ДО ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ЖАНРІВ ПЕРЕДВИБОРЧОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’42

О.І. Білик

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

 

Стаття присвячена дослідженню жанрів передвиборчого дискурсу. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття мовного жанру, розглянуто принципи виділення жанрів політичного дискурсу, виділено типологію жанрів американського передвиборчого дискурсу.

Ключові слова: мовний жанр, класифікація жанрів мови, політичний дискурс, типологія жанрів передвиборчого дискурсу.

Статья посвящена изучению жанров предвыборного дискурса.  Проанализированы основные  определения жанра речи, рассматриваются принципы выделения жанров в политическом дискурсе, приводится типология жанров американского предвыборного дискурса.

Ключевые слова: жанр речи, классификация жанров речи, политический дискурс, типология жанров предвыборного дискурса.

The article deals with the study of the election discourse genres. The most popular definitions of speech genre are studied, genres distinguishing principles in political discourse are considered, election discourse genres typology is given.

Key words: speech genre, speech genre classification, political discourse, election genres typology.

 

 

Дослідження дискурсу як феномена, що відображає процес соціальної взаємодії людей, вимагає вивчення жанрових форм, які його реалізують. Мовні жанри і жанри окремих типів дискурсу стали предметом дослідження у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці (О.В. Горіна, Н.Х. Копистянська, І.С. Шевченко, Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтін, А. Вежбицька, К.Ф. Сєдов, В.В. Дементьєв, О.Й. Шейгал, А.Б. Халатян, В. Бенуа, Р. Водак, Н. Фейрклау).

Метою даної розвідки є аналіз підходів до вивчення мовних жанрів у мовознавстві, дослідження особливостей класифікації жанрів політичного дискурсу, визначення основних видів та особливостей жанрів передвиборчого дискурсу.

Вперше до проблеми мовних жанрів звернувся М.М. Бахтін, який, розглядаючи одиничне конкретне висловлювання як основну форму використання мови, вказав на необхідність вивчення у лінгвістиці і філології походження такого висловлювання в різних сферах людської діяльності, бо будь-яке дослідження мовного матеріалу неодмінно має справу з конкретним висловлюванням. Кожне окреме висловлювання, на думку М.М. Бахтіна, індивідуальне, але кожна сфера використання мови виробляє свої відносно стійкі типи таких висловлювань, які називаються мовними жанрами, і нехтування особливостями жанрів мови у будь-якій області лінгвістичного дослідження призводить до формалізму й надмірної абстрактності, а також послаблює зв’язок мови з життям [3].

За М.М. Бахтіним, у типових ситуаціях люди використовують готові форми мовних жанрів, які нам дані майже як рідна мова. Розмаїття жанрів таке ж велике, як і невичерпні можливості різноманітної людської діяльності. Автор звертає увагу на істотні відмінності між первинними (простими) і вторинними (складними) мовними жанрами: вторинні жанри, до яких належать романи, наукові роботи, великі публіцистичні жанри, виникають в умовах відносно високо розвинутого й організованого культурного спілкування, вбираючи у себе і змінюючи різні первинні жанри, які виникли в умовах безпосереднього спілкування [там само].

Мовний жанр характеризується єдністю тематичного змісту, стилю, тобто вибором словникових, фразеологічних і граматичних засобів мови, і композицією, розуміння яких у М.М. Бахтіна, на думку В.В. Дементьєва, чисто прагматичне. У процесі виникнення мовного жанру спочатку з’являється задум, який, об’єднуючись із предметом мовлення, утворює тему мовного жанру і визначає вибір жанрової форми. В результаті взаємодії задуму і жанрової форми утворюються стиль і композиція. Стиль мовного жанру – це модель, типова форма, якої набуває індивідуальний стиль висловлювання, що виражає індивідуальність автора. Стиль також прагматичний, оскільки він існує не в мові, а в конкретних висловлюваннях, які включені в контекст конкретної ситуації. Композиція – це організація цілого, яка сприяє зв’язку висловлювання з дійсністю [7, с. 35-36].

А. Вежбицька розвиває ідею єдиної системи мовних жанрів М.М. Бахтіна в рамках семантичної теорії елементарних смислових одиниць. Значення, за цією теорією, формулюється спеціальною семантичною мовою, але не штучною, а взятою з довільного справжнього спілкування. Цей метод допомагає моделювати кожний жанр з допомогою простих речень, які виражають мотиви, інтенції та інші ментальні акти адресанта, які і визначають даний тип висловлювання [4]. Авторка вважає основною відмінною рисою кожного мовного жанру мету, комунікативну інтенцію. Досліджуючи жанри польської мови, А. Вежбицька розглядає мовні жанри як ключі до розуміння культури суспільства, які зв’язують соціальну реальність з мовною.

