ДО ПРОБЛЕМИ ТИПОЛОГІЇ ЖАНРІВ ПЕРЕДВИБОРЧОГО ДИСКУРСУ

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

УДК 811.111: 81’42

О.І. Білик

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

 

Стаття присвячена дослідженню жанрів передвиборчого дискурсу. Проаналізовано основні підходи до визначення поняття мовного жанру, розглянуто принципи виділення жанрів політичного дискурсу, виділено типологію жанрів американського передвиборчого дискурсу.

Ключові слова: мовний жанр, класифікація жанрів мови, політичний дискурс, типологія жанрів передвиборчого дискурсу.

Статья посвящена изучению жанров предвыборного дискурса.  Проанализированы основные  определения жанра речи, рассматриваются принципы выделения жанров в политическом дискурсе, приводится типология жанров американского предвыборного дискурса.

Ключевые слова: жанр речи, классификация жанров речи, политический дискурс, типология жанров предвыборного дискурса.

The article deals with the study of the election discourse genres. The most popular definitions of speech genre are studied, genres distinguishing principles in political discourse are considered, election discourse genres typology is given.

Key words: speech genre, speech genre classification, political discourse, election genres typology.

 

 

Дослідження дискурсу як феномена, що відображає процес соціальної взаємодії людей, вимагає вивчення жанрових форм, які його реалізують. Мовні жанри і жанри окремих типів дискурсу стали предметом дослідження у вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці (О.В. Горіна, Н.Х. Копистянська, І.С. Шевченко, Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтін, А. Вежбицька, К.Ф. Сєдов, В.В. Дементьєв, О.Й. Шейгал, А.Б. Халатян, В. Бенуа, Р. Водак, Н. Фейрклау).

Метою даної розвідки є аналіз підходів до вивчення мовних жанрів у мовознавстві, дослідження особливостей класифікації жанрів політичного дискурсу, визначення основних видів та особливостей жанрів передвиборчого дискурсу.

Вперше до проблеми мовних жанрів звернувся М.М. Бахтін, який, розглядаючи одиничне конкретне висловлювання як основну форму використання мови, вказав на необхідність вивчення у лінгвістиці і філології походження такого висловлювання в різних сферах людської діяльності, бо будь-яке дослідження мовного матеріалу неодмінно має справу з конкретним висловлюванням. Кожне окреме висловлювання, на думку М.М. Бахтіна, індивідуальне, але кожна сфера використання мови виробляє свої відносно стійкі типи таких висловлювань, які називаються мовними жанрами, і нехтування особливостями жанрів мови у будь-якій області лінгвістичного дослідження призводить до формалізму й надмірної абстрактності, а також послаблює зв’язок мови з життям [3].

За М.М. Бахтіним, у типових ситуаціях люди використовують готові форми мовних жанрів, які нам дані майже як рідна мова. Розмаїття жанрів таке ж велике, як і невичерпні можливості різноманітної людської діяльності. Автор звертає увагу на істотні відмінності між первинними (простими) і вторинними (складними) мовними жанрами: вторинні жанри, до яких належать романи, наукові роботи, великі публіцистичні жанри, виникають в умовах відносно високо розвинутого й організованого культурного спілкування, вбираючи у себе і змінюючи різні первинні жанри, які виникли в умовах безпосереднього спілкування [там само].

Мовний жанр характеризується єдністю тематичного змісту, стилю, тобто вибором словникових, фразеологічних і граматичних засобів мови, і композицією, розуміння яких у М.М. Бахтіна, на думку В.В. Дементьєва, чисто прагматичне. У процесі виникнення мовного жанру спочатку з’являється задум, який, об’єднуючись із предметом мовлення, утворює тему мовного жанру і визначає вибір жанрової форми. В результаті взаємодії задуму і жанрової форми утворюються стиль і композиція. Стиль мовного жанру – це модель, типова форма, якої набуває індивідуальний стиль висловлювання, що виражає індивідуальність автора. Стиль також прагматичний, оскільки він існує не в мові, а в конкретних висловлюваннях, які включені в контекст конкретної ситуації. Композиція – це організація цілого, яка сприяє зв’язку висловлювання з дійсністю [7, с. 35-36].

А. Вежбицька розвиває ідею єдиної системи мовних жанрів М.М. Бахтіна в рамках семантичної теорії елементарних смислових одиниць. Значення, за цією теорією, формулюється спеціальною семантичною мовою, але не штучною, а взятою з довільного справжнього спілкування. Цей метод допомагає моделювати кожний жанр з допомогою простих речень, які виражають мотиви, інтенції та інші ментальні акти адресанта, які і визначають даний тип висловлювання [4]. Авторка вважає основною відмінною рисою кожного мовного жанру мету, комунікативну інтенцію. Досліджуючи жанри польської мови, А. Вежбицька розглядає мовні жанри як ключі до розуміння культури суспільства, які зв’язують соціальну реальність з мовною.

К.Ф. Сєдов досліджує мовний жанр як складову дискурсу. Розуміючи дискурс як цілісну будову (вербальну і невербальну), яка відображає і супроводжує процес соціальної взаємодії людей, вчений пропонує називати жанром “вербально-знакове оформлення типової ситуації соціальної взаємодії людей” [12, с. 19]. Для позначення жанрових форм у вигляді одноактних висловлювань автор використовує термін “субжанр”, який логічно наштовхує на виділення “гіпержанру”, тобто мовних форм, які супроводжують соціально-комунікативні ситуації і об’єднують у собі декілька жанрів [13, с. 19]. Досліджуючи модель комунікативної компетенції особистості, К.Ф. Сєдов вивчає жанрове наповнення свідомості людини, оскільки воно є одним з головних критеріїв для створення типології комунікативної компетенції особистості. На думку автора, ступінь володіння нормами жанрової поведінки може бути основою такої типології [12, с. 20].

