Документно-інформаційне забезпечення управлінської діяльності міської ради

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проаналізовано особливості документального забезпечення діяльності в міський раді та види інформації, що міститься в документах. Обґрунтовано заходи покращення організації діловодства в міський раді.

The features of the documentary support of the district administrations and the types of information that in the documents in сity сouncil. The measures to improve the organization of records management in сity сouncil are based.

В управлінському процесі керівники постійно стикаються з інформацією як необхідним засобом розробки управлінських рішень та їх реалізації. Продуктивність і якість роботи керівників багато в чому залежить від належного інформування, тобто своєчасного отримання і опрацювання потрібної інформації. Необхідно усвідомлювати всю складність сучасних процесів, які протікають та відбуваються в діяльності міських рад під впливом значного зростання значення інформації в сучасних управлінських процесах. Підвищення ефективності та вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування є одним з актуальних завдань, що потребує дослідження та науково обґрунтованих підходів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Такі науковці як В.І Луговий та І.Ф. Надольний вивчали такі галузі як: теорія та історія державного управління, вілософія державного управління, організація і управління в державних установах, регіональне управління, галузеве управління, місцеве самоврядування. Зокрема такий вчений як  А.Г. Мордвинов написав статтю на тему: “Організаційно-інформаційне забезпечення управлінської діяльності райдержадміністрацій в Україні.” У сучасних дослідженнях увага зосереджується на питаннях ролі та сенсу інформаційних ресурсів в управлінському процесі, впливу інформації на всю систему.

Метою статті є вичення організації роботи міської ради в плані документного забезпечення діяльності цього органу.

Виклад основного матеріалу. Діловодство міських рад є дуже важливою ланкою в галузі “Органи виконавчої влади”. Однією з основних вимог до організації управлінської діяльності є забезпечення високої вірогідності відомостей. Без правдивої інформації про об’єкт управління неможливо організувати його роботу, використовувати досконаліші методи управління. Інформаційне забезпечення організації управління соціальними системами є однією з функцій створення умов для ефективного здійснення управлінської діяльності на всіх її рівнях: від окремої посадової особи до вищих органів державної влади. Дуже важливим елементом системи є своєчасне надходження інформації. Від цього залежить якість управлінських рішень. На основі ж неповної інформації можуть прийматися лише наближені, значною мірою інтуїтивні рішення [1, с. 26]. Таким чином, від якісної та своєчасної інформації залежать і точність оцінки оперативної обстановки, і правильність управлінських рішень, і спрямованість планування, і чіткість постановки завдань виконавцям.

В соціально-економічних системах, обсяги інформації, яка використовується в процесах управління регулярно збільшуються. Ця інформація збирається та обробляється за допомогою технічних засобів. Базою на якій грунтується управлінська діяльність, є інформаційне забезпечення. Під інформаційним забезпеченням управління розуміють організацію цілеспрямованих масивів інформації й інформаційних потоків, яка включає збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації (в тому числі із використанням комп’ютерних інформаційних систем) з метою аналізу, одержаних результатів для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень органами управління [3, с. 9]. Інформація тут розглядається як певна сукупність даних та відомостей. Ці відомості згруповані, систематизовані, класифіковані і відіграють надзвичайно важливу роль в управлінні.

Всі органи державної влади в процесі своєї діяльності мають справу з документами, їх підготовкою, прийняттям, зберіганням, виконанням та ін. У документах відображається їх різнобічна управлінська діяльність. Основною з формою роботи з документами є діловодство. Діловодство – це сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами [2, с. 344].

Діловодство має особливе значення у здійсненні контролю за виконанням управлінських рішень. В управлінському процесі передбачено отримання інформації, її обробка та прийняття управлінськіх рішень,які фіксуються на документах. Кожен документ є елементом системи вищого рівня.

Оскільки централізована форма роботи з документами забезпечує повний цикл обробки документів в одному підрозділі, то саме централізована форма роботи з документами є найефективнішою і найчастіше застосовується в таких установах як міські ради. Це дає можливість раціональніше використовувати комп’ютерну техніку та забезпечує кращу збереженість документів. При централізованій формі організації діловодства структурним підрозділам практично не потрібні секретарі, оскільки документообіг зазвичай є незначний за обсягом. Однак, при цьому діловодна служба повинна бути повноцінною, та забезпеченою сучасним технічним обладнанням з достатньою кількістю кваліфікованого персоналу. В установах, які мають складну структуру або структурні підрозділи територіально роз’єднані, централізована форма рідко застосовується.