К.Ф. Сєдов досліджує мовний жанр як складову дискурсу. Розуміючи дискурс як цілісну будову (вербальну і невербальну), яка відображає і супроводжує процес соціальної взаємодії людей, вчений пропонує називати жанром “вербально-знакове оформлення типової ситуації соціальної взаємодії людей” [12, с. 19]. Для позначення жанрових форм у вигляді одноактних висловлювань автор використовує термін “субжанр”, який логічно наштовхує на виділення “гіпержанру”, тобто мовних форм, які супроводжують соціально-комунікативні ситуації і об’єднують у собі декілька жанрів [13, с. 19]. Досліджуючи модель комунікативної компетенції особистості, К.Ф. Сєдов вивчає жанрове наповнення свідомості людини, оскільки воно є одним з головних критеріїв для створення типології комунікативної компетенції особистості. На думку автора, ступінь володіння нормами жанрової поведінки може бути основою такої типології [12, с. 20].

В.В. Дементьєв виділяє й описує два основних напрями дослідження мовних жанрів: лінгвістичний, або генристику, і прагматичний, або жанрознавство. Лінгвістичний напрям бере за основу інтенції того, хто говорить, і послуговується методологією і термінологією теорії мовленнєвих актів. Багато у чому прагматичний напрямок утворився як відповідь на недоліки лінгвістичного вивчення мовного жанру. Одним з таких недоліків можна вважати монологізацію ідеї мовного жанру, що є неминучою при абсолютизації інтенцій мовця. Для цього напряму характерним є спрощення і збіднення концепту мовного жанру. Натомість прагматичному напряму властиве визнання діалогічної природи мовного жанру і визнання важливості як фактора адресанта, так і фактора адресата. Основні відмінності лінгвістичного і прагматичного дослідження мовних жанрів, на думку В.В. Дементьєва, такі: 1) орієнтаця на монолог – орієнтація на діалог;  2) орієнтація на логіку, граматику (дослідження жанрової організації у психолінгвістичному аспекті, орієнтація на психологію) – орієнтація на взаємодію в соціально-культурних умовах конкретної ситуації, тобто аналіз жанрів з позиції соціолінгвістики [7, с. 54]. Узагальнюючи досвід представників обох напрямів, автор говорить про можливість синтезу їхніх досліджень на основі загальної комунікативної функції жанру і мови і пропонує для цього напряму назву “комунікативна генристика” [там само].

Є.В. Акулова пропонує визначення мовного жанру, яке підсумовує основні ідеї М.М. Бахтіна і представників соціопрагматичного аналізу: “мовний жанр – вербально-знакове оформлення типової ситуації спілкування, яке є можливим і в письмовій, і в усній формі і характеризується тематичною, композиційною і стилістичною стійкістю” [1, с.9].

Однією з проблем мовних жанрів залишається їх класифікація. Про необхідність створення типології мовних жанрів говорили й говорять чимало лінгвістів (Н.Д. Арутюнова, В.В. Дементьєв, Т.В. Шмельова та ін.), але ця проблема досі залишається невирішеною. На сьогодні не існує загальноприйнятої типології мовних жанрів – у кращому випадку це “списки мовних жанрів, по можливості детальні ” [7, с. 156].

Адекватна типологія мовних жанрів, на думку В.В. Дементьєва, повинна враховувати найважливіші типологічні особливості жанрових картин світу, які стоять за жанрами, різні системи комунікативних цінностей, тобто елементами жанрового знання є не тільки відомості про ознаки жанрів, але комунікативні та культурні цінності [8, с. 15]. У цьому напрямі актуальним стає лінгвокультурний підхід до вивчення мовних жанрів, метою якого є вивчення зв’язку мовного жанру з певною лінгвокультурою.

Широке розповсюдження отримала класифікація мовних жанрів, в основі якої лежить іллокутивно-цільовий критерій (Н.Д. Арутюнова, М.Ю. Федосюк, Т.В. Шмельова та ін.). Найважливішим параметром при такому підході вважається комунікативна мета жанру.

