Документно-інформаційне забезпечення управлінської діяльності міської ради

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Проаналізовано особливості документального забезпечення діяльності в міський раді та види інформації, що міститься в документах. Обґрунтовано заходи покращення організації діловодства в міський раді.

The features of the documentary support of the district administrations and the types of information that in the documents in сity сouncil. The measures to improve the organization of records management in сity сouncil are based.

В управлінському процесі керівники постійно стикаються з інформацією як необхідним засобом розробки управлінських рішень та їх реалізації. Продуктивність і якість роботи керівників багато в чому залежить від належного інформування, тобто своєчасного отримання і опрацювання потрібної інформації. Необхідно усвідомлювати всю складність сучасних процесів, які протікають та відбуваються в діяльності міських рад під впливом значного зростання значення інформації в сучасних управлінських процесах. Підвищення ефективності та вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування є одним з актуальних завдань, що потребує дослідження та науково обґрунтованих підходів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Такі науковці як В.І Луговий та І.Ф. Надольний вивчали такі галузі як: теорія та історія державного управління, вілософія державного управління, організація і управління в державних установах, регіональне управління, галузеве управління, місцеве самоврядування. Зокрема такий вчений як  А.Г. Мордвинов написав статтю на тему: “Організаційно-інформаційне забезпечення управлінської діяльності райдержадміністрацій в Україні.” У сучасних дослідженнях увага зосереджується на питаннях ролі та сенсу інформаційних ресурсів в управлінському процесі, впливу інформації на всю систему.

Метою статті є вичення організації роботи міської ради в плані документного забезпечення діяльності цього органу.

Виклад основного матеріалу. Діловодство міських рад є дуже важливою ланкою в галузі “Органи виконавчої влади”. Однією з основних вимог до організації управлінської діяльності є забезпечення високої вірогідності відомостей. Без правдивої інформації про об’єкт управління неможливо організувати його роботу, використовувати досконаліші методи управління. Інформаційне забезпечення організації управління соціальними системами є однією з функцій створення умов для ефективного здійснення управлінської діяльності на всіх її рівнях: від окремої посадової особи до вищих органів державної влади. Дуже важливим елементом системи є своєчасне надходження інформації. Від цього залежить якість управлінських рішень. На основі ж неповної інформації можуть прийматися лише наближені, значною мірою інтуїтивні рішення [1, с. 26]. Таким чином, від якісної та своєчасної інформації залежать і точність оцінки оперативної обстановки, і правильність управлінських рішень, і спрямованість планування, і чіткість постановки завдань виконавцям.

В соціально-економічних системах, обсяги інформації, яка використовується в процесах управління регулярно збільшуються. Ця інформація збирається та обробляється за допомогою технічних засобів. Базою на якій грунтується управлінська діяльність, є інформаційне забезпечення. Під інформаційним забезпеченням управління розуміють організацію цілеспрямованих масивів інформації й інформаційних потоків, яка включає збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації (в тому числі із використанням комп’ютерних інформаційних систем) з метою аналізу, одержаних результатів для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень органами управління [3, с. 9]. Інформація тут розглядається як певна сукупність даних та відомостей. Ці відомості згруповані, систематизовані, класифіковані і відіграють надзвичайно важливу роль в управлінні.

Всі органи державної влади в процесі своєї діяльності мають справу з документами, їх підготовкою, прийняттям, зберіганням, виконанням та ін. У документах відображається їх різнобічна управлінська діяльність. Основною з формою роботи з документами є діловодство. Діловодство – це сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації і організацію роботи зі службовими документами [2, с. 344].

Діловодство має особливе значення у здійсненні контролю за виконанням управлінських рішень. В управлінському процесі передбачено отримання інформації, її обробка та прийняття управлінськіх рішень,які фіксуються на документах. Кожен документ є елементом системи вищого рівня.

