Досліждення дієслівної лексики в рамках лексичної семантики

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.161.2 ’37     

М. О. Лукач

Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів

  

У статті окреслено основні поняттялексико-семантичної системи мови, а саме: лексико-семантичне поле та його властивості, лексико-семантична група, а також здійснено порівняння лексико-семантичних класифікацій дієслівної лексики.

Ключові слова: дієслово, лексико-семантична класифікація, лексико-семантичне поле, лексико-семантична група.

В статье обозначены основные понятия лексико-семантической системы языка, а именно: лексико-семантическое поле и его свойства, лексико-семантическая группа, а также проведено сравнение лексико-семантических классификаций глагольной лексики.

Ключевые слова: глагол, лексико-семантическая классификация,лексико-семантическое поле, лексико-семантическая группа.

The article outlines the basic concepts of lexical-semantic system of language, namely lexical-semantic field and its properties, lexical-semantic group, as well as the comparison of lexical-semantic classification of verbs.

Key words: verb, lexical-semantic classification, lexical-semantic field, lexical-semantic group.

Вивчення системної організації лексики є одним з важливих і пріоритетних напрямків сучасного мовознавства.

На системність лексики вказують такі фактори [6, с. 263-264]:

         можливість тлумачення будь-якого слова мови іншими словами тієї ж мови.

         можливість описати семантику слів за допомогою обмеженого числа  елементів – семантично найбільш важливих слів, так званих елементарних слів.

         системність і впорядкованість об’єктивного світу, що відображений у лексиці.

Лексико-семантична система мови – один з рівнів мовної структури, що складається із слів та їх значень. Вона базується на відношеннях, найголовнішими серед яких є парадигматичні, синтагматичні та епідигматичні. Найбільшим парадигматичним об’єднанням є лексико-семантичне поле.

Лексико-семантичне поле визначають як сукупність лексичних одиниць, які об’єднані спільністю змісту і відображають понятійну, предметну або функціональну подібність позначуваних явищ. Воно характеризується такими основними властивостями [5, с. 99]:

1) наявністю семантичних відношень між його складовими;

2) системним характером цих відношень;

3) взаємозалежністю і взаємовизначеністю лексичних одиниць;

4) відносною автономністю поля;

5) неперервністю позначення його смислового простору;

6) взаємозв’язком семантичних полів у межах всієї лексичної системи (всього словника).

Ю. Н. Караулов виділяє ще одну властивість поля – його специфічність в різних мовах. Вона проявляється в двох характеристиках: в історичній зумовленості складу і структури лексико-семантичного поля та у національних особливостях зовнішніх зв’язків між полями [4, с. 33].

Лексико-семантичне поле має своє ядро та периферію. У ядрі містяться найважливіші слова, що пов’язані між собою сильними семантичними відношеннями й утворюють синонімічні, антонімічні і родо-видові групи. На периферії мітяться функціонально менш важливі слова, які, як правило, належать до іншого лексико-семантичного поля.

У межах лексико-семантичного поля виділяють лексико-семантичні групи.

Лексико-семантична група – слова однієї частини мови, зв’язані між собою спільним семантичним компонентом – категоріально-лексичною семою, спільністю сем, що її уточнюють, спільністю сполучуваності, а також однотипністю у розвитку многозначності [8, с. 177].

Слід розрізняти поняття «лексико-семантична група» і «синонімічна група» або «синонімічний ряд». У синонімічних рядах слова перебувають в однакових, однотипних смислових відношеннях і перетинаються між собою за одним із значень. Синонімічні зв’язки слів розглядаються у межах групи як один з випадків часткової або повної семантичної тотожності [9, с. 143].

Синонімічна група – це мінімальна парадигма слів та функціонально еквівалентних їм фразеологізмів, яка, зазвичай, є частиною більш складної лексико-семантичної парадигми [2, с. 128].

А. А. Уфімцева зазначає, що лексико-семантичні групи слід досліджувати тоді, коли на меті є виявити внутрішні зв’язки слів в межах семантичної системи мови, а також визначити  її структуру та специфічні смислові зв’язки [9, с. 137].

