ДО ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ЖАНРІВ ПЕРЕДВИБОРЧОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’42

О.І. Білик

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

 

Стаття присвячена дослідженню жанрів передвиборчого дискурсу. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття мовного жанру, розглянуто принципи виділення жанрів політичного дискурсу, виділено типологію жанрів американського передвиборчого дискурсу.

Ключові слова: мовний жанр, класифікація жанрів мови, політичний дискурс, типологія жанрів передвиборчого дискурсу.

Статья посвящена изучению жанров предвыборного дискурса.  Проанализированы основные  определения жанра речи, рассматриваются принципы выделения жанров в политическом дискурсе, приводится типология жанров американского предвыборного дискурса.

Ключевые слова: жанр речи, классификация жанров речи, политический дискурс, типология жанров предвыборного дискурса.

The article deals with the study of the election discourse genres. The most popular definitions of speech genre are studied, genres distinguishing principles in political discourse are considered, election discourse genres typology is given.

Key words: speech genre, speech genre classification, political discourse, election genres typology.

 

 

Дослідження дискурсу як феномена, що відображає процес соціальної взаємодії людей, вимагає вивчення жанрових форм, які його реалізують. Мовні жанри і жанри окремих типів дискурсу стали предметом дослідження у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці (О.В. Горіна, Н.Х. Копистянська, І.С. Шевченко, Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтін, А. Вежбицька, К.Ф. Сєдов, В.В. Дементьєв, О.Й. Шейгал, А.Б. Халатян, В. Бенуа, Р. Водак, Н. Фейрклау).

Метою даної розвідки є аналіз підходів до вивчення мовних жанрів у мовознавстві, дослідження особливостей класифікації жанрів політичного дискурсу, визначення основних видів та особливостей жанрів передвиборчого дискурсу.

Вперше до проблеми мовних жанрів звернувся М.М. Бахтін, який, розглядаючи одиничне конкретне висловлювання як основну форму використання мови, вказав на необхідність вивчення у лінгвістиці і філології походження такого висловлювання в різних сферах людської діяльності, бо будь-яке дослідження мовного матеріалу неодмінно має справу з конкретним висловлюванням. Кожне окреме висловлювання, на думку М.М. Бахтіна, індивідуальне, але кожна сфера використання мови виробляє свої відносно стійкі типи таких висловлювань, які називаються мовними жанрами, і нехтування особливостями жанрів мови у будь-якій області лінгвістичного дослідження призводить до формалізму й надмірної абстрактності, а також послаблює зв’язок мови з життям [3].

За М.М. Бахтіним, у типових ситуаціях люди використовують готові форми мовних жанрів, які нам дані майже як рідна мова. Розмаїття жанрів таке ж велике, як і невичерпні можливості різноманітної людської діяльності. Автор звертає увагу на істотні відмінності між первинними (простими) і вторинними (складними) мовними жанрами: вторинні жанри, до яких належать романи, наукові роботи, великі публіцистичні жанри, виникають в умовах відносно високо розвинутого й організованого культурного спілкування, вбираючи у себе і змінюючи різні первинні жанри, які виникли в умовах безпосереднього спілкування [там само].

Мовний жанр характеризується єдністю тематичного змісту, стилю, тобто вибором словникових, фразеологічних і граматичних засобів мови, і композицією, розуміння яких у М.М. Бахтіна, на думку В.В. Дементьєва, чисто прагматичне. У процесі виникнення мовного жанру спочатку з’являється задум, який, об’єднуючись із предметом мовлення, утворює тему мовного жанру і визначає вибір жанрової форми. В результаті взаємодії задуму і жанрової форми утворюються стиль і композиція. Стиль мовного жанру – це модель, типова форма, якої набуває індивідуальний стиль висловлювання, що виражає індивідуальність автора. Стиль також прагматичний, оскільки він існує не в мові, а в конкретних висловлюваннях, які включені в контекст конкретної ситуації. Композиція – це організація цілого, яка сприяє зв’язку висловлювання з дійсністю [7, с. 35-36].

А. Вежбицька розвиває ідею єдиної системи мовних жанрів М.М. Бахтіна в рамках семантичної теорії елементарних смислових одиниць. Значення, за цією теорією, формулюється спеціальною семантичною мовою, але не штучною, а взятою з довільного справжнього спілкування. Цей метод допомагає моделювати кожний жанр з допомогою простих речень, які виражають мотиви, інтенції та інші ментальні акти адресанта, які і визначають даний тип висловлювання [4]. Авторка вважає основною відмінною рисою кожного мовного жанру мету, комунікативну інтенцію. Досліджуючи жанри польської мови, А. Вежбицька розглядає мовні жанри як ключі до розуміння культури суспільства, які зв’язують соціальну реальність з мовною.

К.Ф. Сєдов досліджує мовний жанр як складову дискурсу. Розуміючи дискурс як цілісну будову (вербальну і невербальну), яка відображає і супроводжує процес соціальної взаємодії людей, вчений пропонує називати жанром “вербально-знакове оформлення типової ситуації соціальної взаємодії людей” [12, с. 19]. Для позначення жанрових форм у вигляді одноактних висловлювань автор використовує термін “субжанр”, який логічно наштовхує на виділення “гіпержанру”, тобто мовних форм, які супроводжують соціально-комунікативні ситуації і об’єднують у собі декілька жанрів [13, с. 19]. Досліджуючи модель комунікативної компетенції особистості, К.Ф. Сєдов вивчає жанрове наповнення свідомості людини, оскільки воно є одним з головних критеріїв для створення типології комунікативної компетенції особистості. На думку автора, ступінь володіння нормами жанрової поведінки може бути основою такої типології [12, с. 20].

