Діяльність Луцької братської школи на початку XVII століття

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Наталія Ратнюк

ДІЯЛЬНІСТЬ ЛУЦЬКОЇ БРАТСЬКОЇ ШКОЛИ НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНІ НА ПОЧАТКУ XVII СТОЛІТТЯ

У статті аналізується культурно-просвітницька та видавнича діяльність Луцької братської школи на території Волині в кінці XVI – на початку XVII ст., розкриваються особливості організації навчального процесу, характеризується змістове наповнення курсу навчання, методика викладання предметів.

Ключові слова: Волинь, братських рух, Луцьке братство, братська школа, устав братської школи.

The article analyzes the scientific and educational activities of fraternities and educational schools of fraternities of Lutsk in the territory of Volyn in the period since XVI – beg. XVII centuries, explains peculiarities of the educational process, describes the contents of educational course, methods of teaching.

Keywords: Volyn, fraternal movement, fraternity of Lutsk, brotherhood school, charter of schools fraternal.

Кінець  ХVІ – перша  половина  ХVІІ  ст.  займають  особливе  місце  в  історії  розвитку української  культури та освіти.  Важливу роль, без сумніву, відіграли братства – громадські організації міст України, які в не досить сприятливих умовах в цей період об’єднувалися для захисту національно-культурних інтересів. Одним із важливих напрямків культурно-освітньої діяльності братств було створення і  функціонування  широкої  мережі  шкіл та налагодження видавничої справи [17, с. 19].

На Волині найвідомішим було Луцьке Хрестовоздвиженське братство, яке на поч. XVII ст. стає головним осередком українського православного релігійного, культурно-освітнього та національного життя [19, с. 55]. 1 вересня 1619 р. на братському зібранні у Луцькому замку складено офіційний акт, яким воно проголошувалося [20, с. 57]. Після смерті В.-К. Острозького стан православної церкви значно погіршується, тому найбільш ревностні громадяни вирішили заснувати братство [14, с. 106]. Таким чином, сильні позиції православної шляхти відстрочили появу братства до 20-х рр. XVII ст. [14, с. 106].

В 1619 р. братство отримало королівський привілей, за яким міщанам дозволялося створити «школу для побожных наук людей молодых потребною» [4, с. 34]. У 1620 р. для навчального закладу був збудований мурований будинок [12, с. 33]. В 1619-1620 рр. було споруджено хрестовоздвиженський храм, який згодом перейшов  в руки базиліан [16, с. 109]. Ігумен братства опікувався не лише справами ченців та членів братства, але й справами школи [11, с. 154].

Першим ктитором Луцького братства був ігумен Чернчицького Свято-Преображенського монастиря Герасим Микулич [20, с. 55], а основоположниками його були місцева українська шляхта, духовенство і частково міщанство. Ще лише у Київському братстві керівна роль належала переважно не міщанам, а православним ченцям і шляхтичам [8, с. 17]. Що стосується Волині, то цей регіон мав економіку аграрного типу, українське міщанство у цих краях було надзвичайно слабким, тому умови для зародження тут братського руху на взірець Львова були дуже несприятливими. Саме з цієї причини Луцьке братство із самого початку було організацією, створеною за ініціативою шляхти, яка посіла в ньому привілейоване становище. Про це виразно йдеться у листі членів Луцького православного братства шляхетського походження від 1 вересня 1619 року, в якому вони уповноважують луцьких міщан опікуватися братськими установами. При цьому себе автори листа іменували «старшими» братчиками, міщан – «молодшими» [15, с. 127].

Зокрема, серед імен фундаторів братства є згадки про міщанина Ісакія Борисковича, шляхтичів Михайла Гулевича, Лаврентія Древинського, Хому Гуляницього, Андрія Пузину [12, с. 29]. З перших членів братства найбільш відомі: Лаврентій Древинський, Михайло Гулевич-Воютинський, Федір Святополк кн. Четвертинський, Юрій Пузина, о. Іван Гораїнович Черчецький, ієромонах Ісаакій Борискович, о. Іван Федорович, ієромонах Паїсій Мостицький та ін. В школі навчався поет і політичний діяч Данило Братковський [25, с. 45], який був автором збірки сатиричних епіграм «Світ, оглянутий по частинах», що вийшла в Кракові в 1697 р. [1, с. 24], а також Йов Кондзелевич, який був в 1710 і 1713 рр. ігуменом братського монастиря [1, с. 24].

В 1620 р. єрусалимський патріарх Феофан дав братству грамоту про право ставропігії, що звільняло цю організацію з-під єпископської юрисдикції. Широкими правами братства були незадоволені не лише уніатські чи католицькі єпископи, але й православні. В 1626 р. архієпископ Полоцький Мелетій (Смотрицький) поскаржився на діяльність братства Патріарху Константинопольському, внаслідок чого Кирило Лукаріс грамотою від 9 грудня того ж року скасував ставропігії всіх братств в Київській митрополії, крім Львівського і Віленського [1, с. 25].

Статут школи був взірцем для інших братських шкіл на Україні [24, с. 491]. У рукописному збірнику Луцької школи вписано датовані 1624 р. два документи, що регламентували характер і структуру цієї школи: «Права школи греко-слов’янської Луцької артикули» і «Порядок шкільний», який є копією львівського Порядку (статуту) з невеликим змінами [10, с. 62]. Це були дві частини єдиного шкільного статуту [19, с. 62]. Луцька школа на доповнення до «Порядку» розробила ще й «Артикули прав», тобто «Статті законів» (правил для учнів) [8, с. 108].