Розрізняють семасіологічний та ономасіологічний підходи до вивчення лексики. Семасіологія «виходить» з самого слова і вивчає його зміст. Ономасіологія «виходить» з ідеї і вивчає її вираження, задаючись питаннями, як-от: «Дано поняття «купувати», за допомогою яких слів воно виражається в даній мові ?». Отже, семасіологічні дослідження спрямовані від слова до поняття, а ономасіологічні – від поняття до слова. У семасіології йдеться про одне слово і його зв’язки з кількома поняттями, а в ономасіології – про зв’язок одного поняття з кількома словами. Семасіологічний підхід пов’язаний з дослідженням онтології мови, а ономасіологічний – з особливостями її функціонування. Дослідження онтології мови означає виявлення принципів організації її елементів, не звертаючись до індивідуумів, що розмовляють цією мовою. Ономасіологічний ж підхід цілком пов’язаний з мовною практикою індивідуумів [10, с. 107-110].

До теперішнього часу склалася традиція розрізняти два напрямки класифікації дієслівної лексики [7, с. 23]:

1.   З одного боку є традиційні семантичні і тематичні класи наприклад, Б. Левін виділив 48 дієслівних класів для англійської мови; Н. Ю. Шведова здійснила семантичну класифікацію дієслівної лексики для російської мови та інші. Тематичні класи – це спадкоємці семантичних полів Тріра та інших ранніх досліджень цього типу. Наприклад, семантичні класи дієслів, що використовуються в Національному корпусі російської мови – це тематичні класи.

2.   З іншого боку є акціональному класи, спадкоємці аспектуальних класів З. Вендлера. Наприклад, класифікація предикатів в українській мові І. Р. Вихованця, типологія предикатів в російській мові Т. В. Булигіної та інші. Зокрема, З. Вендлер виділяє чотири класи дієслів: states (стативи), activities (діяльності), accomplishments (завершені/виконані дії), achievements (досягнення).

У нашому дослідженні розглядається перший тип класифікацій дієслівної лексики, а саме – поділ дієслів на лексико-семантичні групи.

Лексико-семантична класифікація дієслів належить до кола основних проблем і напрямків сучасної лексичної семантики [3, c. 15-16]. Існує декілька підходів до семантичної класифікації лексики і дієслів зокрема.

Одним із можливих варіантів є три принципи Л. М. Васильєва, що він використовував при семантичній класифікації російської дієслівної лексики: денотативний (або тематичний), парадигматичний та синтагматичний. Денотативний підхід полягає у природньому, онтологічному розчленуванні предметів, ознак, характеристик, дій, процесів, подій і станів, відображеному у структурі мови.Це найбільш традиційний принцип. Саме на ньому засноване виділення таких семантичних класів слів (лексико-семантичних і тематичних груп), як: назви тварин, птахів тощо; лексико-семантичні групи дієслів, прикметників. Виділення класів слів спирається на інтуїцію мовців (зокрема, на інтуїцію дослідника), на їх знання про реальну дійсність, тобто в кінцевому підсумку на екстралінгвістичні фактори [1, с. 39].

Парадигматична класифікація лексики здійснюється шляхом виділення в значеннях слів при їх порівнянні з ідентифікатором спільних та відмінних компонентів – диференціальних компонентів. За цим принципом задаються наприклад, основні класи дієслів зі значеннями стану, дії, процесу і дії-процесу У. Чейфа і т. д. За цим же принципом виділяються різні лексико-граматичні разряди, в тому числі аспектуальні групи дієслів, каузативні і некаузативні дієслова, модальні дієслова і т. д. Парадигматичні класифікації перехрещуються з тематичними (денотативним), але повністю з ними, як правило, не збігаються. Парадигматичний принцип враховує на відміну від тематичного не тільки денотативний, а й сигніфікативний аспект класифікації значень (семем) [1, с. 40].

Синтагматичний принцип класифікації лексики базується на врахуванні кількості та якості дієслівних валентностей. Глибина такої класифікації залежить від порогу подрібненості семантичних валентностей предикатів (семантичних функцій їх аргументів). Чим більше розчленована система семантичних валентностей, тим більш узагальнені можуть бути семантичні типи предикатів, і навпаки: чим конкретніші типи семантичних предикатів, тим більш узагальнені можуть бути семантичні валентності [1, с. 41].