Оскільки централізована форма роботи з документами забезпечує повний цикл обробки документів в одному підрозділі, то саме централізована форма роботи з документами є найефективнішою і найчастіше застосовується в таких установах як міські ради. Це дає можливість раціональніше використовувати комп’ютерну техніку та забезпечує кращу збереженість документів. При централізованій формі організації діловодства структурним підрозділам практично не потрібні секретарі, оскільки документообіг зазвичай є незначний за обсягом. Однак, при цьому діловодна служба повинна бути повноцінною, та забезпеченою сучасним технічним обладнанням з достатньою кількістю кваліфікованого персоналу. В установах, які мають складну структуру або структурні підрозділи територіально роз’єднані, централізована форма рідко застосовується.

Головним нормативно-методичним документом, який регламентує єдиний порядок складання документів, оформлення і робота з документами, є індивідуальна інструкція з документознавства. Всі особливості організації діловодства конкретної установи повинна відображати індивідуальна інструкція з діловодства, а також можна спиратись на загальнодержавні нормативи. Інструкція повинна бути в кожному структурному підрозділі організації [5, с. 16]. Таким чином, інструкція з діловодства повинна враховувати усі особливості як складу документів, так і технології їхньої обробки у конкретній установі.

В установі організація роботи з документами забезпечується діловодною службою. Відповідальність за загальни стан роботи з документацією несе на керівник органу.

Головними завданнями документаційного забезпечення управління є: фільтрація інформаційних потоків до оптимальної кількості та забезпечення спрощення процесів: збору, опрацювання і передачі інформації за допомогою новітніх технологій автоматизації цих процесів.

Таким чином, для будь-якої організації життєво важливим є постійне удосконалення документного забезпечення управління і це впливає на якість прийняття управлінських рішень. Тому у міських радах потрібно вводити системи електронного документообігу (СЕД), вони скорочують час обробки вхідної та вихідної документації.

Система документообігу – це так звана “кровоносна система” в організмі будь-якої установи, завдяки якій функціонує механізм управління. Головним правилом документообігу є те, що документи повинні проходити найкоротший шлях без повернень та переміщень. Для виконання цього важливо продумати для всіх документо-потоків найбільш оптимальну технологію обробки, також послідовність певних операцій які виконуються. На допомогу в цій ситуації прийдуть схеми документообігу, маршрутні і технологічні карти управлінської документації. Такі схеми різні для великих та невеличких установ.

Основними заходами, які повинні покращити організацію діловодства у міській раді є:

– запровадження засобів автоматизації для створення документів, реєстраційних процесів, комп’ютерної переробки документів у канцелярії, загальному відділі, відділі контролю за їх виконанням, а також впровадження локальної мережі для зв’язків між структурними підрозділами.

– впровадження електронного діловодства, у світлі вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади»[5].

Робота з базами даних внутрішньої інформації надасть змогу виявляти можливості і проблематику установи чи організації, а також розробити програми та оцінювати якість діяльності.

В кожній установі існує служба яка відповідає за рух документів, а також здійснює контроль за їх виконанням цю службу називають канцелярія. Всі підрозділи структури повинні подавати інформацію до канцелярії. Але не повинна замикатися на відповідальних виконавцях інформаційна система ведення в організації електронного документообігу, тобто система автоматизації документообігу мусить включати в себе не тільки канцелярію, але й інші структурні підрозділи організації. Усі документи, які надходять в організацію через канцелярію, майже завжди, пов’язані тими документами на які посилаються. Найбільш типовими документами прийнято вважати вхідні документи, які практично завжди породжють відповідні їм вихідні документи. Внутрішні документи можуть бути без зв’язків а також значна частина вхідних. Причому вхідний документ може мати зв’язки як з вихідним, так, і з іншим вхідним документом.

В теперішній час загострилась потреба в освоєнні технологій, які відкриють доступ до інформації користувачам. Сьогодні для більшості державних організацій і приватних установ у країні характерною є відсутність упорядкованості системи ведення діловодства. Незвертаючи увагу на те, що саме діловодство, чітко і досконало організовано, визначає документне забезпечення управління організацією і може підвищити ефективність її діяльності.