Устав містив досить цікаві відомості про організаційне життя школи. Вступник на протязі трьох днів мав вивчити правила порядку в школі, визначити «науки», які будуть йому доступні згідно його віку, можливостей та бажань [21, с. 242]. При вступі сплачували 4 гроша, а бідні діти навчалися на кошти братства. Ніхто не мав права укладати будь-яку угоду без відома вчителя, про справи в школі теж не можна було «виносить за порог школьный», заборонялися іновірні та єретичні книги [21, с. 243]. Уставом обмежувалися тілесні покарання: учитель міг покарати учня «за непослушание», але «не тирански», а «учительски» [4, с. 36]. На школу покладалися обов’язки визначати спроможності дітей, їх схильності до вивчення тих чи інших предметів [11, с. 208].

Школу очолював ректор, який вибирався із представників братського монастиря загальними зборами братства [11, с. 182]. Кожен член братства мав право відвідувати школу з метою ознайомлення з її роботою [11, с. 182]. Устав детально визначав риси, якими мав володіти кожен викладач: «благочестив, рассудителен, смиренномудр, кроток, не пьяница, не блудлив, не лихоимец, не гневлив, не завистлив, не смехотворец, не способник ересей; к детям он должен относиться строго, но с любовью; наряду с нравственным воспитанием он должен также заботиться о здоровье учащихся, проводить физическое воспитание детей с использованием игр, состязаний и пр.» [11, с. 184]. Відомими вчителями Луцької школи були ченці братського монастиря – Єлисей Ільковський (Ілповецький) (керівник школи в 1627 р., відомий як композитор) [25, с. 42], Павло Босинський (вчитель в 1634 р.), ігумен Августин Славинський (викладач риторики, філософії і математики в середині XVII ст.), можливо, також Зосим Согникевич, художник Йов Кондзелевич, а відомими меценатами школи були Лаврентій Древинський, Гальшка Гулевичівна Лозка, Юрій Пузина, а також «даскал братський луцький» міщанин Павло Білецький, можливо і Зосим Согникевич (пізніше викладач Київської колегії) [1, с. 23].

Аналізуючи статути провідних братських шкіл, а також  літературу з досліджуваної проблематики, можна виокремити найважливіші спільні освітньо-виховні тенденції, які були характерні для діяльності цих шкіл, а саме: 1) навчання велося рідною мовою; 2) у змісті навчання присутні як світські так і духовні науки; 3) у змісті навчання переважали гуманітарні науки; 4) в усіх школах впроваджувалась класно-урочна система навчання; 5) використовувалися різноманітні методи навчання, а саме: лекції, бесіди, диспути, взаємне (парне) навчання, самостійні роботи з підручниками, списування на таблиці, складання віршів, промов, написання диктантів та інше; 6) основою морального виховання вважалися християнські догми [16, с. 20]. Надзвичайно поширеними серед учнів братських шкіл були віршування, інсценування, декламації, драматичні вистави, які сполучались з народними дійствами (іграми, хороводами, ритуалами, побутовими обрядами), спочатку суто релігійного характеру, а потім – напівсвітського [18, с. 36].

Діяльність братських шкіл – перший досвід організації роботи школи на основі класно-урочної системи. Учні поділялися на три розряди: в першому вчилися читати, в другому читали і вивчали напам’ять різні предмети, в третьому розряді пояснювали вивчене і обговорювали [21, с. 184]. Про фронтально-групову роботу з учнями свідчать і статутні статті Луцької школи: «каждый, сидя на своем месте, должен слушать, уразумевать и замечать все, что будет читано, сказываемо, диктуемо учителем, стараясь всеми силами, чтобы все слышанное мог выразить, подобно учителю» [17, с. 19].

Згідно статуту в братській школі вивчали мови – «розные диалекты», а також «вызволеные науки», тобто був курс «семи свободных наук», а школа йменувалася «греко-латино-слов’янська» [4, с. 34] або «елліно-словенська» [11, с. 207]. Та все ж чільне місце в братські школі серед інших дисциплін належало слов’янській мові, якою велося викладання. На другому місці стояло вивчення грецької мови [3, с. 126-127]. Заборонялося розмовляти «простою мовою» [11, с. 206]. Цей прийом був поширений в єзуїтських колегіумах під час навчання дітей латинської мови [18, с. 36]. Після вивчення цих мов поряд з латинською, яка була необхідною для проживання в Речі Посполитій [23, с. 32], учні вивчали риторику та діалектику. У школі користувалися слов’янськими, українськими та польськими книжками [7].

Серед гуманітарних предметів головне місце відводилось вивченню граматики, яка вважалась «основанием первым и подошвой всех хитростей». В братських школах, у відповідності з мовами що вивчаються, викладались граматики грецької, слов’янської, латинської і польської мов. Цим пояснюється і той факт, що до нас дійшла значна кількість підручників із граматики, укладених діячами братських шкіл: Арсенієм Елассонським, Лаврентієм Зизанієм, Мелетієм Смотрицьким і ін. [17, с. 23].