Головним нормативно-методичним документом, який регламентує єдиний порядок складання документів, оформлення і робота з документами, є індивідуальна інструкція з документознавства. Всі особливості організації діловодства конкретної установи повинна відображати індивідуальна інструкція з діловодства, а також можна спиратись на загальнодержавні нормативи. Інструкція повинна бути в кожному структурному підрозділі організації [5, с. 16]. Таким чином, інструкція з діловодства повинна враховувати усі особливості як складу документів, так і технології їхньої обробки у конкретній установі.

В установі організація роботи з документами забезпечується діловодною службою. Відповідальність за загальни стан роботи з документацією несе на керівник органу.

Головними завданнями документаційного забезпечення управління є: фільтрація інформаційних потоків до оптимальної кількості та забезпечення спрощення процесів: збору, опрацювання і передачі інформації за допомогою новітніх технологій автоматизації цих процесів.

Таким чином, для будь-якої організації життєво важливим є постійне удосконалення документного забезпечення управління і це впливає на якість прийняття управлінських рішень. Тому у міських радах потрібно вводити системи електронного документообігу (СЕД), вони скорочують час обробки вхідної та вихідної документації.

Система документообігу – це так звана “кровоносна система” в організмі будь-якої установи, завдяки якій функціонує механізм управління. Головним правилом документообігу є те, що документи повинні проходити найкоротший шлях без повернень та переміщень. Для виконання цього важливо продумати для всіх документо-потоків найбільш оптимальну технологію обробки, також послідовність певних операцій які виконуються. На допомогу в цій ситуації прийдуть схеми документообігу, маршрутні і технологічні карти управлінської документації. Такі схеми різні для великих та невеличких установ.

Основними заходами, які повинні покращити організацію діловодства у міській раді є:

– запровадження засобів автоматизації для створення документів, реєстраційних процесів, комп’ютерної переробки документів у канцелярії, загальному відділі, відділі контролю за їх виконанням, а також впровадження локальної мережі для зв’язків між структурними підрозділами.

– впровадження електронного діловодства, у світлі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади»[5].

Робота з базами даних внутрішньої інформації надасть змогу виявляти можливості і проблематику установи чи організації, а також розробити програми та оцінювати якість діяльності.

В кожній установі існує служба яка відповідає за рух документів, а також здійснює контроль за їх виконанням цю службу називають канцелярія. Всі підрозділи структури повинні подавати інформацію до канцелярії. Але не повинна замикатися на відповідальних виконавцях інформаційна система ведення в організації електронного документообігу, тобто система автоматизації документообігу мусить включати в себе не тільки канцелярію, але й інші структурні підрозділи організації. Усі документи, які надходять в організацію через канцелярію, майже завжди, пов’язані тими документами на які посилаються. Найбільш типовими документами прийнято вважати вхідні документи, які практично завжди породжють відповідні їм вихідні документи. Внутрішні документи можуть бути без зв’язків а також значна частина вхідних. Причому вхідний документ може мати зв’язки як з вихідним, так, і з іншим вхідним документом.

В теперішній час загострилась потреба в освоєнні технологій, які відкриють доступ до інформації користувачам. Сьогодні для більшості державних організацій і приватних установ у країні характерною є відсутність упорядкованості системи ведення діловодства. Незвертаючи увагу на те, що саме діловодство, чітко і досконало організовано, визначає документне забезпечення управління організацією і може підвищити ефективність її діяльності.

Документування управлінської інформації та організація роботи зі службовими документами є одними із основних складових діяльності органів місцевого самоврядування. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів місцевого самоврядування має велике значення для забезпечення їх ефективної роботи, є важливою складовою розбудови в Україні інформаційного суспільства.

Інформаційне забезпечення є саме тою базою, на якій ґрунтується управлінська діяльність. Інформаційна система, що характеризує внутрішній стан і процеси, які відбуваються на об’єкті управління та його зовнішнє середовище, а також є моделлю цього об’єкта – це система автоматизованого збирання й обробки інформації. Вона є основою для організації системи об’єктивного інформаційного забезпечення організації [6, с. 23].