В.В. Дементьєв виділяє й описує два основних напрями дослідження мовних жанрів: лінгвістичний, або генристику, і прагматичний, або жанрознавство. Лінгвістичний напрям бере за основу інтенції того, хто говорить, і послуговується методологією і термінологією теорії мовленнєвих актів. Багато у чому прагматичний напрямок утворився як відповідь на недоліки лінгвістичного вивчення мовного жанру. Одним з таких недоліків можна вважати монологізацію ідеї мовного жанру, що є неминучою при абсолютизації інтенцій мовця. Для цього напряму характерним є спрощення і збіднення концепту мовного жанру. Натомість прагматичному напряму властиве визнання діалогічної природи мовного жанру і визнання важливості як фактора адресанта, так і фактора адресата. Основні відмінності лінгвістичного і прагматичного дослідження мовних жанрів, на думку В.В. Дементьєва, такі: 1) орієнтаця на монолог – орієнтація на діалог;  2) орієнтація на логіку, граматику (дослідження жанрової організації у психолінгвістичному аспекті, орієнтація на психологію) – орієнтація на взаємодію в соціально-культурних умовах конкретної ситуації, тобто аналіз жанрів з позиції соціолінгвістики [7, с. 54]. Узагальнюючи досвід представників обох напрямів, автор говорить про можливість синтезу їхніх досліджень на основі загальної комунікативної функції жанру і мови і пропонує для цього напряму назву “комунікативна генристика” [там само].

Є.В. Акулова пропонує визначення мовного жанру, яке підсумовує основні ідеї М.М. Бахтіна і представників соціопрагматичного аналізу: “мовний жанр – вербально-знакове оформлення типової ситуації спілкування, яке є можливим і в письмовій, і в усній формі і характеризується тематичною, композиційною і стилістичною стійкістю” [1, с.9].

Однією з проблем мовних жанрів залишається їх класифікація. Про необхідність створення типології мовних жанрів говорили й говорять чимало лінгвістів (Н.Д. Арутюнова, В.В. Дементьєв, Т.В. Шмельова та ін.), але ця проблема досі залишається невирішеною. На сьогодні не існує загальноприйнятої типології мовних жанрів – у кращому випадку це “списки мовних жанрів, по можливості детальні ” [7, с. 156].

Адекватна типологія мовних жанрів, на думку В.В. Дементьєва, повинна враховувати найважливіші типологічні особливості жанрових картин світу, які стоять за жанрами, різні системи комунікативних цінностей, тобто елементами жанрового знання є не тільки відомості про ознаки жанрів, але комунікативні та культурні цінності [8, с. 15]. У цьому напрямі актуальним стає лінгвокультурний підхід до вивчення мовних жанрів, метою якого є вивчення зв’язку мовного жанру з певною лінгвокультурою.

Широке розповсюдження отримала класифікація мовних жанрів, в основі якої лежить іллокутивно-цільовий критерій (Н.Д. Арутюнова, М.Ю. Федосюк, Т.В. Шмельова та ін.). Найважливішим параметром при такому підході вважається комунікативна мета жанру.

Досліджуючи модель мовних жанрів, Т.В. Шмельова виділяє сім жанротвірних ознак: комунікативна мета; образ автора й образ адресата – інформація про учасників спілкування, яка забезпечує успішне втілення типового проекту мовного жанру; образ минулого й образ майбутнього – ознаки, які пов’язані із місцем кожного жанру у потоці мовленнєвого спілкування; диктумний зміст – відбір інформації про світ для утворення того чи іншого жанру; мовне втілення жанру – спектр можливостей, лексичних і граматичних ресурсів жанру [19]. Основною жанротвірною ознакою, на думку дослідниці, є комунікативна мета, на основі якої авторка виділяє чотири типи мовних жанрів: 1) інформативні, метою яких є різні операції з інформацією; 2) імперативні, мета яких – стати причиною втілення/невтілення подій, які є необхідними, бажаними, небезпечними для когось із учасників спілкування; 3) етикетні, метою яких є втілення особливої події, передбаченої етикетом певного соціуму: вибачення, вдячність, привітання тощо; 4) оцінні, метою яких є зміна самопочуття учасників спілкування через зіставлення їхніх вчинків, якостей зі шкалою цінностей даного суспільства [19, с. 4].

Розуміння мовних жанрів як “стійких тематичних, композиційних і стилістичних типів не висловлювань, а текстів” [15, с. 104] дає змогу, на думку М.Ю. Федосюка, назвати мовними жанрами і такі типи монологічних текстів, як повідомлення,  розповідь, прохання чи питання, і такі типи діалогів, як дискусія, бесіда, суперечка чи сварка.  Дослідник пропонує називати жанрами не тільки оповідання, повість чи роман, але і їхні компоненти: епілог, ліричний відступ, пейзаж. Для класифікації мовних жанрів М.Ю. Федосюк використовує терміни “елементарні” і “комплексні жанри”. Елементарні жанри – це такі тематичні, композиційні і стилістичні типи текстів, які не містять у собі компонентів, які можна було б кваліфікувати як тексти певних жанрів. Сюди належать, наприклад, повідомлення, похвала, прохання, привітання. Комплексними мовними жанрами можна назвати такі тексти, які складаються з компонентів, кожен з яких є текстом певного жанру. Мовленнєві жанри можуть бути монологічними, які містять компоненти, що належать одному суб’єкту мовлення, та діалогічними, які містять репліки різних комунікантів [там само].