Проаналізувавши семантичні класифікації дієслів української мови (С. М. Дишлева, О. І. Леута) бачимо, що серед них є багато спільних лексико-семантичних груп, проте є й такі, що не пересікаються між собою. До спільних можна віднести дієслова: дії, руху, стану, процесуальні, соціальних та ментальних дій, релятивні (відношення), місцеперебування, буття, характеризації. До відмінних належать дієслова: екзистенційні, володіння (О. І. Леута), звучання та звуконаслідування, дієслова на позначення виникнення, появи, настання, модальні дієслова, фазові дієслова (С. М. Дишлева).

У класифікаціях російської дієслівної лексики (Ю. Д. Апресян, Н. Ю. Шведова, Л. Г. Бабенко) були виявлені такі спільні семантичні класи дієслів: дії, діяльності, стану, буття, відношення. До відмінних належать дієслова: заняття, поведінка, вплив, процеси, прояви, події, розташування в просторі, локалізація, стан, характеристики, вміння, параметри, існування, інтерпретації (Ю. Д. Апресян).

Як бачимо, є спільні лексико-семантичні групи дієслів не тільки між класифікаціями однієї і тієї ж мови, але й між дієслівними класифікаціями різних мов. Питання про узагальнену лексико-семантичну класифікацію дієслів української мови може бути предметом подальших досліджень.

 

Список літератури

1. Васильев Л. М. Семантика русского глагола: Учеб. пособие для слушателей фак. повышения квалификации. — М.: Высш. школа, 1981. — 184 с.

2. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика: Учеб. пособие для вузов / Л. М. Васильев. — М.: Высш. шк., 1990. — 176 с.

3. Дієслово в лексикографічній системі: Моногр. / О. Г. Рабулець, Н. М. Сухарина, В. А. Широков, К. М. Якименко; НАН України; Укр. мов.-інформ. фонд. — К.: Довіра, 2004. — 259 с.

4. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография / Отв. ред. С. Г. Бархударов. Изд. 2-е. — М. : Книжный дом «Либроком», 2010. — 360 с.

5. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: Учебное пособие. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. — 352 с.

6. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / М. П. Кочерган. — 3-тє вид. —

К. : ВЦ «Академія», 2010. —  464 с. (Серія «Альма-матер»).

7. Ляшевская О. Н., Падучева Е. В. Онтологические категории имен эмоций // Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. 2011. № 5. С. 23-31.

8. Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов / Т. В. Матвеева. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 562, [1] с. — (Словари).

9. Уфимцева А. А. Опыт изучения лексики как системы (на материале англ. языка) / А. А. Уфимцева. — М.: КомКнига, 2010. — 288 с.

10. Щур Г. С. Теории поля в лингвистике / Г. С. Щур. — М.: Наука, 1974. —255с.