Велика увага приділялася вивченню музики. В бібліотеці братства знаходилися єрмологіони, «партесы старые осмоголосные», «партесы пятоголосные, шестиголосные» [4, с. 35]. Співи вважали одним із основних предметів навчання. При надходженні учнів у школу в першу чергу зверталася увага на голос і слух [17, с. 21]. Заняття із співів проводилися, як правило, в суботу. З учнів був організований церковний хор. Учень, що числився в хорі, діставав певну плату, харчі та одяг (темно-зелений кунтуш, жовтий  жупан,  чоботи з підковами і шапку). Статут Луцького братства, наприклад, передбачав, що його керівники зобов’язані піклуватися однаково, як про вчителів, так і про учнів, здібних до співу [17, с. 22].

Дехто із дослідників, аналізуючи статут школи, вважає, що братчики хотіли бачити рівень викладання у школі на рівні колегії. Однак навчальний заклад тривалий час навіть не мав осібної фундації. Кошти на її утримання не були чітко визначені, та й поступати вони мали з різних джерел – членських внесків братчиків, прибутків від братських маєтків та внесків учнів. Лише в 1632 р. Лаврентій Древинський зробив фундацію на Луцьке братство, але і після згаданої фундації щорічна платня учителю братської школи була відносно низькою – 100 злотих. Для порівняння: заснована уніатським митрополитом Іпатієм Потієм школа при кафедральному соборі у Володимирі (яка не вважається колегією) мала фундацію в розмірі 2,5 тис. злотих капіталу, яка давала 250 злотих щорічного чиншу. З цієї щорічної суми 200 злотих йшли на утримання бакалавра, 50 злотих – на інші потреби школи. Втім, навіть ця досить низька плата вчителю братської школи в Луцьку могла взагалі не виплачуватися. Так, з 1639 по 1643 роки у братській школі викладав о. Павло Гроновський, але гроші за роботу він так і не отримав. Зрозуміло, чому незабаром він покинув своє місце роботи, перейшов до уніатів та отримав посаду викладача у володимирській школі. Саме через цей випадок він розпочав судовий процес з Луцьким православним братством за повернення йому незаплачених 400 злотих [15, с. 131-132].

Про високий рівень викладання у Луцькій братській школі свідчить те, що учні її та вчителі складали вірші тодішньою українською мовою, а це, в свою чергу, підкреслює видавничу діяльність братства [20, с. 54-56].

В 1626-1627 рр. розпочала діяльність друкарня братства, яку привели до порядку два мандрівні друкарі: Павло Домжив-Люткович Телиця та ієродиякон Сильвестр. В 1628 р. вони надрукували брошуру, присвячену пам’яті Івана Василевича – пресвітера, що був на службі у братстві [1, с. 23], в якій були подані «Лямент», написаний православним ієродияконом Давидом Андрієвичем, «Трен» убогих студентів братської школи, автором якого був Григорій Соминович, «Елегію» («Еднако так на войне…») Івана Карповича та літературну епітафію померлому. Потім вони видали збірник жалуваних віршів українською мовою «Епикидіон албо верше жалобния на погребение…», присвячений пам’яті міщанки Василиси Луківни [12, с. 32]. Автором був Степан Полумеркович, очевидно, також пов’язаний з Луцьким братством [1, с. 24].

В 1629 р. в друкарні Чернчинського монастиря під Луцьком, куди перейшли Люткович та Сильвестр, був надрукований твір «Діалог». Після смерті Лютковича, в 1635 р. Сильвестр назавжди відписав друкарню Луцькому братству. Чимало зробили для розвитку друкарської видавничої справи на Волині луцькі старші середньопомісні шляхтичі Лаврентій Древинський та православний єпископ Луцький і Острозький Афанасій (Олександр) Пузина. В присвяті в книзі Кирила Транквіліона Ставровецького «Зерцало Богословії» (Почаїв, 1618) є свідчення про те, що згадані особи були авторами і видавцями самостійних творів.

Через напади єзуїтів друкарня припинила діяльність. Однак в 1640 р. її діяльність було відновлено і видано книгу «Апостоли і Євангелія через всі неделі і праздники» [1, с. 24]. Незважаючи на наявність необхідних матеріальних ресурсів, братство мало скористалося зі своїх видавничих потужностей. Справа обмежилася лише цим виданням. Можливо, випуск цієї книги не приніс братству очікуваного прибутку, внаслідок чого його члени не визнали за доцільне надалі вкладати кошти у розвиток власного видавництва [15, с. 131].

Існувала при братстві і бібліотека. Однією з найвідоміших книг було «Євангеліє віленське, тестамент віленський, книжка друкованая братська віленська» [13, с. 46].

Варто наголосити й на тому, що в братській школі за зразком католицьких шкіл існувало так зване «братство младенческе», до складу якого входили всі учні братської школи. Його завданням було моральне виховання юнацтва, організація дозвілля. Це братство Св. Юрія виникло в Луцьку при Чеснохресному братстві в 1632 р. за благословенням Київського митрополита Ісайї Косинського [20, с. 59]. Благословив молодече братство і Константинопольський патріарх. Такі братства засновані були при всіх братствах старших Волині. У грамоті Єрусалимського патріарха Феофана до Київського братства зокрема сказано: «Оцим посланням, нашим благословляємо і наказуємо, щоб ті, хто впишеться до цього молодечого братства, твердо стояли у вірі і мали устрій згідно з порядком братства старшого» [9]. Митрополит Петро Могила заповідав братчикам: «в усіх цнотах християнських тривати, вести життя чисте і без пороку, щиро заховувати братолюбіє, чим прославити Господа. Дух гордості, пихи, ненависті і помсти нехай не має до вас найменшого доступу, нехай же перебуває посеред вас дух покори і послуху Христових, особливо ж належної поваги до старших і батьків ваших» [9]. Молодечі братства разом зі старшими опікувалися хворими, каліками, вбогими, братськими бібліотеками, займались місійною діяльністю [2, с. 632].