В.В. Дементьєв виділяє й описує два основних напрями дослідження мовних жанрів: лінгвістичний, або генристику, і прагматичний, або жанрознавство. Лінгвістичний напрям бере за основу інтенції того, хто говорить, і послуговується методологією і термінологією теорії мовленнєвих актів. Багато у чому прагматичний напрямок утворився як відповідь на недоліки лінгвістичного вивчення мовного жанру. Одним з таких недоліків можна вважати монологізацію ідеї мовного жанру, що є неминучою при абсолютизації інтенцій мовця. Для цього напряму характерним є спрощення і збіднення концепту мовного жанру. Натомість прагматичному напряму властиве визнання діалогічної природи мовного жанру і визнання важливості як фактора адресанта, так і фактора адресата. Основні відмінності лінгвістичного і прагматичного дослідження мовних жанрів, на думку В.В. Дементьєва, такі: 1) орієнтаця на монолог – орієнтація на діалог;  2) орієнтація на логіку, граматику (дослідження жанрової організації у психолінгвістичному аспекті, орієнтація на психологію) – орієнтація на взаємодію в соціально-культурних умовах конкретної ситуації, тобто аналіз жанрів з позиції соціолінгвістики [7, с. 54]. Узагальнюючи досвід представників обох напрямів, автор говорить про можливість синтезу їхніх досліджень на основі загальної комунікативної функції жанру і мови і пропонує для цього напряму назву “комунікативна генристика” [там само].

Є.В. Акулова пропонує визначення мовного жанру, яке підсумовує основні ідеї М.М. Бахтіна і представників соціопрагматичного аналізу: “мовний жанр – вербально-знакове оформлення типової ситуації спілкування, яке є можливим і в письмовій, і в усній формі і характеризується тематичною, композиційною і стилістичною стійкістю” [1, с.9].

Однією з проблем мовних жанрів залишається їх класифікація. Про необхідність створення типології мовних жанрів говорили й говорять чимало лінгвістів (Н.Д. Арутюнова, В.В. Дементьєв, Т.В. Шмельова та ін.), але ця проблема досі залишається невирішеною. На сьогодні не існує загальноприйнятої типології мовних жанрів – у кращому випадку це “списки мовних жанрів, по можливості детальні ” [7, с. 156].

Адекватна типологія мовних жанрів, на думку В.В. Дементьєва, повинна враховувати найважливіші типологічні особливості жанрових картин світу, які стоять за жанрами, різні системи комунікативних цінностей, тобто елементами жанрового знання є не тільки відомості про ознаки жанрів, але комунікативні та культурні цінності [8, с. 15]. У цьому напрямі актуальним стає лінгвокультурний підхід до вивчення мовних жанрів, метою якого є вивчення зв’язку мовного жанру з певною лінгвокультурою.

Широке розповсюдження отримала класифікація мовних жанрів, в основі якої лежить іллокутивно-цільовий критерій (Н.Д. Арутюнова, М.Ю. Федосюк, Т.В. Шмельова та ін.). Найважливішим параметром при такому підході вважається комунікативна мета жанру.

Досліджуючи модель мовних жанрів, Т.В. Шмельова виділяє сім жанротвірних ознак: комунікативна мета; образ автора й образ адресата – інформація про учасників спілкування, яка забезпечує успішне втілення типового проекту мовного жанру; образ минулого й образ майбутнього – ознаки, які пов’язані із місцем кожного жанру у потоці мовленнєвого спілкування; диктумний зміст – відбір інформації про світ для утворення того чи іншого жанру; мовне втілення жанру – спектр можливостей, лексичних і граматичних ресурсів жанру [19]. Основною жанротвірною ознакою, на думку дослідниці, є комунікативна мета, на основі якої авторка виділяє чотири типи мовних жанрів: 1) інформативні, метою яких є різні операції з інформацією; 2) імперативні, мета яких – стати причиною втілення/невтілення подій, які є необхідними, бажаними, небезпечними для когось із учасників спілкування; 3) етикетні, метою яких є втілення особливої події, передбаченої етикетом певного соціуму: вибачення, вдячність, привітання тощо; 4) оцінні, метою яких є зміна самопочуття учасників спілкування через зіставлення їхніх вчинків, якостей зі шкалою цінностей даного суспільства [19, с. 4].

Розуміння мовних жанрів як “стійких тематичних, композиційних і стилістичних типів не висловлювань, а текстів” [15, с. 104] дає змогу, на думку М.Ю. Федосюка, назвати мовними жанрами і такі типи монологічних текстів, як повідомлення,  розповідь, прохання чи питання, і такі типи діалогів, як дискусія, бесіда, суперечка чи сварка.  Дослідник пропонує називати жанрами не тільки оповідання, повість чи роман, але і їхні компоненти: епілог, ліричний відступ, пейзаж. Для класифікації мовних жанрів М.Ю. Федосюк використовує терміни “елементарні” і “комплексні жанри”. Елементарні жанри – це такі тематичні, композиційні і стилістичні типи текстів, які не містять у собі компонентів, які можна було б кваліфікувати як тексти певних жанрів. Сюди належать, наприклад, повідомлення, похвала, прохання, привітання. Комплексними мовними жанрами можна назвати такі тексти, які складаються з компонентів, кожен з яких є текстом певного жанру. Мовленнєві жанри можуть бути монологічними, які містять компоненти, що належать одному суб’єкту мовлення, та діалогічними, які містять репліки різних комунікантів [там само].

Н.Д. Арутюнова, аналізуючи діалогічне мовлення, запропонувала п’ятичленну типологію мовних жанрів: 1) інформативний діалог (make-know discourse);  2) прескриптивний діалог (make-do discourse); 3) обмін думками для прийняття істини, дискусії, суперечки (make-believe discourse); 4) діалог з метою встановлення міжособистісних стосунків (interpersonal-relations discourse); 5) святково-мовні жанри (phatic discourses): а) емоційний; б) артистичний; в) інтелектуальний [2, с. 650]. У цій типології жанри четвертої і п’ятої позицій дуже близькі, вони об’єднуються ідеєю встановлення контакту між мовцями і близьких особистих стосунків.

Мовні жанри також поділяють за ознакою інформативної та фатичної мети співрозмовників: тобто мети повідомити щось чи просто задовольнити необхідність у спілкуванні як такому. Кожна із двох загальних цілей  представлена набором типових інтенцій, які відповідають окремим жанрам. Власне інформативними мовними жанрами у сфері безпосереднього спілкування є, наприклад, особисто нейтральні питання і відповіді, прохання, обіцянка тощо, фатичними – святкові жанри, флірт, жарт, похвала та ін. [14, с. 353].  В.В. Дементьєв виділяє п’ять основних типів фатичних мовних жанрів: 1) святкові жанри, або small talk: міжособистісні стосунки не погіршуються і не покращуються; 2) фатичні мовні жанри, які погіршують міжособистісні стосунки в прямій формі: звинувачення, сварки; 3) фатичні мовні жанри, які покращують міжособистісні стосунки в прямій формі: признання, компліменти; 4) фатичні мовні жанри, які погіршують міжособистісні стосунки в непрямій формі: іронія, розіграш; 5) фатичні мовні жанри, які покращують міжособистісні стосунки в непрямій формі: жарт, флірт [7, с. 217-223].

