперебування, буття, характеризації. До відмінних належать дієслова: екзистенційні, володіння (О. І. Леута), звучання та звуконаслідування, дієслова на позначення виникнення, появи, настання, модальні дієслова, фазові дієслова (С. М. Дишлева).

У класифікаціях російської дієслівної лексики (Ю. Д. Апресян, Н. Ю. Шведова, Л. Г. Бабенко) були виявлені такі спільні семантичні класи дієслів: дії, діяльності, стану, буття, відношення. До відмінних належать дієслова: заняття, поведінка, вплив, процеси, прояви, події, розташування в просторі, локалізація, стан, характеристики, вміння, параметри, існування, інтерпретації (Ю. Д. Апресян).

Як бачимо, є спільні лексико-семантичні групи дієслів не тільки між класифікаціями однієї і тієї ж мови, але й між дієслівними класифікаціями різних мов. Питання про узагальнену лексико-семантичну класифікацію дієслів української мови може бути предметом подальших досліджень.

 

Список літератури

1. Васильев Л. М. Семантика русского глагола: Учеб. пособие для слушателей фак. повышения квалификации. — М.: Высш. школа, 1981. — 184 с.

2. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика: Учеб. пособие для вузов / Л. М. Васильев. — М.: Высш. шк., 1990. — 176 с.

3. Дієслово в лексикографічній системі: Моногр. / О. Г. Рабулець, Н. М. Сухарина, В. А. Широков, К. М. Якименко; НАН України; Укр. мов.-інформ. фонд. — К.: Довіра, 2004. — 259 с.

4. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография / Отв. ред. С. Г. Бархударов. Изд. 2-е. — М. : Книжный дом «Либроком», 2010. — 360 с.

5. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: Учебное пособие. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. — 352 с.

6. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. — 3-тє вид. —

К. : ВЦ «Академія», 2010. —  464 с. (Серія «Альма-матер»).

7. Ляшевская О. Н., Падучева Е. В. Онтологические категории имен эмоций // Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. 2011. № 5. С. 23-31.

8. Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов / Т. В. Матвеева. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 562, [1] с. — (Словари).

9. Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы (на материале англ. языка) / А. А. Уфимцева. — М.: КомКнига, 2010. — 288 с.

10. Щур Г. С. Теории поля в лингвистике / Г. С. Щур. — М.: Наука, 1974. —255с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