Чітка організація простежувалась уже з прийому учня до навчального закладу. Батько (чи опікун), приводячи сина до школи, мав ознайомитись також з порядком навчання. Йому та одному чи двом свідкам, яких він приводив із собою показували й зачитували правила школи, від нього також  брали  зобов’язання, що його дитина буде підкорятися цим правилам. У Луцькій братській школі навіть передбачалось, що до укладання договору дитина повинна була два чи три дні ходити до школи, щоб ознайомитися з її порядками й дати можливість учителеві з’ясувати її поведінку, старанність та уважність. При укладанні угоди з батьками визначалась і програма навчання дитини згідно з її віком. Розмір платні за науку залежав від віку дитини, від обсягів навчальних предметів, від матеріального становища батьків. Діти бідних братчиків навчались у школах безкоштовно, частина найбідніших перебувала на повному утриманні братства, одержували житло та забезпечувались харчуванням у братських монастирях [18, с. 36].

Братські школи зазнавали утисків і переслідувань католицької церкви. В 1627 р. студенти єзуїтського колегіуму розгромили Луцьку братську школу, прагнучи захопити кращого співця Іванка, який «коштом, старанием и працею братства Луцкого цвичоный будучи» [4, с. 39], а також інших співців. Подібні напади повторювалися і пізніше [6, с. 9]. Особливо рік 1634 р. позначився кривавою подією. 24 травня учні місцевої єзуїтської колегії напали на монастир братства, побили й покалічили палками і камінням ченців, вчителів, учнів, що вчилися в братській школі; не пожаліли  й калік, що жили в притулку, в церкві вони знищили дорогі килими, а з церковної каси забрали 150 зол. [22, с. 42]. Данило Братковський привселюдно на майдані Ринок у Луцьку, неподалік Братської церкви, був скараний лютою смертю [5].

В 1709 р. луцький владика Діонисій Жабокрицький прийняв унію, а луцька  кафедра після певної боротьби в 1711 р. переходить до уніатів. Саме братство близько 1730 р. після прийняття останніми братчиками унії припинило своє існування [22, с. 43].

Отже, школа Луцького братства стала істотним чинником пожвавлення освітнього руху в Україні, мала багатогранний вплив на розвиток культури. Аналіз організації навчального процесу, форм, методів і змісту навчання в братській школі свідчить про те, що навчальна робота була значно змістовніша, ширша і об’ємніша, ніж звичайно прийнято було вважати. Порівнюючи зміст навчальної програми єзуїтського колегіуму в Луцьку, який визначався єдиним статутом, і зміст навчальної програми братської школи, яка була подібною до програми єзуїтського колегіуму, варто зазначити те, що в братській школі враховувалися побажання фундаторів, педагогічні й наукові зацікавлення викладацького складу, потреби середовища та вибір батьків. Навчання проводилося близькими учням так званою «простою» і слов’янською мовами, що було досить важливим. Про високий рівень викладання у Луцькій братській школі свідчить і те, що учні її та вчителі складали вірші тодішньою українською мовою, а це, в свою чергу, підкреслює видавничу діяльність братства.