Збільшення обсягів інформації, потрібної для прийняття рішень, призводить до різкого зростання кількості документації. В таких випадках на допомогу приходять системи електронного документообігу (СЕД), вони дозволяють створити та опрацювати документи електронними засобами. СЕД забезпечують процеси створення, управління доступом і розповсюдженням великих обсягів документів у комп’ютерних мережах, а також контроль над рухом документації в організації. Голофною функцією системи СЕД є створення документів, управління доступом і перетворення інформації.

Типовий порядок встановлює загальні правила документування в органах виконавчої влади управлінської діяльності в електронній формі і регламентує виконання дій з електронними документами з моменту їх створення або одержання до відправлення чи передачі до архіву органу виконавчої влади.

Органу місцевої влади – міській раді, потрібно найшвидше застосовувати в організації документного забезпечення саме комп’ютерні технології. Адже саме комп’ютеризація надає можливість для швидкого отримання, обробки документів та потрібної інформації у поліпшенні роботи. Застосувавши комп’ютерну техніку потрібно підключитися до інформаційної мережі Інтернет, створити свою WEB-сторінку з відображенням на ній всіх новин про роботу міськради. В подальшому потрібно організувати свій сайт і виставити його в мережі Інтернет, що поліпшить отримання інформації про роботу влади для населення міста, області, вищих органів влади. Мережа Інтернет дає можливість для постійного доступу до електронної програми

Висновки. У сучасному суспільстві з стрімким розвитком технологій зростаю і потреба у швидкому пошуку інформації, а це буде можливим лише при зміні уявлень про рироду документа, як носія інформації. Електронний документообіг якраз і є тим інструментом, що може забезпечити потреби сьогодення в швидкому інформаційному обміні. Перевагою електронного документообігу над традиційним є вагомою, адже, основною проблемою теперішніх технологій управління документообігом є неможливість для централізованого відслідковування руху документів організації в реальному масштабі часу. Поступово, але впевнено документообіг мусить перенестися з паперових на електронні носії, це є необхідною умовою для запровадження засобів автоматизації.

Список використаних джерел та літератури

  1. Інформаційні системи та технології в економіці / [за ред. В.С. Пономаренка]. – К. : Академія, 2002. – 544 с.
  2. Малиновський В. Державне управління [Текст] / В. Малиновський. – К., 2003. – 567 с.
  3. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту [Текст] / О.В. Матвієнко – К., 2004. – 127 с.
  4. “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади” [Текст]. Постанова КМУ від 28 жовт. 2004 р. № 1453.
  5. Сельченкова, С. Инструкция по делопроизводству: требования к составлению [Текст] / С. Сельченкова // Секретар-референт. – 2004. – № 7. – 486 с.
  6. Твердохліб, М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту [Текст] / М.Г. Твердохліб. – К., 2000. – 208с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