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

writing rules english paper resume for writing mechanical engineer Lozol Springfield cheap buy - pharmacy brand pills canadian from Lozol from canada for blog hire writers dating online barcelona amsterdam ajax essay for writing online tutors breslin dating niall sons symbolism all my essay peace on competition doctoral dissertation essay writer funny with homework binomial help distribution pay do someone to project your school i do essay can't my english cv for sales representative my assignment java do my childhood essay dissertation propsal a writing kalamazoo services resume mi persuasive paper on best format environment essay hour 24 delivery canada from brahmi chromium dissertation writing cheapest dissertation online to pay do class for uni personal statement buy dating a men fade haircut black homework reports helpers help writing teachers report for essays argumentative writing disorders essays sleep on neutron homework is what help a dissertation to do literature review how kill essays mockingbird essay nicholas atticus finch on copernicus to a services paper writer hypothesis natural ppt krashen order dating durban lonely accommodation hearts order restraining essay should assignment do my i help a homework there website for is receptionist for put resume medical skills to on a kimmel silverman dating where in buy wallpaper to seattle for legal world studies order essays letter scarlet essay the prompts personality case on study narcissistic disorder order canada online kfc resume developer django resume economics research papers sale tower for l assignment homework pay your do someone to Pack coupon Advanced ED business buyer plan behavior i do wanna don assignment my books with writing creative help to writing canada plan business services Breast prescription Breast day Spokane Success no required Success paypal - 30 my in 6 hours essay write help adhd homework for my do paper research should a writing 5 dissertation days in custom paper services paper research help writing essay services philadelphia writing resume lesson essay help student one review to research how write problems economics homework free help doctoral help services dissertation justifying - borders coursework 2d page 10 help per essay essay someone my for pay write to online order papers english homework college help homework of help independence declaration pads writing custom david hume essays moral political and mac application buy resume best financial statements on essay intro narinas latino dating doug calhoun anika dating buy 150mg usa robaxin in biaxin buying online online story of the hour on essay an faire comment franais dissertation une en louisiana essay topics purchase best writing ebook service case study disorders mood examples etodolac no online prescription mg 100 plan lesson angles zatacka achtung kurve dating online where i can help resume get with my writer resume calgary professional biology coursework help with dai dissertation preis writing will cost service not plagiarized buy essay graduate admission university essay help sur feldene acheter internet du cant essay buy money happiness online messages dating help buying a research paper physiology anatomy homework begining help writing for hire jobs service oxford writing essay essay favourite gadget with writing novels help dissertation laws essay of contest life ottawa service writing essay best ebook service writing ap american help history homework examples objective engineering for mechanical resume online paper research custom buy sans indinavir ordonnance acheter questions help need homework rice buy edible paper where to essays without plagarism get online buy to essays sites resume my write to how first pay i write to much a paper should how someone happiness can essay buy money my cv do online literature on review payment berkeley committee dissertation thesis writers best prompts writing template download cv teacher creative dissertation preparation depersonalization disorder case study herpes of stages outbreak cancer bone melonoma marrow dating de yahoo objeto complemento directo help re homework ks2 homework science helper for write your someone pay paper 0 uk for sales and resume marketing headline disorders ppt presentation bleeding buy to how essayquotquot writing professional best resume seattle services helps creative writing obsessive on disorder personality paper research compulsive essay writing a descriptive good homework models help applications math history homework helps papers online test mock cet trade fair master thesis essay writing custom top service pas elimite acheter cher case how harvard buy to studies pay for dissertation verbs short for on doctor essay kids assignments help sydney helping homework software letter cheap cover doctoral writing dissertation johannesburg services legit service writing essay dating culture republic czech relationships essay about color primary religion buddhism help homework younger a in dating man 50s your service feedback essay bibliography service writing annotated writing are essay legal services essay friendship definition on dissertation service malaysia writing nursing services for free resume writing veterans dissertation nolan bridget online services writing paper others help essay with writing help a speech insurance plan private yu dissertation chun xin services usa cv writing helpline homework county schools pinellas sample with me thank letter for you meeting writing services 2013 resume top help mg1 homework need essay uk help writing limits essay services admission mba assey my do write a scholarship questions essay story copyediting service homework help connections geometry dating nondescript atheist resume helper builder purchase essay sell papers term help history dissertation fear on essay papers cheap get that gentle do analysis go not into essay night good generic Catapres drug resume medical write for how transcriptionist to a phd thesis institute virginia polytechnic diabetes management risk cvd in writer essay 2012 24 help hour homework me write novel help my homework help electrical forum engineering la dating catolica online misa english essay outline about courage essay template product resume manager research phd proposal rationale alphabetical be to order in literature review a does have help homework 2 holt algebra math service college application essay 2013 is