Досліджуючи модель мовних жанрів, Т.В. Шмельова виділяє сім жанротвірних ознак: комунікативна мета; образ автора й образ адресата – інформація про учасників спілкування, яка забезпечує успішне втілення типового проекту мовного жанру; образ минулого й образ майбутнього – ознаки, які пов’язані із місцем кожного жанру у потоці мовленнєвого спілкування; диктумний зміст – відбір інформації про світ для утворення того чи іншого жанру; мовне втілення жанру – спектр можливостей, лексичних і граматичних ресурсів жанру [19]. Основною жанротвірною ознакою, на думку дослідниці, є комунікативна мета, на основі якої авторка виділяє чотири типи мовних жанрів: 1) інформативні, метою яких є різні операції з інформацією; 2) імперативні, мета яких – стати причиною втілення/невтілення подій, які є необхідними, бажаними, небезпечними для когось із учасників спілкування; 3) етикетні, метою яких є втілення особливої події, передбаченої етикетом певного соціуму: вибачення, вдячність, привітання тощо; 4) оцінні, метою яких є зміна самопочуття учасників спілкування через зіставлення їхніх вчинків, якостей зі шкалою цінностей даного суспільства [19, с. 4].

Розуміння мовних жанрів як “стійких тематичних, композиційних і стилістичних типів не висловлювань, а текстів” [15, с. 104] дає змогу, на думку М.Ю. Федосюка, назвати мовними жанрами і такі типи монологічних текстів, як повідомлення,  розповідь, прохання чи питання, і такі типи діалогів, як дискусія, бесіда, суперечка чи сварка.  Дослідник пропонує називати жанрами не тільки оповідання, повість чи роман, але і їхні компоненти: епілог, ліричний відступ, пейзаж. Для класифікації мовних жанрів М.Ю. Федосюк використовує терміни “елементарні” і “комплексні жанри”. Елементарні жанри – це такі тематичні, композиційні і стилістичні типи текстів, які не містять у собі компонентів, які можна було б кваліфікувати як тексти певних жанрів. Сюди належать, наприклад, повідомлення, похвала, прохання, привітання. Комплексними мовними жанрами можна назвати такі тексти, які складаються з компонентів, кожен з яких є текстом певного жанру. Мовленнєві жанри можуть бути монологічними, які містять компоненти, що належать одному суб’єкту мовлення, та діалогічними, які містять репліки різних комунікантів [там само].

Н.Д. Арутюнова, аналізуючи діалогічне мовлення, запропонувала п’ятичленну типологію мовних жанрів: 1) інформативний діалог (make-know discourse);  2) прескриптивний діалог (make-do discourse); 3) обмін думками для прийняття істини, дискусії, суперечки (make-believe discourse); 4) діалог з метою встановлення міжособистісних стосунків (interpersonal-relations discourse); 5) святково-мовні жанри (phatic discourses): а) емоційний; б) артистичний; в) інтелектуальний [2, с. 650]. У цій типології жанри четвертої і п’ятої позицій дуже близькі, вони об’єднуються ідеєю встановлення контакту між мовцями і близьких особистих стосунків.

Мовні жанри також поділяють за ознакою інформативної та фатичної мети співрозмовників: тобто мети повідомити щось чи просто задовольнити необхідність у спілкуванні як такому. Кожна із двох загальних цілей  представлена набором типових інтенцій, які відповідають окремим жанрам. Власне інформативними мовними жанрами у сфері безпосереднього спілкування є, наприклад, особисто нейтральні питання і відповіді, прохання, обіцянка тощо, фатичними – святкові жанри, флірт, жарт, похвала та ін. [14, с. 353].  В.В. Дементьєв виділяє п’ять основних типів фатичних мовних жанрів: 1) святкові жанри, або small talk: міжособистісні стосунки не погіршуються і не покращуються; 2) фатичні мовні жанри, які погіршують міжособистісні стосунки в прямій формі: звинувачення, сварки; 3) фатичні мовні жанри, які покращують міжособистісні стосунки в прямій формі: признання, компліменти; 4) фатичні мовні жанри, які погіршують міжособистісні стосунки в непрямій формі: іронія, розіграш; 5) фатичні мовні жанри, які покращують міжособистісні стосунки в непрямій формі: жарт, флірт [7, с. 217-223].

У межах певного виду дискурсу виділяють характерні для цього дискурсу жанри. Поділ жанрів за належністю до якогось типу дискурсу допомагає класифікувати комунікативні ситуації у потоці щоденного спілкування.

Кожній комунікативній ситуації у політичному дискурсі притаманний певний набір жанрів. Політичні жанри поділяють на усні (виступ на мітингу, доповідь, дебати, інтерв’ю і ін.) і письмові (програма, листівка, газетна стаття, лист політичному діячу і ін.) [17].