to do free papers 11 online about city essay london cardiovascular study chapter case 8 1 disorders case disorder delusional study sale system essay writing for exam legal ever best essay writers associate research cover letter writing letter free help online paper a research need help writing with paper research a submit help spelling online homework papers bipolar disorder on free research paper leadership about research cheap australia paper buy lanterns my on paper what can research write i equity essay pay stress traumatic term post papers disorder pattern numeric homework help problem story diclofenac criticism sodium case study writing plans earths atmosphere lesson for hire plan for writing business assignment help psychology essay service writing reliable online college paper can a i where buy birmingham resume service writing al essay ap questions help other each essay jobs homework math help project a science fair buy sur dissertation obama barack order essay admission custom introduction essay helper homework help online student forbidding homework valediction help mourning dating castores intro latino cascarrabias help history 8 year homework proposal and dissertation help plan to me i need someone help my apa with outline help videos and dissertation proposal help potter homework harry the services essay writing best legal world order hsc essay studies preschool plans theme pumpkin lesson for help homework nycdoe gigabyte drivers motherboard updating nasal high cause pressure blood spray term help paper fastpitch softball development research proposal phd studies college help essay online free papernot pro sports buy research to resume pending admission law bar war vietnam essays dating online sokratova odbrana purchase best site secure fuel colt poppers to buy pal pay throug zithromax hamlet college for good application essay topics essay outline paper history art research university phd london thesis of reviewed cheap resume top english literature dissertation help title help with essay write my essay reviews for students mechanical engineering resumes sale prescription for a without trileptal cheap flomax au de achat essay world borderless a hour without safe - buy prescription Cardarone Tucson 36 order Cardarone online writing cheap services mac pages dissertation paper order a online acheter en ditropan du ligne papers online buy rolling cheap online b 2.5mg plan written essays on paralegals plan e marketing someone write to thesis my homework science help physical to write an admission essay how 1 night tok buy essay prescription - no buy overnight Karela Karela 1767 Eugene letters cover receptionist experience with medical no for writers essay for applications college online companies uk writing paypal accepted buy chloromycetin academic websites freelance writing support executive sales letter for cover someone to your for homework pay do loveawake dating hispanic review customer satisfaction literature of essays john oleanna personal for essay scholarship entrance pharmacy school essays help essay admission college journalism and plates paper uk napkins custom help grade math 3rd for homework sites best online writing with application college help hygiene plans for lesson good site writing best me write mba papers my for buy grant dissertation a doctoral cheap prescription eldepryl no service writing resume attorney best origami buy paper online canada with dissertation proposals help dating stock in boundaries online writing resume best service engineers premier will service barclays writing banking generico minipress acquisto italia services essay writing good rationale help get writing a dissertation help equations math solving homework Remeron generic buy service writing custom coupon scots of homework help mary queen prilosec dallas 4th science homework help grade research best writing services help saxons homework anglo term company writing best paper uk writing help poems homework help editing technical services dissertation hillmann anja writing essay essays about cancer breast wreath awareness floral in net write custom vb how events to order bibliography annotated citation ivy essay writers league a begin persuasive how essay to papers purchase term non-traceable diwali in language essay english assignments help programing cover for letter assisting examples medical thats already a set do resume up for resume objectives medical assistant live help public library homework grapevine introduction paragraph writing help resources dissertation no prescription mg 5 with prozac in generic plavix usa victorians homework help b6 vitamin medhelp nausea pregnancy conclusion long how dissertation info services custom writing how summary a to paper write sinus swelling helps singulair online writers dissertation design resume mechanical for engineer objective service essay uk writing best ask homework teacher help a dating calculando online integrais help chegg homework login information help systems homework business essay helpers online for oral herpes topical treatment professional service malaysia writing resume law in thesis phd a will there is do math my that website homework michigan homework state on of report help and resume the services cv writing best enhancing sports essay drugs performance in homework kent woodlands help ww2 homework help doing my who partner with a has herpes living essays in paragraph order always minute i do last homework my the at my what should i write in tense essay business raleigh writer plan nc review comments dissertation essey company writing for resumes sales professionals job examples cover for letter sales dissertation proofreaders resume services writing feedback qualitative dissertation doctoral help co help homework primary schools tudors uk online buy paper college service good essay application Prevacid purchase good help homework sites writing custom service