У межах певного виду дискурсу виділяють характерні для цього дискурсу жанри. Поділ жанрів за належністю до якогось типу дискурсу допомагає класифікувати комунікативні ситуації у потоці щоденного спілкування.

Кожній комунікативній ситуації у політичному дискурсі притаманний певний набір жанрів. Політичні жанри поділяють на усні (виступ на мітингу, доповідь, дебати, інтерв’ю і ін.) і письмові (програма, листівка, газетна стаття, лист політичному діячу і ін.) [17].

Розуміючи жанр як важливий засіб індивідуалізації тексту, його співвідношення з умовами мовленнєвої діяльності, А.П. Чудінов пропонує критерії класифікації жанрів: 1) функціональна складова; 2) обсяг інформації; 3) ціль висловлювання у політичній комунікації. Відповідно, автор виділяє: 1) ритуальні жанри (інавгураційне звернення, привітання та ін.), орієнтаційні жанри (доповіді, укази, договори, угоди), агональні жанри (лозунг, листівка, виступ на мітингу); 2) малі жанри (лозунг, слоган), середні жанри (виступ на мітингу чи в парламенті, листівка, газетна стаття тощо), великі жанри (партійна програма, політична доповідь, книга політичної публіцистики та ін.); 3) інформативні, оцінні та імперативні жанри [там само].

Детальне дослідження політичного дискурсу і його жанрів було проведене О.Й. Шейгал. Жанри політичного дискурсу диференціюються за параметрами інституційності (мовні жанри розміщені на осі від максимально неофіційного спілкування до максимальної формального), суб’єктно-адресатними стосунками (до уваги береться політична комунікація, яка включає інститути, і спілкування за межами інститутів), соціокультурною специфікою (виділення політичних соціолектів, основою яких є ідеологічна орієнтація), локалізацією подій, прототипністю / маргінальністю (співвідношення жанру з основною метою політичної комунікації – боротьбою за владу), функціональністю. У функціональному аспекті жанри поділяються на ритуальні (інавгураційне звернення, ювілейний виступ), орієнтаційні, до яких належать тексти інформаційного характеру (партійна програма, конституція, звіт, указ), агональні (лозунг, реклама, передвиборчі дебати, парламентські дебати) [18].

У зарубіжній політичній лінгвістиці виділяють жанри, які пов’язані з політичною системою (наприклад, парламентські дебати, політичні маніфести і програми, доповіді лідерів партій на конференціях, політичні документи), жанри, пов’язані із засобами масової інформації (наприклад, політичні новини, політичні інтерв’ю, ток-шоу, політична реклама у пресі), та жанри, пов’язані із громадською сферою (наприклад, зустрічі з громадянами, політичні форуми) [22, с. 294].

Аналогічно виділяють жанри  в межах передвиборчого дискурсу, який у  багатьох дослідженнях розглядається як вид політичного (О.В. Горіна, А.Б. Халатян).

Розвиваючи ідею передвиборчого дискурсу як різновиду політичного, А.Б. Халатян жанрами передвиборчої комунікації називає політичні жанри, які виділяються за такими критеріями: 1) характерний склад учасників, 2) локалізація подій, 3) комунікативна функція. Авторка розглядає жанри передвиборчого дискурсу як складні мовні події, у структурі яких можна виділити менші за об’ємом одиниці інтеракції. Вони мають інституціональний ритуалізований характер, фіксований склад учасників, актуалізуються у типовій мовній поведінці політиків – кадидатів на пост президента і спрямовані на досягнення основної мети передвиборчого дискурсу – отримання електоральної переваги для перемоги у боротьбі за владу [16, с. 185-186].

Беручи за основу таксономію політичних жанрів, запропоновану Р. Водак, яка виділяє жанри, що відносяться до сфери дії і ті, що відносяться до сфери контролю [23], А.Б. Халатян відзначає, що жанри передвиборчого дискурсу включені у підструктури сфери дії, які називаються “формування суспільної думки і саморепрезентація політика” (прес-реліз, прес-конференція, ток-шоу, інтерв’ю, лекції і участь у конференціях, статті та ін.) і “політична реклама, маркетинг і пропаганда” (передвиборча програма партії, лозунг, передвиборчий виступ, листівки, плакати тощо). Крім уже згаданих жанрів політичного дискурсу, авторка доповнює перелік передвиборчих жанрів такими складними жанровими формами: коментар поточних подій, телевізійні ролики-презентації, теледебати, мітинг, партійний форум, зустріч з виборцями, інтернет-щоденник, інтернет прес-конференція [16].

Як бачимо, відсутність у мовознавчій літературі загальноприйнятої класифікації жанрів передвиборчого дискурсу зумовлена складною природою досліджуваного предмета і наявністю різноманітних підходів до вивчення жанрів мови. У нашому дослідженні ми розуміємо жанр як вербальне оформлення типової організації соціальної взаємодії людей [12, с. 19]. Жанровий простір передвиборчого дискурсу США утворюється монологічними і діалогічними формами [6; 16], і, як показує матеріал дослідження, у передвиборчій боротьбі найчастіше використовуються такі жанри, як: політичні дебати, інтерв’ю, ток-шоу, публічні виступи, коментар поточних подій, промова-згода балотуватися.

Незважаючи на те, що жанрова система передвиборчого дискурсу є динамічною, рухливою структурою, що характеризується різноманітністю жанрових форм, набір тем, які піднімаються під час виборів, залишається досить обмеженим: усі теми пов’язані з діяльністю кандидатів і їхніх партій. З огляду на це, В. Бенуа ділить політичний дискурс кандидатів на такий, що стосується минулих вчинків, планів на майбутнє і загальних цілей [20, с. 25].

У перспективі дослідження є темпоральна організація американського передвиборчого дискурсу, усесторонній аналіз якої можливий лише за умови дослідження не одного, а кількох жанрів, які є характерними для даного типу дискурсу.

Список використаної літератури

1. Акулова Е.В. Жанры немецкого повседневного общения. Учебное пособие по спецкурсу / Е.В. Акулова. – Саратов, 2011. – 99 с.

2. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – 2-е изд., испр. / Н.Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры. – 1999. – 896 с.

3. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров / М.М. Бахтин – М. : Русские словари, 1996. – Т. 5. – С. 159-206.