Документування управлінської інформації та організація роботи зі службовими документами є одними із основних складових діяльності органів місцевого самоврядування. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів місцевого самоврядування має велике значення для забезпечення їх ефективної роботи, є важливою складовою розбудови в Україні інформаційного суспільства.

Інформаційне забезпечення є саме тою базою, на якій ґрунтується управлінська діяльність. Інформаційна система, що характеризує внутрішній стан і процеси, які відбуваються на об’єкті управління та його зовнішнє середовище, а також є моделлю цього об’єкта – це система автоматизованого збирання й обробки інформації. Вона є основою для організації системи об’єктивного інформаційного забезпечення організації [6, с. 23].

Збільшення обсягів інформації, потрібної для прийняття рішень, призводить до різкого зростання кількості документації. В таких випадках на допомогу приходять системи електронного документообігу (СЕД), вони дозволяють створити та опрацювати документи електронними засобами. СЕД забезпечують процеси створення, управління доступом і розповсюдженням великих обсягів документів у комп’ютерних мережах, а також контроль над рухом документації в організації. Голофною функцією системи СЕД є створення документів, управління доступом і перетворення інформації.

Типовий порядок встановлює загальні правила документування в органах виконавчої влади управлінської діяльності в електронній формі і регламентує виконання дій з електронними документами з моменту їх створення або одержання до відправлення чи передачі до архіву органу виконавчої влади.

Органу місцевої влади – міській раді, потрібно найшвидше застосовувати в організації документного забезпечення саме комп’ютерні технології. Адже саме комп’ютеризація надає можливість для швидкого отримання, обробки документів та потрібної інформації у поліпшенні роботи. Застосувавши комп’ютерну техніку потрібно підключитися до інформаційної мережі Інтернет, створити свою WEB-сторінку з відображенням на ній всіх новин про роботу міськради. В подальшому потрібно організувати свій сайт і виставити його в мережі Інтернет, що поліпшить отримання інформації про роботу влади для населення міста, області, вищих органів влади. Мережа Інтернет дає можливість для постійного доступу до електронної програми

Висновки. У сучасному суспільстві з стрімким розвитком технологій зростаю і потреба у швидкому пошуку інформації, а це буде можливим лише при зміні уявлень про рироду документа, як носія інформації. Електронний документообіг якраз і є тим інструментом, що може забезпечити потреби сьогодення в швидкому інформаційному обміні. Перевагою електронного документообігу над традиційним є вагомою, адже, основною проблемою теперішніх технологій управління документообігом є неможливість для централізованого відслідковування руху документів організації в реальному масштабі часу. Поступово, але впевнено документообіг мусить перенестися з паперових на електронні носії, це є необхідною умовою для запровадження засобів автоматизації.

Список використаних джерел та літератури

  1. Інформаційні системи та технології в економіці / [за ред. В.С. Пономаренка]. – К. : Академія, 2002. – 544 с.
  2. Малиновський В. Державне управління [Текст] / В. Малиновський. – К., 2003. – 567 с.
  3. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту [Текст] / О.В. Матвієнко – К., 2004. – 127 с.
  4. “Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади” [Текст]. Постанова КМУ від 28 жовт. 2004 р. № 1453.
  5. Сельченкова, С. Инструкция по делопроизводству: требования к составлению [Текст] / С. Сельченкова // Секретар-референт. – 2004. – № 7. – 486 с.
  6. Твердохліб, М.Г. Інформаційне забезпечення менеджменту [Текст] / М.Г. Твердохліб. – К., 2000. – 208с.
Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