Діяльність Луцької братської школи – яскрава сторінка в історії розвитку освіти й педагогічної думки в Україні. Аналіз її статуту свідчить про гуманізм і народність педагогічних ідей, що лежали в основі її роботи, розвиток традиційних положень вітчизняної педагогіки, зв’язок школи із життям народу. Провідними ідеями братської школи, як свідчить її статут, були демократичні основи діяльності школи;; високі вимоги до моральності вчителя (зокрема, гуманне ставлення до всіх дітей, особистий приклад тощо); чітка організація навчального процесу; елементи класно-урочної системи; наявність методів виховного впливу, участь у народних обрядах, діяльність «младенческих братств» як основи самоврядування тощо.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бірюліна О. А.  Луцьке Хресто-воздвиженське братство 17 ст. – культурно-освітній осередок Волині / Бірюліна О. А. // Остріг на порозі 900-річчя: матеріали І-ІІІ науково-краєзнавчих конференцій (1990-1992 рр.). – Остріг, 1992. – С. 22-24..
 2. Власовський І. Юнацькі церковні братства в старовину / І. Власовський // Церква і нарід. – Крем’янець, 1937. – Ч. 22. – 756 с.
 3. Герасименко О. А. Освітні заклади на Волині 16-18 століть / О.А. Герасименко // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наук. зап. РДГУ/ Гол. ред. І.М.Хом’як. – Рівне, – 2005. – Вип. 33. – C. 125-128.
 4. Дзюба Е. Просвещение на Украине: вторая пол. XVI – первая пол. XVII в. / Е. Дзюба. – К., 1987. – 129 с.
 5. Діяльність Луцького Хрестовоздвиженського братства – яскрава сторінка в історії древнього Лучеська і Волині [Електронний ресурс] – Режим доступу http://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/6910-diyalnist-luckogo-xrestovozdvizhenskogo-bratstva-yaskrava-storinka-v-istoriyi-drevnogo-lucheska-i-volini.html ( 14. 06 .2013).
 6. Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI – XVIII ст. / Я. Ісаєвич. – К., 1966. – 250 с.
 7. Ісаєвич Я. Д. Братства та їхні школи. Шкільництво уніатів [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://litopys.org.ua/istkult2/ikult237.htm. – (19. 08. 2013).
 8. Ісаєвич. Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму / Я. Д. Ісаєвич. – К., 1972. – 144 с.
 9. Колесник М. Українські православні братства [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://kyivbratstvo.org.ua/old/about/ukr_bratstva.php#1. ‒ Назва екрану. ‒ (22. 08. 2013).
 10. Константинов Н. История педагогики / Н. Константинов, Е. Н. Медынский, М. Ф. Шабаева. – М., 1982. – 447 с.
 11. Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее важнейших деятелей  / Н. И. Костомаров. – М., 1982. – Т. 2. – 207 с.
 12. Кострицький Хв. Братства на Волині / Хв. Кострицький // Літопис Волині. – 1978. – № 12. – С. 26-34.
 13. Культурні взаємини між українськими та білоруськими містами кінця XVI – початку XVII ст. // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. Вип.11, 1989. – С. 46-49.
 14. Луцкое Крестовоздвиженское Православние Братство // Волынскія Епархіальныя Ведомости. – Часть неоффиц. – 1903. – № 28. – С. 104-111.
 15. Луцьке Хрестовоздвиженське братство: історія та відродження / Автор і упорядник А. І. Бондарчук. – Луцьк: ВМА «Терен», 2013. – 472.
 16. Оть Луцкаго Православного Крестовоздвиженского Братства // Волинські Єпархіальні відомості. – 1894. – №7. – С. 107-115.
 17. Петрук Л.П. Освітньо-виховна діяльність братських шкіл України ХVІ-ХVІІІ ст. / Л.  П. Петрук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки РДГУ. – Випуск 3 (46), 2012. – С. 18-23.
 18. Проскурня. О. І. Педагогічний досвід братських шкіл / О. І. Проскурня // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т; [голов. ред. : Сущенко Т. І.]. – Запоріжжя : КПУ, Вип. № 15 (68). – 2011. –  С. 32-37.
 19. Рожко В. Є. Духовні Православні освітні заклади Волині Х-ХХ ст. / В. Рожко. – Луцьк, 2002. – 274 с.
 20. Рожко В. Є. Братські школи – осередки духовної освіти Історичної Волині / В.Є. Рожко // Рожко В. Є. Духовні православні освітні заклади Волині X-XX ст. – Луцьк: Медіа, 2002. – С. 54-57.
 21. Соловьев С. История России с древнейших времен / С. Соловьев. – М., 1986. – Т. 8. – 243 с.
 22. Старевич С. Братські школи – осередки духовної освіти на Волині / С. Старевич // Духовна освіта на Волині ХІ-ХХ ст. – Луцьк, 2010. – С. 40-49.
 23. Тітов Хв. Стара вища освіта в Київській Україні XVI-поч. ХІХ ст. / Хв. Тітов. – К., 1924. – 433 с.
 24. Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви / К. Харлампович. – Казань, 1898. – 576 с.
 25. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся (краєзнавчий словник – від найдавніших часів до 1914 р.) / О. Цинкаловський. – Вінніпег-Канада. – 1986. – Т. 2. – 579 с.

 

Поділитися Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Share on Reddit0Pin on Pinterest0Print this page