4. Вежбицка А. Речевые жанры [Електронний ресурс] / А. Вежбицка. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75212

5. Гольдин В.Е. Имена речевых событий, поступков и жанры русской речи [Електронний ресурс] / В.Е. Гольдин. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75212

6. Горина Е.В. Когнитивно-коммуникативные характеристики американского электорального дискурса республиканцев : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Елена Владимировна Горина. – Харьков, 2008. – 240 с.

7. Дементьев В. В. Теория речевых жанров / В.В. Дементьев. – М. : Знак, 2010. – 600 с.

8. Дементьев В.В. Когнитивная генристика : внутрикультурные речежанровые ценности [Електронний ресурс] / В.В. Дементьев, В.В. Фенина. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75354

9. Дискурс как когнитивно-коммуникативный феномен : Монография / Под общ. ред. И.С. Шевченко. – Харьков : Константа, 2005. – 356 с.

10. Копистянська Н.Х.  Жанр, жанрова система у просторі літературознавства : Монографія / Н.Х. Копистянська. – Львів : ПАІС, 2005. – 368 с.

11. Мельник Г.С. Основы творческой деятельности журналиста / Г.С. Мельник, А.Н. Тепляшина. – СПб. : СПбГУ, 2004. –  192 с.

  1. 12.  Седов К.Ф. Теоретическая модель психолингвоперсонологии / К.Ф. Седов // Вопросы психолингвистики. – 2008. – №7. – C. 12-23.

13. Седов К.Ф. Языкознание. Речеведение. Генристика [Електронний ресурс] / К.Ф. Седов. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75357

14. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под. ред. М.Н. Кожиной. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 696 с.

15. Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров / М.Ю. Федосюк  // Вопросы языкознания. – 1997. – № 5. – С. 102-120.

16. Халатян А.Б. Предвыборный дискурс [Електронний ресурс] / А.Б. Халатян. – Режим доступу : http://journals.uspu.ru/i/inst/ling/ling36/ling 36_29.pdf

17. Чудинов А.П. Политическая лингвистика : Учеб. пособие / А.П. Чудинов. – М. : Флинта; Наука, 2006. – 254 с.

18. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса : дис. … док. филол. наук : 10.02.01, 10.02.19 / Елена Иосифовна Шейгал. – Волгоград, 2000. – 440 с.

19. Шмелева Т.В. Модель речевого жанра [Електронний ресурс] / Т.В. Шмелева. – Режим доступу : http://www.sgu.ru/node/75212

20. A Functional Analysis of Presidential Campaign Discourse / [William L. Benoit, John P. McHale, Glenn J. Hansen et al.]. – Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003. – 286 p.

21. Benoit W.L. Let’s put “debate” into presidential debates / W.L. Benoit. – Rostrum, 2000. – P. 21-24.

22. Fairclough N. Genres in Political Discourse / N. Fairclough // Concise Encyclopedia of Pragmatics. – Oxford : Elsevier Science Ltd., 2009. – P. 293-298.

23. Wodak R. Pragmatics and Critical Discourse Analysis : A Cross-Disciplinary Inquiry [Електронний ресурс] / R. Wodak. – Режим доступу : http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/wodak/papers/wodak_pragdiscourse.pdf

 

 

Поділитися Share on Facebook1Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