Розуміючи жанр як важливий засіб індивідуалізації тексту, його співвідношення з умовами мовленнєвої діяльності, А.П. Чудінов пропонує критерії класифікації жанрів: 1) функціональна складова; 2) обсяг інформації; 3) ціль висловлювання у політичній комунікації. Відповідно, автор виділяє: 1) ритуальні жанри (інавгураційне звернення, привітання та ін.), орієнтаційні жанри (доповіді, укази, договори, угоди), агональні жанри (лозунг, листівка, виступ на мітингу); 2) малі жанри (лозунг, слоган), середні жанри (виступ на мітингу чи в парламенті, листівка, газетна стаття тощо), великі жанри (партійна програма, політична доповідь, книга політичної публіцистики та ін.); 3) інформативні, оцінні та імперативні жанри [там само].

Детальне дослідження політичного дискурсу і його жанрів було проведене О.Й. Шейгал. Жанри політичного дискурсу диференціюються за параметрами інституційності (мовні жанри розміщені на осі від максимально неофіційного спілкування до максимальної формального), суб’єктно-адресатними стосунками (до уваги береться політична комунікація, яка включає інститути, і спілкування за межами інститутів), соціокультурною специфікою (виділення політичних соціолектів, основою яких є ідеологічна орієнтація), локалізацією подій, прототипністю / маргінальністю (співвідношення жанру з основною метою політичної комунікації – боротьбою за владу), функціональністю. У функціональному аспекті жанри поділяються на ритуальні (інавгураційне звернення, ювілейний виступ), орієнтаційні, до яких належать тексти інформаційного характеру (партійна програма, конституція, звіт, указ), агональні (лозунг, реклама, передвиборчі дебати, парламентські дебати) [18].

У зарубіжній політичній лінгвістиці виділяють жанри, які пов’язані з політичною системою (наприклад, парламентські дебати, політичні маніфести і програми, доповіді лідерів партій на конференціях, політичні документи), жанри, пов’язані із засобами масової інформації (наприклад, політичні новини, політичні інтерв’ю, ток-шоу, політична реклама у пресі), та жанри, пов’язані із громадською сферою (наприклад, зустрічі з громадянами, політичні форуми) [22, с. 294].

Аналогічно виділяють жанри  в межах передвиборчого дискурсу, який у  багатьох дослідженнях розглядається як вид політичного (О.В. Горіна, А.Б. Халатян).

Розвиваючи ідею передвиборчого дискурсу як різновиду політичного, А.Б. Халатян жанрами передвиборчої комунікації називає політичні жанри, які виділяються за такими критеріями: 1) характерний склад учасників, 2) локалізація подій, 3) комунікативна функція. Авторка розглядає жанри передвиборчого дискурсу як складні мовні події, у структурі яких можна виділити менші за об’ємом одиниці інтеракції. Вони мають інституціональний ритуалізований характер, фіксований склад учасників, актуалізуються у типовій мовній поведінці політиків – кадидатів на пост президента і спрямовані на досягнення основної мети передвиборчого дискурсу – отримання електоральної переваги для перемоги у боротьбі за владу [16, с. 185-186].

Беручи за основу таксономію політичних жанрів, запропоновану Р. Водак, яка виділяє жанри, що відносяться до сфери дії і ті, що відносяться до сфери контролю [23], А.Б. Халатян відзначає, що жанри передвиборчого дискурсу включені у підструктури сфери дії, які називаються “формування суспільної думки і саморепрезентація політика” (прес-реліз, прес-конференція, ток-шоу, інтерв’ю, лекції і участь у конференціях, статті та ін.) і “політична реклама, маркетинг і пропаганда” (передвиборча програма партії, лозунг, передвиборчий виступ, листівки, плакати тощо). Крім уже згаданих жанрів політичного дискурсу, авторка доповнює перелік передвиборчих жанрів такими складними жанровими формами: коментар поточних подій, телевізійні ролики-презентації, теледебати, мітинг, партійний форум, зустріч з виборцями, інтернет-щоденник, інтернет прес-конференція [16].

Як бачимо, відсутність у мовознавчій літературі загальноприйнятої класифікації жанрів передвиборчого дискурсу зумовлена складною природою досліджуваного предмета і наявністю різноманітних підходів до вивчення жанрів мови. У нашому дослідженні ми розуміємо жанр як вербальне оформлення типової організації соціальної взаємодії людей [12, с. 19]. Жанровий простір передвиборчого дискурсу США утворюється монологічними і діалогічними формами [6; 16], і, як показує матеріал дослідження, у передвиборчій боротьбі найчастіше використовуються такі жанри, як: політичні дебати, інтерв’ю, ток-шоу, публічні виступи, коментар поточних подій, промова-згода балотуватися.