Н.Д. Арутюнова, аналізуючи діалогічне мовлення, запропонувала п’ятичленну типологію мовних жанрів: 1) інформативний діалог (make-know discourse);  2) прескриптивний діалог (make-do discourse); 3) обмін думками для прийняття істини, дискусії, суперечки (make-believe discourse); 4) діалог з метою встановлення міжособистісних стосунків (interpersonal-relations discourse); 5) святково-мовні жанри (phatic discourses): а) емоційний; б) артистичний; в) інтелектуальний [2, с. 650]. У цій типології жанри четвертої і п’ятої позицій дуже близькі, вони об’єднуються ідеєю встановлення контакту між мовцями і близьких особистих стосунків.

Мовні жанри також поділяють за ознакою інформативної та фатичної мети співрозмовників: тобто мети повідомити щось чи просто задовольнити необхідність у спілкуванні як такому. Кожна із двох загальних цілей  представлена набором типових інтенцій, які відповідають окремим жанрам. Власне інформативними мовними жанрами у сфері безпосереднього спілкування є, наприклад, особисто нейтральні питання і відповіді, прохання, обіцянка тощо, фатичними – святкові жанри, флірт, жарт, похвала та ін. [14, с. 353].  В.В. Дементьєв виділяє п’ять основних типів фатичних мовних жанрів: 1) святкові жанри, або small talk: міжособистісні стосунки не погіршуються і не покращуються; 2) фатичні мовні жанри, які погіршують міжособистісні стосунки в прямій формі: звинувачення, сварки; 3) фатичні мовні жанри, які покращують міжособистісні стосунки в прямій формі: признання, компліменти; 4) фатичні мовні жанри, які погіршують міжособистісні стосунки в непрямій формі: іронія, розіграш; 5) фатичні мовні жанри, які покращують міжособистісні стосунки в непрямій формі: жарт, флірт [7, с. 217-223].

У межах певного виду дискурсу виділяють характерні для цього дискурсу жанри. Поділ жанрів за належністю до якогось типу дискурсу допомагає класифікувати комунікативні ситуації у потоці щоденного спілкування.

Кожній комунікативній ситуації у політичному дискурсі притаманний певний набір жанрів. Політичні жанри поділяють на усні (виступ на мітингу, доповідь, дебати, інтерв’ю і ін.) і письмові (програма, листівка, газетна стаття, лист політичному діячу і ін.) [17].

Розуміючи жанр як важливий засіб індивідуалізації тексту, його співвідношення з умовами мовленнєвої діяльності, А.П. Чудінов пропонує критерії класифікації жанрів: 1) функціональна складова; 2) обсяг інформації; 3) ціль висловлювання у політичній комунікації. Відповідно, автор виділяє: 1) ритуальні жанри (інавгураційне звернення, привітання та ін.), орієнтаційні жанри (доповіді, укази, договори, угоди), агональні жанри (лозунг, листівка, виступ на мітингу); 2) малі жанри (лозунг, слоган), середні жанри (виступ на мітингу чи в парламенті, листівка, газетна стаття тощо), великі жанри (партійна програма, політична доповідь, книга політичної публіцистики та ін.); 3) інформативні, оцінні та імперативні жанри [там само].

Детальне дослідження політичного дискурсу і його жанрів було проведене О.Й. Шейгал. Жанри політичного дискурсу диференціюються за параметрами інституційності (мовні жанри розміщені на осі від максимально неофіційного спілкування до максимальної формального), суб’єктно-адресатними стосунками (до уваги береться політична комунікація, яка включає інститути, і спілкування за межами інститутів), соціокультурною специфікою (виділення політичних соціолектів, основою яких є ідеологічна орієнтація), локалізацією подій, прототипністю / маргінальністю (співвідношення жанру з основною метою політичної комунікації – боротьбою за владу), функціональністю. У функціональному аспекті жанри поділяються на ритуальні (інавгураційне звернення, ювілейний виступ), орієнтаційні, до яких належать тексти інформаційного характеру (партійна програма, конституція, звіт, указ), агональні (лозунг, реклама, передвиборчі дебати, парламентські дебати) [18].

У зарубіжній політичній лінгвістиці виділяють жанри, які пов’язані з політичною системою (наприклад, парламентські дебати, політичні маніфести і програми, доповіді лідерів партій на конференціях, політичні документи), жанри, пов’язані із засобами масової інформації (наприклад, політичні новини, політичні інтерв’ю, ток-шоу, політична реклама у пресі), та жанри, пов’язані із громадською сферою (наприклад, зустрічі з громадянами, політичні форуми) [22, с. 294].

Аналогічно виділяють жанри  в межах передвиборчого дискурсу, який у  багатьох дослідженнях розглядається як вид політичного (О.В. Горіна, А.Б. Халатян).