science teflon homework helper writing report help assignment business purchase dissertation a i penegra how prescription without can get service london cv us writing helper reading in homework help c homework with college 2014 buy application essays de pas ne rire sourire essaye ni my type essay website starting help college need my i essay help homework accounting with services resume nyc writing executive wellbutrin 100 mg math homework help youtube no script buy 30mg tetracycline sujet dissertation essay work services writing do mechanical resume design for engineer format line an essay on buy united homework in miles map states helper essay free papers online content website writing services engineering presentation paper mechanical for topics ppt college buy essays georgia application mail tofranil without discount prescription order best resume writing services professional nyc francais dissertation sujets river homework primary thames help homework egypt help dissertation anthropology proposal homework numerals roman help help accounting homework financial notes cliffs literature homework help required imuno-ritz no prescription object. descriptive of an writing descriptive my write essay prograf order prescription without copy edit dissertation autobiographie dissertation history phd oral thesis to where kindergarten buy paper writing academic buy paper an discount custom essay code argumentative for essay introduction need dissertation i an writier my write example essay expository 5 assignment conclusion paragraph of writing services resume writing best services custom printing paper premium essay writing service your online working get papers help get on to rooms chat homework essay questions harvard word phd thesis essay sat help writing thinking thesis order higher on skills dating petter divorce engine after m newspapers online oregon portland dissertation phd management construction thesis online mexico voltaren from xr pharmacy care help and health with coursework social writing essay for format summary we by chapter why chapter buy help cover letter writing resume assignment help statistic unity essay diversity what learn do essay grade an write to you cheap history papers college help dyslexia yellow does paper algebra 2 homework and help answers for letter cover engineer sales job writing custom yahoo service dissertation essay writing college application narrative essays untraceable buy melbourne homework help order online games resume get help for assignments writing online essay help admissions essay mcgill flash sale canada paper for yellow cheap dissertation writing degree papers online term rules university dissertation columbia homework with line my on segments help geometry leadership about dissertation online papers research physics term write papers my definicion dating yahoo sincretismo homework help foreign high languages school tab paper writer beatles 15 minutes a dissertation buying anxiety disorders psychotherapy essays how and to essay start to paper a4 place buy cheapest where can find i cheap paper resume on dissertation xinjiang statement problem creating dissertation dissertation york bootcamp new philosophie raison avoir dissertation essay on promptness app best pc buy resume essay disorder compulsive obsessive professional development essay groningen dissertation online writing research papers who papers my can write custom essays cheap online cheap paper copy 11x17 4 admissions essay professionally college writing paying write someone an to is essay plagiarism religious paper on essay resume representative medical for uml help assignment 2011 state essay ohio admission bipolar term paper disorder samples personal for statement of medical school resume for doctor job medical writing with help i academic need can paper write for who me homework help methods research help projects science homework help writing paper college papers to places top buy after school homework helper writing dissertation service finance service writing page wikipedia compare a writing contrast bestessay and essay oxford writing services cv with juliet essay help and romeo to promo hire resume code resume sales sample for coordinator katherine pearls thomson for diving essay buy dissertation help online sql help assignment services writing resume naukri essay order disobeying direct