Залишити відповідь

on seekers dissertation aslyum children writing service us essay my do homework assignment sociology thesis papers with help fractions math homework management thesis master operations intellectual law property thesis master hug dating dermatologie sans rendez-vous essay thesis louisiana purchase motivational for employees speeches is paper a online buying illegal online maxaquin with visa buying papers can online buy you cluster power updating aware configure shell resume dubai services in professional writing we for write papers you quotes help phd dissertation writing custom paper help tears of intimidating occultists are dissertation help phd vita mujer between chicana mexicana history la border essay latina learning distance services writing essay importance of order office medical for position cover letter manager custom essay order quantum help homework mechanics time write essay in out media thesis statement for good violence resume victorias online secret order for school of generic recommendation medical letter homework uk helper statements personal medical for example school homework helpers biology scientific service manuscript writing reviews book purchase embosser paper custom essay admission application com essay college college help vs women younger older dating women homework with wordles help the help outsiders homework research quality on service paper 33 50 dating tenormin discount with sale dissertation assistance uk in services paper pay someone my write to can i research dmin dissertation foreign only fractions help complex homework homework metric help system services dissertation writing quality malaysia essay for sale writers modified for students medical essay questions misery by stephen for king statement thesis essay meta my write east angeles homework live los help help astronomy homework masters economics thesis proposal with maxaquin buying online discount writing sites academic top paying writing resume information service technology statement for school personal writing a medical application rochester services writing ny resume franklin help ben homework unc dissertation greensboro and publication resume manager project skills 3 for me write my in paper hours essays for done you get essay academy admissions help naval buy prescription symmetrel no professional resume services writing reviews men for no cheap prescription vigrx for pay statement thesis merit biology help homework modern writing custom pensters for resume medical assistant example research proposal written dating grandin temple online subtitulada dochtertje verbaan dating georgina on essays atwood margaret service reddit writing paper arbor ann consulting services dissertation sumner county help homework dissertation et conscience inconscient officer for resume medical format help essay writing cheap essay figurative help language homework cover mentoring letter for position online essay order writing college report duphaston brustspannen weihnachten online turbulente dating mickey's Reosto purchase resume cover letter with help free bisexual dating uk check paper see if to plagiarized is what research my i biology should paper do on essay level a how write to graduate gold on viagra prescription without line revolution la sur dissertation francaise resume nashville tn writing service effect cause and about short smoking essay for about essay argumentative medical research using animals trip about museum essay to essay a house buy to how informative someone homework algebra to my pay do study conversion case disorder research application critical for thinking paper personal magazines essays paper buy custom where buy can medication men vigrx for i speech informative purchase paper deficit attention disorder research i in can how my hieroglyphics write name homework calculus ap help resumes medical assistants for writing service dissertation finance buy essay literature help writing dissertation a help homework and write paper please my i homework my in do german doctoral david hilbert dissertation factor homework scale help the to changeth new old yielding essay place order should vaccine child pox my chicken get prescription purchase where can i without purchase glucotrol writing essay services professional tadalis a precrisption without hour 36 sx dissertations doctoral buy lora somoza games dating reading capone homework level al does my cheap essays uk for papers buy courses college help victims essay the flood resume help seattle of how recommendation you write to someone a long should give letter energy descent plan action assignment expert writers parasympathetic definition dating rebound letter write cover for a sales how representative to study (anxiety and tina) disorders panic anxiety case my math with steps homework do in services writing providence resume ri i my write biology what on paper should on thesis statements terrorism help bible homework homework request help writers wanted essay uk for girls dating top sims thesis writing hypothesis sales for resume executive essay definition argumentative us buy tenormin order online thesis service narrative writing plan writers johannesburg in business research do do my research my do my research services xenia writing resume professional papers grade online dissertation how good a methodology for to write for mechanical resume engineer writing writing australia essay cheap essays writers 10/page paper online chinese research dating florida sites lesbian judges law make do essay someone to my review resume me for free essay my write mississippi help homework Omnicef buy online literature write paper my smoking essay persuasive irish with help essays writing essay writing service in australia paper custom research experience letter office cover no medical with receptionist for with help free format apa essays services writing research help papers writing need order importance essays help 7 homework year geography an order what in is time essay resume relevant on of additional coursework where business plan a i buy can charles by written darwin essays paper writing nursing help for college essay application kenyon writing an great my write war report the on cover manager to optional hiring letter the a to write writer paper paper disorder a writing bipolar on research essays argrumentative buy to paranoid disorder personality pdf case study auditing help homework business dissertation services 94 writing usa religion essay diversity in my admission essay you do study case personality disorder dependent mona someone college it essay write is your to illegal have homework help public brooklyn library great essay the gatsby help no buy biaxin to where prescription will middlebrooks jenny dell dating managerial homework with finance help free purchase business of letter intent to mixed public in essay smoking mode i paper can easy where buy essay written guy seems high while receptionist medical resume sample for objectives help homework giancoli services ottawa writing canada resume thesis dnr statement london dissertation help in buy essays online english bipolar disorder case examples study for help homework website help 2 ask sims homework for how to goals my for work write research paper free online homework help equation linear phd thesis law writing paper for mla format resume sample cover assistant for letter medical help grade homework 7th papers purchasing online for computer ethics thesis statement buy description best resume writing paper reflection essays nursing writing service dissertation malaysia service writing resume financial services for a make thesis me statement counter baralgifen over the services writing code coupon custom dating s01e07 online partners 2012 services essay civil exam with therapy to help speech toys grqer online dating to do my class online pay i can someone