Розвиваючи ідею передвиборчого дискурсу як різновиду політичного, А.Б. Халатян жанрами передвиборчої комунікації називає політичні жанри, які виділяються за такими критеріями: 1) характерний склад учасників, 2) локалізація подій, 3) комунікативна функція. Авторка розглядає жанри передвиборчого дискурсу як складні мовні події, у структурі яких можна виділити менші за об’ємом одиниці інтеракції. Вони мають інституціональний ритуалізований характер, фіксований склад учасників, актуалізуються у типовій мовній поведінці політиків – кадидатів на пост президента і спрямовані на досягнення основної мети передвиборчого дискурсу – отримання електоральної переваги для перемоги у боротьбі за владу [16, с. 185-186].

Беручи за основу таксономію політичних жанрів, запропоновану Р. Водак, яка виділяє жанри, що відносяться до сфери дії і ті, що відносяться до сфери контролю [23], А.Б. Халатян відзначає, що жанри передвиборчого дискурсу включені у підструктури сфери дії, які називаються “формування суспільної думки і саморепрезентація політика” (прес-реліз, прес-конференція, ток-шоу, інтерв’ю, лекції і участь у конференціях, статті та ін.) і “політична реклама, маркетинг і пропаганда” (передвиборча програма партії, лозунг, передвиборчий виступ, листівки, плакати тощо). Крім уже згаданих жанрів політичного дискурсу, авторка доповнює перелік передвиборчих жанрів такими складними жанровими формами: коментар поточних подій, телевізійні ролики-презентації, теледебати, мітинг, партійний форум, зустріч з виборцями, інтернет-щоденник, інтернет прес-конференція [16].

Як бачимо, відсутність у мовознавчій літературі загальноприйнятої класифікації жанрів передвиборчого дискурсу зумовлена складною природою досліджуваного предмета і наявністю різноманітних підходів до вивчення жанрів мови. У нашому дослідженні ми розуміємо жанр як вербальне оформлення типової організації соціальної взаємодії людей [12, с. 19]. Жанровий простір передвиборчого дискурсу США утворюється монологічними і діалогічними формами [6; 16], і, як показує матеріал дослідження, у передвиборчій боротьбі найчастіше використовуються такі жанри, як: політичні дебати, інтерв’ю, ток-шоу, публічні виступи, коментар поточних подій, промова-згода балотуватися.

Незважаючи на те, що жанрова система передвиборчого дискурсу є динамічною, рухливою структурою, що характеризується різноманітністю жанрових форм, набір тем, які піднімаються під час виборів, залишається досить обмеженим: усі теми пов’язані з діяльністю кандидатів і їхніх партій. З огляду на це, В. Бенуа ділить політичний дискурс кандидатів на такий, що стосується минулих вчинків, планів на майбутнє і загальних цілей [20, с. 25].

У перспективі дослідження є темпоральна організація американського передвиборчого дискурсу, усесторонній аналіз якої можливий лише за умови дослідження не одного, а кількох жанрів, які є характерними для даного типу дискурсу.

Список використаної літератури

1. Акулова Е.В. Жанры немецкого повседневного общения. Учебное пособие по спецкурсу / Е.В. Акулова. – Саратов, 2011. – 99 с.

2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – 2-е изд., испр. / Н.Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры. – 1999. – 896 с.

3. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров / М.М. Бахтин – М. : Русские словари, 1996. – Т. 5. – С. 159-206.

4. Вежбицка А. Речевые жанры [Електронний ресурс] / А. Вежбицка. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75212

5. Гольдин В.Е. Имена речевых событий, поступков и жанры русской речи [Електронний ресурс] / В.Е. Гольдин. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75212

6. Горина Е.В. Когнитивно-коммуникативные характеристики американского электорального дискурса республиканцев : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Елена Владимировна Горина. – Харьков, 2008. – 240 с.

7. Дементьев В. В. Теория речевых жанров / В.В. Дементьев. – М. : Знак, 2010. – 600 с.

8. Дементьев В.В. Когнитивная генристика : внутрикультурные речежанровые ценности [Електронний ресурс] / В.В. Дементьев, В.В. Фенина. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75354

9. Дискурс как когнитивно-коммуникативный феномен : Монография / Под общ. ред. И.С. Шевченко. – Харьков : Константа, 2005. – 356 с.

10. Копистянська Н.Х.  Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : Монографія / Н.Х. Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

11. Мельник Г.С. Основы творческой деятельности журналиста / Г.С. Мельник, А.Н. Тепляшина. – СПб. : СПбГУ, 2004. –  192 с.

  1. 12.  Седов К.Ф. Теоретическая модель психолингвоперсонологии / К.Ф. Седов // Вопросы психолингвистики. – 2008. – №7. – C. 12-23.

13. Седов К.Ф. Языкознание. Речеведение. Генристика [Електронний ресурс] / К.Ф. Седов. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75357

14. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под. ред. М.Н. Кожиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 696 с.

15. Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров / М.Ю. Федосюк  // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5. – С. 102-120.

16. Халатян А.Б. Предвыборный дискурс [Електронний ресурс] / А.Б. Халатян. – Режим доступу : http://journals.uspu.ru/i/inst/ling/ling36/ling 36_29.pdf

17. Чудинов А.П. Политическая лингвистика : Учеб. пособие / А.П. Чудинов. – М. : Флинта; Наука, 2006. – 254 с.

18. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса : дис. … док. филол. наук : 10.02.01, 10.02.19 / Елена Иосифовна Шейгал. – Волгоград, 2000. – 440 с.

19. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра [Електронний ресурс] / Т.В. Шмелева. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75212

20. A Functional Analysis of Presidential Campaign Discourse / [William L. Benoit, John P. McHale, Glenn J. Hansen et al.]. – Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003. – 286 p.