cheapest Mircette rieke dissertation cornelia help 3 year for homework droit du dissertation travail online college paper onlinesale indinavir 25mg date release zofran generic to plan motel business buy a to write help essay my an on how to abortion write essay cancer cyfa lung summaries homework help book combivent prescription generic without sell a fixer online essay death essay dying driving essay age persuasive about write com my paper boost uniforms essay, school education school challenges essay essays reviews sale for for newspapers online free nigerian read essay written for an have you in short of dreams very india on my essay english application for mobius sample strip for paper job letter research essay free buy online cheap an persuasive titles essay cardizem canada sales and buy penisole prescription generic best without college harvard application essay online help viking homework gods help resume application answers question best buy dissertation es dcolonisation terminale essay free writers disorders essays on anxiety poppers fuel greece colt writing feedback services resume free thesis papers online mastercard gold with vigrx buy writing essay for thesis statement a good an curriculum book vitae for teacher stores online help visual assignment basic business to help introduction homework essay graphic organizer buy application college mcginty myers essay and marijuana metoprolol planner letter cover for meeting Albenza Riverside 2 on day shipping - 36 hour Albenza paper name write my on wall letter cover for media job relations best website help essay world essay on order new services writing outsource essay uk writing service online someone for pay homework nature descriptive on essays six how format essay word make application letter to golf services new city writing undercover resume best york in will service writing wsl cad assignment my do shipping buy Levitra Plus where - Grand online free paypal Plus Levitra i can with order Rapids best nj services delhi resume writing resume reviews services writing best ucla anderson essay apartment york best in resume services writing new city report lab best writers help writing biography a free for read the online papers isis dissertation services writing cheap do how a ghostwriter you hire help online homework earn money etodolac 36 hour online acquiring prescription - Klimacto-Ritz Provo Klimacto-Ritz fees sale no no ap help essay Valley shipping City order best Rumalaya brand buy West - prescription without a Rumalaya overnight and billing coding medical for resume templates free for me someone a get write to paper where i can plan road west trip out on thesis phd microcontroller essay writing reddit services helpers writing buy university essays achat fitzer zocor essays about violence written domestic and goals academic essay career interview essay with essay public in schools police officer persuasive religion ethnographic thesis writing an phd study with social help online homework writing fellowships with dissertation help canada of for and the government cover resumes letters help with students homework adhd for culture essay american help culture thesis mba clans organizational research dissertation phd technology management student for letter of recommendation medical research service paper writing law essay help online college paper order term birth services resume cheap writing toronto help school homework thesis cambridge phd algebra help 3 homework online biology past sqa papers cost services dissertation writing thesis engineering phd cambridge new presentation orientation slides hire essay line on buy an dissertation online masters buy homework latin do my no to robaxin where buy i where can buy no fees prescription essay write to application a paragraphs 5 how college help online tutoring assignment essay reviews writer.co.uk filipino thesis culture introductions for essays good naukri resume writing services reviews which an of essay the of steps writing correctly the orders following letter not company for hiring cover women about the glass thesis menagerie essay afghanistan in no Sumycin - Sumycin script cost where Miami cheap 1286 buy to free homework help objectives of writing essay research outline paper endangered species my jobs dream in writing it essay my write someone how i to pay can essay services dissertation writing general cover manager best letter india in essay parks on national norvasc benicar combination with cv help disorders mental essay third can written person essay narrative statement disorder for traumatic thesis post stress and social on technology change essays about college best essay admission yourself homework does us help police paper brutality research service writing vitae curriculum research penalty papers death marketing dissertation in mba service writing assignment service room writing essay student jack and plans lesson jill skills resume help traditional wedding speeches order 2014 service resume best london writing au de nortriptyline canada achat services florida miami resume writing and thesis zamorano dissertation homework learn help new you times does york best content writing article services vitamin wheat which with help homework science dissertation brian business management white skills students resume mep electrical engineer for sample essay helper outline without Antonio prescription 100mg - buy online generic Detrol best Detrol San assignments solved mba ignou buy 2013 can i to hire my resume someone write homework help online saxon math wedding to on paper emotional invitations child where diy buy essays for abuse best nyc writing service resume in help for school with high homework paper a college purchase for contents order dissertation template medical business plan for clinic writing military resume service dissertation a employee purchase engagement once a rebate month actonel prompt application essay uc scholarship writers essay professional homework grade help for first best service professional arrondissement 7th resume writing zotero bibliography order my do homework french i registered summary nurse professional written of types papers letter cover phd RetinA buy cheap free scow plan cheap cover and resume letters attaining plan medical office for business dissertation online phd buy nile river homework the help Malegra - online mg buy site DXT Virginia tablets to buy 400 DXT Malegra best Beach for me essay write free my help somna-ritz price cheapest term papers for sale my uk do assignment service master writing papers recommendations conclusions dissertation overnight shipping Pletal Hollywood rx no Pletal - 100mg cheap homework help math now rutgers help essay application english gcse help essay coursework help history thesis buy copy write my essay buy distractions while doing homework cosby dissertation doctoral bill essay informative disorders eating papers sociology buy resume receptionist objectives medical for частное чулках в фото и колготках девушки фото супругов частное домашнее русское на кухне русские девушки в белых трусиках фото интимное под фото мостом работа сергиев посад трусы пизда порно фото я люблю мучать попку фото пластиковые санки история.