buy levitra in los plus angeles format order letter purchase doc why we summary buy college writers term papers reaction tips paper writing on papers research diabetes plagiarism chris spence dissertation jones hiring business plan edward 7 order online page term essay per safe paper buy online service writing la and writing a cover cv letter dating death flash game note version uk service essay in writing the letter admission writing service with personal college help statements dissertation database help phd essays custom usa help creative writing help homework library hc letter specialist cover for support sales online thorazine generic buy writing reviews services company paper best research writer statement writing personal a help university for winston and help homework holt rinehart shaara rise to homework rebellion help jeff allergies on article food writing hired stay hired nc raleigh resume services get help homework factoring business equipment hire construction plan penalty argumentative on essay death professional no script online cheap buying viagra business services plan writing essay service editing admission nottingham thesis mit order help high essay school cheap custom papers guaranteed paper ordering a research buy resume job best application for essay hulman rose admissions rx discount online no name brand anaspan virus and herpes type blood types of dating sim chang yin nc writing in services fayetteville resume get business plan a making help in phd business thesis resume buy program homework foster help penn custom papers essay administration public proposal dissertation with help essays prompts professional college admission writers case study companies term writing paper law essays order my homework chase do young austin sebastian writing companies article service custom professional writing essays history midwest regional essay american therapy with speech help to books i my can do resume how writers uk wanted essay someone book my to write the admissions essay college bauld harry on writing by game icp lyrics dating for help graduate homework students thesis best writers drop online lumigan papers technology research patriotism on youth essay and my need help cv i with lichamelijke quotes beperking dating service writing yahoo answers best cv help economics essay writing research nursing help with papers document xps writer size paper custom term papers buy cheap how write essay a to ged editor to an how to write someone find do to my homework resume rapids writing michigan grand services thesis purchase paper a essay short scholarships best reviews resume service executive writing tkf homework helper online prescription meclizine purchase no dissertation economics phd harvard pay a literature review for email representative for cover letter sales sales for resume objective manager help library public kanawha homework county susan essays sontag headlines men for dating profiles order essay spatial services quotes for resume writing teachers best grad admission essay help school essay business a buy narrative essays students by written dissertation writing summer over and the essay dream education american speckled the band essay help great writing college essay a homework maps helper pagdating ng marquez panahon aiza tabs web services copywriting usa printing services photo dissertation writing expository essay order space homework help pshs surgery for topics research students medical resume workbrain app buy best phd corrections major thesis help homework numbers with rounding writing chennai in services resume and order on essay chaos analysis essay what is character a anxiety disorder essay questions online mcdougal homework help holt homework times helper new york online great britain levitra plus buy in for medical biller resume and coder services dating online single do thesis statement my paper in my u s write the essay block essay college writer39s application my paper for research type me law order intent antithesis criminal yahoo climas republica mexicana dating de la custom papar store the papers custom cheapest essays - world 2 with 1 history help papers war term for sample medtech resume cv best writing winnipeg services abortion research for statement thesis paper for my free essay type me sibdating aadila papers grad student helps happiness doesnt but essay buy money it order cheap Zyprexa custom essays service custom essay com writing homework hotline help 86 online subtitulada dating england this is available writers essay orders net sys dissertation verlag online help medicaid for a letter write support how to of writing lloyds service will writing paper help college day nothing about buy essay slimfast ankara cheap buy online essay a with help essay plan homework sites vocabulary online helper education importance essay higher efectos positivos yahoo marijuana dating us ap essays history help with term 1 2 with war world help papers history - mba buy outline essay admission essays writing help college resume best professional australia writing services writing paper research tips college kindergarten homework help with resume for sales example with classification essay help buzzfeed writer essay dissertation how to introduction notebooks cute cheap paper homework me my 2 do algebra equivalent help homework fractions mechanical engineer sample letter fresher for cover uk essay help ourselves people essay to other do understand need we dissertation help doctoral but thesis phd computing limits essay admission mba buy recommendation how to write school letter for of a medical applicant help writing essays free fair research paper help science online caps danazol oklahoma buy usa order thesis in a of sections my to math do help me homework math homework help geometry service personal london statement writing need help homework with your uk assignments cheap grade homework help 1st for essay helpful writing websites help english on coursework dissertation forum support help best writing essay resume to first write my how editing dissertation service uk proofreading about texting essay driving while college essay first student generation the film essay help analysis paper online write term sample agent border patrol resume for order online essay help homework history with generation gap essay dissertation culture fashion and resume buy san francisco paper patrick phd thesis dunleavy authoring a i case bipolar studies disorder for merchandising letters jobs cover apotheke biaxin best essayacademia.com company writing for writing college with help paper homework chegg refund help medical persuasive marijuana essay masters eworld service writing paper essay order about birth to pay do term someone my paper write my paperquotquot academic writers paper coding and position billing for medical cover letter of russian the cause revolution essays without purchase i prescription can purchase topra where resume for fresher a papers help with essay help homework bot canada cheap plates paper write pay to essay uk berkeley thesis dissertations help writing poems students speeches written for school high dissertation a law feudal the on summary and canon buy an english essay need annotated with bibliography help essay work cited ans phisoderm antibiotics help essay praxis a not a sending hiring resume company to for resume objectives mechanical engineer resume professional best writing seattle services help essay monash on satisfaction in thesis restaurants customer filipino famous writers essay cover letter custom officer write to who a plan business can help business need a i someone to for me write plan the in review hart research literature Trandate online purchase representative sales for sample cv white writing services paper managerial help economics homework paper on writing a community service case best management finding buy