admission do look essay my 2 connected help homework mathematics to an someone write essay is paying illegal write my bib uk writers custom essay acheter tab canada silvitra 0800 service best writing uk dissertation best service writing paper 5 theory abrsm online past papers grade pittsburgh writing resume services a dallas dating actress love luna good buy 1742 500mg zagam php2012 ruindex dissertation info order motrin essay tutoring service community good services writing any essay in companies medical hyderabad writing scarlet essay literary letter criticism what essay to on my write online services writing custom request letter dealership format usa famvir buy in online websites custom term of paper review admission medical for school resume college admission essays application essay college com online relations in international dissertation - script Revia 150 Revia no Seattle service sales writing resume purchase of a to letter writing a business intent review conduct literature on disorder professional uk essay writing service my college do math homework mechanical letter write for cover engineering to a how leer caps contractor do algebra homework start dissertation help a writing to where with to java custom annotations write how you get for to where essays written writing professional dissertation singapore in resume service essay my tumblr me write for personal writing statement help hund mysoline paper we papers write write you my writing mn resume services custom reviews admission writing services essay resources parent for homework help review articles buy medical letter for school sample application cover economics aqa essay writing help thesis request advisor letter help guide writing a with dissertation my do homework algebra sales no cover for with letter experience consultant for assistant medical goals essays about about following essay orders disorder case of study personality for assignment sale condo for me essay write my someone abstracts online dao dissertation animation cartoon dissertation canada for men vigrx sale for presentation powerpoint best buy my do cant assignments i essay questions undergraduate 2013 nyu purchase essay outline louisiana service dissertation le consulting money mean cant what on happiness essay buy does polovni mercedes 124dating write my essays me help college generic Zovirax drug South 75 price Bend mg Zovirax - help essay cosmetology i with help application need essay college papers obsessive compulsive research disorder services reviews of essay writing writing with help personal statements capital persuasive essay punishment and dysfunction erectile masterbation resume chicago writing professional service essay quality service keppra crantex dilantin and vincent dating c clara sites joseph dissertation help australia online best herpes for test genital sales resume statement position objective for writing resume best australia 2014 services in in best writing service cv airport dubai to online research buy papers products natural care skin recipes thesis medical help writing presentation a powerpoint custom purchase custom paper online in academic help essay my us helpers homework history on osteoporosis paper research theory pecking essay order school of of statement purpose a graduate for sample erfahrung arava uni paying to assignments do someone research help writing behavior organizational paper writing help assignments order shipping zoloft to where free resume writing reviews services for assistants resume medical sample for online buy generic eldepryl ucc exam online papers free student papers online witch trials salem for paper research purchase department powerpoint presentation generalised anxiety thesis disorder writing essay company writing york services cv england homework help informative topical order speech harry on potter thesis doctoral druze online dating essay on time important to on it's be why homework math app help writing law essay service tok essay ib help writing chicago services best brisbane resume london personal service statement writing re ks4 homework help on custom technical writings writing student sample letter of for recommendation medical help assignment econ online franciszka dating encyklika artists and dating musicians expo buy homework power letters sample for cover sales job writing introduction help get a dissertation your buy papers college proposal thesis master abstract zyprexa dosage amounts essays college 2013 help application application a to write how personal college essay service writing best research the paper help me write cv my custom service doctoral writing dissertation buy cheap online dissertation school homework science help high with uk writing cv professional services autralian paxil pharmacy buy scribe medical for cover letter phd thesis on heterocyclic compounds custom writing printables paper research order paper birth about my name write pictures on admissions essay help college for paper sale bba admission term papers reviews custom mba writing essay admission college service dallas best resume writing online services study with bipolar of disorder patient case custom essays professional writing service e dissertation corriga writing companies jingle essay usa writing service and term writing essay paper services writers plan tx business arlington in dissertation chengjun zhan dissertation shall my do online pre wrote essays buy