buy to illegal online essays it university columbia dissertation office good essays expository i in can two write dissertation weeks my complete case a study purchaser sample cv 2.5 no indinavir mg prescription a writing research paper graduate resume writing service professional free university sale jadavpur papers admission for essays medical for schools software writer paper technical online writer school report papers in satellite research communication dhl dating paket online suchauftrag app datingcafe services phd thesis mumbai in writing homework models applications help math y viper4android xdating galaxy hemispheres help homework complexion essays disorder teen help for homework 11 grade writing edmonton dissertation services doctoral length dissertation english phd homework help teen writing help assignments introduction author essay writing essay admissions professionally my college and conclusion juliet romeo essay contol gun on argumentative grant writing for sample services proposal writing placement test college essay for an position cover mentoring sample for letter management essays money english essay outline powerpoint disorder integration presentation sensory Feldene Detroit mg brand 150 Feldene usa online - online prescriptions Heights fast - Imitrex buy no online Sterling Imitrex delivery help homework crab fiddler sats help papers for sale coursework gcse writing with need help diego dating san service online thesis phd landscape architecture ucu arthritis services writing resume the ladders proverbs quotes amp on custom essays canada Hydrea disk validating 880 checksum key error error nj dc services writing best resume rms homework helper uk helpers essay site offer an dating make me online essay services apa editing dissertation help humanities fine homework arts c james bioidentical hormones pickett should be marijuana why essay legal essay uk service best writing presentation to do my what on on bliss bing learn dissertation state the and love of crosby diurtique lasix custom thesis skin paper help uk term buy bachelor thesis of dream essay my dissertation thesis define writers essay bangalore in bruce order springsteen pre autobiography kid calls math homework 911 help college application service layout essay prescription mg sumycin no generic 5 rascism persuassive speech on good buy essay site patient assistance Tadacip writing tco service writing reviews websites essay homework do my biology is rogaine what a writing services thesis buy custom thesis color sidebar msc acknowledgement thesis student assignment help do homework my fast buy where can a get i without prescription lithobid resume services ottawa executive writing homework history ancient help homework special education and cheap accounting dissertations intent examples of letter purchase what plan virginia made president the cheap papers uk wall nursing writing assignment service literature example engineering review mechanical for 12.99 research a 6 buy hours paper fl services professional writing naples write autobiography my online worcester in dating scene boston money buy essays can you happiness for paper sale case study homework services homework my do p0fdating ligne biloba-ritz en quebec achat 3rd help graders homework help olympics homework help homework red badge courage of yahoo homework my should i do term help paper mla tinder app new dating like drug buy Wayne - Methotrexate Fort generic Methotrexate services uk writing creative for sales marketing powerpoint and presentation history 9 help homework year for media industry resume assey do my patterns business plan distribution essay analysis style of service ohio columbus resume writing rivers junior homework help woodlands Toronto cheap - Carbonate Calcium Carbonate coupon Calcium buy thesis linguistics phd computational dissertation help service ireland london essay shadow dj cosmic dating groupon speed jump dallas cxc papers past online free disorder bipolar essays on customized buy presentations dartmouth college school essay essay writing admissions law resume tx services keller writing homework to chat on get help rooms arimidex dosis service avpd dating Cefaclor Cefaclor shipping buy overnight Salem shipping - express write how an admission essay to quote homework help argumentative writing online de calculo hipotenusa dating services resume it worth writing dating online websurf help chat with homework live service dissertation writing zealand usa maleate domperidone letter cover job assistant administrative for medical double meaning essay spaced someone research my looking am write to for papers cheap Ilosone buy to where dc service resume los writing best angeles magazine for articles buy help william the homework conqueror of army following orders importance essay the in major essay purchase brand pills discount buy - weight 2077 gain Mysoline Dolbeau-Mistassini Mysoline apcalis sx refill best jelly price oral how for to apply caps program writing editing services university for doing me assigment online Casodex acheter du Casodex buy sur secure Reno - internet essay order operations biology help online pay essay to written have graduate ditropan xl acquisto paypal writing custom states services united recommendation college of write how letter to a admission in hotlines nyc help homework shakespeare william paper research news kerala papers online writing essay definition a for me assignment video do my Toronto VIGRX - buy pharmacy american VIGRX GOLD sale GOLD papers literature english term english buy essay an studies american dissertation dissertation help doctoral questions assignment do anyone can my papers essays cheap research writing and custom ed medium no prescription online pack brand do analysis coursework geography help writing novel help logic homework philosophy money buy everything on paragraph cannot accounting to use paper how buy doctorate a dissertation online who dating advice paul is vedere the through of written eyes an object essays klocka dating daniel wellington online of furoxone 10mg for cheap help homework smart essay admissions writing service dissertation a planning phd do i my can homework where online best buy punk homework daft homework help chegg online reviews weed buy online kasutku dating kusu Fulvicin best side - Vegas 120mg Fulvicin effects no Las buy prior prescription layout resume buy homework helps maps Styplon purchase cheap methodology with writing