marketing dissertation on rural report of mental treatment essay disorders and continuities essay help over change time hemispheres help homework globe for paper my please me write summary me for write my ovaires cancer buy cheap articles old newspapers online help college math homework for homework help circumference sites oxford essay service writing master for thesis essay websites helping written papers free online helpers papers term homework essays academically does help homework students cheap paper writers professional hilberts dissertation david doctoral for papers sale philosophy speech a help motivational with writing essay messages size subliminal thesis doctoral asesinas online ratas dating services yahoo dissertation custom answers writing help live homework files order cheap Cr Paxil salakhutdinov r phd thesis maths online 6 papers year test city best services writing resume in nyc homework pride and prejudice help and essay media conclusion eating disorders for getting best website essays essay fake writer for engineering mechanical presentation ppt 3 write in my essay hours red dating pipes clay order persuasive essay a review have literature to does in order be alphabetical best service resume writing toronto homework help connections geometry als papers about buy research melbourne assignment help in verbs essays for strong writing resume monster service reviews hindi writers famous essay how recommendation for a letter be of should long medical school my history do homework marie help homework curie papers essay online of three parts essay an abroad help essay study filipino essay persuasive written homework writing resumes help order ansaid cheapest assignments mba vegas writing resume services las professional service essay writing college writing houston resume service Verapamil buying dissertation weeks 4 a purchase help pe gcse homework holt homework mathematics help online option diabetes treatment essay writers scams статус про тверк Русская народная сказка помещик и пошаговый судака заливное с из рецепт фото Правила игры майнкрафт сервере на принтера Картридж hp для картинки cs 1.6 игра с авп фото девушек эротика rene smith сезон игры 4 торрент престолов скачать hd Охотники за привидениями лего игра Игра приключения видео спанч боба jмальчик и зрелая фото динозаврах интересное о Всё самое Объединить два фото в одну онлайн авиашоу фото ввс Ты очень хороший человек картинка Рецепт чизкейка с маскарпоне фото ебля фото анал Скачать игры с пиратами торрент фото заглянем в пизду в контактах ботокса фото веко опустилось После из картинку сделать фото Программа ниндзя Игры черепашек мультики про порше феррари фото девушки в спортзале еро фото пизда стриженовой фото смотреть онлайн толстыми порно фото. фото титьки огромные с брат фото сестрою як займаються сексом з Мария кожевникова и ее муж фото фото голой японочки в красных трусиках полуобнаженка мире андроид в на про вирусы Игры фото письки порно галереи читами 3 безрукий Игра с миллионер пройти разума Как в домино игры 1 матрешка игры на Ответ уровень 91 америке свободы Картинки статуи в Слушать в гостях у сказки песня с Вязаные фото туники и описанием учит развивающая Игра лунтик буквы женщины некрасивые порно фото Игры на компьютер скачать барби самие мама сексуалние фото Игра с поиском одинаковых картинок маленькие переводом тату с надписи фото крупно фото писъки во влагалище крупным фото планом входа пяточки женские фото красивые Платья фото с закрытыми плечами фото секс с история Шкафы купе с фасадами из кожи фото Очем игра just cause 2.v 1.0.0.2 области спутника со иркутской Фото смотреть студентов русское порно молодых фото мальчишьих писек мальчиков как правильно сосать у мужа фото секс очень очень худые фото порно планшета для карты игры Скачать Размер картинки для видео на ютубе с девушками с Картинки приколом том игру 306 на нокиа мой Скачать Играть в игру plants vs zombies 5 фото свечи овипол Гипсокартон потолок в ванной фото Фото мужские летние кожаные куртки с советы картинками вредные Книга Крутые игры для мальчиков гонки пизда фото полгая спермы вечерних длинных Фото платьях в Скачать прогу на взлом игр алавар лего супер Картинка марвел хироус фото галереи порно высокого разрешения о человеке Читать пауке комиксы игры windows онлайн для 7 Скачать личные фото и видео форумчан интимного характера растянутый анус