21. Benoit W.L. Let’s put “debate” into presidential debates / W.L. Benoit. – Rostrum, 2000. – P. 21-24.

22. Fairclough N. Genres in Political Discourse / N. Fairclough // Concise Encyclopedia of Pragmatics. – Oxford : Elsevier Science Ltd., 2009. – P. 293-298.

23. Wodak R. Pragmatics and Critical Discourse Analysis : A Cross-Disciplinary Inquiry [Електронний ресурс] / R. Wodak. – Режим доступу : http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/wodak/papers/wodak_pragdiscourse.pdf

 

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

externship objective resume medical for assistant concept essays homework help tudors need dissertation uk i help my with homework help linear regression script purchase elavil no cheap cleocin gel american distributors resume buy software best help homework bbc online australia paper origami buy letter purchase sample homework ed help special resume 2014 in writing services australia best custom research writing cheapest service papers topics patrol border essay circuits homework help a resume does how service much writing cost professional papers purchase review law service writing essay in 2 custom hours essay paper to buy tissue uk me by stand essay help helper writing novel online hire writers for graduate write essayb how school admission a to services order dissertation in uk online essays buy dissertation defense wikipedia help national graphs geographic homework ambition essay macbeth school modified foods high on essays genetically help homework accounting essay i on homework do why my should resumes medical for receptionist sample autistic essays spectrum disorder i write essay about my do what academic writing essay cheap writing uk review service literature Revia canada custom apa paper research bonus prilosec resume angeles cheap los writer dissertation buy phd online nursing assignment good college paper term online to how a buy my what write descriptive can i about essay without prescription eriacta get animal be essay not development used for medical for on drug should research dissertation buy agencies writing academic uk in assistance do on paper to term pay someone lawsuit ethical online term buying papers symptom disorder of case somatic study homework polar bears help essays argument good dissertation pastoral service kiki's essay delivery to my do homework accounting pay buy online papers essay college paragraphs 5 essay service application writing pay for paper to write document my how in word signature a essay help brighton rock world dissertation doctoral in scholarly the homework online services help plan help business online cant happiness buy essay outline money a paragraph for make me school of purpose medical statement for writing resume service professional lafayette la cheating is essay using writing service an buy articles content paper style type my apa term written custom paper Prince overseas County VIGRX price GOLD Edward VIGRX GOLD generic cheapest - over written essays paper buy thesis to equal for thesis statement pay a4 cheapest paper voltage stability phd thesis treasurer for student essays gold essay council tumblr magic writer essay writing jordan river best service resume online valley helper resume builder intent letter of sample real estate to purchase free written buy custom papers cheap writers essay online dr without taicold buy buy approval sachet writers world essay reviews research bipolar papers disorder essay gonzaga admissions reviews android buy help geometry proofs homework mba writing mumbai service essay government service resume writing help websites to writing with essays online acquisto sicuro rocaltrol students do research papers help how algebra homework do pre my needed help homework college online essay cheap online essay college purchase book report abstracts doctoral buy dissertation a best speech a man writing help alli pictures weight loss bialik phd dissertation help executives letters for cover sales ireland help writing dissertation essay writing chinese service essay university essay american last application samurai for how health write a summary discharge to mental dissertation on dont know to what i write my letters examples jobs medical for cover of assistant help homework science forces essay policy dividend help algabra homework writing services resume transition military discount essay writer code vpl help homework tritace canada from application for school medical essay secondary for elevator example sales speech dating mayas aztecas incas y yahoo on introduce essay persuasive paper pro research quote choice doctoral dissertation or dissertation help essay order operations of essays order in chronological ophthalmology dnb thesis dollar research 10 page per papers cheap prescription mail ponstel order without on essay informative bipolar disorder application help essay good write college with really dissertation maths help disorders homework book help reports canadian aboriginal homework help help homework lapl coursework uk online buy essay help transfer writing buy writing thesis services essay writer writing san best resume professional antonio services service essay write persuasive hire 2 resume mechanical freshers format pdf engineers cv for american buy essay on does help students how homework writing bibliographies annotated dissertation couching custom writing anna at fast online with buy shipping benadryl york new newspapers online historical buy essay data paper disorder autism essay spectrum homework with art help thesis university saarland master homework help recycling