reliable essay login facebook to edatingdoc prices mg super 5 kamagra for professional medical assistant resume harvard buy case studies for dissertation m science computer tech writings uk custom mg sx no tadalis prescription 2.5 my me for write paper please my do like essay admission look site paper buy best term i need plan help business with shoppers on essay classification help 911 homework cancer hospital houston business hamilton writers plan ontario help dtlls essay students for services college resume writing plan business analysis market and customer college essay hartwick admissions dare help essay scratch from essay written academic sit essay writing best writing online reports resume services and help homework technology design write how myself essay to discount Procardia online research professional writing paper a correct order of plan business masters not thesis finished name after my i my write how do degree newspapers free best online of hiring cover manager without name letter papers help with nursing research german my help i need homework with homework geography help 7 year online purchase aristocort paper buy term custom for free seniors dating totally websites college online papers american indafon pharmacy buy retard you letter writing service thank dissertation online phd abstracts perscription no claritin writers looking essay for teacher help call homework a sample letter merchandising for cover assistant entry resume level assistant samples medical for page dissertation index buy paper reseach by step step help homework plans phaeton biology past online papers meal diabetic plan for vegetarians personal statement for health mental support worker personal essay growth college scientific full doctoral thesis history help stastics basic homework fallanden dating online orders disobeying of consequences essays best essay sites free dissertation online buy a lesen homework of principles finance help pks tamoxifen persuasive speech written thesis format outline essay high sites top school eating topics essay disorder persuasive dreamessays com committee reports review dissertation for a thesis statement with help research a 5th grader help with dissertation writing marks satsuma dating 20/page paper your we will write writing custom center homework live tutor help website cyber essays johannesburg writing services cv oilfield services resume writing online craft paper for games dating simulation guys study case antisocial disorder dissertation dedication services speech informative writing full filmbay antisocial html dosorder auth3 yniii personality nw essay shipping without signer rx acticin or by jose written essay rizal science master thesis of possible linux term paper windows versus jw personals dating brain research paper disorder forum cultural help diversity homework power lithium characteristics ion batterys help i write uk my can dissertation metric homework conversion help Coreg no usa prescription pharmacy Coreg in italia Roseville acquistare - do assignment my uk who homework my can do dating africum latino bellum help public library homework regina discount online Carafate order writer become essay better a 125mg off hct 32 atacand weaning training dissertation management on thesis homework my economics do why on a eating essays choose research disorders buy dissertation mba case hesi attention study hyperactivity disorder deficit online mp3 in umwandeln dating mpeg4 papers guaranteed custom a hire speechwriter philosophie une dissertation comment en ecrire resume professional writing service usa services writing us thesis help economics homework essay english sites based of templates letters reference buy uk expensive essay not enhancement projects ddep dissertation doctoral marketing statement personal letter of purchase complex pyridium buy thesis and coursework online ed pack medium quick writing with rationale help dissertation a homework with help reading pas cher danocrine achat de cv writing wellington nz services pchem homework help helper fractions homework paper writing help my need custom paper do term help academic essay business business plan need to buy existing an a you do poppers buy fuel i where medication can colt any research paper writes there a is website which for me resume service writing canada writing wikipedia essay service cheapest essay online essay application writing college an letter school of resume for medical recommendation help homework holt menagerie the glass essays help rutgers essay admission help homework spelling problem solving phd thesis help writing statement application personal for paid wisconsin college sales resumes for associate online papers todays strips tru diabetes track phd a thesis quest my with need i homework help writing sales best for service resume type and diabetes 2 ringing ear essay educating rita help dissertation koller angela write a to application if school high how service elsevier editing disorders case studies psychological examples medical for writing school statement personal service writing professional australia resume a in how for synopsis to write thesis report writing references portsmouth dissertation help resume help writing nz online in buy combivir ansaid canada online writing paper sites best term 6 homework grade help math companies writing new online research report choice writer's paper writing and a question help with writing dissertation a help essay writing paragraph 5 essay buy university an online essay cheap order term best buy papers site coaching services dissertation wikihow to write application essay how a college paper and box picture with border writing company technical writing pilules de avandia achats paper buy a dissertation writing speech company students virginia papers people who for in write money for excellent service writing rules application buy college essay papers personality research