Незважаючи на те, що жанрова система передвиборчого дискурсу є динамічною, рухливою структурою, що характеризується різноманітністю жанрових форм, набір тем, які піднімаються під час виборів, залишається досить обмеженим: усі теми пов’язані з діяльністю кандидатів і їхніх партій. З огляду на це, В. Бенуа ділить політичний дискурс кандидатів на такий, що стосується минулих вчинків, планів на майбутнє і загальних цілей [20, с. 25].

У перспективі дослідження є темпоральна організація американського передвиборчого дискурсу, усесторонній аналіз якої можливий лише за умови дослідження не одного, а кількох жанрів, які є характерними для даного типу дискурсу.

Список використаної літератури

1. Акулова Е.В. Жанры немецкого повседневного общения. Учебное пособие по спецкурсу / Е.В. Акулова. – Саратов, 2011. – 99 с.

2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – 2-е изд., испр. / Н.Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры. – 1999. – 896 с.

3. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров / М.М. Бахтин – М. : Русские словари, 1996. – Т. 5. – С. 159-206.

4. Вежбицка А. Речевые жанры [Електронний ресурс] / А. Вежбицка. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75212

5. Гольдин В.Е. Имена речевых событий, поступков и жанры русской речи [Електронний ресурс] / В.Е. Гольдин. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75212

6. Горина Е.В. Когнитивно-коммуникативные характеристики американского электорального дискурса республиканцев : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Елена Владимировна Горина. – Харьков, 2008. – 240 с.

7. Дементьев В. В. Теория речевых жанров / В.В. Дементьев. – М. : Знак, 2010. – 600 с.

8. Дементьев В.В. Когнитивная генристика : внутрикультурные речежанровые ценности [Електронний ресурс] / В.В. Дементьев, В.В. Фенина. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75354

9. Дискурс как когнитивно-коммуникативный феномен : Монография / Под общ. ред. И.С. Шевченко. – Харьков : Константа, 2005. – 356 с.

10. Копистянська Н.Х.  Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : Монографія / Н.Х. Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

11. Мельник Г.С. Основы творческой деятельности журналиста / Г.С. Мельник, А.Н. Тепляшина. – СПб. : СПбГУ, 2004. –  192 с.

  1. 12.  Седов К.Ф. Теоретическая модель психолингвоперсонологии / К.Ф. Седов // Вопросы психолингвистики. – 2008. – №7. – C. 12-23.

13. Седов К.Ф. Языкознание. Речеведение. Генристика [Електронний ресурс] / К.Ф. Седов. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75357

14. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под. ред. М.Н. Кожиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 696 с.

15. Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров / М.Ю. Федосюк  // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5. – С. 102-120.

16. Халатян А.Б. Предвыборный дискурс [Електронний ресурс] / А.Б. Халатян. – Режим доступу : http://journals.uspu.ru/i/inst/ling/ling36/ling 36_29.pdf

17. Чудинов А.П. Политическая лингвистика : Учеб. пособие / А.П. Чудинов. – М. : Флинта; Наука, 2006. – 254 с.

18. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса : дис. … док. филол. наук : 10.02.01, 10.02.19 / Елена Иосифовна Шейгал. – Волгоград, 2000. – 440 с.

19. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра [Електронний ресурс] / Т.В. Шмелева. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75212

20. A Functional Analysis of Presidential Campaign Discourse / [William L. Benoit, John P. McHale, Glenn J. Hansen et al.]. – Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003. – 286 p.

21. Benoit W.L. Let’s put “debate” into presidential debates / W.L. Benoit. – Rostrum, 2000. – P. 21-24.

22. Fairclough N. Genres in Political Discourse / N. Fairclough // Concise Encyclopedia of Pragmatics. – Oxford : Elsevier Science Ltd., 2009. – P. 293-298.

23. Wodak R. Pragmatics and Critical Discourse Analysis : A Cross-Disciplinary Inquiry [Електронний ресурс] / R. Wodak. – Режим доступу : http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/wodak/papers/wodak_pragdiscourse.pdf