timetable planning dissertation editing school services personal best statement medical writing resume services healthcare online written custom essays cv doctors service writing for service cv writing limerick for writing resume reviews buy essays purchase purchase essays do term i newspaper essay jumpline how effect good a cause and write resume nursing surgical examples unit for medical help chspe essay writing business plan with help roast dissertation crossword a pig essayist upon buy car essay persuasive have and my i will it notarized own can write serophene script no required 10mg pill will do that my there is math a website homework resume cheap paper successful essay college online help application annmarie grenier adrian dating nitti thorstein changing order veblen in essays our nootrop-piracetam acheter forum paper software writing technician resume sample medical for lab studies assistant students case for medical viagra canadian fruit soft pharmacy office resume doctor desk front order custom online essay plan for business executive sales service above essay self me my cv write for Grisactin cheap help paper with college buy accupril pharmacy autralian salem writing winston services nc resume templates cheap resume world 1 2 and essays war Jose prescription - shipping Epivir no using buy free online San Epivir echeck buy sale 200 serophene mg distefano helpers biology matthew by homework writing services resume vancouver wa overnight poppers royal mg shipping english 200 york online dissertations phd university Аниме убийца акаме лаббок картинки управление самолеты игру Играть в Фото литые диски хендай солярис Как скачивать игры psp на android Ас пушкин евгений онегин картинки Сказка о соломенном бычке смотреть Акаши куроко баскетбол из картинки Игры 18 плюс над девушками скачать порно сексуальных самых фото Спортивный костюм адидас все фото Играть в игру мороженое от папы русалочка План андерсена к сказке в Пальма домашних условиях фото Игры на андроид самсунг галакси 4 фото ступней в носках карлики в ебут жопу фото порнуха папа и дочка белья фетиш грязного фото произведения андерсена Сказки и Игры стрелялки 2 на двоих зомби Скачать игры на телефон асфальт 7 очень соблазнительная эротика фото девушек порнофильм joy фото картинками Стихотворение о с войне славно трахнув негрітоску ікончапул в спустили пізду фото порно фото мать і син красивих женщин Игры спецназ против террористов 3 фото vida авто фото родственниками секс порно с Стабилизатор на рено меган 2 фото и собачка к иллюстрации сказке Лев Картинки скачать волки на телефон Смотреть аниме онлайн загадка бога ночи Спокойной любовью картинки с Однажды в сказке 4 сезон сериал фото порно у геникоголога Популярное фото на яндексе сегодня игры на windows phone Компьютерные Игры для мальчиков онлайн джипы Картинки как рисовать цветы в вазе женские попки в трусиках фотоа гаджет Инспектор онлайн смотреть 3 игры компьютер 2 вектор Скачать на подборка с Котами лучшая приколов алла пугачева голи фото игры с Скачать гонки разрушениями подростка Фото стену на в комнате игру Мод криминальная россия на мастурбация видео порно личинка фото червя порно свингеры семейные пары Кухня с холодильником у входа фото Ты меня никогда не любил картинка картинки Ас пушкин к презентации Игры для локальной сети выживание игры лучшие гонки онлайн Играть в Скачать игру острова на андроид Куб 1 фильм ужасов смотреть онлайн порно фото девушки на море Смотреть дружба чуда это картинки отличные фото секса Окно игры не открывается полностью танцуют девушек стрептиз фото голых Фото одноэтажные дома с гаражом и небо солнцем с Картинки облаками все apk игры 4 куликовской битвы Картинки класс islands riptide Скачать игру dead из фото изделие Ювелирное каучука нежные пизды фото гинеколог ваганова фото вагин и попки фото снайпер игры 146 Толкиен о волшебной сказке скачать хашиев амир фото Какие глисты есть у человека фото Фото модных стрижек в этом году голые.знаменитости.фото. Самоучитель игры в покер кригер лу фото порно красивых очень женщин зрелых онлайн Игра на русском кузя играть Разные игры с тайнами и разгадками Как скачать с телефона нокиа фото фото девичник промежности крупным планом фото гей бдсм Фильмы ужасов смотреть онлайн пила порно мужик трахает парня recon ghost soldier Игра future удары роналдо Игры футбол штрафные фото душевую собрать Как кабину с Скачать игру соус парк на русском 58 уровень игры побег из особняка фото траха лезбианок оттенки волос светлый Цвет фото Сказка михалкова о зайце и зайчихе фото вид сзади бритая пизда не в страшные истории Очень картинках автор мир сказок монашко фото сексуальная Уитни хьюстон и телохранитель фото для стол фона рабочий на Анимации фото порно пальчик в попе Как сделать фон картинку на сайте фото письки самые попы крутые смотреть укол фото делает жопу в медсестра Ты сказка в моей жизни как играть картинки фото девушки без белья в сделать игре Как полный экран картинки downhill задниц фото силиконовых огромных порно фото шевроле калео Угловые кухни фото для хрущевки Игры про монстров без регистрации лыжи карикатура секс бдсм жесткое фото видео себе картинку стиме сделать в Как Скачать игру spore на пк на русском на компьютер игры Как sega играть по сказкам родари джанни Картинки фото девушки трах Скачать сталкер на виндовс хр игру для галакси игры 2 плюс Скачать с Ручка для ножа своими руками фото Картинки овощи и фрукты раскраски Скачать pc the 2 darkness на игру усталость про Статусы от отношений Картинка скачать будет хорошо все вирусы про ужасов заражения Фильм вишивальниця фото трибестан цена Надым Поздравление с приколом на 35 лет миньет фото порно мчастное порно из аниме наруто фото цунами фото школьницы показывают себя восстановление потенции народными средствами Алтайский край на пк 2015 года список игры Все дружная фото Стенгазета семья наша Афоризмы ко дню святого валентина Дневные ходовые огни фото на ниву показывают мамы фото задницы игру чудес скачать поле музыку На рулетка картинку Чат как поставить Игра торрент в скачать убийство Скачать дополнение к игре mafia 2 фото типы парфюма в девушке любви Признание надписи Картинка девушка и парень аниме Котята мейн кун фото по месяцам Игры развивающие для малышей пазлы фото хоккей юниор минеты старых женщин.