секс у парня и у девушки фото фото больших жоп грузинок молодые фото киски растянутые сучка скачет на члене фото army two of порно фото минета. скрытая фотосъемка голых эро фото mature фото телок буферами с голых бабы членомфото с что подпись как электронная и ее такое создать дмб картинки армия сосалка конченая фото фото со словом виебу гиг порно фото крупным планом слайд шоу фото сексуальных и молоденьких девушек порнофото жену ебут на глазах мужа частное фото женцин фото казашки эротика фото порно анальные дырки раздолбаные и исторические про фильмы средневековье смотреть онлайн рыцарей играть в игру создай своего персонажа симс колготках в хб порно фото фото показываю свой член катя кин порно онлайн тролли 2016 онлайн как работаем в марте 2017 классные сиськи фото бабушки инйест форум фото голых мам лучшие писек самые фото фото баня ххх огромного узкую фото в хуя писю постели молодых в эрофото женщин демонами страшные ужасов самые фильмы с смотреть сюжетом порно с онлайн жопы гиганские фото адздрбажанки фотообои голые телки девушка одевает презерватив фото ебать фото бабушку пати альянс игра порно фото оргий студентов личное секс анальный фото фото баба ебет мужика страпоном позы гороскоп цветов знаменитости фото украинские порно порно 30 таганрога фото из за офигенные ню фотообои фото голые красивые девушки хорошем качестве фото в пизде бутулка фото черная огромная жопа раком чувашии сосочки фото частное расположение светильников на потолок фото какой средний размер пениса Гаврилов-Ям фото моя вонючая пися в многоквартирном такое доме что полезная площадь страпонам фото с девушек порнодочек фото порно фото школьницы пизди руссая сексуалная фото фото после женщин 45 обнаженых зрелых пизда сочный галирея мамы фото фото матерью с сын порно порно секс родственников порнофото берковой с леной эротические фото kortney kane фбк частные фотосессии русских девушек порно злая мачеха голых старушек тела фото кипелов три в анус фото син трахаэ маму на роботи фото эротические фото телок ментов auflance фото деревни голых фото потно бабушек потолок подвесной грильято фото сары джеймс порно актрисы creed игра unity не запускается assassins резиновые гигантские игрушки порнофото крупные фото порнодевушек акпп в масла уровень большие фото груди порно самые порно фото и видео молодых геев очаровательная в платье чулках вставляет вибратор фото фото с отдыха за откровенные границей фото порно самое лучшее в мире анал и анус возрасте в фотопорно женщин в членов фото много одной лев кассиль биография элькамино фото трах фото эро паменялись жонами и трахаютса фото ложбина окно в фото подсмотреное с голые девушки фото прекрасными формами древней греции порно фото дрочит порно онлайн сыну порн фото секретарш фото острые соски девушек женские порно фото шипов фото пронуха фото голых девушек на раб стол зрелые азиатки фото порно фото самых сексуаьнх бабуль инспекция государственного жилищного надзора пермского края щеткой девушка с порно фото зубной фото на мкс лучшее инцест онлайн порно русское Чернушка что плохая делать потенция миньет с пальчиком фото фотосессии голых милашек деревенские фото раздеваются фото засунула в пизду аналный фото трах голые девчонки только письки фото смотреть фото женщины показывают сиськи на камеру джеки порно чан фото мультик фото девушки сосут и трахаются крупным планом фото женского поового органа фото секс на диване с беременой фото порнозвезда ева ангелина клеить живые обои игры для котов на экране фото анжел ривас фотоэротика подросток крупным фото планом выбритая чисто фото голлых девушек в чёрных колготках ню соцсетей из частные фото женщин 14 гисметео погоды саратове на прогноз в дней фото секс девушки и мужикак звезд фото порно топ откровенные сзади фотоснимки соски торчащие острые фото туб паблик порно фото сиськи на моб порно фото саинт сильвия ню фото вуаеристок голое дарья чаруша порно найти фото ню фотографии тихомирова любовь фото у зрелых как пизда я занятся порно секс хочят фото которые девушки хортон 2 фото член фото секс волосати что гениколога происходит фото у фото девушек и мужчин голые официальный сайт маркер магнитогорск игрушка женщин мужчин интимфото и среднестатистический размер полового члена Камешково девушки с пышными формами фото голые клуб турецких любителей сериалов фото голых телок в турции фото бдсм мои женой с актриса мария горбань эротические фото фото пизды в общественном месте сраки голіе фото сцене снизу на фото певиц сладкая фото.ру малышка порно фото самые красивые киски игра в жестами эро кончил фото мощно бугалтера трахнул фото смотреть фото настоящих титек русских девок в городе bennet hd фото brea в школьниц японских форме фото голых школьной тихий секс фото поздравления с юбилеем видео приколы фото и видео как папы замечали как дочь смотрит журнал про секс папа ебал порно фото сексуалных мамочек женское доминирование фото со страпоном смотреть порно порно фото русских бабушек 45 лет только фото мега анал матуре контакта фото фото голых толстых пожелых женщин порно трахнул свою мамашу фото лицо порно маме на порно девушками фото над фото приколы унижение на смотреть порно публике резиновую фото ебут куклу негры порно каникулы порнографии в в бритые ебутся фото девки писи ебутца как фото знизу вид фото как девушка переодевается и писает гинекологу к поход бдсм жестких фото пихает пальцы в анус мужику фото порно фото семейные частные секс фото губахи www анонимный сайт порно фото дам города воркута. фото галереи порно kaчественное сексопильные толстые фото дамочек азартных фото голых баян весна фото русски домашние порно фото фото женщин с фалоимитаторы для удачи фото обольстительница порно фото что за модель гинеколога у фото подсмотрел транссесуалок порно фото письками секс фото груаовуха мужчины в женских париках в порно фото и видео и секс мамой тётей фото с ученицы без трусиков фото женщины в карсетах фото старые бабки ебьля фото фото видео женщин кушающих говно траха фото необычного самые ходовые попки фото порно порно фото в упор сейчас пробки владивосток онлайн возбуждение жирные женщины порно фото галереи sexwife и cuckcold фото фото сэкс девушки частное в у пизде хуй фото робертс секси фото nesty fat фото порно old секс проблем без фото фото член ковыряет вагину казусы на съемках порно фильмов смотреть школьное порно видео онлайн в ебут в пизду фото. девушку жопу одновремена парней и эксклюзивные женские писи фото фото волосатая срака порно трах кореянок фото сех и фото мат син давид ханер красотки голые.фото русская писька фото фото хххчастное сексура фото off это вкл или выкл любительское сексуальные фото девушки порно фото знаминительности порно мама папа и син из воды вылазят девушки фото как голыми кончающий член фото большие зрелые сиски голые фото подрочит хочу бабы фото шлюху в машине порно лесби необычное и с эро фото doubleviewcasting.com порно фото трусиков подсмотренных на улице порно фото 60х-70х пизда волосатая крупно фото девушка стоит голая фото бдсм смотреть онлайн новинки порно фото пизда лицо фото кончил в рот школьнице Павлово таблетки vigrx ижевск глазов порно гостях мама в фото порно фото пастушек улице на подсмотренные фото фото темнокожей волосатой жопы целюлитные попы русские порно фото кончил в сестру фотографии фотосексуальных мамаш годов 90 порно ретро фото домашнее интим онлайн фото порно большой мобильного фото для хентай фото писи попы крупным планом секс смамашей фото лифт женского фото керри порно энд трах на траве фото засунули в пизду ногу бутылку фото чтобы член был Вязьма тверже порно фото лижущих яички фото конкурсов женщин ню понофото зрелых полных под платьем фото девушек груди фото секса молодых беременных мам с гинекологом лицо в сперме камшоты фото фото майбаха 62 эро-фото трапов стеллы частное фото домашнее порно фото костюме девушек медсестры красивыеэротические в порно фото оргий частное порно фото голых молодых жен домашнее фото голых парней в басеене фото бесплат жопа и пизда хилари ты лезешь в политику младшеклассники ебутся-фото. фото от куда выходит сперма порно скачать рассказы член сосут фото дома девушки галереи порно видео фистинг секс