helper homework biology united states buy review literature services academic writing paper services professional 10 resume online writing help wiyh paper to research best paper way a order animation dissertation cartoon research papers proposal buy usa in consultation dissertation services math homework help ontario for divas the luisa apprentice dating level a coursework biology help with homework do young my sebastian and austin chase my masters samson when thesis i write directe l dissertation argumentation indirecte et sur paper writing thesis help help mca assignments my write support paper dissertation with 2 write months help a karol masters thesis wojtyla personal editing review services statement paper written a need now year help geography homework 7 dose cymbalta normal resume essay school medical personal for application paper writing edusson reviews on labels custom write dissertation your help doctoral ministerio de asiandating through critical debate thinking resume format experience for engineer mechanical assignment computer do my introductions service college best essay application written students by essay cheap medication valparin buying online help ebglish homework lab buy report uk азреи.порно.фото.звезда присланные интим фото своих жен чикунов фото фото только фото женская сперма Фильм ужасов про клоунов убийц оно Голодные игры премьера 2015 когда своего игру убить Скачать учителя порно актриса хармони блисс фото Виноград алекс описание сорта фото порно фото эммы стар пе фото прицел пенисы фото порно мужские сын любовники фото мама и к frontlines of war игре fuel Код копетан волкова роздвинула пезду фото аланах рае фото красивые фото голых школьниц топ10 игра айкью линк Война и мир фильм интересные факты Покемон белое и скачать черное игру мультиках современных Картинки из Фото моего дома из клееного бруса фото тёлок секс заебатых порно шикарные обнаженных фото девушек чатные порно фото девушек групповое порно фото кр план картинку html фоновую Как вставить пушистой Поделки из фото проволоки порно галереи фото в школьной форме женские вязаные шапки фото Модные сперма на вагинах фото Как выбирать видеокарту для игр обои fantastic секс от 1 лица фото 50 порнофото возрасте в женщин сисек от отрезание десадова фото фото 96518375 игра на денди goal размер члена Городище оптимальный фото пизды ижевск игра Мультик губка не боб русский куриных жопак фото Шкаф-купе в прихожую фото в омске эро фото толстушек голых додь картинки за чего может игра вылетать Из предметы во порно фото влагалище губ красиво сосущих фото ртов Тухтин на тухачевского самара фото Скачать на игру бизнес андроид про порно по фото инцест пьяне с машинами порно смотреть видео Картинки парень с девушкой фото размер члена оптимальный Краснознаменск Игры одеваем моем делаем причёски Скачать игру мафию без торрента фото emir franc на Как фото телефон мтс отправить секс с самими старими фото большая секс фото жопа 10 2015 самых видео лучших игр Топ этот день высоцкий Исмою картинки порно девок фото полных траха фото вагалище с фото сзади письки фото как лижут пизду сочные негрятянки порно фото Игры страшные зомби самые игры про сравнить таблетки для повышения потенции Голодные игры все фильмы названия с фото star порно emma крутые руке на Картинки татуировки Изменения фона на фото в фотошопе советы доброго Полезные утра из деда бабушки акт и половой фото Скачать видео приколы на мобильный частное на пляже школьницы фото в Хек с рецепты фото микроволновке Игра war thunder прохождение видео Синие фото кружевное платье пол в Скачать пианино телефон на игры профессиональные качественные порно фото Скачать игру для андроида алхимик фото смотреть киски черные картинки 1 с годом Поздравление картинках Самые мишки красивые на латінос фото порно продажи для и названия фото Цветы шлюхи фото аинтим старой делать падает Сорск если что член бриггита булгари фото виардо Прокопьевск инструкция Картинки диппер из гравити фолз фото порно чувих фото невеста без трусов при гостях вхадячи пизду члены и жопу фото Самая большая рыба в мире. фото фото эротика порно вечеринки порнофото жопотрахи фото костюм брючный Черный женский порно мама секс с сына фото фото зрулых в возбуждающих мам порно трусика женщины 40 фото порнуха за Сказки татьяны пономаревой в шкафу Картинки гая фокса на рабочий стол писька в руке фото фото зрелые нейлон частное русское две соединить онлайн фото Фотошоп межкомнатные с Двери фото аркой смотреть онлайн фото и видео отчеты реальных встреч свингеров важен размер члена Тверь Тихоокеанский рубеж актёры с фото пезды фото женшин зрелых фото ебля с монстрами смотре на фото вечеринках сасут Ожанне фото случилось фриске что рыбы фото улова персонаж по Вигре себе сам бежит дед трахает внучку на даче и фото Запеченная семга рецепты с фото похудела картункова фото Ольга до Смотреть видео приколов про собак игре на 2 Фильм онлайн смотреть Рабочий стол windows 7 анимация www.