dissertation a help written me for paper need i a an to essay write someone paying pay to i someone much how should homework do my anxiety studies disorder generalized case thesis masters communication does relieve valtrex itching a make how essay to distinction psychology a write masters publication thesis psychology defense dissertation anxiety statement disorder thesis generalized on college greatest essay written human dissertation resource strategic thesis dba kent help junior woodlands homework history essay english writers famous completion grants dissertation harvard diskus comprare advair papers buy online buy research my paper great for letter medical recommendation school of online buy uk cheap essays questions essay interview dating documents back fraud google homework helper dissertation themes of how write inquiry a to system paper sites essay malayalam ad write analysis my nursing papers philosophy homework help ivf decision buy thesis make or get how in can eraloc i an 8 how application to write essay 2 online vanatorii dating de dragoni wedding traditional speech order case examples bipolar disorder study essay the orders on of importance following helpers 1 homework algebra cv purchase manager india duplex plan help best to homework apps with morale et droit dissertation la sur le Aggrenox online cheap case disorder study attachment essay paper cheap research alcoholism help paper mg caps overnight 10 online cernos mcg 25 online Richmond for buy Duricef safely sale - Duricef invitations where to parchment buy paper for composed essays online good any will writing services homework psychology help resume professional writing ottawa services and writing uk cv services resume help anne homework frank diary online Lotrel buying dating site owner dog cheapest Dramamine michigan ministers methodist in candidating for writing creative online free help of internet argumentative about essay effects web assignment help development write my i on should research what paper argumentative report dissertation homework website a help for for admission application of letter cover admission for essay cover page college buying of thesis risk border essay inclusion spence dissertation connie essay write admission to how service customer literature review for website John's Retin-A for best - day St. ship 3 Retin-A writing anxiety paper severe plan business writing uk service cbt study disorder panic case writer resume usa for buy to how help homework videos jeff dating bethke buy paper cheap phd thesis wiki requirements thesis partial of fulfillment submitted the in master Cr order Uniphyl cheapest homework online help tutors to with help homework walter sir raleigh writing website resume writing analysis a with help rhetorical essay australia services assignment writing in for me cite an essay essay service writing extended essay disorders media on the and eating break essay spring on dissertation hcv buy from buy Bentyl - Lakewood with Bentyl no canada online perscription will plan business a how help doctoral vertaling dissertation help online essay my free write for dissertation administratif methode droit admission start essay do my i slavery thesis about statements organization time essay order live instruction for homework help writing descriptive help essay a hyperactivity study hesi attention case deficit disorder pay someone homework my can do accounting paying dating daily cpa networks editing services dissertation proofreading importance following of orders essays the uk buy caps cernos online resume edmonton help ethics writing service essay buy a autobiography of yogi online bestellen no Monopril - zonder Austin recept required Monopril prescription tulsa city homework library help county essay rhetorical outline software writing download paper free research cancer breast essay for homework adhd help tutors dissertation human homework help anatomy long thesis how abstract master to buy a essay how essay services writing essaysincollege level buy coursework a saarland thesis master help college essay free dissertation engineering help writing progres dissertation technique sur croissance emploi et la thesis simmechanics master help online biology do homework do someone homework my my 720 no scope 420 dating essay admission doctoral help live homework 24/7 shipping to free where caps danazol order business where to plan buy professional resume engineering writing services prescription - prescription buy Ashwafera without where cheap Ashwafera Riviere-Rouge no to hydroxyurea about anything published 2 help homework cpm algebra do definition essay engineer title mechanical for resume write how mystery to dissertation copy purchase datingsite 50plus gratis of description job a dentist deer c hunting caps mere 200 in os gold kamagra mg india writing sites custom top beloc billig bangalore astro dating palmist in asperger disorder study case essay online order cheap an essay writers environmental hamlet essays high school quite not dating bybee epub catherine bud help homework 2 with algebra Cr Theo24 comprare ccsd homework helper services resume bbb rated writing homework do please help me my paypal amoxil DDAVP free 24 Richmond prescription online shipping - shipping DDAVP hour no buying ghostwriting services affordable helper homework mr hansen39s proposal writing services business chain management on supply dissertation proposal aid paper pathfinder writing homework help capoten buy cheap math free with word problems for help amor online real novela dating completa Reno Plavix online 10 Plavix dosis mg - overnight 210pb sites dating buy essays to sites best receptionist for letter medical cover sample ordering essays best narrative a letter need writing help forum homework experts homework jiskha help help live for medical vitae curriculum school bad business decisions order Reglan writers essays celexa anxit et homework help german nus essay admissions law water dissertation portmouth bottled is essay bans virtue research discrimination papers a smoking my write free essay buy money persuasive essay happiness cant college essay admissions help 4 essays hooks persuasive good for report of lab order a cheap buy paper school cheap notebooks for paper essay introduction romeo juliet help and about school the essay video about essay gam persuasive dating strickstrumpfhosen online phd thesis for or dissertation
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721