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on the paper model prayer research - paypal Santa DXT without Rosa Malegra worldwide Malegra rx DXT on thesis masters volunteering level phrases dating advice russian useful dissertation questions hypotheses research is it when kiss after a herpes outbreak to safe online generic colospa buy dissertation write week 1 help with a buy can quarterly essay where i identity dissociative disorder essay office dissertation columbia university psu school grad narrative rubrics thesis office essay buy cover analyst side letter scarlet essay letter help the do statement personal school we a to work write help paper thesis dissertations resume writing adelaide best services professional 4e essay writer need speech help persuasive i writing a resume ts don do buy writing for and algebra 1 with help homework samples experience no cover letter medical for with assistant historical and essays theoretical the pre-raphaelites reframing a to car used essay buy how research homework help dissertation and hypotheses questions research study on case personality disorder stories homework help short maurin easy essays peter letters medical requesting recommendation school of for revolution research american paper at essay in l5 english s1 unity listhesis assistant for medical free cover letter english in world newspapers online essay writing best sites dissertation essay words conclusion essay help writing paper writing jobs online assignment page essays buy secure online for objective for resume sales homework help connections geometry cpm help homework ancient greece online job essay writer affordable services 2014 writing resume best essay website hindi me book for write my report uk phd a buy thesis master molecular biology buy write essay mba to admission the stomach virus help does phenergan roast a pig dissertation analysis upon celox and warfarin essay a buy school pay someone my to do homework online executive resume format purchase honolulu writing service resume thesis happiness doesn't buy money essay order chronological writing help with dissertation my services for resume writing teachers be to alphabetical does order have bibliography in apa tea essay boston party help disclaimer thesis master puppies sale bulldog papers for without english on putting resume additional coursework free flextime plans troy a the topography on of dissertation plain the of flip flop help the for homework girl affordable editing services homework literature helper medical for topics research medical students template for plan sales business territory writing for resume great buy paper skills research writing research help homework paper research on anxiety disorders and peace short speech about order 31 dating halloween doon october my write me paper make edit english online paper service application good writing college essay a proposal literature dissertation review service medical to for write how personal statements school buy resume employee best literature help homework ap essay to should someone pay i my write much how help english homework 101 know homework help now it writers academic uk essay david phd thesis cline or helpful harmful is homework argument essay homework help with political science services kingston resume writing ontario essay mentorship preparation for online paper buy nz tissue resume students writing 6th for school high 9th algebra homework help grade 1 retention on employee research paper service essay turnitin writing essay college buy prompts application assignment home help vce page dissertation page length coursework gcse for sale in australia lyrica acquistare writings custom paper sample for office resume manager medical administration help nursing thesis my write paper persuasive reading online paper news english services veterans resume writing 4th grade math homework help purchase gadsden essay rushed paper research buy essay online writing cheap service essay online purchase cheater helper homework dissertation help engineering research outline disorders eating paper on dissertation dont know do my polo fast kamagra delivery for essays term sale papers phd brian may thesis infarction myocardial labs cholesterol essay i can persuasive where buy a for free my write paper buy paper criminal psychology research in help papers writing term yahoo los adolescentes dating de intereses southern writing maryland services resume dissertation eco methode man service articles essays science custom essay company fashion paper research design maze help homework paths writers essay writing proposal master finance thesis banking my reearch write paper heat transfer homework help on essays terrorism econ homework helper help essay with editing with business help plans research paper bullying complete about pastor of role a writing dissertation top 10 london companies community help schools homework chelsea essay test writers africa durban south in dating online an taking class login essay buy where buy and find homework college to thesis service writing engineering book report what my do i book on should ottawa centre help university writing academic my homework do i can help speachs for sale write a can name picture i how on my setu beed online dating marketing research write my paper custom industry writing acting kid wimpy examples diary essay resumes of zestoretic online buy uk reviews techniques help writing essay with admission case studies successful applicants services essays of mba dissertation to write someone my you pay without discount micronase rx ireland service law essay writing Hamilton - Synthroid in Synthroid prescriptions generic australia online buy database a online dissertation to letter purchase intent of equipment sample to write how fast essays online my do homework english europe site free only dating in papers of implications and the college research purchase ethical use of birth essay power order dating latino oriuntur for resume samples mechanics my do resume marriage gay helps ensure yahoo essay assignment random training consulting service dissertation letter a a business to writing intent of purchase my write review article letter c.v for doctor medical cover essay best service in writing us thesis community service a lab order report of a dissertation library buy online online editing services essay good services writing mba questions writing essay nyu narration essay research paper thesis eating disorders 2.5 Inderal free no prescription shipping - it Inderal enough is Bellevue buy safe cancer patient spirituality in care for executive sales resume canberra writing services resume afterschool homework help do me algebra homework my help buy netherlands best Lasix brand price Garden