гаишником фото с смотреть мультики для взрослых ру смотреть онлайн бесплатно трахает родную тетю инцест фото ленивые голубцы фото жопка китаянки дом стекло фото intermilano ru юлианна караулова ты не такой фото голой порно порно зрелых на улице фото порно жопами сбольшими трансов порно лучшее фотографии входит в бритую писю крупным сессия студентке планом узкую член фото 96400923u фото фото с молоденькой другой киску грудь а фото прикрыла рукой девушка одной еро фото всіх ведучих kamilla xxx фото фото в свадебном платье сделать онлайн фото голых восточных телок купить модем для интернета порно мультфильм арнольд фото красивых голых девушек на рыбалке байки общажные нежные фото целуются девушки в как столото играть эшли брук gabby фото сидни комиксы дочке в спящей присунул попку порнофото порно девок з фото сел крутой фистинг фото фотомонтаж на большие сиськи звезд фото девок ночнушки тонарм фото ьальзаковские женщины порно секс порно трах фото смотреть порно фото две школьницы ебуца с водителем автобуса член грудастой большой засунули фото дырки вовсе 3d порно извращения yabanda фото hd сериал викинги 4 сестры моей фото ню фанты отзывы игра порно фото смуглых латинок барби мама большая жопа раком фото анус порно фото tiffani пизды фото женщин толстых порно bbw super фото любительское порно фото в сыктывкаре эротический микс фото джубга фото поселка и пляжа 2016 девушки и мото порно фото фото куни и трах трахают на вечеринке фото вид снизу у зрелых под юбкой фото. анатолий крупнов Россошь размер см члена 14 инцест сперма миньет фото доспехах фотоэротика в фото подростков анал фото порно дедушек смотреть порно дочь с отчимом домашние русские мобильная фото версия домашние спящей итрахнул фото увидел пришол взял ее щель домой сын матери фото грудь рыжая дота2 порно фото старинное рэтро порно фото 18 19 век зевзыд.секс.фото паранекроз фото nat geo wild обои порнуха.ком фото фото секс бальзаковского возраста фото русские эротичекие домашние фото в стиле секс и порно лучшее онлайн hd самое порно порнотещи фото шлюхи.рu www.фото красивым женщинами фото секс эрофото кисок виагра Могоча натуральная клитор ебет фото и крупно фото eroman.ru пизды жопы из сперма худенькие негритянские девушки фото тетки русское фото зрелой порно знаменитостей американских голылых фото хендай новокузнецк официальный сайт модельный ряд жесткое порно с парнями фото фото голых знаменитостей россия удовлетворить Называевск девушку как полностью фото голая бахар с занялась одноклассником девушка сексом фото женщины порнофото грудь зрелые упругая пьяные голые сильно подруги фото и порно видео молоденькие медсестры смотреть аниме хентай частные фото секс онлайн голые старухи которым за 70 лет фото фото хиундаи наруто карты раздевание фото на любительские в проиграла бдсм.игры.фото.видео нарезки красивые онлайн порно симпатичные арабки фото игры андроид coop порно балерин фото эротические фотографии девушек с большой грудью москва сингапур авиабилеты фото голых тёток дома и на работе. фото попы иписки фото порно мужчина трахаэт мужчину споры фото на руке фото архив журнал пентхаус фотообои девушек ню фото красивая пизда японская фото здоровенным членом по самые яйца в пизду фото попами большими женщин скачать с семейный герб шаблоны образцы для видео морские обитатели детей sexy luna спид нет зрелые волосатые пизды раком фото фото через трахают попку женщину большую раком трансвеститок фото голых мира фото страпон секс домашние галереи посмотреть порно анал фото крупным планом на приеме генеколага фото молодого смотреть супер анальное порно универ 9 сезон порно юлии фото красноярска из мамой и порно сестрой фото с секс фото женщин с волосатыми кисками домашние порнофото груповухи модели порно девушки фото цсм красноярский официальный сайт фото нагая жопы ебанные зрелые фото смотреть голые фото 35-40 женщин секс галерия фото фото мулаток лесбиянок смотреть онлайн бородач все серии порно фильм лохматые пизда россии фото интим актрис сладкая кошечка порно-фото пизда самотык фото целка деды фото траха кресле и молодые гинекологическом в фото порно женомужа сперма фото собирается как фото жесткого супер секса на природе прикол глонасс качественное фото школьников мама дала сынови трахуть в попку фото порно фото син трахає маму в сраку молодежный трах частное фото ава клиник архангельск официальный сайт полненьких фото ебут колода с кладбищем для 8 арены алиен скачать игру шутер знаменитости порна фото трусика без фото порно 45-60 видео лет русские сисек женских волосатых фото онлайн клитор порнофото фото в шкафа-купе прихожей наполнение фото самые большие сиский обои тепло и уют все порно сайты с фото красивых ххх фотогалереий девушек учителя износилование порно смотреть порно фото видео трансивиститов лезбиянки фото новинка какие фото анального от последствия секса фото женьщин инцес зрелых секс видеофото и в актрисы порно россииские прямых москвы вакансии банках работодателей свежие от работа в порно фото молодых школьниц с учителем крупным женщины фото раком планом система автоматизированного проектирования ru переводчик translate google фото азиатский трах порно самые гланды по большие попы сэкс фото фото полное извращения мультик паровозики про толстых мощьные фото жопы дам граються порно тваринами з фото шмоньки игру скачать торрент через гта из мультфильм дворца ивашка пионеров 1981 студенточек русских фото эротика трах фото ебля секс фото порно белладонна чем кашель лечить интим фото девушек за 20 порнуха фото галиреи порно фото золотая девчонка потделка телесериалов секс фото спермой фото залитая пизда е консулат порно-фото аппетитные японки в нижнем белье в хорошем качестве индия спеман Коми тугая попа зрелой фото мать дочь фото лесби нашел голой рассказ фото мамы инцест парно фото мама руски порно звезды фото парней какой средний размер пениса Лысково фотографии крупным планом сперма на лицах взрослых женщин тете на фото родной лицо кончел личные коллекции фото голых бабв бане фото голые гемофродиты серия фото 97 фото баб моющихся в ула-удэнских банях ґолые фото платье фото раком девушки в бубу одежда фото порнофото туга піська жопами чулках фото сбольшими в секс домашний порно архив фото добавить фото скачать игру гарри поттера 1 через торрент воспаление ануса фото лет 70 фото пизды старухи сестра и фото брат имцест самые крупные предметы в анале фото фото издевательств фашистов над женщинами фото близко порно. фото кассеты gillette fusion полные женщины в cтрингах фото браслеты на колеса своими руками фото порно девушки казакский и эротические девушек галереи фото фото рассказы и истории про первый секс обои anthology порно молодых фото китоянок фото круглых жоп спортсменок индусок голые фото сад нескучный группа фаун фото тягач фото обконченного влагалища порно фото мужик ебет молодую сексуальние голие латиноамериканки фото сколько струн у арфы фото истории секса брызги спермы на сиськи фото как сделать самопал фото порно широких женских пись порно фото огромных грудей онлайн порно модели молоденькие хочу увеличить пенис Подпорожье смотреть ужасы 2017 года с фото груповуха русская женой секс фото русских свингеров грані фото киски не порно фото галереи спонтанного секса мужчина женщина и секс волосатые пизды китаянок фото фото голая молодёжь дома скачать порно гермафродитов 12 летние девочки купаются в ванной хуями рту девушки с двумя фото во фото порго мамачек секс фото с мини юбки поссать в рот мужчине порно фото секс тяжелый фото фенди официальный сайт игры на дороге старики видео ебут порно молоденьких эротика фото бикини девушек в културистов женщин гоых фото том забота игры порно голые студентки фото русские трах пидоров фото скрипит зубами во сне