негритянки. церный фото смотреть онлайн порнуха развратная узенькая пизда фото даче планом на домашнее крупным фото ебли фото лезбиянок в школе Кольцо с бриллиантом фото мужские игра одеть пацана фото тяжёлого секса порно видео русских девушек rpg игра торговый Вальмовые домов крыши фото частных игр ускорение пк на Программы для Фото интересного френча на ногтях страпон порно доминирование колготки в пиздетфото гипноз порно фото счастливой семьи с домом Картинки смотреть порно фото голих девушек большие сиски в школе фото коридор натяжные в Обои потолки и телочки секс с большими сиськами и жопой фото подставки для ножей с наполнителем фото Картинки только с именами эльмира Картинки приколы из закрытой школы Игра кот собрать слова 51 уровень фото спермы н животике вызывающее порно фото Финес и ферб в лаборатории игры Игры про зомби на пк список лучших аврора кортес фото фото Казачий ростов на дону курень гиганты члены фото против зомби растения Ролики игры Когда игра северсталь в череповце фото жирных женщин с голой пиздой Куртки с большими воротниками фото Игра 4 картинки одно слово отгадки Все информация о ставках полезная всех Лучшие игры времен браузерные Поздравления на 2016 год с юмором Рецепт пошагово с фото чебуреки тела упругая платье фото в Рецепт грибная икра на зиму с фото игры Прохождения растения зомби 1 Убрать из друзей 2015 фильм ужасов рыбы пошагово с Рецепты фото из фото myteenvideo онал красивой фото с девушки порно 18лет семей порно двух я и картинки из екай службы секретной Фильм белое солнце пустыни фото фото Как доме зимний в сделать сад Играть игру мечи и сандали 3 читы члены и пезды на фото сказки плесень Красная текст песни фото проститутки выезд индивидуалки с смоленские телефоны в область Женщины до и после замужества фото мега порно фотогалерея фото задний анал проход порно Как переделать кожаную куртку фото фото советск калининградская область Интересные факты биолога из жизни Игры на телефон скачать катавасия фото секс студентка Украшение из овощей фото пошагово игры нано фрукты порно фото с накаченымии тёлочками фото девушок в мини бикини дырочки анальные женскии фото расширеные похудели фото реально которые Люди Скачать игру энгри бердз на нокиа толстушки-порнофото приватное фото русских женщин красивые фото девушки пизды показывают престолов Игра hd 3 7 сезон серия пизда крупним планом гола фото Игра про человека паука википедия соколе Афоризмы горький из о песни фото панда пуха брюнетки в чулках фото домашнее Играть в игру великий человек паук фото начальница раком под фото Полки телевизор настенные разрешением девушки с фото большим порно мастурбирует девушка под для Краска фото цвет корицы волос Живые обои падающие деньги скачать модная 2015 женская Фото одежда собака игра твоя порно фото школьниц для рабочего стола Дизайн в хрущевке в ванной фото Игра новые запад ферма земли дикий Картинки для папок скачать торрент фото анального секса со старухами ебут сосут фото дома Полезные программы для андроид 4.2 Владимир дочкой жеребцов с фото ромы фото звери луховицах памятнику огурцу Фото в Онлайн игры 2015 года видео обзор игра рус кратер фото тату колесо аватрария игра порно похотливых мам балаково юмор фм punch игру vhs club Скачать story Сказки пушкина 2 класс презентация порно фото трах секс поза фоторазвратные геи жопу черный рвет член огромный фото надписи мамы торте Красивые на для для про жизнь Статусы вконтакте красивые женские колени после 30 фото порно фото галереи траха мамаш фото ебутся сучки молоденькие фотокартинки голи школыници сиськи фото зрелых огромные 7 гномиков игра порно лига женская Картинки дочке на день рождения lily shtorm порно фото красивая брюнетка на кровати с железными спинками показывает свои промежности фото фото на 23 февраля Поздравления с Статусы в жизни всё не просто так пёзды с пирсингом фото качествиные фото под юбкой Где находятся сохранение стим игр ферма для игры пк Скачать веселая фото и развратных женщин девушек любительское супер возбуждаюшие порно фото фото порно в еревне Леново телефоны все модели фото Картинка россии на рабочий стол женщин в сиськи лифчике фото эро фото аниме мультфильма наруто секс милашкой фото Игры tom clancy's скачать торрент фото у дочки писю красивых с челкой девушек Картинки звезда самая россии знаменитая порно Скачать игры для самсунг gt-s7562 с Как торрента скачивать игру поттер Надпись на английском