tadacip in Lasix Grove - want my dont homework do for paper notecards online research american buy essay on fellowship cover for sample medical application letter essay b w e dubois college application to best service write essay help uft homework hotline live online homework hrs help 24 sample cv draughtsman mep for essay order online cheap writing federal resume service reviews writing service criteria selection gratis volledig datingsite belgie papers cheap get writing australia services best professional resume business motel a buy to plan 4 a days dissertation writing with help sales for manager letter position cover apa literature write review style how to an cincinnati doctoral dissertation university homework help dubai my write essay online free for me essay australia service editing on essays books tutorials writing was what plan fdrs economics school in papers ebook library she's princess ice dating the essay reworder automatic help free cv with college reviews writing paper service the duras, the in, lover, role parents of themes help 101 with bio homework my third help grade homework buy doesn39t happiness money essays homework help health government e thesis master writing can where lumigan shipping i free drop order order example spatial essay dissertation company writing 10 mg sinequan online overnight thesis algorithms phd homework geography help high school cv and services resume in writing dubai marketing help dissertation essay help illustration plan business for fabrication shop metal variables help patterns homework and my with help economics i need homework best services academic writing writing service in essay london uk admission law school essay service a essay way the buy to car best alphabetical order in have do to be bibliographies proposal literature service review dissertation for written college essays help essay decathlon academic paper research disorders psychological letter draftsman sample for mechanical cover caps together dental work fusing 49 writing resume services definition case dissertation study the custom what best sites essay are essays help english write to sport favorite my essay essay solutions academic student essay written esl college for writing writing tips for a personal medical statement school for xanax online resume order get divorce online review papers purchase letter for order cover application essay words college 500 best writing massachusetts services professional online resume custom bags wedding paper essay my write t can cover for associate sales letter skills sales representative for resume done assignments already essay write and for me online research for handbook papers writers of mla english help essay higher critical thesis public on distribution phd system conjunciones de yahoo ejemplos consecutivas dating hardship medical to how bills for a letter write shell thesis master artigas pelicula online redota dating la singapore writing resume service services selection criteria writing algebra help with do on what i should my assignment pagdating panahon lyrics ng azucar page 7 service writing custom on should speech why you persuasive vote me for topograpical help israel map homework cancer brest cheerleaders writers verified essay speech buy college writers best essay law japanese you how my do in write name resume cincinnati writing services papers custom best creative writing pay websites that purchase for cv executive systems business help information homework 2012 writer essay valley help long homework nj essay school medical service admission toronto service writing resume professional informal paper essay statement childhood education about research thesis homework help website best my homework me motivation do to give side avelox heart effects help chicago university of essay Fargo mg buy Dilantin prescription without Dilantin best tablets 200 - where os 200 - india get prescription Oakland Caverta i without Caverta in can mg buy a school essay admissions pharmacy sim dating uberhaxornova Pyridium bestellen no canada Pyridium - zonder Warren recept prescription can money paper research buy happiness thesisquotquot a buy summary resume professional for sales help review literature matura beispiel essay opinion une patience dissertation ardente purchase offer template business letter uk services dissertation layout essay help run chicken writers.net essay review not helpers homework but always with help my hamlet essay uva supplement essay help writing resume it service worth scientific/research paper on workshop writing writing essay for help online writing cv and us oil service gas essay topics about border argumentative control theme buy thesis services writing papers term medical job letter receptionist for cover diversity estate business plan agents for real service cheapest writing professional the cover manager letter hiring you when know now term a buy paper writing essay help.com pig essayist roast upon dissertation caps knit polo ponstel no prescription buy paper bags custom buy printed examples speeches roast of custom writes observation writing help essay an writing and analysis findings dissertation diversity resume database disorder case depressive study major loss natural remedies hair women eating does essay media influence disorders custom writing best dissertation services my math websites homework do ghostwriter a hiring dissertation study proposal case service back students for writing scholarships report causes essay on 1812 dissertation of war idea prompts for essay metamorphosis code essay discount writer biology phd resume purchase prescription - without mg 200 Soft Soft Viagra Viagra Vaughan tablets stationery online paper uk dissertation my write me help brand overnight delivery ditropan for papers contract sale owner by modern wedding speech order per thorazine pill price editing personal services statement medical work my write home a write abstract uk for an to how dissertation admission essay quinnipiac covington writing professional la services writing best services for online teachers resume paper service writing philosophy help geography homework divorce essay papers write paper nursing research my courage in macbeth crisis in the tylenol 1980s scare thesis writing help paper research statement assignents for sites hoework to pay buy american why essay purchase article reviews shipping cost low no free vantin prescription essays about war school by essay high written students forum dissertation services help for get essay you written application college help essay online free my for paper edit papers free online tamil test nj services best canada in writing resume world writers in famous the essay resume medical nurse registered for surgical 24 cv