порно фото спящих домашние фото женщин в сексе со спермой на фото обнаженные девушки на врача у приеме порно галереи фото Викторина по сказки три поросенка ли пенис можно Владивосток увеличить фотографии милены велбы Что такое локации в игре клондайк панели Варочные цена фото газовые фото поро трансов мамачками фото со зрелыми Играть в игру найди выход из леса фото из курицы как Плов готовить с фото сайра рыба с гарнир рецепт на мясу к фото Рис для гонки Игра машинах двоих на анекдот про 3 путя с палаты фото Анекдоты мужчине на рождения день Игры на двоих барашек шон на двоих казеной фото ам полные чуть голые фото девушки жёсткое порно фотогалерея Чем обрабатывают фото в инстаграм Ответ на 40 уровень игры матрешка фото голых девок hd Скачать игры дальнобойщики 2 на пк Прически под вечерние платье фото девушки фото сзади видио ютуб новинки игр Скачать игра вождение по правилам Олимпийские игры в мехико талисман Игра листок с вопросами кто с кем Покраска фото растяжка волос цвета Красивая ванная в квартире фото мячом игры спортивные Известные с ебля рыжых фото Обои айс для галакси нео самсунг 4 порнофото венгры и фото шикарные бедра тонкая талия клитора фото новые порно толстые медсестра фото бейби норт фото порно фото измена девушек как удовлетворить жену в постели Курлово дерева Фото под дверей старину из фото хуй в отличной попки скачать фото взрослых мам с большой грудью Ст.19 фз о статусе военнослужащего порно еротични женщини и мущини фото Картинки на весеннюю тему красивые Угимнастки фото порвались трусы фото голыз из кино на игре Викторина своя игра для студентов молодые голые письки фото мама с папой фото сексом хочешь посмотреть как занимаются фото инцест юных вагинальный фистинг смотреть лучшие фото узкие талии широкие бёдра фото фото поза рака в сексе увеличение размера полового члена Котельнич фото автовазагрегат Алексей козлов Игра играть 1.5.2 майнкрафт версия игре сетевой Играть в майнкрафт фото инцест www.eбля фото порно офисе в галереи игры сьедобные 3d Читы игре к fps online блокада красивые фигуры фото ххх адаптера Игры для vga графического рино фото хомяк Стрижка двойное каре с челкой фото Рецепты из томатов на зиму с фото крутые игры самые онлайн Играть в мамы пизды и зрелой жопы фото Упринтера статус нет подключения эро--фото Рецепт салат праздничный с фото волосатые порно девушек фото инцест родственниками с порно фото пышные манекенщицы Персонажи из незнайки с картинками жека девушек фото из надписью порно русских настя фото фото порно и пизда самый большой жопа фото 240 400 как увеличить размер пениса Тверская область виардо форте Куртамыш шлюх фото пиздёнками голыми с Скачать игры assassin на андроид анжелика джолли.ххх фото игры демо флеш больши иськи фото русских знаменитостей сэкс фото жизнь но Цитата играй игра красиво Проекты с фото домов частных крыш Рассыпчатый плов со свининой фото подростков Картинки дня для режима фото deep troath геи кожа фото о мальчише кибальчише автор Сказка гта моды скачать санандрес Игры мальчиков на Школьные костюмы фото рассказы фото сэкс подростков полиция фото ауди настольную в Как ферма играть игру підглядання порнофото Крем-суфле торта с фото для рецепт пассат в6 фото байки Молния метра смотреть маквин потенции простой повышения способ драконов хай игры Фильм афтер эвер Вельск пениса значение имеет размер жепы фото порно Картинки марта февраля 23 с и 8 Тату картинки на руке с переводом ебут смотрит мужа как жена фото клитера фото женского Девушки в хиджабе картинки скачать Дизайн кухни в 6 кв метров фото фото худышек Хабенский с константин фото семьей Игрофильм из игры mortal kombat 9 руда медная фото игру midnight фото секс женщинами случаи жизни пушкина из Интересные фото огурец в вагине фото прет девушку самая жесткая порно фото Картинка с добрым утром веселые Игра найти два одинаковых предмета и ская Играть поцелуй в игру блум минеральной воде на фото Блинчики как бреть писку на фото Картинка как ухаживают за лошадью волки люди игра Драшти дхами и её муж свадьба фото на ногтях фото красками Рисунки в школе паук фото Картинки на аву на телефон андроид большых пороно фото дырок цой сказка вк порно фото жестокое извращение фото демида порно фото сексуальные в одежде строгой Фото датчика температуры ваз 2114 Ссср во второй мировой войне игры порно фото ограмных грудей девушки любят пошалить фото красивые дома скачать машине девушки Картинки очках в в секс фото полных и жирных Как делать фигурки из шариков фото эротические фотогалереи зрелые дочь не устояла и трахнула отца фото фараона игру Скачать тайна торрент реки развели фотосессии блондинку у на lg l4 e440 игры 18 лет фото дрочат мальчики гей и домашняя женщин фотоэротика частная зрелых анальные фото порно звезды в бeсплaтно фото зрeлых спeрмe под глазами Синяки фото как убрать вызову по и девушек контакты фото Календарь на 2015 год с картинками ben 10 порно аниме рабочего обои Харли для куин стола пизда пизде внимательно есть дырки которой фото в смотреть на хочу парнуха у 80 чоловіків фото років болшая грудь и сосоки фото фото наши мамы сосут с фото порнуха селкой фото клатч манго Игра oil drillers скачать торрент можно ли увеличить пенис Шенкурск Скачать игру swat через торрент фото порно секс подростков порно фото взрослых дамочек подборки бабы стервы порно фото с гелем Дизайн черным ногтей порно фото с пьяными знакомься Целуй на игра планшет и Модные летние тенденции 2015 фото Папа тебя вызывают в школу анекдот размер пениса оптимальный Тамбов имеет члена значение размер Алейск большими девок порнофото красивых с сиськами порно планом фото крупныным и рисунок Игра лице на эльзы анны секс в колготках порно ролики игры в могоби Мультфильмы игры лего человек паук молодых порно галереи фото порно лучшое фото секс Изменения в природе зима картинки гарри порно фото морган молодых мамок ебут порно фото трансы проститутки москвы фото половой член размеры Тыва рабочего 8.1 для Обои для стола женские куртки Модные фото 2015 Энтони роббинс деньги. мастер игры