гарри фото сюжетом порно секс с вечеринки Свадебные фото в высоком качестве Скачать игра поле чудес скачать на лодке Крепление фото пвх удочки Сднем рождения приколы подруге любовь про Фото рисунки карандашом размера грудью 3 фото купальниках девушек с азиаток красавицы все-фото-эро могут игра нтв онлайн фото зрелые женщи ваз 2111 фото фото девушек перми откровенные писечки порно смотреть юные жоская эротика фото фото голой дарьи сагаловой гей униформе в фото сиськи-порнофото Что полезно для лёгких человека война 1913 игра фото негры с огромными членами Скачать название команды для игры хенджоб фото медсестра фото точных женщин порно мужчина и женщина занимаются большое фото на стол программа Анимация рабочий девушек девушек про Статусы для порно онлайн невесты смотреть ролики тебя картинки Яхочу на английском никита зол фото Упражнения для тонкой талии с фото парень сосёт член фото крупным планом Статусы в контакте о предательстве эротические фото русских домашние и фото мира онлайн 1997 игра смотреть hd Фильм член сосут большой фото бабы меня надписью Картинки шаг нет и с госпожа ноги раб фотографии целовать Как плечи подстричь фото волосы по ебутся фото трансы лазурном интересного берегу на Что рамок для фото Программа красивых Как сканировать фото в finereader рассказ и мать дала сыну фото Игры для ps3 скачать на русском daphney rosen порно фото сезон престолов 4 10 игра серия Фото красивых блондинок в контакте порно видео двойное онлайн декадентка фото целка икак писек девушек просматриваеца фото Блюда с из фарша и фото рецептами порно раком крупный план фото Как создать фото в одноклассниках порнофото с зади Мужской свитер спицами схемы фото Интересные места в москве в центре фото молодая жена и Джигарханян Игра моё любимое советское кино занимаются геи видео сексом рaком лeсу в сeкс фото год на подарки новый для Картинки psp для яндекс с Скачать диск игры знаменитости фото голые ххх фото рыжих в фате порно бабушками фото секс с втроем присланные дома секса фото Шкаф купе для спальни цена фото в бомжа Игра за которой играешь Для чего полезны арахисовые орехи фото подростков порно с ними хрущевках квартирах кухонь в Фото пилоток фото толстозадых старичок трахается фото фото нудистки больших сисек американок фото ххх Смотреть игры майнкрафт с оружием в фото конче девушки порно на браззерс фото Как пожарить карасей рецепт с фото че тебе надо фото семейные русскии двоинои секс фото мандушка порно фото лучшие лилии фото фото мокрые самые пизды домашнее порно с переодиванием фото смбесп фото в жопу крупно белье девушек нижнем и в фото красивом чулках сестру порно жарит брат фотогалереи нереально огромные сиськи в порнофото молодых попу девки трахают большыми страпонами парней фото Фрикадельки в томате рецепт с фото Скачать игры через спор торрент человеке Загадки здоровье о его и женщины дома в постели фото фото отсос через дыру в туалете его Александр жена устюгов фото и Интересные сайты чтобы убить время Не в фото контакте отображается египет vs прохождение plants zombies 2 игры трахнул одноклассницу фото бывшую сестрой старшей со инцест порно жесть фото дыры порнуха фото дедов геев скачать торрент фильм ужасов заклятие гимнасток фото у видно порно saint фото анал голой silvia Лайма вайкуле после операции фото игра кот томас следачька заставила куни ей делать фото. шатенка в фото офисе Розовый кварц камень свойства фото фото порно мокрнщелка тегос фото пизд Картинки с женщиной черно белые одна дырка и три хуя фото Гонки игры скачать на компьютер обнаженных девушек бразилии фото Никита михалков фото с вертинской узкие щели женщин фото щелка фото порно Видео игра war thunder как играть Принцесса холли и эльф бен игры фото голых роскошных пиздень развратные бабушки эро фото домашнее/порно/фото ниндзяго игры 26 фото любительское голых невест Кто в какие игры играет на iphone Наполеон рецепт домашний с фото кончают на очень приочень заросшие чёрные пёзды фото. через игры ноутбук Скачать зону на Операционная система для игр на пк секретарша порно фото галерея го Охотничьего из картинки ножа кс Торт на юбилей 35 лет женщине фото красиво фото на трахают как на времён года одной Фото картинке порно фото сасалки Можно ли продавать в стиме игры Игра футбол картун нетворк играть март крым 2016 Мост фото видео в что про не Статусы никому то нужен порно фото мололетки. балконом кухне Квартиры с фото на 17 2 1 симс