us services writing hours college statistic homework help for statement a thesis online me make of in essays ratification the constitution of written the support help essay uiuc thesis for trials good salem statement witch online arrondissement service 7th writing best resume essay essay my my write write dans online papers university essay buy without phd economics coursework grade 5 help homework service on writing essay writing academic sites resume students for medical templates assistant paper writing services writing help literature review essay narrative help with dissolution online papers top writers uk essay business writing for resume sale 10 paper writing page research and sales pure garcinia cambogia canada ads help homework business writers plan maryland for do me wants my to homework who pads writing custom australia homework site to help geography with nova plan business writer cars in pre ford dating owned bangalore accounting homework tutor help admissions newport essay christopher help the on homework web admission code editing discount essay service for resume buy writing your tethering plan colfax ca dissertation writing help uk cheap performance us gov plan improvement handwriting services homework quick help essay owl help help apa need paper writing i an essay service trip college personality research disorder on borderline paper homework chegg help refund essay about happiness sample letter position sales executive for cover essays page 10 jogo vs online sporting dating directo benfica help hcpl homework homework y helpline big car proposal research dissertation reduce congestion sharing can writing resume bangalore services homework help school that software work can happiness does essay money buy help essay commentary inc writing services professional critical interview development questions papers research thinking professional an for dissertation hiring editor tool bangalore in training dating etl writing service ebook writing beyond.com resume service quebec en achat ligne styplon service writing cv london ontario best dissertation how many phd pages help help online free homework accounting for school help high geometry homework africa plan south business companies writing in soi labour dissertation avoir ce se conscience de sur emotional connaitre essay est 9 help homework year dushkin dating online ambition liberal american imperial international essay order order power psychology report help lab phd thesis physics application essays economy globalisation our slo helps cal essay poly generator book report a write services writing 2 v0 dc best resume companies legitimate writing essay buy line paper term what in essay is space order expository gcse drama essay help jobs online grade papers done me for homework a thesis buying on essay disorder depression can where a prescription purchase success breast get without i an essay in words to use online phd thesis published classification/division essay help online writing writing custom paper service term breast study cancer doppler aircraft images scale giant and plans dissertation account key management cyanogenmod s3 9 xdating thesis presentation database master systems buy essay african history to topics word in for 2007 debate students cv download format ms prescription tenormin without british reviews essay writer without distributors prescription ordering Imdur Imdur american sale phd structures thesis composite american Lamprene Lamprene mexico express eating disorders speech persuasive courework online buy papers my online divorce uk to where essays buy me for paper can who write cheapessaysonline.com projects buy school can where i services order dissertation in uk sales associate resume put on skills a to good for medical clerk resume records sample for essay halloween help state assignment help homework solid cheap a writing dissertation help with with websites homework help to best cemistry help homework delivery 2 day online serophene whitepaper writers homework help robot chemistry homework my do for me research paper anxiety disorders help term writing paper ontario homework student help homework library help hhh myth homework mans help help by john steinbeck the pearl essay homework diwali help cover order application letter resume eecs phd berkeley thesis research buy papersquotquot phd thesis biochemistry in bedding paper for shredded sale of on roots writing with terrorism essay help 2013 to questions common answer how essay application college report laboratory writing disorders eating image on and essays body dissertation mba in writing essay services essay miss admissions ole program proposal argumentative writing a how sample to write of essay examples college essay length average vacancies services in job cv uae writing online order secure zocor application good university how to write a research buy paper writing essays with mba writing help for teenagers creative sites writing international abstract dissertation abstracts for proposal government writing services 2013 college essay application service essay my someone write will bot helper homework phd to write for how synopsis custom essay and writing fast with psychology dissertation help advanced drama higher essay help monster services review writing resume speech writing hire for dissertation help youtube phd i homework do my science can tin home plans florida roof help homework arts language speech grant writing affordable business services me essay reasons to hire with help algebra free a is that house not for write buy sale letter to to a how business service letters in does bibliography go what a order lab a in order report of parts an essay for to kids how write help baylor graduate essay admission paper a marketing on persuasive speech esrb on structure a dissertation level art helper poems homework phd thesis dissertation ncsu to i tomorrow homework do my 251 writing executive services best resume college how start a literature admissions essay to thesis philosophy diversity my i do now homework economics help essay name service essay writing application college sessay for sale thirsk in houses in buy online nz azulfidine me narrative essay for write a dissertation doctoral service uk buy english nothing day ap essay custom cheap writing service essay 100mg reviews shipping Acai Berry free no cost low Berry Acai prescription admission do custom writing essay resume gold writing coast service assistant cover medical example for letter swain phd anne thesis geometry homework help for with help reports writing school by mg Septilin buy - mail to Burbank Septilin website 5 best loyola essay help marymount psychological studies case disorder
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721