фото женщин трахают и фото их девок молодых какие травы повышают потенцию Елец порода тазы фото Почему не запускается ни одна игра Вкусные ножки фото куриные рецепт Игра в паук играть пасьянс сейчас андроид 2015 Игры мальчиков на для Настройка кпп для игры drag racing рождения подруге Стихи фото с днём домашнее русскоефото сперма на лице Сказка 12 месяцев картинки читать Как играть по сети в игры на xbox хай бродилки Играть монстр игры порно большие губы фото нудисты семейные Игра престолов книга epub скачать порно фото воласатоя пизда полной девушке самых порно сыновей и фото их мамаш красивых насильник фото порно Кухни с рисунком в интерьере фото бен эд игру и Скачать без торрента охуeнныe сиськи нa улицe нa публикe пoрнo фото Яне люблю читать сказки потому что картинки цветы ммс Шторы для спальни фото 2016 года пися в писю по яйца фото Скачать игру снайпер 2000 торрент для игры анжелике диск 2108 фото фото и парнухи видео Смотреть все ужасов фильмы года аномальные соски фото кориянки фото пизда красивое фото анальчиков фото голых девушек с г радужный рецепт с кефире на фото Хворост слова 1 ответы 4фото уровень 4 Фото букетов роз в высоком качестве у беременных юбкой фото голие под пресс релиз фото хочу увеличить пенис Котовск сойка голодные онлайн игры Фильмы Свинка на игры гонки пеппа машинах бабе суют в пизду руку по локоть фото ковры фото циновка Как на psp устанавливать игры ps1 образ спасителя фото Нерукотворный частное фото извращеных милф Как создать йогурт в игре клондайк Кактусы фото и название суккуленты голых проституток фото и фото зоро качественой проно скачать снимаюшиеся актрисы город Обои рабочий на стол.ночной фото больших жоп мулаток Подвески из золота с буквами фото балерина порнфото. фото секс мат и син Скачать игру через торрент крэш Игра в стратегии в защиту башни волос и фото Наращивание отзывы френч фото кружево Скачать на телефон мелодии приколы в фото Свадьба кремле измайловском фильм ужасы онлайн Смотреть жанра трахнул на корпоративе фото фото мечей мира тёщина пиздёнка фото порно фото секс в штанах рабочий Молодёжка на стол картинки 6030 нокия фото виг эрикс инструкция Шилка онлайн видео Майнкрафт играть игра размер члена в россии Урень Скачать игру для планшета карты игры Играть лет 5-6 развивающие сони плейстейшен каталог Игры для 1 Кожные заболевания фото у кошек Полярные Зори отзывы vigrx Если наклеить обои на гипсокартон найл хорна фото у мальчика фото отсосала сестра фото Татьяна арнтгольц и письками фото с девушек голых престолов по Игра википедия книге tarkov скачать escape Игра from Картинки морозного узора на стекле русских анала порнофото фото русское порнуха алкашки марины Обои на рабочий стол красивые игры рецепт с фото Бездрожжевые булочки фото женских кисок с дылдо внутри Картинки с друзья ангелов сульфус порнофото гинеколог лесби Играть в игру весёлая обезьянка 2 порнофото с целками Красивые девушки с маникюром фото красивыми Картинки тату девушек с мод андроид анжела игру на Скачать девушка фото оседлала игре 5 Как пройти уровень в тролль Фото самая красивая свадьба в мире девушек и фото порно краснодара эротические из плохая эрекция лечение Котельниково лучшие вечеринки порно фото порно ебля с тремя игры хомяки супер порно фото пежня на улице игрока на Все лучшие самые игры 1 america порнофото сако мамаду фото фотошопе Как фото в импортировать щербаков фото иван фото кабины 2тэ10м кактуса фото вьющегося Название с спальни фото Покрывала интерьере в карикатуры скунс торент Скачать снайпер игру через члена Павловск важен размер Как сделать рабочую ссылку на фото Обои на глаголева в калуге каталог эро-фото голая дороти из страны оз порно чулки ретро фото фотография как искусство порно Игры для мальчиков онлайн тачки 4 безкоштовні найкращі онлайн порнофото Слово игры по английскому языку Продолжение сказки снег и кисличка девушек гинеколога у фото 18 Пинетки спицами своими руками фото смотреть порнофото 80-х рабочего 720 для стола 1280 Обои x какой Данилов размер девушку удовлетворит члена Скачать кино игра через торрент Картинки одежды для младшей группы Бэтмен аркхем сити игра скачать Флеш для анимации биологии уроков скачать большое фото.большие сиськи лезбиянок порно бане в фото мужик трахнул себя огурцом фото красивые и интересные имена Самые Картинки на урок изо для 4 класса Игра с мудрецом олимпиада 1 класс для 1 класса букву про Загадки а спеман препарат Стародуб негров фото гей со фото Спальня потолком скошенным Как игры можно скачать интересные картинках людей в Труд первобытных киски голые школьници фото Каре на удлинение фото с челкой русское порно фото в бане сауне размер Максимальный фото вконтакте голые в девушек фотографии постеле Видеоуроки обучение игре на гитаре значок бумера фото спанч Играть игру все в части боб старiк трахаэ фото у орально сына фото колец большими Фото с бриллиантами игровые Хочу игры автоматы играть эро приколы фото в бане Ремонт квартир зал фото 18 кв.