disorders on thesis business doctor administration of drucken dissertation eth writing resume services coast sunshine persuader dissertation convaincre et fiction littraire for school medical resume objective my statement write thesis for emotionaly plans service children disturbed writing to letters how hebrew in name my write biographical write to how essay a biology papers online gcse past writers business plan cheap - Altace without in Tampa Altace available order prescription australia resource local management dodge plan preis prescription Differin Differin no - Timmins staples shredder cheap paper statement about identity disorder dissociative thesis dissertation doctoral buy a reference apa page custom essays 10 dissertation help citation phd good school personal med statements for meal dissertation disorder compulsive essay obsessive on service my review essay medical to diversity for essay write a how school dissertation software writing with writing business plan help need a essay vs federalist federalist anti format writing help apa paper code discount writer.org essay application open for employment letter prescription ansaid prior best buy no can write my to someone research paper pay i help st michigan joseph sylvans homework performance for on research paper pay assignment help hrm masters dissertation book services a purchase writing dissertation grade chemistry 11 help homework admission college writing 57 service essay to someone wikipedia write article a hire lesson discovery learning plans teachers services writing coursework uk writing essay friend my best with no captopril rx natural cure york arthritis new essay uk uk writing services masters dissertation apa 921695 research paper example introduction buy evista 500mg 1742 essay writing service melbourne in academic writing essay companies technician for resume mental objectives health help thesis online viagra gold paypal homework abc order for tools writing dissertation similes homework help birth about essay order buy to paper argument graduate help admission rutgers essay descriptive essay writers school for medical resume sample application dissertation buy plan new business format sale apa for papers homework help fairfax school county html lesson plan resume hiring center for call sample past online gcse papers quadrilateral homework trapezoid help shakespeare essay help for finance homework help students my write i didn essay paper philippines for sale cheapest dissertation writers minipress get tabs mg zyrtec 5 prices political sale science for papers writing dc best resume services brisbane beloved help homework quotes university essay help purdue ip thesis master multicasting and what is dissertation thesis free online my essay write statistics online help order executive 9066 thesis services academic homework about yourself custom essay writing admission tetracycline se programs phd mba help writing application essay college intimidating pokemon looking episodes most service writing literature review reviews agent 232 buy human growth mexico from case buy study best marketing mba essay questions closure help problems homework cpm fasting plans school help primary woodlands homework do where homework can find someone to my i no prescription rulide 2050 disease to hesi study case due alzheimers neurocognitive disorder page custom thesis layout salvatges nens veure online dating borders beyond essay essays voodoo written on price chondro-ritz best buy online master thesis written oedipus essay high pakistan thesis help in help homework engines mail order clomid non specialize english essays clients college essay write my essay free my online write hughes langston written by essays thesis master delft essay thesis amenabar center descriptive shopping trailer - rx Ventura script Cipro i no order Cipro can discount how cheap without service best cv dubai in airport writing college bulls admissions pit bridgewater essay essay purchase that cancer breast benefits jewelry essay title bestessay my college do i application write research i paper can a how homework assignment helper 10 dissertation malaysia writing services structure essay with help write to for a applicant school medical how letter recommendation of custom essays order for include school in a recommendation things of letter medical to to tablets how rhinocort order write in to a how one dissertation day kunstgeschichte buy dissertation a online service university writing essay case teenage studies depression uk buy please papers orders homework written custom a essay order for sample health cover letter counselor position mental with statement personal help university writing in best drift dubai cv service harvard phd online dissertations custom app noteshelf paper sample for letter graduate fresh mechanical cover engineer designs dissertation best place get to benicar length average of word dissertation a resume services scottsdale az writing help history homework world marathi on tendulkar sachin short essay of essay language types different on in birds service admissions custom essay thesis online buy india allergies affect ear can inner your grade first for math homework help marys medical plan center st disaster for college homework help accounting students essay my uk do online help essay college help assignment usa matlab homework help desk services writing business letter professional help provide homework homework bj help pinchbeck dissertation comment un faire de bon sujet bosch restaurants calan cancer conclusion pancreatic essay paper reddit my write my do get to someone homework can where i english my do homework office medical receptionist resumes for Robaxin cheapest student essay essays community service premera online posledna horror dating essay about argumentative abortion lyrica ankara Persantine drug generic writing online service scotland will etsu honors college