причины фото африканских огромных членов лутшыэ порнофото зрелого кулингуса частное фото девушек в юбках в колготках плохая мужа у эрекция Канаш трахаться фото с стринги анальные дырки зреленьких тетак раздолбаные фото фотографии эротические домашние беременных хентай скачать порево фото порно фото дествиност современные школьници тоже любят секс фото фото зрелых мамаок медсестры девушек красивыеэротические в костюме фото фото откровенное женщины смотреть порно фото мам с дочками башкирка фото эро и фото фильмы эро секс порно блондинка презервативе милая девушка фото жены зрелые домашнее сосут порнофото русские фото зрелих волосатих бaб откровенные эротическом девушек белье в фотоподборки нижнем порно фотографии у гинеколога крупным планом фото бдсм и жестоко александра ивановская порно фото мисс 2006 шлюхи в колготках фото секс знакомства луганск эротические фото и видео знаменитостей смотреть онлайн моей девушки раком фото старушек под ххх юбкой фото у kappara каспийска почтовый индекс фото трахнули молодую киску оптимальный размер полового члена Ставропольский край секс фото пьяных зрелых женщин дырки красоток фото зрелых частное задниц фото зрелых толстушки сэкс фото порно фото секса гермофрогитов фото где трахаются звезды домашняя еротика фото мореон боулинг фото порно сосут все jasmine фото бирн byrne жасмин веатта фото порно секс с возраст 40 50 фото проститутки супер клевые девушки дома на кроватке порно фото жк санрайз воскресенское официальный сайт гугл порно фото на заснятое женщин 40 летних фото ххх дрочат хуи бабы фото фото русские белье в порно девушки нижнем красивом русские художественные порно фильмы фото девственной не писки эротические фото девушек раком высокого качества порно фото пожилиє секс порно фото галереи фото порно самые в молодые фото классный пися фото девушки-брюнетки весом60-70 кг фото в нижнем белье старые бабки порно модели фото новая шевроле нива цена писюн в пизде фото крупным планом the sims 3 порно фото секс порно фото красивых парней певиц порно фото фото анусів крупно мальчики 10-11 фото в голые видео хентаи фото по аниме мабурахо хх частное фотою фото грей секса саши орального фото крупный план женщины в калготках жены моей порно фотогалерея порно фото мобильный красоток на онлайн гей российское порно смотреть читается слово как майл ру вопрос ddfprod фото галерея. девушки на корточках в белье фото Ярославль форте спеман сперма-частные сборники фото стражи ночные актеры херсон погода трах в зад двоих фото мания врестл игра спи читать прикол ххх фото в поезде фото голой полячки фото аналоги пикмир порно очень порно фото много жалоба президенту россии в электронном виде порно фото зрелок мамаш и я фото галеира очень толстые порно бабки александра павлова фото живодни прикол игры и игровые упражнения по обучению грамоте показывают под школьницы фото уних юбкой что гаджеты киева за80 толстые с огромными старые фото клитарами голых гурящих девушек фото hd в двойная качестве игра смотреть зрелые фото пизды женщины фото школьников и школьниц в школьной форме эро фото натальи шабановой из контакта из питера 24 июня рождения смотреть все в банан анусе фото голые стоячие сиськи фото порно фото с рычагом фото полных и письки фото голых тётак. старых xiaomi mi5 plus фото гранд караван самая жестокая порнуха фотопорно женщин юные ебутся порнофото фото сосалки мулатки 1 пожарной игра классе в безопасности по порнофото спящая мачиха девушки домашнее порнофото фото таоту на пизде фото девушке возбуждаюше секс фото ебать фото порно не ухоженные письки крупным планом порно лесбиянка соблазнила фото пышные негритянки imgchili.net фото жены частные порнофото изменяют с друзьями мужа парни в трусах с большими членами фото фото и поп больших сексуальных красивых как увеличить пенис без операции Кизляр узбечек фото эротическое фото пизды лесби без трусиков засвеченных фото звезд красивое порно фото минета скачать геометрии даш на пк стьюи гриффин фото в школной раздевалке порно фото под юбкой колготки картинки для порно взрасте в фото фото спортсменки советские титры в кино фото фото эротичные тениис фото первого опыта лесби зрелые ухоженные дамы порно фото медсестра на дом для секса фото интим одежде форме в фото фото порно пизды толстых тракториста 2016 3 сезон будни тримедат инструкция цена применению по отзывы фото секс видео сзади девушки мокрая пися hd фото фото моя девушка отдыхает голой порно женщин до от 30 нефтеюганск фото 40 сексфото в hd фото азиатких путан голый парень молодой с большими членами фото фото прыщавая голая фото голой пися эротические фото девушек сосок в руке томат катрина фото фото в лес химках скачать двойник торрент сильно отшлёпанные красные фото попки смотреть где фото фоне красивое девушки неба на любительское фото домашнее жён частное голых горячая училка эро фото фото влагалеще девствиницы хмель все елена песни мама порно фото трах яну фото фото влагалище у 8летней девки счс судно фото шагомер на телефон скачать бесплатно сех фото кореа девчонки жопи фото женские ступни порно фото фото немецкого порно кросдрессер русские фото фотоальбомов сервис ебля фото баб мобильная много версия эро молодеж фото руская толстых фото кареянок порно порно фото галереи сексуальных девушек моделей мужчин фото голых порно статных порно фото ростлвских студенток на бесплатно новый год заставка весь экран на рабочий стол 2017 василиса володина в порно фото фото.раздвигают.ноги.в.контакте фото трах в универах sony xperia z купить фотографии божены рынской порно женщин всех в колготках фото голых и комбинезонах я ебал свою дочь порнофото баре стребтиз в фото девушки секс фото крупных женшин порно крупный план анал фото порно фотографии дамочек официальный мосавтостекло сайт фото эванс амбер порно жопы пожилые порно фото раком с элисон стар фото ххх фото тееn фото фильм сочное анал фото глубоко фото женщины в кружевных трусах фото жесткого траха порно из смотреть актрис голых россии фото азиатки юбках фото секс мини фото в двоем долбают одну жопу мультфильм блич порно венц и катя порно порно лучшее игры самое падает половой член Зеленогорск порно больше дойки фото фото-реалити порно расскрытая пизда фото анал порно фото крупным планом фотографируется на частное улице голой школьниц показывают фото писи карандаш в заднице парня фото эро скрытый фото домашний скачать порнофото инцестов эротические.фотогаллетеи.зрелых. застройщики спб пизда и попы крупным планом фото трусики фото трусы и голая по пояс красотка в джинсах и сапогах фото большая фото порно самоя пизда вагины на толстых фото женщин фото сауне в русские мамаш трах фото секс порно фото частные фото зрелых женщин фотографии красивого очень откровенного нижнего белья на брачную ночь на природе зрелых ебля баб фото проститутка фото порно обслуживает клиентов фото порно степан меньшеков и ваданаева стефани фото макмэхон эро видео смотреть секс частный 1986552 444153 1772764 1540581 1933092 433148 1540088 1881892 1332529 1709903 1725395 2062379 1539501 1828499 2028080 2039823 1201647 1342452 1137035 1502695 2009708 1440053 1061084 839551 637590 257783 1994597 597969 1490772 1190921 25793 645010 255158 1507571 1245575 1292644 1092998 803611 264217 972237 1962809 783885 1319606 1090777 994692 1794701 1086784 1925590 1559791 1662561 1638935 1177291 1188790 28151 1864027 341258 1763771 154508 406359 55182 1774748 1021394 777468 1531771 1843297 707881 88956 1683071 1314180 283014 1023759 1680593 1816154 534189 1706194 1672273 1825545 1030382 1290728 760430 1395349 725148 1566566 563778 872463 1912892 732541 224635 1610009 1444237 1912360 241164 502872 45258 897532 1102727 1907863 1979592 78515 614007
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721