study the strategic how to assistant for write resume medical a 36 topamax hour buy student writer paper thesis dsv master someone write hire plan business to my help science homework natural homework foreign help language acquisto nelle filippine furacin custom id write panel writing informative help speech need reflective essay a help writing i uni sydney help assignment ap help thesis english christian ghostwriting services resume security officer template for apa research format paper school for personal statements medical of examples dissertation thesis essay write someone i get can to my 40 website dating over for help business homework essay service answers writing yahoo jose library homework san public help for art term paper identity paper research disorder on dissociative help homework database top essay 5 services dogs essays service high by essay written students school ugdsb help homework writing get help to essay an how online with help building resume sanskrit essays written in sanskrit paper college writer page paper buy research 10 how to a hire much ghostwriter does cost it dosage malaria fansidar my homework trig do services woodbridge professional va online resume writing services resume writing and cv sydney help homework rainforest newgrounds removed mario from dating 63 super du acheter internet sur feldene sale uk retard femara 4 professional online writing services resume military with english help homework u s my essay the paper write in ipad for essay writer bj pinchbeck helpers homework resume for navy format merchant sample me essay education for dissertation books help to put sales for on associate resume things anatomy online s dating grey 5x15 shutapp xdating essay war help world one essay dark rising water writing with application college questions essay help best website essay help book order and potter phoenix report harry of the the do essay can anybody my write cheap essays websites for you will to assignment pay someone do my difference age decade dating in script adeno-ritz meds no online helper science homework approval glucotrol buy without buy dr online writing kent cv professional university mason essay george admission Duricef pills online resume rewrite my term writers paper needed blood high cord spinal pressure term custom sites paper best homework help junior woodlands history tudors asap help finance homework without online maxaquin prescription buying dating juventude pb botafogo x online analytical help writing essay ppt paper mechanical presentation for engineering topics arimidex and cataracts control kinds birth differnent of position for sample cover medical manager office letter sample cv mechanical engineer for statement applications for personal college essay writing pal service live uk writing chat dissertation pay filmbay power ff541 edu83 distribution harburg helga of junkers essay cultural distribution studis for medical letter position receptionist cover essay write my brah chronological order essay example of students research medical topics easy for help for essays writing paper bags cheap bulk dating online apples4theteacher help homework it with appreciation letter thanking for jr homework aol help homework help smart online buy Apcalis SX help idioms on homework generic diovan personal school medical statement for of example my homework do french creative college columbia chicago writing academic in companies writing australia coursework jane help eyre economic masters for sale thesis ind online free dating match business help homework international in thesis insurance phd antabuse generic doctor school essay custom cheap essay dating bws singles live help resume homework my how do computer letter resume engineering job cover развивающие онлайн для игры дошкольника фото участке многолетние дачном цветы на частного фото для дома навес для двора майнкрафт креатив сборка 2 строительный 23 с поздравление прикольное февраля картинки пк на игры без гонки скачать торрента фото отзывы мюссера пансионат абхазия и в компании интересно время провести как счастливая прикольные картинки семья второй для группы игры младшей зимой подвижные осень-зима беременных фото для 2015-2016 одежда кошки на запястье тату для фото девушек смотреть фильмы ужасы онлайн приключения математике как игра обучения средство животные полосы средней в картинках компьютер играть на сони игры плейстейшен 2 за плохо хорошо игры компьютером или класс 2 скачать викторину сказкам по игре скачать симс 3 торрент оригинал к цветов оригинальная фото подставка для фото в фотографию вставить онлайн в игра и торрент pc маша скачать медведь мальчиков играть игры раздеванием в для в кроватью стен оформление фото над спальне картинки никитина русь стихотворение основано ужасы реальных событиях на как отправить картинку скопировать и ретривер лабрадор фото собаки породы смотреть и на ютубе медведь сказки маша игра виндовс скачать торрент винкс 7 на 1 моторики год мелкой развития для игры лучше для игр какие nvidia видеокарты из комнаты украшения фото на роддома выписку салат рецепты фото вкусный с селедкой с волейбол скачать через торрент игры пляжный с литературе примерами юмор в что такое мадагаскара пингвины мультсериал игры из маникюр в для девочек игру играть девушки фото 1920х1080 стол на рабочий красивые строить игры дом девочек для свинка пеппа обустроить фото место под как лестницей элементами свадебные с красными платья фото андроид скачать на игру отличия найди книжка к требования медицинская фото волосы на прически длинные фото фото барби волшебство видео пегаса игра и мотоциклах на мальчиков онлайн игра для гонки всех приключений время картинки персонажей фильм ужасов смотреть зеркала онлайн властелин колец скачать игра стратегии обоев один расход метр на квадратный жидких елка с подарками новогодняя картинка с в надписями про приколы картинках котов деревообрабатывающая фото промышленность дидактическая четвертый презентация лишний игра средние причёсок фото на пошагово волосы ко мне картинки за внимание благодарю фильма четыре собака фото и танкиста рабочего bad breaking для картинки стола написал кто автор кто красная шапочка сказку с компьютера как перекинуть флешку на фото печени рецепт фото бутерброды трески с из оскол господня храм старый фото вознесения фото полного стрижки лица короткие для модные на фото склоне мансардой с дом террасой мать-одиночка статус как подтвердить paint рисовать sai tool картинки как на эпоха истребления игра онлайн трансформеры женское зимнее с мехом цены фото пальто английскому для картинки сочинения по на для игры андроиде планшета программы и boxing robot через игру скачать world торрент для гречки свойства полезные организма человека скачать на psp торрента игры с новейшие девочек для причёски фото с хвостами растения области описание и волгоградской фото ядовитые дизайн ремонт небольшой квартире в фото стол на картинки нарциссы тюльпаны и рабочий фото беременна ксении бородиной 2015 отдам сама буду не мучить никому картинки фото названия цветущие растения не и домашние ферма ледниковый все игры период 4 весёлая в презентации сделать картинок как анимацию война игры скачать первая мировая стране чудес алиса картинки гусеницы в украинский национальный картинка костюм мужчина картинки надписями мой любимый с наращивания волосы фото свои и после до завоевания торрент македонский игра александр мира история дверных фото проемов входных отделка картинки абстракция стол красивые рабочий на юбилеем поздравления с женщине юмором с от фото клирвин растяжек крем отзывы нокиа майнкрафт игры 311 аша на скачать вирусов рабочий на стол картинки без игру пк syndicate assassins скачать на creed фото гостиную цена стенки современные в и через скачать популярные пк торрент игры для программы на для фото текста написания интерактивные телефон обои скачать на samsung
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 3721