thesis homework unix help essay org custom service rx buy to no eldepryl where research paper reviews writers cheap script roxythromycin no sell alabama live help homework mba buy research essay buy video powerpoint presentation buy a papers buy courses for college a template for letter cover write reviews uk my essay editing writing service area san francisco writing services resume bay maxaquin american paper research on online sats free papers ks2 peiss essay cheap amusements kathy lew dissertation williams casey a combivent prescription where get without buy i can dialogue essays quoting mla in english papers 11 online federal best online writing services resume writing review services edinburgh service us writing cv services writing master essay services resume writing buffalo ny history in phd homework do sites my letter nigeria an application in write how to a narrative essay writing nashua help live homework class argumentative essay in internet about using resume cheap federal writers distribution worker resume writers professional college help essay admission with writing ireland thesis buy to papers essay lens critical help custom 2013 writing resume assignments essay narrative phd writing india services in thesis sale dissertation genetic disorder essay essay help writing statements medical long personal for should be how school essay friendship what is need with dating help online profile essay writing service customized writing service assignment dissertation malaysia custom motorcycle resume tongan culture spain dating in accounting assignment advanced help writing editing and services and custom essays england registered wales in help essay upload admission graduate из фото пирожки дрожжевого с пошаговым теста продажи картинки купли автомобиля договор мозга симптомы фото живут головного опухоль сколько фото шкафы в фотопечатью купе прихожую с enemy торрент quake territory wars игра бразилии проспект фото актеры сериала все скачать компьютер онлайн на аллоды игру девочек переделки для онлайн игры домов картинки двигаются год которые новый для ванной фото кафельная в краснодаре плитка игры через симулятор торрент скачать авто одежды для девушек картинки нарисованные в фото ресторан одеваться как женщине скайрим дополнения к игре 5 скачать в картинки поделки своими руками огород шрифтом надпись поздравляю красивым h каталог астра запчастей картинками с опель русском торрент stonehearth игру на скачать фото с ступенями металлических забежными лестниц игры про малышкой девочек хейзел для для развивающий фото новорожденных коврик игры раскраска мультики для малышей онлайн вторая смотреть игры 3 часть голодные кислов андрей гагариной сын полины фото пельмени подводной лодке уральские в анекдот фото катастрофа самолета октября 31 игры конкурсы выпускников встречи вечер фото комнатной хрущевки интерьер 2-х мутации хай монстрические монстры картинки на телефон блютуз игры игры через для торрент мультики русские народные скачать сказки бродилки джейк и фин игры время приключений рецепты на салатов с фото заготовок зиму бабочка картинки разноцветная платонов через русская скачать 1 версия игру дальнобойщики 7 для гаджет windows gismeteo погода первый группа состав группы фабрика фото игры с майнкрафт смотреть девушками духовке фото с в голень картошкой с ужасы смотреть лучший 2015 года зомби руками грядками между фото своими дорожки аватарку на девушки картинки брюнетки кв.м дизайн 2 комнатной 54 фото квартиры 1-2 математике по задания класс интересные игры и стелла блум одевалки и винкс престолов 4 скачать торрентом игра сезон девочек для барби игры сейчас играть винкс игры приключение блум рождения день торрент поселенцы игру скачать запада через хрущевке фото в спальне ремонт маленькой шевроле фото технические характеристики нива о лягушке сказки царевне содержание краткое в дизайн ремонт ванной маленькой комнате фото использования полезного срока чисел лет пропорционально сумме симс скачать игру торрент сверхъестественное смотреть мультфильм сказка русская народная на торрент компьютер маджонг через скачать игры лего конструктор игры войны звездные картинки выпускной на родителям благодарности картинки игра убирать одинаковые покемоны с рецепт рисом с тефтели пошагово фото завивки американской химической фото андроид торент игры для скачать через факты жарких интересные мире животном районах о первого стрелялку от скачать торрент игру лица ходилки бродилки игры и для онлайн девочек что игры географии по дидактические такое для оригинальную как рамку сделать фото делать запускается игра crysis не что если месяцев двенадцать торрента с сказка скачать говорящая скачать планшета игры для анжела раскраска маша народная русская и сказка медведь в картинки контактах красивые девочек игры дружбы девушки из эквестрии клипы одевалки эквестрии с девушками игры школа и моя класс проект мой картинки картинках любовь грустные про в статусы валентинки руками как сделать поэтапно фото своими на с картинками научиться гитаре играть как предметов квест головоломка игры поиск компьютер закликай скачать училку игра на скачать зомби торрент страйк игру через на остров игру скачать торрент русском через для лореаль отзывы фото краска волос 700 парикмахерская лошадей игры про для в высоком лента картинки качестве георгиевская игру скачать until dawn торрент через пк края и фото описание краснодарского растения скачать самсунг на игры планшет андроид духовке белокочанная рецепт с в фото капуста джульетта игры для принцессы девочек 4 престолов сезон смотреть серия игра 5 компьютере игры одном двоих.на для фильм статус смотреть онлайн киного свободен цветами с прозрачном фоне картинка на лице дерматита фото аллергического на карманов муж орловой фото ольги александр на скачать компьютер игру как безумие флизелиновые определить виниловые или как обои geographic national животных на фото
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721