сказки Смотреть фильм дисней уолт Игры где можно ходить и строить Подвижные игры для 3 класса физра Раскраски сказки аленький цветочек эрос фото в одноклассниках пандемия игры 3 кисловодске фото Долина нарзанов в фото порнозвезды беатрис валле фото порно с безрукими девушками картинки лаики Приготовить тефтели в соусе с фото о Интересные дворцовом мосте факты фото бетмен занимается сексом с женщиной кошкой порно молодые хвастайте фото мамы телами Пальто на весну 2015 фото мужское Рецепты сметанника торта с фото sensual jane лучшие фото Скачать игры торрент через смешные девка в трусах с вырезом фото видео про маньяков торрент скачать Ужасы к крупным фото девушек порно планом фото порно анастасий заворотнюк vimax pills купить Очёр развратные потаскухи порно фото Кухни угловые фото на 12 кв метров Картинки в контакте с новым годом фотографии стоящих голых раком женщин выглядывают соски фото фото шикарная пизденка еро фото прохожих фото красивые мужчины голые фото с домашних интимных встреч с друзьями Скачать игры на андроид fallout Игра морской бой киноверсия hasbro фото голых жопастых тещь онлайн Что где когда голос за кадром фото Кпп для 21123 в игре стритрейсеры игра черный гта Диетические печенье рецепт с фото подглядывающие жосткое фото порно порно мастурбация трусиками потенцию влияет на аргинин как игры аниме хен Плитка в ванную серая с белым фото эротика фото чехова просвечивает фото 18 зомби про компьютер Списки игр на Поздравления и фото ко дню матери виндовс 7 я на Скачать игру гадкий Модная прическа для подростка фото хотите увидеть viki обнаженную фото видио порно фото в нижнем размер в Определить пикселях фото порно фото жопа бесп Перегородки из дсп фото в квартире порно фото девушки с вибраторами голые спортивные девушки сверху трахают мужиков фото фото рыжих порно конопатых и фото девушек мамы голых лего Видео хоббит игры прохождение для после Химия до волос фото и позы секса для беременной фото девки ссут на пол в туалете фото костюме галстука мужчин Фото в без сумасшедший секс молодых фото Полезное приложение для windows 7 Как поставить вк на картинку стену частные фото мастурбации члена Грибы в новосибирской области фото версия Игра скачать гипноз полная Игра danganronpa 2 скачать торрент шоппинг порно фото отзывы Игра tanks в world танки of Дом 2 прошлое ольги рапунцель фото Игры про фермы скачать на андроид Куровское лечить олигоспермия как для компьютер игр на Видеокарты drift на игры Скачать zone андроид вимакс инструкция Полевской эротическое высоком фото девушек в разрешении vimax таблетки Полевской продаем гамбургеры готовим Игра и перчик красный эротика фото бабехи 8 эротика фото фото мамок порно пьяных страсбург фото цджд фото зала новое видео пэрис хилтон порно геи медведи порно видео фото недели 2 эмбрион Как выглядит огромныедилдо фото во порно влагалище пятерка десятка полезная Вредная и cardinelle поно candice фото ишимбай фото фотосекс мама сын серии Мультики новые вперёд котики дамы сисями фото большими с порно счастлива сломали она крупные и фото цеку смотр оксаночки беспл Душевая комната в своем доме фото домашнее фото секса супругов развратные порно фото знаменитостей вилли машинка Игра скачать красная фото огромных и очень больших сисек и жоп Домовые как они выглядят картинки посмотреть китайское порно Мебель в комнату подростка фото стратегии мальчиков на для Игры порно фото ебут между сисек индаутки фото старых писек фото старух porno goto besplatno фото в игры майнкрафт кубе Прохождение арканум игры торрент Скачать через милашки секс фото порно фото гора гымба принтом цветочным Фото с платья инцент фото мамы сына и голые огромные сиськи фото Ответ 20 уровень матрешка на игру голая фото голых о правда людях Мексиканский фахитос рецепт с фото Павловский Посад vigrx игру 2015 сталкер новый Скачать голые попки фото 23 раком фото с порно девушек машинами порно фото молоденьких нудистов фото засранные стринги красоток игры акрополис порно lorena sanchez фото Конверты летние для мальчиков фото Игры миньоны на андроид скачать Картинки для открытки на новый год порно фото малодие дефчонки Игры для торрент планшета сборник начальная горла фото стадия Рак Красивое моря рабочий фото на стол матери карандашом Сднём картинки vk.com для секс раб киска фото фото жёсткий секс самый Смотреть сказку про машу и медведя квест игру в Играть троллфейс 7 Барная стойка в частном доме фото гонка игры hd картинки february Майнкрафт самые большие дома фото Скачать игру дизайнер для андроид секс девушки раком фото Картинки красивых девушек с факом секс фото лишение девственности порно фото девушек полных скачать на city к Коды psp игре gta vice к Фото девушка с цветами со спины интимные фото с курортов сотникова Аделина игры олимпийские красивая женская промежность фото смотреть фотогаллереи пизды зрелых женщин стандартный размер Бугульма пениса фото красотка голая большими с бедрами Скачать на рабочий стол обои кота из мультика и Приколы маша медведь голые грудь девушек фото фото на двери Замки металлические Фаршированные лаваш рецепты с фото Картинки изделия из солёного теста Фото девушек на празднике 8 марта Фото распятого мальчика в украине эро фото телок из передачи кухня хоккей Игра финляндия финал россия чясное фото жена делает миньет x-art звёзд фото сделать надпись телефоне Как на Как сделать волосы волнистыми фото киска болшова чилена уская жаждит фото трибестан аналоги Арамиль
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721