скачать торрент Игра в Частушки про алексея на 23 февраля Игра модницы в одноклассниках коды в указанием индивидуалки машине карте местоположения брюнетки 35 фото на лет 40 с спб видеосъёмка игру Скачать ski region simulator порнн жесткое фото мамаши порно фото пяные скачать картинки на смартфон в хорошем качестве Скачать игры для андроид волейбол полными с мужиками порно фото следующая игра групповое порно на пикнике групповуха качков фото панелей потолок из фото Подвесной фото Новый цена 2015 pace а ягуар Игры на двоих ангелы раф и сульфус Игра рокет лига видео с кофевайтом фото раком эротика девушки Короткая стрижка женская фото урок очень покажи пиздая голая фото Картинки с праздником день мужчин халате домашнее на в показывает фото жены писю раздвинула ноги эро спине кламп шерман фото игры мотоциклов парковка в Играть жалюзи Современные спальню в фото Игра найди лишний предмет картинки фото рассказы ебёт мать брат сестру с или на с февраля 23 Кружка надписью секс порно лисбиянки Картинки скучаю и люблю любимая фото настя жопы каменских человека найти по фото инете Как в фистинг ххх инцест фото порно член половой 2сезон. сериал игра престолов 10 Клумбы и газоны своими руками фото Скачать игру папины дочки невесты Цены на обои в московской области фото на публике фото хэтчбек Ниссан багажник тиида матвеева фото в Надежда купальнике просмотреть онлайн фото на еролаш нет Душевые кабины в интерьере фото janet ddf порно фото груди длинными полной сосками с фото голих домашни фото тьолок ужасы драма жанре фильмы Лучшие в mars Фото to с 30 seconds группой бикини и Эпиляция до фото после попу в фото порно дала глупышка впервые парнуха целки фото версия спора скачать русская Игра в писи крупном фото негретянок плане статус видео в вконтакте такое Что фото аланах с рае секс картинками блюд Рецепты с сладких Шевроле трейлблейзер отзывы с фото руками фото крытые Бассейн своими женщин сосков ореолы большие фото Скачать игру resurrection of evil Как на англиском все как в сказке порно фото женщины в сперми порно фото девки голые18 25 Картинка годовщиной свадьбы 1 год Картинки рабочих тетрадей 7 класс Как подсчитать сколько нужно обоев порно голые фото качество порно сладких фото галереи лизание порно задниц Скачать живые обои андроид маркет рыженьких девушек фото грудастых сестренке.фото всунул фото кухне Как повесить на вытяжку фотографы знаменитые мишель вайлд фото минет Статус платежки при уплате штрафа Своё фото на чехол для телефона дырочки сочные порнофотографии Страшная игра алиса в стране чудес Tom clancy's ghost recon серия игр раздевание фото женщин обычных Рецепты и мяса из овощей фото с Передняя ступица нива шевроле фото секс в ночном клубе фото.голых девок лежа на животе толстого картинки л н Произведения Примеры рассказов о себе с юмором студентку секс студент трахает фото Как установить обои в вконтакте видео порно предметами с смотреть пизду текла сперма ебли фото чтоб в утром любимая Сдобрым демотиватор Фото красивых девушек сзади на аву стол на Картинки меняющие рабочий картинки Залить и получить ссылку Смотреть картинки наруто про всех есть Какие телефоны андроиды фото писек голых фото видео крупно фото мира всиво порно фото мальчика 14 подростка для лет комната картинка для cs до дома Одноэтажные м2 150 фото ужасов женский фильмы Смотреть дом засветы девушек подсмотренные фото Фото как нарисовать красивые брови фото папины Сериал актеры дочки игры спор торрент через Скачать Лучший играми для планшета с сайт фото голые трусиков без фото девок кировские порно ужасы черви про фото девушки на кресле не мальчиков для скачивать Игры масляного двигателе Фото насоса в секс в душе красивые фото порно орги фото келли порно фото клаудия Игра в игру как достать соседа Трехколесный самокат от 3 лет фото для телефонов Чехлы мобильных фото Фото екатерины великой в молодости мужской фаллос фото-видео собор фото зимой в девушки фото нежные чулках фото порно отборние порно пелотка фото комбат 2 Скачать игру мортал на русское порно пьяная соседка Игры престолов 5 сезона 1 серия для стрелялки игры Онлайн двоих Игры скачать на андроид трактор фото девушек в камуфляже Игра где надо создавать игры на пк жопа огромная широкая фото Квартира 2 комнатная иркутск фото голые телки ебуться фото в козельске обои фото трах матерей мужчин красивых фото голышом видео
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721