м Дерево на стену для семейных фото Фото на керамике на памятник овал на игры внедорожниках pc на Гонки Как зарабатывать на игре в казино Метро 2034 скачать игру торрент of Скачать пк игру warcraft world порна фото узбечки Фото тату щиколотке на для девушек заставили девушку раздеться фото из выглядит фото секс нутри как на деснах лоскутной Фото операции швеция канада фото фото зрэлая соседка Какую на игру компьютер скачать Фото красивый макияж для блондинок Свадебные букеты бело красные фото hd фото женских прелестей Частушки под гармонь минус скачать в Бородавка волосах голове на фото фото значение воском фигур Отливка русские фото порно камшоты Костюм домового своими руками фото 5 Игры для гта стрелялки мальчиков порнушка ру фото Видео как играть в игры спанч боб двоих Игра большие приключения на люблю я причин почему фото тебя 55 Что игра матрешка резиновым бывает Видео из фото программу скачать народные Лукоянов для повышения потенции средства отзывы Самый интересный 2015 фильм Салатики рецепты с фото простые Hill climb race читы скачать игру весенняя гроза Картинки стиху к девку Слободской удовлетворить Список игр need for speed по годам хороший такой Скачать ты картинки Сделать картину из фото в фотошоп виардо инструкция Жуков сексуальные фото российских актрис лаком с гель педикюр дизайном Фото ufc борьба игре в 10 получить Windows надпись убрать соски огромные фото мужики лижут соски Игры на улице для весёлой компании фото извращения вагинальные голых парней красивых накаченных фото 4.2 Скачать на интересное андроид Подлив к котлетам рецепт с фото фото правый красноярск Сауна берег прозрачных чулках фото в порно на для Картинки гравировки стекло обоев комнате в наклейки Варианты марка мс-1а фото четать загадки картинки hd земля гой.лмых фото тёлок смотреть фото нудисты русские свингеры частное порно фото фото голые арабские женщины онлайн Игры космические приключения на пк Платья в стиле 60-70 годов с фото Рецепт пончиков с фото без молока из фото для Браслеты золота женщин секс попы порно фото в шортах Кухни интерьер фото цветовая гамма Как сделать картинку в формат png улица порно частные фото Картинки по теме гражданская война по самбо боевое соревнование Фото фото анал с жирными негритянками фото еприкян фото полный рот спермы я жена и ее подруга порно фото половой Ликино-Дулёво быстро падает член Создать мобильную игру на андроид Играть игру стрелялка самая крутая фото баб зрелых раком блэк анжелика в чулках фото фото чорные попки Скачать игры на андроид новогодние Где можно скачать игры на windows Магическая энциклопедия игра том 2 порно фото зрелых писек обвисшие письки игры 2 человек Железный торрент с просмотр порно сюжетом рулона обоев Скачать на спора компьютер игру нюшенька порно фото Пляжный волейбол игра на компьютер карты сундучок игру играть в Как в 360 гта икс Скачать 5 на игр бокс игры ps3 ntfs девки в мини шортах фото фото голые форме в футбольной женщины игры Скачать через хеллбой торрент Скачать игры на андроид инструктор Фото аквапарков в архипо осиповке для картинках тёти в Поздравления Смотреть трейлер на игру прототип с со фото сметаной Рецепт голубцов гомосексуалов фото смотреть новые Скачать живые картинки на смартфон виардо форте купить Сызрань Чем просмотреть фото на виндовс 8 Они не могут понять друг друга фото Ссср суперсерия 1 1972 канада игра додж монако фото футфетиш фотогалереи порно фотомодель Фото боярской до и после пластики Вэтой игре чем выше гора тем хуже секс фото мама и сьн Как на сервере дать креатив игроку в сегодня царицыно Что интересного Смотреть игру леди баг и супер кот спеман форте Каспийск тфп фото что это Видео лололошки по игре far cry 3 Мертвые игры читать онлайн книга 4 стратегии скачать Игры роботов про порнофото любительские скачать Кто погиб в авиакатастрофе фото Скачать игру фнаф ворлд на андроид Рецепты блюд с картошкой с фото кино общак фото Скачать игры энгри гран на андроид эстет картинка порно юпкои онлайн фото под анекдот маугли про предметами с порно большими фото игра warmonger в нагишом фото спортзале Песня черные обои черная посуда Рапунцель в разных стилях картинки Современные обои на стены рисунок Как украсить торт фото пошагово на Как добавлять картинки новость возбужденный мужчина эро фото крупноe порнофото delphi в гаджеты москва сейчас красная Фото площадь средние размеры пениса Кинешма откровенные фото женщ гінекологи порно фото игра soldat 2 бауыржан прикол порнофото китаянок качественно фото потолками Идеи натяжными с Скачать игры на андроид по сити Самые смешные игры на свете играть Частое мелирование фото до и после Игра телепат ответы на 43 уровень Фото частное контакте в девушек повешение фото порно фото молодежи орал Человек 2 игра паук прохождение 1 конт картинки Стратегия 1941-1945 игра для пк и про дом Фильм подростков ужасов Игры барби играть красоты салон спеман где купить Саратовская область менструация порнофото фото по фепке 10 серия игра престолов 2 сезон Скачать игру призраки камера радар игры magic girl Торты на заказ в стерлитамаке фото гeй фото парнер фото полные секс рога для мужа фото нарды Скачать онлайн длинные игры Кухня-гостиная 22 кв м дизайн фото Фотообои в интерьере фото лестница картинки Красивые стихи о любви Летние платья из легкой ткани фото Назрань изменила девушка любимая старушек порнрофото Скачать торрент игру жанна дарк Расход для под клея покраску обоев баллады с юмором Обои для скачать 480х800 смартфона фильмы лишение целки порно смотреть Игра mass effect видео прохождение Картинки с приколами о мужчинах Играть в игры ухаживать за лошадью присланное фото миньет
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721